0765562555

Hướng dẫn 152-HD/BTGTW

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Hướng dẫn 152-HD/BTGTW Mới 2022 được update : 2021-09-08 13:35:13

3128

Xin chàoNgày 16/09/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành Hướng dẫn 152-HD/BTGTW về công tác thao tác nghiên cứu và phân tích, giáo dục lý luận chính trị; thực thi Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/năm trong năm này của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử dân tộc Đảng và lịch sử dân tộc đảng bộ địa phương năm 2021.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGBAN TUYÊN GIÁO——–

Bạn đang xem: Hướng dẫn 152-HD/BTGTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM——————–

Số: 152-HD/BTGTW

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 16 tháng 9 năm 2020

HƯỚNG DẪN 152-HD/BTGTW

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ; THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW, NGÀY 15/5/năm trong năm này CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VÀ TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐẢNG VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

Căn cứ vào hiệu suất cao, trách nhiệm được giao, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực thi công tác thao tác nghiên cứu và phân tích, giáo dục lý luận chính trị; thực thi Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/năm trong năm này của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử dân tộc Đảng và lịch sử dân tộc đảng bộ địa phương năm 2021, như sau:

1. Tổ chức nghiên cứu và phân tích, học tập, quán triệt sâu rộng, triển khai kịp thời những văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện đại hội đảng bộ những cấp ở địa phương; thông tin lý luận và thực tiễn mới

– Ban tuyên giáo những cấp dữ thế chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng đề án, kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt, nghiên cứu và phân tích, học tập và triển khai, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng những văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII trong năm 2021 (sẽ tiến hành bố trí theo phía dẫn rõ ràng), văn kiện đại hội đảng bộ những cấp ở địa phương, cơ quan, cty trong Đảng và nhân dân; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai nghiên cứu và phân tích, học tập, quán triệt, triển khai và tuyên truyền những nghị quyết, thông tư của Đảng.

– Ban tuyên giáo những cấp, TT chính trị cấp huyện tham mưu cho cấp ủy tổ chức triển khai thông tin những yếu tố lý luận mới và thực tiễn đang nêu lên lúc bấy giờ với nhiều hình thức rất khác nhau, phù phù thích hợp với Đk của địa phương, cơ quan, cty. Chú trọng thông tin những thành tựu trong công tác thao tác lý luận qua 35 năm thay đổi; nhìn nhận 10 năm thực thi Cương lĩnh (tương hỗ update, tăng trưởng năm 2011), 30 năm thực thi Cương lĩnh năm 1991; những yếu tố thực tiễn đang nêu lên riêng với địa phương, cơ quan, cty

2. Tăng cường thực thi có hiệu suất cao Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/năm trong năm này của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh

– Cấp ủy những cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức triển khai thực thi có hiệu suất cao Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/năm trong năm này của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”. Việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW gắn với những trào lưu thi đua, hoạt động và sinh hoạt giải trí kỷ niệm những ngày lễ lớn của giang sơn, địa phương, ngành: Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2021); 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2021); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911- 25/8/1921); Kỷ niệm năm tròn ngày xây dựng, ngày truyền thống cuội nguồn của cục, ngành, địa phương và kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của những đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu vượt trội của Đảng và cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hóa truyền thống.

– Tổ chức sơ kết 5 năm thực thi Chỉ thị 05-CT/TW, phương hướng, giải pháp tiếp tục tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (sẽ tiến hành bố trí theo phía dẫn riêng).

– Trong những chương trình, kế hoạch hành vi thực thi nghị quyết đại hội đảng những cấp, chương trình, kiểm tra, giám sát hằng năm cần chú trọng đưa nội dung học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức, văn hóa truyền thống trong Đảng; Chủ động tham mưu, đề xuất kiến nghị cho cấp ủy xử lý và xử lý, xử lý những vụ việc, yếu tố gây bức xúc, nổi cộm, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, những nội dung đột phá cho toàn khóa và từng năm riêng với địa phương, ban, ngành, cơ quan, cty để triệu tập lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức triển khai thực thi có kết quả rõ ràng và xử lý và xử lý dứt điểm.

– Phát huy vai trò gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch, Đk tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh để chi bộ, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội giám sát việc thực thi và làm cơ sở để xem nhận kết quả công tác thao tác hằng năm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

– Tiếp tục thanh tra rà soát những chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo nội dung học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh gắn với từng ngành, nghành và phù phù thích hợp với những nghị quyết, thông tư của Đảng, văn bản pháp quy của Nhà nước, quy định hiện hành của địa phương, cơ quan, cty.

– Nghiên cứu, thay đổi công tác thao tác tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu và phân tích, học tập, tuân theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh phù phù thích hợp với Đk của địa phương. Đa dạng những hình thức tổ chức triển khai tọa đàm, hội thảo chiến lược; sinh hoạt chuyên đề; hội thi; triển lãm; sân khấu hóa; biên soạn tài liệu; phim ngắn… để tăng cường tuyên truyền, phổ cập tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh trong Đảng và trong nhân dân trên phương tiện đi lại thông tin đại chúng, Internet, social.

– Tiếp tục thay đổi và tăng cường tuyên truyền về những nổi bật tiên tiến và phát triển, quy mô hay, kinh nghiệm tay nghề tốt, cách làm hiệu suất cao trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh. Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phối phù thích hợp với những cty tương quan chỉ huy cơ quan báo chí truyền thông, đài phát thanh – truyền hình tăng cường những chuyên trang, phân mục, tăng dung tích, thời lượng đưa tin, phát sóng về gương người tốt, việc tốt, quy mô triển khai hiệu suất cao việc thực thi Chỉ thị 05-CT/TW. Đài Truyền hình Việt Nam và đài phát thanh – truyền hình những địa phương, ngành tiếp tục xây dựng những phóng sự, phim ngắn về những tập thể, thành viên tiêu biểu vượt trội trong trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh trên những phương tiện đi lại thông tin đại chúng, trên Internet, social.

– Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp ủy kiện toàn ban chỉ huy, hội đồng xét chọn phần thưởng sáng tác, tiếp thị tác phẩm văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, báo chí truyền thông về chủ đề “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”; chỉ huy những cty, cty văn hóa truyền thống, cty màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp dữ thế chủ động, tích cực tuyên truyền, tiếp thị tác phẩm, ấn phẩm về chủ đề học tập và tuân theo quản trị Hồ Chí Minh, nhất là những tác phẩm, ấn phẩm có mức giá trị, tạo sức phủ rộng trong xã hội. Tăng cường phục vụ thông tin về nổi bật, quy mô tiêu biểu vượt trội; giao lưu, đi thực tiễn, tổ chức triển khai trại sáng tác, tạo Đk cho văn nghệ sỹ, nhà báo sáng tác, tiếp thị. Tổ chức xét chọn, trao giải ở địa phương và gửi tham gia Trao Giải của Trung ương quy trình 2020 – 2025.

– Lựa chọn, trình làng những nổi bật tiêu biểu vượt trội, quy mô hay, cách làm hiệu suất cao gửi tham gia Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2021.

3. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu suất cao công tác thao tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và phân tích lý luận; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch

– Bám sát tinh thần Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 09/10/năm trước đó của Bộ Chính trị khóa XI về “công tác thao tác lý luận và khuynh hướng nghiên cứu và phân tích đến năm 2030”; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày thứ 8/02/2018 của Ban Bí thư về “tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và phân tích lý luận”; trên cơ sở những văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện của Đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và phân tích lý luận quy trình 2021 – 2025 phù phù thích hợp với yêu cầu, trách nhiệm và Đk của địa phương, ngành.

– Trong tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và phân tích lý luận đề xuất kiến nghị nâng cao hiệu suất cao thực thi Quy định số 285-QĐ/TW, ngày 25/4/năm ngoái của Bộ Chính trị khóa XI về “dân chủ trong nghiên cứu và phân tích lý luận chính trị trong những cty đảng, nhà nước”; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII “về tiếp tục thay đổi, nâng cao chất lượng, hiệu suất cao học tập, nghiên cứu và phân tích, vận dụng và tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

– Tiếp tục thực thi hiệu suất cao Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Chủ động nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận, dự báo đúng chuẩn tình hình, xác lập tiềm năng, quan điểm chỉ huy và những trách nhiệm, giải pháp thích hợp, khả thi để bảo vệ vững chãi nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Đổi mới nội dung, thông tin, tuyên truyền, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, những tầng lớp nhân dân riêng với Đảng, Nhà nước và chính sách, tiếp tục tăng cường toàn vẹn và tổng thể và đồng điệu công cuộc thay đổi giang sơn trong toàn cảnh mới.

– Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ huy và phối phù thích hợp với những cty có tương quan có những hình thức san sẻ, phục vụ thông tin, công bố những khu công trình xây dựng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và phân tích lý luận, nhất là những khu công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích đưa ra những giải pháp cho những yếu tố mới, nóng gắn sát với quy trình thay đổi tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và hội nhập quốc tế của giang sơn và những địa phương, cty; tăng cường link giữa nghiên cứu và phân tích lý luận, tổng kết thực tiễn với những giải pháp triển khai trên thực tiễn.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu suất cao công tác thao tác giáo dục lý luận chính trị

4.1. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

Xem thêm: Quyết tâm thư của giáo viên ngày khai giảng

– Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp ủy xây dựng đề án, kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng lý luận chính trị tại những TT chính trị cấp huyện; thay đổi nội dung, hình thức giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu và phân tích tương hỗ update những giải pháp mới, xây dựng những nội dung ngắn gọn, có hình thức truyền thông phong phú, mê hoặc trên internet, social…; phối phù thích hợp với những cty, cty tương quan chỉ huy, hướng dẫn những TT chính trị cấp huyện thực thi tốt chương trình, kế hoạch đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng hằng năm.

– Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ huy, phối phù thích hợp với sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy, đoàn thanh niên cấp tỉnh giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ; phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong nghiên cứu và phân tích, đề xuất kiến nghị và tuyên truyền về giáo dục chính trị, phát động những trào lưu học tập, san sẻ những bài học kinh nghiệm tay nghề về lý luận chính trị trên internet, social…

– Các TT chính trị cấp huyện thực thi trang trọng việc giảng dạy những chương trình đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng lý luận chính trị theo phía dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; dữ thế chủ động tương hỗ update, update kiến thức và kỹ năng theo quan điểm mới những nghị quyết, thông tư, kết luận của Đảng; đồng thời gắn nội dung bài giảng với Đk thực tiễn ở cấp huyện, cấp xã, với trách nhiệm tuyên truyền, dân vận ở cơ sở thiết thực, hiệu suất cao. Thường xuyên mở những lớp tu dưỡng, update kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Chú trọng tới những nội dung thích hợp tình hình mới và yêu cầu rõ ràng của từng địa phương, vùng, miền; vừa tương hỗ update kiến thức và kỹ năng, vừa giải đáp những yếu tố thực tiễn mới nêu lên; tương hỗ update yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong những bài giảng. Tùy vào Đk thực tiễn, linh hoạt vận dụng nhiều hình thức rất khác nhau phù phù thích hợp với từng đối tượng người dùng, vùng miền, như: tổ chức triển khai lớp học theo như hình thức triệu tập và không triệu tập; mở lớp tại cơ sở (theo cụm xã, thị xã, phường)…

– Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ chủ trì tổ chức triển khai biên soạn lại chương trình đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng lý luận chính trị giảng dạy tại TT chính trị cấp huyện theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (chương trình sơ cấp lý luận chính trị – hành chính; chương trình lý luận chính trị dành riêng cho học viên lớp đối tượng người dùng kết nạp Đảng; chương trình tu dưỡng đảng viên mới). Trong khi chưa tồn tại tài liệu mới, đề xuất kiến nghị ban tuyên giáo cấp tỉnh, TT chính trị cấp huyện thực thi theo những hướng dẫn trước kia và dữ thế chủ động tương hỗ update, update những quan điểm, nội dung mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào bài giảng. Khi có chương trình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiến hành bố trí theo phía dẫn rõ ràng (có phụ lục kèm theo).

4.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên TT chính trị cấp huyện

– Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng cường phối phù thích hợp với những cty tương quan, tổ chức triển khai những lớp tập huấn, tu dưỡng trình độ, trách nhiệm giảng dạy cho giảng viên của những TT chính trị cấp huyện, với nhiều hình thức rất khác nhau: hội nghị, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm tay nghề, hội thi hoặc tổ chức triển khai thao giảng giảng viên lý luận chính trị giỏi. Chú ý những nội dung cơ bản, mới được đề cập trong những văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và của văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh; về thành tựu của công cuộc thay đổi, công nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn và hội nhập quốc tế, bảo vệ quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh và giữ vững độc lập lãnh thổ vương quốc. Các địa phương, cơ sở dữ thế chủ động tổ chức triển khai hội thi hoặc thao giảng giảng viên lý luận chính trị giỏi. Cuối năm 2021, thời điểm đầu xuân mới 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương dự kiến sẽ tổ chức triển khai Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp khu vực và toàn quốc (sẽ có được kế hoạch và hướng dẫn riêng).

– Cấp ủy tạo Đk để cán bộ, giảng viên TT chính trị cấp huyện tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và phân tích khoa học, phục vụ công tác thao tác giảng dạy. Ưu tiên cho những giảng viên của TT chính trị cấp huyện Đk đề tài, đề án nghiên cứu và phân tích khoa học, hoặc công bố sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề trong giảng dạy lý luận chính trị; tham gia vào công tác thao tác sơ kết, tổng kết những chương trình, đề án, nghị quyết và xây dựng những chương trình, đề án thực thi nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện những khóa…

4.3. Tăng cường công tác thao tác kiểm tra, giám sát về nội dung đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng lý luận chính trị

Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực thi trách nhiệm giáo dục lý luận chính trị; định kỳ 03 tháng, 06 tháng tổng hợp kết quả kiểm tra, gửi văn bản báo cáo giải trình về Ban Tuyên giáo Trung ương, triệu tập những nội dung sau:

– Đối với những TT chính trị cấp huyện: Kiểm tra, giám sát việc thực thi công tác thao tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chánh trị; việc thực thi nền nếp tu dưỡng lý luận chính trị, update kiến thức và kỹ năng mới cho cán bộ, đảng viên; chất lượng giảng dạy những chương trình lý luận chính trị; phương thức kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập; công tác thao tác quản trị và vận hành học viên; công tác thao tác nghiên cứu và phân tích khoa học.

– Đối với trường chính trị cấp tỉnh và khối mạng lưới hệ thống trường học trong khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân tại những địa phương trực thuộc Trung ương: Kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong giảng dạy lý luận chính trị, khoa học xã hội, nhất là kiểm tra việc tổ chức triển khai triển khai những nghị quyết, thông tư, kết luận về công tác thao tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng, như: Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/năm trước đó của Ban Bí thư về việc tiếp tục thay đổi học tập lý luận chính trị trong khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/năm ngoái của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng riêng với công tác thao tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ quy trình năm ngoái-2030; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/năm trong năm này của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu và phân tích, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử dân tộc Đảng; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục thay đổi, nâng cao chất lượng, hiệu suất cao học tập, nghiên cứu và phân tích, vận dụng và tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới…

– Đối với khối mạng lưới hệ thống báo chí truyền thông địa phương: Kiểm tra việc định khuynh hướng về trong dung tuyên truyền về lý luận chính trị trên đài phát thanh – truyền hình, báo, tạp chí… Trọng tâm: kết quả và công tác thao tác triển khai thực thi những văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kết quả và công tác thao tác triển khai thực thi những văn kiện Đại hội đảng bộ địa phương, cơ sở; tuyên truyền về những nội dung cơ bản, mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quy mô mới, cách làm sáng tạo trong triển khai, học tập quán triệt thực thi những thông tư, nghị quyết Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh; phát hiện, biểu dưỡng những cán bộ, đảng viên gương mẫu; đồng thời phản ánh kết quả và những nỗ lực tháo gỡ trở ngại vất vả, vướng mắc của địa phương, cty, nhất là việc thực thi trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, đảm bảo quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, xây dựng Đảng và khối mạng lưới hệ thống chính trị, thu hút sự quan tâm của nhân dân, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng những ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của giang sơn trong năm 2021.

4.4. Kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của phòng lý luận chính trị và lịch sử dân tộc đảng, TT chính trị cấp huyện

– Các địa phương cần tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của phòng lý luận chính trị và lịch sử dân tộc đảng trong ban tuyên giáo cấp tỉnh theo Quy định số 04-QĐ/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư quy định về hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn, tổ chức triển khai cỗ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy và những văn bản hiện hành.

– Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phối phù thích hợp với những cty, cty có tương quan triển khai Kết luận số 66-KL/TW, ngày thứ 8/11/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tổng kết việc thực thi Quy định số 185-QĐ/TW về hiệu suất cao, trách nhiệm, tổ chức triển khai cỗ máy của TT tu dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Quy định số 208-QĐ/TW, ngày thứ 8/11/2019 của Ban Bí thư khóa XII về hiệu suất cao, trách nhiệm, tổ chức triển khai cỗ máy của TT chính trị cấp huyện và những văn bản hướng dẫn của Trung ương về 02 văn bản này (Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phát hành hướng dẫn rõ ràng).

– Triển khai đề án xây dựng TT chính trị cấp huyện đạt chuẩn theo tinh thần Kết luận số 66-KL/TW, ngày thứ 8/11/2019 của Ban Bí thư khóa XII (sẽ tiến hành bố trí theo phía dẫn rõ ràng).

5. Công tác khuynh hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử dân tộc Đảng

– Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ huy và tăng cường công tác thao tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử dân tộc Đảng trên địa phận, nhất là riêng với thế hệ trẻ với phương pháp, phương pháp phong phú, thích hợp phục vụ yêu cầu trách nhiệm trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu và phân tích, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử dân tộc Đảng và Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW, ngày 30/9/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai thực thi Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu và phân tích, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử dân tộc Đảng”.

– Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phối phù thích hợp với Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu và phân tích, xây dựng nội dung lịch sử dân tộc đảng bộ địa phương, lồng ghép vào giảng dạy trong chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp.

– Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phối phù thích hợp với trường chính trị tỉnh, thành phố nghiên cứu và phân tích, đưa nội dung lịch sử dân tộc đảng bộ cấp tỉnh vào giảng dạy trong chương trình đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố. Ban tuyên giáo cấp huyện phối phù thích hợp với TT chính trị cấp huyện nghiên cứu và phân tích đưa lịch sử dân tộc đảng bộ cấp huyện vào giảng dạy trong chương trình đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, hoặc xây dựng một chuyên đề riêng để giảng dạy.

6. Giao ban, tập huấn công tác thao tác lý luận chính trị

– Định kỳ hàng quý, ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiến hành giao ban công tác thao tác lý luận chính trị. Nội dung và hình thức tổ chức triển khai giao ban phù phù thích hợp với đặc trưng từng địa phương, cơ sở; văn bản báo cáo giải trình kết quả về Ban Tuyên giáo Trung ương.

– Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy dữ thế chủ động tổ chức triển khai những lớp tập huấn về công tác thao tác lý luận chính trị cho giảng viên những TT chính trị cấp huyện theo tài liệu mới phát hành.

Căn cứ vào Hướng dẫn này, ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch thực thi công tác thao tác nghiên cứu và phân tích, giáo dục lý luận chính trị; thực thi Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/năm trong năm này của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử dân tộc Đảng và lịch sử dân tộc đảng bộ địa phương năm 2021.

Xem thêm: Bài phát biểu lễ đám cưới (5 mẫu)

Trong quy trình thực thi, nếu vướng mắc, đề xuất kiến nghị những địa phương, cty phản ánh về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Lý luận chính trị) để kịp thời kiểm soát và điều chỉnh./.

Nơi nhận: Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,– Lãnh đạo Ban (để b/c),– Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,– Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an,– Các Vụ, cty trong Ban,– Vụ LLCT (10),– Lưu HC.

K/T TRƯỞNG BANPHÓ TRƯỞNG BANBùi Trường Giang

PHỤ LỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2021

1. Thực hiện những chương trình đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng lý luận chính trị cơ bản

1.1. Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị, thực thi theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 11 tháng 12 thời gian năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực thi chương trình Sơ cấp lý luận chính trị. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành. Hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đang tiến hành sửa chữa thay thế, tương hỗ update. Khi phát hành Ban sẽ tiến hành bố trí theo phía dẫn rõ ràng sau.

1.2. Chương trình lý luận chính trị dành riêng cho học viên lớp đối tượng người dùng kết nạp Đảng, thực thi theo Hướng dẫn số 10-HD/BTGTW, ngày 30 tháng 9 năm năm trong năm này của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực thi chương trình học tập lý luận chính trị dành riêng cho học viên lớp đối tượng người dùng kết nạp Đảng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

1.3. Chương trình học tập lý luận chính trị dành riêng cho đảng viên mới, thực thi theo Hướng dẫn số 11-HD/BTGTW ngày 30 tháng 9 năm năm trong năm này của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực thi chương trình học tập lý luận chính trị dành riêng cho đảng viên mới. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

(Theo Kế hoạch, trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiến hành sửa chữa thay thế, tương hỗ update 03 chương trình trên. Khi phát hành chương trình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiến hành bố trí theo phía dẫn rõ ràng sau).

2. Thực hiện những chương trình tu dưỡng chuyên đề

2.1. Chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”, thực thi theo Hướng dẫn số 40-HD/BTGTW ngày thứ nhất tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực thi chương trình tu dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” dành riêng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

2.2. Chuyên đề “Giáo dục đào tạo và giảng dạy đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”, thực thi theo Hướng dẫn số 41-HD/BTGTW ngày thứ nhất tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực thi chương trình tu dưỡng chuyên đề “Giáo dục đào tạo và giảng dạy đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” dành riêng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

2.3. Chuyên đề “Hội nhập quốc tế”, thực thi theo Hướng dẫn số 42-HD/BTGTW ngày thứ nhất tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực thi chương trình tu dưỡng chuyên đề “Hội nhập quốc tế” dành riêng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

2.4. Chuyên đề “Vấn đề tôn giáo và chủ trương tôn giáo”, thực thi theo Hướng dẫn số 43-HD/BTGTW ngày thứ nhất tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực thi chương trình tu dưỡng chuyên đề “Vấn đề tôn giáo và chủ trương tôn giáo” dành riêng cho cán bộ, đảng viên. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

2.5. Chuyên đề “Vấn đề dân tộc bản địa và chủ trương dân tộc bản địa”, thực thi theo Hướng dẫn số 44-HD/BTGTW ngày thứ nhất tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực thi chương trình tu dưỡng chuyên đề “Vấn đề dân tộc bản địa và chủ trương dân tộc bản địa” dành riêng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

2.6. Chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, thực thi theo Hướng dẫn số 45-HD/BTGTW ngày thứ nhất tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực thi chương trình tu dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” dành riêng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

3. Thực hiện những chương trình tu dưỡng trách nhiệm

3.1. Chương trình “Bồi dưỡng công tác thao tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở”, thực thi theo Hướng dẫn số 12-HD/BTGTW, ngày 30 tháng 9 năm năm trong năm này về thực thi chương trình “Bồi dưỡng công tác thao tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

3.2. Chương trình “Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên Trung tâm tu dưỡng chính trị cấp huyện”, thực thi theo Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực thi chương trình “Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị” dành riêng cho giảng viên giảng dạy những chương trình lý luận chính trị tại những TT tu dưỡng chính trị cấp huyện. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

3.3. Chương trình “Bồi dưỡng trách nhiệm tuyên giáo nghành nghiên cứu và phân tích, giáo dục lý luận chính trị”, thực thi theo Hướng dẫn số 58-HD/BTGTW ngày 31 tháng 8 thời gian năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực thi chương trình “Bồi dưỡng trách nhiệm tuyên giáo nghành nghiên cứu và phân tích, giáo dục lý luận chính trị”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

3.4. Chương trình “Bồi dưỡng trách nhiệm tuyên truyền miệng” thực thi theo Hướng dẫn số 100-HD/BTGTW ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực thi chương trình “Bồi dưỡng trách nhiệm tuyên truyền miệng”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

3.5. Chương trình “Bồi dưỡng trách nhiệm công tác thao tác tuyên giáo cơ sở”, thực thi theo Hướng dẫn số 101-HD/BTGTW ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực thi chương trình “Bồi dưỡng trách nhiệm tuyên giáo cơ sở”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

4. Thực hiện những chương trình lý luận chính trị và trách nhiệm công tác thao tác đoàn thể

Thực hiện Chương trình chuyên đề tu dưỡng lý luận chính trị và trách nhiệm dành riêng cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những đoàn thể chính trị – xã hội ở cơ sở theo Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực thi chương trình chuyên đề tu dưỡng lý luận chính trị và trách nhiệm công tác thao tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những đoàn thể chính trị – xã hội. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

5. Thực hiện chương trình tu dưỡng, update kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, đảng viên những cấp

Chương trình “Bồi dưỡng update kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở” thực thi theo Hướng dẫn số 103-HD/BTGTW ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn học tập tài liệu tìm hiểu thêm tu dưỡng, update kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành. Đồng thời, dữ thế chủ động tương hỗ update những nội dung thiết thực, phù phù thích hợp với yêu cầu, trách nhiệm đang nêu lên ở địa phương, cơ sở./.

Ngày 16/09/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành Hướng dẫn 152-HD/BTGTW về công tác thao tác nghiên cứu và phân tích, giáo dục lý luận chính trị; thực thi Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/năm trong năm này của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử dân tộc Đảng và lịch sử dân tộc đảng bộ địa phương năm 2021.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGBAN TUYÊN GIÁO——–

Bạn đang xem: Hướng dẫn 152-HD/BTGTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM——————–

Số: 152-HD/BTGTW

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 16 tháng 9 năm 2020

HƯỚNG DẪN 152-HD/BTGTW

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ; THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW, NGÀY 15/5/năm trong năm này CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VÀ TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐẢNG VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

Căn cứ vào hiệu suất cao, trách nhiệm được giao, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực thi công tác thao tác nghiên cứu và phân tích, giáo dục lý luận chính trị; thực thi Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/năm trong năm này của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử dân tộc Đảng và lịch sử dân tộc đảng bộ địa phương năm 2021, như sau:

1. Tổ chức nghiên cứu và phân tích, học tập, quán triệt sâu rộng, triển khai kịp thời những văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện đại hội đảng bộ những cấp ở địa phương; thông tin lý luận và thực tiễn mới

– Ban tuyên giáo những cấp dữ thế chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng đề án, kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt, nghiên cứu và phân tích, học tập và triển khai, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng những văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII trong năm 2021 (sẽ tiến hành bố trí theo phía dẫn rõ ràng), văn kiện đại hội đảng bộ những cấp ở địa phương, cơ quan, cty trong Đảng và nhân dân; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai nghiên cứu và phân tích, học tập, quán triệt, triển khai và tuyên truyền những nghị quyết, thông tư của Đảng.

– Ban tuyên giáo những cấp, TT chính trị cấp huyện tham mưu cho cấp ủy tổ chức triển khai thông tin những yếu tố lý luận mới và thực tiễn đang nêu lên lúc bấy giờ với nhiều hình thức rất khác nhau, phù phù thích hợp với Đk của địa phương, cơ quan, cty. Chú trọng thông tin những thành tựu trong công tác thao tác lý luận qua 35 năm thay đổi; nhìn nhận 10 năm thực thi Cương lĩnh (tương hỗ update, tăng trưởng năm 2011), 30 năm thực thi Cương lĩnh năm 1991; những yếu tố thực tiễn đang nêu lên riêng với địa phương, cơ quan, cty

2. Tăng cường thực thi có hiệu suất cao Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/năm trong năm này của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh

– Cấp ủy những cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức triển khai thực thi có hiệu suất cao Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/năm trong năm này của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”. Việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW gắn với những trào lưu thi đua, hoạt động và sinh hoạt giải trí kỷ niệm những ngày lễ lớn của giang sơn, địa phương, ngành: Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2021); 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2021); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911- 25/8/1921); Kỷ niệm năm tròn ngày xây dựng, ngày truyền thống cuội nguồn của cục, ngành, địa phương và kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của những đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu vượt trội của Đảng và cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hóa truyền thống.

– Tổ chức sơ kết 5 năm thực thi Chỉ thị 05-CT/TW, phương hướng, giải pháp tiếp tục tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (sẽ tiến hành bố trí theo phía dẫn riêng).

– Trong những chương trình, kế hoạch hành vi thực thi nghị quyết đại hội đảng những cấp, chương trình, kiểm tra, giám sát hằng năm cần chú trọng đưa nội dung học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức, văn hóa truyền thống trong Đảng; Chủ động tham mưu, đề xuất kiến nghị cho cấp ủy xử lý và xử lý, xử lý những vụ việc, yếu tố gây bức xúc, nổi cộm, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, những nội dung đột phá cho toàn khóa và từng năm riêng với địa phương, ban, ngành, cơ quan, cty để triệu tập lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức triển khai thực thi có kết quả rõ ràng và xử lý và xử lý dứt điểm.

– Phát huy vai trò gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch, Đk tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh để chi bộ, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội giám sát việc thực thi và làm cơ sở để xem nhận kết quả công tác thao tác hằng năm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

– Tiếp tục thanh tra rà soát những chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo nội dung học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh gắn với từng ngành, nghành và phù phù thích hợp với những nghị quyết, thông tư của Đảng, văn bản pháp quy của Nhà nước, quy định hiện hành của địa phương, cơ quan, cty.

– Nghiên cứu, thay đổi công tác thao tác tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu và phân tích, học tập, tuân theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh phù phù thích hợp với Đk của địa phương. Đa dạng những hình thức tổ chức triển khai tọa đàm, hội thảo chiến lược; sinh hoạt chuyên đề; hội thi; triển lãm; sân khấu hóa; biên soạn tài liệu; phim ngắn… để tăng cường tuyên truyền, phổ cập tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh trong Đảng và trong nhân dân trên phương tiện đi lại thông tin đại chúng, Internet, social.

– Tiếp tục thay đổi và tăng cường tuyên truyền về những nổi bật tiên tiến và phát triển, quy mô hay, kinh nghiệm tay nghề tốt, cách làm hiệu suất cao trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh. Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phối phù thích hợp với những cty tương quan chỉ huy cơ quan báo chí truyền thông, đài phát thanh – truyền hình tăng cường những chuyên trang, phân mục, tăng dung tích, thời lượng đưa tin, phát sóng về gương người tốt, việc tốt, quy mô triển khai hiệu suất cao việc thực thi Chỉ thị 05-CT/TW. Đài Truyền hình Việt Nam và đài phát thanh – truyền hình những địa phương, ngành tiếp tục xây dựng những phóng sự, phim ngắn về những tập thể, thành viên tiêu biểu vượt trội trong trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh trên những phương tiện đi lại thông tin đại chúng, trên Internet, social.

– Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp ủy kiện toàn ban chỉ huy, hội đồng xét chọn phần thưởng sáng tác, tiếp thị tác phẩm văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, báo chí truyền thông về chủ đề “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”; chỉ huy những cty, cty văn hóa truyền thống, cty màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp dữ thế chủ động, tích cực tuyên truyền, tiếp thị tác phẩm, ấn phẩm về chủ đề học tập và tuân theo quản trị Hồ Chí Minh, nhất là những tác phẩm, ấn phẩm có mức giá trị, tạo sức phủ rộng trong xã hội. Tăng cường phục vụ thông tin về nổi bật, quy mô tiêu biểu vượt trội; giao lưu, đi thực tiễn, tổ chức triển khai trại sáng tác, tạo Đk cho văn nghệ sỹ, nhà báo sáng tác, tiếp thị. Tổ chức xét chọn, trao giải ở địa phương và gửi tham gia Trao Giải của Trung ương quy trình 2020 – 2025.

– Lựa chọn, trình làng những nổi bật tiêu biểu vượt trội, quy mô hay, cách làm hiệu suất cao gửi tham gia Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2021.

3. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu suất cao công tác thao tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và phân tích lý luận; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch

– Bám sát tinh thần Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 09/10/năm trước đó của Bộ Chính trị khóa XI về “công tác thao tác lý luận và khuynh hướng nghiên cứu và phân tích đến năm 2030”; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày thứ 8/02/2018 của Ban Bí thư về “tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và phân tích lý luận”; trên cơ sở những văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện của Đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và phân tích lý luận quy trình 2021 – 2025 phù phù thích hợp với yêu cầu, trách nhiệm và Đk của địa phương, ngành.

– Trong tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và phân tích lý luận đề xuất kiến nghị nâng cao hiệu suất cao thực thi Quy định số 285-QĐ/TW, ngày 25/4/năm ngoái của Bộ Chính trị khóa XI về “dân chủ trong nghiên cứu và phân tích lý luận chính trị trong những cty đảng, nhà nước”; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII “về tiếp tục thay đổi, nâng cao chất lượng, hiệu suất cao học tập, nghiên cứu và phân tích, vận dụng và tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

– Tiếp tục thực thi hiệu suất cao Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Chủ động nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận, dự báo đúng chuẩn tình hình, xác lập tiềm năng, quan điểm chỉ huy và những trách nhiệm, giải pháp thích hợp, khả thi để bảo vệ vững chãi nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Đổi mới nội dung, thông tin, tuyên truyền, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, những tầng lớp nhân dân riêng với Đảng, Nhà nước và chính sách, tiếp tục tăng cường toàn vẹn và tổng thể và đồng điệu công cuộc thay đổi giang sơn trong toàn cảnh mới.

– Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ huy và phối phù thích hợp với những cty có tương quan có những hình thức san sẻ, phục vụ thông tin, công bố những khu công trình xây dựng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và phân tích lý luận, nhất là những khu công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích đưa ra những giải pháp cho những yếu tố mới, nóng gắn sát với quy trình thay đổi tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và hội nhập quốc tế của giang sơn và những địa phương, cty; tăng cường link giữa nghiên cứu và phân tích lý luận, tổng kết thực tiễn với những giải pháp triển khai trên thực tiễn.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu suất cao công tác thao tác giáo dục lý luận chính trị

4.1. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

Xem thêm: Quyết tâm thư của giáo viên ngày khai giảng

– Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp ủy xây dựng đề án, kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng lý luận chính trị tại những TT chính trị cấp huyện; thay đổi nội dung, hình thức giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu và phân tích tương hỗ update những giải pháp mới, xây dựng những nội dung ngắn gọn, có hình thức truyền thông phong phú, mê hoặc trên internet, social…; phối phù thích hợp với những cty, cty tương quan chỉ huy, hướng dẫn những TT chính trị cấp huyện thực thi tốt chương trình, kế hoạch đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng hằng năm.

– Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ huy, phối phù thích hợp với sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy, đoàn thanh niên cấp tỉnh giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ; phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong nghiên cứu và phân tích, đề xuất kiến nghị và tuyên truyền về giáo dục chính trị, phát động những trào lưu học tập, san sẻ những bài học kinh nghiệm tay nghề về lý luận chính trị trên internet, social…

– Các TT chính trị cấp huyện thực thi trang trọng việc giảng dạy những chương trình đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng lý luận chính trị theo phía dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; dữ thế chủ động tương hỗ update, update kiến thức và kỹ năng theo quan điểm mới những nghị quyết, thông tư, kết luận của Đảng; đồng thời gắn nội dung bài giảng với Đk thực tiễn ở cấp huyện, cấp xã, với trách nhiệm tuyên truyền, dân vận ở cơ sở thiết thực, hiệu suất cao. Thường xuyên mở những lớp tu dưỡng, update kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Chú trọng tới những nội dung thích hợp tình hình mới và yêu cầu rõ ràng của từng địa phương, vùng, miền; vừa tương hỗ update kiến thức và kỹ năng, vừa giải đáp những yếu tố thực tiễn mới nêu lên; tương hỗ update yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong những bài giảng. Tùy vào Đk thực tiễn, linh hoạt vận dụng nhiều hình thức rất khác nhau phù phù thích hợp với từng đối tượng người dùng, vùng miền, như: tổ chức triển khai lớp học theo như hình thức triệu tập và không triệu tập; mở lớp tại cơ sở (theo cụm xã, thị xã, phường)…

– Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ chủ trì tổ chức triển khai biên soạn lại chương trình đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng lý luận chính trị giảng dạy tại TT chính trị cấp huyện theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (chương trình sơ cấp lý luận chính trị – hành chính; chương trình lý luận chính trị dành riêng cho học viên lớp đối tượng người dùng kết nạp Đảng; chương trình tu dưỡng đảng viên mới). Trong khi chưa tồn tại tài liệu mới, đề xuất kiến nghị ban tuyên giáo cấp tỉnh, TT chính trị cấp huyện thực thi theo những hướng dẫn trước kia và dữ thế chủ động tương hỗ update, update những quan điểm, nội dung mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào bài giảng. Khi có chương trình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiến hành bố trí theo phía dẫn rõ ràng (có phụ lục kèm theo).

4.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên TT chính trị cấp huyện

– Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng cường phối phù thích hợp với những cty tương quan, tổ chức triển khai những lớp tập huấn, tu dưỡng trình độ, trách nhiệm giảng dạy cho giảng viên của những TT chính trị cấp huyện, với nhiều hình thức rất khác nhau: hội nghị, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm tay nghề, hội thi hoặc tổ chức triển khai thao giảng giảng viên lý luận chính trị giỏi. Chú ý những nội dung cơ bản, mới được đề cập trong những văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và của văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh; về thành tựu của công cuộc thay đổi, công nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn và hội nhập quốc tế, bảo vệ quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh và giữ vững độc lập lãnh thổ vương quốc. Các địa phương, cơ sở dữ thế chủ động tổ chức triển khai hội thi hoặc thao giảng giảng viên lý luận chính trị giỏi. Cuối năm 2021, thời điểm đầu xuân mới 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương dự kiến sẽ tổ chức triển khai Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp khu vực và toàn quốc (sẽ có được kế hoạch và hướng dẫn riêng).

– Cấp ủy tạo Đk để cán bộ, giảng viên TT chính trị cấp huyện tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và phân tích khoa học, phục vụ công tác thao tác giảng dạy. Ưu tiên cho những giảng viên của TT chính trị cấp huyện Đk đề tài, đề án nghiên cứu và phân tích khoa học, hoặc công bố sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề trong giảng dạy lý luận chính trị; tham gia vào công tác thao tác sơ kết, tổng kết những chương trình, đề án, nghị quyết và xây dựng những chương trình, đề án thực thi nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện những khóa…

4.3. Tăng cường công tác thao tác kiểm tra, giám sát về nội dung đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng lý luận chính trị

Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực thi trách nhiệm giáo dục lý luận chính trị; định kỳ 03 tháng, 06 tháng tổng hợp kết quả kiểm tra, gửi văn bản báo cáo giải trình về Ban Tuyên giáo Trung ương, triệu tập những nội dung sau:

– Đối với những TT chính trị cấp huyện: Kiểm tra, giám sát việc thực thi công tác thao tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chánh trị; việc thực thi nền nếp tu dưỡng lý luận chính trị, update kiến thức và kỹ năng mới cho cán bộ, đảng viên; chất lượng giảng dạy những chương trình lý luận chính trị; phương thức kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập; công tác thao tác quản trị và vận hành học viên; công tác thao tác nghiên cứu và phân tích khoa học.

– Đối với trường chính trị cấp tỉnh và khối mạng lưới hệ thống trường học trong khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân tại những địa phương trực thuộc Trung ương: Kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong giảng dạy lý luận chính trị, khoa học xã hội, nhất là kiểm tra việc tổ chức triển khai triển khai những nghị quyết, thông tư, kết luận về công tác thao tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng, như: Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/năm trước đó của Ban Bí thư về việc tiếp tục thay đổi học tập lý luận chính trị trong khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/năm ngoái của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng riêng với công tác thao tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ quy trình năm ngoái-2030; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/năm trong năm này của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu và phân tích, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử dân tộc Đảng; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục thay đổi, nâng cao chất lượng, hiệu suất cao học tập, nghiên cứu và phân tích, vận dụng và tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới…

– Đối với khối mạng lưới hệ thống báo chí truyền thông địa phương: Kiểm tra việc định khuynh hướng về trong dung tuyên truyền về lý luận chính trị trên đài phát thanh – truyền hình, báo, tạp chí… Trọng tâm: kết quả và công tác thao tác triển khai thực thi những văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kết quả và công tác thao tác triển khai thực thi những văn kiện Đại hội đảng bộ địa phương, cơ sở; tuyên truyền về những nội dung cơ bản, mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quy mô mới, cách làm sáng tạo trong triển khai, học tập quán triệt thực thi những thông tư, nghị quyết Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh; phát hiện, biểu dưỡng những cán bộ, đảng viên gương mẫu; đồng thời phản ánh kết quả và những nỗ lực tháo gỡ trở ngại vất vả, vướng mắc của địa phương, cty, nhất là việc thực thi trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, đảm bảo quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, xây dựng Đảng và khối mạng lưới hệ thống chính trị, thu hút sự quan tâm của nhân dân, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng những ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của giang sơn trong năm 2021.

4.4. Kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của phòng lý luận chính trị và lịch sử dân tộc đảng, TT chính trị cấp huyện

– Các địa phương cần tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của phòng lý luận chính trị và lịch sử dân tộc đảng trong ban tuyên giáo cấp tỉnh theo Quy định số 04-QĐ/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư quy định về hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn, tổ chức triển khai cỗ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy và những văn bản hiện hành.

– Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phối phù thích hợp với những cty, cty có tương quan triển khai Kết luận số 66-KL/TW, ngày thứ 8/11/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tổng kết việc thực thi Quy định số 185-QĐ/TW về hiệu suất cao, trách nhiệm, tổ chức triển khai cỗ máy của TT tu dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Quy định số 208-QĐ/TW, ngày thứ 8/11/2019 của Ban Bí thư khóa XII về hiệu suất cao, trách nhiệm, tổ chức triển khai cỗ máy của TT chính trị cấp huyện và những văn bản hướng dẫn của Trung ương về 02 văn bản này (Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phát hành hướng dẫn rõ ràng).

– Triển khai đề án xây dựng TT chính trị cấp huyện đạt chuẩn theo tinh thần Kết luận số 66-KL/TW, ngày thứ 8/11/2019 của Ban Bí thư khóa XII (sẽ tiến hành bố trí theo phía dẫn rõ ràng).

5. Công tác khuynh hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử dân tộc Đảng

– Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ huy và tăng cường công tác thao tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử dân tộc Đảng trên địa phận, nhất là riêng với thế hệ trẻ với phương pháp, phương pháp phong phú, thích hợp phục vụ yêu cầu trách nhiệm trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu và phân tích, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử dân tộc Đảng và Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW, ngày 30/9/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai thực thi Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu và phân tích, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử dân tộc Đảng”.

– Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phối phù thích hợp với Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu và phân tích, xây dựng nội dung lịch sử dân tộc đảng bộ địa phương, lồng ghép vào giảng dạy trong chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp.

– Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phối phù thích hợp với trường chính trị tỉnh, thành phố nghiên cứu và phân tích, đưa nội dung lịch sử dân tộc đảng bộ cấp tỉnh vào giảng dạy trong chương trình đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố. Ban tuyên giáo cấp huyện phối phù thích hợp với TT chính trị cấp huyện nghiên cứu và phân tích đưa lịch sử dân tộc đảng bộ cấp huyện vào giảng dạy trong chương trình đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, hoặc xây dựng một chuyên đề riêng để giảng dạy.

6. Giao ban, tập huấn công tác thao tác lý luận chính trị

– Định kỳ hàng quý, ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiến hành giao ban công tác thao tác lý luận chính trị. Nội dung và hình thức tổ chức triển khai giao ban phù phù thích hợp với đặc trưng từng địa phương, cơ sở; văn bản báo cáo giải trình kết quả về Ban Tuyên giáo Trung ương.

– Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy dữ thế chủ động tổ chức triển khai những lớp tập huấn về công tác thao tác lý luận chính trị cho giảng viên những TT chính trị cấp huyện theo tài liệu mới phát hành.

Căn cứ vào Hướng dẫn này, ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch thực thi công tác thao tác nghiên cứu và phân tích, giáo dục lý luận chính trị; thực thi Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/năm trong năm này của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử dân tộc Đảng và lịch sử dân tộc đảng bộ địa phương năm 2021.

Xem thêm: Bài phát biểu lễ đám cưới (5 mẫu)

Trong quy trình thực thi, nếu vướng mắc, đề xuất kiến nghị những địa phương, cty phản ánh về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Lý luận chính trị) để kịp thời kiểm soát và điều chỉnh./.

Nơi nhận: Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,– Lãnh đạo Ban (để b/c),– Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,– Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an,– Các Vụ, cty trong Ban,– Vụ LLCT (10),– Lưu HC.

K/T TRƯỞNG BANPHÓ TRƯỞNG BANBùi Trường Giang

PHỤ LỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2021

1. Thực hiện những chương trình đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng lý luận chính trị cơ bản

1.1. Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị, thực thi theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 11 tháng 12 thời gian năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực thi chương trình Sơ cấp lý luận chính trị. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành. Hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đang tiến hành sửa chữa thay thế, tương hỗ update. Khi phát hành Ban sẽ tiến hành bố trí theo phía dẫn rõ ràng sau.

1.2. Chương trình lý luận chính trị dành riêng cho học viên lớp đối tượng người dùng kết nạp Đảng, thực thi theo Hướng dẫn số 10-HD/BTGTW, ngày 30 tháng 9 năm năm trong năm này của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực thi chương trình học tập lý luận chính trị dành riêng cho học viên lớp đối tượng người dùng kết nạp Đảng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

1.3. Chương trình học tập lý luận chính trị dành riêng cho đảng viên mới, thực thi theo Hướng dẫn số 11-HD/BTGTW ngày 30 tháng 9 năm năm trong năm này của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực thi chương trình học tập lý luận chính trị dành riêng cho đảng viên mới. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

(Theo Kế hoạch, trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiến hành sửa chữa thay thế, tương hỗ update 03 chương trình trên. Khi phát hành chương trình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiến hành bố trí theo phía dẫn rõ ràng sau).

2. Thực hiện những chương trình tu dưỡng chuyên đề

2.1. Chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”, thực thi theo Hướng dẫn số 40-HD/BTGTW ngày thứ nhất tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực thi chương trình tu dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” dành riêng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

2.2. Chuyên đề “Giáo dục đào tạo và giảng dạy đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”, thực thi theo Hướng dẫn số 41-HD/BTGTW ngày thứ nhất tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực thi chương trình tu dưỡng chuyên đề “Giáo dục đào tạo và giảng dạy đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” dành riêng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

2.3. Chuyên đề “Hội nhập quốc tế”, thực thi theo Hướng dẫn số 42-HD/BTGTW ngày thứ nhất tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực thi chương trình tu dưỡng chuyên đề “Hội nhập quốc tế” dành riêng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

2.4. Chuyên đề “Vấn đề tôn giáo và chủ trương tôn giáo”, thực thi theo Hướng dẫn số 43-HD/BTGTW ngày thứ nhất tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực thi chương trình tu dưỡng chuyên đề “Vấn đề tôn giáo và chủ trương tôn giáo” dành riêng cho cán bộ, đảng viên. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

2.5. Chuyên đề “Vấn đề dân tộc bản địa và chủ trương dân tộc bản địa”, thực thi theo Hướng dẫn số 44-HD/BTGTW ngày thứ nhất tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực thi chương trình tu dưỡng chuyên đề “Vấn đề dân tộc bản địa và chủ trương dân tộc bản địa” dành riêng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

2.6. Chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, thực thi theo Hướng dẫn số 45-HD/BTGTW ngày thứ nhất tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực thi chương trình tu dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” dành riêng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

3. Thực hiện những chương trình tu dưỡng trách nhiệm

3.1. Chương trình “Bồi dưỡng công tác thao tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở”, thực thi theo Hướng dẫn số 12-HD/BTGTW, ngày 30 tháng 9 năm năm trong năm này về thực thi chương trình “Bồi dưỡng công tác thao tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

3.2. Chương trình “Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên Trung tâm tu dưỡng chính trị cấp huyện”, thực thi theo Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực thi chương trình “Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị” dành riêng cho giảng viên giảng dạy những chương trình lý luận chính trị tại những TT tu dưỡng chính trị cấp huyện. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

3.3. Chương trình “Bồi dưỡng trách nhiệm tuyên giáo nghành nghiên cứu và phân tích, giáo dục lý luận chính trị”, thực thi theo Hướng dẫn số 58-HD/BTGTW ngày 31 tháng 8 thời gian năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực thi chương trình “Bồi dưỡng trách nhiệm tuyên giáo nghành nghiên cứu và phân tích, giáo dục lý luận chính trị”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

3.4. Chương trình “Bồi dưỡng trách nhiệm tuyên truyền miệng” thực thi theo Hướng dẫn số 100-HD/BTGTW ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực thi chương trình “Bồi dưỡng trách nhiệm tuyên truyền miệng”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

3.5. Chương trình “Bồi dưỡng trách nhiệm công tác thao tác tuyên giáo cơ sở”, thực thi theo Hướng dẫn số 101-HD/BTGTW ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực thi chương trình “Bồi dưỡng trách nhiệm tuyên giáo cơ sở”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

4. Thực hiện những chương trình lý luận chính trị và trách nhiệm công tác thao tác đoàn thể

Thực hiện Chương trình chuyên đề tu dưỡng lý luận chính trị và trách nhiệm dành riêng cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những đoàn thể chính trị – xã hội ở cơ sở theo Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực thi chương trình chuyên đề tu dưỡng lý luận chính trị và trách nhiệm công tác thao tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những đoàn thể chính trị – xã hội. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

5. Thực hiện chương trình tu dưỡng, update kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, đảng viên những cấp

Chương trình “Bồi dưỡng update kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở” thực thi theo Hướng dẫn số 103-HD/BTGTW ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn học tập tài liệu tìm hiểu thêm tu dưỡng, update kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành. Đồng thời, dữ thế chủ động tương hỗ update những nội dung thiết thực, phù phù thích hợp với yêu cầu, trách nhiệm đang nêu lên ở địa phương, cơ sở./.


Bạn đang xem nội dung bài viết Hướng dẫn 152-HD/BTGTW 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm postt Hướng dẫn 152-HD/BTGTW Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game tài liệu Hướng dẫn 152-HD/BTGTW Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Hướng dẫn 152-HD/BTGTW Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc Join Groups zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Hướng #dẫn #152HDBTGTW