0765562555

Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước Mới nhất 2022 được update : 2021-09-09 13:27:31

3920

p. >Mẫu số C1- 04/NS: Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước được phát hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động và sinh hoạt giải trí trách nhiệm Kho bạc Nhà nước. Sau đấy là nội dung rõ ràng mẫu C1- 04/NS mời những ban cùng theo dõi.

Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước

Không ghi

vào khu vực này

CƠ QUAN CẤP TRÊN…

CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH HOÀN TRẢ.

Mẫu số C1-04/NS(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)Số: ……………..

LỆNH HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định về việc hoàn thuế số: ……………………. ngày: ………………………….

của cơ quan quản trị và vận hành thu …………………..………………………. Mã CQ thu: ………………

Đề nghị KBNN A (nơi trực tiếp hoàn trả):…………………….. Tỉnh, Tp ……………………

Hoàn trả cho: ………..………………………………………….. Mã số thuế: ………………..

Địa chỉ: …………………. Quận/Huyện …………………… Tỉnh/Thành phố ………………

Hình thức hoàn trả bằng: Tiền mặt □ Chuyển khoản □

Tên tổ chức triển khai/người nhận tiền: ……………………………….…………………………………

Chuyển tiền vào thông tin tài khoản số ……………………. Tại Ngân hàng (KBNN) (B): …………….

(hoặc) trả tiền mặt cho: ……. Số CMND/HC: ………… Cấp ngày: …….. Nơi cấp: …………

Lý do hoàn trả: …………………………………………………………………………………

Chi tiết nội dung khoản hoàn trả.

STT

Nội dung khoản nộp NSNN/Chi hoàn thuế/ Trả lãi (nếu có)

Mã NDKT

Mã chương

Mã ĐBHC

KBNN nơi thu NSNN

Năm NS

Số tiền đã nộp

Số tiền được quyết định hành động hoàn trả

Tổng cộng

Tổng số tiền hoàn trả ghi bằng chữ: ..………………………………………………

NGƯỜI LẬP(Ký, ghi họ tên)

…..Ngày … tháng …. năm ………..

THỦ TRƯỞNG(Ký tên, ghi họ tên, đóng dấu)

PHẦN KBNN HẠCH TOÁN HOÀN TRẢ

1. Hạch toán phần hoàn trả:

Niên độ hạch toán hoàn trả ………….

– Giảm thu NSNN □

– Chi NSNN □ Mã NDKT …… Mã Chương ……

Mã ngành KT ………………

Mã nguồn NSNN Định khoản Mã ĐBHC Số tiền Nợ TK Có TK 2. Hạch toán báo Nợ KB hoàn trả (nếu có)KBNN … Mã KBNN:

NGƯỜI NHẬN TIỀNNgày … tháng … năm …(Ký, ghi họ tên)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HOÀN TRẢ (A)Ngày … tháng … năm …. NGÂN HÀNG (KHO BẠC NHÀ NƯỚC) BNgày … tháng … năm … THỦ QUỸ KẾ TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mẫu số C1- 04/NS: Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước được phát hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động và sinh hoạt giải trí trách nhiệm Kho bạc Nhà nước. Sau đấy là nội dung rõ ràng mẫu C1- 04/NS mời những ban cùng theo dõi.

Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước

Không ghi

vào khu vực này

CƠ QUAN CẤP TRÊN…

CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH HOÀN TRẢ.

Mẫu số C1-04/NS(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)Số: ……………..

LỆNH HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định về việc hoàn thuế số: ……………………. ngày: ………………………….

của cơ quan quản trị và vận hành thu …………………..………………………. Mã CQ thu: ………………

Đề nghị KBNN A (nơi trực tiếp hoàn trả):…………………….. Tỉnh, Tp ……………………

Hoàn trả cho: ………..………………………………………….. Mã số thuế: ………………..

Địa chỉ: …………………. Quận/Huyện …………………… Tỉnh/Thành phố ………………

Hình thức hoàn trả bằng: Tiền mặt □ Chuyển khoản □

Tên tổ chức triển khai/người nhận tiền: ……………………………….…………………………………

Chuyển tiền vào thông tin tài khoản số ……………………. Tại Ngân hàng (KBNN) (B): …………….

(hoặc) trả tiền mặt cho: ……. Số CMND/HC: ………… Cấp ngày: …….. Nơi cấp: …………

Lý do hoàn trả: …………………………………………………………………………………

Chi tiết nội dung khoản hoàn trả.

STT

Nội dung khoản nộp NSNN/Chi hoàn thuế/ Trả lãi (nếu có)

Mã NDKT

Mã chương

Mã ĐBHC

KBNN nơi thu NSNN

Năm NS

Số tiền đã nộp

Số tiền được quyết định hành động hoàn trả

Tổng cộng

Tổng số tiền hoàn trả ghi bằng chữ: ..………………………………………………

NGƯỜI LẬP(Ký, ghi họ tên)

…..Ngày … tháng …. năm ………..

THỦ TRƯỞNG(Ký tên, ghi họ tên, đóng dấu)

PHẦN KBNN HẠCH TOÁN HOÀN TRẢ

1. Hạch toán phần hoàn trả:

Niên độ hạch toán hoàn trả ………….

– Giảm thu NSNN □

– Chi NSNN □ Mã NDKT …… Mã Chương ……

Mã ngành KT ………………

Mã nguồn NSNN Định khoản Mã ĐBHC Số tiền Nợ TK Có TK 2. Hạch toán báo Nợ KB hoàn trả (nếu có)KBNN … Mã KBNN:

NGƯỜI NHẬN TIỀNNgày … tháng … năm …(Ký, ghi họ tên)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HOÀN TRẢ (A)Ngày … tháng … năm …. NGÂN HÀNG (KHO BẠC NHÀ NƯỚC) BNgày … tháng … năm … THỦ QUỸ KẾ TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bạn đang đọc bài Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước 2022

Với việc Bạn mò mẩn bài Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game HD Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại cmt or tham gia Group zalo để được trợ giúp miễn phí
#Lệnh #hoàn #trả #khoản #thu #ngân #sách #Nhà #nước