0765562555

Mẫu biên bản Đại hội Chi đoàn năm 2020 – 2021

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Mẫu biên bản Đại hội Chi đoàn năm 2020 – 2021 New 2022 được update : 2021-09-10 07:59:06

3580

p. >Mẫu biên bản Đại hội Chi đoàn năm 2020 – 2021 được lập ra để ghi lại toàn bộ diễn biến, nội dung quan trọng của Đại hội Chi đoàn. Biên bản Đại hội Chi đoàn để tàng trữ và xác nhận cho những yếu tố được nhất trí trong đại hội.

Biên bản Đại hội Chi đoàn – Mẫu 1

ĐOÀN TNCS……….

….…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…..tháng ……năm……

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀNNHIỆM KỲ…………

Vào lúc ………… ngày ………………….

Tại Hội trường A, …………………………

BCH Đoàn đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ ………… với nội dung như sau:

1. Thành phần tham gia:

– Đoàn cấp trên:

– Lãnh đạo:

– Đoàn viên tham gia: …….. đồng chí trên tổng số đoàn viên chi đoàn ………. tỷ suất %

2. Thành phần điều khiển và tinh chỉnh đại hội:

– Chủ tọa (chủ trì đại hội): Đ/c …………….

– Thư ký đại hội: Đ/c …………………

3. Nội dung văn kiện:

a. Những yếu tố góp ý cho văn bản báo cáo giải trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và văn bản báo cáo giải trình kiểm điểm:

b. Những yếu tố góp ý cho phương hướng hoạt động và sinh hoạt giải trí và chỉ tiêu:

4. Nhân sự:

a. Góp ý cho đề án nhân sự, biểu quyết đề án:

b. Thảo luận list nhân sự:

– Ý kiến góp phần:

– Ứng cử, đề cử:

– Biểu quyết rút tên khỏi list bầu cử

c. Bầu tổ bầu cử và tiến hành bầu cử:

– Tổ bầu cử gồm:

+ …………………..Trưởng ban

+…………………..Ủy viên

+…………………..Thư ký

d. Công bố kết quả trúng cử gồm những đồng chí với số phiếu: ……….

5. Thông qua Nghị quyết đại hội, biểu quyết Nghị quyết

– Kết quả biểu quyết: ……../ ………. tỷ suất ……….%

6. Bế mạc Đại hội:

Biên bản đại hội kết thúc vào lúc ……………ngày ………………

Thư ký

TM. Đoàn quản trị

Biên bản Đại hội Chi đoàn – Mẫu 2

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHĐoàn trường:……………Chi đoàn …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———–o0o———–

…….ngày ….tháng …….năm ……….

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. Thời gian: …h… ngày … tháng … năm 20…….…

2. Địa điểm: ……………………….

3. Thành phần:

+/ Khách mời: – …………………………………………….

+/ Đại biểu: Tổng số Đại biểu được triệu tập: …………….….. đ/c

Tổng số Đại biểu xuất hiện: …………………………… đ/c

Tổng số Đại biểu vắng mặt có nguyên do: ………..….. đ/c

Tổng số Đại biểu vắng mặt không nguyên do: ……….. đ/c

II/ NỘI DUNG

Bầu Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ ………………………………………..

III/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, Quốc ca, Đoàn ca

2. Đồng chí ………………….……… – Bí thư chi đoàn tuyên bố nguyên do, trình làng Đại biểu

3. Bầu đoàn quản trị Đại hội: Đoàn quản trị gồm 03 đồng chí:

– Đ/c………………………..……………. – quản trị Đoàn quản trị Đại hội

– Đ/c…………………..…………………. – Uỷ viên

– Đ/c…………………………………..…. – Uỷ viên

Kết quả biểu quyết: +Nhất trí: ……………………….

+Không nhất trí: …………….

+Các ý kiến khác: ………….

4. Đoàn quản trị chỉ định Thư ký Đại hội gồm 01 đồng chí:

– …………………………………………..

Kết quả biểu quyết: +Nhất trí: ………………….

+Không nhất trí: ………. . .

+Các ý kiến khác: ………….

5. Bầu Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ …………….

– Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín

– Danh sách ứng cử: ……………………………………………..

– Danh sách đề cử: ……………………………………………….

– Chốt list bầu cử: ………đ/c (Có list rõ ràng kèm theo)

* Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Đ/c………………………….. – Trưởng ban

2. Đ/c………………………….. – Uỷ viên

3. Đ/c………………………….. – Uỷ viên

Kết quả biểu quyết trải qua DS Ban kiểm phiếu: Nhất trí: ……

Không nhất trí: …….

Các ý kiến khác: ……….

* Bỏ phiếu:

– Số phiếu phát ra: …………………

– Số phiếu thu về: ………………….

– Số phiếu hợp lệ: ………………….

– Số phiếu không hợp lệ: ……………

– Kết quả:

STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ 1 ……/……. 2 ……/……. 3 ……/……. …

6. Đại biểu mời phát biểu ý kiến:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

7. Bế mạc Đại hội

Đại hội bế mạc vào ……h…… ngày …… tháng …… năm ……. tại ……, ĐHTM.

Thư ký(Ký và ghi rõ họ tên)

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu biên bản Đại hội Chi đoàn năm 2020 – 2021 được lập ra để ghi lại toàn bộ diễn biến, nội dung quan trọng của Đại hội Chi đoàn. Biên bản Đại hội Chi đoàn để tàng trữ và xác nhận cho những yếu tố được nhất trí trong đại hội.

Biên bản Đại hội Chi đoàn – Mẫu 1

ĐOÀN TNCS……….

….…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…..tháng ……năm……

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀNNHIỆM KỲ…………

Vào lúc ………… ngày ………………….

Tại Hội trường A, …………………………

BCH Đoàn đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ ………… với nội dung như sau:

1. Thành phần tham gia:

– Đoàn cấp trên:

– Lãnh đạo:

– Đoàn viên tham gia: …….. đồng chí trên tổng số đoàn viên chi đoàn ………. tỷ suất %

2. Thành phần điều khiển và tinh chỉnh đại hội:

– Chủ tọa (chủ trì đại hội): Đ/c …………….

– Thư ký đại hội: Đ/c …………………

3. Nội dung văn kiện:

a. Những yếu tố góp ý cho văn bản báo cáo giải trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và văn bản báo cáo giải trình kiểm điểm:

b. Những yếu tố góp ý cho phương hướng hoạt động và sinh hoạt giải trí và chỉ tiêu:

4. Nhân sự:

a. Góp ý cho đề án nhân sự, biểu quyết đề án:

b. Thảo luận list nhân sự:

– Ý kiến góp phần:

– Ứng cử, đề cử:

– Biểu quyết rút tên khỏi list bầu cử

c. Bầu tổ bầu cử và tiến hành bầu cử:

– Tổ bầu cử gồm:

+ …………………..Trưởng ban

+…………………..Ủy viên

+…………………..Thư ký

d. Công bố kết quả trúng cử gồm những đồng chí với số phiếu: ……….

5. Thông qua Nghị quyết đại hội, biểu quyết Nghị quyết

– Kết quả biểu quyết: ……../ ………. tỷ suất ……….%

6. Bế mạc Đại hội:

Biên bản đại hội kết thúc vào lúc ……………ngày ………………

Thư ký

TM. Đoàn quản trị

Biên bản Đại hội Chi đoàn – Mẫu 2

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHĐoàn trường:……………Chi đoàn …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———–o0o———–

…….ngày ….tháng …….năm ……….

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. Thời gian: …h… ngày … tháng … năm 20…….…

2. Địa điểm: ……………………….

3. Thành phần:

+/ Khách mời: – …………………………………………….

+/ Đại biểu: Tổng số Đại biểu được triệu tập: …………….….. đ/c

Tổng số Đại biểu xuất hiện: …………………………… đ/c

Tổng số Đại biểu vắng mặt có nguyên do: ………..….. đ/c

Tổng số Đại biểu vắng mặt không nguyên do: ……….. đ/c

II/ NỘI DUNG

Bầu Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ ………………………………………..

III/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, Quốc ca, Đoàn ca

2. Đồng chí ………………….……… – Bí thư chi đoàn tuyên bố nguyên do, trình làng Đại biểu

3. Bầu đoàn quản trị Đại hội: Đoàn quản trị gồm 03 đồng chí:

– Đ/c………………………..……………. – quản trị Đoàn quản trị Đại hội

– Đ/c…………………..…………………. – Uỷ viên

– Đ/c…………………………………..…. – Uỷ viên

Kết quả biểu quyết: +Nhất trí: ……………………….

+Không nhất trí: …………….

+Các ý kiến khác: ………….

4. Đoàn quản trị chỉ định Thư ký Đại hội gồm 01 đồng chí:

– …………………………………………..

Kết quả biểu quyết: +Nhất trí: ………………….

+Không nhất trí: ………. . .

+Các ý kiến khác: ………….

5. Bầu Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ …………….

– Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín

– Danh sách ứng cử: ……………………………………………..

– Danh sách đề cử: ……………………………………………….

– Chốt list bầu cử: ………đ/c (Có list rõ ràng kèm theo)

* Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Đ/c………………………….. – Trưởng ban

2. Đ/c………………………….. – Uỷ viên

3. Đ/c………………………….. – Uỷ viên

Kết quả biểu quyết trải qua DS Ban kiểm phiếu: Nhất trí: ……

Không nhất trí: …….

Các ý kiến khác: ……….

* Bỏ phiếu:

– Số phiếu phát ra: …………………

– Số phiếu thu về: ………………….

– Số phiếu hợp lệ: ………………….

– Số phiếu không hợp lệ: ……………

– Kết quả:

STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ 1 ……/……. 2 ……/……. 3 ……/……. …

6. Đại biểu mời phát biểu ý kiến:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

7. Bế mạc Đại hội

Đại hội bế mạc vào ……h…… ngày …… tháng …… năm ……. tại ……, ĐHTM.

Thư ký(Ký và ghi rõ họ tên)

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH(Ký và ghi rõ họ tên)

 


Bạn đang tìm hiểu thêm post Mẫu biên bản Đại hội Chi đoàn năm 2020 – 2021 2022

Với việc Bạn đọc nội dung bài viết Mẫu biên bản Đại hội Chi đoàn năm 2020 – 2021 New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Mẫu biên bản Đại hội Chi đoàn năm 2020 – 2021 Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game tài liệu Mẫu biên bản Đại hội Chi đoàn năm 2020 – 2021 Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc tham gia Groups zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Mẫu #biên #bản #Đại #hội #Chi #đoàn #năm