0765562555

Một số bài toán tổng tỉ, hiệu tỉ lớp 4

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Một số bài toán tổng tỉ, hiệu tỉ lớp 4 FULL 2022 được update : 2021-09-10 01:34:39

3689

Xin chào; Một số bài toán tổng tỉ, hiệu tỉ lớp 4 giúp những em học viên lớp 4 củng cố kiến thức và kỹ năng, ôn tập cũng như làm quen với một số trong những dạng Toán tổng tỉ, hiệu tỉ để sẵn sàng sẵn sàng cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó, những em còn nắm được những lỗi hay phạm phải khi giải dạng toán này để giảm thiểu những sai sót không đáng có. Vậy mời những em cùng tải về và tìm hiểu thêm nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:

Hướng dẫn giải toán lớp 4 – Dạng hiệu tỉ A. Cách giải chung

Các bước giải:

Bước 1: Tìm hiệu hai số (nếu ẩn hiệu) Bước 2: Tìm tỉ số (nếu ẩn tỉ) Bước 3: Vẽ sơ đồ Bước 4: Tìm hiệu số phần bằng nhau Bước 5: Số bé = Hiệu : Hiệu số phần x số phần của số bé Bước 6: Số lớn bằng = Số bé + Hiệu B. Trường hợp đặc biệt quan trọng

Đề bài nhiều bài toán không cho dữ kiện khá đầy đủ về hiệu và tỉ số mà trọn vẹn có thể cho dữ kiện như sau:

Thiếu hiệu (cho biết thêm thêm tỉ số, không còn biết hiệu số) Thiếu tỉ (cho biết thêm thêm hiệu số, không cho biết thêm thêm tỉ số) Cho dữ kiện thêm, bớt số, tạo hiệu (tỉ) mới tìm số ban sơ

Với những bài toán cho dữ kiện như vậy, cần tiến hành thêm một bước chuyển về bài toán cơ bản.

C. Các dạng Toán cơ bản

1. Dạng toán hiệu – tỉ cơ bản:

Bài tập 1: Tuổi Mẹ hơn tuổi An là 20 tuổi. tuổi mẹ bằng 7/2 tuổi An. Hỏi từng người bao nhiêu tuổi ?

Giải

Theo đề bài ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là : 7 – 2 = 5 (phần)

Số tuổi của An là : (20 : 5) x 2 = 8 (tuổi)

Số tuổi của mẹ An là : 8 + 20 = 28 (tuổi)

Đáp số : An: 8 tuổi; Mẹ: 28 tuổi

2. Dạng toán hiệu (ẩn) – tỉ:

Bài tập 2 : Hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2D rộng. nếu tăng chiều rộng 20m thì hình chữ nhật trở thành hình vuông vắn. Tính diện tích s quy hoạnh của hình chữ nhật ?

Giải

Theo đề bài ta có sơ đồ:

Theo đề bài, hiệu chiều dài và chiều rộng là 20m

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là : 3 – 2 = 1 (phần)

Chiều dài của hình chữ nhật là: 20 x 3 = 60 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật là : 20 x 2 = 40 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là: 60 x 40 = 2 400 (m)

Đáp số : 2 400 m

3. Dạng toán hiệu – tỉ (ẩn):

Bài tập 3: Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất đựng ít thùng thứ hai 24 l dầu. Biết 5 lần thùng thứ nhất bằng 3 lần thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng đựng bao nhiêu lít dầu ?

Giải

5 lần thùng I bằng 3 lần II => Tỉ số của thùng thứ nhất và thùng thứ hai là 3/5.

Theo đầu bài ta có sơ đồ

……………

1. Dạng toán biết hiệu – tỉ:

Bài 1: Tìm hai số biết tỉ số của chúng bằng 4/7 và nếu lấy số lớn trừ đi số bé thì được kết quả bằng 360.

Bài 2: An có nhiều hơn nữa Bình 12 quyển vở. Tìm số vở của mỗi ban. Biết rằng số vở của An gấp 4 lần số vở của Bình.

Bài 3: Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. Biết rằng 3 năm tiếp theo tuổi của con bằng 3/7 tuổi mẹ. Hỏi lúc bấy giờ từng người bao nhiêu tuổi?

2. Dạng toán hiệu bị ẩn:

Bài 4:Tìm hai số có tỉ số là một trong/9, biết rằng số lớn là số có ba chữ số và nếu xóa chữ số 4 ở hàng trăm của số lớn thì được số bé.

Bài 5: Số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai. Tìm hai số đó? Biết rằng nếu viết thêm vào số thứ nhất 120 cty và bớt số thứ hai đi 243 cty thì hai số bằng nhau.

Bài 6: Một HCN có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích s quy hoạnh của HCN đó biết nếu chiều rộng thêm 21 cm và không thay đổi chiều dài thì HCN đó trở thành hình vuông vắn.

Bài 7: Mảnh đất HCN có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Biết rằng nếu giảm chiều dài 9 m và tăng chiều rộng thêm 7 m thì mảnh đất nền trống có dạng hình vuông vắn. Tính diện tích s quy hoạnh mảnh đất nền trống HCN đó?

3. Dạng toán tỉ số bị ẩn:

Bài 8: Lớp 4 A trồng thấp hơn lớp 4B 18 cây. Biết 7 lần số cây lớp 4A trồng được bằng 5 lần số cây lớp 4 B trồng được. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?

Bài 9: Tùng có nhiều hơn nữa Bình 20 viên bi. Biết 15 lần số bi của Bình bằng 5 lần số bi của Tùng. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?

Bài 10: Lớp 4 A có một/3 số HS nam bằng 1/5 số HS nữ. Biết số HS nữ hơn số HS nam là 10 ban. Tìm số HS nam, số HS nữ?

Bài 11: Một nửa số thóc ở kho A bằng 1/3 số thóc ở kho B. Biết rằng số thóc ở kho B nhiều hơn nữa số thóc ở kho A là 17350 kg. Mỗi kho có bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?

Bài 12: Tìm hai số có hiệu bằng 216, biết rằng nếu thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn.

Bài 13: Hiệu của hai số bằng 393, biết rằng nếu xoá chữ số cuối của số lớn thì được số bé.

Bài 14: Tìm hai số có hiệu bằng 516, biết rằng nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương bằng 4.

Bài 15: Tìm hai số có hiệu bằng 165, biết rằng nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 7 và có số dư là 3.

4. Dạng toán ẩn cả hiệu và tỉ số:

Bài 16: Hiện nay bố 32 tuổi, em 5 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi của bố gấp 5 lần tuổi của con.

Bài 17: Mẹ sinh con khi 24 tuổi. Biết lúc bấy giờ tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi mẹ sau hai năm nữa.

Bài 18: Nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó ta được một số trong những mới có 3 chữ số gấp 5 lần số đã cho. Số đã cho là bao nhiêu?

Bài 19: Viết thêm chữ số 8 vào bên phải số tự nhiên có 3 chữ số thì số đó tăng 2312 cty. Tìm số có 3 chữ số đó.

Bài 20: Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con, trước kia 6 năm tuổi mẹ gấp 13 lần tuổi con. Hỏi lúc bấy giờ mẹ bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi? (đ/s 32 và 8)

Bài 21: Lừa và Ngựa cùng chở hàng. Ngựa nói: “Nếu anh chở giúp tôi 2 bao hàng thì 2 toàn bộ chúng ta chở bằng nhau”. Lừa nói lại với Ngựa: “Còn nếu anh chở giúp tôi 2 bao hàng thì anh sẽ chở gấp 5 lần tôi”. Hỏi mỗi con chở bao nhiêu bao hàng? (đ/s: 4 và 8)

Bước 1. Vẽ sơ đồ theo dữ kiện bài ra.

Bước 2. Tìm tổng số phần bằng nhau

Bước 3. Tìm số bé và số lớn (Có thể tìm số lớn trước hoặc tìm sau và ngược lại)

Số bé = (Tổng : số phần bằng nhau) x số phần của số bé (Hoặc Tổng – số lớn)

Số lớn = (Tổng: số phần bằng nhau) x số phần của số lớn (Hoặc tổng – số bé)

Bước 4. Kết luận đáp số

(Học sinh trọn vẹn có thể tiến hành thêm bước thử lại để kiểm chứng kết quả)

Đề bài nhiều bài toán lại không cho dữ kiện khá đầy đủ về tổng và tỉ số mà trọn vẹn có thể cho dữ kiện như sau:

Thiếu (ẩn) tổng (Cho biết tỉ số, không cho biết thêm thêm tổng số) Thiếu (ẩn) tỉ (Cho biết tổng số, không cho biết thêm thêm tỉ số) Cho dữ kiện thêm, bớt số, tạo tổng (tỉ) mới tìm số ban sơ.

Với những bài toán cho dữ kiện như vậy, cần tiến hành thêm một bước chuyển về bài toán cơ bản.

Bài 1: Tổng của hai số bằng số lớn số 1 của số có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là 4/5. Tìm hai số đó.

Bài 2: Một hình chữ nhật có chu vi là 350 m, chiều rộng bằng 3/4D dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó?

Bài 3. Một sợi dây khá dài 28 m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn dây thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

Bài 4. Tổng của hai số là 72. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé.

Bài 5: Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là 3/5. Tìm hai số đó?

Bài 6: Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng 2/3 số vở của Khôi. Hỏi mỗi ban có bao nhiêu quyển vở

Bài 7: Tổng của hai số là 333. Tỉ của hai số là 2/7. Tìm hai số đó.

Bài 8: Hai kho chứa 125 tấn thóc. Số thóc ở kho thứ nhất bằng 3/2 số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Bài 9: Một miếng vườn hình chữ nhật, có chu vi 200 m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích s quy hoạnh miếng vườn?

Bài 10: Miếng đất hình chữ nhật có chu vi 240 m, chiều rộng bằng 2/3D dài. Tính diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật đó.

Bài 11: Tìm 2 số. Biết tổng của chúng bằng 48, nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 3.

Bài 12: Tìm 2 số, biết tổng của chúng bằng số nhỏ nhất có 3 chữ số. Nếu lấy số này chia cho số kia ta được thương là 4.

Bài 13: Tổng 2 số bằng số lớn số 1 có 4 chữ số. Nếu lấy số lớn chia cho số bé ta được thương là 10. Tìm 2 số đó.

Bài 14: Một trường tiểu học có toàn bộ 567 học viên. Biết rằng với 5 học viên nam thì có 2 học viên nữ. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học viên nam? Bao nhiêu học viên nữ?

Bài 15: Tìm số tự nhiên. Biết rằng khi ta thêm vào bên phải số đó 1 chữ số 0 thì ta được số mới và tổng của số mới và số cũ là 297.

Bài 16: Trung bình cộng của 2 số là 440. Nếu ta thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé thì ta được số lớn. Tìm 2 số đó.

Bài 17: Tìm số tự nhiên. Biết rằng nếu ta thêm vào bên phải của số đó một chữ số 2 thì ta được số mới. Tổng của số mới và số cũ là 519.

Bài 18: Tìm hai số có tổng là 107. Biết rằng nếu xoá đi chữ số 8 ở hàng cty của số lớn ta được số bé.

Bài 19: Tìm số tự nhiên. Biết rằng khi viết thêm vào bên phải số đó số 52 ta được số mới. Tổng của số mới và số đó bằng 5304.

Bài 20: Trung bình cộng của 3 số là 85. Nếu thêm một chữ số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất, nếu gấp 4 lần số thứ hai thì được số thứ ba. Tìm 3 số đó.

Bài 21: Tổng 2 số bằng 385. Một trong hai số có số tận cùng bằng chữ số 0, nếu xóa chữ số 0 đó thì ta được 2 số bằng nhau. Tìm hai số đó.

Bài 22: Hai số có tổng là một trong/4 và thương cũng là một trong/4. Tìm 2 số đó.

Bài 23: Bính và Đinh có hai thửa ruộng, tổng diện tích s quy hoạnh của hai thửa ruộng đó là 780. Nếu chuyển 1/6 diện tích s quy hoạnh ruộng của Bính sang cho Đinh thì diện tích s quy hoạnh của hai thửa sẽ bằng nhau. Tính diện tích s quy hoạnh của mỗi thửa ruộng bằng mét vuông.

Bài 24: Lớp 5 A và lớp 5 B nhận chăm sóc hai thửa ruộng có tổng diện tích s quy hoạnh là 1560. Nếu lấy 1/4 diện tích s quy hoạnh thửa ruộng của lớp 5 A chuyển sang cho lớp 5 B chăm sóc thì diện tích s quy hoạnh chăm sóc của hai lớp bằng nhau. Tính diện tích s quy hoạnh của mỗi thửa ruộng.

Bài 25: Hai hầm ướp đông chưa 180 tấn tôm. Nếu người ta chuyển 2/7 khối lượng tôm ở hầm thứ nhất sang hầm thứ hai, thì khối lượng tôm ở hai hầm bằng nhau. Hỏi mỗi hầm chứa bao nhiêu tấn tôm?

Bài 26: Đội tuyển bóng đá mi ni của huyện A tham gia hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh gồm những ban học viên lớp 4 và lớp 5. Dự định số ban tham gia đội tuyển bóng đá đang học lớp 4 chiếm 1/5 của toàn bộ đội. Nhưng do một ban đang học lớp 4 không tham gia được mà thay bởi một ban đang học lớp 5, khi đó số ban đang học lớp 4 tham gia chỉ bằng 1/10 số thành viên của toàn bộ đội. Tính tổng số thành viên của toàn bộ đôi bóng đá mi ni?

Bài 27: Đội tuyển của trường A tham gia Hội khoẻ Phù Đổng cấp huyện gồm những ban học viên nam và học viên nữ. Dự định số ban nữ tham gia đội tuyển chiếm 1/4 số nam nhưng do Đk thay bởi một ban nữ bằng một ban nam. Khi đó số ban nữ chiếm 1/5 số nam. Tính xem đội tuyển của trường A đi dự hội thao bao nhiêu học viên?

Bài 28: Đội tuyển trường em tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, ban sơ số nữ bằng 2/3 số nam. Sau khi xét theo yêu cầu thay thế một ban nữ bằng một ban nam vì thế số nữ thời gian hiện nay bằng 3/4 số nam. Hỏi đội tuyển trường em có bao nhiêu ban?

Bài 29: Một tủ sách có hai ngăn. Số sách ở ngăn dưới gấp 3 lần số sách ngăn trên. Nếu chuyển 10 quyển sách ở ngăn trên xuống ngăn dưới thì số sách ngăn dưới gấp 7 lần ngăn trên. Tính số sách mỗi ngăn.

Bài 30: Lúc đầu số vịt dưới ao nhiều gấp 5 lần số vịt trên bờ. Nhưng sau khoản thời hạn có 3 con vịt từ trên bờ nhảy xuống ao lượn lờ bơi lội thì số vịt dưới ao nhiều gấp 8 lần số vịt trên bờ. Hỏi cả đàn có bao nhiêu con?

Bài 31: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Nếu thêm vào chiều rộng 4 m và đồng thời bớt chiều dài 4 m thì lúc đó chiều rộng bằng 2/3D dài. Tính diện tích s quy hoạnh của hình chữ nhật đó.

Bài 32: Cuối học kì I lớp 5A có số học viên giỏi bằng 3/7 số học viên còn sót lại của lớp. Cuối năm học viên lớp 5A có thêm 4 học viên giỏi nên tổng số học viên giỏi bằng 2/3 số học viên còn sót lại của lớp. Hỏi lớp 5 A có bao nhiêu học viên?

Bài 33: Một giá sách gồm hai ngăn: Số sách ngăn dưới bằng 6/5 số sách ngăn trên. Nếu xếp 15 quyển sách mới sắm vào ngăn trên thì lúc đó số sách ở ngăn dưới bằng 12/11 số sách ngăn trên. Hỏi lúc đầu ở mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Bài 34: Số gà mái nhiều gấp 6 lần số gà trống. Sau đó mua thêm 5 con gà trống nữa nên giờ đây số gà trống bằng 1/4 số gà mái. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu con gà mái, gà trống?

Bài 35: Một shop nhập về một số trong những xe máy. Người bán thành phầm lấy ra trưng bày để bán 1/8 số xe nhập về, số xe còn sót lại bỏ trong kho. Sau khi bán 3 chiếc xe ở quầy trưng bày thì người chủ quầy nhận thấy số xe ở trong kho nhiều gấp 10 lần số xe còn sót lại ở quầy trưng bày xe. Hỏi shop lúc đầu nhập về bao nhiêu chiếc xe máy?

Bài 36: Để sẵn sàng sẵn sàng tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, huyện em đã xây dựng đội tuyển tham gia trong số đó số nữ bằng 2/3 số nam. Sau khi đội được tương hỗ update 20 nữ và 15 nam nên thời gian hiện nay số nữ bằng 4/5 số nam. Tính xem đội tuyển của huyện tham gia Hội khỏe Phù đổng cấp tỉnh có toàn bộ bao nhiêu bận động viên tham gia?

Bài 37: Trong đợt thi tuyển chọn học viên đi tham gia giao lưu Toán Tuổi thơ lần thứ Tư của tỉnh A, trong số đó số học viên nữ bằng 2/3 số học viên nam. Nếu có thêm 10 học viên nam tham gia tham gia cuộc thi thì số nữ thời gian hiện nay bằng 3/5 số học viên nam. Hỏi có bao nhiêu học viên tham gia thi tuyển?

Bài 38: Tủ sách thư viện trường em có hai ngăn: Ngăn thứ nhất có số sách bằng 2/3 số sách thứ hai. Nếu xếp thêm vào ngăn thứ nhất 80 cuốn và ngăn thứ hai 40 cuốn thì số sách ngăn thứ nhất bằng 3/4 số sách ngăn thứ hai. Hỏi ban sơ mỗi ngăn tủ có bao nhiêu cuốn sách?

Bài 39: Tí có một số trong những bi không thật 80 viên, trong số đó số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh. Nếu Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi đỏ gấp 4 lần số bi xanh. Hỏi lúc đầu Tí có mấy viên bi đỏ, mấy viên bi xanh?

Bài 40: Tuổi của con lúc bấy giờ bằng 1/2 hiệu tuổi của bố và tuổi con. Bốn năm trước đó, tuổi con bằng 1/3 hiệu tuổi của bố và tuổi con. Hỏi khi tuổi con bằng 1/4 hiệu tuổi của bố và tuổi của con thì tuổi của từng người là bao nhiêu?

Bài 41: Tìm hai số biết rằng tổng của chúng gấp 5 lần hiệu của chúng và tích của chúng là 4008. Tìm hiệu của chúng.

Bài 42: Một hình bình hành có diện tích s quy hoạnh 216 cm2 và độ cao là 12cm. Nếu tăng độ cao gấp gấp hai và giảm chiều dài đi 6cm thì diện tích s quy hoạnh hình mới sẽ thay đổi ra làm sao so với diện tích s quy hoạnh hình bình hành ban sơ?

Bài 43: Người bán thành phầm có một bao gạo, lần đầu bán 3kg, lần sau bán 1/3 số gạo còn sót lại thì còn 18kg. Hỏi lúc đầu bao gạo nặng bao nhiêu kg?

Bài 44: Tổng số tuổi lúc bấy giờ của hai cha con là 50 tuổi. Năm năm tiếp theo tuổi cha sẽ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi từng người lúc bấy giờ?

Bài 45: Chú Tuân đến chơi nhà chú Hùng. Chú Hùng và cô Lan cùng ngồi tiếp chuyện. Chú Hùng nói với chú Tuân: “Ngày hai chúng mình đi dạo đội thì tuổi cô Lan bằng 1/3 tuổi tôi thế mà đến giờ đây tổng số tuổi của hai ban hữu tôi đã là 48 tuổi và tuổi cô Lan đúng bằng tuổi tôi ngày tôi đi dạo đội.” Bạn tính xem cô Lan trong năm này bao nhiêu tuổi?

Bài 46: Nhân dịp tết shop có nhận về một số trong những hộp mứt. Vì quầy chật nên người bán thành phầm chỉ để 1/10 số hộp mứt ở quầy, số còn sót lại đem cất vào trong. Sau khi bán 4 hộp ở quầy thì số hộp cất đi gấp 15 lần số hộp còn sót lại ở ngoài quầy. Hỏi lúc đầu shop nhận về bao nhiêu hộp mứt?

Bài 47: Một con mèo đuổi bắt một con chuột cách nó 3m. Mỗi bước con mèo nhảy được 8dm, con chuột nhảy được 3dm. Hỏi sau bao nhiêu bước thì mèo bắt được chuột?

Bài 48: Hiện nay tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Sau 10 năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi từng người lúc bấy giờ.

Bài 49: Một chiều ngày hè hai cha con đi dạo trên bãi tắm biển. Trong cuộc đi dạo đó có 997 lần bước tiến hai cha con ngang hàng nhau. Hỏi quãng đường hai cha con đã đi dài bao nhiêu mét? (Biết trung bình một bước của con là 4dm, của cha là 5dm)

Bài 50: Bố hơn con 30 tuổi, biết 1/2 tuổi con bằng 1/8 tuổi bố và bằng 1/14 tuổi ông. Tính tuổi từng người lúc bấy giờ.

…………..

Những dạng bài toán tổng tỉ, hiệu tỉ tuy không thật phức tạp, nhưng một số trong những bài toán dạng ẩn, học viên dễ phạm phải những sai sót sau:

Hiểu sai thực ra bài toán. Gộp bước làm, làm tắt nên tính toán sai. Quên ghi cty (lỗi sai cơ bản của những bài toán lời văn)

Bài 1: Hai số có hiệu là 1170 và tỉ số của chúng là 49 và 4. Tìm số bé.

Bài giải:

Có hiệu số phần bằng nhau là:49 – 4 = 45 (phần)

Số lớn là:1378 : 45 × 49 = 104

Đáp số: 1274

Bài 2: Hai số có tổng là 3773 và tỉ số của chúng là 41 và 8. Tìm số bé.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:41 + 8 = 49 (phần)

Số bé là:3773 : 49 × 8 = 616

Đáp số: 3157

Bài 3: Hai số có tổng là 5265 và tỉ số của chúng là 97 và 38. Tìm số lớn.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:97 + 38 = 135 (phần)

Số lớn là:5265 : 135 × 97 = 3783

Đáp số: 3783

Bài 4: Hai số có hiệu là 48 và tỉ số của chúng là 24 và 23. Tìm số bé.

Bài giải:

Có hiệu số phần bằng nhau là:24 – 23 = 1 (phần)

Số lớn là:2256 : 1 × 24 = 1104

Đáp số: 1152

Bài 5: Hai số có hiệu là 1260 và tỉ số của chúng là 49 và 31. Tìm số bé.

Bài giải:

Có hiệu số phần bằng nhau là:49 – 31 = 18 (phần)

Số lớn là:5600 : 18 × 49 = 2170

Đáp số: 3430

Bài 6: Hai số có tổng là 1236 và tỉ số của chúng là 84 và 19. Tìm số bé.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:84 + 19 = 103 (phần)

Số bé là:1236 : 103 × 19 = 228

Đáp số: 1008

Bài 7: Hai số có tổng là 3250 và tỉ số của chúng là 77 và 48. Tìm số bé.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:77 + 48 = 125 (phần)

Số bé là:3250 : 125 × 48 = 1248

Đáp số: 2002

Bài 8: Hai số có tổng là 740 và tỉ số của chúng là 57 và 17. Tìm số bé.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:57 + 17 = 74 (phần)

Số bé là:740 : 74 × 17 = 170

Đáp số: 570

Bài 9: Hai số có tổng là 1526 và tỉ số của chúng là 70 và 39. Tìm số bé.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:70 + 39 = 109 (phần)

Số bé là:1526 : 109 × 39 = 546

Đáp số: 980

Bài 10: Hai số có hiệu là 423 và tỉ số của chúng là 29 và 20. Tìm số bé.

Bài giải:

Có hiệu số phần bằng nhau là:29 – 20 = 9 (phần)

Số lớn là:2303 : 9 × 29 = 940

Đáp số: 1363

Bài 11: Hai số có tổng là 8701 và tỉ số của chúng là 86 và 27. Tìm số lớn.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:86 + 27 = 113 (phần)

Số lớn là:8701 : 113 × 86 = 6622

Đáp số: 6622

Bài 12: Hai số có tổng là 7920 và tỉ số của chúng là 61 và 19. Tìm số lớn.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:61 + 19 = 80 (phần)

Số lớn là:7920 : 80 × 61 = 6039

Đáp số: 6039

Bài 13: Hai số có tổng là 1378 và tỉ số của chúng là 49 và 4. Tìm số bé.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:49 + 4 = 53 (phần)

Số bé là:1378 : 53 × 4 = 104

Đáp số: 1274

Bài 14: Hai số có hiệu là 4158 và tỉ số của chúng là 61 và 19. Tìm số lớn.

Bài giải:

Có hiệu số phần bằng nhau là:61 – 19 = 42 (phần)

Số lớn là:7920 : 42 × 61 = 1881

Đáp số: 6039

Bài 15: Hai số có hiệu là 3115 và tỉ số của chúng là 95 và 6. Tìm số lớn.

Bài giải:

Có hiệu số phần bằng nhau là:95 – 6 = 89 (phần)

Số lớn là:3535 : 89 × 95 = 210

Đáp số: 3325

Bài 16: Hai số có hiệu là 756 và tỉ số của chúng là 20 và 11. Tìm số lớn.

Bài giải:

Có hiệu số phần bằng nhau là:20 – 11 = 9 (phần)

Số lớn là:2604 : 9 × 20 = 924

Đáp số: 1680

Bài 17: Hai số có tổng là 7030 và tỉ số của chúng là 53 và 21. Tìm số bé.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:53 + 21 = 74 (phần)

Số bé là:7030 : 74 × 21 = 1995

Đáp số: 5035

Bài 18: Hai số có tổng là 7130 và tỉ số của chúng là 83 và 32. Tìm số bé.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:83 + 32 = 115 (phần)

Số bé là:7130 : 115 × 32 = 1984

Đáp số: 5146

Bài 19: Hai số có hiệu là 21 và tỉ số của chúng là 2 và 1. Tìm số lớn.

Bài giải:

Có hiệu số phần bằng nhau là:2 – 1 = 1 (phần)

Số lớn là:63 : 1 × 2 = 21

Đáp số: 42

Bài 20: Hai số có tổng là 3535 và tỉ số của chúng là 95 và 6. Tìm số lớn.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:95 + 6 = 101 (phần)

Số lớn là:3535 : 101 × 95 = 3325

Đáp số: 3325

Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng

Một số bài toán tổng tỉ, hiệu tỉ lớp 4 giúp những em học viên lớp 4 củng cố kiến thức và kỹ năng, ôn tập cũng như làm quen với một số trong những dạng Toán tổng tỉ, hiệu tỉ để sẵn sàng sẵn sàng cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó, những em còn nắm được những lỗi hay phạm phải khi giải dạng toán này để giảm thiểu những sai sót không đáng có. Vậy mời những em cùng tải về và tìm hiểu thêm nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:

Hướng dẫn giải toán lớp 4 – Dạng hiệu tỉ A. Cách giải chung

Các bước giải:

Bước 1: Tìm hiệu hai số (nếu ẩn hiệu) Bước 2: Tìm tỉ số (nếu ẩn tỉ) Bước 3: Vẽ sơ đồ Bước 4: Tìm hiệu số phần bằng nhau Bước 5: Số bé = Hiệu : Hiệu số phần x số phần của số bé Bước 6: Số lớn bằng = Số bé + Hiệu B. Trường hợp đặc biệt quan trọng

Đề bài nhiều bài toán không cho dữ kiện khá đầy đủ về hiệu và tỉ số mà trọn vẹn có thể cho dữ kiện như sau:

Thiếu hiệu (cho biết thêm thêm tỉ số, không còn biết hiệu số) Thiếu tỉ (cho biết thêm thêm hiệu số, không cho biết thêm thêm tỉ số) Cho dữ kiện thêm, bớt số, tạo hiệu (tỉ) mới tìm số ban sơ

Với những bài toán cho dữ kiện như vậy, cần tiến hành thêm một bước chuyển về bài toán cơ bản.

C. Các dạng Toán cơ bản

1. Dạng toán hiệu – tỉ cơ bản:

Bài tập 1: Tuổi Mẹ hơn tuổi An là 20 tuổi. tuổi mẹ bằng 7/2 tuổi An. Hỏi từng người bao nhiêu tuổi ?

Giải

Theo đề bài ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là : 7 – 2 = 5 (phần)

Số tuổi của An là : (20 : 5) x 2 = 8 (tuổi)

Số tuổi của mẹ An là : 8 + 20 = 28 (tuổi)

Đáp số : An: 8 tuổi; Mẹ: 28 tuổi

2. Dạng toán hiệu (ẩn) – tỉ:

Bài tập 2 : Hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2D rộng. nếu tăng chiều rộng 20m thì hình chữ nhật trở thành hình vuông vắn. Tính diện tích s quy hoạnh của hình chữ nhật ?

Giải

Theo đề bài ta có sơ đồ:

Theo đề bài, hiệu chiều dài và chiều rộng là 20m

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là : 3 – 2 = 1 (phần)

Chiều dài của hình chữ nhật là: 20 x 3 = 60 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật là : 20 x 2 = 40 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là: 60 x 40 = 2 400 (m)

Đáp số : 2 400 m

3. Dạng toán hiệu – tỉ (ẩn):

Bài tập 3: Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất đựng ít thùng thứ hai 24 l dầu. Biết 5 lần thùng thứ nhất bằng 3 lần thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng đựng bao nhiêu lít dầu ?

Giải

5 lần thùng I bằng 3 lần II => Tỉ số của thùng thứ nhất và thùng thứ hai là 3/5.

Theo đầu bài ta có sơ đồ

……………

1. Dạng toán biết hiệu – tỉ:

Bài 1: Tìm hai số biết tỉ số của chúng bằng 4/7 và nếu lấy số lớn trừ đi số bé thì được kết quả bằng 360.

Bài 2: An có nhiều hơn nữa Bình 12 quyển vở. Tìm số vở của mỗi ban. Biết rằng số vở của An gấp 4 lần số vở của Bình.

Bài 3: Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. Biết rằng 3 năm tiếp theo tuổi của con bằng 3/7 tuổi mẹ. Hỏi lúc bấy giờ từng người bao nhiêu tuổi?

2. Dạng toán hiệu bị ẩn:

Bài 4:Tìm hai số có tỉ số là một trong/9, biết rằng số lớn là số có ba chữ số và nếu xóa chữ số 4 ở hàng trăm của số lớn thì được số bé.

Bài 5: Số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai. Tìm hai số đó? Biết rằng nếu viết thêm vào số thứ nhất 120 cty và bớt số thứ hai đi 243 cty thì hai số bằng nhau.

Bài 6: Một HCN có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích s quy hoạnh của HCN đó biết nếu chiều rộng thêm 21 cm và không thay đổi chiều dài thì HCN đó trở thành hình vuông vắn.

Bài 7: Mảnh đất HCN có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Biết rằng nếu giảm chiều dài 9 m và tăng chiều rộng thêm 7 m thì mảnh đất nền trống có dạng hình vuông vắn. Tính diện tích s quy hoạnh mảnh đất nền trống HCN đó?

3. Dạng toán tỉ số bị ẩn:

Bài 8: Lớp 4 A trồng thấp hơn lớp 4B 18 cây. Biết 7 lần số cây lớp 4A trồng được bằng 5 lần số cây lớp 4 B trồng được. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?

Bài 9: Tùng có nhiều hơn nữa Bình 20 viên bi. Biết 15 lần số bi của Bình bằng 5 lần số bi của Tùng. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?

Bài 10: Lớp 4 A có một/3 số HS nam bằng 1/5 số HS nữ. Biết số HS nữ hơn số HS nam là 10 ban. Tìm số HS nam, số HS nữ?

Bài 11: Một nửa số thóc ở kho A bằng 1/3 số thóc ở kho B. Biết rằng số thóc ở kho B nhiều hơn nữa số thóc ở kho A là 17350 kg. Mỗi kho có bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?

Bài 12: Tìm hai số có hiệu bằng 216, biết rằng nếu thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn.

Bài 13: Hiệu của hai số bằng 393, biết rằng nếu xoá chữ số cuối của số lớn thì được số bé.

Bài 14: Tìm hai số có hiệu bằng 516, biết rằng nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương bằng 4.

Bài 15: Tìm hai số có hiệu bằng 165, biết rằng nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 7 và có số dư là 3.

4. Dạng toán ẩn cả hiệu và tỉ số:

Bài 16: Hiện nay bố 32 tuổi, em 5 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi của bố gấp 5 lần tuổi của con.

Bài 17: Mẹ sinh con khi 24 tuổi. Biết lúc bấy giờ tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi mẹ sau hai năm nữa.

Bài 18: Nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó ta được một số trong những mới có 3 chữ số gấp 5 lần số đã cho. Số đã cho là bao nhiêu?

Bài 19: Viết thêm chữ số 8 vào bên phải số tự nhiên có 3 chữ số thì số đó tăng 2312 cty. Tìm số có 3 chữ số đó.

Bài 20: Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con, trước kia 6 năm tuổi mẹ gấp 13 lần tuổi con. Hỏi lúc bấy giờ mẹ bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi? (đ/s 32 và 8)

Bài 21: Lừa và Ngựa cùng chở hàng. Ngựa nói: “Nếu anh chở giúp tôi 2 bao hàng thì 2 toàn bộ chúng ta chở bằng nhau”. Lừa nói lại với Ngựa: “Còn nếu anh chở giúp tôi 2 bao hàng thì anh sẽ chở gấp 5 lần tôi”. Hỏi mỗi con chở bao nhiêu bao hàng? (đ/s: 4 và 8)

Bước 1. Vẽ sơ đồ theo dữ kiện bài ra.

Bước 2. Tìm tổng số phần bằng nhau

Bước 3. Tìm số bé và số lớn (Có thể tìm số lớn trước hoặc tìm sau và ngược lại)

Số bé = (Tổng : số phần bằng nhau) x số phần của số bé (Hoặc Tổng – số lớn)

Số lớn = (Tổng: số phần bằng nhau) x số phần của số lớn (Hoặc tổng – số bé)

Bước 4. Kết luận đáp số

(Học sinh trọn vẹn có thể tiến hành thêm bước thử lại để kiểm chứng kết quả)

Đề bài nhiều bài toán lại không cho dữ kiện khá đầy đủ về tổng và tỉ số mà trọn vẹn có thể cho dữ kiện như sau:

Thiếu (ẩn) tổng (Cho biết tỉ số, không cho biết thêm thêm tổng số) Thiếu (ẩn) tỉ (Cho biết tổng số, không cho biết thêm thêm tỉ số) Cho dữ kiện thêm, bớt số, tạo tổng (tỉ) mới tìm số ban sơ.

Với những bài toán cho dữ kiện như vậy, cần tiến hành thêm một bước chuyển về bài toán cơ bản.

Bài 1: Tổng của hai số bằng số lớn số 1 của số có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là 4/5. Tìm hai số đó.

Bài 2: Một hình chữ nhật có chu vi là 350 m, chiều rộng bằng 3/4D dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó?

Bài 3. Một sợi dây khá dài 28 m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn dây thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

Bài 4. Tổng của hai số là 72. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé.

Bài 5: Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là 3/5. Tìm hai số đó?

Bài 6: Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng 2/3 số vở của Khôi. Hỏi mỗi ban có bao nhiêu quyển vở

Bài 7: Tổng của hai số là 333. Tỉ của hai số là 2/7. Tìm hai số đó.

Bài 8: Hai kho chứa 125 tấn thóc. Số thóc ở kho thứ nhất bằng 3/2 số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Bài 9: Một miếng vườn hình chữ nhật, có chu vi 200 m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích s quy hoạnh miếng vườn?

Bài 10: Miếng đất hình chữ nhật có chu vi 240 m, chiều rộng bằng 2/3D dài. Tính diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật đó.

Bài 11: Tìm 2 số. Biết tổng của chúng bằng 48, nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 3.

Bài 12: Tìm 2 số, biết tổng của chúng bằng số nhỏ nhất có 3 chữ số. Nếu lấy số này chia cho số kia ta được thương là 4.

Bài 13: Tổng 2 số bằng số lớn số 1 có 4 chữ số. Nếu lấy số lớn chia cho số bé ta được thương là 10. Tìm 2 số đó.

Bài 14: Một trường tiểu học có toàn bộ 567 học viên. Biết rằng với 5 học viên nam thì có 2 học viên nữ. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học viên nam? Bao nhiêu học viên nữ?

Bài 15: Tìm số tự nhiên. Biết rằng khi ta thêm vào bên phải số đó 1 chữ số 0 thì ta được số mới và tổng của số mới và số cũ là 297.

Bài 16: Trung bình cộng của 2 số là 440. Nếu ta thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé thì ta được số lớn. Tìm 2 số đó.

Bài 17: Tìm số tự nhiên. Biết rằng nếu ta thêm vào bên phải của số đó một chữ số 2 thì ta được số mới. Tổng của số mới và số cũ là 519.

Bài 18: Tìm hai số có tổng là 107. Biết rằng nếu xoá đi chữ số 8 ở hàng cty của số lớn ta được số bé.

Bài 19: Tìm số tự nhiên. Biết rằng khi viết thêm vào bên phải số đó số 52 ta được số mới. Tổng của số mới và số đó bằng 5304.

Bài 20: Trung bình cộng của 3 số là 85. Nếu thêm một chữ số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất, nếu gấp 4 lần số thứ hai thì được số thứ ba. Tìm 3 số đó.

Bài 21: Tổng 2 số bằng 385. Một trong hai số có số tận cùng bằng chữ số 0, nếu xóa chữ số 0 đó thì ta được 2 số bằng nhau. Tìm hai số đó.

Bài 22: Hai số có tổng là một trong/4 và thương cũng là một trong/4. Tìm 2 số đó.

Bài 23: Bính và Đinh có hai thửa ruộng, tổng diện tích s quy hoạnh của hai thửa ruộng đó là 780. Nếu chuyển 1/6 diện tích s quy hoạnh ruộng của Bính sang cho Đinh thì diện tích s quy hoạnh của hai thửa sẽ bằng nhau. Tính diện tích s quy hoạnh của mỗi thửa ruộng bằng mét vuông.

Bài 24: Lớp 5 A và lớp 5 B nhận chăm sóc hai thửa ruộng có tổng diện tích s quy hoạnh là 1560. Nếu lấy 1/4 diện tích s quy hoạnh thửa ruộng của lớp 5 A chuyển sang cho lớp 5 B chăm sóc thì diện tích s quy hoạnh chăm sóc của hai lớp bằng nhau. Tính diện tích s quy hoạnh của mỗi thửa ruộng.

Bài 25: Hai hầm ướp đông chưa 180 tấn tôm. Nếu người ta chuyển 2/7 khối lượng tôm ở hầm thứ nhất sang hầm thứ hai, thì khối lượng tôm ở hai hầm bằng nhau. Hỏi mỗi hầm chứa bao nhiêu tấn tôm?

Bài 26: Đội tuyển bóng đá mi ni của huyện A tham gia hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh gồm những ban học viên lớp 4 và lớp 5. Dự định số ban tham gia đội tuyển bóng đá đang học lớp 4 chiếm 1/5 của toàn bộ đội. Nhưng do một ban đang học lớp 4 không tham gia được mà thay bởi một ban đang học lớp 5, khi đó số ban đang học lớp 4 tham gia chỉ bằng 1/10 số thành viên của toàn bộ đội. Tính tổng số thành viên của toàn bộ đôi bóng đá mi ni?

Bài 27: Đội tuyển của trường A tham gia Hội khoẻ Phù Đổng cấp huyện gồm những ban học viên nam và học viên nữ. Dự định số ban nữ tham gia đội tuyển chiếm 1/4 số nam nhưng do Đk thay bởi một ban nữ bằng một ban nam. Khi đó số ban nữ chiếm 1/5 số nam. Tính xem đội tuyển của trường A đi dự hội thao bao nhiêu học viên?

Bài 28: Đội tuyển trường em tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, ban sơ số nữ bằng 2/3 số nam. Sau khi xét theo yêu cầu thay thế một ban nữ bằng một ban nam vì thế số nữ thời gian hiện nay bằng 3/4 số nam. Hỏi đội tuyển trường em có bao nhiêu ban?

Bài 29: Một tủ sách có hai ngăn. Số sách ở ngăn dưới gấp 3 lần số sách ngăn trên. Nếu chuyển 10 quyển sách ở ngăn trên xuống ngăn dưới thì số sách ngăn dưới gấp 7 lần ngăn trên. Tính số sách mỗi ngăn.

Bài 30: Lúc đầu số vịt dưới ao nhiều gấp 5 lần số vịt trên bờ. Nhưng sau khoản thời hạn có 3 con vịt từ trên bờ nhảy xuống ao lượn lờ bơi lội thì số vịt dưới ao nhiều gấp 8 lần số vịt trên bờ. Hỏi cả đàn có bao nhiêu con?

Bài 31: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Nếu thêm vào chiều rộng 4 m và đồng thời bớt chiều dài 4 m thì lúc đó chiều rộng bằng 2/3D dài. Tính diện tích s quy hoạnh của hình chữ nhật đó.

Bài 32: Cuối học kì I lớp 5A có số học viên giỏi bằng 3/7 số học viên còn sót lại của lớp. Cuối năm học viên lớp 5A có thêm 4 học viên giỏi nên tổng số học viên giỏi bằng 2/3 số học viên còn sót lại của lớp. Hỏi lớp 5 A có bao nhiêu học viên?

Bài 33: Một giá sách gồm hai ngăn: Số sách ngăn dưới bằng 6/5 số sách ngăn trên. Nếu xếp 15 quyển sách mới sắm vào ngăn trên thì lúc đó số sách ở ngăn dưới bằng 12/11 số sách ngăn trên. Hỏi lúc đầu ở mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Bài 34: Số gà mái nhiều gấp 6 lần số gà trống. Sau đó mua thêm 5 con gà trống nữa nên giờ đây số gà trống bằng 1/4 số gà mái. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu con gà mái, gà trống?

Bài 35: Một shop nhập về một số trong những xe máy. Người bán thành phầm lấy ra trưng bày để bán 1/8 số xe nhập về, số xe còn sót lại bỏ trong kho. Sau khi bán 3 chiếc xe ở quầy trưng bày thì người chủ quầy nhận thấy số xe ở trong kho nhiều gấp 10 lần số xe còn sót lại ở quầy trưng bày xe. Hỏi shop lúc đầu nhập về bao nhiêu chiếc xe máy?

Bài 36: Để sẵn sàng sẵn sàng tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, huyện em đã xây dựng đội tuyển tham gia trong số đó số nữ bằng 2/3 số nam. Sau khi đội được tương hỗ update 20 nữ và 15 nam nên thời gian hiện nay số nữ bằng 4/5 số nam. Tính xem đội tuyển của huyện tham gia Hội khỏe Phù đổng cấp tỉnh có toàn bộ bao nhiêu bận động viên tham gia?

Bài 37: Trong đợt thi tuyển chọn học viên đi tham gia giao lưu Toán Tuổi thơ lần thứ Tư của tỉnh A, trong số đó số học viên nữ bằng 2/3 số học viên nam. Nếu có thêm 10 học viên nam tham gia tham gia cuộc thi thì số nữ thời gian hiện nay bằng 3/5 số học viên nam. Hỏi có bao nhiêu học viên tham gia thi tuyển?

Bài 38: Tủ sách thư viện trường em có hai ngăn: Ngăn thứ nhất có số sách bằng 2/3 số sách thứ hai. Nếu xếp thêm vào ngăn thứ nhất 80 cuốn và ngăn thứ hai 40 cuốn thì số sách ngăn thứ nhất bằng 3/4 số sách ngăn thứ hai. Hỏi ban sơ mỗi ngăn tủ có bao nhiêu cuốn sách?

Bài 39: Tí có một số trong những bi không thật 80 viên, trong số đó số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh. Nếu Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi đỏ gấp 4 lần số bi xanh. Hỏi lúc đầu Tí có mấy viên bi đỏ, mấy viên bi xanh?

Bài 40: Tuổi của con lúc bấy giờ bằng 1/2 hiệu tuổi của bố và tuổi con. Bốn năm trước đó, tuổi con bằng 1/3 hiệu tuổi của bố và tuổi con. Hỏi khi tuổi con bằng 1/4 hiệu tuổi của bố và tuổi của con thì tuổi của từng người là bao nhiêu?

Bài 41: Tìm hai số biết rằng tổng của chúng gấp 5 lần hiệu của chúng và tích của chúng là 4008. Tìm hiệu của chúng.

Bài 42: Một hình bình hành có diện tích s quy hoạnh 216 cm2 và độ cao là 12cm. Nếu tăng độ cao gấp gấp hai và giảm chiều dài đi 6cm thì diện tích s quy hoạnh hình mới sẽ thay đổi ra làm sao so với diện tích s quy hoạnh hình bình hành ban sơ?

Bài 43: Người bán thành phầm có một bao gạo, lần đầu bán 3kg, lần sau bán 1/3 số gạo còn sót lại thì còn 18kg. Hỏi lúc đầu bao gạo nặng bao nhiêu kg?

Bài 44: Tổng số tuổi lúc bấy giờ của hai cha con là 50 tuổi. Năm năm tiếp theo tuổi cha sẽ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi từng người lúc bấy giờ?

Bài 45: Chú Tuân đến chơi nhà chú Hùng. Chú Hùng và cô Lan cùng ngồi tiếp chuyện. Chú Hùng nói với chú Tuân: “Ngày hai chúng mình đi dạo đội thì tuổi cô Lan bằng 1/3 tuổi tôi thế mà đến giờ đây tổng số tuổi của hai ban hữu tôi đã là 48 tuổi và tuổi cô Lan đúng bằng tuổi tôi ngày tôi đi dạo đội.” Bạn tính xem cô Lan trong năm này bao nhiêu tuổi?

Bài 46: Nhân dịp tết shop có nhận về một số trong những hộp mứt. Vì quầy chật nên người bán thành phầm chỉ để 1/10 số hộp mứt ở quầy, số còn sót lại đem cất vào trong. Sau khi bán 4 hộp ở quầy thì số hộp cất đi gấp 15 lần số hộp còn sót lại ở ngoài quầy. Hỏi lúc đầu shop nhận về bao nhiêu hộp mứt?

Bài 47: Một con mèo đuổi bắt một con chuột cách nó 3m. Mỗi bước con mèo nhảy được 8dm, con chuột nhảy được 3dm. Hỏi sau bao nhiêu bước thì mèo bắt được chuột?

Bài 48: Hiện nay tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Sau 10 năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi từng người lúc bấy giờ.

Bài 49: Một chiều ngày hè hai cha con đi dạo trên bãi tắm biển. Trong cuộc đi dạo đó có 997 lần bước tiến hai cha con ngang hàng nhau. Hỏi quãng đường hai cha con đã đi dài bao nhiêu mét? (Biết trung bình một bước của con là 4dm, của cha là 5dm)

Bài 50: Bố hơn con 30 tuổi, biết 1/2 tuổi con bằng 1/8 tuổi bố và bằng 1/14 tuổi ông. Tính tuổi từng người lúc bấy giờ.

…………..

Những dạng bài toán tổng tỉ, hiệu tỉ tuy không thật phức tạp, nhưng một số trong những bài toán dạng ẩn, học viên dễ phạm phải những sai sót sau:

Hiểu sai thực ra bài toán. Gộp bước làm, làm tắt nên tính toán sai. Quên ghi cty (lỗi sai cơ bản của những bài toán lời văn)

Bài 1: Hai số có hiệu là 1170 và tỉ số của chúng là 49 và 4. Tìm số bé.

Bài giải:

Có hiệu số phần bằng nhau là:49 – 4 = 45 (phần)

Số lớn là:1378 : 45 × 49 = 104

Đáp số: 1274

Bài 2: Hai số có tổng là 3773 và tỉ số của chúng là 41 và 8. Tìm số bé.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:41 + 8 = 49 (phần)

Số bé là:3773 : 49 × 8 = 616

Đáp số: 3157

Bài 3: Hai số có tổng là 5265 và tỉ số của chúng là 97 và 38. Tìm số lớn.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:97 + 38 = 135 (phần)

Số lớn là:5265 : 135 × 97 = 3783

Đáp số: 3783

Bài 4: Hai số có hiệu là 48 và tỉ số của chúng là 24 và 23. Tìm số bé.

Bài giải:

Có hiệu số phần bằng nhau là:24 – 23 = 1 (phần)

Số lớn là:2256 : 1 × 24 = 1104

Đáp số: 1152

Bài 5: Hai số có hiệu là 1260 và tỉ số của chúng là 49 và 31. Tìm số bé.

Bài giải:

Có hiệu số phần bằng nhau là:49 – 31 = 18 (phần)

Số lớn là:5600 : 18 × 49 = 2170

Đáp số: 3430

Bài 6: Hai số có tổng là 1236 và tỉ số của chúng là 84 và 19. Tìm số bé.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:84 + 19 = 103 (phần)

Số bé là:1236 : 103 × 19 = 228

Đáp số: 1008

Bài 7: Hai số có tổng là 3250 và tỉ số của chúng là 77 và 48. Tìm số bé.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:77 + 48 = 125 (phần)

Số bé là:3250 : 125 × 48 = 1248

Đáp số: 2002

Bài 8: Hai số có tổng là 740 và tỉ số của chúng là 57 và 17. Tìm số bé.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:57 + 17 = 74 (phần)

Số bé là:740 : 74 × 17 = 170

Đáp số: 570

Bài 9: Hai số có tổng là 1526 và tỉ số của chúng là 70 và 39. Tìm số bé.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:70 + 39 = 109 (phần)

Số bé là:1526 : 109 × 39 = 546

Đáp số: 980

Bài 10: Hai số có hiệu là 423 và tỉ số của chúng là 29 và 20. Tìm số bé.

Bài giải:

Có hiệu số phần bằng nhau là:29 – 20 = 9 (phần)

Số lớn là:2303 : 9 × 29 = 940

Đáp số: 1363

Bài 11: Hai số có tổng là 8701 và tỉ số của chúng là 86 và 27. Tìm số lớn.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:86 + 27 = 113 (phần)

Số lớn là:8701 : 113 × 86 = 6622

Đáp số: 6622

Bài 12: Hai số có tổng là 7920 và tỉ số của chúng là 61 và 19. Tìm số lớn.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:61 + 19 = 80 (phần)

Số lớn là:7920 : 80 × 61 = 6039

Đáp số: 6039

Bài 13: Hai số có tổng là 1378 và tỉ số của chúng là 49 và 4. Tìm số bé.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:49 + 4 = 53 (phần)

Số bé là:1378 : 53 × 4 = 104

Đáp số: 1274

Bài 14: Hai số có hiệu là 4158 và tỉ số của chúng là 61 và 19. Tìm số lớn.

Bài giải:

Có hiệu số phần bằng nhau là:61 – 19 = 42 (phần)

Số lớn là:7920 : 42 × 61 = 1881

Đáp số: 6039

Bài 15: Hai số có hiệu là 3115 và tỉ số của chúng là 95 và 6. Tìm số lớn.

Bài giải:

Có hiệu số phần bằng nhau là:95 – 6 = 89 (phần)

Số lớn là:3535 : 89 × 95 = 210

Đáp số: 3325

Bài 16: Hai số có hiệu là 756 và tỉ số của chúng là 20 và 11. Tìm số lớn.

Bài giải:

Có hiệu số phần bằng nhau là:20 – 11 = 9 (phần)

Số lớn là:2604 : 9 × 20 = 924

Đáp số: 1680

Bài 17: Hai số có tổng là 7030 và tỉ số của chúng là 53 và 21. Tìm số bé.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:53 + 21 = 74 (phần)

Số bé là:7030 : 74 × 21 = 1995

Đáp số: 5035

Bài 18: Hai số có tổng là 7130 và tỉ số của chúng là 83 và 32. Tìm số bé.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:83 + 32 = 115 (phần)

Số bé là:7130 : 115 × 32 = 1984

Đáp số: 5146

Bài 19: Hai số có hiệu là 21 và tỉ số của chúng là 2 và 1. Tìm số lớn.

Bài giải:

Có hiệu số phần bằng nhau là:2 – 1 = 1 (phần)

Số lớn là:63 : 1 × 2 = 21

Đáp số: 42

Bài 20: Hai số có tổng là 3535 và tỉ số của chúng là 95 và 6. Tìm số lớn.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:95 + 6 = 101 (phần)

Số lớn là:3535 : 101 × 95 = 3325

Đáp số: 3325

Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng


Bạn đang đọc postt Một số bài toán tổng tỉ, hiệu tỉ lớp 4 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm nội dung bài viết Một số bài toán tổng tỉ, hiệu tỉ lớp 4 Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Một số bài toán tổng tỉ, hiệu tỉ lớp 4 Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game tài liệu Một số bài toán tổng tỉ, hiệu tỉ lớp 4 Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc ThamGia Nhóm zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Một #số #bài #toán #tổng #tỉ #hiệu #tỉ #lớp