0765562555

Nghị định 141/2020/NĐ-CP

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Nghị định 141/2020/NĐ-CP Chi tiết 2022 được update : 2021-09-06 20:21:09

3987

Xin chàoNgày 08/12/2020, nhà nước phát hành Nghị định 141/2020/NĐ-CP về việc quy định chính sách cử tuyển riêng với học viên, sinh viên dân tộc bản địa thiểu số. Theo đó quy định nguyên tắc cử tuyển như sau:

Đúng đối tượng người dùng, tiêu chuẩn theo quy định. Khách quan, công minh, công khai minh bạch, minh bạch. Bảo đảm người đi học theo chính sách cử tuyển được xét tuyển và sắp xếp việc làm sau khoản thời hạn tốt nghiệp.

CHÍNH PHỦ

Bạn đang xem: Nghị định 141/2020/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-

Số: 41/2020/NĐ-CP Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày thứ 8 tháng 12 năm 2020 NGHỊ ĐỊNH 41/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ

Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ nước nhà ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm năm trước đó;

Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ĐH ngày 18 tháng 6 thời gian năm 2012, Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ĐH ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

nhà nước phát hành Nghị định Quy định chính sách cử tuyển riêng với học viên, sinh viên dân tộc bản địa thiểu số.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Nghị định này quy định chính sách cử tuyển riêng với những người học là người dân tộc bản địa thiểu số, gồm có: đối tượng người dùng, tiêu chuẩn, chỉ tiêu, quy trình, đào tạo và giảng dạy và kinh phí góp vốn đầu tư thực thi chính sách cử tuyển; xét tuyển, sắp xếp việc làm, bồi hoàn học bổng, ngân sách đào tạo và giảng dạy riêng với những người học cử tuyển và tổ chức triển khai thực thi chính sách cử tuyển.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Người học là người dân tộc bản địa thiểu số thuộc đối tượng người dùng được hưởng chính sách cử tuyển gồm:

a) Người dân tộc bản địa thiểu số rất ít người.

b) Người dân tộc bản địa thiểu số ở vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả chưa tồn tại hoặc có rất ít đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc bản địa thiểu số.

2. Các cơ sở giáo dục phổ thông, thường xuyên, trung cấp, cao đẳng, ĐH; trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú; trường dự bị ĐH; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW và những cty, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan thực thi chính sách cử tuyển.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ sau này được hiểu như sau:

1. Cử tuyển là việc tuyển sinh qua phương thức xét tuyển vào ĐH, cao đẳng, trung cấp riêng với những người học được quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

2. Dân tộc thiểu số rất ít người và vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả được xác lập theo quy định của pháp lý hiện hành.

3. Vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả có rất ít cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc bản địa thiểu số là xã có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả có tỷ suất đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc bản địa thiểu số chưa đạt theo quy định:

a) Xã có tỷ suất người dân tộc bản địa thiểu số từ 10% đến dưới 30% tổng dân số của xã: tỷ suất cán bộ, công chức cấp xã, viên chức thao tác trên địa phận xã người dân tộc bản địa thiểu số phải đạt tối thiểu là 15% tổng số cán bộ, công chức cấp xã và viên chức thao tác trên địa phận xã;

b) Xã có tỷ suất người dân tộc bản địa thiểu số từ 30% đến dưới 50% tổng dân số của xã: tỷ suất cán bộ, công chức cấp xã, viên chức thao tác trên địa phận xã người dân tộc bản địa thiểu số phải đạt tối thiểu là 30% tổng số cán bộ, công chức cấp xã và viên chức thao tác trên địa phận xã;

c) Xã có tỷ suất người dân tộc bản địa thiểu số từ 50% đến dưới 70% tổng dân số của xã: tỷ suất cán bộ, công chức cấp xã, viên chức thao tác trên địa phận xã người dân tộc bản địa thiểu số phải đạt tối thiểu là 40% tổng số cán bộ, công chức cấp xã và viên chức thao tác trên địa phận xã;

d) Xã có tỷ suất người dân tộc bản địa thiểu số trên 70% tổng dân số của xã: tỷ suất cán bộ, công chức cấp xã, viên chức thao tác trên địa phận xã người dân tộc bản địa thiểu số phải đạt tối thiểu là 50% tổng số cán bộ, công chức cấp xã và viên chức thao tác trên địa phận xã.

Điều 4. Nguyên tắc cử tuyển

1. Đúng đối tượng người dùng, tiêu chuẩn theo quy định.

2. Khách quan, công minh, công khai minh bạch, minh bạch.

3. Bảo đảm người đi học theo chính sách cử tuyển được xét tuyển và sắp xếp việc làm sau khoản thời hạn tốt nghiệp.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của người học theo chính sách cử tuyển

1. Người học theo chính sách cử tuyển có những quyền sau này:

a) Được thông tin khá đầy đủ về chính sách cử tuyển;

b) Được cấp học bổng, miễn học phí và hưởng những chính sách ưu tiên khác theo quy định hiện hành của Nhà nước trong thời hạn đào tạo và giảng dạy;

c) Được tiếp nhận hồ sơ để xét tuyển và sắp xếp việc làm sau khoản thời hạn tốt nghiệp.

2. Người học theo chính sách cử tuyển có những trách nhiệm và trách nhiệm sau này:

a) Cam kết trước lúc được cử tuyển và chấp hành sự cam kết với cơ quan cử đi học trở về thao tác tại địa phương sau khoản thời hạn tốt nghiệp;

b) Chấp hành những quy định của pháp lý và nội quy, quy định của những cơ sở giáo dục; hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy theo quy định tại Điều 9 Nghị định này;

c) Bồi hoàn học bổng, ngân sách đào tạo và giảng dạy nếu thuộc những trường hợp quy định tại Điều 13 Nghị định này.

Chương II

TIÊU CHUẨN, CHỈ TIÊU, QUY TRÌNH, ĐÀO TẠO VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN

Điều 6. Tiêu chuẩn tuyển sinh theo chính sách cử tuyển

1. Tiêu chuẩn chung

a) Thường trú từ 05 năm liên tục trở lên tính đến năm tuyển sinh tại vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả; có cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi (hoặc có một trong hai bên là cha đẻ hoặc mẹ đẻ, cha nuôi hoặc mẹ nuôi), người trực tiếp nuôi dưỡng sống tại vùng này;

b) Đạt những tiêu chuẩn sơ tuyển riêng với những ngành, nghề có yêu cầu sơ tuyển;

c) Không quá 22 tuổi tính đến năm tuyển sinh, có đủ sức mạnh thể chất theo quy định hiện hành.

2. Ngoài tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 1 Điều này, người học được cử tuyển vào ĐH phải phục vụ những tiêu chuẩn rõ ràng sau:

a) Tốt nghiệp trung học phổ thông;

b) Xếp loại hạnh kiểm trong năm học của cấp học trung học phổ thông đạt loại tốt;

c) Xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại khá trở lên;

d) Có thời hạn học đủ 03 năm học và tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường thuộc địa phận tuyển sinh theo quy định hoặc tại trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú.

3. Ngoài tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 1 Điều này, người học được cử tuyển vào cao đẳng phải phục vụ những tiêu chuẩn rõ ràng sau:

a) Tốt nghiệp trung học phổ thông;

b) Xếp loại hạnh kiểm trong năm học của cấp học trung học phổ thông đạt loại tốt;

Tham khảo: Lời bài hát Phụ Tình – Trịnh Đình Quang

c) Xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại trung bình trở lên;

d) Có thời hạn học đủ 03 năm học và tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường thuộc địa phận tuyển sinh theo quy định hoặc tại trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú.

4. Ngoài tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 1 Điều này, người học được cử tuyển vào trung cấp phải phục vụ những tiêu chuẩn rõ ràng sau:

a) Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông;

b) Xếp loại hạnh kiểm trong năm học của cấp học cuối đạt loại khá trở lên;

Tham khảo: Lời bài hát Phụ Tình – Trịnh Đình Quang

c) Xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại trung bình trở lên;

d) Có thời hạn học đủ 04 năm học và tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc học đủ 03 năm học và tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường thuộc địa phận tuyển sinh theo quy định hoặc tại trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú.

5. Ưu tiên trong tuyển sinh cử tuyển

Người học đạt đủ những tiêu chuẩn tuyển sinh cử tuyển quy định tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này nếu thuộc một trong những trường hợp sau thì được ưu tiên trong cử tuyển vào ĐH, cao đẳng, trung cấp theo thứ tự:

a) Con liệt sỹ, thương binh, thương bệnh binh, người dân có giấy ghi nhận người được hưởng chủ trương như thương binh;

b) Học tại trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú;

c) Trúng tuyển vào ĐH, cao đẳng, trung cấp tại năm xét đi học cử tuyển;

d) Đoạt giải trong những kỳ thi học viên giỏi từ cấp huyện trở lên;

đ) Trường hợp người học thuộc đối tượng người dùng được hưởng nhiều ưu tiên đồng thời thì chỉ được thừa kế 1 ưu tiên tốt nhất trong tuyển sinh cử tuyển.

Điều 7. Chỉ tiêu cử tuyển

1. Nguyên tắc xác lập chỉ tiêu cử tuyển

a) Chỉ tiêu cử tuyển được xác lập theo từng năm và được co quan có thẩm quyền giao theo từng ngành nghề, trình độ đào tạo và giảng dạy;

b) Chỉ tiêu cử tuyển do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc phường, thị xã (sau này gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) xây dựng và đề xuất kiến nghị.

2. Căn cứ đề xuất kiến nghị chỉ tiêu cử tuyển

a) Căn cứ vào yêu cầu trách nhiệm, vị trí việc làm, số rất nhiều người thao tác và số biên chế công chức được giao riêng với vị trí việc làm là cán bộ, công chức;

b) Căn cứ vào nhu yếu việc làm, vị trí việc làm, số rất nhiều người thao tác được giao, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp, quỹ tiền lương của cty sự nghiệp công lập riêng với vị trí việc làm là viên chức;

c) Căn cứ vào kế hoạch, khuynh hướng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương có đối tượng người dùng cử tuyển quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

3. Quy trình xây dựng chỉ tiêu cử tuyển

a) Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã văn bản báo cáo giải trình đề xuất kiến nghị chỉ tiêu cử tuyển lên Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc thị xã (sau này gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện);

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp văn bản báo cáo giải trình đề xuất kiến nghị chỉ tiêu cử tuyển lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW (sau này gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh);

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vị trí căn cứ vào văn bản báo cáo giải trình đề xuất kiến nghị của những địa phương và những quy định tại khoản 2 Điều này để xây dựng, đề xuất kiến nghị chỉ tiêu cử tuyển lên TW.

4. Đề xuất chỉ tiêu cử tuyển

Hằng năm, trong thời hạn tháng 5, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình đề xuất kiến nghị phê duyệt chỉ tiêu cử tuyển theo ngành nghề đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH, cao đẳng sư phạm với Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; chỉ tiêu cử tuyển theo ngành nghề đào tạo và giảng dạy trình độ cao đẳng, trung cấp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này).

5. Phê duyệt và giao chỉ tiêu cử tuyển

a) Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, theo thẩm quyền, chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc xét và giao chỉ tiêu cử tuyển cho Ủy ban nhân dân những tỉnh;

b) Thời hạn phê duyệt và giao chỉ tiêu cử tuyển chậm nhất là 30 ngày Tính từ lúc ngày cơ quan chủ trì nhận đủ hồ sơ trình đề xuất kiến nghị phê duyệt chỉ tiêu cử tuyển.

Điều 8. Quy trình cử tuyển

1. Thông báo kế hoạch cử tuyển

Căn cứ chỉ tiêu cử tuyển được giao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch cử tuyển và phải đăng thông tin công khai minh bạch tối thiểu 02 lần trên những phương tiện đi lại thông tin đại chúng của cấp tỉnh, huyện và xã là báo in hoặc báo điện tử hoặc báo nói hoặc báo hình; đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở thao tác của Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

2. Nội dung thông tin kế hoạch cử tuyển gồm:

a) Đối tượng, tiêu chuẩn, chỉ tiêu cử tuyển;

b) Vị trí việc làm cho từng chỉ tiêu;

c) Thời hạn, khu vực, phương thức tiếp nhận hồ sơ Đk xét tuyển học theo chính sách cử tuyển, số điện thoại cảm ứng của cục phận được phân công trực tiếp nhận hồ sơ.

3. Người Đk xét tuyển học theo chính sách cử tuyển nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh hoặc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo hoặc qua cổng dịch vụ công cấp tỉnh hoặc Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh.

4. Hồ sơ Đk xét tuyển học theo chính sách cử tuyển gồm:

a) Đơn Đk xét tuyển học theo chính sách cử tuyển (Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này);

b) Bản sao kèm bản chính để so sánh hoặc bản sao được xác nhận từ bản chính giấy khai sinh;

c) Sơ yếu lý lịch (Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này);

d) Giấy ghi nhận con liệt sỹ, con thương binh, thương bệnh binh; người được hưởng chủ trương như thương binh (nếu có);

đ) Hai ảnh chân dung (cỡ 4×6 cm) chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

e) Một phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người Đk học theo chính sách cử tuyển.

5. Thời hạn nhận hồ sơ của người Đk xét tuyển học theo chính sách cử tuyển là 30 ngày Tính từ lúc ngày thông tin kế hoạch cử tuyển công khai minh bạch trên phương tiện đi lại thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở thao tác của Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

6. Chậm nhất là 05 ngày thao tác trước thời điểm ngày xét tuyển, hội đồng cử tuyển phải lập list người dân có đủ tiêu chuẩn dự tuyển học theo chính sách cử tuyển và niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở thao tác của Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

7. Thành lập hội đồng cử tuyển

a) Hội đồng cử tuyển (sau này gọi tắt là hội đồng) do quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, giúp quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tuyển sinh cử tuyển;

b) Thành phần hội đồng gồm: quản trị hội đồng là quản trị hoặc Phó quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phó quản trị thường trực hội đồng là Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; Phó quản trị hội đồng là Giám đốc Sở Nội vụ và Trưởng ban Dân tộc tỉnh; những thành viên khác gồm: Đại diện lành đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, những sở, ban, ngành có tương quan đến nghành dự kiến xét tuyển, Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

c) Nhiệm vụ của hội đồng: thẩm định hồ sơ, xét chọn và đề xuất kiến nghị list người đủ tiêu chuẩn đi học theo chính sách cử tuyển theo chỉ tiêu được giao. quản trị hội đồng phụ trách trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt list người được cử đi học theo chính sách cử tuyển;

d) Nguyên tắc thao tác của hội đồng: hội đồng thao tác theo nguyên tắc tập thể và quyết định hành động theo hầu hết. Trường hợp số ý kiến bằng nhau thì quyết định hành động theo ý kiến của quản trị hội đồng;

đ) Thông báo kết quả xét duyệt: chậm nhất là 05 ngày thao tác sau ngày xét tuyển, hội đồng cử tuyển phải trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt list người trúng tuyển đi học theo chính sách cử tuyển. Hội đồng thông tin công khai minh bạch kết quả xét duyệt cử tuyển ngay sau khoản thời hạn được phê duyệt trên những phương tiện đi lại thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở thao tác của Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

Điều 9. Đào tạo cử tuyển

1. Đào tạo dự bị ĐH, cao đẳng riêng với những người học cử tuyển

a) Đối tượng phải qua đào tạo và giảng dạy dự bị

Người được cử tuyển để đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH, cao đẳng là học viên phổ thông phải học một năm dự bị tại trường dự bị ĐH hoặc tại khoa dự bị ĐH của những trường được phép đào tạo và giảng dạy dự bị ĐH;

b) Đối tượng không qua đào tạo và giảng dạy dự bị

Người trúng tuyển vào ĐH, cao đẳng tại năm xét đi học cử tuyển không phải học dự bị mà được chuyển ngay vào đào tạo và giảng dạy ĐH, cao đẳng;

c) Tổ chức đào tạo và giảng dạy dự bị

Việc tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy dự bị và xét tuyển vào học tại những cơ sở giáo dục ĐH, cao đẳng được thực thi theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Sau khi kết thúc một năm học dự bị, nếu người học không đủ Đk vào học tại những cơ sở giáo dục ĐH, cao đẳng thì được học lưu ban không thật một năm; trong năm học lưu ban, người học được hưởng những quyền lợi và thực thi trách nhiệm và trách nhiệm như năm học thứ nhất. Trường hợp sau một năm học lưu ban người học vẫn không đạt đủ Đk vào học tại những cơ sở giáo dục ĐH, cao đẳng thì cơ sở đào tạo và giảng dạy dự bị chuyển giao lại hồ sơ về cơ quan cử người đi học; cơ quan cử người đi học xem xét chuyển những trường hợp này xuống đào tạo và giảng dạy cử tuyển trình độ trung cấp hoặc chuyển giao hồ sơ về địa phương và gửi thông tin về mái ấm gia đình của người học.

2. Đào tạo ĐH, cao đẳng, trung cấp riêng với những người học cử tuyển

a) Người học theo chính sách cử tuyển được đào tạo và giảng dạy trong khối mạng lưới hệ thống giáo dục chính quy và sắp xếp học chung với sinh viên của cơ sở giáo dục theo ngành đào tạo và giảng dạy;

b) Thời gian hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH được thực thi theo quy định đào tạo và giảng dạy hiện hành của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, thời hạn tối đa hoàn thành xong được thêm vào đó 02 năm học (04 học kỳ) so với thời hạn thiết kế cho chương trình;

từ khóa quan tâm: Lời bài hát Kẽo cà kẽo kẹt – Hoàng Thùy Linh

c) Thời gian hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ cao đẳng được thực thi theo quy định đào tạo và giảng dạy hiện hành của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thời hạn tối đa hoàn thành xong được thêm vào đó 01 năm học (02 học kỳ) so với thời hạn thiết kế cho chương trình;

d) Thời gian hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ trung cấp được thực thi theo quy định thực thi chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ trung cấp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thời hạn tối đa hoàn thành xong được thêm vào đó 1/hai năm học (01 học kỳ) so với thời hạn thiết kế cho chương trình;

đ) Người học hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy trong thời hạn tối đa quy định tại những điểm b, c và d khoản này được hưởng những quyền lợi và thực thi trách nhiệm và trách nhiệm theo chính sách cử tuyển; ngoài thời hạn tối đa quy định, người học cử tuyển phải tự túc học tập, không được xét tuyển và sắp xếp việc làm sau khoản thời hạn tốt nghiệp;

e) Việc tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy, xét công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng được thực thi theo trình độ đào tạo và giảng dạy tương ứng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 10. Kinh phí đào tạo và giảng dạy cử tuyển

Kinh phí đào tạo và giảng dạy người học theo chính sách cử tuyển được cân đối trong dự trù chi ngân sách nhà nước của nghành giáo dục, đào tạo và giảng dạy và giáo dục nghề nghiệp hằng năm theo phân cấp quản trị và vận hành ngân sách nhà nước. Trong số đó, Học bổng chủ trương của người học theo chính sách cử tuyển được thực thi theo quy định tại Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của nhà nước Quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy.

Trường hợp người học cử tuyển học những ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên thì chủ trương tương hỗ tiền ngân sách sinh hoạt được thực thi theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của nhà nước Quy định về chủ trương tương hỗ tiền đóng học phí, ngân sách sinh hoạt riêng với sinh viên sư phạm”.

Điều 11. Cử tuyển vào những cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ tổ chức triển khai thực thi chính sách cử tuyển theo quy định của Nghị định này và phù phù thích hợp với yêu cầu của lực lượng quân đội, công an.

Chương III

XÉT TUYỂN, BỐ TRÍ VIỆC LÀM VÀ BỒI HOÀN HỌC BỔNG, CHI PHÍ ĐÀO TẠO

Điều 12. Xét tuyển và sắp xếp việc làm riêng với những người được cử đi học theo chính sách cử tuyển sau khoản thời hạn tốt nghiệp

1. Hằng năm, những cơ sở giáo dục gửi list, chuyển giao hồ sơ và bằng tốt nghiệp của người học theo chính sách cử tuyển đã tốt nghiệp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vị trí căn cứ vào yêu cầu trách nhiệm, vị trí việc làm, số rất nhiều người thao tác và số biên chế công chức được giao riêng với vị trí việc làm là cán bộ, công chức; vị trí căn cứ vào nhu yếu việc làm, vị trí việc làm, số rất nhiều người thao tác được giao, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp, quỹ tiền lương của cty sự nghiệp công lập riêng với vị trí việc làm là viên chức và vị trí căn cứ vào hồ sơ người học theo chính sách cử tuyển đã tốt nghiệp để xây dựng kế hoạch xét tuyển vào công chức, viên chức riêng với những người học theo chính sách cử tuyển.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ huy việc tổ chức triển khai xét tuyển và sắp xếp việc làm riêng với những người học theo chính sách cử tuyển sau khoản thời hạn tốt nghiệp theo quy định của nhà nước về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành công chức; tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành viên chức hoặc gửi hồ sơ tới những cty, tổ chức triển khai khác có nhu yếu tuyển dụng lao động có trình độ đào tạo và giảng dạy trình độ phù phù thích hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

4. Thời gian người học theo chính sách cử tuyển chờ xét tuyển và sắp xếp việc làm tối đa là 12 tháng, Tính từ lúc ngày tiếp nhận đủ hồ sơ để xét tuyển.

Điều 13. Trường hợp phải bồi hoàn học bổng, ngân sách đào tạo và giảng dạy

Người học theo chính sách cử tuyển thuộc một trong những trường hợp sau này thì phải bồi hoàn học bổng, ngân sách đào tạo và giảng dạy:

1. Người tự thôi học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học, trừ những trường hợp tự thôi học do bất khả kháng.

2. Người không chấp hành việc xét tuyển và sắp xếp việc làm sau khoản thời hạn tốt nghiệp theo cam kết.

3. Người có thời hạn thao tác sau tốt nghiệp theo vị trí việc làm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều động thấp hơn hai lần thời hạn được hưởng học bổng và ngân sách đào tạo và giảng dạy.

4. Người bị kỷ luật thôi việc trong thời hạn đang chấp hành trách nhiệm và trách nhiệm thao tác theo sự điều động.

Điều 14. Chi tiêu bồi hoàn và phương pháp tính ngân sách bồi hoàn

1. Chi tiêu bồi hoàn gồm có: học bổng và những khoản ngân sách đào tạo và giảng dạy đã được ngân sách nhà nước cấp cho những người dân học theo chính sách cử tuyển.

2. Cách tính ngân sách bồi hoàn

a) Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Nghị định này, phương pháp tính ngân sách bồi hoàn được xem theo công thức sau:

Trong số đó: S là ngân sách bồi hoàn; HB là học bổng người học được hưởng trong một tháng; CF là ngân sách đào tạo và giảng dạy người học trong một tháng; N là thời hạn người học đã học theo chính sách cử tuyển được xem bằng số tháng làm tròn;

b) Đối với trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 13 Nghị định này, phương pháp tính ngân sách bồi hoàn được xem theo công thức sau:

Trong số đó: T là số tháng người cử tuyển phải chấp hành trách nhiệm và trách nhiệm thao tác theo sự điều động; t là số tháng người cử tuyển đã thao tác theo sự điều động; những ký hiệu: S, HB, CF và N xác lập theo quy định tại điểm a khoản này.

Điều 15. Thẩm quyền quyết định hành động việc bồi hoàn học bổng, ngân sách đào tạo và giảng dạy

1. Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo quyết định hành động việc bồi hoàn học bổng, ngân sách đào tạo và giảng dạy riêng với những người học cử tuyển vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Nghị định này.

2. quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện, thủ trưởng cơ quan quản trị và vận hành người lao động (cấp tỉnh) quyết định hành động việc bồi hoàn học bổng, ngân sách đào tạo và giảng dạy riêng với những người học cử tuyển vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 13 Nghị định này.

Điều 16. Trả và tịch thu ngân sách bồi hoàn

1. Chậm nhất trong thời hạn 60 ngày, Tính từ lúc ngày nhận được quyết định hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người học cử tuyển có trách nhiệm nộp trả khá đầy đủ khoản tiền phải bồi hoàn.

2. Chi tiêu bồi hoàn được nộp vào ngân sách nhà nước theo phân cấp quản trị và vận hành ngân sách hiện hành và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước về quản trị và vận hành khoản tịch thu nộp ngân sách.

3. Trường hợp người học không thực thi trách nhiệm và trách nhiệm bồi hoàn thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động bồi hoàn có quyền khởi kiện theo quy định pháp lý.

Điều 17. Tiếp nhận, phân công công tác thao tác riêng với những người học theo chính sách cử tuyển tại những cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an vị trí căn cứ vào quy định tại Nghị định này, tổ chức triển khai thực thi việc tiếp nhận, phân công công tác thao tác riêng với những người học theo chính sách cử tuyển tại những cơ sở giáo dục trình độ ĐH, cao đẳng và trung cấp phù phù thích hợp với yêu cầu của lực lượng quân đội, công an.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Trách nhiệm của những Bộ

1. Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phụ trách chỉ huy công tác thao tác đào tạo và giảng dạy và thực thi những chính sách chủ trương riêng với những người học cử tuyển trình độ ĐH, cao đẳng sư phạm.

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phụ trách chỉ huy công tác thao tác đào tạo và giảng dạy và thực thi những chính sách chủ trương riêng với những người học cử tuyển trình độ cao đẳng, trung cấp.

3. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an theo thẩm quyền chỉ huy thống nhất việc tuyển chọn, đào tạo và giảng dạy, tiếp nhận, phân công công tác thao tác và thực thi những chính sách, chủ trương riêng với những người học theo chính sách cử tuyển vào những cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

4. Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối phù thích hợp với những cty có tương quan hướng dẫn những địa phương xác lập phạm vi, mức độ của những dân tộc bản địa thiểu số chưa tồn tại hoặc có rất ít cán bộ có trình độ ĐH, cao đẳng, trung cấp và việc phân vùng khu vực theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Chịu trách nhiệm về việc trình đề xuất kiến nghị chỉ tiêu, xét tuyển, cử và quản trị và vận hành người đi học theo chính sách cử tuyển đúng đối tượng người dùng, tiêu chuẩn và list đã phê duyệt. Chỉ đạo tổ chức triển khai xét tuyển và sắp xếp việc làm riêng với những người học cử tuyển sau tốt nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định này.

2. Báo cáo kết quả thực thi chính sách cử tuyển của địa phương sau khoản thời hạn kết thúc kỳ tuyển sinh cử tuyển của năm với Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc (Mẫu số 04 quy định tại phụ lục kèm theo Nghị định này).

3. Hợp đồng đào tạo và giảng dạy với những cơ sở giáo dục để thực thi chính sách cử tuyển theo quy định về đặt hàng đào tạo và giảng dạy và sắp xếp ngân sách thực thi. Yêu cầu người học theo chính sách cử tuyển ký những cam kết thực thi trách nhiệm và trách nhiệm của người học theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này và những quy định về quy trình học tập tại những cơ sở giáo dục.

4. Xây dựng kế hoạch tạo nguồn tuyển sinh cử tuyển thuộc đối tuợng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này trên cơ sở tạo Đk thuận tiện để học viên trong nguồn cử tuyển được vào học tại những trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú.

Điều 20. Trách nhiệm của những cơ sở giáo dục

1. Tiếp nhận, phụ trách về chất lượng đào tạo và giảng dạy người học theo chính sách cử tuyển và thực thi khá đầy đủ những chính sách, chủ trương riêng với những người học theo quy định.

2. Hằng năm, thông tin với cơ quan cử người đi học về kết quả học tập và rèn luyện của người học theo chính sách cử tuyển, thời hạn tốt nghiệp riêng với những người học năm cuối khoá.

3. Bàn giao cho cơ quan cử người đi học hồ sơ của người học theo chính sách cử tuyển sau khoản thời hạn tốt nghiệp hoặc trong trường hợp thôi học.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Điều khoản chuyển tiếp

Chế độ cử tuyển riêng với học viên, sinh viên dân tộc bản địa thiểu số đã được vận dụng trước thời gian Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành thì tiếp tục được thực thi theo quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của nhà nước quy định chính sách cử tuyển vào những cơ sở giáo dục trình độ ĐH, cao đẳng, trung cấp thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân và Nghị định số 49/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm ngoái của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của nhà nước quy định chính sách cử tuyển vào những cơ sở giáo dục trình độ ĐH, cao đẳng, trung cấp thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 22. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày 23 tháng 01 năm 2020.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của nhà nước Quy định chính sách cử tuyển vào những cơ sở giáo dục trình độ ĐH, cao đẳng, trung cấp thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân và Nghị định số 49/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm ngoái của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của nhà nước quy định chính sách cử tuyển vào những cơ sở giáo dục trình độ ĐH, cao đẳng, trung cấp thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 23. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW, những cty, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan phụ trách thi hành Nghị định này./

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Văn phòng quản trị nước;– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;– Văn phòng Quốc hội;– Tòa án nhân dân tối cao;– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;– Kiểm toán Nhà nước;– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;– Cơ quan TW của những đoàn thể;– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, những Vụ, Cục, cty trực thuộc, Công báo;– Lưu: VT, KGVX (2).108

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Ngày 08/12/2020, nhà nước phát hành Nghị định 141/2020/NĐ-CP về việc quy định chính sách cử tuyển riêng với học viên, sinh viên dân tộc bản địa thiểu số. Theo đó quy định nguyên tắc cử tuyển như sau:

Đúng đối tượng người dùng, tiêu chuẩn theo quy định. Khách quan, công minh, công khai minh bạch, minh bạch. Bảo đảm người đi học theo chính sách cử tuyển được xét tuyển và sắp xếp việc làm sau khoản thời hạn tốt nghiệp.

CHÍNH PHỦ

Bạn đang xem: Nghị định 141/2020/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-

Số: 41/2020/NĐ-CP Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày thứ 8 tháng 12 năm 2020 NGHỊ ĐỊNH 41/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ

Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ nước nhà ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm năm trước đó;

Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ĐH ngày 18 tháng 6 thời gian năm 2012, Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ĐH ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

nhà nước phát hành Nghị định Quy định chính sách cử tuyển riêng với học viên, sinh viên dân tộc bản địa thiểu số.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Nghị định này quy định chính sách cử tuyển riêng với những người học là người dân tộc bản địa thiểu số, gồm có: đối tượng người dùng, tiêu chuẩn, chỉ tiêu, quy trình, đào tạo và giảng dạy và kinh phí góp vốn đầu tư thực thi chính sách cử tuyển; xét tuyển, sắp xếp việc làm, bồi hoàn học bổng, ngân sách đào tạo và giảng dạy riêng với những người học cử tuyển và tổ chức triển khai thực thi chính sách cử tuyển.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Người học là người dân tộc bản địa thiểu số thuộc đối tượng người dùng được hưởng chính sách cử tuyển gồm:

a) Người dân tộc bản địa thiểu số rất ít người.

b) Người dân tộc bản địa thiểu số ở vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả chưa tồn tại hoặc có rất ít đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc bản địa thiểu số.

2. Các cơ sở giáo dục phổ thông, thường xuyên, trung cấp, cao đẳng, ĐH; trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú; trường dự bị ĐH; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW và những cty, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan thực thi chính sách cử tuyển.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ sau này được hiểu như sau:

1. Cử tuyển là việc tuyển sinh qua phương thức xét tuyển vào ĐH, cao đẳng, trung cấp riêng với những người học được quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

2. Dân tộc thiểu số rất ít người và vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả được xác lập theo quy định của pháp lý hiện hành.

3. Vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả có rất ít cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc bản địa thiểu số là xã có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả có tỷ suất đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc bản địa thiểu số chưa đạt theo quy định:

a) Xã có tỷ suất người dân tộc bản địa thiểu số từ 10% đến dưới 30% tổng dân số của xã: tỷ suất cán bộ, công chức cấp xã, viên chức thao tác trên địa phận xã người dân tộc bản địa thiểu số phải đạt tối thiểu là 15% tổng số cán bộ, công chức cấp xã và viên chức thao tác trên địa phận xã;

b) Xã có tỷ suất người dân tộc bản địa thiểu số từ 30% đến dưới 50% tổng dân số của xã: tỷ suất cán bộ, công chức cấp xã, viên chức thao tác trên địa phận xã người dân tộc bản địa thiểu số phải đạt tối thiểu là 30% tổng số cán bộ, công chức cấp xã và viên chức thao tác trên địa phận xã;

c) Xã có tỷ suất người dân tộc bản địa thiểu số từ 50% đến dưới 70% tổng dân số của xã: tỷ suất cán bộ, công chức cấp xã, viên chức thao tác trên địa phận xã người dân tộc bản địa thiểu số phải đạt tối thiểu là 40% tổng số cán bộ, công chức cấp xã và viên chức thao tác trên địa phận xã;

d) Xã có tỷ suất người dân tộc bản địa thiểu số trên 70% tổng dân số của xã: tỷ suất cán bộ, công chức cấp xã, viên chức thao tác trên địa phận xã người dân tộc bản địa thiểu số phải đạt tối thiểu là 50% tổng số cán bộ, công chức cấp xã và viên chức thao tác trên địa phận xã.

Điều 4. Nguyên tắc cử tuyển

1. Đúng đối tượng người dùng, tiêu chuẩn theo quy định.

2. Khách quan, công minh, công khai minh bạch, minh bạch.

3. Bảo đảm người đi học theo chính sách cử tuyển được xét tuyển và sắp xếp việc làm sau khoản thời hạn tốt nghiệp.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của người học theo chính sách cử tuyển

1. Người học theo chính sách cử tuyển có những quyền sau này:

a) Được thông tin khá đầy đủ về chính sách cử tuyển;

b) Được cấp học bổng, miễn học phí và hưởng những chính sách ưu tiên khác theo quy định hiện hành của Nhà nước trong thời hạn đào tạo và giảng dạy;

c) Được tiếp nhận hồ sơ để xét tuyển và sắp xếp việc làm sau khoản thời hạn tốt nghiệp.

2. Người học theo chính sách cử tuyển có những trách nhiệm và trách nhiệm sau này:

a) Cam kết trước lúc được cử tuyển và chấp hành sự cam kết với cơ quan cử đi học trở về thao tác tại địa phương sau khoản thời hạn tốt nghiệp;

b) Chấp hành những quy định của pháp lý và nội quy, quy định của những cơ sở giáo dục; hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy theo quy định tại Điều 9 Nghị định này;

c) Bồi hoàn học bổng, ngân sách đào tạo và giảng dạy nếu thuộc những trường hợp quy định tại Điều 13 Nghị định này.

Chương II

TIÊU CHUẨN, CHỈ TIÊU, QUY TRÌNH, ĐÀO TẠO VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN

Điều 6. Tiêu chuẩn tuyển sinh theo chính sách cử tuyển

1. Tiêu chuẩn chung

a) Thường trú từ 05 năm liên tục trở lên tính đến năm tuyển sinh tại vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả; có cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi (hoặc có một trong hai bên là cha đẻ hoặc mẹ đẻ, cha nuôi hoặc mẹ nuôi), người trực tiếp nuôi dưỡng sống tại vùng này;

b) Đạt những tiêu chuẩn sơ tuyển riêng với những ngành, nghề có yêu cầu sơ tuyển;

c) Không quá 22 tuổi tính đến năm tuyển sinh, có đủ sức mạnh thể chất theo quy định hiện hành.

2. Ngoài tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 1 Điều này, người học được cử tuyển vào ĐH phải phục vụ những tiêu chuẩn rõ ràng sau:

a) Tốt nghiệp trung học phổ thông;

b) Xếp loại hạnh kiểm trong năm học của cấp học trung học phổ thông đạt loại tốt;

c) Xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại khá trở lên;

d) Có thời hạn học đủ 03 năm học và tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường thuộc địa phận tuyển sinh theo quy định hoặc tại trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú.

3. Ngoài tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 1 Điều này, người học được cử tuyển vào cao đẳng phải phục vụ những tiêu chuẩn rõ ràng sau:

a) Tốt nghiệp trung học phổ thông;

b) Xếp loại hạnh kiểm trong năm học của cấp học trung học phổ thông đạt loại tốt;

Tham khảo: Lời bài hát Phụ Tình – Trịnh Đình Quang

c) Xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại trung bình trở lên;

d) Có thời hạn học đủ 03 năm học và tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường thuộc địa phận tuyển sinh theo quy định hoặc tại trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú.

4. Ngoài tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 1 Điều này, người học được cử tuyển vào trung cấp phải phục vụ những tiêu chuẩn rõ ràng sau:

a) Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông;

b) Xếp loại hạnh kiểm trong năm học của cấp học cuối đạt loại khá trở lên;

Tham khảo: Lời bài hát Phụ Tình – Trịnh Đình Quang

c) Xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại trung bình trở lên;

d) Có thời hạn học đủ 04 năm học và tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc học đủ 03 năm học và tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường thuộc địa phận tuyển sinh theo quy định hoặc tại trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú.

5. Ưu tiên trong tuyển sinh cử tuyển

Người học đạt đủ những tiêu chuẩn tuyển sinh cử tuyển quy định tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này nếu thuộc một trong những trường hợp sau thì được ưu tiên trong cử tuyển vào ĐH, cao đẳng, trung cấp theo thứ tự:

a) Con liệt sỹ, thương binh, thương bệnh binh, người dân có giấy ghi nhận người được hưởng chủ trương như thương binh;

b) Học tại trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú;

c) Trúng tuyển vào ĐH, cao đẳng, trung cấp tại năm xét đi học cử tuyển;

d) Đoạt giải trong những kỳ thi học viên giỏi từ cấp huyện trở lên;

đ) Trường hợp người học thuộc đối tượng người dùng được hưởng nhiều ưu tiên đồng thời thì chỉ được thừa kế 1 ưu tiên tốt nhất trong tuyển sinh cử tuyển.

Điều 7. Chỉ tiêu cử tuyển

1. Nguyên tắc xác lập chỉ tiêu cử tuyển

a) Chỉ tiêu cử tuyển được xác lập theo từng năm và được co quan có thẩm quyền giao theo từng ngành nghề, trình độ đào tạo và giảng dạy;

b) Chỉ tiêu cử tuyển do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc phường, thị xã (sau này gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) xây dựng và đề xuất kiến nghị.

2. Căn cứ đề xuất kiến nghị chỉ tiêu cử tuyển

a) Căn cứ vào yêu cầu trách nhiệm, vị trí việc làm, số rất nhiều người thao tác và số biên chế công chức được giao riêng với vị trí việc làm là cán bộ, công chức;

b) Căn cứ vào nhu yếu việc làm, vị trí việc làm, số rất nhiều người thao tác được giao, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp, quỹ tiền lương của cty sự nghiệp công lập riêng với vị trí việc làm là viên chức;

c) Căn cứ vào kế hoạch, khuynh hướng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương có đối tượng người dùng cử tuyển quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

3. Quy trình xây dựng chỉ tiêu cử tuyển

a) Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã văn bản báo cáo giải trình đề xuất kiến nghị chỉ tiêu cử tuyển lên Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc thị xã (sau này gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện);

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp văn bản báo cáo giải trình đề xuất kiến nghị chỉ tiêu cử tuyển lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW (sau này gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh);

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vị trí căn cứ vào văn bản báo cáo giải trình đề xuất kiến nghị của những địa phương và những quy định tại khoản 2 Điều này để xây dựng, đề xuất kiến nghị chỉ tiêu cử tuyển lên TW.

4. Đề xuất chỉ tiêu cử tuyển

Hằng năm, trong thời hạn tháng 5, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình đề xuất kiến nghị phê duyệt chỉ tiêu cử tuyển theo ngành nghề đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH, cao đẳng sư phạm với Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; chỉ tiêu cử tuyển theo ngành nghề đào tạo và giảng dạy trình độ cao đẳng, trung cấp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này).

5. Phê duyệt và giao chỉ tiêu cử tuyển

a) Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, theo thẩm quyền, chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc xét và giao chỉ tiêu cử tuyển cho Ủy ban nhân dân những tỉnh;

b) Thời hạn phê duyệt và giao chỉ tiêu cử tuyển chậm nhất là 30 ngày Tính từ lúc ngày cơ quan chủ trì nhận đủ hồ sơ trình đề xuất kiến nghị phê duyệt chỉ tiêu cử tuyển.

Điều 8. Quy trình cử tuyển

1. Thông báo kế hoạch cử tuyển

Căn cứ chỉ tiêu cử tuyển được giao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch cử tuyển và phải đăng thông tin công khai minh bạch tối thiểu 02 lần trên những phương tiện đi lại thông tin đại chúng của cấp tỉnh, huyện và xã là báo in hoặc báo điện tử hoặc báo nói hoặc báo hình; đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở thao tác của Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

2. Nội dung thông tin kế hoạch cử tuyển gồm:

a) Đối tượng, tiêu chuẩn, chỉ tiêu cử tuyển;

b) Vị trí việc làm cho từng chỉ tiêu;

c) Thời hạn, khu vực, phương thức tiếp nhận hồ sơ Đk xét tuyển học theo chính sách cử tuyển, số điện thoại cảm ứng của cục phận được phân công trực tiếp nhận hồ sơ.

3. Người Đk xét tuyển học theo chính sách cử tuyển nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh hoặc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo hoặc qua cổng dịch vụ công cấp tỉnh hoặc Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh.

4. Hồ sơ Đk xét tuyển học theo chính sách cử tuyển gồm:

a) Đơn Đk xét tuyển học theo chính sách cử tuyển (Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này);

b) Bản sao kèm bản chính để so sánh hoặc bản sao được xác nhận từ bản chính giấy khai sinh;

c) Sơ yếu lý lịch (Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này);

d) Giấy ghi nhận con liệt sỹ, con thương binh, thương bệnh binh; người được hưởng chủ trương như thương binh (nếu có);

đ) Hai ảnh chân dung (cỡ 4×6 cm) chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

e) Một phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người Đk học theo chính sách cử tuyển.

5. Thời hạn nhận hồ sơ của người Đk xét tuyển học theo chính sách cử tuyển là 30 ngày Tính từ lúc ngày thông tin kế hoạch cử tuyển công khai minh bạch trên phương tiện đi lại thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở thao tác của Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

6. Chậm nhất là 05 ngày thao tác trước thời điểm ngày xét tuyển, hội đồng cử tuyển phải lập list người dân có đủ tiêu chuẩn dự tuyển học theo chính sách cử tuyển và niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở thao tác của Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

7. Thành lập hội đồng cử tuyển

a) Hội đồng cử tuyển (sau này gọi tắt là hội đồng) do quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, giúp quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tuyển sinh cử tuyển;

b) Thành phần hội đồng gồm: quản trị hội đồng là quản trị hoặc Phó quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phó quản trị thường trực hội đồng là Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; Phó quản trị hội đồng là Giám đốc Sở Nội vụ và Trưởng ban Dân tộc tỉnh; những thành viên khác gồm: Đại diện lành đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, những sở, ban, ngành có tương quan đến nghành dự kiến xét tuyển, Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

c) Nhiệm vụ của hội đồng: thẩm định hồ sơ, xét chọn và đề xuất kiến nghị list người đủ tiêu chuẩn đi học theo chính sách cử tuyển theo chỉ tiêu được giao. quản trị hội đồng phụ trách trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt list người được cử đi học theo chính sách cử tuyển;

d) Nguyên tắc thao tác của hội đồng: hội đồng thao tác theo nguyên tắc tập thể và quyết định hành động theo hầu hết. Trường hợp số ý kiến bằng nhau thì quyết định hành động theo ý kiến của quản trị hội đồng;

đ) Thông báo kết quả xét duyệt: chậm nhất là 05 ngày thao tác sau ngày xét tuyển, hội đồng cử tuyển phải trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt list người trúng tuyển đi học theo chính sách cử tuyển. Hội đồng thông tin công khai minh bạch kết quả xét duyệt cử tuyển ngay sau khoản thời hạn được phê duyệt trên những phương tiện đi lại thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở thao tác của Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

Điều 9. Đào tạo cử tuyển

1. Đào tạo dự bị ĐH, cao đẳng riêng với những người học cử tuyển

a) Đối tượng phải qua đào tạo và giảng dạy dự bị

Người được cử tuyển để đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH, cao đẳng là học viên phổ thông phải học một năm dự bị tại trường dự bị ĐH hoặc tại khoa dự bị ĐH của những trường được phép đào tạo và giảng dạy dự bị ĐH;

b) Đối tượng không qua đào tạo và giảng dạy dự bị

Người trúng tuyển vào ĐH, cao đẳng tại năm xét đi học cử tuyển không phải học dự bị mà được chuyển ngay vào đào tạo và giảng dạy ĐH, cao đẳng;

c) Tổ chức đào tạo và giảng dạy dự bị

Việc tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy dự bị và xét tuyển vào học tại những cơ sở giáo dục ĐH, cao đẳng được thực thi theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Sau khi kết thúc một năm học dự bị, nếu người học không đủ Đk vào học tại những cơ sở giáo dục ĐH, cao đẳng thì được học lưu ban không thật một năm; trong năm học lưu ban, người học được hưởng những quyền lợi và thực thi trách nhiệm và trách nhiệm như năm học thứ nhất. Trường hợp sau một năm học lưu ban người học vẫn không đạt đủ Đk vào học tại những cơ sở giáo dục ĐH, cao đẳng thì cơ sở đào tạo và giảng dạy dự bị chuyển giao lại hồ sơ về cơ quan cử người đi học; cơ quan cử người đi học xem xét chuyển những trường hợp này xuống đào tạo và giảng dạy cử tuyển trình độ trung cấp hoặc chuyển giao hồ sơ về địa phương và gửi thông tin về mái ấm gia đình của người học.

2. Đào tạo ĐH, cao đẳng, trung cấp riêng với những người học cử tuyển

a) Người học theo chính sách cử tuyển được đào tạo và giảng dạy trong khối mạng lưới hệ thống giáo dục chính quy và sắp xếp học chung với sinh viên của cơ sở giáo dục theo ngành đào tạo và giảng dạy;

b) Thời gian hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH được thực thi theo quy định đào tạo và giảng dạy hiện hành của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, thời hạn tối đa hoàn thành xong được thêm vào đó 02 năm học (04 học kỳ) so với thời hạn thiết kế cho chương trình;

từ khóa quan tâm: Lời bài hát Kẽo cà kẽo kẹt – Hoàng Thùy Linh

c) Thời gian hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ cao đẳng được thực thi theo quy định đào tạo và giảng dạy hiện hành của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thời hạn tối đa hoàn thành xong được thêm vào đó 01 năm học (02 học kỳ) so với thời hạn thiết kế cho chương trình;

d) Thời gian hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ trung cấp được thực thi theo quy định thực thi chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ trung cấp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thời hạn tối đa hoàn thành xong được thêm vào đó 1/hai năm học (01 học kỳ) so với thời hạn thiết kế cho chương trình;

đ) Người học hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy trong thời hạn tối đa quy định tại những điểm b, c và d khoản này được hưởng những quyền lợi và thực thi trách nhiệm và trách nhiệm theo chính sách cử tuyển; ngoài thời hạn tối đa quy định, người học cử tuyển phải tự túc học tập, không được xét tuyển và sắp xếp việc làm sau khoản thời hạn tốt nghiệp;

e) Việc tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy, xét công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng được thực thi theo trình độ đào tạo và giảng dạy tương ứng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 10. Kinh phí đào tạo và giảng dạy cử tuyển

Kinh phí đào tạo và giảng dạy người học theo chính sách cử tuyển được cân đối trong dự trù chi ngân sách nhà nước của nghành giáo dục, đào tạo và giảng dạy và giáo dục nghề nghiệp hằng năm theo phân cấp quản trị và vận hành ngân sách nhà nước. Trong số đó, Học bổng chủ trương của người học theo chính sách cử tuyển được thực thi theo quy định tại Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của nhà nước Quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy.

Trường hợp người học cử tuyển học những ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên thì chủ trương tương hỗ tiền ngân sách sinh hoạt được thực thi theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của nhà nước Quy định về chủ trương tương hỗ tiền đóng học phí, ngân sách sinh hoạt riêng với sinh viên sư phạm”.

Điều 11. Cử tuyển vào những cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ tổ chức triển khai thực thi chính sách cử tuyển theo quy định của Nghị định này và phù phù thích hợp với yêu cầu của lực lượng quân đội, công an.

Chương III

XÉT TUYỂN, BỐ TRÍ VIỆC LÀM VÀ BỒI HOÀN HỌC BỔNG, CHI PHÍ ĐÀO TẠO

Điều 12. Xét tuyển và sắp xếp việc làm riêng với những người được cử đi học theo chính sách cử tuyển sau khoản thời hạn tốt nghiệp

1. Hằng năm, những cơ sở giáo dục gửi list, chuyển giao hồ sơ và bằng tốt nghiệp của người học theo chính sách cử tuyển đã tốt nghiệp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vị trí căn cứ vào yêu cầu trách nhiệm, vị trí việc làm, số rất nhiều người thao tác và số biên chế công chức được giao riêng với vị trí việc làm là cán bộ, công chức; vị trí căn cứ vào nhu yếu việc làm, vị trí việc làm, số rất nhiều người thao tác được giao, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp, quỹ tiền lương của cty sự nghiệp công lập riêng với vị trí việc làm là viên chức và vị trí căn cứ vào hồ sơ người học theo chính sách cử tuyển đã tốt nghiệp để xây dựng kế hoạch xét tuyển vào công chức, viên chức riêng với những người học theo chính sách cử tuyển.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ huy việc tổ chức triển khai xét tuyển và sắp xếp việc làm riêng với những người học theo chính sách cử tuyển sau khoản thời hạn tốt nghiệp theo quy định của nhà nước về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành công chức; tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành viên chức hoặc gửi hồ sơ tới những cty, tổ chức triển khai khác có nhu yếu tuyển dụng lao động có trình độ đào tạo và giảng dạy trình độ phù phù thích hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

4. Thời gian người học theo chính sách cử tuyển chờ xét tuyển và sắp xếp việc làm tối đa là 12 tháng, Tính từ lúc ngày tiếp nhận đủ hồ sơ để xét tuyển.

Điều 13. Trường hợp phải bồi hoàn học bổng, ngân sách đào tạo và giảng dạy

Người học theo chính sách cử tuyển thuộc một trong những trường hợp sau này thì phải bồi hoàn học bổng, ngân sách đào tạo và giảng dạy:

1. Người tự thôi học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học, trừ những trường hợp tự thôi học do bất khả kháng.

2. Người không chấp hành việc xét tuyển và sắp xếp việc làm sau khoản thời hạn tốt nghiệp theo cam kết.

3. Người có thời hạn thao tác sau tốt nghiệp theo vị trí việc làm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều động thấp hơn hai lần thời hạn được hưởng học bổng và ngân sách đào tạo và giảng dạy.

4. Người bị kỷ luật thôi việc trong thời hạn đang chấp hành trách nhiệm và trách nhiệm thao tác theo sự điều động.

Điều 14. Chi tiêu bồi hoàn và phương pháp tính ngân sách bồi hoàn

1. Chi tiêu bồi hoàn gồm có: học bổng và những khoản ngân sách đào tạo và giảng dạy đã được ngân sách nhà nước cấp cho những người dân học theo chính sách cử tuyển.

2. Cách tính ngân sách bồi hoàn

a) Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Nghị định này, phương pháp tính ngân sách bồi hoàn được xem theo công thức sau:

Trong số đó: S là ngân sách bồi hoàn; HB là học bổng người học được hưởng trong một tháng; CF là ngân sách đào tạo và giảng dạy người học trong một tháng; N là thời hạn người học đã học theo chính sách cử tuyển được xem bằng số tháng làm tròn;

b) Đối với trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 13 Nghị định này, phương pháp tính ngân sách bồi hoàn được xem theo công thức sau:

Trong số đó: T là số tháng người cử tuyển phải chấp hành trách nhiệm và trách nhiệm thao tác theo sự điều động; t là số tháng người cử tuyển đã thao tác theo sự điều động; những ký hiệu: S, HB, CF và N xác lập theo quy định tại điểm a khoản này.

Điều 15. Thẩm quyền quyết định hành động việc bồi hoàn học bổng, ngân sách đào tạo và giảng dạy

1. Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo quyết định hành động việc bồi hoàn học bổng, ngân sách đào tạo và giảng dạy riêng với những người học cử tuyển vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Nghị định này.

2. quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện, thủ trưởng cơ quan quản trị và vận hành người lao động (cấp tỉnh) quyết định hành động việc bồi hoàn học bổng, ngân sách đào tạo và giảng dạy riêng với những người học cử tuyển vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 13 Nghị định này.

Điều 16. Trả và tịch thu ngân sách bồi hoàn

1. Chậm nhất trong thời hạn 60 ngày, Tính từ lúc ngày nhận được quyết định hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người học cử tuyển có trách nhiệm nộp trả khá đầy đủ khoản tiền phải bồi hoàn.

2. Chi tiêu bồi hoàn được nộp vào ngân sách nhà nước theo phân cấp quản trị và vận hành ngân sách hiện hành và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước về quản trị và vận hành khoản tịch thu nộp ngân sách.

3. Trường hợp người học không thực thi trách nhiệm và trách nhiệm bồi hoàn thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động bồi hoàn có quyền khởi kiện theo quy định pháp lý.

Điều 17. Tiếp nhận, phân công công tác thao tác riêng với những người học theo chính sách cử tuyển tại những cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an vị trí căn cứ vào quy định tại Nghị định này, tổ chức triển khai thực thi việc tiếp nhận, phân công công tác thao tác riêng với những người học theo chính sách cử tuyển tại những cơ sở giáo dục trình độ ĐH, cao đẳng và trung cấp phù phù thích hợp với yêu cầu của lực lượng quân đội, công an.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Trách nhiệm của những Bộ

1. Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phụ trách chỉ huy công tác thao tác đào tạo và giảng dạy và thực thi những chính sách chủ trương riêng với những người học cử tuyển trình độ ĐH, cao đẳng sư phạm.

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phụ trách chỉ huy công tác thao tác đào tạo và giảng dạy và thực thi những chính sách chủ trương riêng với những người học cử tuyển trình độ cao đẳng, trung cấp.

3. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an theo thẩm quyền chỉ huy thống nhất việc tuyển chọn, đào tạo và giảng dạy, tiếp nhận, phân công công tác thao tác và thực thi những chính sách, chủ trương riêng với những người học theo chính sách cử tuyển vào những cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

4. Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối phù thích hợp với những cty có tương quan hướng dẫn những địa phương xác lập phạm vi, mức độ của những dân tộc bản địa thiểu số chưa tồn tại hoặc có rất ít cán bộ có trình độ ĐH, cao đẳng, trung cấp và việc phân vùng khu vực theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Chịu trách nhiệm về việc trình đề xuất kiến nghị chỉ tiêu, xét tuyển, cử và quản trị và vận hành người đi học theo chính sách cử tuyển đúng đối tượng người dùng, tiêu chuẩn và list đã phê duyệt. Chỉ đạo tổ chức triển khai xét tuyển và sắp xếp việc làm riêng với những người học cử tuyển sau tốt nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định này.

2. Báo cáo kết quả thực thi chính sách cử tuyển của địa phương sau khoản thời hạn kết thúc kỳ tuyển sinh cử tuyển của năm với Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc (Mẫu số 04 quy định tại phụ lục kèm theo Nghị định này).

3. Hợp đồng đào tạo và giảng dạy với những cơ sở giáo dục để thực thi chính sách cử tuyển theo quy định về đặt hàng đào tạo và giảng dạy và sắp xếp ngân sách thực thi. Yêu cầu người học theo chính sách cử tuyển ký những cam kết thực thi trách nhiệm và trách nhiệm của người học theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này và những quy định về quy trình học tập tại những cơ sở giáo dục.

4. Xây dựng kế hoạch tạo nguồn tuyển sinh cử tuyển thuộc đối tuợng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này trên cơ sở tạo Đk thuận tiện để học viên trong nguồn cử tuyển được vào học tại những trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú.

Điều 20. Trách nhiệm của những cơ sở giáo dục

1. Tiếp nhận, phụ trách về chất lượng đào tạo và giảng dạy người học theo chính sách cử tuyển và thực thi khá đầy đủ những chính sách, chủ trương riêng với những người học theo quy định.

2. Hằng năm, thông tin với cơ quan cử người đi học về kết quả học tập và rèn luyện của người học theo chính sách cử tuyển, thời hạn tốt nghiệp riêng với những người học năm cuối khoá.

3. Bàn giao cho cơ quan cử người đi học hồ sơ của người học theo chính sách cử tuyển sau khoản thời hạn tốt nghiệp hoặc trong trường hợp thôi học.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Điều khoản chuyển tiếp

Chế độ cử tuyển riêng với học viên, sinh viên dân tộc bản địa thiểu số đã được vận dụng trước thời gian Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành thì tiếp tục được thực thi theo quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của nhà nước quy định chính sách cử tuyển vào những cơ sở giáo dục trình độ ĐH, cao đẳng, trung cấp thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân và Nghị định số 49/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm ngoái của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của nhà nước quy định chính sách cử tuyển vào những cơ sở giáo dục trình độ ĐH, cao đẳng, trung cấp thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 22. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày 23 tháng 01 năm 2020.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của nhà nước Quy định chính sách cử tuyển vào những cơ sở giáo dục trình độ ĐH, cao đẳng, trung cấp thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân và Nghị định số 49/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm ngoái của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của nhà nước quy định chính sách cử tuyển vào những cơ sở giáo dục trình độ ĐH, cao đẳng, trung cấp thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 23. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW, những cty, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan phụ trách thi hành Nghị định này./

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Văn phòng quản trị nước;– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;– Văn phòng Quốc hội;– Tòa án nhân dân tối cao;– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;– Kiểm toán Nhà nước;– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;– Cơ quan TW của những đoàn thể;– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, những Vụ, Cục, cty trực thuộc, Công báo;– Lưu: VT, KGVX (2).108

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc


Bạn đang mò mẩn nội dung bài viết Nghị định 141/2020/NĐ-CP 2022

Với việc Bạn xem bài Nghị định 141/2020/NĐ-CP Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game tài liệu Nghị định 141/2020/NĐ-CP Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game tài liệu Nghị định 141/2020/NĐ-CP Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt or tham gia Groups zalo để được trợ giúp miễn phí
#Nghị #định #1412020NĐCP