0765562555

Nghị định 145/2020/NĐ-CP

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Nghị định 145/2020/NĐ-CP New 2022 được update : 2021-09-06 13:49:40

3758

Xin chàoNgày 14/12/2020, nhà nước phát hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP về việc quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Bộ luật Lao động về Đk lao động và quan hệ lao động.

Theo quy định mới, người tiêu dùng lao động sử dụng từ là 1.000 lao động nữ trở lên thì phải lắp ráp phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi thao tác. Đặc biệt, quy định rõ ràng những hành vi bị xem là quấy rối tình dục tại nơi thao tác, như thể:

Bạn đang xem: Nghị định 145/2020/NĐ-CP

Hành vi mang tính chất chất chất thể chất gồm hành vi, cử chỉ, tiếp xúc, tác động vào khung hình mang tính chất chất tình dục hoặc gợi ý tình dục; Quấy rối tình dục bằng lời nói gồm lời nói trực tiếp, qua điện thoại cảm ứng hoặc qua phương tiện đi lại điện tử;…

CHÍNH PHỦ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 145/2020/NĐ-CP

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 14 tháng 12 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH 145/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

nhà nước phát hành Nghị định quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Bộ luật Lao động về Đk lao động và quan hệ lao động.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Nghị định này quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những nội dung về Đk lao động và quan hệ lao động theo những điều, khoản sau này của Bộ luật Lao động:

1. Quản lý lao động theo khoản 3 Điều 12.

2. Hợp đồng lao động theo khoản 4 Điều 21; điểm d khoản 1 Điều 35, điểm d khoản 2 Điều 36; khoản 4 Điều 46; khoản 4 Điều 47; khoản 3 Điều 51.

3. Cho thuê lại lao động theo khoản 2 Điều 54.

4. Tổ chức đối thoại và thực thi quy định dân chủ ở cơ thường trực nơi thao tác theo khoản 4 Điều 63.

5. Tiền lương theo khoản 3 Điều 92; khoản 3 Điều 96; khoản 4 Điều 98.

6. Thời giờ thao tác, thời giờ nghỉ ngơi theo khoản 5 Điều 107, khoản 7 Điều 113, Điều 116.

7. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất theo khoản 5 Điều 118; khoản 6 Điều 122; khoản 2 Điều 130; Điều 131.

8. Lao động nữ và bảo vệ bình đẳng giới theo khoản 6 Điều 135.

9. Lao động là người giúp việc mái ấm gia đình theo khoản 2 Điều 161.

10. Giải quyết tranh chấp lao động theo khoản 2 Điều 184; khoản 6 Điều 185; khoản 2 Điều 209; khoản 2 Điều 210.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Người lao động, người học nghề, tập nghề theo khoản 1 Điều 2 của Bộ luật Lao động.

2. Người sử dụng lao động theo khoản 2 Điều 2 của Bộ luật Lao động.

3. Các cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên khác có tương quan đến việc thực thi quy định tại Nghị định này.

Chương II

QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

Điều 3. Sổ quản trị và vận hành lao động

Việc lập, update, quản trị và vận hành, sử dụng sổ quản trị và vận hành lao động tại khoản 1 Điều 12 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày khởi đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí, người tiêu dùng lao động phải lập sổ quản trị và vận hành lao động ở nơi đặt trụ sở, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt.

2. Sổ quản trị và vận hành lao động được lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử nhưng phải bảo vệ những thông tin cơ bản về người lao động, gồm: họ tên; giới tính; ngày tháng năm sinh; quốc tịch; nơi cư trú; số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; trình độ trình độ kỹ thuật; bậc trình độ kỹ năng nghề; vị trí việc làm; loại hợp đồng lao động; thời gian khởi đầu thao tác; tham gia bảo hiểm xã hội; tiền lương; nâng bậc, nâng lương; số ngày nghỉ trong năm; số giờ làm thêm; học nghề, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp; thời gian chấm hết hợp đồng lao động và nguyên do.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thể hiện, update những thông tin quy định tại khoản 2 Điều này Tính từ lúc ngày người lao động khởi đầu thao tác; quản trị và vận hành, sử dụng và xuất trình sổ quản trị và vận hành lao động với cơ quan quản trị và vận hành về lao động và những cty tương quan khi có yêu cầu theo quy định của pháp lý.

Điều 4. Báo cáo sử dụng lao động

Việc khai trình sử dụng lao động, định kỳ văn bản báo cáo giải trình tình hình thay đổi về lao động tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Người sử dụng lao động khai trình việc sử dụng lao động theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của nhà nước quy định về phối hợp, liên thông thủ tục Đk xây dựng doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số cty tham gia bảo hiểm xã hội, Đk sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

2. Định kỳ 06 tháng (trước thời điểm ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước thời điểm ngày 05 tháng 12), người tiêu dùng lao động phải văn bản báo cáo giải trình tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trải qua Cổng Dịch Vụ TM công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này và thông tin đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt. Trường hợp người tiêu dùng lao động không thể văn bản báo cáo giải trình tình hình thay đổi lao động trải qua Cổng Dịch Vụ TM công Quốc gia thì gửi văn bản báo cáo giải trình bằng bản giấy theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và thông tin đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp tình hình thay đổi về lao động trong trường hợp người tiêu dùng lao động gửi văn bản báo cáo giải trình bằng bản giấy để update khá đầy đủ thông tin theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này.

3. Định kỳ 06 tháng, trước thời điểm ngày 15 tháng 6 và hằng năm, trước thời điểm ngày 15 tháng 12, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm văn bản báo cáo giải trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình sử dụng lao động trên địa phận trải qua Cổng Dịch Vụ TM công Quốc gia theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không thể văn bản báo cáo giải trình tình hình sử dụng lao động trải qua Cổng Dịch Vụ TM công Quốc gia thì gửi văn bản báo cáo giải trình bằng bản giấy đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này.

Chương III

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Mục 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC THUÊ LÀM GIÁM ĐỐC TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC

Điều 5. Nội dung hợp đồng lao động riêng với những người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số Cp có quyền biểu quyết

Hợp đồng lao động riêng với những người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số Cp có quyền biểu quyết tại khoản 4 Điều 21 của Bộ luật Lao động gồm những nội dung hầu hết:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp theo giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp; họ tên, ngày tháng năm sinh, số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, số điện thoại cảm ứng, địa chỉ liên lạc của quản trị Hội đồng thành viên hoặc quản trị công ty hoặc quản trị Hội đồng quản trị.

2. Họ tên; ngày tháng năm sinh; giới tính; quốc tịch; trình độ đào tạo và giảng dạy; địa chỉ nơi cư trú tại Việt Nam, địa chỉ nơi cư trú tại quốc tế (riêng với những người lao động là người quốc tế); số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; số điện thoại cảm ứng, địa chỉ liên lạc; số Giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động; những sách vở khác theo yêu cầu của người tiêu dùng lao động (riêng với những người lao động là người quốc tế) nếu có của người lao động được thuê làm giám đốc.

3. Công việc được làm, không được làm và trách nhiệm và trách nhiệm gắn với kết quả thực thi việc làm của người lao động được thuê làm giám đốc.

4. Địa điểm thao tác của người lao động được thuê làm giám đốc.

5. Thời hạn của hợp đồng lao động do hai bên thỏa thuận hợp tác tối đa không thật 36 tháng. Đối với những người lao động là người quốc tế được thuê làm giám đốc thì thời hạn hợp đồng lao động không vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

6. Nội dung, thời hạn, trách nhiệm bảo vệ bí mật marketing thương mại, bí mật công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp riêng với những người lao động được thuê làm giám đốc và xử lý vi phạm.

7. Quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của người tiêu dùng lao động, gồm có:

Xem thêm: Mẫu bài tham gia cuộc thi vẽ tranh Vững tin Việt Nam

a) Cung cấp thông tin cho những người dân lao động được thuê làm giám đốc để thực thi trách nhiệm;

b) Kiểm tra, giám sát, nhìn nhận hiệu suất cao thực thi việc làm của người được thuê làm giám đốc;

c) Các quyền và trách nhiệm và trách nhiệm theo quy định của pháp lý;

d) Ban hành quy định thao tác riêng với giám đốc;

đ) Thực hiện trách nhiệm và trách nhiệm riêng với những người lao động được thuê làm giám đốc về: trả lương, thưởng; đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; trang bị phương tiện đi lại thao tác, đi lại, ăn, ở; đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng;

e) Các quyền và trách nhiệm và trách nhiệm khác do hai bên thỏa thuận hợp tác.

8. Quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động được thuê làm giám đốc, gồm có:

a) Thực hiện những việc tuân theo hợp đồng lao động;

b) Báo cáo, đề xuất kiến nghị giải pháp xử lý những trở ngại vất vả, vướng mắc trong quy trình thực thi việc tuân theo hợp đồng lao động;

c) Báo cáo tình hình quản trị và vận hành, sử dụng về vốn, tài sản, lao động và những nguồn lực khác;

d) Được hưởng những chính sách về: tiền lương, thưởng; thời giờ thao tác, thời giờ nghỉ ngơi; trang bị phương tiện đi lại thao tác, đi lại, ăn, ở; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng; chính sách khác do hai bên thỏa thuận hợp tác;

đ) Các quyền và trách nhiệm và trách nhiệm khác do hai bên thỏa thuận hợp tác.

9. Điều kiện, quy trình, thủ tục sửa đổi, tương hỗ update hợp đồng lao động, đơn phương chấm hết hợp đồng lao động.

10. Quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của người tiêu dùng lao động và người lao động được thuê làm giám đốc khi chấm hết hợp đồng lao động.

11. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, xử lý và xử lý tranh chấp lao động và khiếu nại.

12. Các nội dung khác do hai bên thỏa thuận hợp tác.

Điều 6. Nội dung hợp đồng lao động riêng với những người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ hoặc tổng số Cp có quyền biểu quyết trở xuống

Nội dung hợp đồng lao động riêng với những người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ hoặc tổng số Cp có quyền biểu quyết trở xuống thực thi theo quy định tại khoản 1 Điều 21 của Bộ luật Lao động.

Mục 2. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Điều 7. Thời hạn báo trước lúc đơn phương chấm hết hợp đồng lao động riêng với một số trong những ngành, nghề, việc làm đặc trưng

Ngành, nghề, việc làm đặc trưng và thời hạn báo trước lúc đơn phương chấm hết hợp đồng lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 35 và điểm d khoản 2 Điều 36 của Bộ luật Lao động như sau:

1. Ngành, nghề, việc làm đặc trưng gồm:

a) Thành viên tổ lái tàu bay; nhân viên cấp dưới kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, nhân viên cấp dưới sửa chữa thay thế chuyên ngành hàng không; nhân viên cấp dưới điều độ, khai thác bay;

b) Người quản trị và vận hành doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước góp vốn đầu tư vào sản xuất, marketing thương mại tại doanh nghiệp;

c) Thuyền viên thuộc thuyền bộ thao tác trên tàu Việt Nam đang hoạt động và sinh hoạt giải trí ở quốc tế; thuyền viên được doanh nghiệp Việt Nam cho thuê lại thao tác trên tàu biển quốc tế;

d) Trường hợp khác do pháp lý quy định.

2. Khi người lao động làm ngành, nghề, việc làm quy định tại khoản 1 Điều này đơn phương chấm hết hợp đồng lao động hoặc người tiêu dùng lao động đơn phương chấm hết hợp đồng lao động riêng với những người dân lao động này thì thời hạn báo trước như sau:

a) Ít nhất 120 ngày riêng với hợp đồng lao động không xác lập thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác lập thời hạn từ 12 tháng trở lên;

b) Ít nhất bằng một phần tư thời hạn của hợp đồng lao động riêng với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng.

Điều 8. Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật Lao động riêng với những người lao động đã thao tác thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên khi hợp đồng lao động chấm hết theo quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật Lao động, trừ những trường hợp sau:

a) Người lao động đủ Đk hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật Lao động và pháp lý về bảo hiểm xã hội;

b) Người lao động tự ý bỏ việc mà không còn nguyên do chính đáng từ 05 ngày thao tác liên tục trở lên quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật Lao động. Trường hợp sẽ là có nguyên do chính đáng theo quy định tại khoản 4 Điều 125 của Bộ luật Lao động.

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc tuân theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật Lao động riêng với những người lao động đã thao tác thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên mà bị mất việc tuân theo quy định tại khoản 11 Điều 34 của Bộ luật Lao động.

Trường hợp người lao động có thời hạn thao tác thường xuyên cho những người dân tiêu dùng lao động từ đủ 12 tháng trở lên mất việc làm nhưng thời hạn thao tác để tính trợ cấp mất việc làm quy định tại khoản 3 Điều này thấp hơn 24 tháng thì người tiêu dùng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm cho những người dân lao động tối thiểu bằng 02 tháng tiền lương.

3. Thời gian thao tác để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời hạn người lao động đã thao tác thực tiễn cho những người dân tiêu dùng lao động trừ đi thời hạn người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp lý về bảo hiểm thất nghiệp và thời hạn thao tác đã được người tiêu dùng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trong số đó:

a) Tổng thời hạn người lao động đã thao tác thực tiễn cho những người dân tiêu dùng lao động gồm có: thời hạn người lao động đã trực tiếp thao tác; thời hạn thử việc; thời hạn được người tiêu dùng lao động cử đi học; thời hạn nghỉ hưởng chính sách ốm đau, thai sản theo quy định của pháp lý về bảo hiểm xã hội; thời hạn nghỉ việc để điều trị, phục hồi hiệu suất cao lao động khi bị tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp mà được người tiêu dùng lao động trả lương theo quy định của pháp lý về bảo vệ an toàn và uy tín, vệ sinh lao động; thời hạn nghỉ việc để thực thi trách nhiệm và trách nhiệm công dân theo quy định của pháp lý mà được người tiêu dùng lao động trả lương; thời hạn ngừng việc không do lỗi của người lao động; thời hạn nghỉ hằng tuần theo Điều 111, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114, khoản 1 Điều 115; thời hạn thực thi trách nhiệm của tổ chức triển khai đại diện thay mặt thay mặt người lao động theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 176 và thời hạn bị tạm đình chỉ việc tuân theo Điều 128 của Bộ luật Lao động.

b) Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm có: thời hạn người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp lý và thời hạn người lao động thuộc diện không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp lý nhưng được người tiêu dùng lao động chi trả cùng với tiền lương của người lao động một khoản tiền tương tự với mức người tiêu dùng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cho những người dân lao động theo quy định của pháp lý về lao động, bảo hiểm thất nghiệp.

c) Thời gian thao tác để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được xem theo năm (đủ 12 tháng); trường hợp có tháng lẻ thấp hơn hoặc bằng 06 tháng được xem bằng 1/hai năm, trên 06 tháng được xem bằng 01 năm thao tác.

4. Xác định thời hạn người lao động đã thao tác thực tiễn cho những người dân tiêu dùng lao động quy định tại điểm a khoản 3 Điều này trong một số trong những trường hợp đặc biệt quan trọng:

a) Đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp Cp hóa từ doanh nghiệp nhà nước, khi chấm hết hợp đồng lao động với những người lao động mà người lao động có thời hạn thao tác ở những cty, tổ chức triển khai, cty, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và chuyển đến thao tác tại doanh nghiệp đó trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1995 nhưng chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp một lần khi phục viên hoặc trợ cấp xuất ngũ, chuyển ngành thì người tiêu dùng lao động có trách nhiệm tính cả thời hạn người lao động đã thao tác thực tiễn cho mình và thời hạn người lao động đã thao tác thực tiễn ở khu vực nhà nước trước đó.

Thời gian thao tác thực tiễn ở những cty, tổ chức triển khai, cty, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1995 gồm: thời hạn thao tác thực tiễn ở cơ quan nhà nước; cty sự nghiệp công lập; tổ chức triển khai chính trị; tổ chức triển khai chính trị – xã hội; cty thuộc lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nước; thời hạn thao tác ở doanh nghiệp nhà nước.

b) Trường hợp người lao động thao tác cho những người dân tiêu dùng lao động theo nhiều hợp đồng lao động tiếp theo đó nhau theo quy định tại khoản 2 Điều 20 của Bộ luật Lao động mà khi chấm hết từng hợp đồng lao động không được chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm thì thời hạn thực tiễn thao tác cho những người dân tiêu dùng lao động là tổng thời hạn thao tác theo những hợp đồng lao động trừ thời hạn thao tác thực tiễn theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ do toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động vi phạm pháp lý hoặc việc làm đã giao kết trong hợp đồng lao động là việc làm mà pháp lý cấm, hợp đồng lao động mà người lao động bị xử lý kỷ luật lao động sa thải, hợp đồng lao động mà người lao động đơn phương chấm hết trái pháp lý (nếu có).

c) Trường hợp người lao động tiếp tục thao tác tại doanh nghiệp, hợp tác xã theo phương án sử dụng lao động quy định tại khoản 1 Điều 44 của Bộ luật Lao động sau khoản thời hạn chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, quy đổi quy mô doanh nghiệp; chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thì người tiêu dùng lao động có trách nhiệm xác lập thời hạn người lao động đã thao tác thực tiễn cho những người dân tiêu dùng lao động để tính trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm như sau:

c1) Trường hợp hợp đồng lao động chấm hết theo quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật Lao động thì thời hạn người lao động đã thao tác thực tiễn cho những người dân tiêu dùng lao động được xem trả trợ cấp thôi việc là tổng thời hạn thao tác thực tiễn theo những hợp đồng lao động cho những người dân tiêu dùng lao động trước và sau khoản thời hạn chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, quy đổi quy mô doanh nghiệp; chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

c2) Trường hợp hợp đồng lao động chấm hết theo quy định tại khoản 11 Điều 34 của Bộ luật Lao động thì thời hạn người lao động đã thao tác thực tiễn cho những người dân tiêu dùng lao động được xem trả trợ cấp mất việc làm là tổng thời hạn thao tác thực tiễn theo những hợp đồng lao động cho những người dân tiêu dùng lao động sau khoản thời hạn chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, quy đổi quy mô doanh nghiệp; chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. Thời gian người lao động đã thao tác thực tiễn cho những người dân tiêu dùng lao động được xem trả trợ cấp thôi việc là thời hạn thao tác thực tiễn theo những hợp đồng lao động cho những người dân tiêu dùng lao động trước lúc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, quy đổi quy mô doanh nghiệp; chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

c3) Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc riêng với tất cả thời hạn người lao động thao tác tại khu vực nhà nước mà được tuyển dụng lần cuối trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1995 vào doanh nghiệp trước lúc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, quy đổi quy mô doanh nghiệp; chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định tại điểm a khoản này.

5. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm được quy định như sau:

a) Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tiền lương trung bình của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước lúc người lao động thôi việc, mất việc làm.

Tham khảo: Lịch chiếu phim Tôi và Antifan Kết Hôn

b) Trường hợp người lao động thao tác cho những người dân tiêu dùng lao động theo nhiều hợp đồng lao động tiếp theo đó nhau theo quy định tại khoản 2 Điều 20 của Bộ luật Lao động thì tiền lương để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tiền lương trung bình của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước lúc chấm hết hợp đồng lao động ở đầu cuối. Trường hợp hợp đồng lao động ở đầu cuối bị tuyên bố vô hiệu vì có nội dung tiền lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do nhà nước công bố hoặc mức lương ghi trong thỏa ước lao động tập thể thì tiền lương làm vị trí căn cứ tính trợ cấp thôi việc do hai bên thỏa thuận hợp tác nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hoặc mức lương ghi trong thỏa ước lao động tập thể.

6. Kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm riêng với những người lao động được hạch toán vào ngân sách sản xuất, marketing thương mại hoặc kinh phí góp vốn đầu tư hoạt động và sinh hoạt giải trí của người tiêu dùng lao động.

Mục 3. XỬ LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU

Điều 9. Xử lý Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần

Việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng phần, người tiêu dùng lao động và người lao động tiến hành sửa đổi, tương hỗ update phần của hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu cho phù phù thích hợp với thỏa ước lao động tập thể và pháp lý.

2. Quyền, quyền hạn của hai bên trong thời hạn từ khi khởi đầu thao tác theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng phần đến khi hợp đồng lao động được sửa đổi, tương hỗ update thì được xử lý và xử lý theo thỏa ước lao động tập thể đang vận dụng, trường hợp không còn thỏa ước lao động tập thể thì thực thi theo quy định của pháp lý.

Trường hợp hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu có tiền lương thấp hơn so với quy định của pháp lý về lao động, thỏa ước lao động tập thể đang vận dụng thì hai bên phải thỏa thuận hợp tác lại mức lương cho đúng quy định và người tiêu dùng lao động có trách nhiệm xác lập phần chênh lệch giữa tiền lương đã thỏa thuận hợp tác lại so với tiền lương trong hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu để hoàn trả cho những người dân lao động tương ứng với thời hạn thao tác thực tiễn theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu.

3. Trường hợp hai bên không thống nhất sửa đổi, tương hỗ update những nội dung đã biết thành tuyên bố vô hiệu thì:

a) Thực hiện chấm hết hợp đồng lao động;

b) Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm, quyền lợi của hai bên từ khi khởi đầu thao tác theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng phần đến khi chấm hết hợp đồng lao động được thực thi theo khoản 2 Điều này;

c) Giải quyết chính sách trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 8 Nghị định này;

d) Thời gian thao tác của người lao động theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu sẽ là thời hạn người lao động thao tác cho những người dân tiêu dùng lao động để làm vị trí căn cứ thực thi chính sách theo quy định của pháp lý về lao động.

4. Các yếu tố khác tương quan đến việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Điều 10. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do người giao kết không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao phối hợp đồng lao động

1. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ, người lao động và người tiêu dùng lao động ký lại hợp đồng lao động theo như đúng quy định của pháp lý.

2. Quyền, quyền hạn của người lao động Tính từ lúc lúc khởi đầu thao tác theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu cho tới lúc hợp đồng lao động được ký lại thực thi như sau:

a) Nếu quyền, quyền lợi của mỗi bên trong hợp đồng lao động không thấp hơn quy định của pháp lý, thỏa ước lao động tập thể đang vận dụng thì quyền, trách nhiệm và trách nhiệm, quyền lợi của người lao động được thực thi theo nội dung hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu;

b) Nếu hợp đồng lao động có nội dung về quyền, trách nhiệm và trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên vi phạm pháp lý nhưng không tác động đến phần nội dung khác của hợp đồng lao động thì quyền, quyền hạn của người lao động thực thi theo khoản 2 Điều 9 Nghị định này;

c) Thời gian người lao động thao tác theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu sẽ là thời hạn thao tác của người lao động cho những người dân tiêu dùng lao động để làm vị trí căn cứ thực thi chính sách theo quy định của pháp lý về lao động.

3. Trường hợp không ký lại hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì:

a) Thực hiện chấm hết hợp đồng lao động;

b) Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm, quyền lợi của người lao động Tính từ lúc lúc khởi đầu thao tác theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu cho tới lúc chấm hết hợp đồng lao động được thực thi theo quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Giải quyết chính sách trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

4. Các yếu tố khác tương quan đến việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do người giao kết không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao phối hợp đồng lao động thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Điều 11. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động vi phạm pháp lý hoặc việc làm đã giao kết trong hợp đồng lao động là việc làm mà pháp lý cấm

1. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ, người lao động và người tiêu dùng lao động giao phối hợp đồng lao động mới theo như đúng quy định của pháp lý.

2. Quyền, quyền hạn của người lao động Tính từ lúc lúc khởi đầu thao tác theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu cho tới lúc giao phối hợp đồng lao động mới thực thi theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này.

3. Trường hợp hai bên không giao phối hợp đồng lao động mới thì:

a) Thực hiện chấm hết hợp đồng lao động;

b) Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm, quyền lợi của người lao động Tính từ lúc lúc khởi đầu thao tác theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu đến khi chấm hết hợp đồng lao động được thực thi theo khoản 2 Điều này;

c) Người sử dụng lao động trả cho những người dân lao động một khoản tiền do hai bên thỏa thuận hợp tác nhưng cứ mỗi năm thao tác tối thiểu bằng một tháng lương tối thiểu vùng theo tháng vận dụng riêng với địa phận người lao động thao tác do nhà nước quy định tại thời gian quyết định hành động tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu. Thời gian thao tác của người lao động để tính trợ cấp là thời hạn thao tác thực tiễn theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu xác lập theo điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định này;

d) Giải quyết chính sách trợ cấp thôi việc riêng với những hợp đồng lao động trước hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu theo quy định tại Điều 8 Nghị định này, nếu có.

4. Các yếu tố khác tương quan đến việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động vi phạm pháp lý hoặc việc làm đã giao kết trong hợp đồng lao động là việc làm mà pháp lý cấm thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Chương IV

CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Điều 12. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là doanh nghiệp được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, được cấp giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê lại lao động, có tuyển dụng, giao phối hợp đồng lao động với những người lao động, tiếp theo đó chuyển người lao động sang thao tác và chịu sự điều hành quản lý của người tiêu dùng lao động khác mà vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp đã giao phối hợp đồng lao động (sau này gọi là doanh nghiệp cho thuê lại).

Điều 13. Bên thuê lại lao động

Bên thuê lại lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức triển khai, hợp tác xã, hộ mái ấm gia đình và thành viên có khả năng hành vi dân sự khá đầy đủ, có sử dụng người lao động thuê lại để làm những việc tuân theo khuôn khổ việc làm được phép thuê lại lao động trong thuở nào gian nhất định.

Điều 14. Người lao động thuê lại

Người lao động thuê lại là người lao động có khả năng hành vi dân sự khá đầy đủ, được doanh nghiệp cho thuê lại tuyển dụng và giao phối hợp đồng lao động, tiếp theo đó chuyển sang thao tác và chịu sự điều hành quản lý của bên thuê lại lao động.

Mục 2. KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI

Điều 15. Ký quỹ và sử dụng tiền ký quỹ

1. Doanh nghiệp thực thi ký quỹ theo mức quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định này tại ngân hàng nhà nước thương mại của Việt Nam hoặc Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp pháp tại Việt Nam (sau này gọi là ngân hàng nhà nước nhận ký quỹ).

2. Tiền ký quỹ được sử dụng vào mục tiêu thanh toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp và những chính sách khác riêng với những người lao động thuê lại theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy định của doanh nghiệp cho thuê lại hoặc bồi thường cho những người dân lao động thuê lại trong trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại vi phạm hợp đồng lao động với những người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại cho những người dân lao động thuê lại do không bảo vệ về quyền và quyền lợi hợp pháp của người lao động thuê lại.

Điều 16. Nộp tiền ký quỹ

1. Doanh nghiệp cho thuê lại thực thi nộp tiền ký quỹ theo quy định của ngân hàng nhà nước nhận ký quỹ và tuân thủ quy định của pháp lý. Doanh nghiệp cho thuê lại được hưởng lãi suất vay từ tiền ký quỹ theo thỏa thuận hợp tác với ngân hàng nhà nước nhận ký quỹ và thích hợp quy định của pháp lý.

2. Ngân hàng nhận ký quỹ có trách nhiệm cấp giấy ghi nhận tiền ký quỹ hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê lại lao động theo Mẫu số 01/PLIII Phụ lục III phát hành kèm theo Nghị định này sau khoản thời hạn doanh nghiệp cho thuê lại hoàn thành xong thủ tục ký quỹ. Trường hợp thay đổi một trong những thông tin trên giấy tờ ghi nhận tiền ký quỹ hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê lại lao động, gồm: tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; số Tk Ngân hàng ký quỹ thì doanh nghiệp cho thuê lại gửi văn bản đề xuất kiến nghị và những tài liệu chứng tỏ việc thay đổi thông tin tới ngân hàng nhà nước nhận ký quỹ để thay đổi giấy ghi nhận tiền ký quỹ hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê lại lao động.

…………

Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng

Ngày 14/12/2020, nhà nước phát hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP về việc quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Bộ luật Lao động về Đk lao động và quan hệ lao động.

Theo quy định mới, người tiêu dùng lao động sử dụng từ là 1.000 lao động nữ trở lên thì phải lắp ráp phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi thao tác. Đặc biệt, quy định rõ ràng những hành vi bị xem là quấy rối tình dục tại nơi thao tác, như thể:

Bạn đang xem: Nghị định 145/2020/NĐ-CP

Hành vi mang tính chất chất chất thể chất gồm hành vi, cử chỉ, tiếp xúc, tác động vào khung hình mang tính chất chất tình dục hoặc gợi ý tình dục; Quấy rối tình dục bằng lời nói gồm lời nói trực tiếp, qua điện thoại cảm ứng hoặc qua phương tiện đi lại điện tử;…

CHÍNH PHỦ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 145/2020/NĐ-CP

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 14 tháng 12 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH 145/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

nhà nước phát hành Nghị định quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Bộ luật Lao động về Đk lao động và quan hệ lao động.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Nghị định này quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những nội dung về Đk lao động và quan hệ lao động theo những điều, khoản sau này của Bộ luật Lao động:

1. Quản lý lao động theo khoản 3 Điều 12.

2. Hợp đồng lao động theo khoản 4 Điều 21; điểm d khoản 1 Điều 35, điểm d khoản 2 Điều 36; khoản 4 Điều 46; khoản 4 Điều 47; khoản 3 Điều 51.

3. Cho thuê lại lao động theo khoản 2 Điều 54.

4. Tổ chức đối thoại và thực thi quy định dân chủ ở cơ thường trực nơi thao tác theo khoản 4 Điều 63.

5. Tiền lương theo khoản 3 Điều 92; khoản 3 Điều 96; khoản 4 Điều 98.

6. Thời giờ thao tác, thời giờ nghỉ ngơi theo khoản 5 Điều 107, khoản 7 Điều 113, Điều 116.

7. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất theo khoản 5 Điều 118; khoản 6 Điều 122; khoản 2 Điều 130; Điều 131.

8. Lao động nữ và bảo vệ bình đẳng giới theo khoản 6 Điều 135.

9. Lao động là người giúp việc mái ấm gia đình theo khoản 2 Điều 161.

10. Giải quyết tranh chấp lao động theo khoản 2 Điều 184; khoản 6 Điều 185; khoản 2 Điều 209; khoản 2 Điều 210.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Người lao động, người học nghề, tập nghề theo khoản 1 Điều 2 của Bộ luật Lao động.

2. Người sử dụng lao động theo khoản 2 Điều 2 của Bộ luật Lao động.

3. Các cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên khác có tương quan đến việc thực thi quy định tại Nghị định này.

Chương II

QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

Điều 3. Sổ quản trị và vận hành lao động

Việc lập, update, quản trị và vận hành, sử dụng sổ quản trị và vận hành lao động tại khoản 1 Điều 12 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày khởi đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí, người tiêu dùng lao động phải lập sổ quản trị và vận hành lao động ở nơi đặt trụ sở, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt.

2. Sổ quản trị và vận hành lao động được lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử nhưng phải bảo vệ những thông tin cơ bản về người lao động, gồm: họ tên; giới tính; ngày tháng năm sinh; quốc tịch; nơi cư trú; số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; trình độ trình độ kỹ thuật; bậc trình độ kỹ năng nghề; vị trí việc làm; loại hợp đồng lao động; thời gian khởi đầu thao tác; tham gia bảo hiểm xã hội; tiền lương; nâng bậc, nâng lương; số ngày nghỉ trong năm; số giờ làm thêm; học nghề, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp; thời gian chấm hết hợp đồng lao động và nguyên do.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thể hiện, update những thông tin quy định tại khoản 2 Điều này Tính từ lúc ngày người lao động khởi đầu thao tác; quản trị và vận hành, sử dụng và xuất trình sổ quản trị và vận hành lao động với cơ quan quản trị và vận hành về lao động và những cty tương quan khi có yêu cầu theo quy định của pháp lý.

Điều 4. Báo cáo sử dụng lao động

Việc khai trình sử dụng lao động, định kỳ văn bản báo cáo giải trình tình hình thay đổi về lao động tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Người sử dụng lao động khai trình việc sử dụng lao động theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của nhà nước quy định về phối hợp, liên thông thủ tục Đk xây dựng doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số cty tham gia bảo hiểm xã hội, Đk sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

2. Định kỳ 06 tháng (trước thời điểm ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước thời điểm ngày 05 tháng 12), người tiêu dùng lao động phải văn bản báo cáo giải trình tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trải qua Cổng Dịch Vụ TM công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này và thông tin đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt. Trường hợp người tiêu dùng lao động không thể văn bản báo cáo giải trình tình hình thay đổi lao động trải qua Cổng Dịch Vụ TM công Quốc gia thì gửi văn bản báo cáo giải trình bằng bản giấy theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và thông tin đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp tình hình thay đổi về lao động trong trường hợp người tiêu dùng lao động gửi văn bản báo cáo giải trình bằng bản giấy để update khá đầy đủ thông tin theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này.

3. Định kỳ 06 tháng, trước thời điểm ngày 15 tháng 6 và hằng năm, trước thời điểm ngày 15 tháng 12, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm văn bản báo cáo giải trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình sử dụng lao động trên địa phận trải qua Cổng Dịch Vụ TM công Quốc gia theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không thể văn bản báo cáo giải trình tình hình sử dụng lao động trải qua Cổng Dịch Vụ TM công Quốc gia thì gửi văn bản báo cáo giải trình bằng bản giấy đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này.

Chương III

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Mục 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC THUÊ LÀM GIÁM ĐỐC TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC

Điều 5. Nội dung hợp đồng lao động riêng với những người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số Cp có quyền biểu quyết

Hợp đồng lao động riêng với những người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số Cp có quyền biểu quyết tại khoản 4 Điều 21 của Bộ luật Lao động gồm những nội dung hầu hết:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp theo giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp; họ tên, ngày tháng năm sinh, số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, số điện thoại cảm ứng, địa chỉ liên lạc của quản trị Hội đồng thành viên hoặc quản trị công ty hoặc quản trị Hội đồng quản trị.

2. Họ tên; ngày tháng năm sinh; giới tính; quốc tịch; trình độ đào tạo và giảng dạy; địa chỉ nơi cư trú tại Việt Nam, địa chỉ nơi cư trú tại quốc tế (riêng với những người lao động là người quốc tế); số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; số điện thoại cảm ứng, địa chỉ liên lạc; số Giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động; những sách vở khác theo yêu cầu của người tiêu dùng lao động (riêng với những người lao động là người quốc tế) nếu có của người lao động được thuê làm giám đốc.

3. Công việc được làm, không được làm và trách nhiệm và trách nhiệm gắn với kết quả thực thi việc làm của người lao động được thuê làm giám đốc.

4. Địa điểm thao tác của người lao động được thuê làm giám đốc.

5. Thời hạn của hợp đồng lao động do hai bên thỏa thuận hợp tác tối đa không thật 36 tháng. Đối với những người lao động là người quốc tế được thuê làm giám đốc thì thời hạn hợp đồng lao động không vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

6. Nội dung, thời hạn, trách nhiệm bảo vệ bí mật marketing thương mại, bí mật công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp riêng với những người lao động được thuê làm giám đốc và xử lý vi phạm.

7. Quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của người tiêu dùng lao động, gồm có:

Xem thêm: Mẫu bài tham gia cuộc thi vẽ tranh Vững tin Việt Nam

a) Cung cấp thông tin cho những người dân lao động được thuê làm giám đốc để thực thi trách nhiệm;

b) Kiểm tra, giám sát, nhìn nhận hiệu suất cao thực thi việc làm của người được thuê làm giám đốc;

c) Các quyền và trách nhiệm và trách nhiệm theo quy định của pháp lý;

d) Ban hành quy định thao tác riêng với giám đốc;

đ) Thực hiện trách nhiệm và trách nhiệm riêng với những người lao động được thuê làm giám đốc về: trả lương, thưởng; đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; trang bị phương tiện đi lại thao tác, đi lại, ăn, ở; đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng;

e) Các quyền và trách nhiệm và trách nhiệm khác do hai bên thỏa thuận hợp tác.

8. Quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động được thuê làm giám đốc, gồm có:

a) Thực hiện những việc tuân theo hợp đồng lao động;

b) Báo cáo, đề xuất kiến nghị giải pháp xử lý những trở ngại vất vả, vướng mắc trong quy trình thực thi việc tuân theo hợp đồng lao động;

c) Báo cáo tình hình quản trị và vận hành, sử dụng về vốn, tài sản, lao động và những nguồn lực khác;

d) Được hưởng những chính sách về: tiền lương, thưởng; thời giờ thao tác, thời giờ nghỉ ngơi; trang bị phương tiện đi lại thao tác, đi lại, ăn, ở; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng; chính sách khác do hai bên thỏa thuận hợp tác;

đ) Các quyền và trách nhiệm và trách nhiệm khác do hai bên thỏa thuận hợp tác.

9. Điều kiện, quy trình, thủ tục sửa đổi, tương hỗ update hợp đồng lao động, đơn phương chấm hết hợp đồng lao động.

10. Quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của người tiêu dùng lao động và người lao động được thuê làm giám đốc khi chấm hết hợp đồng lao động.

11. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, xử lý và xử lý tranh chấp lao động và khiếu nại.

12. Các nội dung khác do hai bên thỏa thuận hợp tác.

Điều 6. Nội dung hợp đồng lao động riêng với những người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ hoặc tổng số Cp có quyền biểu quyết trở xuống

Nội dung hợp đồng lao động riêng với những người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ hoặc tổng số Cp có quyền biểu quyết trở xuống thực thi theo quy định tại khoản 1 Điều 21 của Bộ luật Lao động.

Mục 2. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Điều 7. Thời hạn báo trước lúc đơn phương chấm hết hợp đồng lao động riêng với một số trong những ngành, nghề, việc làm đặc trưng

Ngành, nghề, việc làm đặc trưng và thời hạn báo trước lúc đơn phương chấm hết hợp đồng lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 35 và điểm d khoản 2 Điều 36 của Bộ luật Lao động như sau:

1. Ngành, nghề, việc làm đặc trưng gồm:

a) Thành viên tổ lái tàu bay; nhân viên cấp dưới kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, nhân viên cấp dưới sửa chữa thay thế chuyên ngành hàng không; nhân viên cấp dưới điều độ, khai thác bay;

b) Người quản trị và vận hành doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước góp vốn đầu tư vào sản xuất, marketing thương mại tại doanh nghiệp;

c) Thuyền viên thuộc thuyền bộ thao tác trên tàu Việt Nam đang hoạt động và sinh hoạt giải trí ở quốc tế; thuyền viên được doanh nghiệp Việt Nam cho thuê lại thao tác trên tàu biển quốc tế;

d) Trường hợp khác do pháp lý quy định.

2. Khi người lao động làm ngành, nghề, việc làm quy định tại khoản 1 Điều này đơn phương chấm hết hợp đồng lao động hoặc người tiêu dùng lao động đơn phương chấm hết hợp đồng lao động riêng với những người dân lao động này thì thời hạn báo trước như sau:

a) Ít nhất 120 ngày riêng với hợp đồng lao động không xác lập thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác lập thời hạn từ 12 tháng trở lên;

b) Ít nhất bằng một phần tư thời hạn của hợp đồng lao động riêng với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng.

Điều 8. Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật Lao động riêng với những người lao động đã thao tác thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên khi hợp đồng lao động chấm hết theo quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật Lao động, trừ những trường hợp sau:

a) Người lao động đủ Đk hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật Lao động và pháp lý về bảo hiểm xã hội;

b) Người lao động tự ý bỏ việc mà không còn nguyên do chính đáng từ 05 ngày thao tác liên tục trở lên quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật Lao động. Trường hợp sẽ là có nguyên do chính đáng theo quy định tại khoản 4 Điều 125 của Bộ luật Lao động.

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc tuân theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật Lao động riêng với những người lao động đã thao tác thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên mà bị mất việc tuân theo quy định tại khoản 11 Điều 34 của Bộ luật Lao động.

Trường hợp người lao động có thời hạn thao tác thường xuyên cho những người dân tiêu dùng lao động từ đủ 12 tháng trở lên mất việc làm nhưng thời hạn thao tác để tính trợ cấp mất việc làm quy định tại khoản 3 Điều này thấp hơn 24 tháng thì người tiêu dùng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm cho những người dân lao động tối thiểu bằng 02 tháng tiền lương.

3. Thời gian thao tác để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời hạn người lao động đã thao tác thực tiễn cho những người dân tiêu dùng lao động trừ đi thời hạn người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp lý về bảo hiểm thất nghiệp và thời hạn thao tác đã được người tiêu dùng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trong số đó:

a) Tổng thời hạn người lao động đã thao tác thực tiễn cho những người dân tiêu dùng lao động gồm có: thời hạn người lao động đã trực tiếp thao tác; thời hạn thử việc; thời hạn được người tiêu dùng lao động cử đi học; thời hạn nghỉ hưởng chính sách ốm đau, thai sản theo quy định của pháp lý về bảo hiểm xã hội; thời hạn nghỉ việc để điều trị, phục hồi hiệu suất cao lao động khi bị tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp mà được người tiêu dùng lao động trả lương theo quy định của pháp lý về bảo vệ an toàn và uy tín, vệ sinh lao động; thời hạn nghỉ việc để thực thi trách nhiệm và trách nhiệm công dân theo quy định của pháp lý mà được người tiêu dùng lao động trả lương; thời hạn ngừng việc không do lỗi của người lao động; thời hạn nghỉ hằng tuần theo Điều 111, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114, khoản 1 Điều 115; thời hạn thực thi trách nhiệm của tổ chức triển khai đại diện thay mặt thay mặt người lao động theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 176 và thời hạn bị tạm đình chỉ việc tuân theo Điều 128 của Bộ luật Lao động.

b) Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm có: thời hạn người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp lý và thời hạn người lao động thuộc diện không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp lý nhưng được người tiêu dùng lao động chi trả cùng với tiền lương của người lao động một khoản tiền tương tự với mức người tiêu dùng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cho những người dân lao động theo quy định của pháp lý về lao động, bảo hiểm thất nghiệp.

c) Thời gian thao tác để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được xem theo năm (đủ 12 tháng); trường hợp có tháng lẻ thấp hơn hoặc bằng 06 tháng được xem bằng 1/hai năm, trên 06 tháng được xem bằng 01 năm thao tác.

4. Xác định thời hạn người lao động đã thao tác thực tiễn cho những người dân tiêu dùng lao động quy định tại điểm a khoản 3 Điều này trong một số trong những trường hợp đặc biệt quan trọng:

a) Đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp Cp hóa từ doanh nghiệp nhà nước, khi chấm hết hợp đồng lao động với những người lao động mà người lao động có thời hạn thao tác ở những cty, tổ chức triển khai, cty, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và chuyển đến thao tác tại doanh nghiệp đó trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1995 nhưng chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp một lần khi phục viên hoặc trợ cấp xuất ngũ, chuyển ngành thì người tiêu dùng lao động có trách nhiệm tính cả thời hạn người lao động đã thao tác thực tiễn cho mình và thời hạn người lao động đã thao tác thực tiễn ở khu vực nhà nước trước đó.

Thời gian thao tác thực tiễn ở những cty, tổ chức triển khai, cty, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1995 gồm: thời hạn thao tác thực tiễn ở cơ quan nhà nước; cty sự nghiệp công lập; tổ chức triển khai chính trị; tổ chức triển khai chính trị – xã hội; cty thuộc lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nước; thời hạn thao tác ở doanh nghiệp nhà nước.

b) Trường hợp người lao động thao tác cho những người dân tiêu dùng lao động theo nhiều hợp đồng lao động tiếp theo đó nhau theo quy định tại khoản 2 Điều 20 của Bộ luật Lao động mà khi chấm hết từng hợp đồng lao động không được chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm thì thời hạn thực tiễn thao tác cho những người dân tiêu dùng lao động là tổng thời hạn thao tác theo những hợp đồng lao động trừ thời hạn thao tác thực tiễn theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ do toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động vi phạm pháp lý hoặc việc làm đã giao kết trong hợp đồng lao động là việc làm mà pháp lý cấm, hợp đồng lao động mà người lao động bị xử lý kỷ luật lao động sa thải, hợp đồng lao động mà người lao động đơn phương chấm hết trái pháp lý (nếu có).

c) Trường hợp người lao động tiếp tục thao tác tại doanh nghiệp, hợp tác xã theo phương án sử dụng lao động quy định tại khoản 1 Điều 44 của Bộ luật Lao động sau khoản thời hạn chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, quy đổi quy mô doanh nghiệp; chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thì người tiêu dùng lao động có trách nhiệm xác lập thời hạn người lao động đã thao tác thực tiễn cho những người dân tiêu dùng lao động để tính trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm như sau:

c1) Trường hợp hợp đồng lao động chấm hết theo quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật Lao động thì thời hạn người lao động đã thao tác thực tiễn cho những người dân tiêu dùng lao động được xem trả trợ cấp thôi việc là tổng thời hạn thao tác thực tiễn theo những hợp đồng lao động cho những người dân tiêu dùng lao động trước và sau khoản thời hạn chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, quy đổi quy mô doanh nghiệp; chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

c2) Trường hợp hợp đồng lao động chấm hết theo quy định tại khoản 11 Điều 34 của Bộ luật Lao động thì thời hạn người lao động đã thao tác thực tiễn cho những người dân tiêu dùng lao động được xem trả trợ cấp mất việc làm là tổng thời hạn thao tác thực tiễn theo những hợp đồng lao động cho những người dân tiêu dùng lao động sau khoản thời hạn chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, quy đổi quy mô doanh nghiệp; chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. Thời gian người lao động đã thao tác thực tiễn cho những người dân tiêu dùng lao động được xem trả trợ cấp thôi việc là thời hạn thao tác thực tiễn theo những hợp đồng lao động cho những người dân tiêu dùng lao động trước lúc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, quy đổi quy mô doanh nghiệp; chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

c3) Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc riêng với tất cả thời hạn người lao động thao tác tại khu vực nhà nước mà được tuyển dụng lần cuối trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1995 vào doanh nghiệp trước lúc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, quy đổi quy mô doanh nghiệp; chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định tại điểm a khoản này.

5. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm được quy định như sau:

a) Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tiền lương trung bình của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước lúc người lao động thôi việc, mất việc làm.

Tham khảo: Lịch chiếu phim Tôi và Antifan Kết Hôn

b) Trường hợp người lao động thao tác cho những người dân tiêu dùng lao động theo nhiều hợp đồng lao động tiếp theo đó nhau theo quy định tại khoản 2 Điều 20 của Bộ luật Lao động thì tiền lương để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tiền lương trung bình của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước lúc chấm hết hợp đồng lao động ở đầu cuối. Trường hợp hợp đồng lao động ở đầu cuối bị tuyên bố vô hiệu vì có nội dung tiền lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do nhà nước công bố hoặc mức lương ghi trong thỏa ước lao động tập thể thì tiền lương làm vị trí căn cứ tính trợ cấp thôi việc do hai bên thỏa thuận hợp tác nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hoặc mức lương ghi trong thỏa ước lao động tập thể.

6. Kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm riêng với những người lao động được hạch toán vào ngân sách sản xuất, marketing thương mại hoặc kinh phí góp vốn đầu tư hoạt động và sinh hoạt giải trí của người tiêu dùng lao động.

Mục 3. XỬ LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU

Điều 9. Xử lý Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần

Việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng phần, người tiêu dùng lao động và người lao động tiến hành sửa đổi, tương hỗ update phần của hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu cho phù phù thích hợp với thỏa ước lao động tập thể và pháp lý.

2. Quyền, quyền hạn của hai bên trong thời hạn từ khi khởi đầu thao tác theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng phần đến khi hợp đồng lao động được sửa đổi, tương hỗ update thì được xử lý và xử lý theo thỏa ước lao động tập thể đang vận dụng, trường hợp không còn thỏa ước lao động tập thể thì thực thi theo quy định của pháp lý.

Trường hợp hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu có tiền lương thấp hơn so với quy định của pháp lý về lao động, thỏa ước lao động tập thể đang vận dụng thì hai bên phải thỏa thuận hợp tác lại mức lương cho đúng quy định và người tiêu dùng lao động có trách nhiệm xác lập phần chênh lệch giữa tiền lương đã thỏa thuận hợp tác lại so với tiền lương trong hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu để hoàn trả cho những người dân lao động tương ứng với thời hạn thao tác thực tiễn theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu.

3. Trường hợp hai bên không thống nhất sửa đổi, tương hỗ update những nội dung đã biết thành tuyên bố vô hiệu thì:

a) Thực hiện chấm hết hợp đồng lao động;

b) Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm, quyền lợi của hai bên từ khi khởi đầu thao tác theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng phần đến khi chấm hết hợp đồng lao động được thực thi theo khoản 2 Điều này;

c) Giải quyết chính sách trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 8 Nghị định này;

d) Thời gian thao tác của người lao động theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu sẽ là thời hạn người lao động thao tác cho những người dân tiêu dùng lao động để làm vị trí căn cứ thực thi chính sách theo quy định của pháp lý về lao động.

4. Các yếu tố khác tương quan đến việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Điều 10. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do người giao kết không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao phối hợp đồng lao động

1. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ, người lao động và người tiêu dùng lao động ký lại hợp đồng lao động theo như đúng quy định của pháp lý.

2. Quyền, quyền hạn của người lao động Tính từ lúc lúc khởi đầu thao tác theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu cho tới lúc hợp đồng lao động được ký lại thực thi như sau:

a) Nếu quyền, quyền lợi của mỗi bên trong hợp đồng lao động không thấp hơn quy định của pháp lý, thỏa ước lao động tập thể đang vận dụng thì quyền, trách nhiệm và trách nhiệm, quyền lợi của người lao động được thực thi theo nội dung hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu;

b) Nếu hợp đồng lao động có nội dung về quyền, trách nhiệm và trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên vi phạm pháp lý nhưng không tác động đến phần nội dung khác của hợp đồng lao động thì quyền, quyền hạn của người lao động thực thi theo khoản 2 Điều 9 Nghị định này;

c) Thời gian người lao động thao tác theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu sẽ là thời hạn thao tác của người lao động cho những người dân tiêu dùng lao động để làm vị trí căn cứ thực thi chính sách theo quy định của pháp lý về lao động.

3. Trường hợp không ký lại hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì:

a) Thực hiện chấm hết hợp đồng lao động;

b) Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm, quyền lợi của người lao động Tính từ lúc lúc khởi đầu thao tác theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu cho tới lúc chấm hết hợp đồng lao động được thực thi theo quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Giải quyết chính sách trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

4. Các yếu tố khác tương quan đến việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do người giao kết không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao phối hợp đồng lao động thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Điều 11. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động vi phạm pháp lý hoặc việc làm đã giao kết trong hợp đồng lao động là việc làm mà pháp lý cấm

1. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ, người lao động và người tiêu dùng lao động giao phối hợp đồng lao động mới theo như đúng quy định của pháp lý.

2. Quyền, quyền hạn của người lao động Tính từ lúc lúc khởi đầu thao tác theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu cho tới lúc giao phối hợp đồng lao động mới thực thi theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này.

3. Trường hợp hai bên không giao phối hợp đồng lao động mới thì:

a) Thực hiện chấm hết hợp đồng lao động;

b) Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm, quyền lợi của người lao động Tính từ lúc lúc khởi đầu thao tác theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu đến khi chấm hết hợp đồng lao động được thực thi theo khoản 2 Điều này;

c) Người sử dụng lao động trả cho những người dân lao động một khoản tiền do hai bên thỏa thuận hợp tác nhưng cứ mỗi năm thao tác tối thiểu bằng một tháng lương tối thiểu vùng theo tháng vận dụng riêng với địa phận người lao động thao tác do nhà nước quy định tại thời gian quyết định hành động tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu. Thời gian thao tác của người lao động để tính trợ cấp là thời hạn thao tác thực tiễn theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu xác lập theo điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định này;

d) Giải quyết chính sách trợ cấp thôi việc riêng với những hợp đồng lao động trước hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu theo quy định tại Điều 8 Nghị định này, nếu có.

4. Các yếu tố khác tương quan đến việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động vi phạm pháp lý hoặc việc làm đã giao kết trong hợp đồng lao động là việc làm mà pháp lý cấm thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Chương IV

CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Điều 12. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là doanh nghiệp được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, được cấp giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê lại lao động, có tuyển dụng, giao phối hợp đồng lao động với những người lao động, tiếp theo đó chuyển người lao động sang thao tác và chịu sự điều hành quản lý của người tiêu dùng lao động khác mà vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp đã giao phối hợp đồng lao động (sau này gọi là doanh nghiệp cho thuê lại).

Điều 13. Bên thuê lại lao động

Bên thuê lại lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức triển khai, hợp tác xã, hộ mái ấm gia đình và thành viên có khả năng hành vi dân sự khá đầy đủ, có sử dụng người lao động thuê lại để làm những việc tuân theo khuôn khổ việc làm được phép thuê lại lao động trong thuở nào gian nhất định.

Điều 14. Người lao động thuê lại

Người lao động thuê lại là người lao động có khả năng hành vi dân sự khá đầy đủ, được doanh nghiệp cho thuê lại tuyển dụng và giao phối hợp đồng lao động, tiếp theo đó chuyển sang thao tác và chịu sự điều hành quản lý của bên thuê lại lao động.

Mục 2. KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI

Điều 15. Ký quỹ và sử dụng tiền ký quỹ

1. Doanh nghiệp thực thi ký quỹ theo mức quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định này tại ngân hàng nhà nước thương mại của Việt Nam hoặc Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp pháp tại Việt Nam (sau này gọi là ngân hàng nhà nước nhận ký quỹ).

2. Tiền ký quỹ được sử dụng vào mục tiêu thanh toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp và những chính sách khác riêng với những người lao động thuê lại theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy định của doanh nghiệp cho thuê lại hoặc bồi thường cho những người dân lao động thuê lại trong trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại vi phạm hợp đồng lao động với những người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại cho những người dân lao động thuê lại do không bảo vệ về quyền và quyền lợi hợp pháp của người lao động thuê lại.

Điều 16. Nộp tiền ký quỹ

1. Doanh nghiệp cho thuê lại thực thi nộp tiền ký quỹ theo quy định của ngân hàng nhà nước nhận ký quỹ và tuân thủ quy định của pháp lý. Doanh nghiệp cho thuê lại được hưởng lãi suất vay từ tiền ký quỹ theo thỏa thuận hợp tác với ngân hàng nhà nước nhận ký quỹ và thích hợp quy định của pháp lý.

2. Ngân hàng nhận ký quỹ có trách nhiệm cấp giấy ghi nhận tiền ký quỹ hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê lại lao động theo Mẫu số 01/PLIII Phụ lục III phát hành kèm theo Nghị định này sau khoản thời hạn doanh nghiệp cho thuê lại hoàn thành xong thủ tục ký quỹ. Trường hợp thay đổi một trong những thông tin trên giấy tờ ghi nhận tiền ký quỹ hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê lại lao động, gồm: tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; số Tk Ngân hàng ký quỹ thì doanh nghiệp cho thuê lại gửi văn bản đề xuất kiến nghị và những tài liệu chứng tỏ việc thay đổi thông tin tới ngân hàng nhà nước nhận ký quỹ để thay đổi giấy ghi nhận tiền ký quỹ hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê lại lao động.

…………

Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng


Bạn đang tìm hiểu thêm postt Nghị định 145/2020/NĐ-CP 2022

Với việc Bạn mò mẩn postt Nghị định 145/2020/NĐ-CP FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game tài liệu Nghị định 145/2020/NĐ-CP Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Nghị định 145/2020/NĐ-CP Free mà chưa tồn tại link thì để lại comment hoặc Join Nhóm zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Nghị #định #1452020NĐCP