0765562555

Nghị định 20/2017/NĐ-CP

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Nghị định 20/2017/NĐ-CP New 2022 được update : 2021-09-04 09:40:49

3158

từ khóa quan tâm: Phân phối chương trình Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Cánh Diềup >Ngày 24/02/2017, nhà nước đã phát hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định nguyên tắc, phương pháp xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link; trách nhiệm và trách nhiệm của người nộp thuế trong kê khai, xác lập giá của thanh toán giao dịch thanh toán link và kê khai nộp thuế; trách nhiệm quản trị và vận hành nhà nước riêng với những người nộp thuế có phát sinh thanh toán giao dịch thanh toán link. Nghị định khởi đầu có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất/05/2017. Theo đó, quy định những bên có quan hệ link là: Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành quản lý, trấn áp, góp vốn hoặc góp vốn đầu tư vào bên kia; Hoặc Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành quản lý, trấn áp, góp vốn hoặc góp vốn đầu tư của một bên khác. CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 20/2017/NĐ-CP Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 24 tháng 02 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH 20/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓGIAO DỊCH LIÊN KẾT Căn cứ Luật tổ chức triển khai nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái; Căn cứ Luật quản trị và vận hành thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật quản trị và vận hành thuế ngày 20 tháng 11 thời gian năm 2012; Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm trước đó đó; Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó; Căn cứ Luật góp vốn đầu tư ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó; Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó; Căn cứ Luật kế toán ngày 20 tháng 11 năm năm ngoái; Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; nhà nước phát hành Nghị định quy định về quản trị và vận hành thuế riêng với doanh nghiệp có thanh toán giao dịch thanh toán link. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh 1. Nghị định này quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link; trách nhiệm và trách nhiệm của người nộp thuế trong kê khai, xác lập giá của thanh toán giao dịch thanh toán link và kê khai nộp thuế; trách nhiệm của những cty nhà nước trong quản trị và vận hành, kiểm tra, thanh tra thuế riêng với những người nộp thuế có phát sinh thanh toán giao dịch thanh toán link. 2. Các thanh toán giao dịch thanh toán link thuộc phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Nghị định này là những thanh toán giao dịch thanh toán phát sinh trong hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của người nộp thuế có quan hệ link theo quy định tại Điều 5 Nghị định này, trừ những thanh toán giao dịch thanh toán marketing thương mại riêng với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi kiểm soát và điều chỉnh giá của Nhà nước được thực thi theo quy định của pháp lý về giá. Điều 2. Đối tượng vận dụng 1. Tổ chức sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ (sau này gọi chung là người nộp thuế) là đối tượng người dùng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và có phát sinh thanh toán giao dịch thanh toán với những bên có quan hệ link theo quy định tại Điều 5 Nghị định này. 2. Cơ quan thuế gồm có Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế. 3. Cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai, thành viên khác có tương quan đến việc vận dụng quy định về quản trị và vận hành giá của thanh toán giao dịch thanh toán link, gồm có cả Cơ quan thuế của vương quốc, vùng lãnh thổ có Hiệp định thuế vẫn đang còn hiệu lực hiện hành với Việt Nam. Điều 3. Nguyên tắc vận dụng 1. Người nộp thuế có thanh toán giao dịch thanh toán link phải thực thi kê khai những thanh toán giao dịch thanh toán link; loại trừ những yếu tố làm giảm trách nhiệm và trách nhiệm thuế do quan hệ link chi phối, tác động để xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế riêng với những thanh toán giao dịch thanh toán link tương tự với những thanh toán giao dịch thanh toán độc lập có cùng Đk. 2. Cơ quan thuế thực thi quản trị và vận hành, kiểm tra, thanh tra riêng với giá thanh toán giao dịch thanh toán link của người nộp thuế theo nguyên tắc thanh toán giao dịch thanh toán độc lập và thực ra quyết định hành động hình thức để không công nhận những thanh toán giao dịch thanh toán link làm giảm trách nhiệm và trách nhiệm thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước và thực thi kiểm soát và điều chỉnh giá thanh toán giao dịch thanh toán link để xác lập đúng trách nhiệm và trách nhiệm thuế quy định tại Nghị định này. 3. Nguyên tắc thanh toán giao dịch thanh toán độc lập được vận dụng theo nguyên tắc thanh toán giao dịch thanh toán Một trong những bên độc lập, không còn quan hệ link tại những Hiệp định thuế có hiệu lực hiện hành thi hành tại Việt Nam. Điều 4. Giải thích từ ngữ 1. “Hiệp định thuế” là thuật ngữ rút gọn của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế riêng với nhiều chủng loại thuế đánh vào thu nhập ký kết giữa Việt Nam và những vương quốc, vùng lãnh thổ và Hiệp định sửa đổi, tương hỗ update những Hiệp định hiện có hiệu lực hiện hành thi hành tại Việt Nam. 2. “Cơ quan thuế đối tác chiến lược” là Cơ quan thuế của nước, vùng lãnh thổ ký kết Hiệp định thuế với Việt Nam. 3. “Giao dịch link” là thanh toán giao dịch thanh toán phát sinh Một trong những bên có quan hệ link trong quy trình sản xuất, marketing thương mại, gồm có: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng ủy quyền máy móc, thiết bị, thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ; vay, cho vay vốn ngân hàng, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và những công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng ủy quyền tài sản hữu hình, tài sản vô hình dung và thỏa thuận hợp tác sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; san sẻ ngân sách Một trong những bên link. 4. “Giao dịch độc lập” là thanh toán giao dịch thanh toán Một trong những bên không còn quan hệ link. 5. “Đối tượng so sánh độc lập” là những thanh toán giao dịch thanh toán độc lập hoặc doanh nghiệp thực thi thanh toán giao dịch thanh toán độc lập được lựa chọn trên cơ sở phân tích so sánh, xác lập đối tượng người dùng so sánh tương đương để xác lập mức giá; tỷ suất lợi nhuận; tỷ suất phân loại lợi nhuận nhằm mục đích xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế phải nộp ngân sách nhà nước của người nộp thuế, đảm bảo đúng quy định của Luật quản trị và vận hành thuế và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 6. “Khác biệt trọng yếu” là khác lạ về thông tin hoặc tài liệu có tác động quan trọng hoặc đáng kể tới mức giá; tỷ suất lợi nhuận và tỷ suất phân loại lợi nhuận của những bên tham gia thanh toán giao dịch thanh toán. 7. “Cơ sở tài liệu của Cơ quan thuế” là những thông tin, tài liệu do Cơ quan thuế xây dựng, quản trị và vận hành theo quy định tại Luật quản trị và vận hành thuế tương quan đến việc xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế của người nộp thuế do cơ quan thuế tích lũy, phân tích, lưu giữ, update và quản trị và vận hành từ những nguồn rất khác nhau, gồm có cả cơ sở tài liệu và thông tin trao đổi với những cty quản trị và vận hành thuế, cơ quan có thẩm quyền ở quốc tế. 8. Nguyên tắc “Bản chất quyết định hành động hình thức” là nguyên tắc nhằm mục đích phân tích hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của người nộp thuế để xác lập thực ra của thanh toán giao dịch thanh toán link làm cơ sở so sánh với những thanh toán giao dịch thanh toán độc lập tương tự, đảm bảo những thanh toán giao dịch thanh toán link thể hiện đúng thực ra thương mại, kinh tế tài chính, tài chính được tiến hành Một trong những bên không còn quan hệ link, không để những quan hệ link này chi phối làm sai lệch trách nhiệm và trách nhiệm thuế với ngân sách nhà nước của người nộp thuế. Nguyên tắc này vị trí căn cứ tài liệu, thực tiễn thực thi thanh toán giao dịch thanh toán Một trong những bên link để so sánh với thanh toán giao dịch thanh toán độc lập trong Đk tương đương, không phụ thuộc hình thức của thanh toán giao dịch thanh toán được thể hiện trong hợp đồng, văn bản Một trong những bên có quan hệ link. Việc xác lập thực ra quan hệ kinh tế tài chính, tài chính, thương mại của thanh toán giao dịch thanh toán link được thực thi nhờ vào so sánh, so sánh với những thanh toán giao dịch thanh toán độc lập có Đk tương đương. 9. “Khoảng giá trị thanh toán giao dịch thanh toán độc lập” là tập hợp những giá trị về mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ suất phân loại lợi nhuận của những đối tượng người dùng so sánh độc lập được Cơ quan thuế và người nộp thuế lựa chọn trên cơ sở tài liệu quy định tại Điều 9 Nghị định này. Các giá trị thuộc tập hợp này còn có mức độ so sánh tin cậy tương tự nhau. Trong trường hợp thiết yếu, vận dụng phương pháp xác suất thống kê để xác lập khoảng chừng giá trị thanh toán giao dịch thanh toán độc lập chuẩn và giá trị giữa mang tính chất chất chất đại diện thay mặt thay mặt, phổ quát, phổ cập nhằm mục đích tăng độ tin cậy của tập hợp những đối tượng người dùng so sánh độc lập. 10. “Công ty mẹ tối cao của tập đoàn lớn lớn” là thuật ngữ sử dụng để chỉ pháp nhân có vốn chủ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp tại những pháp nhân khác của một tập đoàn lớn lớn đa vương quốc và không biến thành sở hữu bởi bất kỳ pháp nhân nào khác. Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty mẹ tối cao của tập đoàn lớn lớn không được hợp nhất vào bất kỳ văn bản báo cáo giải trình tài chính của một pháp nhân nào khác trên toàn thế giới. Chương II QUY ĐỊNH CHI TIẾT Điều 5. Các bên có quan hệ link 1. Các bên có quan hệ link (sau này viết tắt là “bên link”) là những bên có quan hệ thuộc một trong những trường hợp: a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành quản lý, trấn áp, góp vốn hoặc góp vốn đầu tư vào bên kia; b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành quản lý, trấn áp, góp vốn hoặc góp vốn đầu tư của một bên khác. 2. Các bên link tại khoản 1 Điều này được quy định rõ ràng như sau: a) Một doanh nghiệp sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp tối thiểu 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia; b) Cả hai doanh nghiệp đều phải có tối thiểu 25% vốn góp của chủ sở hữu do một bên thứ ba sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp; c) Một doanh nghiệp là cổ đông lớn số 1 về vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia, sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp tối thiểu 10% tổng số Cp của doanh nghiệp kia; d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào (gồm có cả những khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên link và những thanh toán giao dịch thanh toán tài chính có thực ra tương tự) với Đk khoản vốn vay tối thiểu bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng mức những số tiền nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay; đ) Một doanh nghiệp chỉ định thành viên ban lãnh đạo điều hành quản lý hoặc nắm quyền trấn áp của một doanh nghiệp khác với Đk số lượng những thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định chiếm trên 50% tổng số thành viên ban lãnh đạo điều hành quản lý hoặc nắm quyền trấn áp của doanh nghiệp thứ hai; hoặc một thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định có quyền quyết định hành động những chủ trương tài chính hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của doanh nghiệp thứ hai; e) Hai doanh nghiệp cùng có trên 50% thành viên ban lãnh đạo hoặc cùng có một thành viên ban lãnh đạo có quyền quyết định hành động những chủ trương tài chính hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại được chỉ định bởi một bên thứ ba; g) Hai doanh nghiệp được điều hành quản lý hoặc chịu sự trấn áp về nhân sự, tài chính và hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại bởi những thành viên thuộc một trong những quan hệ vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, ông nội, bà nội, cháu nội, ông ngoại, bà ngoại, cháu ngoại, cô, chú, bác, cậu, dì ruột và cháu ruột; h) Hai cơ sở marketing thương mại có quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường trú hoặc cùng là cơ sở thường trú của tổ chức triển khai, thành viên quốc tế; i) Một hoặc nhiều doanh nghiệp chịu sự trấn áp của một thành viên trải qua vốn góp của thành viên này vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành quản lý doanh nghiệp; k) Các trường hợp khác trong số đó doanh nghiệp chịu sự điều hành quản lý, trấn áp quyết định hành động trên thực tiễn riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của doanh nghiệp kia. Điều 6. Phân tích so sánh, lựa chọn đối tượng người dùng so sánh độc lập để so sánh, xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link 1. Nguyên tắc phân tích so sánh với những thanh toán giao dịch thanh toán độc lập và nguyên tắc thực ra quyết định hành động hình thức để xác lập thực ra thanh toán giao dịch thanh toán link có tính chất tương đương với những đối tượng người dùng so sánh độc lập. a) Bản chất thanh toán giao dịch thanh toán được so sánh giữa hợp đồng pháp lý hoặc văn bản, thỏa thuận hợp tác thanh toán giao dịch thanh toán của những bên link với thực tiễn thực thi của những bên. Trường hợp người nộp thuế phát sinh thanh toán giao dịch thanh toán link nhưng không còn thỏa thuận hợp tác bằng văn bản hoặc thỏa thuận hợp tác không thích hợp nguyên tắc thanh toán giao dịch thanh toán độc lập hoặc thực tiễn thực thi không thích hợp nguyên tắc thanh toán giao dịch thanh toán độc lập Một trong những bên không còn quan hệ link, thanh toán giao dịch thanh toán link phải được xác lập theo như đúng thực ra marketing thương mại Một trong những bên độc lập, rõ ràng: Bên link nhận lệch giá, lợi nhuận từ thanh toán giao dịch thanh toán link với những người nộp thuế phải có quyền sở hữu và trấn áp rủi ro không mong muốn marketing thương mại riêng với những tài sản, thành phầm & hàng hóa, dịch vụ, nguồn lực, quyền mang lại quyền lợi kinh tế tài chính và những quyền tạo ra thu nhập từ Cp, Cp và những công cụ tài chính khác và người nộp thuế phát sinh ngân sách từ thanh toán giao dịch thanh toán với bên link phải nhận được quyền lợi, giá trị kinh tế tài chính trực tiếp hoặc góp thêm phần tạo ra lệch giá, giá trị ngày càng tăng cho hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của người nộp thuế thích hợp nguyên tắc thanh toán giao dịch thanh toán độc lập; b) Bản chất thanh toán giao dịch thanh toán được xác lập bằng phương pháp tích lũy thông tin, chứng cứ, tài liệu về thanh toán giao dịch thanh toán, rủi ro không mong muốn của những bên link trong thực tiễn hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại. 2. Phân tích so sánh phải đảm bảo tính tương đương giữa đối tượng người dùng so sánh độc lập và thanh toán giao dịch thanh toán link, không còn khác lạ tác động trọng yếu đến mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ suất phân loại lợi nhuận Một trong những bên. Trường hợp có khác lạ tác động trọng yếu đến mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ suất phân loại lợi nhuận, phải phân tích, xác lập và thực thi kiểm soát và điều chỉnh loại trừ khác lạ trọng yếu theo những yếu tố so sánh quy định tại khoản 3 Điều này và phù phù thích hợp với từng phương pháp xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link theo quy định tại Điều 7 Nghị định này. Phân tích so sánh tìm kiếm những đối tượng người dùng so sánh độc lập tương đương: a) Lựa chọn đối tượng người dùng so sánh độc lập nội bộ là thanh toán giao dịch thanh toán giữa người nộp thuế với bên không còn quan hệ link, đảm bảo tương đương không còn khác lạ tác động trọng yếu đến mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ suất phân loại lợi nhuận Một trong những bên. Trường hợp không còn đối tượng người dùng so sánh độc lập nội bộ tương đương, thực thi lựa chọn đối tượng người dùng so sánh theo điểm b và c khoản 3 Điều 9 Nghị định này. Việc so sánh giữa thanh toán giao dịch thanh toán link và thanh toán giao dịch thanh toán độc lập được thực thi trên cơ sở từng thanh toán giao dịch thanh toán riêng với từng thành phầm tương đương. Trường hợp không thể so sánh thanh toán giao dịch thanh toán theo thành phầm, việc gộp chung những thanh toán giao dịch thanh toán phải đảm bảo thích hợp thực ra, thực tiễn marketing thương mại và việc vận dụng phương pháp xác lập giá của thanh toán giao dịch thanh toán link được thực thi theo quy định tại Điều 7 Nghị định này; b) Dữ liệu tài chính của những đối tượng người dùng so sánh phải đảm bảo độ tin cậy để sử dụng cho mục tiêu kê khai, tính thuế, phù phù thích hợp với những quy định về kế toán, thống kê và thuế. Thời điểm phát sinh thanh toán giao dịch thanh toán của những đối tượng người dùng so sánh độc lập phải cùng thời gian phát sinh với thanh toán giao dịch thanh toán link hoặc có năm tài chính cùng với năm tài chính của người nộp thuế, trừ trường hợp đặc trưng thiết yếu mở rộng thời hạn so sánh theo quy định tại điểm d khoản này. Định dạng tài liệu phải đảm bảo trọn vẹn có thể so sánh, tính toán được những mức giá tại thời gian thanh toán giao dịch thanh toán hoặc trong cùng thời gian tính thuế; tài liệu so sánh về tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ suất phân loại lợi nhuận phải đảm bảo tối thiểu là ba kỳ tính thuế liên tục. Đối với những giá trị tỷ suất, tỷ suất tương đối, người nộp thuế làm tròn số đến chữ số thứ hai sau dấu thập phân. Trường hợp số tương đối được lấy từ những số liệu công bố không còn số tuyệt đối đi kèm theo và không sử dụng nguyên tắc làm tròn này thì lấy theo số liệu đã công bố có trích dẫn nguồn; c) Số lượng tối thiểu đối tượng người dùng so sánh độc lập được chọn sau khoản thời hạn phân tích so sánh và kiểm soát và điều chỉnh khác lạ trọng yếu được lựa chọn như sau: Một đối tượng người dùng trong trường hợp thanh toán giao dịch thanh toán link hoặc người nộp thuế thực thi thanh toán giao dịch thanh toán link và đối tượng người dùng so sánh độc lập không còn khác lạ; ba đối tượng người dùng trong trường hợp đối tượng người dùng so sánh độc lập có khác lạ nhưng có đủ thông tin, tài liệu làm cơ sở để loại trừ toàn bộ những khác lạ trọng yếu và năm đối tượng người dùng trở lên trong trường hợp chỉ có thông tin, tài liệu làm cơ sở để loại trừ hầu hết những khác lạ trọng yếu của đối tượng người dùng so sánh độc lập; Trong trường hợp những đối tượng người dùng so sánh được lựa chọn không còn độ tin cậy tương tự nhau, thực thi vận dụng phương pháp xác suất thống kê để xác lập khoảng chừng giá trị thanh toán giao dịch thanh toán độc lập chuẩn và lựa chọn giá trị giữa của tập hợp để kiểm soát và điều chỉnh, xác lập lại mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ suất phân loại lợi nhuận của người nộp thuế theo những phương pháp xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link quy định tại Điều 7 Nghị định này; d) Đối với thanh toán giao dịch thanh toán link mang tính chất chất đặc trưng hoặc duy nhất không tìm tìm kiếm được đối tượng người dùng so sánh độc lập để so sánh thì thực thi mở rộng phạm vi phân tích so sánh về ngành, thị trường địa lý, thời hạn so sánh để tìm kiếm đối tượng người dùng so sánh độc lập. Việc mở rộng phạm vi phân tích so sánh được thực thi như sau: Lựa chọn những đối tượng người dùng so sánh độc lập theo phân ngành kinh tế tài chính có tính tương đương tốt nhất với phân ngành hoạt động và sinh hoạt giải trí của người nộp thuế trong cùng thị trường địa lý; mở rộng thị trường địa lý sang những nước trong khu vực có Đk ngành và trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính tương đương. Trường hợp mở rộng phạm vi phân tích lựa chọn đối tượng người dùng so sánh độc lập tại những thị trường địa lý khác, phải phân tích tính tương đương và những khác lạ trọng yếu định tính và định lượng theo quy định tại điểm e khoản này và khoản 2 Điều 7 Nghị định này; hoặc sử dụng số liệu, tài liệu của những đối tượng người dùng so sánh độc lập trong niên độ trước và thực thi kiểm soát và điều chỉnh những khác lạ trọng yếu do yếu tố thời hạn (nếu có). Thời gian mở rộng tích lũy số liệu, tài liệu của đối tượng người dùng so sánh độc lập không thật một năm tài chính so với năm tài chính của người nộp thuế nếu sử dụng phương pháp xác lập giá quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này. đ) Căn cứ phương pháp xác lập giá và những đối tượng người dùng so sánh độc lập được lựa chọn, thực thi kiểm soát và điều chỉnh mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ suất phân loại lợi nhuận của người nộp thuế để xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế thu nhập doanh nghiệp của người nộp thuế không làm giảm trách nhiệm và trách nhiệm thuế phải nộp ngân sách nhà nước. 3. Phân tích so sánh vận dụng phương pháp so sánh, thanh tra rà soát, kiểm soát và điều chỉnh khác lạ trọng yếu riêng với những yếu tố so sánh để lựa chọn những đối tượng người dùng so sánh độc lập. a) Yếu tố so sánh gồm đặc tính thành phầm của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ, tài sản (sau này viết tắt là đặc tính thành phầm); hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí và tài sản, rủi ro không mong muốn sản xuất marketing thương mại; Đk hợp đồng và Đk kinh tế tài chính khi phát sinh thanh toán giao dịch thanh toán; b) Phân tích hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí và tài sản, rủi ro không mong muốn sản xuất marketing thương mại, phải xác lập được những hiệu suất cao chính gắn với việc sử dụng nhiều chủng loại tài sản, vốn, ngân sách, gồm có việc hợp tác khai thác sử dụng nhân lực, san sẻ ngân sách Một trong những bên link và rủi ro không mong muốn từ việc góp vốn đầu tư tài sản, vốn, cũng như những rủi ro không mong muốn gắn với kĩ năng thu lợi nhuận tương quan đến thanh toán giao dịch thanh toán marketing thương mại. Phân tích hiệu suất cao là vị trí căn cứ để xác lập, phân loại lại rủi ro không mong muốn sản xuất marketing thương mại thực tiễn của những bên link; c) Phân tích những yếu tố so sánh đặc trưng của tài sản vô hình dung, phải thanh tra rà soát phân tích những quyền mang lại quyền lợi kinh tế tài chính quy định tại hợp đồng, thỏa thuận hợp tác và những quan hệ phi hợp đồng mang lại quyền lợi kinh tế tài chính cho những bên. Phân tích tài sản vô hình dung phải vị trí căn cứ quyền sở hữu tài sản; lợi nhuận tiềm năng từ tài sản vô hình dung; những hạn chế về phạm vi địa lý trong việc sử dụng, khai thác quyền riêng với tài sản vô hình dung; vòng đời của tài sản vô hình dung; những quyền và quan hệ mang lại quyền lợi kinh tế tài chính; việc người được nhượng quyền có tham gia tăng trưởng tài sản vô hình dung và hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí, kĩ năng trấn áp rủi ro không mong muốn marketing thương mại trên thực tiễn của từng bên link tương quan đến toàn bộ quy trình tăng trưởng, ngày càng tăng, duy trì, bảo vệ và khai thác tài sản vô hình dung; d) Phân tích Đk kinh tế tài chính khi phát sinh thanh toán giao dịch thanh toán phải gồm có lợi thế ngân sách nhờ vào yếu tố vùng địa lý, hiệu suất cao trình độ hóa; trình độ tăng trưởng của thị trường và những Đk kinh tế tài chính của ngành, nghành marketing thương mại của người nộp thuế; đ) Phân tích so sánh, loại trừ những khác lạ trọng yếu là phân tích loại trừ khác lạ về mặt định tính và định lượng riêng với thông tin hoặc số liệu tài chính có tác động trọng yếu đến yếu tố làm vị trí căn cứ xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link theo từng phương pháp xác lập giá quy định tại Điều 7 Nghị định này. Việc xác lập khác lạ trọng yếu được vị trí căn cứ định lượng và định tính, gồm có: Khác biệt định lượng là khác lạ xác lập bằng số tuyệt đối về chu kỳ luân hồi marketing thương mại, số năm xây dựng, hoạt động và sinh hoạt giải trí của doanh nghiệp hoặc số tương đối như khác lạ về chỉ tiêu tài chính theo đặc trưng ngành nghề góp vốn đầu tư hoặc hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí, khác lạ về vốn lưu động; khác lạ định tính là những thông tin được xác lập vị trí căn cứ vào từng phương pháp xác lập giá. Các thông tin được xác lập là trọng yếu gồm có: Khác biệt về đặc tính thành phầm, Đk hợp đồng, hiệu suất cao, tài sản và rủi ro không mong muốn và ngành nghề marketing thương mại, Đk kinh tế tài chính của người nộp thuế và những đối tượng người dùng so sánh độc lập; những khác lạ về chủ trương, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên góp vốn đầu tư, tác động của ngân sách nguồn vào sản xuất marketing thương mại tại những thị trường địa lý rất khác nhau. Các khác lạ định lượng và định tính phải được thanh tra rà soát, kiểm soát và điều chỉnh tương ứng với những yếu tố so sánh có tác động trọng yếu đến phương pháp xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link quy định tại Điều 7 Nghị định này. e) Kết quả phân tích là vị trí căn cứ lựa chọn đối tượng người dùng so sánh độc lập phù phù thích hợp với từng phương pháp xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link quy định tại Điều 7 Nghị định này. 4. Quy trình phân tích so sánh gồm có tiến trình: a) Xác định thực ra của thanh toán giao dịch thanh toán link trước lúc tiến hành phân tích tính tương đương với những đối tượng người dùng so sánh độc lập; b) Phân tích so sánh, tìm kiếm, lựa chọn những đối tượng người dùng so sánh độc lập tương đương trên cơ sở xác lập thời hạn so sánh, đặc tính thành phầm, Đk hợp đồng; phân tích ngành, thị trường, Đk kinh tế tài chính khi phát sinh thanh toán giao dịch thanh toán; phân tích thanh toán giao dịch thanh toán link và người nộp thuế thực thi thanh toán giao dịch thanh toán link; nguồn cơ sở tài liệu; phương pháp xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link và kiểm soát và điều chỉnh những khác lạ trọng yếu (nếu có); c) Xác định mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ suất phân loại lợi nhuận vị trí căn cứ kết quả phân tích những đối tượng người dùng so sánh độc lập để làm cơ sở so sánh, vận dụng xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của người nộp thuế, không làm giảm trách nhiệm và trách nhiệm thuế phải nộp ngân sách nhà nước. Phương pháp tính toán phải được vận dụng thống nhất trong chu kỳ luân hồi, quy trình sản xuất marketing thương mại thích hợp hiệu suất cao, quy mô marketing thương mại theo quy định tại Điều 7 Nghị định này. Điều 7. Các phương pháp so sánh xác lập giá của thanh toán giao dịch thanh toán link Phương pháp so sánh xác lập giá của thanh toán giao dịch thanh toán link (viết tắt là phương pháp xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link) được vận dụng thích hợp nguyên tắc thanh toán giao dịch thanh toán độc lập, thực ra thanh toán giao dịch thanh toán và hiệu suất cao của người nộp thuế trên cơ sở tính toán, vận dụng thống nhất trong toàn bộ chu kỳ luân hồi, quy trình sản xuất marketing thương mại; vị trí căn cứ tài liệu tài chính của những đối tượng người dùng so sánh độc lập được lựa chọn theo những nguyên tắc phân tích so sánh quy định tại Điều 6 Nghị định này. Phương pháp xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link được lựa chọn trong những phương pháp quy định sau này, vị trí căn cứ vào điểm lưu ý của thanh toán giao dịch thanh toán link, tính sẵn có của thông tin tài liệu và thực ra của phương pháp xác lập giá. Các phương pháp xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link được quy định như sau: 1. Phương pháp so sánh giá thanh toán giao dịch thanh toán link với giá thanh toán giao dịch thanh toán độc lập (sau này viết tắt là phương pháp so sánh giá thanh toán giao dịch thanh toán độc lập): a) Các trường hợp vận dụng phương pháp so sánh giá thanh toán giao dịch thanh toán độc lập, gồm có: Người nộp thuế thực thi thanh toán giao dịch thanh toán link riêng với từng chủng loại thành phầm & hàng hóa, tài sản hữu hình, quy mô dịch vụ có Đk thanh toán giao dịch thanh toán, lưu thông phổ cập trên thị trường hoặc có mức giá được công bố trên những sàn thanh toán giao dịch thanh toán thành phầm & hàng hóa, dịch vụ trong nước và quốc tế; thanh toán phí bản quyền khi khai thác tài sản vô hình dung; thanh toán lãi vay trong hoạt động và sinh hoạt giải trí vay và cho vay vốn ngân hàng; hoặc người nộp thuế thực thi cả thanh toán giao dịch thanh toán độc lập và thanh toán giao dịch thanh toán link riêng với thành phầm tương đương về đặc tính thành phầm và Đk hợp đồng; b) Phương pháp so sánh giá thanh toán giao dịch thanh toán độc lập được thực thi trên nguyên tắc không còn khác lạ về đặc tính thành phầm và Đk hợp đồng khi so sánh giá thanh toán giao dịch thanh toán độc lập và giá thanh toán giao dịch thanh toán link có tác động trọng yếu đến giá thành phầm. Trường hợp có những khác lạ tác động trọng yếu đến giá thành phầm, phải loại trừ những khác lạ trọng yếu này. Các yếu tố đặc tính thành phầm và Đk hợp đồng có tác động trọng yếu đến giá thành phầm, gồm có: Đặc tính, chất lượng, thương hiệu, thương hiệu thương mại của thành phầm và quy mô, khối lượng thanh toán giao dịch thanh toán; những Đk hợp đồng phục vụ, chuyển giao thành phầm: Khối lượng, thời hạn chuyển giao, thời hạn thanh toán và những Đk khác của hợp đồng; quyền phân phối, tiêu thụ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ, tài sản có tác động đến giá trị kinh tế tài chính và thị trường nơi trình làng thanh toán giao dịch thanh toán và những yếu tố khác tác động đến giá thành phầm là yếu tố kiện kinh tế tài chính và hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của người nộp thuế. c) Phương pháp xác lập: Giá thành phầm trong thanh toán giao dịch thanh toán link được kiểm soát và điều chỉnh theo giá thành phầm trong thanh toán giao dịch thanh toán độc lập hoặc giá trị giữa khoảng chừng giá thanh toán giao dịch thanh toán độc lập chuẩn của những đối tượng người dùng so sánh độc lập theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp giá thành phầm được công bố trên những sàn thanh toán giao dịch thanh toán thành phầm & hàng hóa, dịch vụ trong nước và quốc tế, giá thành phầm trong thanh toán giao dịch thanh toán link được xác lập theo giá thành phầm được công bố có thời gian và những Đk thanh toán giao dịch thanh toán tương đương. Người nộp thuế mua máy móc, thiết bị từ bên link ở quốc tế phải có tài năng liệu, chứng từ chứng tỏ giá mua máy móc, thiết bị tuân theo nguyên tắc thanh toán giao dịch thanh toán độc lập tại thời gian mua: Đối với máy móc, thiết bị mới, giá so sánh là giá hóa đơn bên link mua máy móc, thiết bị đó từ bên độc lập; riêng với máy móc, thiết bị Like New 99%, phải có hóa đơn, chứng từ gốc tại thời gian mua, khi đó giá trị tài sản được xác lập lại theo quy định hiện hành của pháp lý về phía dẫn quản trị và vận hành, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt. d) Kết quả xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link là giá tính thuế để kê khai, xác lập số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, nhưng không làm giảm trách nhiệm và trách nhiệm thuế phải nộp ngân sách nhà nước của người nộp thuế. 2. Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận của người nộp thuế với tỷ suất lợi nhuận của những đối tượng người dùng so sánh độc lập: a) Các trường hợp vận dụng phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận của người nộp thuế với tỷ suất lợi nhuận của những đối tượng người dùng so sánh độc lập, gồm có: Người nộp thuế không còn cơ sở tài liệu và thông tin để vận dụng phương pháp so sánh giá thanh toán giao dịch thanh toán độc lập quy định tại khoản 1 Điều này hoặc người nộp thuế không thể so sánh thanh toán giao dịch thanh toán theo thành phầm trên cơ sở từng thanh toán giao dịch thanh toán riêng với từng thành phầm tương đương, việc gộp chung những thanh toán giao dịch thanh toán được tiến hành nhằm mục đích đảm bảo thích hợp thực ra, thực tiễn marketing thương mại và lựa chọn được tỷ suất lợi nhuận của những đối tượng người dùng so sánh độc lập thích hợp hoặc người nộp thuế không thực thi hiệu suất cao tự chủ riêng với toàn bộ chuỗi hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại hoặc không tham gia thực thi những thanh toán giao dịch thanh toán link tổng hợp, đặc trưng theo quy định tại khoản 3 Điều này; b) Nguyên tắc vận dụng: Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận được vận dụng trên nguyên tắc không còn khác lạ về hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí, tài sản, rủi ro không mong muốn; Đk kinh tế tài chính và phương pháp hạch toán kế toán khi so sánh giữa người nộp thuế và đối tượng người dùng so sánh độc lập có tác động trọng yếu đến tỷ suất lợi nhuận. Trường hợp có những khác lạ tác động trọng yếu đến tỷ suất lợi nhuận, khi đó phải loại trừ những khác lạ trọng yếu này. Các yếu tố hiệu suất cao, tài sản, rủi ro không mong muốn marketing thương mại và Đk kinh tế tài chính có tác động trọng yếu đến tỷ suất lợi nhuận, gồm có: Các yếu tố về tài sản, vốn, ngân sách; quyền trấn áp, quyền quyết định hành động trên thực tiễn phục vụ cho việc thực thi hiệu suất cao chính của người nộp thuế; tính chất ngành nghề hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và thị trường sản xuất, tiêu thụ thành phầm; phương pháp hạch toán kế toán và cơ cấu tổ chức triển khai ngân sách của thành phầm; Đk kinh tế tài chính trình làng thanh toán giao dịch thanh toán. Các yếu tố tác động khác được xác lập vị trí căn cứ thực tiễn thực thi Một trong những bên link, gồm có những quan hệ thương mại hoặc tài chính của tập đoàn lớn lớn đa vương quốc; tương hỗ kỹ thuật; san sẻ tuyệt kỹ marketing thương mại; sử dụng nhân sự biệt phái hoặc kiêm nhiệm và những Đk kinh tế tài chính của ngành, nghành marketing thương mại của người nộp thuế. Các yếu tố so sánh khác là đặc tính thành phầm và Đk hợp đồng. Người nộp thuế thực thi marketing thương mại với hiệu suất cao đơn thuần và giản dị, không còn hiệu suất cao quyết định hành động kế hoạch và phát sinh thanh toán giao dịch thanh toán tạo giá trị ngày càng tăng thấp, gồm có những doanh nghiệp thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất hoặc phân phối không chịu rủi ro không mong muốn hàng tồn kho, rủi ro không mong muốn thị trường và không phát sinh lệch giá, ngân sách từ hoạt động và sinh hoạt giải trí khai thác tài sản vô hình dung thì không gánh chịu lỗ phát sinh trong hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại từ những rủi ro không mong muốn này; c) Phương pháp xác lập: Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận sử dụng tỷ suất lợi nhuận gộp hoặc tỷ suất lợi nhuận thuần của những đối tượng người dùng so sánh độc lập được chọn để xác lập tỷ suất lợi nhuận gộp hoặc tỷ suất lợi nhuận thuần tương ứng của người nộp thuế. Việc lựa chọn tỷ suất lợi nhuận gồm có tỷ suất lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận thuần tính trên lệch giá, ngân sách hoặc tài sản tùy từng thực ra và Đk kinh tế tài chính của thanh toán giao dịch thanh toán; hiệu suất cao của người nộp thuế và phương pháp hạch toán kế toán của những bên. Cơ sở xác lập tỷ suất lợi nhuận gồm có lệch giá, ngân sách hoặc tài sản là số liệu kế toán của người nộp thuế không do những bên link trấn áp, quyết định hành động giá thanh toán giao dịch thanh toán link. – Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận gộp trên lệch giá (phương pháp giá cả lại): Giá mua vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ, tài sản (giá vốn) từ bên link bằng (=) giá đẩy ra (lệch giá thuần) của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ, tài sản bán lại cho bên độc lập trừ (-) lợi nhuận gộp trên giá đẩy ra (lệch giá thuần) của người nộp thuế trừ (-) một số trong những ngân sách khác gồm có trong giá mua: Thuế nhập khẩu; lệ phí hải quan; ngân sách bảo hiểm, vận chuyển quốc tế (nếu có). Lợi nhuận gộp trên giá đẩy ra (lệch giá thuần) của người nộp thuế được xác lập từ những đối tượng người dùng so sánh độc lập bằng (=) giá đẩy ra (lệch giá thuần) của người nộp thuế nhân (x) tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá đẩy ra (lệch giá thuần) của những đối tượng người dùng so sánh độc lập được lựa chọn. Tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá đẩy ra (lệch giá thuần) của những đối tượng người dùng so sánh độc lập được lựa chọn là giá trị giữa thuộc khoảng chừng thanh toán giao dịch thanh toán độc lập chuẩn của tỷ suất lại nhuận gộp trên giá đẩy ra (lệch giá thuần) của những đối tượng người dùng so sánh độc lập được lựa chọn để kiểm soát và điều chỉnh phù phù thích hợp với những nguyên tắc quy định tại Nghị định này. Giá mua vào từ bên link (hoặc giá vốn) được kiểm soát và điều chỉnh theo đối tượng người dùng so sánh độc lập là giá tính thuế, kê khai ngân sách, xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của người nộp thuế. – Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn (phương pháp giá vốn cộng lãi): Giá đẩy ra hoặc lệch giá thuần của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ, tài sản đẩy ra cho bên link được xác lập bằng (=) giá vốn của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ, tài sản mua vào từ bên độc lập cộng (+) lợi nhuận gộp trên giá vốn của người nộp thuế. Lợi nhuận gộp trên giá vốn của người nộp thuế được xác lập từ những đối tượng người dùng so sánh độc lập bằng (=) giá vốn của người nộp thuế nhân (x) tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn của những đối tượng người dùng so sánh độc lập được lựa chọn. Tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn của những đối tượng người dùng so sánh độc lập được lựa chọn là giá trị giữa thuộc khoảng chừng thanh toán giao dịch thanh toán độc lập chuẩn của tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn của những đối tượng người dùng so sánh độc lập được lựa chọn để kiểm soát và điều chỉnh phù phù thích hợp với những nguyên tắc quy định tại Nghị định này. Giá đẩy ra cho bên link (hoặc lệch giá thuần) được kiểm soát và điều chỉnh theo đối tượng người dùng so sánh độc lập là giá tính thuế, kê khai ngân sách, xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của người nộp thuế. – Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận thuần: Tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ ngân sách lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên lệch giá, ngân sách hoặc tài sản của người nộp thuế thực thi thanh toán giao dịch thanh toán link được kiểm soát và điều chỉnh theo tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ ngân sách lãi vay trên lệch giá, ngân sách hoặc tài sản của những đối tượng người dùng so sánh độc lập được chọn, trên cơ sở đó kiểm soát và điều chỉnh, xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế của người nộp thuế. Lợi nhuận thuần không gồm có chênh lệch lệch giá và ngân sách của hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính. Tỷ suất lợi nhuận thuần được lựa chọn là giá trị giữa thuộc khoảng chừng thanh toán giao dịch thanh toán độc lập chuẩn của tỷ suất lợi nhuận thuần của những đối tượng người dùng so sánh độc lập được chọn để kiểm soát và điều chỉnh, xác lập thu nhập chịu thuế và trách nhiệm và trách nhiệm thuế phải nộp của người nộp thuế phù phù thích hợp với những nguyên tắc quy định tại Nghị định này. Các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp được xác lập theo quy định của pháp lý về kế toán, quản trị và vận hành thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp. 3. Phương pháp phân loại lợi nhuận Một trong những bên link: a) Các trường hợp vận dụng phương pháp phân loại lợi nhuận của những bên link, gồm có: Người nộp thuế tham gia thực thi thanh toán giao dịch thanh toán link tổng hợp, đặc trưng, duy nhất, khép kín trong tập đoàn lớn lớn, những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tăng trưởng thành phầm mới, sử dụng công nghệ tiên tiến và phát triển độc quyền, tham gia vào chuỗi giá trị thanh toán giao dịch thanh toán độc quyền của tập đoàn lớn lớn hoặc quy trình tăng trưởng, ngày càng tăng, duy trì, bảo vệ và khai thác tài sản vô hình dung độc quyền, không còn vị trí căn cứ để xác lập giá Một trong những bên link hoặc những thanh toán giao dịch thanh toán có tương quan ngặt nghèo, thực thi đồng thời, những thanh toán giao dịch thanh toán tài chính phức tạp tương quan đến nhiều thị trường tài chính trên toàn thế giới; hoặc người nộp thuế tham gia những thanh toán giao dịch thanh toán link kinh tế tài chính số, không còn vị trí căn cứ để xác lập giá Một trong những bên link hoặc tham gia việc tạo giá trị tăng thêm thu được từ hợp lực trong tập đoàn lớn lớn hoặc người nộp thuế thực thi hiệu suất cao tự chủ riêng với toàn bộ quy trình sản xuất, marketing thương mại và không phải đối tượng người dùng vận dụng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; b) Nguyên tắc vận dụng: Phương pháp phân loại lợi nhuận là phương pháp phân loại tổng lại nhuận của thanh toán giao dịch thanh toán link để xác lập lợi nhuận của người nộp thuế. Phương pháp phân loại lợi nhuận được vận dụng riêng với: Tổng lợi nhuận thực tiễn và lợi nhuận tiềm năng của những thanh toán giao dịch thanh toán link quy định tại điểm a khoản này được xác lập bằng những số liệu tài chính trên cơ sở những chứng từ hợp lý, hợp lệ; giá trị và lợi nhuận của thanh toán giao dịch thanh toán link phải được xác lập theo cùng phương pháp kế toán trong toàn bộ thời hạn vận dụng phương pháp phân loại lợi nhuận; c) Phương pháp xác lập: Lợi nhuận được kiểm soát và điều chỉnh của người nộp thuế được phân loại trên tổng lợi nhuận của thanh toán giao dịch thanh toán link, gồm có lợi nhuận thực tiễn và lợi nhuận tiềm năng của những bên tham gia thanh toán giao dịch thanh toán link trọn vẹn có thể thu được. Lợi nhuận được kiểm soát và điều chỉnh của người nộp thuế là tổng lợi nhuận cơ bản và lợi nhuận phụ trội. Lợi nhuận cơ bản xác lập theo phương pháp so sánh lợi nhuận quy định tại khoản 2 Điều này. Lợi nhuận phụ trội xác lập theo tỷ suất phân loại nhờ vào một trong những hoặc một số trong những yếu tố như lệch giá, ngân sách, tài sản hoặc nhân lực của những bên link tham gia thanh toán giao dịch thanh toán và thích hợp nguyên tắc thanh toán giao dịch thanh toán độc lập. Trường hợp không đủ thông tin, tài liệu để phân loại lợi nhuận được kiểm soát và điều chỉnh theo quy định trên, việc phân loại trọn vẹn có thể nhờ vào một trong những hoặc một số trong những yếu tố như lệch giá, ngân sách, tài sản hoặc nhân lực của những bên link tham gia thanh toán giao dịch thanh toán và thích hợp nguyên tắc thanh toán giao dịch thanh toán độc lập. d) Lợi nhuận được kiểm soát và điều chỉnh của người nộp thuế là vị trí căn cứ xác lập thu nhập chịu thuế và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, nhưng không làm giảm trách nhiệm và trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước của người nộp thuế. …………………………………… Download file tài liệu để click more nội dung rõ ràng. Ngày 24/02/2017, nhà nước đã phát hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định nguyên tắc, phương pháp xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link; trách nhiệm và trách nhiệm của người nộp thuế trong kê khai, xác lập giá của thanh toán giao dịch thanh toán link và kê khai nộp thuế; trách nhiệm quản trị và vận hành nhà nước riêng với những người nộp thuế có phát sinh thanh toán giao dịch thanh toán link. Nghị định khởi đầu có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất/05/2017. Theo đó, quy định những bên có quan hệ link là: Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành quản lý, trấn áp, góp vốn hoặc góp vốn đầu tư vào bên kia; Hoặc Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành quản lý, trấn áp, góp vốn hoặc góp vốn đầu tư của một bên khác. CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 20/2017/NĐ-CP Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 24 tháng 02 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH 20/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓGIAO DỊCH LIÊN KẾT Căn cứ Luật tổ chức triển khai nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái; Căn cứ Luật quản trị và vận hành thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật quản trị và vận hành thuế ngày 20 tháng 11 thời gian năm 2012; Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm trước đó đó; Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó; Căn cứ Luật góp vốn đầu tư ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó; Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó; Căn cứ Luật kế toán ngày 20 tháng 11 năm năm ngoái; Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; nhà nước phát hành Nghị định quy định về quản trị và vận hành thuế riêng với doanh nghiệp có thanh toán giao dịch thanh toán link. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh 1. Nghị định này quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link; trách nhiệm và trách nhiệm của người nộp thuế trong kê khai, xác lập giá của thanh toán giao dịch thanh toán link và kê khai nộp thuế; trách nhiệm của những cty nhà nước trong quản trị và vận hành, kiểm tra, thanh tra thuế riêng với những người nộp thuế có phát sinh thanh toán giao dịch thanh toán link. 2. Các thanh toán giao dịch thanh toán link thuộc phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Nghị định này là những thanh toán giao dịch thanh toán phát sinh trong hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của người nộp thuế có quan hệ link theo quy định tại Điều 5 Nghị định này, trừ những thanh toán giao dịch thanh toán marketing thương mại riêng với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi kiểm soát và điều chỉnh giá của Nhà nước được thực thi theo quy định của pháp lý về giá. Điều 2. Đối tượng vận dụng 1. Tổ chức sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ (sau này gọi chung là người nộp thuế) là đối tượng người dùng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và có phát sinh thanh toán giao dịch thanh toán với những bên có quan hệ link theo quy định tại Điều 5 Nghị định này. 2. Cơ quan thuế gồm có Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế. 3. Cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai, thành viên khác có tương quan đến việc vận dụng quy định về quản trị và vận hành giá của thanh toán giao dịch thanh toán link, gồm có cả Cơ quan thuế của vương quốc, vùng lãnh thổ có Hiệp định thuế vẫn đang còn hiệu lực hiện hành với Việt Nam. Điều 3. Nguyên tắc vận dụng 1. Người nộp thuế có thanh toán giao dịch thanh toán link phải thực thi kê khai những thanh toán giao dịch thanh toán link; loại trừ những yếu tố làm giảm trách nhiệm và trách nhiệm thuế do quan hệ link chi phối, tác động để xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế riêng với những thanh toán giao dịch thanh toán link tương tự với những thanh toán giao dịch thanh toán độc lập có cùng Đk. 2. Cơ quan thuế thực thi quản trị và vận hành, kiểm tra, thanh tra riêng với giá thanh toán giao dịch thanh toán link của người nộp thuế theo nguyên tắc thanh toán giao dịch thanh toán độc lập và thực ra quyết định hành động hình thức để không công nhận những thanh toán giao dịch thanh toán link làm giảm trách nhiệm và trách nhiệm thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước và thực thi kiểm soát và điều chỉnh giá thanh toán giao dịch thanh toán link để xác lập đúng trách nhiệm và trách nhiệm thuế quy định tại Nghị định này. 3. Nguyên tắc thanh toán giao dịch thanh toán độc lập được vận dụng theo nguyên tắc thanh toán giao dịch thanh toán Một trong những bên độc lập, không còn quan hệ link tại những Hiệp định thuế có hiệu lực hiện hành thi hành tại Việt Nam. Điều 4. Giải thích từ ngữ 1. “Hiệp định thuế” là thuật ngữ rút gọn của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế riêng với nhiều chủng loại thuế đánh vào thu nhập ký kết giữa Việt Nam và những vương quốc, vùng lãnh thổ và Hiệp định sửa đổi, tương hỗ update những Hiệp định hiện có hiệu lực hiện hành thi hành tại Việt Nam. 2. “Cơ quan thuế đối tác chiến lược” là Cơ quan thuế của nước, vùng lãnh thổ ký kết Hiệp định thuế với Việt Nam. 3. “Giao dịch link” là thanh toán giao dịch thanh toán phát sinh Một trong những bên có quan hệ link trong quy trình sản xuất, marketing thương mại, gồm có: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng ủy quyền máy móc, thiết bị, thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ; vay, cho vay vốn ngân hàng, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và những công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng ủy quyền tài sản hữu hình, tài sản vô hình dung và thỏa thuận hợp tác sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; san sẻ ngân sách Một trong những bên link. 4. “Giao dịch độc lập” là thanh toán giao dịch thanh toán Một trong những bên không còn quan hệ link. 5. “Đối tượng so sánh độc lập” là những thanh toán giao dịch thanh toán độc lập hoặc doanh nghiệp thực thi thanh toán giao dịch thanh toán độc lập được lựa chọn trên cơ sở phân tích so sánh, xác lập đối tượng người dùng so sánh tương đương để xác lập mức giá; tỷ suất lợi nhuận; tỷ suất phân loại lợi nhuận nhằm mục đích xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế phải nộp ngân sách nhà nước của người nộp thuế, đảm bảo đúng quy định của Luật quản trị và vận hành thuế và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 6. “Khác biệt trọng yếu” là khác lạ về thông tin hoặc tài liệu có tác động quan trọng hoặc đáng kể tới mức giá; tỷ suất lợi nhuận và tỷ suất phân loại lợi nhuận của những bên tham gia thanh toán giao dịch thanh toán. 7. “Cơ sở tài liệu của Cơ quan thuế” là những thông tin, tài liệu do Cơ quan thuế xây dựng, quản trị và vận hành theo quy định tại Luật quản trị và vận hành thuế tương quan đến việc xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế của người nộp thuế do cơ quan thuế tích lũy, phân tích, lưu giữ, update và quản trị và vận hành từ những nguồn rất khác nhau, gồm có cả cơ sở tài liệu và thông tin trao đổi với những cty quản trị và vận hành thuế, cơ quan có thẩm quyền ở quốc tế. 8. Nguyên tắc “Bản chất quyết định hành động hình thức” là nguyên tắc nhằm mục đích phân tích hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của người nộp thuế để xác lập thực ra của thanh toán giao dịch thanh toán link làm cơ sở so sánh với những thanh toán giao dịch thanh toán độc lập tương tự, đảm bảo những thanh toán giao dịch thanh toán link thể hiện đúng thực ra thương mại, kinh tế tài chính, tài chính được tiến hành Một trong những bên không còn quan hệ link, không để những quan hệ link này chi phối làm sai lệch trách nhiệm và trách nhiệm thuế với ngân sách nhà nước của người nộp thuế. Nguyên tắc này vị trí căn cứ tài liệu, thực tiễn thực thi thanh toán giao dịch thanh toán Một trong những bên link để so sánh với thanh toán giao dịch thanh toán độc lập trong Đk tương đương, không phụ thuộc hình thức của thanh toán giao dịch thanh toán được thể hiện trong hợp đồng, văn bản Một trong những bên có quan hệ link. Việc xác lập thực ra quan hệ kinh tế tài chính, tài chính, thương mại của thanh toán giao dịch thanh toán link được thực thi nhờ vào so sánh, so sánh với những thanh toán giao dịch thanh toán độc lập có Đk tương đương. 9. “Khoảng giá trị thanh toán giao dịch thanh toán độc lập” là tập hợp những giá trị về mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ suất phân loại lợi nhuận của những đối tượng người dùng so sánh độc lập được Cơ quan thuế và người nộp thuế lựa chọn trên cơ sở tài liệu quy định tại Điều 9 Nghị định này. Các giá trị thuộc tập hợp này còn có mức độ so sánh tin cậy tương tự nhau. Trong trường hợp thiết yếu, vận dụng phương pháp xác suất thống kê để xác lập khoảng chừng giá trị thanh toán giao dịch thanh toán độc lập chuẩn và giá trị giữa mang tính chất chất chất đại diện thay mặt thay mặt, phổ quát, phổ cập nhằm mục đích tăng độ tin cậy của tập hợp những đối tượng người dùng so sánh độc lập. 10. “Công ty mẹ tối cao của tập đoàn lớn lớn” là thuật ngữ sử dụng để chỉ pháp nhân có vốn chủ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp tại những pháp nhân khác của một tập đoàn lớn lớn đa vương quốc và không biến thành sở hữu bởi bất kỳ pháp nhân nào khác. Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty mẹ tối cao của tập đoàn lớn lớn không được hợp nhất vào bất kỳ văn bản báo cáo giải trình tài chính của một pháp nhân nào khác trên toàn thế giới. Chương II QUY ĐỊNH CHI TIẾT Điều 5. Các bên có quan hệ link 1. Các bên có quan hệ link (sau này viết tắt là “bên link”) là những bên có quan hệ thuộc một trong những trường hợp: a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành quản lý, trấn áp, góp vốn hoặc góp vốn đầu tư vào bên kia; b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành quản lý, trấn áp, góp vốn hoặc góp vốn đầu tư của một bên khác. 2. Các bên link tại khoản 1 Điều này được quy định rõ ràng như sau: a) Một doanh nghiệp sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp tối thiểu 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia; b) Cả hai doanh nghiệp đều phải có tối thiểu 25% vốn góp của chủ sở hữu do một bên thứ ba sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp; c) Một doanh nghiệp là cổ đông lớn số 1 về vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia, sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp tối thiểu 10% tổng số Cp của doanh nghiệp kia; d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào (gồm có cả những khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên link và những thanh toán giao dịch thanh toán tài chính có thực ra tương tự) với Đk khoản vốn vay tối thiểu bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng mức những số tiền nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay; đ) Một doanh nghiệp chỉ định thành viên ban lãnh đạo điều hành quản lý hoặc nắm quyền trấn áp của một doanh nghiệp khác với Đk số lượng những thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định chiếm trên 50% tổng số thành viên ban lãnh đạo điều hành quản lý hoặc nắm quyền trấn áp của doanh nghiệp thứ hai; hoặc một thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định có quyền quyết định hành động những chủ trương tài chính hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của doanh nghiệp thứ hai; e) Hai doanh nghiệp cùng có trên 50% thành viên ban lãnh đạo hoặc cùng có một thành viên ban lãnh đạo có quyền quyết định hành động những chủ trương tài chính hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại được chỉ định bởi một bên thứ ba; g) Hai doanh nghiệp được điều hành quản lý hoặc chịu sự trấn áp về nhân sự, tài chính và hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại bởi những thành viên thuộc một trong những quan hệ vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, ông nội, bà nội, cháu nội, ông ngoại, bà ngoại, cháu ngoại, cô, chú, bác, cậu, dì ruột và cháu ruột; h) Hai cơ sở marketing thương mại có quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường trú hoặc cùng là cơ sở thường trú của tổ chức triển khai, thành viên quốc tế; i) Một hoặc nhiều doanh nghiệp chịu sự trấn áp của một thành viên trải qua vốn góp của thành viên này vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành quản lý doanh nghiệp; k) Các trường hợp khác trong số đó doanh nghiệp chịu sự điều hành quản lý, trấn áp quyết định hành động trên thực tiễn riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của doanh nghiệp kia. Điều 6. Phân tích so sánh, lựa chọn đối tượng người dùng so sánh độc lập để so sánh, xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link 1. Nguyên tắc phân tích so sánh với những thanh toán giao dịch thanh toán độc lập và nguyên tắc thực ra quyết định hành động hình thức để xác lập thực ra thanh toán giao dịch thanh toán link có tính chất tương đương với những đối tượng người dùng so sánh độc lập. a) Bản chất thanh toán giao dịch thanh toán được so sánh giữa hợp đồng pháp lý hoặc văn bản, thỏa thuận hợp tác thanh toán giao dịch thanh toán của những bên link với thực tiễn thực thi của những bên. Trường hợp người nộp thuế phát sinh thanh toán giao dịch thanh toán link nhưng không còn thỏa thuận hợp tác bằng văn bản hoặc thỏa thuận hợp tác không thích hợp nguyên tắc thanh toán giao dịch thanh toán độc lập hoặc thực tiễn thực thi không thích hợp nguyên tắc thanh toán giao dịch thanh toán độc lập Một trong những bên không còn quan hệ link, thanh toán giao dịch thanh toán link phải được xác lập theo như đúng thực ra marketing thương mại Một trong những bên độc lập, rõ ràng: Bên link nhận lệch giá, lợi nhuận từ thanh toán giao dịch thanh toán link với những người nộp thuế phải có quyền sở hữu và trấn áp rủi ro không mong muốn marketing thương mại riêng với những tài sản, thành phầm & hàng hóa, dịch vụ, nguồn lực, quyền mang lại quyền lợi kinh tế tài chính và những quyền tạo ra thu nhập từ Cp, Cp và những công cụ tài chính khác và người nộp thuế phát sinh ngân sách từ thanh toán giao dịch thanh toán với bên link phải nhận được quyền lợi, giá trị kinh tế tài chính trực tiếp hoặc góp thêm phần tạo ra lệch giá, giá trị ngày càng tăng cho hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của người nộp thuế thích hợp nguyên tắc thanh toán giao dịch thanh toán độc lập; b) Bản chất thanh toán giao dịch thanh toán được xác lập bằng phương pháp tích lũy thông tin, chứng cứ, tài liệu về thanh toán giao dịch thanh toán, rủi ro không mong muốn của những bên link trong thực tiễn hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại. 2. Phân tích so sánh phải đảm bảo tính tương đương giữa đối tượng người dùng so sánh độc lập và thanh toán giao dịch thanh toán link, không còn khác lạ tác động trọng yếu đến mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ suất phân loại lợi nhuận Một trong những bên. Trường hợp có khác lạ tác động trọng yếu đến mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ suất phân loại lợi nhuận, phải phân tích, xác lập và thực thi kiểm soát và điều chỉnh loại trừ khác lạ trọng yếu theo những yếu tố so sánh quy định tại khoản 3 Điều này và phù phù thích hợp với từng phương pháp xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link theo quy định tại Điều 7 Nghị định này. Phân tích so sánh tìm kiếm những đối tượng người dùng so sánh độc lập tương đương: a) Lựa chọn đối tượng người dùng so sánh độc lập nội bộ là thanh toán giao dịch thanh toán giữa người nộp thuế với bên không còn quan hệ link, đảm bảo tương đương không còn khác lạ tác động trọng yếu đến mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ suất phân loại lợi nhuận Một trong những bên. Trường hợp không còn đối tượng người dùng so sánh độc lập nội bộ tương đương, thực thi lựa chọn đối tượng người dùng so sánh theo điểm b và c khoản 3 Điều 9 Nghị định này. Việc so sánh giữa thanh toán giao dịch thanh toán link và thanh toán giao dịch thanh toán độc lập được thực thi trên cơ sở từng thanh toán giao dịch thanh toán riêng với từng thành phầm tương đương. Trường hợp không thể so sánh thanh toán giao dịch thanh toán theo thành phầm, việc gộp chung những thanh toán giao dịch thanh toán phải đảm bảo thích hợp thực ra, thực tiễn marketing thương mại và việc vận dụng phương pháp xác lập giá của thanh toán giao dịch thanh toán link được thực thi theo quy định tại Điều 7 Nghị định này; b) Dữ liệu tài chính của những đối tượng người dùng so sánh phải đảm bảo độ tin cậy để sử dụng cho mục tiêu kê khai, tính thuế, phù phù thích hợp với những quy định về kế toán, thống kê và thuế. Thời điểm phát sinh thanh toán giao dịch thanh toán của những đối tượng người dùng so sánh độc lập phải cùng thời gian phát sinh với thanh toán giao dịch thanh toán link hoặc có năm tài chính cùng với năm tài chính của người nộp thuế, trừ trường hợp đặc trưng thiết yếu mở rộng thời hạn so sánh theo quy định tại điểm d khoản này. Định dạng tài liệu phải đảm bảo trọn vẹn có thể so sánh, tính toán được những mức giá tại thời gian thanh toán giao dịch thanh toán hoặc trong cùng thời gian tính thuế; tài liệu so sánh về tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ suất phân loại lợi nhuận phải đảm bảo tối thiểu là ba kỳ tính thuế liên tục. Đối với những giá trị tỷ suất, tỷ suất tương đối, người nộp thuế làm tròn số đến chữ số thứ hai sau dấu thập phân. Trường hợp số tương đối được lấy từ những số liệu công bố không còn số tuyệt đối đi kèm theo và không sử dụng nguyên tắc làm tròn này thì lấy theo số liệu đã công bố có trích dẫn nguồn; c) Số lượng tối thiểu đối tượng người dùng so sánh độc lập được chọn sau khoản thời hạn phân tích so sánh và kiểm soát và điều chỉnh khác lạ trọng yếu được lựa chọn như sau: Một đối tượng người dùng trong trường hợp thanh toán giao dịch thanh toán link hoặc người nộp thuế thực thi thanh toán giao dịch thanh toán link và đối tượng người dùng so sánh độc lập không còn khác lạ; ba đối tượng người dùng trong trường hợp đối tượng người dùng so sánh độc lập có khác lạ nhưng có đủ thông tin, tài liệu làm cơ sở để loại trừ toàn bộ những khác lạ trọng yếu và năm đối tượng người dùng trở lên trong trường hợp chỉ có thông tin, tài liệu làm cơ sở để loại trừ hầu hết những khác lạ trọng yếu của đối tượng người dùng so sánh độc lập; Trong trường hợp những đối tượng người dùng so sánh được lựa chọn không còn độ tin cậy tương tự nhau, thực thi vận dụng phương pháp xác suất thống kê để xác lập khoảng chừng giá trị thanh toán giao dịch thanh toán độc lập chuẩn và lựa chọn giá trị giữa của tập hợp để kiểm soát và điều chỉnh, xác lập lại mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ suất phân loại lợi nhuận của người nộp thuế theo những phương pháp xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link quy định tại Điều 7 Nghị định này; d) Đối với thanh toán giao dịch thanh toán link mang tính chất chất đặc trưng hoặc duy nhất không tìm tìm kiếm được đối tượng người dùng so sánh độc lập để so sánh thì thực thi mở rộng phạm vi phân tích so sánh về ngành, thị trường địa lý, thời hạn so sánh để tìm kiếm đối tượng người dùng so sánh độc lập. Việc mở rộng phạm vi phân tích so sánh được thực thi như sau: Lựa chọn những đối tượng người dùng so sánh độc lập theo phân ngành kinh tế tài chính có tính tương đương tốt nhất với phân ngành hoạt động và sinh hoạt giải trí của người nộp thuế trong cùng thị trường địa lý; mở rộng thị trường địa lý sang những nước trong khu vực có Đk ngành và trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính tương đương. Trường hợp mở rộng phạm vi phân tích lựa chọn đối tượng người dùng so sánh độc lập tại những thị trường địa lý khác, phải phân tích tính tương đương và những khác lạ trọng yếu định tính và định lượng theo quy định tại điểm e khoản này và khoản 2 Điều 7 Nghị định này; hoặc sử dụng số liệu, tài liệu của những đối tượng người dùng so sánh độc lập trong niên độ trước và thực thi kiểm soát và điều chỉnh những khác lạ trọng yếu do yếu tố thời hạn (nếu có). Thời gian mở rộng tích lũy số liệu, tài liệu của đối tượng người dùng so sánh độc lập không thật một năm tài chính so với năm tài chính của người nộp thuế nếu sử dụng phương pháp xác lập giá quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này. đ) Căn cứ phương pháp xác lập giá và những đối tượng người dùng so sánh độc lập được lựa chọn, thực thi kiểm soát và điều chỉnh mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ suất phân loại lợi nhuận của người nộp thuế để xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế thu nhập doanh nghiệp của người nộp thuế không làm giảm trách nhiệm và trách nhiệm thuế phải nộp ngân sách nhà nước. 3. Phân tích so sánh vận dụng phương pháp so sánh, thanh tra rà soát, kiểm soát và điều chỉnh khác lạ trọng yếu riêng với những yếu tố so sánh để lựa chọn những đối tượng người dùng so sánh độc lập. a) Yếu tố so sánh gồm đặc tính thành phầm của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ, tài sản (sau này viết tắt là đặc tính thành phầm); hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí và tài sản, rủi ro không mong muốn sản xuất marketing thương mại; Đk hợp đồng và Đk kinh tế tài chính khi phát sinh thanh toán giao dịch thanh toán; b) Phân tích hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí và tài sản, rủi ro không mong muốn sản xuất marketing thương mại, phải xác lập được những hiệu suất cao chính gắn với việc sử dụng nhiều chủng loại tài sản, vốn, ngân sách, gồm có việc hợp tác khai thác sử dụng nhân lực, san sẻ ngân sách Một trong những bên link và rủi ro không mong muốn từ việc góp vốn đầu tư tài sản, vốn, cũng như những rủi ro không mong muốn gắn với kĩ năng thu lợi nhuận tương quan đến thanh toán giao dịch thanh toán marketing thương mại. Phân tích hiệu suất cao là vị trí căn cứ để xác lập, phân loại lại rủi ro không mong muốn sản xuất marketing thương mại thực tiễn của những bên link; c) Phân tích những yếu tố so sánh đặc trưng của tài sản vô hình dung, phải thanh tra rà soát phân tích những quyền mang lại quyền lợi kinh tế tài chính quy định tại hợp đồng, thỏa thuận hợp tác và những quan hệ phi hợp đồng mang lại quyền lợi kinh tế tài chính cho những bên. Phân tích tài sản vô hình dung phải vị trí căn cứ quyền sở hữu tài sản; lợi nhuận tiềm năng từ tài sản vô hình dung; những hạn chế về phạm vi địa lý trong việc sử dụng, khai thác quyền riêng với tài sản vô hình dung; vòng đời của tài sản vô hình dung; những quyền và quan hệ mang lại quyền lợi kinh tế tài chính; việc người được nhượng quyền có tham gia tăng trưởng tài sản vô hình dung và hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí, kĩ năng trấn áp rủi ro không mong muốn marketing thương mại trên thực tiễn của từng bên link tương quan đến toàn bộ quy trình tăng trưởng, ngày càng tăng, duy trì, bảo vệ và khai thác tài sản vô hình dung; d) Phân tích Đk kinh tế tài chính khi phát sinh thanh toán giao dịch thanh toán phải gồm có lợi thế ngân sách nhờ vào yếu tố vùng địa lý, hiệu suất cao trình độ hóa; trình độ tăng trưởng của thị trường và những Đk kinh tế tài chính của ngành, nghành marketing thương mại của người nộp thuế; đ) Phân tích so sánh, loại trừ những khác lạ trọng yếu là phân tích loại trừ khác lạ về mặt định tính và định lượng riêng với thông tin hoặc số liệu tài chính có tác động trọng yếu đến yếu tố làm vị trí căn cứ xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link theo từng phương pháp xác lập giá quy định tại Điều 7 Nghị định này. Việc xác lập khác lạ trọng yếu được vị trí căn cứ định lượng và định tính, gồm có: Khác biệt định lượng là khác lạ xác lập bằng số tuyệt đối về chu kỳ luân hồi marketing thương mại, số năm xây dựng, hoạt động và sinh hoạt giải trí của doanh nghiệp hoặc số tương đối như khác lạ về chỉ tiêu tài chính theo đặc trưng ngành nghề góp vốn đầu tư hoặc hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí, khác lạ về vốn lưu động; khác lạ định tính là những thông tin được xác lập vị trí căn cứ vào từng phương pháp xác lập giá. Các thông tin được xác lập là trọng yếu gồm có: Khác biệt về đặc tính thành phầm, Đk hợp đồng, hiệu suất cao, tài sản và rủi ro không mong muốn và ngành nghề marketing thương mại, Đk kinh tế tài chính của người nộp thuế và những đối tượng người dùng so sánh độc lập; những khác lạ về chủ trương, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên góp vốn đầu tư, tác động của ngân sách nguồn vào sản xuất marketing thương mại tại những thị trường địa lý rất khác nhau. Các khác lạ định lượng và định tính phải được thanh tra rà soát, kiểm soát và điều chỉnh tương ứng với những yếu tố so sánh có tác động trọng yếu đến phương pháp xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link quy định tại Điều 7 Nghị định này. e) Kết quả phân tích là vị trí căn cứ lựa chọn đối tượng người dùng so sánh độc lập phù phù thích hợp với từng phương pháp xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link quy định tại Điều 7 Nghị định này. 4. Quy trình phân tích so sánh gồm có tiến trình: a) Xác định thực ra của thanh toán giao dịch thanh toán link trước lúc tiến hành phân tích tính tương đương với những đối tượng người dùng so sánh độc lập; b) Phân tích so sánh, tìm kiếm, lựa chọn những đối tượng người dùng so sánh độc lập tương đương trên cơ sở xác lập thời hạn so sánh, đặc tính thành phầm, Đk hợp đồng; phân tích ngành, thị trường, Đk kinh tế tài chính khi phát sinh thanh toán giao dịch thanh toán; phân tích thanh toán giao dịch thanh toán link và người nộp thuế thực thi thanh toán giao dịch thanh toán link; nguồn cơ sở tài liệu; phương pháp xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link và kiểm soát và điều chỉnh những khác lạ trọng yếu (nếu có); c) Xác định mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ suất phân loại lợi nhuận vị trí căn cứ kết quả phân tích những đối tượng người dùng so sánh độc lập để làm cơ sở so sánh, vận dụng xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của người nộp thuế, không làm giảm trách nhiệm và trách nhiệm thuế phải nộp ngân sách nhà nước. Phương pháp tính toán phải được vận dụng thống nhất trong chu kỳ luân hồi, quy trình sản xuất marketing thương mại thích hợp hiệu suất cao, quy mô marketing thương mại theo quy định tại Điều 7 Nghị định này. Điều 7. Các phương pháp so sánh xác lập giá của thanh toán giao dịch thanh toán link Phương pháp so sánh xác lập giá của thanh toán giao dịch thanh toán link (viết tắt là phương pháp xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link) được vận dụng thích hợp nguyên tắc thanh toán giao dịch thanh toán độc lập, thực ra thanh toán giao dịch thanh toán và hiệu suất cao của người nộp thuế trên cơ sở tính toán, vận dụng thống nhất trong toàn bộ chu kỳ luân hồi, quy trình sản xuất marketing thương mại; vị trí căn cứ tài liệu tài chính của những đối tượng người dùng so sánh độc lập được lựa chọn theo những nguyên tắc phân tích so sánh quy định tại Điều 6 Nghị định này. Phương pháp xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link được lựa chọn trong những phương pháp quy định sau này, vị trí căn cứ vào điểm lưu ý của thanh toán giao dịch thanh toán link, tính sẵn có của thông tin tài liệu và thực ra của phương pháp xác lập giá. Các phương pháp xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link được quy định như sau: 1. Phương pháp so sánh giá thanh toán giao dịch thanh toán link với giá thanh toán giao dịch thanh toán độc lập (sau này viết tắt là phương pháp so sánh giá thanh toán giao dịch thanh toán độc lập): a) Các trường hợp vận dụng phương pháp so sánh giá thanh toán giao dịch thanh toán độc lập, gồm có: Người nộp thuế thực thi thanh toán giao dịch thanh toán link riêng với từng chủng loại thành phầm & hàng hóa, tài sản hữu hình, quy mô dịch vụ có Đk thanh toán giao dịch thanh toán, lưu thông phổ cập trên thị trường hoặc có mức giá được công bố trên những sàn thanh toán giao dịch thanh toán thành phầm & hàng hóa, dịch vụ trong nước và quốc tế; thanh toán phí bản quyền khi khai thác tài sản vô hình dung; thanh toán lãi vay trong hoạt động và sinh hoạt giải trí vay và cho vay vốn ngân hàng; hoặc người nộp thuế thực thi cả thanh toán giao dịch thanh toán độc lập và thanh toán giao dịch thanh toán link riêng với thành phầm tương đương về đặc tính thành phầm và Đk hợp đồng; b) Phương pháp so sánh giá thanh toán giao dịch thanh toán độc lập được thực thi trên nguyên tắc không còn khác lạ về đặc tính thành phầm và Đk hợp đồng khi so sánh giá thanh toán giao dịch thanh toán độc lập và giá thanh toán giao dịch thanh toán link có tác động trọng yếu đến giá thành phầm. Trường hợp có những khác lạ tác động trọng yếu đến giá thành phầm, phải loại trừ những khác lạ trọng yếu này. Các yếu tố đặc tính thành phầm và Đk hợp đồng có tác động trọng yếu đến giá thành phầm, gồm có: Đặc tính, chất lượng, thương hiệu, thương hiệu thương mại của thành phầm và quy mô, khối lượng thanh toán giao dịch thanh toán; những Đk hợp đồng phục vụ, chuyển giao thành phầm: Khối lượng, thời hạn chuyển giao, thời hạn thanh toán và những Đk khác của hợp đồng; quyền phân phối, tiêu thụ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ, tài sản có tác động đến giá trị kinh tế tài chính và thị trường nơi trình làng thanh toán giao dịch thanh toán và những yếu tố khác tác động đến giá thành phầm là yếu tố kiện kinh tế tài chính và hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của người nộp thuế. c) Phương pháp xác lập: Giá thành phầm trong thanh toán giao dịch thanh toán link được kiểm soát và điều chỉnh theo giá thành phầm trong thanh toán giao dịch thanh toán độc lập hoặc giá trị giữa khoảng chừng giá thanh toán giao dịch thanh toán độc lập chuẩn của những đối tượng người dùng so sánh độc lập theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp giá thành phầm được công bố trên những sàn thanh toán giao dịch thanh toán thành phầm & hàng hóa, dịch vụ trong nước và quốc tế, giá thành phầm trong thanh toán giao dịch thanh toán link được xác lập theo giá thành phầm được công bố có thời gian và những Đk thanh toán giao dịch thanh toán tương đương. Người nộp thuế mua máy móc, thiết bị từ bên link ở quốc tế phải có tài năng liệu, chứng từ chứng tỏ giá mua máy móc, thiết bị tuân theo nguyên tắc thanh toán giao dịch thanh toán độc lập tại thời gian mua: Đối với máy móc, thiết bị mới, giá so sánh là giá hóa đơn bên link mua máy móc, thiết bị đó từ bên độc lập; riêng với máy móc, thiết bị Like New 99%, phải có hóa đơn, chứng từ gốc tại thời gian mua, khi đó giá trị tài sản được xác lập lại theo quy định hiện hành của pháp lý về phía dẫn quản trị và vận hành, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt. d) Kết quả xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link là giá tính thuế để kê khai, xác lập số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, nhưng không làm giảm trách nhiệm và trách nhiệm thuế phải nộp ngân sách nhà nước của người nộp thuế. 2. Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận của người nộp thuế với tỷ suất lợi nhuận của những đối tượng người dùng so sánh độc lập: a) Các trường hợp vận dụng phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận của người nộp thuế với tỷ suất lợi nhuận của những đối tượng người dùng so sánh độc lập, gồm có: Người nộp thuế không còn cơ sở tài liệu và thông tin để vận dụng phương pháp so sánh giá thanh toán giao dịch thanh toán độc lập quy định tại khoản 1 Điều này hoặc người nộp thuế không thể so sánh thanh toán giao dịch thanh toán theo thành phầm trên cơ sở từng thanh toán giao dịch thanh toán riêng với từng thành phầm tương đương, việc gộp chung những thanh toán giao dịch thanh toán được tiến hành nhằm mục đích đảm bảo thích hợp thực ra, thực tiễn marketing thương mại và lựa chọn được tỷ suất lợi nhuận của những đối tượng người dùng so sánh độc lập thích hợp hoặc người nộp thuế không thực thi hiệu suất cao tự chủ riêng với toàn bộ chuỗi hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại hoặc không tham gia thực thi những thanh toán giao dịch thanh toán link tổng hợp, đặc trưng theo quy định tại khoản 3 Điều này; b) Nguyên tắc vận dụng: Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận được vận dụng trên nguyên tắc không còn khác lạ về hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí, tài sản, rủi ro không mong muốn; Đk kinh tế tài chính và phương pháp hạch toán kế toán khi so sánh giữa người nộp thuế và đối tượng người dùng so sánh độc lập có tác động trọng yếu đến tỷ suất lợi nhuận. Trường hợp có những khác lạ tác động trọng yếu đến tỷ suất lợi nhuận, khi đó phải loại trừ những khác lạ trọng yếu này. Các yếu tố hiệu suất cao, tài sản, rủi ro không mong muốn marketing thương mại và Đk kinh tế tài chính có tác động trọng yếu đến tỷ suất lợi nhuận, gồm có: Các yếu tố về tài sản, vốn, ngân sách; quyền trấn áp, quyền quyết định hành động trên thực tiễn phục vụ cho việc thực thi hiệu suất cao chính của người nộp thuế; tính chất ngành nghề hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và thị trường sản xuất, tiêu thụ thành phầm; phương pháp hạch toán kế toán và cơ cấu tổ chức triển khai ngân sách của thành phầm; Đk kinh tế tài chính trình làng thanh toán giao dịch thanh toán. Các yếu tố tác động khác được xác lập vị trí căn cứ thực tiễn thực thi Một trong những bên link, gồm có những quan hệ thương mại hoặc tài chính của tập đoàn lớn lớn đa vương quốc; tương hỗ kỹ thuật; san sẻ tuyệt kỹ marketing thương mại; sử dụng nhân sự biệt phái hoặc kiêm nhiệm và những Đk kinh tế tài chính của ngành, nghành marketing thương mại của người nộp thuế. Các yếu tố so sánh khác là đặc tính thành phầm và Đk hợp đồng. Người nộp thuế thực thi marketing thương mại với hiệu suất cao đơn thuần và giản dị, không còn hiệu suất cao quyết định hành động kế hoạch và phát sinh thanh toán giao dịch thanh toán tạo giá trị ngày càng tăng thấp, gồm có những doanh nghiệp thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất hoặc phân phối không chịu rủi ro không mong muốn hàng tồn kho, rủi ro không mong muốn thị trường và không phát sinh lệch giá, ngân sách từ hoạt động và sinh hoạt giải trí khai thác tài sản vô hình dung thì không gánh chịu lỗ phát sinh trong hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại từ những rủi ro không mong muốn này; c) Phương pháp xác lập: Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận sử dụng tỷ suất lợi nhuận gộp hoặc tỷ suất lợi nhuận thuần của những đối tượng người dùng so sánh độc lập được chọn để xác lập tỷ suất lợi nhuận gộp hoặc tỷ suất lợi nhuận thuần tương ứng của người nộp thuế. Việc lựa chọn tỷ suất lợi nhuận gồm có tỷ suất lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận thuần tính trên lệch giá, ngân sách hoặc tài sản tùy từng thực ra và Đk kinh tế tài chính của thanh toán giao dịch thanh toán; hiệu suất cao của người nộp thuế và phương pháp hạch toán kế toán của những bên. Cơ sở xác lập tỷ suất lợi nhuận gồm có lệch giá, ngân sách hoặc tài sản là số liệu kế toán của người nộp thuế không do những bên link trấn áp, quyết định hành động giá thanh toán giao dịch thanh toán link. – Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận gộp trên lệch giá (phương pháp giá cả lại): Giá mua vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ, tài sản (giá vốn) từ bên link bằng (=) giá đẩy ra (lệch giá thuần) của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ, tài sản bán lại cho bên độc lập trừ (-) lợi nhuận gộp trên giá đẩy ra (lệch giá thuần) của người nộp thuế trừ (-) một số trong những ngân sách khác gồm có trong giá mua: Thuế nhập khẩu; lệ phí hải quan; ngân sách bảo hiểm, vận chuyển quốc tế (nếu có). Lợi nhuận gộp trên giá đẩy ra (lệch giá thuần) của người nộp thuế được xác lập từ những đối tượng người dùng so sánh độc lập bằng (=) giá đẩy ra (lệch giá thuần) của người nộp thuế nhân (x) tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá đẩy ra (lệch giá thuần) của những đối tượng người dùng so sánh độc lập được lựa chọn. Tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá đẩy ra (lệch giá thuần) của những đối tượng người dùng so sánh độc lập được lựa chọn là giá trị giữa thuộc khoảng chừng thanh toán giao dịch thanh toán độc lập chuẩn của tỷ suất lại nhuận gộp trên giá đẩy ra (lệch giá thuần) của những đối tượng người dùng so sánh độc lập được lựa chọn để kiểm soát và điều chỉnh phù phù thích hợp với những nguyên tắc quy định tại Nghị định này. Giá mua vào từ bên link (hoặc giá vốn) được kiểm soát và điều chỉnh theo đối tượng người dùng so sánh độc lập là giá tính thuế, kê khai ngân sách, xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của người nộp thuế. – Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn (phương pháp giá vốn cộng lãi): Giá đẩy ra hoặc lệch giá thuần của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ, tài sản đẩy ra cho bên link được xác lập bằng (=) giá vốn của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ, tài sản mua vào từ bên độc lập cộng (+) lợi nhuận gộp trên giá vốn của người nộp thuế. Lợi nhuận gộp trên giá vốn của người nộp thuế được xác lập từ những đối tượng người dùng so sánh độc lập bằng (=) giá vốn của người nộp thuế nhân (x) tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn của những đối tượng người dùng so sánh độc lập được lựa chọn. Tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn của những đối tượng người dùng so sánh độc lập được lựa chọn là giá trị giữa thuộc khoảng chừng thanh toán giao dịch thanh toán độc lập chuẩn của tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn của những đối tượng người dùng so sánh độc lập được lựa chọn để kiểm soát và điều chỉnh phù phù thích hợp với những nguyên tắc quy định tại Nghị định này. Giá đẩy ra cho bên link (hoặc lệch giá thuần) được kiểm soát và điều chỉnh theo đối tượng người dùng so sánh độc lập là giá tính thuế, kê khai ngân sách, xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của người nộp thuế. – Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận thuần: Tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ ngân sách lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên lệch giá, ngân sách hoặc tài sản của người nộp thuế thực thi thanh toán giao dịch thanh toán link được kiểm soát và điều chỉnh theo tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ ngân sách lãi vay trên lệch giá, ngân sách hoặc tài sản của những đối tượng người dùng so sánh độc lập được chọn, trên cơ sở đó kiểm soát và điều chỉnh, xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế của người nộp thuế. Lợi nhuận thuần không gồm có chênh lệch lệch giá và ngân sách của hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính. Tỷ suất lợi nhuận thuần được lựa chọn là giá trị giữa thuộc khoảng chừng thanh toán giao dịch thanh toán độc lập chuẩn của tỷ suất lợi nhuận thuần của những đối tượng người dùng so sánh độc lập được chọn để kiểm soát và điều chỉnh, xác lập thu nhập chịu thuế và trách nhiệm và trách nhiệm thuế phải nộp của người nộp thuế phù phù thích hợp với những nguyên tắc quy định tại Nghị định này. Các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp được xác lập theo quy định của pháp lý về kế toán, quản trị và vận hành thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp. 3. Phương pháp phân loại lợi nhuận Một trong những bên link: a) Các trường hợp vận dụng phương pháp phân loại lợi nhuận của những bên link, gồm có: Người nộp thuế tham gia thực thi thanh toán giao dịch thanh toán link tổng hợp, đặc trưng, duy nhất, khép kín trong tập đoàn lớn lớn, những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tăng trưởng thành phầm mới, sử dụng công nghệ tiên tiến và phát triển độc quyền, tham gia vào chuỗi giá trị thanh toán giao dịch thanh toán độc quyền của tập đoàn lớn lớn hoặc quy trình tăng trưởng, ngày càng tăng, duy trì, bảo vệ và khai thác tài sản vô hình dung độc quyền, không còn vị trí căn cứ để xác lập giá Một trong những bên link hoặc những thanh toán giao dịch thanh toán có tương quan ngặt nghèo, thực thi đồng thời, những thanh toán giao dịch thanh toán tài chính phức tạp tương quan đến nhiều thị trường tài chính trên toàn thế giới; hoặc người nộp thuế tham gia những thanh toán giao dịch thanh toán link kinh tế tài chính số, không còn vị trí căn cứ để xác lập giá Một trong những bên link hoặc tham gia việc tạo giá trị tăng thêm thu được từ hợp lực trong tập đoàn lớn lớn hoặc người nộp thuế thực thi hiệu suất cao tự chủ riêng với toàn bộ quy trình sản xuất, marketing thương mại và không phải đối tượng người dùng vận dụng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; b) Nguyên tắc vận dụng: Phương pháp phân loại lợi nhuận là phương pháp phân loại tổng lại nhuận của thanh toán giao dịch thanh toán link để xác lập lợi nhuận của người nộp thuế. Phương pháp phân loại lợi nhuận được vận dụng riêng với: Tổng lợi nhuận thực tiễn và lợi nhuận tiềm năng của những thanh toán giao dịch thanh toán link quy định tại điểm a khoản này được xác lập bằng những số liệu tài chính trên cơ sở những chứng từ hợp lý, hợp lệ; giá trị và lợi nhuận của thanh toán giao dịch thanh toán link phải được xác lập theo cùng phương pháp kế toán trong toàn bộ thời hạn vận dụng phương pháp phân loại lợi nhuận; c) Phương pháp xác lập: Lợi nhuận được kiểm soát và điều chỉnh của người nộp thuế được phân loại trên tổng lợi nhuận của thanh toán giao dịch thanh toán link, gồm có lợi nhuận thực tiễn và lợi nhuận tiềm năng của những bên tham gia thanh toán giao dịch thanh toán link trọn vẹn có thể thu được. Lợi nhuận được kiểm soát và điều chỉnh của người nộp thuế là tổng lợi nhuận cơ bản và lợi nhuận phụ trội. Lợi nhuận cơ bản xác lập theo phương pháp so sánh lợi nhuận quy định tại khoản 2 Điều này. Lợi nhuận phụ trội xác lập theo tỷ suất phân loại nhờ vào một trong những hoặc một số trong những yếu tố như lệch giá, ngân sách, tài sản hoặc nhân lực của những bên link tham gia thanh toán giao dịch thanh toán và thích hợp nguyên tắc thanh toán giao dịch thanh toán độc lập. Trường hợp không đủ thông tin, tài liệu để phân loại lợi nhuận được kiểm soát và điều chỉnh theo quy định trên, việc phân loại trọn vẹn có thể nhờ vào một trong những hoặc một số trong những yếu tố như lệch giá, ngân sách, tài sản hoặc nhân lực của những bên link tham gia thanh toán giao dịch thanh toán và thích hợp nguyên tắc thanh toán giao dịch thanh toán độc lập. d) Lợi nhuận được kiểm soát và điều chỉnh của người nộp thuế là vị trí căn cứ xác lập thu nhập chịu thuế và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, nhưng không làm giảm trách nhiệm và trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước của người nộp thuế. …………………………………… Download file tài liệu để click more nội dung rõ ràng.

Bạn đang tìm hiểu thêm postt Nghị định 20/2017/NĐ-CP 2022

Với việc Bạn đọc nội dung bài viết Nghị định 20/2017/NĐ-CP New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Nghị định 20/2017/NĐ-CP Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game tài liệu Nghị định 20/2017/NĐ-CP Free mà chưa tồn tại link thì để lại comment hoặc tham gia Nhóm zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Nghị #định #202017NĐCP