0765562555

Quyết định 1872/QĐ-BTP

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Quyết định 1872/QĐ-BTP FULL 2022 được update : 2021-09-09 22:49:55

3847

Xin chào; Bộ Trưởng Bộ Tư pháp phát hành Quyết định 1872/QĐ-BTP ngày 04/09/2020 về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, tương hỗ update trong nghành nghề hộ tịch thực thi tại cơ quan Đk hộ tịch trong nước thuộc phạm vi hiệu suất cao quản trị và vận hành của Bộ Tư pháp.

Theo đó, người dân có yêu cầu Đk kết hôn nộp hồ sơ Đk kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền. Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, so sánh thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của sách vở trong hồ sơ do người dân có yêu cầu nộp, xuất trình. Mời những ban cùng tìm hiểu thêm và tải Quyết định tại đây.

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

Số: 1872/QĐ-BTP Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 04 tháng 9 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH 1872/QĐ-BTP

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THỰC HỆN TẠI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRONG NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG CỦA BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày thứ 8/6/2010 của nhà nước về trấn áp thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày thứ 7/8/2017 của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Nghị định tương quan đến trấn áp thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng nhà nước hướng dẫn về trách nhiệm trấn áp thủ tục hành chính;

Xét đề xuất kiến nghị của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, xác nhận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này những thủ tục hành chính được sửa đổi, tương hỗ update trong nghành nghề hộ tịch thực thi tại cơ quan Đk hộ tịch trong nước thuộc phạm vi hiệu suất cao quản trị và vận hành của Bộ Tư pháp (theo Phụ lục phát hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, xác nhận, Thủ trưởng những cty thuộc Bộ có tương quan phụ trách thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;– Văn phòng nhà nước (để biết);– Bộ trưởng (để văn bản báo cáo giải trình);– Các Thứ trưởng (để biết);– Sở Tư pháp những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực thi);– Cổng thông tin điện tử BTP (để đăng tải);– Lưu: VT, Cục HTQTCT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Khánh Ngọc

PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH 1872/QĐ-BTP

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THỰC HIỆN TẠI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRONG NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THỰC HIỆN TẠI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRONG NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, tương hỗ update

Lĩnh vực

Cơ quan thực thi

I. Thủ tục hành chính thực thi tại cấp huyện

1

2.000528

Đăng ký khai sinh có yếu tố quốc tế

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

2

2.000806

Đăng ký kết hôn có yếu tố quốc tế

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

3

1.001766

Đăng ký khai tử có yếu tố quốc tế

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

4

2.000779

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố quốc tế

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

5

1.001695

Đăng ký khai sinh phối hợp Đk nhận cha, mẹ, con có yếu tố quốc tế

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

6

1.001669

Đăng ký giám hộ có yếu tố quốc tế

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

7

2.000756

Đăng ký chấm hết giám hộ có yếu tố quốc tế

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

8

2.000748

Thay đổi, cải chính, tương hỗ update thông tin hộ tịch, xác lập lại dân tộc bản địa

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

9

2.002189

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được xử lý và xử lý tại cơ quan có thẩm quyền của quốc tế

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

10

2.000554

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được xử lý và xử lý tại cơ quan có thẩm quyền của quốc tế

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

11

2.000547

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được xử lý và xử lý tại cơ quan có thẩm quyền của quốc tế (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác lập cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

12

2.000522

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố quốc tế

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

13

1.000893

Đăng ký khai sinh có yếu tố quốc tế cho những người dân đã có hồ sơ, sách vở thành viên

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

14

2.000513

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố quốc tế

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

15

2.000497

Đăng ký lại khai tử có yếu tố quốc tế

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

II. Thủ tục hành chính thực thi tại cấp xã

1

1.001193

Đăng ký khai sinh

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

2

1.000894

Đăng ký kết hôn

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

3

1.001022

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

4

1.000689

Đăng ký khai sinh phối hợp Đk nhận cha, mẹ, con

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

5

1.000656

Đăng ký khai tử

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

6

1.003583

Đăng ký khai sinh lưu động

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

7

1.000593

Đăng ký kết hôn lưu động

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

8

1.000419

Đăng ký khai tử lưu động

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

9

1.000110

Đăng ký khai sinh có yếu tố quốc tế tại khu vực biên giới

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

10

1.000094

Đăng ký kết hôn có yếu tố quốc tế tại khu vực biên giới

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

11

1.000080

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố quốc tế tại khu vực biên giới

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

12

1.004827

Đăng ký khai tử có yếu tố quốc tế tại khu vực biên giới

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

13

1.004837

Đăng ký giám hộ

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

14

1.004845

Đăng ký chấm hết giám hộ

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

15

1.004859

Thay đổi, cải chính, tương hỗ update thông tin hộ tịch

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

16

1.004873

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

17

1.004884

Đăng ký lại khai sinh

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

18

1.004772

Đăng ký khai sinh cho những người dân đã có hồ sơ, sách vở thành viên

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

19

1.004746

Đăng ký lại kết hôn

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

20

1.005461

Đăng ký lại khai tử

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

III. Thủ tục hành chính thực thi tại cơ quan quản trị và vận hành Cơ sở tài liệu hộ tịch (CSDLHT)

2.000635

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch

– Thông tư số 281/năm trong năm này/TT-BTC ngày 14/11/năm trong năm này của Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở tài liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.

Hộ tịch

Cơ quan quản trị và vận hành

CSDLHT

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THỰC HIỆN TẠI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRONG NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CẤP HUYỆN

1. Thủ tục Đk khai sinh có yếu tố quốc tế

Trình tự thực thi

– Người có yêu cầu Đk khai sinh nộp hồ sơ Đk khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.

– Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, so sánh thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của sách vở trong hồ sơ do tình nhân cầu nộp, xuất trình.

– Nếu hồ sơ khá đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong số đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ gần khá đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn ngay để người nộp hồ sơ tương hỗ update, hoàn thiện theo quy định.

Trường hợp không thể tương hỗ update, hoàn thiện hồ sơ ngay thì người tiếp nhận phải lập văn bản hướng dẫn, trong số đó nêu rõ loại sách vở, nội dung cần tương hỗ update, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, tên của người tiếp nhận.

– Ngay sau khoản thời hạn tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy thông tin khai sinh khá đầy đủ và thích hợp, Phòng Tư pháp văn bản báo cáo giải trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp quản trị đồng ý xử lý và xử lý thì công chức làm công tác thao tác hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ Đk khai sinh. Khi trả kết quả Đk hộ tịch, người trả kết quả có trách nhiệm hướng dẫn tình nhân cầu Đk hộ tịch kiểm tra nội dung Giấy khai sinh và Sổ Đk khai sinh; cùng người đi Đk khai sinh ký tên vào Sổ, cấp 01 bản chính Giấy khai sinh cho những người dân được Đk khai sinh. Trường hợp cha, mẹ lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con thì công chức làm công tác thao tác hộ tịch update thông tin khai sinh theo phía dẫn để lấy Số định danh thành viên.

Cách thức thực thi:

– Người có yêu cầu Đk khai sinh trực tiếp thực thi hoặc ủy quyền cho những người dân khác thực thi việc Đk khai sinh;

– Người thực thi việc Đk khai sinh trọn vẹn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua khối mạng lưới hệ thống bưu chính hoặc gửi qua khối mạng lưới hệ thống Đk hộ tịch trực tuyến.

Thành phần hồ sơ:

* Giấy tờ phải xuất trình:

– Hộ chiếu hoặc chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc những sách vở khác có dán ảnh và thông tin thành viên do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng tỏ về nhân thân của người dân có yêu cầu Đk khai sinh;

– Giấy tờ chứng tỏ nơi cư trú để xác lập thẩm quyền Đk khai sinh.

– Giấy ghi nhận kết hôn nếu cha, mẹ đã Đk kết hôn.

– Trường hợp trẻ con sinh ra ở quốc tế, có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam hoặc cha và mẹ đều là công dân Việt Nam, không được Đk khai sinh ở quốc tế, về cư trú tại Việt Nam thì xuất trình sách vở chứng tỏ việc trẻ con đã nhập cư hợp pháp vào Việt Nam (như: hộ chiếu, sách vở có mức giá trị đi lại quốc tế có dấu xác nhận nhập cư của cơ quan quản trị và vận hành xuất, nhập cư) và văn bản xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền về việc trẻ con đang cư trú tại Việt Nam.

Trường hợp gửi hồ sơ qua khối mạng lưới hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có xác nhận những sách vở phải xuất trình nêu trên.

* Giấy tờ phải nộp:

– Tờ khai Đk khai sinh theo mẫu.

– Giấy chứng sinh.

Trường hợp không còn Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không còn văn bản của người làm chứng thì phải có giấy cam kết về việc sinh.

Trường hợp trẻ con sinh ra tại quốc tế thì nộp Giấy chứng sinh hoặc sách vở khác do cơ quan có thẩm quyền quốc tế cấp xác nhận về việc trẻ con được sinh ra ở quốc tế và quan hệ mẹ – con (nếu có);

– Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha, mẹ là người quốc tế thì phải nộp văn bản thỏa thuận hợp tác của cha, mẹ về việc lựa chọn quốc tịch cho con. Trường hợp cha, mẹ lựa chọn quốc tịch quốc tế cho con, thì ngoài văn bản thỏa thuận hợp tác lựa chọn quốc tịch còn phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà trẻ được chọn mang quốc tịch về việc trẻ có quốc tịch thích hợp quy định pháp lý của nước đó.

– Văn bản ủy quyền (được xác nhận) theo quy định của pháp lý trong trường hợp ủy quyền thực thi việc Đk khai sinh.

* Lưu ý:

– Đối với sách vở nộp, xuất trình:

+ Đối với công dân Việt Nam, sách vở chứng tỏ nơi cư trú và Giấy ghi nhận kết hôn chỉ xuất trình trong quy trình Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu hộ tịch điện tử toàn quốc không được xây dựng xong và thực thi thống nhất trên toàn quốc (quy trình chuyển tiếp).

+ Đối với sách vở xuất trình khi Đk hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, so sánh với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong hồ sơ và trả lại cho những người dân xuất trình, không được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp sách vở đó.

+ Người yêu cầu Đk hộ tịch trọn vẹn có thể nộp bản sao được xác nhận từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm theo bản chính sách vở để so sánh. Trường hợp tình nhân cầu nộp bản chụp kèm theo bản chính sách vở thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, so sánh bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu người đi Đk nộp bản sao sách vở đó.

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của quốc tế cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc Đk hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; sách vở bằng tiếng quốc tế phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc xác nhận chữ ký người dịch theo quy định của pháp lý.

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ Đk hộ tịch theo quy định của pháp lý hộ tịch, không được yêu cầu người Đk hộ tịch nộp thêm sách vở mà pháp lý hộ tịch không quy định phải nộp.

+ Trường hợp người đi Đk khai sinh cho trẻ con là ông, bà, người thân trong gia đình thích khác thì không phải có văn bản ủy quyền của cha, mẹ trẻ con, nhưng phải thống nhất với cha, mẹ trẻ con về những nội dung khai sinh.

– Đối với việc xác lập họ, dân tộc bản địa, đặt tên cho trẻ:

+ Việc xác lập họ, dân tộc bản địa, đặt tên cho trẻ con phải phù phù thích hợp với pháp lý và yêu cầu giữ gìn truyền thống cuội nguồn dân tộc bản địa, tập quán, truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của Việt Nam; không đặt tên quá dài, khó sử dụng.

+ Trường hợp cha, mẹ không thỏa thuận hợp tác được về họ, dân tộc bản địa, quê quán của con khi Đk khai sinh thì họ, dân tộc bản địa, quê quán của con được xác lập theo tập quán nhưng phải bảo vệ theo họ, dân tộc bản địa, quê quán của cha hoặc mẹ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn xử lý và xử lý: Ngay trong thời gian ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không xử lý và xử lý được ngay thì trả kết quả trong thời gian ngày thao tác tiếp theo.

Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân

Cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động:

– Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực thi Đk khai sinh riêng với trẻ con sinh ra ở Việt Nam trong những trường hợp:

+ Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người quốc tế hoặc người không quốc tịch.

+ Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở quốc tế.

+ Có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở quốc tế.

+ Có cha và mẹ là người quốc tế hoặc người không quốc tịch.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của trẻ con có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là công dân Việt Nam, thực thi Đk khai sinh riêng với trẻ con sinh ra ở quốc tế, không được Đk khai sinh, về cư trú tại Việt Nam.

Cơ quan thực thi thủ tục hành chính:

Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hành động.

Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực thi thủ tục hành chính: Giấy khai sinh (bản chính).

Lệ phí: Theo mức thu lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

Miễn lệ phí cho những người dân thuộc mái ấm gia đình có công với nước; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai Đk khai sinh

Căn cứ pháp lý:

– Luật Hộ tịch năm năm trước đó;

– Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch;

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch;

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Thủ tục Đk kết hôn có yếu tố quốc tế

Trình tự thực thi

– Người có yêu cầu Đk kết hôn nộp hồ sơ Đk kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.

– Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, so sánh thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của sách vở trong hồ sơ do tình nhân cầu nộp, xuất trình.

– Nếu hồ sơ khá đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong số đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ gần khá đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn ngay để người nộp hồ sơ tương hỗ update, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể tương hỗ update, hoàn thiện hồ sơ ngay thì người tiếp nhận phải lập văn bản hướng dẫn, trong số đó nêu rõ loại sách vở, nội dung cần tương hỗ update, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, tên của người tiếp nhận.

– Phòng Tư pháp tiến hành nghiên cứu và phân tích, thẩm tra hồ sơ Đk kết hôn. Trường hợp có khiếu nại, tố cáo việc kết hôn không đủ Đk kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình hoặc xét thấy có yếu tố cần làm rõ về nhân thân của bên nam, bên nữ hoặc sách vở trong hồ sơ Đk kết hôn thì Phòng Tư pháp phối phù thích hợp với cơ quan có tương quan xác minh làm rõ. Trong quy trình thẩm tra, xác minh hồ sơ, nếu thấy thiết yếu, Phòng Tư pháp thao tác trực tiếp với những bên để làm rõ về nhân thân, sự tự nguyện kết hôn, mục tiêu kết hôn.

– Nếu thấy hồ sơ hợp lệ, những bên có đủ Đk kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình, không thuộc trường hợp từ chối Đk kết hôn theo quy định, Phòng Tư pháp văn bản báo cáo giải trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hành động. Trường hợp quản trị Ủy ban nhân dân đồng ý xử lý và xử lý thì ký 02 bản chính Giấy ghi nhận kết hôn.

– Phòng Tư pháp tổ chức triển khai trao Giấy ghi nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

– Khi Đk kết hôn cả hai bên nam, nữ phải xuất hiện tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác thao tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu những bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ Đk kết hôn. Công chức làm công tác thao tác hộ tịch hướng dẫn hai bên nam, nữ kiểm tra nội dung trong Giấy ghi nhận kết hôn và Sổ Đk kết hôn, nếu hai bên thấy nội dung đúng, phù phù thích hợp với hồ sơ Đk kết hôn thì công chức làm công tác thao tác hộ tịch cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ; hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy ghi nhận kết hôn.

Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể xuất hiện để nhận Giấy ghi nhận kết hôn thì theo đề xuất kiến nghị bằng văn bản của tớ, Phòng Tư pháp gia hạn thời hạn trao Giấy ghi nhận kết hôn nhưng không thật 60 ngày, Tính từ lúc ngày quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy ghi nhận kết hôn.

Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy ghi nhận kết hôn thì Phòng Tư pháp văn bản báo cáo giải trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy ghi nhận kết hôn đã ký kết. Nếu tiếp theo đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải tiến hành thủ tục Đk kết hôn từ trên đầu.

Cách thức thực thi:

Người yêu cầu Đk kết hôn trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền (bên nam hoặc bên nữ trọn vẹn có thể trực tiếp nộp hồ sơ mà tránh việc phải có văn bản ủy quyền của bên còn sót lại).

Thành phần hồ sơ:

* Giấy tờ phải xuất trình

– Hộ chiếu hoặc chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc những sách vở khác có dán ảnh và thông tin thành viên do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng tỏ về nhân thân của công dân Việt Nam.

– Người quốc tế xuất trình bản chính hộ chiếu để chứng tỏ về nhân thân; trường hợp người quốc tế không còn hộ chiếu để xuất trình thì trọn vẹn có thể xuất trình sách vở đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú.

– Giấy tờ chứng tỏ nơi cư trú để xác lập thẩm quyền Đk kết hôn (trong quy trình chuyển tiếp).

* Giấy tờ phải nộp

– Tờ khai Đk kết hôn theo mẫu, có đủ thông tin của hai bên nam, nữ. Hai bên nam, nữ trọn vẹn có thể khai chung vào một trong những Tờ khai Đk kết hôn;

– Giấy xác nhận của tổ chức triển khai y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc quốc tế xác nhận những bên kết hôn không mắc bệnh tinh thần hoặc bệnh khác mà không trọn vẹn có thể nhận thức, làm chủ được hành vi của tớ;

– Giấy tờ chứng tỏ tình trạng hôn nhân gia đình của người quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp còn giá trị sử dụng, xác nhận hiện tại người đó không còn vợ hoặc không còn chồng; trường hợp quốc tế không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình thì thay bằng sách vở do cơ quan có thẩm quyền quốc tế xác nhận người đó có đủ Đk kết hôn theo pháp lý nước đó.

Giá trị sử dụng của sách vở chứng tỏ tình trạng hôn nhân gia đình của người quốc tế được xác lập theo thời hạn ghi trên sách vở đó.Trường hợp sách vở chứng tỏ tình trạng hôn nhân gia đình không ghi thời hạn sử dụng thì sách vở này và giấy xác nhận của tổ chức triển khai y tế có mức giá trị trong thời hạn 06 tháng, Tính từ lúc ngày cấp.

– Người quốc tế, công dân Việt Nam định cư ở quốc tế phải nộp bản sao hộ chiếu/ sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu.

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình của công dân Việt Nam cư trú trong nước (trong quy trình chuyển tiếp).

* Ngoài sách vở nêu trên, tùy từng trường hợp, bên nam, bên nữ phải nộp hoặc xuất trình sách vở tương ứng sau này:

– Công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của quốc tế phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn trái pháp lý (Trích lục ghi chú ly hôn);

– Công dân Việt Nam là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang phải nộp văn bản của cơ quan, cty quản trị và vận hành xác nhận việc kết hôn với những người quốc tế không trái với quy định của ngành đó;

– Trường hợp tình nhân cầu Đk kết hôn đang công tác thao tác, học tập, lao động có thời hạn ở quốc tế thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình do Cơ quan đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, Cơ quan đại diện thay mặt thay mặt lãnh sự của Việt Nam ở quốc tế cấp.

* Lưu ý:

– Đối với sách vở phải nộp, xuất trình:

+ Trường hợp tình nhân cầu nộp sách vở là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được xác nhận từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất trình bản chính; nếu tình nhân cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, so sánh bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu nộp bản sao sách vở đó.

+ Đối với sách vở xuất trình khi Đk hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, so sánh với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong hồ sơ và trả lại cho những người dân xuất trình, không được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp sách vở đó.

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của quốc tế cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc Đk hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; sách vở bằng tiếng quốc tế phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc xác nhận chữ ký người dịch theo quy định của pháp lý.

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ Đk hộ tịch theo quy định của pháp lý hộ tịch, không được yêu cầu người Đk hộ tịch nộp thêm sách vở mà pháp lý hộ tịch không quy định phải nộp.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn xử lý và xử lý: 15 ngày.

Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động:

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực thi Đk kết hôn giữa công dân Việt Nam với những người quốc tế; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở quốc tế; giữa công dân Việt Nam định cư ở quốc tế với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch quốc tế với công dân Việt Nam hoặc với những người quốc tế.

– Trường hợp người quốc tế cư trú tại Việt Nam có yêu cầu Đk kết hôn thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực thi Đk kết hôn.

Cơ quan thực thi thủ tục hành chính:

Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hành động.

Cơ quan phối hợp: Cơ quan có tương quan.

Kết quả thực thi thủ tục hành chính: Giấy ghi nhận kết hôn (02 bản chính), mỗi bên vợ, chồng 01 bản.

Lệ phí: Theo mức thu lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

Miễn lệ phí cho những người dân thuộc mái ấm gia đình có công với nước; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai Đk kết hôn

Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục hành chính:

– Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định hành động;

– Các bên vẫn tồn tại khả năng hành vi dân sự;

– Công dân Việt Nam định cư ở quốc tế phải có sách vở được cho phép cư trú do cơ quan có thẩm quyền quốc tế cấp.

– Việc kết hôn không thuộc một trong những trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại những điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình, gồm:

+ Kết hôn giả tạo;

+ Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

+ Người đang sẵn có vợ, có chồng mà kết hôn với những người khác hoặc chưa tồn tại vợ, chưa tồn tại chồng mà kết hôn với những người đang sẵn có chồng, có vợ;

+ Kết hôn Một trong những người dân cùng dòng máu về trực hệ; Một trong những người dân dân có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

* Nhà nước không thừa nhận hôn nhân gia đình Một trong những người dân cùng giới tính.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước đó;

– Luật Hộ tịch năm năm trước đó;

– Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch;

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch;

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Thủ tục Đk khai tử có yếu tố quốc tế

Trình tự thực thi

– Người có yêu cầu Đk khai tử nộp hồ sơ Đk khai tử tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.

– Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, so sánh thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của sách vở trong hồ sơ do tình nhân cầu nộp, xuất trình.

– Nếu hồ sơ khá đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong số đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ gần khá đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ tương hỗ update, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể tương hỗ update, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong số đó nêu rõ loại sách vở, nội dung cần tương hỗ update, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, tên của người tiếp nhận.

– Ngay sau khoản thời hạn tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy thông tin khai tử khá đầy đủ và thích hợp, Phòng Tư pháp văn bản báo cáo giải trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý xử lý và xử lý thì ký Trích lục khai tử cấp cho những người dân dân có yêu cầu; công chức làm công tác thao tác hộ tịch ghi vào Sổ Đk khai tử. Khi trả kết quả Đk hộ tịch, người trả kết quả có trách nhiệm hướng dẫn tình nhân cầu Đk hộ tịch kiểm tra nội dung Trích lục khai tử và Sổ Đk khai tử, cùng người đi Đk khai tử ký vào Sổ.

– Sau khi Đk khai tử, Phòng Tư pháp văn bản báo cáo giải trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông tin, kèm theo Trích lục khai tử (bản sao) cho Bộ Ngoại giao để thông tin cho cơ quan có thẩm quyền của nước mà người chết là công dân.

Cách thức thực thi:

– Người có yêu cầu Đk khai tử trực tiếp thực thi hoặc ủy quyền cho những người dân khác thực thi việc Đk khai tử;

– Người thực thi việc Đk khai tử trọn vẹn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua khối mạng lưới hệ thống bưu chính hoặc gửi hồ sơ theo khối mạng lưới hệ thống Đk hộ tịch trực tuyến.

Thành phần hồ sơ:

* Giấy tờ phải xuất trình

– Hộ chiếu hoặc chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc những sách vở khác có dán ảnh và thông tin thành viên do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng tỏ về nhân thân của người dân có yêu cầu Đk khai tử.

– Giấy tờ chứng tỏ nơi cư trú ở đầu cuối của người chết để xác lập thẩm quyền (trong quy trình chuyển tiếp); trường hợp không xác lập được nơi cư trú ở đầu cuối của người chết thì xuất trình sách vở chứng tỏ nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể của người chết.

Trường hợp gửi hồ sơ qua khối mạng lưới hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có xác nhận những sách vở phải xuất trình nêu trên.

* Giấy tờ phải nộp

– Tờ khai Đk khai tử theo mẫu;

– Giấy báo tử hoặc sách vở thay thế Giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng tỏ sự kiện chết riêng với trường hợp Đk khai tử cho những người dân chết đã lâu, không còn Giấy báo tử hoặc sách vở thay thế Giấy báo tử.

– Văn bản ủy quyền (được xác nhận) theo quy định của pháp lý trong trường hợp ủy quyền thực thi việc Đk khai tử. Trường hợp người dân có trách nhiệm Đk khai tử ủy quyền cho những người dân khác thực thi việc Đk khai tử mà người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải xác nhận.

* Lưu ý:

– Đối với sách vở phải nộp, xuất trình:

+ Trường hợp tình nhân cầu nộp sách vở là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được xác nhận từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất trình bản chính; trường hợp tình nhân cầu nộp bản chụp kèm theo bản chính sách vở thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, so sánh bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu người đi Đk nộp bản sao sách vở đó.

+ Đối với sách vở xuất trình khi Đk hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, so sánh với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong hồ sơ và trả lại cho những người dân xuất trình, không được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp sách vở đó.

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của quốc tế cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc Đk hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; sách vở bằng tiếng quốc tế phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc xác nhận chữ ký người dịch theo quy định của pháp lý.

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ Đk hộ tịch theo quy định của pháp lý hộ tịch, không được yêu cầu người Đk hộ tịch nộp thêm sách vở mà pháp lý hộ tịch không quy định phải nộp.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn xử lý và xử lý: Ngay trong thời gian ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không xử lý và xử lý được ngay thì trả kết quả trong thời gian ngày thao tác tiếp theo. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn xử lý và xử lý không thật 03 ngày thao tác.

Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân

Cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động:

– Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú ở đầu cuối của người chết thực thi việc Đk khai tử cho những người dân quốc tế hoặc công dân Việt Nam định cư ở quốc tế chết tại Việt Nam;

– Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực thi việc Đk khai tử trong trường hợp không xác lập được nơi cư trú ở đầu cuối của người chết.

Cơ quan thực thi thủ tục hành chính:

Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hành động.

Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực thi thủ tục hành chính: Trích lục khai tử (bản chính).

Lệ phí: Theo mức thu lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

Miễn lệ phí cho những người dân thuộc mái ấm gia đình có công với nước; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai Đk khai tử

Căn cứ pháp lý:

– Luật Hộ tịch năm năm trước đó;

– Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch;

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 25/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch;

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Thủ tục Đk nhận cha, mẹ, con có yếu tố quốc tế

Trình tự thực thi

– Người có yêu cầu Đk nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.

– Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, so sánh thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của sách vở trong hồ sơ do tình nhân cầu nộp, xuất trình.

– Nếu hồ sơ khá đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong số đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ gần khá đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn ngay để người nộp hồ sơ tương hỗ update, hoàn thiện theo quy định. Trường hợp không thể tương hỗ update, hoàn thiện hồ sơ ngay thì người tiếp nhận phải lập văn bản hướng dẫn, trong số đó nêu rõ loại sách vở, nội dung cần tương hỗ update, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

– Công chức làm công tác thao tác hộ tịch xác minh, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời hạn 07 ngày liên tục, đồng thời gửi văn bản đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người được trao là cha, mẹ, con niêm yết trong thời hạn 07 ngày liên tục tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

– Nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không còn tranh chấp, Phòng Tư pháp văn bản báo cáo giải trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp quản trị Ủy ban nhân dân đồng ý xử lý và xử lý thì ký Trích lục Đk nhận cha, mẹ, con cấp cho những bên.

– Khi Đk nhận cha, mẹ, con những bên phải xuất hiện, công chức làm công tác thao tác hộ tịch ghi vào Sổ Đk nhận cha, mẹ, con; hướng dẫn tình nhân cầu kiểm tra nội dung Trích lục Đk nhận cha, mẹ, con và Sổ Đk nhận cha, mẹ, con, cùng những bên ký vào Sổ.

Cách thức thực thi:

Người có yêu cầu Đk nhận cha, mẹ, con (một hoặc hai bên) trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.

Thành phần hồ sơ:

* Giấy tờ phải xuất trình

– Hộ chiếu hoặc chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc những sách vở khác có dán ảnh và thông tin thành viên do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng tỏ về nhân thân của công dân Việt Nam.

– Giấy tờ chứng tỏ nơi cư trú để xác lập thẩm quyền Đk nhận cha, mẹ con (trong quy trình chuyển tiếp).

* Giấy tờ phải nộp

– Tờ khai Đk nhận cha, mẹ, con theo mẫu.

– Chứng cứ chứng tỏ quan hệ cha, con hoặc quan hệ mẹ, con gồm một trong những sách vở, tài liệu sau này:

+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức triển khai khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc quốc tế xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

+ Trường hợp không còn chứng cứ chứng tỏ quan hệ cha, mẹ, con nêu trên thì phải có văn bản cam kết của những bên nhận cha, mẹ, con, có tối thiểu hai người làm chứng về quan hệ cha, mẹ, con.

– Trường hợp Đk nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với những người quốc tế hoặc giữa người quốc tế với nhau thì người quốc tế phải nộp bản sao hộ chiếu hoặc sách vở có mức giá trị thay hộ chiếu để chứng tỏ về nhân thân.

* Lưu ý:

– Đối với sách vở nộp, xuất trình:

+ Trường hợp tình nhân cầu nộp sách vở là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được xác nhận từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất trình bản chính; trường hợp tình nhân cầu nộp bản chụp kèm theo bản chính sách vở thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, so sánh bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu người đi Đk nộp bản sao sách vở đó.

+ Đối với sách vở xuất trình khi Đk hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, so sánh với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong hồ sơ và trả lại cho những người dân xuất trình, không được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp sách vở đó.

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của quốc tế cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc Đk hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; sách vở bằng tiếng quốc tế phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc xác nhận chữ ký người dịch theo quy định của pháp lý.

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ Đk hộ tịch theo quy định của pháp lý hộ tịch, không được yêu cầu người Đk hộ tịch nộp thêm sách vở mà pháp lý hộ tịch không quy định phải nộp.

– Trường hợp được cho phép tình nhân cầu Đk hộ tịch lập văn bản cam kết về nội dung yêu cầu Đk hộ tịch thì cơ quan Đk hộ tịch phải lý giải rõ cho những người dân lập văn bản cam kết về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam kết không đúng thực sự.

Cơ quan Đk hộ tịch từ chối xử lý và xử lý hoặc đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả Đk hộ tịch, nếu có cơ sở xác lập nội dung cam kết không đúng thực sự.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn xử lý và xử lý: 15 ngày.

Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động:

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được trao là cha, mẹ, con thực thi Đk nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với những người quốc tế; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở quốc tế; giữa công dân Việt Nam định cư ở quốc tế với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch quốc tế với công dân Việt Nam hoặc với những người quốc tế; giữa người quốc tế với nhau mà một hoặc cả hai bên thường trú tại Việt Nam.

Cơ quan thực thi thủ tục hành chính:

Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hành động.

Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được trao là cha, mẹ, con.

Kết quả thực thi thủ tục hành chính: Trích lục Đk nhận cha, mẹ, con (bản chính).

Lệ phí:

Theo mức thu lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

Miễn lệ phí cho những người dân thuộc mái ấm gia đình có công với nước; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai Đk nhận cha, mẹ, con.

Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục hành chính:

– Bên nhận và bên được trao là cha, mẹ, con đều còn sống;

– Việc nhận cha, mẹ, con không còn tranh chấp.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước đó;

– Luật Hộ tịch năm năm trước đó;

– Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch;

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch;

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Thủ tục Đk khai sinh phối hợp Đk nhận cha, mẹ, con có yếu tố quốc tế

Trình tự thực thi

– Người có yêu cầu Đk khai sinh và nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.

– Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, so sánh thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của sách vở trong hồ sơ do tình nhân cầu nộp, xuất trình.

– Nếu hồ sơ khá đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong số đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ gần khá đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ tương hỗ update, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể tương hỗ update, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập văn bản hướng dẫn, trong số đó nêu rõ loại sách vở, nội dung cần tương hỗ update, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

– Công chức làm công tác thao tác hộ tịch xác minh, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời hạn 07 ngày liên tục, đồng thời gửi văn bản đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người được trao là cha, mẹ, con niêm yết trong thời hạn 07 ngày liên tục tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

Nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng, không còn tranh chấp; thông tin khai sinh khá đầy đủ và thích hợp, Phòng Tư pháp văn bản báo cáo giải trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý xử lý và xử lý thì ký Trích lục Đk nhận cha, mẹ, con và Giấy khai sinh cấp cho những người dân dân có yêu cầu. Trường hợp cha, mẹ lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con thì công chức làm công tác thao tác hộ tịch update thông tin khai sinh theo phía dẫn để lấy Số định danh thành viên.

Khi Đk nhận cha, mẹ, con những bên phải xuất hiện, công chức làm công tác thao tác hộ tịch ghi vào Sổ Đk nhận cha, mẹ, con, Sổ Đk khai sinh; hướng dẫn tình nhân cầu kiểm tra nội dung Giấy khai sinh, Trích lục Đk nhận cha, mẹ, con, Sổ Đk khai sinh và Sổ Đk nhận cha, mẹ, con, cùng những bên ký vào Sổ.

Cách thức thực thi:

Người có yêu cầu Đk khai sinh và nhận cha, mẹ, con (một hoặc hai bên) nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.

Thành phần hồ sơ:

* Giấy tờ phải xuất trình:

– Hộ chiếu hoặc chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc những sách vở khác có dán ảnh và thông tin thành viên do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng tỏ về nhân thân của người dân có yêu cầu Đk khai sinh và nhận cha, mẹ, con;

– Giấy tờ chứng tỏ nơi cư trú để xác lập thẩm quyền Đk khai sinh, nhận cha, mẹ, con (trong quy trình chuyển tiếp).

– Trường hợp trẻ con sinh ra ở quốc tế, có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam hoặc cha và mẹ đều là công dân Việt Nam, không được Đk khai sinh ở quốc tế, về cư trú tại Việt Nam thì xuất trình sách vở chứng tỏ việc trẻ con đã nhập cư hợp pháp vào Việt Nam (như: hộ chiếu, sách vở có mức giá trị đi lại quốc tế có dấu xác nhận nhập cư của cơ quan quản trị và vận hành xuất, nhập cư) và văn bản xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền về việc trẻ con đang cư trú tại Việt Nam.

* Giấy tờ phải nộp

– Tờ khai Đk khai sinh theo mẫu;

– Tờ khai Đk nhận cha, mẹ, con theo mẫu.

– Giấy chứng sinh.

+ Trường hợp không còn Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không còn văn bản của người làm chứng thì phải có giấy cam kết về việc sinh.

+ Trường hợp trẻ con sinh ra tại quốc tế thì nộp Giấy chứng sinh hoặc sách vở khác do cơ quan có thẩm quyền quốc tế cấp xác nhận về việc trẻ con được sinh ra ở quốc tế và quan hệ mẹ – con (nếu có);

– Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha, mẹ là người quốc tế thì phải nộp văn bản thỏa thuận hợp tác của cha, mẹ về việc lựa chọn quốc tịch cho con. Trường hợp cha, mẹ lựa chọn quốc tịch quốc tế cho con, thì ngoài văn bản thỏa thuận hợp tác lựa chọn quốc tịch còn phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nước mà trẻ được chọn mang quốc tịch về việc trẻ có quốc tịch thích hợp quy định của pháp lý nước đó.

– Chứng cứ chứng tỏ quan hệ cha, con hoặc quan hệ mẹ, con gồm một trong những sách vở, tài liệu sau này:

+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc quốc tế xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

+ Trường hợp không còn chứng cứ chứng tỏ quan hệ cha, mẹ, con nêu trên thì phải có văn bản cam kết của những bên nhận cha, mẹ, con, có tối thiểu hai người làm chứng về quan hệ cha, mẹ, con.

– Trường hợp Đk nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với những người quốc tế hoặc giữa người quốc tế với nhau thì người quốc tế phải nộp bản sao hộ chiếu hoặc sách vở có mức giá trị thay hộ chiếu để chứng tỏ về nhân thân.

* Lưu ý:

– Đối với sách vở nộp, xuất trình:

+ Trường hợp tình nhân cầu nộp sách vở là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được xác nhận từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất trình bản chính; nếu tình nhân cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, so sánh bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp xác nhận về việc đã so sánh nội dung sách vở đó, không được yêu cầu người đi Đk nộp bản sao sách vở đó.

+ Đối với sách vở xuất trình khi Đk hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, so sánh với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong hồ sơ và trả lại cho những người dân xuất trình, không được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp sách vở đó.

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của quốc tế cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc Đk hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; sách vở bằng tiếng quốc tế phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc xác nhận chữ ký người dịch theo quy định của pháp lý.

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ Đk hộ tịch theo quy định của pháp lý hộ tịch, không được yêu cầu người Đk hộ tịch nộp thêm sách vở mà pháp lý hộ tịch không quy định phải nộp.

– Trường hợp được cho phép tình nhân cầu Đk hộ tịch lập văn bản cam kết về nội dung yêu cầu Đk hộ tịch thì cơ quan Đk hộ tịch phải lý giải rõ cho những người dân lập văn bản cam kết về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam kết không đúng thực sự.

Cơ quan Đk hộ tịch từ chối xử lý và xử lý hoặc đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả Đk hộ tịch, nếu có cơ sở xác lập nội dung cam kết không đúng thực sự.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn xử lý và xử lý: 15 ngày.

Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân

Cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động:

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ là công dân Việt Nam thực thi Đk khai sinh phối hợp nhận cha, mẹ, con mà một bên có yêu cầu là người quốc tế, công dân Việt Nam định cư ở quốc tế.

Cơ quan thực thi thủ tục hành chính:

Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hành động.

Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực thi thủ tục hành chính: Giấy khai sinh, Trích lục Đk nhận cha, mẹ, con (bản chính).

Lệ phí: Theo mức thu lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

Miễn lệ phí cho những người dân thuộc mái ấm gia đình có công với nước; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai Đk khai sinh, Tờ khai Đk nhận cha, mẹ, con

Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục hành chính

– Bên nhận và bên được trao là cha, mẹ, con đều còn sống;

– Việc nhận cha, mẹ, con không còn tranh chấp.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước đó;

– Luật Hộ tịch năm năm trước đó;

– Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch;

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch;

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

…………….

Tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng

 Bộ Trưởng Bộ Tư pháp phát hành Quyết định 1872/QĐ-BTP ngày 04/09/2020 về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, tương hỗ update trong nghành nghề hộ tịch thực thi tại cơ quan Đk hộ tịch trong nước thuộc phạm vi hiệu suất cao quản trị và vận hành của Bộ Tư pháp.

Theo đó, người dân có yêu cầu Đk kết hôn nộp hồ sơ Đk kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền. Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, so sánh thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của sách vở trong hồ sơ do người dân có yêu cầu nộp, xuất trình. Mời những ban cùng tìm hiểu thêm và tải Quyết định tại đây.

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

Số: 1872/QĐ-BTP Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 04 tháng 9 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH 1872/QĐ-BTP

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THỰC HỆN TẠI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRONG NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG CỦA BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày thứ 8/6/2010 của nhà nước về trấn áp thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày thứ 7/8/2017 của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Nghị định tương quan đến trấn áp thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng nhà nước hướng dẫn về trách nhiệm trấn áp thủ tục hành chính;

Xét đề xuất kiến nghị của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, xác nhận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này những thủ tục hành chính được sửa đổi, tương hỗ update trong nghành nghề hộ tịch thực thi tại cơ quan Đk hộ tịch trong nước thuộc phạm vi hiệu suất cao quản trị và vận hành của Bộ Tư pháp (theo Phụ lục phát hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, xác nhận, Thủ trưởng những cty thuộc Bộ có tương quan phụ trách thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;– Văn phòng nhà nước (để biết);– Bộ trưởng (để văn bản báo cáo giải trình);– Các Thứ trưởng (để biết);– Sở Tư pháp những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực thi);– Cổng thông tin điện tử BTP (để đăng tải);– Lưu: VT, Cục HTQTCT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Khánh Ngọc

PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH 1872/QĐ-BTP

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THỰC HIỆN TẠI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRONG NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THỰC HIỆN TẠI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRONG NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, tương hỗ update

Lĩnh vực

Cơ quan thực thi

I. Thủ tục hành chính thực thi tại cấp huyện

1

2.000528

Đăng ký khai sinh có yếu tố quốc tế

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

2

2.000806

Đăng ký kết hôn có yếu tố quốc tế

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

3

1.001766

Đăng ký khai tử có yếu tố quốc tế

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

4

2.000779

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố quốc tế

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

5

1.001695

Đăng ký khai sinh phối hợp Đk nhận cha, mẹ, con có yếu tố quốc tế

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

6

1.001669

Đăng ký giám hộ có yếu tố quốc tế

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

7

2.000756

Đăng ký chấm hết giám hộ có yếu tố quốc tế

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

8

2.000748

Thay đổi, cải chính, tương hỗ update thông tin hộ tịch, xác lập lại dân tộc bản địa

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

9

2.002189

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được xử lý và xử lý tại cơ quan có thẩm quyền của quốc tế

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

10

2.000554

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được xử lý và xử lý tại cơ quan có thẩm quyền của quốc tế

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

11

2.000547

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được xử lý và xử lý tại cơ quan có thẩm quyền của quốc tế (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác lập cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

12

2.000522

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố quốc tế

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

13

1.000893

Đăng ký khai sinh có yếu tố quốc tế cho những người dân đã có hồ sơ, sách vở thành viên

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

14

2.000513

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố quốc tế

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

15

2.000497

Đăng ký lại khai tử có yếu tố quốc tế

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp huyện

II. Thủ tục hành chính thực thi tại cấp xã

1

1.001193

Đăng ký khai sinh

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

2

1.000894

Đăng ký kết hôn

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

3

1.001022

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

4

1.000689

Đăng ký khai sinh phối hợp Đk nhận cha, mẹ, con

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

5

1.000656

Đăng ký khai tử

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

6

1.003583

Đăng ký khai sinh lưu động

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

7

1.000593

Đăng ký kết hôn lưu động

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

8

1.000419

Đăng ký khai tử lưu động

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

9

1.000110

Đăng ký khai sinh có yếu tố quốc tế tại khu vực biên giới

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

10

1.000094

Đăng ký kết hôn có yếu tố quốc tế tại khu vực biên giới

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

11

1.000080

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố quốc tế tại khu vực biên giới

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

12

1.004827

Đăng ký khai tử có yếu tố quốc tế tại khu vực biên giới

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

13

1.004837

Đăng ký giám hộ

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

14

1.004845

Đăng ký chấm hết giám hộ

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

15

1.004859

Thay đổi, cải chính, tương hỗ update thông tin hộ tịch

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

16

1.004873

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

17

1.004884

Đăng ký lại khai sinh

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

18

1.004772

Đăng ký khai sinh cho những người dân đã có hồ sơ, sách vở thành viên

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

19

1.004746

Đăng ký lại kết hôn

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

20

1.005461

Đăng ký lại khai tử

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch.

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ tịch

UBND cấp xã

III. Thủ tục hành chính thực thi tại cơ quan quản trị và vận hành Cơ sở tài liệu hộ tịch (CSDLHT)

2.000635

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch

– Thông tư số 281/năm trong năm này/TT-BTC ngày 14/11/năm trong năm này của Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở tài liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.

Hộ tịch

Cơ quan quản trị và vận hành

CSDLHT

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THỰC HIỆN TẠI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRONG NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CẤP HUYỆN

1. Thủ tục Đk khai sinh có yếu tố quốc tế

Trình tự thực thi

– Người có yêu cầu Đk khai sinh nộp hồ sơ Đk khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.

– Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, so sánh thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của sách vở trong hồ sơ do tình nhân cầu nộp, xuất trình.

– Nếu hồ sơ khá đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong số đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ gần khá đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn ngay để người nộp hồ sơ tương hỗ update, hoàn thiện theo quy định.

Trường hợp không thể tương hỗ update, hoàn thiện hồ sơ ngay thì người tiếp nhận phải lập văn bản hướng dẫn, trong số đó nêu rõ loại sách vở, nội dung cần tương hỗ update, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, tên của người tiếp nhận.

– Ngay sau khoản thời hạn tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy thông tin khai sinh khá đầy đủ và thích hợp, Phòng Tư pháp văn bản báo cáo giải trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp quản trị đồng ý xử lý và xử lý thì công chức làm công tác thao tác hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ Đk khai sinh. Khi trả kết quả Đk hộ tịch, người trả kết quả có trách nhiệm hướng dẫn tình nhân cầu Đk hộ tịch kiểm tra nội dung Giấy khai sinh và Sổ Đk khai sinh; cùng người đi Đk khai sinh ký tên vào Sổ, cấp 01 bản chính Giấy khai sinh cho những người dân được Đk khai sinh. Trường hợp cha, mẹ lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con thì công chức làm công tác thao tác hộ tịch update thông tin khai sinh theo phía dẫn để lấy Số định danh thành viên.

Cách thức thực thi:

– Người có yêu cầu Đk khai sinh trực tiếp thực thi hoặc ủy quyền cho những người dân khác thực thi việc Đk khai sinh;

– Người thực thi việc Đk khai sinh trọn vẹn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua khối mạng lưới hệ thống bưu chính hoặc gửi qua khối mạng lưới hệ thống Đk hộ tịch trực tuyến.

Thành phần hồ sơ:

* Giấy tờ phải xuất trình:

– Hộ chiếu hoặc chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc những sách vở khác có dán ảnh và thông tin thành viên do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng tỏ về nhân thân của người dân có yêu cầu Đk khai sinh;

– Giấy tờ chứng tỏ nơi cư trú để xác lập thẩm quyền Đk khai sinh.

– Giấy ghi nhận kết hôn nếu cha, mẹ đã Đk kết hôn.

– Trường hợp trẻ con sinh ra ở quốc tế, có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam hoặc cha và mẹ đều là công dân Việt Nam, không được Đk khai sinh ở quốc tế, về cư trú tại Việt Nam thì xuất trình sách vở chứng tỏ việc trẻ con đã nhập cư hợp pháp vào Việt Nam (như: hộ chiếu, sách vở có mức giá trị đi lại quốc tế có dấu xác nhận nhập cư của cơ quan quản trị và vận hành xuất, nhập cư) và văn bản xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền về việc trẻ con đang cư trú tại Việt Nam.

Trường hợp gửi hồ sơ qua khối mạng lưới hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có xác nhận những sách vở phải xuất trình nêu trên.

* Giấy tờ phải nộp:

– Tờ khai Đk khai sinh theo mẫu.

– Giấy chứng sinh.

Trường hợp không còn Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không còn văn bản của người làm chứng thì phải có giấy cam kết về việc sinh.

Trường hợp trẻ con sinh ra tại quốc tế thì nộp Giấy chứng sinh hoặc sách vở khác do cơ quan có thẩm quyền quốc tế cấp xác nhận về việc trẻ con được sinh ra ở quốc tế và quan hệ mẹ – con (nếu có);

– Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha, mẹ là người quốc tế thì phải nộp văn bản thỏa thuận hợp tác của cha, mẹ về việc lựa chọn quốc tịch cho con. Trường hợp cha, mẹ lựa chọn quốc tịch quốc tế cho con, thì ngoài văn bản thỏa thuận hợp tác lựa chọn quốc tịch còn phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà trẻ được chọn mang quốc tịch về việc trẻ có quốc tịch thích hợp quy định pháp lý của nước đó.

– Văn bản ủy quyền (được xác nhận) theo quy định của pháp lý trong trường hợp ủy quyền thực thi việc Đk khai sinh.

* Lưu ý:

– Đối với sách vở nộp, xuất trình:

+ Đối với công dân Việt Nam, sách vở chứng tỏ nơi cư trú và Giấy ghi nhận kết hôn chỉ xuất trình trong quy trình Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu hộ tịch điện tử toàn quốc không được xây dựng xong và thực thi thống nhất trên toàn quốc (quy trình chuyển tiếp).

+ Đối với sách vở xuất trình khi Đk hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, so sánh với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong hồ sơ và trả lại cho những người dân xuất trình, không được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp sách vở đó.

+ Người yêu cầu Đk hộ tịch trọn vẹn có thể nộp bản sao được xác nhận từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm theo bản chính sách vở để so sánh. Trường hợp tình nhân cầu nộp bản chụp kèm theo bản chính sách vở thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, so sánh bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu người đi Đk nộp bản sao sách vở đó.

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của quốc tế cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc Đk hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; sách vở bằng tiếng quốc tế phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc xác nhận chữ ký người dịch theo quy định của pháp lý.

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ Đk hộ tịch theo quy định của pháp lý hộ tịch, không được yêu cầu người Đk hộ tịch nộp thêm sách vở mà pháp lý hộ tịch không quy định phải nộp.

+ Trường hợp người đi Đk khai sinh cho trẻ con là ông, bà, người thân trong gia đình thích khác thì không phải có văn bản ủy quyền của cha, mẹ trẻ con, nhưng phải thống nhất với cha, mẹ trẻ con về những nội dung khai sinh.

– Đối với việc xác lập họ, dân tộc bản địa, đặt tên cho trẻ:

+ Việc xác lập họ, dân tộc bản địa, đặt tên cho trẻ con phải phù phù thích hợp với pháp lý và yêu cầu giữ gìn truyền thống cuội nguồn dân tộc bản địa, tập quán, truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của Việt Nam; không đặt tên quá dài, khó sử dụng.

+ Trường hợp cha, mẹ không thỏa thuận hợp tác được về họ, dân tộc bản địa, quê quán của con khi Đk khai sinh thì họ, dân tộc bản địa, quê quán của con được xác lập theo tập quán nhưng phải bảo vệ theo họ, dân tộc bản địa, quê quán của cha hoặc mẹ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn xử lý và xử lý: Ngay trong thời gian ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không xử lý và xử lý được ngay thì trả kết quả trong thời gian ngày thao tác tiếp theo.

Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân

Cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động:

– Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực thi Đk khai sinh riêng với trẻ con sinh ra ở Việt Nam trong những trường hợp:

+ Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người quốc tế hoặc người không quốc tịch.

+ Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở quốc tế.

+ Có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở quốc tế.

+ Có cha và mẹ là người quốc tế hoặc người không quốc tịch.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của trẻ con có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là công dân Việt Nam, thực thi Đk khai sinh riêng với trẻ con sinh ra ở quốc tế, không được Đk khai sinh, về cư trú tại Việt Nam.

Cơ quan thực thi thủ tục hành chính:

Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hành động.

Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực thi thủ tục hành chính: Giấy khai sinh (bản chính).

Lệ phí: Theo mức thu lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

Miễn lệ phí cho những người dân thuộc mái ấm gia đình có công với nước; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai Đk khai sinh

Căn cứ pháp lý:

– Luật Hộ tịch năm năm trước đó;

– Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch;

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch;

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Thủ tục Đk kết hôn có yếu tố quốc tế

Trình tự thực thi

– Người có yêu cầu Đk kết hôn nộp hồ sơ Đk kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.

– Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, so sánh thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của sách vở trong hồ sơ do tình nhân cầu nộp, xuất trình.

– Nếu hồ sơ khá đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong số đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ gần khá đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn ngay để người nộp hồ sơ tương hỗ update, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể tương hỗ update, hoàn thiện hồ sơ ngay thì người tiếp nhận phải lập văn bản hướng dẫn, trong số đó nêu rõ loại sách vở, nội dung cần tương hỗ update, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, tên của người tiếp nhận.

– Phòng Tư pháp tiến hành nghiên cứu và phân tích, thẩm tra hồ sơ Đk kết hôn. Trường hợp có khiếu nại, tố cáo việc kết hôn không đủ Đk kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình hoặc xét thấy có yếu tố cần làm rõ về nhân thân của bên nam, bên nữ hoặc sách vở trong hồ sơ Đk kết hôn thì Phòng Tư pháp phối phù thích hợp với cơ quan có tương quan xác minh làm rõ. Trong quy trình thẩm tra, xác minh hồ sơ, nếu thấy thiết yếu, Phòng Tư pháp thao tác trực tiếp với những bên để làm rõ về nhân thân, sự tự nguyện kết hôn, mục tiêu kết hôn.

– Nếu thấy hồ sơ hợp lệ, những bên có đủ Đk kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình, không thuộc trường hợp từ chối Đk kết hôn theo quy định, Phòng Tư pháp văn bản báo cáo giải trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hành động. Trường hợp quản trị Ủy ban nhân dân đồng ý xử lý và xử lý thì ký 02 bản chính Giấy ghi nhận kết hôn.

– Phòng Tư pháp tổ chức triển khai trao Giấy ghi nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

– Khi Đk kết hôn cả hai bên nam, nữ phải xuất hiện tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác thao tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu những bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ Đk kết hôn. Công chức làm công tác thao tác hộ tịch hướng dẫn hai bên nam, nữ kiểm tra nội dung trong Giấy ghi nhận kết hôn và Sổ Đk kết hôn, nếu hai bên thấy nội dung đúng, phù phù thích hợp với hồ sơ Đk kết hôn thì công chức làm công tác thao tác hộ tịch cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ; hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy ghi nhận kết hôn.

Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể xuất hiện để nhận Giấy ghi nhận kết hôn thì theo đề xuất kiến nghị bằng văn bản của tớ, Phòng Tư pháp gia hạn thời hạn trao Giấy ghi nhận kết hôn nhưng không thật 60 ngày, Tính từ lúc ngày quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy ghi nhận kết hôn.

Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy ghi nhận kết hôn thì Phòng Tư pháp văn bản báo cáo giải trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy ghi nhận kết hôn đã ký kết. Nếu tiếp theo đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải tiến hành thủ tục Đk kết hôn từ trên đầu.

Cách thức thực thi:

Người yêu cầu Đk kết hôn trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền (bên nam hoặc bên nữ trọn vẹn có thể trực tiếp nộp hồ sơ mà tránh việc phải có văn bản ủy quyền của bên còn sót lại).

Thành phần hồ sơ:

* Giấy tờ phải xuất trình

– Hộ chiếu hoặc chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc những sách vở khác có dán ảnh và thông tin thành viên do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng tỏ về nhân thân của công dân Việt Nam.

– Người quốc tế xuất trình bản chính hộ chiếu để chứng tỏ về nhân thân; trường hợp người quốc tế không còn hộ chiếu để xuất trình thì trọn vẹn có thể xuất trình sách vở đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú.

– Giấy tờ chứng tỏ nơi cư trú để xác lập thẩm quyền Đk kết hôn (trong quy trình chuyển tiếp).

* Giấy tờ phải nộp

– Tờ khai Đk kết hôn theo mẫu, có đủ thông tin của hai bên nam, nữ. Hai bên nam, nữ trọn vẹn có thể khai chung vào một trong những Tờ khai Đk kết hôn;

– Giấy xác nhận của tổ chức triển khai y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc quốc tế xác nhận những bên kết hôn không mắc bệnh tinh thần hoặc bệnh khác mà không trọn vẹn có thể nhận thức, làm chủ được hành vi của tớ;

– Giấy tờ chứng tỏ tình trạng hôn nhân gia đình của người quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp còn giá trị sử dụng, xác nhận hiện tại người đó không còn vợ hoặc không còn chồng; trường hợp quốc tế không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình thì thay bằng sách vở do cơ quan có thẩm quyền quốc tế xác nhận người đó có đủ Đk kết hôn theo pháp lý nước đó.

Giá trị sử dụng của sách vở chứng tỏ tình trạng hôn nhân gia đình của người quốc tế được xác lập theo thời hạn ghi trên sách vở đó.Trường hợp sách vở chứng tỏ tình trạng hôn nhân gia đình không ghi thời hạn sử dụng thì sách vở này và giấy xác nhận của tổ chức triển khai y tế có mức giá trị trong thời hạn 06 tháng, Tính từ lúc ngày cấp.

– Người quốc tế, công dân Việt Nam định cư ở quốc tế phải nộp bản sao hộ chiếu/ sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu.

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình của công dân Việt Nam cư trú trong nước (trong quy trình chuyển tiếp).

* Ngoài sách vở nêu trên, tùy từng trường hợp, bên nam, bên nữ phải nộp hoặc xuất trình sách vở tương ứng sau này:

– Công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của quốc tế phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn trái pháp lý (Trích lục ghi chú ly hôn);

– Công dân Việt Nam là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang phải nộp văn bản của cơ quan, cty quản trị và vận hành xác nhận việc kết hôn với những người quốc tế không trái với quy định của ngành đó;

– Trường hợp tình nhân cầu Đk kết hôn đang công tác thao tác, học tập, lao động có thời hạn ở quốc tế thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình do Cơ quan đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, Cơ quan đại diện thay mặt thay mặt lãnh sự của Việt Nam ở quốc tế cấp.

* Lưu ý:

– Đối với sách vở phải nộp, xuất trình:

+ Trường hợp tình nhân cầu nộp sách vở là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được xác nhận từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất trình bản chính; nếu tình nhân cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, so sánh bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu nộp bản sao sách vở đó.

+ Đối với sách vở xuất trình khi Đk hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, so sánh với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong hồ sơ và trả lại cho những người dân xuất trình, không được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp sách vở đó.

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của quốc tế cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc Đk hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; sách vở bằng tiếng quốc tế phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc xác nhận chữ ký người dịch theo quy định của pháp lý.

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ Đk hộ tịch theo quy định của pháp lý hộ tịch, không được yêu cầu người Đk hộ tịch nộp thêm sách vở mà pháp lý hộ tịch không quy định phải nộp.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn xử lý và xử lý: 15 ngày.

Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động:

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực thi Đk kết hôn giữa công dân Việt Nam với những người quốc tế; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở quốc tế; giữa công dân Việt Nam định cư ở quốc tế với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch quốc tế với công dân Việt Nam hoặc với những người quốc tế.

– Trường hợp người quốc tế cư trú tại Việt Nam có yêu cầu Đk kết hôn thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực thi Đk kết hôn.

Cơ quan thực thi thủ tục hành chính:

Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hành động.

Cơ quan phối hợp: Cơ quan có tương quan.

Kết quả thực thi thủ tục hành chính: Giấy ghi nhận kết hôn (02 bản chính), mỗi bên vợ, chồng 01 bản.

Lệ phí: Theo mức thu lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

Miễn lệ phí cho những người dân thuộc mái ấm gia đình có công với nước; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai Đk kết hôn

Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục hành chính:

– Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định hành động;

– Các bên vẫn tồn tại khả năng hành vi dân sự;

– Công dân Việt Nam định cư ở quốc tế phải có sách vở được cho phép cư trú do cơ quan có thẩm quyền quốc tế cấp.

– Việc kết hôn không thuộc một trong những trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại những điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình, gồm:

+ Kết hôn giả tạo;

+ Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

+ Người đang sẵn có vợ, có chồng mà kết hôn với những người khác hoặc chưa tồn tại vợ, chưa tồn tại chồng mà kết hôn với những người đang sẵn có chồng, có vợ;

+ Kết hôn Một trong những người dân cùng dòng máu về trực hệ; Một trong những người dân dân có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

* Nhà nước không thừa nhận hôn nhân gia đình Một trong những người dân cùng giới tính.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước đó;

– Luật Hộ tịch năm năm trước đó;

– Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch;

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch;

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Thủ tục Đk khai tử có yếu tố quốc tế

Trình tự thực thi

– Người có yêu cầu Đk khai tử nộp hồ sơ Đk khai tử tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.

– Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, so sánh thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của sách vở trong hồ sơ do tình nhân cầu nộp, xuất trình.

– Nếu hồ sơ khá đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong số đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ gần khá đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ tương hỗ update, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể tương hỗ update, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong số đó nêu rõ loại sách vở, nội dung cần tương hỗ update, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, tên của người tiếp nhận.

– Ngay sau khoản thời hạn tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy thông tin khai tử khá đầy đủ và thích hợp, Phòng Tư pháp văn bản báo cáo giải trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý xử lý và xử lý thì ký Trích lục khai tử cấp cho những người dân dân có yêu cầu; công chức làm công tác thao tác hộ tịch ghi vào Sổ Đk khai tử. Khi trả kết quả Đk hộ tịch, người trả kết quả có trách nhiệm hướng dẫn tình nhân cầu Đk hộ tịch kiểm tra nội dung Trích lục khai tử và Sổ Đk khai tử, cùng người đi Đk khai tử ký vào Sổ.

– Sau khi Đk khai tử, Phòng Tư pháp văn bản báo cáo giải trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông tin, kèm theo Trích lục khai tử (bản sao) cho Bộ Ngoại giao để thông tin cho cơ quan có thẩm quyền của nước mà người chết là công dân.

Cách thức thực thi:

– Người có yêu cầu Đk khai tử trực tiếp thực thi hoặc ủy quyền cho những người dân khác thực thi việc Đk khai tử;

– Người thực thi việc Đk khai tử trọn vẹn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua khối mạng lưới hệ thống bưu chính hoặc gửi hồ sơ theo khối mạng lưới hệ thống Đk hộ tịch trực tuyến.

Thành phần hồ sơ:

* Giấy tờ phải xuất trình

– Hộ chiếu hoặc chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc những sách vở khác có dán ảnh và thông tin thành viên do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng tỏ về nhân thân của người dân có yêu cầu Đk khai tử.

– Giấy tờ chứng tỏ nơi cư trú ở đầu cuối của người chết để xác lập thẩm quyền (trong quy trình chuyển tiếp); trường hợp không xác lập được nơi cư trú ở đầu cuối của người chết thì xuất trình sách vở chứng tỏ nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể của người chết.

Trường hợp gửi hồ sơ qua khối mạng lưới hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có xác nhận những sách vở phải xuất trình nêu trên.

* Giấy tờ phải nộp

– Tờ khai Đk khai tử theo mẫu;

– Giấy báo tử hoặc sách vở thay thế Giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng tỏ sự kiện chết riêng với trường hợp Đk khai tử cho những người dân chết đã lâu, không còn Giấy báo tử hoặc sách vở thay thế Giấy báo tử.

– Văn bản ủy quyền (được xác nhận) theo quy định của pháp lý trong trường hợp ủy quyền thực thi việc Đk khai tử. Trường hợp người dân có trách nhiệm Đk khai tử ủy quyền cho những người dân khác thực thi việc Đk khai tử mà người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải xác nhận.

* Lưu ý:

– Đối với sách vở phải nộp, xuất trình:

+ Trường hợp tình nhân cầu nộp sách vở là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được xác nhận từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất trình bản chính; trường hợp tình nhân cầu nộp bản chụp kèm theo bản chính sách vở thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, so sánh bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu người đi Đk nộp bản sao sách vở đó.

+ Đối với sách vở xuất trình khi Đk hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, so sánh với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong hồ sơ và trả lại cho những người dân xuất trình, không được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp sách vở đó.

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của quốc tế cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc Đk hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; sách vở bằng tiếng quốc tế phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc xác nhận chữ ký người dịch theo quy định của pháp lý.

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ Đk hộ tịch theo quy định của pháp lý hộ tịch, không được yêu cầu người Đk hộ tịch nộp thêm sách vở mà pháp lý hộ tịch không quy định phải nộp.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn xử lý và xử lý: Ngay trong thời gian ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không xử lý và xử lý được ngay thì trả kết quả trong thời gian ngày thao tác tiếp theo. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn xử lý và xử lý không thật 03 ngày thao tác.

Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân

Cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động:

– Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú ở đầu cuối của người chết thực thi việc Đk khai tử cho những người dân quốc tế hoặc công dân Việt Nam định cư ở quốc tế chết tại Việt Nam;

– Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực thi việc Đk khai tử trong trường hợp không xác lập được nơi cư trú ở đầu cuối của người chết.

Cơ quan thực thi thủ tục hành chính:

Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hành động.

Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực thi thủ tục hành chính: Trích lục khai tử (bản chính).

Lệ phí: Theo mức thu lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

Miễn lệ phí cho những người dân thuộc mái ấm gia đình có công với nước; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai Đk khai tử

Căn cứ pháp lý:

– Luật Hộ tịch năm năm trước đó;

– Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch;

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 25/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch;

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Thủ tục Đk nhận cha, mẹ, con có yếu tố quốc tế

Trình tự thực thi

– Người có yêu cầu Đk nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.

– Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, so sánh thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của sách vở trong hồ sơ do tình nhân cầu nộp, xuất trình.

– Nếu hồ sơ khá đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong số đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ gần khá đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn ngay để người nộp hồ sơ tương hỗ update, hoàn thiện theo quy định. Trường hợp không thể tương hỗ update, hoàn thiện hồ sơ ngay thì người tiếp nhận phải lập văn bản hướng dẫn, trong số đó nêu rõ loại sách vở, nội dung cần tương hỗ update, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

– Công chức làm công tác thao tác hộ tịch xác minh, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời hạn 07 ngày liên tục, đồng thời gửi văn bản đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người được trao là cha, mẹ, con niêm yết trong thời hạn 07 ngày liên tục tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

– Nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không còn tranh chấp, Phòng Tư pháp văn bản báo cáo giải trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp quản trị Ủy ban nhân dân đồng ý xử lý và xử lý thì ký Trích lục Đk nhận cha, mẹ, con cấp cho những bên.

– Khi Đk nhận cha, mẹ, con những bên phải xuất hiện, công chức làm công tác thao tác hộ tịch ghi vào Sổ Đk nhận cha, mẹ, con; hướng dẫn tình nhân cầu kiểm tra nội dung Trích lục Đk nhận cha, mẹ, con và Sổ Đk nhận cha, mẹ, con, cùng những bên ký vào Sổ.

Cách thức thực thi:

Người có yêu cầu Đk nhận cha, mẹ, con (một hoặc hai bên) trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.

Thành phần hồ sơ:

* Giấy tờ phải xuất trình

– Hộ chiếu hoặc chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc những sách vở khác có dán ảnh và thông tin thành viên do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng tỏ về nhân thân của công dân Việt Nam.

– Giấy tờ chứng tỏ nơi cư trú để xác lập thẩm quyền Đk nhận cha, mẹ con (trong quy trình chuyển tiếp).

* Giấy tờ phải nộp

– Tờ khai Đk nhận cha, mẹ, con theo mẫu.

– Chứng cứ chứng tỏ quan hệ cha, con hoặc quan hệ mẹ, con gồm một trong những sách vở, tài liệu sau này:

+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức triển khai khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc quốc tế xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

+ Trường hợp không còn chứng cứ chứng tỏ quan hệ cha, mẹ, con nêu trên thì phải có văn bản cam kết của những bên nhận cha, mẹ, con, có tối thiểu hai người làm chứng về quan hệ cha, mẹ, con.

– Trường hợp Đk nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với những người quốc tế hoặc giữa người quốc tế với nhau thì người quốc tế phải nộp bản sao hộ chiếu hoặc sách vở có mức giá trị thay hộ chiếu để chứng tỏ về nhân thân.

* Lưu ý:

– Đối với sách vở nộp, xuất trình:

+ Trường hợp tình nhân cầu nộp sách vở là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được xác nhận từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất trình bản chính; trường hợp tình nhân cầu nộp bản chụp kèm theo bản chính sách vở thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, so sánh bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu người đi Đk nộp bản sao sách vở đó.

+ Đối với sách vở xuất trình khi Đk hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, so sánh với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong hồ sơ và trả lại cho những người dân xuất trình, không được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp sách vở đó.

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của quốc tế cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc Đk hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; sách vở bằng tiếng quốc tế phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc xác nhận chữ ký người dịch theo quy định của pháp lý.

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ Đk hộ tịch theo quy định của pháp lý hộ tịch, không được yêu cầu người Đk hộ tịch nộp thêm sách vở mà pháp lý hộ tịch không quy định phải nộp.

– Trường hợp được cho phép tình nhân cầu Đk hộ tịch lập văn bản cam kết về nội dung yêu cầu Đk hộ tịch thì cơ quan Đk hộ tịch phải lý giải rõ cho những người dân lập văn bản cam kết về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam kết không đúng thực sự.

Cơ quan Đk hộ tịch từ chối xử lý và xử lý hoặc đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả Đk hộ tịch, nếu có cơ sở xác lập nội dung cam kết không đúng thực sự.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn xử lý và xử lý: 15 ngày.

Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động:

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được trao là cha, mẹ, con thực thi Đk nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với những người quốc tế; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở quốc tế; giữa công dân Việt Nam định cư ở quốc tế với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch quốc tế với công dân Việt Nam hoặc với những người quốc tế; giữa người quốc tế với nhau mà một hoặc cả hai bên thường trú tại Việt Nam.

Cơ quan thực thi thủ tục hành chính:

Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hành động.

Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được trao là cha, mẹ, con.

Kết quả thực thi thủ tục hành chính: Trích lục Đk nhận cha, mẹ, con (bản chính).

Lệ phí:

Theo mức thu lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

Miễn lệ phí cho những người dân thuộc mái ấm gia đình có công với nước; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai Đk nhận cha, mẹ, con.

Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục hành chính:

– Bên nhận và bên được trao là cha, mẹ, con đều còn sống;

– Việc nhận cha, mẹ, con không còn tranh chấp.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước đó;

– Luật Hộ tịch năm năm trước đó;

– Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch;

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch;

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Thủ tục Đk khai sinh phối hợp Đk nhận cha, mẹ, con có yếu tố quốc tế

Trình tự thực thi

– Người có yêu cầu Đk khai sinh và nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.

– Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, so sánh thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của sách vở trong hồ sơ do tình nhân cầu nộp, xuất trình.

– Nếu hồ sơ khá đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong số đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ gần khá đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ tương hỗ update, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể tương hỗ update, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập văn bản hướng dẫn, trong số đó nêu rõ loại sách vở, nội dung cần tương hỗ update, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

– Công chức làm công tác thao tác hộ tịch xác minh, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời hạn 07 ngày liên tục, đồng thời gửi văn bản đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người được trao là cha, mẹ, con niêm yết trong thời hạn 07 ngày liên tục tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

Nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng, không còn tranh chấp; thông tin khai sinh khá đầy đủ và thích hợp, Phòng Tư pháp văn bản báo cáo giải trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý xử lý và xử lý thì ký Trích lục Đk nhận cha, mẹ, con và Giấy khai sinh cấp cho những người dân dân có yêu cầu. Trường hợp cha, mẹ lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con thì công chức làm công tác thao tác hộ tịch update thông tin khai sinh theo phía dẫn để lấy Số định danh thành viên.

Khi Đk nhận cha, mẹ, con những bên phải xuất hiện, công chức làm công tác thao tác hộ tịch ghi vào Sổ Đk nhận cha, mẹ, con, Sổ Đk khai sinh; hướng dẫn tình nhân cầu kiểm tra nội dung Giấy khai sinh, Trích lục Đk nhận cha, mẹ, con, Sổ Đk khai sinh và Sổ Đk nhận cha, mẹ, con, cùng những bên ký vào Sổ.

Cách thức thực thi:

Người có yêu cầu Đk khai sinh và nhận cha, mẹ, con (một hoặc hai bên) nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.

Thành phần hồ sơ:

* Giấy tờ phải xuất trình:

– Hộ chiếu hoặc chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc những sách vở khác có dán ảnh và thông tin thành viên do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng tỏ về nhân thân của người dân có yêu cầu Đk khai sinh và nhận cha, mẹ, con;

– Giấy tờ chứng tỏ nơi cư trú để xác lập thẩm quyền Đk khai sinh, nhận cha, mẹ, con (trong quy trình chuyển tiếp).

– Trường hợp trẻ con sinh ra ở quốc tế, có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam hoặc cha và mẹ đều là công dân Việt Nam, không được Đk khai sinh ở quốc tế, về cư trú tại Việt Nam thì xuất trình sách vở chứng tỏ việc trẻ con đã nhập cư hợp pháp vào Việt Nam (như: hộ chiếu, sách vở có mức giá trị đi lại quốc tế có dấu xác nhận nhập cư của cơ quan quản trị và vận hành xuất, nhập cư) và văn bản xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền về việc trẻ con đang cư trú tại Việt Nam.

* Giấy tờ phải nộp

– Tờ khai Đk khai sinh theo mẫu;

– Tờ khai Đk nhận cha, mẹ, con theo mẫu.

– Giấy chứng sinh.

+ Trường hợp không còn Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không còn văn bản của người làm chứng thì phải có giấy cam kết về việc sinh.

+ Trường hợp trẻ con sinh ra tại quốc tế thì nộp Giấy chứng sinh hoặc sách vở khác do cơ quan có thẩm quyền quốc tế cấp xác nhận về việc trẻ con được sinh ra ở quốc tế và quan hệ mẹ – con (nếu có);

– Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha, mẹ là người quốc tế thì phải nộp văn bản thỏa thuận hợp tác của cha, mẹ về việc lựa chọn quốc tịch cho con. Trường hợp cha, mẹ lựa chọn quốc tịch quốc tế cho con, thì ngoài văn bản thỏa thuận hợp tác lựa chọn quốc tịch còn phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nước mà trẻ được chọn mang quốc tịch về việc trẻ có quốc tịch thích hợp quy định của pháp lý nước đó.

– Chứng cứ chứng tỏ quan hệ cha, con hoặc quan hệ mẹ, con gồm một trong những sách vở, tài liệu sau này:

+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc quốc tế xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

+ Trường hợp không còn chứng cứ chứng tỏ quan hệ cha, mẹ, con nêu trên thì phải có văn bản cam kết của những bên nhận cha, mẹ, con, có tối thiểu hai người làm chứng về quan hệ cha, mẹ, con.

– Trường hợp Đk nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với những người quốc tế hoặc giữa người quốc tế với nhau thì người quốc tế phải nộp bản sao hộ chiếu hoặc sách vở có mức giá trị thay hộ chiếu để chứng tỏ về nhân thân.

* Lưu ý:

– Đối với sách vở nộp, xuất trình:

+ Trường hợp tình nhân cầu nộp sách vở là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được xác nhận từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất trình bản chính; nếu tình nhân cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, so sánh bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp xác nhận về việc đã so sánh nội dung sách vở đó, không được yêu cầu người đi Đk nộp bản sao sách vở đó.

+ Đối với sách vở xuất trình khi Đk hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, so sánh với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong hồ sơ và trả lại cho những người dân xuất trình, không được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp sách vở đó.

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của quốc tế cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc Đk hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; sách vở bằng tiếng quốc tế phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc xác nhận chữ ký người dịch theo quy định của pháp lý.

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ Đk hộ tịch theo quy định của pháp lý hộ tịch, không được yêu cầu người Đk hộ tịch nộp thêm sách vở mà pháp lý hộ tịch không quy định phải nộp.

– Trường hợp được cho phép tình nhân cầu Đk hộ tịch lập văn bản cam kết về nội dung yêu cầu Đk hộ tịch thì cơ quan Đk hộ tịch phải lý giải rõ cho những người dân lập văn bản cam kết về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam kết không đúng thực sự.

Cơ quan Đk hộ tịch từ chối xử lý và xử lý hoặc đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả Đk hộ tịch, nếu có cơ sở xác lập nội dung cam kết không đúng thực sự.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn xử lý và xử lý: 15 ngày.

Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân

Cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động:

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ là công dân Việt Nam thực thi Đk khai sinh phối hợp nhận cha, mẹ, con mà một bên có yêu cầu là người quốc tế, công dân Việt Nam định cư ở quốc tế.

Cơ quan thực thi thủ tục hành chính:

Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hành động.

Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực thi thủ tục hành chính: Giấy khai sinh, Trích lục Đk nhận cha, mẹ, con (bản chính).

Lệ phí: Theo mức thu lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

Miễn lệ phí cho những người dân thuộc mái ấm gia đình có công với nước; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai Đk khai sinh, Tờ khai Đk nhận cha, mẹ, con

Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục hành chính

– Bên nhận và bên được trao là cha, mẹ, con đều còn sống;

– Việc nhận cha, mẹ, con không còn tranh chấp.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình năm năm trước đó;

– Luật Hộ tịch năm năm trước đó;

– Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch;

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/năm ngoái/NĐ-CP ngày 15/11/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch;

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

…………….

Tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng


Bạn đang tìm hiểu thêm bài Quyết định 1872/QĐ-BTP 2022

Với việc Bạn xem post Quyết định 1872/QĐ-BTP Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game tài liệu Quyết định 1872/QĐ-BTP Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game tài liệu Quyết định 1872/QĐ-BTP Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan or tham gia Groups zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Quyết #định #1872QĐBTP