0765562555

Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT Mới nhất 2022 được update : 2021-09-04 10:22:24

3411

Xin chàoNgày 03/08/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tư khởi đầu có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày 18/09/2018. Theo đó, cơ sở giáo dục quốc dân phải xây dựng tổ tiếp nhận tài trợ và sau khoản thời hạn hoàn thành xong trách nhiệm, tổ tiếp nhận tài trợ tự giải thể. Cơ sở giáo dục triển khai quản trị và vận hành và sử dụng tài trợ như sau:Bạn đang xem: Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT Cơ sở giáo dục lập kế hoạch sử dụng tài trợ, xác lập rõ mục tiêu, đối tượng người dùng thụ hưởng; phương pháp và tiến độ thực thi; tiếp theo đó kế hoạch phải được công bố và lấy ý kiến tối thiểu trước 15 ngày thao tác. Cơ sở giáo dục phải lập văn bản báo cáo giải trình quyết toán việc làm hoàn thành xong và niêm yết công khai minh bạch để người học và xã hội nhìn nhận, giám sát. Các thành phầm, khu công trình xây dựng tài trợ phải được sử dụng đúng mục tiêu, được sắp xếp kinh phí góp vốn đầu tư trùng tu, bảo dưỡng thường xuyên. Giá trị của khoản tài trợ phải được theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 16/2018/TT-BGDĐT Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 03 tháng 8 năm 2018 THÔNG TƯ 16/2018/TT-BGDĐT QUY ĐỊNH VỀ TÀI TRỢ CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm trước đó đó của nhà nước sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy; Theo đề xuất kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Thông tư quy định về tài trợ cho những cơ sở giáo dục thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng 1. Thông tư này quy định về vận động, tiếp nhận, quản trị và vận hành và sử dụng những khoản tài trợ của những cty, tổ chức triển khai, thành viên trong nước và ngoài nước cho những cơ sở giáo dục thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân. 2. Thông tư này vận dụng riêng với: a) Các cơ sở giáo dục thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân, gồm có: cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, cơ sở giáo dục phổ thông, nhiều chủng loại trường chuyên biệt cơ sở giáo dục thường xuyên, trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm cơ sở giáo dục ĐH (sau này gọi là cơ sở giáo dục); b) Các cơ quan, tổ chức triển khai và thành viên có tương quan. 3. Tài trợ cho giáo dục quy định tại Thông tư này là những khoản góp phần tương hỗ tự nguyện không hoàn trả bằng tiền, hiện vật hoặc phi vật chất từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước của những cty, tổ chức triển khai, thành viên trong và ngoài nước (sau này gọi là nhà tài trợ) cho những cơ sở giáo dục. 4. Thông tư này sẽ không còn vận dụng riêng với những khoản tài trợ đã được quy định tại Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực thi Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của nhà nước về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng những nguồn góp phần tự nguyện tương hỗ nhân dân khắc phục trở ngại vất vả do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; Thông tư số 35/2011/TT- BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho những người dân học trong những cơ sở giáo dục thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của nhà nước phát hành Quy chế quản trị và vận hành và sử dụng viện trợ phi nhà nước quốc tế và Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP. Điều 2. Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản trị và vận hành và sử dụng tài trợ 1. Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai minh bạch, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ trung bình, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không tận dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc góp phần và không coi lôi kéo tài trợ là yếu tố kiện cho việc phục vụ dịch vụ giáo dục, đào tạo và giảng dạy. 2. Việc vận động, tiếp nhận, quản trị và vận hành và sử dụng những khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai minh bạch tại cơ sở giáo dục được trao tài trợ và tuân thủ đúng quy định của pháp lý hiện hành. 3. Việc quản trị và vận hành, sử dụng những khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm chi phí, hiệu suất cao, đúng mục tiêu và không để thất thoát, tiêu tốn lãng phí. 4. Không tiếp nhận những hiện vật không phục vụ mục tiêu sử dụng trong cơ sở giáo dục, hiện vật ô nhiễm, nguy hiểm riêng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, sức mạnh thể chất của cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới và người học. 5. Khuyến khích những nhà tài trợ tự tổ chức triển khai thực thi việc góp vốn đầu tư xây dựng, shopping trang thiết bị và lắp ráp hoàn hảo nhất để chuyển giao cho cơ sở giáo dục theo sự thỏa thuận hợp tác và hướng dẫn của cơ sở giáo dục. 6. Khuyến khích những tổ chức triển khai, thành viên tài trợ, ủng hộ để tăng trưởng sự nghiệp giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, tương hỗ hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy – học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục tại những cơ sở giáo dục. Điều 3. Nội dung vận động và tiếp nhận tài trợ 1. Cơ sở giáo dục được vận động, tiếp nhận những khoản tài trợ để thực thi những nội dung sau: a) Trang bị thiết bị, vật dụng phục vụ dạy và học; thiết bị phục vụ nghiên cứu và phân tích khoa học; tái tạo, sửa chữa thay thế, xây dựng những khuôn khổ khu công trình xây dựng phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục tại cơ sở giáo dục; b) Hỗ trợ hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục, đào tạo và giảng dạy và nghiên cứu và phân tích khoa học trong cơ sở giáo dục. 2. Không vận động tài trợ để chi trả: thù lao giảng dạy; những khoản chi tương quan trực tiếp cho cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, giảng viên và nhân viên cấp dưới, những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt bảo mật thông tin an ninh, bảo vệ; thù lao trông coi phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải lối đi bộ của học viên; thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới; những ngân sách tương hỗ công tác thao tác quản trị và vận hành của cơ sở giáo dục. Điều 4. Hình thức tài trợ 1. Tài trợ bằng tiền: Nhà tài trợ sẽ chuyển một khoản tiền bằng đồng đúc Việt Nam hoặc ngoại tệ, kim cương, đá quý, sắt kẽm kim loại quý trực tiếp cho cơ sở giáo dục hoặc trải qua thông tin tài khoản của cơ sở giáo dục mở tại Kho bạc nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại. Xem thêm: Giấy đề xuất kiến nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất2. Tài trợ bằng hiện vật: Nhà tài trợ chuyển giao cho cơ sở giáo dục những hiện vật như sách, vở, quần áo, lương thực, thực phẩm, vật tư, thiết bị, vật dụng dạy học, khu công trình xây dựng xây dựng và những hiện vật khác có mức giá trị sử dụng, phục vụ nhu yếu thiết thực của người học và cơ sở giáo dục. Đối với hình thức tài trợ bằng khu công trình xây dựng, việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự trù, cấp giấy phép xây dựng, quản trị và vận hành chất lượng khu công trình xây dựng, nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao, bảo hành, bảo hiểm khu công trình xây dựng xây dựng được thực thi theo như đúng quy định của pháp lý hiện hành về góp vốn đầu tư xây dựng. 3. Tài trợ phi vật chất: Nhà tài trợ chuyển giao hoặc cấp quyền sử dụng không thu tiền riêng với bản quyền và quyền sở hữu những tài sản thuộc về trí tuệ; quyền sử dụng đất; góp phần ngày công lao động; phục vụ dịch vụ đào tạo và giảng dạy, tham quan, khảo sát, hội thảo chiến lược, Chuyên Viên tư vấn miễn phí cho cơ sở giáo dục. Chương II QUY TRÌNH VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI TRỢ Điều 5. Vận động tài trợ 1. Căn cứ vào kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí năm học và dự trù ngân sách được cơ quan nhà nước giao, định kỳ hoặc đột xuất, cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch vận động tài trợ văn bản báo cáo giải trình phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy phê duyệt riêng với cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, cơ sở giáo dục cấp tiểu học, trung học cơ sở; văn bản báo cáo giải trình sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy phê duyệt riêng với cơ sở giáo dục cấp trung học phổ thông và những cơ sở giáo dục khác trực thuộc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy, trước lúc tổ chức triển khai vận động tài trợ. Đối với trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục ĐH, kế hoạch vận động tài trợ phải trình Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị phê duyệt trước lúc vận động tài trợ và văn bản báo cáo giải trình cơ quan cấp trên trực tiếp. 2. Sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy, phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy có trách nhiệm thẩm định phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ trong vòng 15 ngày Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục. Trường hợp phát hiện kế hoạch vận động tài trợ không đúng quy trình, quy định và không minh bạch thì phải yêu cầu cơ sở giáo dục dừng triển khai kế hoạch vận động tài trợ. 3. Kế hoạch vận động tài trợ phải xác lập rõ nội dung, mục tiêu, đối tượng người dùng thụ hưởng, dự trù kinh phí góp vốn đầu tư và kế hoạch triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí cần tài trợ. Điều 6. Tiếp nhận tài trợ 1. Thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ a) Cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng Tổ tiếp nhận tài trợ. Tổ tiếp nhận tài trợ gồm có những thành phần chính sau: thủ trưởng cơ sở giáo dục; kế toán trưởng; Ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên hoặc đại diện thay mặt thay mặt Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên; đại diện thay mặt thay mặt của hiệp hội dân cư trên địa phận đặt trụ sở của cơ sở giáo dục (nếu có); b) Thủ trưởng cơ sở giáo dục là Tổ trưởng Tổ tiếp nhận tài trợ; c) Tổ tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm phổ cập, thông tin rộng tự do mục tiêu, ý nghĩa, nguyên tắc của hoạt động và sinh hoạt giải trí tài trợ; phục vụ thông tin về thời hạn, địa chỉ, tên và số Tk Ngân hàng tiếp nhận tài trợ của cơ sở giáo dục; nghiệm thu sát hoạch và chuyển giao đưa vào sử dụng những khoản tài trợ bằng hiện vật hoặc phi vật chất; d) Tổ tiếp nhận tự giải thể sau khoản thời hạn hoàn thành xong trách nhiệm. 2. Cơ sở giáo dục tổ chức triển khai tiếp nhận khoản tài trợ như sau: a) Đối với những khoản tài trợ bằng tiền: – Cơ sở giáo dục phải mở sổ kế toán rõ ràng để theo dõi riêng số tiền được tài trợ; mở thêm một thông tin tài khoản tại Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước để tiếp nhận riêng với khoản tài trợ được chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước; – Trường hợp tài trợ bằng kim cương, đá quý, sắt kẽm kim loại quý hoặc hiện vật có mức giá trị khác, cơ sở giáo dục phối phù thích hợp với Tổ tiếp nhận tài trợ tổ chức triển khai đẩy ra cho Ngân hàng Thương mại hoặc tổ chức triển khai đấu giá và nộp số tiền thu được vào thông tin tài khoản của cơ sở giáo dục. b) Đối với khoản tài trợ bằng hiện vật: – Cơ sở giáo dục phối phù thích hợp với Tố tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm thực thi những thủ tục nhận chuyển giao, sẵn sàng sẵn sàng mặt phẳng, kho bãi để dữ gìn và bảo vệ hiện vật tài trợ đảm bảo thuận tiện, nhanh gọn; – Trường hợp tài trợ bằng khu công trình xây dựng xây dựng cơ bản theo như hình thức “chìa khóa trao tay”: Nhà tài trợ hoàn thành xong hồ sơ, tài liệu và chứng từ tương quan đến xây dựng khu công trình xây dựng chuyển cho cơ sở giáo dục và cơ quan tài chính cùng cấp để thực thi hạch toán theo giá trị khu công trình xây dựng tài trợ đã nhận được chuyển giao. Khuyến khích việc lập quyết toán vốn theo quy định tại Thông tư số 09/năm trong năm này/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm năm trong năm này của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án công trình bất Động sản hoàn thành xong thuộc nguồn vốn nhà nước; – Trường hợp tài trợ bằng thiết bị, máy móc: Nhà tài trợ phục vụ tài liệu, hồ sơ kỹ thuật cho cơ sở giáo dục theo quy định của pháp lý hiện hành. c) Đối với khoản tài trợ phi vật chất: Cơ sở giáo dục tiếp nhận, quản trị và vận hành và sử dụng theo quy định của pháp lý về sở hữu trí tuệ và những văn bản pháp lý hiện hành. Trường hợp tài trợ bằng quyền sử dụng đất: Nhà tài trợ phục vụ những hồ sơ tương quan đến quyền sử dụng đất và làm những thủ tục chuyển giao quyền sử dụng đất cho cơ sở giáo dục tiếp nhận, quản trị và vận hành và sử dụng theo quy định của pháp lý về đất đai. Điều 7. Quản lý, sử dụng tài trợ 1. Cơ sở giáo dục lập kế hoạch sử dụng tài trợ, trong số đó xác lập rõ mục tiêu, đối tượng người dùng thụ hưởng; phương pháp tổ chức triển khai thực thi, tiến độ thực thi; chất lượng hoạt động và sinh hoạt giải trí, chất lượng thành phầm, khu công trình xây dựng kèm dự trù kinh phí góp vốn đầu tư rõ ràng phù phù thích hợp với những quy định về tiêu chuẩn, định mức hiện hành. Kế hoạch sử dụng khoản tài trợ phải được công bố và niêm yết công khai minh bạch trước lúc tổ chức triển khai thực thi tối thiểu 15 ngày thao tác để lấy ý kiến góp phần của cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên, sinh viên, cha mẹ học viên, người giám hộ (nếu có) và nhà tài trợ. 2. Quá trình thực thi kế hoạch sử dụng tài trợ phải tuân thủ đúng mục tiêu đã đưa ra, đảm bảo tiến độ thời hạn, chất lượng thành phầm, tiêu chuẩn, định mức quy định, tuân thủ những quy định hiện hành về trình tự, thủ tục góp vốn đầu tư xây dựng và shopping đấu thầu. Cơ sở giáo dục phải lập văn bản báo cáo giải trình quyết toán việc làm hoàn thành xong và niêm yết công khai minh bạch để người học và xã hội giám sát, nhìn nhận. 3. Các thành phầm, khu công trình xây dựng hình thành từ những khoản tài trợ phải được sử dụng đúng mục tiêu và được sắp xếp kinh phí góp vốn đầu tư trùng tu, bảo dưỡng thường xuyên để phát huy hiệu suất cao sử dụng, không để thất thoát, tiêu tốn lãng phí. 4. Giá trị của khoản tài trợ phải được theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định. Điều 8. Báo cáo tài chính và công khai minh bạch tài chính 1. Các khoản tài trợ phải được tổng hợp kịp thời vào văn bản báo cáo giải trình quyết toán thu, chi tài chính theo kỳ và văn bản báo cáo giải trình quyết toán tài chính thường niên theo quy định của pháp lý. 2. Đơn vị dự trù cấp trên có trách nhiệm thẩm tra, xét duyệt quyết toán riêng với khoản tài trợ của cty dự trù cấp dưới. Xem thêm: Lời bài hát Tình Yêu Ngủ Quên – Hoàng Tôn x LyHan3. Cơ sở giáo dục sử dụng tài trợ phải công khai minh bạch nội dung văn bản báo cáo giải trình tài chính năm và công khai minh bạch quyết toán thu, chi tài chính năm riêng với những khoản tài trợ. a) Nội dung công khai minh bạch tài chính gồm có: Tên khoản tài trợ; tên tổ chức triển khai tài trợ; giá trị tài trợ, quyết toán thu, chi; kết quả truy thuế kiểm toán (nếu có); b) Hình thức công khai minh bạch văn bản báo cáo giải trình tài chính: Báo cáo bằng văn bản cho cơ quan quản trị và vận hành cấp trên có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ và cơ quan tài chính đồng cấp; niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở của cơ sở giáo dục nhận tài trợ và những hình thức khác; c) Thời điểm công khai minh bạch: Việc công khai minh bạch văn bản báo cáo giải trình tài chính được thực thi ngay sau khoản thời hạn kết thúc quyết toán năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán. Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc TW (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, những cty quản trị và vận hành giáo dục, cơ quan quản trị và vận hành tài chính và những ngành tương quan thực thi Thông tư này trên địa phận theo thẩm quyền. 2. Chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy, những ngành tương quan tổ chức triển khai thanh tra, kiểm tra việc thực thi Thông tư này trên địa phận, kịp thời trấn áp và chấn chỉnh và xử lý những trường hợp sai phạm. Điều 10. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy 1. Tham mưu cho Ủy ban nhân cấp tỉnh hướng dẫn, chỉ huy việc thực thi Thông tư này trên địa phận. 2. Chủ trì, phối phù thích hợp với cơ quan tài chính, thanh tra và những cty có tương quan tổ chức triển khai thanh tra, kiểm tra việc thực thi, kịp thời trấn áp và chấn chỉnh và xử lý những trường hợp sai phạm. 3. Phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ của cơ sở giáo dục cấp trung học phổ thông và những cơ sở giáo dục khác trực thuộc đảm bảo phù phù thích hợp với trách nhiệm triển khai năm học. 4. Tổng hợp văn bản báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tình hình vận động, tiếp nhận, quản trị và vận hành và sử dụng tài trợ của cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành. Điều 11. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy 1. Chủ trì, phối phù thích hợp với cơ quan tài chính, thanh tra và những cty có tương quan tổ chức triển khai thanh tra, kiểm tra việc thực thi Thông tư này, kịp thời trấn áp và chấn chỉnh và xử lý những trường hợp sai phạm. 2. Phê duyệt Kế hoạch vận động tài trợ của cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, cơ sở giáo dục cấp tiểu học, trung học cơ sở đảm bảo phù phù thích hợp với trách nhiệm triển khai năm học. 3. Tổng hợp văn bản báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân cấp huyện tình hình vận động, tiếp nhận, quản trị và vận hành và sử dụng tài trợ của cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành. Điều 12. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ sở giáo dục Thủ trưởng cơ sở giáo dục phụ trách trước pháp lý về việc vận động, tiếp nhận, quản trị và vận hành và sử dụng những khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục, rõ ràng: 1. Tổ chức thực thi những quy định tại Thông tư này; thực thi tổng kết, nhìn nhận nhằm mục đích hoàn thiện và nâng cao hiệu suất cao việc vận động, tiếp nhận, quản trị và vận hành và sử dụng tài trợ. 2. Phê duyệt văn bản báo cáo giải trình quyết toán những khoản tài trợ theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư này; gửi kết quả thực thi đến cơ quan quản trị và vận hành cấp trên và nhà tài trợ. 3. Thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này. 4. Phối phù thích hợp với nhà tài trợ tổ chức triển khai triển khai có hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí tài trợ cho cơ sở giáo dục. Chủ động đề xuất kiến nghị với nhà tài trợ về thứ tự trách nhiệm ưu tiên trong việc sử dụng tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, tương hỗ hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy – học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục phù phù thích hợp với kế hoạch tăng trưởng của cơ sở giáo dục. 5. Phối phù thích hợp với nhà tài trợ thực thi những giải pháp kỹ thuật, quy trình, thủ tục trong quy trình thực thi để đảm bảo chất lượng, mỹ quan của thành phầm, khu công trình xây dựng và phù phù thích hợp với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên giáo dục. 6. Tổ chức nghiệm thu sát hoạch, tiếp nhận thành phầm, khu công trình xây dựng do nhà tài trợ tự thực thi theo như đúng quy định của pháp lý và có trách nhiệm quản trị và vận hành, trùng tu, bảo dưỡng để đảm bảo thành phầm, khu công trình xây dựng được sử dụng hiệu suất cao, đúng mục tiêu. 7. Có trách nhiệm văn bản báo cáo giải trình với cơ quan quản trị và vận hành cấp trên về tình hình vận động, tiếp nhận, quản trị và vận hành và sử dụng tài trợ. 8. Chịu trách nhiệm văn bản báo cáo giải trình, giải trình những cty có hiệu suất cao giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản trị và vận hành và sử dụng tài trợ tại cơ sở giáo dục nếu được yêu cầu. 9. Có trách nhiệm giải trình, vấn đáp những ý kiến vướng mắc (nếu có) của giáo viên, cán bộ, nhân viên cấp dưới, học viên, sinh viên, cha mẹ học viên và nhà tài trợ trong việc tiếp nhận, quản trị và vận hành và sử dụng tài trợ. Điều 13. Trách nhiệm của Ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên 1. Phối phù thích hợp với cơ sở giáo dục trong việc tổ chức triển khai vận động, tiếp nhận, quản trị và vận hành và sử dụng những khoản tài trợ. 2. Cử đại diện thay mặt thay mặt tham gia Tổ tiếp nhận tài trợ của cơ sở giáo dục để phổ cập, thông tin rộng tự do mục tiêu, ý nghĩa, nguyên tắc và việc quản trị và vận hành sử dụng tài trợ tới toàn bộ phụ huynh trong trường. 3. Cử đại diện thay mặt thay mặt tham gia quy trình tiếp nhận tài trợ, nghiệm thu sát hoạch và chuyển giao đưa vào sử dụng những khoản tài trợ bằng hiện vật hoặc phi vật chất. 4. Giám sát việc quản trị và vận hành và sử dụng tài trợ của cơ sở giáo dục. ……….. Mời những ban tải Thông tư về để click more nội dung rõ ràng Ngày thứ 3/08/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tư khởi đầu có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày 18/09/2018. Theo đó, cơ sở giáo dục quốc dân phải xây dựng tổ tiếp nhận tài trợ và sau khoản thời hạn hoàn thành xong trách nhiệm, tổ tiếp nhận tài trợ tự giải thể. Cơ sở giáo dục triển khai quản trị và vận hành và sử dụng tài trợ như sau:Bạn đang xem: Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT Cơ sở giáo dục lập kế hoạch sử dụng tài trợ, xác lập rõ mục tiêu, đối tượng người dùng thụ hưởng; phương pháp và tiến độ thực thi; tiếp theo đó kế hoạch phải được công bố và lấy ý kiến tối thiểu trước 15 ngày thao tác. Cơ sở giáo dục phải lập văn bản báo cáo giải trình quyết toán việc làm hoàn thành xong và niêm yết công khai minh bạch để người học và xã hội nhìn nhận, giám sát. Các thành phầm, khu công trình xây dựng tài trợ phải được sử dụng đúng mục tiêu, được sắp xếp kinh phí góp vốn đầu tư trùng tu, bảo dưỡng thường xuyên. Giá trị của khoản tài trợ phải được theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 16/2018/TT-BGDĐT Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 03 tháng 8 năm 2018 THÔNG TƯ 16/2018/TT-BGDĐT QUY ĐỊNH VỀ TÀI TRỢ CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm trước đó đó của nhà nước sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy; Theo đề xuất kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Thông tư quy định về tài trợ cho những cơ sở giáo dục thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng 1. Thông tư này quy định về vận động, tiếp nhận, quản trị và vận hành và sử dụng những khoản tài trợ của những cty, tổ chức triển khai, thành viên trong nước và ngoài nước cho những cơ sở giáo dục thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân. 2. Thông tư này vận dụng riêng với: a) Các cơ sở giáo dục thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân, gồm có: cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, cơ sở giáo dục phổ thông, nhiều chủng loại trường chuyên biệt cơ sở giáo dục thường xuyên, trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm cơ sở giáo dục ĐH (sau này gọi là cơ sở giáo dục); b) Các cơ quan, tổ chức triển khai và thành viên có tương quan. 3. Tài trợ cho giáo dục quy định tại Thông tư này là những khoản góp phần tương hỗ tự nguyện không hoàn trả bằng tiền, hiện vật hoặc phi vật chất từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước của những cty, tổ chức triển khai, thành viên trong và ngoài nước (sau này gọi là nhà tài trợ) cho những cơ sở giáo dục. 4. Thông tư này sẽ không còn vận dụng riêng với những khoản tài trợ đã được quy định tại Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực thi Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của nhà nước về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng những nguồn góp phần tự nguyện tương hỗ nhân dân khắc phục trở ngại vất vả do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; Thông tư số 35/2011/TT- BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho những người dân học trong những cơ sở giáo dục thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của nhà nước phát hành Quy chế quản trị và vận hành và sử dụng viện trợ phi nhà nước quốc tế và Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP. Điều 2. Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản trị và vận hành và sử dụng tài trợ 1. Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai minh bạch, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ trung bình, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không tận dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc góp phần và không coi lôi kéo tài trợ là yếu tố kiện cho việc phục vụ dịch vụ giáo dục, đào tạo và giảng dạy. 2. Việc vận động, tiếp nhận, quản trị và vận hành và sử dụng những khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai minh bạch tại cơ sở giáo dục được trao tài trợ và tuân thủ đúng quy định của pháp lý hiện hành. 3. Việc quản trị và vận hành, sử dụng những khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm chi phí, hiệu suất cao, đúng mục tiêu và không để thất thoát, tiêu tốn lãng phí. 4. Không tiếp nhận những hiện vật không phục vụ mục tiêu sử dụng trong cơ sở giáo dục, hiện vật ô nhiễm, nguy hiểm riêng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, sức mạnh thể chất của cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới và người học. 5. Khuyến khích những nhà tài trợ tự tổ chức triển khai thực thi việc góp vốn đầu tư xây dựng, shopping trang thiết bị và lắp ráp hoàn hảo nhất để chuyển giao cho cơ sở giáo dục theo sự thỏa thuận hợp tác và hướng dẫn của cơ sở giáo dục. 6. Khuyến khích những tổ chức triển khai, thành viên tài trợ, ủng hộ để tăng trưởng sự nghiệp giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, tương hỗ hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy – học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục tại những cơ sở giáo dục. Điều 3. Nội dung vận động và tiếp nhận tài trợ 1. Cơ sở giáo dục được vận động, tiếp nhận những khoản tài trợ để thực thi những nội dung sau: a) Trang bị thiết bị, vật dụng phục vụ dạy và học; thiết bị phục vụ nghiên cứu và phân tích khoa học; tái tạo, sửa chữa thay thế, xây dựng những khuôn khổ khu công trình xây dựng phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục tại cơ sở giáo dục; b) Hỗ trợ hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục, đào tạo và giảng dạy và nghiên cứu và phân tích khoa học trong cơ sở giáo dục. 2. Không vận động tài trợ để chi trả: thù lao giảng dạy; những khoản chi tương quan trực tiếp cho cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, giảng viên và nhân viên cấp dưới, những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt bảo mật thông tin an ninh, bảo vệ; thù lao trông coi phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải lối đi bộ của học viên; thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới; những ngân sách tương hỗ công tác thao tác quản trị và vận hành của cơ sở giáo dục. Điều 4. Hình thức tài trợ 1. Tài trợ bằng tiền: Nhà tài trợ sẽ chuyển một khoản tiền bằng đồng đúc Việt Nam hoặc ngoại tệ, kim cương, đá quý, sắt kẽm kim loại quý trực tiếp cho cơ sở giáo dục hoặc trải qua thông tin tài khoản của cơ sở giáo dục mở tại Kho bạc nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại. Xem thêm: Giấy đề xuất kiến nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất2. Tài trợ bằng hiện vật: Nhà tài trợ chuyển giao cho cơ sở giáo dục những hiện vật như sách, vở, quần áo, lương thực, thực phẩm, vật tư, thiết bị, vật dụng dạy học, khu công trình xây dựng xây dựng và những hiện vật khác có mức giá trị sử dụng, phục vụ nhu yếu thiết thực của người học và cơ sở giáo dục. Đối với hình thức tài trợ bằng khu công trình xây dựng, việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự trù, cấp giấy phép xây dựng, quản trị và vận hành chất lượng khu công trình xây dựng, nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao, bảo hành, bảo hiểm khu công trình xây dựng xây dựng được thực thi theo như đúng quy định của pháp lý hiện hành về góp vốn đầu tư xây dựng. 3. Tài trợ phi vật chất: Nhà tài trợ chuyển giao hoặc cấp quyền sử dụng không thu tiền riêng với bản quyền và quyền sở hữu những tài sản thuộc về trí tuệ; quyền sử dụng đất; góp phần ngày công lao động; phục vụ dịch vụ đào tạo và giảng dạy, tham quan, khảo sát, hội thảo chiến lược, Chuyên Viên tư vấn miễn phí cho cơ sở giáo dục. Chương II QUY TRÌNH VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI TRỢ Điều 5. Vận động tài trợ 1. Căn cứ vào kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí năm học và dự trù ngân sách được cơ quan nhà nước giao, định kỳ hoặc đột xuất, cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch vận động tài trợ văn bản báo cáo giải trình phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy phê duyệt riêng với cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, cơ sở giáo dục cấp tiểu học, trung học cơ sở; văn bản báo cáo giải trình sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy phê duyệt riêng với cơ sở giáo dục cấp trung học phổ thông và những cơ sở giáo dục khác trực thuộc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy, trước lúc tổ chức triển khai vận động tài trợ. Đối với trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục ĐH, kế hoạch vận động tài trợ phải trình Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị phê duyệt trước lúc vận động tài trợ và văn bản báo cáo giải trình cơ quan cấp trên trực tiếp. 2. Sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy, phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy có trách nhiệm thẩm định phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ trong vòng 15 ngày Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục. Trường hợp phát hiện kế hoạch vận động tài trợ không đúng quy trình, quy định và không minh bạch thì phải yêu cầu cơ sở giáo dục dừng triển khai kế hoạch vận động tài trợ. 3. Kế hoạch vận động tài trợ phải xác lập rõ nội dung, mục tiêu, đối tượng người dùng thụ hưởng, dự trù kinh phí góp vốn đầu tư và kế hoạch triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí cần tài trợ. Điều 6. Tiếp nhận tài trợ 1. Thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ a) Cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng Tổ tiếp nhận tài trợ. Tổ tiếp nhận tài trợ gồm có những thành phần chính sau: thủ trưởng cơ sở giáo dục; kế toán trưởng; Ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên hoặc đại diện thay mặt thay mặt Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên; đại diện thay mặt thay mặt của hiệp hội dân cư trên địa phận đặt trụ sở của cơ sở giáo dục (nếu có); b) Thủ trưởng cơ sở giáo dục là Tổ trưởng Tổ tiếp nhận tài trợ; c) Tổ tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm phổ cập, thông tin rộng tự do mục tiêu, ý nghĩa, nguyên tắc của hoạt động và sinh hoạt giải trí tài trợ; phục vụ thông tin về thời hạn, địa chỉ, tên và số Tk Ngân hàng tiếp nhận tài trợ của cơ sở giáo dục; nghiệm thu sát hoạch và chuyển giao đưa vào sử dụng những khoản tài trợ bằng hiện vật hoặc phi vật chất; d) Tổ tiếp nhận tự giải thể sau khoản thời hạn hoàn thành xong trách nhiệm. 2. Cơ sở giáo dục tổ chức triển khai tiếp nhận khoản tài trợ như sau: a) Đối với những khoản tài trợ bằng tiền: – Cơ sở giáo dục phải mở sổ kế toán rõ ràng để theo dõi riêng số tiền được tài trợ; mở thêm một thông tin tài khoản tại Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước để tiếp nhận riêng với khoản tài trợ được chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước; – Trường hợp tài trợ bằng kim cương, đá quý, sắt kẽm kim loại quý hoặc hiện vật có mức giá trị khác, cơ sở giáo dục phối phù thích hợp với Tổ tiếp nhận tài trợ tổ chức triển khai đẩy ra cho Ngân hàng Thương mại hoặc tổ chức triển khai đấu giá và nộp số tiền thu được vào thông tin tài khoản của cơ sở giáo dục. b) Đối với khoản tài trợ bằng hiện vật: – Cơ sở giáo dục phối phù thích hợp với Tố tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm thực thi những thủ tục nhận chuyển giao, sẵn sàng sẵn sàng mặt phẳng, kho bãi để dữ gìn và bảo vệ hiện vật tài trợ đảm bảo thuận tiện, nhanh gọn; – Trường hợp tài trợ bằng khu công trình xây dựng xây dựng cơ bản theo như hình thức “chìa khóa trao tay”: Nhà tài trợ hoàn thành xong hồ sơ, tài liệu và chứng từ tương quan đến xây dựng khu công trình xây dựng chuyển cho cơ sở giáo dục và cơ quan tài chính cùng cấp để thực thi hạch toán theo giá trị khu công trình xây dựng tài trợ đã nhận được chuyển giao. Khuyến khích việc lập quyết toán vốn theo quy định tại Thông tư số 09/năm trong năm này/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm năm trong năm này của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án công trình bất Động sản hoàn thành xong thuộc nguồn vốn nhà nước; – Trường hợp tài trợ bằng thiết bị, máy móc: Nhà tài trợ phục vụ tài liệu, hồ sơ kỹ thuật cho cơ sở giáo dục theo quy định của pháp lý hiện hành. c) Đối với khoản tài trợ phi vật chất: Cơ sở giáo dục tiếp nhận, quản trị và vận hành và sử dụng theo quy định của pháp lý về sở hữu trí tuệ và những văn bản pháp lý hiện hành. Trường hợp tài trợ bằng quyền sử dụng đất: Nhà tài trợ phục vụ những hồ sơ tương quan đến quyền sử dụng đất và làm những thủ tục chuyển giao quyền sử dụng đất cho cơ sở giáo dục tiếp nhận, quản trị và vận hành và sử dụng theo quy định của pháp lý về đất đai. Điều 7. Quản lý, sử dụng tài trợ 1. Cơ sở giáo dục lập kế hoạch sử dụng tài trợ, trong số đó xác lập rõ mục tiêu, đối tượng người dùng thụ hưởng; phương pháp tổ chức triển khai thực thi, tiến độ thực thi; chất lượng hoạt động và sinh hoạt giải trí, chất lượng thành phầm, khu công trình xây dựng kèm dự trù kinh phí góp vốn đầu tư rõ ràng phù phù thích hợp với những quy định về tiêu chuẩn, định mức hiện hành. Kế hoạch sử dụng khoản tài trợ phải được công bố và niêm yết công khai minh bạch trước lúc tổ chức triển khai thực thi tối thiểu 15 ngày thao tác để lấy ý kiến góp phần của cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên, sinh viên, cha mẹ học viên, người giám hộ (nếu có) và nhà tài trợ. 2. Quá trình thực thi kế hoạch sử dụng tài trợ phải tuân thủ đúng mục tiêu đã đưa ra, đảm bảo tiến độ thời hạn, chất lượng thành phầm, tiêu chuẩn, định mức quy định, tuân thủ những quy định hiện hành về trình tự, thủ tục góp vốn đầu tư xây dựng và shopping đấu thầu. Cơ sở giáo dục phải lập văn bản báo cáo giải trình quyết toán việc làm hoàn thành xong và niêm yết công khai minh bạch để người học và xã hội giám sát, nhìn nhận. 3. Các thành phầm, khu công trình xây dựng hình thành từ những khoản tài trợ phải được sử dụng đúng mục tiêu và được sắp xếp kinh phí góp vốn đầu tư trùng tu, bảo dưỡng thường xuyên để phát huy hiệu suất cao sử dụng, không để thất thoát, tiêu tốn lãng phí. 4. Giá trị của khoản tài trợ phải được theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định. Điều 8. Báo cáo tài chính và công khai minh bạch tài chính 1. Các khoản tài trợ phải được tổng hợp kịp thời vào văn bản báo cáo giải trình quyết toán thu, chi tài chính theo kỳ và văn bản báo cáo giải trình quyết toán tài chính thường niên theo quy định của pháp lý. 2. Đơn vị dự trù cấp trên có trách nhiệm thẩm tra, xét duyệt quyết toán riêng với khoản tài trợ của cty dự trù cấp dưới. Xem thêm: Lời bài hát Tình Yêu Ngủ Quên – Hoàng Tôn x LyHan3. Cơ sở giáo dục sử dụng tài trợ phải công khai minh bạch nội dung văn bản báo cáo giải trình tài chính năm và công khai minh bạch quyết toán thu, chi tài chính năm riêng với những khoản tài trợ. a) Nội dung công khai minh bạch tài chính gồm có: Tên khoản tài trợ; tên tổ chức triển khai tài trợ; giá trị tài trợ, quyết toán thu, chi; kết quả truy thuế kiểm toán (nếu có); b) Hình thức công khai minh bạch văn bản báo cáo giải trình tài chính: Báo cáo bằng văn bản cho cơ quan quản trị và vận hành cấp trên có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ và cơ quan tài chính đồng cấp; niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở của cơ sở giáo dục nhận tài trợ và những hình thức khác; c) Thời điểm công khai minh bạch: Việc công khai minh bạch văn bản báo cáo giải trình tài chính được thực thi ngay sau khoản thời hạn kết thúc quyết toán năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán. Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc TW (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, những cty quản trị và vận hành giáo dục, cơ quan quản trị và vận hành tài chính và những ngành tương quan thực thi Thông tư này trên địa phận theo thẩm quyền. 2. Chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy, những ngành tương quan tổ chức triển khai thanh tra, kiểm tra việc thực thi Thông tư này trên địa phận, kịp thời trấn áp và chấn chỉnh và xử lý những trường hợp sai phạm. Điều 10. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy 1. Tham mưu cho Ủy ban nhân cấp tỉnh hướng dẫn, chỉ huy việc thực thi Thông tư này trên địa phận. 2. Chủ trì, phối phù thích hợp với cơ quan tài chính, thanh tra và những cty có tương quan tổ chức triển khai thanh tra, kiểm tra việc thực thi, kịp thời trấn áp và chấn chỉnh và xử lý những trường hợp sai phạm. 3. Phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ của cơ sở giáo dục cấp trung học phổ thông và những cơ sở giáo dục khác trực thuộc đảm bảo phù phù thích hợp với trách nhiệm triển khai năm học. 4. Tổng hợp văn bản báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tình hình vận động, tiếp nhận, quản trị và vận hành và sử dụng tài trợ của cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành. Điều 11. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy 1. Chủ trì, phối phù thích hợp với cơ quan tài chính, thanh tra và những cty có tương quan tổ chức triển khai thanh tra, kiểm tra việc thực thi Thông tư này, kịp thời trấn áp và chấn chỉnh và xử lý những trường hợp sai phạm. 2. Phê duyệt Kế hoạch vận động tài trợ của cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, cơ sở giáo dục cấp tiểu học, trung học cơ sở đảm bảo phù phù thích hợp với trách nhiệm triển khai năm học. 3. Tổng hợp văn bản báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân cấp huyện tình hình vận động, tiếp nhận, quản trị và vận hành và sử dụng tài trợ của cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành. Điều 12. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ sở giáo dục Thủ trưởng cơ sở giáo dục phụ trách trước pháp lý về việc vận động, tiếp nhận, quản trị và vận hành và sử dụng những khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục, rõ ràng: 1. Tổ chức thực thi những quy định tại Thông tư này; thực thi tổng kết, nhìn nhận nhằm mục đích hoàn thiện và nâng cao hiệu suất cao việc vận động, tiếp nhận, quản trị và vận hành và sử dụng tài trợ. 2. Phê duyệt văn bản báo cáo giải trình quyết toán những khoản tài trợ theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư này; gửi kết quả thực thi đến cơ quan quản trị và vận hành cấp trên và nhà tài trợ. 3. Thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này. 4. Phối phù thích hợp với nhà tài trợ tổ chức triển khai triển khai có hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí tài trợ cho cơ sở giáo dục. Chủ động đề xuất kiến nghị với nhà tài trợ về thứ tự trách nhiệm ưu tiên trong việc sử dụng tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, tương hỗ hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy – học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục phù phù thích hợp với kế hoạch tăng trưởng của cơ sở giáo dục. 5. Phối phù thích hợp với nhà tài trợ thực thi những giải pháp kỹ thuật, quy trình, thủ tục trong quy trình thực thi để đảm bảo chất lượng, mỹ quan của thành phầm, khu công trình xây dựng và phù phù thích hợp với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên giáo dục. 6. Tổ chức nghiệm thu sát hoạch, tiếp nhận thành phầm, khu công trình xây dựng do nhà tài trợ tự thực thi theo như đúng quy định của pháp lý và có trách nhiệm quản trị và vận hành, trùng tu, bảo dưỡng để đảm bảo thành phầm, khu công trình xây dựng được sử dụng hiệu suất cao, đúng mục tiêu. 7. Có trách nhiệm văn bản báo cáo giải trình với cơ quan quản trị và vận hành cấp trên về tình hình vận động, tiếp nhận, quản trị và vận hành và sử dụng tài trợ. 8. Chịu trách nhiệm văn bản báo cáo giải trình, giải trình những cty có hiệu suất cao giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản trị và vận hành và sử dụng tài trợ tại cơ sở giáo dục nếu được yêu cầu. 9. Có trách nhiệm giải trình, vấn đáp những ý kiến vướng mắc (nếu có) của giáo viên, cán bộ, nhân viên cấp dưới, học viên, sinh viên, cha mẹ học viên và nhà tài trợ trong việc tiếp nhận, quản trị và vận hành và sử dụng tài trợ. Điều 13. Trách nhiệm của Ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên 1. Phối phù thích hợp với cơ sở giáo dục trong việc tổ chức triển khai vận động, tiếp nhận, quản trị và vận hành và sử dụng những khoản tài trợ. 2. Cử đại diện thay mặt thay mặt tham gia Tổ tiếp nhận tài trợ của cơ sở giáo dục để phổ cập, thông tin rộng tự do mục tiêu, ý nghĩa, nguyên tắc và việc quản trị và vận hành sử dụng tài trợ tới toàn bộ phụ huynh trong trường. 3. Cử đại diện thay mặt thay mặt tham gia quy trình tiếp nhận tài trợ, nghiệm thu sát hoạch và chuyển giao đưa vào sử dụng những khoản tài trợ bằng hiện vật hoặc phi vật chất. 4. Giám sát việc quản trị và vận hành và sử dụng tài trợ của cơ sở giáo dục. ……….. Mời những ban tải Thông tư về để click more nội dung rõ ràng

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT 2022

Với việc Bạn đọc nội dung bài viết Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game HD Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi or ThamGia Nhóm zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Thông #tư #162018TTBGDĐT