0765562555

Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT Mới 2022 được update : 2021-09-06 23:44:52

3534

Xin chàoNgày 01/11/2019, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT về Chương trình tu dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, quy định thời lượng tu dưỡng thường xuyên của mỗi giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực thi Chương trình tu dưỡng thường xuyên đảm bảo thời lượng rõ ràng như sau:

Bạn đang xem: Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT

Chương trình tu dưỡng 01: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng chừng 40 tiết/năm học, tăng 10 tiết/năm học so với quy định hiện hành); Chương trình tu dưỡng 02: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng chừng 40 tiết/năm học, tăng 10 tiết/năm học so với quy định hiện hành); Chương trình tu dưỡng 03: 01 tuần/năm học (40 tiết/năm học, giảm 20 tiết/năm học).

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

—————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Số: 17/2019/TT-BGDĐT

Tp Hà Nội Thủ Đô ngày thứ nhất tháng 11 năm 2019 THÔNG TƯ 17/2019/TT-BGDĐT

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm trước đó đó của nhà nước sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 9 năm 2017 của nhà nước về đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Biên bản họp thẩm định ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng thẩm định Chương trình tu dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

Theo đề xuất kiến nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành giáo dục;

Xem thêm: Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch

Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Thông tư phát hành Chương trình tu dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình tu dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Điều 2. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 22 tháng 12 năm 2019 Thông tư này thay thế Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày thứ 8 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Chương trình tu dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông; Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày thứ 8 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Chương trình tu dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở; Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày thứ 8 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Chương trình tu dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành giáo dục, Thủ trưởng những cty tương quan thuộc Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy, những tổ chức triển khai và thành viên có tương quan phụ trách thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

– Văn phòng nhà nước;

– Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

– UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

– Các sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy;

– Công báo;

– Trang thông tin điện tử của nhà nước;

– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

– Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLGD (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————

CHƯƠNG TRÌNHBỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày thứ nhất tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo)

—————–

I. Mục đích

Chương trình tu dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông nhằm mục đích tu dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; tu dưỡng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc thường niên riêng với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; là vị trí căn cứ để quản trị và vận hành, chỉ huy, tổ chức triển khai và biên soạn tài liệu phục vụ công tác thao tác tu dưỡng, tự tu dưỡng nhằm mục đích nâng cao phẩm chất, khả năng trình độ, trách nhiệm của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, phục vụ yêu cầu vị trí việc làm, nâng cao mức độ phục vụ của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông riêng với yêu cầu tăng trưởng giáo dục phổ thông và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

II. Đối tượng tu dưỡng

từ khóa quan tâm: Top 5 Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp hai năm học 2020-2021 kèm đáp án

Chương trình tu dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông vận dụng riêng với giáo viên đang giảng dạy ở trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú, trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú (sau này gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông).

III. Nội dung chương trình tu dưỡng

Chương trình tu dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thuộc hình thức tu dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; tu dưỡng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc thường niên, gồm có:

1. Chương trình tu dưỡng update kiến thức và kỹ năng, kỹ năng chuyên ngành phục vụ yêu cầu thực thi trách nhiệm năm học riêng với những cấp học của giáo dục phổ thông (gọi là Chương trình tu dưỡng 01): Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo quy định rõ ràng theo từng năm học những nội dung tu dưỡng về đường lối, chủ trương tăng trưởng giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục phổ thông, nội dung những môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục thuộc chương trình giáo dục phổ thông.

2. Chương trình tu dưỡng update kiến thức và kỹ năng, kỹ năng chuyên ngành thực thi trách nhiệm tăng trưởng giáo dục phổ thông theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (gọi là Chương trình tu dưỡng 02): Sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy quy định rõ ràng theo từng năm học những nội dung tu dưỡng về tăng trưởng giáo dục phổ thông của địa phương, thực thi chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục địa phương; phối phù thích hợp với những dự án công trình bất Động sản để triển khai kế hoạch tu dưỡng thường xuyên (nếu có).

3. Chương trình tu dưỡng tăng trưởng khả năng nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm (gọi là Chương trình tu dưỡng 03): Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự chọn những mô đun tu dưỡng nhằm mục đích tăng trưởng phẩm chất, khả năng nghề nghiệp phục vụ yêu cầu vị trí việc làm. Số lượng mô đun tự chọn đảm bảo quy định về thời lượng tu dưỡng tại Khoản 2 Mục IV của Chương trình này. Các mô đun tu dưỡng, rõ ràng như sau:

Yêu cầu tu dưỡng theo Chuẩn Mãmô đun Tên và nội dung chính của mô đun Yêu cầu cần đạt Thời gian thực thi (tiết) Lýthuyết Thựchành (1) (2) (3) (4) (5) (6)

I. Phẩm chất nhà giáo

GVPT

01

Nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo trong toàn cảnh lúc bấy giờ

1. Phẩm chất đạo đức của nhà giáo trong toàn cảnh lúc bấy giờ.

2. Các quy định về đạo đức nhà giáo.

3. Tự tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo.

– Phân tích được tình hình đạo đức của nhà giáo trong toàn cảnh lúc bấy giờ (những chưa ổn, những bài học kinh nghiệm tay nghề từ việc giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, những tấm gương đạo đức nhà giáo tác động đến hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục đạo đức và dạy học học viên); Liên hệ với những cấp học;

Vận dụng được những quy định về đạo đức nhà giáo để xây dựng và thực thi kế hoạch tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo;

– Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo.

8

12

GVPT

02

Xây dựng phong thái của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn cảnh lúc bấy giờ

1. Nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn cảnh lúc bấy giờ.

2. Những yêu cầu về phong thái của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn cảnh lúc bấy giờ; kỹ năng xử lý trường hợp sư phạm.

3. Xây dựng và rèn luyện tác phong, hình thành phong thái nhà giáo.

– Phân tích được tình hình và những yêu cầu về phong thái riêng với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông nói chung, riêng với giáo viên từng cấp học nói riêng trong toàn cảnh lúc bấy giờ;

– Vận dụng để thực hành thực tiễn, xử lý những trường hợp ứng xử sư phạm trong những cơ sở giáo dục phổ thông và đề xuất kiến nghị được giải pháp để rèn luyện tác phong, phong thái nhà giáo phù phù thích hợp với từng cấp học, vùng, miền (Các kĩ năng kiềm chế cảm xúc bản thân, kĩ năng xử lý và xử lý xung đột; …);

– Hỗ trợ được đồng nghiệp trong rèn luyện tác phong và hình thành phong thái nhà giáo.

8

12

II. Phát triển trình độ, trách nhiệm

GVPT

03

Phát triển trình độ của tớ mình

1. Tầm quan trọng của việc tăng trưởng trình độ của tớ mình.

2. Xây dựng kế hoạch tu dưỡng để tăng trưởng trình độ của tớ mình.

3. Nội dung update yêu cầu thay đổi nâng cao khả năng trình độ của tớ mình riêng với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

– Phân tích được vai trò của việc tăng trưởng trình độ của tớ mình riêng với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; Xây dựng được kế hoạch tu dưỡng để nâng cao khả năng trình độ cho bản thân mình riêng với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

– Vận dụng được nội dung update yêu cầu thay đổi nâng cao khả năng trình độ của tớ mình trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học và giáo dục riêng với giáo viên cơ sở giáo dục phố thông, phù phù thích hợp với giáo viên từng cấp học, vùng, miền (Yêu cầu thực thi chương trình giáo dục phổ thông; Đổi mới sinh hoạt trình độ; Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; Lựa chọn và sử dụng học liệu dạy học; Phát triển trình độ giáo viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông trải qua link, san sẻ tri thức trong hiệp hội học tập;….);

– Hỗ trợ đồng nghiệp tăng trưởng trình độ của tớ mình phục vụ yêu cầu thay đổi giáo dục.

16

24

GVPT

04

Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên

1. Những yếu tố chung về dạy học và giáo dục theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học và giáo dục theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Phát triển được chương trình môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

– Trình bày được một số trong những yếu tố chung về dạy học và giáo dục theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông nói chung, phù phù thích hợp với đặc trưng cấp học, vùng, miền;

– Xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch dạy học, giáo dục và tổ chức triển khai dạy học, giáo dục phục vụ yêu cầu chương trình môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông, phù phù thích hợp với đặc trưng cấp học, vùng, miền;

– Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh và tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học, giáo dục theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên.

16

24

GVPT

05

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên

1. Những yếu tố chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên.

2. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục nhằm mục đích tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên.

3. Vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên.

– Phân tích được những yếu tố chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông, phù phù thích hợp với từng cấp học;

– Vận dụng được những phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục để tổ chức triển khai dạy học và giáo dục theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng của học viên phù phù thích hợp với từng cấp học (Dạy học tích hợp; Dạy học phân hóa; Tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học, giáo dục hòa nhập cho học viên khuyết tật; Giải pháp sư phạm trong công tác thao tác giáo dục học viên của giáo viên chủ nhiệm; Phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; …);

– Hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức và kỹ năng, kĩ năng và kinh nghiệm tay nghề vận dụng những phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên trong những cơ sở giáo dục phố thông.

16

24

GVPT

06

Kiểm tra, nhìn nhận học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông theo phía tăng trưởng phẩm chất khả năng học viên

1. Những yếu tố chung về kiểm tra, nhìn nhận theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Phương pháp, hình thức, công cụ kiểm tra, nhìn nhận tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

Vận dụng phương pháp, hình thức, công cụ trong việc kiểm tra, nhìn nhận tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên cơ sở giáo dục phổ thông.

– Trình bày được những yếu tố chung về kiểm tra, nhìn nhận, phương pháp, hình thức và kĩ thuật kiểm tra, nhìn nhận theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông, phù phù thích hợp với từng cấp học;

– Vận dụng những phương pháp, hình thức và công cụ kiểm tra, nhìn nhận; phương thức xây dựng những tiêu chuẩn, ma trận, những vướng mắc nhìn nhận khả năng học viên, đề kiểm tra, nhìn nhận theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng, sự tiến bộ của học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

– Hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hiệu suất cao việc kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập và sự tiến bộ của học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng.

16

24

GVPT

07

Tư vấn và tương hỗ học viên trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học và giáo dục

1. Đặc điểm tâm ý lứa tuổi của từng đối tượng người dùng học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Quy định và phương pháp tư vấn, tương hỗ học viên trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học, giáo dục trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Vận dụng một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn, tương hỗ học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học và giáo dục.

– Phân tích được những điểm lưu ý tâm ý của những đối tượng người dùng học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông (chú trọng việc phân tích được tâm sinh lý của học viên đầu cấp và cuối cấp riêng với học viên tiểu học, học viên dân tộc bản địa thiểu số, học viên có tình hình trở ngại vất vả…);

– Vận dụng những quy định về công tác thao tác tư vấn, tương hỗ học viên để thực thi hiệu suất cao những giải pháp tư vấn và tương hỗ phù phù thích hợp với từng đối tượng người dùng học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông. Vận dụng được một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn, tương hỗ học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học và giáo dục: Tạo động lực học tập; tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm (riêng với học viên tiểu học); tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm, hướng nghiệp (riêng với học viên trung học cơ sở, trung học phổ thông); Giáo dục đào tạo và giảng dạy giá trị sống, kỹ năng sống; Hỗ trợ tâm ý cho học viên đầu cấp, cuối cấp (riêng với học viên tiểu học);…

– Hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hiệu suất cao những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tư vấn, tương hỗ học viên trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học và giáo dục trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

16

24

III. Xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên giáo dục

GVPT

08

Xây dựng văn hóa truyền thống nhà trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Sự thiết yếu của việc xây dựng văn hóa truyền thống nhà trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Các giá trị cốt lõi và phương pháp tăng trưởng văn hóa truyền thống nhà trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Một số giải pháp xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên văn hóa truyền thống lành mạnh trong nhà trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

– Phân tích được sự cần

thiết, giá trị cốt lõi (văn hóa truyền thống ứng xử trong lớp học, trong nhà trường;…); Cách thức xây dựng và tăng trưởng văn hóa truyền thống nhà trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

– Vận dụng được một số trong những giải pháp xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên văn hóa truyền thống lành mạnh trong nhà trường; Vận dụng một số trong những giải pháp xây dựng và tăng trưởng quan hệ thân thiện của học viên trong những cơ sở giáo dục phố thông; Tạo dựng bầu không khí thân thiện với đồng nghiệp trong thực thi kế hoạch dạy học và giáo dục trong những cơ sở giáo dục phổ thông; Giáo dục đào tạo và giảng dạy về bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống thể hiện được truyền thống cuội nguồn vùng miền, dân tộc bản địa; …

– Hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên văn hóa truyền thống lành mạnh trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

8

12

GVPT

09

Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Một số yếu tố khái quát về quyền dân chủ trong trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Biện pháp thực thi quyền dân chủ của giáo viên và học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Biện pháp thực thi quyền dân chủ của cha mẹ học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

– Trình bày được một số trong những yếu tố khái quát về quyền dân chủ trong những cơ sở giáo dục phổ thông (Khái niệm, vai trò, quy định, …); Một số giải pháp thực thi quyền dân chủ của giáo viên và học viên, cha mẹ học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

– Vận dụng được một số trong những giải pháp thực thi, phát huy quyền dân chủ của học viên, cha mẹ học viên và giáo viên;

– Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực thi và phát huy quyền dân chủ của học viên, cha mẹ học viên và giáo viên.

8

12

GVPT

10

Thực hiện và xây dựng trường học bảo vệ an toàn và uy tín, phòng chống đấm đá bạo lực học đường trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Vấn đề bảo vệ an toàn và uy tín, phòng chống đấm đá bạo lực học đường trong trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông lúc bấy giờ.

2. Quy định và giải pháp xây dựng trường học bảo vệ an toàn và uy tín, phòng chống đấm đá bạo lực học đường trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

Một số giải pháp tăng cường đảm bảo trường học bảo vệ an toàn và uy tín, phòng chống đấm đá bạo lực học đường trong những cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn cảnh lúc bấy giờ.

– Phân tích được tình hình yếu tố bảo vệ an toàn và uy tín, phòng chống đấm đá bạo lực học đường trong những cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn cảnh lúc bấy giờ;

– Vận dụng được những quy định và những giải pháp (trong số đó chú trọng vận dụng được những giải pháp quản trị và vận hành lớp học hiệu suất cao, giáo dục kỷ luật tích cực, giáo dục phòng chống rủi ro không mong muốn, thương tích, xâm hại cho học viên trong cơ sở giáo dục phổ thông; …) để xây dựng trường học bảo vệ an toàn và uy tín, phòng chống đấm đá bạo lực học đường;

– Hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng trường học bảo vệ an toàn và uy tín, phòng chống đấm đá bạo lực học đường trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

16

24

IV. Phát triển quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội

GVPT

11

Tạo dựng quan hệ hợp tác với cha mẹ học viên và những bên tương quan trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học và giáo dục học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Vai trò của việc tạo dựng quan hệ hợp tác với cha mẹ của học viên và những bên tương quan.

2. Quy định về quan hệ hợp tác với cha mẹ học viên và những bên tương quan.

3. Biện pháp tăng cường sự phối hợp ngặt nghèo với cha mẹ của học viên và những bên tương quan.

– Phân tích được vai trò của việc tạo dựng quan hệ hợp tác với cha mẹ học viên và những bên tương quan trong những cơ sở giáo dục phổ thông, phù phù thích hợp với đặc trưng cấp học;

– Vận dụng được những quy định hiện hành và những giải pháp để tạo dựng quan hệ hợp tác với cha mẹ học viên và những bên tương quan trong những cơ sở giáo dục phổ thông, phù phù thích hợp với đặc trưng cấp học;

– Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng những giải pháp tăng cường sự phối hợp ngặt nghèo với cha mẹ học viên và những bên tương quan trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

8

12

GVPT

12

Phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội để thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học cho học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Sự thiết yếu của việc phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Quy định của ngành về việc phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Biện pháp tăng cường hiệu suất cao phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

– Phân tích được sự thiết yếu của việc phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

– Trình bày và vận dụng được quy định của ngành về phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông; Vận dụng được những kỹ năng phục vụ, tiếp nhận, xử lý và xử lý kịp thời những thông tin từ mái ấm gia đình về tình hình học tập và rèn luyện của học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông để xây dựng và thực thi những giải pháp hướng dẫn, tương hỗ, động viên học viên học tập và thực thi chương trình, kế hoạch dạy học trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

– Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực thi hiệu suất cao kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

8

12

GVPT

13

Phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội để thực thi giáo dục đạo đức, lối sống và cống hiến cho học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Sự thiết yếu của việc phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội trong việc thực thi giáo dục đạo đức, lối sống và cống hiến cho học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường; quy định tiếp nhận thông tin từ những bên tương quan về đạo đức, lối sống của học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

Một số kỹ năng tăng cường hiệu suất cao phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội trong hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

– Trình bày được quy định của ngành về phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống và cống hiến cho học viên trong những cơ sở giáo dục phố thông;

– Vận dụng được những quy định, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử và kỹ năng để xử lý và xử lý kịp thời những thông tin phản hồi và thực thi kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống và cống hiến cho học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

– Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực thi hiệu suất cao kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống và cống hiến cho học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

8

12

V. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa, ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển trong dạy học, giáo dục

GVPT

14

Nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa riêng với giáo viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Tầm quan trọng của việc sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa riêng với giáo viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông lúc bấy giờ.

2. Tài nguyên học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa riêng với giáo viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Phương pháp tự học và lựa chọn tài nguyên học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa để nâng cao hiệu suất cao sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa riêng với giáo viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

– Phân tích được vai trò của việc sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa riêng với giáo viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông lúc bấy giờ;

– Lựa chọn được tài nguyên và vận dụng được phương pháp tự học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa để nâng cao hiệu suất cao sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa riêng với giáo viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

– Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc lựa chọn tài nguyên và vận dụng được phương pháp tự học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa để nâng cao hiệu suất cao sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa riêng với giáo viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông

8

12

GVPT

15

Ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển trong dạy học và giáo dục học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Vai trò của công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển trong dạy học, giáo dục học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Các ứng dụng và thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển tương hỗ hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học và giáo dục học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học và giáo dục học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

– Trình bày được vai trò của công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển trong dạy học và giáo dục học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

– Vận dụng những ứng dụng, học liệu số và thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển (internet; trường học link; khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành học tập trực tuyến: LMS, TEMIS…) để thiết kế kế hoạch bài học kinh nghiệm tay nghề, kế hoạch giáo dục và quản trị và vận hành học viên ở trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông; trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tự học, tự tu dưỡng;

Hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học, giáo dục và quản trị và vận hành học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

16

24

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Việc thực thi Chương trình tu dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông gồm 03 chương trình tu dưỡng được quy định tại mục III của Chương trình này.

2. Thời lượng tu dưỡng:

a) Mỗi giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực thi Chương trình tu dưỡng thường xuyên đảm bảo thời lượng rõ ràng như sau:

– Chương trình tu dưỡng 01: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng chừng 40 tiết/năm học);

– Chương trình tu dưỡng 02: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng chừng 40 tiết/năm học);

– Chương trình tu dưỡng 03: 01 tuần/năm học (40 tiết/năm học);

b) Căn cứ yêu cầu trách nhiệm, kế hoạch giáo dục của địa phương trong từng năm học, những cấp quản trị và vận hành giáo dục trọn vẹn có thể thay đổi thời lượng Chương trình tu dưỡng 01 và Chương trình tu dưỡng 02 thích hợp nhưng không thay đổi thời lượng Chương trình tu dưỡng 03 của mỗi giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (đảm bảo thời lượng 120 tiết/năm);

c) Căn cứ Chương trình tu dưỡng 03, giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự chọn những mô đun cần tu dưỡng phù phù thích hợp với nhu yếu tăng trưởng phẩm chất, khả năng nghề nghiệp của thành viên trong từng năm đảm bảo thời lượng theo quy định.

3. Việc triển khai thực thi Chương trình tu dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông được thực thi thường niên theo Quy chế tu dưỡng thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành./.

Ngày đầu Tiên/11/2019, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT về Chương trình tu dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, quy định thời lượng tu dưỡng thường xuyên của mỗi giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực thi Chương trình tu dưỡng thường xuyên đảm bảo thời lượng rõ ràng như sau:

Bạn đang xem: Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT

Chương trình tu dưỡng 01: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng chừng 40 tiết/năm học, tăng 10 tiết/năm học so với quy định hiện hành); Chương trình tu dưỡng 02: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng chừng 40 tiết/năm học, tăng 10 tiết/năm học so với quy định hiện hành); Chương trình tu dưỡng 03: 01 tuần/năm học (40 tiết/năm học, giảm 20 tiết/năm học).

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

—————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Số: 17/2019/TT-BGDĐT

Tp Hà Nội Thủ Đô ngày thứ nhất tháng 11 năm 2019 THÔNG TƯ 17/2019/TT-BGDĐT

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm trước đó đó của nhà nước sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 9 năm 2017 của nhà nước về đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Biên bản họp thẩm định ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng thẩm định Chương trình tu dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

Theo đề xuất kiến nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành giáo dục;

Xem thêm: Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch

Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Thông tư phát hành Chương trình tu dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình tu dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Điều 2. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 22 tháng 12 năm 2019 Thông tư này thay thế Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày thứ 8 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Chương trình tu dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông; Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày thứ 8 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Chương trình tu dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở; Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày thứ 8 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Chương trình tu dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành giáo dục, Thủ trưởng những cty tương quan thuộc Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy, những tổ chức triển khai và thành viên có tương quan phụ trách thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

– Văn phòng nhà nước;

– Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

– UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

– Các sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy;

– Công báo;

– Trang thông tin điện tử của nhà nước;

– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

– Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLGD (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————

CHƯƠNG TRÌNHBỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày thứ nhất tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo)

—————–

I. Mục đích

Chương trình tu dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông nhằm mục đích tu dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; tu dưỡng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc thường niên riêng với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; là vị trí căn cứ để quản trị và vận hành, chỉ huy, tổ chức triển khai và biên soạn tài liệu phục vụ công tác thao tác tu dưỡng, tự tu dưỡng nhằm mục đích nâng cao phẩm chất, khả năng trình độ, trách nhiệm của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, phục vụ yêu cầu vị trí việc làm, nâng cao mức độ phục vụ của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông riêng với yêu cầu tăng trưởng giáo dục phổ thông và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

II. Đối tượng tu dưỡng

từ khóa quan tâm: Top 5 Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp hai năm học 2020-2021 kèm đáp án

Chương trình tu dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông vận dụng riêng với giáo viên đang giảng dạy ở trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú, trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú (sau này gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông).

III. Nội dung chương trình tu dưỡng

Chương trình tu dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thuộc hình thức tu dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; tu dưỡng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc thường niên, gồm có:

1. Chương trình tu dưỡng update kiến thức và kỹ năng, kỹ năng chuyên ngành phục vụ yêu cầu thực thi trách nhiệm năm học riêng với những cấp học của giáo dục phổ thông (gọi là Chương trình tu dưỡng 01): Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo quy định rõ ràng theo từng năm học những nội dung tu dưỡng về đường lối, chủ trương tăng trưởng giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục phổ thông, nội dung những môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục thuộc chương trình giáo dục phổ thông.

2. Chương trình tu dưỡng update kiến thức và kỹ năng, kỹ năng chuyên ngành thực thi trách nhiệm tăng trưởng giáo dục phổ thông theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (gọi là Chương trình tu dưỡng 02): Sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy quy định rõ ràng theo từng năm học những nội dung tu dưỡng về tăng trưởng giáo dục phổ thông của địa phương, thực thi chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục địa phương; phối phù thích hợp với những dự án công trình bất Động sản để triển khai kế hoạch tu dưỡng thường xuyên (nếu có).

3. Chương trình tu dưỡng tăng trưởng khả năng nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm (gọi là Chương trình tu dưỡng 03): Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự chọn những mô đun tu dưỡng nhằm mục đích tăng trưởng phẩm chất, khả năng nghề nghiệp phục vụ yêu cầu vị trí việc làm. Số lượng mô đun tự chọn đảm bảo quy định về thời lượng tu dưỡng tại Khoản 2 Mục IV của Chương trình này. Các mô đun tu dưỡng, rõ ràng như sau:

Yêu cầu tu dưỡng theo Chuẩn Mãmô đun Tên và nội dung chính của mô đun Yêu cầu cần đạt Thời gian thực thi (tiết) Lýthuyết Thựchành (1) (2) (3) (4) (5) (6)

I. Phẩm chất nhà giáo

GVPT

01

Nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo trong toàn cảnh lúc bấy giờ

1. Phẩm chất đạo đức của nhà giáo trong toàn cảnh lúc bấy giờ.

2. Các quy định về đạo đức nhà giáo.

3. Tự tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo.

– Phân tích được tình hình đạo đức của nhà giáo trong toàn cảnh lúc bấy giờ (những chưa ổn, những bài học kinh nghiệm tay nghề từ việc giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, những tấm gương đạo đức nhà giáo tác động đến hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục đạo đức và dạy học học viên); Liên hệ với những cấp học;

Vận dụng được những quy định về đạo đức nhà giáo để xây dựng và thực thi kế hoạch tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo;

– Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo.

8

12

GVPT

02

Xây dựng phong thái của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn cảnh lúc bấy giờ

1. Nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn cảnh lúc bấy giờ.

2. Những yêu cầu về phong thái của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn cảnh lúc bấy giờ; kỹ năng xử lý trường hợp sư phạm.

3. Xây dựng và rèn luyện tác phong, hình thành phong thái nhà giáo.

– Phân tích được tình hình và những yêu cầu về phong thái riêng với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông nói chung, riêng với giáo viên từng cấp học nói riêng trong toàn cảnh lúc bấy giờ;

– Vận dụng để thực hành thực tiễn, xử lý những trường hợp ứng xử sư phạm trong những cơ sở giáo dục phổ thông và đề xuất kiến nghị được giải pháp để rèn luyện tác phong, phong thái nhà giáo phù phù thích hợp với từng cấp học, vùng, miền (Các kĩ năng kiềm chế cảm xúc bản thân, kĩ năng xử lý và xử lý xung đột; …);

– Hỗ trợ được đồng nghiệp trong rèn luyện tác phong và hình thành phong thái nhà giáo.

8

12

II. Phát triển trình độ, trách nhiệm

GVPT

03

Phát triển trình độ của tớ mình

1. Tầm quan trọng của việc tăng trưởng trình độ của tớ mình.

2. Xây dựng kế hoạch tu dưỡng để tăng trưởng trình độ của tớ mình.

3. Nội dung update yêu cầu thay đổi nâng cao khả năng trình độ của tớ mình riêng với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

– Phân tích được vai trò của việc tăng trưởng trình độ của tớ mình riêng với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; Xây dựng được kế hoạch tu dưỡng để nâng cao khả năng trình độ cho bản thân mình riêng với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

– Vận dụng được nội dung update yêu cầu thay đổi nâng cao khả năng trình độ của tớ mình trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học và giáo dục riêng với giáo viên cơ sở giáo dục phố thông, phù phù thích hợp với giáo viên từng cấp học, vùng, miền (Yêu cầu thực thi chương trình giáo dục phổ thông; Đổi mới sinh hoạt trình độ; Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; Lựa chọn và sử dụng học liệu dạy học; Phát triển trình độ giáo viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông trải qua link, san sẻ tri thức trong hiệp hội học tập;….);

– Hỗ trợ đồng nghiệp tăng trưởng trình độ của tớ mình phục vụ yêu cầu thay đổi giáo dục.

16

24

GVPT

04

Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên

1. Những yếu tố chung về dạy học và giáo dục theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học và giáo dục theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Phát triển được chương trình môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

– Trình bày được một số trong những yếu tố chung về dạy học và giáo dục theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông nói chung, phù phù thích hợp với đặc trưng cấp học, vùng, miền;

– Xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch dạy học, giáo dục và tổ chức triển khai dạy học, giáo dục phục vụ yêu cầu chương trình môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông, phù phù thích hợp với đặc trưng cấp học, vùng, miền;

– Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh và tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học, giáo dục theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên.

16

24

GVPT

05

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên

1. Những yếu tố chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên.

2. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục nhằm mục đích tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên.

3. Vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên.

– Phân tích được những yếu tố chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông, phù phù thích hợp với từng cấp học;

– Vận dụng được những phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục để tổ chức triển khai dạy học và giáo dục theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng của học viên phù phù thích hợp với từng cấp học (Dạy học tích hợp; Dạy học phân hóa; Tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học, giáo dục hòa nhập cho học viên khuyết tật; Giải pháp sư phạm trong công tác thao tác giáo dục học viên của giáo viên chủ nhiệm; Phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; …);

– Hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức và kỹ năng, kĩ năng và kinh nghiệm tay nghề vận dụng những phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên trong những cơ sở giáo dục phố thông.

16

24

GVPT

06

Kiểm tra, nhìn nhận học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông theo phía tăng trưởng phẩm chất khả năng học viên

1. Những yếu tố chung về kiểm tra, nhìn nhận theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Phương pháp, hình thức, công cụ kiểm tra, nhìn nhận tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

Vận dụng phương pháp, hình thức, công cụ trong việc kiểm tra, nhìn nhận tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên cơ sở giáo dục phổ thông.

– Trình bày được những yếu tố chung về kiểm tra, nhìn nhận, phương pháp, hình thức và kĩ thuật kiểm tra, nhìn nhận theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông, phù phù thích hợp với từng cấp học;

– Vận dụng những phương pháp, hình thức và công cụ kiểm tra, nhìn nhận; phương thức xây dựng những tiêu chuẩn, ma trận, những vướng mắc nhìn nhận khả năng học viên, đề kiểm tra, nhìn nhận theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng, sự tiến bộ của học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

– Hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hiệu suất cao việc kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập và sự tiến bộ của học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng.

16

24

GVPT

07

Tư vấn và tương hỗ học viên trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học và giáo dục

1. Đặc điểm tâm ý lứa tuổi của từng đối tượng người dùng học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Quy định và phương pháp tư vấn, tương hỗ học viên trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học, giáo dục trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Vận dụng một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn, tương hỗ học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học và giáo dục.

– Phân tích được những điểm lưu ý tâm ý của những đối tượng người dùng học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông (chú trọng việc phân tích được tâm sinh lý của học viên đầu cấp và cuối cấp riêng với học viên tiểu học, học viên dân tộc bản địa thiểu số, học viên có tình hình trở ngại vất vả…);

– Vận dụng những quy định về công tác thao tác tư vấn, tương hỗ học viên để thực thi hiệu suất cao những giải pháp tư vấn và tương hỗ phù phù thích hợp với từng đối tượng người dùng học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông. Vận dụng được một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn, tương hỗ học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học và giáo dục: Tạo động lực học tập; tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm (riêng với học viên tiểu học); tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm, hướng nghiệp (riêng với học viên trung học cơ sở, trung học phổ thông); Giáo dục đào tạo và giảng dạy giá trị sống, kỹ năng sống; Hỗ trợ tâm ý cho học viên đầu cấp, cuối cấp (riêng với học viên tiểu học);…

– Hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hiệu suất cao những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tư vấn, tương hỗ học viên trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học và giáo dục trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

16

24

III. Xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên giáo dục

GVPT

08

Xây dựng văn hóa truyền thống nhà trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Sự thiết yếu của việc xây dựng văn hóa truyền thống nhà trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Các giá trị cốt lõi và phương pháp tăng trưởng văn hóa truyền thống nhà trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Một số giải pháp xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên văn hóa truyền thống lành mạnh trong nhà trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

– Phân tích được sự cần

thiết, giá trị cốt lõi (văn hóa truyền thống ứng xử trong lớp học, trong nhà trường;…); Cách thức xây dựng và tăng trưởng văn hóa truyền thống nhà trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

– Vận dụng được một số trong những giải pháp xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên văn hóa truyền thống lành mạnh trong nhà trường; Vận dụng một số trong những giải pháp xây dựng và tăng trưởng quan hệ thân thiện của học viên trong những cơ sở giáo dục phố thông; Tạo dựng bầu không khí thân thiện với đồng nghiệp trong thực thi kế hoạch dạy học và giáo dục trong những cơ sở giáo dục phổ thông; Giáo dục đào tạo và giảng dạy về bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống thể hiện được truyền thống cuội nguồn vùng miền, dân tộc bản địa; …

– Hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên văn hóa truyền thống lành mạnh trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

8

12

GVPT

09

Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Một số yếu tố khái quát về quyền dân chủ trong trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Biện pháp thực thi quyền dân chủ của giáo viên và học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Biện pháp thực thi quyền dân chủ của cha mẹ học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

– Trình bày được một số trong những yếu tố khái quát về quyền dân chủ trong những cơ sở giáo dục phổ thông (Khái niệm, vai trò, quy định, …); Một số giải pháp thực thi quyền dân chủ của giáo viên và học viên, cha mẹ học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

– Vận dụng được một số trong những giải pháp thực thi, phát huy quyền dân chủ của học viên, cha mẹ học viên và giáo viên;

– Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực thi và phát huy quyền dân chủ của học viên, cha mẹ học viên và giáo viên.

8

12

GVPT

10

Thực hiện và xây dựng trường học bảo vệ an toàn và uy tín, phòng chống đấm đá bạo lực học đường trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Vấn đề bảo vệ an toàn và uy tín, phòng chống đấm đá bạo lực học đường trong trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông lúc bấy giờ.

2. Quy định và giải pháp xây dựng trường học bảo vệ an toàn và uy tín, phòng chống đấm đá bạo lực học đường trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

Một số giải pháp tăng cường đảm bảo trường học bảo vệ an toàn và uy tín, phòng chống đấm đá bạo lực học đường trong những cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn cảnh lúc bấy giờ.

– Phân tích được tình hình yếu tố bảo vệ an toàn và uy tín, phòng chống đấm đá bạo lực học đường trong những cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn cảnh lúc bấy giờ;

– Vận dụng được những quy định và những giải pháp (trong số đó chú trọng vận dụng được những giải pháp quản trị và vận hành lớp học hiệu suất cao, giáo dục kỷ luật tích cực, giáo dục phòng chống rủi ro không mong muốn, thương tích, xâm hại cho học viên trong cơ sở giáo dục phổ thông; …) để xây dựng trường học bảo vệ an toàn và uy tín, phòng chống đấm đá bạo lực học đường;

– Hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng trường học bảo vệ an toàn và uy tín, phòng chống đấm đá bạo lực học đường trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

16

24

IV. Phát triển quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội

GVPT

11

Tạo dựng quan hệ hợp tác với cha mẹ học viên và những bên tương quan trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học và giáo dục học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Vai trò của việc tạo dựng quan hệ hợp tác với cha mẹ của học viên và những bên tương quan.

2. Quy định về quan hệ hợp tác với cha mẹ học viên và những bên tương quan.

3. Biện pháp tăng cường sự phối hợp ngặt nghèo với cha mẹ của học viên và những bên tương quan.

– Phân tích được vai trò của việc tạo dựng quan hệ hợp tác với cha mẹ học viên và những bên tương quan trong những cơ sở giáo dục phổ thông, phù phù thích hợp với đặc trưng cấp học;

– Vận dụng được những quy định hiện hành và những giải pháp để tạo dựng quan hệ hợp tác với cha mẹ học viên và những bên tương quan trong những cơ sở giáo dục phổ thông, phù phù thích hợp với đặc trưng cấp học;

– Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng những giải pháp tăng cường sự phối hợp ngặt nghèo với cha mẹ học viên và những bên tương quan trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

8

12

GVPT

12

Phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội để thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học cho học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Sự thiết yếu của việc phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Quy định của ngành về việc phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Biện pháp tăng cường hiệu suất cao phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

– Phân tích được sự thiết yếu của việc phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

– Trình bày và vận dụng được quy định của ngành về phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông; Vận dụng được những kỹ năng phục vụ, tiếp nhận, xử lý và xử lý kịp thời những thông tin từ mái ấm gia đình về tình hình học tập và rèn luyện của học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông để xây dựng và thực thi những giải pháp hướng dẫn, tương hỗ, động viên học viên học tập và thực thi chương trình, kế hoạch dạy học trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

– Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực thi hiệu suất cao kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

8

12

GVPT

13

Phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội để thực thi giáo dục đạo đức, lối sống và cống hiến cho học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Sự thiết yếu của việc phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội trong việc thực thi giáo dục đạo đức, lối sống và cống hiến cho học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường; quy định tiếp nhận thông tin từ những bên tương quan về đạo đức, lối sống của học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

Một số kỹ năng tăng cường hiệu suất cao phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội trong hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

– Trình bày được quy định của ngành về phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống và cống hiến cho học viên trong những cơ sở giáo dục phố thông;

– Vận dụng được những quy định, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử và kỹ năng để xử lý và xử lý kịp thời những thông tin phản hồi và thực thi kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống và cống hiến cho học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

– Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực thi hiệu suất cao kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống và cống hiến cho học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

8

12

V. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa, ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển trong dạy học, giáo dục

GVPT

14

Nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa riêng với giáo viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Tầm quan trọng của việc sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa riêng với giáo viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông lúc bấy giờ.

2. Tài nguyên học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa riêng với giáo viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Phương pháp tự học và lựa chọn tài nguyên học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa để nâng cao hiệu suất cao sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa riêng với giáo viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

– Phân tích được vai trò của việc sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa riêng với giáo viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông lúc bấy giờ;

– Lựa chọn được tài nguyên và vận dụng được phương pháp tự học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa để nâng cao hiệu suất cao sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa riêng với giáo viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

– Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc lựa chọn tài nguyên và vận dụng được phương pháp tự học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa để nâng cao hiệu suất cao sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa riêng với giáo viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông

8

12

GVPT

15

Ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển trong dạy học và giáo dục học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Vai trò của công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển trong dạy học, giáo dục học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Các ứng dụng và thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển tương hỗ hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học và giáo dục học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học và giáo dục học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

– Trình bày được vai trò của công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển trong dạy học và giáo dục học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

– Vận dụng những ứng dụng, học liệu số và thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển (internet; trường học link; khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành học tập trực tuyến: LMS, TEMIS…) để thiết kế kế hoạch bài học kinh nghiệm tay nghề, kế hoạch giáo dục và quản trị và vận hành học viên ở trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông; trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tự học, tự tu dưỡng;

Hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học, giáo dục và quản trị và vận hành học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

16

24

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Việc thực thi Chương trình tu dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông gồm 03 chương trình tu dưỡng được quy định tại mục III của Chương trình này.

2. Thời lượng tu dưỡng:

a) Mỗi giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực thi Chương trình tu dưỡng thường xuyên đảm bảo thời lượng rõ ràng như sau:

– Chương trình tu dưỡng 01: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng chừng 40 tiết/năm học);

– Chương trình tu dưỡng 02: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng chừng 40 tiết/năm học);

– Chương trình tu dưỡng 03: 01 tuần/năm học (40 tiết/năm học);

b) Căn cứ yêu cầu trách nhiệm, kế hoạch giáo dục của địa phương trong từng năm học, những cấp quản trị và vận hành giáo dục trọn vẹn có thể thay đổi thời lượng Chương trình tu dưỡng 01 và Chương trình tu dưỡng 02 thích hợp nhưng không thay đổi thời lượng Chương trình tu dưỡng 03 của mỗi giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (đảm bảo thời lượng 120 tiết/năm);

c) Căn cứ Chương trình tu dưỡng 03, giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự chọn những mô đun cần tu dưỡng phù phù thích hợp với nhu yếu tăng trưởng phẩm chất, khả năng nghề nghiệp của thành viên trong từng năm đảm bảo thời lượng theo quy định.

3. Việc triển khai thực thi Chương trình tu dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông được thực thi thường niên theo Quy chế tu dưỡng thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành./.


Bạn đang đọc nội dung bài viết Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT 2022

Với việc Bạn đọc postt Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game tài liệu Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game tài liệu Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt or tham gia Group zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Thông #tư #172019TTBGDĐT