0765562555

Thông tư 30/2020/TT-BTTTT

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Thông tư 30/2020/TT-BTTTT Mới 2022 được update : 2021-09-08 03:10:38

3570

Xin chàoTừ ngày 12/12/2020 Thông tư 30/2020/TT-BTTTT do Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông phát hành ngày 28/10/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành. Thông tư hướng dẫn chỉ định và xếp lương riêng với chức vụ nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông.

Theo đó, chỉ định, xếp lương viên chức phát thanh viên (PTV) như sau:

Bạn đang xem: Thông tư 30/2020/TT-BTTTT

Bổ nhiệm vào chức vụ PTV hạng I (mã số V11.10.27) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch PTV hạng sang (mã số 17.145). Bổ nhiệm vào chức vụ PTV hạng II (mã số V11.10.28) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch PTV chính (mã số 17.146). Bổ nhiệm vào chức vụ PTV hạng III (mã số V11.10.29) riêng với viên chức có trình độ ĐH hiện giờ đang giữ ngạch PTV (mã số 17.147). Bổ nhiệm vào chức vụ PTV hạng IV (mã số V11.10.30) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch PTV cao đẳng (mã số 17a.211) và PTV chưa đạt chuẩn (chưa đạt trình độ cao đẳng) (mã số 17c.214).

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 30/2020/TT-BTTTT

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 28 tháng 10 năm 2020

THÔNG TƯ 30/2020/TT-BTTTT

HƯÓNG DẪN BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC ÂM THANH VIÊN, PHÁT THANH VIÊN, KỸ THUẬT DỰNG PHIM, QUAY PHIM THUỘC CHUYÊN NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của nhà nước quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành viên chức;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của nhà nước về chính sách tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm trước đó đó của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của nhà nước về chính sách tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ tin tức và Truyền thông;

Theo đề xuất kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông phát hành Thông tư hướng dẫn chỉ định và xếp lương riêng với chức vụ nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông.

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực thi việc chỉ định và xếp lương chức vụ nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông trong cty sự nghiệp công lập quy định tại Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông (sau này viết tắt là Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT) và Thông tư số 05/2018/TT-BNV ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số chức vụ nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông (sau này viết tắt là Thông tư số 05/2018/TT-BNV).

Điều 2. Đối tượng vận dụng

Thông tư này vận dụng riêng với viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông trong những cty sự nghiệp công lập và những tổ chức triển khai, thành viên khác có tương quan.

Điều 3. Nguyên tắc chỉ định và xếp lương theo chức vụ nghề nghiệp

1. Việc chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông quy định tại Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT và Thông tư số 05/2018/TT-BNV phải vị trí căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, trách nhiệm, khả năng trình độ trách nhiệm đang đảm nhiệm và phục vụ đủ những tiêu chuẩn theo quy định.

2. Khi chỉ định viên chức từ ngạch hiện giữ sang chức vụ nghề nghiệp âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông không được phối hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức.

Điều 4. Bổ nhiệm vào chức vụ nghề nghiệp

Viên chức đã được chỉ định vào những ngạch viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, dựng phim viên, quay phim quy định tại Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng – Trưởng Ban Tổ chức cán bộ nhà nước về việc phát hành Tiêu chuẩn công chức viên chức ngành Văn hóa – tin tức, Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về khuôn khổ những ngạch công chức và ngạch viên chức và Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phát hành trong thời điểm tạm thời chức vụ và mã số ngạch một số trong những ngạch viên chức ngành Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Văn hóa – tin tức hoặc viên chức đang giữ ngạch, chức vụ nghề nghiệp khác nay được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông quy định tại Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT và Thông tư số 05/2018/TT-BNV, rõ ràng như sau:

1. Đối với nhóm chức vụ âm thanh viên

a) Bổ nhiệm vào chức vụ âm thanh viên hạng I (mã số V11.09.23) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch âm thanh viên hạng sang (mã số 17a.191);

b) Bổ nhiệm vào chức vụ âm thanh viên hạng II (mã số V11.09.24) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch âm thanh viên chính (mã số 17a.192);

c) Bổ nhiệm vào chức vụ âm thanh viên hạng III (mã số V11.09.25) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch âm thanh viên (mã số 17a.193);

Tham khảo: Biên bản họp chi bộ tiên tiến và phát triển nhất (4 mẫu)

d) Bổ nhiệm vào chức vụ âm thanh viên hạng IV (mã số V11.09.26) riêng với viên chức thực thi trách nhiệm âm thanh viên hiện giờ đang giữ ngạch cán sự, nhân viên cấp dưới hoặc những chức vụ nghề nghiệp tương tự khác.

2. Đối với nhóm chức vụ phát thanh viên

a) Bổ nhiệm vào chức vụ phát thanh viên hạng I (mã số V11.10.27) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch phát thanh viên hạng sang (mã số 17.145);

b) Bổ nhiệm vào chức vụ phát thanh viên hạng II (mã số V11.10.28) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch phát thanh viên chính (mã số 17.146);

c) Bổ nhiệm vào chức vụ phát thanh viên hạng III (mã số V11.10.29) riêng với viên chức có trình độ ĐH hiện giờ đang giữ ngạch phát thanh viên (mã số 17.147);

d) Bổ nhiệm vào chức vụ phát thanh viên hạng IV (mã số V11.10.30) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch phát thanh viên cao đẳng (mã số 17a.211) và phát thanh viên chưa đạt chuẩn (chưa đạt trình độ cao đẳng) (mã số 17c.214).

3. Đối với nhóm chức vụ kỹ thuật dựng phim

a) Bổ nhiệm vào chức vụ kỹ thuật dựng phim hạng I (mã số V11.11.31) riêng với viên chức thực thi trách nhiệm kỹ thuật dựng phim hiện giờ đang giữ ngạch hoặc chức vụ nghề nghiệp khác tương tự ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang;

b) Bổ nhiệm vào chức vụ kỹ thuật dựng phim hạng II (mã số V11.11.32) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch dựng phim viên hạng sang (mã số 17.151);

c) Bổ nhiệm vào chức vụ kỹ thuật dựng phim hạng III (mã số V11.11.33) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch dựng phim viên chính (mã số 17.152);

d) Bổ nhiệm vào chức vụ kỹ thuật dựng phim hạng IV (mã số V11.11.34) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch dựng phim viên (mã số 17.153);

4. Đối với nhóm chức vụ quay phim

a) Bổ nhiệm vào chức vụ quay phim hạng I (mã số V11.12.35) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch quay phim viên hạng sang (mã số 17.148);

b) Bổ nhiệm vào chức vụ quay phim hạng II (mã số V11.12.36) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch quay phim viên chính (mã số 17.149);

c) Bổ nhiệm vào chức vụ quay phim hạng III (mã số V11.12.37) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch quay phim viên (mã số 17.150);

d) Bổ nhiệm vào chức vụ quay phim hạng IV (mã số V11.12.38) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch quay phim viên cao đẳng (mã số 17a.212) và quay phim viên chưa đạt chuẩn (chưa đạt trình độ cao đẳng) (mã số 17c.215).

Điều 5. Áp dụng bảng lương riêng với chức vụ nghề nghiệp

Các chức vụ nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông quy định tại Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT và Thông tư số 05/2018/TT-BNV được vận dụng Bảng lương trình độ, trách nhiệm riêng với cán bộ, viên chức trong những cty sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) phát hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của nhà nước về chính sách tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau này viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP), rõ ràng như sau:

1. Chức danh nghề nghiệp âm thanh viên hạng I (mã số V11.09.23), phát thanh viên hạng I (mã số V11.10.27), kỹ thuật dựng phim hạng I (mã số V11.11.31), quay phim hạng I (mã số V11.12.35) được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A3, nhóm 2 (A3.2) có 6 bậc, từ thông số kỹ thuật lương 5,75 đến thông số kỹ thuật lương 7,55.

2. Chức danh nghề nghiệp âm thanh viên hạng II (mã số V11.09.24), phát thanh viên hạng II (mã số V11.10.28), kỹ thuật dựng phim hạng II (mã số V11.11.32), quay phim hạng II (mã số V11.12.36) được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2) có 8 bậc, từ thông số kỹ thuật lương 4,00 đến thông số kỹ thuật lương 6,38.

3. Chức danh nghề nghiệp âm thanh viên hạng III (mã số V11.09.25), phát thanh viên hạng III (mã số V11.10.29), kỹ thuật dựng phim hạng III (mã số V11.11.33), quay phim hạng III (mã số V11.12.37) được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A1 có 9 bậc, từ thông số kỹ thuật lương 2,34 đến thông số kỹ thuật lương 4,98.

Xem thêm: Bài cúng ông Công ông Táo Văn khấn ông Công ông Táo 23 tháng Chạp

4. Chức danh nghề nghiệp âm thanh viên hạng IV (mã số V11.09.26), phát thanh viên hạng IV (mã số V11.10.30), kỹ thuật dựng phim hạng IV (mã số V11.11.34), quay phim hạng IV (mã số V11.12.38) được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại B, có 12 bậc, từ thông số kỹ thuật lương 1,86 đến thông số kỹ thuật lương 4,06.

Điều 6. Cách xếp lương

1. Việc xếp lương riêng với viên chức đang giữ ngạch âm thanh viên, phát thanh viên, dựng phim viên, quay phim và ngạch, chức vụ nghề nghiệp khác sang chức vụ nghề nghiệp âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông quy định tại Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT và Thông tư số 05/2018/TT-BNV được thực thi theo phía dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 trong năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức (sau này gọi tắt là Thông tư số 02/2007/TT-BNV).

2. Việc xếp lương khi tuyển dụng, hết thời hạn tập sự và được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp

Sau khi tuyển dụng, hết thời hạn tập sự theo quy định và được cấp có thẩm quyền quyết định hành động chỉ định chức vụ nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông thì thực thi xếp bậc lương theo chức vụ nghề nghiệp được chỉ định như sau:

a) Trường hợp khi được tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo và giảng dạy tiến sỹ chuyên ngành phù phù thích hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 3, thông số kỹ thuật lương 3,00 bảng lương viên chức loại A1;

b) Trường hợp khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo và giảng dạy thạc sĩ chuyên ngành phù phù thích hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, thông số kỹ thuật lương 2,67, bảng lương viên chức loại A1;

c) Trường hợp khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo và giảng dạy ĐH chuyên ngành phù phù thích hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 1, thông số kỹ thuật lương 2,34, bảng lương viên chức loại A1;

d) Trường hợp chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp âm thanh viên hạng IV, phát thanh viên hạng IV, kỹ thuật dựng phim hạng IV, quay phim hạng IV: Khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo và giảng dạy cao đẳng chuyên ngành phù phù thích hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, thông số kỹ thuật lương 2,06; có trình độ đào tạo và giảng dạy trung cấp chuyên ngành phù phù thích hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 1, thông số kỹ thuật lương 1,86, bảng lương viên chức loại B.

3. Trường hợp viên chức có trình độ cao đẳng khi tuyển dụng đã được xếp lương ở viên chức AO theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, nay được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp âm thanh viên hạng IV, phát thanh viên hạng IV, kỹ thuật dựng phim hạng IV, quay phim hạng IV thì việc xếp bậc lương vị trí căn cứ vào thời hạn công tác thao tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo thang, bảng lương do Nhà nước quy định (trừ thời hạn tập sự, thử việc), như sau:

Tính từ bậc 2, bảng lương viên chức loại B, cứ sau thời hạn 02 năm (đủ 24 tháng) được xếp lên 01 bậc lương (nếu có thời hạn công tác thao tác không liên tục mà chưa hưởng chính sách bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn). Trường hợp trong thời hạn công tác thao tác bị kéo dãn thời hạn nâng lương thường xuyên do không hoàn thành xong trách nhiệm được giao hoặc bị kỷ luật theo quy định của pháp lý thì bị kéo dãn thêm chính sách nâng bậc lương thường xuyên theo quy định. Trường hợp trong thời hạn công tác thao tác được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực thi trách nhiệm thì thời hạn được nâng bậc lương trước thời hạn được xem để xếp lên bậc lương cao hơn thế nữa trước thời hạn tương ứng. Sau khi quy đổi thời hạn để xếp vào bậc lương của chức vụ nghề nghiệp được chỉ định, nếu có số tháng chưa đủ 24 tháng, thì số tháng này được xem vào thời hạn để xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Sau khi chuyển xếp lương vào chức vụ nghề nghiệp âm thanh viên hạng IV, phát thanh viên hạng IV, kỹ thuật dựng phim hạng IV, quay phim hạng IV, nếu thông số kỹ thuật lương được xếp ở những chức vụ nghề nghiệp này cộng với phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) thấp hơn thông số kỹ thuật lương đã hưởng ở ngạch, chức vụ nghề nghiệp cũ thì được hưởng thông số kỹ thuật chênh lệch bảo lưu cho bằng thông số kỹ thuật lương (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có) đang hưởng ở ngạch, chức vụ nghề nghiệp cũ. Hệ số chênh lệch bảo lưu này được hưởng trong suốt thời hạn viên chức xếp lương ở chức vụ nghề nghiệp âm thanh viên hạng IV, phát thanh viên hạng IV, kỹ thuật dựng phim hạng IV, quay phim hạng IV. Sau đó, nếu viên chức được thăng hạng chức vụ nghề nghiệp thì được cộng thông số kỹ thuật chênh lệch bảo lưu này vào thông số kỹ thuật lương (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có) đang hưởng để xếp lương vào chức vụ được chỉ định khi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp và thôi hưởng thông số kỹ thuật chênh lệch bảo lưu Tính từ lúc ngày hưởng lương ở chức vụ nghề nghiệp mới.

4. Việc thăng hạng chức vụ nghề nghiệp riêng với viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông được thực thi sau khoản thời hạn đã được cấp có thẩm quyền chỉ định và xếp lương chức vụ âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim quy định tại Thông tư này và thực thi xếp lương theo phía dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV.

Điều 7. Tổ chức thực thi

1. Người đứng đầu những cty trực tiếp quản trị và vận hành, sử dụng viên chức có trách nhiệm thanh tra rà soát những vị trí việc làm của cty, lập list viên chức được chỉ định và xếp lương chức vụ nghề nghiệp âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động hoặc quyết định hành động theo thẩm quyền phân cấp.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo những cty thuộc phạm vi quản trị và vận hành thực thi chỉ định và xếp lương chức vụ nghề nghiệp riêng với viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông theo quy định;

b) Quyết định hoặc phân cấp, ủy quyền việc chỉ định và xếp lương chức vụ nghề nghiệp âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông riêng với viên chức thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành. Đối với trường hợp chỉ định những chức vụ nghề nghiệp hạng I thì phải có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước lúc quyết định hành động.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 12 tháng 12 năm 2020.

Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp

Viên chức đã được chỉ định vào những ngạch viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, dựng phim viên, quay phim quy định tại Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng – Trưởng Ban Tổ chức cán bộ nhà nước về việc phát hành Tiêu chuẩn công chức viên chức ngành Văn hóa – tin tức; Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về khuôn khổ những ngạch công chức và ngạch viên chức; Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV ngày 15/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phát hành trong thời điểm tạm thời chức vụ và mã số ngạch một số trong những ngạch viên chức ngành Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Văn hóa – tin tức hoặc viên chức đang giữ ngạch, chức vụ nghề nghiệp khác nay được chỉ định chức vụ nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông quy định tại Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT và Thông tư số 05/2018/TT-BNV thì cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành, sử dụng viên chức có trách nhiệm tạo Đk để viên chức tương hỗ update những tiêu chuẩn không đủ của chức vụ nghề nghiệp được chỉ định.

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và những cty, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan có trách nhiệm thực thi Thông tư này.

2. Trong quy trình thực thi, nếu có trở ngại vất vả, vướng mắc, đề xuất kiến nghị tổ chức triển khai, thành viên phản ánh về Bộ tin tức và Truyền thông để xem xét, xử lý và xử lý./.

Nơi nhận:– Thủ tướng và những Phó Thủ tướng nhà nước (để b/c);– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ nước nhà;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng quản trị nước;– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;– Tòa án nhân dân tối cao;– Kiểm toán nhà nước;– Các cơ quan Trung ương của những đoàn thể;– UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);– Công báo, Cổng thông tin điện tử nhà nước;– Bộ TTTT: Bộ trưởng và những Thứ trưởng, Cổng TTĐT của Bộ; những cty sự nghiệp thuộc Bộ;– Luu: VT, TCCB, VTL.

BỘ TRƯỞNGNguyễn Mạnh Hùng

Từ ngày 12/12/2020 Thông tư 30/2020/TT-BTTTT do Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông phát hành ngày 28/10/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành. Thông tư hướng dẫn chỉ định và xếp lương riêng với chức vụ nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông.

Theo đó, chỉ định, xếp lương viên chức phát thanh viên (PTV) như sau:

Bạn đang xem: Thông tư 30/2020/TT-BTTTT

Bổ nhiệm vào chức vụ PTV hạng I (mã số V11.10.27) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch PTV hạng sang (mã số 17.145). Bổ nhiệm vào chức vụ PTV hạng II (mã số V11.10.28) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch PTV chính (mã số 17.146). Bổ nhiệm vào chức vụ PTV hạng III (mã số V11.10.29) riêng với viên chức có trình độ ĐH hiện giờ đang giữ ngạch PTV (mã số 17.147). Bổ nhiệm vào chức vụ PTV hạng IV (mã số V11.10.30) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch PTV cao đẳng (mã số 17a.211) và PTV chưa đạt chuẩn (chưa đạt trình độ cao đẳng) (mã số 17c.214).

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 30/2020/TT-BTTTT

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 28 tháng 10 năm 2020

THÔNG TƯ 30/2020/TT-BTTTT

HƯÓNG DẪN BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC ÂM THANH VIÊN, PHÁT THANH VIÊN, KỸ THUẬT DỰNG PHIM, QUAY PHIM THUỘC CHUYÊN NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của nhà nước quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành viên chức;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của nhà nước về chính sách tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm trước đó đó của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của nhà nước về chính sách tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ tin tức và Truyền thông;

Theo đề xuất kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông phát hành Thông tư hướng dẫn chỉ định và xếp lương riêng với chức vụ nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông.

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực thi việc chỉ định và xếp lương chức vụ nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông trong cty sự nghiệp công lập quy định tại Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông (sau này viết tắt là Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT) và Thông tư số 05/2018/TT-BNV ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số chức vụ nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông (sau này viết tắt là Thông tư số 05/2018/TT-BNV).

Điều 2. Đối tượng vận dụng

Thông tư này vận dụng riêng với viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông trong những cty sự nghiệp công lập và những tổ chức triển khai, thành viên khác có tương quan.

Điều 3. Nguyên tắc chỉ định và xếp lương theo chức vụ nghề nghiệp

1. Việc chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông quy định tại Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT và Thông tư số 05/2018/TT-BNV phải vị trí căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, trách nhiệm, khả năng trình độ trách nhiệm đang đảm nhiệm và phục vụ đủ những tiêu chuẩn theo quy định.

2. Khi chỉ định viên chức từ ngạch hiện giữ sang chức vụ nghề nghiệp âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông không được phối hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức.

Điều 4. Bổ nhiệm vào chức vụ nghề nghiệp

Viên chức đã được chỉ định vào những ngạch viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, dựng phim viên, quay phim quy định tại Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng – Trưởng Ban Tổ chức cán bộ nhà nước về việc phát hành Tiêu chuẩn công chức viên chức ngành Văn hóa – tin tức, Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về khuôn khổ những ngạch công chức và ngạch viên chức và Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phát hành trong thời điểm tạm thời chức vụ và mã số ngạch một số trong những ngạch viên chức ngành Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Văn hóa – tin tức hoặc viên chức đang giữ ngạch, chức vụ nghề nghiệp khác nay được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông quy định tại Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT và Thông tư số 05/2018/TT-BNV, rõ ràng như sau:

1. Đối với nhóm chức vụ âm thanh viên

a) Bổ nhiệm vào chức vụ âm thanh viên hạng I (mã số V11.09.23) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch âm thanh viên hạng sang (mã số 17a.191);

b) Bổ nhiệm vào chức vụ âm thanh viên hạng II (mã số V11.09.24) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch âm thanh viên chính (mã số 17a.192);

c) Bổ nhiệm vào chức vụ âm thanh viên hạng III (mã số V11.09.25) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch âm thanh viên (mã số 17a.193);

Tham khảo: Biên bản họp chi bộ tiên tiến và phát triển nhất (4 mẫu)

d) Bổ nhiệm vào chức vụ âm thanh viên hạng IV (mã số V11.09.26) riêng với viên chức thực thi trách nhiệm âm thanh viên hiện giờ đang giữ ngạch cán sự, nhân viên cấp dưới hoặc những chức vụ nghề nghiệp tương tự khác.

2. Đối với nhóm chức vụ phát thanh viên

a) Bổ nhiệm vào chức vụ phát thanh viên hạng I (mã số V11.10.27) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch phát thanh viên hạng sang (mã số 17.145);

b) Bổ nhiệm vào chức vụ phát thanh viên hạng II (mã số V11.10.28) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch phát thanh viên chính (mã số 17.146);

c) Bổ nhiệm vào chức vụ phát thanh viên hạng III (mã số V11.10.29) riêng với viên chức có trình độ ĐH hiện giờ đang giữ ngạch phát thanh viên (mã số 17.147);

d) Bổ nhiệm vào chức vụ phát thanh viên hạng IV (mã số V11.10.30) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch phát thanh viên cao đẳng (mã số 17a.211) và phát thanh viên chưa đạt chuẩn (chưa đạt trình độ cao đẳng) (mã số 17c.214).

3. Đối với nhóm chức vụ kỹ thuật dựng phim

a) Bổ nhiệm vào chức vụ kỹ thuật dựng phim hạng I (mã số V11.11.31) riêng với viên chức thực thi trách nhiệm kỹ thuật dựng phim hiện giờ đang giữ ngạch hoặc chức vụ nghề nghiệp khác tương tự ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang;

b) Bổ nhiệm vào chức vụ kỹ thuật dựng phim hạng II (mã số V11.11.32) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch dựng phim viên hạng sang (mã số 17.151);

c) Bổ nhiệm vào chức vụ kỹ thuật dựng phim hạng III (mã số V11.11.33) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch dựng phim viên chính (mã số 17.152);

d) Bổ nhiệm vào chức vụ kỹ thuật dựng phim hạng IV (mã số V11.11.34) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch dựng phim viên (mã số 17.153);

4. Đối với nhóm chức vụ quay phim

a) Bổ nhiệm vào chức vụ quay phim hạng I (mã số V11.12.35) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch quay phim viên hạng sang (mã số 17.148);

b) Bổ nhiệm vào chức vụ quay phim hạng II (mã số V11.12.36) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch quay phim viên chính (mã số 17.149);

c) Bổ nhiệm vào chức vụ quay phim hạng III (mã số V11.12.37) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch quay phim viên (mã số 17.150);

d) Bổ nhiệm vào chức vụ quay phim hạng IV (mã số V11.12.38) riêng với viên chức hiện giờ đang giữ ngạch quay phim viên cao đẳng (mã số 17a.212) và quay phim viên chưa đạt chuẩn (chưa đạt trình độ cao đẳng) (mã số 17c.215).

Điều 5. Áp dụng bảng lương riêng với chức vụ nghề nghiệp

Các chức vụ nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông quy định tại Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT và Thông tư số 05/2018/TT-BNV được vận dụng Bảng lương trình độ, trách nhiệm riêng với cán bộ, viên chức trong những cty sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) phát hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của nhà nước về chính sách tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau này viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP), rõ ràng như sau:

1. Chức danh nghề nghiệp âm thanh viên hạng I (mã số V11.09.23), phát thanh viên hạng I (mã số V11.10.27), kỹ thuật dựng phim hạng I (mã số V11.11.31), quay phim hạng I (mã số V11.12.35) được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A3, nhóm 2 (A3.2) có 6 bậc, từ thông số kỹ thuật lương 5,75 đến thông số kỹ thuật lương 7,55.

2. Chức danh nghề nghiệp âm thanh viên hạng II (mã số V11.09.24), phát thanh viên hạng II (mã số V11.10.28), kỹ thuật dựng phim hạng II (mã số V11.11.32), quay phim hạng II (mã số V11.12.36) được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2) có 8 bậc, từ thông số kỹ thuật lương 4,00 đến thông số kỹ thuật lương 6,38.

3. Chức danh nghề nghiệp âm thanh viên hạng III (mã số V11.09.25), phát thanh viên hạng III (mã số V11.10.29), kỹ thuật dựng phim hạng III (mã số V11.11.33), quay phim hạng III (mã số V11.12.37) được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A1 có 9 bậc, từ thông số kỹ thuật lương 2,34 đến thông số kỹ thuật lương 4,98.

Xem thêm: Bài cúng ông Công ông Táo Văn khấn ông Công ông Táo 23 tháng Chạp

4. Chức danh nghề nghiệp âm thanh viên hạng IV (mã số V11.09.26), phát thanh viên hạng IV (mã số V11.10.30), kỹ thuật dựng phim hạng IV (mã số V11.11.34), quay phim hạng IV (mã số V11.12.38) được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại B, có 12 bậc, từ thông số kỹ thuật lương 1,86 đến thông số kỹ thuật lương 4,06.

Điều 6. Cách xếp lương

1. Việc xếp lương riêng với viên chức đang giữ ngạch âm thanh viên, phát thanh viên, dựng phim viên, quay phim và ngạch, chức vụ nghề nghiệp khác sang chức vụ nghề nghiệp âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông quy định tại Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT và Thông tư số 05/2018/TT-BNV được thực thi theo phía dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 trong năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức (sau này gọi tắt là Thông tư số 02/2007/TT-BNV).

2. Việc xếp lương khi tuyển dụng, hết thời hạn tập sự và được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp

Sau khi tuyển dụng, hết thời hạn tập sự theo quy định và được cấp có thẩm quyền quyết định hành động chỉ định chức vụ nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông thì thực thi xếp bậc lương theo chức vụ nghề nghiệp được chỉ định như sau:

a) Trường hợp khi được tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo và giảng dạy tiến sỹ chuyên ngành phù phù thích hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 3, thông số kỹ thuật lương 3,00 bảng lương viên chức loại A1;

b) Trường hợp khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo và giảng dạy thạc sĩ chuyên ngành phù phù thích hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, thông số kỹ thuật lương 2,67, bảng lương viên chức loại A1;

c) Trường hợp khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo và giảng dạy ĐH chuyên ngành phù phù thích hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 1, thông số kỹ thuật lương 2,34, bảng lương viên chức loại A1;

d) Trường hợp chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp âm thanh viên hạng IV, phát thanh viên hạng IV, kỹ thuật dựng phim hạng IV, quay phim hạng IV: Khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo và giảng dạy cao đẳng chuyên ngành phù phù thích hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, thông số kỹ thuật lương 2,06; có trình độ đào tạo và giảng dạy trung cấp chuyên ngành phù phù thích hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 1, thông số kỹ thuật lương 1,86, bảng lương viên chức loại B.

3. Trường hợp viên chức có trình độ cao đẳng khi tuyển dụng đã được xếp lương ở viên chức AO theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, nay được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp âm thanh viên hạng IV, phát thanh viên hạng IV, kỹ thuật dựng phim hạng IV, quay phim hạng IV thì việc xếp bậc lương vị trí căn cứ vào thời hạn công tác thao tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo thang, bảng lương do Nhà nước quy định (trừ thời hạn tập sự, thử việc), như sau:

Tính từ bậc 2, bảng lương viên chức loại B, cứ sau thời hạn 02 năm (đủ 24 tháng) được xếp lên 01 bậc lương (nếu có thời hạn công tác thao tác không liên tục mà chưa hưởng chính sách bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn). Trường hợp trong thời hạn công tác thao tác bị kéo dãn thời hạn nâng lương thường xuyên do không hoàn thành xong trách nhiệm được giao hoặc bị kỷ luật theo quy định của pháp lý thì bị kéo dãn thêm chính sách nâng bậc lương thường xuyên theo quy định. Trường hợp trong thời hạn công tác thao tác được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực thi trách nhiệm thì thời hạn được nâng bậc lương trước thời hạn được xem để xếp lên bậc lương cao hơn thế nữa trước thời hạn tương ứng. Sau khi quy đổi thời hạn để xếp vào bậc lương của chức vụ nghề nghiệp được chỉ định, nếu có số tháng chưa đủ 24 tháng, thì số tháng này được xem vào thời hạn để xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Sau khi chuyển xếp lương vào chức vụ nghề nghiệp âm thanh viên hạng IV, phát thanh viên hạng IV, kỹ thuật dựng phim hạng IV, quay phim hạng IV, nếu thông số kỹ thuật lương được xếp ở những chức vụ nghề nghiệp này cộng với phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) thấp hơn thông số kỹ thuật lương đã hưởng ở ngạch, chức vụ nghề nghiệp cũ thì được hưởng thông số kỹ thuật chênh lệch bảo lưu cho bằng thông số kỹ thuật lương (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có) đang hưởng ở ngạch, chức vụ nghề nghiệp cũ. Hệ số chênh lệch bảo lưu này được hưởng trong suốt thời hạn viên chức xếp lương ở chức vụ nghề nghiệp âm thanh viên hạng IV, phát thanh viên hạng IV, kỹ thuật dựng phim hạng IV, quay phim hạng IV. Sau đó, nếu viên chức được thăng hạng chức vụ nghề nghiệp thì được cộng thông số kỹ thuật chênh lệch bảo lưu này vào thông số kỹ thuật lương (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có) đang hưởng để xếp lương vào chức vụ được chỉ định khi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp và thôi hưởng thông số kỹ thuật chênh lệch bảo lưu Tính từ lúc ngày hưởng lương ở chức vụ nghề nghiệp mới.

4. Việc thăng hạng chức vụ nghề nghiệp riêng với viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông được thực thi sau khoản thời hạn đã được cấp có thẩm quyền chỉ định và xếp lương chức vụ âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim quy định tại Thông tư này và thực thi xếp lương theo phía dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV.

Điều 7. Tổ chức thực thi

1. Người đứng đầu những cty trực tiếp quản trị và vận hành, sử dụng viên chức có trách nhiệm thanh tra rà soát những vị trí việc làm của cty, lập list viên chức được chỉ định và xếp lương chức vụ nghề nghiệp âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động hoặc quyết định hành động theo thẩm quyền phân cấp.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo những cty thuộc phạm vi quản trị và vận hành thực thi chỉ định và xếp lương chức vụ nghề nghiệp riêng với viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông theo quy định;

b) Quyết định hoặc phân cấp, ủy quyền việc chỉ định và xếp lương chức vụ nghề nghiệp âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông riêng với viên chức thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành. Đối với trường hợp chỉ định những chức vụ nghề nghiệp hạng I thì phải có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước lúc quyết định hành động.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 12 tháng 12 năm 2020.

Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp

Viên chức đã được chỉ định vào những ngạch viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, dựng phim viên, quay phim quy định tại Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng – Trưởng Ban Tổ chức cán bộ nhà nước về việc phát hành Tiêu chuẩn công chức viên chức ngành Văn hóa – tin tức; Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về khuôn khổ những ngạch công chức và ngạch viên chức; Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV ngày 15/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phát hành trong thời điểm tạm thời chức vụ và mã số ngạch một số trong những ngạch viên chức ngành Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Văn hóa – tin tức hoặc viên chức đang giữ ngạch, chức vụ nghề nghiệp khác nay được chỉ định chức vụ nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành tin tức và Truyền thông quy định tại Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT và Thông tư số 05/2018/TT-BNV thì cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành, sử dụng viên chức có trách nhiệm tạo Đk để viên chức tương hỗ update những tiêu chuẩn không đủ của chức vụ nghề nghiệp được chỉ định.

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và những cty, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan có trách nhiệm thực thi Thông tư này.

2. Trong quy trình thực thi, nếu có trở ngại vất vả, vướng mắc, đề xuất kiến nghị tổ chức triển khai, thành viên phản ánh về Bộ tin tức và Truyền thông để xem xét, xử lý và xử lý./.

Nơi nhận:– Thủ tướng và những Phó Thủ tướng nhà nước (để b/c);– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ nước nhà;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng quản trị nước;– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;– Tòa án nhân dân tối cao;– Kiểm toán nhà nước;– Các cơ quan Trung ương của những đoàn thể;– UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);– Công báo, Cổng thông tin điện tử nhà nước;– Bộ TTTT: Bộ trưởng và những Thứ trưởng, Cổng TTĐT của Bộ; những cty sự nghiệp thuộc Bộ;– Luu: VT, TCCB, VTL.

BỘ TRƯỞNGNguyễn Mạnh Hùng


Bạn đang tìm hiểu thêm post Thông tư 30/2020/TT-BTTTT 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm nội dung bài viết Thông tư 30/2020/TT-BTTTT New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Thông tư 30/2020/TT-BTTTT Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD Thông tư 30/2020/TT-BTTTT Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc ThamGia Group zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Thông #tư #302020TTBTTTT