0765562555

Báo cáo kết quả nhìn nhận phân loại Đảng viên năm 2020

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Báo cáo kết quả nhìn nhận phân loại Đảng viên năm 2020 FULL 2022 được update : 2021-09-06 22:42:33

3176

Xin chàoBáo cáo kết quả nhìn nhận phân loại Đảng viên được lập ra để tổng hợp., đánh giá phân loại chất lượng Đảng viên. Mẫu văn bản báo cáo giải trình này sử dụng trong những cty như bệnh viện, ủy ban nhân dân, trường học….

Thông qua văn bản báo cáo giải trình này sẽ thấy được Đảng viên đã hoàn thành xong trách nhiệm, đưa ra đề xuất kiến nghị để khen thưởng, biểu dương vào dịp thời gian ở thời gian cuối năm. Nội dung trong mẫu văn bản báo cáo giải trình cần nêu rõ số lượng Đảng viên sinh hoạt đảng chính thức, thuộc đảng số của chi bộ, số đảng viên thuộc diện nhìn nhận chất lượng, số Đảng viên hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm đề xuất kiến nghị biểu dương, khen thưởng.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả nhìn nhận phân loại Đảng viên năm 2020

Báo cáo kết quả nhìn nhận chất lượng Chi bộ và Đảng viên năm 2020

ĐẢNG BỘ……………….

Chi bộ……………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….……, ngày……tháng……năm 20…..

BÁO CÁOKết quả nhìn nhận chất lượng chi bộ và Đảng viên năm………

Kính gửi: Đảng uỷ………………

Ngày……….tháng………..năm 20…..…

Chi bộ:…………………………………………………………………đã tổ chức triển khai hội nghị nhìn nhận chất lượng chi bộ và đảng viên năm……., Chi bộ văn bản báo cáo giải trình kết quả như sau:

I. Về nhìn nhận chất lượng chi bộ

1. Tổng số điểm chi bộ đạt được: ……………….điểm

2. Xếp loại chi bộ:…………………………………………………………………………………………………

II. Về nhìn nhận chất lượng đảng viên

1. Tổng số đảng viên của chi bộ:…………..đ/c

2. Số đảng viên thuộc diện phải nhìn nhận:……………đ/c.

Trong số đó:

Đã nhìn nhận …………….đ/c Chưa nhìn nhận ………….đ/c.

Trong số đó:

Tham khảo: Mẫu Thư xin việc

+ Có nguyên do……………………..đ/c

+ Không có nguyên do…………đ/c

* Kết quả:

Đảng viên hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm…………..đ/c. Đảng viên hoàn thành xong tốt trách nhiệm: ………………….đ/c. Đảng viên hoàn thành xong trách nhiệm:………………………..đ/c. Đảng viên không hoàn thành xong trách nhiệm:……….đ/c.

T/M CHI BỘBÍ THƯ(Ký, ghi rõ họ và tên)

DANH SÁCHXẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN NĂM……….

TT Họ và tên Kết quả xếp loại Đề nghị xử lý Đảng viên hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm Đảng viên hoàn thành xong tốt trách nhiệm Đảng viên hoàn thành xong trách nhiệm Đảng viên không hoàn thành xong trách nhiệm Trong số đó có vi phạm khuyết điểm Định thời hạn sửa chữa thay thế Hình thức kỷ luật Xoá tên 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Chú thích: Đánh dấu X vào cột tương ứng

– Cột 3: Đảng viên hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm

– Cột 4: Đảng viên hoàn thành xong tốt trách nhiệm.

– Cột 5: Đảng viên hoàn thành xong trách nhiệm.

– Cột 6: Đảng viên không hoàn thành xong trách nhiệm.

– Cột 9: Ghi mốc thời hạn do đảng viên cam kết và được chi bộ nhất trí.

– Cột 10: Ghi theo những hình thức kỷ luật do chi bộ đề xuất kiến nghị (nếu có): Khiển trách, cảnh cáo, không bổ nhiệm, khai trừ.

….………., ngày.……..tháng ……..năm 20…..

T/M CHI BỘBÍ THƯ(Ký, ghi rõ họ và tên)

Báo cáo kết quả nhìn nhận, phân loại Đảng viên năm 2020

ĐẢNG BỘ……………….

CHI BỘ:………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………….ngày…. tháng ….năm 20.

BÁO CÁOKết quả nhìn nhận, phân loại Đảng viên

Kính gửi: ………………………………………

Chi bộ văn bản báo cáo giải trình kết quả nhìn nhận, phân loại đảng viên năm 20….

1. Tổng số đảng viên sinh hoạt đảng chính thức, thuộc đảng số của chi bộ tại thời gian nhìn nhận:…………đ/c

2. Số đảng viên thuộc diện nhìn nhận chất lượng ………………………đ/c. Trong số đó:

Đã nhìn nhận: ……………………đ/c (có list kèm theo).

Số chưa nhìn nhận:…………….….đ/c. Trong số đó:

+ Có nguyên do …………………….. ..đ/c

+ Không có nguyên do:……………..…đ/c.

Tham khảo: Giấy xác nhận công tác thao tác (5 mẫu)

3. Đảng viên hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm đề xuất kiến nghị biểu dương, khen thưởng:………… đ/c (có list kèm theo). Trong số đó:

– Biểu dương:………….……đ/c.

– Đề nghị khen thưởng: ………đ/c (có bản thành tích kèm theo).

4. Đảng viên hoàn thành xong tốt trách nhiệm:………… đ/c (có list kèm theo).

5. Đảng viên hoàn thành xong trách nhiệm:………….… đ/c (có list kèm theo).

6. Đảng viên không hoàn thành xong trách nhiệm:………… đ/c (có list kèm theo).

– Có hình thức kỷ luật để giáo dục:……………….đ/c (có hồ sơ xét kỷ luật kèm theo).

– Hình thức xin thoát khỏi đảng, xóa tên, khai trừ (nếu có):…….đ/c.

T/M CHI BỘBí thư(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCHXẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN NĂM 20…..

TT Họ và tên Kết quả xếp loại Đề nghị xử lý Đảng viên hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm Đảng viên hoàn thành xong tốt trách nhiệm Đảng viên hoàn thành xong trách nhiệm Đảng viên không hoàn thành xong trách nhiệm Trong số đó có vi phạm khuyết điểm Định thời hạn sửa chữa thay thế Hình thức kỷ luật Xoá tên 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Chú thích: Đánh dấu X vào cột tương ứng

– Cột 3: Đảng viên hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm

– Cột 4: Đảng viên hoàn thành xong tốt trách nhiệm.

– Cột 5: Đảng viên hoàn thành xong trách nhiệm.

– Cột 6: Đảng viên không hoàn thành xong trách nhiệm.

– Cột 9: Ghi mốc thời hạn do đảng viên cam kết và được chi bộ nhất trí.

– Cột 10: Ghi theo những hình thức kỷ luật do chi bộ đề xuất kiến nghị (nếu có): Khiển trách, cảnh cáo, không bổ nhiệm, khai trừ.

….…. ngày.……..tháng ……..năm 20…..

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Báo cáo kết quả nhìn nhận phân loại Đảng viên được lập ra để tổng hợp., đánh giá phân loại chất lượng Đảng viên. Mẫu văn bản báo cáo giải trình này sử dụng trong những cty như bệnh viện, ủy ban nhân dân, trường học….

Thông qua văn bản báo cáo giải trình này sẽ thấy được Đảng viên đã hoàn thành xong trách nhiệm, đưa ra đề xuất kiến nghị để khen thưởng, biểu dương vào dịp thời gian ở thời gian cuối năm. Nội dung trong mẫu văn bản báo cáo giải trình cần nêu rõ số lượng Đảng viên sinh hoạt đảng chính thức, thuộc đảng số của chi bộ, số đảng viên thuộc diện nhìn nhận chất lượng, số Đảng viên hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm đề xuất kiến nghị biểu dương, khen thưởng.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả nhìn nhận phân loại Đảng viên năm 2020

Báo cáo kết quả nhìn nhận chất lượng Chi bộ và Đảng viên năm 2020

ĐẢNG BỘ……………….

Chi bộ……………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….……, ngày……tháng……năm 20…..

BÁO CÁOKết quả nhìn nhận chất lượng chi bộ và Đảng viên năm………

Kính gửi: Đảng uỷ………………

Ngày……….tháng………..năm 20…..…

Chi bộ:…………………………………………………………………đã tổ chức triển khai hội nghị nhìn nhận chất lượng chi bộ và đảng viên năm……., Chi bộ văn bản báo cáo giải trình kết quả như sau:

I. Về nhìn nhận chất lượng chi bộ

1. Tổng số điểm chi bộ đạt được: ……………….điểm

2. Xếp loại chi bộ:…………………………………………………………………………………………………

II. Về nhìn nhận chất lượng đảng viên

1. Tổng số đảng viên của chi bộ:…………..đ/c

2. Số đảng viên thuộc diện phải nhìn nhận:……………đ/c.

Trong số đó:

Đã nhìn nhận …………….đ/c Chưa nhìn nhận ………….đ/c.

Trong số đó:

Tham khảo: Mẫu Thư xin việc

+ Có nguyên do……………………..đ/c

+ Không có nguyên do…………đ/c

* Kết quả:

Đảng viên hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm…………..đ/c. Đảng viên hoàn thành xong tốt trách nhiệm: ………………….đ/c. Đảng viên hoàn thành xong trách nhiệm:………………………..đ/c. Đảng viên không hoàn thành xong trách nhiệm:……….đ/c.

T/M CHI BỘBÍ THƯ(Ký, ghi rõ họ và tên)

DANH SÁCHXẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN NĂM……….

TT Họ và tên Kết quả xếp loại Đề nghị xử lý Đảng viên hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm Đảng viên hoàn thành xong tốt trách nhiệm Đảng viên hoàn thành xong trách nhiệm Đảng viên không hoàn thành xong trách nhiệm Trong số đó có vi phạm khuyết điểm Định thời hạn sửa chữa thay thế Hình thức kỷ luật Xoá tên 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Chú thích: Đánh dấu X vào cột tương ứng

– Cột 3: Đảng viên hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm

– Cột 4: Đảng viên hoàn thành xong tốt trách nhiệm.

– Cột 5: Đảng viên hoàn thành xong trách nhiệm.

– Cột 6: Đảng viên không hoàn thành xong trách nhiệm.

– Cột 9: Ghi mốc thời hạn do đảng viên cam kết và được chi bộ nhất trí.

– Cột 10: Ghi theo những hình thức kỷ luật do chi bộ đề xuất kiến nghị (nếu có): Khiển trách, cảnh cáo, không bổ nhiệm, khai trừ.

….………., ngày.……..tháng ……..năm 20…..

T/M CHI BỘBÍ THƯ(Ký, ghi rõ họ và tên)

Báo cáo kết quả nhìn nhận, phân loại Đảng viên năm 2020

ĐẢNG BỘ……………….

CHI BỘ:………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………….ngày…. tháng ….năm 20.

BÁO CÁOKết quả nhìn nhận, phân loại Đảng viên

Kính gửi: ………………………………………

Chi bộ văn bản báo cáo giải trình kết quả nhìn nhận, phân loại đảng viên năm 20….

1. Tổng số đảng viên sinh hoạt đảng chính thức, thuộc đảng số của chi bộ tại thời gian nhìn nhận:…………đ/c

2. Số đảng viên thuộc diện nhìn nhận chất lượng ………………………đ/c. Trong số đó:

Đã nhìn nhận: ……………………đ/c (có list kèm theo).

Số chưa nhìn nhận:…………….….đ/c. Trong số đó:

+ Có nguyên do …………………….. ..đ/c

+ Không có nguyên do:……………..…đ/c.

Tham khảo: Giấy xác nhận công tác thao tác (5 mẫu)

3. Đảng viên hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm đề xuất kiến nghị biểu dương, khen thưởng:………… đ/c (có list kèm theo). Trong số đó:

– Biểu dương:………….……đ/c.

– Đề nghị khen thưởng: ………đ/c (có bản thành tích kèm theo).

4. Đảng viên hoàn thành xong tốt trách nhiệm:………… đ/c (có list kèm theo).

5. Đảng viên hoàn thành xong trách nhiệm:………….… đ/c (có list kèm theo).

6. Đảng viên không hoàn thành xong trách nhiệm:………… đ/c (có list kèm theo).

– Có hình thức kỷ luật để giáo dục:……………….đ/c (có hồ sơ xét kỷ luật kèm theo).

– Hình thức xin thoát khỏi đảng, xóa tên, khai trừ (nếu có):…….đ/c.

T/M CHI BỘBí thư(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCHXẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN NĂM 20…..

TT Họ và tên Kết quả xếp loại Đề nghị xử lý Đảng viên hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm Đảng viên hoàn thành xong tốt trách nhiệm Đảng viên hoàn thành xong trách nhiệm Đảng viên không hoàn thành xong trách nhiệm Trong số đó có vi phạm khuyết điểm Định thời hạn sửa chữa thay thế Hình thức kỷ luật Xoá tên 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Chú thích: Đánh dấu X vào cột tương ứng

– Cột 3: Đảng viên hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm

– Cột 4: Đảng viên hoàn thành xong tốt trách nhiệm.

– Cột 5: Đảng viên hoàn thành xong trách nhiệm.

– Cột 6: Đảng viên không hoàn thành xong trách nhiệm.

– Cột 9: Ghi mốc thời hạn do đảng viên cam kết và được chi bộ nhất trí.

– Cột 10: Ghi theo những hình thức kỷ luật do chi bộ đề xuất kiến nghị (nếu có): Khiển trách, cảnh cáo, không bổ nhiệm, khai trừ.

….…. ngày.……..tháng ……..năm 20…..

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

(Ký, ghi rõ họ và tên)


Bạn đang xem postt Báo cáo kết quả nhìn nhận phân loại Đảng viên năm 2020 2022

Với việc Bạn đọc nội dung bài viết Báo cáo kết quả nhìn nhận phân loại Đảng viên năm 2020 FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game tài liệu Báo cáo kết quả nhìn nhận phân loại Đảng viên năm 2020 Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Báo cáo kết quả nhìn nhận phân loại Đảng viên năm 2020 Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment or ThamGia Nhóm zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Báo #cáo #kết #quả #đánh #giá #phân #loại #Đảng #viên #năm