0765562555

Báo cáo kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 2020

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Báo cáo kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 2020 FULL 2022 được update : 2021-09-10 04:12:37

3354

Xin chàoBáo cáo kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 2020 là mẫu văn bản báo cáo giải trình được lập ra nhằm mục đích tổng kết lại tình hình, kết quả công tác thao tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh trong thời hạn vừa qua, rồi đưa ra phương hướng, trách nhiệm phấn đấu trong thời hạn tiếp theo. Sau đây mời những ban cùng tìm hiểu thêm mẫu văn bản báo cáo giải trình tiên tiến và phát triển nhất được phát hành kèm theo Quyết định 2172/QĐ-BGDĐT ngày 03/08/2020.

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: ……/BC-…….

….., ngày … tháng … năm …

BÁO CÁOKết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh năm …

(Từ ngày … tháng… năm … đến ngày … tháng … năm …)

Kính gửi: Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo

Phần IBáo cáo việc thực thi công tác thao tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ PHỔ CẬP

1. Công tác của Ban chỉ huy phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC)

2. Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm …

Căn cứ Nghị định số 20/năm trước đó/NĐ-CP ngày 24/3/năm trước đó của Thủ tướng nhà nước về việc phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 07/năm trong năm này/TT/BGDĐT ngày 22/3/năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc quy định về Đk đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/năm trong năm này của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc đính chính Thông tư số 07/năm trong năm này/TT-BGDĐT ngày 22/3/năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo Quy định về Đk bảo vệ và nội dung, quy định, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Căn cứ kết quả kiểm tra PCGD- XMC năm …. kết quả công tác thao tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh đạt được như sau:

2.1. Phổ cập giáo dục mần nin thiếu nhi cho trẻ 5 tuổi

– Tỉ lệ lôi kéo trẻ 5 tuổi đến trường: ….

– Trẻ học 2 buổi trên ngày: …

– Trẻ 5 tuổi hoàn thành xong chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi: …

– Tổng số trẻ 3-5 tuổi: …, ra lớp: …; Tỉ lệ: … trong số đó trẻ học tại địa phận là … trẻ, trẻ học ngoài địa phận là … trẻ.

– Tổng số trẻ 0-2 tuổi: …, ra lớp: …; Tỉ lệ: … trong số đó trẻ học tại địa phận là 110 trẻ, trẻ học ngoài địa phận là … trẻ.

– Tổng số trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 0-5 tuổi trên địa phận: …; số trẻ khuyết tật được tiếp cận giáo dục: 1; Tỉ lệ: …

* Kết quả:

2.2. Phổ cập giáo dục tiểu học

– Tổng số trẻ 6 tuổi lôi kéo vào lớp 1: ….

– Tổng số trẻ 11 tuổi hoàn thành xong chương trình tiểu học (năm học …-…) …, đạt tỉ lệ …

– Tổng số trẻ 11-14 tuổi hoàn thành xong chương trình tiểu học (tính đến năm học …-…): … đạt tỉ lệ …%. Trong số đó số trẻ con 14 tuổi: …; hoàn thành xong chương trình tiểu học: …; Tỉ lệ ….

– Tổng số trẻ 11 tuổi đang học ở Tiểu học …. chiếm tỉ lệ ….

– Số trẻ 6-14 tuổi ngoài nhà trường: …..; Tỉ lệ: ….

– Tổng số trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 11-14 tuổi trên địa phận: …, trong số đó số trẻ khuyết tật 11-14 tuổi được tiếp cận giáo dục: ….; Tỉ lệ: ….

* Kết quả:

2.3. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở

– Tổng số thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi phải phổ cập: …; tốt nghiệp THCS (tính đến năm học …-…): …; Tỉ lệ … .

– Tổng số thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi đã tốt nghiệp THCS đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên, GDNN: ….; Tỉ lệ … .

– Số thanh, thiếu niên trong độ tuổi 11-18 tuổi bỏ học (cả 3 cấp): …; Tỉ lệ … trong số đó độ tuổi từ 11-14 tuổi bỏ học: …; độ tuổi từ 15-18 tuổi bỏ học: ….

– Số thanh, thiếu niên từ 15-18 ngoài nhà trường (cả 3 cấp): …, Tỉ lệ …

– Số lớp PCGD THCS: …

– Tổng số trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 11-18 tuổi trên địa phận: …, số trẻ khuyết tật 11-18 tuổi được tiếp cận giáo dục: …; Tỉ lệ: …

* Kết quả:

2.4. Công tác Phổ cập bậc trung học phổ thông

– Tổng số học viên TNTHCS (hai hệ) năm qua (học viên lớp 9 năm học …-…): … đạt tỉ lệ …;

– Số học viên tốt nghiệp THCS năm học …-… vào học lớp 10 THPT, GDTX THPT, TCCN, trường dạy nghề … chiếm tỉ lệ … (trong số đó vào học lớp 10 THPT: …; Tỉ lệ: …, học lớp 10 GDTX THPT …, tỉ lệ …, học nghề …, tỉ lệ …).

– Tổng số học viên tốt nghiệp THPT năm qua (năm học …-…): …/…; Tỉ lệ …;

– Tổng số thanh, thiếu niên từ 18-21: …; có bằng tốt nghiệp THPT, BT THPT, THCN: …; Tỉ lệ …

– Số thanh, thiếu niên trong độ tuổi 18-21 tuổi ngoài nhà trường: …; Tỉ lệ …

* Kết quả:

2.5. Kết quả xóa mù chữ

Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 25: … trong số đó:

– Số người trong độ tuổi từ 15-25 biết chữ: …, tỉ lệ: …

– Số người trong độ tuổi từ 15-25 mù chữ: …, tỉ lệ: …

+ Số người mù chữ mức độ 1: … người; Tỉ lệ: …

+ Số người mù chữ mức độ 2: … người; Tỉ lệ: …

Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 35: … trong số đó:

– Số người trong độ tuổi từ 15-35 biết chữ: …, tỉ lệ: …

– Số người trong độ tuổi từ 15-35 mù chữ: …, tỉ lệ: …

+ Số người mù chữ mức độ 1: … người; Tỉ lệ: …

+ Số người mù chữ mức độ 2: … người; Tỉ lệ: …

Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 60: … trong số đó:

– Số người trong độ tuổi từ 15-60 biết chữ: …, tỉ lệ: …

– Số người trong độ tuổi từ 15-60 mù chữ: …, tỉ lệ: …

+ Số người mù chữ mức độ 1: … người; Tỉ lệ: …

+ Số người mù chữ mức độ 2: … người; Tỉ lệ: …

– Số lớp lôi kéo XMC: …/… lớp/học viên.

* Kết quả:

3. Điều kiện đảm bảo

3.1. Cơ sở vật chất

3.1.1. Mầm non:

3.1.2. Tiểu học:

3.1.3. THCS:

3.2. Kinh phí

3.2.1. Kinh phí PCGD-XMC

3.3. Giáo viên

3.3.1. Mầm non:

3.3.2. Tiểu học:

3.3.3. THCS:

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

….………………………………………………

….………………………………………………

….………………………………………………

2. Hạn chế

….………………………………………………

….………………………………………………

….………………………………………………

Phần IIPhương hướng thực thi công tác thao tác PCGD-XMC năm …

I. MỤC TIÊU CHUNG

….………………………………………………

….………………………………………………

….………………………………………………

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

….………………………………………………

….………………………………………………

….………………………………………………

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

….………………………………………………

….………………………………………………

….………………………………………………

Trên đấy là văn bản báo cáo giải trình kết quả công tác thao tác PCGD, XMC năm …. Ban chỉ huy PCGD, XMC tỉnh … kính gửi Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo tổng hợp./.

Nơi nhận:– Như Kính gửi;– …– Lưu: VT, BCĐ PCGD-XMC tỉnh.

TM. BAN CHỈ ĐẠO PCGD-XMCTRƯỞNG BAN(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Báo cáo kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 2020 là mẫu văn bản báo cáo giải trình được lập ra nhằm mục đích tổng kết lại tình hình, kết quả công tác thao tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh trong thời hạn vừa qua, rồi đưa ra phương hướng, trách nhiệm phấn đấu trong thời hạn tiếp theo. Sau đây mời những ban cùng tìm hiểu thêm mẫu văn bản báo cáo giải trình tiên tiến và phát triển nhất được phát hành kèm theo Quyết định 2172/QĐ-BGDĐT ngày 03/08/2020.

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: ……/BC-…….

….., ngày … tháng … năm …

BÁO CÁOKết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh năm …

(Từ ngày … tháng… năm … đến ngày … tháng … năm …)

Kính gửi: Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo

Phần IBáo cáo việc thực thi công tác thao tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ PHỔ CẬP

1. Công tác của Ban chỉ huy phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC)

2. Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm …

Căn cứ Nghị định số 20/năm trước đó/NĐ-CP ngày 24/3/năm trước đó của Thủ tướng nhà nước về việc phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 07/năm trong năm này/TT/BGDĐT ngày 22/3/năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc quy định về Đk đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/năm trong năm này của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc đính chính Thông tư số 07/năm trong năm này/TT-BGDĐT ngày 22/3/năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo Quy định về Đk bảo vệ và nội dung, quy định, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Căn cứ kết quả kiểm tra PCGD- XMC năm …. kết quả công tác thao tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh đạt được như sau:

2.1. Phổ cập giáo dục mần nin thiếu nhi cho trẻ 5 tuổi

– Tỉ lệ lôi kéo trẻ 5 tuổi đến trường: ….

– Trẻ học 2 buổi trên ngày: …

– Trẻ 5 tuổi hoàn thành xong chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi: …

– Tổng số trẻ 3-5 tuổi: …, ra lớp: …; Tỉ lệ: … trong số đó trẻ học tại địa phận là … trẻ, trẻ học ngoài địa phận là … trẻ.

– Tổng số trẻ 0-2 tuổi: …, ra lớp: …; Tỉ lệ: … trong số đó trẻ học tại địa phận là 110 trẻ, trẻ học ngoài địa phận là … trẻ.

– Tổng số trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 0-5 tuổi trên địa phận: …; số trẻ khuyết tật được tiếp cận giáo dục: 1; Tỉ lệ: …

* Kết quả:

2.2. Phổ cập giáo dục tiểu học

– Tổng số trẻ 6 tuổi lôi kéo vào lớp 1: ….

– Tổng số trẻ 11 tuổi hoàn thành xong chương trình tiểu học (năm học …-…) …, đạt tỉ lệ …

– Tổng số trẻ 11-14 tuổi hoàn thành xong chương trình tiểu học (tính đến năm học …-…): … đạt tỉ lệ …%. Trong số đó số trẻ con 14 tuổi: …; hoàn thành xong chương trình tiểu học: …; Tỉ lệ ….

– Tổng số trẻ 11 tuổi đang học ở Tiểu học …. chiếm tỉ lệ ….

– Số trẻ 6-14 tuổi ngoài nhà trường: …..; Tỉ lệ: ….

– Tổng số trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 11-14 tuổi trên địa phận: …, trong số đó số trẻ khuyết tật 11-14 tuổi được tiếp cận giáo dục: ….; Tỉ lệ: ….

* Kết quả:

2.3. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở

– Tổng số thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi phải phổ cập: …; tốt nghiệp THCS (tính đến năm học …-…): …; Tỉ lệ … .

– Tổng số thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi đã tốt nghiệp THCS đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên, GDNN: ….; Tỉ lệ … .

– Số thanh, thiếu niên trong độ tuổi 11-18 tuổi bỏ học (cả 3 cấp): …; Tỉ lệ … trong số đó độ tuổi từ 11-14 tuổi bỏ học: …; độ tuổi từ 15-18 tuổi bỏ học: ….

– Số thanh, thiếu niên từ 15-18 ngoài nhà trường (cả 3 cấp): …, Tỉ lệ …

– Số lớp PCGD THCS: …

– Tổng số trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 11-18 tuổi trên địa phận: …, số trẻ khuyết tật 11-18 tuổi được tiếp cận giáo dục: …; Tỉ lệ: …

* Kết quả:

2.4. Công tác Phổ cập bậc trung học phổ thông

– Tổng số học viên TNTHCS (hai hệ) năm qua (học viên lớp 9 năm học …-…): … đạt tỉ lệ …;

– Số học viên tốt nghiệp THCS năm học …-… vào học lớp 10 THPT, GDTX THPT, TCCN, trường dạy nghề … chiếm tỉ lệ … (trong số đó vào học lớp 10 THPT: …; Tỉ lệ: …, học lớp 10 GDTX THPT …, tỉ lệ …, học nghề …, tỉ lệ …).

– Tổng số học viên tốt nghiệp THPT năm qua (năm học …-…): …/…; Tỉ lệ …;

– Tổng số thanh, thiếu niên từ 18-21: …; có bằng tốt nghiệp THPT, BT THPT, THCN: …; Tỉ lệ …

– Số thanh, thiếu niên trong độ tuổi 18-21 tuổi ngoài nhà trường: …; Tỉ lệ …

* Kết quả:

2.5. Kết quả xóa mù chữ

Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 25: … trong số đó:

– Số người trong độ tuổi từ 15-25 biết chữ: …, tỉ lệ: …

– Số người trong độ tuổi từ 15-25 mù chữ: …, tỉ lệ: …

+ Số người mù chữ mức độ 1: … người; Tỉ lệ: …

+ Số người mù chữ mức độ 2: … người; Tỉ lệ: …

Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 35: … trong số đó:

– Số người trong độ tuổi từ 15-35 biết chữ: …, tỉ lệ: …

– Số người trong độ tuổi từ 15-35 mù chữ: …, tỉ lệ: …

+ Số người mù chữ mức độ 1: … người; Tỉ lệ: …

+ Số người mù chữ mức độ 2: … người; Tỉ lệ: …

Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 60: … trong số đó:

– Số người trong độ tuổi từ 15-60 biết chữ: …, tỉ lệ: …

– Số người trong độ tuổi từ 15-60 mù chữ: …, tỉ lệ: …

+ Số người mù chữ mức độ 1: … người; Tỉ lệ: …

+ Số người mù chữ mức độ 2: … người; Tỉ lệ: …

– Số lớp lôi kéo XMC: …/… lớp/học viên.

* Kết quả:

3. Điều kiện đảm bảo

3.1. Cơ sở vật chất

3.1.1. Mầm non:

3.1.2. Tiểu học:

3.1.3. THCS:

3.2. Kinh phí

3.2.1. Kinh phí PCGD-XMC

3.3. Giáo viên

3.3.1. Mầm non:

3.3.2. Tiểu học:

3.3.3. THCS:

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

….………………………………………………

….………………………………………………

….………………………………………………

2. Hạn chế

….………………………………………………

….………………………………………………

….………………………………………………

Phần IIPhương hướng thực thi công tác thao tác PCGD-XMC năm …

I. MỤC TIÊU CHUNG

….………………………………………………

….………………………………………………

….………………………………………………

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

….………………………………………………

….………………………………………………

….………………………………………………

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

….………………………………………………

….………………………………………………

….………………………………………………

Trên đấy là văn bản báo cáo giải trình kết quả công tác thao tác PCGD, XMC năm …. Ban chỉ huy PCGD, XMC tỉnh … kính gửi Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo tổng hợp./.

Nơi nhận:– Như Kính gửi;– …– Lưu: VT, BCĐ PCGD-XMC tỉnh.

TM. BAN CHỈ ĐẠO PCGD-XMCTRƯỞNG BAN(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


Bạn đang đọc postt Báo cáo kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 2020 2022

Với việc Bạn xem postt Báo cáo kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 2020 FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game HD Báo cáo kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 2020 Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Báo cáo kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 2020 Free mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan hoặc tham gia Groups zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Báo #cáo #kết #quả #phổ #cập #giáo #dục #xóa #mù #chữ