0765562555

Hoá học 9 Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Hoá học 9 Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại Mới nhất 2022 được update : 2021-09-07 15:29:13

3805

Xin chàoHoá học 9 Bài 22 giúp những em học viên lớp 9 củng cố kiến thức và kỹ năng đã học về sắt kẽm kim loại, từ đó vận dụng để giải nhanh một số trong những bài tập Hóa học 9 chương 2 trang 69.

Việc giải Hóa 9 bài 22 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại

Giải bài tập Hóa 9 Bài 22 trang 69 Câu 1

Hãy viết hai phương trình hóa học trong mọi trường hợp sau này :

– Kim loại tác dụng với oxi tạo thành oxit bazơ.

– Kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối.

– Kim loại tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và giải phóng khi hiđro.

– Kim loại tác dụng với udng dịch muối tạo thành muối mới và sắt kẽm kim loại mới.

Gợi ý đáp án

Hai phương trình hóa học của mỗi trường hợp :

a) Kim loại tác dụng với oxi tạo thành oxit bazơ :

3Fe + 2O2 → Fe3O4(nhiệt độ cao)

2Mg + O2 → 2MgO(nhiệt độ cao)

b) Kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3(nhiệt độ cao)

2Al + 3S → Al2S3(nhiệt độ cao)

c) Kim loại tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và giải phóng khi hiđro:

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2 ↑

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑

d) Kim loại tác dụng với udng dịch muối tạo thành muối mới và sắt kẽm kim loại mới:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu ↓

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag ↓ .

Câu 2

Hãy xem xét những cặp chất sau này, cặp chất nào có phản ứng? Không có phản ứng?

a) Al và khí Cl2.

b) Al và HNO3 đặc, nguội.

c) Fe và H2SO4 đặc, nguội.

d) Fe và dung dịch Cu(NO3)2.

Viết những phương trình hóa học (nếu có)

Gợi ý đáp án

– Những cặp chất sau có phản ứng: a và d

a) 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

d) Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

– Những cặp chất sau không còn phản ứng:

Al + HNO3 đặc nguội

Fe + H2SO4 đặc nguội.

Do Al và Fe bị thụ động hóa trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội

Câu 3

Có 4 sắt kẽm kim loại A, B, C, D đứng sau Mg trong dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học. Biết rằng:

– A và B tác dụng với dung dịch HCl giải phóng hiđro.

– C và D không phản ứng với dung dịch HCl.

– B tác dụng với dung dịch muối A và giải phóng A.

Xem thêm: Đề thi khảo sát chất lượng thời điểm đầu xuân mới môn Ngữ văn lớp 7

– D tác dụng với dung dịch muối C và giải phóng C.

Hãy xác lập thứ tự sắp xếp nào sau này là đúng (theo chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học giảm dần).

a) B, D, C, A

b) D, A, B, C

c) B, A, D, C

d) A, B, C, D

e) C, B, D, A

Gợi ý đáp án

A, B tác dụng với HCl và C, D không phản ứng với HCl ⇒ A,B hoạt động và sinh hoạt giải trí mạnh hơn B, C

B tác dụng với dung dịch muối A và giải phóng A ⇒ B hoạt động và sinh hoạt giải trí mạnh hơn A

D tác dụng với dung dịch muối C và giải phóng C ⇒ D mạnh hơn C

⇒Sắp xếp theo chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học giảm dần là: B, A, D, C

Vậy nên phương án c đúng.

Câu 4

Viết phương trình hóa học màn biểu diễn sự quy đổi sau này

a) Al Al2O3 AlCl3 Al(OH)3 Al2O3 Al AlCl3

b) Fe FeSO4 Fe(OH)2 FeCl2

c) FeCl3 Fe(OH)3 Fe2O3 Fe Fe3O4

Gợi ý đáp án

a.

Al + O2 Al2O3

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Al(OH)3

2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O

Al2O3 + 3CO 2Al + 3CO2

2Al + 3Cl2 2AlCl3

b.

Fe + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2

FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4

Fe(OH)2 + CuCl2→ FeCl2 + Cu(OH)2

c.

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

Fe2O3 + 3H2 2 Fe + 3H2O

3Fe + 2O2 Fe3O4

Câu 5

Cho 9,2g một sắt kẽm kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo thành 23,4g muối. Hãy xác lập sắt kẽm kim loại A, biết rằng A có hóa trị I.

Gợi ý đáp án

Phương trình hóa học

2A + Cl2 2ACl

nA = 9,2/A, nACl = 23,4/(A + 35,5)

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 12: Phân tích đoạn mở đầu Tuyên ngôn độc lập

=> 9,2. (A + 35,5) = A.23,4

=> A = 23. Vậy sắt kẽm kim loại A là Na

Câu 6

Ngâm một lá sắt có khối lượng 2,5 gam trong 25 ml dung dịch CuSO4 15% có khối lượng riêng là một trong,12 g/ml. Sau thuở nào gian phản ứng, người ta lấy lá sắt thoát khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thì khối lượng 2,58 gam.

a) Hãy viết phương trình hoá học.

b) Tính nồng độ Phần Trăm của những chất trong dung dịch sau phản ứng.

Gợi ý đáp án

a) Phương trình hóa học:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

1 mol 1 mol 1 mol 1 mol

b) Cứ 1 mol Fe phản ứng tạo thành 1mol Cu thì khối lượng thanh Fe tăng 64 – 56 = 8 (g)

Có x mol Fe phản ứng tăng: 2,58 – 2,5 = 0,08 (g)

=> x = 0,08.1/8 = 0,01 (mol)

nFeSO 4 = 0,01 mol ⇒ mFeSO4 = 0,01.152 = 1,52 (g)

mdd CuSO 4 = D . V = 1,12.25 = 28 (g)

mCuSO 4 = 15.28/100 = 4,2 gam

nCuSO 4 = 4,2/160 = 0,026 mol

⇒ CuSO4 dư → nCuSO 4 dư = 0,026 – 0,01 = 0,016 (mol)

Chất sau phản ứng là: FeSO4 và CuSO 4 dư

mCuSO 4 dư = 0,016.160 = 2,56 (g)

mdd sau pư = 28 + 2,5 – 2,58 = 27,92 (g)

C% FeSO4 = 1,52/27,92.100% = 5,44 %

C% CuSO4 dư = 2,56/27,92.100% = 9,17%

Câu 7

Cho 0,83g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 0,56 lít khí ở đktc.

a) Viết những phương trình hóa học.

b) Tính thành phần Phần Trăm theo khối lượng của mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp ban sơ.

Gợi ý đáp án

a) Phương trình hóa học:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 ↑ (1)

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 ↑ (2)

b) nH 2 = 0,56/22,4 = 0,025 mol

nAl = x mol; nFe = y mol.

Theo pt (1) nH 2 = 3/2. nAl = 3/2. x mol

Theo pt (2) nH 2 = n Fe = y mol

nH 2 = 3/2x + y = 0,025 mol.

mhh = 27x + 56y = 0,83.

Giải hệ phương trình ta có: x = 0,01; y = 0,01

mAl = 0,01 . 27 = 0,27g

mFe = 0,01 . 56 = 0,56g

%mAl = 0,27/0,83100% = 32,53%

%mFe = 100% – 32,53% = 67,47%

Hoá học 9 Bài 22 giúp những em học viên lớp 9 củng cố kiến thức và kỹ năng đã học về sắt kẽm kim loại, từ đó vận dụng để giải nhanh một số trong những bài tập Hóa học 9 chương 2 trang 69.

Việc giải Hóa 9 bài 22 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại

Giải bài tập Hóa 9 Bài 22 trang 69 Câu 1

Hãy viết hai phương trình hóa học trong mọi trường hợp sau này :

– Kim loại tác dụng với oxi tạo thành oxit bazơ.

– Kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối.

– Kim loại tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và giải phóng khi hiđro.

– Kim loại tác dụng với udng dịch muối tạo thành muối mới và sắt kẽm kim loại mới.

Gợi ý đáp án

Hai phương trình hóa học của mỗi trường hợp :

a) Kim loại tác dụng với oxi tạo thành oxit bazơ :

3Fe + 2O2 → Fe3O4(nhiệt độ cao)

2Mg + O2 → 2MgO(nhiệt độ cao)

b) Kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3(nhiệt độ cao)

2Al + 3S → Al2S3(nhiệt độ cao)

c) Kim loại tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và giải phóng khi hiđro:

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2 ↑

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑

d) Kim loại tác dụng với udng dịch muối tạo thành muối mới và sắt kẽm kim loại mới:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu ↓

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag ↓ .

Câu 2

Hãy xem xét những cặp chất sau này, cặp chất nào có phản ứng? Không có phản ứng?

a) Al và khí Cl2.

b) Al và HNO3 đặc, nguội.

c) Fe và H2SO4 đặc, nguội.

d) Fe và dung dịch Cu(NO3)2.

Viết những phương trình hóa học (nếu có)

Gợi ý đáp án

– Những cặp chất sau có phản ứng: a và d

a) 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

d) Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

– Những cặp chất sau không còn phản ứng:

Al + HNO3 đặc nguội

Fe + H2SO4 đặc nguội.

Do Al và Fe bị thụ động hóa trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội

Câu 3

Có 4 sắt kẽm kim loại A, B, C, D đứng sau Mg trong dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học. Biết rằng:

– A và B tác dụng với dung dịch HCl giải phóng hiđro.

– C và D không phản ứng với dung dịch HCl.

– B tác dụng với dung dịch muối A và giải phóng A.

Xem thêm: Đề thi khảo sát chất lượng thời điểm đầu xuân mới môn Ngữ văn lớp 7

– D tác dụng với dung dịch muối C và giải phóng C.

Hãy xác lập thứ tự sắp xếp nào sau này là đúng (theo chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học giảm dần).

a) B, D, C, A

b) D, A, B, C

c) B, A, D, C

d) A, B, C, D

e) C, B, D, A

Gợi ý đáp án

A, B tác dụng với HCl và C, D không phản ứng với HCl ⇒ A,B hoạt động và sinh hoạt giải trí mạnh hơn B, C

B tác dụng với dung dịch muối A và giải phóng A ⇒ B hoạt động và sinh hoạt giải trí mạnh hơn A

D tác dụng với dung dịch muối C và giải phóng C ⇒ D mạnh hơn C

⇒Sắp xếp theo chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học giảm dần là: B, A, D, C

Vậy nên phương án c đúng.

Câu 4

Viết phương trình hóa học màn biểu diễn sự quy đổi sau này

a) Al Al2O3 AlCl3 Al(OH)3 Al2O3 Al AlCl3

b) Fe FeSO4 Fe(OH)2 FeCl2

c) FeCl3 Fe(OH)3 Fe2O3 Fe Fe3O4

Gợi ý đáp án

a.

Al + O2 Al2O3

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Al(OH)3

2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O

Al2O3 + 3CO 2Al + 3CO2

2Al + 3Cl2 2AlCl3

b.

Fe + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2

FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4

Fe(OH)2 + CuCl2→ FeCl2 + Cu(OH)2

c.

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

Fe2O3 + 3H2 2 Fe + 3H2O

3Fe + 2O2 Fe3O4

Câu 5

Cho 9,2g một sắt kẽm kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo thành 23,4g muối. Hãy xác lập sắt kẽm kim loại A, biết rằng A có hóa trị I.

Gợi ý đáp án

Phương trình hóa học

2A + Cl2 2ACl

nA = 9,2/A, nACl = 23,4/(A + 35,5)

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 12: Phân tích đoạn mở đầu Tuyên ngôn độc lập

=> 9,2. (A + 35,5) = A.23,4

=> A = 23. Vậy sắt kẽm kim loại A là Na

Câu 6

Ngâm một lá sắt có khối lượng 2,5 gam trong 25 ml dung dịch CuSO4 15% có khối lượng riêng là một trong,12 g/ml. Sau thuở nào gian phản ứng, người ta lấy lá sắt thoát khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thì khối lượng 2,58 gam.

a) Hãy viết phương trình hoá học.

b) Tính nồng độ Phần Trăm của những chất trong dung dịch sau phản ứng.

Gợi ý đáp án

a) Phương trình hóa học:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

1 mol 1 mol 1 mol 1 mol

b) Cứ 1 mol Fe phản ứng tạo thành 1mol Cu thì khối lượng thanh Fe tăng 64 – 56 = 8 (g)

Có x mol Fe phản ứng tăng: 2,58 – 2,5 = 0,08 (g)

=> x = 0,08.1/8 = 0,01 (mol)

nFeSO 4 = 0,01 mol ⇒ mFeSO4 = 0,01.152 = 1,52 (g)

mdd CuSO 4 = D . V = 1,12.25 = 28 (g)

mCuSO 4 = 15.28/100 = 4,2 gam

nCuSO 4 = 4,2/160 = 0,026 mol

⇒ CuSO4 dư → nCuSO 4 dư = 0,026 – 0,01 = 0,016 (mol)

Chất sau phản ứng là: FeSO4 và CuSO 4 dư

mCuSO 4 dư = 0,016.160 = 2,56 (g)

mdd sau pư = 28 + 2,5 – 2,58 = 27,92 (g)

C% FeSO4 = 1,52/27,92.100% = 5,44 %

C% CuSO4 dư = 2,56/27,92.100% = 9,17%

Câu 7

Cho 0,83g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 0,56 lít khí ở đktc.

a) Viết những phương trình hóa học.

b) Tính thành phần Phần Trăm theo khối lượng của mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp ban sơ.

Gợi ý đáp án

a) Phương trình hóa học:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 ↑ (1)

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 ↑ (2)

b) nH 2 = 0,56/22,4 = 0,025 mol

nAl = x mol; nFe = y mol.

Theo pt (1) nH 2 = 3/2. nAl = 3/2. x mol

Theo pt (2) nH 2 = n Fe = y mol

nH 2 = 3/2x + y = 0,025 mol.

mhh = 27x + 56y = 0,83.

Giải hệ phương trình ta có: x = 0,01; y = 0,01

mAl = 0,01 . 27 = 0,27g

mFe = 0,01 . 56 = 0,56g

%mAl = 0,27/0,83100% = 32,53%

%mFe = 100% – 32,53% = 67,47%


Bạn đang mò mẩn postt Hoá học 9 Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm bài Hoá học 9 Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game HD Hoá học 9 Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Hoá học 9 Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc tham gia Nhóm zalo để được trợ giúp miễn phí
#Hoá #học #Bài #Luyện #tập #chương #Kim #loại