0765562555

Lệnh chi tiền

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Lệnh chi tiền Mới nhất 2022 được update : 2021-09-09 13:00:42

3921

p. >Wiki ADS xin trình làng đến những ban Mẫu C2-01a/NS: Lệnh chi tiền tiên tiến và phát triển nhất năm 2020.

Mẫu C2-01a/NS: Lệnh chi tiền tiên tiến và phát triển nhất 2020 được phát hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính phát hành ngày 31/03/2020 sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động và sinh hoạt giải trí trách nhiệm Kho bạc Nhà nước. Nội dung rõ ràng mời những ban cùng theo dõi và tải mẫu tại đây.

CƠ QUAN TÀI CHÍNH

UBND CẤP XÃ ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Mẫu số C2-01a/NS(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)Số: ….. Năm NS: ……

LỆNH CHI TIỀN

Thực chi □ Tạm ứng □ | Chuyển khoản □ Tiền mặt □

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Căn cứ Thông tri duyệt y dự trù số ……….. ngày ……

PHẦN GHI ĐỊNH KHOẢN

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước ………………………

Chi Ngân sách …………… Tài khoản: …………

Mã TCNS …………Tên CTMT, DA: ………………

……………………………… Mã CTMT, DA: …………

Nợ TK: ………………………….

Có TK: ………………………….

Mã ĐBHC: ……………………..

Nội dung chi Mã NDKT Mã chương Mã ngành KT Mã nguồn NSNN Số tiền Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ………………………………………………………

Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền: ………………………………………………

Số CMND: ……………………. Cấp ngày: ……………… Nơi cấp: …………

Tài khoản: …………………………………………. Tại KBNN (NH): …………

CƠ QUAN TÀI CHÍNH/UBND CẤP XÃNgày … tháng … năm …..

NGƯỜI NHẬN TIỀNNgày … tháng … năm …(Ký, ghi rõ họ tên)

KHO BẠC NHÀ NƯỚCNgày … tháng … năm ……

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, ghi họ tên) THỦ TRƯỞNG(Ký, ghi họ tên, đóng dấu) THỦ QUỸ KẾ TOÁN

KẾ TOÁNTRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Wiki ADS xin trình làng đến những ban Mẫu C2-01a/NS: Lệnh chi tiền tiên tiến và phát triển nhất năm 2020.

Mẫu C2-01a/NS: Lệnh chi tiền tiên tiến và phát triển nhất 2020 được phát hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính phát hành ngày 31/03/2020 sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động và sinh hoạt giải trí trách nhiệm Kho bạc Nhà nước. Nội dung rõ ràng mời những ban cùng theo dõi và tải mẫu tại đây.

CƠ QUAN TÀI CHÍNH

UBND CẤP XÃ ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Mẫu số C2-01a/NS(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)Số: ….. Năm NS: ……

LỆNH CHI TIỀN

Thực chi □ Tạm ứng □ | Chuyển khoản □ Tiền mặt □

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Căn cứ Thông tri duyệt y dự trù số ……….. ngày ……

PHẦN GHI ĐỊNH KHOẢN

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước ………………………

Chi Ngân sách …………… Tài khoản: …………

Mã TCNS …………Tên CTMT, DA: ………………

……………………………… Mã CTMT, DA: …………

Nợ TK: ………………………….

Có TK: ………………………….

Mã ĐBHC: ……………………..

Nội dung chi Mã NDKT Mã chương Mã ngành KT Mã nguồn NSNN Số tiền Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ………………………………………………………

Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền: ………………………………………………

Số CMND: ……………………. Cấp ngày: ……………… Nơi cấp: …………

Tài khoản: …………………………………………. Tại KBNN (NH): …………

CƠ QUAN TÀI CHÍNH/UBND CẤP XÃNgày … tháng … năm …..

NGƯỜI NHẬN TIỀNNgày … tháng … năm …(Ký, ghi rõ họ tên)

KHO BẠC NHÀ NƯỚCNgày … tháng … năm ……

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, ghi họ tên) THỦ TRƯỞNG(Ký, ghi họ tên, đóng dấu) THỦ QUỸ KẾ TOÁN

KẾ TOÁNTRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Bạn đang đọc bài Lệnh chi tiền 2022

Với việc Bạn mò mẩn bài Lệnh chi tiền Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game tài liệu Lệnh chi tiền Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Lệnh chi tiền Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại cmt or Join Groups zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Lệnh #chi #tiền