0765562555

Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy Đại học 2018

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy Đại học 2018 FULL 2022 được update : 2021-09-09 23:04:20

3678

Xin chàoNgày 19/11/2018, Quốc hội đã phát hành Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ĐH sửa đổi 2018.Theo đó, Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ĐH sửa đổi 2018 chính thức có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày thứ nhất/07/2019.

Theo đó, những trường ĐH được tự chủ trong việc phát hành và tổ chức triển khai thực thi những tiêu chuẩn, chủ trương mở ngành, tuyển sinh; tự chủ trong tuyển dụng, sử dụng và cho thôi việc riêng với giảng viên, viên chức và người lao động khác; tự chủ trong chủ trương học phí và học bổng cho sinh viên. Sau đấy là nội dung rõ ràng, mời những ban cùng tìm hiểu thêm và tải nội dung rõ ràng Luật 34/2018/QH14 tại đây.

QUỐC HỘI——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Luật số: 34/2018/QH14

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 19 tháng 11 năm 2018

LUẬT 34/2018/QH14

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ĐH số 08/2012/QH13 đã được sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 74/năm trước đó/QH13 và Luật số 97/năm ngoái/QH13.

Điều 1. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ĐH

1. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 2 như sau:

“Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Luật này vận dụng riêng với cơ sở giáo dục ĐH, tổ chức triển khai và thành viên có tương quan đến giáo dục ĐH.

2. Viện hàn lâm, viện do Thủ tướng nhà nước xây dựng theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển được phép đào tạo và giảng dạy trình độ tiến sỹ thực thi tuyển sinh và đào tạo và giảng dạy theo quy định của Luật này.”.

3. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 4 như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ sau này được hiểu như sau:

1. Cơ sở giáo dục ĐH là cơ sở giáo dục thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân, thực thi hiệu suất cao đào tạo và giảng dạy những trình độ của giáo dục ĐH, hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, phục vụ hiệp hội.

2. Trường ĐH, học viện chuyên nghành (sau này gọi chung là trường ĐH) là cơ sở giáo dục ĐH đào tạo và giảng dạy, nghiên cứu và phân tích nhiều ngành, được cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai theo quy định của Luật này.

3. Đại học là cơ sở giáo dục ĐH đào tạo và giảng dạy, nghiên cứu và phân tích nhiều nghành, được cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai theo quy định của Luật này; những cty cấu thành ĐH cùng thống nhất thực thi tiềm năng, sứ mạng, trách nhiệm chung.

4. Đơn vị thành viên là trường ĐH, viện nghiên cứu và phân tích có tư cách pháp nhân, do Thủ tướng nhà nước xây dựng, được cho phép xây dựng theo quy định của pháp lý; được tự chủ trong tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp lý, quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của ĐH.

5. Đơn vị trực thuộc là cty có tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục ĐH, do hội đồng trường, hội đồng ĐH quyết định hành động xây dựng; tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp lý, quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH.

6. Đơn vị thuộc là cty không còn tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục ĐH, do hội đồng trường, hội đồng ĐH quyết định hành động việc xây dựng; tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH, phù phù thích hợp với quy định của pháp lý.

7. Trường là cty đào tạo và giảng dạy thuộc cơ sở giáo dục ĐH, do hội đồng trường, hội đồng ĐH quyết định hành động việc xây dựng theo quy định của nhà nước, tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH.

8. Ngành là tập hợp kiến thức và kỹ năng và kỹ năng trình độ trong phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí nghề nghiệp, khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, do Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo thống kê, phân loại.

9. Chuyên ngành là một phần kiến thức và kỹ năng và kỹ năng trình độ sâu có tính độc lập trong một ngành, do cơ sở giáo dục ĐH quyết định hành động.

10. Lĩnh vực là tập hợp những nhóm ngành có điểm chung về kiến thức và kỹ năng, kỹ năng trình độ trong phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí nghề nghiệp, khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, do Thủ tướng nhà nước thống kê, phân loại.

11. Quyền tự chủ là quyền của cơ sở giáo dục ĐH được tự xác lập tiềm năng và lựa lựa chọn phương pháp thực thi tiềm năng; tự quyết định hành động và có trách nhiệm giải trình về hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ, học thuật, tổ chức triển khai, nhân sự, tài chính, tài sản và hoạt động và sinh hoạt giải trí khác trên cơ sở quy định của pháp lý và khả năng của cơ sở giáo dục ĐH.

12. Trách nhiệm giải trình là việc cơ sở giáo dục ĐH có trách nhiệm văn bản báo cáo giải trình, minh bạch thông tin riêng với những người học, xã hội, cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền, chủ sở hữu và những bên tương quan về việc tuân thủ quy định của pháp lý và thực thi đúng quy định, cam kết của cơ sở giáo dục ĐH.”.

3. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 6 như sau:

“Điều 6. Trình độ và hình thức đào tạo và giảng dạy của giáo dục ĐH

1. Các trình độ đào tạo và giảng dạy của giáo dục ĐH gồm có trình độ ĐH, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sỹ.

2. Hình thức đào tạo và giảng dạy để cấp văn bằng những trình độ đào tạo và giảng dạy của giáo dục ĐH gồm có chính quy, vừa làm vừa học, đào tạo và giảng dạy từ xa. Việc quy đổi Một trong những hình thức đào tạo và giảng dạy nên thực thi theo nguyên tắc liên thông.

3. Cơ sở giáo dục ĐH được tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục thường xuyên, phục vụ dịch vụ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng thời hạn ngắn cấp giấy, ghi nhận phù phù thích hợp với ngành, nghành đào tạo và giảng dạy của mỗi cơ sở theo quy định của pháp lý để phục vụ nhu yếu học tập suốt đời của người học.

4. nhà nước quy định trình độ đào tạo và giảng dạy riêng với một số trong những ngành đào tạo và giảng dạy nâng cao đặc trưng.”.

4. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 7 như sau:

“Điều 7. Cơ sở giáo dục ĐH

1. Cơ sở giáo dục ĐH có tư cách pháp nhân, gồm có ĐH, trường ĐH và cơ sở giáo dục ĐH mang tên thường gọi khác phù phù thích hợp với quy định của pháp lý

Đại học vương quốc, ĐH vùng là ĐH thực thi trách nhiệm kế hoạch vương quốc, trách nhiệm tăng trưởng vùng của giang sơn.

2. Loại hình cơ sở giáo dục ĐH gồm có:

a) Cơ sở giáo dục ĐH công lập do Nhà nước góp vốn đầu tư, bảo vệ Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí và là người đại diện thay mặt thay mặt chủ sở hữu;

b) Cơ sở giáo dục ĐH tư thục do nhà góp vốn đầu tư trong nước hoặc quốc tế góp vốn đầu tư, bảo vệ Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Cơ sở giáo dục ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận là cơ sở giáo dục ĐH mà nhà góp vốn đầu tư cam kết hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận, được ghi nhận trong quyết định hành động được cho phép xây dựng hoặc quyết định hành động quy đổi quy mô cơ sở giáo dục ĐH; hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức; phân lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc về chung hợp nhất không phân loại để tiếp tục góp vốn đầu tư tăng trưởng cơ sở giáo dục ĐH.

Chỉ quy đổi cơ sở giáo dục ĐH tư thục sang cơ sở giáo dục ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận.

3. Các quy mô cơ sở giáo dục ĐH bình đẳng trước pháp lý.

4. Căn cứ vào khả năng và yêu cầu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, cơ sở giáo dục ĐH xác lập tiềm năng tăng trưởng, khuynh hướng hoạt động và sinh hoạt giải trí như sau:

a) Cơ sở giáo dục ĐH khuynh hướng nghiên cứu và phân tích;

b) Cơ sở giáo dục ĐH khuynh hướng ứng dụng.

5. nhà nước quy định rõ ràng việc công nhận cơ sở giáo dục ĐH theo khuynh hướng nghiên cứu và phân tích trên cơ sở kết quả đào tạo và giảng dạy, nghiên cứu và phân tích; chuyển trường ĐH thành ĐH; link những trường ĐH thành ĐH; việc quy đổi cơ sở giáo dục ĐH tư thục sang cơ sở giáo dục ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận; nguyên tắc đặt tên, thay tên cơ sở giáo dục ĐH; tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH được xây dựng theo hiệp định giữa nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên ký kết quốc tế.”.

5. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 9 như sau:

“Điều 9. Xếp hạng cơ sở giáo dục ĐH

1. Xếp hạng cơ sở giáo dục ĐH nhằm mục đích nhìn nhận uy tín, chất lượng, hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí theo tiêu chuẩn nhất định, phục vụ nhu yếu thông tin cho thành viên, tổ chức triển khai có tương quan.

2. Cơ sở giáo dục ĐH dữ thế chủ động lựa chọn, tham gia những bảng xếp hạng có uy tín trong nước, quốc tế.

3. Pháp nhân phi thương mại Việt Nam được thực thi xếp hạng cơ sở giáo dục ĐH; phải bảo vệ trung thực, khách quan, minh bạch, có trách nhiệm công khai minh bạch, giải trình về phương pháp, tiêu chuẩn và kết quả xếp hạng.”.

6. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 11 như sau:

“Điều 11. Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH

1. Việc lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH phải bảo vệ sử dụng hiệu suất cao nguồn lực; xây dựng hòa giải và hợp lý khối mạng lưới hệ thống giáo dục ĐH công lập và tư thục; tăng trưởng cơ sở giáo dục ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận; tạo cơ chế hình thành ĐH, những TT ĐH lớn của giang sơn, phục vụ nhu yếu học tập của Nhân dân, thực thi tiềm năng tăng trưởng bền vững và kiên cố, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa và hội nhập quốc tế.

2. Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH thực thi theo quy định của Luật quy hoạch và những nội dung sau này:

a) Xác định tiềm năng, phương hướng tăng trưởng của khối mạng lưới hệ thống giáo dục ĐH;

b) Ban hành chuẩn cơ sở giáo dục ĐH để thực thi quy hoạch;

c) Sắp xếp không khí và phân loại nguồn lực để tăng trưởng mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH, nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy, phù phù thích hợp với tiềm năng đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực trình độ cao, tăng trưởng những vùng kinh tế tài chính trọng điểm và vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả.

3. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, kiểm soát và điều chỉnh và thực thi quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH thực thi theo quy định của pháp lý về quy hoạch và quy định khác của pháp lý có tương quan.”.

7. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 12 như sau:

“Điều 12. Chính sách của Nhà nước về tăng trưởng giáo dục ĐH

1. Phát triển giáo dục ĐH để đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực trình độ cao, phục vụ yêu cầu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, bảo vệ quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh của giang sơn.

2. Phân bổ ngân sách và nguồn lực cho giáo dục ĐH theo nguyên tắc đối đầu đối đầu, bình đẳng, hiệu suất cao trải qua chi góp vốn đầu tư, chi nghiên cứu và phân tích tăng trưởng, đặt hàng nghiên cứu và phân tích và đào tạo và giảng dạy, học bổng, tín dụng thanh toán sinh viên và hình thức khác.

Ưu tiên, ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng thanh toán và chủ trương khác để tăng trưởng giáo dục ĐH.

3. Ưu tiên góp vốn đầu tư tăng trưởng một số trong những cơ sở giáo dục ĐH, ngành đào tạo và giảng dạy mang tầm khu vực, quốc tế và cơ sở đào tạo và giảng dạy giáo viên rất chất lượng; tăng trưởng một số trong những ngành đặc trưng, cơ sở giáo dục ĐH có đủ sức để thực thi trách nhiệm kế hoạch vương quốc, trách nhiệm tăng trưởng vùng của giang sơn.

Khuyến khích quy trình sắp xếp, sáp nhập những trường ĐH thành ĐH lớn; ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển trong giáo dục ĐH.

4. Thực hiện xã hội hóa giáo dục ĐH, khuyến khích tăng trưởng cơ sở giáo dục ĐH tư thục; ưu tiên cơ sở giáo dục ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận; có chủ trương ưu đãi riêng với tổ chức triển khai, doanh nghiệp, thành viên góp vốn đầu tư vào hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục và đào tạo và giảng dạy, khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển tại cơ sở giáo dục ĐH; có chủ trương miễn, giảm thuế riêng với tài sản hiến tặng, tương hỗ cho giáo dục ĐH, cấp học bổng và tham gia chương trình tín dụng thanh toán sinh viên.

5. Có chủ trương đồng điệu để bảo vệ quyền tự chủ của cơ sở giáo dục ĐH gắn sát với trách nhiệm giải trình.

6. Gắn đào tạo và giảng dạy với nhu yếu sử dụng lao động của thị trường, nghiên cứu và phân tích triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển; tăng cường hợp tác giữa cơ sở giáo dục ĐH với doanh nghiệp, tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển; có chủ trương ưu đãi về thuế cho những thành phầm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của cơ sở giáo dục ĐH; khuyến khích cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp tiếp nhận, tạo Đk để người học và giảng viên thực hành thực tiễn, thực tập, nghiên cứu và phân tích khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển, góp thêm phần nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy.

7. Thu hút, sử dụng và đãi ngộ thích hợp để nâng cao chất lượng giảng viên; chú trọng tăng trưởng đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sỹ, giáo sư đầu ngành trong cơ sở giáo dục ĐH.

8. Ưu tiên riêng với những người được hưởng chủ trương xã hội, đồng bào dân tộc bản địa thiểu số, người ở vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, người học ngành đặc trưng phục vụ nhu yếu nhân lực cho tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội; thực thi bình đẳng giới trong giáo dục ĐH.

9. Khuyến khích, tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế nhằm mục đích tăng trưởng giáo dục ĐH Việt Nam ngang tầm khu vực và toàn thế giới.”.

8. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 14 như sau:

“Điều 14. Cơ cấu tổ chức triển khai của trường ĐH

1. Cơ cấu tổ chức triển khai của trường ĐH gồm có:

a) Hội đồng trường ĐH, hội đồng học viện chuyên nghành (sau này gọi chung là hội đồng trường);

b) Hiệu trưởng trường ĐH, giám đốc học viện chuyên nghành (sau này gọi chung là hiệu trưởng trường ĐH); phó hiệu trưởng trường ĐH, phó giám đốc học viện chuyên nghành (sau này gọi chung là phó hiệu trưởng trường ĐH);

c) Hội đồng khoa học và đào tạo và giảng dạy; hội đồng khác (nếu có);

d) Khoa, phòng hiệu suất cao, thư viện, tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, tổ chức triển khai phục vụ đào tạo và giảng dạy khác;

đ) Trường, phân hiệu, viện nghiên cứu và phân tích, cơ sở dịch vụ, doanh nghiệp, cơ sở marketing thương mại và cty khác (nếu có) theo nhu yếu tăng trưởng của trường ĐH.

2. Cơ cấu tổ chức triển khai rõ ràng của trường ĐH, quan hệ và mức độ tự chủ của cty thuộc, trực thuộc trường ĐH được quy định trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường ĐH.”.

9. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 15 như sau:

“Điều 15. Cơ cấu tổ chức triển khai của ĐH

1. Cơ cấu tổ chức triển khai của ĐH gồm có:

a) Hội đồng ĐH;

b) Giám đốc ĐH; phó giám đốc ĐH;

c) Hội đồng khoa học và đào tạo và giảng dạy; hội đồng khác (nếu có);

d) Trường ĐH, viện nghiên cứu và phân tích thành viên (nếu có); trường, ban hiệu suất cao, tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, thư viện và tổ chức triển khai phục vụ đào tạo và giảng dạy khác;

đ) Khoa, phân hiệu, viện nghiên cứu và phân tích, TT, cơ sở dịch vụ, doanh nghiệp, cơ sở marketing thương mại và cty khác (nếu có) theo nhu yếu tăng trưởng của ĐH.

2. Cơ cấu tổ chức triển khai rõ ràng của ĐH, quan hệ, mức độ tự chủ của cty thành viên và cty thuộc, trực thuộc ĐH được quy định trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của ĐH.”.

10. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 16 như sau:

“Điều 16. Hội đồng trường của trường ĐH công lập

1. Hội đồng trường của trường ĐH công lập là tổ chức triển khai quản trị, thực thi quyền đại diện thay mặt thay mặt của chủ sở hữu và những bên có quyền lợi tương quan.

2. Hội đồng trường của trường ĐH công lập có trách nhiệm và quyền hạn sau này:

a) Quyết định về kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng, kế hoạch hằng năm của trường ĐH; chủ trương tăng trưởng trường ĐH thành ĐH hoặc việc sáp nhập với trường ĐH khác;

b) Ban hành quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí, quy định tài chính, quy định dân chủ ở cơ sở của trường ĐH phù phù thích hợp với quy định của Luật này và quy định khác của pháp lý có tương quan;

c) Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo và giảng dạy, link đào tạo và giảng dạy, hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, hợp tác quốc tế; chủ trương bảo vệ chất lượng giáo dục ĐH, hợp tác giữa trường ĐH với doanh nghiệp, cty sử dụng lao động;

d) Quyết định về cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai, cơ cấu tổ chức triển khai lao động, xây dựng, sáp nhập, chia, tách, giải thể những cty của trường ĐH; phát hành khuôn khổ vị trí việc làm, tiêu chuẩn và Đk thao tác của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản trị và vận hành cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động phù phù thích hợp với quy định của pháp lý;

đ) Quyết định và trình cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền ra quyết định hành động công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường ĐH; chỉ định, bãi nhiệm, miễn nhiệm phó hiệu trưởng trường ĐH trên cơ sở đề xuất kiến nghị của hiệu trưởng trường ĐH; việc quyết định hành động những chức vụ quản trị và vận hành khác do quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường ĐH quy định; tổ chức triển khai nhìn nhận hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí hằng năm của quản trị hội đồng trường, hiệu trưởng trường ĐH; lấy phiếu tin tưởng riêng với quản trị hội đồng trường, hiệu trưởng trường ĐH vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường ĐH;

e) Quyết định chủ trương thu hút những nguồn vốn góp vốn đầu tư tăng trưởng trường ĐH; chủ trương học phí, tương hỗ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính; trải qua văn bản báo cáo giải trình tài chính hằng năm, văn bản báo cáo giải trình quyết toán kinh phí góp vốn đầu tư riêng với những thu nhập hợp pháp của trường ĐH;

g) Quyết định chủ trương góp vốn đầu tư và sử dụng tài sản có mức giá trị lớn thuộc thẩm quyền của trường ĐH theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường ĐH; quyết định hành động chủ trương tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành trường ĐH theo kết quả, hiệu suất cao việc làm và yếu tố khác theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường ĐH;

h) Giám sát việc thực thi quyết định hành động của hội đồng trường, việc tuân thủ pháp lý, thực thi quy định dân chủ trong hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường ĐH và trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng trường ĐH; giám sát việc quản trị và vận hành, sử dụng tài chính, tài sản của trường ĐH; văn bản báo cáo giải trình hằng năm trước đó hội nghị toàn thể của trường ĐH về kết quả giám sát và kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí của hội đồng trường;

i) Tuân thủ pháp lý; phụ trách trước pháp lý, trước cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền và những bên tương quan về những quyết định hành động của hội đồng trường; thực thi công khai minh bạch, minh bạch thông tin, chính sách văn bản báo cáo giải trình; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực thi trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của hội đồng trường; chịu sự giám sát của xã hội, thành viên và tổ chức triển khai trong trường ĐH;

k) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác được quy định trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường ĐH.

3. Số lượng, cơ cấu tổ chức triển khai và trách nhiệm của thành viên hội đồng trường của trường ĐH công lập được quy định như sau:

a) Số lượng thành viên hội đồng trường phải là số lẻ, tối thiểu là 15 người, gồm có những thành viên trong và ngoài trường ĐH;

b) Thành viên trong trường ĐH gồm có thành viên đương nhiên và thành viên bầu bởi hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường ĐH.

Thành viên đương nhiên gồm có bí thư cấp ủy, hiệu trưởng trường ĐH, quản trị công đoàn và đại diện thay mặt thay mặt Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người học của trường ĐH.

Thành viên bầu gồm có đại diện thay mặt thay mặt giảng viên chiếm tỷ suất tối thiểu là 25% tổng số thành viên của hội đồng trường; đại diện thay mặt thay mặt viên chức và người lao động;

c) Thành viên ngoài trường ĐH chiếm tỷ suất tối thiểu là 30% tổng số thành viên của hội đồng trường, gồm có đại diện thay mặt thay mặt của cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền; đại diện thay mặt thay mặt của hiệp hội xã hội do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường ĐH bầu gồm có nhà lãnh đạo, nhà quản trị và vận hành, nhà giáo dục, nhà văn hóa truyền thống, nhà khoa học, người marketing thương mại, cựu sinh viên, đại diện thay mặt thay mặt cty sử dụng lao động;

d) Thành viên hội đồng trường thực thi và phụ trách về trách nhiệm của hội đồng trường do quản trị hội đồng trường phân công và trách nhiệm khác theo quy định của pháp lý, quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường ĐH; tham gia khá đầy đủ những phiên họp của hội đồng trường, phụ trách về việc thực thi trách nhiệm và quyền hạn của tớ.

4. Tiêu chuẩn, việc bầu quản trị hội đồng trường và trách nhiệm, quyền hạn của quản trị hội đồng trường của trường ĐH công lập được quy định như sau:

a) quản trị hội đồng trường là người dân có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín, có kinh nghiệm tay nghề quản trị và vận hành giáo dục ĐH, có đủ sức mạnh thể chất để thực thi trách nhiệm; độ tuổi đảm nhiệm chức vụ quản trị hội đồng trường theo quy định của pháp lý;

b) quản trị hội đồng trường do hội đồng trường bầu trong số những thành viên của hội đồng trường theo nguyên tắc hầu hết, bỏ phiếu kín và được cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền ra quyết định hành động công nhận; trường hợp thành viên ngoài trường ĐH trúng cử quản trị hội đồng trường thì phải trở thành cán bộ cơ hữu của trường ĐH; quản trị hội đồng trường không kiêm nhiệm những chức vụ quản trị và vận hành trong trường ĐH;

c) quản trị hội đồng trường có trách nhiệm và quyền hạn chỉ huy, tổ chức triển khai thực thi những trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng trường; chỉ huy xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí hằng năm; chỉ huy tổ chức triển khai và chủ trì những cuộc họp của hội đồng trường; ký văn bản thuộc thẩm quyền phát hành của hội đồng trường; sử dụng cỗ máy tổ chức triển khai và con dấu của trường ĐH để hoạt động và sinh hoạt giải trí trong phạm vi hiệu suất cao, trách nhiệm của hội đồng trường; thực thi trách nhiệm của thành viên hội đồng trường, trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định của pháp lý, quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường ĐH;

d) Chịu trách nhiệm về việc thực thi trách nhiệm và quyền hạn của tớ.

5. Danh sách, nhiệm kỳ, nguyên tắc thao tác của hội đồng trường ĐH công lập được quy định như sau:

a) Danh sách quản trị và thành viên hội đồng trường được công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử của trường ĐH sau khoản thời hạn được cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền công nhận;

b) Nhiệm kỳ của hội đồng trường là 05 năm. Hội đồng trường họp định kỳ tối thiểu 03 tháng một lần và họp đột xuất theo đề xuất kiến nghị của quản trị hội đồng trường, của hiệu trưởng trường ĐH hoặc của tối thiểu một phần ba tổng số thành viên của hội đồng trường. Cuộc họp hội đồng trường là hợp lệ khi có trên 50% tổng số thành viên dự họp, trong số đó có thành viên ngoài trường ĐH;

c) Hội đồng trường thao tác theo nguyên tắc tập thể, quyết định hành động theo hầu hết, trừ trường hợp quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường ĐH quy định tỷ suất biểu quyết cao hơn thế nữa; quyết định hành động của hội đồng trường được thể hiện bằng hình thức nghị quyết.

6. Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường ĐH công lập quy định về hội đồng trường gồm có nội dung sau này:

a) Tiêu chuẩn, số nhiệm kỳ, việc ủy quyền của quản trị hội đồng trường;

b) Tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền hạn, thủ tục bầu, miễn nhiệm phó quản trị (nếu có) và thư ký hội đồng trường;

c) Số lượng, cơ cấu tổ chức triển khai thành viên; việc tương hỗ update, thay thế thành viên; hình thức quyết định hành động của hội đồng trường riêng với từng loại hoạt động và sinh hoạt giải trí;

d) Thủ tục hội đồng trường quyết định hành động nhân sự hiệu trưởng trường ĐH, việc quyết định hành động chức vụ quản trị và vận hành khác của trường ĐH trong quy trình chỉ định nhân sự; vị trí căn cứ và thủ tục đề xuất kiến nghị bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường ĐH; số lượng cán bộ quản trị và vận hành cấp phó; thời hạn tối đa giữ chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và chức vụ quản trị và vận hành khác của trường ĐH;

đ) Ngân sách hoạt động và sinh hoạt giải trí, cơ quan thường trực, cơ quan trấn áp và cỗ máy giúp việc của hội đồng trường; thủ tục, thành phần của hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường ĐH;

e) Phân định trách nhiệm và quyền hạn khác giữa hội đồng trường và hiệu trưởng trường ĐH;

g) Nội dung khác theo yêu cầu tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của hội đồng trường.

7. Hội đồng trường của trường ĐH công lập thành viên trong ĐH thực thi quy định tại Điều này và quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của ĐH.

8. nhà nước quy định rõ ràng về quy trình, thủ tục xây dựng, công nhận hội đồng trường; việc công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm quản trị hội đồng trường, chỉ định, miễn nhiệm thành viên khác của hội đồng trường; tổ chức triển khai hội đồng trường của cơ sở giáo dục ĐH thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.”.

11. Bổ sung Điều 16a vào sau Điều 16 như sau:

“Điều 16a. Nhà góp vốn đầu tư

1. Nhà góp vốn đầu tư là tổ chức triển khai, thành viên trong nước hoặc quốc tế góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục ĐH tư thục, cơ sở giáo dục ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

2. Nhà góp vốn đầu tư có trách nhiệm và quyền hạn sau này:

a) Thông qua kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng cơ sở giáo dục ĐH, kế hoạch tăng trưởng trường ĐH thành ĐH hoặc việc sáp nhập với trường ĐH khác theo đề xuất kiến nghị của hội đồng trường, hội đồng ĐH;

b) Quyết định tổng vốn góp của nhà góp vốn đầu tư, dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tăng trưởng cơ sở giáo dục ĐH, việc lôi kéo góp vốn đầu tư góp vốn đầu tư (nếu có); phương án sử dụng phần chênh lệch thu chi hằng năm hoặc phương án xử lý lỗ của cơ sở giáo dục ĐH; trải qua văn bản báo cáo giải trình tài chính hằng năm của cơ sở giáo dục ĐH;

c) Bầu hoặc cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên bầu của hội đồng trường, hội đồng ĐH; trải qua tiêu chuẩn, phương án nhân sự hiệu trưởng trường ĐH, giám đốc ĐH do hội đồng trường, hội đồng ĐH đề xuất kiến nghị;

d) Tổ chức giám sát và nhìn nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí của hội đồng trường, hội đồng ĐH;

đ) Quyết định phát hành, sửa đổi, tương hỗ update quy định tài chính của cơ sở giáo dục ĐH; trải qua nội dung tương quan đến tài chính, tài sản trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH, về chủ trương tiền lương, thưởng và quyền lợi khác của chức vụ quản trị và vận hành trong cơ sở giáo dục ĐH;

e) Góp vốn khá đầy đủ, đúng hạn và giám sát việc góp vốn vào cơ sở giáo dục ĐH theo đề án xây dựng cơ sở giáo dục ĐH;

g) Thành lập ban trấn áp để kiểm tra, giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành, điều hành quản lý của hội đồng trường, hội đồng ĐH, hiệu trưởng trường ĐH, phó hiệu trưởng trường ĐH, giám đốc ĐH, phó giám đốc ĐH và những cty trong cơ sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy ĐH; thủ tục xây dựng, thành phần, trách nhiệm, quyền hạn của ban trấn áp được thực thi theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp lý có tương quan;

h) Xem xét, xử lý vi phạm của hội đồng trường, hội đồng ĐH gây thiệt hại cho cơ sở giáo dục ĐH theo quy định của pháp lý, quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH;

i) Quyết định tổ chức triển khai lại, giải thể cơ sở giáo dục ĐH theo quy định của pháp lý;

k) Công khai list tổ chức triển khai và thành viên góp vốn góp vốn đầu tư vào cơ sở giáo dục ĐH trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục ĐH;

l) Trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định của Luật góp vốn đầu tư và quy định khác của pháp lý có tương quan;

m) Nhà góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục ĐH hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận được vinh danh về công lao góp vốn góp vốn đầu tư xây dựng, xây dựng và tăng trưởng cơ sở giáo dục ĐH.

3. Nhà góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục ĐH được lựa chọn một trong những phương thức sau này:

a) Đầu tư xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính theo quy định của Luật góp vốn đầu tư, Luật doanh nghiệp để tổ chức triển khai kinh tế tài chính xây dựng cơ sở giáo dục ĐH tư thục theo quy định của Luật này;

b) Trực tiếp góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục ĐH tư thục theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH phải quy định rõ ràng về hội nghị nhà góp vốn đầu tư và những phương thức hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà góp vốn đầu tư; việc lựa chọn vận dụng quy định của pháp lý tương quan về công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc quỹ xã hội để xử lý và xử lý những yếu tố trong cơ sở giáo dục ĐH mà Luật này chưa quy định; trách nhiệm và quyền hạn của nhà góp vốn đầu tư, ban trấn áp phù phù thích hợp với quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc quỹ xã hội được lựa chọn.”.

12. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 17 như sau:

“Điều 17. Hội đồng trường của trường ĐH tư thục, trường ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận

1. Hội đồng trường của trường ĐH tư thục, trường ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận là tổ chức triển khai quản trị, đại diện thay mặt thay mặt cho nhà góp vốn đầu tư và những bên có quyền lợi tương quan.

2. Hội đồng trường của trường ĐH tư thục, trường ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận thực thi trách nhiệm và quyền hạn quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này, trừ trách nhiệm và quyền hạn của nhà góp vốn đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 16a của Luật này; được trực tiếp chỉ định, miễn nhiệm, bãi nhiệm hiệu trưởng trường ĐH theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH.

3. Số lượng thành viên hội đồng trường của trường ĐH tư thục, trường ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận phải là số lẻ và có thành phần như sau:

a) Hội đồng trường của trường ĐH tư thục gồm có đại diện thay mặt thay mặt nhà góp vốn đầu tư, thành viên trong và ngoài trường ĐH do hội nghị nhà góp vốn đầu tư bầu, quyết định hành động theo tỷ suất vốn góp;

b) Hội đồng trường của trường ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận gồm có đại diện thay mặt thay mặt nhà góp vốn đầu tư do những nhà góp vốn đầu tư bầu, quyết định hành động theo tỷ suất vốn góp; thành viên trong và ngoài trường ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận.

Thành viên trong trường ĐH gồm có thành viên đương nhiên và thành viên bầu bởi hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường ĐH. Thành viên đương nhiên gồm có bí thư cấp ủy, hiệu trưởng trường ĐH, quản trị công đoàn, đại diện thay mặt thay mặt Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người học của trường ĐH. Thành viên bầu gồm có đại diện thay mặt thay mặt giảng viên và người lao động của trường ĐH.

Thành viên ngoài trường ĐH do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường ĐH bầu gồm có nhà lãnh đạo, nhà quản trị và vận hành, nhà giáo dục, nhà văn hóa truyền thống, nhà khoa học, người marketing thương mại, cựu sinh viên, đại diện thay mặt thay mặt cty sử dụng lao động.

4. Tiêu chuẩn, việc bầu quản trị hội đồng trường, trách nhiệm của quản trị hội đồng trường; list, nhiệm kỳ, nguyên tắc thao tác của hội đồng trường của trường ĐH tư thục, trường ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận được quy định như sau:

a) quản trị hội đồng trường là cán bộ cơ hữu hoặc cán bộ kiêm nhiệm của trường ĐH theo quy định tại quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường ĐH, do hội đồng trường bầu và được hội nghị nhà góp vốn đầu tư hoặc chủ sở hữu trường ĐH công nhận;

b) Trong những cuộc họp của hội đồng trường, hiệu trưởng trường ĐH có quyền tham gia, thảo luận và chỉ được biểu quyết khi là thành viên hội đồng trường;

c) Trường hợp quản trị hội đồng trường là người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của trường ĐH hoặc thực thi trách nhiệm và quyền hạn quy định tại điểm b khoản 3 Điều 20 của Luật này thì phải phục vụ tiêu chuẩn như riêng với hiệu trưởng trường ĐH; phải phụ trách về việc thực thi trách nhiệm và quyền hạn của tớ;

d) Quy định khác tại khoản 4 và khoản 5 Điều 16 của Luật này.

5. Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường ĐH tư thục, trường ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận gồm có những nội dung quy định tại khoản 6 Điều 16 của Luật này; quy định tỷ suất đại diện thay mặt thay mặt nhà góp vốn đầu tư trong tổng số thành viên hội đồng trường ĐH.

6. nhà nước quy định rõ ràng thủ tục xây dựng, công nhận hội đồng trường; việc công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm quản trị hội đồng trường.”.

13. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 18 như sau:

“Điều 18. Hội đồng ĐH

1. Hội đồng ĐH công lập có trách nhiệm và quyền hạn sau này:

a) Quyết định về kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng, kế hoạch hằng năm của ĐH, việc kết nạp thành viên mới, tổ chức triển khai lại ĐH theo quy định của pháp lý;

b) Ban hành quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí, quy định tài chính, quy định dân chủ ở cơ sở của ĐH, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật này, phù phù thích hợp với quy định của Luật này và quy định khác của pháp lý có tương quan;

c) Quyết định về phương hướng đào tạo và giảng dạy, hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, hợp tác quốc tế, bảo vệ chất lượng giáo dục ĐH;

d) Quyết định về cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai, cty thành viên của ĐH; tiêu chuẩn quản trị, phó quản trị (nếu có), thành viên hội đồng ĐH; tiêu chuẩn giám đốc, phó giám đốc ĐH; quyết định hành động và trình cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền ra quyết định hành động công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm giám đốc ĐH; chỉ định, bãi nhiệm, miễn nhiệm phó giám đốc ĐH trên cơ sở đề xuất kiến nghị của giám đốc ĐH, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 8 của Luật này; việc quyết định hành động những chức vụ quản trị và vận hành cty thuộc, trực thuộc ĐH do quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của ĐH quy định; tổ chức triển khai nhìn nhận hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của quản trị hội đồng ĐH, giám đốc ĐH hằng năm; lấy phiếu tin tưởng riêng với quản trị hội đồng ĐH, giám đốc ĐH vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất;

đ) Quyết định chủ trương góp vốn đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, nguồn lực dùng chung trong ĐH; chủ trương lôi kéo những nguồn vốn góp vốn đầu tư tăng trưởng ĐH; quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư, sử dụng tài sản có mức giá trị lớn thuộc thẩm quyền của ĐH theo quy định của quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của ĐH; quy định chủ trương tiền lương, thưởng và quyền lợi khác của chức vụ quản trị và vận hành cty thuộc, trực thuộc ĐH theo kết quả, hiệu suất cao việc làm; quy định chủ trương học phí, tương hỗ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính, trải qua văn bản báo cáo giải trình tài chính hằng năm, trải qua quyết toán kinh phí góp vốn đầu tư riêng với những thu nhập hợp pháp của ĐH;

e) Giám sát việc thực thi quyết định hành động của hội đồng ĐH thực thi quy định dân chủ trong hoạt động và sinh hoạt giải trí của ĐH và trách nhiệm giải trình của giám đốc ĐH; giám sát việc quản trị và vận hành, sử dụng tài chính, tài sản của ĐH; văn bản báo cáo giải trình hằng năm trước đó hội nghị toàn thể của ĐH về kết quả giám sát và kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí của hội đồng ĐH;

g) Tuân thủ pháp lý; phụ trách trước pháp lý, trước cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền và những bên tương quan về những quyết định hành động của hội đồng ĐH; thực thi công khai minh bạch, minh bạch thông tin, chính sách văn bản báo cáo giải trình, chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, thực thi trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của hội đồng ĐH; chịu sự giám sát của xã hội, thành viên và tổ chức triển khai trong ĐH;

h) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác được quy định trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của ĐH; trách nhiệm, quyền hạn khác riêng với cty thuộc, trực thuộc quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này.

2. Hội đồng ĐH tư thục thực thi trách nhiệm và quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trách nhiệm và quyền hạn của nhà góp vốn đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 16a của Luật này; được trực tiếp chỉ định, miễn nhiệm, bãi nhiệm giám đốc ĐH theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của ĐH.

3. Số lượng thành viên hội đồng ĐH phải là số lẻ, có thành phần và trách nhiệm như sau:

a) Thành viên hội đồng ĐH công lập gồm có thành viên trong và ngoài ĐH.

Thành viên trong ĐH gồm có bí thư cấp ủy, giám đốc ĐH, quản trị công đoàn ĐH, đại diện thay mặt thay mặt Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người học của ĐH; quản trị hội đồng trường của cty thành viên (nếu có) hoặc người đứng đầu cty thành viên trong trường hợp cty không còn hội đồng trường; đại diện thay mặt thay mặt giảng viên, viên chức và người lao động của ĐH do hội nghị đại biểu của ĐH bầu.

Thành viên ngoài ĐH chiếm tỷ suất tối thiểu là 30% tổng số thành viên của hội đồng ĐH gồm có đại diện thay mặt thay mặt của cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền; đại diện thay mặt thay mặt thành viên ngoài ĐH do hội nghị đại biểu của ĐH bầu gồm có nhà lãnh đạo, nhà quản trị và vận hành, nhà giáo dục, nhà văn hóa truyền thống, nhà khoa học, người marketing thương mại, cựu sinh viên, đại diện thay mặt thay mặt cty sử dụng lao động;

b) Thành viên hội đồng ĐH tư thục gồm có đại diện thay mặt thay mặt nhà góp vốn đầu tư, thành viên trong và ngoài ĐH do hội nghị nhà góp vốn đầu tư bầu, quyết định hành động theo tỷ suất vốn góp;

c) Thành viên hội đồng ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận gồm có đại diện thay mặt thay mặt nhà góp vốn đầu tư do những nhà góp vốn đầu tư bầu, quyết định hành động theo tỷ suất vốn góp, thành viên trong và ngoài ĐH.

Thành viên trong ĐH gồm có thành viên đương nhiên là bí thư cấp ủy, giám đốc ĐH, quản trị công đoàn ĐH, đại diện thay mặt thay mặt Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người học của ĐH; thành viên khác do hội nghị đại biểu bầu là người đại diện thay mặt thay mặt giảng viên, người lao động của ĐH.

Thành viên ngoài ĐH do hội nghị đại biểu của ĐH bầu, gồm có nhà lãnh đạo, nhà quản trị và vận hành, nhà giáo dục, nhà văn hóa truyền thống, nhà khoa học, người marketing thương mại, cựu sinh viên, đại diện thay mặt thay mặt cty sử dụng lao động;

d) Thành viên hội đồng ĐH có trách nhiệm thực thi trách nhiệm của hội đồng ĐH, trách nhiệm do quản trị hội đồng ĐH phân công và trách nhiệm khác theo quy định của pháp lý, quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của ĐH; tham gia khá đầy đủ những phiên họp hội đồng ĐH, phụ trách trước pháp lý về việc thực thi trách nhiệm và quyền hạn của tớ.

4. Tiêu chuẩn, việc bầu quản trị hội đồng ĐH công lập, list, nhiệm kỳ, nguyên tắc thao tác của hội đồng ĐH công lập thực thi theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 16 của Luật này. Trách nhiệm của quản trị hội đồng ĐH tư thục, list, nhiệm kỳ, nguyên tắc thao tác của hội đồng ĐH tư thục thực thi theo quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật này.

5. Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của ĐH quy định về hội đồng ĐH gồm có những nội dung sau này:

a) Tiêu chuẩn, số nhiệm kỳ, việc ủy quyền của quản trị hội đồng ĐH;

b) Tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền hạn, thủ tục bầu, miễn nhiệm phó quản trị (nếu có) và thư ký hội đồng ĐH;

c) Số lượng, cơ cấu tổ chức triển khai thành viên; việc tương hỗ update, thay thế thành viên; hình thức quyết định hành động của hội đồng ĐH riêng với từng loại hoạt động và sinh hoạt giải trí;

d) Thủ tục hội đồng ĐH quyết định hành động nhân sự giám đốc ĐH, việc quyết định hành động chức vụ quản trị và vận hành khác thuộc thẩm quyền của ĐH trong quy trình chỉ định nhân sự; vị trí căn cứ và thủ tục đề xuất kiến nghị bãi nhiệm, miễn nhiệm giám đốc ĐH; số lượng cán bộ cấp phó thuộc thẩm quyền quyết định hành động của ĐH; thời hạn tối đa giữ chức vụ giám đốc ĐH, phó giám đốc ĐH và chức vụ quản trị và vận hành khác trong cty thuộc ĐH;

đ) Ngân sách hoạt động và sinh hoạt giải trí, cơ quan thường trực, cơ quan trấn áp, cỗ máy giúp việc của hội đồng ĐH, thủ tục, thành phần hội nghị đại biểu của ĐH và quy định khác theo yêu cầu tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của hội đồng ĐH;

e) Phân định trách nhiệm và quyền hạn khác giữa hội đồng ĐH và giám đốc ĐH; quan hệ giữa hội đồng ĐH và hội đồng cty thành viên, cty thuộc, trực thuộc tự chủ trong ĐH (nếu có);

g) Nội dung khác theo yêu cầu tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của hội đồng ĐH.

6. nhà nước quy định rõ ràng về thủ tục xây dựng, công nhận hội đồng ĐH; công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm quản trị và những thành viên hội đồng ĐH.”.

14. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 20 như sau:

“Điều 20. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH

1. Hiệu trưởng trường ĐH, giám đốc ĐH (gọi chung là hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH) là người phụ trách quản trị và vận hành, điều hành quản lý những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của cơ sở giáo dục ĐH theo quy định của pháp lý, quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH.

Hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH công lập do hội đồng trường, hội đồng ĐH quyết định hành động và được cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền công nhận; hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH tư thục, cơ sở giáo dục ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận do hội đồng trường, hội đồng ĐH quyết định hành động chỉ định.

Nhiệm kỳ hoặc thời hạn chỉ định của hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH do hội đồng trường, hội đồng ĐH quyết định hành động trong phạm vi nhiệm kỳ của hội đồng trường, hội đồng ĐH.

2. Tiêu chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH được quy định như sau:

a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ tiến sỹ, có đủ sức mạnh thể chất để thực thi trách nhiệm, có uy tín khoa học và kinh nghiệm tay nghề quản trị và vận hành giáo dục ĐH; độ tuổi đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH công lập theo quy định của pháp lý;

b) Đáp ứng tiêu chuẩn rõ ràng của hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH được quy định trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH được quy định như sau:

a) Là người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý và là chủ thông tin tài khoản của cơ sở giáo dục ĐH, trừ trường hợp quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH tư thục, cơ sở giáo dục ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận có quy định khác;

b) Tổ chức thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ, học thuật, tổ chức triển khai, nhân sự, tài chính, tài sản, hợp tác trong nước, quốc tế, hoạt động và sinh hoạt giải trí khác theo quy định của pháp lý, quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH và quyết định hành động của hội đồng trường, hội đồng ĐH;

c) Trình văn bản thuộc thẩm quyền phát hành của hội đồng trường, hội đồng ĐH sau khoản thời hạn tổ chức triển khai lấy ý kiến của tổ chức triển khai, cty, thành viên có tương quan trong cơ sở giáo dục ĐH; phát hành quy định khác của cơ sở giáo dục ĐH theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH;

d) Đề xuất hội đồng trường, hội đồng ĐH xem xét chỉ định, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức vụ quản trị và vận hành thuộc thẩm quyền của hội đồng trường, hội đồng ĐH; thực thi chỉ định, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức vụ quản trị và vận hành khác của cơ sở giáo dục ĐH, quyết định hành động dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH;

đ) Hằng năm, văn bản báo cáo giải trình trước hội đồng trường, hội đồng ĐH về kết quả thực thi trách nhiệm của hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH và bgH, tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục ĐH; thực thi công khai minh bạch, minh bạch thông tin; thực thi chính sách văn bản báo cáo giải trình và chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực thi trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao;

e) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định của pháp lý; phụ trách trước pháp lý, trước hội đồng trường, hội đồng ĐH và những bên tương quan; chịu sự giám sát của thành viên, tổ chức triển khai có tương quan về việc thực thi trách nhiệm và quyền hạn được giao.”.

15. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 21 như sau:

“Điều 21. Phân hiệu của cơ sở giáo dục ĐH

1. Phân hiệu của cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam tại Việt Nam được quy định như sau:

a) Phân hiệu của cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam tại Việt Nam thuộc cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của cơ sở giáo dục ĐH, không còn tư cách pháp nhân, được xây dựng ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác với nơi đặt trụ sở chính của cơ sở giáo dục ĐH, phù phù thích hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH;

b) Phân hiệu của cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam tại Việt Nam thực thi một phần hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn của cơ sở giáo dục ĐH theo chỉ huy, điều hành quản lý của hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH; văn bản báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt phân hiệu về những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tương quan đến thẩm quyền quản trị và vận hành của địa phương;

c) Cơ cấu tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của phân hiệu của cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam tại Việt Nam thực thi theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH.

2. Phân hiệu của cơ sở giáo dục ĐH quốc tế tại Việt Nam được quy định như sau:

a) Phân hiệu của cơ sở giáo dục ĐH quốc tế tại Việt Nam do cơ sở giáo dục ĐH quốc tế góp vốn đầu tư xây dựng tại Việt Nam và bảo vệ Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí;

b) Phân hiệu của cơ sở giáo dục ĐH quốc tế tại Việt Nam hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định riêng với cơ sở giáo dục ĐH tư thục do nhà góp vốn đầu tư quốc tế xây dựng tại Việt Nam.

3. Phân hiệu của cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam tại quốc tế được quy định như sau:

a) Phân hiệu của cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam tại quốc tế do cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam xây dựng tại quốc tế, bảo vệ Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí và văn bản báo cáo giải trình với Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

b) Phân hiệu của cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam tại quốc tế thực thi quy định của nước thường trực về xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí của phân hiệu cơ sở giáo dục ĐH.

4. nhà nước quy định rõ ràng việc xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí của phân hiệu cơ sở giáo dục ĐH tại Việt Nam.”.

16. Sửa đổi, tương hỗ update điểm d khoản 1 Điều 22 như sau:

“d) Cơ sở giáo dục ĐH có vốn góp vốn đầu tư quốc tế còn phải phục vụ Đk khác theo quy định của Luật góp vốn đầu tư.”.

17. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 32 như sau:

“Điều 32. Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục ĐH

1. Cơ sở giáo dục ĐH thực thi quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp lý. Các cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có trách nhiệm tôn trọng và bảo vệ quyền tự chủ của cơ sở giáo dục ĐH.

2. Điều kiện thực thi quyền tự chủ của cơ sở giáo dục ĐH được quy định như sau:

a) Đã xây dựng hội đồng trường, hội đồng ĐH; đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục ĐH bởi tổ chức triển khai kiểm định chất lượng giáo dục hợp pháp;

b) Đã phát hành và tổ chức triển khai thực thi quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí; quy định tài chính; quy định, quy trình, quy định quản trị và vận hành nội bộ khác và có chủ trương bảo vệ chất lượng phục vụ tiêu chuẩn do Nhà nước quy định;

c) Thực hiện phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đến từng cty, thành viên trong cơ sở giáo dục ĐH;

d) Công khai Đk bảo vệ chất lượng, kết quả kiểm định, tỷ suất sinh viên tốt nghiệp có việc làm và thông tin khác theo quy định của pháp lý.

3. Quyền tự chủ trong học thuật, trong hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ gồm có phát hành, tổ chức triển khai thực thi tiêu chuẩn, chủ trương chất lượng, mở ngành, tuyển sinh, đào tạo và giảng dạy, hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, hợp tác trong nước và quốc tế phù phù thích hợp với quy định của pháp lý.

4. Quyền tự chủ trong tổ chức triển khai và nhân sự gồm có phát hành và tổ chức triển khai thực thi quy định nội bộ về cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai, cơ cấu tổ chức triển khai lao động, khuôn khổ, tiêu chuẩn, chính sách của từng vị trí việc làm; tuyển dụng, sử dụng và cho thôi việc riêng với giảng viên, viên chức và người lao động khác, quyết định hành động nhân sự quản trị, quản trị và vận hành trong cơ sở giáo dục ĐH phù phù thích hợp với quy định của pháp lý.

5. Quyền tự chủ trong tài chính và tài sản gồm có phát hành và tổ chức triển khai thực thi quy định nội bộ về thu nhập, quản trị và vận hành và sử dụng nguồn tài chính, tài sản; thu hút nguồn vốn góp vốn đầu tư tăng trưởng; chủ trương học phí, học bổng cho sinh viên và chủ trương khác phù phù thích hợp với quy định của pháp lý.

6. Trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục ĐH riêng với chủ sở hữu, người học, xã hội, cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền và những bên tương quan được quy định như sau:

a) Giải trình về việc thực thi tiêu chuẩn, chủ trương chất lượng, về việc quy định, thực thi quy định của cơ sở giáo dục ĐH; phụ trách trước pháp lý nếu không thực thi quy định, cam kết bảo vệ chất lượng hoạt động và sinh hoạt giải trí;

b) Công khai văn bản báo cáo giải trình hằng năm về những chỉ số kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục ĐH; thực thi chính sách văn bản báo cáo giải trình định kỳ, đột xuất với chủ sở hữu và cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền;

c) Giải trình về mức lương, thưởng và quyền lợi khác của chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành của cơ sở giáo dục ĐH tại hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động; thực thi truy thuế kiểm toán riêng với văn bản báo cáo giải trình tài chính, văn bản báo cáo giải trình quyết toán hằng năm, truy thuế kiểm toán góp vốn đầu tư và shopping; giải trình về hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH trước chủ sở hữu, cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền;

d) Thực hiện công khai minh bạch trung thực văn bản báo cáo giải trình tài chính hằng năm và nội dung khác trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục ĐH theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

đ) Thực hiện nội dung, hình thức giải trình khác theo quy định của pháp lý

7. nhà nước quy định rõ ràng về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục ĐH.”.

18. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 33 như sau:

“Điều 33. Mở ngành đào tạo và giảng dạy

1. Điều kiện để cơ sở giáo dục ĐH được mở ngành đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sỹ gồm có:

a) Ngành đào tạo và giảng dạy phù phù thích hợp với nhu yếu nguồn nhân lực cho tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương, vùng, toàn nước, của từng nghành bảo vệ hội nhập quốc tế;

b) Có đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học cơ hữu bảo vệ về số lượng, chất lượng, trình độ và cơ cấu tổ chức triển khai;

c) Có cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình phục vụ yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu và phân tích;

d) Có chương trình đào tạo và giảng dạy theo quy định tại Điều 36 của Luật này.

2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo quy định rõ ràng Đk mở ngành đào tạo và giảng dạy; quy định trình tự, thủ tục mở ngành, đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của ngành đào tạo và giảng dạy; quyết định hành động được cho phép mở ngành riêng với cơ sở giáo dục ĐH chưa đủ Đk được tự chủ mở ngành đào tạo và giảng dạy quy định tại khoản 3 Điều này và riêng với những ngành thuộc nghành sức mạnh thể chất, đào tạo và giảng dạy giáo viên, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh.

3. Cơ sở giáo dục ĐH phục vụ Đk quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và khoản 2 Điều 32 của Luật này được tự chủ mở ngành đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH; khi đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH thì được tự chủ mở ngành đào tạo và giảng dạy trình độ thạc sĩ ngành thích hợp; khi đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH, thạc sĩ thì được tự chủ mở ngành đào tạo và giảng dạy trình độ tiến sỹ ngành thích hợp, trừ những ngành thuộc nghành sức mạnh thể chất, đào tạo và giảng dạy giáo viên, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh; trường hợp mở ngành mới trình độ thạc sĩ, tiến sỹ, cơ sở giáo dục ĐH được tự chủ mở ngành và thực thi quy định tại khoản 5 Điều này, quy định về kiểm định chất lượng của Luật này.

4. Cơ sở giáo dục ĐH tự chủ mở ngành đào tạo và giảng dạy khi chưa bảo vệ những Đk theo quy định thì bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí đào tạo và giảng dạy riêng với ngành đào tạo và giảng dạy đó và không được tự chủ mở ngành đào tạo và giảng dạy trong thời hạn 05 năm, Tính từ lúc lúc có kết luận về việc vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Trước khi khóa thứ nhất tốt nghiệp, chương trình đào tạo và giảng dạy phải được nhìn nhận chất lượng; ngay sau khoản thời hạn khóa thứ nhất tốt nghiệp, chương trình đào tạo và giảng dạy phải được kiểm định theo quy định của Luật này. Trường hợp không thực thi nhìn nhận, kiểm định hoặc kết quả nhìn nhận, kiểm định không đạt yêu cầu, cơ sở giáo dục ĐH phải có trách nhiệm tăng cấp cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy, bảo vệ chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và giảng dạy, bảo vệ quyền lợi cho những người dân học, không được tiếp tục tuyển sinh ngành đào tạo và giảng dạy đó cho tới lúc đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.”.

19. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những khoản của Điều 34 như sau:

a) Sửa đổi, tương hỗ update khoản 1 như sau:

“1. Chỉ tiêu tuyển sinh được quy định như sau:

a) Chỉ tiêu tuyển sinh được xác lập theo ngành, nhóm ngành đào tạo và giảng dạy trên cơ sở nhu yếu lao động của thị trường, yêu cầu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và phù phù thích hợp với những Đk về số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, tỷ suất có việc làm của sinh viên tốt nghiệp của cơ sở giáo dục ĐH và những Đk bảo vệ chất lượng khác;

b) Cơ sở giáo dục ĐH tự xác lập chỉ tiêu tuyển sinh; công bố công khai minh bạch chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng đào tạo và giảng dạy và những Đk bảo vệ chất lượng đào tạo và giảng dạy, tỷ suất có việc làm của sinh viên tốt nghiệp; bảo vệ chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và giảng dạy đã công bố;

c) Cơ sở giáo dục ĐH vi phạm quy định về đối tượng người dùng, Đk, chỉ tiêu tuyển sinh thì bị xử lý theo quy định của pháp lý và không được tự xác lập chỉ tiêu tuyển sinh trong thời hạn 05 năm, Tính từ lúc lúc có kết luận về việc vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”;

b) Sửa đổi, tương hỗ update khoản 3 như sau:

“3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành quy định tuyển sinh, quy định nguồn tuyển sinh trình độ ĐH từ học viên tốt nghiệp trung học phổ thông, người tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp; quy định tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình xác lập chỉ tiêu tuyển sinh; quy định chỉ tiêu tuyển sinh riêng với những ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên và chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở giáo dục ĐH quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; quy định ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào riêng với ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên và ngành thuộc nghành sức mạnh thể chất có cấp giấy hành nghề.”.

20. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 35 như sau:

“Điều 35. Thời gian đào tạo và giảng dạy

1. Thời gian đào tạo và giảng dạy nên xác lập trên cơ sở số lượng tín chỉ phải tích lũy cho từng chương trình và trình độ đào tạo và giảng dạy. Số lượng tín chỉ việc tích lũy riêng với mỗi trình độ được quy định trong Khung trình độ vương quốc Việt Nam. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH quyết định hành động số lượng tín chỉ phải tích lũy cho từng chương trình và trình độ đào tạo và giảng dạy phù phù thích hợp với quy định của pháp lý.

2. Thủ tướng nhà nước phê duyệt Khung cơ cấu tổ chức triển khai khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân và Khung trình độ vương quốc Việt Nam; quy định thời hạn đào tạo và giảng dạy tiêu chuẩn riêng với những trình độ của giáo dục ĐH trong Khung cơ cấu tổ chức triển khai khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân.”.

21. Sửa đổi, tương hỗ update những điểm a, b và c khoản 1 Điều 36 như sau:

“a) Chương trình đào tạo và giảng dạy gồm có tiềm năng, khối lượng kiến thức và kỹ năng, cấu trúc, nội dung, phương pháp và hình thức nhìn nhận riêng với môn học, ngành học, trình độ đào tạo và giảng dạy, chuẩn đầu ra phù phù thích hợp với Khung trình độ vương quốc Việt Nam;

b) Chương trình đào tạo và giảng dạy nên xây dựng theo cty tín chỉ, gồm có nhiều chủng loại chương trình khuynh hướng nghiên cứu và phân tích, khuynh hướng ứng dụng, khuynh hướng nghề nghiệp; bảo vệ yêu cầu liên thông Một trong những trình độ, ngành đào tạo và giảng dạy; bảo vệ quy định về chuẩn chương trình đào tạo và giảng dạy;

c) Cơ sở giáo dục ĐH được sử dụng chương trình đào tạo và giảng dạy của cơ sở giáo dục ĐH quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước này được cho phép đào tạo và giảng dạy và cấp bằng hoặc có giấy ghi nhận kiểm định chất lượng còn hiệu lực hiện hành do tổ chức triển khai kiểm định chất lượng hợp pháp cấp; bảo vệ quy định của pháp lý về sở hữu trí tuệ;”.

22. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 37 như sau:

“Điều 37. Tổ chức và quản trị và vận hành đào tạo và giảng dạy

1. Cơ sở giáo dục ĐH có trách nhiệm tổ chức triển khai và quản trị và vận hành đào tạo và giảng dạy theo tín chỉ, niên chế hoặc phối hợp tín chỉ và niên chế.

2. Cơ sở giáo dục ĐH chỉ được link đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH theo như hình thức vừa làm vừa học với cơ sở giáo dục ĐH, trường cao đẳng, trường trung cấp, TT giáo dục thường xuyên cấp tỉnh; trường học, tu dưỡng của cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân với Đk cơ sở được link đào tạo và giảng dạy bảo vệ những yêu cầu về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sư phạm, cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện và cán bộ quản trị và vận hành theo yêu cầu của chương trình đào tạo và giảng dạy; không thực thi link đào tạo và giảng dạy riêng với những ngành thuộc nghành sức mạnh thể chất có cấp giấy hành nghề.

3. Cơ sở giáo dục ĐH có trách nhiệm phối phù thích hợp với doanh nghiệp, cty sử dụng lao động trong việc sử dụng Chuyên Viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy thực hành thực tiễn, thực tập nhằm mục đích nâng cao kỹ năng thực hành thực tiễn, thực tập và tăng thời cơ việc làm của sinh viên.

4. Căn cứ vào nhu yếu của địa phương và đề xuất kiến nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ sở giáo dục ĐH đóng trên địa phận phục vụ những chương trình giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH; tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy liên thông Một trong những trình độ trung cấp, cao đẳng, ĐH; đào tạo và giảng dạy chuyển tiếp cho trường ĐH khác.

5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành quy định đào tạo và giảng dạy những trình độ của giáo dục ĐH.”.

23. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 38 như sau:

“Điều 38. Văn bằng giáo dục ĐH

1. Văn bằng giáo dục ĐH thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân gồm có bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sỹ và văn bằng trình độ tương tự.

2. Người học hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy, đạt chuẩn đầu ra của trình độ đào tạo và giảng dạy theo quy định, hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm, trách nhiệm của người học thì được hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH cấp văn bằng ở trình độ đào tạo và giảng dạy tương ứng.

3. Cơ sở giáo dục ĐH thiết kế mẫu, in phôi, cấp phép văn bằng cho những người dân học và quản trị và vận hành văn bằng, chứng từ phù phù thích hợp với quy định của pháp lý; công bố công khai minh bạch mẫu văn bằng, thông tin tương quan đến việc cấp văn bằng cho những người dân học trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục ĐH.

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo đàm phán, ký hoặc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền đàm phán, ký điều ước quốc tế về công nhận văn bằng với những vương quốc, tổ chức triển khai quốc tế và chủ thể khác theo thẩm quyền.

5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo quy định rõ ràng nội dung chính ghi trên văn bằng, phụ lục văn bằng; nguyên tắc việc in phôi, quản trị và vận hành, cấp phép, tịch thu, hủy bỏ văn bằng giáo dục ĐH; trách nhiệm và thẩm quyền cấp văn bằng của cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam khi link đào tạo và giảng dạy với cơ sở giáo dục ĐH quốc tế; trách nhiệm của cơ sở giáo dục ĐH có vốn góp vốn đầu tư quốc tế thực thi việc cấp văn bằng giáo dục ĐH tại Việt Nam; Đk, trình tự, thủ tục công nhận văn bằng giáo dục ĐH do cơ sở giáo dục ĐH quốc tế cấp.

6. nhà nước phát hành khối mạng lưới hệ thống văn bằng giáo dục ĐH và quy định văn bằng, chứng từ riêng với một số trong những ngành đào tạo và giảng dạy nâng cao đặc trưng.”.

24. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 42 như sau:

“Điều 42. Trách nhiệm của Nhà nước về tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển

1. Nhà nước triệu tập góp vốn đầu tư tăng trưởng tiềm lực khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, tạo cơ chế, chủ trương khuyến khích tổ chức triển khai, thành viên tham gia góp vốn đầu tư tăng trưởng tiềm lực khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, tăng trưởng hệ sinh thái xanh khởi nghiệp sáng tạo trong cơ sở giáo dục ĐH phục vụ tăng trưởng giang sơn; ưu tiên tăng trưởng một số trong những ngành, nghành đạt trình độ nghiên cứu và phân tích ngang tầm khu vực và quốc tế.

2. nhà nước quy định về hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển trong cơ sở giáo dục ĐH.”.

25. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 45 như sau:

“Điều 45. Liên kết đào tạo và giảng dạy với quốc tế

1. Liên kết đào tạo và giảng dạy với quốc tế là việc hợp tác đào tạo và giảng dạy giữa cơ sở giáo dục ĐH được xây dựng ở Việt Nam với cơ sở giáo dục ĐH quốc tế nhằm mục đích thực thi chương trình đào tạo và giảng dạy để cấp văn bằng hoặc cấp giấy, nhưng không hình thành pháp nhân mới. Việc link đào tạo và giảng dạy với quốc tế phải bảo vệ thực thi quy định của Luật giáo dục và quy định khác của pháp lý có tương quan.

2. Chương trình link đào tạo và giảng dạy với quốc tế là chương trình của quốc tế hoặc chương trình do hai bên cùng xây dựng. Việc tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy nên thực thi toàn bộ tại Việt Nam hoặc một phần tại Việt Nam và một phần tại quốc tế.

3. Cơ sở giáo dục ĐH quốc tế link đào tạo và giảng dạy với cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam phải là cơ sở đào tạo và giảng dạy có uy tín, chất lượng, có văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước này được cho phép đào tạo và giảng dạy và cấp văn bằng trong nghành nghề link hoặc có giấy ghi nhận kiểm định chất lượng giáo dục còn hiệu lực hiện hành do tổ chức triển khai kiểm định chất lượng giáo dục hợp pháp cấp. Các bên link phải bảo vệ Đk về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giảng viên phục vụ yêu cầu của chương trình đào tạo và giảng dạy; phụ trách về chất lượng của chương trình đào tạo và giảng dạy.

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phê duyệt đề án link đào tạo và giảng dạy với quốc tế riêng với ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên, ngành đào tạo và giảng dạy thuộc nghành sức mạnh thể chất sau khoản thời hạn có ý kiến của cục, ngành tương quan; đề án link đào tạo và giảng dạy của cơ sở giáo dục ĐH không thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.

5. Cơ sở giáo dục ĐH phục vụ Đk quy định tại Điều này và khoản 2 Điều 32 của Luật này thì được tự chủ link đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH; khi đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH thì được tự chủ link đào tạo và giảng dạy trình độ thạc sĩ ngành thích hợp; khi đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH, thạc sĩ thì được tự chủ link đào tạo và giảng dạy trình độ tiến sỹ ngành thích hợp.

6. Trường hợp chương trình link đào tạo và giảng dạy với quốc tế bị đình chỉ tuyển sinh hoặc bị chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí do không phục vụ Đk quy định tại khoản 3 Điều này, cơ sở giáo dục ĐH phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp của giảng viên, người lao động và người học; bồi hoàn kinh phí góp vốn đầu tư cho những người dân học; thanh toán những khoản thù lao giảng dạy, những quyền lợi khác của giảng viên và người lao động theo hợp đồng lao động đã ký kết kết hoặc thỏa ước lao động tập thể; thanh toán những số tiền nợ thuế và số tiền nợ khác (nếu có).

7. Cơ sở giáo dục ĐH phải công bố công khai minh bạch thông tin tương quan về chương trình link đào tạo và giảng dạy với quốc tế, tính pháp lý của văn bằng quốc tế được cấp tại nước cấp bằng và tại Việt Nam trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục ĐH và phương tiện đi lại thông tin đại chúng; tương hỗ người học trong quy trình công nhận văn bằng giáo dục ĐH; thực thi kiểm định chương trình link thực thi tại Việt Nam ngay sau khoản thời hạn có sinh viên tốt nghiệp và kiểm định theo chu kỳ luân hồi quy định.

8. Cơ sở giáo dục ĐH tự link đào tạo và giảng dạy khi chưa bảo vệ Đk theo quy định hoặc vi phạm Đk bảo vệ chất lượng giáo dục trong đề án link đào tạo và giảng dạy với quốc tế thì bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí link đào tạo và giảng dạy, không được tự chủ link đào tạo và giảng dạy với quốc tế trong thời hạn 05 năm, Tính từ lúc lúc có kết luận về việc vi phạm của cơ quan có thẩm quyền.”.

26. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 49 như sau:

“Điều 49. Bảo đảm chất lượng giáo dục ĐH; tiềm năng, nguyên tắc và đối tượng người dùng kiểm định chất lượng giáo dục ĐH

1. Bảo đảm chất lượng giáo dục ĐH là quy trình liên tục, mang tính chất chất khối mạng lưới hệ thống, gồm có những chủ trương, cơ chế, tiêu chuẩn, quy trình, giải pháp nhằm mục đích duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục ĐH.

2. Hệ thống bảo vệ chất lượng giáo dục ĐH gồm có khối mạng lưới hệ thống bảo vệ chất lượng bên trong và khối mạng lưới hệ thống bảo vệ chất lượng bên phía ngoài trải qua cơ chế kiểm định chất lượng giáo dục ĐH.

3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành chuẩn chương trình đào tạo và giảng dạy những trình độ của giáo dục ĐH và yêu cầu tối thiểu để thực thi chương trình đào tạo và giảng dạy; tiêu chuẩn nhìn nhận chất lượng, quy trình và chu kỳ luân hồi kiểm định chất lượng giáo dục ĐH.

4. Mục tiêu của kiểm định chất lượng giáo dục ĐH được quy định như sau:

a) Bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục ĐH;

b) Xác nhận mức độ phục vụ tiềm năng của cơ sở giáo dục ĐH hoặc chương trình đào tạo và giảng dạy trong từng quy trình;

c) Làm vị trí căn cứ để cơ sở giáo dục ĐH giải trình với chủ sở hữu, cơ quan có thẩm quyền, những bên tương quan và xã hội về tình hình chất lượng đào tạo và giảng dạy;

d) Làm cơ sở cho những người dân học lựa chọn cơ sở giáo dục ĐH, chương trình đào tạo và giảng dạy; cho nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực.

5. Nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục ĐH được quy định như sau:

a) Độc lập, khách quan, đúng pháp lý;

b) Trung thực, công khai minh bạch, minh bạch;

c) Bình đẳng, bắt buộc, định kỳ.

6. Đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục ĐH gồm có:

a) Cơ sở giáo dục ĐH;

b) Chương trình đào tạo và giảng dạy những trình độ của giáo dục ĐH.”.

27. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 50 như sau:

“Điều 50. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục ĐH trong việc bảo vệ chất lượng giáo dục ĐH

1. Xây dựng và tăng trưởng khối mạng lưới hệ thống bảo vệ chất lượng giáo dục bên trong cơ sở giáo dục ĐH phù phù thích hợp với sứ mạng, tiềm năng và Đk thực tiễn của cơ sở giáo dục ĐH.

2. Xây dựng chủ trương, kế hoạch bảo vệ chất lượng giáo dục ĐH.

3. Tự nhìn nhận, tăng cấp cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy; định kỳ Đk kiểm định chương trình đào tạo và giảng dạy và kiểm định cơ sở giáo dục ĐH.

Cơ sở giáo dục ĐH không thực thi kiểm định chương trình theo chu kỳ luân hồi kiểm định hoặc kết quả kiểm định chương trình không đạt yêu cầu phải tăng cấp cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy, bảo vệ cho những người dân học phục vụ chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và giảng dạy. Sau 02 năm, Tính từ lúc ngày giấy ghi nhận kiểm định chất lượng đào tạo và giảng dạy hết hạn hoặc từ thời điểm ngày có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu, nếu không thực thi kiểm định lại chương trình hoặc kết quả kiểm định lại vẫn không đạt yêu cầu thì cơ sở giáo dục ĐH phải dừng tuyển sinh riêng với chương trình đào tạo và giảng dạy đó và có giải pháp bảo vệ quyền lợi cho những người dân học.

4. Duy trì và tăng trưởng những Đk bảo vệ chất lượng đào tạo và giảng dạy, gồm có đội ngũ giảng viên, cán bộ quản trị và vận hành, nhân viên cấp dưới; chương trình đào tạo và giảng dạy, giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập; phòng học, phòng thao tác, phòng thí nghiệm, thư viện, khối mạng lưới hệ thống công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, cơ sở thực hành thực tiễn; nguồn lực tài chính, ký túc xá và cơ sở dịch vụ khác.

5. Hằng năm, văn bản báo cáo giải trình kết quả thực thi tiềm năng chất lượng giáo dục ĐH theo kế hoạch bảo vệ chất lượng giáo dục ĐH; công bố công khai minh bạch Đk bảo vệ chất lượng đào tạo và giảng dạy, kết quả đào tạo và giảng dạy, nghiên cứu và phân tích khoa học và phục vụ hiệp hội, kết quả nhìn nhận và kiểm định chất lượng trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, của cơ sở giáo dục ĐH và phương tiện đi lại thông tin đại chúng.”.

…………………

Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng

Ngày 19/11/2018, Quốc hội đã phát hành Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ĐH sửa đổi 2018.Theo đó, Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ĐH sửa đổi 2018 chính thức có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày thứ nhất/07/2019.

Theo đó, những trường ĐH được tự chủ trong việc phát hành và tổ chức triển khai thực thi những tiêu chuẩn, chủ trương mở ngành, tuyển sinh; tự chủ trong tuyển dụng, sử dụng và cho thôi việc riêng với giảng viên, viên chức và người lao động khác; tự chủ trong chủ trương học phí và học bổng cho sinh viên. Sau đấy là nội dung rõ ràng, mời những ban cùng tìm hiểu thêm và tải nội dung rõ ràng Luật 34/2018/QH14 tại đây.

QUỐC HỘI——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Luật số: 34/2018/QH14

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 19 tháng 11 năm 2018

LUẬT 34/2018/QH14

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ĐH số 08/2012/QH13 đã được sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 74/năm trước đó/QH13 và Luật số 97/năm ngoái/QH13.

Điều 1. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ĐH

1. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 2 như sau:

“Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Luật này vận dụng riêng với cơ sở giáo dục ĐH, tổ chức triển khai và thành viên có tương quan đến giáo dục ĐH.

2. Viện hàn lâm, viện do Thủ tướng nhà nước xây dựng theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển được phép đào tạo và giảng dạy trình độ tiến sỹ thực thi tuyển sinh và đào tạo và giảng dạy theo quy định của Luật này.”.

3. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 4 như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ sau này được hiểu như sau:

1. Cơ sở giáo dục ĐH là cơ sở giáo dục thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân, thực thi hiệu suất cao đào tạo và giảng dạy những trình độ của giáo dục ĐH, hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, phục vụ hiệp hội.

2. Trường ĐH, học viện chuyên nghành (sau này gọi chung là trường ĐH) là cơ sở giáo dục ĐH đào tạo và giảng dạy, nghiên cứu và phân tích nhiều ngành, được cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai theo quy định của Luật này.

3. Đại học là cơ sở giáo dục ĐH đào tạo và giảng dạy, nghiên cứu và phân tích nhiều nghành, được cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai theo quy định của Luật này; những cty cấu thành ĐH cùng thống nhất thực thi tiềm năng, sứ mạng, trách nhiệm chung.

4. Đơn vị thành viên là trường ĐH, viện nghiên cứu và phân tích có tư cách pháp nhân, do Thủ tướng nhà nước xây dựng, được cho phép xây dựng theo quy định của pháp lý; được tự chủ trong tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp lý, quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của ĐH.

5. Đơn vị trực thuộc là cty có tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục ĐH, do hội đồng trường, hội đồng ĐH quyết định hành động xây dựng; tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp lý, quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH.

6. Đơn vị thuộc là cty không còn tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục ĐH, do hội đồng trường, hội đồng ĐH quyết định hành động việc xây dựng; tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH, phù phù thích hợp với quy định của pháp lý.

7. Trường là cty đào tạo và giảng dạy thuộc cơ sở giáo dục ĐH, do hội đồng trường, hội đồng ĐH quyết định hành động việc xây dựng theo quy định của nhà nước, tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH.

8. Ngành là tập hợp kiến thức và kỹ năng và kỹ năng trình độ trong phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí nghề nghiệp, khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, do Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo thống kê, phân loại.

9. Chuyên ngành là một phần kiến thức và kỹ năng và kỹ năng trình độ sâu có tính độc lập trong một ngành, do cơ sở giáo dục ĐH quyết định hành động.

10. Lĩnh vực là tập hợp những nhóm ngành có điểm chung về kiến thức và kỹ năng, kỹ năng trình độ trong phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí nghề nghiệp, khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, do Thủ tướng nhà nước thống kê, phân loại.

11. Quyền tự chủ là quyền của cơ sở giáo dục ĐH được tự xác lập tiềm năng và lựa lựa chọn phương pháp thực thi tiềm năng; tự quyết định hành động và có trách nhiệm giải trình về hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ, học thuật, tổ chức triển khai, nhân sự, tài chính, tài sản và hoạt động và sinh hoạt giải trí khác trên cơ sở quy định của pháp lý và khả năng của cơ sở giáo dục ĐH.

12. Trách nhiệm giải trình là việc cơ sở giáo dục ĐH có trách nhiệm văn bản báo cáo giải trình, minh bạch thông tin riêng với những người học, xã hội, cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền, chủ sở hữu và những bên tương quan về việc tuân thủ quy định của pháp lý và thực thi đúng quy định, cam kết của cơ sở giáo dục ĐH.”.

3. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 6 như sau:

“Điều 6. Trình độ và hình thức đào tạo và giảng dạy của giáo dục ĐH

1. Các trình độ đào tạo và giảng dạy của giáo dục ĐH gồm có trình độ ĐH, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sỹ.

2. Hình thức đào tạo và giảng dạy để cấp văn bằng những trình độ đào tạo và giảng dạy của giáo dục ĐH gồm có chính quy, vừa làm vừa học, đào tạo và giảng dạy từ xa. Việc quy đổi Một trong những hình thức đào tạo và giảng dạy nên thực thi theo nguyên tắc liên thông.

3. Cơ sở giáo dục ĐH được tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục thường xuyên, phục vụ dịch vụ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng thời hạn ngắn cấp giấy, ghi nhận phù phù thích hợp với ngành, nghành đào tạo và giảng dạy của mỗi cơ sở theo quy định của pháp lý để phục vụ nhu yếu học tập suốt đời của người học.

4. nhà nước quy định trình độ đào tạo và giảng dạy riêng với một số trong những ngành đào tạo và giảng dạy nâng cao đặc trưng.”.

4. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 7 như sau:

“Điều 7. Cơ sở giáo dục ĐH

1. Cơ sở giáo dục ĐH có tư cách pháp nhân, gồm có ĐH, trường ĐH và cơ sở giáo dục ĐH mang tên thường gọi khác phù phù thích hợp với quy định của pháp lý

Đại học vương quốc, ĐH vùng là ĐH thực thi trách nhiệm kế hoạch vương quốc, trách nhiệm tăng trưởng vùng của giang sơn.

2. Loại hình cơ sở giáo dục ĐH gồm có:

a) Cơ sở giáo dục ĐH công lập do Nhà nước góp vốn đầu tư, bảo vệ Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí và là người đại diện thay mặt thay mặt chủ sở hữu;

b) Cơ sở giáo dục ĐH tư thục do nhà góp vốn đầu tư trong nước hoặc quốc tế góp vốn đầu tư, bảo vệ Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Cơ sở giáo dục ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận là cơ sở giáo dục ĐH mà nhà góp vốn đầu tư cam kết hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận, được ghi nhận trong quyết định hành động được cho phép xây dựng hoặc quyết định hành động quy đổi quy mô cơ sở giáo dục ĐH; hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức; phân lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc về chung hợp nhất không phân loại để tiếp tục góp vốn đầu tư tăng trưởng cơ sở giáo dục ĐH.

Chỉ quy đổi cơ sở giáo dục ĐH tư thục sang cơ sở giáo dục ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận.

3. Các quy mô cơ sở giáo dục ĐH bình đẳng trước pháp lý.

4. Căn cứ vào khả năng và yêu cầu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, cơ sở giáo dục ĐH xác lập tiềm năng tăng trưởng, khuynh hướng hoạt động và sinh hoạt giải trí như sau:

a) Cơ sở giáo dục ĐH khuynh hướng nghiên cứu và phân tích;

b) Cơ sở giáo dục ĐH khuynh hướng ứng dụng.

5. nhà nước quy định rõ ràng việc công nhận cơ sở giáo dục ĐH theo khuynh hướng nghiên cứu và phân tích trên cơ sở kết quả đào tạo và giảng dạy, nghiên cứu và phân tích; chuyển trường ĐH thành ĐH; link những trường ĐH thành ĐH; việc quy đổi cơ sở giáo dục ĐH tư thục sang cơ sở giáo dục ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận; nguyên tắc đặt tên, thay tên cơ sở giáo dục ĐH; tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH được xây dựng theo hiệp định giữa nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên ký kết quốc tế.”.

5. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 9 như sau:

“Điều 9. Xếp hạng cơ sở giáo dục ĐH

1. Xếp hạng cơ sở giáo dục ĐH nhằm mục đích nhìn nhận uy tín, chất lượng, hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí theo tiêu chuẩn nhất định, phục vụ nhu yếu thông tin cho thành viên, tổ chức triển khai có tương quan.

2. Cơ sở giáo dục ĐH dữ thế chủ động lựa chọn, tham gia những bảng xếp hạng có uy tín trong nước, quốc tế.

3. Pháp nhân phi thương mại Việt Nam được thực thi xếp hạng cơ sở giáo dục ĐH; phải bảo vệ trung thực, khách quan, minh bạch, có trách nhiệm công khai minh bạch, giải trình về phương pháp, tiêu chuẩn và kết quả xếp hạng.”.

6. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 11 như sau:

“Điều 11. Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH

1. Việc lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH phải bảo vệ sử dụng hiệu suất cao nguồn lực; xây dựng hòa giải và hợp lý khối mạng lưới hệ thống giáo dục ĐH công lập và tư thục; tăng trưởng cơ sở giáo dục ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận; tạo cơ chế hình thành ĐH, những TT ĐH lớn của giang sơn, phục vụ nhu yếu học tập của Nhân dân, thực thi tiềm năng tăng trưởng bền vững và kiên cố, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa và hội nhập quốc tế.

2. Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH thực thi theo quy định của Luật quy hoạch và những nội dung sau này:

a) Xác định tiềm năng, phương hướng tăng trưởng của khối mạng lưới hệ thống giáo dục ĐH;

b) Ban hành chuẩn cơ sở giáo dục ĐH để thực thi quy hoạch;

c) Sắp xếp không khí và phân loại nguồn lực để tăng trưởng mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH, nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy, phù phù thích hợp với tiềm năng đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực trình độ cao, tăng trưởng những vùng kinh tế tài chính trọng điểm và vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả.

3. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, kiểm soát và điều chỉnh và thực thi quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH thực thi theo quy định của pháp lý về quy hoạch và quy định khác của pháp lý có tương quan.”.

7. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 12 như sau:

“Điều 12. Chính sách của Nhà nước về tăng trưởng giáo dục ĐH

1. Phát triển giáo dục ĐH để đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực trình độ cao, phục vụ yêu cầu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, bảo vệ quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh của giang sơn.

2. Phân bổ ngân sách và nguồn lực cho giáo dục ĐH theo nguyên tắc đối đầu đối đầu, bình đẳng, hiệu suất cao trải qua chi góp vốn đầu tư, chi nghiên cứu và phân tích tăng trưởng, đặt hàng nghiên cứu và phân tích và đào tạo và giảng dạy, học bổng, tín dụng thanh toán sinh viên và hình thức khác.

Ưu tiên, ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng thanh toán và chủ trương khác để tăng trưởng giáo dục ĐH.

3. Ưu tiên góp vốn đầu tư tăng trưởng một số trong những cơ sở giáo dục ĐH, ngành đào tạo và giảng dạy mang tầm khu vực, quốc tế và cơ sở đào tạo và giảng dạy giáo viên rất chất lượng; tăng trưởng một số trong những ngành đặc trưng, cơ sở giáo dục ĐH có đủ sức để thực thi trách nhiệm kế hoạch vương quốc, trách nhiệm tăng trưởng vùng của giang sơn.

Khuyến khích quy trình sắp xếp, sáp nhập những trường ĐH thành ĐH lớn; ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển trong giáo dục ĐH.

4. Thực hiện xã hội hóa giáo dục ĐH, khuyến khích tăng trưởng cơ sở giáo dục ĐH tư thục; ưu tiên cơ sở giáo dục ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận; có chủ trương ưu đãi riêng với tổ chức triển khai, doanh nghiệp, thành viên góp vốn đầu tư vào hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục và đào tạo và giảng dạy, khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển tại cơ sở giáo dục ĐH; có chủ trương miễn, giảm thuế riêng với tài sản hiến tặng, tương hỗ cho giáo dục ĐH, cấp học bổng và tham gia chương trình tín dụng thanh toán sinh viên.

5. Có chủ trương đồng điệu để bảo vệ quyền tự chủ của cơ sở giáo dục ĐH gắn sát với trách nhiệm giải trình.

6. Gắn đào tạo và giảng dạy với nhu yếu sử dụng lao động của thị trường, nghiên cứu và phân tích triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển; tăng cường hợp tác giữa cơ sở giáo dục ĐH với doanh nghiệp, tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển; có chủ trương ưu đãi về thuế cho những thành phầm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của cơ sở giáo dục ĐH; khuyến khích cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp tiếp nhận, tạo Đk để người học và giảng viên thực hành thực tiễn, thực tập, nghiên cứu và phân tích khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển, góp thêm phần nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy.

7. Thu hút, sử dụng và đãi ngộ thích hợp để nâng cao chất lượng giảng viên; chú trọng tăng trưởng đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sỹ, giáo sư đầu ngành trong cơ sở giáo dục ĐH.

8. Ưu tiên riêng với những người được hưởng chủ trương xã hội, đồng bào dân tộc bản địa thiểu số, người ở vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, người học ngành đặc trưng phục vụ nhu yếu nhân lực cho tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội; thực thi bình đẳng giới trong giáo dục ĐH.

9. Khuyến khích, tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế nhằm mục đích tăng trưởng giáo dục ĐH Việt Nam ngang tầm khu vực và toàn thế giới.”.

8. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 14 như sau:

“Điều 14. Cơ cấu tổ chức triển khai của trường ĐH

1. Cơ cấu tổ chức triển khai của trường ĐH gồm có:

a) Hội đồng trường ĐH, hội đồng học viện chuyên nghành (sau này gọi chung là hội đồng trường);

b) Hiệu trưởng trường ĐH, giám đốc học viện chuyên nghành (sau này gọi chung là hiệu trưởng trường ĐH); phó hiệu trưởng trường ĐH, phó giám đốc học viện chuyên nghành (sau này gọi chung là phó hiệu trưởng trường ĐH);

c) Hội đồng khoa học và đào tạo và giảng dạy; hội đồng khác (nếu có);

d) Khoa, phòng hiệu suất cao, thư viện, tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, tổ chức triển khai phục vụ đào tạo và giảng dạy khác;

đ) Trường, phân hiệu, viện nghiên cứu và phân tích, cơ sở dịch vụ, doanh nghiệp, cơ sở marketing thương mại và cty khác (nếu có) theo nhu yếu tăng trưởng của trường ĐH.

2. Cơ cấu tổ chức triển khai rõ ràng của trường ĐH, quan hệ và mức độ tự chủ của cty thuộc, trực thuộc trường ĐH được quy định trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường ĐH.”.

9. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 15 như sau:

“Điều 15. Cơ cấu tổ chức triển khai của ĐH

1. Cơ cấu tổ chức triển khai của ĐH gồm có:

a) Hội đồng ĐH;

b) Giám đốc ĐH; phó giám đốc ĐH;

c) Hội đồng khoa học và đào tạo và giảng dạy; hội đồng khác (nếu có);

d) Trường ĐH, viện nghiên cứu và phân tích thành viên (nếu có); trường, ban hiệu suất cao, tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, thư viện và tổ chức triển khai phục vụ đào tạo và giảng dạy khác;

đ) Khoa, phân hiệu, viện nghiên cứu và phân tích, TT, cơ sở dịch vụ, doanh nghiệp, cơ sở marketing thương mại và cty khác (nếu có) theo nhu yếu tăng trưởng của ĐH.

2. Cơ cấu tổ chức triển khai rõ ràng của ĐH, quan hệ, mức độ tự chủ của cty thành viên và cty thuộc, trực thuộc ĐH được quy định trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của ĐH.”.

10. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 16 như sau:

“Điều 16. Hội đồng trường của trường ĐH công lập

1. Hội đồng trường của trường ĐH công lập là tổ chức triển khai quản trị, thực thi quyền đại diện thay mặt thay mặt của chủ sở hữu và những bên có quyền lợi tương quan.

2. Hội đồng trường của trường ĐH công lập có trách nhiệm và quyền hạn sau này:

a) Quyết định về kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng, kế hoạch hằng năm của trường ĐH; chủ trương tăng trưởng trường ĐH thành ĐH hoặc việc sáp nhập với trường ĐH khác;

b) Ban hành quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí, quy định tài chính, quy định dân chủ ở cơ sở của trường ĐH phù phù thích hợp với quy định của Luật này và quy định khác của pháp lý có tương quan;

c) Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo và giảng dạy, link đào tạo và giảng dạy, hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, hợp tác quốc tế; chủ trương bảo vệ chất lượng giáo dục ĐH, hợp tác giữa trường ĐH với doanh nghiệp, cty sử dụng lao động;

d) Quyết định về cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai, cơ cấu tổ chức triển khai lao động, xây dựng, sáp nhập, chia, tách, giải thể những cty của trường ĐH; phát hành khuôn khổ vị trí việc làm, tiêu chuẩn và Đk thao tác của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản trị và vận hành cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động phù phù thích hợp với quy định của pháp lý;

đ) Quyết định và trình cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền ra quyết định hành động công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường ĐH; chỉ định, bãi nhiệm, miễn nhiệm phó hiệu trưởng trường ĐH trên cơ sở đề xuất kiến nghị của hiệu trưởng trường ĐH; việc quyết định hành động những chức vụ quản trị và vận hành khác do quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường ĐH quy định; tổ chức triển khai nhìn nhận hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí hằng năm của quản trị hội đồng trường, hiệu trưởng trường ĐH; lấy phiếu tin tưởng riêng với quản trị hội đồng trường, hiệu trưởng trường ĐH vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường ĐH;

e) Quyết định chủ trương thu hút những nguồn vốn góp vốn đầu tư tăng trưởng trường ĐH; chủ trương học phí, tương hỗ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính; trải qua văn bản báo cáo giải trình tài chính hằng năm, văn bản báo cáo giải trình quyết toán kinh phí góp vốn đầu tư riêng với những thu nhập hợp pháp của trường ĐH;

g) Quyết định chủ trương góp vốn đầu tư và sử dụng tài sản có mức giá trị lớn thuộc thẩm quyền của trường ĐH theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường ĐH; quyết định hành động chủ trương tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành trường ĐH theo kết quả, hiệu suất cao việc làm và yếu tố khác theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường ĐH;

h) Giám sát việc thực thi quyết định hành động của hội đồng trường, việc tuân thủ pháp lý, thực thi quy định dân chủ trong hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường ĐH và trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng trường ĐH; giám sát việc quản trị và vận hành, sử dụng tài chính, tài sản của trường ĐH; văn bản báo cáo giải trình hằng năm trước đó hội nghị toàn thể của trường ĐH về kết quả giám sát và kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí của hội đồng trường;

i) Tuân thủ pháp lý; phụ trách trước pháp lý, trước cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền và những bên tương quan về những quyết định hành động của hội đồng trường; thực thi công khai minh bạch, minh bạch thông tin, chính sách văn bản báo cáo giải trình; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực thi trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của hội đồng trường; chịu sự giám sát của xã hội, thành viên và tổ chức triển khai trong trường ĐH;

k) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác được quy định trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường ĐH.

3. Số lượng, cơ cấu tổ chức triển khai và trách nhiệm của thành viên hội đồng trường của trường ĐH công lập được quy định như sau:

a) Số lượng thành viên hội đồng trường phải là số lẻ, tối thiểu là 15 người, gồm có những thành viên trong và ngoài trường ĐH;

b) Thành viên trong trường ĐH gồm có thành viên đương nhiên và thành viên bầu bởi hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường ĐH.

Thành viên đương nhiên gồm có bí thư cấp ủy, hiệu trưởng trường ĐH, quản trị công đoàn và đại diện thay mặt thay mặt Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người học của trường ĐH.

Thành viên bầu gồm có đại diện thay mặt thay mặt giảng viên chiếm tỷ suất tối thiểu là 25% tổng số thành viên của hội đồng trường; đại diện thay mặt thay mặt viên chức và người lao động;

c) Thành viên ngoài trường ĐH chiếm tỷ suất tối thiểu là 30% tổng số thành viên của hội đồng trường, gồm có đại diện thay mặt thay mặt của cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền; đại diện thay mặt thay mặt của hiệp hội xã hội do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường ĐH bầu gồm có nhà lãnh đạo, nhà quản trị và vận hành, nhà giáo dục, nhà văn hóa truyền thống, nhà khoa học, người marketing thương mại, cựu sinh viên, đại diện thay mặt thay mặt cty sử dụng lao động;

d) Thành viên hội đồng trường thực thi và phụ trách về trách nhiệm của hội đồng trường do quản trị hội đồng trường phân công và trách nhiệm khác theo quy định của pháp lý, quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường ĐH; tham gia khá đầy đủ những phiên họp của hội đồng trường, phụ trách về việc thực thi trách nhiệm và quyền hạn của tớ.

4. Tiêu chuẩn, việc bầu quản trị hội đồng trường và trách nhiệm, quyền hạn của quản trị hội đồng trường của trường ĐH công lập được quy định như sau:

a) quản trị hội đồng trường là người dân có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín, có kinh nghiệm tay nghề quản trị và vận hành giáo dục ĐH, có đủ sức mạnh thể chất để thực thi trách nhiệm; độ tuổi đảm nhiệm chức vụ quản trị hội đồng trường theo quy định của pháp lý;

b) quản trị hội đồng trường do hội đồng trường bầu trong số những thành viên của hội đồng trường theo nguyên tắc hầu hết, bỏ phiếu kín và được cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền ra quyết định hành động công nhận; trường hợp thành viên ngoài trường ĐH trúng cử quản trị hội đồng trường thì phải trở thành cán bộ cơ hữu của trường ĐH; quản trị hội đồng trường không kiêm nhiệm những chức vụ quản trị và vận hành trong trường ĐH;

c) quản trị hội đồng trường có trách nhiệm và quyền hạn chỉ huy, tổ chức triển khai thực thi những trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng trường; chỉ huy xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí hằng năm; chỉ huy tổ chức triển khai và chủ trì những cuộc họp của hội đồng trường; ký văn bản thuộc thẩm quyền phát hành của hội đồng trường; sử dụng cỗ máy tổ chức triển khai và con dấu của trường ĐH để hoạt động và sinh hoạt giải trí trong phạm vi hiệu suất cao, trách nhiệm của hội đồng trường; thực thi trách nhiệm của thành viên hội đồng trường, trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định của pháp lý, quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường ĐH;

d) Chịu trách nhiệm về việc thực thi trách nhiệm và quyền hạn của tớ.

5. Danh sách, nhiệm kỳ, nguyên tắc thao tác của hội đồng trường ĐH công lập được quy định như sau:

a) Danh sách quản trị và thành viên hội đồng trường được công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử của trường ĐH sau khoản thời hạn được cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền công nhận;

b) Nhiệm kỳ của hội đồng trường là 05 năm. Hội đồng trường họp định kỳ tối thiểu 03 tháng một lần và họp đột xuất theo đề xuất kiến nghị của quản trị hội đồng trường, của hiệu trưởng trường ĐH hoặc của tối thiểu một phần ba tổng số thành viên của hội đồng trường. Cuộc họp hội đồng trường là hợp lệ khi có trên 50% tổng số thành viên dự họp, trong số đó có thành viên ngoài trường ĐH;

c) Hội đồng trường thao tác theo nguyên tắc tập thể, quyết định hành động theo hầu hết, trừ trường hợp quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường ĐH quy định tỷ suất biểu quyết cao hơn thế nữa; quyết định hành động của hội đồng trường được thể hiện bằng hình thức nghị quyết.

6. Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường ĐH công lập quy định về hội đồng trường gồm có nội dung sau này:

a) Tiêu chuẩn, số nhiệm kỳ, việc ủy quyền của quản trị hội đồng trường;

b) Tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền hạn, thủ tục bầu, miễn nhiệm phó quản trị (nếu có) và thư ký hội đồng trường;

c) Số lượng, cơ cấu tổ chức triển khai thành viên; việc tương hỗ update, thay thế thành viên; hình thức quyết định hành động của hội đồng trường riêng với từng loại hoạt động và sinh hoạt giải trí;

d) Thủ tục hội đồng trường quyết định hành động nhân sự hiệu trưởng trường ĐH, việc quyết định hành động chức vụ quản trị và vận hành khác của trường ĐH trong quy trình chỉ định nhân sự; vị trí căn cứ và thủ tục đề xuất kiến nghị bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường ĐH; số lượng cán bộ quản trị và vận hành cấp phó; thời hạn tối đa giữ chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và chức vụ quản trị và vận hành khác của trường ĐH;

đ) Ngân sách hoạt động và sinh hoạt giải trí, cơ quan thường trực, cơ quan trấn áp và cỗ máy giúp việc của hội đồng trường; thủ tục, thành phần của hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường ĐH;

e) Phân định trách nhiệm và quyền hạn khác giữa hội đồng trường và hiệu trưởng trường ĐH;

g) Nội dung khác theo yêu cầu tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của hội đồng trường.

7. Hội đồng trường của trường ĐH công lập thành viên trong ĐH thực thi quy định tại Điều này và quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của ĐH.

8. nhà nước quy định rõ ràng về quy trình, thủ tục xây dựng, công nhận hội đồng trường; việc công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm quản trị hội đồng trường, chỉ định, miễn nhiệm thành viên khác của hội đồng trường; tổ chức triển khai hội đồng trường của cơ sở giáo dục ĐH thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.”.

11. Bổ sung Điều 16a vào sau Điều 16 như sau:

“Điều 16a. Nhà góp vốn đầu tư

1. Nhà góp vốn đầu tư là tổ chức triển khai, thành viên trong nước hoặc quốc tế góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục ĐH tư thục, cơ sở giáo dục ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

2. Nhà góp vốn đầu tư có trách nhiệm và quyền hạn sau này:

a) Thông qua kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng cơ sở giáo dục ĐH, kế hoạch tăng trưởng trường ĐH thành ĐH hoặc việc sáp nhập với trường ĐH khác theo đề xuất kiến nghị của hội đồng trường, hội đồng ĐH;

b) Quyết định tổng vốn góp của nhà góp vốn đầu tư, dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tăng trưởng cơ sở giáo dục ĐH, việc lôi kéo góp vốn đầu tư góp vốn đầu tư (nếu có); phương án sử dụng phần chênh lệch thu chi hằng năm hoặc phương án xử lý lỗ của cơ sở giáo dục ĐH; trải qua văn bản báo cáo giải trình tài chính hằng năm của cơ sở giáo dục ĐH;

c) Bầu hoặc cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên bầu của hội đồng trường, hội đồng ĐH; trải qua tiêu chuẩn, phương án nhân sự hiệu trưởng trường ĐH, giám đốc ĐH do hội đồng trường, hội đồng ĐH đề xuất kiến nghị;

d) Tổ chức giám sát và nhìn nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí của hội đồng trường, hội đồng ĐH;

đ) Quyết định phát hành, sửa đổi, tương hỗ update quy định tài chính của cơ sở giáo dục ĐH; trải qua nội dung tương quan đến tài chính, tài sản trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH, về chủ trương tiền lương, thưởng và quyền lợi khác của chức vụ quản trị và vận hành trong cơ sở giáo dục ĐH;

e) Góp vốn khá đầy đủ, đúng hạn và giám sát việc góp vốn vào cơ sở giáo dục ĐH theo đề án xây dựng cơ sở giáo dục ĐH;

g) Thành lập ban trấn áp để kiểm tra, giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành, điều hành quản lý của hội đồng trường, hội đồng ĐH, hiệu trưởng trường ĐH, phó hiệu trưởng trường ĐH, giám đốc ĐH, phó giám đốc ĐH và những cty trong cơ sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy ĐH; thủ tục xây dựng, thành phần, trách nhiệm, quyền hạn của ban trấn áp được thực thi theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp lý có tương quan;

h) Xem xét, xử lý vi phạm của hội đồng trường, hội đồng ĐH gây thiệt hại cho cơ sở giáo dục ĐH theo quy định của pháp lý, quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH;

i) Quyết định tổ chức triển khai lại, giải thể cơ sở giáo dục ĐH theo quy định của pháp lý;

k) Công khai list tổ chức triển khai và thành viên góp vốn góp vốn đầu tư vào cơ sở giáo dục ĐH trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục ĐH;

l) Trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định của Luật góp vốn đầu tư và quy định khác của pháp lý có tương quan;

m) Nhà góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục ĐH hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận được vinh danh về công lao góp vốn góp vốn đầu tư xây dựng, xây dựng và tăng trưởng cơ sở giáo dục ĐH.

3. Nhà góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục ĐH được lựa chọn một trong những phương thức sau này:

a) Đầu tư xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính theo quy định của Luật góp vốn đầu tư, Luật doanh nghiệp để tổ chức triển khai kinh tế tài chính xây dựng cơ sở giáo dục ĐH tư thục theo quy định của Luật này;

b) Trực tiếp góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục ĐH tư thục theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH phải quy định rõ ràng về hội nghị nhà góp vốn đầu tư và những phương thức hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà góp vốn đầu tư; việc lựa chọn vận dụng quy định của pháp lý tương quan về công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc quỹ xã hội để xử lý và xử lý những yếu tố trong cơ sở giáo dục ĐH mà Luật này chưa quy định; trách nhiệm và quyền hạn của nhà góp vốn đầu tư, ban trấn áp phù phù thích hợp với quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc quỹ xã hội được lựa chọn.”.

12. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 17 như sau:

“Điều 17. Hội đồng trường của trường ĐH tư thục, trường ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận

1. Hội đồng trường của trường ĐH tư thục, trường ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận là tổ chức triển khai quản trị, đại diện thay mặt thay mặt cho nhà góp vốn đầu tư và những bên có quyền lợi tương quan.

2. Hội đồng trường của trường ĐH tư thục, trường ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận thực thi trách nhiệm và quyền hạn quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này, trừ trách nhiệm và quyền hạn của nhà góp vốn đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 16a của Luật này; được trực tiếp chỉ định, miễn nhiệm, bãi nhiệm hiệu trưởng trường ĐH theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH.

3. Số lượng thành viên hội đồng trường của trường ĐH tư thục, trường ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận phải là số lẻ và có thành phần như sau:

a) Hội đồng trường của trường ĐH tư thục gồm có đại diện thay mặt thay mặt nhà góp vốn đầu tư, thành viên trong và ngoài trường ĐH do hội nghị nhà góp vốn đầu tư bầu, quyết định hành động theo tỷ suất vốn góp;

b) Hội đồng trường của trường ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận gồm có đại diện thay mặt thay mặt nhà góp vốn đầu tư do những nhà góp vốn đầu tư bầu, quyết định hành động theo tỷ suất vốn góp; thành viên trong và ngoài trường ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận.

Thành viên trong trường ĐH gồm có thành viên đương nhiên và thành viên bầu bởi hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường ĐH. Thành viên đương nhiên gồm có bí thư cấp ủy, hiệu trưởng trường ĐH, quản trị công đoàn, đại diện thay mặt thay mặt Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người học của trường ĐH. Thành viên bầu gồm có đại diện thay mặt thay mặt giảng viên và người lao động của trường ĐH.

Thành viên ngoài trường ĐH do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường ĐH bầu gồm có nhà lãnh đạo, nhà quản trị và vận hành, nhà giáo dục, nhà văn hóa truyền thống, nhà khoa học, người marketing thương mại, cựu sinh viên, đại diện thay mặt thay mặt cty sử dụng lao động.

4. Tiêu chuẩn, việc bầu quản trị hội đồng trường, trách nhiệm của quản trị hội đồng trường; list, nhiệm kỳ, nguyên tắc thao tác của hội đồng trường của trường ĐH tư thục, trường ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận được quy định như sau:

a) quản trị hội đồng trường là cán bộ cơ hữu hoặc cán bộ kiêm nhiệm của trường ĐH theo quy định tại quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường ĐH, do hội đồng trường bầu và được hội nghị nhà góp vốn đầu tư hoặc chủ sở hữu trường ĐH công nhận;

b) Trong những cuộc họp của hội đồng trường, hiệu trưởng trường ĐH có quyền tham gia, thảo luận và chỉ được biểu quyết khi là thành viên hội đồng trường;

c) Trường hợp quản trị hội đồng trường là người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của trường ĐH hoặc thực thi trách nhiệm và quyền hạn quy định tại điểm b khoản 3 Điều 20 của Luật này thì phải phục vụ tiêu chuẩn như riêng với hiệu trưởng trường ĐH; phải phụ trách về việc thực thi trách nhiệm và quyền hạn của tớ;

d) Quy định khác tại khoản 4 và khoản 5 Điều 16 của Luật này.

5. Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường ĐH tư thục, trường ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận gồm có những nội dung quy định tại khoản 6 Điều 16 của Luật này; quy định tỷ suất đại diện thay mặt thay mặt nhà góp vốn đầu tư trong tổng số thành viên hội đồng trường ĐH.

6. nhà nước quy định rõ ràng thủ tục xây dựng, công nhận hội đồng trường; việc công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm quản trị hội đồng trường.”.

13. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 18 như sau:

“Điều 18. Hội đồng ĐH

1. Hội đồng ĐH công lập có trách nhiệm và quyền hạn sau này:

a) Quyết định về kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng, kế hoạch hằng năm của ĐH, việc kết nạp thành viên mới, tổ chức triển khai lại ĐH theo quy định của pháp lý;

b) Ban hành quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí, quy định tài chính, quy định dân chủ ở cơ sở của ĐH, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật này, phù phù thích hợp với quy định của Luật này và quy định khác của pháp lý có tương quan;

c) Quyết định về phương hướng đào tạo và giảng dạy, hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, hợp tác quốc tế, bảo vệ chất lượng giáo dục ĐH;

d) Quyết định về cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai, cty thành viên của ĐH; tiêu chuẩn quản trị, phó quản trị (nếu có), thành viên hội đồng ĐH; tiêu chuẩn giám đốc, phó giám đốc ĐH; quyết định hành động và trình cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền ra quyết định hành động công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm giám đốc ĐH; chỉ định, bãi nhiệm, miễn nhiệm phó giám đốc ĐH trên cơ sở đề xuất kiến nghị của giám đốc ĐH, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 8 của Luật này; việc quyết định hành động những chức vụ quản trị và vận hành cty thuộc, trực thuộc ĐH do quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của ĐH quy định; tổ chức triển khai nhìn nhận hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của quản trị hội đồng ĐH, giám đốc ĐH hằng năm; lấy phiếu tin tưởng riêng với quản trị hội đồng ĐH, giám đốc ĐH vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất;

đ) Quyết định chủ trương góp vốn đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, nguồn lực dùng chung trong ĐH; chủ trương lôi kéo những nguồn vốn góp vốn đầu tư tăng trưởng ĐH; quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư, sử dụng tài sản có mức giá trị lớn thuộc thẩm quyền của ĐH theo quy định của quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của ĐH; quy định chủ trương tiền lương, thưởng và quyền lợi khác của chức vụ quản trị và vận hành cty thuộc, trực thuộc ĐH theo kết quả, hiệu suất cao việc làm; quy định chủ trương học phí, tương hỗ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính, trải qua văn bản báo cáo giải trình tài chính hằng năm, trải qua quyết toán kinh phí góp vốn đầu tư riêng với những thu nhập hợp pháp của ĐH;

e) Giám sát việc thực thi quyết định hành động của hội đồng ĐH thực thi quy định dân chủ trong hoạt động và sinh hoạt giải trí của ĐH và trách nhiệm giải trình của giám đốc ĐH; giám sát việc quản trị và vận hành, sử dụng tài chính, tài sản của ĐH; văn bản báo cáo giải trình hằng năm trước đó hội nghị toàn thể của ĐH về kết quả giám sát và kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí của hội đồng ĐH;

g) Tuân thủ pháp lý; phụ trách trước pháp lý, trước cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền và những bên tương quan về những quyết định hành động của hội đồng ĐH; thực thi công khai minh bạch, minh bạch thông tin, chính sách văn bản báo cáo giải trình, chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, thực thi trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của hội đồng ĐH; chịu sự giám sát của xã hội, thành viên và tổ chức triển khai trong ĐH;

h) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác được quy định trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của ĐH; trách nhiệm, quyền hạn khác riêng với cty thuộc, trực thuộc quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này.

2. Hội đồng ĐH tư thục thực thi trách nhiệm và quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trách nhiệm và quyền hạn của nhà góp vốn đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 16a của Luật này; được trực tiếp chỉ định, miễn nhiệm, bãi nhiệm giám đốc ĐH theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của ĐH.

3. Số lượng thành viên hội đồng ĐH phải là số lẻ, có thành phần và trách nhiệm như sau:

a) Thành viên hội đồng ĐH công lập gồm có thành viên trong và ngoài ĐH.

Thành viên trong ĐH gồm có bí thư cấp ủy, giám đốc ĐH, quản trị công đoàn ĐH, đại diện thay mặt thay mặt Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người học của ĐH; quản trị hội đồng trường của cty thành viên (nếu có) hoặc người đứng đầu cty thành viên trong trường hợp cty không còn hội đồng trường; đại diện thay mặt thay mặt giảng viên, viên chức và người lao động của ĐH do hội nghị đại biểu của ĐH bầu.

Thành viên ngoài ĐH chiếm tỷ suất tối thiểu là 30% tổng số thành viên của hội đồng ĐH gồm có đại diện thay mặt thay mặt của cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền; đại diện thay mặt thay mặt thành viên ngoài ĐH do hội nghị đại biểu của ĐH bầu gồm có nhà lãnh đạo, nhà quản trị và vận hành, nhà giáo dục, nhà văn hóa truyền thống, nhà khoa học, người marketing thương mại, cựu sinh viên, đại diện thay mặt thay mặt cty sử dụng lao động;

b) Thành viên hội đồng ĐH tư thục gồm có đại diện thay mặt thay mặt nhà góp vốn đầu tư, thành viên trong và ngoài ĐH do hội nghị nhà góp vốn đầu tư bầu, quyết định hành động theo tỷ suất vốn góp;

c) Thành viên hội đồng ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận gồm có đại diện thay mặt thay mặt nhà góp vốn đầu tư do những nhà góp vốn đầu tư bầu, quyết định hành động theo tỷ suất vốn góp, thành viên trong và ngoài ĐH.

Thành viên trong ĐH gồm có thành viên đương nhiên là bí thư cấp ủy, giám đốc ĐH, quản trị công đoàn ĐH, đại diện thay mặt thay mặt Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người học của ĐH; thành viên khác do hội nghị đại biểu bầu là người đại diện thay mặt thay mặt giảng viên, người lao động của ĐH.

Thành viên ngoài ĐH do hội nghị đại biểu của ĐH bầu, gồm có nhà lãnh đạo, nhà quản trị và vận hành, nhà giáo dục, nhà văn hóa truyền thống, nhà khoa học, người marketing thương mại, cựu sinh viên, đại diện thay mặt thay mặt cty sử dụng lao động;

d) Thành viên hội đồng ĐH có trách nhiệm thực thi trách nhiệm của hội đồng ĐH, trách nhiệm do quản trị hội đồng ĐH phân công và trách nhiệm khác theo quy định của pháp lý, quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của ĐH; tham gia khá đầy đủ những phiên họp hội đồng ĐH, phụ trách trước pháp lý về việc thực thi trách nhiệm và quyền hạn của tớ.

4. Tiêu chuẩn, việc bầu quản trị hội đồng ĐH công lập, list, nhiệm kỳ, nguyên tắc thao tác của hội đồng ĐH công lập thực thi theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 16 của Luật này. Trách nhiệm của quản trị hội đồng ĐH tư thục, list, nhiệm kỳ, nguyên tắc thao tác của hội đồng ĐH tư thục thực thi theo quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật này.

5. Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của ĐH quy định về hội đồng ĐH gồm có những nội dung sau này:

a) Tiêu chuẩn, số nhiệm kỳ, việc ủy quyền của quản trị hội đồng ĐH;

b) Tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền hạn, thủ tục bầu, miễn nhiệm phó quản trị (nếu có) và thư ký hội đồng ĐH;

c) Số lượng, cơ cấu tổ chức triển khai thành viên; việc tương hỗ update, thay thế thành viên; hình thức quyết định hành động của hội đồng ĐH riêng với từng loại hoạt động và sinh hoạt giải trí;

d) Thủ tục hội đồng ĐH quyết định hành động nhân sự giám đốc ĐH, việc quyết định hành động chức vụ quản trị và vận hành khác thuộc thẩm quyền của ĐH trong quy trình chỉ định nhân sự; vị trí căn cứ và thủ tục đề xuất kiến nghị bãi nhiệm, miễn nhiệm giám đốc ĐH; số lượng cán bộ cấp phó thuộc thẩm quyền quyết định hành động của ĐH; thời hạn tối đa giữ chức vụ giám đốc ĐH, phó giám đốc ĐH và chức vụ quản trị và vận hành khác trong cty thuộc ĐH;

đ) Ngân sách hoạt động và sinh hoạt giải trí, cơ quan thường trực, cơ quan trấn áp, cỗ máy giúp việc của hội đồng ĐH, thủ tục, thành phần hội nghị đại biểu của ĐH và quy định khác theo yêu cầu tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của hội đồng ĐH;

e) Phân định trách nhiệm và quyền hạn khác giữa hội đồng ĐH và giám đốc ĐH; quan hệ giữa hội đồng ĐH và hội đồng cty thành viên, cty thuộc, trực thuộc tự chủ trong ĐH (nếu có);

g) Nội dung khác theo yêu cầu tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của hội đồng ĐH.

6. nhà nước quy định rõ ràng về thủ tục xây dựng, công nhận hội đồng ĐH; công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm quản trị và những thành viên hội đồng ĐH.”.

14. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 20 như sau:

“Điều 20. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH

1. Hiệu trưởng trường ĐH, giám đốc ĐH (gọi chung là hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH) là người phụ trách quản trị và vận hành, điều hành quản lý những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của cơ sở giáo dục ĐH theo quy định của pháp lý, quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH.

Hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH công lập do hội đồng trường, hội đồng ĐH quyết định hành động và được cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền công nhận; hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH tư thục, cơ sở giáo dục ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận do hội đồng trường, hội đồng ĐH quyết định hành động chỉ định.

Nhiệm kỳ hoặc thời hạn chỉ định của hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH do hội đồng trường, hội đồng ĐH quyết định hành động trong phạm vi nhiệm kỳ của hội đồng trường, hội đồng ĐH.

2. Tiêu chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH được quy định như sau:

a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ tiến sỹ, có đủ sức mạnh thể chất để thực thi trách nhiệm, có uy tín khoa học và kinh nghiệm tay nghề quản trị và vận hành giáo dục ĐH; độ tuổi đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH công lập theo quy định của pháp lý;

b) Đáp ứng tiêu chuẩn rõ ràng của hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH được quy định trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH được quy định như sau:

a) Là người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý và là chủ thông tin tài khoản của cơ sở giáo dục ĐH, trừ trường hợp quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH tư thục, cơ sở giáo dục ĐH tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận có quy định khác;

b) Tổ chức thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ, học thuật, tổ chức triển khai, nhân sự, tài chính, tài sản, hợp tác trong nước, quốc tế, hoạt động và sinh hoạt giải trí khác theo quy định của pháp lý, quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH và quyết định hành động của hội đồng trường, hội đồng ĐH;

c) Trình văn bản thuộc thẩm quyền phát hành của hội đồng trường, hội đồng ĐH sau khoản thời hạn tổ chức triển khai lấy ý kiến của tổ chức triển khai, cty, thành viên có tương quan trong cơ sở giáo dục ĐH; phát hành quy định khác của cơ sở giáo dục ĐH theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH;

d) Đề xuất hội đồng trường, hội đồng ĐH xem xét chỉ định, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức vụ quản trị và vận hành thuộc thẩm quyền của hội đồng trường, hội đồng ĐH; thực thi chỉ định, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức vụ quản trị và vận hành khác của cơ sở giáo dục ĐH, quyết định hành động dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH;

đ) Hằng năm, văn bản báo cáo giải trình trước hội đồng trường, hội đồng ĐH về kết quả thực thi trách nhiệm của hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH và bgH, tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục ĐH; thực thi công khai minh bạch, minh bạch thông tin; thực thi chính sách văn bản báo cáo giải trình và chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực thi trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao;

e) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định của pháp lý; phụ trách trước pháp lý, trước hội đồng trường, hội đồng ĐH và những bên tương quan; chịu sự giám sát của thành viên, tổ chức triển khai có tương quan về việc thực thi trách nhiệm và quyền hạn được giao.”.

15. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 21 như sau:

“Điều 21. Phân hiệu của cơ sở giáo dục ĐH

1. Phân hiệu của cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam tại Việt Nam được quy định như sau:

a) Phân hiệu của cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam tại Việt Nam thuộc cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của cơ sở giáo dục ĐH, không còn tư cách pháp nhân, được xây dựng ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác với nơi đặt trụ sở chính của cơ sở giáo dục ĐH, phù phù thích hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH;

b) Phân hiệu của cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam tại Việt Nam thực thi một phần hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn của cơ sở giáo dục ĐH theo chỉ huy, điều hành quản lý của hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH; văn bản báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt phân hiệu về những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tương quan đến thẩm quyền quản trị và vận hành của địa phương;

c) Cơ cấu tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của phân hiệu của cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam tại Việt Nam thực thi theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH.

2. Phân hiệu của cơ sở giáo dục ĐH quốc tế tại Việt Nam được quy định như sau:

a) Phân hiệu của cơ sở giáo dục ĐH quốc tế tại Việt Nam do cơ sở giáo dục ĐH quốc tế góp vốn đầu tư xây dựng tại Việt Nam và bảo vệ Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí;

b) Phân hiệu của cơ sở giáo dục ĐH quốc tế tại Việt Nam hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định riêng với cơ sở giáo dục ĐH tư thục do nhà góp vốn đầu tư quốc tế xây dựng tại Việt Nam.

3. Phân hiệu của cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam tại quốc tế được quy định như sau:

a) Phân hiệu của cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam tại quốc tế do cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam xây dựng tại quốc tế, bảo vệ Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí và văn bản báo cáo giải trình với Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

b) Phân hiệu của cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam tại quốc tế thực thi quy định của nước thường trực về xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí của phân hiệu cơ sở giáo dục ĐH.

4. nhà nước quy định rõ ràng việc xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí của phân hiệu cơ sở giáo dục ĐH tại Việt Nam.”.

16. Sửa đổi, tương hỗ update điểm d khoản 1 Điều 22 như sau:

“d) Cơ sở giáo dục ĐH có vốn góp vốn đầu tư quốc tế còn phải phục vụ Đk khác theo quy định của Luật góp vốn đầu tư.”.

17. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 32 như sau:

“Điều 32. Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục ĐH

1. Cơ sở giáo dục ĐH thực thi quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp lý. Các cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có trách nhiệm tôn trọng và bảo vệ quyền tự chủ của cơ sở giáo dục ĐH.

2. Điều kiện thực thi quyền tự chủ của cơ sở giáo dục ĐH được quy định như sau:

a) Đã xây dựng hội đồng trường, hội đồng ĐH; đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục ĐH bởi tổ chức triển khai kiểm định chất lượng giáo dục hợp pháp;

b) Đã phát hành và tổ chức triển khai thực thi quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí; quy định tài chính; quy định, quy trình, quy định quản trị và vận hành nội bộ khác và có chủ trương bảo vệ chất lượng phục vụ tiêu chuẩn do Nhà nước quy định;

c) Thực hiện phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đến từng cty, thành viên trong cơ sở giáo dục ĐH;

d) Công khai Đk bảo vệ chất lượng, kết quả kiểm định, tỷ suất sinh viên tốt nghiệp có việc làm và thông tin khác theo quy định của pháp lý.

3. Quyền tự chủ trong học thuật, trong hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ gồm có phát hành, tổ chức triển khai thực thi tiêu chuẩn, chủ trương chất lượng, mở ngành, tuyển sinh, đào tạo và giảng dạy, hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, hợp tác trong nước và quốc tế phù phù thích hợp với quy định của pháp lý.

4. Quyền tự chủ trong tổ chức triển khai và nhân sự gồm có phát hành và tổ chức triển khai thực thi quy định nội bộ về cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai, cơ cấu tổ chức triển khai lao động, khuôn khổ, tiêu chuẩn, chính sách của từng vị trí việc làm; tuyển dụng, sử dụng và cho thôi việc riêng với giảng viên, viên chức và người lao động khác, quyết định hành động nhân sự quản trị, quản trị và vận hành trong cơ sở giáo dục ĐH phù phù thích hợp với quy định của pháp lý.

5. Quyền tự chủ trong tài chính và tài sản gồm có phát hành và tổ chức triển khai thực thi quy định nội bộ về thu nhập, quản trị và vận hành và sử dụng nguồn tài chính, tài sản; thu hút nguồn vốn góp vốn đầu tư tăng trưởng; chủ trương học phí, học bổng cho sinh viên và chủ trương khác phù phù thích hợp với quy định của pháp lý.

6. Trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục ĐH riêng với chủ sở hữu, người học, xã hội, cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền và những bên tương quan được quy định như sau:

a) Giải trình về việc thực thi tiêu chuẩn, chủ trương chất lượng, về việc quy định, thực thi quy định của cơ sở giáo dục ĐH; phụ trách trước pháp lý nếu không thực thi quy định, cam kết bảo vệ chất lượng hoạt động và sinh hoạt giải trí;

b) Công khai văn bản báo cáo giải trình hằng năm về những chỉ số kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục ĐH; thực thi chính sách văn bản báo cáo giải trình định kỳ, đột xuất với chủ sở hữu và cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền;

c) Giải trình về mức lương, thưởng và quyền lợi khác của chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành của cơ sở giáo dục ĐH tại hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động; thực thi truy thuế kiểm toán riêng với văn bản báo cáo giải trình tài chính, văn bản báo cáo giải trình quyết toán hằng năm, truy thuế kiểm toán góp vốn đầu tư và shopping; giải trình về hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục ĐH trước chủ sở hữu, cơ quan quản trị và vận hành có thẩm quyền;

d) Thực hiện công khai minh bạch trung thực văn bản báo cáo giải trình tài chính hằng năm và nội dung khác trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục ĐH theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

đ) Thực hiện nội dung, hình thức giải trình khác theo quy định của pháp lý

7. nhà nước quy định rõ ràng về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục ĐH.”.

18. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 33 như sau:

“Điều 33. Mở ngành đào tạo và giảng dạy

1. Điều kiện để cơ sở giáo dục ĐH được mở ngành đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sỹ gồm có:

a) Ngành đào tạo và giảng dạy phù phù thích hợp với nhu yếu nguồn nhân lực cho tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương, vùng, toàn nước, của từng nghành bảo vệ hội nhập quốc tế;

b) Có đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học cơ hữu bảo vệ về số lượng, chất lượng, trình độ và cơ cấu tổ chức triển khai;

c) Có cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình phục vụ yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu và phân tích;

d) Có chương trình đào tạo và giảng dạy theo quy định tại Điều 36 của Luật này.

2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo quy định rõ ràng Đk mở ngành đào tạo và giảng dạy; quy định trình tự, thủ tục mở ngành, đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của ngành đào tạo và giảng dạy; quyết định hành động được cho phép mở ngành riêng với cơ sở giáo dục ĐH chưa đủ Đk được tự chủ mở ngành đào tạo và giảng dạy quy định tại khoản 3 Điều này và riêng với những ngành thuộc nghành sức mạnh thể chất, đào tạo và giảng dạy giáo viên, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh.

3. Cơ sở giáo dục ĐH phục vụ Đk quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và khoản 2 Điều 32 của Luật này được tự chủ mở ngành đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH; khi đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH thì được tự chủ mở ngành đào tạo và giảng dạy trình độ thạc sĩ ngành thích hợp; khi đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH, thạc sĩ thì được tự chủ mở ngành đào tạo và giảng dạy trình độ tiến sỹ ngành thích hợp, trừ những ngành thuộc nghành sức mạnh thể chất, đào tạo và giảng dạy giáo viên, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh; trường hợp mở ngành mới trình độ thạc sĩ, tiến sỹ, cơ sở giáo dục ĐH được tự chủ mở ngành và thực thi quy định tại khoản 5 Điều này, quy định về kiểm định chất lượng của Luật này.

4. Cơ sở giáo dục ĐH tự chủ mở ngành đào tạo và giảng dạy khi chưa bảo vệ những Đk theo quy định thì bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí đào tạo và giảng dạy riêng với ngành đào tạo và giảng dạy đó và không được tự chủ mở ngành đào tạo và giảng dạy trong thời hạn 05 năm, Tính từ lúc lúc có kết luận về việc vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Trước khi khóa thứ nhất tốt nghiệp, chương trình đào tạo và giảng dạy phải được nhìn nhận chất lượng; ngay sau khoản thời hạn khóa thứ nhất tốt nghiệp, chương trình đào tạo và giảng dạy phải được kiểm định theo quy định của Luật này. Trường hợp không thực thi nhìn nhận, kiểm định hoặc kết quả nhìn nhận, kiểm định không đạt yêu cầu, cơ sở giáo dục ĐH phải có trách nhiệm tăng cấp cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy, bảo vệ chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và giảng dạy, bảo vệ quyền lợi cho những người dân học, không được tiếp tục tuyển sinh ngành đào tạo và giảng dạy đó cho tới lúc đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.”.

19. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những khoản của Điều 34 như sau:

a) Sửa đổi, tương hỗ update khoản 1 như sau:

“1. Chỉ tiêu tuyển sinh được quy định như sau:

a) Chỉ tiêu tuyển sinh được xác lập theo ngành, nhóm ngành đào tạo và giảng dạy trên cơ sở nhu yếu lao động của thị trường, yêu cầu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và phù phù thích hợp với những Đk về số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, tỷ suất có việc làm của sinh viên tốt nghiệp của cơ sở giáo dục ĐH và những Đk bảo vệ chất lượng khác;

b) Cơ sở giáo dục ĐH tự xác lập chỉ tiêu tuyển sinh; công bố công khai minh bạch chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng đào tạo và giảng dạy và những Đk bảo vệ chất lượng đào tạo và giảng dạy, tỷ suất có việc làm của sinh viên tốt nghiệp; bảo vệ chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và giảng dạy đã công bố;

c) Cơ sở giáo dục ĐH vi phạm quy định về đối tượng người dùng, Đk, chỉ tiêu tuyển sinh thì bị xử lý theo quy định của pháp lý và không được tự xác lập chỉ tiêu tuyển sinh trong thời hạn 05 năm, Tính từ lúc lúc có kết luận về việc vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”;

b) Sửa đổi, tương hỗ update khoản 3 như sau:

“3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành quy định tuyển sinh, quy định nguồn tuyển sinh trình độ ĐH từ học viên tốt nghiệp trung học phổ thông, người tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp; quy định tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình xác lập chỉ tiêu tuyển sinh; quy định chỉ tiêu tuyển sinh riêng với những ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên và chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở giáo dục ĐH quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; quy định ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào riêng với ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên và ngành thuộc nghành sức mạnh thể chất có cấp giấy hành nghề.”.

20. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 35 như sau:

“Điều 35. Thời gian đào tạo và giảng dạy

1. Thời gian đào tạo và giảng dạy nên xác lập trên cơ sở số lượng tín chỉ phải tích lũy cho từng chương trình và trình độ đào tạo và giảng dạy. Số lượng tín chỉ việc tích lũy riêng với mỗi trình độ được quy định trong Khung trình độ vương quốc Việt Nam. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH quyết định hành động số lượng tín chỉ phải tích lũy cho từng chương trình và trình độ đào tạo và giảng dạy phù phù thích hợp với quy định của pháp lý.

2. Thủ tướng nhà nước phê duyệt Khung cơ cấu tổ chức triển khai khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân và Khung trình độ vương quốc Việt Nam; quy định thời hạn đào tạo và giảng dạy tiêu chuẩn riêng với những trình độ của giáo dục ĐH trong Khung cơ cấu tổ chức triển khai khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân.”.

21. Sửa đổi, tương hỗ update những điểm a, b và c khoản 1 Điều 36 như sau:

“a) Chương trình đào tạo và giảng dạy gồm có tiềm năng, khối lượng kiến thức và kỹ năng, cấu trúc, nội dung, phương pháp và hình thức nhìn nhận riêng với môn học, ngành học, trình độ đào tạo và giảng dạy, chuẩn đầu ra phù phù thích hợp với Khung trình độ vương quốc Việt Nam;

b) Chương trình đào tạo và giảng dạy nên xây dựng theo cty tín chỉ, gồm có nhiều chủng loại chương trình khuynh hướng nghiên cứu và phân tích, khuynh hướng ứng dụng, khuynh hướng nghề nghiệp; bảo vệ yêu cầu liên thông Một trong những trình độ, ngành đào tạo và giảng dạy; bảo vệ quy định về chuẩn chương trình đào tạo và giảng dạy;

c) Cơ sở giáo dục ĐH được sử dụng chương trình đào tạo và giảng dạy của cơ sở giáo dục ĐH quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước này được cho phép đào tạo và giảng dạy và cấp bằng hoặc có giấy ghi nhận kiểm định chất lượng còn hiệu lực hiện hành do tổ chức triển khai kiểm định chất lượng hợp pháp cấp; bảo vệ quy định của pháp lý về sở hữu trí tuệ;”.

22. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 37 như sau:

“Điều 37. Tổ chức và quản trị và vận hành đào tạo và giảng dạy

1. Cơ sở giáo dục ĐH có trách nhiệm tổ chức triển khai và quản trị và vận hành đào tạo và giảng dạy theo tín chỉ, niên chế hoặc phối hợp tín chỉ và niên chế.

2. Cơ sở giáo dục ĐH chỉ được link đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH theo như hình thức vừa làm vừa học với cơ sở giáo dục ĐH, trường cao đẳng, trường trung cấp, TT giáo dục thường xuyên cấp tỉnh; trường học, tu dưỡng của cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân với Đk cơ sở được link đào tạo và giảng dạy bảo vệ những yêu cầu về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sư phạm, cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện và cán bộ quản trị và vận hành theo yêu cầu của chương trình đào tạo và giảng dạy; không thực thi link đào tạo và giảng dạy riêng với những ngành thuộc nghành sức mạnh thể chất có cấp giấy hành nghề.

3. Cơ sở giáo dục ĐH có trách nhiệm phối phù thích hợp với doanh nghiệp, cty sử dụng lao động trong việc sử dụng Chuyên Viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy thực hành thực tiễn, thực tập nhằm mục đích nâng cao kỹ năng thực hành thực tiễn, thực tập và tăng thời cơ việc làm của sinh viên.

4. Căn cứ vào nhu yếu của địa phương và đề xuất kiến nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ sở giáo dục ĐH đóng trên địa phận phục vụ những chương trình giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH; tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy liên thông Một trong những trình độ trung cấp, cao đẳng, ĐH; đào tạo và giảng dạy chuyển tiếp cho trường ĐH khác.

5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành quy định đào tạo và giảng dạy những trình độ của giáo dục ĐH.”.

23. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 38 như sau:

“Điều 38. Văn bằng giáo dục ĐH

1. Văn bằng giáo dục ĐH thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân gồm có bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sỹ và văn bằng trình độ tương tự.

2. Người học hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy, đạt chuẩn đầu ra của trình độ đào tạo và giảng dạy theo quy định, hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm, trách nhiệm của người học thì được hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH cấp văn bằng ở trình độ đào tạo và giảng dạy tương ứng.

3. Cơ sở giáo dục ĐH thiết kế mẫu, in phôi, cấp phép văn bằng cho những người dân học và quản trị và vận hành văn bằng, chứng từ phù phù thích hợp với quy định của pháp lý; công bố công khai minh bạch mẫu văn bằng, thông tin tương quan đến việc cấp văn bằng cho những người dân học trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục ĐH.

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo đàm phán, ký hoặc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền đàm phán, ký điều ước quốc tế về công nhận văn bằng với những vương quốc, tổ chức triển khai quốc tế và chủ thể khác theo thẩm quyền.

5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo quy định rõ ràng nội dung chính ghi trên văn bằng, phụ lục văn bằng; nguyên tắc việc in phôi, quản trị và vận hành, cấp phép, tịch thu, hủy bỏ văn bằng giáo dục ĐH; trách nhiệm và thẩm quyền cấp văn bằng của cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam khi link đào tạo và giảng dạy với cơ sở giáo dục ĐH quốc tế; trách nhiệm của cơ sở giáo dục ĐH có vốn góp vốn đầu tư quốc tế thực thi việc cấp văn bằng giáo dục ĐH tại Việt Nam; Đk, trình tự, thủ tục công nhận văn bằng giáo dục ĐH do cơ sở giáo dục ĐH quốc tế cấp.

6. nhà nước phát hành khối mạng lưới hệ thống văn bằng giáo dục ĐH và quy định văn bằng, chứng từ riêng với một số trong những ngành đào tạo và giảng dạy nâng cao đặc trưng.”.

24. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 42 như sau:

“Điều 42. Trách nhiệm của Nhà nước về tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển

1. Nhà nước triệu tập góp vốn đầu tư tăng trưởng tiềm lực khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, tạo cơ chế, chủ trương khuyến khích tổ chức triển khai, thành viên tham gia góp vốn đầu tư tăng trưởng tiềm lực khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, tăng trưởng hệ sinh thái xanh khởi nghiệp sáng tạo trong cơ sở giáo dục ĐH phục vụ tăng trưởng giang sơn; ưu tiên tăng trưởng một số trong những ngành, nghành đạt trình độ nghiên cứu và phân tích ngang tầm khu vực và quốc tế.

2. nhà nước quy định về hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển trong cơ sở giáo dục ĐH.”.

25. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 45 như sau:

“Điều 45. Liên kết đào tạo và giảng dạy với quốc tế

1. Liên kết đào tạo và giảng dạy với quốc tế là việc hợp tác đào tạo và giảng dạy giữa cơ sở giáo dục ĐH được xây dựng ở Việt Nam với cơ sở giáo dục ĐH quốc tế nhằm mục đích thực thi chương trình đào tạo và giảng dạy để cấp văn bằng hoặc cấp giấy, nhưng không hình thành pháp nhân mới. Việc link đào tạo và giảng dạy với quốc tế phải bảo vệ thực thi quy định của Luật giáo dục và quy định khác của pháp lý có tương quan.

2. Chương trình link đào tạo và giảng dạy với quốc tế là chương trình của quốc tế hoặc chương trình do hai bên cùng xây dựng. Việc tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy nên thực thi toàn bộ tại Việt Nam hoặc một phần tại Việt Nam và một phần tại quốc tế.

3. Cơ sở giáo dục ĐH quốc tế link đào tạo và giảng dạy với cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam phải là cơ sở đào tạo và giảng dạy có uy tín, chất lượng, có văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước này được cho phép đào tạo và giảng dạy và cấp văn bằng trong nghành nghề link hoặc có giấy ghi nhận kiểm định chất lượng giáo dục còn hiệu lực hiện hành do tổ chức triển khai kiểm định chất lượng giáo dục hợp pháp cấp. Các bên link phải bảo vệ Đk về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giảng viên phục vụ yêu cầu của chương trình đào tạo và giảng dạy; phụ trách về chất lượng của chương trình đào tạo và giảng dạy.

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phê duyệt đề án link đào tạo và giảng dạy với quốc tế riêng với ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên, ngành đào tạo và giảng dạy thuộc nghành sức mạnh thể chất sau khoản thời hạn có ý kiến của cục, ngành tương quan; đề án link đào tạo và giảng dạy của cơ sở giáo dục ĐH không thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.

5. Cơ sở giáo dục ĐH phục vụ Đk quy định tại Điều này và khoản 2 Điều 32 của Luật này thì được tự chủ link đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH; khi đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH thì được tự chủ link đào tạo và giảng dạy trình độ thạc sĩ ngành thích hợp; khi đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH, thạc sĩ thì được tự chủ link đào tạo và giảng dạy trình độ tiến sỹ ngành thích hợp.

6. Trường hợp chương trình link đào tạo và giảng dạy với quốc tế bị đình chỉ tuyển sinh hoặc bị chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí do không phục vụ Đk quy định tại khoản 3 Điều này, cơ sở giáo dục ĐH phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp của giảng viên, người lao động và người học; bồi hoàn kinh phí góp vốn đầu tư cho những người dân học; thanh toán những khoản thù lao giảng dạy, những quyền lợi khác của giảng viên và người lao động theo hợp đồng lao động đã ký kết kết hoặc thỏa ước lao động tập thể; thanh toán những số tiền nợ thuế và số tiền nợ khác (nếu có).

7. Cơ sở giáo dục ĐH phải công bố công khai minh bạch thông tin tương quan về chương trình link đào tạo và giảng dạy với quốc tế, tính pháp lý của văn bằng quốc tế được cấp tại nước cấp bằng và tại Việt Nam trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục ĐH và phương tiện đi lại thông tin đại chúng; tương hỗ người học trong quy trình công nhận văn bằng giáo dục ĐH; thực thi kiểm định chương trình link thực thi tại Việt Nam ngay sau khoản thời hạn có sinh viên tốt nghiệp và kiểm định theo chu kỳ luân hồi quy định.

8. Cơ sở giáo dục ĐH tự link đào tạo và giảng dạy khi chưa bảo vệ Đk theo quy định hoặc vi phạm Đk bảo vệ chất lượng giáo dục trong đề án link đào tạo và giảng dạy với quốc tế thì bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí link đào tạo và giảng dạy, không được tự chủ link đào tạo và giảng dạy với quốc tế trong thời hạn 05 năm, Tính từ lúc lúc có kết luận về việc vi phạm của cơ quan có thẩm quyền.”.

26. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 49 như sau:

“Điều 49. Bảo đảm chất lượng giáo dục ĐH; tiềm năng, nguyên tắc và đối tượng người dùng kiểm định chất lượng giáo dục ĐH

1. Bảo đảm chất lượng giáo dục ĐH là quy trình liên tục, mang tính chất chất khối mạng lưới hệ thống, gồm có những chủ trương, cơ chế, tiêu chuẩn, quy trình, giải pháp nhằm mục đích duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục ĐH.

2. Hệ thống bảo vệ chất lượng giáo dục ĐH gồm có khối mạng lưới hệ thống bảo vệ chất lượng bên trong và khối mạng lưới hệ thống bảo vệ chất lượng bên phía ngoài trải qua cơ chế kiểm định chất lượng giáo dục ĐH.

3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành chuẩn chương trình đào tạo và giảng dạy những trình độ của giáo dục ĐH và yêu cầu tối thiểu để thực thi chương trình đào tạo và giảng dạy; tiêu chuẩn nhìn nhận chất lượng, quy trình và chu kỳ luân hồi kiểm định chất lượng giáo dục ĐH.

4. Mục tiêu của kiểm định chất lượng giáo dục ĐH được quy định như sau:

a) Bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục ĐH;

b) Xác nhận mức độ phục vụ tiềm năng của cơ sở giáo dục ĐH hoặc chương trình đào tạo và giảng dạy trong từng quy trình;

c) Làm vị trí căn cứ để cơ sở giáo dục ĐH giải trình với chủ sở hữu, cơ quan có thẩm quyền, những bên tương quan và xã hội về tình hình chất lượng đào tạo và giảng dạy;

d) Làm cơ sở cho những người dân học lựa chọn cơ sở giáo dục ĐH, chương trình đào tạo và giảng dạy; cho nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực.

5. Nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục ĐH được quy định như sau:

a) Độc lập, khách quan, đúng pháp lý;

b) Trung thực, công khai minh bạch, minh bạch;

c) Bình đẳng, bắt buộc, định kỳ.

6. Đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục ĐH gồm có:

a) Cơ sở giáo dục ĐH;

b) Chương trình đào tạo và giảng dạy những trình độ của giáo dục ĐH.”.

27. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 50 như sau:

“Điều 50. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục ĐH trong việc bảo vệ chất lượng giáo dục ĐH

1. Xây dựng và tăng trưởng khối mạng lưới hệ thống bảo vệ chất lượng giáo dục bên trong cơ sở giáo dục ĐH phù phù thích hợp với sứ mạng, tiềm năng và Đk thực tiễn của cơ sở giáo dục ĐH.

2. Xây dựng chủ trương, kế hoạch bảo vệ chất lượng giáo dục ĐH.

3. Tự nhìn nhận, tăng cấp cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy; định kỳ Đk kiểm định chương trình đào tạo và giảng dạy và kiểm định cơ sở giáo dục ĐH.

Cơ sở giáo dục ĐH không thực thi kiểm định chương trình theo chu kỳ luân hồi kiểm định hoặc kết quả kiểm định chương trình không đạt yêu cầu phải tăng cấp cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy, bảo vệ cho những người dân học phục vụ chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và giảng dạy. Sau 02 năm, Tính từ lúc ngày giấy ghi nhận kiểm định chất lượng đào tạo và giảng dạy hết hạn hoặc từ thời điểm ngày có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu, nếu không thực thi kiểm định lại chương trình hoặc kết quả kiểm định lại vẫn không đạt yêu cầu thì cơ sở giáo dục ĐH phải dừng tuyển sinh riêng với chương trình đào tạo và giảng dạy đó và có giải pháp bảo vệ quyền lợi cho những người dân học.

4. Duy trì và tăng trưởng những Đk bảo vệ chất lượng đào tạo và giảng dạy, gồm có đội ngũ giảng viên, cán bộ quản trị và vận hành, nhân viên cấp dưới; chương trình đào tạo và giảng dạy, giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập; phòng học, phòng thao tác, phòng thí nghiệm, thư viện, khối mạng lưới hệ thống công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, cơ sở thực hành thực tiễn; nguồn lực tài chính, ký túc xá và cơ sở dịch vụ khác.

5. Hằng năm, văn bản báo cáo giải trình kết quả thực thi tiềm năng chất lượng giáo dục ĐH theo kế hoạch bảo vệ chất lượng giáo dục ĐH; công bố công khai minh bạch Đk bảo vệ chất lượng đào tạo và giảng dạy, kết quả đào tạo và giảng dạy, nghiên cứu và phân tích khoa học và phục vụ hiệp hội, kết quả nhìn nhận và kiểm định chất lượng trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, của cơ sở giáo dục ĐH và phương tiện đi lại thông tin đại chúng.”.

…………………

Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng


Bạn đang xem post Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy Đại học 2018 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm postt Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy Đại học 2018 Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game HD Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy Đại học 2018 Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy Đại học 2018 Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment hoặc ThamGia Group zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Luật #Giáo #dục #Đại #học