0765562555

Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên năm 2020

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên năm 2020 Mới nhất 2022 được update : 2021-09-07 04:35:42

3213

p. >Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên năm 2020 gồm 3 mẫu, được lập ra nhằm mục đích ghi chép, thống kê lấy phiếu tin tưởng nhìn nhận xếp loại Đảng viên năm 2020.

Nội dung trong mẫu biên bản cần trình diễn rõ tổng số đảng viên của chi bộ, thời hạn, và kết quả kiểm phiếu. Sau đấy là mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại đảng viên, mời những ban cùng tìm hiểu thêm và tải mẫu tại đây.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên năm 2020

Biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG …………….

CHI BỘ: ……………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……….., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾUĐề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trườngphân loại đảng viên năm ……….

1. Hội nghị chi bộ…………………………………………………. tổ chức triển khai vào trong ngày …./11/………. đã tiến hành bỏ phiếu kín đề xuất kiến nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phân loại đảng viên năm ………..

2. Hội nghị đã trải qua list đảng viên để biểu quyết phân loại năm ………. gồm ……. đồng chí mang tên sau này:

TT Họ và tên Đối tượng đảng viên được nhìn nhận Chính thức Dự bị Sinh hoạt trong thời điểm tạm thời Làm việc lưu động 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3. Hội nghị đã bầu Ban kiểm phiếu gồm …. đồng chí:

+ Đồng chí………………………………….…………., Trưởng ban,

+ Đồng chí……………………………….……………., Ban viên,

+ Đồng chí……………………………….……………., Ban viên,

+ Đồng chí……………………………….……………., Ban viên,

+ Đồng chí……………………………….……………., Ban viên.

4. Tổng số đảng viên được triệu tập là: …… đồng chí.

+ Số xuất hiện lúc bỏ phiếu: …… đồng chí.

+ Số vắng mặt lúc bỏ phiếu: …… đồng chí.

5. Tổng số phiếu phát ra: … phiếu. – Tổng số phiếu thu vào: … phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: … phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: … phiếu

6. Kết quả kiểm phiếu rõ ràng như sau:

6.1. Số phiếu rõ ràng:

TT Họ và tên Kết quả số phiếu Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm Hoàn thành tốt trách nhiệm Hoàn thành trách nhiệm Khônghoàn thành trách nhiệm 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

6.2. Tỷ lệ % theo số phiếu:

TT Họ và tên Tỷ lệ % số phiếu Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm Hoàn thành tốtnhiệm vụ Hoàn thànhnhiệm vụ Khônghoàn thànhnhiệm vụ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

7. Căn cứ Quy định số ……………………… ngày …………………… của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung, phương pháp nhìn nhận, phân loại đảng viên và Hướng dẫn số ……………………… ngày ……………………. của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thì kết quả bỏ phiếu kín đề xuất kiến nghị phân loại đảng viên năm ………. do chi bộ nhìn nhận như sau:

TT Họ và tên Kết quả đề xuất kiến nghị cấp ủy cấp trên phân loại Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm Hoàn thành tốtnhiệm vụ Hoàn thànhnhiệm vụ Khônghoàn thànhnhiệm vụ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

8. Biên bản này làm thành 2 bản, trải qua hội nghị vào lúc ….. giờ, ….. phút ngày ….. tháng 11 năm ………..

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ(Ký, ghi rõ họ tên)

Biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ………………..

CHI BỘ …………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày….. tháng …..năm ………

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾUPHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊNNĂM ……..

Hôm nay, vào lúc …… giờ …….. phút, ngày ………tháng …………. năm………..

Tại: …………………………….

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Trưởng ban 2. Thành viên 3. Thành viên

Tiến hành kiểm phiếu phân tích, nhìn nhận, xếp loại đảng viên năm ……….của Chi bộ ………………………………………………………. thuộc Đảng bộ trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh như sau:

từ khóa quan tâm: Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh

– Tổng số đảng viên được triệu tập: …… đồng chí

Chính thức: …… đồng chí

– Tổng số đảng viên xuất hiện: …….đồng chí (……….%)

Chính thức: ……..đồng chí

– Tổng số phiếu phát ra: ……. phiếu

– Tổng số phiếu thu vào: …….. phiếu

– Số phiếu hợp lệ: ……..phiếu

– Số phiếu không hợp lệ: ………phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT Họ và tên Số phiếu/tổng số Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm Hoàn thành tốt trách nhiệm Hoàn thành trách nhiệm Không hoàn thành xong trách nhiệm 1 2

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu trên, list xếp loại đảng viên 2018 như sau:

1. Đảng viên xếp loại hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm (không thật 20% đảng viên hoàn thành xong tốt trách nhiệm):

STT Họ Tên Số phiếu Tỷ lệ 1. 2. 3.

2. Đảng viên xếp loại hoàn thành xong tốt trách nhiệm:

STT Họ Tên Số phiếu Tỷ lệ 1. 2. 3.

3. Đảng viên xếp loại hoàn thành xong trách nhiệm

STT Họ Tên Số phiếu Tỷ lệ 1. 2. 3.

4. Đảng viên xếp loại không hoàn thành xong trách nhiệm

STT Họ Tên Số phiếu Tỷ lệ 1. 2. 3.

Biên bản được lập thành 02 bản (1 bản lưu tại chi bộ, 1 bản gửi văn bản báo cáo giải trình Đảng ủy) và được trải qua Hội nghị vào lúc …….. giờ …… cùng trong thời gian ngày./.

TM/CHI BỘ

BÍ THƯ

T/M BAN KIỂM PHIẾUTRƯỞNG BAN

Biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên – Mẫu 3

ĐẢNG BỘ……………………..

Chi bộ…………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM————–

.… ngày….. tháng….năm 20……

BIÊN BẢNKiểm phiếu xếp loại đảng viên năm 20……

Thực hiện Hướng dẫn của Đảng uỷ …………………..về việc nhìn nhận chất lượng TCCS Đảng và đảng viên năm………………, Chi bộ…………………………..đã tiến hành xếp loại đảng viên năm ……….

Tổng số đảng viên của chi bộ……………….đ/c, trong số đó:

+ Đảng viên chính thức: ……………đ/c

+ Đảng viên dự bị: ……………………..đ/c

+ Số đảng viên không phải xếp loại (mới kết nạp chưa đủ 6 thàng):….. đ/c

Số đảng viên vắng mặt………………..đ/c, nguyên do:…………………………..

Số đảng viên xuất hiện:……………………..đ/c

Hội nghị nhất trí xếp loại đảng viên năm ……. bằng hình thức bỏ phiếu kín

Ban kiểm phiếu gồm những đồng chí:

1. Đ/c……………………………………………………………………………. Trưởng ban

2. Đ/c……………………………………………………………………………. Uỷ viên

từ khóa quan tâm: Mẫu lý lịch của người xin vào Đảng

3. Đ/c……………………………………………………………………………. Uỷ viên

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số phiếu phát ra ……………………..phiếu, số phiếu thu về …………………………….

Số phiếu hợp lệ…………………………..phiếu, không hợp lệ…………………………….

I. Đảng viên hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm

1. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

2. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

3. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

II. Đảng viên hoàn thành xong tốt trách nhiệm

1. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

2. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

3. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

4. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

5. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

6. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

7. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

8. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

9. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

10. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

11. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

12. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

13. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

14. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

15. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

III. Đảng viên hoàn thành xong trách nhiệm

1. Đ/c………………………………………………………………………đạt……………../…………

2. Đ/c……………………………………………………………………..đạt……………../………….

IV. Đảng viên không hoàn thành xong trách nhiệm

1. Đ/c………………………………………………………………………đạt……………../…………….

Biên bản trải qua Hội nghị vào hồi…….giờ……phút, ngày…….tháng…….năm 20……

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊKý và ghi rõ họ tên

T/M BAN KIỂM PHIẾUTrưởng ban

Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên năm 2020 gồm 3 mẫu, được lập ra nhằm mục đích ghi chép, thống kê lấy phiếu tin tưởng nhìn nhận xếp loại Đảng viên năm 2020.

Nội dung trong mẫu biên bản cần trình diễn rõ tổng số đảng viên của chi bộ, thời hạn, và kết quả kiểm phiếu. Sau đấy là mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại đảng viên, mời những ban cùng tìm hiểu thêm và tải mẫu tại đây.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên năm 2020

Biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG …………….

CHI BỘ: ……………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……….., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾUĐề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trườngphân loại đảng viên năm ……….

1. Hội nghị chi bộ…………………………………………………. tổ chức triển khai vào trong ngày …./11/………. đã tiến hành bỏ phiếu kín đề xuất kiến nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phân loại đảng viên năm ………..

2. Hội nghị đã trải qua list đảng viên để biểu quyết phân loại năm ………. gồm ……. đồng chí mang tên sau này:

TT Họ và tên Đối tượng đảng viên được nhìn nhận Chính thức Dự bị Sinh hoạt trong thời điểm tạm thời Làm việc lưu động 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3. Hội nghị đã bầu Ban kiểm phiếu gồm …. đồng chí:

+ Đồng chí………………………………….…………., Trưởng ban,

+ Đồng chí……………………………….……………., Ban viên,

+ Đồng chí……………………………….……………., Ban viên,

+ Đồng chí……………………………….……………., Ban viên,

+ Đồng chí……………………………….……………., Ban viên.

4. Tổng số đảng viên được triệu tập là: …… đồng chí.

+ Số xuất hiện lúc bỏ phiếu: …… đồng chí.

+ Số vắng mặt lúc bỏ phiếu: …… đồng chí.

5. Tổng số phiếu phát ra: … phiếu. – Tổng số phiếu thu vào: … phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: … phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: … phiếu

6. Kết quả kiểm phiếu rõ ràng như sau:

6.1. Số phiếu rõ ràng:

TT Họ và tên Kết quả số phiếu Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm Hoàn thành tốt trách nhiệm Hoàn thành trách nhiệm Khônghoàn thành trách nhiệm 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

6.2. Tỷ lệ % theo số phiếu:

TT Họ và tên Tỷ lệ % số phiếu Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm Hoàn thành tốtnhiệm vụ Hoàn thànhnhiệm vụ Khônghoàn thànhnhiệm vụ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

7. Căn cứ Quy định số ……………………… ngày …………………… của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung, phương pháp nhìn nhận, phân loại đảng viên và Hướng dẫn số ……………………… ngày ……………………. của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thì kết quả bỏ phiếu kín đề xuất kiến nghị phân loại đảng viên năm ………. do chi bộ nhìn nhận như sau:

TT Họ và tên Kết quả đề xuất kiến nghị cấp ủy cấp trên phân loại Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm Hoàn thành tốtnhiệm vụ Hoàn thànhnhiệm vụ Khônghoàn thànhnhiệm vụ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

8. Biên bản này làm thành 2 bản, trải qua hội nghị vào lúc ….. giờ, ….. phút ngày ….. tháng 11 năm ………..

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ(Ký, ghi rõ họ tên)

Biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ………………..

CHI BỘ …………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày….. tháng …..năm ………

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾUPHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊNNĂM ……..

Hôm nay, vào lúc …… giờ …….. phút, ngày ………tháng …………. năm………..

Tại: …………………………….

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Trưởng ban 2. Thành viên 3. Thành viên

Tiến hành kiểm phiếu phân tích, nhìn nhận, xếp loại đảng viên năm ……….của Chi bộ ………………………………………………………. thuộc Đảng bộ trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh như sau:

từ khóa quan tâm: Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh

– Tổng số đảng viên được triệu tập: …… đồng chí

Chính thức: …… đồng chí

– Tổng số đảng viên xuất hiện: …….đồng chí (……….%)

Chính thức: ……..đồng chí

– Tổng số phiếu phát ra: ……. phiếu

– Tổng số phiếu thu vào: …….. phiếu

– Số phiếu hợp lệ: ……..phiếu

– Số phiếu không hợp lệ: ………phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT Họ và tên Số phiếu/tổng số Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm Hoàn thành tốt trách nhiệm Hoàn thành trách nhiệm Không hoàn thành xong trách nhiệm 1 2

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu trên, list xếp loại đảng viên 2018 như sau:

1. Đảng viên xếp loại hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm (không thật 20% đảng viên hoàn thành xong tốt trách nhiệm):

STT Họ Tên Số phiếu Tỷ lệ 1. 2. 3.

2. Đảng viên xếp loại hoàn thành xong tốt trách nhiệm:

STT Họ Tên Số phiếu Tỷ lệ 1. 2. 3.

3. Đảng viên xếp loại hoàn thành xong trách nhiệm

STT Họ Tên Số phiếu Tỷ lệ 1. 2. 3.

4. Đảng viên xếp loại không hoàn thành xong trách nhiệm

STT Họ Tên Số phiếu Tỷ lệ 1. 2. 3.

Biên bản được lập thành 02 bản (1 bản lưu tại chi bộ, 1 bản gửi văn bản báo cáo giải trình Đảng ủy) và được trải qua Hội nghị vào lúc …….. giờ …… cùng trong thời gian ngày./.

TM/CHI BỘ

BÍ THƯ

T/M BAN KIỂM PHIẾUTRƯỞNG BAN

Biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên – Mẫu 3

ĐẢNG BỘ……………………..

Chi bộ…………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM————–

.… ngày….. tháng….năm 20……

BIÊN BẢNKiểm phiếu xếp loại đảng viên năm 20……

Thực hiện Hướng dẫn của Đảng uỷ …………………..về việc nhìn nhận chất lượng TCCS Đảng và đảng viên năm………………, Chi bộ…………………………..đã tiến hành xếp loại đảng viên năm ……….

Tổng số đảng viên của chi bộ……………….đ/c, trong số đó:

+ Đảng viên chính thức: ……………đ/c

+ Đảng viên dự bị: ……………………..đ/c

+ Số đảng viên không phải xếp loại (mới kết nạp chưa đủ 6 thàng):….. đ/c

Số đảng viên vắng mặt………………..đ/c, nguyên do:…………………………..

Số đảng viên xuất hiện:……………………..đ/c

Hội nghị nhất trí xếp loại đảng viên năm ……. bằng hình thức bỏ phiếu kín

Ban kiểm phiếu gồm những đồng chí:

1. Đ/c……………………………………………………………………………. Trưởng ban

2. Đ/c……………………………………………………………………………. Uỷ viên

từ khóa quan tâm: Mẫu lý lịch của người xin vào Đảng

3. Đ/c……………………………………………………………………………. Uỷ viên

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số phiếu phát ra ……………………..phiếu, số phiếu thu về …………………………….

Số phiếu hợp lệ…………………………..phiếu, không hợp lệ…………………………….

I. Đảng viên hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm

1. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

2. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

3. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

II. Đảng viên hoàn thành xong tốt trách nhiệm

1. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

2. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

3. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

4. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

5. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

6. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

7. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

8. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

9. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

10. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

11. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

12. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

13. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

14. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

15. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

III. Đảng viên hoàn thành xong trách nhiệm

1. Đ/c………………………………………………………………………đạt……………../…………

2. Đ/c……………………………………………………………………..đạt……………../………….

IV. Đảng viên không hoàn thành xong trách nhiệm

1. Đ/c………………………………………………………………………đạt……………../…………….

Biên bản trải qua Hội nghị vào hồi…….giờ……phút, ngày…….tháng…….năm 20……

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊKý và ghi rõ họ tên

T/M BAN KIỂM PHIẾUTrưởng ban


Bạn đang xem post Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên năm 2020 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm post Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên năm 2020 FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game tài liệu Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên năm 2020 Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên năm 2020 Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc Join Group zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Mẫu #biên #bản #kiểm #phiếu #xếp #loại #Đảng #viên #năm