0765562555

Mẫu thông tin mã số thuế

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Mẫu thông tin mã số thuế New 2022 được update : 2021-09-06 11:27:08

3985

Xin chàoMẫu thông tin mã số thuế được sử dụng cho những cơ quan thuế khi muốn thông tin mã số thuế tới thành viên người nộp thuế.

Mẫu số 11-MST: Thông báo mã số thuế tiên tiến và phát triển nhất được phát hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về Đk thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành. Mời những ban cùng tìm hiểu thêm và tải mẫu tại đây.

Bạn đang xem: Mẫu thông tin mã số thuế

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ: …CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ:…——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

….., ngày (date) … tháng … năm …

THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾTAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN) NOTIFICATION

Tham khảo: Mẫu giấy luyện viết chữ đẹp

Cục Thuế/Chi cục Thuế thông tin mã số thuế của người nộp thuế như sau:The Tax Department of ………………….. Province/City/district hereby would like to inform your TIN as follows:

Mã số thuế: …………………………………………………………………….Tax identification number

Tên người nộp thuế: ………………………………………………………….. Full name of Taxpayer

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………….Office address

Tham khảo: Phụ lục Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Ngày cấp mã số thuế: ………………………………………………………….Date of issue

Cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp: ……………………………………………….Tax Department in charge

Yêu cầu người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế theo như đúng quy định Tính từ lúc ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

You are required to use this Tax Identification Number in accordance with stipulated regulations as from the date of TIN issuance.

Mẫu thông tin mã số thuế được sử dụng cho những cơ quan thuế khi muốn thông tin mã số thuế tới thành viên người nộp thuế.

Mẫu số 11-MST: Thông báo mã số thuế tiên tiến và phát triển nhất được phát hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về Đk thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành. Mời những ban cùng tìm hiểu thêm và tải mẫu tại đây.

Bạn đang xem: Mẫu thông tin mã số thuế

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ: …CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ:…——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

….., ngày (date) … tháng … năm …

THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾTAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN) NOTIFICATION

Tham khảo: Mẫu giấy luyện viết chữ đẹp

Cục Thuế/Chi cục Thuế thông tin mã số thuế của người nộp thuế như sau:The Tax Department of ………………….. Province/City/district hereby would like to inform your TIN as follows:

Mã số thuế: …………………………………………………………………….Tax identification number

Tên người nộp thuế: ………………………………………………………….. Full name of Taxpayer

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………….Office address

Tham khảo: Phụ lục Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Ngày cấp mã số thuế: ………………………………………………………….Date of issue

Cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp: ……………………………………………….Tax Department in charge

Yêu cầu người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế theo như đúng quy định Tính từ lúc ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

You are required to use this Tax Identification Number in accordance with stipulated regulations as from the date of TIN issuance.


Bạn đang tìm hiểu thêm post Mẫu thông tin mã số thuế 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm bài Mẫu thông tin mã số thuế Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Mẫu thông tin mã số thuế Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game tài liệu Mẫu thông tin mã số thuế Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc Join Group zalo để được trợ giúp miễn phí
#Mẫu #thông #báo #mã #số #thuế