0765562555

Nghị định 03/2021/NĐ-CP

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Nghị định 03/2021/NĐ-CP FULL 2022 được update : 2021-09-04 15:37:42

3953

Xin chàoNgày 15/01/2021, nhà nước phát hành Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo đó, mỗi xe cơ giới chỉ được cấp 01 Giấy ghi nhận bảo hiểm, nếu bị mất thì chủ xe cơ giới phải có văn bản đề xuất kiến nghị doanh nghiệp bảo hiểm cấp lại. Thời hạn bảo hiểm riêng với xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy có thời hạn tối thiểu là 01 năm và tối đa là 03 năm. Đối với nhiều chủng loại xe cơ giới khác thì thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 01 năm và thời hạn tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định bảo vệ an toàn và uy tín kỹ thuật.

Bạn đang xem: Nghị định 03/2021/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ

_______

Số: 03/2021/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———–

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 15 tháng 01 năm 2021

NGHỊ ĐỊNH 03/2021/NĐ-CP

VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Giao thông lối đi bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

nhà nước phát hành Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Nghị định này quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới:

1. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

3. Quản lý, vận hành và khai thác cơ sở tài liệu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

4. Trách nhiệm của những bộ, cơ quan ngang bộ và những tổ chức triển khai có tương quan trong việc thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

Nghị định này vận dụng riêng với:

1. Chủ xe cơ giới tham gia giao thông vận tải lối đi bộ và hoạt động và sinh hoạt giải trí trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định của pháp lý.

3. Cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan đến việc thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ sau này được hiểu như sau:

1. Chủ xe cơ giới là chủ sở hữu xe cơ giới hoặc được chủ sở hữu xe cơ giới giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp xe cơ giới.

2. Xe cơ giới gồm có phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ cơ giới lối đi bộ và xe máy chuyên dùng, trong số đó:

a) Phương tiện giao thông vận tải lối đi bộ cơ giới lối đi bộ gồm xe xe hơi; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe xe hơi, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và nhiều chủng loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông lối đi bộ.

b) Xe máy chuyên dùng gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và nhiều chủng loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục tiêu quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh theo quy định của Luật Giao thông lối đi bộ.

3. Bên thứ ba là người bị thiệt hại về sức mạnh thể chất, tính mạng con người, tài sản do xe cơ giới gây ra, trừ những người dân sau:

a) Người lái xe, người trên chính chiếc xe đó.

b) Chủ sở hữu xe trừ trường hợp chủ sở hữu đã giao cho tổ chức triển khai, thành viên khác chiếm hữu, sử dụng chiếc xe đó.

4. Người được bảo hiểm là chủ xe cơ giới hoặc người lái xe có trách nhiệm dân sự được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

5. Xe cơ giới hoạt động và sinh hoạt giải trí là xe cơ giới có sự điều khiển và tinh chỉnh của người lái xe đang vận hành gồm di tán, dững xe, đỗ xe.

6. Tham gia giao thông vận tải lối đi bộ là việc chủ xe cơ giới, người lái xe điều khiển và tinh chỉnh xe cơ giới tham gia giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ.

Chương II

BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

Mục 1

ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM

Điều 4. Nguyên tắc tham gia bảo hiểm

1. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo Đk, mức phí bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm quy định tại Nghị định này.

2. Đối với mỗi xe cơ giới, trách nhiệm bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chỉ phát sinh theo một hợp đồng bảo hiểm duy nhất.

3. Ngoài việc tham gia hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo Đk, mức phí bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm quy định tại Nghị định này, chủ xe cơ giới và doanh nghiệp bảo hiểm trọn vẹn có thể thỏa thuận hợp tác tại hợp đồng bảo hiểm về mở rộng Đk bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm tăng thêm và mức phí bảo hiểm tương hỗ update tương ứng. Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm tách riêng phần bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong Giấy ghi nhận bảo hiểm.

Điều 5. Phạm vi bồi thường thiệt hại

1. Thiệt hại ngoài hợp đồng về sức mạnh thể chất, tính mạng con người và tài sản riêng với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

2. Thiệt hại về sức mạnh thể chất, tính mạng con người của hành khách do xe cơ giới gây ra.

Điều 6. Giấy ghi nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (sau này gọi là Giấy ghi nhận bảo hiểm)

1. Giấy ghi nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là dẫn chứng giao phối hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự giữa chủ xe cơ giới với doanh nghiệp bảo hiểm. Mỗi xe cơ giới được cấp 1 Giấy ghi nhận bảo hiểm. Chủ xe cơ giới bị mất Giấy ghi nhận bảo hiểm phải có văn bản đề xuất kiến nghị doanh nghiệp bảo hiểm (nơi đã cấp Giấy ghi nhận bảo hiểm) cấp lại Giấy ghi nhận bảo hiểm.

2. Khi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, chủ xe cơ giới được doanh nghiệp bảo hiểm cấp Giấy ghi nhận bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ cấp Giấy ghi nhận bảo hiểm cho chủ xe cơ giới khi chủ xe cơ giới đã đóng đủ phí bảo hiểm hoặc có thỏa thuận hợp tác với chủ xe cơ giới về thời hạn thanh toán phí bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Giấy ghi nhận bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm dữ thế chủ động thiết kế và phải gồm có những nội dung sau này:

a) Tên, địa chỉ, số điện thoại cảm ứng (nếu có) của chủ xe cơ giới.

b) Số biển trấn áp hoặc số khung, số máy.

c) Loại xe, trọng tải, số chỗ ngồi, mục tiêu sử dụng riêng với xe xe hơi.

d) Tên, địa chỉ, số điện thoại cảm ứng đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm.

đ) Mức trách nhiệm bảo hiểm dân sự riêng với bên thứ ba và hành khách.

e) Trách nhiệm của chủ xe cơ giới, người lái xe khi xẩy ra tai nạn không mong muốn.

g) Thời hạn bảo hiểm, phí bảo hiểm, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm.

h) Ngày, tháng, năm cấp Giấy ghi nhận bảo hiểm.

i) Mã số, mã vạch được Đk, quản trị và vận hành và sử dụng theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ để tàng trữ, chuyển tải và truy xuất thông tin định danh doanh nghiệp bảo hiểm và nội dung cơ bản của Giấy ghi nhận bảo hiểm.

4. Trường hợp cấp Giấy ghi nhận bảo hiểm điện tử, doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ những quy định của Luật Giao dịch điện tử và những văn bản hướng dẫn thi hành; Giấy ghi nhận bảo hiểm điện tử phải tuân thủ khá đầy đủ những quy định hiện hành và phản ánh khá đầy đủ những nội dung quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 7. Phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm

1. Phí bảo hiểm là khoản tiền mà chủ xe cơ giới phải thanh toán cho doanh nghiệp bảo hiểm lúc mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Bộ Tài chính quy định phí bảo hiểm nhờ vào số liệu thống kê, bảo vệ kĩ năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm, tương ứng với Đk bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm, mức độ rủi ro không mong muốn theo loại xe cơ giới và mục tiêu sử dụng.

3. Căn cứ vào lịch sử dân tộc tai nạn không mong muốn của từng xe cơ giới và khả năng đồng ý rủi ro không mong muốn của tớ, doanh nghiệp bảo hiểm dữ thế chủ động xem xét, kiểm soát và điều chỉnh tăng phí bảo hiểm. Mức tăng phí bảo hiểm tối đa là 15% tính trên phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định.

4. Đối với những xe cơ giới được phép mua bảo hiểm có thời hạn khác một năm, phí bảo hiểm được xem nhờ vào phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định và tương ứng với thời hạn được bảo hiểm. Cách tính rõ ràng như sau:

Phí bảo hiểm phải nộp = Phí bảo hiểm năm theo loại xe cơ giới x Thời hạn được bảo hiểm (ngày) 365 (ngày)

Trường hợp thời hạn được bảo hiểm từ 30 ngày trở xuống, phí bảo hiểm phải nộp được xem bằng phí bảo hiểm năm theo loại xe cơ giới/(chia) cho 12 tháng.

5. Việc thanh toán phí bảo hiểm thực thi theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 8. Mức trách nhiệm bảo hiểm

1. Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa mà doanh nghiệp bảo hiểm trọn vẹn có thể phải trả riêng với thiệt hại về sức mạnh thể chất, tính mạng con người và tài sản của bên thứ ba và hành khách do xe cơ giới gây ra trong mọi vụ tai nạn không mong muốn xẩy ra thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại.

2. Căn cứ ngân sách thực tiễn về giá dịch vụ khám, điều trị, chăm sóc y tế và ngân sách khắc phục thiệt hại riêng với tài sản, Bộ Tài chính quy định mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Điều 9. Thời hạn và hiệu lực hiện hành bảo hiểm

1. Thời hạn ghi trên Giấy ghi nhận bảo hiểm rõ ràng:

a) Đối với xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và nhiều chủng loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông lối đi bộ, thời hạn bảo hiểm tối thiểu là một năm và tối đa là 3 năm.

b) Đối với những xe cơ giới còn sót lại, thời hạn bảo hiểm tối thiểu là một năm và thời hạn tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định bảo vệ an toàn và uy tín kỹ thuật và bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên định kỳ có thời hạn trên một năm.

c) Trong những trường hợp sau, thời hạn bảo hiểm dưới một năm: Xe cơ giới quốc tế tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông vận tải lối đi bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới một năm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới nhỏ hơn một năm theo quy định của pháp lý; xe cơ giới thuộc đối tượng người dùng Đk trong thời điểm tạm thời theo quy định của Bộ Công an.

d) Trường hợp chủ xe cơ giới có nhiều xe tham gia bảo hiểm vào nhiều thời gian rất khác nhau trong năm nhưng đến năm tiếp theo có nhu yếu đưa về cùng thuở nào điểm bảo hiểm để quản trị và vận hành, thời hạn bảo hiểm của những xe này trọn vẹn có thể nhỏ hơn một năm và bằng thời hạn hiệu lực hiện hành còn sót lại của hợp đồng bảo hiểm giao kết thứ nhất của năm dó. Thời hạn bảo hiểm của năm tiếp theo riêng với những hợp đồng bảo hiểm, Giấy ghi nhận bảo hiểm sau khoản thời hạn được đưa về cùng thời gian thực thi theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này.

2. Hiệu lực bảo hiểm khởi đầu và kết thúc theo thời hạn ghi trên Giấy ghi nhận bảo hiểm.

3. Trong thời hạn còn hiệu lực hiện hành ghi trên Giấy ghi nhận bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe cơ giới, mọi quyền lợi bảo hiểm tương quan đến trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cũ vẫn còn đấy hiệu lực hiện hành riêng với chủ xe cơ giới mới.

Điều 10. Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

1. Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong những trường hợp phải tịch thu Giấy ghi nhận Đk xe, biển số xe theo quy định của Bộ Công an.

2. Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp chủ xe cơ giới không thanh toán đủ phí bảo hiểm theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định này.

3. Đơn phương đình chỉ thực thi hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở tính phí bảo hiểm dẫn đến tăng, giảm những rủi ro không mong muốn được bảo hiểm.

Điều 11. Hậu quả pháp lý của việc chấm hết hợp đồng bảo hiểm

1. Trường hợp chấm hết hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này:

a) Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải thông tin bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm kèm theo Giấy ghi nhận bảo hiểm muốn chấm hết và Giấy ghi nhận tịch thu giấy ghi nhận Đk xe, biển số xe hoặc quyết định hành động, thông tin của cơ quan có thẩm quyền về việc tịch thu Giấy ghi nhận Đk xe, biển số xe.

Hợp đồng bảo hiểm chấm hết từ thời gian doanh nghiệp bảo hiểm nhận được tin báo chấm hết hợp đồng bảo hiểm. Thời điểm chấm hết hợp đồng bảo hiểm được xác lập như sau:

– Trường hợp bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm gửi thông tin bằng hình thức trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, thời gian chấm hết hợp đồng bảo hiểm tính từ thời gian ghi vào số tiếp nhận của doanh nghiệp bảo hiểm.

– Trường hợp bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm gửi thông tin bằng hình thức fax hoặc khối mạng lưới hệ thống thư điện tử, thời gian chấm hết hợp đồng bảo hiểm tính từ thời gian doanh nghiệp bảo hiểm nhận fax, nhận thư điện tử.

b) Trong thời hạn 5 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được tin báo, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn trả phí bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm tương ứng với thời hạn còn sót lại của hợp đồng bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm, sau khoản thời hạn đã trừ những ngân sách hợp lý có tương quan đến hợp đồng bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm không phải hoàn phí bảo hiểm trong trường hợp đã xẩy ra sự kiện bảo hiểm và phát sinh trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trước lúc hợp đồng bảo hiểm bị chấm hết.

c) Trường hợp bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không thông tin về việc chấm hết hợp đồng bảo hiểm, nhưng doanh nghiệp bảo hiểm có những dẫn chứng rõ ràng về việc xe cơ giới thuộc trường hợp được chấm hết hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông tin bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm và những dẫn chứng về việc xe cơ giới thuộc trường hợp chấm hết hợp đồng bảo hiểm.

Sau 15 ngày Tính từ lúc ngày nhận được tin báo mà bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không thực thi những thủ tục chấm hết hợp đồng bảo hiểm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, hợp đồng bảo hiểm mặc nhiên được chấm hết. Doanh nghiệp bảo hiểm thực thi hoàn phí bảo hiểm theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. Trường hợp xẩy ra sự kiện bảo hiểm trong vòng 15 ngày Tính từ lúc ngày doanh nghiệp bảo hiểm gửi thông tin cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về việc chấm hết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải phụ trách bồi thường cho những người dân được bảo hiểm.

2. Trường hợp chấm hết hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này:

a) Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm hết hiệu lực hiện hành vào trong ngày tiếp theo đó ngày bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải thanh toán phí bảo hiểm.

Trong thời hạn 5 ngày thao tác Tính từ lúc ngày hợp đồng bảo hiểm chấm hết hiệu lực hiện hành, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông tin bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về việc chấm hết hợp đồng bảo hiểm và hoàn trả cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phần phí bảo hiểm đã thanh toán thừa (nếu có) hoặc yêu cầu bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm thanh toán đủ phí bảo hiểm đến thời gian chấm hết hợp đồng bảo hiểm.

b) Doanh nghiệp bảo hiểm không phải hoàn phí bảo hiểm trong trường hợp đã xẩy ra sự kiện bảo hiểm và phát sinh trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trước lúc hợp đồng bảo hiểm bị chấm hết.

c) Doanh nghiệp bảo hiểm không còn trách nhiệm bồi thường cho những người dân được bảo hiểm khi xẩy ra sự kiện bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm chấm hết từ thời gian bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm nhận được tin báo chấm hết hợp đồng bảo hiểm. Thời điểm chấm hết hợp đồng bảo hiểm được xác lập như sau:

– Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm gửi thông tin bằng hình thức trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, thời gian chấm hết hợp đồng bảo hiểm tính từ thời gian bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm ký nhận thông tin.

– Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm gửi thông tin bằng hình thức fax hoặc khối mạng lưới hệ thống thư điện tử, thời gian chấm hết hợp đồng bảo hiểm tính từ thời gian bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm nhận fax, nhận thư điện tử.

d) Hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc thời gian chủ xe cơ giới thanh toán đủ phí bảo hiểm và được doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận đồng ý bằng văn bản.

3. Trường hợp đơn phương đình chỉ thực thi hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định này:

a) Trường hợp đơn phương đình chỉ thực thi hợp đồng báo hiểm khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến giảm những rủi ro không mong muốn được bảo hiểm nhưng doanh nghiệp bảo hiểm khước từ giảm phí bảo hiểm:

Bên mua bảo hiểm phải thông tin bằng văn bản trong vòng 5 ngày thao tác Tính từ lúc ngày doanh nghiệp bảo hiểm khước từ giảm phí bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm chấm hết từ thời gian doanh nghiệp bảo hiểm nhận được tin báo chấm hết hợp đồng bảo hiểm. Hậu quả pháp lý của việc chấm hết hợp đồng bảo hiểm thực thi theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

b) Trường hợp đơn phương đình chỉ thực thi hợp đồng bảo hiểm khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng những rủi ro không mong muốn được bảo hiểm, nhưng bên mua bảo hiểm khước từ tăng phí bảo hiểm:

Doanh nghiệp bảo hiểm phải thông tin bằng văn bản trong vòng 5 ngày thao tác Tính từ lúc ngày bên mua bảo hiểm khước từ tăng phí bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm chấm hết từ thời gian bên mua bảo hiểm nhận được tin báo chấm hết hợp đồng bảo hiểm.

Trong vòng 5 ngày thao tác Tính từ lúc ngày chấm hết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn trả phí bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm tương ứng với thời hạn còn sót lại của hợp đồng bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm, sau khoản thời hạn đã trừ những ngân sách hợp lý có tương quan đến hợp đồng bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm không phải hoàn phí bảo hiểm trong trường hợp đã xẩy ra sự kiện bảo hiểm và phát sinh trách nhiệm bồi thường.

Điều 12. Giám định thiệt hại

1. Khi xẩy ra tai nạn không mong muốn, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền phải phối hợp ngặt nghèo với chủ xe cơ giới, người lái xe và bên thứ ba hoặc người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của những bên tương quan thực thi việc giám định tổn thất để xác lập nguyên nhân và mức độ tổn thất. Kết quả giám định phải lập thành văn bản có chữ ký của những bên tương quan. Chi tiêu giám định thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm chi trả.

2. Trường hợp chủ xe cơ giới, người lái xe không thống nhất về nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm xác lập, hai bên trọn vẹn có thể trưng cầu giám định viên độc lập, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác trong hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp những bên không thoả thuận được việc trưng cầu giám định viên độc lập, một trong những bên được yêu cầu Tòa án nơi xẩy ra tổn thất hoặc nơi cư trú của người được bảo hiểm chỉ định giám định viên độc lập. Kết luận của giám định viên độc lập có mức giá trị bắt buộc riêng với những bên.

3. Trường hợp kết luận của giám định viên độc lập khác với kết luận giám định của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả ngân sách giám định viên độc lập. Trường hợp kết luận của giám định viên độc lập trùng với kết luận giám định của doanh nghiệp bảo hiểm, chủ xe cơ giới, người lái xe phải trả ngân sách giám định viên độc lập.

4. Trong trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không thể thực thi được việc giám định, doanh nghiệp bảo hiểm được vị trí căn cứ vào những biên bản, kết luận của những cty hiệu suất cao có thẩm quyền và những tài liệu tương quan để xác lập nguyên nhân và mức độ thiệt hại.

Điều 13. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại riêng với những trường hợp sau:

1. Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại.

2. Người lái xe gây tai nạn không mong muốn cố ý bỏ chạy không thực thi trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trường hợp người lái xe gây tai nạn không mong muốn cố ý bỏ chạy nhưng đã thực thi trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

từ khóa quan tâm: Thông tư 47/2020/TT-BGDĐT

3. Người lái xe chưa đủ độ tuổi hoặc quá độ tuổi điều khiển và tinh chỉnh xe cơ giới theo quy định pháp lý về giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ; người lái xe không còn Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ (có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp phép tiên tiến và phát triển nhất trong khối mạng lưới hệ thống thông tin quản trị và vận hành Giấy phép lái xe) hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa hoặc sử dụng Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng tại thời gian xẩy ra tai nạn không mong muốn hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không thích hợp riêng với xe cơ giới nên phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp người lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc bị tịch thu Giấy phép lái xe thì sẽ là không còn Giấy phép lái xe.

4. Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp gồm có: hạ thấp giá trị thương mại, thiệt hại gắn sát với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.

5. Thiệt hại riêng với tài sản do lái xe điều khiển và tinh chỉnh xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp lý.

6. Thiệt hại riêng với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn không mong muốn.

7. Thiệt hại riêng với tài sản đặc biệt quan trọng gồm có: vàng, bạc, đá quý, nhiều chủng loại sách vở có mức giá trị như tiền, dụng cụ thời cổ xưa, tranh vẽ quý và hiếm, thi hài, tro cốt.

8. Chiến tranh, khủng bố, động đất.

Điều 14. Bồi thường bảo hiểm

1. Khi tai nạn không mong muốn xẩy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho những người dân được bảo hiểm số tiền mà người được bảo hiểm đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho những người dân bị thiệt hại.

Trường hợp người được bảo hiểm chết, mất khả năng hành vi dân sự theo quyết định hành động của Tòa án, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường trực tiếp cho những người dân bị thiệt hại hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) hoặc đại diện thay mặt thay mặt của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại mất khả năng hành vi dân sự theo quyết định hành động của Tòa án hoặc chưa đủ sáu tuổi).

2. Trong vòng 3 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được tin báo của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về vụ tai nạn không mong muốn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường riêng với thiệt hại về sức mạnh thể chất, tính mạng con người, rõ ràng:

a) Trường hợp đã xác lập được vụ tai nạn không mong muốn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại:

– 70% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ riêng với trường hợp tử vong.

– 50% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ riêng với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

b) Trường hợp chưa xác lập được vụ tai nạn không mong muốn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại:

– 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ riêng với trường hợp tử vong.

– 10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ riêng với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

3. Mức bồi thường bảo hiểm:

a) Mức bồi thường rõ ràng về sức mạnh thể chất, tính mạng con người được xác lập theo từng loại thương tật, thiệt hại theo Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về sức mạnh thể chất, tính mạng con người theo quy định tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này hoặc theo thoả thuận (nếu có) giữa người được bảo hiểm và người bị thiệt hại hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) hoặc đại diện thay mặt thay mặt của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại mất khả năng hành vi dân sự theo quyết định hành động của Tòa án hoặc chưa đủ sáu tuổi), nhưng không vượt quá mức cần thiết bồi thường quy định tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp có quyết định hành động của Tòa án thì vị trí căn cứ vào quyết định hành động của Tòa án nhưng không vượt quá mức cần thiết bồi thường quy định tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp nhiều xe cơ giới gây tai nạn không mong muốn dẫn đến thiệt hại về sức mạnh thể chất, tính mạng con người, mức bồi thường được xác lập theo mức độ lỗi của người được bảo hiểm nhưng tổng mức bồi thường không vượt quá mức cần thiết trách nhiệm bảo hiểm.

Đối với vụ tai nạn không mong muốn được cơ quan có thẩm quyền xác lập nguyên nhân do lỗi trọn vẹn của bên thứ ba, thì mức bồi thường bảo hiểm về sức mạnh thể chất, tính mạng con người riêng với những đối tượng người dùng thuộc bên thứ ba bằng 50% mức bồi thường quy định tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này hoặc theo thoả thuận (nếu có) giữa người được bảo hiểm hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) hoặc đại diện thay mặt thay mặt của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại mất khả năng hành vi dân sự theo quyết định hành động của Tòa án hoặc chưa đủ sáu tuổi), nhưng không vượt quá 50% mức bồi thường quy định tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này.

b) Mức bồi thường rõ ràng về thiệt hại riêng với tài sản/1 vụ tai nạn không mong muốn được xác lập theo thiệt hại thực tiễn và theo mức độ lỗi của người được bảo hiểm nhưng không vượt quá mức cần thiết trách nhiệm bảo hiểm.

4. Doanh nghiệp bảo hiểm không còn trách nhiệm bồi thường phần vượt quá mức cần thiết trách nhiệm bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính, trừ trường hợp chủ xe cơ giới tham gia hợp đồng bảo hiểm tự nguyện.

5. Trường hợp nhiều hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự được giao kết cho cùng một xe cơ giới, số tiền bồi thường chỉ được xử lý và xử lý theo hợp đồng bảo hiểm giao kết thứ nhất. Doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn trả cho bên mua bảo hiểm 100% phí bảo hiểm đã đóng riêng với những hợp đồng bảo hiểm còn sót lại.

Điều 15. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối phù thích hợp với bên mua bảo hiểm và những bên có tương quan để tích lũy 1 bộ hồ sơ bồi thường bảo hiểm và phụ trách trước pháp lý về tính chất đúng chuẩn, khá đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ bồi thường bảo hiểm. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm gồm có những tài liệu sau:

1. Tài liệu tương quan đến xe, người lái xe (Bản sao công chứng hoặc Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khoản thời hạn đã so sánh với bản chính) do bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phục vụ:

a) Giấy Đk xe (hoặc bản sao xác nhận Giấy Đk xe kèm bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán còn hiệu lực hiện hành, thay cho bản chính Giấy Đk xe trong thời hạn tổ chức triển khai tín dụng thanh toán giữ bản chính Giấy Đk xe) hoặc chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và chứng tử nguồn gốc xe (trường hợp không còn giấy Đk xe).

b) Giấy phép lái xe.

c) Giấy chứng tỏ nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc những sách vở tùy thân khác của người lái xe.

d) Giấy ghi nhận bảo hiểm.

2. Tài liệu chứng tỏ thiệt hại về sức mạnh thể chất, tính mạng con người (Bản sao của những cơ sở y tế hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khoản thời hạn đã so sánh với bản chính) do bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phục vụ:

a) Giấy ghi nhận thương tích.

b) Hồ sơ bệnh án.

c) Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an hoặc kết quả giám định của Cơ quan giám định pháp y riêng với trường hợp nạn nhân chết trên phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ, chết do tai nạn không mong muốn.

3. Tài liệu chứng tỏ thiệt hại riêng với tài sản do bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phục vụ:

a) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ về việc sửa chữa thay thế, thay mới tài sản bị thiệt hại do tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ gây ra (trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm thực thi sửa chữa thay thế, khắc phục thiệt hại, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm tích lũy sách vở này).

b) Các sách vở, hóa đơn, chứng từ tương quan đến ngân sách phát sinh mà chủ xe cơ giới đã chi ra để giảm thiểu tổn thất hay để thực thi theo phía dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.

4. Bản sao những tài liệu tương quan của cơ quan Công an do doanh nghiệp bảo hiểm tích lũy trong những vụ tai nạn không mong muốn gây tử vong riêng với bên thứ ba và hành khách, gồm có: Thông báo kết quả khảo sát, xác minh, xử lý và xử lý vụ tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ hoặc Thông báo kết luận khảo sát xử lý và xử lý vụ tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ.

5. Biên bản giám định xác lập nguyên nhân và mức độ tổn thất do doanh nghiệp bảo hiểm lập được thống nhất giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm.

Điều 16. Thời hạn yêu cầu, thanh toán bồi thường

1. Thời hạn yêu cầu bồi thường là một năm Tính từ lúc ngày xẩy ra tai nạn không mong muốn, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp lý.

2. Trong thời hạn 5 ngày thao tác Tính từ lúc ngày xẩy ra tai nạn không mong muốn (trừ trường hợp bất khả kháng), bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải gửi thông tin tai nạn không mong muốn bằng văn bản hoặc trải qua hình thức điện tử cho doanh nghiệp bảo hiểm.

3. Thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là 15 ngày Tính từ lúc lúc nhận được khá đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ và không thật 30 ngày Tính từ lúc lúc nhận được khá đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ.

4. Trường hợp từ chối bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông tin bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm biết nguyên do từ chối bồi thường trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày nhận được khá đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ.

Điều 17. Quyền của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm

Ngoài những quyền quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm có quyền tính phí bảo hiểm vào ngân sách hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trong trường hợp bên mua bảo hiểm là cty sản xuất marketing thương mại; được sắp xếp phí bảo hiểm trong kinh phí góp vốn đầu tư hoạt động và sinh hoạt giải trí thường xuyên của cơ quan, cty trong trường hợp bên mua bảo hiểm là cơ quan hành chính, cty sự nghiệp của Nhà nước.

Điều 18. Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm

Ngoài những trách nhiệm và trách nhiệm quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm có trách nhiệm và trách nhiệm:

1. Phối phù thích hợp với doanh nghiệp bảo hiểm xem xét tình trạng xe trước lúc cấp Giấy ghi nhận bảo hiểm.

2. Kịp thời thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm để vận dụng phí bảo hiểm thích hợp cho thời hạn còn sót lại của hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng những rủi ro không mong muốn được bảo hiểm.

3. Luôn mang theo Giấy ghi nhận bảo hiểm còn hiệu lực hiện hành (bản cứng hoặc bản điện tử) khi tham gia giao thông vận tải lối đi bộ, xuất trình sách vở này khi có yêu cầu của lực lượng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ và cơ quan hiệu suất cao có thẩm quyền khác theo quy định của pháp lý.

4. Tuân thủ những quy định về đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ.

5. Khi tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ xẩy ra, phải có trách nhiệm:

a) Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm để phối hợp xử lý và xử lý, tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về sức mạnh thể chất, tính mạng con người và tài sàn, bảo vệ hiện trường tai nạn không mong muốn; thông tin ngay cho cơ quan Công an hoặc cơ quan ban ngành thường trực địa phương nơi sớm nhất để phối hợp xử lý và xử lý vụ tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ theo quy định và phối phù thích hợp với cơ quan hiệu suất cao trong việc khảo sát, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ.

b) Không được di tán, tháo gỡ hoặc sửa chữa thay thế tài sản khi chưa tồn tại ý kiến chấp thuận đồng ý của doanh nghiệp bảo hiểm; trừ trường hợp thiết yếu để đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín, đề phòng hạn chế thiệt hại về sức mạnh thể chất, tính mạng con người và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

c) Chủ động tích lũy và phục vụ những tài liệu quy định trong hồ sơ bồi thường bảo hiểm thuộc trách nhiệm của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm quy định tại Điều 15 Nghị định này.

d) Tạo Đk thuận tiện cho doanh nghiệp bảo hiểm trong quy trình xác minh những tài liệu do mình phục vụ.

6. Thông báo và trả tiền bồi thường cho những người dân bị thiệt hại hoặc người thừa kế hoặc đại diện thay mặt thay mặt của người bị thiệt hại biết số tiền họ được doanh nghiệp bảo hiểm trả riêng với từng trường hợp thiệt hại về sức mạnh thể chất, tính mạng con người theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 14 Nghị định này.

7. Thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều 11 Nghị định này.

Điều 19. Quyền của doanh nghiệp bảo hiểm

Ngoài những quyền theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền:

1. Yêu cầu bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phục vụ đủ và trung thực những nội dung đã được quy định trong Giấy ghi nhận bảo hiểm; xem xét tình trạng xe cơ giới trước lúc cấp Giấy ghi nhận bảo hiểm.

2. Giảm trừ tối đa 5% số tiền bồi thường thiệt hại riêng với tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không thông tin tai nạn không mong muốn cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định này hoặc sau khoản thời hạn xẩy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phát hiện trong quy trình thực thi hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không thực thi trách nhiệm và trách nhiệm thông tin khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng những rủi ro không mong muốn được bảo hiểm.

3. Sau khi đã thực thi tạm ứng bồi thường theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định này, có quyền yêu cầu Ban điều hành quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hoàn trả số tiền đã tạm ứng bồi thường trong trường hợp tai nạn không mong muốn được xác lập thuộc loại trừ trách nhiệm bảo hiểm hoặc khoản tiền tạm ứng bồi thường vượt mức bồi thường bảo hiểm theo quy định trong trường hợp tai nạn không mong muốn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại.

4. Đề nghị cơ quan Công an phục vụ bản sao những tài liệu tương quan đến vụ tai nạn không mong muốn theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định này.

5. Kiến nghị sửa đổi, tương hỗ update quy tắc, lao lý, biểu phí bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới phù phù thích hợp với thực tiễn triển khai quy mô bảo hiểm này.

Điều 20. Nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm

Ngoài những trách nhiệm và trách nhiệm theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm và trách nhiệm:

1. Bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo như đúng Đk, mức phí bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm quy định tại Nghị định này và cấp Giấy ghi nhận bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm gồm có những nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định này.

2. Thiết lập, duy trì hoạt động và sinh hoạt giải trí 24 giờ/7 ngày đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận thông tin tai nạn không mong muốn, hướng dẫn, giải đáp cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm và những bên có tương quan về những yếu tố tương quan tới bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

3. Tích hợp tính năng tra cứu Giấy ghi nhận bảo hiểm trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp bảo hiểm, được cho phép cơ quan có hiệu suất cao thanh tra, kiểm tra, giám sát và bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm tra cứu, xác minh thời hạn và hiệu lực hiện hành bảo hiểm của Giấy ghi nhận bảo hiểm.

4. Khi nhận được tin báo về tai nạn không mong muốn, trong vòng 1 giờ doanh nghiệp bảo hiểm phải hướng dẫn bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, chủ xe cơ giới những giải pháp đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín, đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm; phối hợp ngặt nghèo với bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, bên thứ ba và những bên tương quan trong vòng 24 giờ tổ chức triển khai thực thi việc giám định tổn thất xác lập nguyên nhân và mức độ tổn thất làm vị trí căn cứ xử lý và xử lý bồi thường bảo hiểm.

5. Thông báo cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người bị tai nạn không mong muốn biết số tiền bồi thường thiệt hại về sức mạnh thể chất, tính mạng con người và thanh toán số tiền bồi thường theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 14 Nghị định này.

6. Giải thích rõ quy tắc, lao lý và biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, đảm bảo bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phân biệt rõ giữa quy mô bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với nhiều chủng quy mô bảo hiểm tự nguyện khác.

7. Chủ động tích lũy những tài liệu quy định trong hồ sơ bồi thường bảo hiểm thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm quy định tại Điều 15 Nghị định này.

8. Tạm ứng bồi thường, chi trả bồi thường nhanh gọn và đúng chuẩn theo quy định của Nghị định này.

9. Thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm theo quy định tại điểm c khoản 1, điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 11 Nghị định này.

10. Thanh toán cho cơ quan Công an ngân sách sao chụp những hồ sơ, biên bản tai nạn không mong muốn đã được phục vụ theo quy định pháp lý và có trách nhiệm giữ gìn bí mật trong quy trình khảo sát.

11. Trong vòng 15 ngày trước lúc hết thời hạn bảo hiểm phải thông tin cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về việc hết thời hạn của hợp đồng bảo hiểm.

12. Đóng góp Quỹ bảo hiểm xe cơ giới theo quy định tại Điều 26 Nghị định này.

13. Phải hạch toán tách biệt lệch giá phí bảo hiểm, hoa hồng, bồi thường và những khoản ngân sách tương quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Chi tiêu tương quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không gồm có chi tương hỗ đại lý ngoài hoa hồng bảo hiểm đại lý được hưởng theo quy định của Bộ Tài chính, chi khuyến mại và chiết khấu thanh toán dưới mọi hình thức.

14. Xây dựng, triển khai, sắp xếp nhân sự trấn áp thực thi những quy định, quy trình về hoạt động và sinh hoạt giải trí trách nhiệm, trấn áp rủi ro không mong muốn, trấn áp nội bộ và phòng, chống gian lận trong marketing thương mại bảo hiểm tương quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

15. Chịu sự kiểm tra, giám sát của những cty nhà nước có thẩm quyền trong việc thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

16. Tổ chức thực thi chính sách bảo hiểm bắt buộc về trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Điều 21. Trách nhiệm lập và gửi văn bản báo cáo giải trình

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm lập và gửi những văn bản báo cáo giải trình riêng với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định sau:

1. Báo cáo trách nhiệm:

Doanh nghiệp bảo hiểm phải lập và gửi Bộ Tài chính những văn bản báo cáo giải trình trách nhiệm quý, năm bằng một trong những phương thức gồm gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và gửi qua khối mạng lưới hệ thống thư điện tử theo mẫu quy định tại Phụ lục II về Báo cáo về tình hình thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Phụ lục III về Báo cáo kết quả marketing thương mại bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới phát hành kèm theo Nghị định này, rõ ràng như sau:

a) Báo cáo quý: Thời gian chốt số liệu tính từ thời điểm ngày thứ nhất của tháng thứ nhất kỳ văn bản báo cáo giải trình đến ngày 30 hoặc 31 của tháng thời gian cuối quý thuộc kỳ văn bản báo cáo giải trình. Thời hạn gửi văn bản báo cáo giải trình quý chậm nhất là 30 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc quý.

b) Báo cáo năm: Thời gian chốt số liệu tính từ thời điểm ngày thứ nhất của tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của kỳ văn bản báo cáo giải trình. Thời hạn gửi văn bản báo cáo giải trình năm chậm nhất là 90 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc năm.

2. Ngoài những văn bản báo cáo giải trình theo quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm lập và gửi văn bản báo cáo giải trình đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tài chính bằng một trong những phương thức gồm gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và gửi qua khối mạng lưới hệ thống thư điện tử.

Điều 22. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm trước hết xử lý và xử lý trên cơ sở thương lượng, trường hợp không thương lượng được, những bên có quyền lựa chọn xử lý và xử lý tranh chấp trải qua hòa giải thương mại hoặc Trọng tài thương mại hoặc Tòa án.

Mục 2

PHÒNG, CHỐNG GIAN LẬN TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM

Điều 23. Trách nhiệm trong việc phòng, chống gian lận trong marketing thương mại bảo hiểm

1. Phòng, chống gian lận trong marketing thương mại bảo hiểm trong bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là việc thực thi những giải pháp nhằm mục đích ngăn ngừa, hạn chế những hành vi gian lận trong quy trình giao kết, thực thi hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nhằm mục đích chiếm đoạt một số trong những tiền từ doanh nghiệp bảo hiểm.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm dữ thế chủ động xây dựng quy trình, quy định và tổ chức triển khai thực thi những giải pháp nhằm mục đích phòng ngừa, phát hiện, giảm thiểu những hành vi gian lận trong marketing thương mại bảo hiểm; tổ chức triển khai công tác thao tác tuyên truyền phòng, chống gian lận trong marketing thương mại bảo hiểm, phối hợp ngặt nghèo với cơ quan hiệu suất cao để xác lập, ngăn ngừa, xử lý kịp thời hành vi gian lận để trục lợi bảo hiểm.

3. Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm có trách nhiệm dữ thế chủ động tham gia vào công tác thao tác phòng, chống gian lận trong marketing thương mại bảo hiểm. Trường hợp phát hiện những hành vi gian lận trong marketing thương mại bảo hiểm, kịp thời thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm và những cty hiệu suất cao có thẩm quyền.

4. Các cơ quan hiệu suất cao có tương quan phối phù thích hợp với doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm tổ chức triển khai công tác thao tác phòng, chống gian lận trong marketing thương mại bảo hiểm tại địa phận, bảo vệ ổn định trật tự xã hội trong quy trình triển khai thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Chương III

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

Điều 24. Nguyên tắc quản trị và vận hành, sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

1. Quỹ bảo hiểm xe cơ giới là Quỹ được xây dựng để thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chi tương hỗ nhân đạo; công tác thao tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ; tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ, chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tương quan nhằm mục đích góp thêm phần bảo vệ quyền lợi công cộng và đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín xã hội.

2. Quỹ bảo hiểm xe cơ giới do những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới góp phần, được quản trị và vận hành triệu tập tại Thương Hội Bảo hiểm Việt Nam, có tài năng khoản riêng tại ngân hàng nhà nước thương mại và được sử dụng con dấu của Thương Hội Bảo hiểm Việt Nam.

3. Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được quản trị và vận hành và sử dụng minh bạch, hiệu suất cao và đúng mục tiêu theo quy định tại Nghị định này.

Điều 25. Source hình thành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

1. Đóng góp của những doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Thu từ lãi tiền gửi.

3. Số dư Quỹ bảo hiểm xe cơ giới năm trước này được chuyển sang năm tiếp theo sử dụng.

4. Các nguồn tài trợ, tương hỗ của những tổ chức triển khai, thành viên.

5. Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Điều 26. Đóng góp Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

1. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm trích tối đa 1% tổng số phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thực tiễn thu được của những hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề để đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

2. Trước ngày 30 tháng bốn thường niên, Bộ Tài chính thông tin tỷ suất góp phần vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới trên cơ sở đề xuất kiến nghị của Thương Hội Bảo hiểm Việt Nam.

3. Doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thực thi góp phần vào thông tin tài khoản của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới theo thời hạn sau:

Xem thêm: KHBD: Giáo án Âm nhạc lớp 6 sách Kết nối tri thức và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường

a) Trước ngày 30 tháng 6 thường niên: Nộp 50% tổng số tiền theo quy định.

b) Trước ngày 31 tháng 12 thường niên: Nộp số tiền còn sót lại theo quy định.

4. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm lập và gửi Thương Hội Bảo hiểm Việt Nam văn bản báo cáo giải trình lệch giá phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (gồm có cả bản cứng và bản mềm) theo mẫu quy định tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này trong thời hạn chậm nhất là 90 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc năm.

Điều 27. Nội dung chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

1. Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được sử dụng cho những mục tiêu sau:

a) Chi tương hỗ nhân đạo với những mức rõ ràng như sau:

Trong những trường hợp không xác lập được xe gây tai nạn không mong muốn, xe không tham gia bảo hiểm và những trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại Điều 13 Nghị định này (trừ hành vi cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc của người bị thiệt hại): 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ riêng với trường hợp tử vong; 10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ riêng với những trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

Sau khi doanh nghiệp bảo hiểm đã thực thi tạm ứng bồi thường theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định này, Ban điều hành quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có trách nhiệm hoàn trả số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường trong trường hợp tai nạn không mong muốn được xác lập thuộc loại trừ trách nhiệm bảo hiểm hoặc khoản tiền tạm ứng bồi thường vượt mức bồi thường bảo hiểm theo quy định trong trường hợp tai nạn không mong muốn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại.

b) Công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ.

c) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ và chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

d) Chi tương hỗ cho lực lượng Công an trong công tác thao tác phối phù thích hợp với Thương Hội Bảo hiểm Việt Nam, Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe Cơ giới và những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong công tác thao tác đề phòng, hạn chế tổn thất, phòng chống gian lận trong marketing thương mại bảo hiểm và thực thi quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

đ) Hỗ trợ khen thưởng thành tích cho những tổ chức triển khai, thành viên có thành tích trong việc thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, đề phòng hạn chế tổn thất, tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ, bảo vệ trật tự bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ.

e) Chi hoàn thiện, duy trì hoạt động và sinh hoạt giải trí cơ sở tài liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

g) Chi cho hoạt động và sinh hoạt giải trí của Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Cơ quan vương quốc Việt Nam thực thi Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN.

h) Chi quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới gồm có: Chi lương, phụ cấp, những khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí góp vốn đầu tư công đoàn) và chi khen thưởng, phúc lợi cho nhân viên cấp dưới Văn phòng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới; chi phụ cấp trách nhiệm cho cỗ máy quản trị và vận hành và điều hành quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và nhân viên cấp dưới kiểm nhiệm của Văn phòng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới; ngân sách thuê văn phòng, shopping trang thiết bị, chi dịch vụ ngân hàng nhà nước và bưu điện; thuê truy thuế kiểm toán; chi công tác thao tác phí và tổ chức triển khai những cuộc họp của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

2. Bộ Tài chính hướng dẫn rõ ràng tỷ suất của từng nội dung chi quy định tại khoản 1 Điều này, ưu tiên thực thi những nội dung chi tương hỗ nhân đạo, chi công tác thao tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ và chi tuyên truyền, giáo dục đảm bảo phù phù thích hợp với tiềm năng xây dựng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Điều 28. Quản trị, điều hành quản lý hoạt động và sinh hoạt giải trí của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

1. Cơ cấu tổ chức triển khai quản trị, điều hành quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới gồm có Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới; Ban điều hành quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới; Ban trấn áp Quỹ bảo hiểm xe cơ giới. Văn phòng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới là cơ quan giúp việc cho cỗ máy quản trị, điều hành quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, được đặt tại cơ quan thường trực Thương Hội Bảo hiểm Việt Nam. Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được xây dựng theo quyết định hành động của Bộ trưởng Bộ Tài chính trên cơ sở đề xuất kiến nghị của Thương Hội bảo hiểm Việt Nam.

2. Báo cáo quyết toán năm của Quỹ (đã được tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán độc lập xác nhận) phải được gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm), những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trước thời điểm ngày 31 tháng 3 của năm tiếp Từ đó và công bố công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử của Thương Hội Bảo hiểm Việt Nam toàn bộ nội dung văn bản báo cáo giải trình quyết toán năm của Quỹ kèm theo ý kiến của tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán độc lập.

3. Bộ Tài chính quy định rõ ràng về cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai quản trị, điều hành quản lý và công tác thao tác lập dự trù, kế toán và quyết toán của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Điều 29. Thành lập Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

1. Trình tự thực thi đề xuất kiến nghị xây dựng Hội đồng quản trị và vận hành, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới:

a) Thương Hội Bảo hiểm Việt Nam (trường hợp xây dựng Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới), Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới (trường hợp thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới) phải gửi 1 bộ hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Tài chính đề xuất kiến nghị chấp thuận đồng ý.

b) Trong vòng 14 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành Quyết định xây dựng Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ, thay đổi thành viên Hội đồng thành viên Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới. Trường hợp từ chối chấp thuận đồng ý, Bộ Tài chính có văn bản lý giải rõ nguyên do.

2. Hồ sơ đề xuất kiến nghị xây dựng Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới gồm có những tài liệu sau:

a) 1 bản chính văn bản đề xuất kiến nghị xây dựng Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới theo mẫu quy định tại Phụ lục V phát hành kèm theo Nghị định này.

b) 1 bản sao Nghị quyết của Ban chấp hành khối Thương Hội Bảo hiểm Việt Nam trải qua đề xuất kiến nghị xây dựng Hội đồng Quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

3. Hồ sơ đề xuất kiến nghị thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới gồm có những tài liệu sau

a) 1 bản chính văn bản đề xuất kiến nghị thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới theo mẫu quy định tại Phụ lục VI phát hành kèm theo Nghị định này.

b) 1 bản sao Nghị quyết của Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới trải qua đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ về thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Điều 30. Quy trình, thủ tục và hồ sơ chi trả tương hỗ nhân đạo

1. Việc chi trả tương hỗ nhân đạo phải đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối tượng người dùng quy định.

2. Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình, thù tục và hồ sơ chi tương hỗ nhân đạo từ Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, hoàn trả những khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 27 Nghị định này.

Chương IV

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

Điều 31. Nguyên tắc quản trị và vận hành, vận hành và khai thác Cơ sở tài liệu

1. Cơ sở tài liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là cơ sở tài liệu thống kê, update và khối mạng lưới hệ thống hoá toàn bộ thông tin tương quan đến xe cơ giới và chủ xe cơ giới tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định tại Nghị định này (Cơ sở tài liệu) phục vụ cho công tác thao tác quản trị và vận hành, giám sát của Nhà nước và hoạt động và sinh hoạt giải trí của doanh nghiệp bảo hiểm. Cơ sở tài liệu phải bảo vệ không vi phạm quyền của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, không gồm có phạm vi, khuôn khổ bí mật của Nhà nước.

2. Cơ sở tài liệu phải bảo vệ link với khối mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu về kiểm định bảo vệ an toàn và uy tín kỹ thuật và bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, Đk xe cơ giới, vi phạm bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ, cơ sở tài liệu về tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ và cơ sở tài liệu có tương quan khác, bảo vệ kĩ năng tăng cấp, tích phù thích hợp với khối mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu chung của toàn thị trường bảo hiểm.

3. Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới quản trị và vận hành, quản trị, vận hành, khai thác, tăng trưởng và duy trì hoạt động và sinh hoạt giải trí của Cơ sở tài liệu. Các doanh nghiệp bảo hiểm phục vụ, update thông tin, tài liệu; đồng thời là cty thụ hưởng, khai thác, sử dụng Cơ sở tài liệu.

4. Bộ Tài chính giám sát việc quản trị và vận hành, quản trị, vận hành, khai thác và tăng trưởng Cơ sở tài liệu quy định tại Nghị định này.

5. tin tức, tài liệu phải được lưu giữ bảo vệ an toàn và uy tín, bảo mật thông tin, phòng tránh khỏi những sự cố, thảm họa trọn vẹn có thể xẩy ra và ngăn ngừa sự xâm nhập, truy vấn phạm pháp từ bên phía ngoài.

Điều 32. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

1. Xây dựng và triển khai thực thi những chủ trương quản trị và vận hành, phân quyền, quản trị, update tài liệu, khai thác, sử dụng và bảo mật thông tin thông tin Cơ sở tài liệu.

2. Phối phù thích hợp với những doanh nghiệp bảo hiểm tổng hợp kiến nghị tăng cấp, hoàn thiện Cơ sở tài liệu để văn bản báo cáo giải trình Bộ Tài chính; thực thi kiểm soát và điều chỉnh, hoàn thiện thông số kỹ thuật kỹ thuật khối mạng lưới hệ thống và triển khai những dự án công trình bất Động sản link, tăng cấp Cơ sở tài liệu; văn bản báo cáo giải trình Bộ Tài chính tiến độ, kết quả thực thi.

3. Kiểm tra, theo dõi thường xuyên việc update thông tin, tài liệu định kỳ của doanh nghiệp bảo hiểm; tiếp nhận, tổng hợp những trở ngại vất vả, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp bảo hiểm và xử lý và xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, Hội đồng Quản lý Quỹ văn bản báo cáo giải trình Bộ Tài chính để xem xét, xử lý và xử lý.

4. Trước ngày 20 của tháng tiếp theo đó Tính từ lúc ngày kết thúc quý, tổng hợp, văn bản báo cáo giải trình Bộ Tài chính về tình hình update tài liệu của những doanh nghiệp bảo hiểm.

Điều 33. Nhiệm vụ và quyền hạn của doanh nghiệp bảo hiểm

1. Trách nhiệm xây dựng và vận hành khối mạng lưới hệ thống công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin đảm bảo việc thống kê và update tình hình triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đảm bảo link vào cơ sở tài liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Doanh nghiệp bảo hiểm phải phục vụ lên khối mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu tối thiểu những thông tin sau:

a) tin tức về chủ xe cơ giới: Tên, địa chỉ, số điện thoại cảm ứng (nếu có), số Giấy chứng tỏ nhân dân/Thẻ căn cước công dân của chủ xe cơ giới hoặc số hộ chiếu (riêng với chủ xe cơ giới là thành viên);

b) tin tức về xe cơ giới: số biển trấn áp hoặc số khung, số máy, loại xe, trọng tải (riêng với xe xe hơi), số chỗ ngồi (riêng với xe xe hơi), mục tiêu sử dụng xe (riêng với xe xe hơi), thương hiệu, dung tích, màu sơn, năm sản xuất;

c) tin tức về doanh nghiệp bảo hiểm: Tên, địa chỉ, số điện thoại cảm ứng đường dây nóng;

d) Mức trách nhiệm bảo hiểm dân sự riêng với bên thứ ba và hành khách;

đ) Trách nhiệm của chủ xe cơ giới, người lái xe khi xẩy ra tai nạn không mong muốn;

e) Thời hạn bảo hiểm, số giấy ghi nhận bảo hiểm, phí bảo hiểm, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm, ngày cấp đơn, nơi cấp đơn; người cấp đơn (nếu có);

g) tin tức bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; thông tin tai nạn không mong muốn, xử phạt vi phạm hành chính, Đk, đăng kiểm tương quan tới xe cơ giới tích lũy được trải qua link với cơ sở tài liệu của Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải lối đi bộ.

2. Định kỳ trước thời điểm ngày 15 hàng tháng thực thi link, nhập tài liệu vào Cơ sở tài liệu, bảo vệ thời hạn, tính đúng chuẩn và khá đầy đủ của tài liệu theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không thực thi, sẽ bị xem xét, hạn chế quyền khai thác và sử dụng Cơ sở tài liệu.

3. Được quyền khai thác tài liệu của doanh nghiệp mình và tài liệu chung, tổng hợp của toàn thị trường về tình hình triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

4. Thông báo những vướng mắc trong quy trình khai thác, sử dụng và đề xuất kiến nghị kiến nghị xử lý và xử lý gửi Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

5. Phối phù thích hợp với Quỹ bảo hiểm xe cơ giới trong việc kiểm soát và điều chỉnh, hoàn thiện thông số kỹ thuật kỹ thuật khối mạng lưới hệ thống và triển khai những dự án công trình bất Động sản link, tăng cấp Cơ sở tài liệu.

6. Các trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định pháp lý.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 34. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

1. Tổ chức tuyên truyền thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo hiệu suất cao, trách nhiệm quản trị và vận hành nhà nước.

2. Ban hành Thông tư quy định về mức phí bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm, tỷ suất rõ ràng của từng nội dung chi của Quỹ bảo hiẻm xe cơ giới, quy định rõ ràng về cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai quản trị, điều hành quản lý và công tác thao tác lập dự trù, kế toán và quyết toán của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, quy trình, thủ tục và hồ sơ chi tương hỗ nhân đạo từ Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, hoàn trả những khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định này.

3. Thông báo mức góp phần Quỹ bảo hiểm xe Cơ giới thường niên trên cơ sở đề xuất kiến nghị của Thương Hội Bảo hiểm Việt Nam.

4. Kiểm tra, giám sát việc quản trị và vận hành, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới; giám sát việc quản trị và vận hành, quản trị, vận hành, khai thác và tăng trưởng Cơ sở tài liệu.

5. Chủ trì thanh tra, kiểm tra, giám sát những doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

6. Chủ trì hướng dẫn Thương Hội Bảo hiểm Việt Nam, những doanh nghiệp bảo hiểm triển khai xây dựng cơ sở tài liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

7. Bộ Tài chính phát hành Quyết định xây dựng, chỉ định những thành viên của Cơ quan Quốc gia Việt Nam thực thi Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN.

Điều 35. Trách nhiệm của Bộ Công an

1. Tổ chức tuyên truyền thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo hiệu suất cao, trách nhiệm quản trị và vận hành nhà nước.

2. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ và lực lượng Cảnh sát khác tương quan giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính chủ xe cơ giới, người lái xe tham gia giao thông vận tải lối đi bộ vi phạm quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

3. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ, Cảnh sát khảo sát phục vụ bản sao những tài liệu tương quan đến những vụ tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định này, trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày có kết quả khảo sát.

4. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ và lực lượng Cảnh sát khác tương quan có trách nhiệm đấu tranh phòng chống tội phạm trong nghành nghề bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của xe cơ giới; phối phù thích hợp với những cty của Bộ Tài chính trong việc kiểm tra, giám sát những doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

5. Thực hiện việc san sẻ và phục vụ thông tin do ngành Công an quản trị và vận hành vào cơ sở tài liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới phục vụ công tác thao tác quản trị và vận hành bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định pháp lý về quản trị và vận hành link và san sẻ tài liệu số của cơ quan nhà nước.

Điều 36. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải lối đi bộ

1. Phối phù thích hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và những bộ, ngành tương quan hướng dẫn, tuyên truyền thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Phối phù thích hợp với Bộ Tài chính trong việc kiểm tra, giám sát những doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

3. Thực hiện việc san sẻ và phục vụ thông tin do ngành Giao thông vận tải lối đi bộ quản trị và vận hành vào cơ sở tài liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

4. Phối phù thích hợp với những cty hiệu suất cao vận dụng những giải pháp đề phòng và hạn chế tổn thất trong giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ theo quy định pháp lý.

Điều 37. Trách nhiệm của Bộ Y tế

Chỉ đạo, hướng dẫn những cơ sở y tế TW và địa phương phục vụ bản sao hồ sơ bệnh án, Giấy ghi nhận thương tích, Giấy báo tử hoặc những văn bản xác nhận tương quan đến việc cấp cứu, chữa trị những nạn nhân bị tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ để tạo Đk cho doanh nghiệp bảo hiểm nhanh gọn hoàn thiện hồ sơ bồi thường, đảm bảo quyền lợi cho những người dân tham gia bảo hiểm.

Điều 38. Trách nhiệm của Bộ tin tức và Truyền thông

Chỉ đạo những cty thông tin, báo chí truyền thông TW và địa phương thường xuyên tuyên truyền, phổ cập về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Điều 39. Trách nhiệm của những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước

1. Phối phù thích hợp với Bộ Tài chính trong việc kiểm tra, giám sát việc thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Phối phù thích hợp với Bộ tin tức và Truyền thông tổ chức triển khai tuyên truyền về thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo hiệu suất cao, trách nhiệm quản trị và vận hành nhà nước.

3. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam dành thời lượng phát sóng nhất định để thường xuyên tuyên truyền, phổ cập về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

4. Thực hiện những trách nhiệm khác thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp lý.

Điều 40. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW

1. Chỉ đạo những cty hiệu suất cao, những cấp cơ quan ban ngành thường trực tổ chức triển khai thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trên địa phận.

2. Chỉ đạo những cty thông tấn, báo chí truyền thông địa phương thường xuyên tuyên truyền, phổ cập về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

3. Phối phù thích hợp với Bộ Công an trong việc chỉ huy lực lượng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ và lực lượng Cảnh sát khác có tương quan trên địa phận tổ chức triển khai kiểm tra, xử lý những chủ xe cơ giới không tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

4. Thực hiện những trách nhiệm khác thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp lý.

Điều 41. Trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

1. Phối phù thích hợp với Bộ Tài chính và những cty có tương quan trong tổ chức triển khai thực thi Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN.

2. Chỉ đạo Bộ đội Biên phòng cửa khẩu lối đi bộ triển khai thực thi công tác thao tác kiểm tra, trấn áp việc chấp hành thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quá cảnh.

Điều 42. Trách nhiệm của Ủy ban Quốc gia về An toàn Giao thông

1. Phối phù thích hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và những bộ, ngành tương quan hướng dẫn, tuyên truyền thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Phối phù thích hợp với Quỹ bảo hiểm xe cơ giới trong tổ chức triển khai thực thi những nội dung hoạt động và sinh hoạt giải trí tuyên truyền, giáo dục; đề phòng, hạn chế tổn thất; chi tương hỗ nhân đạo theo quy định tại Nghị định này.

Điều 43. Trách nhiệm của Cơ quan Quốc gia Việt Nam thực thi Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN

1. Cơ quan Quốc gia Việt Nam thực thi Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN là cơ quan thường trực giúp những bộ, ngành tương quan trong việc triển khai thực thi Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN.

2. Nghiên cứu, đề xuất kiến nghị với Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, tạo Đk thuận tiện cho việc thực thi Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN.

Điều 44. Trách nhiệm của Thương Hội Vận tải xe hơi Việt Nam

1. Phối phù thích hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và những bộ, ngành tương quan hướng dẫn, tuyên truyền thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn những hiệp hội cơ sở cấp tỉnh và khu vực phối phù thích hợp với Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc TW trong công tác thao tác hướng dẫn, tuyên truyền thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Điều 45. Trách nhiệm của Thương Hội Bảo hiểm Việt Nam

1. Trước ngày 31 tháng 3 thường niên, đề xuất kiến nghị Bộ Tài chính về tỷ suất góp phần vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định này.

2. Tổ chức tuyên truyền thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 46. Điều khoản chuyển tiếp

Các hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã giao kết trước thời điểm ngày Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thì tiếp tục thực thi theo quy định của pháp lý tại thời gian giao phối hợp đồng. Trường hợp sửa đổi, tương hỗ update sau thời gian Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành, thực thi theo quy định tại Nghị định này.

Điều 47. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 3 năm 2021.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của nhà nước về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Nghị định số 214/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm trước đó đó của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của nhà nước về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW và những đối tượng người dùng vận dụng của Nghị định phụ trách thi hành Nghị định này.

……………………

Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng

Ngày 15/01/2021, nhà nước phát hành Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo đó, mỗi xe cơ giới chỉ được cấp 01 Giấy ghi nhận bảo hiểm, nếu bị mất thì chủ xe cơ giới phải có văn bản đề xuất kiến nghị doanh nghiệp bảo hiểm cấp lại. Thời hạn bảo hiểm riêng với xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy có thời hạn tối thiểu là 01 năm và tối đa là 03 năm. Đối với nhiều chủng loại xe cơ giới khác thì thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 01 năm và thời hạn tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định bảo vệ an toàn và uy tín kỹ thuật.

Bạn đang xem: Nghị định 03/2021/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ

_______

Số: 03/2021/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———–

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 15 tháng 01 năm 2021

NGHỊ ĐỊNH 03/2021/NĐ-CP

VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Giao thông lối đi bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

nhà nước phát hành Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Nghị định này quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới:

1. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

3. Quản lý, vận hành và khai thác cơ sở tài liệu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

4. Trách nhiệm của những bộ, cơ quan ngang bộ và những tổ chức triển khai có tương quan trong việc thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

Nghị định này vận dụng riêng với:

1. Chủ xe cơ giới tham gia giao thông vận tải lối đi bộ và hoạt động và sinh hoạt giải trí trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định của pháp lý.

3. Cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan đến việc thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ sau này được hiểu như sau:

1. Chủ xe cơ giới là chủ sở hữu xe cơ giới hoặc được chủ sở hữu xe cơ giới giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp xe cơ giới.

2. Xe cơ giới gồm có phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ cơ giới lối đi bộ và xe máy chuyên dùng, trong số đó:

a) Phương tiện giao thông vận tải lối đi bộ cơ giới lối đi bộ gồm xe xe hơi; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe xe hơi, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và nhiều chủng loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông lối đi bộ.

b) Xe máy chuyên dùng gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và nhiều chủng loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục tiêu quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh theo quy định của Luật Giao thông lối đi bộ.

3. Bên thứ ba là người bị thiệt hại về sức mạnh thể chất, tính mạng con người, tài sản do xe cơ giới gây ra, trừ những người dân sau:

a) Người lái xe, người trên chính chiếc xe đó.

b) Chủ sở hữu xe trừ trường hợp chủ sở hữu đã giao cho tổ chức triển khai, thành viên khác chiếm hữu, sử dụng chiếc xe đó.

4. Người được bảo hiểm là chủ xe cơ giới hoặc người lái xe có trách nhiệm dân sự được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

5. Xe cơ giới hoạt động và sinh hoạt giải trí là xe cơ giới có sự điều khiển và tinh chỉnh của người lái xe đang vận hành gồm di tán, dững xe, đỗ xe.

6. Tham gia giao thông vận tải lối đi bộ là việc chủ xe cơ giới, người lái xe điều khiển và tinh chỉnh xe cơ giới tham gia giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ.

Chương II

BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

Mục 1

ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM

Điều 4. Nguyên tắc tham gia bảo hiểm

1. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo Đk, mức phí bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm quy định tại Nghị định này.

2. Đối với mỗi xe cơ giới, trách nhiệm bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chỉ phát sinh theo một hợp đồng bảo hiểm duy nhất.

3. Ngoài việc tham gia hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo Đk, mức phí bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm quy định tại Nghị định này, chủ xe cơ giới và doanh nghiệp bảo hiểm trọn vẹn có thể thỏa thuận hợp tác tại hợp đồng bảo hiểm về mở rộng Đk bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm tăng thêm và mức phí bảo hiểm tương hỗ update tương ứng. Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm tách riêng phần bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong Giấy ghi nhận bảo hiểm.

Điều 5. Phạm vi bồi thường thiệt hại

1. Thiệt hại ngoài hợp đồng về sức mạnh thể chất, tính mạng con người và tài sản riêng với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

2. Thiệt hại về sức mạnh thể chất, tính mạng con người của hành khách do xe cơ giới gây ra.

Điều 6. Giấy ghi nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (sau này gọi là Giấy ghi nhận bảo hiểm)

1. Giấy ghi nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là dẫn chứng giao phối hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự giữa chủ xe cơ giới với doanh nghiệp bảo hiểm. Mỗi xe cơ giới được cấp 1 Giấy ghi nhận bảo hiểm. Chủ xe cơ giới bị mất Giấy ghi nhận bảo hiểm phải có văn bản đề xuất kiến nghị doanh nghiệp bảo hiểm (nơi đã cấp Giấy ghi nhận bảo hiểm) cấp lại Giấy ghi nhận bảo hiểm.

2. Khi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, chủ xe cơ giới được doanh nghiệp bảo hiểm cấp Giấy ghi nhận bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ cấp Giấy ghi nhận bảo hiểm cho chủ xe cơ giới khi chủ xe cơ giới đã đóng đủ phí bảo hiểm hoặc có thỏa thuận hợp tác với chủ xe cơ giới về thời hạn thanh toán phí bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Giấy ghi nhận bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm dữ thế chủ động thiết kế và phải gồm có những nội dung sau này:

a) Tên, địa chỉ, số điện thoại cảm ứng (nếu có) của chủ xe cơ giới.

b) Số biển trấn áp hoặc số khung, số máy.

c) Loại xe, trọng tải, số chỗ ngồi, mục tiêu sử dụng riêng với xe xe hơi.

d) Tên, địa chỉ, số điện thoại cảm ứng đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm.

đ) Mức trách nhiệm bảo hiểm dân sự riêng với bên thứ ba và hành khách.

e) Trách nhiệm của chủ xe cơ giới, người lái xe khi xẩy ra tai nạn không mong muốn.

g) Thời hạn bảo hiểm, phí bảo hiểm, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm.

h) Ngày, tháng, năm cấp Giấy ghi nhận bảo hiểm.

i) Mã số, mã vạch được Đk, quản trị và vận hành và sử dụng theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ để tàng trữ, chuyển tải và truy xuất thông tin định danh doanh nghiệp bảo hiểm và nội dung cơ bản của Giấy ghi nhận bảo hiểm.

4. Trường hợp cấp Giấy ghi nhận bảo hiểm điện tử, doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ những quy định của Luật Giao dịch điện tử và những văn bản hướng dẫn thi hành; Giấy ghi nhận bảo hiểm điện tử phải tuân thủ khá đầy đủ những quy định hiện hành và phản ánh khá đầy đủ những nội dung quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 7. Phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm

1. Phí bảo hiểm là khoản tiền mà chủ xe cơ giới phải thanh toán cho doanh nghiệp bảo hiểm lúc mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Bộ Tài chính quy định phí bảo hiểm nhờ vào số liệu thống kê, bảo vệ kĩ năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm, tương ứng với Đk bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm, mức độ rủi ro không mong muốn theo loại xe cơ giới và mục tiêu sử dụng.

3. Căn cứ vào lịch sử dân tộc tai nạn không mong muốn của từng xe cơ giới và khả năng đồng ý rủi ro không mong muốn của tớ, doanh nghiệp bảo hiểm dữ thế chủ động xem xét, kiểm soát và điều chỉnh tăng phí bảo hiểm. Mức tăng phí bảo hiểm tối đa là 15% tính trên phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định.

4. Đối với những xe cơ giới được phép mua bảo hiểm có thời hạn khác một năm, phí bảo hiểm được xem nhờ vào phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định và tương ứng với thời hạn được bảo hiểm. Cách tính rõ ràng như sau:

Phí bảo hiểm phải nộp = Phí bảo hiểm năm theo loại xe cơ giới x Thời hạn được bảo hiểm (ngày) 365 (ngày)

Trường hợp thời hạn được bảo hiểm từ 30 ngày trở xuống, phí bảo hiểm phải nộp được xem bằng phí bảo hiểm năm theo loại xe cơ giới/(chia) cho 12 tháng.

5. Việc thanh toán phí bảo hiểm thực thi theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 8. Mức trách nhiệm bảo hiểm

1. Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa mà doanh nghiệp bảo hiểm trọn vẹn có thể phải trả riêng với thiệt hại về sức mạnh thể chất, tính mạng con người và tài sản của bên thứ ba và hành khách do xe cơ giới gây ra trong mọi vụ tai nạn không mong muốn xẩy ra thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại.

2. Căn cứ ngân sách thực tiễn về giá dịch vụ khám, điều trị, chăm sóc y tế và ngân sách khắc phục thiệt hại riêng với tài sản, Bộ Tài chính quy định mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Điều 9. Thời hạn và hiệu lực hiện hành bảo hiểm

1. Thời hạn ghi trên Giấy ghi nhận bảo hiểm rõ ràng:

a) Đối với xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và nhiều chủng loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông lối đi bộ, thời hạn bảo hiểm tối thiểu là một năm và tối đa là 3 năm.

b) Đối với những xe cơ giới còn sót lại, thời hạn bảo hiểm tối thiểu là một năm và thời hạn tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định bảo vệ an toàn và uy tín kỹ thuật và bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên định kỳ có thời hạn trên một năm.

c) Trong những trường hợp sau, thời hạn bảo hiểm dưới một năm: Xe cơ giới quốc tế tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông vận tải lối đi bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới một năm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới nhỏ hơn một năm theo quy định của pháp lý; xe cơ giới thuộc đối tượng người dùng Đk trong thời điểm tạm thời theo quy định của Bộ Công an.

d) Trường hợp chủ xe cơ giới có nhiều xe tham gia bảo hiểm vào nhiều thời gian rất khác nhau trong năm nhưng đến năm tiếp theo có nhu yếu đưa về cùng thuở nào điểm bảo hiểm để quản trị và vận hành, thời hạn bảo hiểm của những xe này trọn vẹn có thể nhỏ hơn một năm và bằng thời hạn hiệu lực hiện hành còn sót lại của hợp đồng bảo hiểm giao kết thứ nhất của năm dó. Thời hạn bảo hiểm của năm tiếp theo riêng với những hợp đồng bảo hiểm, Giấy ghi nhận bảo hiểm sau khoản thời hạn được đưa về cùng thời gian thực thi theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này.

2. Hiệu lực bảo hiểm khởi đầu và kết thúc theo thời hạn ghi trên Giấy ghi nhận bảo hiểm.

3. Trong thời hạn còn hiệu lực hiện hành ghi trên Giấy ghi nhận bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe cơ giới, mọi quyền lợi bảo hiểm tương quan đến trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cũ vẫn còn đấy hiệu lực hiện hành riêng với chủ xe cơ giới mới.

Điều 10. Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

1. Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong những trường hợp phải tịch thu Giấy ghi nhận Đk xe, biển số xe theo quy định của Bộ Công an.

2. Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp chủ xe cơ giới không thanh toán đủ phí bảo hiểm theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định này.

3. Đơn phương đình chỉ thực thi hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở tính phí bảo hiểm dẫn đến tăng, giảm những rủi ro không mong muốn được bảo hiểm.

Điều 11. Hậu quả pháp lý của việc chấm hết hợp đồng bảo hiểm

1. Trường hợp chấm hết hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này:

a) Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải thông tin bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm kèm theo Giấy ghi nhận bảo hiểm muốn chấm hết và Giấy ghi nhận tịch thu giấy ghi nhận Đk xe, biển số xe hoặc quyết định hành động, thông tin của cơ quan có thẩm quyền về việc tịch thu Giấy ghi nhận Đk xe, biển số xe.

Hợp đồng bảo hiểm chấm hết từ thời gian doanh nghiệp bảo hiểm nhận được tin báo chấm hết hợp đồng bảo hiểm. Thời điểm chấm hết hợp đồng bảo hiểm được xác lập như sau:

– Trường hợp bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm gửi thông tin bằng hình thức trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, thời gian chấm hết hợp đồng bảo hiểm tính từ thời gian ghi vào số tiếp nhận của doanh nghiệp bảo hiểm.

– Trường hợp bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm gửi thông tin bằng hình thức fax hoặc khối mạng lưới hệ thống thư điện tử, thời gian chấm hết hợp đồng bảo hiểm tính từ thời gian doanh nghiệp bảo hiểm nhận fax, nhận thư điện tử.

b) Trong thời hạn 5 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được tin báo, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn trả phí bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm tương ứng với thời hạn còn sót lại của hợp đồng bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm, sau khoản thời hạn đã trừ những ngân sách hợp lý có tương quan đến hợp đồng bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm không phải hoàn phí bảo hiểm trong trường hợp đã xẩy ra sự kiện bảo hiểm và phát sinh trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trước lúc hợp đồng bảo hiểm bị chấm hết.

c) Trường hợp bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không thông tin về việc chấm hết hợp đồng bảo hiểm, nhưng doanh nghiệp bảo hiểm có những dẫn chứng rõ ràng về việc xe cơ giới thuộc trường hợp được chấm hết hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông tin bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm và những dẫn chứng về việc xe cơ giới thuộc trường hợp chấm hết hợp đồng bảo hiểm.

Sau 15 ngày Tính từ lúc ngày nhận được tin báo mà bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không thực thi những thủ tục chấm hết hợp đồng bảo hiểm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, hợp đồng bảo hiểm mặc nhiên được chấm hết. Doanh nghiệp bảo hiểm thực thi hoàn phí bảo hiểm theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. Trường hợp xẩy ra sự kiện bảo hiểm trong vòng 15 ngày Tính từ lúc ngày doanh nghiệp bảo hiểm gửi thông tin cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về việc chấm hết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải phụ trách bồi thường cho những người dân được bảo hiểm.

2. Trường hợp chấm hết hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này:

a) Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm hết hiệu lực hiện hành vào trong ngày tiếp theo đó ngày bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải thanh toán phí bảo hiểm.

Trong thời hạn 5 ngày thao tác Tính từ lúc ngày hợp đồng bảo hiểm chấm hết hiệu lực hiện hành, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông tin bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về việc chấm hết hợp đồng bảo hiểm và hoàn trả cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phần phí bảo hiểm đã thanh toán thừa (nếu có) hoặc yêu cầu bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm thanh toán đủ phí bảo hiểm đến thời gian chấm hết hợp đồng bảo hiểm.

b) Doanh nghiệp bảo hiểm không phải hoàn phí bảo hiểm trong trường hợp đã xẩy ra sự kiện bảo hiểm và phát sinh trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trước lúc hợp đồng bảo hiểm bị chấm hết.

c) Doanh nghiệp bảo hiểm không còn trách nhiệm bồi thường cho những người dân được bảo hiểm khi xẩy ra sự kiện bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm chấm hết từ thời gian bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm nhận được tin báo chấm hết hợp đồng bảo hiểm. Thời điểm chấm hết hợp đồng bảo hiểm được xác lập như sau:

– Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm gửi thông tin bằng hình thức trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, thời gian chấm hết hợp đồng bảo hiểm tính từ thời gian bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm ký nhận thông tin.

– Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm gửi thông tin bằng hình thức fax hoặc khối mạng lưới hệ thống thư điện tử, thời gian chấm hết hợp đồng bảo hiểm tính từ thời gian bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm nhận fax, nhận thư điện tử.

d) Hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc thời gian chủ xe cơ giới thanh toán đủ phí bảo hiểm và được doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận đồng ý bằng văn bản.

3. Trường hợp đơn phương đình chỉ thực thi hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định này:

a) Trường hợp đơn phương đình chỉ thực thi hợp đồng báo hiểm khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến giảm những rủi ro không mong muốn được bảo hiểm nhưng doanh nghiệp bảo hiểm khước từ giảm phí bảo hiểm:

Bên mua bảo hiểm phải thông tin bằng văn bản trong vòng 5 ngày thao tác Tính từ lúc ngày doanh nghiệp bảo hiểm khước từ giảm phí bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm chấm hết từ thời gian doanh nghiệp bảo hiểm nhận được tin báo chấm hết hợp đồng bảo hiểm. Hậu quả pháp lý của việc chấm hết hợp đồng bảo hiểm thực thi theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

b) Trường hợp đơn phương đình chỉ thực thi hợp đồng bảo hiểm khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng những rủi ro không mong muốn được bảo hiểm, nhưng bên mua bảo hiểm khước từ tăng phí bảo hiểm:

Doanh nghiệp bảo hiểm phải thông tin bằng văn bản trong vòng 5 ngày thao tác Tính từ lúc ngày bên mua bảo hiểm khước từ tăng phí bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm chấm hết từ thời gian bên mua bảo hiểm nhận được tin báo chấm hết hợp đồng bảo hiểm.

Trong vòng 5 ngày thao tác Tính từ lúc ngày chấm hết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn trả phí bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm tương ứng với thời hạn còn sót lại của hợp đồng bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm, sau khoản thời hạn đã trừ những ngân sách hợp lý có tương quan đến hợp đồng bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm không phải hoàn phí bảo hiểm trong trường hợp đã xẩy ra sự kiện bảo hiểm và phát sinh trách nhiệm bồi thường.

Điều 12. Giám định thiệt hại

1. Khi xẩy ra tai nạn không mong muốn, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền phải phối hợp ngặt nghèo với chủ xe cơ giới, người lái xe và bên thứ ba hoặc người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của những bên tương quan thực thi việc giám định tổn thất để xác lập nguyên nhân và mức độ tổn thất. Kết quả giám định phải lập thành văn bản có chữ ký của những bên tương quan. Chi tiêu giám định thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm chi trả.

2. Trường hợp chủ xe cơ giới, người lái xe không thống nhất về nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm xác lập, hai bên trọn vẹn có thể trưng cầu giám định viên độc lập, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác trong hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp những bên không thoả thuận được việc trưng cầu giám định viên độc lập, một trong những bên được yêu cầu Tòa án nơi xẩy ra tổn thất hoặc nơi cư trú của người được bảo hiểm chỉ định giám định viên độc lập. Kết luận của giám định viên độc lập có mức giá trị bắt buộc riêng với những bên.

3. Trường hợp kết luận của giám định viên độc lập khác với kết luận giám định của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả ngân sách giám định viên độc lập. Trường hợp kết luận của giám định viên độc lập trùng với kết luận giám định của doanh nghiệp bảo hiểm, chủ xe cơ giới, người lái xe phải trả ngân sách giám định viên độc lập.

4. Trong trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không thể thực thi được việc giám định, doanh nghiệp bảo hiểm được vị trí căn cứ vào những biên bản, kết luận của những cty hiệu suất cao có thẩm quyền và những tài liệu tương quan để xác lập nguyên nhân và mức độ thiệt hại.

Điều 13. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại riêng với những trường hợp sau:

1. Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại.

2. Người lái xe gây tai nạn không mong muốn cố ý bỏ chạy không thực thi trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trường hợp người lái xe gây tai nạn không mong muốn cố ý bỏ chạy nhưng đã thực thi trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

từ khóa quan tâm: Thông tư 47/2020/TT-BGDĐT

3. Người lái xe chưa đủ độ tuổi hoặc quá độ tuổi điều khiển và tinh chỉnh xe cơ giới theo quy định pháp lý về giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ; người lái xe không còn Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ (có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp phép tiên tiến và phát triển nhất trong khối mạng lưới hệ thống thông tin quản trị và vận hành Giấy phép lái xe) hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa hoặc sử dụng Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng tại thời gian xẩy ra tai nạn không mong muốn hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không thích hợp riêng với xe cơ giới nên phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp người lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc bị tịch thu Giấy phép lái xe thì sẽ là không còn Giấy phép lái xe.

4. Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp gồm có: hạ thấp giá trị thương mại, thiệt hại gắn sát với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.

5. Thiệt hại riêng với tài sản do lái xe điều khiển và tinh chỉnh xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp lý.

6. Thiệt hại riêng với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn không mong muốn.

7. Thiệt hại riêng với tài sản đặc biệt quan trọng gồm có: vàng, bạc, đá quý, nhiều chủng loại sách vở có mức giá trị như tiền, dụng cụ thời cổ xưa, tranh vẽ quý và hiếm, thi hài, tro cốt.

8. Chiến tranh, khủng bố, động đất.

Điều 14. Bồi thường bảo hiểm

1. Khi tai nạn không mong muốn xẩy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho những người dân được bảo hiểm số tiền mà người được bảo hiểm đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho những người dân bị thiệt hại.

Trường hợp người được bảo hiểm chết, mất khả năng hành vi dân sự theo quyết định hành động của Tòa án, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường trực tiếp cho những người dân bị thiệt hại hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) hoặc đại diện thay mặt thay mặt của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại mất khả năng hành vi dân sự theo quyết định hành động của Tòa án hoặc chưa đủ sáu tuổi).

2. Trong vòng 3 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được tin báo của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về vụ tai nạn không mong muốn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường riêng với thiệt hại về sức mạnh thể chất, tính mạng con người, rõ ràng:

a) Trường hợp đã xác lập được vụ tai nạn không mong muốn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại:

– 70% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ riêng với trường hợp tử vong.

– 50% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ riêng với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

b) Trường hợp chưa xác lập được vụ tai nạn không mong muốn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại:

– 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ riêng với trường hợp tử vong.

– 10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ riêng với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

3. Mức bồi thường bảo hiểm:

a) Mức bồi thường rõ ràng về sức mạnh thể chất, tính mạng con người được xác lập theo từng loại thương tật, thiệt hại theo Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về sức mạnh thể chất, tính mạng con người theo quy định tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này hoặc theo thoả thuận (nếu có) giữa người được bảo hiểm và người bị thiệt hại hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) hoặc đại diện thay mặt thay mặt của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại mất khả năng hành vi dân sự theo quyết định hành động của Tòa án hoặc chưa đủ sáu tuổi), nhưng không vượt quá mức cần thiết bồi thường quy định tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp có quyết định hành động của Tòa án thì vị trí căn cứ vào quyết định hành động của Tòa án nhưng không vượt quá mức cần thiết bồi thường quy định tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp nhiều xe cơ giới gây tai nạn không mong muốn dẫn đến thiệt hại về sức mạnh thể chất, tính mạng con người, mức bồi thường được xác lập theo mức độ lỗi của người được bảo hiểm nhưng tổng mức bồi thường không vượt quá mức cần thiết trách nhiệm bảo hiểm.

Đối với vụ tai nạn không mong muốn được cơ quan có thẩm quyền xác lập nguyên nhân do lỗi trọn vẹn của bên thứ ba, thì mức bồi thường bảo hiểm về sức mạnh thể chất, tính mạng con người riêng với những đối tượng người dùng thuộc bên thứ ba bằng 50% mức bồi thường quy định tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này hoặc theo thoả thuận (nếu có) giữa người được bảo hiểm hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) hoặc đại diện thay mặt thay mặt của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại mất khả năng hành vi dân sự theo quyết định hành động của Tòa án hoặc chưa đủ sáu tuổi), nhưng không vượt quá 50% mức bồi thường quy định tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này.

b) Mức bồi thường rõ ràng về thiệt hại riêng với tài sản/1 vụ tai nạn không mong muốn được xác lập theo thiệt hại thực tiễn và theo mức độ lỗi của người được bảo hiểm nhưng không vượt quá mức cần thiết trách nhiệm bảo hiểm.

4. Doanh nghiệp bảo hiểm không còn trách nhiệm bồi thường phần vượt quá mức cần thiết trách nhiệm bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính, trừ trường hợp chủ xe cơ giới tham gia hợp đồng bảo hiểm tự nguyện.

5. Trường hợp nhiều hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự được giao kết cho cùng một xe cơ giới, số tiền bồi thường chỉ được xử lý và xử lý theo hợp đồng bảo hiểm giao kết thứ nhất. Doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn trả cho bên mua bảo hiểm 100% phí bảo hiểm đã đóng riêng với những hợp đồng bảo hiểm còn sót lại.

Điều 15. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối phù thích hợp với bên mua bảo hiểm và những bên có tương quan để tích lũy 1 bộ hồ sơ bồi thường bảo hiểm và phụ trách trước pháp lý về tính chất đúng chuẩn, khá đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ bồi thường bảo hiểm. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm gồm có những tài liệu sau:

1. Tài liệu tương quan đến xe, người lái xe (Bản sao công chứng hoặc Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khoản thời hạn đã so sánh với bản chính) do bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phục vụ:

a) Giấy Đk xe (hoặc bản sao xác nhận Giấy Đk xe kèm bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán còn hiệu lực hiện hành, thay cho bản chính Giấy Đk xe trong thời hạn tổ chức triển khai tín dụng thanh toán giữ bản chính Giấy Đk xe) hoặc chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và chứng tử nguồn gốc xe (trường hợp không còn giấy Đk xe).

b) Giấy phép lái xe.

c) Giấy chứng tỏ nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc những sách vở tùy thân khác của người lái xe.

d) Giấy ghi nhận bảo hiểm.

2. Tài liệu chứng tỏ thiệt hại về sức mạnh thể chất, tính mạng con người (Bản sao của những cơ sở y tế hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khoản thời hạn đã so sánh với bản chính) do bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phục vụ:

a) Giấy ghi nhận thương tích.

b) Hồ sơ bệnh án.

c) Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an hoặc kết quả giám định của Cơ quan giám định pháp y riêng với trường hợp nạn nhân chết trên phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ, chết do tai nạn không mong muốn.

3. Tài liệu chứng tỏ thiệt hại riêng với tài sản do bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phục vụ:

a) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ về việc sửa chữa thay thế, thay mới tài sản bị thiệt hại do tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ gây ra (trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm thực thi sửa chữa thay thế, khắc phục thiệt hại, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm tích lũy sách vở này).

b) Các sách vở, hóa đơn, chứng từ tương quan đến ngân sách phát sinh mà chủ xe cơ giới đã chi ra để giảm thiểu tổn thất hay để thực thi theo phía dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.

4. Bản sao những tài liệu tương quan của cơ quan Công an do doanh nghiệp bảo hiểm tích lũy trong những vụ tai nạn không mong muốn gây tử vong riêng với bên thứ ba và hành khách, gồm có: Thông báo kết quả khảo sát, xác minh, xử lý và xử lý vụ tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ hoặc Thông báo kết luận khảo sát xử lý và xử lý vụ tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ.

5. Biên bản giám định xác lập nguyên nhân và mức độ tổn thất do doanh nghiệp bảo hiểm lập được thống nhất giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm.

Điều 16. Thời hạn yêu cầu, thanh toán bồi thường

1. Thời hạn yêu cầu bồi thường là một năm Tính từ lúc ngày xẩy ra tai nạn không mong muốn, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp lý.

2. Trong thời hạn 5 ngày thao tác Tính từ lúc ngày xẩy ra tai nạn không mong muốn (trừ trường hợp bất khả kháng), bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải gửi thông tin tai nạn không mong muốn bằng văn bản hoặc trải qua hình thức điện tử cho doanh nghiệp bảo hiểm.

3. Thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là 15 ngày Tính từ lúc lúc nhận được khá đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ và không thật 30 ngày Tính từ lúc lúc nhận được khá đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ.

4. Trường hợp từ chối bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông tin bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm biết nguyên do từ chối bồi thường trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày nhận được khá đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ.

Điều 17. Quyền của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm

Ngoài những quyền quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm có quyền tính phí bảo hiểm vào ngân sách hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trong trường hợp bên mua bảo hiểm là cty sản xuất marketing thương mại; được sắp xếp phí bảo hiểm trong kinh phí góp vốn đầu tư hoạt động và sinh hoạt giải trí thường xuyên của cơ quan, cty trong trường hợp bên mua bảo hiểm là cơ quan hành chính, cty sự nghiệp của Nhà nước.

Điều 18. Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm

Ngoài những trách nhiệm và trách nhiệm quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm có trách nhiệm và trách nhiệm:

1. Phối phù thích hợp với doanh nghiệp bảo hiểm xem xét tình trạng xe trước lúc cấp Giấy ghi nhận bảo hiểm.

2. Kịp thời thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm để vận dụng phí bảo hiểm thích hợp cho thời hạn còn sót lại của hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng những rủi ro không mong muốn được bảo hiểm.

3. Luôn mang theo Giấy ghi nhận bảo hiểm còn hiệu lực hiện hành (bản cứng hoặc bản điện tử) khi tham gia giao thông vận tải lối đi bộ, xuất trình sách vở này khi có yêu cầu của lực lượng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ và cơ quan hiệu suất cao có thẩm quyền khác theo quy định của pháp lý.

4. Tuân thủ những quy định về đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ.

5. Khi tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ xẩy ra, phải có trách nhiệm:

a) Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm để phối hợp xử lý và xử lý, tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về sức mạnh thể chất, tính mạng con người và tài sàn, bảo vệ hiện trường tai nạn không mong muốn; thông tin ngay cho cơ quan Công an hoặc cơ quan ban ngành thường trực địa phương nơi sớm nhất để phối hợp xử lý và xử lý vụ tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ theo quy định và phối phù thích hợp với cơ quan hiệu suất cao trong việc khảo sát, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ.

b) Không được di tán, tháo gỡ hoặc sửa chữa thay thế tài sản khi chưa tồn tại ý kiến chấp thuận đồng ý của doanh nghiệp bảo hiểm; trừ trường hợp thiết yếu để đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín, đề phòng hạn chế thiệt hại về sức mạnh thể chất, tính mạng con người và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

c) Chủ động tích lũy và phục vụ những tài liệu quy định trong hồ sơ bồi thường bảo hiểm thuộc trách nhiệm của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm quy định tại Điều 15 Nghị định này.

d) Tạo Đk thuận tiện cho doanh nghiệp bảo hiểm trong quy trình xác minh những tài liệu do mình phục vụ.

6. Thông báo và trả tiền bồi thường cho những người dân bị thiệt hại hoặc người thừa kế hoặc đại diện thay mặt thay mặt của người bị thiệt hại biết số tiền họ được doanh nghiệp bảo hiểm trả riêng với từng trường hợp thiệt hại về sức mạnh thể chất, tính mạng con người theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 14 Nghị định này.

7. Thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều 11 Nghị định này.

Điều 19. Quyền của doanh nghiệp bảo hiểm

Ngoài những quyền theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền:

1. Yêu cầu bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phục vụ đủ và trung thực những nội dung đã được quy định trong Giấy ghi nhận bảo hiểm; xem xét tình trạng xe cơ giới trước lúc cấp Giấy ghi nhận bảo hiểm.

2. Giảm trừ tối đa 5% số tiền bồi thường thiệt hại riêng với tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không thông tin tai nạn không mong muốn cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định này hoặc sau khoản thời hạn xẩy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phát hiện trong quy trình thực thi hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không thực thi trách nhiệm và trách nhiệm thông tin khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng những rủi ro không mong muốn được bảo hiểm.

3. Sau khi đã thực thi tạm ứng bồi thường theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định này, có quyền yêu cầu Ban điều hành quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hoàn trả số tiền đã tạm ứng bồi thường trong trường hợp tai nạn không mong muốn được xác lập thuộc loại trừ trách nhiệm bảo hiểm hoặc khoản tiền tạm ứng bồi thường vượt mức bồi thường bảo hiểm theo quy định trong trường hợp tai nạn không mong muốn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại.

4. Đề nghị cơ quan Công an phục vụ bản sao những tài liệu tương quan đến vụ tai nạn không mong muốn theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định này.

5. Kiến nghị sửa đổi, tương hỗ update quy tắc, lao lý, biểu phí bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới phù phù thích hợp với thực tiễn triển khai quy mô bảo hiểm này.

Điều 20. Nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm

Ngoài những trách nhiệm và trách nhiệm theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm và trách nhiệm:

1. Bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo như đúng Đk, mức phí bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm quy định tại Nghị định này và cấp Giấy ghi nhận bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm gồm có những nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định này.

2. Thiết lập, duy trì hoạt động và sinh hoạt giải trí 24 giờ/7 ngày đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận thông tin tai nạn không mong muốn, hướng dẫn, giải đáp cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm và những bên có tương quan về những yếu tố tương quan tới bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

3. Tích hợp tính năng tra cứu Giấy ghi nhận bảo hiểm trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp bảo hiểm, được cho phép cơ quan có hiệu suất cao thanh tra, kiểm tra, giám sát và bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm tra cứu, xác minh thời hạn và hiệu lực hiện hành bảo hiểm của Giấy ghi nhận bảo hiểm.

4. Khi nhận được tin báo về tai nạn không mong muốn, trong vòng 1 giờ doanh nghiệp bảo hiểm phải hướng dẫn bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, chủ xe cơ giới những giải pháp đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín, đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm; phối hợp ngặt nghèo với bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, bên thứ ba và những bên tương quan trong vòng 24 giờ tổ chức triển khai thực thi việc giám định tổn thất xác lập nguyên nhân và mức độ tổn thất làm vị trí căn cứ xử lý và xử lý bồi thường bảo hiểm.

5. Thông báo cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người bị tai nạn không mong muốn biết số tiền bồi thường thiệt hại về sức mạnh thể chất, tính mạng con người và thanh toán số tiền bồi thường theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 14 Nghị định này.

6. Giải thích rõ quy tắc, lao lý và biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, đảm bảo bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phân biệt rõ giữa quy mô bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với nhiều chủng quy mô bảo hiểm tự nguyện khác.

7. Chủ động tích lũy những tài liệu quy định trong hồ sơ bồi thường bảo hiểm thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm quy định tại Điều 15 Nghị định này.

8. Tạm ứng bồi thường, chi trả bồi thường nhanh gọn và đúng chuẩn theo quy định của Nghị định này.

9. Thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm theo quy định tại điểm c khoản 1, điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 11 Nghị định này.

10. Thanh toán cho cơ quan Công an ngân sách sao chụp những hồ sơ, biên bản tai nạn không mong muốn đã được phục vụ theo quy định pháp lý và có trách nhiệm giữ gìn bí mật trong quy trình khảo sát.

11. Trong vòng 15 ngày trước lúc hết thời hạn bảo hiểm phải thông tin cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về việc hết thời hạn của hợp đồng bảo hiểm.

12. Đóng góp Quỹ bảo hiểm xe cơ giới theo quy định tại Điều 26 Nghị định này.

13. Phải hạch toán tách biệt lệch giá phí bảo hiểm, hoa hồng, bồi thường và những khoản ngân sách tương quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Chi tiêu tương quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không gồm có chi tương hỗ đại lý ngoài hoa hồng bảo hiểm đại lý được hưởng theo quy định của Bộ Tài chính, chi khuyến mại và chiết khấu thanh toán dưới mọi hình thức.

14. Xây dựng, triển khai, sắp xếp nhân sự trấn áp thực thi những quy định, quy trình về hoạt động và sinh hoạt giải trí trách nhiệm, trấn áp rủi ro không mong muốn, trấn áp nội bộ và phòng, chống gian lận trong marketing thương mại bảo hiểm tương quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

15. Chịu sự kiểm tra, giám sát của những cty nhà nước có thẩm quyền trong việc thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

16. Tổ chức thực thi chính sách bảo hiểm bắt buộc về trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Điều 21. Trách nhiệm lập và gửi văn bản báo cáo giải trình

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm lập và gửi những văn bản báo cáo giải trình riêng với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định sau:

1. Báo cáo trách nhiệm:

Doanh nghiệp bảo hiểm phải lập và gửi Bộ Tài chính những văn bản báo cáo giải trình trách nhiệm quý, năm bằng một trong những phương thức gồm gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và gửi qua khối mạng lưới hệ thống thư điện tử theo mẫu quy định tại Phụ lục II về Báo cáo về tình hình thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Phụ lục III về Báo cáo kết quả marketing thương mại bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới phát hành kèm theo Nghị định này, rõ ràng như sau:

a) Báo cáo quý: Thời gian chốt số liệu tính từ thời điểm ngày thứ nhất của tháng thứ nhất kỳ văn bản báo cáo giải trình đến ngày 30 hoặc 31 của tháng thời gian cuối quý thuộc kỳ văn bản báo cáo giải trình. Thời hạn gửi văn bản báo cáo giải trình quý chậm nhất là 30 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc quý.

b) Báo cáo năm: Thời gian chốt số liệu tính từ thời điểm ngày thứ nhất của tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của kỳ văn bản báo cáo giải trình. Thời hạn gửi văn bản báo cáo giải trình năm chậm nhất là 90 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc năm.

2. Ngoài những văn bản báo cáo giải trình theo quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm lập và gửi văn bản báo cáo giải trình đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tài chính bằng một trong những phương thức gồm gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và gửi qua khối mạng lưới hệ thống thư điện tử.

Điều 22. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm trước hết xử lý và xử lý trên cơ sở thương lượng, trường hợp không thương lượng được, những bên có quyền lựa chọn xử lý và xử lý tranh chấp trải qua hòa giải thương mại hoặc Trọng tài thương mại hoặc Tòa án.

Mục 2

PHÒNG, CHỐNG GIAN LẬN TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM

Điều 23. Trách nhiệm trong việc phòng, chống gian lận trong marketing thương mại bảo hiểm

1. Phòng, chống gian lận trong marketing thương mại bảo hiểm trong bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là việc thực thi những giải pháp nhằm mục đích ngăn ngừa, hạn chế những hành vi gian lận trong quy trình giao kết, thực thi hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nhằm mục đích chiếm đoạt một số trong những tiền từ doanh nghiệp bảo hiểm.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm dữ thế chủ động xây dựng quy trình, quy định và tổ chức triển khai thực thi những giải pháp nhằm mục đích phòng ngừa, phát hiện, giảm thiểu những hành vi gian lận trong marketing thương mại bảo hiểm; tổ chức triển khai công tác thao tác tuyên truyền phòng, chống gian lận trong marketing thương mại bảo hiểm, phối hợp ngặt nghèo với cơ quan hiệu suất cao để xác lập, ngăn ngừa, xử lý kịp thời hành vi gian lận để trục lợi bảo hiểm.

3. Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm có trách nhiệm dữ thế chủ động tham gia vào công tác thao tác phòng, chống gian lận trong marketing thương mại bảo hiểm. Trường hợp phát hiện những hành vi gian lận trong marketing thương mại bảo hiểm, kịp thời thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm và những cty hiệu suất cao có thẩm quyền.

4. Các cơ quan hiệu suất cao có tương quan phối phù thích hợp với doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm tổ chức triển khai công tác thao tác phòng, chống gian lận trong marketing thương mại bảo hiểm tại địa phận, bảo vệ ổn định trật tự xã hội trong quy trình triển khai thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Chương III

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

Điều 24. Nguyên tắc quản trị và vận hành, sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

1. Quỹ bảo hiểm xe cơ giới là Quỹ được xây dựng để thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chi tương hỗ nhân đạo; công tác thao tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ; tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ, chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tương quan nhằm mục đích góp thêm phần bảo vệ quyền lợi công cộng và đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín xã hội.

2. Quỹ bảo hiểm xe cơ giới do những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới góp phần, được quản trị và vận hành triệu tập tại Thương Hội Bảo hiểm Việt Nam, có tài năng khoản riêng tại ngân hàng nhà nước thương mại và được sử dụng con dấu của Thương Hội Bảo hiểm Việt Nam.

3. Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được quản trị và vận hành và sử dụng minh bạch, hiệu suất cao và đúng mục tiêu theo quy định tại Nghị định này.

Điều 25. Source hình thành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

1. Đóng góp của những doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Thu từ lãi tiền gửi.

3. Số dư Quỹ bảo hiểm xe cơ giới năm trước này được chuyển sang năm tiếp theo sử dụng.

4. Các nguồn tài trợ, tương hỗ của những tổ chức triển khai, thành viên.

5. Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Điều 26. Đóng góp Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

1. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm trích tối đa 1% tổng số phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thực tiễn thu được của những hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề để đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

2. Trước ngày 30 tháng bốn thường niên, Bộ Tài chính thông tin tỷ suất góp phần vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới trên cơ sở đề xuất kiến nghị của Thương Hội Bảo hiểm Việt Nam.

3. Doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thực thi góp phần vào thông tin tài khoản của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới theo thời hạn sau:

Xem thêm: KHBD: Giáo án Âm nhạc lớp 6 sách Kết nối tri thức và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường

a) Trước ngày 30 tháng 6 thường niên: Nộp 50% tổng số tiền theo quy định.

b) Trước ngày 31 tháng 12 thường niên: Nộp số tiền còn sót lại theo quy định.

4. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm lập và gửi Thương Hội Bảo hiểm Việt Nam văn bản báo cáo giải trình lệch giá phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (gồm có cả bản cứng và bản mềm) theo mẫu quy định tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này trong thời hạn chậm nhất là 90 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc năm.

Điều 27. Nội dung chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

1. Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được sử dụng cho những mục tiêu sau:

a) Chi tương hỗ nhân đạo với những mức rõ ràng như sau:

Trong những trường hợp không xác lập được xe gây tai nạn không mong muốn, xe không tham gia bảo hiểm và những trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại Điều 13 Nghị định này (trừ hành vi cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc của người bị thiệt hại): 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ riêng với trường hợp tử vong; 10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ riêng với những trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

Sau khi doanh nghiệp bảo hiểm đã thực thi tạm ứng bồi thường theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định này, Ban điều hành quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có trách nhiệm hoàn trả số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường trong trường hợp tai nạn không mong muốn được xác lập thuộc loại trừ trách nhiệm bảo hiểm hoặc khoản tiền tạm ứng bồi thường vượt mức bồi thường bảo hiểm theo quy định trong trường hợp tai nạn không mong muốn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại.

b) Công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ.

c) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ và chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

d) Chi tương hỗ cho lực lượng Công an trong công tác thao tác phối phù thích hợp với Thương Hội Bảo hiểm Việt Nam, Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe Cơ giới và những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong công tác thao tác đề phòng, hạn chế tổn thất, phòng chống gian lận trong marketing thương mại bảo hiểm và thực thi quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

đ) Hỗ trợ khen thưởng thành tích cho những tổ chức triển khai, thành viên có thành tích trong việc thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, đề phòng hạn chế tổn thất, tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ, bảo vệ trật tự bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ.

e) Chi hoàn thiện, duy trì hoạt động và sinh hoạt giải trí cơ sở tài liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

g) Chi cho hoạt động và sinh hoạt giải trí của Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Cơ quan vương quốc Việt Nam thực thi Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN.

h) Chi quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới gồm có: Chi lương, phụ cấp, những khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí góp vốn đầu tư công đoàn) và chi khen thưởng, phúc lợi cho nhân viên cấp dưới Văn phòng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới; chi phụ cấp trách nhiệm cho cỗ máy quản trị và vận hành và điều hành quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và nhân viên cấp dưới kiểm nhiệm của Văn phòng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới; ngân sách thuê văn phòng, shopping trang thiết bị, chi dịch vụ ngân hàng nhà nước và bưu điện; thuê truy thuế kiểm toán; chi công tác thao tác phí và tổ chức triển khai những cuộc họp của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

2. Bộ Tài chính hướng dẫn rõ ràng tỷ suất của từng nội dung chi quy định tại khoản 1 Điều này, ưu tiên thực thi những nội dung chi tương hỗ nhân đạo, chi công tác thao tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ và chi tuyên truyền, giáo dục đảm bảo phù phù thích hợp với tiềm năng xây dựng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Điều 28. Quản trị, điều hành quản lý hoạt động và sinh hoạt giải trí của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

1. Cơ cấu tổ chức triển khai quản trị, điều hành quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới gồm có Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới; Ban điều hành quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới; Ban trấn áp Quỹ bảo hiểm xe cơ giới. Văn phòng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới là cơ quan giúp việc cho cỗ máy quản trị, điều hành quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, được đặt tại cơ quan thường trực Thương Hội Bảo hiểm Việt Nam. Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được xây dựng theo quyết định hành động của Bộ trưởng Bộ Tài chính trên cơ sở đề xuất kiến nghị của Thương Hội bảo hiểm Việt Nam.

2. Báo cáo quyết toán năm của Quỹ (đã được tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán độc lập xác nhận) phải được gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm), những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trước thời điểm ngày 31 tháng 3 của năm tiếp Từ đó và công bố công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử của Thương Hội Bảo hiểm Việt Nam toàn bộ nội dung văn bản báo cáo giải trình quyết toán năm của Quỹ kèm theo ý kiến của tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán độc lập.

3. Bộ Tài chính quy định rõ ràng về cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai quản trị, điều hành quản lý và công tác thao tác lập dự trù, kế toán và quyết toán của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Điều 29. Thành lập Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

1. Trình tự thực thi đề xuất kiến nghị xây dựng Hội đồng quản trị và vận hành, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới:

a) Thương Hội Bảo hiểm Việt Nam (trường hợp xây dựng Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới), Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới (trường hợp thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới) phải gửi 1 bộ hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Tài chính đề xuất kiến nghị chấp thuận đồng ý.

b) Trong vòng 14 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành Quyết định xây dựng Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ, thay đổi thành viên Hội đồng thành viên Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới. Trường hợp từ chối chấp thuận đồng ý, Bộ Tài chính có văn bản lý giải rõ nguyên do.

2. Hồ sơ đề xuất kiến nghị xây dựng Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới gồm có những tài liệu sau:

a) 1 bản chính văn bản đề xuất kiến nghị xây dựng Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới theo mẫu quy định tại Phụ lục V phát hành kèm theo Nghị định này.

b) 1 bản sao Nghị quyết của Ban chấp hành khối Thương Hội Bảo hiểm Việt Nam trải qua đề xuất kiến nghị xây dựng Hội đồng Quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

3. Hồ sơ đề xuất kiến nghị thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới gồm có những tài liệu sau

a) 1 bản chính văn bản đề xuất kiến nghị thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới theo mẫu quy định tại Phụ lục VI phát hành kèm theo Nghị định này.

b) 1 bản sao Nghị quyết của Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới trải qua đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ về thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Điều 30. Quy trình, thủ tục và hồ sơ chi trả tương hỗ nhân đạo

1. Việc chi trả tương hỗ nhân đạo phải đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối tượng người dùng quy định.

2. Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình, thù tục và hồ sơ chi tương hỗ nhân đạo từ Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, hoàn trả những khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 27 Nghị định này.

Chương IV

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

Điều 31. Nguyên tắc quản trị và vận hành, vận hành và khai thác Cơ sở tài liệu

1. Cơ sở tài liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là cơ sở tài liệu thống kê, update và khối mạng lưới hệ thống hoá toàn bộ thông tin tương quan đến xe cơ giới và chủ xe cơ giới tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định tại Nghị định này (Cơ sở tài liệu) phục vụ cho công tác thao tác quản trị và vận hành, giám sát của Nhà nước và hoạt động và sinh hoạt giải trí của doanh nghiệp bảo hiểm. Cơ sở tài liệu phải bảo vệ không vi phạm quyền của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, không gồm có phạm vi, khuôn khổ bí mật của Nhà nước.

2. Cơ sở tài liệu phải bảo vệ link với khối mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu về kiểm định bảo vệ an toàn và uy tín kỹ thuật và bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, Đk xe cơ giới, vi phạm bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ, cơ sở tài liệu về tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ và cơ sở tài liệu có tương quan khác, bảo vệ kĩ năng tăng cấp, tích phù thích hợp với khối mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu chung của toàn thị trường bảo hiểm.

3. Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới quản trị và vận hành, quản trị, vận hành, khai thác, tăng trưởng và duy trì hoạt động và sinh hoạt giải trí của Cơ sở tài liệu. Các doanh nghiệp bảo hiểm phục vụ, update thông tin, tài liệu; đồng thời là cty thụ hưởng, khai thác, sử dụng Cơ sở tài liệu.

4. Bộ Tài chính giám sát việc quản trị và vận hành, quản trị, vận hành, khai thác và tăng trưởng Cơ sở tài liệu quy định tại Nghị định này.

5. tin tức, tài liệu phải được lưu giữ bảo vệ an toàn và uy tín, bảo mật thông tin, phòng tránh khỏi những sự cố, thảm họa trọn vẹn có thể xẩy ra và ngăn ngừa sự xâm nhập, truy vấn phạm pháp từ bên phía ngoài.

Điều 32. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị và vận hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

1. Xây dựng và triển khai thực thi những chủ trương quản trị và vận hành, phân quyền, quản trị, update tài liệu, khai thác, sử dụng và bảo mật thông tin thông tin Cơ sở tài liệu.

2. Phối phù thích hợp với những doanh nghiệp bảo hiểm tổng hợp kiến nghị tăng cấp, hoàn thiện Cơ sở tài liệu để văn bản báo cáo giải trình Bộ Tài chính; thực thi kiểm soát và điều chỉnh, hoàn thiện thông số kỹ thuật kỹ thuật khối mạng lưới hệ thống và triển khai những dự án công trình bất Động sản link, tăng cấp Cơ sở tài liệu; văn bản báo cáo giải trình Bộ Tài chính tiến độ, kết quả thực thi.

3. Kiểm tra, theo dõi thường xuyên việc update thông tin, tài liệu định kỳ của doanh nghiệp bảo hiểm; tiếp nhận, tổng hợp những trở ngại vất vả, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp bảo hiểm và xử lý và xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, Hội đồng Quản lý Quỹ văn bản báo cáo giải trình Bộ Tài chính để xem xét, xử lý và xử lý.

4. Trước ngày 20 của tháng tiếp theo đó Tính từ lúc ngày kết thúc quý, tổng hợp, văn bản báo cáo giải trình Bộ Tài chính về tình hình update tài liệu của những doanh nghiệp bảo hiểm.

Điều 33. Nhiệm vụ và quyền hạn của doanh nghiệp bảo hiểm

1. Trách nhiệm xây dựng và vận hành khối mạng lưới hệ thống công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin đảm bảo việc thống kê và update tình hình triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đảm bảo link vào cơ sở tài liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Doanh nghiệp bảo hiểm phải phục vụ lên khối mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu tối thiểu những thông tin sau:

a) tin tức về chủ xe cơ giới: Tên, địa chỉ, số điện thoại cảm ứng (nếu có), số Giấy chứng tỏ nhân dân/Thẻ căn cước công dân của chủ xe cơ giới hoặc số hộ chiếu (riêng với chủ xe cơ giới là thành viên);

b) tin tức về xe cơ giới: số biển trấn áp hoặc số khung, số máy, loại xe, trọng tải (riêng với xe xe hơi), số chỗ ngồi (riêng với xe xe hơi), mục tiêu sử dụng xe (riêng với xe xe hơi), thương hiệu, dung tích, màu sơn, năm sản xuất;

c) tin tức về doanh nghiệp bảo hiểm: Tên, địa chỉ, số điện thoại cảm ứng đường dây nóng;

d) Mức trách nhiệm bảo hiểm dân sự riêng với bên thứ ba và hành khách;

đ) Trách nhiệm của chủ xe cơ giới, người lái xe khi xẩy ra tai nạn không mong muốn;

e) Thời hạn bảo hiểm, số giấy ghi nhận bảo hiểm, phí bảo hiểm, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm, ngày cấp đơn, nơi cấp đơn; người cấp đơn (nếu có);

g) tin tức bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; thông tin tai nạn không mong muốn, xử phạt vi phạm hành chính, Đk, đăng kiểm tương quan tới xe cơ giới tích lũy được trải qua link với cơ sở tài liệu của Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải lối đi bộ.

2. Định kỳ trước thời điểm ngày 15 hàng tháng thực thi link, nhập tài liệu vào Cơ sở tài liệu, bảo vệ thời hạn, tính đúng chuẩn và khá đầy đủ của tài liệu theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không thực thi, sẽ bị xem xét, hạn chế quyền khai thác và sử dụng Cơ sở tài liệu.

3. Được quyền khai thác tài liệu của doanh nghiệp mình và tài liệu chung, tổng hợp của toàn thị trường về tình hình triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

4. Thông báo những vướng mắc trong quy trình khai thác, sử dụng và đề xuất kiến nghị kiến nghị xử lý và xử lý gửi Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

5. Phối phù thích hợp với Quỹ bảo hiểm xe cơ giới trong việc kiểm soát và điều chỉnh, hoàn thiện thông số kỹ thuật kỹ thuật khối mạng lưới hệ thống và triển khai những dự án công trình bất Động sản link, tăng cấp Cơ sở tài liệu.

6. Các trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định pháp lý.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 34. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

1. Tổ chức tuyên truyền thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo hiệu suất cao, trách nhiệm quản trị và vận hành nhà nước.

2. Ban hành Thông tư quy định về mức phí bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm, tỷ suất rõ ràng của từng nội dung chi của Quỹ bảo hiẻm xe cơ giới, quy định rõ ràng về cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai quản trị, điều hành quản lý và công tác thao tác lập dự trù, kế toán và quyết toán của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, quy trình, thủ tục và hồ sơ chi tương hỗ nhân đạo từ Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, hoàn trả những khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định này.

3. Thông báo mức góp phần Quỹ bảo hiểm xe Cơ giới thường niên trên cơ sở đề xuất kiến nghị của Thương Hội Bảo hiểm Việt Nam.

4. Kiểm tra, giám sát việc quản trị và vận hành, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới; giám sát việc quản trị và vận hành, quản trị, vận hành, khai thác và tăng trưởng Cơ sở tài liệu.

5. Chủ trì thanh tra, kiểm tra, giám sát những doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

6. Chủ trì hướng dẫn Thương Hội Bảo hiểm Việt Nam, những doanh nghiệp bảo hiểm triển khai xây dựng cơ sở tài liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

7. Bộ Tài chính phát hành Quyết định xây dựng, chỉ định những thành viên của Cơ quan Quốc gia Việt Nam thực thi Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN.

Điều 35. Trách nhiệm của Bộ Công an

1. Tổ chức tuyên truyền thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo hiệu suất cao, trách nhiệm quản trị và vận hành nhà nước.

2. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ và lực lượng Cảnh sát khác tương quan giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính chủ xe cơ giới, người lái xe tham gia giao thông vận tải lối đi bộ vi phạm quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

3. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ, Cảnh sát khảo sát phục vụ bản sao những tài liệu tương quan đến những vụ tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định này, trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày có kết quả khảo sát.

4. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ và lực lượng Cảnh sát khác tương quan có trách nhiệm đấu tranh phòng chống tội phạm trong nghành nghề bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của xe cơ giới; phối phù thích hợp với những cty của Bộ Tài chính trong việc kiểm tra, giám sát những doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

5. Thực hiện việc san sẻ và phục vụ thông tin do ngành Công an quản trị và vận hành vào cơ sở tài liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới phục vụ công tác thao tác quản trị và vận hành bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định pháp lý về quản trị và vận hành link và san sẻ tài liệu số của cơ quan nhà nước.

Điều 36. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải lối đi bộ

1. Phối phù thích hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và những bộ, ngành tương quan hướng dẫn, tuyên truyền thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Phối phù thích hợp với Bộ Tài chính trong việc kiểm tra, giám sát những doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

3. Thực hiện việc san sẻ và phục vụ thông tin do ngành Giao thông vận tải lối đi bộ quản trị và vận hành vào cơ sở tài liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

4. Phối phù thích hợp với những cty hiệu suất cao vận dụng những giải pháp đề phòng và hạn chế tổn thất trong giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ theo quy định pháp lý.

Điều 37. Trách nhiệm của Bộ Y tế

Chỉ đạo, hướng dẫn những cơ sở y tế TW và địa phương phục vụ bản sao hồ sơ bệnh án, Giấy ghi nhận thương tích, Giấy báo tử hoặc những văn bản xác nhận tương quan đến việc cấp cứu, chữa trị những nạn nhân bị tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ để tạo Đk cho doanh nghiệp bảo hiểm nhanh gọn hoàn thiện hồ sơ bồi thường, đảm bảo quyền lợi cho những người dân tham gia bảo hiểm.

Điều 38. Trách nhiệm của Bộ tin tức và Truyền thông

Chỉ đạo những cty thông tin, báo chí truyền thông TW và địa phương thường xuyên tuyên truyền, phổ cập về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Điều 39. Trách nhiệm của những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước

1. Phối phù thích hợp với Bộ Tài chính trong việc kiểm tra, giám sát việc thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Phối phù thích hợp với Bộ tin tức và Truyền thông tổ chức triển khai tuyên truyền về thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo hiệu suất cao, trách nhiệm quản trị và vận hành nhà nước.

3. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam dành thời lượng phát sóng nhất định để thường xuyên tuyên truyền, phổ cập về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

4. Thực hiện những trách nhiệm khác thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp lý.

Điều 40. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW

1. Chỉ đạo những cty hiệu suất cao, những cấp cơ quan ban ngành thường trực tổ chức triển khai thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trên địa phận.

2. Chỉ đạo những cty thông tấn, báo chí truyền thông địa phương thường xuyên tuyên truyền, phổ cập về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

3. Phối phù thích hợp với Bộ Công an trong việc chỉ huy lực lượng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ và lực lượng Cảnh sát khác có tương quan trên địa phận tổ chức triển khai kiểm tra, xử lý những chủ xe cơ giới không tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

4. Thực hiện những trách nhiệm khác thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp lý.

Điều 41. Trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

1. Phối phù thích hợp với Bộ Tài chính và những cty có tương quan trong tổ chức triển khai thực thi Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN.

2. Chỉ đạo Bộ đội Biên phòng cửa khẩu lối đi bộ triển khai thực thi công tác thao tác kiểm tra, trấn áp việc chấp hành thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quá cảnh.

Điều 42. Trách nhiệm của Ủy ban Quốc gia về An toàn Giao thông

1. Phối phù thích hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và những bộ, ngành tương quan hướng dẫn, tuyên truyền thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Phối phù thích hợp với Quỹ bảo hiểm xe cơ giới trong tổ chức triển khai thực thi những nội dung hoạt động và sinh hoạt giải trí tuyên truyền, giáo dục; đề phòng, hạn chế tổn thất; chi tương hỗ nhân đạo theo quy định tại Nghị định này.

Điều 43. Trách nhiệm của Cơ quan Quốc gia Việt Nam thực thi Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN

1. Cơ quan Quốc gia Việt Nam thực thi Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN là cơ quan thường trực giúp những bộ, ngành tương quan trong việc triển khai thực thi Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN.

2. Nghiên cứu, đề xuất kiến nghị với Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, tạo Đk thuận tiện cho việc thực thi Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN.

Điều 44. Trách nhiệm của Thương Hội Vận tải xe hơi Việt Nam

1. Phối phù thích hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và những bộ, ngành tương quan hướng dẫn, tuyên truyền thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn những hiệp hội cơ sở cấp tỉnh và khu vực phối phù thích hợp với Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc TW trong công tác thao tác hướng dẫn, tuyên truyền thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Điều 45. Trách nhiệm của Thương Hội Bảo hiểm Việt Nam

1. Trước ngày 31 tháng 3 thường niên, đề xuất kiến nghị Bộ Tài chính về tỷ suất góp phần vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định này.

2. Tổ chức tuyên truyền thực thi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 46. Điều khoản chuyển tiếp

Các hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã giao kết trước thời điểm ngày Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thì tiếp tục thực thi theo quy định của pháp lý tại thời gian giao phối hợp đồng. Trường hợp sửa đổi, tương hỗ update sau thời gian Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành, thực thi theo quy định tại Nghị định này.

Điều 47. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 3 năm 2021.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của nhà nước về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Nghị định số 214/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm trước đó đó của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của nhà nước về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW và những đối tượng người dùng vận dụng của Nghị định phụ trách thi hành Nghị định này.

……………………

Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng


Bạn đang xem bài Nghị định 03/2021/NĐ-CP 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm post Nghị định 03/2021/NĐ-CP FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Nghị định 03/2021/NĐ-CP Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game tài liệu Nghị định 03/2021/NĐ-CP Free mà chưa tồn tại link thì để lại comment or ThamGia Groups zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Nghị #định #032021NĐCP