0765562555

Nghị định 04/2021/NĐ-CP

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Nghị định 04/2021/NĐ-CP New 2022 được update : 2021-09-04 05:52:38

3219

Xin chàoNgày 22/01/2021, nhà nước đã phát hành Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề giáo dục. Theo đó, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với tổ chức triển khai có một trong những hành vi sau (mức phạt riêng với thành viên bằng ½ mức phạt riêng với tổ chức triển khai):Bạn đang xem: Nghị định 04/2021/NĐ-CP Kỷ luật người học không đúng quy định của pháp lý hiện hành (Hiện hành khoản 1 Điều 21 Nghị định 138/2013/NĐ-CP chỉ có quy định phạt với hành vi kỷ luật buộc người học thôi học không đúng quy định từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng). Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học nhưng chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự. CHÍNH PHỦ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 04/2021/NĐ-CP Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 22 tháng 01 năm 2021 NGHỊ ĐỊNH 04/2021/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 thời gian năm 2012; Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ĐH ngày 18 tháng 6 thời gian năm 2012 và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ĐH ngày 19 tháng 11 năm 2018; Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm năm trước đó; Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 14 tháng 6 năm 2019; Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; nhà nước phát hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề giáo dục. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, giải pháp khắc phục hậu quả riêng với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền rõ ràng theo từng chức vụ riêng với hành vi vi phạm hành chính trong nghành nghề giáo dục. Điều 2. Đối tượng vận dụng 1. Tổ chức, thành viên Việt Nam và tổ chức triển khai, thành viên quốc tế (sau này viết tắt là tổ chức triển khai, thành viên) thực thi hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này trên lãnh thổ Việt Nam. Tổ chức là đối tượng người dùng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này, gồm có: a) Cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục thường xuyên; trường trung cấp và trường cao đẳng có đào tạo và giảng dạy nhóm ngành giáo viên; cơ sở giáo dục ĐH; viện hàn lâm và viện do Thủ tướng nhà nước xây dựng theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển được phép đào tạo và giảng dạy trình độ tiến sỹ (sau này viết tắt là viện hàn lâm, viện được phép đào tạo và giảng dạy trình độ tiến sỹ); b) Trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác; văn phòng đại diện thay mặt thay mặt giáo dục quốc tế tại Việt Nam; phân hiệu của cơ sở giáo dục quốc tế tại Việt Nam; cơ sở giáo dục thuộc tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp không thuộc đối tượng người dùng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và tổ chức triển khai là pháp nhân không phải cơ sở giáo dục thực thi chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi, giáo dục phổ thông; đào tạo và giảng dạy trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành giáo viên; đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sỹ; chương trình đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng nâng cao trình độ trình độ, trách nhiệm thuộc phạm vi quản trị và vận hành nhà nước của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; c) Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ tư vấn du học và tổ chức triển khai thực thi dịch vụ gắn với hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục thuộc phạm vi quản trị và vận hành nhà nước của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo (sau này gọi tắt là tổ chức triển khai thực thi dịch vụ giáo dục); d) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực thi link đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH. 2. Người có thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính và thành viên, tổ chức triển khai khác có tương quan. 3. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thực thi hành vi vi phạm hành chính trong nghành nghề giáo dục khi hiện hành công vụ, trách nhiệm và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, trách nhiệm được giao theo văn bản quy phạm pháp lý hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người dân có thẩm quyền phát hành, thì không biến thành xử phạt theo quy định của Nghị định này mà bị xử lý theo quy định của pháp lý về cán bộ, công chức, viên chức. Cơ quan nhà nước thực thi hành vi vi phạm thuộc trách nhiệm quản trị và vận hành nhà nước được giao trong nghành nghề giáo dục, thì không biến thành xử phạt theo quy định của Nghị định này mà bị xử lý theo quy định của pháp lý có tương quan. Điều 3. Hình thức xử phạt và mức tiền phạt trong nghành nghề giáo dục 1. Hình thức xử phạt chính: a) Cảnh cáo; b) Phạt tiền. 2. Hình thức xử phạt tương hỗ update: a) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính; b) Trục xuất; c) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn. 3. Mức tiền phạt trong nghành nghề giáo dục: a) Mức phạt tiền tối đa trong nghành nghề giáo dục riêng với thành viên là 50.000.000 đồng, riêng với tổ chức triển khai là 100.000.000 đồng; b) Mức phạt tiền quy định tại Chương II của Nghị định này được vận dụng riêng với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức triển khai, trừ quy định tại khoản 5 Điều 9, khoản 2 Điều 11, khoản 1 và những điểm a, b, c, d, e khoản 3 Điều 14, điểm b khoản 3 Điều 21, khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 29 của Nghị định này là mức phạt tiền riêng với hành vi vi phạm hành chính của thành viên. Cùng một hành vi vi phạm hành chính, mức phạt tiền riêng với thành viên bằng một phần hai mức phạt tiền riêng với tổ chức triển khai. Điều 4. Biện pháp khắc phục hậu quả Ngoài những giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm a, e và i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính trong nghành nghề giáo dục còn tồn tại thể bị vận dụng một hoặc một số trong những giải pháp khắc phục hậu quả sau: 1. Buộc hủy bỏ văn bản đã phát hành không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp lý. 2. Buộc hủy bỏ sách, giáo trình, bài giảng, tài liệu, thiết bị dạy học. 3. Buộc tổ chức triển khai kiểm tra, nhìn nhận lại kết quả của người học. 4. Buộc bảo vệ quyền lợi của thí sinh. 5. Buộc chuyển người học đủ Đk trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ Đk được phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định hành động trúng tuyển, trả lại kinh phí góp vốn đầu tư đã thu cho những người dân học nếu không chuyển được. 6. Buộc trả lại hồ sơ, sách vở của người học. 7. Buộc trả lại số tiền đã thu và chịu mọi ngân sách tổ chức triển khai trả lại. 8. Buộc giảm số lượng tuyển sinh vào năm tiếp theo tối thiểu bằng số lượng đã tuyển sinh vượt chỉ tiêu. 9. Buộc hủy bỏ phôi văn bằng, chứng từ. 10. Buộc hủy bỏ văn bằng, chứng từ. 11. Buộc hủy bỏ bản sao văn bằng, chứng từ. 12. Buộc hủy bỏ kết quả công nhận nhìn nhận hoặc kết quả kiểm định chất lượng giáo dục. 13. Buộc nộp lại và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tịch thu sách vở, văn bản đã cấp. 14. Buộc chuyển người học về khu vực đã được cấp phép hoặc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục. 15. Buộc dạy đủ số tiết, khối lượng học tập hoặc sắp xếp dạy đủ số tiết, khối lượng học tập. 16. Buộc tổ chức triển khai bảo vệ luận văn, luận án hoặc tổ chức triển khai bảo vệ lại luận văn, luận án theo quy định. 17. Buộc đảm bảo Đk bảo vệ an toàn và uy tín về cơ sở vật chất trường, lớp học. 18. Buộc hủy bỏ quyết định hành động kỷ luật và Phục hồi quyền học tập của người học. 19. Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền đã chi sai. 20. Buộc thực thi công khai minh bạch theo quy định. 21. Buộc xin lỗi công khai minh bạch người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể, trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể hoặc người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của người học là người chưa thành niên có yêu cầu không xin lỗi công khai minh bạch. 22. Buộc trả lại những khoản chi không đúng quy định từ nguồn vận động tài trợ. Chương II HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ Mục 1. CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP; SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, GIẢI THỂ CƠ SỞ GIÁO DỤC HOẶC TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỊCH VỤ GIÁO DỤC; CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CƠ SỞ GIÁO DỤC Điều 5. Vi phạm quy định về xây dựng, được cho phép xây dựng; sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục hoặc tổ chức triển khai thực thi dịch vụ giáo dục; quy đổi quy mô cơ sở giáo dục 1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi tẩy xóa, sửa chữa thay thế làm sai lệch nội dung một trong nhiều chủng loại văn bản sau: a) Quyết định xây dựng, quyết định hành động được cho phép xây dựng; quyết định hành động sáp nhập, chia, tách, giải thể, quy đổi quy mô cơ sở giáo dục; b) Quyết định xây dựng, quyết định hành động được cho phép xây dựng; quyết định hành động sáp nhập, chia, tách, giải thể tổ chức triển khai kiểm định chất lượng giáo dục. 2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi xây dựng hoặc được cho phép xây dựng; giải thể tổ chức triển khai thực thi dịch vụ giáo dục lúc không được cơ quan có thẩm quyền được cho phép. 3. Phạt tiền riêng với hành vi xây dựng hoặc được cho phép xây dựng, sáp nhập, chia, tách, giải thể; quy đổi quy mô cơ sở giáo dục lúc không được cơ quan có thẩm quyền được cho phép theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với trường mẫu giáo, trường mần nin thiếu nhi, nhà trẻ; c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với trường trung cấp có đào tạo và giảng dạy nhóm ngành giáo viên; đ) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng riêng với trường cao đẳng có đào tạo và giảng dạy nhóm ngành giáo viên; e) Từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng riêng với cơ sở giáo dục ĐH. 4. Hình thức xử phạt tương hỗ update: a) Tịch thu tang vật là quyết định hành động xây dựng, quyết định hành động được cho phép xây dựng, sáp nhập, chia, tách, giải thể, quy đổi quy mô cơ sở giáo dục; quyết định hành động xây dựng, quyết định hành động được cho phép xây dựng, quyết định hành động sáp nhập, chia, tách, giải thể tổ chức triển khai kiểm định chất lượng giáo dục bị tẩy xóa, sửa chữa thay thế làm sai lệch nội dung riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này; b) Trục xuất người quốc tế thực thi hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chuyển người học đủ Đk trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ Đk được phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định hành động trúng tuyển, trả lại kinh phí góp vốn đầu tư đã thu cho những người dân học nếu không chuyển được riêng với hành vi vi phạm quy định tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này. Điều 6. Vi phạm quy định về được cho phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục, Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nghề nghiệp, Đk hoặc công nhận thực thi dịch vụ giáo dục 1. Phạt tiền riêng với hành vi không đảm bảo một trong những Đk được cho phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục, Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nghề nghiệp; Đk, được cho phép hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc công nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí tổ chức triển khai thực thi dịch vụ giáo dục theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi; b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, tổ chức triển khai thực thi dịch vụ giáo dục; c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với trường trung cấp, trường cao đẳng có đào tạo và giảng dạy nhóm ngành giáo viên; d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với cơ sở giáo dục ĐH; viện hàn lâm, viện được phép đào tạo và giảng dạy trình độ tiến sỹ. 2. Phạt tiền riêng với hành vi tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hoặc thực thi dịch vụ giáo dục ngoài khu vực được phép, Đk hoặc công nhận theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi; b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, tổ chức triển khai thực thi dịch vụ giáo dục; c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với trường trung cấp, trường cao đẳng có đào tạo và giảng dạy nhóm ngành giáo viên; d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với cơ sở giáo dục ĐH; viện hàn lâm, viện được phép đào tạo và giảng dạy trình độ tiến sỹ. 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi tẩy xóa, sửa chữa thay thế làm sai lệch nội dung trong quyết định hành động được cho phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hoặc giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nghề nghiệp; giấy ghi nhận Đk hoặc quyết định hành động được cho phép hoạt động và sinh hoạt giải trí, quyết định hành động công nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng với tổ chức triển khai thực thi dịch vụ giáo dục. 4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi gian lận để được được cho phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục; Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nghề nghiệp, Đk hoặc công nhận tổ chức triển khai thực thi dịch vụ giáo dục. 5. Phạt tiền riêng với hành vi tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hoặc thực thi dịch vụ giáo dục lúc không được được cho phép hoạt động và sinh hoạt giải trí, không được cấp giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc không được công nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí theo những mức phạt sau; a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi; b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, tổ chức triển khai thực thi dịch vụ giáo dục; c) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với trường trung cấp có đào tạo và giảng dạy nhóm ngành giáo viên; d) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng riêng với trường cao đẳng có đào tạo và giảng dạy nhóm ngành giáo viên; đ) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng riêng với cơ sở giáo dục ĐH; viện hàn lâm, viện được phép đào tạo và giảng dạy trình độ tiến sỹ. 6. Hình thức xử phạt tương hỗ update: a) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hoặc dịch vụ giáo dục từ 06 tháng đến 12 tháng riêng với hạnh vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này; b) Tịch thu tang vật là quyết định hành động được cho phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục, giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nghề nghiệp; giấy ghi nhận Đk, quyết định hành động được cho phép hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc quyết định hành động công nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí tổ chức triển khai thực thi dịch vụ giáo dục bị tẩy xóa, sửa chữa thay thế làm sai lệch nội dung riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này; c) Trục xuất người quốc tế thực thi hành vi vi phạm quy định tại những khoản 3, 4 và 5 Điều này. 7. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc chuyển người học về khu vực đã được cấp phép hoặc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này; b) Buộc chuyển người học đủ Đk trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ Đk được phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định hành động trúng tuyển, trả lại kinh phí góp vốn đầu tư đã thu cho những người dân học nếu không chuyển được riêng với hành vi vi phạm quy định tại những khoản 1, 3, 4 và 5 Điều này; c) Buộc nộp lại và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tịch thu quyết định hành động được cho phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục, giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nghề nghiệp, giấy ghi nhận Đk hoặc quyết định hành động công nhận tổ chức triển khai thực thi dịch vụ giáo dục riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này. Điều 7. Vi phạm quy định về tổ chức triển khai quản trị và vận hành cơ sở giáo dục 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Công khai không khá đầy đủ những nội dung theo quy định tại quy định thực thi công khai minh bạch riêng với cơ sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân và những văn bản pháp lý khác có tương quan; b) Thực hiện không khá đầy đủ hoặc không đúng chính sách thông tin văn bản báo cáo giải trình theo quy định của pháp lý hiện hành; c) Lập văn bản báo cáo giải trình định kỳ, văn bản báo cáo giải trình đột xuất có nội dung không đúng chuẩn; d) Sử dụng tên hoặc đặt trụ sở không đúng khu vực theo quyết định hành động xây dựng, quyết định hành động được cho phép xây dựng; đ) Không thực thi hoặc thực thi không đúng trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp lý hiện hành. từ khóa quan tâm: Mẫu phiếu sinh hoạt hè 2021 (3 mẫu)2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Ban hành không khá đầy đủ văn bản thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục theo quy định của pháp lý hiện hành; b) Công khai không đúng chuẩn những nội dung theo quy định của pháp lý hiện hành; c) Không thực thi công khai minh bạch theo quy định của pháp lý hiện hành; d) Không thực thi chính sách thông tin văn bản báo cáo giải trình theo quy định của pháp lý hiện hành; đ) Không gửi thông tin, quyết định hành động của cơ sở giáo dục ĐH đến Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo theo quy định của pháp lý hiện hành. 3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi phát hành văn bản trái thẩm quyền hoặc văn bản có nội dung trái pháp lý hiện hành. 4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với hành vi không xây dựng hội đồng trường của cơ sở giáo dục ĐH theo quy định của pháp lý hiện hành. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc thực thi công khai minh bạch theo quy định riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1, điểm c khoản 2 Điều này; b) Buộc cải chính thông tin sai thực sự riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; c) Buộc hủy bỏ văn bản đã phát hành không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp lý riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này. Mục 2. CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TUYỂN SINH Điều 8. Vi phạm quy định về tổ chức triển khai tuyển sinh 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Thông báo tuyển sinh, công bố đề án tuyển sinh không đúng hoặc không khá đầy đủ thông tin theo quy định của pháp lý hiện hành; b) Thông báo tuyển sinh không đủ thời hạn theo quy định của pháp lý hiện hành. từ khóa quan tâm: Mẫu phiếu sinh hoạt hè 2021 (3 mẫu)2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Công bố chỉ tiêu tuyển sinh vượt số lượng theo quy định về xác lập chỉ tiêu tuyển sinh; b) Không thực thi đúng quy trình tuyển sinh theo quy định của pháp lý hiện hành. 3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Không công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào riêng với ngành đào tạo và giảng dạy có quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào; b) Thực hiện tuyển sinh không đúng đề án tuyển sinh đã công bố. 4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với hành vi tổ chức triển khai tuyển sinh riêng với ngành, chuyên ngành hoặc chương trình giáo dục của quốc tế lúc không được phép thực thi. 5. Hình thức xử phạt tương hỗ update: Trục xuất người quốc tế thực thi hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chuyển người học đủ Đk trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ Đk được phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định hành động trúng tuyển, trả lại kinh phí góp vốn đầu tư đã thu cho những người dân học nếu không chuyển được riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này. Điều 9. Vi phạm quy định về đối tượng người dùng tuyển sinh 1. Phạt tiền riêng với hành vi tuyển sinh sai đối tượng người dùng quy định tại quy định tuyển sinh ở cấp trung học phổ thông theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển sai dưới 10 người học; b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển sai từ 10 người học đến dưới 30 người học; c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển sai từ 30 người học trở lên. 2. Phạt tiền riêng với hành vi tuyển sinh đào tạo và giảng dạy trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành giáo viên sai đối tượng người dùng theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển sai dưới 10 người học; b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển sai từ 10 người học đến dưới 30 người học; c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển sai từ 30 người học trở lên. 3. Phạt tiền riêng với hành vi tuyển sinh đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH sai đối tượng người dùng quy định tại quy định tuyển sinh theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển sai dưới 10 người học; b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển sai từ 10 người học đến dưới 30 người học; c) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển sai từ 30 người học trở lên. 4. Phạt tiền riêng với hành vi tuyển sinh đào tạo và giảng dạy trình độ thạc sĩ, tiến sỹ sai đối tượng người dùng quy định tại quy định tuyển sinh theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển sai dưới 05 người học; b) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển sai từ 05 người học đến dưới 10 người học; c) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển sai từ 10 người học trở lên. 5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi khai man, sửa chữa thay thế sách vở trong hồ sơ tuyển sinh để được trúng tuyển nhưng chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 6. Hình thức xử phạt tương hỗ update: Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí tuyển sinh từ 06 tháng đến 12 tháng riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 và điểm c khoản 4 Điều này. 7. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc hủy bỏ quyết định hành động trúng tuyển; buộc trả lại cho những người dân học số tiền đã thu và chịu mọi ngân sách tổ chức triển khai trả lại riêng với hành vi vi phạm quy định tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này nếu hành vi vi phạm có lỗi của toàn bộ đối tượng người dùng thực thi hành vi vi phạm và người học; b) Buộc chuyển người học đủ Đk trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ Đk được phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục riêng với hành vi vi phạm quy định tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này nếu người học không còn lỗi; c) Buộc nộp lại và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tịch thu quyết định hành động trúng tuyển riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này. Điều 10. Vi phạm quy định về chỉ tiêu tuyển sinh 1. Phạt tiền riêng với hành vi tuyển sinh vượt chỉ tiêu ở cấp trung học phổ thông theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 03% đến dưới 10%; b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 10% đến dưới 15%; c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 15% đến dưới 20%; d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 20% trở lên. 2. Phạt tiền riêng với hành vi tuyển sinh để đào tạo và giảng dạy trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành giáo viên vượt số lượng theo quy định về xác lập chỉ tiêu tuyển sinh theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 03% đến dưới 10%; b) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 10% đến dưới 15%; c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 15% đến dưới 20%; d) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 20% trở lên. 3. Phạt tiền riêng với hành vi tuyển sinh để đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH vượt số lượng theo quy định về xác lập chỉ tiêu tuyển sinh theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 03% đến dưới 10%; b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 10% đến dưới 15%; c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 15% đến dưới 20%; d) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 20% trở lên. 4. Phạt tiền riêng với hành vi tuyển sinh để đào tạo và giảng dạy trình độ thạc sĩ và tiến sỹ vượt số lượng theo quy định về xác lập chỉ tiêu tuyển sinh theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 03% đến dưới 10%; b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 10% đến dưới 15%; c) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 15% đến dưới 20%; d) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 20% trở lên. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc giảm số lượng tuyển sinh vào năm tiếp theo tối thiểu bằng số lượng đã tuyển sinh vượt chỉ tiêu riêng với hành vi vi phạm quy định tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. Mục 3. CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG, LIÊN KẾT Điều 11. Vi phạm quy định về thời lượng, nội dung, chương trình giáo dục 1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với hành vi không lập đủ hồ sơ, sổ sách theo quy định hoặc không sử dụng thiết bị dạy học đã được trang bị theo quy định. 2. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền riêng với hành vi không dạy đủ số tiết hoặc khối lượng học tập trong chương trình giáo dục của một học phần hoặc môn học theo những mức phạt sau: a) Phạt cảnh cáo riêng với vi phạm dưới 05 tiết; b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với vi phạm từ 05 tiết đến dưới 10 tiết; c) Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với vi phạm từ 10 tiết đến dưới 15 tiết; d) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng riêng với vi phạm từ 15 tiết trở lên. 3. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền riêng với hành vi không sắp xếp dạy đủ số tiết hoặc khối lượng học tập trong chương trình giáo dục theo những mức phạt sau: a) Phạt cảnh cáo riêng với vi phạm dưới 05 tiết; b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với vi phạm từ 05 tiết đến dưới 10 tiết; c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với vi phạm từ 10 tiết đến dưới 15 tiết; d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với vi phạm từ 15 tiết trở lên. 4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi không tổ chức triển khai bảo vệ luận án hoặc luận văn, đồ án, khóa luận đã quy định trong chương trình giáo dục. 5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Tổ chức nhìn nhận luận văn thạc sĩ, luận án tiến sỹ khi người học chưa hoàn thành xong chương trình học theo quy định; b) Lập hội đồng nhìn nhận luận văn thạc sĩ, luận án tiến sỹ không đúng thành phần theo quy định. 6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi xây dựng chương trình đào tạo và giảng dạy những trình độ của giáo dục ĐH không đúng quy định của pháp lý hiện hành. 7. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục không đúng thời hạn giáo dục, thời hạn đào tạo và giảng dạy hoặc hình thức đào tạo và giảng dạy riêng với chương trình giáo dục của quốc tế. 8. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với hành vi giảng dạy chương trình giáo dục của quốc tế không đúng theo chương trình trong hồ sơ cấp phép. 9. Hình thức xử phạt tương hỗ update: Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục từ 06 tháng đến 12 tháng riêng với hành vi vi phạm quy định tại những khoản 7 và 8 Điều này. 10. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc dạy đủ số tiết, khối lượng học tập hoặc sắp xếp dạy đủ số tiết, khối lượng học tập riêng với hành vi vi phạm quy định tại những khoản 2 và 3 Điều này; b) Buộc tổ chức triển khai bảo vệ luận văn, luận án riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này; c) Buộc tổ chức triển khai bảo vệ lại luận văn, luận án riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều này; d) Buộc chuyển người học đủ Đk trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ Đk được phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định hành động trúng tuyển, trả lại kinh phí góp vốn đầu tư đã thu cho những người dân học nếu không chuyển được riêng với hành vi vi phạm quy định tại những khoản 7 và 8 Điều này. Điều 12. Vi phạm quy định về mở ngành, chuyên ngành đào tạo và giảng dạy 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi tự chủ mở ngành, chuyên ngành đào tạo và giảng dạy không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp lý hiện hành. 2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Tự chủ mở ngành, chuyên ngành đào tạo và giảng dạy khi chưa đủ một trong những Đk theo quy định riêng với một ngành, chuyên ngành; b) Gian lận để được được cho phép mở riêng với một ngành, chuyên ngành đào tạo và giảng dạy; c) Không đảm bảo duy trì một trong những Đk đã được mở ngành, chuyên ngành đào tạo và giảng dạy theo quy định của pháp lý hiện hành. 3. Hình thức xử phạt tương hỗ update: Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục riêng với ngành, chuyên ngành từ 06 tháng đến 12 tháng riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc chuyển người học đủ Đk trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ Đk được phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định hành động trúng tuyển, trả lại kinh phí góp vốn đầu tư đã thu cho những người dân học nếu không chuyển được riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này; b) Buộc nộp lại và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tịch thu quyết định hành động được cho phép mở ngành đào tạo và giảng dạy, chuyên ngành đào tạo và giảng dạy riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. Điều 13. Vi phạm quy định về đào tạo và giảng dạy liên thông, link 1. Phạt tiền riêng với hành vi vi phạm quy định về đào tạo và giảng dạy liên thông theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi không văn bản báo cáo giải trình Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; không công khai minh bạch hoặc công khai minh bạch không khá đầy đủ những nội dung về đào tạo và giảng dạy liên thông trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục ĐH theo quy định của pháp lý hiện hành; Xem thêm: Mẫu tranh vẽ Vì Môi trường tương lai 2021b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi tự chủ tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy liên thông không đủ những Đk theo quy định của pháp lý hiện hành. 2. Phạt tiền riêng với hành vi vi phạm quy định về link đào tạo và giảng dạy theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi ký hợp đồng link đào tạo và giảng dạy không khá đầy đủ nội dung thỏa thuận hợp tác về mức thu lệ phí tuyển sinh, học phí, trách nhiệm của những bên tham gia link đào tạo và giảng dạy theo quy định của pháp lý hiện hành; b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi vi phạm về trách nhiệm của những bên tham gia link đào tạo và giảng dạy; c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi link đào tạo và giảng dạy cấp bằng chính quy; d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với hành vi link đào tạo và giảng dạy với đối tác chiến lược không đúng quy định của pháp lý hiện hành; đ) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với hành vi link đào tạo và giảng dạy khi chưa tồn tại văn bản được cho phép thực thi link đào tạo và giảng dạy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tự chủ link đào tạo và giảng dạy khi chưa bảo vệ Đk theo quy định của pháp lý hiện hành. 3. Hình thức xử phạt tương hỗ update: Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí link đào tạo và giảng dạy từ 06 tháng đến 12 tháng riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều này. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc chuyển người học đủ Đk trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ Đk được phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định hành động trúng tuyển, trả lại kinh phí góp vốn đầu tư đã thu cho những người dân học nếu không chuyển được riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều này; b) Buộc chuyển người học về khu vực đã được cấp phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục riêng với hành vi vi phạm quy định tại những điểm c và d khoản 2 Điều này. Mục 4. CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Điều 14. Vi phạm quy định về thi 1. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng riêng với hành vi gây rối hoặc rình rập đe dọa dùng vũ lực ngăn cản người tham gia cuộc thi và người tổ chức triển khai thi, thanh tra thi, coi thi, chấm thi, phục vụ thi. 2. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng riêng với hành vi thông tin sai thực sự về kỳ thi. 3. Phạt tiền riêng với hành vi vi phạm quy định về thi theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với hành vi vào khu vực tổ chức triển khai thi, chấm thi lúc không được phép; mang tài liệu, thông tin, vật dụng không được phép vào phòng thi, khu vực chấm thi; b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng riêng với hành vi làm bài hộ thí sinh hoặc trợ giúp thí sinh làm bài; c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng riêng với hành vi viết thêm hoặc sửa chữa thay thế nội dung bài thi hoặc sửa điểm bài thi trái quy định nhưng chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự; d) Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng riêng với hành vi đánh tráo bài thi nhưng chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự; đ) Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng riêng với hành vi tổ chức triển khai chấm thi sai quy định nhưng chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự; e) Phạt tiền từ 14.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng riêng với hành vi thi thay hoặc thi kèm người khác hoặc nhờ người khác làm bài hộ hoặc thi thay, thi kèm. 4. Phạt tiền từ 13.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với hạnh vi làm mất đi bài thi của thí sinh. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc cải chính thông tin sai thực sự riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này; b) Buộc Phục hồi tình trạng ban sơ đã biết thành thay đổi riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều này; c) Buộc bảo vệ quyền lợi của thí sinh riêng với hành vi vi phạm quy định tại những điểm c, d, đ khoản 3 và khoản 4 Điều này. Điều 15. Vi phạm quy định về tổ chức triển khai kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của người học 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với hành vi tổ chức triển khai kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của người học không đúng quy định của pháp lý hiện hành. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tổ chức triển khai kiểm tra, nhìn nhận lại kết quả của người học riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này. Mục 5. CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TƯ VẤN DU HỌC; HỢP TÁC, ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC Điều 16. Vi phạm quy định hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn du học 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Không công khai minh bạch thông tin tương quan đến cơ sở giáo dục quốc tế hoặc tình trạng kiểm định hoặc công nhận chất lượng của cơ sở giáo dục quốc tế, chương trình giáo dục cho những người dân dân có nhu yếu đi du học; b) Công khai không đúng thực sự về tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ tư vấn du học; thông tin tương quan đến cơ sở giáo dục quốc tế hoặc tình trạng kiểm định hoặc công nhận chất lượng của cơ sở giáo dục quốc tế, chương trình giáo dục cho những người dân dân có nhu yếu đi du học; c) Không thực thi chính sách văn bản báo cáo giải trình theo quy định của pháp lý hiện hành. 2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi cho thuê, cho mượn giấy ghi nhận Đk marketing thương mại dịch vụ tư vấn du học. 3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Tư vấn, đưa người đi du học đến những cơ sở giáo dục quốc tế thực thi chương trình giáo dục ĐH, thạc sĩ, tiến sỹ không được kiểm định hoặc công nhận chất lượng tại nước thường trực; b) Tư vấn, đưa người đi du học đến những cơ sở giáo dục khi chưa ký hợp đồng với cơ sở giáo dục quốc tế; c) Không ký hợp đồng tư vấn du học với những người dân có nhu yếu đi du học hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người dân có nhu yếu đi du học; d) Không thực thi hoặc thực thi không khá đầy đủ trách nhiệm, trách nhiệm và trách nhiệm của tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ tư vấn du học riêng với những người học đã được tư vấn và đưa ra quốc tế học tập. 4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với hành vi tiếp tục tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ tư vấn du học trong thời hạn bị đình chỉ dịch vụ tư vấn du học. 5. Hình thức xử phạt tương hỗ update: Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn du học từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2, khoản 3 Điều này. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc cải chính thông tin sai thực sự riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; b) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã có được do thực thi hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này; c) Buộc trả lại số tiền đã thu và chịu mọi ngân sách tổ chức triển khai trả lại riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 và những điểm a, b khoản 3 Điều này. Điều 17. Vi phạm quy định về hoạt động và sinh hoạt giải trí của văn phòng đại diện thay mặt thay mặt tổ chức triển khai giáo dục quốc tế tại Việt Nam 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi vẫn tiếp tục hoạt động và sinh hoạt giải trí khi đang không còn thời hạn được cho phép hoạt động và sinh hoạt giải trí tại Việt Nam. từ khóa quan tâm: Mẫu phiếu sinh hoạt hè 2021 (3 mẫu)2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Gian lận để được được cho phép xây dựng văn phòng đại diện thay mặt thay mặt; b) Hoạt động không đúng nội dung trong quyết định hành động được cho phép xây dựng văn phòng đại diện thay mặt thay mặt hoặc giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí. 3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi hoạt động và sinh hoạt giải trí lúc không được cấp phép xây dựng hoặc cấp phép hoạt động và sinh hoạt giải trí tại Việt Nam. 4. Hình thức xử phạt tương hỗ update: Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của văn phòng đại diện thay mặt thay mặt tổ chức triển khai giáo dục quốc tế tại Việt Nam từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc nộp lại và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tịch thu quyết định hành động được cho phép xây dựng văn phòng đại diện thay mặt thay mặt riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; b) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã có được do thực thi hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. Điều 18. Vi phạm quy định về tiếp nhận học viên Việt Nam học chương trình giáo dục của quốc tế tại cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, giáo dục phổ thông có vốn góp vốn đầu tư quốc tế 1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển học viên Việt Nam học chương trình giáo dục của quốc tế tại cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn góp vốn đầu tư quốc tế cao hơn thế nữa 50% tổng số học viên học chương trình giáo dục của quốc tế tại cơ sở giáo dục. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chuyển người học đủ Đk trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ Đk được phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định hành động trúng tuyển, trả lại kinh phí góp vốn đầu tư đã thu cho những người dân học nếu không chuyển được riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này. Điều 19. Vi phạm quy định về thực thi link giáo dục, link đào tạo và giảng dạy với quốc tế 1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Không đảm bảo một trong những Đk thực thi link giáo dục, link đào tạo và giảng dạy; b) Gian lận để được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực thi link giáo dục, link đào tạo và giảng dạy. 2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với hành vi tổ chức triển khai giảng dạy chương trình link giáo dục, link đào tạo và giảng dạy không đúng nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng riêng với hành vi link giáo dục, link đào tạo và giảng dạy khi đang không còn thời hạn quy định trong quyết định hành động phê duyệt, quyết định hành động gia hạn hoặc kiểm soát và điều chỉnh link nhưng không được gia hạn, kiểm soát và điều chỉnh. 4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Liên kết giáo dục hoặc link đào tạo và giảng dạy khi chưa tồn tại văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền; b) Thực hiện tự chủ link đào tạo và giảng dạy khi chưa phục vụ Đk theo quy định. 5. Hình thức xử phạt tương hỗ update: Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí link giáo dục, link đào tạo và giảng dạy từ 06 tháng đến 12 tháng riêng với hành vi vi phạm quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chuyển người học đủ Đk trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ Đk được phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định hành động trúng tuyển, trả lãi kinh phí góp vốn đầu tư đã thu cho những người dân học nếu không chuyển được riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này. Điều 20. Vi phạm quy định về link tổ chức triển khai thi cấp giấy khả năng ngoại ngữ của quốc tế 1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Không đảm bảo một trong những Đk thực thi link tổ chức triển khai thi cấp giấy khả năng ngoại ngữ của quốc tế; b) Gian lận để được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực thi link tổ chức triển khai thi cấp giấy khả năng ngoại ngữ của quốc tế. 2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng riêng với hành vi link tổ chức triển khai thi cấp giấy khả năng ngoại ngữ của quốc tế khi đang không còn thời hạn quy định trong quyết định hành động phê duyệt, quyết định hành động gia hạn link nhưng không được gia hạn. 3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng riêng với hành vi cấp giấy khi chưa tồn tại quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực thi link tổ chức triển khai thi cấp giấy khả năng ngoại ngữ của quốc tế. 4. Hình thức xử phạt tương hỗ update: a) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí link từ 06 tháng đến 12 tháng riêng với hành vi vi phạm quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này; b) Tịch thu số tiền thu được do thực thi hành vi vi phạm mà có để sung vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý riêng với hành vi vi phạm quy định tại những khoản 2 và 3 Điều này trong trường hợp không thể thực thi được giải pháp khắc phục hậu quả trả lại số tiền đã thu. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trả lại số tiền đã thu và chịu mọi ngân sách tổ chức triển khai trả lại riêng với hành vi vi phạm quy định tại những khoản 2 và 3 Điều này. Mục 6. CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, CẤP VÀ SỬ DỤNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ Điều 21. Vi phạm quy định về cấp và quản trị và vận hành văn bằng, chứng từ thuộc phạm vi quản trị và vận hành nhà nước của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Không phát hành hoặc phát hành quy định dữ gìn và bảo vệ, lưu giữ, sử dụng, cấp phép văn bằng, chứng từ nhưng không khá đầy đủ nội dung theo quy định của pháp lý hiện hành; b) Không đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy và nổ để dữ gìn và bảo vệ văn bằng, chứng từ và hồ sơ theo quy định của pháp lý hiện hành; c) Ban hành quyết định hành động sửa đổi, cấp lại văn dẫn chứng từ không đúng quy định của pháp lý hiện hành về trình tự, thủ tục; về nội dung, thẩm quyền, thời hạn; d) Không thực thi cấp bản sao văn bằng, chứng từ theo quy định của pháp lý hiện hành. từ khóa quan tâm: Mẫu phiếu sinh hoạt hè 2021 (3 mẫu)2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Cấp Văn bằng, chứng từ hoặc bản sao văn bằng, chứng từ không đúng thời hạn quy định của pháp lý hiện hành; b) Thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng từ không đúng quy định của pháp lý hiện hành; c) Không cấp hoặc cấp phụ lục văn bằng kèm theo văn bằng giáo dục ĐH không đúng quy định của pháp lý hiện hành; d) Không lập hoặc lập hồ sơ cấp phép, quản trị và vận hành văn bằng, chứng từ không khá đầy đủ, không đúng chuẩn thông tin theo quy định của pháp lý hiện hành. 3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Cấp văn bằng, chứng từ hoặc bản sao văn bằng, chứng từ không đúng quy định của pháp lý hiện hành, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; b) Gian lận để được cấp văn bằng, chứng từ hoặc bản sao văn bằng, chứng từ. 4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với hành vi không xây dựng khối mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu quản trị và vận hành văn bằng, chứng từ. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc hủy bỏ văn bản có nội dung trái pháp lý; hủy bỏ văn bằng, chứng từ được cấp lại không đúng quy định của pháp lý hiện hành về nội dung hoặc thẩm quyền riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; b) Buộc hủy bỏ văn bằng, chứng từ hoặc bản sao văn bằng, chứng từ riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này. Điều 22. Vi phạm quy định về in phôi và quản trị và vận hành phôi văn bằng, chứng từ thuộc phạm vi quản trị và vận hành nhà nước của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Không đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo vệ an toàn và uy tín, phòng chống cháy và nổ trong việc in, dữ gìn và bảo vệ phôi văn bằng, chứng từ theo quy định của pháp lý hiện hành; b) Không lập hoặc lập hồ sơ quản trị và vận hành việc in, cấp, sử dụng, tịch thu, hủy bỏ phôi văn bằng, chứng từ không khá đầy đủ, không đúng chuẩn thông tin theo quy định của pháp lý hiện hành; c) Không quy định việc lập số hiệu, những ký hiệu nhận dạng phôi văn bằng, chứng từ để phục vụ việc bảo mật thông tin, nhận dạng và chống làm giả phôi văn bằng, chứng từ; d) In phôi văn bằng, chứng từ có nội dung không đúng quy định của pháp lý hiện hành; đ) Thực hiện việc hủy phôi văn dẫn chứng từ không đúng quy định của pháp lý hiện hành. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ phôi văn bằng, chứng từ có nội dung không đúng quy định của pháp lý hiện hành riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều này. ………………… Quý khách vui lòng xem nội dung tại file đính kèm Ngày 22/01/2021, nhà nước đã phát hành Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề giáo dục. Theo đó, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với tổ chức triển khai có một trong những hành vi sau (mức phạt riêng với thành viên bằng ½ mức phạt riêng với tổ chức triển khai):Bạn đang xem: Nghị định 04/2021/NĐ-CP Kỷ luật người học không đúng quy định của pháp lý hiện hành (Hiện hành khoản 1 Điều 21 Nghị định 138/2013/NĐ-CP chỉ có quy định phạt với hành vi kỷ luật buộc người học thôi học không đúng quy định từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng). Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học nhưng chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự. CHÍNH PHỦ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 04/2021/NĐ-CP Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 22 tháng 01 năm 2021 NGHỊ ĐỊNH 04/2021/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 thời gian năm 2012; Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ĐH ngày 18 tháng 6 thời gian năm 2012 và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ĐH ngày 19 tháng 11 năm 2018; Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm năm trước đó; Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 14 tháng 6 năm 2019; Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; nhà nước phát hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề giáo dục. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, giải pháp khắc phục hậu quả riêng với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền rõ ràng theo từng chức vụ riêng với hành vi vi phạm hành chính trong nghành nghề giáo dục. Điều 2. Đối tượng vận dụng 1. Tổ chức, thành viên Việt Nam và tổ chức triển khai, thành viên quốc tế (sau này viết tắt là tổ chức triển khai, thành viên) thực thi hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này trên lãnh thổ Việt Nam. Tổ chức là đối tượng người dùng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này, gồm có: a) Cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục thường xuyên; trường trung cấp và trường cao đẳng có đào tạo và giảng dạy nhóm ngành giáo viên; cơ sở giáo dục ĐH; viện hàn lâm và viện do Thủ tướng nhà nước xây dựng theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển được phép đào tạo và giảng dạy trình độ tiến sỹ (sau này viết tắt là viện hàn lâm, viện được phép đào tạo và giảng dạy trình độ tiến sỹ); b) Trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác; văn phòng đại diện thay mặt thay mặt giáo dục quốc tế tại Việt Nam; phân hiệu của cơ sở giáo dục quốc tế tại Việt Nam; cơ sở giáo dục thuộc tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp không thuộc đối tượng người dùng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và tổ chức triển khai là pháp nhân không phải cơ sở giáo dục thực thi chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi, giáo dục phổ thông; đào tạo và giảng dạy trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành giáo viên; đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sỹ; chương trình đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng nâng cao trình độ trình độ, trách nhiệm thuộc phạm vi quản trị và vận hành nhà nước của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; c) Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ tư vấn du học và tổ chức triển khai thực thi dịch vụ gắn với hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục thuộc phạm vi quản trị và vận hành nhà nước của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo (sau này gọi tắt là tổ chức triển khai thực thi dịch vụ giáo dục); d) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực thi link đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH. 2. Người có thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính và thành viên, tổ chức triển khai khác có tương quan. 3. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thực thi hành vi vi phạm hành chính trong nghành nghề giáo dục khi hiện hành công vụ, trách nhiệm và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, trách nhiệm được giao theo văn bản quy phạm pháp lý hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người dân có thẩm quyền phát hành, thì không biến thành xử phạt theo quy định của Nghị định này mà bị xử lý theo quy định của pháp lý về cán bộ, công chức, viên chức. Cơ quan nhà nước thực thi hành vi vi phạm thuộc trách nhiệm quản trị và vận hành nhà nước được giao trong nghành nghề giáo dục, thì không biến thành xử phạt theo quy định của Nghị định này mà bị xử lý theo quy định của pháp lý có tương quan. Điều 3. Hình thức xử phạt và mức tiền phạt trong nghành nghề giáo dục 1. Hình thức xử phạt chính: a) Cảnh cáo; b) Phạt tiền. 2. Hình thức xử phạt tương hỗ update: a) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính; b) Trục xuất; c) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn. 3. Mức tiền phạt trong nghành nghề giáo dục: a) Mức phạt tiền tối đa trong nghành nghề giáo dục riêng với thành viên là 50.000.000 đồng, riêng với tổ chức triển khai là 100.000.000 đồng; b) Mức phạt tiền quy định tại Chương II của Nghị định này được vận dụng riêng với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức triển khai, trừ quy định tại khoản 5 Điều 9, khoản 2 Điều 11, khoản 1 và những điểm a, b, c, d, e khoản 3 Điều 14, điểm b khoản 3 Điều 21, khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 29 của Nghị định này là mức phạt tiền riêng với hành vi vi phạm hành chính của thành viên. Cùng một hành vi vi phạm hành chính, mức phạt tiền riêng với thành viên bằng một phần hai mức phạt tiền riêng với tổ chức triển khai. Điều 4. Biện pháp khắc phục hậu quả Ngoài những giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm a, e và i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính trong nghành nghề giáo dục còn tồn tại thể bị vận dụng một hoặc một số trong những giải pháp khắc phục hậu quả sau: 1. Buộc hủy bỏ văn bản đã phát hành không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp lý. 2. Buộc hủy bỏ sách, giáo trình, bài giảng, tài liệu, thiết bị dạy học. 3. Buộc tổ chức triển khai kiểm tra, nhìn nhận lại kết quả của người học. 4. Buộc bảo vệ quyền lợi của thí sinh. 5. Buộc chuyển người học đủ Đk trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ Đk được phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định hành động trúng tuyển, trả lại kinh phí góp vốn đầu tư đã thu cho những người dân học nếu không chuyển được. 6. Buộc trả lại hồ sơ, sách vở của người học. 7. Buộc trả lại số tiền đã thu và chịu mọi ngân sách tổ chức triển khai trả lại. 8. Buộc giảm số lượng tuyển sinh vào năm tiếp theo tối thiểu bằng số lượng đã tuyển sinh vượt chỉ tiêu. 9. Buộc hủy bỏ phôi văn bằng, chứng từ. 10. Buộc hủy bỏ văn bằng, chứng từ. 11. Buộc hủy bỏ bản sao văn bằng, chứng từ. 12. Buộc hủy bỏ kết quả công nhận nhìn nhận hoặc kết quả kiểm định chất lượng giáo dục. 13. Buộc nộp lại và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tịch thu sách vở, văn bản đã cấp. 14. Buộc chuyển người học về khu vực đã được cấp phép hoặc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục. 15. Buộc dạy đủ số tiết, khối lượng học tập hoặc sắp xếp dạy đủ số tiết, khối lượng học tập. 16. Buộc tổ chức triển khai bảo vệ luận văn, luận án hoặc tổ chức triển khai bảo vệ lại luận văn, luận án theo quy định. 17. Buộc đảm bảo Đk bảo vệ an toàn và uy tín về cơ sở vật chất trường, lớp học. 18. Buộc hủy bỏ quyết định hành động kỷ luật và Phục hồi quyền học tập của người học. 19. Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền đã chi sai. 20. Buộc thực thi công khai minh bạch theo quy định. 21. Buộc xin lỗi công khai minh bạch người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể, trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể hoặc người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của người học là người chưa thành niên có yêu cầu không xin lỗi công khai minh bạch. 22. Buộc trả lại những khoản chi không đúng quy định từ nguồn vận động tài trợ. Chương II HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ Mục 1. CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP; SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, GIẢI THỂ CƠ SỞ GIÁO DỤC HOẶC TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỊCH VỤ GIÁO DỤC; CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CƠ SỞ GIÁO DỤC Điều 5. Vi phạm quy định về xây dựng, được cho phép xây dựng; sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục hoặc tổ chức triển khai thực thi dịch vụ giáo dục; quy đổi quy mô cơ sở giáo dục 1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi tẩy xóa, sửa chữa thay thế làm sai lệch nội dung một trong nhiều chủng loại văn bản sau: a) Quyết định xây dựng, quyết định hành động được cho phép xây dựng; quyết định hành động sáp nhập, chia, tách, giải thể, quy đổi quy mô cơ sở giáo dục; b) Quyết định xây dựng, quyết định hành động được cho phép xây dựng; quyết định hành động sáp nhập, chia, tách, giải thể tổ chức triển khai kiểm định chất lượng giáo dục. 2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi xây dựng hoặc được cho phép xây dựng; giải thể tổ chức triển khai thực thi dịch vụ giáo dục lúc không được cơ quan có thẩm quyền được cho phép. 3. Phạt tiền riêng với hành vi xây dựng hoặc được cho phép xây dựng, sáp nhập, chia, tách, giải thể; quy đổi quy mô cơ sở giáo dục lúc không được cơ quan có thẩm quyền được cho phép theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với trường mẫu giáo, trường mần nin thiếu nhi, nhà trẻ; c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với trường trung cấp có đào tạo và giảng dạy nhóm ngành giáo viên; đ) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng riêng với trường cao đẳng có đào tạo và giảng dạy nhóm ngành giáo viên; e) Từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng riêng với cơ sở giáo dục ĐH. 4. Hình thức xử phạt tương hỗ update: a) Tịch thu tang vật là quyết định hành động xây dựng, quyết định hành động được cho phép xây dựng, sáp nhập, chia, tách, giải thể, quy đổi quy mô cơ sở giáo dục; quyết định hành động xây dựng, quyết định hành động được cho phép xây dựng, quyết định hành động sáp nhập, chia, tách, giải thể tổ chức triển khai kiểm định chất lượng giáo dục bị tẩy xóa, sửa chữa thay thế làm sai lệch nội dung riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này; b) Trục xuất người quốc tế thực thi hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chuyển người học đủ Đk trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ Đk được phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định hành động trúng tuyển, trả lại kinh phí góp vốn đầu tư đã thu cho những người dân học nếu không chuyển được riêng với hành vi vi phạm quy định tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này. Điều 6. Vi phạm quy định về được cho phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục, Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nghề nghiệp, Đk hoặc công nhận thực thi dịch vụ giáo dục 1. Phạt tiền riêng với hành vi không đảm bảo một trong những Đk được cho phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục, Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nghề nghiệp; Đk, được cho phép hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc công nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí tổ chức triển khai thực thi dịch vụ giáo dục theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi; b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, tổ chức triển khai thực thi dịch vụ giáo dục; c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với trường trung cấp, trường cao đẳng có đào tạo và giảng dạy nhóm ngành giáo viên; d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với cơ sở giáo dục ĐH; viện hàn lâm, viện được phép đào tạo và giảng dạy trình độ tiến sỹ. 2. Phạt tiền riêng với hành vi tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hoặc thực thi dịch vụ giáo dục ngoài khu vực được phép, Đk hoặc công nhận theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi; b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, tổ chức triển khai thực thi dịch vụ giáo dục; c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với trường trung cấp, trường cao đẳng có đào tạo và giảng dạy nhóm ngành giáo viên; d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với cơ sở giáo dục ĐH; viện hàn lâm, viện được phép đào tạo và giảng dạy trình độ tiến sỹ. 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi tẩy xóa, sửa chữa thay thế làm sai lệch nội dung trong quyết định hành động được cho phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hoặc giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nghề nghiệp; giấy ghi nhận Đk hoặc quyết định hành động được cho phép hoạt động và sinh hoạt giải trí, quyết định hành động công nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng với tổ chức triển khai thực thi dịch vụ giáo dục. 4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi gian lận để được được cho phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục; Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nghề nghiệp, Đk hoặc công nhận tổ chức triển khai thực thi dịch vụ giáo dục. 5. Phạt tiền riêng với hành vi tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hoặc thực thi dịch vụ giáo dục lúc không được được cho phép hoạt động và sinh hoạt giải trí, không được cấp giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc không được công nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí theo những mức phạt sau; a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi; b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, tổ chức triển khai thực thi dịch vụ giáo dục; c) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với trường trung cấp có đào tạo và giảng dạy nhóm ngành giáo viên; d) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng riêng với trường cao đẳng có đào tạo và giảng dạy nhóm ngành giáo viên; đ) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng riêng với cơ sở giáo dục ĐH; viện hàn lâm, viện được phép đào tạo và giảng dạy trình độ tiến sỹ. 6. Hình thức xử phạt tương hỗ update: a) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hoặc dịch vụ giáo dục từ 06 tháng đến 12 tháng riêng với hạnh vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này; b) Tịch thu tang vật là quyết định hành động được cho phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục, giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nghề nghiệp; giấy ghi nhận Đk, quyết định hành động được cho phép hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc quyết định hành động công nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí tổ chức triển khai thực thi dịch vụ giáo dục bị tẩy xóa, sửa chữa thay thế làm sai lệch nội dung riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này; c) Trục xuất người quốc tế thực thi hành vi vi phạm quy định tại những khoản 3, 4 và 5 Điều này. 7. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc chuyển người học về khu vực đã được cấp phép hoặc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này; b) Buộc chuyển người học đủ Đk trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ Đk được phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định hành động trúng tuyển, trả lại kinh phí góp vốn đầu tư đã thu cho những người dân học nếu không chuyển được riêng với hành vi vi phạm quy định tại những khoản 1, 3, 4 và 5 Điều này; c) Buộc nộp lại và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tịch thu quyết định hành động được cho phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục, giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nghề nghiệp, giấy ghi nhận Đk hoặc quyết định hành động công nhận tổ chức triển khai thực thi dịch vụ giáo dục riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này. Điều 7. Vi phạm quy định về tổ chức triển khai quản trị và vận hành cơ sở giáo dục 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Công khai không khá đầy đủ những nội dung theo quy định tại quy định thực thi công khai minh bạch riêng với cơ sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân và những văn bản pháp lý khác có tương quan; b) Thực hiện không khá đầy đủ hoặc không đúng chính sách thông tin văn bản báo cáo giải trình theo quy định của pháp lý hiện hành; c) Lập văn bản báo cáo giải trình định kỳ, văn bản báo cáo giải trình đột xuất có nội dung không đúng chuẩn; d) Sử dụng tên hoặc đặt trụ sở không đúng khu vực theo quyết định hành động xây dựng, quyết định hành động được cho phép xây dựng; đ) Không thực thi hoặc thực thi không đúng trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp lý hiện hành. từ khóa quan tâm: Mẫu phiếu sinh hoạt hè 2021 (3 mẫu)2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Ban hành không khá đầy đủ văn bản thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục theo quy định của pháp lý hiện hành; b) Công khai không đúng chuẩn những nội dung theo quy định của pháp lý hiện hành; c) Không thực thi công khai minh bạch theo quy định của pháp lý hiện hành; d) Không thực thi chính sách thông tin văn bản báo cáo giải trình theo quy định của pháp lý hiện hành; đ) Không gửi thông tin, quyết định hành động của cơ sở giáo dục ĐH đến Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo theo quy định của pháp lý hiện hành. 3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi phát hành văn bản trái thẩm quyền hoặc văn bản có nội dung trái pháp lý hiện hành. 4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với hành vi không xây dựng hội đồng trường của cơ sở giáo dục ĐH theo quy định của pháp lý hiện hành. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc thực thi công khai minh bạch theo quy định riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1, điểm c khoản 2 Điều này; b) Buộc cải chính thông tin sai thực sự riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; c) Buộc hủy bỏ văn bản đã phát hành không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp lý riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này. Mục 2. CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TUYỂN SINH Điều 8. Vi phạm quy định về tổ chức triển khai tuyển sinh 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Thông báo tuyển sinh, công bố đề án tuyển sinh không đúng hoặc không khá đầy đủ thông tin theo quy định của pháp lý hiện hành; b) Thông báo tuyển sinh không đủ thời hạn theo quy định của pháp lý hiện hành. từ khóa quan tâm: Mẫu phiếu sinh hoạt hè 2021 (3 mẫu)2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Công bố chỉ tiêu tuyển sinh vượt số lượng theo quy định về xác lập chỉ tiêu tuyển sinh; b) Không thực thi đúng quy trình tuyển sinh theo quy định của pháp lý hiện hành. 3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Không công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào riêng với ngành đào tạo và giảng dạy có quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào; b) Thực hiện tuyển sinh không đúng đề án tuyển sinh đã công bố. 4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với hành vi tổ chức triển khai tuyển sinh riêng với ngành, chuyên ngành hoặc chương trình giáo dục của quốc tế lúc không được phép thực thi. 5. Hình thức xử phạt tương hỗ update: Trục xuất người quốc tế thực thi hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chuyển người học đủ Đk trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ Đk được phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định hành động trúng tuyển, trả lại kinh phí góp vốn đầu tư đã thu cho những người dân học nếu không chuyển được riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này. Điều 9. Vi phạm quy định về đối tượng người dùng tuyển sinh 1. Phạt tiền riêng với hành vi tuyển sinh sai đối tượng người dùng quy định tại quy định tuyển sinh ở cấp trung học phổ thông theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển sai dưới 10 người học; b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển sai từ 10 người học đến dưới 30 người học; c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển sai từ 30 người học trở lên. 2. Phạt tiền riêng với hành vi tuyển sinh đào tạo và giảng dạy trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành giáo viên sai đối tượng người dùng theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển sai dưới 10 người học; b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển sai từ 10 người học đến dưới 30 người học; c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển sai từ 30 người học trở lên. 3. Phạt tiền riêng với hành vi tuyển sinh đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH sai đối tượng người dùng quy định tại quy định tuyển sinh theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển sai dưới 10 người học; b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển sai từ 10 người học đến dưới 30 người học; c) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển sai từ 30 người học trở lên. 4. Phạt tiền riêng với hành vi tuyển sinh đào tạo và giảng dạy trình độ thạc sĩ, tiến sỹ sai đối tượng người dùng quy định tại quy định tuyển sinh theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển sai dưới 05 người học; b) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển sai từ 05 người học đến dưới 10 người học; c) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển sai từ 10 người học trở lên. 5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi khai man, sửa chữa thay thế sách vở trong hồ sơ tuyển sinh để được trúng tuyển nhưng chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 6. Hình thức xử phạt tương hỗ update: Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí tuyển sinh từ 06 tháng đến 12 tháng riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 và điểm c khoản 4 Điều này. 7. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc hủy bỏ quyết định hành động trúng tuyển; buộc trả lại cho những người dân học số tiền đã thu và chịu mọi ngân sách tổ chức triển khai trả lại riêng với hành vi vi phạm quy định tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này nếu hành vi vi phạm có lỗi của toàn bộ đối tượng người dùng thực thi hành vi vi phạm và người học; b) Buộc chuyển người học đủ Đk trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ Đk được phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục riêng với hành vi vi phạm quy định tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này nếu người học không còn lỗi; c) Buộc nộp lại và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tịch thu quyết định hành động trúng tuyển riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này. Điều 10. Vi phạm quy định về chỉ tiêu tuyển sinh 1. Phạt tiền riêng với hành vi tuyển sinh vượt chỉ tiêu ở cấp trung học phổ thông theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 03% đến dưới 10%; b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 10% đến dưới 15%; c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 15% đến dưới 20%; d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 20% trở lên. 2. Phạt tiền riêng với hành vi tuyển sinh để đào tạo và giảng dạy trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành giáo viên vượt số lượng theo quy định về xác lập chỉ tiêu tuyển sinh theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 03% đến dưới 10%; b) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 10% đến dưới 15%; c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 15% đến dưới 20%; d) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 20% trở lên. 3. Phạt tiền riêng với hành vi tuyển sinh để đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH vượt số lượng theo quy định về xác lập chỉ tiêu tuyển sinh theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 03% đến dưới 10%; b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 10% đến dưới 15%; c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 15% đến dưới 20%; d) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 20% trở lên. 4. Phạt tiền riêng với hành vi tuyển sinh để đào tạo và giảng dạy trình độ thạc sĩ và tiến sỹ vượt số lượng theo quy định về xác lập chỉ tiêu tuyển sinh theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 03% đến dưới 10%; b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 10% đến dưới 15%; c) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 15% đến dưới 20%; d) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển vượt từ 20% trở lên. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc giảm số lượng tuyển sinh vào năm tiếp theo tối thiểu bằng số lượng đã tuyển sinh vượt chỉ tiêu riêng với hành vi vi phạm quy định tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. Mục 3. CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG, LIÊN KẾT Điều 11. Vi phạm quy định về thời lượng, nội dung, chương trình giáo dục 1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với hành vi không lập đủ hồ sơ, sổ sách theo quy định hoặc không sử dụng thiết bị dạy học đã được trang bị theo quy định. 2. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền riêng với hành vi không dạy đủ số tiết hoặc khối lượng học tập trong chương trình giáo dục của một học phần hoặc môn học theo những mức phạt sau: a) Phạt cảnh cáo riêng với vi phạm dưới 05 tiết; b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với vi phạm từ 05 tiết đến dưới 10 tiết; c) Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với vi phạm từ 10 tiết đến dưới 15 tiết; d) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng riêng với vi phạm từ 15 tiết trở lên. 3. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền riêng với hành vi không sắp xếp dạy đủ số tiết hoặc khối lượng học tập trong chương trình giáo dục theo những mức phạt sau: a) Phạt cảnh cáo riêng với vi phạm dưới 05 tiết; b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với vi phạm từ 05 tiết đến dưới 10 tiết; c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với vi phạm từ 10 tiết đến dưới 15 tiết; d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với vi phạm từ 15 tiết trở lên. 4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi không tổ chức triển khai bảo vệ luận án hoặc luận văn, đồ án, khóa luận đã quy định trong chương trình giáo dục. 5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Tổ chức nhìn nhận luận văn thạc sĩ, luận án tiến sỹ khi người học chưa hoàn thành xong chương trình học theo quy định; b) Lập hội đồng nhìn nhận luận văn thạc sĩ, luận án tiến sỹ không đúng thành phần theo quy định. 6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi xây dựng chương trình đào tạo và giảng dạy những trình độ của giáo dục ĐH không đúng quy định của pháp lý hiện hành. 7. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục không đúng thời hạn giáo dục, thời hạn đào tạo và giảng dạy hoặc hình thức đào tạo và giảng dạy riêng với chương trình giáo dục của quốc tế. 8. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với hành vi giảng dạy chương trình giáo dục của quốc tế không đúng theo chương trình trong hồ sơ cấp phép. 9. Hình thức xử phạt tương hỗ update: Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục từ 06 tháng đến 12 tháng riêng với hành vi vi phạm quy định tại những khoản 7 và 8 Điều này. 10. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc dạy đủ số tiết, khối lượng học tập hoặc sắp xếp dạy đủ số tiết, khối lượng học tập riêng với hành vi vi phạm quy định tại những khoản 2 và 3 Điều này; b) Buộc tổ chức triển khai bảo vệ luận văn, luận án riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này; c) Buộc tổ chức triển khai bảo vệ lại luận văn, luận án riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều này; d) Buộc chuyển người học đủ Đk trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ Đk được phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định hành động trúng tuyển, trả lại kinh phí góp vốn đầu tư đã thu cho những người dân học nếu không chuyển được riêng với hành vi vi phạm quy định tại những khoản 7 và 8 Điều này. Điều 12. Vi phạm quy định về mở ngành, chuyên ngành đào tạo và giảng dạy 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi tự chủ mở ngành, chuyên ngành đào tạo và giảng dạy không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp lý hiện hành. 2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Tự chủ mở ngành, chuyên ngành đào tạo và giảng dạy khi chưa đủ một trong những Đk theo quy định riêng với một ngành, chuyên ngành; b) Gian lận để được được cho phép mở riêng với một ngành, chuyên ngành đào tạo và giảng dạy; c) Không đảm bảo duy trì một trong những Đk đã được mở ngành, chuyên ngành đào tạo và giảng dạy theo quy định của pháp lý hiện hành. 3. Hình thức xử phạt tương hỗ update: Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục riêng với ngành, chuyên ngành từ 06 tháng đến 12 tháng riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc chuyển người học đủ Đk trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ Đk được phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định hành động trúng tuyển, trả lại kinh phí góp vốn đầu tư đã thu cho những người dân học nếu không chuyển được riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này; b) Buộc nộp lại và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tịch thu quyết định hành động được cho phép mở ngành đào tạo và giảng dạy, chuyên ngành đào tạo và giảng dạy riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. Điều 13. Vi phạm quy định về đào tạo và giảng dạy liên thông, link 1. Phạt tiền riêng với hành vi vi phạm quy định về đào tạo và giảng dạy liên thông theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi không văn bản báo cáo giải trình Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; không công khai minh bạch hoặc công khai minh bạch không khá đầy đủ những nội dung về đào tạo và giảng dạy liên thông trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục ĐH theo quy định của pháp lý hiện hành; Xem thêm: Mẫu tranh vẽ Vì Môi trường tương lai 2021b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi tự chủ tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy liên thông không đủ những Đk theo quy định của pháp lý hiện hành. 2. Phạt tiền riêng với hành vi vi phạm quy định về link đào tạo và giảng dạy theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi ký hợp đồng link đào tạo và giảng dạy không khá đầy đủ nội dung thỏa thuận hợp tác về mức thu lệ phí tuyển sinh, học phí, trách nhiệm của những bên tham gia link đào tạo và giảng dạy theo quy định của pháp lý hiện hành; b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi vi phạm về trách nhiệm của những bên tham gia link đào tạo và giảng dạy; c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi link đào tạo và giảng dạy cấp bằng chính quy; d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với hành vi link đào tạo và giảng dạy với đối tác chiến lược không đúng quy định của pháp lý hiện hành; đ) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với hành vi link đào tạo và giảng dạy khi chưa tồn tại văn bản được cho phép thực thi link đào tạo và giảng dạy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tự chủ link đào tạo và giảng dạy khi chưa bảo vệ Đk theo quy định của pháp lý hiện hành. 3. Hình thức xử phạt tương hỗ update: Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí link đào tạo và giảng dạy từ 06 tháng đến 12 tháng riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều này. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc chuyển người học đủ Đk trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ Đk được phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định hành động trúng tuyển, trả lại kinh phí góp vốn đầu tư đã thu cho những người dân học nếu không chuyển được riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều này; b) Buộc chuyển người học về khu vực đã được cấp phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục riêng với hành vi vi phạm quy định tại những điểm c và d khoản 2 Điều này. Mục 4. CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Điều 14. Vi phạm quy định về thi 1. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng riêng với hành vi gây rối hoặc rình rập đe dọa dùng vũ lực ngăn cản người tham gia cuộc thi và người tổ chức triển khai thi, thanh tra thi, coi thi, chấm thi, phục vụ thi. 2. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng riêng với hành vi thông tin sai thực sự về kỳ thi. 3. Phạt tiền riêng với hành vi vi phạm quy định về thi theo những mức phạt sau: a) Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với hành vi vào khu vực tổ chức triển khai thi, chấm thi lúc không được phép; mang tài liệu, thông tin, vật dụng không được phép vào phòng thi, khu vực chấm thi; b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng riêng với hành vi làm bài hộ thí sinh hoặc trợ giúp thí sinh làm bài; c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng riêng với hành vi viết thêm hoặc sửa chữa thay thế nội dung bài thi hoặc sửa điểm bài thi trái quy định nhưng chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự; d) Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng riêng với hành vi đánh tráo bài thi nhưng chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự; đ) Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng riêng với hành vi tổ chức triển khai chấm thi sai quy định nhưng chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự; e) Phạt tiền từ 14.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng riêng với hành vi thi thay hoặc thi kèm người khác hoặc nhờ người khác làm bài hộ hoặc thi thay, thi kèm. 4. Phạt tiền từ 13.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với hạnh vi làm mất đi bài thi của thí sinh. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc cải chính thông tin sai thực sự riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này; b) Buộc Phục hồi tình trạng ban sơ đã biết thành thay đổi riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều này; c) Buộc bảo vệ quyền lợi của thí sinh riêng với hành vi vi phạm quy định tại những điểm c, d, đ khoản 3 và khoản 4 Điều này. Điều 15. Vi phạm quy định về tổ chức triển khai kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của người học 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với hành vi tổ chức triển khai kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của người học không đúng quy định của pháp lý hiện hành. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tổ chức triển khai kiểm tra, nhìn nhận lại kết quả của người học riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này. Mục 5. CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TƯ VẤN DU HỌC; HỢP TÁC, ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC Điều 16. Vi phạm quy định hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn du học 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Không công khai minh bạch thông tin tương quan đến cơ sở giáo dục quốc tế hoặc tình trạng kiểm định hoặc công nhận chất lượng của cơ sở giáo dục quốc tế, chương trình giáo dục cho những người dân dân có nhu yếu đi du học; b) Công khai không đúng thực sự về tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ tư vấn du học; thông tin tương quan đến cơ sở giáo dục quốc tế hoặc tình trạng kiểm định hoặc công nhận chất lượng của cơ sở giáo dục quốc tế, chương trình giáo dục cho những người dân dân có nhu yếu đi du học; c) Không thực thi chính sách văn bản báo cáo giải trình theo quy định của pháp lý hiện hành. 2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi cho thuê, cho mượn giấy ghi nhận Đk marketing thương mại dịch vụ tư vấn du học. 3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Tư vấn, đưa người đi du học đến những cơ sở giáo dục quốc tế thực thi chương trình giáo dục ĐH, thạc sĩ, tiến sỹ không được kiểm định hoặc công nhận chất lượng tại nước thường trực; b) Tư vấn, đưa người đi du học đến những cơ sở giáo dục khi chưa ký hợp đồng với cơ sở giáo dục quốc tế; c) Không ký hợp đồng tư vấn du học với những người dân có nhu yếu đi du học hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người dân có nhu yếu đi du học; d) Không thực thi hoặc thực thi không khá đầy đủ trách nhiệm, trách nhiệm và trách nhiệm của tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ tư vấn du học riêng với những người học đã được tư vấn và đưa ra quốc tế học tập. 4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với hành vi tiếp tục tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ tư vấn du học trong thời hạn bị đình chỉ dịch vụ tư vấn du học. 5. Hình thức xử phạt tương hỗ update: Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn du học từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2, khoản 3 Điều này. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc cải chính thông tin sai thực sự riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; b) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã có được do thực thi hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này; c) Buộc trả lại số tiền đã thu và chịu mọi ngân sách tổ chức triển khai trả lại riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 và những điểm a, b khoản 3 Điều này. Điều 17. Vi phạm quy định về hoạt động và sinh hoạt giải trí của văn phòng đại diện thay mặt thay mặt tổ chức triển khai giáo dục quốc tế tại Việt Nam 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi vẫn tiếp tục hoạt động và sinh hoạt giải trí khi đang không còn thời hạn được cho phép hoạt động và sinh hoạt giải trí tại Việt Nam. từ khóa quan tâm: Mẫu phiếu sinh hoạt hè 2021 (3 mẫu)2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Gian lận để được được cho phép xây dựng văn phòng đại diện thay mặt thay mặt; b) Hoạt động không đúng nội dung trong quyết định hành động được cho phép xây dựng văn phòng đại diện thay mặt thay mặt hoặc giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí. 3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi hoạt động và sinh hoạt giải trí lúc không được cấp phép xây dựng hoặc cấp phép hoạt động và sinh hoạt giải trí tại Việt Nam. 4. Hình thức xử phạt tương hỗ update: Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của văn phòng đại diện thay mặt thay mặt tổ chức triển khai giáo dục quốc tế tại Việt Nam từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc nộp lại và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tịch thu quyết định hành động được cho phép xây dựng văn phòng đại diện thay mặt thay mặt riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; b) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã có được do thực thi hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. Điều 18. Vi phạm quy định về tiếp nhận học viên Việt Nam học chương trình giáo dục của quốc tế tại cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, giáo dục phổ thông có vốn góp vốn đầu tư quốc tế 1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với hành vi tuyển học viên Việt Nam học chương trình giáo dục của quốc tế tại cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn góp vốn đầu tư quốc tế cao hơn thế nữa 50% tổng số học viên học chương trình giáo dục của quốc tế tại cơ sở giáo dục. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chuyển người học đủ Đk trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ Đk được phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định hành động trúng tuyển, trả lại kinh phí góp vốn đầu tư đã thu cho những người dân học nếu không chuyển được riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này. Điều 19. Vi phạm quy định về thực thi link giáo dục, link đào tạo và giảng dạy với quốc tế 1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Không đảm bảo một trong những Đk thực thi link giáo dục, link đào tạo và giảng dạy; b) Gian lận để được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực thi link giáo dục, link đào tạo và giảng dạy. 2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với hành vi tổ chức triển khai giảng dạy chương trình link giáo dục, link đào tạo và giảng dạy không đúng nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng riêng với hành vi link giáo dục, link đào tạo và giảng dạy khi đang không còn thời hạn quy định trong quyết định hành động phê duyệt, quyết định hành động gia hạn hoặc kiểm soát và điều chỉnh link nhưng không được gia hạn, kiểm soát và điều chỉnh. 4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Liên kết giáo dục hoặc link đào tạo và giảng dạy khi chưa tồn tại văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền; b) Thực hiện tự chủ link đào tạo và giảng dạy khi chưa phục vụ Đk theo quy định. 5. Hình thức xử phạt tương hỗ update: Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí link giáo dục, link đào tạo và giảng dạy từ 06 tháng đến 12 tháng riêng với hành vi vi phạm quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chuyển người học đủ Đk trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ Đk được phép hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định hành động trúng tuyển, trả lãi kinh phí góp vốn đầu tư đã thu cho những người dân học nếu không chuyển được riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này. Điều 20. Vi phạm quy định về link tổ chức triển khai thi cấp giấy khả năng ngoại ngữ của quốc tế 1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Không đảm bảo một trong những Đk thực thi link tổ chức triển khai thi cấp giấy khả năng ngoại ngữ của quốc tế; b) Gian lận để được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực thi link tổ chức triển khai thi cấp giấy khả năng ngoại ngữ của quốc tế. 2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng riêng với hành vi link tổ chức triển khai thi cấp giấy khả năng ngoại ngữ của quốc tế khi đang không còn thời hạn quy định trong quyết định hành động phê duyệt, quyết định hành động gia hạn link nhưng không được gia hạn. 3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng riêng với hành vi cấp giấy khi chưa tồn tại quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực thi link tổ chức triển khai thi cấp giấy khả năng ngoại ngữ của quốc tế. 4. Hình thức xử phạt tương hỗ update: a) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí link từ 06 tháng đến 12 tháng riêng với hành vi vi phạm quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này; b) Tịch thu số tiền thu được do thực thi hành vi vi phạm mà có để sung vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý riêng với hành vi vi phạm quy định tại những khoản 2 và 3 Điều này trong trường hợp không thể thực thi được giải pháp khắc phục hậu quả trả lại số tiền đã thu. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trả lại số tiền đã thu và chịu mọi ngân sách tổ chức triển khai trả lại riêng với hành vi vi phạm quy định tại những khoản 2 và 3 Điều này. Mục 6. CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, CẤP VÀ SỬ DỤNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ Điều 21. Vi phạm quy định về cấp và quản trị và vận hành văn bằng, chứng từ thuộc phạm vi quản trị và vận hành nhà nước của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Không phát hành hoặc phát hành quy định dữ gìn và bảo vệ, lưu giữ, sử dụng, cấp phép văn bằng, chứng từ nhưng không khá đầy đủ nội dung theo quy định của pháp lý hiện hành; b) Không đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy và nổ để dữ gìn và bảo vệ văn bằng, chứng từ và hồ sơ theo quy định của pháp lý hiện hành; c) Ban hành quyết định hành động sửa đổi, cấp lại văn dẫn chứng từ không đúng quy định của pháp lý hiện hành về trình tự, thủ tục; về nội dung, thẩm quyền, thời hạn; d) Không thực thi cấp bản sao văn bằng, chứng từ theo quy định của pháp lý hiện hành. từ khóa quan tâm: Mẫu phiếu sinh hoạt hè 2021 (3 mẫu)2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Cấp Văn bằng, chứng từ hoặc bản sao văn bằng, chứng từ không đúng thời hạn quy định của pháp lý hiện hành; b) Thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng từ không đúng quy định của pháp lý hiện hành; c) Không cấp hoặc cấp phụ lục văn bằng kèm theo văn bằng giáo dục ĐH không đúng quy định của pháp lý hiện hành; d) Không lập hoặc lập hồ sơ cấp phép, quản trị và vận hành văn bằng, chứng từ không khá đầy đủ, không đúng chuẩn thông tin theo quy định của pháp lý hiện hành. 3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Cấp văn bằng, chứng từ hoặc bản sao văn bằng, chứng từ không đúng quy định của pháp lý hiện hành, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; b) Gian lận để được cấp văn bằng, chứng từ hoặc bản sao văn bằng, chứng từ. 4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với hành vi không xây dựng khối mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu quản trị và vận hành văn bằng, chứng từ. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc hủy bỏ văn bản có nội dung trái pháp lý; hủy bỏ văn bằng, chứng từ được cấp lại không đúng quy định của pháp lý hiện hành về nội dung hoặc thẩm quyền riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; b) Buộc hủy bỏ văn bằng, chứng từ hoặc bản sao văn bằng, chứng từ riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này. Điều 22. Vi phạm quy định về in phôi và quản trị và vận hành phôi văn bằng, chứng từ thuộc phạm vi quản trị và vận hành nhà nước của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau: a) Không đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo vệ an toàn và uy tín, phòng chống cháy và nổ trong việc in, dữ gìn và bảo vệ phôi văn bằng, chứng từ theo quy định của pháp lý hiện hành; b) Không lập hoặc lập hồ sơ quản trị và vận hành việc in, cấp, sử dụng, tịch thu, hủy bỏ phôi văn bằng, chứng từ không khá đầy đủ, không đúng chuẩn thông tin theo quy định của pháp lý hiện hành; c) Không quy định việc lập số hiệu, những ký hiệu nhận dạng phôi văn bằng, chứng từ để phục vụ việc bảo mật thông tin, nhận dạng và chống làm giả phôi văn bằng, chứng từ; d) In phôi văn bằng, chứng từ có nội dung không đúng quy định của pháp lý hiện hành; đ) Thực hiện việc hủy phôi văn dẫn chứng từ không đúng quy định của pháp lý hiện hành. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ phôi văn bằng, chứng từ có nội dung không đúng quy định của pháp lý hiện hành riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều này. ………………… Quý khách vui lòng xem nội dung tại file đính kèm

Bạn đang xem nội dung bài viết Nghị định 04/2021/NĐ-CP 2022

Với việc Bạn mò mẩn bài Nghị định 04/2021/NĐ-CP New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game tài liệu Nghị định 04/2021/NĐ-CP Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Nghị định 04/2021/NĐ-CP Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan or ThamGia Groups zalo để được trợ giúp miễn phí
#Nghị #định #042021NĐCP