0765562555

Nghị định 138/2020/NĐ-CP

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Nghị định 138/2020/NĐ-CP Chi tiết 2022 được update : 2021-09-07 03:54:34

3650

Xin chàoTừ ngày thứ nhất/12/2020 Nghị định 138/2020/NĐ-CP do nhà nước phát hành ngày 27/11/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành. Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành công chức.

Theo đó quy định việc tuyển công chức được thực thi theo 2 vòng như sau:

Bạn đang xem: Nghị định 138/2020/NĐ-CP

Vòng 1: Kiểm tra Đk dự tuyển tại Phiếu Đk dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu phục vụ đủ thì người dự tuyển được tham gia vòng 2. Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức và kỹ năng, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh tham gia cuộc thi có không thật 15 phút sẵn sàng sẵn sàng trước lúc phỏng vấn, Thang điểm: 100 điểm.

CHÍNH PHỦ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 138/2020/NĐ-CP

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 27 tháng 11 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH 138/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

nhà nước phát hành Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành công chức.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành công chức.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Công chức quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 được sửa đổi, tương hỗ update tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

2. Cơ quan quản trị và vận hành công chức, gồm có:

a) Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở Trung ương;

b) Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương;

c) Văn phòng quản trị nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước;

d) Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

đ) Bộ, cơ quan ngang Bộ và những tổ chức triển khai do nhà nước, Thủ tướng nhà nước xây dựng mà không phải là cty sự nghiệp công lập;

e) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành riêng với những người thao tác trong tổ chức triển khai cơ yếu được thực thi theo quy định của pháp lý về cơ yếu.

Chương II

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Mục 1. CĂN CỨ, ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG

Điều 3. Căn cứ tuyển dụng công chức

1. Việc tuyển dụng công chức phải vị trí căn cứ vào yêu cầu trách nhiệm, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

2. Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng, văn bản báo cáo giải trình cơ quan quản trị và vận hành công chức phê duyệt để làm vị trí căn cứ tuyển dụng trước mỗi kỳ tuyển dụng. Nội dung kế hoạch tuyển dụ ng gồm có:

a) Số lượng biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao và số lượng biên chế chưa sử dụng của cơ quan sử dụng công chức;

b) Số lượng biên chế cần tuyển ở từng vị trí việc làm;

c) Số lượng vị trí việc làm cần tuyển riêng với những người dân tộc bản địa thiểu số (nếu có), trong số đó xác lập rõ chỉ tiêu, cơ cấu tổ chức triển khai dân tộc bản địa cần tuyển;

d) Số lượng vị trí việc làm thực thi xét tuyển (nếu có) riêng với từng nhóm đối tượng người dùng: Người cam kết tình nguyện thao tác từ 05 năm trở lên ở vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả; người học theo chính sách cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy, sau khoản thời hạn tốt nghiệp về công tác thao tác tại địa phương nơi cử đi học; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng;

đ) Tiêu chuẩn, Đk Đk dự tuyển ở từng vị trí việc làm;

e) Hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển;

g) Các nội dung khác (nếu có).

3. Kế hoạch tuyển dụng khi xét tuyển riêng với nhóm đối tượng người dùng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng thực thi theo quy định của nhà nước về chủ trương thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Điều 4. Điều kiện Đk dự tuyển công chức

Điều kiện Đk dự tuyển công chức thực thi theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức. Cơ quan sử dụng công chức xác lập những Đk khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, phù phù thích hợp với khung khả năng vị trí việc làm nhưng không thấp hơn những tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của pháp lý, không được phân biệt quy mô đào tạo và giảng dạy và văn bản báo cáo giải trình bằng văn bản để cơ quan quản trị và vận hành công chức xem xét, quyết định hành động.

Điều 5. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chủ trương như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc bản địa thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác thao tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo và giảng dạy sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo và giảng dạy chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã ngành quân sự chiến lược cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã Đk ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con thương bệnh binh, con của người hưởng chủ trương như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động và sinh hoạt giải trí kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm quân sự chiến lược, trách nhiệm và trách nhiệm tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người tham gia cuộc thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên tốt nhất vào kết quả điểm vòng 2.

Điều 6. Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức

1. Cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, tương hỗ update tại khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai, cty được giao biên chế, kinh phí góp vốn đầu tư hoạt động và sinh hoạt giải trí, có con dấu, thông tin tài khoản riêng và được phân cấp thẩm quyền tuyển dụng công chức.

Điều 7. Hội đồng tuyển dụng công chức

1. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hành động xây dựng Hội đồng tuyển dụng để tổ chức triển khai việc tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng có 05 hoặc 07 thành viên, gồm có:

a) quản trị Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng;

b) Phó quản trị Hội đồng là người đại diện thay mặt thay mặt lãnh đạo bộ phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng;

c) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là công chức thuộc bộ phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng;

d) Các uỷ viên khác là người đại diện thay mặt thay mặt lãnh đạo của một số trong những bộ phận trình độ, trách nhiệm có tương quan đến việc tổ chức triển khai tuyển dụng do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hành động.

2. Hội đồng tuyển dụng thao tác theo nguyên tắc tập thể, quyết định hành động theo hầu hết; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực thi theo ý kiến mà quản trị Hội đồng tuyển dụng đã biểu quyết. Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm, quyền hạn sau này:

a) Thành lập những bộ phận giúp việc: Ban kiểm tra Phiếu Đk dự tuyển, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có), Ban kiểm tra sát hạch khi tổ chức triển khai thực thi phỏng vấn tại vòng 2.

Trường hợp thiết yếu, quản trị Hội đồng tuyển dụng xây dựng Tổ Thư ký giúp việc;

b) Tổ chức thu tiền phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định;

c) Kiểm tra Phiếu Đk dự tuyển, tổ chức triển khai thi, chấm thi, chấm phúc khảo theo quy định;

d) Báo cáo người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hành động công nhận kết quả thi tuyển, xét tuyển;

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quy trình tổ chức triển khai thi tuyển, xét tuyển;

e) Hội đồng tuyển dụng tự giải thể sau khoản thời hạn hoàn thành xong trách nhiệm.

3. Không sắp xếp những người dân dân có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người dự tuyển hoặc của bên vợ (chồng) của người dự tuyển; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người dự tuyển hoặc những người dân đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc hiện hành quyết định hành động kỷ luật làm thành viên Hội đồng tuyển dụng, thành viên những bộ phận giúp việc của Hội đồng tuyển dụng.

Mục 2. THI TUYỂN CÔNG CHỨC

Điều 8. Hình thức, nội dung và thời hạn thi

Thi tuyển công chức được thực thi theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức và kỹ năng, khả năng chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức chưa tồn tại Đk tổ chức triển khai thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy tờ.

Trường hợp tổ chức triển khai thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không còn phần tranh tài tin học.

b) Nội dung thi gồm 3 phần, thời hạn thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 vướng mắc hiểu biết chung về khối mạng lưới hệ thống chính trị, tổ chức triển khai cỗ máy của Đảng, Nhà nước, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội; quản trị và vận hành hành chính nhà nước; công chức, công vụ và những kiến thức và kỹ năng khác để xem nhận khả năng. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ, 30 vướng mắc theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hành động. Thời gian thi 30 phút;

Phần III: Tin học, 30 vướng mắc theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần tranh tài ngoại ngữ riêng với những trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo và giảng dạy hoặc ở trình độ đào tạo và giảng dạy cao hơn thế nữa so với trình độ đào tạo và giảng dạy trình độ, trách nhiệm theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo và giảng dạy hoặc ở trình độ đào tạo và giảng dạy cao hơn thế nữa so với trình độ đào tạo và giảng dạy trình độ, trách nhiệm theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục quốc tế cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

Có chứng từ tiếng dân tộc bản địa thiểu số hoặc là người dân tộc bản địa thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác thao tác ở vùng dân tộc bản địa thiểu số.

d) Miễn phần tranh tài tin học riêng với những trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên những chuyên ngành tương quan đến tin học, công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin;

đ) Kết quả thi vòng 1 được xác lập theo số câu vấn đáp đúng cho từng phần tranh tài quy định tại điểm b khoản này, nếu vấn đáp đúng từ 50% số vướng mắc trở lên cho từng phần tranh tài thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn trách nhiệm chuyên ngành

a) Hình thức thi: Căn cứ vào tính chất, điểm lưu ý và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hành động một trong ba hình thức thi: Phỏng vấn; viết; phối hợp phỏng vấn và viết.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức và kỹ năng về chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý về ngành, nghành tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn trách nhiệm chuyên ngành phải vị trí căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn trách nhiệm trình độ của ngạch công chức và phải phù phù thích hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có những vị trí việc làm yêu cầu trình độ, trách nhiệm rất khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải tổ chức triển khai xây dựng những đề thi môn trách nhiệm chuyên ngành rất khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước lúc thi phỏng vấn, thí sinh tham gia cuộc thi có không thật 15 phút sẵn sàng sẵn sàng); thi viết 180 phút (không kể thời hạn chép đề). Trường hợp lựa chọn hình thức thi phối hợp phỏng vấn và viết thì thời hạn thi phỏng vấn và thời hạn thi viết được thực thi theo quy định tại điểm này.

d) Thang điểm (thi phỏng vấn, thi viết): 100 điểm. Trường hợp lựa chọn hình thức thi phối hợp phỏng vấn và viết thì tỷ suất điểm phỏng vấn và viết do quản trị Hội đồng thi quyết định hành động nhưng phải bảo vệ có tổng là 100 điểm.

đ) Trường hợp cơ quan quản trị và vận hành công chức có yêu cầu đặc trưng cao hơn thế nữa về nội dung, hình thức, thời hạn thi tại vòng 2 thì thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ trước lúc thực thi.

Điều 9. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ những Đk sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. Trường hợp thi phối hợp phỏng vấn và viết thì người tham gia cuộc thi phải tham gia cuộc thi đủ phỏng vấn và viết;

b) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều

5 Nghị định này (nếu có) cao hơn thế nữa lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu ở đầu cuối của vị trí việc làm cần tuyển thì người dân có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn thế nữa là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác lập được thì người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hành động người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho những kỳ thi tuyển lần sau.

Mục 3. XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC

Điều 10. Đối tượng xét tuyển công chức

1. Việc tuyển dụng công chức trải qua hình thức xét tuyển do cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hành động và được thực thi riêng riêng với từng nhóm đối tượng người dùng sau này:

a) Người cam kết tình nguyện thao tác từ 05 năm trở lên ở vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả;

b) Người học theo chính sách cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy, sau khoản thời hạn tốt nghiệp về công tác thao tác tại địa phương nơi cử đi học;

c) Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

2. Việc tuyển dụng riêng với nhóm đối tượng người dùng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này được thực thi theo quy định của nhà nước về chủ trương thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Điều 11. Nội dung, hình thức xét tuyển công chức

Xét tuyển công chức được thực thi theo 2 vòng như sau:

1. Vòng 1

Kiểm tra Đk dự tuyển tại Phiếu Đk dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu phục vụ đủ thì người dự tuyển được tham gia vòng 2.

2. Vòng 2

a) Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức và kỹ năng, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

b) Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh tham gia cuộc thi có không thật 15 phút sẵn sàng sẵn sàng trước lúc phỏng vấn);

c) Thang điểm: 100 điểm.

Điều 12. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ những Đk sau:

a) Có kết quả điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 5 Nghị định này (nếu có) cao hơn thế nữa lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu ở đầu cuối của vị trí việc làm cần tuyển thì người dân có kết quả điểm vòng 2 cao hơn thế nữa là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác lập được thì người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hành động người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho những kỳ xét tuyển lần sau.

Mục 4. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Điều 13. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu Đk dự tuyển

1. Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải đăng thông tin tuyển dụng công khai minh bạch tối thiểu 01 lần trên một trong những phương tiện đi lại thông tin đại chúng sau: Báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình; đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở thao tác của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

2. Nội dung thông tin tuyển dụng gồm có:

a) Số lượng biên chế công chức cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm;

b) Số lượng vị trí việc làm thực thi việc thi tuyển, xét tuyển;

c) Tiêu chuẩn, Đk Đk dự tuyển;

d) Thời hạn, địa chỉ và khu vực tiếp nhận Phiếu Đk dự tuyển, số điện thoại cảm ứng di động hoặc cố định và thắt chặt của thành viên, bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu Đk dự tuyển;

đ) Hình thức, nội dung thi tuyển, xét tuyển; thời hạn và khu vực thi tuyển, xét tuyển.

3. Việc thay đổi nội dung thông tin tuyển dụng chỉ được thực thi trước lúc khai mạc kỳ tuyển dụng và phải công khai minh bạch theo quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Người Đk dự tuyển nộp Phiếu Đk dự tuyển (theo Mẫu số 01 phát hành kèm theo Nghị định này) tại khu vực tiếp nhận Phiếu Đk dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

5. Thời hạn nhận Phiếu Đk dự tuyển là 30 ngày Tính từ lúc ngày thông tin tuyển dụng công khai minh bạch trên phương tiện đi lại thông tin đại chúng; trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

Điều 14. Trình tự tổ chức triển khai tuyển dụng

1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định hành động.

2. Thành lập Ban Kiểm tra Phiếu Đk dự tuyển do quản trị Hội đồng tuyển dụng quyết định hành động chậm nhất sau 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày xây dựng Hội đồng tuyển dụng.

Trường hợp người dự tuyển không phục vụ Đk, tiêu chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày kết thúc kiểm tra Phiếu Đk dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm gửi thông tin bằng văn bản tới người Đk dự tuyển được biết theo địa chỉ mà người dự tuyển đã Đk.

3. Tổ chức thi tuyển:

a) Hội đồng tuyển dụng thông tin list và triệu tập thí sinh đủ Đk, tiêu chuẩn tham gia cuộc thi vòng 1, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở thao tác của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng. Chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày thông tin triệu tập thí sinh được tham gia vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức triển khai thi vòng 1.

b) Tổ chức thi vòng 1:

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng tổ chức triển khai thi vòng 1 trên máy vi tính thì phải thông tin kết quả cho thí sinh được biết ngay sau khoản thời hạn kết thúc thời hạn làm bài thi trên máy vi tính. Không thực thi việc phúc khảo riêng với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng tổ chức triển khai thi vòng 1 trên giấy tờ thì việc chấm thi thực thi như sau:

Chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thành xong việc chấm thi vòng 1;

Chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 phải công bố kết quả thi để thí sinh tham gia cuộc thi biết và thông tin việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày công bố kết quả thi trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng;

Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành xong việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo để thí sinh tham gia cuộc thi được biết.

Căn cứ vào Đk thực tiễn trong quy trình tổ chức triển khai chấm thi, quản trị Hội đồng tuyển dụng quyết định hành động kéo dãn thời hạn thực thi những việc làm quy định tại điểm này nhưng tổng thời hạn kéo dãn không thật 15 ngày.

c) Tổ chức thi vòng 2:

Chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập list và thông tin triệu tập thí sinh đủ Đk tham gia cuộc thi vòng 2, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở thao tác của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

Chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày thông tin triệu tập thí sinh được tham gia vòng 2, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức triển khai thi vòng 2.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng tổ chức triển khai thi vòng 2 bằng hình thức thi viết hoặc hình thức thi phối hợp phỏng vấn và viết thì việc chấm thi viết và chấm phúc khảo thi viết thực thi như quy định tại điểm b khoản này. Không thực thi việc phúc khảo riêng với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn.

4. Tổ chức xét tuyển:

a) Chậm nhất 05 ngày thao tác sau ngày kết thúc việc kiểm tra Đk, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập list và thông tin triệu tập thí sinh đủ Đk dự phỏng vấn tại vòng 2, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở thao tác của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

b) Chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày thông tin triệu tập thí sinh được tham gia vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức triển khai phỏng vấn tại vòng 2. Không thực thi việc phúc khảo riêng với kết quả phỏng vấn tại vòng 2.

Điều 15. Thông báo kết quả tuyển dụng công chức

1. Sau khi hoàn thành xong việc chấm thi vòng 2 theo quy định tại Điều 14 Nghị định này, chậm nhất 05 ngày thao tác, Hội đồng tuyển dụng phải văn bản báo cáo giải trình người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xem xét, phê duyệt kết quả tuyển dụng.

2. Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày có quyết định hành động phê duyệt kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng phải thông tin công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức và gửi thông tin công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã Đk. Nội dung thông tin phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Điều 16. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

1. Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày nhận được tin báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng gồm có:

a) Bản sao văn bằng, chứng từ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, ghi nhận đối tượng người dùng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp trình độ đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng từ ngoại ngữ, tin học.

Trường hợp người trúng tuyển được miễn phần tranh tài ngoại ngữ hoặc tin học quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này thì không phải nộp chứng từ ngoại ngữ, tin học.

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu Đk dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng từ, ghi nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hành động hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người Đk dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu Đk dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng từ, ghi nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức thông tin công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu Đk dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Điều 17. Quyết định tuyển dụng và nhận việc

1. Chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hành động tuyển dụng và gửi quyết định hành động tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã Đk.

2. Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày nhận được quyết định hành động tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định hành động tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đồng ý gia hạn.

3. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức không đến nhận việc trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này thì người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức hủy bỏ quyết định hành động tuyển dụng.

4. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xem xét quyết định hành động việc trúng tuyển riêng với những người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã biết thành hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định này hoặc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hành động người trúng tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này (trong trường hợp tổ chức triển khai thi tuyển) hoặc quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định này (trong trường hợp tổ chức triển khai xét tuyển).

Điều 18. Tiếp nhận vào làm công chức

1. Đối tượng tiếp nhận:

a) Viên chức công tác thao tác tại cty sự nghiệp công lập;

b) Cán bộ, công chức cấp xã;

c) Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người thao tác trong tổ chức triển khai cơ yếu nhưng không phải là công chức;

d) quản trị Hội đồng thành viên, quản trị Hội đồng quản trị, quản trị công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người đang giữ chức vụ, chức vụ quản trị và vận hành từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số Cp có quyền biểu quyết;

đ) Người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên tiếp theo này được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ những vị trí công tác thao tác không phải là cán bộ, công chức tại những cty, tổ chức triển khai khác.

2. Tiêu chuẩn, Đk tiếp nhận:

Căn cứ yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành công chức được quyền xem xét, tiếp nhận vào làm công chức riêng với những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này nếu phục vụ đủ Đk Đk dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời hạn thực thi những quy định tương quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, tương hỗ update tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và những tiêu chuẩn, Đk sau:

a) Trường hợp quy định tại những điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải có đủ 05 năm công tác thao tác trở lên (không kể thời hạn tập sự, thử việc, nếu có thời hạn công tác thao tác không liên tục thì được cộng dồn, kể cả thời hạn công tác thao tác nếu có trước đó ở vị trí việc làm thuộc những trường hợp quy định tại những điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này) thao tác làm có yêu cầu trình độ đào tạo và giảng dạy trình độ phù phù thích hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

b) Trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này chỉ thực thi việc tiếp nhận để chỉ định làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành, phải có đủ 05 năm công tác thao tác trở lên (không kể thời hạn tập sự, thử việc) phù phù thích hợp với nghành tiếp nhận và phải được quy hoạch vào chức vụ chỉ định hoặc chức vụ tương tự;

c) Trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này phải được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến thao tác tại những cty, tổ chức triển khai, cty trong khối mạng lưới hệ thống chính trị theo yêu cầu trách nhiệm và không yêu cầu phải có đủ thời hạn 05 năm công tác thao tác trở lên thao tác tại cơ quan, tổ chức triển khai, cty được điều động, luân chuyển đến; khi tiếp nhận vào làm công chức không phải xây dựng Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

3. Hồ sơ của người được đề xuất kiến nghị tiếp nhận vào làm công chức:

a) Sơ yếu lý lịch công chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức triển khai, cty nơi công tác thao tác;

b) Bản sao những văn bằng, chứng từ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

Trường hợp người được đề xuất kiến nghị tiếp nhận có bằng tốt nghiệp trình độ đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng từ ngoại ngữ, tin học.

Trường hợp người được đề xuất kiến nghị tiếp nhận phục vụ yêu cầu miễn phần tranh tài ngoại ngữ hoặc tin học quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này thì không phải nộp chứng từ ngoại ngữ, tin học.

c) Giấy ghi nhận sức mạnh thể chất do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

d) Bản tự nhận xét, nhìn nhận của người được đề xuất kiến nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và khả năng trình độ, trách nhiệm, quy trình công tác thao tác có xác nhận của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai, cty nơi công tác thao tác.

4. Hội đồng kiểm tra, sát hạch:

a) Khi tiếp nhận những trường hợp quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều này vào làm công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành công chức phải xây dựng Hội đồng kiểm tra, sát hạch. Thành phần Hội đồng kiểm tra, sát hạch được thực thi theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra, sát hạch:

Kiểm tra về tiêu chuẩn, Đk, văn bằng, chứng từ, ghi nhận của người được đề xuất kiến nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

Tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và khả năng trình độ, trách nhiệm của người được đề xuất kiến nghị tiếp nhận;

Báo cáo người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành công chức về kết quả kiểm tra, sát hạch.

c) Nội dung sát hạch phải vị trí căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển để xây dựng. Hình thức sát hạch là phỏng vấn hoặc viết hoặc phối hợp phỏng vấn và viết. Hội đồng kiểm tra, sát hạch phụ trách xây dựng nội dung sát hạch, đề xuất kiến nghị hình thức và phương pháp xác lập kết quả sát hạch, bảo vệ phù phù thích hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, văn bản báo cáo giải trình người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành công chức xem xét, quyết định hành động trước lúc tổ chức triển khai sát hạch.

d) Hội đồng kiểm tra, sát hạch thao tác theo nguyên tắc tập thể, quyết định hành động theo hầu hết; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực thi theo ý kiến mà quản trị Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã biểu quyết. Hội đồng kiểm tra, sát hạch tự giải thể sau khoản thời hạn hoàn thành xong trách nhiệm.

đ) Không sắp xếp những người dân dân có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người được tiếp nhận vào làm công chức hoặc của bên vợ (chồng) của người được tiếp nhận vào làm công chức; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người được tiếp nhận vào làm công chức hoặc những người dân đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc hiện hành quyết định hành động kỷ luật làm thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

5. Khi tiếp nhận vào làm công chức để chỉ định giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành thì không phải xây dựng Hội đồng kiểm tra, sát hạch nhưng phải phục vụ đủ tiêu chuẩn, Đk chỉ định và quy định tại khoản 2 Điều này. Quyết định chỉ định đồng thời là quyết định hành động tiếp nhận vào làm công chức và thực thi như sau:

a) Trường hợp cơ quan quản trị và vận hành công chức đồng thời là cơ quan có thẩm quyền chỉ định hoặc là cấp dưới của cơ quan có thẩm quyền chỉ định thì quyết định hành động chỉ định đồng thời là quyết định hành động tiếp nhận;

b) Trường hợp cơ quan quản trị và vận hành công chức là cấp trên của cơ quan có thẩm quyền chỉ định thì cơ quan có thẩm quyền chỉ định phải văn bản báo cáo giải trình cơ quan quản trị và vận hành công chức đồng ý về việc tiếp nhận trước lúc quyết định hành động chỉ định.

Điều 19. Xếp ngạch, bậc lương riêng với những người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức đã có thời hạn công tác thao tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Trường hợp người được tuyển dụng hoặc được tiếp nhận vào làm công chức theo quy định tại Nghị định này, được sắp xếp thao tác theo như đúng ngành, nghề đào tạo và giảng dạy hoặc theo như đúng trình độ trách nhiệm trước kia đã đảm nhiệm thì thời hạn công tác thao tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước thời điểm ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức (nếu có thời hạn công tác thao tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) ở trình độ đào tạo và giảng dạy tương ứng với trình độ đào tạo và giảng dạy theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận được xem để làm vị trí căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù phù thích hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận.

2. Việc xếp lương ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận thực thi theo quy định hiện hành.

Mục 5. TẬP SỰ

Điều 20. Chế độ tập sự

1. Người được tuyển dụng vào công chức phải thực thi chính sách tập sự để làm quen với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên công tác thao tác, tập làm những việc làm của vị trí việc làm được tuyển dụng.

2. Thời gian tập sự được quy định như sau:

a) 12 tháng riêng với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C;

b) 06 tháng riêng với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D;

c) Thời gian nghỉ sinh con theo chính sách bảo hiểm xã hội, thời hạn nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời hạn nghỉ không hưởng lương, thời hạn bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác thao tác theo quy định của pháp lý không được xem vào thời hạn tập sự.

Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có nguyên do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty nơi người được tuyển dụng vào công chức đang thực thi chính sách tập sự đồng ý thì thời hạn này được xem vào thời hạn tập sự.

3. Nội dung tập sự:

a) Nắm vững quy định của pháp lý về công chức; nắm vững cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan công tác thao tác; nội quy, quy định thao tác của cơ quan và chức trách, trách nhiệm của vị trí việc làm được tuyển dụng;

b) Trau dồi kiến thức và kỹ năng và kỹ năng trình độ, trách nhiệm theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

c) Tập xử lý và xử lý, thực thi những việc làm của vị trí việc làm được tuyển dụng.

4. Trong thời hạn thực thi chính sách tập sự, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành, sử dụng công chức phải cử người thực thi chính sách tập sự tham gia khóa tu dưỡng quản trị và vận hành nhà nước để hoàn thiện tiêu chuẩn, Đk của ngạch công chức trước lúc chỉ định. Thời gian tham gia khóa tu dưỡng quản trị và vận hành nhà nước được xem vào thời hạn tập sự.

5. Không thực thi chính sách tập sự riêng với những trường hợp đã có thời hạn công tác thao tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo như đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được sắp xếp thao tác theo như đúng ngành, nghề đào tạo và giảng dạy hoặc theo như đúng trình độ trách nhiệm trước kia đã đảm nhiệm mà thời hạn công tác thao tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc to nhiều hơn thời hạn tập sự tương ứng với thời hạn tập sự của ngạch được tuyển dụng quy định tại khoản 2 Điều này. Đối với những trường hợp không thực thi chính sách tập sự, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành, sử dụng công chức phải cử tham gia khóa tu dưỡng quản trị và vận hành nhà nước để hoàn hảo nhất tiêu chuẩn, Đk của ngạch công chức trước lúc chỉ định.

6. Không điều động, sắp xếp, phân công công tác thao tác riêng với những người được tuyển dụng đang trong thời hạn thực thi chính sách tập sự sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng ở trong cùng cơ quan, tổ chức triển khai hoặc sang cơ quan, tổ chức triển khai, cty khác.

Điều 21. Hướng dẫn tập sự

Cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm:

1. Hướng dẫn người tập sự nắm vững và tập làm những việc tuân theo yêu cầu nội dung tập sự quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định này.

2. Chậm nhất sau 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày công chức đến nhận việc, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan sử dụng phải cử công chức cùng ngạch hoặc ngạch cao hơn thế nữa, có khả năng và kinh nghiệm tay nghề về trình độ, trách nhiệm hướng dẫn người tập sự.

Điều 22. Chế độ, chủ trương riêng với những người tập sự và người hướng dẫn tập sự

1. Trong thời hạn tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù phù thích hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sỹ phù phù thích hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp lý.

2. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo và giảng dạy quy định tại khoản 1 Điều này trong những trường hợp sau:

a) Làm việc ở vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả;

b) Làm việc trong những ngành, nghề ô nhiễm nguy hiểm;

c) Hoàn thành trách nhiệm và trách nhiệm quân sự chiến lược, trách nhiệm và trách nhiệm tham gia công an nhân dân, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác thao tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo và giảng dạy sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo và giảng dạy chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã ngành quân sự chiến lược cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã Đk ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia tăng trưởng nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành xong trách nhiệm.

3. Thời gian tập sự không được xem vào thời hạn xét nâng bậc lương.

4. Công chức được cơ quan, tổ chức triển khai phân công hướng dẫn tập sự được hưởng thông số kỹ thuật phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 so với mức lương cơ sở trong thời hạn hướng dẫn tập sự.

Điều 23. Bổ nhiệm vào ngạch công chức riêng với những người hoàn thành xong chính sách tập sự

1. Khi hết thời hạn tập sự, người tập sự phải văn bản báo cáo giải trình kết quả tập sự bằng văn bản theo những nội dung quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định này; người hướng dẫn tập sự phải nhận xét, nhìn nhận kết quả tập sự riêng với những người tập sự bằng văn bản. Các văn bản này được gửi người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan sử dụng công chức.

2. Chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được văn bản báo cáo giải trình của người tập sự và nhận xét, nhìn nhận của người hướng dẫn tập sự, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan sử dụng công chức nhìn nhận phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả việc làm của người tập sự. Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan sử dụng công chức có văn bản đề xuất kiến nghị người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành công chức quyết định hành động chỉ định ngạch và xếp lương cho công chức được tuyển dụng.

Điều 24. Huỷ bỏ quyết định tuyển dụng riêng với những người tập sự

1. Quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ trong trường hợp người tập sự không đạt yêu cầu sau thời hạn tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp lý về cán bộ, công chức.

2. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan sử dụng công chức đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hành động bằng văn bản huỷ bỏ quyết định hành động tuyển dụng riêng với những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Người tập sự bị huỷ bỏ quyết định hành động tuyển dụng được cơ quan sử dụng công chức trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú.

Chương III

SỬ DỤNG CÔNG CHỨC

Mục 1. BỐ TRÍ, PHÂN CÔNG CÔNG TÁC, ĐIỀU ĐỘNG, BIỆT PHÁI CÔNG CHỨC

Điều 25. Bố trí, phân công công tác thao tác

1. Việc sắp xếp, phân công công tác thao tác cho công chức phải bảo vệ thích hợp giữa quyền hạn và trách nhiệm được giao với chức vụ, chức vụ và ngạch công chức được chỉ định.

2. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan sử dụng công chức phụ trách sắp xếp, phân công công tác thao tác, kiểm tra việc thực thi trách nhiệm của công chức, bảo vệ những Đk thiết yếu để công chức thi hành trách nhiệm và thực thi những chính sách, chủ trương riêng với công chức.

Điều 26. Điều động công chức

1. Việc điều động công chức được thực thi trong những trường hợp sau này:

a) Theo yêu cầu trách nhiệm rõ ràng;

b) Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức triển khai và Một trong những cty, tổ chức triển khai theo quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền;

c) Chuyển đổi vị trí công tác thao tác theo quy định của Đảng và pháp lý.

2. Thẩm quyền điều động công chức:

Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai được phân công, phân cấp quản trị và vận hành công chức quyết định hành động việc điều động công chức thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định hành động theo quy định của pháp lý.

3. Trình tự, thủ tục điều động công chức:

a) Căn cứ quy hoạch, nhu yếu công tác thao tác và khả năng, sở trường của công chức, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai được phân công, phân cấp quản trị và vận hành công chức xây dựng kế hoạch, giải pháp điều động công chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành, văn bản báo cáo giải trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động thực thi;

b) Lập list công chức cần điều động;

c) Biện pháp thực thi rõ ràng riêng với từng trường hợp;

d) Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành thì thực thi trình tự, thủ tục điều động như trường hợp chỉ định công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành từ nguồn nhân sự nơi khác quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định này.

4. Trước khi quyết định hành động điều động công chức, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan được phân công, phân cấp quản trị và vận hành công chức cần gặp gỡ công chức nêu rõ mục tiêu, sự thiết yếu của việc điều động để nghe công chức đề xuất kiến nghị ý kiến trước lúc quyết định hành động theo thẩm quyền hoặc văn bản báo cáo giải trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

Điều 27. Biệt phái công chức

1. Biệt phái công chức được thực thi trong những trường hợp sau này:

a) Theo trách nhiệm đột xuất, cấp bách;

b) Để thực thi việc làm cần xử lý và xử lý trong thuở nào gian nhất định.

2. Thời hạn biệt phái công chức không thật 03 năm, trừ trường hợp thực thi theo quy định của pháp lý chuyên ngành.

3. Công chức được cử biệt phái chịu sự phân công, sắp xếp, nhìn nhận, kiểm tra việc thực thi trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai nơi được cử đến biệt phái, nhưng vẫn thuộc biên chế của cơ quan, tổ chức triển khai cử biệt phái, kể cả trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành được biệt phái đến giữ vị trí lãnh đạo, quản trị và vận hành tương tự với chức vụ hiện giờ đang đảm nhiệm.

4. Thẩm quyền biệt phái công chức:

Tham khảo: Kỷ niệm đáng nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai được phân công, phân cấp quản trị và vận hành công chức quyết định hành động việc biệt phái công chức thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định hành động theo quy định của pháp lý.

5. Trình tự, thủ tục biệt phái công chức:

a) Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai được phân công, phân cấp quản trị và vận hành công chức nơi công chức công tác thao tác và nơi được cử đến biệt phái có văn bản trao đổi, thống nhất ý kiến;

b) Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai nơi công chức đang công tác thao tác quyết định hành động theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định hành động theo phân cấp quản trị và vận hành.

6. Trước khi quyết định hành động biệt phái công chức, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai được phân công, phân cấp quản trị và vận hành công chức cần gặp gỡ công chức nêu rõ mục tiêu, sự thiết yếu của việc biệt phái để nghe công chức đề xuất kiến nghị ý kiến trước lúc quyết định hành động theo thẩm quyền hoặc văn bản báo cáo giải trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

Điều 28. Chế độ, chủ trương riêng với công chức được điều động, biệt phái

1. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành được điều động, biệt phái đến vị trí công tác thao tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện giờ đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời hạn 06 tháng.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai cử công chức biệt phái có trách nhiệm trả lương và bảo vệ những quyền lợi khác của công chức trong thời hạn được cử biệt phái, sắp xếp việc làm thích hợp cho công chức khi hết thời hạn biệt phái.

3. Trường hợp công chức được biệt phái đến thao tác ở miền núi, biên giới, hải hòn đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc bản địa thiểu số, vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả được hưởng những chính sách, chủ trương ưu đãi theo quy định của pháp lý.

Mục 2. CHUYỂN NGẠCH, NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

Điều 29. Chuyển ngạch công chức

1. Việc chuyển ngạch được thực thi khi công chức thay đổi vị trí việc làm mà ngạch công chức đang giữ không phù phù thích hợp với yêu cầu ngạch công chức của vị trí việc làm mới.

2. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan sử dụng công chức vị trí căn cứ quy định tại Điều 43 Luật Cán bộ, công chức, đề xuất kiến nghị cơ quan quản trị và vận hành công chức quyết định hành động chuyển ngạch công chức hoặc quyết định hành động theo thẩm quyền phân cấp.

Điều 30. Căn cứ, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cuộc thi nâng ngạch công chức

1. Việc nâng ngạch công chức phải vị trí căn cứ vào vị trí việc làm, phù phù thích hợp với cơ cấu tổ chức triển khai ngạch công chức của cơ quan sử dụng công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Căn cứ vào số lượng chỉ tiêu nâng ngạch của cơ quan, tổ chức triển khai sử dụng công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan quản trị và vận hành công chức có trách nhiệm thanh tra rà soát, xác lập và lập list công chức có đủ tiêu chuẩn, Đk tham gia cuộc thi nâng ngạch.

3. Công chức được Đk tham gia cuộc thi nâng ngạch khi có đủ những tiêu chuẩn, Đk sau này:

a) Được xếp loại chất lượng ở tại mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm trở lên trong năm công tác thao tác liền kề trước năm tham gia cuộc thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời hạn thực thi những quy định tương quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, tương hỗ update tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

b) Có khả năng, trình độ trình độ, trách nhiệm để đảm nhiệm vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn thế nữa ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành trình độ;

c) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng từ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn trình độ, trách nhiệm của ngạch tham gia cuộc thi;

Trường hợp công chức có bằng tốt nghiệp trình độ đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của ngạch tham gia cuộc thi thì phục vụ yêu cầu về tiêu chuẩn ngoại ngữ, tin học của ngạch tham gia cuộc thi.

Trường hợp công chức được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc môn tin học theo quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 37 Nghị định này thì phục vụ yêu cầu về tiêu chuẩn ngoại ngữ, tin học của ngạch tham gia cuộc thi.

d) Đáp ứng yêu cầu về thời hạn công tác thao tác tối thiểu riêng với từng ngạch công chức quy định tại tiêu chuẩn trình độ, trách nhiệm của ngạch tham gia cuộc thi;

Trường hợp công chức trước lúc được tuyển dụng hoặc được tiếp nhận đã có thời hạn công tác thao tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo như đúng quy định của Luật bảo hiểm xã hội, thao tác ở vị trí có yêu cầu về trình độ trình độ trách nhiệm thích hợp (nếu thời hạn công tác thao tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) và thời hạn này được cơ quan có thẩm quyền tính làm vị trí căn cứ xếp lương ở ngạch công chức hiện giữ thì sẽ là tương tự với ngạch công chức hiện giữ.

Trường hợp có thời hạn tương tự thì phải có tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) giữ ngạch dưới liền kề với ngạch tham gia cuộc thi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ Đk tham gia cuộc thi nâng ngạch.

4. Cơ quan quản trị và vận hành công chức phụ trách trước pháp lý về tiêu chuẩn, Đk của công chức được cử tham gia kỳ thi nâng ngạch và lưu giữ, quản trị và vận hành hồ sơ Đk tham gia cuộc thi nâng ngạch của công chức theo quy định của pháp lý.

Điều 31. Xét nâng ngạch công chức

1. Công chức phục vụ đủ tiêu chuẩn, Đk quy định tại những điểm a, b và c khoản 3 Điều 30 Nghị định này thì được xét nâng ngạch công chức trong những trường hợp sau này:

a) Có thành tích xuất sắc trong hoạt động và sinh hoạt giải trí công vụ trong thời hạn giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận;

b) Được chỉ định giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành gắn với yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Yêu cầu về thành tích xuất sắc trong hoạt động và sinh hoạt giải trí công vụ quy định tại điểm a khoản 1 Điều này gồm có những thương hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được trong thực thi trách nhiệm, công vụ của công chức như sau:

a) Đối với nâng ngạch từ ngạch nhân viên cấp dưới hoặc tương tự lên ngạch cán sự hoặc tương tự; từ ngạch cán sự hoặc tương tự lên ngạch nhân viên cấp dưới hoặc tương tự: Được tặng Bằng khen của Thủ tướng nhà nước và 02 lần đạt thương hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;

b) Đối với nâng ngạch từ ngạch nhân viên cấp dưới hoặc tương tự lên ngạch nhân viên cấp dưới chính hoặc tương tự: Được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và đạt thương hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể TW;

c) Đối với nâng ngạch từ ngạch nhân viên cấp dưới chính hoặc tương tự lên ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang hoặc tương tự: Được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất hoặc đạt thương hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

3. Căn cứ vào vị trí việc làm, phù phù thích hợp với cơ cấu tổ chức triển khai ngạch công chức của cơ quan sử dụng công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan sử dụng công chức văn bản báo cáo giải trình cơ quan quản trị và vận hành công chức xem xét, quyết định hành động theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động việc xét nâng ngạch riêng với công chức ngay sau khoản thời hạn công chức phục vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Cơ quan quản trị và vận hành công chức phụ trách trước pháp lý về tiêu chuẩn, Đk của công chức được xét nâng ngạch và lưu giữ, quản trị và vận hành hồ sơ Đk xét nâng ngạch của công chức theo quy định của pháp lý.

Điều 32. Phân công tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức

1. Thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên cấp dưới chính hoặc tương tự lên ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang hoặc tương tự

a) Từ ngạch nhân viên cấp dưới chính lên ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang:

Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên cấp dưới chính lên ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang trong những cty nhà nước.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ Nội vụ tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên cấp dưới chính lên ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang trong những cty của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội.

b) Từ ngạch công chức chuyên ngành tương tự ngạch nhân viên cấp dưới chính lên ngạch công chức chuyên ngành tương tự ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang:

Cơ quan quản trị và vận hành ngạch công chức chuyên ngành của Đảng chủ trì, phối phù thích hợp với Ban Tổ chức Trung ương; những bộ, cơ quan ngang bộ quản trị và vận hành ngạch công chức chuyên ngành chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ Nội vụ tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức chuyên ngành tương tự ngạch nhân viên cấp dưới chính lên ngạch công chức chuyên ngành tương tự ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang theo quy định tại Nghị định này.

2. Thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên cấp dưới hoặc tương tự lên ngạch nhân viên cấp dưới chính hoặc tương tự

Cơ quan quản trị và vận hành công chức chủ trì tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức sau khoản thời hạn có ý kiến về nội dung Đề án và chỉ tiêu nâng ngạch của Bộ Nội vụ (riêng với những cty nhà nước) hoặc Ban Tổ chức Trung ương (riêng với những cty Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội).

3. Thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên cấp dưới hoặc tương tự lên ngạch cán sự hoặc tương tự; từ ngạch cán sự hoặc tương tự lên ngạch nhân viên cấp dưới hoặc tương tự

Cơ quan quản trị và vận hành công chức chủ trì tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức sau khoản thời hạn có ý kiến về chỉ tiêu nâng ngạch của Bộ Nội vụ (riêng với những cty nhà nước) hoặc Ban Tổ chức Trung ương (riêng với những cty của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội).

4. Bộ Nội vụ phát hành Nội quy, Quy chế tổ chức triển khai kỳ thi nâng ngạch công chức; chủ trì xây dựng và phục vụ ngân hàng nhà nước vướng mắc, đáp án thi môn kiến thức và kỹ năng chung cho những kỳ thi nâng ngạch công chức.

Điều 33. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức

Khi tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức quy định tại Điều 32 Nghị định này thực thi những trách nhiệm sau:

1. Xây dựng Đề án tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức;

2. Xác định chỉ tiêu nâng ngạch công chức phù phù thích hợp với vị trí việc làm và cơ cấu tổ chức triển khai công chức của từng cơ quan, tổ chức triển khai thuộc và trực thuộc;

3. Thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức;

4. Quyết định list công chức có đủ những tiêu chuẩn, Đk tham gia cuộc thi nâng ngạch;

5. Quyết định tổ chức triển khai kỳ thi nâng ngạch công chức;

6. Công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức;

7. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thi nâng ngạch của Hội đồng thi nâng ngạch công chức.

Điều 34. Xây dựng Đề án thi nâng ngạch công chức

Cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức phải xây dựng Đề án thi nâng ngạch công chức, gửi Bộ Nội vụ (riêng với những cty nhà nước) hoặc Ban Tổ chức Trung ương (riêng với những cty của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội) để sở hữu ý kiến trước lúc tổ chức triển khai theo thẩm quyền. Nội dung của Đề án gồm:

1. Xác định những vị trí việc làm có nhu yếu sắp xếp công chức tương ứng với ngạch công chức tham gia cuộc thi nâng ngạch;

2. Số lượng, cơ cấu tổ chức triển khai ngạch công chức chuyên ngành hiện có theo ngạch tham gia cuộc thi tương ứng với vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của những cty, tổ chức triển khai thuộc phạm vi quản trị và vận hành; số lượng công chức ứng với ngạch tham gia cuộc thi nâng ngạch không đủ theo yêu cầu của vị trí việc làm và đề xuất kiến nghị chỉ tiêu nâng ngạch (theo Mẫu số 02 phát hành kèm theo Nghị định này);

3. Danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, Đk được cử tham gia cuộc thi nâng ngạch ứng với vị trí việc làm có nhu yếu sắp xếp công chức ở ngạch cao hơn thế nữa ngạch hiện giữ (theo Mẫu số 03 phát hành kèm theo Nghị định này);

4. Dự kiến thành viên tham gia Hội đồng thi nâng ngạch;

5. Tiêu chuẩn, Đk, nội dung, hình thức thi nâng ngạch;

6. Dự kiến thời hạn, khu vực và những nội dung khác để tổ chức triển khai kỳ thi nâng ngạch.

Điều 35. Hội đồng thi nâng ngạch công chức

1. Hội đồng thi nâng ngạch công chức do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức xây dựng. Hội đồng thi có 05 hoặc 07 thành viên, gồm có:

a) quản trị Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch;

b) Phó quản trị Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu bộ phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ của cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch;

c) Các uỷ viên Hội đồng là người dân có trình độ, trách nhiệm có tương quan đến việc tổ chức triển khai thi nâng ngạch do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch quyết định hành động, trong số đó có 01 ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng.

2. Hội đồng thi nâng ngạch thao tác theo nguyên tắc tập thể, quyết định hành động theo hầu hết; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực thi theo ý kiến mà quản trị Hội đồng thi nâng ngạch đã biểu quyết. Hội đồng thi nâng ngạch thực thi những trách nhiệm, quyền hạn sau này:

a) Thông báo kế hoạch, thời hạn, nội quy, hình thức, nội dung và khu vực thi;

b) Thành lập những bộ phận giúp việc: Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có). Trường hợp thiết yếu, quản trị Hội đồng xây dựng Tổ thư ký giúp việc;

c) Tổ chức thu tiền phí tham gia cuộc thi nâng ngạch và sử dụng theo quy định;

d) Tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo theo quy định;

đ) Báo cáo người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức;

e) Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quy trình tổ chức triển khai kỳ thi nâng ngạch công chức;

g) Hội đồng thi nâng ngạch công chức tự giải thể sau khoản thời hạn hoàn thành xong trách nhiệm.

3. Không sắp xếp những người dân dân có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người tham gia cuộc thi nâng ngạch hoặc của bên vợ (chồng) của người tham gia cuộc thi nâng ngạch; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người tham gia cuộc thi nâng ngạch hoặc những người dân đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc hiện hành quyết định hành động kỷ luật làm thành viên Hội đồng thi nâng ngạch, thành viên những bộ phận giúp việc của Hội đồng thi nâng ngạch.

Điều 36. Hồ sơ nâng ngạch công chức

1. Hồ sơ thi nâng ngạch công chức:

a) Sơ yếu lý lịch công chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn ở đầu cuối nộp hồ sơ tham gia cuộc thi nâng ngạch, có xác nhận của cơ quan quản trị và vận hành, sử dụng công chức;

b) Bản nhận xét, nhìn nhận của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai sử dụng công chức về những tiêu chuẩn, Đk Đk tham gia cuộc thi theo quy định;

c) Bản sao văn bằng, chứng từ theo yêu cầu của ngạch tham gia cuộc thi;

Trường hợp công chức có bằng tốt nghiệp trình độ đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của ngạch tham gia cuộc thi thì không phải nộp chứng từ ngoại ngữ, tin học.

Trường hợp công chức được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc môn tin học quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 37 Nghị định này thì không phải nộp chứng từ ngoại ngữ, tin học.

d) Các yêu cầu khác theo quy định về tiêu chuẩn trách nhiệm của ngạch công chức tham gia cuộc thi.

2. Hồ sơ xét nâng ngạch công chức:

Ngoài những quy định tại khoản 1 Điều này, hồ sơ xét nâng ngạch công chức còn tồn tại bản sao những văn bản minh chứng về tiêu chuẩn, Đk xét nâng ngạch công chức quy định tại Điều 31 Nghị định này.

Điều 37. Hình thức, nội dung và thời hạn thi nâng ngạch

Thi nâng ngạch công chức được thực thi như sau:

1. Môn kiến thức và kỹ năng chung:

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm;

b) Nội dung thi: 60 vướng mắc về khối mạng lưới hệ thống chính trị, tổ chức triển khai cỗ máy của Đảng, Nhà nước, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội; quản trị và vận hành hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chức trách, trách nhiệm của công chức theo yêu cầu của ngạch tham gia cuộc thi;

c) Thời gian thi: 60 phút.

2. Môn ngoại ngữ:

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm;

b) Nội dung thi: 30 vướng mắc về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc theo yêu cầu của ngạch tham gia cuộc thi do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch quyết định hành động;

c) Thời gian thi: 30 phút.

3. Môn tin học:

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm;

b) Nội dung thi: 30 vướng mắc theo yêu cầu của ngạch tham gia cuộc thi;

c) Thời gian thi: 30 phút.

4. Môn trình độ, trách nhiệm:

a) Đối với nâng ngạch lên ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang hoặc tương tự: Thi viết đề án, thời hạn tối đa 08 tiếng và thi bảo vệ đề án, thời hạn tối đa 30 phút; nội dung thi theo yêu cầu của ngạch tham gia cuộc thi. Thi viết đề án và thi bảo vệ đề án được chấm với thang điểm 100 cho từng bài thi;

b) Đối với nâng ngạch lên ngạch nhân viên cấp dưới chính hoặc tương tự: Thi viết, thời hạn 180 phút; nội dung thi theo yêu cầu của ngạch tham gia cuộc thi; thang điểm 100;

c) Đối với nâng ngạch lên ngạch cán sự hoặc tương tự; ngạch nhân viên cấp dưới hoặc tương tự:

Thi viết, thời hạn 120 phút; nội dung thi theo yêu cầu của ngạch tham gia cuộc thi; thang điểm 100.

5. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức quyết định hành động thi trắc nghiệm trên máy vi tính thì không phải thi môn tin học và phải thông tin điểm của môn thi cho công chức tham gia cuộc thi được biết ngay sau khoản thời hạn kết thúc thời hạn làm bài thi trên máy vi tính. Không phúc khảo kết quả thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

6. Miễn thi môn ngoại ngữ riêng với những trường hợp sau:

a) Công chức tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm công tác thao tác;

b) Công chức có chứng từ tiếng dân tộc bản địa thiểu số hoặc là người dân tộc bản địa thiểu số đang công tác thao tác ở vùng dân tộc bản địa thiểu số;

c) Công chức có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo và giảng dạy hoặc ở trình độ đào tạo và giảng dạy cao hơn thế nữa so với trình độ đào tạo và giảng dạy trình độ, trách nhiệm quy định trong tiêu chuẩn của ngạch tham gia cuộc thi;

d) Công chức có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo và giảng dạy hoặc ở trình độ đào tạo và giảng dạy cao hơn thế nữa so với trình độ đào tạo và giảng dạy trình độ, trách nhiệm quy định trong tiêu chuẩn của ngạch tham gia cuộc thi do cơ sở giáo dục quốc tế cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

7. Miễn thi môn tin học riêng với những trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên những chuyên ngành tương quan đến tin học, công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin.

Điều 38. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch

1. Có số câu vấn đáp đúng từ 50% số vướng mắc trở lên cho từng môn thi quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 37 Nghị định này, trừ trường hợp miễn thi.

2. Có kết quả điểm bài thi môn trình độ, trách nhiệm quy định tại khoản 4 Điều 37 Nghị định này đạt từ 50 điểm trở lên, trường hợp thi nâng ngạch lên nhân viên cấp dưới hạng sang hoặc tương tự thì phải đạt từ 100 điểm trở lên (trong số đó điểm bài thi viết đề án và bài thi bảo vệ đề án phải đạt từ 50 điểm trở lên của mỗi bài thi) và lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu nâng ngạch được giao.

3. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng kết quả điểm bài thi môn trình độ, trách nhiệm bằng nhau ở chỉ tiêu nâng ngạch ở đầu cuối thì thứ tự ưu tiên trúng tuyển như sau: Công chức là nữ; công chức là người dân tộc bản địa thiểu số; công chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); công chức có thời hạn công tác thao tác nhiều hơn nữa.

Nếu vẫn không xác lập được thì người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức có văn bản trao đổi với những người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành công chức và quyết định hành động người trúng tuyển theo đề xuất kiến nghị của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành công chức.

4. Không bảo lưu kết quả cho những kỳ thi nâng ngạch lần sau.

Điều 39. Thông báo kết quả thi nâng ngạch

1. Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày hoàn thành xong việc chấm thi, Hội đồng thi nâng ngạch công chức phải văn bản báo cáo giải trình người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức về kết quả chấm thi; đồng thời công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức và gửi thông tin bằng văn bản tới cơ quan quản trị và vận hành công chức về điểm thi của công chức tham gia cuộc thi nâng ngạch để thông tin cho công chức tham gia cuộc thi được biết.

2. Trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày thông tin kết quả điểm thi, công chức tham gia cuộc thi có quyền kiến nghị và gửi đơn đề xuất kiến nghị phúc khảo kết quả điểm bài thi môn kiến thức và kỹ năng chung, môn ngoại ngữ, môn tin học (trong trường hợp thi trắc nghiệm trên giấy tờ) và bài thi viết môn trình độ, trách nhiệm. Hội đồng thi nâng ngạch công chức có trách nhiệm xây dựng Ban chấm phúc khảo và tổ chức triển khai chấm phúc khảo, công bố kết quả chấm phúc khảo chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định tại khoản này.

3. Chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày công bố kết quả chấm phúc khảo, Hội đồng thi nâng ngạch văn bản báo cáo giải trình người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức và list công chức trúng tuyển.

4. Chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày có quyết định hành động phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch, Hội đồng thi nâng ngạch công chức có trách nhiệm thông tin kết quả thi và list công chức trúng tuyển bằng văn bản tới cơ quan quản trị và vận hành công chức có công chức tham gia kỳ thi.

Điều 40. Bổ nhiệm vào ngạch công chức

1. Chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày nhận được list công chức trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành công chức ra quyết định hành động chỉ định ngạch và xếp lương riêng với công chức trúng tuyển theo quy định:

a) Đối với ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang hoặc tương tự:

Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành công chức ra quyết định hành động chỉ định ngạch và xếp lương riêng với công chức trúng tuyển sau khoản thời hạn có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ (riêng với những cty nhà nước) hoặc Ban Tổ chức Trung ương (riêng với những cty của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội).

b) Đối với ngạch nhân viên cấp dưới chính hoặc tương tự, ngạch nhân viên cấp dưới hoặc tương tự, ngạch cán sự hoặc tương tự:

Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành công chức quyết định hành động theo thẩm quyền hoặc phân cấp việc quyết định hành động chỉ định ngạch và xếp lương riêng với công chức trúng tuyển kỳ nâng ngạch.

2. Việc xếp lương ở ngạch mới chỉ định thực thi theo quy định hiện hành.

Mục 3. BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Điều 41. Thời hạn giữ chức vụ

1. Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành cho từng lần chỉ định là 05 năm, tính từ thời gian quyết định hành động chỉ định có hiệu lực hiện hành, trừ trường hợp thời hạn dưới 05 năm theo quy định của pháp lý chuyên ngành.

2. Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành không được quá hai nhiệm kỳ liên tục được thực thi theo quy định của Đảng và pháp lý chuyên ngành.

Điều 42. Tiêu chuẩn, điều kiện chỉ định

1. Bảo đảm tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn chức vụ theo quy định của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn rõ ràng của chức vụ chỉ định theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Phải được quy hoạch chức vụ chỉ định nếu là nguồn nhân sự tại chỗ hoặc được quy hoạch chức vụ tương tự nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác. Trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai mới xây dựng chưa thực thi việc phê duyệt quy hoạch thì do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

3. Có hồ sơ, lý lịch thành viên được xác minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

4. Điều kiện về độ tuổi chỉ định:

a) Công chức được đề xuất kiến nghị chỉ định lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành hoặc đề xuất kiến nghị chỉ định giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành cao hơn thế thì tuổi chỉ định phải còn đủ 05 năm công tác thao tác tính từ khi thực thi quy trình chỉ định; trường hợp đặc biệt quan trọng văn bản báo cáo giải trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động;

b) Công chức được đề xuất kiến nghị chỉ định vào chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành mà thời hạn mỗi lần chỉ định dưới 05 năm theo quy định của pháp lý chuyên ngành và của cơ quan có thẩm quyền thì tuổi chỉ định phải đủ một nhiệm kỳ;

c) Công chức được điều động, chỉ định giữ chức vụ mới tương tự hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi chỉ định theo quy định tại điểm a khoản này.

5. Có đủ sức khoẻ để hoàn thành xong trách nhiệm và chức trách được giao.

6. Không thuộc những trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Đảng và của pháp lý; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời hạn thực thi những quy định tương quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, tương hỗ update tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Điều 43. Trách nhiệm trong công tác thao tác chỉ định công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành

1. Người đứng đầu, những thành viên trong cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, tổ chức triển khai có trách nhiệm đề xuất kiến nghị nhân sự và nhận xét, nhìn nhận riêng với nhân sự được đề xuất kiến nghị.

2. Tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức triển khai thảo luận, nhận xét, nhìn nhận, quyết định hành động hoặc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

3. Cá nhân, tập thể đề xuất kiến nghị chỉ định phải phụ trách trước cấp có thẩm quyền về ý kiến đề xuất kiến nghị, nhận xét, nhìn nhận, kết luận tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; khả năng công tác thao tác, ưu, khuyết điểm riêng với nhân sự được đề xuất kiến nghị chỉ định.

4. Cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ và những cty tương quan phụ trách về kết quả thẩm định, đề xuất kiến nghị nhân sự theo hiệu suất cao, trách nhiệm và quyền hạn của tớ.

5. Tập thể lãnh đạo, người đứng đầu quyết định hành động chỉ định phụ trách riêng với quyết định hành động của tớ; lãnh đạo, chỉ huy công tác thao tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về công tác thao tác cán bộ.

6. Công chức được đề xuất kiến nghị, xem xét chỉ định phải phụ trách việc kê khai lý lịch, hồ sơ thành viên, kê khai tài sản, thu nhập của tớ, giải trình những nội dung tương quan.

Điều 44. Thẩm quyền chỉ định

1. Đối với những chức vụ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản trị và vận hành, thẩm quyền chỉ định thực thi theo quy định của Bộ Chính trị về phân cấp quản trị và vận hành cán bộ.

2. Đối với những chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành khác, thẩm quyền chỉ định thực thi theo quy định về phân cấp quản trị và vận hành cán bộ của cấp ủy đảng những cấp.

Điều 45. Trình tự, thủ tục chỉ định công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản trị và vận hành

1. Trình tự, thủ tục chỉ định công chức giữ những chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản trị và vận hành thực thi theo quy định của Bộ Chính trị về chỉ định cán bộ.

2. Đối với những chức vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư ủy quyền cho Ban cán sự đảng nhà nước quyết định hành động thì ngoài việc thực thi trình tự, thủ tục chỉ định theo quy định của Bộ Chính trị còn phải thực thi những việc làm sau:

a) Cơ quan, tổ chức triển khai có nhu yếu chỉ định trình Ban cán sự đảng nhà nước, Thủ tướng nhà nước cho ý kiến thống nhất về chủ trương chỉ định trước lúc trình Ban Bí thư xem xét, quyết định hành động;

b) Cơ quan, tổ chức triển khai có nhu yếu chỉ định trình Ban cán sự đảng nhà nước, Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động chỉ định nhân sự rõ ràng thì đồng thời gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị chỉ định cho Bộ Nội vụ để thẩm định.

3. Đối với những chức vụ nên phải có sự thẩm định nhân sự của những ban của Trung ương Đảng trước lúc Ban cán sự đảng nhà nước, Thủ tướng nhà nước quyết định hành động thì ngoài việc thực thi trình tự, thủ tục chỉ định theo quy định của Bộ Chính trị còn phải thực thi những việc làm sau:

a) Cơ quan, tổ chức triển khai có nhu yếu chỉ định trình Ban cán sự đảng nhà nước, Thủ tướng nhà nước cho ý kiến thống nhất về chủ trương chỉ định, đồng thời gửi Bộ Nội vụ để thẩm định và Ban Tổ chức Trung ương để theo dõi;

b) Cơ quan, tổ chức triển khai có nhu yếu chỉ định trình Ban cán sự đảng nhà nước, Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động chỉ định nhân sự rõ ràng thì đồng thời gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị chỉ định cho Bộ Nội vụ để thẩm định;

c) Bộ Nội vụ có văn bản gửi Ban Tổ chức Trung ương để lấy ý kiến thẩm định của những ban của Trung ương Đảng, tiếp theo đó trình Ban cán sự đảng nhà nước, Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động.

Điều 46. Trình tự, thủ tục chỉ định công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành của Bộ, ngành, địa phương

1. Xin chủ trương chỉ định:

a) Cơ quan, tổ chức triển khai có nhu yếu chỉ định công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành phải trình cơ quan có thẩm quyền chỉ định bằng văn bản về chủ trương, số lượng, nguồn nhân sự và dự kiến phân công công tác thao tác riêng với nhân sự được dự kiến chỉ định;

b) Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động về chủ trương chỉ định chậm nhất sau 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận được đề xuất kiến nghị của cơ quan, tổ chức triển khai;

c) Chậm nhất sau 15 ngày Tính từ lúc ngày có văn bản đồng ý về chủ trương chỉ định của cấp có thẩm quyền, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai phải tiến hành quy trình lựa chọn nhân sự theo quy định.

2. Thực hiện quy trình chỉ định riêng với nguồn nhân sự tại chỗ:

a) Bước 1: Trên cơ sở chủ trương, yêu cầu trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai và nguồn nhân sự trong quy hoạch, tập thể lãnh đạo thảo luận và đề xuất kiến nghị về cơ cấu tổ chức triển khai, tiêu chuẩn, Đk, quy trình trình làng nhân sự.

Thành phần: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai và người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ.

Kết quả thảo luận và đề xuất kiến nghị được ghi thành biên bản.

b) Bước 2: Tập thể lãnh đạo mở rộng thảo luận và thống nhất về cơ cấu tổ chức triển khai, tiêu chuẩn, Đk, quy trình trình làng nhân sự và tiến hành trình làng nhân sự bằng phiếu kín.

Thành phần: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai; thường vụ cấp ủy cùng cấp; người đứng đầu những cty, tổ chức triển khai, cty thuộc và trực thuộc. Hội nghị phải có tối thiểu 2/3 số người được triệu tập tham gia.

Nguyên tắc trình làng và lựa chọn: Mỗi thành viên trình làng 01 người cho một chức vụ; người nào có số phiếu tốt nhất, đạt tỷ suất trên 50% tính trên tổng số người được triệu tập trình làng thì được lựa chọn. Trường hợp không còn người nào đạt trên 50% thì chọn 02 người dân có số phiếu trình làng tốt nhất từ trên xuống để trình làng ở tiến trình tiếp theo.

Phiếu trình làng nhân sự chỉ định do Ban tổ chức triển khai hội nghị phát hành, có đóng dấu treo của cơ quan, tổ chức triển khai. Kết quả kiểm phiếu được ghi thành biên bản, không công bố tại hội nghị này.

c) Bước 3: Tập thể lãnh đạo, vị trí căn cứ vào cơ cấu tổ chức triển khai, tiêu chuẩn, Đk, yêu cầu trách nhiệm và kĩ năng phục vụ của công chức; trên cơ sở kết quả trình làng nhân sự ở bước 2, tiến hành thảo luận và trình làng nhân sự bằng phiếu kín.

Thành phần: Thực hiện như quy định ở bước 1.

Nguyên tắc trình làng và lựa chọn: Mỗi thành viên lãnh đạo trình làng 01 người cho một chức vụ trong số nhân sự được trình làng ở bước 2 hoặc trình làng người khác có đủ tiêu chuẩn, Đk theo quy định; người nào đạt số phiếu tốt nhất, đạt tỷ suất trên 50% tính trên tổng số thành viên tập thể lãnh đạo trình làng thì được lựa chọn. Trường hợp không còn người nào đạt trên 50% thì chọn 02 người dân có số phiếu trình làng tốt nhất từ trên xuống để lấy phiếu tin tưởng tại hội nghị cán bộ chủ chốt.

Phiếu trình làng nhân sự chỉ định do Ban tổ chức triển khai hội nghị phát hành, có đóng dấu treo của cơ quan, tổ chức triển khai. Kết quả kiểm phiếu được ghi thành biên bản, được công bố tại hội nghị này.

Trường hợp nếu kết quả trình làng của tập thể lãnh đạo khác với kết quả phát hiện, trình làng nhân sự ở bước 2 thì văn bản báo cáo giải trình, giải trình rõ với cơ quan có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến chỉ huy trước lúc tiến hành tiến trình tiếp theo.

d) Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt về nhân sự được tập thể lãnh đạo trình làng ở bước 3 bằng phiếu kín.

Thành phần: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai; thường vụ cấp ủy cùng cấp; trưởng những tổ chức triển khai chính trị – xã hội của cơ quan, tổ chức triển khai; người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu những cty, tổ chức triển khai thuộc và trực thuộc. Đối với cơ quan, tổ chức triển khai có dưới 30 người hoặc không còn tổ chức triển khai cấu thành, thành phần tham gia gồm toàn thể công chức của cơ quan, tổ chức triển khai. Hội nghị phải có tối thiểu 2/3 số người được triệu tập tham gia.

Trình tự lấy ý kiến:

Trao đổi, thảo luận về cơ cấu tổ chức triển khai, tiêu chuẩn, Đk, yêu cầu và kĩ năng phục vụ yêu cầu trách nhiệm của nhân sự.

Thông báo list nhân sự do tập thể lãnh đạo trình làng (ở bước 3); tóm tắt lý lịch, quy trình học tập, công tác thao tác; nhận xét, nhìn nhận ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng tăng trưởng; dự kiến phân công công tác thao tác.

Ghi phiếu lấy ý kiến tin tưởng (trọn vẹn có thể ký tên hoặc không ký tên). Phiếu lấy ý kiến tin tưởng do Ban tổ chức triển khai hội nghị phát hành, có đóng dấu treo của cơ quan, tổ chức triển khai.

Kết quả kiểm phiếu được ghi thành biên bản, không công bố tại hội nghị này.

đ) Bước 5: Tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết nhân sự. Thành phần: Thực hiện như quy định ở bước 1.

Trình tự thực thi: Phân tích kết quả lấy phiếu ở những hội nghị; xác minh, kết luận những yếu tố mới phát sinh (nếu có); lấy ý kiến bằng văn bản của ban thường vụ đảng ủy hoặc đảng ủy cơ quan (những nơi không còn ban thường vụ) về nhân sự được đề xuất kiến nghị chỉ định; tập thể lãnh đạo thảo luận, nhận xét, nhìn nhận và biểu quyết nhân sự (bằng phiếu kín).

Nguyên tắc lựa chọn: Người đạt số phiếu tốt nhất, đạt tỷ suất trên 50% tính trên tổng số thành viên tập thể lãnh đạo trình làng thì được lựa chọn đề xuất kiến nghị chỉ định. Trường hợp có 02 người dân có số phiếu ngang nhau (đạt tỷ suất 50%) thì lựa chọn nhân sự do người đứng đầu trình làng để đề xuất kiến nghị chỉ định; đồng thời văn bản báo cáo giải trình khá đầy đủ những ý kiến rất khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

Phiếu biểu quyết nhân sự chỉ định do Ban tổ chức triển khai hội nghị phát hành, có đóng dấu treo của cơ quan, tổ chức triển khai. Kết quả kiểm phiếu được ghi thành biên bản.

Ra quyết định hành động chỉ định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định hành động.

3. Thực hiện quy trình chỉ định riêng với nguồn nhân sự từ nơi khác:

a) Trường hợp nhân sự do cơ quan, tổ chức triển khai đề xuất kiến nghị thì tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức triển khai thảo luận, thống nhất về chủ trương và tiến hành một số trong những việc làm sau:

Gặp nhân sự được đề xuất kiến nghị chỉ định để trao đổi ý kiến về yêu cầu trách nhiệm công tác thao tác.

Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, tổ chức triển khai nơi người được đề xuất kiến nghị chỉ định đang công tác thao tác về chủ trương điều động; lấy nhận xét, nhìn nhận của tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, tổ chức triển khai riêng với nhân sự; nghiên cứu và phân tích hồ sơ, xác minh lý lịch.

Thảo luận, nhận xét, nhìn nhận và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín. Nhân sự được đề xuất kiến nghị chỉ định phải đạt tỷ suất trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ suất 50% thì do người đứng đầu quyết định hành động; đồng thời văn bản báo cáo giải trình khá đầy đủ những ý kiến rất khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

Ra quyết định hành động chỉ định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định hành động.

b) Trường hợp nhân sự do cơ quan cấp trên có thẩm quyền dự kiến điều động, chỉ định từ nguồn nhân sự ngoài cơ quan, tổ chức triển khai thì cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ của cơ quan cấp trên có thẩm quyền dự kiến điều động, chỉ định tiến hành một số trong những việc làm sau:

Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, tổ chức triển khai tiếp nhận nhân sự về dự kiến điều động, chỉ định.

Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, tổ chức triển khai nơi nhân sự đang công tác thao tác về chủ trương điều động, chỉ định và lấy nhận xét, nhìn nhận của tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, tổ chức triển khai; nghiên cứu và phân tích hồ sơ, xác minh lý lịch.

Gặp nhân sự được dự kiến điều động, chỉ định để trao đổi ý kiến về yêu cầu trách nhiệm công tác thao tác.

Chủ trì, phối phù thích hợp với những cty tương quan thẩm định về nhân sự.

Ra quyết định hành động chỉ định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định hành động.

4. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều này và Đk rõ ràng của cơ quan, tổ chức triển khai, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, người đứng đầu tổ chức triển khai do nhà nước, Thủ tướng nhà nước xây dựng mà không phải là cty sự nghiệp công lập, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định rõ ràng thành phần tham gia tiến trình trong quy trình chỉ định những chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành thuộc phạm vi phụ trách.

Điều 47. Bổ nhiệm trong trường hợp khác

1. Bổ nhiệm trong trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức triển khai lại, quy đổi quy mô tổ chức triển khai:

a) Trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức triển khai lại, quy đổi quy mô tổ chức triển khai của cơ quan, tổ chức triển khai mà chức vụ công chức đang giữ ở cơ quan, tổ chức triển khai cũ tương tự hoặc cao hơn thế nữa chức vụ công chức dự kiến đảm nhiệm ở cơ quan, tổ chức triển khai mới hoặc trường hợp thay tên cơ quan, tổ chức triển khai thì tập thể lãnh đạo và người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai mới trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động quy đổi chức vụ theo vị trí việc làm mới tương ứng;

b) Trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức triển khai lại, quy đổi quy mô tổ chức triển khai của cơ quan, tổ chức triển khai mà chức vụ công chức đang giữ ở cơ quan, tổ chức triển khai cũ thấp hơn chức vụ công chức dự kiến đảm nhiệm ở cơ quan, tổ chức triển khai mới thì việc chỉ định được thực thi theo quy trình chỉ định riêng với nguồn nhân sự từ nơi khác.

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp chủ trì thực thi quy trình chỉ định riêng với những trường hợp sau:

a) Bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai mới được xây dựng;

b) Trường hợp thực thi quy trình chỉ định mà thời gian lúc đó cơ quan, tổ chức triển khai chỉ có một lãnh đạo là người đứng đầu hoặc là cấp phó của người đứng đầu;

c) Trường hợp thực thi quy trình chỉ định mà thời gian lúc đó nội bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức triển khai mất đoàn kết, nhiều người vi phạm kỷ luật, nếu thực thi quy trình chỉ định sẽ thiếu khách quan;

d) Trường hợp vì thiên tai, tai nạn không mong muốn hoặc vì những nguyên do bất khả kháng khác mà cơ quan, tổ chức triển khai không hề người lãnh đạo, quản trị và vận hành.

3. Trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai chưa kiện toàn người đứng đầu, vị trí căn cứ yêu cầu trách nhiệm, cấp có thẩm quyền chỉ định xem xét, quyết định hành động và phụ trách việc giao quyền hoặc giao phụ trách cơ quan, tổ chức triển khai cho tới lúc chỉ định người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai. Thời gian giao quyền, giao phụ trách không tính vào thời hạn giữ chức vụ khi được chỉ định.

4. Trường hợp những Bộ, cơ quan ngang Bộ, tổ chức triển khai do nhà nước, Thủ tướng nhà nước xây dựng mà không phải là cty sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực thi thử nghiệm chính sách tập sự lãnh đạo, quản trị và vận hành và thi tuyển chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành theo chủ trương của Đảng thì quy trình chỉ định thực thi theo phía dẫn của cơ quan có thẩm quyền về tổ chức triển khai thử nghiệm.

Điều 48. Hồ sơ chỉ định

Hồ sơ nhân sự chỉ định phải được kê khai trung thực, đúng chuẩn, khá đầy đủ nội dung nêu tại những mục và phải được cấp có thẩm quyền xác nhận hoặc xác nhận theo quy định, gồm có:

1. Tờ trình về việc chỉ định do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai ký (riêng với trường hợp trình cấp trên có thẩm quyền quyết định hành động chỉ định); hoặc do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan phụ trách về công tác thao tác tổ chức triển khai cán bộ ký (riêng với trường hợp người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai quyết định hành động);

2. Bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu kèm theo biên bản kiểm phiếu ở tiến trình trong quy trình chỉ định;

3. Sơ yếu lý lịch do thành viên tự khai theo mẫu quy định, được cơ quan trực tiếp quản trị và vận hành xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4×6, chụp trong thời hạn không thật 06 tháng;

4. Bản tự kiểm điểm 3 năm công tác thao tác sớm nhất;

5. Nhận xét, nhìn nhận của tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức triển khai về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, đoàn kết nội bộ, về khả năng công tác thao tác, kết quả thực thi chức trách, trách nhiệm trong 3 năm sớm nhất;

6. Nhận xét của chi ủy nơi cư trú riêng với bản thân và mái ấm gia đình. Trường hợp nơi cư trú của tớ mình khác với nơi cư trú của mái ấm gia đình thì phải lấy nhận xét của chi ủy nơi bản thân cư trú và nơi mái ấm gia đình cư trú;

7. Kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị;

8. Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định;

9. Bản sao những văn bằng, chứng từ theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức vụ chỉ định. Trường hợp nhân sự có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục quốc tế cấp thì phải được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

10. Giấy ghi nhận sức mạnh thể chất của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng.

Mục 4. BỔ NHIỆM LẠI, KÉO DÀI THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Điều 49. Thời điểm, thời hạn và nguyên tắc thực thi chỉ định lại hoặc kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành

1. Công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành khi hết thời hạn giữ chức vụ chỉ định theo quy định thì cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền phải tiến hành quy trình xem xét chỉ định lại hoặc kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành. Trường hợp chưa thực thi quy trình chỉ định lại hoặc kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành theo quy định tại khoản 5 Điều này thì cấp có thẩm quyền chỉ định phải có văn bản thông tin để cơ quan, tổ chức triển khai và công chức biết.

2. Công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành khi hết thời hạn chỉ định, tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm công tác thao tác mà được chỉ định lại thì thời hạn chỉ định được xem đến thời gian đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trường hợp tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 02 năm công tác thao tác, cấp có thẩm quyền chỉ định xem xét, nếu phục vụ đủ tiêu chuẩn, Đk thì quyết định hành động kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành cho tới thời gian đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

3. Quyết định chỉ định lại hoặc quyết định hành động kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành phải được phát hành trước thời điểm ngày hết thời hạn chỉ định tối thiểu 01 ngày thao tác.

4. Trường hợp công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành khi hết thời hạn chỉ định mà chưa tồn tại quyết định hành động chỉ định lại hoặc kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành của cấp có thẩm quyền thì không được thực thi chức trách, trách nhiệm, thẩm quyền của chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành hiện giữ. Việc thực thi chức trách, trách nhiệm, thẩm quyền của chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành đó do cấp có thẩm quyền chỉ định xem xét, quyết định hành động.

5. Các trường hợp chưa thực thi quy trình chỉ định lại hoặc kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành:

a) Công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, hiện giờ đang bị khảo sát, truy tố, xét xử;

b) Công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành đang trong thời hạn được cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền cử đi học tập, công tác thao tác ở quốc tế từ 03 tháng trở lên;

c) Công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành đang trong thời hạn điều trị nội trú từ 03 tháng trở lên tại những cơ sở y tế hoặc đang trong thời hạn nghỉ chính sách thai sản.

Điều 50. Tiêu chuẩn, điều kiện chỉ định lại

1. Hoàn thành trách nhiệm trong thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành.

2. Đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tại thời gian chỉ định lại.

3. Cơ quan, tổ chức triển khai có nhu yếu về vị trí việc làm lãnh đạo, quản trị và vận hành.

4. Đủ sức khoẻ để hoàn thành xong trách nhiệm và chức trách được giao.

5. Không thuộc những trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp lý.

Điều 51. Thẩm quyền quyết định chỉ định lại, kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành đến tuổi nghỉ hưu

Cấp nào có thẩm quyền quyết định hành động chỉ định thì cấp đó thực thi việc chỉ định lại, kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành.

Điều 52. Thủ tục chỉ định lại

1. Chậm nhất 90 ngày trước thời điểm ngày hết thời hạn chỉ định, cấp có thẩm quyền chỉ định phải ra thông tin thực thi quy trình xem xét chỉ định lại riêng với công chức.

2. Công chức làm văn bản báo cáo giải trình tự nhận xét, nhìn nhận việc thực thi chức trách, trách nhiệm trong thời hạn giữ chức vụ gửi cấp có thẩm quyền chỉ định.

Xem thêm: Mẫu tranh vẽ “Em vẽ trường học niềm sung sướng 2021”

3. Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về việc chỉ định lại

Thành phần: Thực hiện như quy định tại bước 4 quy trình chỉ định công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành.

Trình tự thực thi: Công chức được xem xét để chỉ định lại văn bản báo cáo giải trình tự nhận xét, nhìn nhận việc thực thi chức trách, trách nhiệm trong thời hạn giữ chức vụ; hội nghị tham gia góp ý kiến và bỏ phiếu tin tưởng bằng phiếu kín riêng với công chức được xem xét chỉ định lại.

Biên bản hội nghị, biên bản kiểm phiếu được trình lên cấp có thẩm quyền chỉ định. Kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị này.

4. Tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức triển khai thảo luận và biểu quyết nhân sự:

Thành phần: Thực hiện như quy định tại bước 5 quy trình chỉ định công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành.

Trình tự thực thi:

Phân tích kết quả lấy phiếu ở hội nghị cán bộ chủ chốt. Công chức được đề xuất kiến nghị chỉ định lại phải đạt tỷ suất trên 50% tính trên tổng số người được triệu tập tham gia hội nghị cán bộ chủ chốt trình làng;

Xác minh, kết luận những yếu tố mới phát sinh (nếu có);

Lấy ý kiến bằng văn bản của ban thường vụ đảng ủy hoặc đảng ủy cơ quan (những nơi không còn ban thường vụ) về nhân sự được đề xuất kiến nghị chỉ định lại;

Tập thể lãnh đạo thảo luận, nhận xét, nhìn nhận và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín. Nhân sự được đề xuất kiến nghị chỉ định lại phải đạt tỷ suất trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ suất 50% thì do người đứng đầu quyết định hành động; đồng thời văn bản báo cáo giải trình khá đầy đủ những ý kiến rất khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động;

Ra quyết định hành động chỉ định lại theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định hành động.

Điều 53. Thủ tục kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành đến tuổi nghỉ hưu

1. Chậm nhất 90 ngày trước thời điểm ngày hết thời hạn chỉ định, cấp có thẩm quyền kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành phải ra thông tin thực thi việc xem xét kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành đến tuổi nghỉ hưu riêng với công chức.

2. Công chức làm văn bản báo cáo giải trình tự nhận xét, nhìn nhận việc thực thi chức trách, trách nhiệm trong thời hạn giữ chức vụ, gửi cấp có thẩm quyền kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành.

3. Người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức triển khai thảo luận, xem xét, nếu công chức còn sức mạnh thể chất, uy tín, phục vụ được yêu cầu trách nhiệm thì thống nhất biểu quyết bằng phiếu kín.

Nhân sự được đề xuất kiến nghị kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành phải đạt tỷ suất trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ suất 50% thì do người đứng đầu quyết định hành động; đồng thời văn bản báo cáo giải trình khá đầy đủ những ý kiến rất khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai ra quyết định hành động theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động việc kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành đến tuổi nghỉ hưu riêng với công chức.

Điều 54. Hồ sơ chỉ định lại, kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành đến tuổi nghỉ hưu

1. Hồ sơ đề xuất kiến nghị chỉ định lại thực thi như quy định riêng với hồ sơ chỉ định công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành quy định tại Điều 48 Nghị định này.

2. Hồ sơ đề xuất kiến nghị kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành đến tuổi nghỉ hưu, gồm có:

a) Tờ trình về việc đề xuất kiến nghị kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành đến tuổi nghỉ hưu do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai ký (riêng với trường hợp trình cấp trên có thẩm quyền quyết định hành động) hoặc do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ ký (riêng với trường hợp người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quyết định hành động);

b) Biên bản họp và kết quả kiểm phiếu đề xuất kiến nghị kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành của tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức triển khai;

c) Sơ yếu lý lịch do thành viên tự khai theo mẫu quy định, được cơ quan trực tiếp quản trị và vận hành xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4×6, chụp trong thời hạn không thật 06 tháng;

d) Bản tự nhận xét nhìn nhận việc thực thi chức trách, trách nhiệm trong thời hạn giữ chức vụ;

đ) Kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị;

e) Nhận xét của chi ủy nơi cư trú riêng với bản thân và mái ấm gia đình. Trường hợp nơi cư trú của tớ mình khác với nơi cư trú của mái ấm gia đình thì phải lấy nhận xét của chi ủy nơi bản thân cư trú và nơi mái ấm gia đình cư trú;

g) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định;

h) Giấy ghi nhận sức mạnh thể chất của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng.

Mục 5. LUÂN CHUYỂN CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Điều 55. Đối tượng, phạm vi luân chuyển

1. Đối tượng luân chuyển:

a) Công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành trong quy hoạch của cơ quan, tổ chức triển khai;

b) Công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành giữ những chức vụ cấp trưởng mà theo quy định không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tục ở một địa phương, cơ quan;

c) Công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành mà theo quy định không được sắp xếp người địa phương.

2. Căn cứ vào yêu cầu trách nhiệm, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức, công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành được luân chuyển trong khối mạng lưới hệ thống những cty của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội.

3. Chức danh sắp xếp luân chuyển thực thi theo chủ trương của Đảng và của cấp có thẩm quyền.

Điều 56. Tiêu chuẩn, điều kiện luân chuyển

1. Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.

2. Trong quy hoạch, có khả năng và triển vọng tăng trưởng; luôn hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao.

3. Về cơ bản phục vụ tiêu chuẩn và Đk rõ ràng của chức vụ luân chuyển đến.

4. Điều kiện về độ tuổi:

a) Còn thời hạn công tác thao tác tối thiểu hai nhiệm kỳ (10 năm) tính từ thời gian đi luân chuyển;

b) Riêng công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành luân chuyển để thực thi quy định không được sắp xếp người địa phương và để thực thi quy định không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tục ở một địa phương, cơ quan, tổ chức triển khai, cty thì phải còn đủ thời hạn công tác thao tác tối thiểu một nhiệm kỳ.

5. Có đủ sức khoẻ công tác thao tác.

Điều 57. Thẩm quyền, trách nhiệm thực thi luân chuyển

1. Thẩm quyền quyết định hành động luân chuyển thực thi theo quy định về phân cấp quản trị và vận hành của Đảng và của pháp lý.

2. Trách nhiệm thực thi:

a) Cấp có thẩm quyền quyết định hành động luân chuyển: Lãnh đạo, chỉ huy xây dựng kế hoạch luân chuyển; thực thi quy trình, thủ tục bảo vệ dân chủ, công khai minh bạch, minh bạch; kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; quản trị và vận hành, nhìn nhận, nhận xét, sắp xếp, phân công công tác thao tác riêng với công chức sau luân chuyển; sơ kết, tổng kết công tác thao tác luân chuyển công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành;

b) Cơ quan, tổ chức triển khai, địa phương nơi đi: Nhận xét, nhìn nhận, đề xuất kiến nghị công chức luân chuyển; phối phù thích hợp với cơ quan tương quan trong công tác thao tác quản trị và vận hành, giám sát và giữ mối liên hệ thường xuyên với công chức luân chuyển; có trách nhiệm tiếp nhận, sắp xếp hoặc đề xuất kiến nghị sắp xếp công tác thao tác riêng với công chức sau luân chuyển;

c) Cơ quan, tổ chức triển khai, địa phương nơi đến: Chấp hành nghiêm quyết định hành động về luân chuyển của cấp có thẩm quyền; có trách nhiệm sắp xếp công tác thao tác, tạo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và Đk thuận tiện để công chức luân chuyển phát huy khả năng, sở trường; quản trị và vận hành, nhìn nhận công chức luân chuyển; phối phù thích hợp với những cty tương quan đề xuất kiến nghị hướng sắp xếp, sử dụng công chức sau luân chuyển;

d) Công chức được luân chuyển: Chấp hành nghiêm những quy định, quy định, phân công của cấp có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức triển khai, địa phương nơi đi và nơi đến; tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực, nỗ lực, phát huy khả năng, sở trường để hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao; chịu sự kiểm tra, giám sát, văn bản báo cáo giải trình định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản trị và vận hành; giữ mối liên hệ với cơ quan, tổ chức triển khai, địa phương nơi đi;

đ) Cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ của cơ quan, tổ chức triển khai, cty: Chủ trì, phối phù thích hợp với những cty tương quan tham mưu, xây dựng kế hoạch luân chuyển; nhận xét, nhìn nhận, đề xuất kiến nghị sắp xếp, sắp xếp công chức trước và sau luân chuyển; tham mưu sơ kết, tổng kết về công tác thao tác luân chuyển;

e) Các cơ quan tương quan: Tham gia thẩm định nhân sự luân chuyển theo hiệu suất cao, trách nhiệm; phối phù thích hợp với cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ trong công tác thao tác kiểm tra, giám sát và tham gia ý kiến trong việc sắp xếp, sắp xếp công chức sau luân chuyển.

Điều 58. Kế hoạch luân chuyển

1. Căn cứ quy hoạch, nhu yếu công tác thao tác và khả năng của công chức, cơ quan có thẩm quyền xây dựng kế hoạch luân chuyển công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành thuộc phạm vi quản trị và vận hành, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Kế hoạch luân chuyển gồm những nội dung sau:

a) Nhu cầu, vị trí luân chuyển;

b) Hình thức luân chuyển;

c) Địa bàn luân chuyển;

d) Thời hạn luân chuyển;

đ) Chính sách thiết yếu bảo vệ thực thi;

e) Dự kiến phương án sắp xếp sau luân chuyển;

g) Thời gian khởi đầu thực thi kế hoạch luân chuyển.

2. Trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt, lập list công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành luân chuyển, nêu giải pháp thực thi rõ ràng riêng với từng trường hợp và thực thi luân chuyển.

Điều 59. Quy trình luân chuyển

1. Bước 1: Đề xuất chủ trương:

Căn cứ nhu yếu luân chuyển công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ tiến hành thanh tra rà soát, nhìn nhận đội ngũ công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành của cơ quan, tổ chức triển khai; xây dựng kế hoạch luân chuyển trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương.

2. Bước 2. Đề xuất nhân sự luân chuyển:

Căn cứ vào chủ trương của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu về công tác thao tác tổ chức triển khai cán bộ thông tin để những địa phương, cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan đề xuất kiến nghị nhân sự luân chuyển.

3. Bước 3: Chuẩn bị nhân sự luân chuyển:

a) Cơ quan tham mưu về công tác thao tác tổ chức triển khai cán bộ tổng hợp đề xuất kiến nghị của những địa phương, cơ quan, tổ chức triển khai; tiến hành thanh tra rà soát tiêu chuẩn, tiêu chuẩn và dự kiến địa phận, chức vụ và nhân sự luân chuyển; lấy ý kiến nhận xét, nhìn nhận riêng với nhân sự dự kiến luân chuyển;

b) Cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền và cơ quan, tổ chức triển khai, cty sử dụng công chức luân chuyển có trách nhiệm nhận xét, xét về phẩm chất đạo đức, lối sống; khả năng công tác thao tác và uy tín; quy trình công tác thao tác và ưu, khuyết điểm của người được đề xuất kiến nghị luân chuyển; có kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Đảng, văn bản báo cáo giải trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động luân chuyển cán bộ.

4. Bước 4: Trao đổi với những cty tương quan, công chức được dự kiến luân chuyển:

a) Cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ gửi văn bản lấy ý kiến thẩm định của những cty tương quan, trao đổi với nơi đi, nơi đến về dự kiến địa phận, chức vụ và nhân sự luân chuyển; tổng hợp kết quả thẩm định của những cty tương quan;

b) Tổ chức gặp gỡ với công chức được luân chuyển để quán triệt mục tiêu, yêu cầu luân chuyển; tóm gọn tâm tư nguyện vọng, nguyện vọng và xác lập trách nhiệm riêng với công chức luân chuyển.

5. Bước 5: Tổ chức thực thi luân chuyển:

a) Cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động luân chuyển;

b) Cơ quan có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ huy việc tổ chức triển khai thực thi quyết định hành động luân chuyển;

c) Phối phù thích hợp với những cty có tương quan theo dõi, nhận xét, nhìn nhận quy trình thực thi luân chuyển của công chức luân chuyển;

d) Phối phù thích hợp với những cty có tương quan phân công, sắp xếp và thực thi chủ trương riêng với công chức sau khoản thời hạn luân chuyển.

Điều 60. Hồ sơ công chức luân chuyển

Hồ sơ công chức luân chuyển thực thi như quy định riêng với hồ sơ chỉ định quy định tại Điều 48 của Nghị định này.

Điều 61. Thời gian luân chuyển

Thời gian luân chuyển tối thiểu 3 năm (36 tháng) riêng với một lần luân chuyển. Trường hợp đặc biệt quan trọng do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

Điều 62. Nhận xét, nhìn nhận riêng với công chức luân chuyển

1. Định kỳ 6 tháng, hằng năm hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai tiến hành nhận xét, nhìn nhận công chức luân chuyển đến; văn bản báo cáo giải trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Khi hết thời hạn luân chuyển:

a) Công chức luân chuyển tự kiểm điểm về quy trình công tác thao tác trong thời hạn luân chuyển;

b) Tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, tổ chức triển khai nhận xét, nhìn nhận công chức luân chuyển trong thời hạn công tác thao tác tại địa phương, cơ quan, tổ chức triển khai;

c) Cấp có thẩm quyền quyết định hành động luân chuyển nhận xét, nhìn nhận.

Điều 63. Bố trí công chức sau luân chuyển

Việc xem xét sắp xếp, phân công công chức sau luân chuyển phải vị trí căn cứ vào yêu cầu trách nhiệm, tình hình thực tiễn, kết quả thực thi trách nhiệm chính trị của địa phương, cơ quan, tổ chức triển khai gắn với trách nhiệm thành viên của công chức được luân chuyển và kết quả nhận xét, nhìn nhận cán bộ.

Điều 64. Chế độ, chủ trương riêng với công chức luân chuyển

1. Công chức luân chuyển đến vị trí công tác thao tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ đảm nhiệm trước lúc luân chuyển thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời hạn luân chuyển.

2. Công chức luân chuyển đến thao tác ở miền núi, biên giới, hải hòn đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc bản địa thiểu số, vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả được hưởng những chính sách, chủ trương ưu đãi theo quy định của pháp lý.

3. Công chức luân chuyển được hưởng những chủ trương về sắp xếp nhà tại công vụ, tương hỗ đi lại, sinh hoạt phí và những chủ trương khác (nếu có).

4. Công chức luân chuyển có thành tích đặc biệt quan trọng xuất sắc (có sáng tạo độc lạ, thành phầm công tác thao tác rõ ràng được cấp có thẩm quyền công nhận) được xem xét nâng lương trước thời hạn theo quy định của pháp lý; được ưu tiên khi xem xét sắp xếp công tác thao tác sau luân chuyển.

Mục 6. TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Điều 65. Từ chức riêng với công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành

1. Việc xem xét từ chức riêng với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành được thực thi trong những trường hợp sau:

a) Tự nguyện thôi giữ chức vụ để chuyển giao vị trí lãnh đạo;

b) Do tự nhận thấy không đủ tiêu chuẩn, Đk, sức mạnh thể chất để hoàn thành xong trách nhiệm được giao hoặc vị trí công tác thao tác không thích hợp;

c) Vì những nguyên do chính đáng khác của công chức.

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành không được từ chức nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

a) Đang đảm nhiệm trách nhiệm quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh vương quốc; đang đảm nhiệm trách nhiệm trọng yếu, cơ mật; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; nếu từ chức ngay sẽ tác động nghiêm trọng đến quyền lợi chung của Đảng và Nhà nước;

b) Đang trong thời hạn chịu sự thanh tra, kiểm tra, khảo sát của cơ quan hiệu suất cao có thẩm quyền theo quy định của Đảng và pháp lý.

3. Quy trình xem xét cho từ chức:

a) Chậm nhất sau 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận đơn đề xuất kiến nghị từ chức của công chức, cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ hoặc người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai nơi công chức đang công tác thao tác phải trao đổi với công chức có đơn đề xuất kiến nghị từ chức. Trường hợp công chức rút đơn thì dừng việc xem xét; trường hợp công chức không rút đơn thì cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ xem xét, đề xuất kiến nghị với cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản trị và vận hành cán bộ;

b) Chậm nhất sau 15 ngày Tính từ lúc ngày cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ có văn bản đề xuất kiến nghị, tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền phải thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín. Việc quyết định hành động để công chức từ chức phải được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ suất 50% thì do người đứng đầu quyết định hành động.

4. Khi đơn từ chức không được cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền đồng ý thì công chức có đơn từ chức vẫn phải tiếp tục thực thi chức trách, trách nhiệm, quyền hạn được giao.

Điều 66. Miễn nhiệm riêng với công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành

1. Việc xem xét miễn nhiệm riêng với công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành được thực thi trong những trường hợp sau:

a) Có hai năm liên tục được xếp loại chất lượng ở tại mức không hoàn thành xong trách nhiệm;

b) Bị xử lý kỷ luật chưa tới mức không bổ nhiệm nhưng do yêu cầu trách nhiệm công tác thao tác nên phải thay thế;

c) Bị xử lý kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo hai lần trong cùng thuở nào hạn chỉ định;

d) Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ;

đ) Các nguyên do miễn nhiệm khác theo quy định của Đảng và pháp lý.

2. Quy trình xem xét miễn nhiệm riêng với công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành:

a) Khi có đủ vị trí căn cứ miễn nhiệm riêng với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành quy định tại khoản 1 Điều này, người đứng cơ quan trực tiếp sử dụng công chức hoặc cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ đề xuất kiến nghị với cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản trị và vận hành cán bộ;

b) Chậm nhất sau 30 ngày Tính từ lúc ngày nhận được văn bản đề xuất kiến nghị việc miễn nhiệm, tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền phải thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín. Việc quyết định hành động miễn nhiệm riêng với công chức phải được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ suất 50% thì do người đứng đầu quyết định hành động.

3. Công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành sau khoản thời hạn bị miễn nhiệm, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai sắp xếp công tác thao tác thích hợp; công chức có trách nhiệm chấp hành quyết định hành động phân công của cấp có thẩm quyền. Trường hợp công chức bị miễn nhiệm do xếp loại chất lượng ở tại mức không hoàn thành xong trách nhiệm trong hai năm liên tục thì cơ quan có thẩm quyền cho thôi việc theo quy định của pháp lý.

Điều 67. Hồ sơ xem xét cho từ chức, miễn nhiệm

1. Tờ trình của cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ.

2. Các văn bản có tương quan: Quyết định, văn bản kết luận, ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, đơn đề xuất kiến nghị của công chức.

3. Biên bản hội nghị và biên bản kiểm phiếu.

Điều 68. Chế độ, chủ trương riêng với công chức từ chức, miễn nhiệm và việc xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo tương quan đến miễn nhiệm riêng với công chức

1. Công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành sau khoản thời hạn có quyết định hành động từ chức được sắp xếp công tác thao tác phù phù thích hợp với khả năng, sở trường, trình độ, trình độ, trách nhiệm được đào tạo và giảng dạy phù phù thích hợp với vị trí việc làm; được bảo lưu phụ cấp chức vụ theo quy định hiện hành đến hết thời hạn giữ chức vụ.

2. Công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành bị miễn nhiệm không được hưởng phụ cấp chức vụ Tính từ lúc ngày có quyết định hành động miễn nhiệm.

3. Sau khi từ chức, miễn nhiệm nếu công chức tự nguyện xin nghỉ hưu, nghỉ việc thì được xử lý và xử lý theo quy định hiện hành.

4. Việc xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo của công chức:

a) Việc xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo tương quan đến việc miễn nhiệm riêng với công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành thực thi theo quy định của Đảng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo;

b) Trong khi chưa tồn tại quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo thì những tổ chức triển khai, thành viên có tương quan phải thi hành quyết định hành động miễn nhiệm của cấp có thẩm quyền;

c) Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc lúc có đủ cơ sở kết luận việc miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành là sai thì cấp có thẩm quyền phải có quyết định hành động sắp xếp lại chức vụ và xử lý và xử lý những quyền lợi hợp pháp tương quan đến chức vụ cũ của công chức.

Mục 7. CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ

Điều 69. Trách nhiệm thanh tra rà soát, phát hiện người dân có tài năng năng trong hoạt động và sinh hoạt giải trí công vụ

1. Trách nhiệm người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai sử dụng công chức:

a) Hàng năm, tiến hành thanh tra rà soát, phát hiện người dân có tài năng năng trong hoạt động và sinh hoạt giải trí công vụ trong phạm vi cơ quan, tổ chức triển khai mình quản trị và vận hành;

b) Đề xuất cấp có thẩm quyền đưa vào hoặc đưa thoát khỏi list người dân có tài năng năng trong hoạt động và sinh hoạt giải trí công vụ;

c) Chịu trách nhiệm về việc đề xuất kiến nghị hoặc không đề xuất kiến nghị của tớ.

2. Trách nhiệm người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành công chức:

a) Lập list người dân có tài năng năng trong hoạt động và sinh hoạt giải trí công vụ trong phạm vi cơ quan, tổ chức triển khai quản trị và vận hành (nếu có);

b) Xây dựng kế hoạch, chỉ huy việc thường xuyên thanh tra rà soát, phát hiện người dân có tài năng năng trong hoạt động và sinh hoạt giải trí công vụ;

c) Quyết định đưa vào hoặc đưa thoát khỏi list người dân có tài năng năng trong hoạt động và sinh hoạt giải trí công vụ sau khoản thời hạn trao đổi ý kiến với những tổ chức triển khai, thành viên có tương quan. Khi đưa vào list người dân có tài năng năng trong hoạt động và sinh hoạt giải trí công vụ phải chú trọng tới yếu tố phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, bảo vệ chính trị nội bộ.

Điều 70. Chính sách chung riêng với những người dân có tài năng năng trong hoạt động và sinh hoạt giải trí công vụ

1. Chính sách về đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng:

a) Được cử tham gia những chương trình tu dưỡng kiến thức và kỹ năng cơ bản, tổng quan của ngành, nghề, nghành công tác thao tác phù phù thích hợp với khuynh hướng tăng trưởng;

b) Được cử tham gia những khóa đào tạo và giảng dạy và huấn rèn luyện trung trong nước, quốc tế riêng với những chương trình phù phù thích hợp với ngành, nghề, nghành phù phù thích hợp với khuynh hướng tăng trưởng;

c) Được cử tham gia khóa đào tạo và giảng dạy và huấn luyện, tu dưỡng khác phù phù thích hợp với đặc trưng ngành, nghành, địa phương do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hành động.

2. Chính sách về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thao tác, trang thiết bị thao tác:

a) Được tham gia và phát biểu ý kiến tại những cuộc họp có tương quan đến công tác thao tác trình độ của tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức triển khai đang công tác thao tác;

b) Được cấp có thẩm quyền phân công, sắp xếp người (hoặc một nhóm) tương hỗ thực thi việc làm, trách nhiệm rõ ràng. Người (hoặc nhóm) được phân công có trách nhiệm thực thi những việc tuân theo yêu cầu của người dân có tài năng năng trong hoạt động và sinh hoạt giải trí công vụ;

c) Được góp vốn đầu tư trang thiết bị, phương tiện đi lại thao tác để triển khai thực thi tốt trách nhiệm được giao. Trường hợp thiết yếu được góp vốn đầu tư nguồn lực và những trang thiết bị đặc biệt quan trọng để thực thi những nội dung của chương trình, đề án, đề tài, khu công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích khoa học đã được cấp có thẩm quyền nhìn nhận là khả thi, đề xuất kiến nghị vận dụng trong thực tiễn;

d) Được sắp xếp, sắp xếp nhân lực, vật lực phục vụ trong thời hạn thực thi trách nhiệm rõ ràng, kể cả ngoài thời hạn thao tác;

đ) Được tạo Đk tiếp cận những văn bản để phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ, nghiên cứu và phân tích khoa học;

e) Được đề xuất kiến nghị dự trù kinh phí góp vốn đầu tư thực thi việc làm hoặc trách nhiệm rõ ràng; được giao, quyết định hành động việc sử dụng kinh phí góp vốn đầu tư; phụ trách trước pháp lý và cấp có thẩm quyền việc sử dụng kinh phí góp vốn đầu tư được giao.

3. Chính sách về quy hoạch, chỉ định:

a) Được ưu tiên xem xét, lựa chọn quy hoạch, chỉ định vào chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành hoặc Chuyên Viên đầu ngành của nghành công tác thao tác;

b) Được ưu tiên triệu tập tu dưỡng theo phía trở thành nhà khoa học, Chuyên Viên đầu ngành của nghành phù phù thích hợp với trình độ công tác thao tác; được giao chủ trì những đề tài, khu công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích khoa học từ cấp bộ, cấp tỉnh trở lên.

4. Chính sách về tiền lương, chính sách phúc lợi và những chủ trương khác: Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành công chức quyết định hành động việc vận dụng chủ trương tiền lương, chính sách phúc lợi và những chủ trương khác sau này:

a) Chế độ phụ cấp tăng thêm so với mức lương theo thông số kỹ thuật hiện hưởng. Phụ cấp tăng thêm không vốn để làm tính đóng hưởng chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế. Kinh phí tăng thêm được xác lập trong dự trù kinh phí góp vốn đầu tư chi thường xuyên và được phân loại cho những cơ quan, tổ chức triển khai theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

b) Đặc cách nâng lương trước thời hạn hoặc đặc cách xét nâng ngạch công chức nếu có thành tích đặc biệt quan trọng xuất sắc trong hoạt động và sinh hoạt giải trí công vụ hoặc được xếp loại chất lượng ở tại mức hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm trong 3 năm liên tục Tính từ lúc ngày có quyết định hành động tuyển dụng, nếu phục vụ được những tiêu chuẩn, Đk của ngạch cao hơn thế nữa liền kề trong cùng ngành trình độ với ngạch hiện giữ mà không yêu cầu về thời hạn giữ ngạch theo quy định;

c) Được ưu tiên thuê nhà công vụ hoặc vay tiền mua nhà trả góp theo bảo lãnh của cơ quan, tổ chức triển khai từ Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất vay ưu đãi theo quy định của nhà nước;

d) Được không thay đổi chính sách, chủ trương trong thời hạn được cử đi đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng. Trường hợp khu vực học tập không ở địa phương nơi công tác thao tác thì được hưởng những chính sách như riêng với những người được cử đi công tác thao tác.

5. Căn cứ quy định tại những khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này; quy định của pháp lý có tương quan và Đk thực tiễn của cơ quan, tổ chức triển khai, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan theo thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, tương hỗ update tại khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức quyết định hành động chủ trương rõ ràng vận dụng riêng với từng trường hợp thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành.

Chương IV

QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

Điều 71. Nội dung quản trị và vận hành công chức

1. Ban hành những văn bản quy phạm pháp lý về công chức.

2. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch công chức.

3. Quy định ngạch, chức vụ, mã số công chức; vị trí việc làm và cơ cấu tổ chức triển khai công chức.

4. Xác định số lượng và quản trị và vận hành biên chế công chức.

5. Tổ chức thực thi việc tuyển dụng, sử dụng công chức.

6. Tổ chức thực thi chính sách đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng riêng với công chức.

7. Tổ chức thực thi chính sách tiền lương và những chính sách, chủ trương đãi ngộ riêng với công chức.

8. Tổ chức thực thi việc khen thưởng, kỷ luật riêng với công chức.

9. Thực hiện chính sách thôi việc, nghỉ hưu riêng với công chức.

10. Thực hiện chính sách văn bản báo cáo giải trình, thống kê và quản trị và vận hành hồ sơ công chức.

11. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định của pháp lý về công chức.

12. Chỉ đạo, tổ chức triển khai xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo riêng với công chức.

Điều 72. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ phụ trách trước nhà nước thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về công chức, có trách nhiệm và quyền hạn sau này:

1. Xây dựng dự án công trình bất Động sản luật, pháp lệnh về công chức để nhà nước trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Xây dựng trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước quy định về kế hoạch, kế hoạch, quy hoạch, chương trình tăng trưởng đội ngũ công chức; phân công, phân cấp quản trị và vận hành công chức và biên chế công chức; vị trí việc làm và cơ cấu tổ chức triển khai công chức; kế hoạch, kế hoạch đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng đội ngũ công chức; chính sách tiền lương và những chủ trương, chính sách đãi ngộ khác riêng với công chức; chủ trương riêng với những người dân có tài năng năng; tiêu chuẩn chức vụ và tuyển chọn công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành trong những cty hành chính nhà nước; chỉ định, chỉ định lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu riêng với công chức.

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành những quy định của pháp lý về chức vụ, tiêu chuẩn ngạch công chức, cơ cấu tổ chức triển khai ngạch công chức; phát hành và hướng dẫn, kiểm tra việc thực thi quy định thi tuyển công chức, xét tuyển công chức, quy định tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức, nội quy thi tuyển công chức, xét tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức, nhìn nhận công chức, chương trình tu dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chương trình đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức vụ công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành.

4. Quy định về lập hồ sơ, quản trị và vận hành hồ sơ; số hiệu công chức; mã số những cty hành chính nhà nước; thẻ công chức.

5. Quản lý về số lượng và cơ cấu tổ chức triển khai ngạch công chức.

6. Có ý kiến với cơ quan quản trị và vận hành công chức việc chỉ định ngạch, xếp lương riêng với công chức ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang hoặc tương tự.

7. Hướng dẫn và tổ chức triển khai thống kê đội ngũ công chức trong toàn nước; xây dựng và quản trị và vận hành tài liệu vương quốc về đội ngũ công chức.

8. Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực thi chính sách văn bản báo cáo giải trình về công tác thao tác quản trị và vận hành công chức.

9. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi những quy định của pháp lý về công chức.

10. Giải quyết khiếu nại, tố cáo riêng với công chức theo phân cấp và theo quy định của pháp lý về khiếu nại, tố cáo.

Điều 73. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ

1. Quản lý về số lượng, tiêu chuẩn, tuyển dụng, sử dụng riêng với công chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành theo phân công, phân cấp; quyết định hành động chỉ định ngạch, xếp lương riêng với công chức ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang hoặc tương tự sau khoản thời hạn có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ; quyết định hành động nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn riêng với công chức ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang hoặc tương tự; quyết định hành động chỉ định ngạch, xếp lương, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn riêng với công chức ngạch nhân viên cấp dưới chính hoặc tương tự trở xuống.

2. Tổ chức việc tuyển dụng và phân công, phân cấp tuyển dụng, sử dụng và đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng công chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

3. Quyết định khuôn khổ, số lượng vị trí việc làm; quản trị và vận hành vị trí việc làm và biên chế công chức theo phân công, phân cấp và theo quy định của Đảng và của pháp lý.

4. Quản lý chương trình tu dưỡng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng chuyên ngành thuộc ngành, nghành quản trị và vận hành.

5. Chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ Nội vụ và những cty có tương quan xây dựng chính sách, chủ trương riêng với công chức thuộc ngành, nghành đặc trưng trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước.

6. Quy định mã số, tiêu chuẩn trình độ, trách nhiệm và xếp lương riêng với những ngạch công chức thuộc ngành, nghành được giao quản trị và vận hành sau khoản thời hạn có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ.

7. Tổ chức thi nâng ngạch công chức chuyên ngành tương tự ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang được giao quản trị và vận hành và tổ chức triển khai thi hoặc xét nâng ngạch riêng với công chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

8. Tổ chức thực thi chính sách tiền lương và những chính sách chủ trương đãi ngộ khác riêng với công chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

9. Thực hiện công tác thao tác khen thưởng, kỷ luật riêng với công chức hoặc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

10. Thực hiện thống kê và văn bản báo cáo giải trình thống kê công chức theo quy định.

11. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thi hành những quy định của pháp lý riêng với công chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

12. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân cấp và theo quy định của pháp lý về khiếu nại, tố cáo.

Điều 74. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Quản lý về số lượng, tiêu chuẩn, tuyển dụng, sử dụng riêng với công chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành theo phân công, phân cấp; quyết định hành động chỉ định ngạch, xếp lương riêng với công chức ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang hoặc tương tự sau khoản thời hạn có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ; quyết định hành động nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn riêng với công chức ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang và tương tự; quyết định hành động chỉ định ngạch, xếp lương, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn riêng với công chức ngạch nhân viên cấp dưới chính hoặc tương tự trở xuống.

2. Tổ chức việc tuyển dụng và phân công, phân cấp tuyển dụng, sử dụng, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng công chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

3. Quyết định khuôn khổ, số lượng vị trí việc làm; quản trị và vận hành vị trí việc làm và biên chế công chức theo phân công, phân cấp và theo quy định của Đảng và của pháp lý.

4. Tổ chức thi hoặc xét nâng ngạch riêng với công chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

5. Tổ chức thực thi chính sách tiền lương và những chính sách chủ trương đãi ngộ khác riêng với công chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

6. Thực hiện công tác thao tác khen thưởng, kỷ luật riêng với công chức theo thẩm quyền hoặc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

7. Thực hiện thống kê và văn bản báo cáo giải trình thống kê công chức theo quy định.

8. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành những quy định của pháp lý riêng với công chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân cấp và theo quy định của pháp lý về khiếu nại, tố cáo.

Điều 75. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan sử dụng công chức

1. Tổ chức thực thi những chính sách, chủ trương của Nhà nước riêng với công chức.

2. Bố trí, phân công trách nhiệm và kiểm tra việc thực thi trách nhiệm của công chức.

3. Thực hiện việc tuyển dụng công chức theo phân công, phân cấp; đề xuất kiến nghị với cơ quan quản trị và vận hành công chức chỉ định, chỉ định lại, từ chức, miễn nhiệm, nâng ngạch, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng riêng với công chức theo quy định.

4. Đánh giá công chức theo quy định.

5. Thực hiện khen thưởng, kỷ luật công chức theo thẩm quyền hoặc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

6. Thực hiện việc lập hồ sơ và lưu giữ hồ sơ thành viên của công chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành theo quy định.

7. Thống kê và văn bản báo cáo giải trình cơ quan quản trị và vận hành công chức cấp trên về tình hình đội ngũ công chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành theo quy định.

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Điều 76. Chế độ văn bản báo cáo giải trình về công tác thao tác quản trị và vận hành công chức

1. Cơ quan quản trị và vận hành công chức thực thi văn bản báo cáo giải trình về công tác thao tác quản trị và vận hành công chức theo quy định tại Điều 68 Luật Cán bộ, công chức.

2. Bộ Nội vụ quy định rõ ràng và tổ chức triển khai thực thi chính sách văn bản báo cáo giải trình về công tác thao tác quản trị và vận hành công chức.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 77. Áp dụng Nghị định riêng với những đối tượng người dùng khác

1. Đối với những người thao tác trong tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp:

a) Việc tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành riêng với những người dân vào thao tác trong tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí trong phạm vi toàn nước, theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao được vận dụng quy định tại Nghị định này;

b) Việc tiếp nhận vào làm công chức riêng với những người được tuyển dụng theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao thao tác trong tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí trong phạm vi toàn nước được vận dụng quy định tại Điều 18 Nghị định này.

2. Việc thực thi chính sách công chức riêng với những người thao tác trong cỗ máy lãnh đạo, quản trị và vận hành của cty sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở TW, cấp tỉnh, cấp huyện, do ngân sách nhà nước bảo vệ kinh phí góp vốn đầu tư chi thường xuyên và chi góp vốn đầu tư, hoạt động và sinh hoạt giải trí phục vụ trách nhiệm chính trị và phục vụ quản trị và vận hành nhà nước , như sau:

a) Đối tượng được thực thi:

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó những tổ chức triển khai cấu thành của cty sự nghiệp công lập do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhà nước, Thủ tướng nhà nước xây dựng;

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cty sự nghiệp công lập thuộc những Ban và cơ quan tương tự của Trung ương Đảng, Văn phòng quản trị nước, Văn phòng Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan TW của những tổ chức triển khai chính trị – xã hội;

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cty sự nghiệp công lập phục vụ hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước của cục, cơ quan ngang bộ theo quy định của nhà nước về hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của cục, cơ quan ngang bộ;

Người đứng đầu cty sự nghiệp công lập thực thi trách nhiệm tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy lý luận chính trị, hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện;

Người đứng đầu Đài Phát thanh – Truyền hình cấp tỉnh, cấp huyện.

b) Chế độ được thực thi:

Các quyền của công chức quy định tại Mục 2 Chương II Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Thực hiện quy trình điều động, luân chuyển trong khối mạng lưới hệ thống những cty của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội.

Điều 78. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 12 năm 2020.

2. Đối với cơ quan, tổ chức triển khai đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án, kế hoạch tuyển dụng công chức (thi tuyển, xét tuyển, tiếp nhận vào công chức), thi nâng ngạch công chức trước thời điểm ngày phát hành Nghị định này thì tiếp tục thực thi theo đề án, kế hoạch đã được phê duyệt trong thời hạn 06 tháng Tính từ lúc ngày Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành. Sau thời hạn này nếu không hoàn thành xong thì thực thi theo quy định tại Nghị định này.

3. Bãi bỏ toàn bộ những văn bản quy phạm pháp lý sau:

a) Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của nhà nước quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành công chức;

b) Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của nhà nước sửa đổi một số trong những điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của nhà nước quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành công chức;

c) Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng nhà nước về việc phát hành quy định chỉ định, chỉ định lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cán bộ công chức lãnh đạo.

4. Bãi bỏ một phần những văn bản quy phạm pháp lý sau:

a) Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực thi chính sách hợp đồng một số trong những loại việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước, cty sự nghiệp công lập;

b) Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của nhà nước quy định những người dân là công chức.

Điều 79. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực thi

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, người đứng đầu tổ chức triển khai do nhà nước, Thủ tướng nhà nước xây dựng mà không phải là cty sự nghiệp công lập, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW có trách nhiệm chỉ huy người đứng đầu những cty, tổ chức triển khai thuộc phạm vi quản trị và vận hành khi tuyển dụng, sử dụng, quản trị và vận hành công chức phải thực thi đúng quy định tại Nghị định này và những quy định khác có tương quan.

2. Trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có vi phạm trong công tác thao tác tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành công chức thì tùy từng tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, cấp có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, xử lý vi phạm theo quy định của Đảng và của pháp lý.

Điều 80. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW và những cty, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan phụ trách thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Văn phòng quản trị nước;– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;– Văn phòng Quốc hội;– Tòa án nhân dân tối cao;– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;– Kiểm toán Nhà nước;– Ủy ban Giám sát tài chính QG;– Ngân hàng Chính sách xã hội;– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;– Cơ quan TW của những đoàn thể;– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TĐT, những Vụ, Cục, cty trực thuộc, Công báo;– Lưu: Văn thư, TCCV (2).

TM. CHÍNH PHỦTHỦ TƯỚNGNguyễn Xuân Phúc

Từ ngày thứ nhất/12/2020 Nghị định 138/2020/NĐ-CP do nhà nước phát hành ngày 27/11/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành. Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành công chức.

Theo đó quy định việc tuyển công chức được thực thi theo 2 vòng như sau:

Bạn đang xem: Nghị định 138/2020/NĐ-CP

Vòng 1: Kiểm tra Đk dự tuyển tại Phiếu Đk dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu phục vụ đủ thì người dự tuyển được tham gia vòng 2. Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức và kỹ năng, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh tham gia cuộc thi có không thật 15 phút sẵn sàng sẵn sàng trước lúc phỏng vấn, Thang điểm: 100 điểm.

CHÍNH PHỦ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 138/2020/NĐ-CP

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 27 tháng 11 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH 138/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

nhà nước phát hành Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành công chức.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành công chức.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Công chức quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 được sửa đổi, tương hỗ update tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

2. Cơ quan quản trị và vận hành công chức, gồm có:

a) Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở Trung ương;

b) Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương;

c) Văn phòng quản trị nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước;

d) Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

đ) Bộ, cơ quan ngang Bộ và những tổ chức triển khai do nhà nước, Thủ tướng nhà nước xây dựng mà không phải là cty sự nghiệp công lập;

e) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành riêng với những người thao tác trong tổ chức triển khai cơ yếu được thực thi theo quy định của pháp lý về cơ yếu.

Chương II

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Mục 1. CĂN CỨ, ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG

Điều 3. Căn cứ tuyển dụng công chức

1. Việc tuyển dụng công chức phải vị trí căn cứ vào yêu cầu trách nhiệm, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

2. Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng, văn bản báo cáo giải trình cơ quan quản trị và vận hành công chức phê duyệt để làm vị trí căn cứ tuyển dụng trước mỗi kỳ tuyển dụng. Nội dung kế hoạch tuyển dụ ng gồm có:

a) Số lượng biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao và số lượng biên chế chưa sử dụng của cơ quan sử dụng công chức;

b) Số lượng biên chế cần tuyển ở từng vị trí việc làm;

c) Số lượng vị trí việc làm cần tuyển riêng với những người dân tộc bản địa thiểu số (nếu có), trong số đó xác lập rõ chỉ tiêu, cơ cấu tổ chức triển khai dân tộc bản địa cần tuyển;

d) Số lượng vị trí việc làm thực thi xét tuyển (nếu có) riêng với từng nhóm đối tượng người dùng: Người cam kết tình nguyện thao tác từ 05 năm trở lên ở vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả; người học theo chính sách cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy, sau khoản thời hạn tốt nghiệp về công tác thao tác tại địa phương nơi cử đi học; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng;

đ) Tiêu chuẩn, Đk Đk dự tuyển ở từng vị trí việc làm;

e) Hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển;

g) Các nội dung khác (nếu có).

3. Kế hoạch tuyển dụng khi xét tuyển riêng với nhóm đối tượng người dùng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng thực thi theo quy định của nhà nước về chủ trương thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Điều 4. Điều kiện Đk dự tuyển công chức

Điều kiện Đk dự tuyển công chức thực thi theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức. Cơ quan sử dụng công chức xác lập những Đk khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, phù phù thích hợp với khung khả năng vị trí việc làm nhưng không thấp hơn những tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của pháp lý, không được phân biệt quy mô đào tạo và giảng dạy và văn bản báo cáo giải trình bằng văn bản để cơ quan quản trị và vận hành công chức xem xét, quyết định hành động.

Điều 5. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chủ trương như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc bản địa thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác thao tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo và giảng dạy sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo và giảng dạy chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã ngành quân sự chiến lược cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã Đk ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con thương bệnh binh, con của người hưởng chủ trương như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động và sinh hoạt giải trí kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm quân sự chiến lược, trách nhiệm và trách nhiệm tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người tham gia cuộc thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên tốt nhất vào kết quả điểm vòng 2.

Điều 6. Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức

1. Cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, tương hỗ update tại khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai, cty được giao biên chế, kinh phí góp vốn đầu tư hoạt động và sinh hoạt giải trí, có con dấu, thông tin tài khoản riêng và được phân cấp thẩm quyền tuyển dụng công chức.

Điều 7. Hội đồng tuyển dụng công chức

1. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hành động xây dựng Hội đồng tuyển dụng để tổ chức triển khai việc tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng có 05 hoặc 07 thành viên, gồm có:

a) quản trị Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng;

b) Phó quản trị Hội đồng là người đại diện thay mặt thay mặt lãnh đạo bộ phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng;

c) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là công chức thuộc bộ phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng;

d) Các uỷ viên khác là người đại diện thay mặt thay mặt lãnh đạo của một số trong những bộ phận trình độ, trách nhiệm có tương quan đến việc tổ chức triển khai tuyển dụng do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hành động.

2. Hội đồng tuyển dụng thao tác theo nguyên tắc tập thể, quyết định hành động theo hầu hết; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực thi theo ý kiến mà quản trị Hội đồng tuyển dụng đã biểu quyết. Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm, quyền hạn sau này:

a) Thành lập những bộ phận giúp việc: Ban kiểm tra Phiếu Đk dự tuyển, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có), Ban kiểm tra sát hạch khi tổ chức triển khai thực thi phỏng vấn tại vòng 2.

Trường hợp thiết yếu, quản trị Hội đồng tuyển dụng xây dựng Tổ Thư ký giúp việc;

b) Tổ chức thu tiền phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định;

c) Kiểm tra Phiếu Đk dự tuyển, tổ chức triển khai thi, chấm thi, chấm phúc khảo theo quy định;

d) Báo cáo người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hành động công nhận kết quả thi tuyển, xét tuyển;

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quy trình tổ chức triển khai thi tuyển, xét tuyển;

e) Hội đồng tuyển dụng tự giải thể sau khoản thời hạn hoàn thành xong trách nhiệm.

3. Không sắp xếp những người dân dân có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người dự tuyển hoặc của bên vợ (chồng) của người dự tuyển; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người dự tuyển hoặc những người dân đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc hiện hành quyết định hành động kỷ luật làm thành viên Hội đồng tuyển dụng, thành viên những bộ phận giúp việc của Hội đồng tuyển dụng.

Mục 2. THI TUYỂN CÔNG CHỨC

Điều 8. Hình thức, nội dung và thời hạn thi

Thi tuyển công chức được thực thi theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức và kỹ năng, khả năng chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức chưa tồn tại Đk tổ chức triển khai thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy tờ.

Trường hợp tổ chức triển khai thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không còn phần tranh tài tin học.

b) Nội dung thi gồm 3 phần, thời hạn thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 vướng mắc hiểu biết chung về khối mạng lưới hệ thống chính trị, tổ chức triển khai cỗ máy của Đảng, Nhà nước, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội; quản trị và vận hành hành chính nhà nước; công chức, công vụ và những kiến thức và kỹ năng khác để xem nhận khả năng. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ, 30 vướng mắc theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hành động. Thời gian thi 30 phút;

Phần III: Tin học, 30 vướng mắc theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần tranh tài ngoại ngữ riêng với những trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo và giảng dạy hoặc ở trình độ đào tạo và giảng dạy cao hơn thế nữa so với trình độ đào tạo và giảng dạy trình độ, trách nhiệm theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo và giảng dạy hoặc ở trình độ đào tạo và giảng dạy cao hơn thế nữa so với trình độ đào tạo và giảng dạy trình độ, trách nhiệm theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục quốc tế cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

Có chứng từ tiếng dân tộc bản địa thiểu số hoặc là người dân tộc bản địa thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác thao tác ở vùng dân tộc bản địa thiểu số.

d) Miễn phần tranh tài tin học riêng với những trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên những chuyên ngành tương quan đến tin học, công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin;

đ) Kết quả thi vòng 1 được xác lập theo số câu vấn đáp đúng cho từng phần tranh tài quy định tại điểm b khoản này, nếu vấn đáp đúng từ 50% số vướng mắc trở lên cho từng phần tranh tài thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn trách nhiệm chuyên ngành

a) Hình thức thi: Căn cứ vào tính chất, điểm lưu ý và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hành động một trong ba hình thức thi: Phỏng vấn; viết; phối hợp phỏng vấn và viết.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức và kỹ năng về chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý về ngành, nghành tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn trách nhiệm chuyên ngành phải vị trí căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn trách nhiệm trình độ của ngạch công chức và phải phù phù thích hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có những vị trí việc làm yêu cầu trình độ, trách nhiệm rất khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải tổ chức triển khai xây dựng những đề thi môn trách nhiệm chuyên ngành rất khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước lúc thi phỏng vấn, thí sinh tham gia cuộc thi có không thật 15 phút sẵn sàng sẵn sàng); thi viết 180 phút (không kể thời hạn chép đề). Trường hợp lựa chọn hình thức thi phối hợp phỏng vấn và viết thì thời hạn thi phỏng vấn và thời hạn thi viết được thực thi theo quy định tại điểm này.

d) Thang điểm (thi phỏng vấn, thi viết): 100 điểm. Trường hợp lựa chọn hình thức thi phối hợp phỏng vấn và viết thì tỷ suất điểm phỏng vấn và viết do quản trị Hội đồng thi quyết định hành động nhưng phải bảo vệ có tổng là 100 điểm.

đ) Trường hợp cơ quan quản trị và vận hành công chức có yêu cầu đặc trưng cao hơn thế nữa về nội dung, hình thức, thời hạn thi tại vòng 2 thì thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ trước lúc thực thi.

Điều 9. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ những Đk sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. Trường hợp thi phối hợp phỏng vấn và viết thì người tham gia cuộc thi phải tham gia cuộc thi đủ phỏng vấn và viết;

b) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều

5 Nghị định này (nếu có) cao hơn thế nữa lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu ở đầu cuối của vị trí việc làm cần tuyển thì người dân có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn thế nữa là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác lập được thì người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hành động người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho những kỳ thi tuyển lần sau.

Mục 3. XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC

Điều 10. Đối tượng xét tuyển công chức

1. Việc tuyển dụng công chức trải qua hình thức xét tuyển do cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hành động và được thực thi riêng riêng với từng nhóm đối tượng người dùng sau này:

a) Người cam kết tình nguyện thao tác từ 05 năm trở lên ở vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả;

b) Người học theo chính sách cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy, sau khoản thời hạn tốt nghiệp về công tác thao tác tại địa phương nơi cử đi học;

c) Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

2. Việc tuyển dụng riêng với nhóm đối tượng người dùng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này được thực thi theo quy định của nhà nước về chủ trương thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Điều 11. Nội dung, hình thức xét tuyển công chức

Xét tuyển công chức được thực thi theo 2 vòng như sau:

1. Vòng 1

Kiểm tra Đk dự tuyển tại Phiếu Đk dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu phục vụ đủ thì người dự tuyển được tham gia vòng 2.

2. Vòng 2

a) Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức và kỹ năng, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

b) Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh tham gia cuộc thi có không thật 15 phút sẵn sàng sẵn sàng trước lúc phỏng vấn);

c) Thang điểm: 100 điểm.

Điều 12. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ những Đk sau:

a) Có kết quả điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 5 Nghị định này (nếu có) cao hơn thế nữa lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu ở đầu cuối của vị trí việc làm cần tuyển thì người dân có kết quả điểm vòng 2 cao hơn thế nữa là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác lập được thì người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hành động người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho những kỳ xét tuyển lần sau.

Mục 4. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Điều 13. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu Đk dự tuyển

1. Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải đăng thông tin tuyển dụng công khai minh bạch tối thiểu 01 lần trên một trong những phương tiện đi lại thông tin đại chúng sau: Báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình; đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở thao tác của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

2. Nội dung thông tin tuyển dụng gồm có:

a) Số lượng biên chế công chức cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm;

b) Số lượng vị trí việc làm thực thi việc thi tuyển, xét tuyển;

c) Tiêu chuẩn, Đk Đk dự tuyển;

d) Thời hạn, địa chỉ và khu vực tiếp nhận Phiếu Đk dự tuyển, số điện thoại cảm ứng di động hoặc cố định và thắt chặt của thành viên, bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu Đk dự tuyển;

đ) Hình thức, nội dung thi tuyển, xét tuyển; thời hạn và khu vực thi tuyển, xét tuyển.

3. Việc thay đổi nội dung thông tin tuyển dụng chỉ được thực thi trước lúc khai mạc kỳ tuyển dụng và phải công khai minh bạch theo quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Người Đk dự tuyển nộp Phiếu Đk dự tuyển (theo Mẫu số 01 phát hành kèm theo Nghị định này) tại khu vực tiếp nhận Phiếu Đk dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

5. Thời hạn nhận Phiếu Đk dự tuyển là 30 ngày Tính từ lúc ngày thông tin tuyển dụng công khai minh bạch trên phương tiện đi lại thông tin đại chúng; trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

Điều 14. Trình tự tổ chức triển khai tuyển dụng

1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định hành động.

2. Thành lập Ban Kiểm tra Phiếu Đk dự tuyển do quản trị Hội đồng tuyển dụng quyết định hành động chậm nhất sau 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày xây dựng Hội đồng tuyển dụng.

Trường hợp người dự tuyển không phục vụ Đk, tiêu chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày kết thúc kiểm tra Phiếu Đk dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm gửi thông tin bằng văn bản tới người Đk dự tuyển được biết theo địa chỉ mà người dự tuyển đã Đk.

3. Tổ chức thi tuyển:

a) Hội đồng tuyển dụng thông tin list và triệu tập thí sinh đủ Đk, tiêu chuẩn tham gia cuộc thi vòng 1, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở thao tác của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng. Chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày thông tin triệu tập thí sinh được tham gia vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức triển khai thi vòng 1.

b) Tổ chức thi vòng 1:

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng tổ chức triển khai thi vòng 1 trên máy vi tính thì phải thông tin kết quả cho thí sinh được biết ngay sau khoản thời hạn kết thúc thời hạn làm bài thi trên máy vi tính. Không thực thi việc phúc khảo riêng với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng tổ chức triển khai thi vòng 1 trên giấy tờ thì việc chấm thi thực thi như sau:

Chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thành xong việc chấm thi vòng 1;

Chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 phải công bố kết quả thi để thí sinh tham gia cuộc thi biết và thông tin việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày công bố kết quả thi trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng;

Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành xong việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo để thí sinh tham gia cuộc thi được biết.

Căn cứ vào Đk thực tiễn trong quy trình tổ chức triển khai chấm thi, quản trị Hội đồng tuyển dụng quyết định hành động kéo dãn thời hạn thực thi những việc làm quy định tại điểm này nhưng tổng thời hạn kéo dãn không thật 15 ngày.

c) Tổ chức thi vòng 2:

Chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập list và thông tin triệu tập thí sinh đủ Đk tham gia cuộc thi vòng 2, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở thao tác của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

Chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày thông tin triệu tập thí sinh được tham gia vòng 2, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức triển khai thi vòng 2.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng tổ chức triển khai thi vòng 2 bằng hình thức thi viết hoặc hình thức thi phối hợp phỏng vấn và viết thì việc chấm thi viết và chấm phúc khảo thi viết thực thi như quy định tại điểm b khoản này. Không thực thi việc phúc khảo riêng với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn.

4. Tổ chức xét tuyển:

a) Chậm nhất 05 ngày thao tác sau ngày kết thúc việc kiểm tra Đk, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập list và thông tin triệu tập thí sinh đủ Đk dự phỏng vấn tại vòng 2, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở thao tác của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

b) Chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày thông tin triệu tập thí sinh được tham gia vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức triển khai phỏng vấn tại vòng 2. Không thực thi việc phúc khảo riêng với kết quả phỏng vấn tại vòng 2.

Điều 15. Thông báo kết quả tuyển dụng công chức

1. Sau khi hoàn thành xong việc chấm thi vòng 2 theo quy định tại Điều 14 Nghị định này, chậm nhất 05 ngày thao tác, Hội đồng tuyển dụng phải văn bản báo cáo giải trình người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xem xét, phê duyệt kết quả tuyển dụng.

2. Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày có quyết định hành động phê duyệt kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng phải thông tin công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức và gửi thông tin công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã Đk. Nội dung thông tin phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Điều 16. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

1. Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày nhận được tin báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng gồm có:

a) Bản sao văn bằng, chứng từ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, ghi nhận đối tượng người dùng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp trình độ đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng từ ngoại ngữ, tin học.

Trường hợp người trúng tuyển được miễn phần tranh tài ngoại ngữ hoặc tin học quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này thì không phải nộp chứng từ ngoại ngữ, tin học.

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu Đk dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng từ, ghi nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hành động hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người Đk dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu Đk dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng từ, ghi nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức thông tin công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu Đk dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Điều 17. Quyết định tuyển dụng và nhận việc

1. Chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hành động tuyển dụng và gửi quyết định hành động tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã Đk.

2. Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày nhận được quyết định hành động tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định hành động tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đồng ý gia hạn.

3. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức không đến nhận việc trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này thì người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức hủy bỏ quyết định hành động tuyển dụng.

4. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xem xét quyết định hành động việc trúng tuyển riêng với những người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã biết thành hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định này hoặc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hành động người trúng tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này (trong trường hợp tổ chức triển khai thi tuyển) hoặc quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định này (trong trường hợp tổ chức triển khai xét tuyển).

Điều 18. Tiếp nhận vào làm công chức

1. Đối tượng tiếp nhận:

a) Viên chức công tác thao tác tại cty sự nghiệp công lập;

b) Cán bộ, công chức cấp xã;

c) Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người thao tác trong tổ chức triển khai cơ yếu nhưng không phải là công chức;

d) quản trị Hội đồng thành viên, quản trị Hội đồng quản trị, quản trị công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người đang giữ chức vụ, chức vụ quản trị và vận hành từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số Cp có quyền biểu quyết;

đ) Người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên tiếp theo này được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ những vị trí công tác thao tác không phải là cán bộ, công chức tại những cty, tổ chức triển khai khác.

2. Tiêu chuẩn, Đk tiếp nhận:

Căn cứ yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành công chức được quyền xem xét, tiếp nhận vào làm công chức riêng với những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này nếu phục vụ đủ Đk Đk dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời hạn thực thi những quy định tương quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, tương hỗ update tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và những tiêu chuẩn, Đk sau:

a) Trường hợp quy định tại những điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải có đủ 05 năm công tác thao tác trở lên (không kể thời hạn tập sự, thử việc, nếu có thời hạn công tác thao tác không liên tục thì được cộng dồn, kể cả thời hạn công tác thao tác nếu có trước đó ở vị trí việc làm thuộc những trường hợp quy định tại những điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này) thao tác làm có yêu cầu trình độ đào tạo và giảng dạy trình độ phù phù thích hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

b) Trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này chỉ thực thi việc tiếp nhận để chỉ định làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành, phải có đủ 05 năm công tác thao tác trở lên (không kể thời hạn tập sự, thử việc) phù phù thích hợp với nghành tiếp nhận và phải được quy hoạch vào chức vụ chỉ định hoặc chức vụ tương tự;

c) Trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này phải được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến thao tác tại những cty, tổ chức triển khai, cty trong khối mạng lưới hệ thống chính trị theo yêu cầu trách nhiệm và không yêu cầu phải có đủ thời hạn 05 năm công tác thao tác trở lên thao tác tại cơ quan, tổ chức triển khai, cty được điều động, luân chuyển đến; khi tiếp nhận vào làm công chức không phải xây dựng Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

3. Hồ sơ của người được đề xuất kiến nghị tiếp nhận vào làm công chức:

a) Sơ yếu lý lịch công chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức triển khai, cty nơi công tác thao tác;

b) Bản sao những văn bằng, chứng từ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

Trường hợp người được đề xuất kiến nghị tiếp nhận có bằng tốt nghiệp trình độ đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng từ ngoại ngữ, tin học.

Trường hợp người được đề xuất kiến nghị tiếp nhận phục vụ yêu cầu miễn phần tranh tài ngoại ngữ hoặc tin học quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này thì không phải nộp chứng từ ngoại ngữ, tin học.

c) Giấy ghi nhận sức mạnh thể chất do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

d) Bản tự nhận xét, nhìn nhận của người được đề xuất kiến nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và khả năng trình độ, trách nhiệm, quy trình công tác thao tác có xác nhận của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai, cty nơi công tác thao tác.

4. Hội đồng kiểm tra, sát hạch:

a) Khi tiếp nhận những trường hợp quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều này vào làm công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành công chức phải xây dựng Hội đồng kiểm tra, sát hạch. Thành phần Hội đồng kiểm tra, sát hạch được thực thi theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra, sát hạch:

Kiểm tra về tiêu chuẩn, Đk, văn bằng, chứng từ, ghi nhận của người được đề xuất kiến nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

Tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và khả năng trình độ, trách nhiệm của người được đề xuất kiến nghị tiếp nhận;

Báo cáo người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành công chức về kết quả kiểm tra, sát hạch.

c) Nội dung sát hạch phải vị trí căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển để xây dựng. Hình thức sát hạch là phỏng vấn hoặc viết hoặc phối hợp phỏng vấn và viết. Hội đồng kiểm tra, sát hạch phụ trách xây dựng nội dung sát hạch, đề xuất kiến nghị hình thức và phương pháp xác lập kết quả sát hạch, bảo vệ phù phù thích hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, văn bản báo cáo giải trình người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành công chức xem xét, quyết định hành động trước lúc tổ chức triển khai sát hạch.

d) Hội đồng kiểm tra, sát hạch thao tác theo nguyên tắc tập thể, quyết định hành động theo hầu hết; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực thi theo ý kiến mà quản trị Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã biểu quyết. Hội đồng kiểm tra, sát hạch tự giải thể sau khoản thời hạn hoàn thành xong trách nhiệm.

đ) Không sắp xếp những người dân dân có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người được tiếp nhận vào làm công chức hoặc của bên vợ (chồng) của người được tiếp nhận vào làm công chức; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người được tiếp nhận vào làm công chức hoặc những người dân đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc hiện hành quyết định hành động kỷ luật làm thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

5. Khi tiếp nhận vào làm công chức để chỉ định giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành thì không phải xây dựng Hội đồng kiểm tra, sát hạch nhưng phải phục vụ đủ tiêu chuẩn, Đk chỉ định và quy định tại khoản 2 Điều này. Quyết định chỉ định đồng thời là quyết định hành động tiếp nhận vào làm công chức và thực thi như sau:

a) Trường hợp cơ quan quản trị và vận hành công chức đồng thời là cơ quan có thẩm quyền chỉ định hoặc là cấp dưới của cơ quan có thẩm quyền chỉ định thì quyết định hành động chỉ định đồng thời là quyết định hành động tiếp nhận;

b) Trường hợp cơ quan quản trị và vận hành công chức là cấp trên của cơ quan có thẩm quyền chỉ định thì cơ quan có thẩm quyền chỉ định phải văn bản báo cáo giải trình cơ quan quản trị và vận hành công chức đồng ý về việc tiếp nhận trước lúc quyết định hành động chỉ định.

Điều 19. Xếp ngạch, bậc lương riêng với những người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức đã có thời hạn công tác thao tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Trường hợp người được tuyển dụng hoặc được tiếp nhận vào làm công chức theo quy định tại Nghị định này, được sắp xếp thao tác theo như đúng ngành, nghề đào tạo và giảng dạy hoặc theo như đúng trình độ trách nhiệm trước kia đã đảm nhiệm thì thời hạn công tác thao tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước thời điểm ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức (nếu có thời hạn công tác thao tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) ở trình độ đào tạo và giảng dạy tương ứng với trình độ đào tạo và giảng dạy theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận được xem để làm vị trí căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù phù thích hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận.

2. Việc xếp lương ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận thực thi theo quy định hiện hành.

Mục 5. TẬP SỰ

Điều 20. Chế độ tập sự

1. Người được tuyển dụng vào công chức phải thực thi chính sách tập sự để làm quen với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên công tác thao tác, tập làm những việc làm của vị trí việc làm được tuyển dụng.

2. Thời gian tập sự được quy định như sau:

a) 12 tháng riêng với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C;

b) 06 tháng riêng với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D;

c) Thời gian nghỉ sinh con theo chính sách bảo hiểm xã hội, thời hạn nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời hạn nghỉ không hưởng lương, thời hạn bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác thao tác theo quy định của pháp lý không được xem vào thời hạn tập sự.

Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có nguyên do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty nơi người được tuyển dụng vào công chức đang thực thi chính sách tập sự đồng ý thì thời hạn này được xem vào thời hạn tập sự.

3. Nội dung tập sự:

a) Nắm vững quy định của pháp lý về công chức; nắm vững cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan công tác thao tác; nội quy, quy định thao tác của cơ quan và chức trách, trách nhiệm của vị trí việc làm được tuyển dụng;

b) Trau dồi kiến thức và kỹ năng và kỹ năng trình độ, trách nhiệm theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

c) Tập xử lý và xử lý, thực thi những việc làm của vị trí việc làm được tuyển dụng.

4. Trong thời hạn thực thi chính sách tập sự, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành, sử dụng công chức phải cử người thực thi chính sách tập sự tham gia khóa tu dưỡng quản trị và vận hành nhà nước để hoàn thiện tiêu chuẩn, Đk của ngạch công chức trước lúc chỉ định. Thời gian tham gia khóa tu dưỡng quản trị và vận hành nhà nước được xem vào thời hạn tập sự.

5. Không thực thi chính sách tập sự riêng với những trường hợp đã có thời hạn công tác thao tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo như đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được sắp xếp thao tác theo như đúng ngành, nghề đào tạo và giảng dạy hoặc theo như đúng trình độ trách nhiệm trước kia đã đảm nhiệm mà thời hạn công tác thao tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc to nhiều hơn thời hạn tập sự tương ứng với thời hạn tập sự của ngạch được tuyển dụng quy định tại khoản 2 Điều này. Đối với những trường hợp không thực thi chính sách tập sự, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành, sử dụng công chức phải cử tham gia khóa tu dưỡng quản trị và vận hành nhà nước để hoàn hảo nhất tiêu chuẩn, Đk của ngạch công chức trước lúc chỉ định.

6. Không điều động, sắp xếp, phân công công tác thao tác riêng với những người được tuyển dụng đang trong thời hạn thực thi chính sách tập sự sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng ở trong cùng cơ quan, tổ chức triển khai hoặc sang cơ quan, tổ chức triển khai, cty khác.

Điều 21. Hướng dẫn tập sự

Cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm:

1. Hướng dẫn người tập sự nắm vững và tập làm những việc tuân theo yêu cầu nội dung tập sự quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định này.

2. Chậm nhất sau 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày công chức đến nhận việc, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan sử dụng phải cử công chức cùng ngạch hoặc ngạch cao hơn thế nữa, có khả năng và kinh nghiệm tay nghề về trình độ, trách nhiệm hướng dẫn người tập sự.

Điều 22. Chế độ, chủ trương riêng với những người tập sự và người hướng dẫn tập sự

1. Trong thời hạn tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù phù thích hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sỹ phù phù thích hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp lý.

2. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo và giảng dạy quy định tại khoản 1 Điều này trong những trường hợp sau:

a) Làm việc ở vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả;

b) Làm việc trong những ngành, nghề ô nhiễm nguy hiểm;

c) Hoàn thành trách nhiệm và trách nhiệm quân sự chiến lược, trách nhiệm và trách nhiệm tham gia công an nhân dân, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác thao tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo và giảng dạy sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo và giảng dạy chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã ngành quân sự chiến lược cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã Đk ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia tăng trưởng nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành xong trách nhiệm.

3. Thời gian tập sự không được xem vào thời hạn xét nâng bậc lương.

4. Công chức được cơ quan, tổ chức triển khai phân công hướng dẫn tập sự được hưởng thông số kỹ thuật phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 so với mức lương cơ sở trong thời hạn hướng dẫn tập sự.

Điều 23. Bổ nhiệm vào ngạch công chức riêng với những người hoàn thành xong chính sách tập sự

1. Khi hết thời hạn tập sự, người tập sự phải văn bản báo cáo giải trình kết quả tập sự bằng văn bản theo những nội dung quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định này; người hướng dẫn tập sự phải nhận xét, nhìn nhận kết quả tập sự riêng với những người tập sự bằng văn bản. Các văn bản này được gửi người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan sử dụng công chức.

2. Chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được văn bản báo cáo giải trình của người tập sự và nhận xét, nhìn nhận của người hướng dẫn tập sự, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan sử dụng công chức nhìn nhận phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả việc làm của người tập sự. Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan sử dụng công chức có văn bản đề xuất kiến nghị người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành công chức quyết định hành động chỉ định ngạch và xếp lương cho công chức được tuyển dụng.

Điều 24. Huỷ bỏ quyết định tuyển dụng riêng với những người tập sự

1. Quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ trong trường hợp người tập sự không đạt yêu cầu sau thời hạn tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp lý về cán bộ, công chức.

2. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan sử dụng công chức đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hành động bằng văn bản huỷ bỏ quyết định hành động tuyển dụng riêng với những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Người tập sự bị huỷ bỏ quyết định hành động tuyển dụng được cơ quan sử dụng công chức trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú.

Chương III

SỬ DỤNG CÔNG CHỨC

Mục 1. BỐ TRÍ, PHÂN CÔNG CÔNG TÁC, ĐIỀU ĐỘNG, BIỆT PHÁI CÔNG CHỨC

Điều 25. Bố trí, phân công công tác thao tác

1. Việc sắp xếp, phân công công tác thao tác cho công chức phải bảo vệ thích hợp giữa quyền hạn và trách nhiệm được giao với chức vụ, chức vụ và ngạch công chức được chỉ định.

2. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan sử dụng công chức phụ trách sắp xếp, phân công công tác thao tác, kiểm tra việc thực thi trách nhiệm của công chức, bảo vệ những Đk thiết yếu để công chức thi hành trách nhiệm và thực thi những chính sách, chủ trương riêng với công chức.

Điều 26. Điều động công chức

1. Việc điều động công chức được thực thi trong những trường hợp sau này:

a) Theo yêu cầu trách nhiệm rõ ràng;

b) Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức triển khai và Một trong những cty, tổ chức triển khai theo quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền;

c) Chuyển đổi vị trí công tác thao tác theo quy định của Đảng và pháp lý.

2. Thẩm quyền điều động công chức:

Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai được phân công, phân cấp quản trị và vận hành công chức quyết định hành động việc điều động công chức thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định hành động theo quy định của pháp lý.

3. Trình tự, thủ tục điều động công chức:

a) Căn cứ quy hoạch, nhu yếu công tác thao tác và khả năng, sở trường của công chức, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai được phân công, phân cấp quản trị và vận hành công chức xây dựng kế hoạch, giải pháp điều động công chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành, văn bản báo cáo giải trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động thực thi;

b) Lập list công chức cần điều động;

c) Biện pháp thực thi rõ ràng riêng với từng trường hợp;

d) Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành thì thực thi trình tự, thủ tục điều động như trường hợp chỉ định công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành từ nguồn nhân sự nơi khác quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định này.

4. Trước khi quyết định hành động điều động công chức, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan được phân công, phân cấp quản trị và vận hành công chức cần gặp gỡ công chức nêu rõ mục tiêu, sự thiết yếu của việc điều động để nghe công chức đề xuất kiến nghị ý kiến trước lúc quyết định hành động theo thẩm quyền hoặc văn bản báo cáo giải trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

Điều 27. Biệt phái công chức

1. Biệt phái công chức được thực thi trong những trường hợp sau này:

a) Theo trách nhiệm đột xuất, cấp bách;

b) Để thực thi việc làm cần xử lý và xử lý trong thuở nào gian nhất định.

2. Thời hạn biệt phái công chức không thật 03 năm, trừ trường hợp thực thi theo quy định của pháp lý chuyên ngành.

3. Công chức được cử biệt phái chịu sự phân công, sắp xếp, nhìn nhận, kiểm tra việc thực thi trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai nơi được cử đến biệt phái, nhưng vẫn thuộc biên chế của cơ quan, tổ chức triển khai cử biệt phái, kể cả trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành được biệt phái đến giữ vị trí lãnh đạo, quản trị và vận hành tương tự với chức vụ hiện giờ đang đảm nhiệm.

4. Thẩm quyền biệt phái công chức:

Tham khảo: Kỷ niệm đáng nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai được phân công, phân cấp quản trị và vận hành công chức quyết định hành động việc biệt phái công chức thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định hành động theo quy định của pháp lý.

5. Trình tự, thủ tục biệt phái công chức:

a) Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai được phân công, phân cấp quản trị và vận hành công chức nơi công chức công tác thao tác và nơi được cử đến biệt phái có văn bản trao đổi, thống nhất ý kiến;

b) Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai nơi công chức đang công tác thao tác quyết định hành động theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định hành động theo phân cấp quản trị và vận hành.

6. Trước khi quyết định hành động biệt phái công chức, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai được phân công, phân cấp quản trị và vận hành công chức cần gặp gỡ công chức nêu rõ mục tiêu, sự thiết yếu của việc biệt phái để nghe công chức đề xuất kiến nghị ý kiến trước lúc quyết định hành động theo thẩm quyền hoặc văn bản báo cáo giải trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

Điều 28. Chế độ, chủ trương riêng với công chức được điều động, biệt phái

1. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành được điều động, biệt phái đến vị trí công tác thao tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện giờ đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời hạn 06 tháng.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai cử công chức biệt phái có trách nhiệm trả lương và bảo vệ những quyền lợi khác của công chức trong thời hạn được cử biệt phái, sắp xếp việc làm thích hợp cho công chức khi hết thời hạn biệt phái.

3. Trường hợp công chức được biệt phái đến thao tác ở miền núi, biên giới, hải hòn đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc bản địa thiểu số, vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả được hưởng những chính sách, chủ trương ưu đãi theo quy định của pháp lý.

Mục 2. CHUYỂN NGẠCH, NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

Điều 29. Chuyển ngạch công chức

1. Việc chuyển ngạch được thực thi khi công chức thay đổi vị trí việc làm mà ngạch công chức đang giữ không phù phù thích hợp với yêu cầu ngạch công chức của vị trí việc làm mới.

2. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan sử dụng công chức vị trí căn cứ quy định tại Điều 43 Luật Cán bộ, công chức, đề xuất kiến nghị cơ quan quản trị và vận hành công chức quyết định hành động chuyển ngạch công chức hoặc quyết định hành động theo thẩm quyền phân cấp.

Điều 30. Căn cứ, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cuộc thi nâng ngạch công chức

1. Việc nâng ngạch công chức phải vị trí căn cứ vào vị trí việc làm, phù phù thích hợp với cơ cấu tổ chức triển khai ngạch công chức của cơ quan sử dụng công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Căn cứ vào số lượng chỉ tiêu nâng ngạch của cơ quan, tổ chức triển khai sử dụng công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan quản trị và vận hành công chức có trách nhiệm thanh tra rà soát, xác lập và lập list công chức có đủ tiêu chuẩn, Đk tham gia cuộc thi nâng ngạch.

3. Công chức được Đk tham gia cuộc thi nâng ngạch khi có đủ những tiêu chuẩn, Đk sau này:

a) Được xếp loại chất lượng ở tại mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm trở lên trong năm công tác thao tác liền kề trước năm tham gia cuộc thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời hạn thực thi những quy định tương quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, tương hỗ update tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

b) Có khả năng, trình độ trình độ, trách nhiệm để đảm nhiệm vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn thế nữa ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành trình độ;

c) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng từ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn trình độ, trách nhiệm của ngạch tham gia cuộc thi;

Trường hợp công chức có bằng tốt nghiệp trình độ đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của ngạch tham gia cuộc thi thì phục vụ yêu cầu về tiêu chuẩn ngoại ngữ, tin học của ngạch tham gia cuộc thi.

Trường hợp công chức được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc môn tin học theo quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 37 Nghị định này thì phục vụ yêu cầu về tiêu chuẩn ngoại ngữ, tin học của ngạch tham gia cuộc thi.

d) Đáp ứng yêu cầu về thời hạn công tác thao tác tối thiểu riêng với từng ngạch công chức quy định tại tiêu chuẩn trình độ, trách nhiệm của ngạch tham gia cuộc thi;

Trường hợp công chức trước lúc được tuyển dụng hoặc được tiếp nhận đã có thời hạn công tác thao tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo như đúng quy định của Luật bảo hiểm xã hội, thao tác ở vị trí có yêu cầu về trình độ trình độ trách nhiệm thích hợp (nếu thời hạn công tác thao tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) và thời hạn này được cơ quan có thẩm quyền tính làm vị trí căn cứ xếp lương ở ngạch công chức hiện giữ thì sẽ là tương tự với ngạch công chức hiện giữ.

Trường hợp có thời hạn tương tự thì phải có tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) giữ ngạch dưới liền kề với ngạch tham gia cuộc thi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ Đk tham gia cuộc thi nâng ngạch.

4. Cơ quan quản trị và vận hành công chức phụ trách trước pháp lý về tiêu chuẩn, Đk của công chức được cử tham gia kỳ thi nâng ngạch và lưu giữ, quản trị và vận hành hồ sơ Đk tham gia cuộc thi nâng ngạch của công chức theo quy định của pháp lý.

Điều 31. Xét nâng ngạch công chức

1. Công chức phục vụ đủ tiêu chuẩn, Đk quy định tại những điểm a, b và c khoản 3 Điều 30 Nghị định này thì được xét nâng ngạch công chức trong những trường hợp sau này:

a) Có thành tích xuất sắc trong hoạt động và sinh hoạt giải trí công vụ trong thời hạn giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận;

b) Được chỉ định giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành gắn với yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Yêu cầu về thành tích xuất sắc trong hoạt động và sinh hoạt giải trí công vụ quy định tại điểm a khoản 1 Điều này gồm có những thương hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được trong thực thi trách nhiệm, công vụ của công chức như sau:

a) Đối với nâng ngạch từ ngạch nhân viên cấp dưới hoặc tương tự lên ngạch cán sự hoặc tương tự; từ ngạch cán sự hoặc tương tự lên ngạch nhân viên cấp dưới hoặc tương tự: Được tặng Bằng khen của Thủ tướng nhà nước và 02 lần đạt thương hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;

b) Đối với nâng ngạch từ ngạch nhân viên cấp dưới hoặc tương tự lên ngạch nhân viên cấp dưới chính hoặc tương tự: Được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và đạt thương hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể TW;

c) Đối với nâng ngạch từ ngạch nhân viên cấp dưới chính hoặc tương tự lên ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang hoặc tương tự: Được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất hoặc đạt thương hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

3. Căn cứ vào vị trí việc làm, phù phù thích hợp với cơ cấu tổ chức triển khai ngạch công chức của cơ quan sử dụng công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan sử dụng công chức văn bản báo cáo giải trình cơ quan quản trị và vận hành công chức xem xét, quyết định hành động theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động việc xét nâng ngạch riêng với công chức ngay sau khoản thời hạn công chức phục vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Cơ quan quản trị và vận hành công chức phụ trách trước pháp lý về tiêu chuẩn, Đk của công chức được xét nâng ngạch và lưu giữ, quản trị và vận hành hồ sơ Đk xét nâng ngạch của công chức theo quy định của pháp lý.

Điều 32. Phân công tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức

1. Thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên cấp dưới chính hoặc tương tự lên ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang hoặc tương tự

a) Từ ngạch nhân viên cấp dưới chính lên ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang:

Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên cấp dưới chính lên ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang trong những cty nhà nước.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ Nội vụ tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên cấp dưới chính lên ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang trong những cty của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội.

b) Từ ngạch công chức chuyên ngành tương tự ngạch nhân viên cấp dưới chính lên ngạch công chức chuyên ngành tương tự ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang:

Cơ quan quản trị và vận hành ngạch công chức chuyên ngành của Đảng chủ trì, phối phù thích hợp với Ban Tổ chức Trung ương; những bộ, cơ quan ngang bộ quản trị và vận hành ngạch công chức chuyên ngành chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ Nội vụ tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức chuyên ngành tương tự ngạch nhân viên cấp dưới chính lên ngạch công chức chuyên ngành tương tự ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang theo quy định tại Nghị định này.

2. Thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên cấp dưới hoặc tương tự lên ngạch nhân viên cấp dưới chính hoặc tương tự

Cơ quan quản trị và vận hành công chức chủ trì tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức sau khoản thời hạn có ý kiến về nội dung Đề án và chỉ tiêu nâng ngạch của Bộ Nội vụ (riêng với những cty nhà nước) hoặc Ban Tổ chức Trung ương (riêng với những cty Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội).

3. Thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên cấp dưới hoặc tương tự lên ngạch cán sự hoặc tương tự; từ ngạch cán sự hoặc tương tự lên ngạch nhân viên cấp dưới hoặc tương tự

Cơ quan quản trị và vận hành công chức chủ trì tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức sau khoản thời hạn có ý kiến về chỉ tiêu nâng ngạch của Bộ Nội vụ (riêng với những cty nhà nước) hoặc Ban Tổ chức Trung ương (riêng với những cty của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội).

4. Bộ Nội vụ phát hành Nội quy, Quy chế tổ chức triển khai kỳ thi nâng ngạch công chức; chủ trì xây dựng và phục vụ ngân hàng nhà nước vướng mắc, đáp án thi môn kiến thức và kỹ năng chung cho những kỳ thi nâng ngạch công chức.

Điều 33. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức

Khi tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức quy định tại Điều 32 Nghị định này thực thi những trách nhiệm sau:

1. Xây dựng Đề án tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức;

2. Xác định chỉ tiêu nâng ngạch công chức phù phù thích hợp với vị trí việc làm và cơ cấu tổ chức triển khai công chức của từng cơ quan, tổ chức triển khai thuộc và trực thuộc;

3. Thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức;

4. Quyết định list công chức có đủ những tiêu chuẩn, Đk tham gia cuộc thi nâng ngạch;

5. Quyết định tổ chức triển khai kỳ thi nâng ngạch công chức;

6. Công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức;

7. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thi nâng ngạch của Hội đồng thi nâng ngạch công chức.

Điều 34. Xây dựng Đề án thi nâng ngạch công chức

Cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức phải xây dựng Đề án thi nâng ngạch công chức, gửi Bộ Nội vụ (riêng với những cty nhà nước) hoặc Ban Tổ chức Trung ương (riêng với những cty của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội) để sở hữu ý kiến trước lúc tổ chức triển khai theo thẩm quyền. Nội dung của Đề án gồm:

1. Xác định những vị trí việc làm có nhu yếu sắp xếp công chức tương ứng với ngạch công chức tham gia cuộc thi nâng ngạch;

2. Số lượng, cơ cấu tổ chức triển khai ngạch công chức chuyên ngành hiện có theo ngạch tham gia cuộc thi tương ứng với vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của những cty, tổ chức triển khai thuộc phạm vi quản trị và vận hành; số lượng công chức ứng với ngạch tham gia cuộc thi nâng ngạch không đủ theo yêu cầu của vị trí việc làm và đề xuất kiến nghị chỉ tiêu nâng ngạch (theo Mẫu số 02 phát hành kèm theo Nghị định này);

3. Danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, Đk được cử tham gia cuộc thi nâng ngạch ứng với vị trí việc làm có nhu yếu sắp xếp công chức ở ngạch cao hơn thế nữa ngạch hiện giữ (theo Mẫu số 03 phát hành kèm theo Nghị định này);

4. Dự kiến thành viên tham gia Hội đồng thi nâng ngạch;

5. Tiêu chuẩn, Đk, nội dung, hình thức thi nâng ngạch;

6. Dự kiến thời hạn, khu vực và những nội dung khác để tổ chức triển khai kỳ thi nâng ngạch.

Điều 35. Hội đồng thi nâng ngạch công chức

1. Hội đồng thi nâng ngạch công chức do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức xây dựng. Hội đồng thi có 05 hoặc 07 thành viên, gồm có:

a) quản trị Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch;

b) Phó quản trị Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu bộ phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ của cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch;

c) Các uỷ viên Hội đồng là người dân có trình độ, trách nhiệm có tương quan đến việc tổ chức triển khai thi nâng ngạch do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch quyết định hành động, trong số đó có 01 ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng.

2. Hội đồng thi nâng ngạch thao tác theo nguyên tắc tập thể, quyết định hành động theo hầu hết; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực thi theo ý kiến mà quản trị Hội đồng thi nâng ngạch đã biểu quyết. Hội đồng thi nâng ngạch thực thi những trách nhiệm, quyền hạn sau này:

a) Thông báo kế hoạch, thời hạn, nội quy, hình thức, nội dung và khu vực thi;

b) Thành lập những bộ phận giúp việc: Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có). Trường hợp thiết yếu, quản trị Hội đồng xây dựng Tổ thư ký giúp việc;

c) Tổ chức thu tiền phí tham gia cuộc thi nâng ngạch và sử dụng theo quy định;

d) Tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo theo quy định;

đ) Báo cáo người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức;

e) Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quy trình tổ chức triển khai kỳ thi nâng ngạch công chức;

g) Hội đồng thi nâng ngạch công chức tự giải thể sau khoản thời hạn hoàn thành xong trách nhiệm.

3. Không sắp xếp những người dân dân có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người tham gia cuộc thi nâng ngạch hoặc của bên vợ (chồng) của người tham gia cuộc thi nâng ngạch; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người tham gia cuộc thi nâng ngạch hoặc những người dân đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc hiện hành quyết định hành động kỷ luật làm thành viên Hội đồng thi nâng ngạch, thành viên những bộ phận giúp việc của Hội đồng thi nâng ngạch.

Điều 36. Hồ sơ nâng ngạch công chức

1. Hồ sơ thi nâng ngạch công chức:

a) Sơ yếu lý lịch công chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn ở đầu cuối nộp hồ sơ tham gia cuộc thi nâng ngạch, có xác nhận của cơ quan quản trị và vận hành, sử dụng công chức;

b) Bản nhận xét, nhìn nhận của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai sử dụng công chức về những tiêu chuẩn, Đk Đk tham gia cuộc thi theo quy định;

c) Bản sao văn bằng, chứng từ theo yêu cầu của ngạch tham gia cuộc thi;

Trường hợp công chức có bằng tốt nghiệp trình độ đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của ngạch tham gia cuộc thi thì không phải nộp chứng từ ngoại ngữ, tin học.

Trường hợp công chức được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc môn tin học quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 37 Nghị định này thì không phải nộp chứng từ ngoại ngữ, tin học.

d) Các yêu cầu khác theo quy định về tiêu chuẩn trách nhiệm của ngạch công chức tham gia cuộc thi.

2. Hồ sơ xét nâng ngạch công chức:

Ngoài những quy định tại khoản 1 Điều này, hồ sơ xét nâng ngạch công chức còn tồn tại bản sao những văn bản minh chứng về tiêu chuẩn, Đk xét nâng ngạch công chức quy định tại Điều 31 Nghị định này.

Điều 37. Hình thức, nội dung và thời hạn thi nâng ngạch

Thi nâng ngạch công chức được thực thi như sau:

1. Môn kiến thức và kỹ năng chung:

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm;

b) Nội dung thi: 60 vướng mắc về khối mạng lưới hệ thống chính trị, tổ chức triển khai cỗ máy của Đảng, Nhà nước, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội; quản trị và vận hành hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chức trách, trách nhiệm của công chức theo yêu cầu của ngạch tham gia cuộc thi;

c) Thời gian thi: 60 phút.

2. Môn ngoại ngữ:

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm;

b) Nội dung thi: 30 vướng mắc về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc theo yêu cầu của ngạch tham gia cuộc thi do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch quyết định hành động;

c) Thời gian thi: 30 phút.

3. Môn tin học:

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm;

b) Nội dung thi: 30 vướng mắc theo yêu cầu của ngạch tham gia cuộc thi;

c) Thời gian thi: 30 phút.

4. Môn trình độ, trách nhiệm:

a) Đối với nâng ngạch lên ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang hoặc tương tự: Thi viết đề án, thời hạn tối đa 08 tiếng và thi bảo vệ đề án, thời hạn tối đa 30 phút; nội dung thi theo yêu cầu của ngạch tham gia cuộc thi. Thi viết đề án và thi bảo vệ đề án được chấm với thang điểm 100 cho từng bài thi;

b) Đối với nâng ngạch lên ngạch nhân viên cấp dưới chính hoặc tương tự: Thi viết, thời hạn 180 phút; nội dung thi theo yêu cầu của ngạch tham gia cuộc thi; thang điểm 100;

c) Đối với nâng ngạch lên ngạch cán sự hoặc tương tự; ngạch nhân viên cấp dưới hoặc tương tự:

Thi viết, thời hạn 120 phút; nội dung thi theo yêu cầu của ngạch tham gia cuộc thi; thang điểm 100.

5. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức quyết định hành động thi trắc nghiệm trên máy vi tính thì không phải thi môn tin học và phải thông tin điểm của môn thi cho công chức tham gia cuộc thi được biết ngay sau khoản thời hạn kết thúc thời hạn làm bài thi trên máy vi tính. Không phúc khảo kết quả thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

6. Miễn thi môn ngoại ngữ riêng với những trường hợp sau:

a) Công chức tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm công tác thao tác;

b) Công chức có chứng từ tiếng dân tộc bản địa thiểu số hoặc là người dân tộc bản địa thiểu số đang công tác thao tác ở vùng dân tộc bản địa thiểu số;

c) Công chức có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo và giảng dạy hoặc ở trình độ đào tạo và giảng dạy cao hơn thế nữa so với trình độ đào tạo và giảng dạy trình độ, trách nhiệm quy định trong tiêu chuẩn của ngạch tham gia cuộc thi;

d) Công chức có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo và giảng dạy hoặc ở trình độ đào tạo và giảng dạy cao hơn thế nữa so với trình độ đào tạo và giảng dạy trình độ, trách nhiệm quy định trong tiêu chuẩn của ngạch tham gia cuộc thi do cơ sở giáo dục quốc tế cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

7. Miễn thi môn tin học riêng với những trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên những chuyên ngành tương quan đến tin học, công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin.

Điều 38. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch

1. Có số câu vấn đáp đúng từ 50% số vướng mắc trở lên cho từng môn thi quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 37 Nghị định này, trừ trường hợp miễn thi.

2. Có kết quả điểm bài thi môn trình độ, trách nhiệm quy định tại khoản 4 Điều 37 Nghị định này đạt từ 50 điểm trở lên, trường hợp thi nâng ngạch lên nhân viên cấp dưới hạng sang hoặc tương tự thì phải đạt từ 100 điểm trở lên (trong số đó điểm bài thi viết đề án và bài thi bảo vệ đề án phải đạt từ 50 điểm trở lên của mỗi bài thi) và lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu nâng ngạch được giao.

3. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng kết quả điểm bài thi môn trình độ, trách nhiệm bằng nhau ở chỉ tiêu nâng ngạch ở đầu cuối thì thứ tự ưu tiên trúng tuyển như sau: Công chức là nữ; công chức là người dân tộc bản địa thiểu số; công chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); công chức có thời hạn công tác thao tác nhiều hơn nữa.

Nếu vẫn không xác lập được thì người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức có văn bản trao đổi với những người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành công chức và quyết định hành động người trúng tuyển theo đề xuất kiến nghị của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành công chức.

4. Không bảo lưu kết quả cho những kỳ thi nâng ngạch lần sau.

Điều 39. Thông báo kết quả thi nâng ngạch

1. Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày hoàn thành xong việc chấm thi, Hội đồng thi nâng ngạch công chức phải văn bản báo cáo giải trình người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức về kết quả chấm thi; đồng thời công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức và gửi thông tin bằng văn bản tới cơ quan quản trị và vận hành công chức về điểm thi của công chức tham gia cuộc thi nâng ngạch để thông tin cho công chức tham gia cuộc thi được biết.

2. Trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày thông tin kết quả điểm thi, công chức tham gia cuộc thi có quyền kiến nghị và gửi đơn đề xuất kiến nghị phúc khảo kết quả điểm bài thi môn kiến thức và kỹ năng chung, môn ngoại ngữ, môn tin học (trong trường hợp thi trắc nghiệm trên giấy tờ) và bài thi viết môn trình độ, trách nhiệm. Hội đồng thi nâng ngạch công chức có trách nhiệm xây dựng Ban chấm phúc khảo và tổ chức triển khai chấm phúc khảo, công bố kết quả chấm phúc khảo chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định tại khoản này.

3. Chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày công bố kết quả chấm phúc khảo, Hội đồng thi nâng ngạch văn bản báo cáo giải trình người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức và list công chức trúng tuyển.

4. Chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày có quyết định hành động phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch, Hội đồng thi nâng ngạch công chức có trách nhiệm thông tin kết quả thi và list công chức trúng tuyển bằng văn bản tới cơ quan quản trị và vận hành công chức có công chức tham gia kỳ thi.

Điều 40. Bổ nhiệm vào ngạch công chức

1. Chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày nhận được list công chức trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành công chức ra quyết định hành động chỉ định ngạch và xếp lương riêng với công chức trúng tuyển theo quy định:

a) Đối với ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang hoặc tương tự:

Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành công chức ra quyết định hành động chỉ định ngạch và xếp lương riêng với công chức trúng tuyển sau khoản thời hạn có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ (riêng với những cty nhà nước) hoặc Ban Tổ chức Trung ương (riêng với những cty của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội).

b) Đối với ngạch nhân viên cấp dưới chính hoặc tương tự, ngạch nhân viên cấp dưới hoặc tương tự, ngạch cán sự hoặc tương tự:

Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành công chức quyết định hành động theo thẩm quyền hoặc phân cấp việc quyết định hành động chỉ định ngạch và xếp lương riêng với công chức trúng tuyển kỳ nâng ngạch.

2. Việc xếp lương ở ngạch mới chỉ định thực thi theo quy định hiện hành.

Mục 3. BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Điều 41. Thời hạn giữ chức vụ

1. Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành cho từng lần chỉ định là 05 năm, tính từ thời gian quyết định hành động chỉ định có hiệu lực hiện hành, trừ trường hợp thời hạn dưới 05 năm theo quy định của pháp lý chuyên ngành.

2. Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành không được quá hai nhiệm kỳ liên tục được thực thi theo quy định của Đảng và pháp lý chuyên ngành.

Điều 42. Tiêu chuẩn, điều kiện chỉ định

1. Bảo đảm tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn chức vụ theo quy định của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn rõ ràng của chức vụ chỉ định theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Phải được quy hoạch chức vụ chỉ định nếu là nguồn nhân sự tại chỗ hoặc được quy hoạch chức vụ tương tự nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác. Trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai mới xây dựng chưa thực thi việc phê duyệt quy hoạch thì do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

3. Có hồ sơ, lý lịch thành viên được xác minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

4. Điều kiện về độ tuổi chỉ định:

a) Công chức được đề xuất kiến nghị chỉ định lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành hoặc đề xuất kiến nghị chỉ định giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành cao hơn thế thì tuổi chỉ định phải còn đủ 05 năm công tác thao tác tính từ khi thực thi quy trình chỉ định; trường hợp đặc biệt quan trọng văn bản báo cáo giải trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động;

b) Công chức được đề xuất kiến nghị chỉ định vào chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành mà thời hạn mỗi lần chỉ định dưới 05 năm theo quy định của pháp lý chuyên ngành và của cơ quan có thẩm quyền thì tuổi chỉ định phải đủ một nhiệm kỳ;

c) Công chức được điều động, chỉ định giữ chức vụ mới tương tự hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi chỉ định theo quy định tại điểm a khoản này.

5. Có đủ sức khoẻ để hoàn thành xong trách nhiệm và chức trách được giao.

6. Không thuộc những trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Đảng và của pháp lý; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời hạn thực thi những quy định tương quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, tương hỗ update tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Điều 43. Trách nhiệm trong công tác thao tác chỉ định công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành

1. Người đứng đầu, những thành viên trong cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, tổ chức triển khai có trách nhiệm đề xuất kiến nghị nhân sự và nhận xét, nhìn nhận riêng với nhân sự được đề xuất kiến nghị.

2. Tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức triển khai thảo luận, nhận xét, nhìn nhận, quyết định hành động hoặc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

3. Cá nhân, tập thể đề xuất kiến nghị chỉ định phải phụ trách trước cấp có thẩm quyền về ý kiến đề xuất kiến nghị, nhận xét, nhìn nhận, kết luận tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; khả năng công tác thao tác, ưu, khuyết điểm riêng với nhân sự được đề xuất kiến nghị chỉ định.

4. Cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ và những cty tương quan phụ trách về kết quả thẩm định, đề xuất kiến nghị nhân sự theo hiệu suất cao, trách nhiệm và quyền hạn của tớ.

5. Tập thể lãnh đạo, người đứng đầu quyết định hành động chỉ định phụ trách riêng với quyết định hành động của tớ; lãnh đạo, chỉ huy công tác thao tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về công tác thao tác cán bộ.

6. Công chức được đề xuất kiến nghị, xem xét chỉ định phải phụ trách việc kê khai lý lịch, hồ sơ thành viên, kê khai tài sản, thu nhập của tớ, giải trình những nội dung tương quan.

Điều 44. Thẩm quyền chỉ định

1. Đối với những chức vụ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản trị và vận hành, thẩm quyền chỉ định thực thi theo quy định của Bộ Chính trị về phân cấp quản trị và vận hành cán bộ.

2. Đối với những chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành khác, thẩm quyền chỉ định thực thi theo quy định về phân cấp quản trị và vận hành cán bộ của cấp ủy đảng những cấp.

Điều 45. Trình tự, thủ tục chỉ định công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản trị và vận hành

1. Trình tự, thủ tục chỉ định công chức giữ những chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản trị và vận hành thực thi theo quy định của Bộ Chính trị về chỉ định cán bộ.

2. Đối với những chức vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư ủy quyền cho Ban cán sự đảng nhà nước quyết định hành động thì ngoài việc thực thi trình tự, thủ tục chỉ định theo quy định của Bộ Chính trị còn phải thực thi những việc làm sau:

a) Cơ quan, tổ chức triển khai có nhu yếu chỉ định trình Ban cán sự đảng nhà nước, Thủ tướng nhà nước cho ý kiến thống nhất về chủ trương chỉ định trước lúc trình Ban Bí thư xem xét, quyết định hành động;

b) Cơ quan, tổ chức triển khai có nhu yếu chỉ định trình Ban cán sự đảng nhà nước, Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động chỉ định nhân sự rõ ràng thì đồng thời gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị chỉ định cho Bộ Nội vụ để thẩm định.

3. Đối với những chức vụ nên phải có sự thẩm định nhân sự của những ban của Trung ương Đảng trước lúc Ban cán sự đảng nhà nước, Thủ tướng nhà nước quyết định hành động thì ngoài việc thực thi trình tự, thủ tục chỉ định theo quy định của Bộ Chính trị còn phải thực thi những việc làm sau:

a) Cơ quan, tổ chức triển khai có nhu yếu chỉ định trình Ban cán sự đảng nhà nước, Thủ tướng nhà nước cho ý kiến thống nhất về chủ trương chỉ định, đồng thời gửi Bộ Nội vụ để thẩm định và Ban Tổ chức Trung ương để theo dõi;

b) Cơ quan, tổ chức triển khai có nhu yếu chỉ định trình Ban cán sự đảng nhà nước, Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động chỉ định nhân sự rõ ràng thì đồng thời gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị chỉ định cho Bộ Nội vụ để thẩm định;

c) Bộ Nội vụ có văn bản gửi Ban Tổ chức Trung ương để lấy ý kiến thẩm định của những ban của Trung ương Đảng, tiếp theo đó trình Ban cán sự đảng nhà nước, Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động.

Điều 46. Trình tự, thủ tục chỉ định công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành của Bộ, ngành, địa phương

1. Xin chủ trương chỉ định:

a) Cơ quan, tổ chức triển khai có nhu yếu chỉ định công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành phải trình cơ quan có thẩm quyền chỉ định bằng văn bản về chủ trương, số lượng, nguồn nhân sự và dự kiến phân công công tác thao tác riêng với nhân sự được dự kiến chỉ định;

b) Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động về chủ trương chỉ định chậm nhất sau 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận được đề xuất kiến nghị của cơ quan, tổ chức triển khai;

c) Chậm nhất sau 15 ngày Tính từ lúc ngày có văn bản đồng ý về chủ trương chỉ định của cấp có thẩm quyền, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai phải tiến hành quy trình lựa chọn nhân sự theo quy định.

2. Thực hiện quy trình chỉ định riêng với nguồn nhân sự tại chỗ:

a) Bước 1: Trên cơ sở chủ trương, yêu cầu trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai và nguồn nhân sự trong quy hoạch, tập thể lãnh đạo thảo luận và đề xuất kiến nghị về cơ cấu tổ chức triển khai, tiêu chuẩn, Đk, quy trình trình làng nhân sự.

Thành phần: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai và người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ.

Kết quả thảo luận và đề xuất kiến nghị được ghi thành biên bản.

b) Bước 2: Tập thể lãnh đạo mở rộng thảo luận và thống nhất về cơ cấu tổ chức triển khai, tiêu chuẩn, Đk, quy trình trình làng nhân sự và tiến hành trình làng nhân sự bằng phiếu kín.

Thành phần: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai; thường vụ cấp ủy cùng cấp; người đứng đầu những cty, tổ chức triển khai, cty thuộc và trực thuộc. Hội nghị phải có tối thiểu 2/3 số người được triệu tập tham gia.

Nguyên tắc trình làng và lựa chọn: Mỗi thành viên trình làng 01 người cho một chức vụ; người nào có số phiếu tốt nhất, đạt tỷ suất trên 50% tính trên tổng số người được triệu tập trình làng thì được lựa chọn. Trường hợp không còn người nào đạt trên 50% thì chọn 02 người dân có số phiếu trình làng tốt nhất từ trên xuống để trình làng ở tiến trình tiếp theo.

Phiếu trình làng nhân sự chỉ định do Ban tổ chức triển khai hội nghị phát hành, có đóng dấu treo của cơ quan, tổ chức triển khai. Kết quả kiểm phiếu được ghi thành biên bản, không công bố tại hội nghị này.

c) Bước 3: Tập thể lãnh đạo, vị trí căn cứ vào cơ cấu tổ chức triển khai, tiêu chuẩn, Đk, yêu cầu trách nhiệm và kĩ năng phục vụ của công chức; trên cơ sở kết quả trình làng nhân sự ở bước 2, tiến hành thảo luận và trình làng nhân sự bằng phiếu kín.

Thành phần: Thực hiện như quy định ở bước 1.

Nguyên tắc trình làng và lựa chọn: Mỗi thành viên lãnh đạo trình làng 01 người cho một chức vụ trong số nhân sự được trình làng ở bước 2 hoặc trình làng người khác có đủ tiêu chuẩn, Đk theo quy định; người nào đạt số phiếu tốt nhất, đạt tỷ suất trên 50% tính trên tổng số thành viên tập thể lãnh đạo trình làng thì được lựa chọn. Trường hợp không còn người nào đạt trên 50% thì chọn 02 người dân có số phiếu trình làng tốt nhất từ trên xuống để lấy phiếu tin tưởng tại hội nghị cán bộ chủ chốt.

Phiếu trình làng nhân sự chỉ định do Ban tổ chức triển khai hội nghị phát hành, có đóng dấu treo của cơ quan, tổ chức triển khai. Kết quả kiểm phiếu được ghi thành biên bản, được công bố tại hội nghị này.

Trường hợp nếu kết quả trình làng của tập thể lãnh đạo khác với kết quả phát hiện, trình làng nhân sự ở bước 2 thì văn bản báo cáo giải trình, giải trình rõ với cơ quan có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến chỉ huy trước lúc tiến hành tiến trình tiếp theo.

d) Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt về nhân sự được tập thể lãnh đạo trình làng ở bước 3 bằng phiếu kín.

Thành phần: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai; thường vụ cấp ủy cùng cấp; trưởng những tổ chức triển khai chính trị – xã hội của cơ quan, tổ chức triển khai; người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu những cty, tổ chức triển khai thuộc và trực thuộc. Đối với cơ quan, tổ chức triển khai có dưới 30 người hoặc không còn tổ chức triển khai cấu thành, thành phần tham gia gồm toàn thể công chức của cơ quan, tổ chức triển khai. Hội nghị phải có tối thiểu 2/3 số người được triệu tập tham gia.

Trình tự lấy ý kiến:

Trao đổi, thảo luận về cơ cấu tổ chức triển khai, tiêu chuẩn, Đk, yêu cầu và kĩ năng phục vụ yêu cầu trách nhiệm của nhân sự.

Thông báo list nhân sự do tập thể lãnh đạo trình làng (ở bước 3); tóm tắt lý lịch, quy trình học tập, công tác thao tác; nhận xét, nhìn nhận ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng tăng trưởng; dự kiến phân công công tác thao tác.

Ghi phiếu lấy ý kiến tin tưởng (trọn vẹn có thể ký tên hoặc không ký tên). Phiếu lấy ý kiến tin tưởng do Ban tổ chức triển khai hội nghị phát hành, có đóng dấu treo của cơ quan, tổ chức triển khai.

Kết quả kiểm phiếu được ghi thành biên bản, không công bố tại hội nghị này.

đ) Bước 5: Tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết nhân sự. Thành phần: Thực hiện như quy định ở bước 1.

Trình tự thực thi: Phân tích kết quả lấy phiếu ở những hội nghị; xác minh, kết luận những yếu tố mới phát sinh (nếu có); lấy ý kiến bằng văn bản của ban thường vụ đảng ủy hoặc đảng ủy cơ quan (những nơi không còn ban thường vụ) về nhân sự được đề xuất kiến nghị chỉ định; tập thể lãnh đạo thảo luận, nhận xét, nhìn nhận và biểu quyết nhân sự (bằng phiếu kín).

Nguyên tắc lựa chọn: Người đạt số phiếu tốt nhất, đạt tỷ suất trên 50% tính trên tổng số thành viên tập thể lãnh đạo trình làng thì được lựa chọn đề xuất kiến nghị chỉ định. Trường hợp có 02 người dân có số phiếu ngang nhau (đạt tỷ suất 50%) thì lựa chọn nhân sự do người đứng đầu trình làng để đề xuất kiến nghị chỉ định; đồng thời văn bản báo cáo giải trình khá đầy đủ những ý kiến rất khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

Phiếu biểu quyết nhân sự chỉ định do Ban tổ chức triển khai hội nghị phát hành, có đóng dấu treo của cơ quan, tổ chức triển khai. Kết quả kiểm phiếu được ghi thành biên bản.

Ra quyết định hành động chỉ định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định hành động.

3. Thực hiện quy trình chỉ định riêng với nguồn nhân sự từ nơi khác:

a) Trường hợp nhân sự do cơ quan, tổ chức triển khai đề xuất kiến nghị thì tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức triển khai thảo luận, thống nhất về chủ trương và tiến hành một số trong những việc làm sau:

Gặp nhân sự được đề xuất kiến nghị chỉ định để trao đổi ý kiến về yêu cầu trách nhiệm công tác thao tác.

Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, tổ chức triển khai nơi người được đề xuất kiến nghị chỉ định đang công tác thao tác về chủ trương điều động; lấy nhận xét, nhìn nhận của tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, tổ chức triển khai riêng với nhân sự; nghiên cứu và phân tích hồ sơ, xác minh lý lịch.

Thảo luận, nhận xét, nhìn nhận và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín. Nhân sự được đề xuất kiến nghị chỉ định phải đạt tỷ suất trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ suất 50% thì do người đứng đầu quyết định hành động; đồng thời văn bản báo cáo giải trình khá đầy đủ những ý kiến rất khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

Ra quyết định hành động chỉ định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định hành động.

b) Trường hợp nhân sự do cơ quan cấp trên có thẩm quyền dự kiến điều động, chỉ định từ nguồn nhân sự ngoài cơ quan, tổ chức triển khai thì cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ của cơ quan cấp trên có thẩm quyền dự kiến điều động, chỉ định tiến hành một số trong những việc làm sau:

Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, tổ chức triển khai tiếp nhận nhân sự về dự kiến điều động, chỉ định.

Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, tổ chức triển khai nơi nhân sự đang công tác thao tác về chủ trương điều động, chỉ định và lấy nhận xét, nhìn nhận của tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, tổ chức triển khai; nghiên cứu và phân tích hồ sơ, xác minh lý lịch.

Gặp nhân sự được dự kiến điều động, chỉ định để trao đổi ý kiến về yêu cầu trách nhiệm công tác thao tác.

Chủ trì, phối phù thích hợp với những cty tương quan thẩm định về nhân sự.

Ra quyết định hành động chỉ định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định hành động.

4. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều này và Đk rõ ràng của cơ quan, tổ chức triển khai, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, người đứng đầu tổ chức triển khai do nhà nước, Thủ tướng nhà nước xây dựng mà không phải là cty sự nghiệp công lập, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định rõ ràng thành phần tham gia tiến trình trong quy trình chỉ định những chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành thuộc phạm vi phụ trách.

Điều 47. Bổ nhiệm trong trường hợp khác

1. Bổ nhiệm trong trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức triển khai lại, quy đổi quy mô tổ chức triển khai:

a) Trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức triển khai lại, quy đổi quy mô tổ chức triển khai của cơ quan, tổ chức triển khai mà chức vụ công chức đang giữ ở cơ quan, tổ chức triển khai cũ tương tự hoặc cao hơn thế nữa chức vụ công chức dự kiến đảm nhiệm ở cơ quan, tổ chức triển khai mới hoặc trường hợp thay tên cơ quan, tổ chức triển khai thì tập thể lãnh đạo và người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai mới trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động quy đổi chức vụ theo vị trí việc làm mới tương ứng;

b) Trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức triển khai lại, quy đổi quy mô tổ chức triển khai của cơ quan, tổ chức triển khai mà chức vụ công chức đang giữ ở cơ quan, tổ chức triển khai cũ thấp hơn chức vụ công chức dự kiến đảm nhiệm ở cơ quan, tổ chức triển khai mới thì việc chỉ định được thực thi theo quy trình chỉ định riêng với nguồn nhân sự từ nơi khác.

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp chủ trì thực thi quy trình chỉ định riêng với những trường hợp sau:

a) Bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai mới được xây dựng;

b) Trường hợp thực thi quy trình chỉ định mà thời gian lúc đó cơ quan, tổ chức triển khai chỉ có một lãnh đạo là người đứng đầu hoặc là cấp phó của người đứng đầu;

c) Trường hợp thực thi quy trình chỉ định mà thời gian lúc đó nội bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức triển khai mất đoàn kết, nhiều người vi phạm kỷ luật, nếu thực thi quy trình chỉ định sẽ thiếu khách quan;

d) Trường hợp vì thiên tai, tai nạn không mong muốn hoặc vì những nguyên do bất khả kháng khác mà cơ quan, tổ chức triển khai không hề người lãnh đạo, quản trị và vận hành.

3. Trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai chưa kiện toàn người đứng đầu, vị trí căn cứ yêu cầu trách nhiệm, cấp có thẩm quyền chỉ định xem xét, quyết định hành động và phụ trách việc giao quyền hoặc giao phụ trách cơ quan, tổ chức triển khai cho tới lúc chỉ định người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai. Thời gian giao quyền, giao phụ trách không tính vào thời hạn giữ chức vụ khi được chỉ định.

4. Trường hợp những Bộ, cơ quan ngang Bộ, tổ chức triển khai do nhà nước, Thủ tướng nhà nước xây dựng mà không phải là cty sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực thi thử nghiệm chính sách tập sự lãnh đạo, quản trị và vận hành và thi tuyển chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành theo chủ trương của Đảng thì quy trình chỉ định thực thi theo phía dẫn của cơ quan có thẩm quyền về tổ chức triển khai thử nghiệm.

Điều 48. Hồ sơ chỉ định

Hồ sơ nhân sự chỉ định phải được kê khai trung thực, đúng chuẩn, khá đầy đủ nội dung nêu tại những mục và phải được cấp có thẩm quyền xác nhận hoặc xác nhận theo quy định, gồm có:

1. Tờ trình về việc chỉ định do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai ký (riêng với trường hợp trình cấp trên có thẩm quyền quyết định hành động chỉ định); hoặc do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan phụ trách về công tác thao tác tổ chức triển khai cán bộ ký (riêng với trường hợp người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai quyết định hành động);

2. Bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu kèm theo biên bản kiểm phiếu ở tiến trình trong quy trình chỉ định;

3. Sơ yếu lý lịch do thành viên tự khai theo mẫu quy định, được cơ quan trực tiếp quản trị và vận hành xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4×6, chụp trong thời hạn không thật 06 tháng;

4. Bản tự kiểm điểm 3 năm công tác thao tác sớm nhất;

5. Nhận xét, nhìn nhận của tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức triển khai về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, đoàn kết nội bộ, về khả năng công tác thao tác, kết quả thực thi chức trách, trách nhiệm trong 3 năm sớm nhất;

6. Nhận xét của chi ủy nơi cư trú riêng với bản thân và mái ấm gia đình. Trường hợp nơi cư trú của tớ mình khác với nơi cư trú của mái ấm gia đình thì phải lấy nhận xét của chi ủy nơi bản thân cư trú và nơi mái ấm gia đình cư trú;

7. Kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị;

8. Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định;

9. Bản sao những văn bằng, chứng từ theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức vụ chỉ định. Trường hợp nhân sự có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục quốc tế cấp thì phải được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

10. Giấy ghi nhận sức mạnh thể chất của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng.

Mục 4. BỔ NHIỆM LẠI, KÉO DÀI THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Điều 49. Thời điểm, thời hạn và nguyên tắc thực thi chỉ định lại hoặc kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành

1. Công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành khi hết thời hạn giữ chức vụ chỉ định theo quy định thì cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền phải tiến hành quy trình xem xét chỉ định lại hoặc kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành. Trường hợp chưa thực thi quy trình chỉ định lại hoặc kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành theo quy định tại khoản 5 Điều này thì cấp có thẩm quyền chỉ định phải có văn bản thông tin để cơ quan, tổ chức triển khai và công chức biết.

2. Công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành khi hết thời hạn chỉ định, tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm công tác thao tác mà được chỉ định lại thì thời hạn chỉ định được xem đến thời gian đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trường hợp tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 02 năm công tác thao tác, cấp có thẩm quyền chỉ định xem xét, nếu phục vụ đủ tiêu chuẩn, Đk thì quyết định hành động kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành cho tới thời gian đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

3. Quyết định chỉ định lại hoặc quyết định hành động kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành phải được phát hành trước thời điểm ngày hết thời hạn chỉ định tối thiểu 01 ngày thao tác.

4. Trường hợp công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành khi hết thời hạn chỉ định mà chưa tồn tại quyết định hành động chỉ định lại hoặc kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành của cấp có thẩm quyền thì không được thực thi chức trách, trách nhiệm, thẩm quyền của chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành hiện giữ. Việc thực thi chức trách, trách nhiệm, thẩm quyền của chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành đó do cấp có thẩm quyền chỉ định xem xét, quyết định hành động.

5. Các trường hợp chưa thực thi quy trình chỉ định lại hoặc kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành:

a) Công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, hiện giờ đang bị khảo sát, truy tố, xét xử;

b) Công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành đang trong thời hạn được cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền cử đi học tập, công tác thao tác ở quốc tế từ 03 tháng trở lên;

c) Công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành đang trong thời hạn điều trị nội trú từ 03 tháng trở lên tại những cơ sở y tế hoặc đang trong thời hạn nghỉ chính sách thai sản.

Điều 50. Tiêu chuẩn, điều kiện chỉ định lại

1. Hoàn thành trách nhiệm trong thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành.

2. Đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tại thời gian chỉ định lại.

3. Cơ quan, tổ chức triển khai có nhu yếu về vị trí việc làm lãnh đạo, quản trị và vận hành.

4. Đủ sức khoẻ để hoàn thành xong trách nhiệm và chức trách được giao.

5. Không thuộc những trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp lý.

Điều 51. Thẩm quyền quyết định chỉ định lại, kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành đến tuổi nghỉ hưu

Cấp nào có thẩm quyền quyết định hành động chỉ định thì cấp đó thực thi việc chỉ định lại, kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành.

Điều 52. Thủ tục chỉ định lại

1. Chậm nhất 90 ngày trước thời điểm ngày hết thời hạn chỉ định, cấp có thẩm quyền chỉ định phải ra thông tin thực thi quy trình xem xét chỉ định lại riêng với công chức.

2. Công chức làm văn bản báo cáo giải trình tự nhận xét, nhìn nhận việc thực thi chức trách, trách nhiệm trong thời hạn giữ chức vụ gửi cấp có thẩm quyền chỉ định.

Xem thêm: Mẫu tranh vẽ “Em vẽ trường học niềm sung sướng 2021”

3. Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về việc chỉ định lại

Thành phần: Thực hiện như quy định tại bước 4 quy trình chỉ định công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành.

Trình tự thực thi: Công chức được xem xét để chỉ định lại văn bản báo cáo giải trình tự nhận xét, nhìn nhận việc thực thi chức trách, trách nhiệm trong thời hạn giữ chức vụ; hội nghị tham gia góp ý kiến và bỏ phiếu tin tưởng bằng phiếu kín riêng với công chức được xem xét chỉ định lại.

Biên bản hội nghị, biên bản kiểm phiếu được trình lên cấp có thẩm quyền chỉ định. Kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị này.

4. Tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức triển khai thảo luận và biểu quyết nhân sự:

Thành phần: Thực hiện như quy định tại bước 5 quy trình chỉ định công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành.

Trình tự thực thi:

Phân tích kết quả lấy phiếu ở hội nghị cán bộ chủ chốt. Công chức được đề xuất kiến nghị chỉ định lại phải đạt tỷ suất trên 50% tính trên tổng số người được triệu tập tham gia hội nghị cán bộ chủ chốt trình làng;

Xác minh, kết luận những yếu tố mới phát sinh (nếu có);

Lấy ý kiến bằng văn bản của ban thường vụ đảng ủy hoặc đảng ủy cơ quan (những nơi không còn ban thường vụ) về nhân sự được đề xuất kiến nghị chỉ định lại;

Tập thể lãnh đạo thảo luận, nhận xét, nhìn nhận và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín. Nhân sự được đề xuất kiến nghị chỉ định lại phải đạt tỷ suất trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ suất 50% thì do người đứng đầu quyết định hành động; đồng thời văn bản báo cáo giải trình khá đầy đủ những ý kiến rất khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động;

Ra quyết định hành động chỉ định lại theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định hành động.

Điều 53. Thủ tục kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành đến tuổi nghỉ hưu

1. Chậm nhất 90 ngày trước thời điểm ngày hết thời hạn chỉ định, cấp có thẩm quyền kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành phải ra thông tin thực thi việc xem xét kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành đến tuổi nghỉ hưu riêng với công chức.

2. Công chức làm văn bản báo cáo giải trình tự nhận xét, nhìn nhận việc thực thi chức trách, trách nhiệm trong thời hạn giữ chức vụ, gửi cấp có thẩm quyền kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành.

3. Người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức triển khai thảo luận, xem xét, nếu công chức còn sức mạnh thể chất, uy tín, phục vụ được yêu cầu trách nhiệm thì thống nhất biểu quyết bằng phiếu kín.

Nhân sự được đề xuất kiến nghị kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành phải đạt tỷ suất trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ suất 50% thì do người đứng đầu quyết định hành động; đồng thời văn bản báo cáo giải trình khá đầy đủ những ý kiến rất khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai ra quyết định hành động theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động việc kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành đến tuổi nghỉ hưu riêng với công chức.

Điều 54. Hồ sơ chỉ định lại, kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành đến tuổi nghỉ hưu

1. Hồ sơ đề xuất kiến nghị chỉ định lại thực thi như quy định riêng với hồ sơ chỉ định công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành quy định tại Điều 48 Nghị định này.

2. Hồ sơ đề xuất kiến nghị kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành đến tuổi nghỉ hưu, gồm có:

a) Tờ trình về việc đề xuất kiến nghị kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành đến tuổi nghỉ hưu do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai ký (riêng với trường hợp trình cấp trên có thẩm quyền quyết định hành động) hoặc do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ ký (riêng với trường hợp người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quyết định hành động);

b) Biên bản họp và kết quả kiểm phiếu đề xuất kiến nghị kéo dãn thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành của tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức triển khai;

c) Sơ yếu lý lịch do thành viên tự khai theo mẫu quy định, được cơ quan trực tiếp quản trị và vận hành xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4×6, chụp trong thời hạn không thật 06 tháng;

d) Bản tự nhận xét nhìn nhận việc thực thi chức trách, trách nhiệm trong thời hạn giữ chức vụ;

đ) Kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị;

e) Nhận xét của chi ủy nơi cư trú riêng với bản thân và mái ấm gia đình. Trường hợp nơi cư trú của tớ mình khác với nơi cư trú của mái ấm gia đình thì phải lấy nhận xét của chi ủy nơi bản thân cư trú và nơi mái ấm gia đình cư trú;

g) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định;

h) Giấy ghi nhận sức mạnh thể chất của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng.

Mục 5. LUÂN CHUYỂN CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Điều 55. Đối tượng, phạm vi luân chuyển

1. Đối tượng luân chuyển:

a) Công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành trong quy hoạch của cơ quan, tổ chức triển khai;

b) Công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành giữ những chức vụ cấp trưởng mà theo quy định không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tục ở một địa phương, cơ quan;

c) Công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành mà theo quy định không được sắp xếp người địa phương.

2. Căn cứ vào yêu cầu trách nhiệm, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức, công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành được luân chuyển trong khối mạng lưới hệ thống những cty của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội.

3. Chức danh sắp xếp luân chuyển thực thi theo chủ trương của Đảng và của cấp có thẩm quyền.

Điều 56. Tiêu chuẩn, điều kiện luân chuyển

1. Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.

2. Trong quy hoạch, có khả năng và triển vọng tăng trưởng; luôn hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao.

3. Về cơ bản phục vụ tiêu chuẩn và Đk rõ ràng của chức vụ luân chuyển đến.

4. Điều kiện về độ tuổi:

a) Còn thời hạn công tác thao tác tối thiểu hai nhiệm kỳ (10 năm) tính từ thời gian đi luân chuyển;

b) Riêng công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành luân chuyển để thực thi quy định không được sắp xếp người địa phương và để thực thi quy định không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tục ở một địa phương, cơ quan, tổ chức triển khai, cty thì phải còn đủ thời hạn công tác thao tác tối thiểu một nhiệm kỳ.

5. Có đủ sức khoẻ công tác thao tác.

Điều 57. Thẩm quyền, trách nhiệm thực thi luân chuyển

1. Thẩm quyền quyết định hành động luân chuyển thực thi theo quy định về phân cấp quản trị và vận hành của Đảng và của pháp lý.

2. Trách nhiệm thực thi:

a) Cấp có thẩm quyền quyết định hành động luân chuyển: Lãnh đạo, chỉ huy xây dựng kế hoạch luân chuyển; thực thi quy trình, thủ tục bảo vệ dân chủ, công khai minh bạch, minh bạch; kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; quản trị và vận hành, nhìn nhận, nhận xét, sắp xếp, phân công công tác thao tác riêng với công chức sau luân chuyển; sơ kết, tổng kết công tác thao tác luân chuyển công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành;

b) Cơ quan, tổ chức triển khai, địa phương nơi đi: Nhận xét, nhìn nhận, đề xuất kiến nghị công chức luân chuyển; phối phù thích hợp với cơ quan tương quan trong công tác thao tác quản trị và vận hành, giám sát và giữ mối liên hệ thường xuyên với công chức luân chuyển; có trách nhiệm tiếp nhận, sắp xếp hoặc đề xuất kiến nghị sắp xếp công tác thao tác riêng với công chức sau luân chuyển;

c) Cơ quan, tổ chức triển khai, địa phương nơi đến: Chấp hành nghiêm quyết định hành động về luân chuyển của cấp có thẩm quyền; có trách nhiệm sắp xếp công tác thao tác, tạo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và Đk thuận tiện để công chức luân chuyển phát huy khả năng, sở trường; quản trị và vận hành, nhìn nhận công chức luân chuyển; phối phù thích hợp với những cty tương quan đề xuất kiến nghị hướng sắp xếp, sử dụng công chức sau luân chuyển;

d) Công chức được luân chuyển: Chấp hành nghiêm những quy định, quy định, phân công của cấp có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức triển khai, địa phương nơi đi và nơi đến; tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực, nỗ lực, phát huy khả năng, sở trường để hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao; chịu sự kiểm tra, giám sát, văn bản báo cáo giải trình định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản trị và vận hành; giữ mối liên hệ với cơ quan, tổ chức triển khai, địa phương nơi đi;

đ) Cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ của cơ quan, tổ chức triển khai, cty: Chủ trì, phối phù thích hợp với những cty tương quan tham mưu, xây dựng kế hoạch luân chuyển; nhận xét, nhìn nhận, đề xuất kiến nghị sắp xếp, sắp xếp công chức trước và sau luân chuyển; tham mưu sơ kết, tổng kết về công tác thao tác luân chuyển;

e) Các cơ quan tương quan: Tham gia thẩm định nhân sự luân chuyển theo hiệu suất cao, trách nhiệm; phối phù thích hợp với cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ trong công tác thao tác kiểm tra, giám sát và tham gia ý kiến trong việc sắp xếp, sắp xếp công chức sau luân chuyển.

Điều 58. Kế hoạch luân chuyển

1. Căn cứ quy hoạch, nhu yếu công tác thao tác và khả năng của công chức, cơ quan có thẩm quyền xây dựng kế hoạch luân chuyển công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành thuộc phạm vi quản trị và vận hành, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Kế hoạch luân chuyển gồm những nội dung sau:

a) Nhu cầu, vị trí luân chuyển;

b) Hình thức luân chuyển;

c) Địa bàn luân chuyển;

d) Thời hạn luân chuyển;

đ) Chính sách thiết yếu bảo vệ thực thi;

e) Dự kiến phương án sắp xếp sau luân chuyển;

g) Thời gian khởi đầu thực thi kế hoạch luân chuyển.

2. Trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt, lập list công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành luân chuyển, nêu giải pháp thực thi rõ ràng riêng với từng trường hợp và thực thi luân chuyển.

Điều 59. Quy trình luân chuyển

1. Bước 1: Đề xuất chủ trương:

Căn cứ nhu yếu luân chuyển công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ tiến hành thanh tra rà soát, nhìn nhận đội ngũ công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành của cơ quan, tổ chức triển khai; xây dựng kế hoạch luân chuyển trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương.

2. Bước 2. Đề xuất nhân sự luân chuyển:

Căn cứ vào chủ trương của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu về công tác thao tác tổ chức triển khai cán bộ thông tin để những địa phương, cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan đề xuất kiến nghị nhân sự luân chuyển.

3. Bước 3: Chuẩn bị nhân sự luân chuyển:

a) Cơ quan tham mưu về công tác thao tác tổ chức triển khai cán bộ tổng hợp đề xuất kiến nghị của những địa phương, cơ quan, tổ chức triển khai; tiến hành thanh tra rà soát tiêu chuẩn, tiêu chuẩn và dự kiến địa phận, chức vụ và nhân sự luân chuyển; lấy ý kiến nhận xét, nhìn nhận riêng với nhân sự dự kiến luân chuyển;

b) Cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền và cơ quan, tổ chức triển khai, cty sử dụng công chức luân chuyển có trách nhiệm nhận xét, xét về phẩm chất đạo đức, lối sống; khả năng công tác thao tác và uy tín; quy trình công tác thao tác và ưu, khuyết điểm của người được đề xuất kiến nghị luân chuyển; có kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Đảng, văn bản báo cáo giải trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động luân chuyển cán bộ.

4. Bước 4: Trao đổi với những cty tương quan, công chức được dự kiến luân chuyển:

a) Cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ gửi văn bản lấy ý kiến thẩm định của những cty tương quan, trao đổi với nơi đi, nơi đến về dự kiến địa phận, chức vụ và nhân sự luân chuyển; tổng hợp kết quả thẩm định của những cty tương quan;

b) Tổ chức gặp gỡ với công chức được luân chuyển để quán triệt mục tiêu, yêu cầu luân chuyển; tóm gọn tâm tư nguyện vọng, nguyện vọng và xác lập trách nhiệm riêng với công chức luân chuyển.

5. Bước 5: Tổ chức thực thi luân chuyển:

a) Cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động luân chuyển;

b) Cơ quan có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ huy việc tổ chức triển khai thực thi quyết định hành động luân chuyển;

c) Phối phù thích hợp với những cty có tương quan theo dõi, nhận xét, nhìn nhận quy trình thực thi luân chuyển của công chức luân chuyển;

d) Phối phù thích hợp với những cty có tương quan phân công, sắp xếp và thực thi chủ trương riêng với công chức sau khoản thời hạn luân chuyển.

Điều 60. Hồ sơ công chức luân chuyển

Hồ sơ công chức luân chuyển thực thi như quy định riêng với hồ sơ chỉ định quy định tại Điều 48 của Nghị định này.

Điều 61. Thời gian luân chuyển

Thời gian luân chuyển tối thiểu 3 năm (36 tháng) riêng với một lần luân chuyển. Trường hợp đặc biệt quan trọng do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

Điều 62. Nhận xét, nhìn nhận riêng với công chức luân chuyển

1. Định kỳ 6 tháng, hằng năm hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai tiến hành nhận xét, nhìn nhận công chức luân chuyển đến; văn bản báo cáo giải trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Khi hết thời hạn luân chuyển:

a) Công chức luân chuyển tự kiểm điểm về quy trình công tác thao tác trong thời hạn luân chuyển;

b) Tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, tổ chức triển khai nhận xét, nhìn nhận công chức luân chuyển trong thời hạn công tác thao tác tại địa phương, cơ quan, tổ chức triển khai;

c) Cấp có thẩm quyền quyết định hành động luân chuyển nhận xét, nhìn nhận.

Điều 63. Bố trí công chức sau luân chuyển

Việc xem xét sắp xếp, phân công công chức sau luân chuyển phải vị trí căn cứ vào yêu cầu trách nhiệm, tình hình thực tiễn, kết quả thực thi trách nhiệm chính trị của địa phương, cơ quan, tổ chức triển khai gắn với trách nhiệm thành viên của công chức được luân chuyển và kết quả nhận xét, nhìn nhận cán bộ.

Điều 64. Chế độ, chủ trương riêng với công chức luân chuyển

1. Công chức luân chuyển đến vị trí công tác thao tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ đảm nhiệm trước lúc luân chuyển thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời hạn luân chuyển.

2. Công chức luân chuyển đến thao tác ở miền núi, biên giới, hải hòn đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc bản địa thiểu số, vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả được hưởng những chính sách, chủ trương ưu đãi theo quy định của pháp lý.

3. Công chức luân chuyển được hưởng những chủ trương về sắp xếp nhà tại công vụ, tương hỗ đi lại, sinh hoạt phí và những chủ trương khác (nếu có).

4. Công chức luân chuyển có thành tích đặc biệt quan trọng xuất sắc (có sáng tạo độc lạ, thành phầm công tác thao tác rõ ràng được cấp có thẩm quyền công nhận) được xem xét nâng lương trước thời hạn theo quy định của pháp lý; được ưu tiên khi xem xét sắp xếp công tác thao tác sau luân chuyển.

Mục 6. TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Điều 65. Từ chức riêng với công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành

1. Việc xem xét từ chức riêng với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành được thực thi trong những trường hợp sau:

a) Tự nguyện thôi giữ chức vụ để chuyển giao vị trí lãnh đạo;

b) Do tự nhận thấy không đủ tiêu chuẩn, Đk, sức mạnh thể chất để hoàn thành xong trách nhiệm được giao hoặc vị trí công tác thao tác không thích hợp;

c) Vì những nguyên do chính đáng khác của công chức.

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành không được từ chức nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

a) Đang đảm nhiệm trách nhiệm quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh vương quốc; đang đảm nhiệm trách nhiệm trọng yếu, cơ mật; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; nếu từ chức ngay sẽ tác động nghiêm trọng đến quyền lợi chung của Đảng và Nhà nước;

b) Đang trong thời hạn chịu sự thanh tra, kiểm tra, khảo sát của cơ quan hiệu suất cao có thẩm quyền theo quy định của Đảng và pháp lý.

3. Quy trình xem xét cho từ chức:

a) Chậm nhất sau 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận đơn đề xuất kiến nghị từ chức của công chức, cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ hoặc người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai nơi công chức đang công tác thao tác phải trao đổi với công chức có đơn đề xuất kiến nghị từ chức. Trường hợp công chức rút đơn thì dừng việc xem xét; trường hợp công chức không rút đơn thì cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ xem xét, đề xuất kiến nghị với cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản trị và vận hành cán bộ;

b) Chậm nhất sau 15 ngày Tính từ lúc ngày cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ có văn bản đề xuất kiến nghị, tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền phải thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín. Việc quyết định hành động để công chức từ chức phải được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ suất 50% thì do người đứng đầu quyết định hành động.

4. Khi đơn từ chức không được cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền đồng ý thì công chức có đơn từ chức vẫn phải tiếp tục thực thi chức trách, trách nhiệm, quyền hạn được giao.

Điều 66. Miễn nhiệm riêng với công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành

1. Việc xem xét miễn nhiệm riêng với công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành được thực thi trong những trường hợp sau:

a) Có hai năm liên tục được xếp loại chất lượng ở tại mức không hoàn thành xong trách nhiệm;

b) Bị xử lý kỷ luật chưa tới mức không bổ nhiệm nhưng do yêu cầu trách nhiệm công tác thao tác nên phải thay thế;

c) Bị xử lý kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo hai lần trong cùng thuở nào hạn chỉ định;

d) Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ;

đ) Các nguyên do miễn nhiệm khác theo quy định của Đảng và pháp lý.

2. Quy trình xem xét miễn nhiệm riêng với công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành:

a) Khi có đủ vị trí căn cứ miễn nhiệm riêng với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành quy định tại khoản 1 Điều này, người đứng cơ quan trực tiếp sử dụng công chức hoặc cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ đề xuất kiến nghị với cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản trị và vận hành cán bộ;

b) Chậm nhất sau 30 ngày Tính từ lúc ngày nhận được văn bản đề xuất kiến nghị việc miễn nhiệm, tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền phải thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín. Việc quyết định hành động miễn nhiệm riêng với công chức phải được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ suất 50% thì do người đứng đầu quyết định hành động.

3. Công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành sau khoản thời hạn bị miễn nhiệm, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai sắp xếp công tác thao tác thích hợp; công chức có trách nhiệm chấp hành quyết định hành động phân công của cấp có thẩm quyền. Trường hợp công chức bị miễn nhiệm do xếp loại chất lượng ở tại mức không hoàn thành xong trách nhiệm trong hai năm liên tục thì cơ quan có thẩm quyền cho thôi việc theo quy định của pháp lý.

Điều 67. Hồ sơ xem xét cho từ chức, miễn nhiệm

1. Tờ trình của cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ.

2. Các văn bản có tương quan: Quyết định, văn bản kết luận, ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, đơn đề xuất kiến nghị của công chức.

3. Biên bản hội nghị và biên bản kiểm phiếu.

Điều 68. Chế độ, chủ trương riêng với công chức từ chức, miễn nhiệm và việc xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo tương quan đến miễn nhiệm riêng với công chức

1. Công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành sau khoản thời hạn có quyết định hành động từ chức được sắp xếp công tác thao tác phù phù thích hợp với khả năng, sở trường, trình độ, trình độ, trách nhiệm được đào tạo và giảng dạy phù phù thích hợp với vị trí việc làm; được bảo lưu phụ cấp chức vụ theo quy định hiện hành đến hết thời hạn giữ chức vụ.

2. Công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành bị miễn nhiệm không được hưởng phụ cấp chức vụ Tính từ lúc ngày có quyết định hành động miễn nhiệm.

3. Sau khi từ chức, miễn nhiệm nếu công chức tự nguyện xin nghỉ hưu, nghỉ việc thì được xử lý và xử lý theo quy định hiện hành.

4. Việc xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo của công chức:

a) Việc xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo tương quan đến việc miễn nhiệm riêng với công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành thực thi theo quy định của Đảng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo;

b) Trong khi chưa tồn tại quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo thì những tổ chức triển khai, thành viên có tương quan phải thi hành quyết định hành động miễn nhiệm của cấp có thẩm quyền;

c) Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc lúc có đủ cơ sở kết luận việc miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành là sai thì cấp có thẩm quyền phải có quyết định hành động sắp xếp lại chức vụ và xử lý và xử lý những quyền lợi hợp pháp tương quan đến chức vụ cũ của công chức.

Mục 7. CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ

Điều 69. Trách nhiệm thanh tra rà soát, phát hiện người dân có tài năng năng trong hoạt động và sinh hoạt giải trí công vụ

1. Trách nhiệm người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai sử dụng công chức:

a) Hàng năm, tiến hành thanh tra rà soát, phát hiện người dân có tài năng năng trong hoạt động và sinh hoạt giải trí công vụ trong phạm vi cơ quan, tổ chức triển khai mình quản trị và vận hành;

b) Đề xuất cấp có thẩm quyền đưa vào hoặc đưa thoát khỏi list người dân có tài năng năng trong hoạt động và sinh hoạt giải trí công vụ;

c) Chịu trách nhiệm về việc đề xuất kiến nghị hoặc không đề xuất kiến nghị của tớ.

2. Trách nhiệm người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành công chức:

a) Lập list người dân có tài năng năng trong hoạt động và sinh hoạt giải trí công vụ trong phạm vi cơ quan, tổ chức triển khai quản trị và vận hành (nếu có);

b) Xây dựng kế hoạch, chỉ huy việc thường xuyên thanh tra rà soát, phát hiện người dân có tài năng năng trong hoạt động và sinh hoạt giải trí công vụ;

c) Quyết định đưa vào hoặc đưa thoát khỏi list người dân có tài năng năng trong hoạt động và sinh hoạt giải trí công vụ sau khoản thời hạn trao đổi ý kiến với những tổ chức triển khai, thành viên có tương quan. Khi đưa vào list người dân có tài năng năng trong hoạt động và sinh hoạt giải trí công vụ phải chú trọng tới yếu tố phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, bảo vệ chính trị nội bộ.

Điều 70. Chính sách chung riêng với những người dân có tài năng năng trong hoạt động và sinh hoạt giải trí công vụ

1. Chính sách về đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng:

a) Được cử tham gia những chương trình tu dưỡng kiến thức và kỹ năng cơ bản, tổng quan của ngành, nghề, nghành công tác thao tác phù phù thích hợp với khuynh hướng tăng trưởng;

b) Được cử tham gia những khóa đào tạo và giảng dạy và huấn rèn luyện trung trong nước, quốc tế riêng với những chương trình phù phù thích hợp với ngành, nghề, nghành phù phù thích hợp với khuynh hướng tăng trưởng;

c) Được cử tham gia khóa đào tạo và giảng dạy và huấn luyện, tu dưỡng khác phù phù thích hợp với đặc trưng ngành, nghành, địa phương do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hành động.

2. Chính sách về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thao tác, trang thiết bị thao tác:

a) Được tham gia và phát biểu ý kiến tại những cuộc họp có tương quan đến công tác thao tác trình độ của tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức triển khai đang công tác thao tác;

b) Được cấp có thẩm quyền phân công, sắp xếp người (hoặc một nhóm) tương hỗ thực thi việc làm, trách nhiệm rõ ràng. Người (hoặc nhóm) được phân công có trách nhiệm thực thi những việc tuân theo yêu cầu của người dân có tài năng năng trong hoạt động và sinh hoạt giải trí công vụ;

c) Được góp vốn đầu tư trang thiết bị, phương tiện đi lại thao tác để triển khai thực thi tốt trách nhiệm được giao. Trường hợp thiết yếu được góp vốn đầu tư nguồn lực và những trang thiết bị đặc biệt quan trọng để thực thi những nội dung của chương trình, đề án, đề tài, khu công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích khoa học đã được cấp có thẩm quyền nhìn nhận là khả thi, đề xuất kiến nghị vận dụng trong thực tiễn;

d) Được sắp xếp, sắp xếp nhân lực, vật lực phục vụ trong thời hạn thực thi trách nhiệm rõ ràng, kể cả ngoài thời hạn thao tác;

đ) Được tạo Đk tiếp cận những văn bản để phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ, nghiên cứu và phân tích khoa học;

e) Được đề xuất kiến nghị dự trù kinh phí góp vốn đầu tư thực thi việc làm hoặc trách nhiệm rõ ràng; được giao, quyết định hành động việc sử dụng kinh phí góp vốn đầu tư; phụ trách trước pháp lý và cấp có thẩm quyền việc sử dụng kinh phí góp vốn đầu tư được giao.

3. Chính sách về quy hoạch, chỉ định:

a) Được ưu tiên xem xét, lựa chọn quy hoạch, chỉ định vào chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành hoặc Chuyên Viên đầu ngành của nghành công tác thao tác;

b) Được ưu tiên triệu tập tu dưỡng theo phía trở thành nhà khoa học, Chuyên Viên đầu ngành của nghành phù phù thích hợp với trình độ công tác thao tác; được giao chủ trì những đề tài, khu công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích khoa học từ cấp bộ, cấp tỉnh trở lên.

4. Chính sách về tiền lương, chính sách phúc lợi và những chủ trương khác: Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành công chức quyết định hành động việc vận dụng chủ trương tiền lương, chính sách phúc lợi và những chủ trương khác sau này:

a) Chế độ phụ cấp tăng thêm so với mức lương theo thông số kỹ thuật hiện hưởng. Phụ cấp tăng thêm không vốn để làm tính đóng hưởng chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế. Kinh phí tăng thêm được xác lập trong dự trù kinh phí góp vốn đầu tư chi thường xuyên và được phân loại cho những cơ quan, tổ chức triển khai theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

b) Đặc cách nâng lương trước thời hạn hoặc đặc cách xét nâng ngạch công chức nếu có thành tích đặc biệt quan trọng xuất sắc trong hoạt động và sinh hoạt giải trí công vụ hoặc được xếp loại chất lượng ở tại mức hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm trong 3 năm liên tục Tính từ lúc ngày có quyết định hành động tuyển dụng, nếu phục vụ được những tiêu chuẩn, Đk của ngạch cao hơn thế nữa liền kề trong cùng ngành trình độ với ngạch hiện giữ mà không yêu cầu về thời hạn giữ ngạch theo quy định;

c) Được ưu tiên thuê nhà công vụ hoặc vay tiền mua nhà trả góp theo bảo lãnh của cơ quan, tổ chức triển khai từ Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất vay ưu đãi theo quy định của nhà nước;

d) Được không thay đổi chính sách, chủ trương trong thời hạn được cử đi đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng. Trường hợp khu vực học tập không ở địa phương nơi công tác thao tác thì được hưởng những chính sách như riêng với những người được cử đi công tác thao tác.

5. Căn cứ quy định tại những khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này; quy định của pháp lý có tương quan và Đk thực tiễn của cơ quan, tổ chức triển khai, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan theo thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, tương hỗ update tại khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức quyết định hành động chủ trương rõ ràng vận dụng riêng với từng trường hợp thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành.

Chương IV

QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

Điều 71. Nội dung quản trị và vận hành công chức

1. Ban hành những văn bản quy phạm pháp lý về công chức.

2. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch công chức.

3. Quy định ngạch, chức vụ, mã số công chức; vị trí việc làm và cơ cấu tổ chức triển khai công chức.

4. Xác định số lượng và quản trị và vận hành biên chế công chức.

5. Tổ chức thực thi việc tuyển dụng, sử dụng công chức.

6. Tổ chức thực thi chính sách đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng riêng với công chức.

7. Tổ chức thực thi chính sách tiền lương và những chính sách, chủ trương đãi ngộ riêng với công chức.

8. Tổ chức thực thi việc khen thưởng, kỷ luật riêng với công chức.

9. Thực hiện chính sách thôi việc, nghỉ hưu riêng với công chức.

10. Thực hiện chính sách văn bản báo cáo giải trình, thống kê và quản trị và vận hành hồ sơ công chức.

11. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định của pháp lý về công chức.

12. Chỉ đạo, tổ chức triển khai xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo riêng với công chức.

Điều 72. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ phụ trách trước nhà nước thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về công chức, có trách nhiệm và quyền hạn sau này:

1. Xây dựng dự án công trình bất Động sản luật, pháp lệnh về công chức để nhà nước trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Xây dựng trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước quy định về kế hoạch, kế hoạch, quy hoạch, chương trình tăng trưởng đội ngũ công chức; phân công, phân cấp quản trị và vận hành công chức và biên chế công chức; vị trí việc làm và cơ cấu tổ chức triển khai công chức; kế hoạch, kế hoạch đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng đội ngũ công chức; chính sách tiền lương và những chủ trương, chính sách đãi ngộ khác riêng với công chức; chủ trương riêng với những người dân có tài năng năng; tiêu chuẩn chức vụ và tuyển chọn công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành trong những cty hành chính nhà nước; chỉ định, chỉ định lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu riêng với công chức.

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành những quy định của pháp lý về chức vụ, tiêu chuẩn ngạch công chức, cơ cấu tổ chức triển khai ngạch công chức; phát hành và hướng dẫn, kiểm tra việc thực thi quy định thi tuyển công chức, xét tuyển công chức, quy định tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức, nội quy thi tuyển công chức, xét tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức, nhìn nhận công chức, chương trình tu dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chương trình đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức vụ công chức lãnh đạo, quản trị và vận hành.

4. Quy định về lập hồ sơ, quản trị và vận hành hồ sơ; số hiệu công chức; mã số những cty hành chính nhà nước; thẻ công chức.

5. Quản lý về số lượng và cơ cấu tổ chức triển khai ngạch công chức.

6. Có ý kiến với cơ quan quản trị và vận hành công chức việc chỉ định ngạch, xếp lương riêng với công chức ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang hoặc tương tự.

7. Hướng dẫn và tổ chức triển khai thống kê đội ngũ công chức trong toàn nước; xây dựng và quản trị và vận hành tài liệu vương quốc về đội ngũ công chức.

8. Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực thi chính sách văn bản báo cáo giải trình về công tác thao tác quản trị và vận hành công chức.

9. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi những quy định của pháp lý về công chức.

10. Giải quyết khiếu nại, tố cáo riêng với công chức theo phân cấp và theo quy định của pháp lý về khiếu nại, tố cáo.

Điều 73. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ

1. Quản lý về số lượng, tiêu chuẩn, tuyển dụng, sử dụng riêng với công chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành theo phân công, phân cấp; quyết định hành động chỉ định ngạch, xếp lương riêng với công chức ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang hoặc tương tự sau khoản thời hạn có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ; quyết định hành động nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn riêng với công chức ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang hoặc tương tự; quyết định hành động chỉ định ngạch, xếp lương, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn riêng với công chức ngạch nhân viên cấp dưới chính hoặc tương tự trở xuống.

2. Tổ chức việc tuyển dụng và phân công, phân cấp tuyển dụng, sử dụng và đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng công chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

3. Quyết định khuôn khổ, số lượng vị trí việc làm; quản trị và vận hành vị trí việc làm và biên chế công chức theo phân công, phân cấp và theo quy định của Đảng và của pháp lý.

4. Quản lý chương trình tu dưỡng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng chuyên ngành thuộc ngành, nghành quản trị và vận hành.

5. Chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ Nội vụ và những cty có tương quan xây dựng chính sách, chủ trương riêng với công chức thuộc ngành, nghành đặc trưng trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước.

6. Quy định mã số, tiêu chuẩn trình độ, trách nhiệm và xếp lương riêng với những ngạch công chức thuộc ngành, nghành được giao quản trị và vận hành sau khoản thời hạn có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ.

7. Tổ chức thi nâng ngạch công chức chuyên ngành tương tự ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang được giao quản trị và vận hành và tổ chức triển khai thi hoặc xét nâng ngạch riêng với công chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

8. Tổ chức thực thi chính sách tiền lương và những chính sách chủ trương đãi ngộ khác riêng với công chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

9. Thực hiện công tác thao tác khen thưởng, kỷ luật riêng với công chức hoặc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

10. Thực hiện thống kê và văn bản báo cáo giải trình thống kê công chức theo quy định.

11. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thi hành những quy định của pháp lý riêng với công chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

12. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân cấp và theo quy định của pháp lý về khiếu nại, tố cáo.

Điều 74. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Quản lý về số lượng, tiêu chuẩn, tuyển dụng, sử dụng riêng với công chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành theo phân công, phân cấp; quyết định hành động chỉ định ngạch, xếp lương riêng với công chức ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang hoặc tương tự sau khoản thời hạn có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ; quyết định hành động nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn riêng với công chức ngạch nhân viên cấp dưới hạng sang và tương tự; quyết định hành động chỉ định ngạch, xếp lương, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn riêng với công chức ngạch nhân viên cấp dưới chính hoặc tương tự trở xuống.

2. Tổ chức việc tuyển dụng và phân công, phân cấp tuyển dụng, sử dụng, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng công chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

3. Quyết định khuôn khổ, số lượng vị trí việc làm; quản trị và vận hành vị trí việc làm và biên chế công chức theo phân công, phân cấp và theo quy định của Đảng và của pháp lý.

4. Tổ chức thi hoặc xét nâng ngạch riêng với công chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

5. Tổ chức thực thi chính sách tiền lương và những chính sách chủ trương đãi ngộ khác riêng với công chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

6. Thực hiện công tác thao tác khen thưởng, kỷ luật riêng với công chức theo thẩm quyền hoặc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

7. Thực hiện thống kê và văn bản báo cáo giải trình thống kê công chức theo quy định.

8. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành những quy định của pháp lý riêng với công chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân cấp và theo quy định của pháp lý về khiếu nại, tố cáo.

Điều 75. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan sử dụng công chức

1. Tổ chức thực thi những chính sách, chủ trương của Nhà nước riêng với công chức.

2. Bố trí, phân công trách nhiệm và kiểm tra việc thực thi trách nhiệm của công chức.

3. Thực hiện việc tuyển dụng công chức theo phân công, phân cấp; đề xuất kiến nghị với cơ quan quản trị và vận hành công chức chỉ định, chỉ định lại, từ chức, miễn nhiệm, nâng ngạch, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng riêng với công chức theo quy định.

4. Đánh giá công chức theo quy định.

5. Thực hiện khen thưởng, kỷ luật công chức theo thẩm quyền hoặc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

6. Thực hiện việc lập hồ sơ và lưu giữ hồ sơ thành viên của công chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành theo quy định.

7. Thống kê và văn bản báo cáo giải trình cơ quan quản trị và vận hành công chức cấp trên về tình hình đội ngũ công chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành theo quy định.

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Điều 76. Chế độ văn bản báo cáo giải trình về công tác thao tác quản trị và vận hành công chức

1. Cơ quan quản trị và vận hành công chức thực thi văn bản báo cáo giải trình về công tác thao tác quản trị và vận hành công chức theo quy định tại Điều 68 Luật Cán bộ, công chức.

2. Bộ Nội vụ quy định rõ ràng và tổ chức triển khai thực thi chính sách văn bản báo cáo giải trình về công tác thao tác quản trị và vận hành công chức.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 77. Áp dụng Nghị định riêng với những đối tượng người dùng khác

1. Đối với những người thao tác trong tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp:

a) Việc tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành riêng với những người dân vào thao tác trong tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí trong phạm vi toàn nước, theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao được vận dụng quy định tại Nghị định này;

b) Việc tiếp nhận vào làm công chức riêng với những người được tuyển dụng theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao thao tác trong tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí trong phạm vi toàn nước được vận dụng quy định tại Điều 18 Nghị định này.

2. Việc thực thi chính sách công chức riêng với những người thao tác trong cỗ máy lãnh đạo, quản trị và vận hành của cty sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở TW, cấp tỉnh, cấp huyện, do ngân sách nhà nước bảo vệ kinh phí góp vốn đầu tư chi thường xuyên và chi góp vốn đầu tư, hoạt động và sinh hoạt giải trí phục vụ trách nhiệm chính trị và phục vụ quản trị và vận hành nhà nước , như sau:

a) Đối tượng được thực thi:

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó những tổ chức triển khai cấu thành của cty sự nghiệp công lập do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhà nước, Thủ tướng nhà nước xây dựng;

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cty sự nghiệp công lập thuộc những Ban và cơ quan tương tự của Trung ương Đảng, Văn phòng quản trị nước, Văn phòng Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan TW của những tổ chức triển khai chính trị – xã hội;

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cty sự nghiệp công lập phục vụ hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước của cục, cơ quan ngang bộ theo quy định của nhà nước về hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của cục, cơ quan ngang bộ;

Người đứng đầu cty sự nghiệp công lập thực thi trách nhiệm tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy lý luận chính trị, hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện;

Người đứng đầu Đài Phát thanh – Truyền hình cấp tỉnh, cấp huyện.

b) Chế độ được thực thi:

Các quyền của công chức quy định tại Mục 2 Chương II Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Thực hiện quy trình điều động, luân chuyển trong khối mạng lưới hệ thống những cty của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội.

Điều 78. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 12 năm 2020.

2. Đối với cơ quan, tổ chức triển khai đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án, kế hoạch tuyển dụng công chức (thi tuyển, xét tuyển, tiếp nhận vào công chức), thi nâng ngạch công chức trước thời điểm ngày phát hành Nghị định này thì tiếp tục thực thi theo đề án, kế hoạch đã được phê duyệt trong thời hạn 06 tháng Tính từ lúc ngày Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành. Sau thời hạn này nếu không hoàn thành xong thì thực thi theo quy định tại Nghị định này.

3. Bãi bỏ toàn bộ những văn bản quy phạm pháp lý sau:

a) Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của nhà nước quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành công chức;

b) Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của nhà nước sửa đổi một số trong những điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của nhà nước quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành công chức;

c) Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng nhà nước về việc phát hành quy định chỉ định, chỉ định lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cán bộ công chức lãnh đạo.

4. Bãi bỏ một phần những văn bản quy phạm pháp lý sau:

a) Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực thi chính sách hợp đồng một số trong những loại việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước, cty sự nghiệp công lập;

b) Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của nhà nước quy định những người dân là công chức.

Điều 79. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực thi

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, người đứng đầu tổ chức triển khai do nhà nước, Thủ tướng nhà nước xây dựng mà không phải là cty sự nghiệp công lập, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW có trách nhiệm chỉ huy người đứng đầu những cty, tổ chức triển khai thuộc phạm vi quản trị và vận hành khi tuyển dụng, sử dụng, quản trị và vận hành công chức phải thực thi đúng quy định tại Nghị định này và những quy định khác có tương quan.

2. Trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có vi phạm trong công tác thao tác tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành công chức thì tùy từng tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, cấp có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, xử lý vi phạm theo quy định của Đảng và của pháp lý.

Điều 80. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW và những cty, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan phụ trách thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Văn phòng quản trị nước;– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;– Văn phòng Quốc hội;– Tòa án nhân dân tối cao;– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;– Kiểm toán Nhà nước;– Ủy ban Giám sát tài chính QG;– Ngân hàng Chính sách xã hội;– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;– Cơ quan TW của những đoàn thể;– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TĐT, những Vụ, Cục, cty trực thuộc, Công báo;– Lưu: Văn thư, TCCV (2).

TM. CHÍNH PHỦTHỦ TƯỚNGNguyễn Xuân Phúc


Bạn đang tìm hiểu thêm post Nghị định 138/2020/NĐ-CP 2022

Với việc Bạn xem postt Nghị định 138/2020/NĐ-CP New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Nghị định 138/2020/NĐ-CP Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Nghị định 138/2020/NĐ-CP Free mà chưa tồn tại link thì để lại comment hoặc Join Groups zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Nghị #định #1382020NĐCP