0765562555

Nghị định 89/2020/NĐ-CP

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Nghị định 89/2020/NĐ-CP Mới nhất 2022 được update : 2021-09-10 11:21:21

3185

Xin chàoNgày 04/08/2020, nhà nước đã phát hành Nghị định 89/2020/NĐ-CP quy định về hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, không tổ chức triển khai cty BHXH huyện tại cty hành đó đó là thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa phận. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Tổng Giám đốc và không thật 05 Phó Tổng Giám đốc. Nội dung rõ ràng mời những ban cùng tìm hiểu thêm và tải Nghị định tại đây.

CHÍNH PHỦ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 89/2020/NĐ-CP

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 04 tháng 8 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH 89/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm năm trước đó;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm năm trước đó;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm trước đó đó;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm năm ngoái;

Căn cứ Nghị định số 10/năm trong năm này/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 02 năm năm trong năm này của nhà nước quy định về cơ quan thuộc nhà nước và Nghị định số 47/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 10/năm trong năm này/NĐ-CP;

Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

nhà nước phát hành Nghị định quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Chương I

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Điều 1. Vị trí và hiệu suất cao

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc nhà nước có hiệu suất cao tổ chức triển khai thực thi những chính sách, chủ trương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức triển khai thu, chi chính sách bảo hiểm thất nghiệp; quản trị và vận hành và sử dụng những quỹ: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam mang tên thanh toán giao dịch thanh toán quốc tế tiếng Anh là Viet Nam Social Security, viết tắt là VSS.

3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu sự quản trị và vận hành nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế; của Bộ Tài chính về chính sách tài chính riêng với những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Xây dựng, trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước kế hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, thường niên và những dự án công trình bất Động sản, đề án khác của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thuộc thẩm quyền quyết định hành động của nhà nước, Thủ tướng nhà nước và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch, kế hoạch, dự án công trình bất Động sản, đề án sau khoản thời hạn được phê duyệt.

3. Về tổ chức triển khai thực thi chủ trương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế:

a) Ban hành văn bản hướng dẫn về thủ tục, trình độ, trách nhiệm thực thi việc xử lý và xử lý chính sách, chủ trương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế; về thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý; phát hành những văn bản riêng không liên quan gì đến nhau và văn bản quản trị và vận hành nội bộ ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

b) Xem xét, xử lý và xử lý việc tính thời hạn công tác thao tác riêng với những người lao động không hề hồ sơ gốc thể hiện thời hạn thao tác trong khu vực nhà nước trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1995 theo phía dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

c) Tổ chức thực thi công tác thao tác thông tin, tuyên truyền, phổ cập những chính sách, chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

d) Xác định, khai thác và quản trị và vận hành đối tượng người dùng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; tổ chức triển khai khai thác, Đk và quản trị và vận hành đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý;

đ) Ban hành mẫu thẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mẫu hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và tổ chức triển khai cấp thẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho những người dân tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp lý;

e) Tổ chức thu hoặc ủy quyền cho tổ chức triển khai dịch vụ thu những khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của những cty, cty, tổ chức triển khai, người tiêu dùng lao động và thành viên theo quy định của pháp lý. Tiếp nhận những khoản kinh phí góp vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước chuyển sang để chi những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý;

g) Tiếp nhận hồ sơ, xử lý và xử lý những chính sách ốm đau, thai sản; tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất; dưỡng sức phục hồi sức mạnh thể chất sau ốm đau, thai sản và sau khoản thời hạn điều trị tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp; khám, chữa bệnh theo quy định của pháp lý;

h) Tổ chức hoặc ủy quyền cho tổ chức triển khai dịch vụ chi trả những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý;

i) Tổ chức ký hợp đồng với những cơ sở khám, chữa bệnh có đủ Đk, tiêu chuẩn trình độ, kỹ thuật; kiểm tra, giám sát thực thi hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; tổ chức triển khai thực thi giám định bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý bảo hiểm y tế; bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và chống lạm dụng, trục lợi chính sách bảo hiểm y tế;

k) Kiểm tra việc đóng, trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế riêng với cơ quan, cty, tổ chức triển khai sử dụng lao động, thành viên; từ chối việc đóng và yêu cầu chi trả những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định của pháp lý;

l) Lưu trữ hồ sơ của đối tượng người dùng tham gia và hưởng những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý;

m) Thực hiện những giải pháp nhằm mục đích hạn chế tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

n) Cung cấp khá đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng những chính sách, thủ tục thực thi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế khi người lao động, người tiêu dùng lao động hoặc tổ chức triển khai công đoàn yêu cầu. Cung cấp khá đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin tương quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Về quản trị và vận hành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế:

a) Quản lý và sử dụng những quỹ bảo hiểm xã hội, gồm có: quỹ hưu trí và tử tuất, quỹ bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp; quỹ ốm đau và thai sản; quỹ bảo hiểm thất nghiệp; quỹ bảo hiểm y tế theo nguyên tắc triệu tập thống nhất, công khai minh bạch, minh bạch, đúng mục tiêu theo quy định của pháp lý; tổ chức triển khai hạch toán những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý;

b) Hằng năm, xây dựng và tổ chức triển khai thực thi phương án góp vốn đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế sau khoản thời hạn được Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội phê duyệt; thực thi quản trị và vận hành rủi ro không mong muốn góp vốn đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý.

5. Thực hiện trách nhiệm khác về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn về trình độ, trách nhiệm riêng với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an; phối phù thích hợp với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an quản trị và vận hành việc thực thi công tác thao tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

b) Tập huấn và hướng dẫn trách nhiệm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

c) Quyết định và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch cải cách hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo tiềm năng, yêu cầu, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của nhà nước và sự chỉ huy của Thủ tướng nhà nước; thực thi cơ chế một cửa liên thông trong xử lý và xử lý chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

d) Tổ chức thực thi thanh toán giao dịch thanh toán điện tử trong nghành nghề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý;

đ) Tổ chức thực thi việc tương hỗ, giải đáp, tư vấn chủ trương pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

e) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý; khởi kiện vụ dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ quyền lợi công cộng, quyền lợi nhà nước trong nghành nghề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Khi phát hiện hành vi có tín hiệu tội phạm trong nghành nghề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của Bộ luật Hình sự, cơ quan bảo hiểm xã hội gửi văn bản kiến nghị khởi tố kèm theo chứng cứ, tài liệu có tương quan đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để xem xét, khởi tố theo quy định của pháp lý.

6. Thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý; tổ chức triển khai thực thi những hiệp định tuy nhiên phương, đa phương về bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi hiệu suất cao, trách nhiệm của ngành bảo hiểm xã hội theo quy định.

8. Về tổ chức triển khai cỗ máy, tài chính, tài sản:

a) Quản lý tổ chức triển khai cỗ máy, biên chế công chức, vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp và số người thao tác trong cty sự nghiệp công lập; quyết định hành động luân chuyển, nghỉ hưu, điều động, chỉ định, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chính sách chủ trương đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tuyển dụng, sử dụng và chính sách tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp lý;

b) Quản lý tài chính, tài sản của khối mạng lưới hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tổ chức triển khai thực thi công tác thao tác thống kê, kế toán về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý;

c) Thực hiện công tác thao tác truy thuế kiểm toán nội bộ những cty thuộc khối mạng lưới hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của pháp lý và quy định truy thuế kiểm toán nội bộ của cty;

d) Tổ chức thực thi công tác thao tác thi đua, khen thưởng riêng với những cty thuộc khối mạng lưới hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

9. Tổ chức nghiên cứu và phân tích, ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong thống kê và quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

10. Định kỳ 6 tháng văn bản báo cáo giải trình Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội về tình hình thực thi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thực hiện chính sách văn bản báo cáo giải trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế theo quy định của pháp lý.

11. Thực hiện những trách nhiệm, quyền hạn khác do nhà nước, Thủ tướng nhà nước giao và theo quy định của pháp lý.

Điều 3. Hệ thống tổ chức triển khai

Bảo hiểm xã hội Việt Nam được tổ chức triển khai và quản trị và vận hành theo khối mạng lưới hệ thống dọc, triệu tập, thống nhất từ TW đến địa phương, gồm có:

1. Ở TW là Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW là Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW (sau này gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

3. Ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc TW là Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc TW (sau này gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện) trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

4. Không tổ chức triển khai cty Bảo hiểm xã hội huyện tại cty hành đó đó là thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, nơi có trụ sở Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh đóng trên địa phận.

Điều 4. Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Tổng Giám đốc và không thật 05 Phó Tổng Giám đốc.

2. Tổng Giám đốc là người đứng đầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam, do Thủ tướng nhà nước chỉ định, miễn nhiệm, không bổ nhiệm theo đề xuất kiến nghị của Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội. Tổng Giám đốc phụ trách trước nhà nước, Thủ tướng nhà nước, Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội và thành viên nhà nước được phân công phụ trách Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tổ chức triển khai thực thi những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; quản trị và vận hành và sử dụng những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý và thực thi trách nhiệm quy định tại Điều 2 Nghị định này.

3. Các Phó Tổng Giám đốc do Thủ tướng nhà nước chỉ định, miễn nhiệm, không bổ nhiệm theo đề xuất kiến nghị của Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội và Tổng Giám đốc; được Tổng Giám đốc phân công chỉ huy một số trong những nghành công tác thao tác và phụ trách trước Tổng Giám đốc về trách nhiệm được phân công. Khi Tổng Giám đốc vắng mặt, một Phó Tổng Giám đốc được Tổng Giám đốc ủy nhiệm lãnh đạo, điều hành quản lý hoạt động và sinh hoạt giải trí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

4. Chế độ thao tác và trách nhiệm, quyền hạn của Tổng Giám đốc:

a) Tổng Giám đốc thao tác theo chính sách Thủ trưởng, bảo vệ nguyên tắc triệu tập dân chủ; phát hành quy định thao tác, chính sách thông tin, văn bản báo cáo giải trình của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chỉ huy, kiểm tra việc thực thi quy định đó;

b) Tổng Giám đốc phân công hoặc ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc xử lý và xử lý những yếu tố thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc phụ trách về quyết định hành động của Phó Tổng Giám đốc được phân công hoặc ủy quyền xử lý và xử lý;

c) Tổng Giám đốc có trách nhiệm sẵn sàng sẵn sàng những nội dung quy định tại khoản 5 Điều 10 Nghị định này để văn bản báo cáo giải trình Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội xem xét trải qua và tổ chức triển khai thực thi những nghị quyết của Hội đồng quản trị và vận hành;

d) Tổng Giám đốc phụ trách trước pháp lý khi để xẩy ra thâm hụt quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế do quản trị và vận hành, điều hành quản lý của tớ trong việc thu nộp, chi trả những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và quản trị và vận hành, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng theo quy định của pháp lý;

đ) Tổng Giám đốc quy định rõ ràng tiêu chuẩn chức vụ và quy trình chỉ định, miễn nhiệm những chức vụ lãnh đạo quản trị và vận hành trong khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của pháp lý;

e) Tổng Giám đốc quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai, giao biên chế, chỉ định, miễn nhiệm, không bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu những tổ chức triển khai thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc những cty trình độ giúp việc Tổng Giám đốc và quyết định hành động số lượng cấp phó của những phòng thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh. Căn cứ vào tình hình của mỗi địa phương, Tổng Giám đốc quyết định hành động số lượng Phó Giám đốc cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo không vượt quá số lượng quy định tại khoản 2 Điều 6 và khoản 4 Điều 7 Nghị định.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức triển khai của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở TW

1. Vụ Tài chính – Kế toán.

2. Vụ Hợp tác quốc tế.

3. Vụ Thanh tra – Kiểm tra.

4. Vụ Thi đua – Khen thưởng.

5. Vụ Kế hoạch và Đầu tư.

6. Vụ Tổ chức cán bộ.

7. Vụ Pháp chế.

8. Vụ Quản lý góp vốn đầu tư quỹ.

9. Vụ Kiểm toán nội bộ.

10. Ban Thực hiện chủ trương bảo hiểm xã hội.

11. Ban Thực hiện chủ trương bảo hiểm y tế.

12. Ban Quản lý Thu – Sổ, Thẻ.

13. Văn phòng (có đại diện thay mặt thay mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh).

14. Viện Khoa học bảo hiểm xã hội.

15. Trung tâm Truyền thông.

16. Trung tâm Công nghệ thông tin.

17. Trung tâm Lưu trữ.

18. Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến.

19. Trung tâm Dịch Vụ TM tương hỗ, chăm sóc người tiêu dùng.

20. Trường Đào tạo trách nhiệm bảo hiểm xã hội.

21. Tạp chí Bảo hiểm xã hội.

Các cty quy định từ khoản 1 đến khoản 13 Điều này là những cty trình độ giúp việc Tổng Giám đốc, những tổ chức triển khai quy định từ khoản 14 đến khoản 21 là những cty sự nghiệp trực thuộc.

Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Tài chính – Kế toán, Ban Thực hiện chủ trương bảo hiểm xã hội, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kiểm toán nội bộ có 4 phòng; Ban Thực hiện chủ trương bảo hiểm y tế, Vụ Thanh tra – Kiểm tra có 5 phòng; Ban Quản lý Thu – Sổ, Thẻ có 6 phòng; Văn phòng có 9 phòng, gồm có đại diện thay mặt thay mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Số lượng cấp phó của người đứng đầu những tổ chức triển khai thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số lượng Phó Trưởng phòng thuộc cty trình độ giúp việc Tổng Giám đốc đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 47/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 10/năm trong năm này/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 02 năm năm trong năm này của nhà nước quy định về cơ quan thuộc nhà nước.

Người đứng đầu những cty sự nghiệp trực thuộc chỉ định, miễn nhiệm, không bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng những phòng trực thuộc theo tiêu chuẩn chức vụ do cơ quan có thẩm quyền phát hành và tuân thủ quy trình chỉ định, miễn nhiệm cán bộ do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hành, số lượng Phó Trưởng phòng những phòng trực thuộc đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 47/2019/NĐ-CP.

Điều 6. Bảo hiểm xã hội tỉnh

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, thông tin tài khoản và trụ sở riêng; có những phòng hiệu suất cao trực thuộc.

2. Tổng Giám đốc quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai, biên chế, chỉ định, miễn nhiệm, không bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc và quy định kinh phí góp vốn đầu tư hoạt động và sinh hoạt giải trí của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Số lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh trung bình không thật 03 người.

3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ định, miễn nhiệm, không bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh theo tiêu chuẩn chức vụ và quy trình chỉ định, miễn nhiệm cán bộ do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hành.

4. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phụ trách quản trị và vận hành và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sản thuộc phạm vi Bảo hiểm xã hội tỉnh quản trị và vận hành theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 7. Bảo hiểm xã hội huyện

1. Bảo hiểm xã hội huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu, thông tin tài khoản và trụ sở riêng.

2. Tổng Giám đốc quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai, biên chế và quy định kinh phí góp vốn đầu tư hoạt động và sinh hoạt giải trí của Bảo hiểm xã hội huyện.

3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh vị trí căn cứ vào tình hình thực tiễn để xây dựng những Tổ trách nhiệm ở Bảo hiểm xã hội huyện trên cơ sở nguyên tắc xây dựng Tổ trách nhiệm do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hành.

4. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ định, miễn nhiệm, không bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện; Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng những Tổ trách nhiệm thuộc Bảo hiểm xã hội huyện theo tiêu chuẩn chức vụ và quy trình chỉ định, miễn nhiệm cán bộ do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hành. Số lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện trung bình không thật 02 người.

5. Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện phụ trách quản trị và vận hành viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc phạm vi Bảo hiểm xã hội huyện quản trị và vận hành theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, MỐI QUAN HỆ GIỮA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VỚI CÁC BỘ, NGÀNH, CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC Ở ĐỊA PHƯƠNG

Điều 8. Trách nhiệm, quan hệ giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với những bộ, ngành

1. Đối với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

a) Đề xuất việc xây dựng, sửa đổi, tương hỗ update chính sách, chủ trương về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp;

b) Kiến nghị thanh tra, kiểm tra, xử lý những tổ chức triển khai, thành viên trong việc thực thi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp lý;

c) Chịu sự thanh tra, kiểm tra của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc thực thi những quy định của pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp;

d) Báo cáo định kỳ hằng năm và văn bản báo cáo giải trình đột xuất về tình hình thực thi chính sách, chủ trương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; tình hình thu, chi và quản trị và vận hành, sử dụng những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Đối với Bộ Y tế:

a) Đề xuất việc xây dựng, sửa đổi, tương hỗ update chính sách, chủ trương về bảo hiểm y tế;

b) Tham gia xác lập mức đóng, phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người khám, chữa bệnh theo chính sách bảo hiểm y tế và cơ chế chi trả ngân sách khám, chữa bệnh; giá dịch vụ y tế, khuôn khổ thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế;

c) Kiến nghị thanh tra, kiểm tra, xử lý những tổ chức triển khai, thành viên trong việc thực thi bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý;

d) Chịu sự thanh tra, kiểm tra của Bộ Y tế trong việc thực thi những quy định của pháp lý về bảo hiểm y tế;

đ) Báo cáo định kỳ hằng năm và văn bản báo cáo giải trình đột xuất về tình hình thực thi chính sách, chủ trương bảo hiểm y tế; tình hình thu, chi và quản trị và vận hành, sử dụng những quỹ bảo hiểm y tế.

3. Đối với Bộ Tài chính:

a) Đề xuất việc xây dựng, sửa đổi, tương hỗ update chính sách tài chính riêng với những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và cơ chế tài chính vận dụng riêng với Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

b) Chịu sự thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài chính trong việc thực thi những quy định của pháp lý về chính sách tài chính riêng với những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

c) Báo cáo định kỳ hằng năm và văn bản báo cáo giải trình đột xuất về tình hình thu, chi và quản trị và vận hành, sử dụng những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

4. Tham gia, phối phù thích hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế thực thi quản trị và vận hành về thu, chi, bảo toàn, tăng trưởng và cân đối quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

5. Chủ trì, phối phù thích hợp với những bộ, ngành thực thi công tác thao tác thông tin, tuyên truyền, phổ cập chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế nhằm mục đích bảo vệ thực thi nghiêm những quy định của pháp lý và tăng trưởng đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Điều 9. Trách nhiệm, quan hệ giữa Bảo hiểm xã hội những cấp với những cty, tổ chức triển khai ở địa phương

1. Chủ trì, phối phù thích hợp với những cty nhà nước, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai xã hội, với những bên tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để xử lý và xử lý những yếu tố tương quan đến việc thực thi những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý.

2. Phối phù thích hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm tra, thanh tra trong nghành nghề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế khi có yêu cầu; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

3. Chủ trì, phối phù thích hợp với cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai xã hội trên địa phận thực thi công tác thao tác thông tin, tuyên truyền, phổ cập chủ trương pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế nhằm mục đích ngày càng tăng đối tượng người dùng tham gia và bảo vệ thực thi nghiêm những quy định của pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế .

4. Phối phù thích hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và cơ quan nhà nước khác trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu tăng trưởng đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và tăng trưởng đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên cơ sở kế hoạch nêu lên.

5. Phối phù thích hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và những cty, tổ chức triển khai ở địa phương xử lý yếu tố trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; trong trường hợp thiết yếu văn bản báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực thi giải pháp thiết yếu để xử lý yếu tố trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế nhằm mục đích bảo vệ quyền và quyền lợi chính đáng về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của người lao động.

6. Phối phù thích hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và những cty có tương quan văn bản báo cáo giải trình Bảo hiểm xã hội Việt Nam xử lý và xử lý quyền lợi về bảo hiểm xã hội riêng với những người lao động có thời hạn công tác thao tác trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1995.

7. Định kỳ 06 tháng được cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về lao động ở địa phương phục vụ thông tin về tình hình sử dụng và thay đổi lao động trên địa phận. Được cơ quan thuế phục vụ mã số thuế của tổ chức triển khai, thành viên; định kỳ hằng năm phục vụ thông tin về ngân sách tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức triển khai.

8. Đề nghị những cty có thẩm quyền ở địa phương thực thi khảo sát lại những vụ tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp.

9. Báo cáo định kỳ hàng quý, 06 tháng, một năm và văn bản báo cáo giải trình đột xuất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình thực thi chính sách, chủ trương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tình hình trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Chương III

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều 10. Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội

1. Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội (sau này gọi là Hội đồng quản trị và vận hành) giúp nhà nước, Thủ tướng nhà nước chỉ huy, giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tư vấn về chủ trương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

2. Hội đồng quản trị và vận hành gồm đại diện thay mặt thay mặt lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và thành viên khác do nhà nước quy định.

3. Hội đồng quản trị và vận hành có quản trị, những Phó quản trị và những Ủy viên do Thủ tướng nhà nước chỉ định, miễn nhiệm, không bổ nhiệm theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị và vận hành là 05 năm.

4. Hội đồng quản trị và vận hành có Văn phòng giúp việc. Nhiệm vụ rõ ràng của Văn phòng giúp việc do Hội đồng quản trị và vận hành quy định.

5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị và vận hành:

a) Chỉ đạo xây dựng và trải qua kế hoạch tăng trưởng ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kế hoạch dài hạn, năm năm, hằng năm về thực thi những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, đề án bảo toàn và tăng trưởng những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trước lúc trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt; giám sát, kiểm tra Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực thi kế hoạch, kế hoạch, đề án sau khoản thời hạn được phê duyệt;

b) Giám sát, kiểm tra việc thực thi kế hoạch thu, chi, quản trị và vận hành và sử dụng những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Kiến nghị với những cty nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, tương hỗ update chính sách, chủ trương của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

c) Thông qua dự trù hằng năm về thu, chi những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; mức ngân sách quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trước lúc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động;

d) Thông qua những văn bản báo cáo giải trình hằng năm về việc thực thi những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; tình hình quản trị và vận hành và sử dụng những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trước lúc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình cơ quan có thẩm quyền;

đ) Quyết định và phụ trách trước nhà nước về những hình thức góp vốn đầu tư và cơ cấu tổ chức triển khai góp vốn đầu tư của những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên cơ sở đề xuất kiến nghị của Tổng Giám đốc;

e) Thành viên của Hội đồng quản trị và vận hành là người đại diện thay mặt thay mặt của cục, ngành phụ trách văn bản báo cáo giải trình về những nội dung tương quan với Bộ trưởng bộ, ngành đó;

g) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, tương hỗ update chính sách, chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kế hoạch tăng trưởng của ngành; kiện toàn khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; cơ chế quản trị và vận hành và sử dụng những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

h) Đề nghị Thủ tướng nhà nước chỉ định, miễn nhiệm, không bổ nhiệm Tổng Giám đốc và những Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 11. Chế độ thao tác của Hội đồng quản trị và vận hành

1. Hội đồng quản trị và vận hành thao tác theo chính sách tập thể; họp thường kỳ 3 tháng một lần để xem xét và quyết định hành động những yếu tố thuộc trách nhiệm, quyền hạn quy định tại khoản 5 Điều 10 Nghị định này. Đối với một số trong những yếu tố không nhất thiết phải thảo luận tại cuộc họp thì quản trị Hội đồng quản trị và vận hành gửi văn bản lấy ý kiến từng thành viên Hội đồng quản trị và vận hành. Hội đồng quản trị và vận hành trọn vẹn có thể họp không bình thường để xử lý và xử lý những yếu tố cấp bách khi quản trị Hội đồng quản trị và vận hành hoặc Tổng Giám đốc hoặc trên 50% tổng số thành viên Hội đồng quản trị và vận hành đề xuất kiến nghị.

2. quản trị Hội đồng quản trị và vận hành hoặc Phó quản trị Hội đồng quản trị và vận hành được quản trị Hội đồng quản trị và vận hành ủy quyền có trách nhiệm triệu tập và chủ trì cuộc họp của Hội đồng quản trị và vận hành. Nội dung và những tài liệu cuộc họp phải gửi đến những thành viên Hội đồng quản trị và vận hành trước thời điểm ngày họp tối thiểu là 5 ngày thao tác. Các thành viên Hội đồng quản trị và vận hành có trách nhiệm nghiên cứu và phân tích, sẵn sàng sẵn sàng để góp phần ý kiến vào quy trình thảo luận và ra Nghị quyết của Hội đồng quản trị và vận hành.

3. Cuộc họp của Hội đồng quản trị và vận hành được tiến hành khi có tối thiểu hai phần ba thành viên Hội đồng quản trị và vận hành tham gia. Nghị quyết của Hội đồng quản trị và vận hành phải được trên 50% tổng số thành viên Hội đồng quản trị và vận hành biểu quyết tán thành. Đối với những thành viên vắng mặt được gửi lấy ý kiến tham gia bằng văn bản. Trường hợp số thành viên biểu quyết đồng ý và khước từ bằng nhau thì quyết định hành động theo ý kiến của quản trị Hội đồng quản trị và vận hành. Những yếu tố chưa thống nhất ý kiến Một trong những thành viên Hội đồng quản trị và vận hành thì quản trị Hội đồng quản trị và vận hành văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước quyết định hành động. Thành viên Hội đồng quản trị và vận hành có quyền bảo lưu ý kiến của tớ.

4. Khi bàn về nội dung việc làm tương quan đến những bộ, ngành và những cty thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì Hội đồng quản trị và vận hành mời lãnh đạo bộ, ngành đó và Thủ trưởng cty thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự họp. Lãnh đạo những cty, cty tương quan được mời dự họp có quyền được phát biểu ý kiến, nhưng không tham gia biểu quyết.

5. Nghị quyết của Hội đồng quản trị và vận hành được gửi đến những thành viên Hội đồng quản trị và vận hành và Tổng Giám đốc để tổ chức triển khai thực thi.

6. Thành viên Hội đồng quản trị và vận hành có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc phục vụ thông tin, tài liệu về những nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng quản trị và vận hành. Tổng Giám đốc có trách nhiệm phục vụ kịp thời, khá đầy đủ và đúng chuẩn những thông tin và tài liệu về những nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng quản trị và vận hành theo yêu cầu của những thành viên Hội đồng quản trị và vận hành.

7. Hằng năm, Hội đồng quản trị và vận hành văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước về tình hình và kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội đồng quản trị và vận hành.

8. Kinh phí hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội đồng quản nguyên do Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo vệ. Địa điểm thao tác của Hội đồng quản trị và vận hành, Phó quản trị thường trực và Văn phòng giúp việc của Hội đồng quản nguyên do Bảo hiểm xã hội Việt Nam sắp xếp. Hội đồng quản trị và vận hành sử dụng con dấu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để hoạt động và sinh hoạt giải trí.

9. Các thành viên Hội đồng quản trị và vận hành sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của cục, ngành mình để giúp việc. Thành viên Hội đồng quản trị và vận hành được hưởng chính sách thù lao do nhà nước quy định.

Chương IV

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành và lao lý chuyển tiếp

1. Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày 20 tháng 9 năm 2020.

2. Nghị định số 01/năm trong năm này/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm năm trong năm này của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hết hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành.

3. Khoản 7 Điều 23 Nghị định số 115/năm ngoái/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc hết hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành.

4. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm:

a) Rà soát, sắp xếp những cty trực thuộc và những phòng của những cty trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo vệ tinh gọn tổ chức triển khai cỗ máy, tinh giản biên chế theo những Nghị quyết của Đảng và Chương trình hành vi của nhà nước thực thi những Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII;

b) Sắp xếp giảm 63 đầu mối cấp phòng của 63 Bảo hiểm xã hội tỉnh trong quy trình 2021 – 2025;

c) Sắp xếp giảm Bảo hiểm xã hội huyện theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về việc sắp xếp những cty hành chính cấp huyện và cấp xã và Nghị quyết số 653/2019/UBTWQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp những cty hành chính cấp huyện, cấp xã trong quy trình 2019 – 2021.

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Hội đồng quản trị và vận hành Bảo hiểm xã hội và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phụ trách thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Văn phòng quản trị nước;– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;– Văn phòng Quốc hội;– Tòa án nhân dân tối cao;– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;– Kiểm toán Nhà nước;– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;– Ngân hàng Chính sách xã hội;– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;– Cơ quan TW của những đoàn thể;– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, cty trực thuộc Công báo;– Lưu: VT, TCCV (3b).

TM. CHÍNH PHỦTHỦ TƯỚNGNguyễn Xuân Phúc

Ngày thứ tư/08/2020, nhà nước đã phát hành Nghị định 89/2020/NĐ-CP quy định về hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, không tổ chức triển khai cty BHXH huyện tại cty hành đó đó là thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa phận. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Tổng Giám đốc và không thật 05 Phó Tổng Giám đốc. Nội dung rõ ràng mời những ban cùng tìm hiểu thêm và tải Nghị định tại đây.

CHÍNH PHỦ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 89/2020/NĐ-CP

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 04 tháng 8 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH 89/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm năm trước đó;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm năm trước đó;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm trước đó đó;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm năm ngoái;

Căn cứ Nghị định số 10/năm trong năm này/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 02 năm năm trong năm này của nhà nước quy định về cơ quan thuộc nhà nước và Nghị định số 47/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 10/năm trong năm này/NĐ-CP;

Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

nhà nước phát hành Nghị định quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Chương I

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Điều 1. Vị trí và hiệu suất cao

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc nhà nước có hiệu suất cao tổ chức triển khai thực thi những chính sách, chủ trương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức triển khai thu, chi chính sách bảo hiểm thất nghiệp; quản trị và vận hành và sử dụng những quỹ: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam mang tên thanh toán giao dịch thanh toán quốc tế tiếng Anh là Viet Nam Social Security, viết tắt là VSS.

3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu sự quản trị và vận hành nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế; của Bộ Tài chính về chính sách tài chính riêng với những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Xây dựng, trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước kế hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, thường niên và những dự án công trình bất Động sản, đề án khác của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thuộc thẩm quyền quyết định hành động của nhà nước, Thủ tướng nhà nước và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch, kế hoạch, dự án công trình bất Động sản, đề án sau khoản thời hạn được phê duyệt.

3. Về tổ chức triển khai thực thi chủ trương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế:

a) Ban hành văn bản hướng dẫn về thủ tục, trình độ, trách nhiệm thực thi việc xử lý và xử lý chính sách, chủ trương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế; về thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý; phát hành những văn bản riêng không liên quan gì đến nhau và văn bản quản trị và vận hành nội bộ ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

b) Xem xét, xử lý và xử lý việc tính thời hạn công tác thao tác riêng với những người lao động không hề hồ sơ gốc thể hiện thời hạn thao tác trong khu vực nhà nước trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1995 theo phía dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

c) Tổ chức thực thi công tác thao tác thông tin, tuyên truyền, phổ cập những chính sách, chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

d) Xác định, khai thác và quản trị và vận hành đối tượng người dùng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; tổ chức triển khai khai thác, Đk và quản trị và vận hành đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý;

đ) Ban hành mẫu thẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mẫu hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và tổ chức triển khai cấp thẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho những người dân tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp lý;

e) Tổ chức thu hoặc ủy quyền cho tổ chức triển khai dịch vụ thu những khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của những cty, cty, tổ chức triển khai, người tiêu dùng lao động và thành viên theo quy định của pháp lý. Tiếp nhận những khoản kinh phí góp vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước chuyển sang để chi những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý;

g) Tiếp nhận hồ sơ, xử lý và xử lý những chính sách ốm đau, thai sản; tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất; dưỡng sức phục hồi sức mạnh thể chất sau ốm đau, thai sản và sau khoản thời hạn điều trị tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp; khám, chữa bệnh theo quy định của pháp lý;

h) Tổ chức hoặc ủy quyền cho tổ chức triển khai dịch vụ chi trả những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý;

i) Tổ chức ký hợp đồng với những cơ sở khám, chữa bệnh có đủ Đk, tiêu chuẩn trình độ, kỹ thuật; kiểm tra, giám sát thực thi hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; tổ chức triển khai thực thi giám định bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý bảo hiểm y tế; bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và chống lạm dụng, trục lợi chính sách bảo hiểm y tế;

k) Kiểm tra việc đóng, trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế riêng với cơ quan, cty, tổ chức triển khai sử dụng lao động, thành viên; từ chối việc đóng và yêu cầu chi trả những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định của pháp lý;

l) Lưu trữ hồ sơ của đối tượng người dùng tham gia và hưởng những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý;

m) Thực hiện những giải pháp nhằm mục đích hạn chế tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

n) Cung cấp khá đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng những chính sách, thủ tục thực thi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế khi người lao động, người tiêu dùng lao động hoặc tổ chức triển khai công đoàn yêu cầu. Cung cấp khá đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin tương quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Về quản trị và vận hành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế:

a) Quản lý và sử dụng những quỹ bảo hiểm xã hội, gồm có: quỹ hưu trí và tử tuất, quỹ bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp; quỹ ốm đau và thai sản; quỹ bảo hiểm thất nghiệp; quỹ bảo hiểm y tế theo nguyên tắc triệu tập thống nhất, công khai minh bạch, minh bạch, đúng mục tiêu theo quy định của pháp lý; tổ chức triển khai hạch toán những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý;

b) Hằng năm, xây dựng và tổ chức triển khai thực thi phương án góp vốn đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế sau khoản thời hạn được Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội phê duyệt; thực thi quản trị và vận hành rủi ro không mong muốn góp vốn đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý.

5. Thực hiện trách nhiệm khác về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn về trình độ, trách nhiệm riêng với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an; phối phù thích hợp với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an quản trị và vận hành việc thực thi công tác thao tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

b) Tập huấn và hướng dẫn trách nhiệm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

c) Quyết định và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch cải cách hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo tiềm năng, yêu cầu, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của nhà nước và sự chỉ huy của Thủ tướng nhà nước; thực thi cơ chế một cửa liên thông trong xử lý và xử lý chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

d) Tổ chức thực thi thanh toán giao dịch thanh toán điện tử trong nghành nghề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý;

đ) Tổ chức thực thi việc tương hỗ, giải đáp, tư vấn chủ trương pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

e) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý; khởi kiện vụ dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ quyền lợi công cộng, quyền lợi nhà nước trong nghành nghề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Khi phát hiện hành vi có tín hiệu tội phạm trong nghành nghề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của Bộ luật Hình sự, cơ quan bảo hiểm xã hội gửi văn bản kiến nghị khởi tố kèm theo chứng cứ, tài liệu có tương quan đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để xem xét, khởi tố theo quy định của pháp lý.

6. Thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý; tổ chức triển khai thực thi những hiệp định tuy nhiên phương, đa phương về bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi hiệu suất cao, trách nhiệm của ngành bảo hiểm xã hội theo quy định.

8. Về tổ chức triển khai cỗ máy, tài chính, tài sản:

a) Quản lý tổ chức triển khai cỗ máy, biên chế công chức, vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp và số người thao tác trong cty sự nghiệp công lập; quyết định hành động luân chuyển, nghỉ hưu, điều động, chỉ định, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chính sách chủ trương đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tuyển dụng, sử dụng và chính sách tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp lý;

b) Quản lý tài chính, tài sản của khối mạng lưới hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tổ chức triển khai thực thi công tác thao tác thống kê, kế toán về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý;

c) Thực hiện công tác thao tác truy thuế kiểm toán nội bộ những cty thuộc khối mạng lưới hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của pháp lý và quy định truy thuế kiểm toán nội bộ của cty;

d) Tổ chức thực thi công tác thao tác thi đua, khen thưởng riêng với những cty thuộc khối mạng lưới hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

9. Tổ chức nghiên cứu và phân tích, ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong thống kê và quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

10. Định kỳ 6 tháng văn bản báo cáo giải trình Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội về tình hình thực thi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thực hiện chính sách văn bản báo cáo giải trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế theo quy định của pháp lý.

11. Thực hiện những trách nhiệm, quyền hạn khác do nhà nước, Thủ tướng nhà nước giao và theo quy định của pháp lý.

Điều 3. Hệ thống tổ chức triển khai

Bảo hiểm xã hội Việt Nam được tổ chức triển khai và quản trị và vận hành theo khối mạng lưới hệ thống dọc, triệu tập, thống nhất từ TW đến địa phương, gồm có:

1. Ở TW là Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW là Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW (sau này gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

3. Ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc TW là Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc TW (sau này gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện) trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

4. Không tổ chức triển khai cty Bảo hiểm xã hội huyện tại cty hành đó đó là thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, nơi có trụ sở Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh đóng trên địa phận.

Điều 4. Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Tổng Giám đốc và không thật 05 Phó Tổng Giám đốc.

2. Tổng Giám đốc là người đứng đầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam, do Thủ tướng nhà nước chỉ định, miễn nhiệm, không bổ nhiệm theo đề xuất kiến nghị của Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội. Tổng Giám đốc phụ trách trước nhà nước, Thủ tướng nhà nước, Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội và thành viên nhà nước được phân công phụ trách Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tổ chức triển khai thực thi những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; quản trị và vận hành và sử dụng những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý và thực thi trách nhiệm quy định tại Điều 2 Nghị định này.

3. Các Phó Tổng Giám đốc do Thủ tướng nhà nước chỉ định, miễn nhiệm, không bổ nhiệm theo đề xuất kiến nghị của Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội và Tổng Giám đốc; được Tổng Giám đốc phân công chỉ huy một số trong những nghành công tác thao tác và phụ trách trước Tổng Giám đốc về trách nhiệm được phân công. Khi Tổng Giám đốc vắng mặt, một Phó Tổng Giám đốc được Tổng Giám đốc ủy nhiệm lãnh đạo, điều hành quản lý hoạt động và sinh hoạt giải trí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

4. Chế độ thao tác và trách nhiệm, quyền hạn của Tổng Giám đốc:

a) Tổng Giám đốc thao tác theo chính sách Thủ trưởng, bảo vệ nguyên tắc triệu tập dân chủ; phát hành quy định thao tác, chính sách thông tin, văn bản báo cáo giải trình của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chỉ huy, kiểm tra việc thực thi quy định đó;

b) Tổng Giám đốc phân công hoặc ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc xử lý và xử lý những yếu tố thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc phụ trách về quyết định hành động của Phó Tổng Giám đốc được phân công hoặc ủy quyền xử lý và xử lý;

c) Tổng Giám đốc có trách nhiệm sẵn sàng sẵn sàng những nội dung quy định tại khoản 5 Điều 10 Nghị định này để văn bản báo cáo giải trình Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội xem xét trải qua và tổ chức triển khai thực thi những nghị quyết của Hội đồng quản trị và vận hành;

d) Tổng Giám đốc phụ trách trước pháp lý khi để xẩy ra thâm hụt quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế do quản trị và vận hành, điều hành quản lý của tớ trong việc thu nộp, chi trả những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và quản trị và vận hành, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng theo quy định của pháp lý;

đ) Tổng Giám đốc quy định rõ ràng tiêu chuẩn chức vụ và quy trình chỉ định, miễn nhiệm những chức vụ lãnh đạo quản trị và vận hành trong khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của pháp lý;

e) Tổng Giám đốc quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai, giao biên chế, chỉ định, miễn nhiệm, không bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu những tổ chức triển khai thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc những cty trình độ giúp việc Tổng Giám đốc và quyết định hành động số lượng cấp phó của những phòng thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh. Căn cứ vào tình hình của mỗi địa phương, Tổng Giám đốc quyết định hành động số lượng Phó Giám đốc cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo không vượt quá số lượng quy định tại khoản 2 Điều 6 và khoản 4 Điều 7 Nghị định.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức triển khai của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở TW

1. Vụ Tài chính – Kế toán.

2. Vụ Hợp tác quốc tế.

3. Vụ Thanh tra – Kiểm tra.

4. Vụ Thi đua – Khen thưởng.

5. Vụ Kế hoạch và Đầu tư.

6. Vụ Tổ chức cán bộ.

7. Vụ Pháp chế.

8. Vụ Quản lý góp vốn đầu tư quỹ.

9. Vụ Kiểm toán nội bộ.

10. Ban Thực hiện chủ trương bảo hiểm xã hội.

11. Ban Thực hiện chủ trương bảo hiểm y tế.

12. Ban Quản lý Thu – Sổ, Thẻ.

13. Văn phòng (có đại diện thay mặt thay mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh).

14. Viện Khoa học bảo hiểm xã hội.

15. Trung tâm Truyền thông.

16. Trung tâm Công nghệ thông tin.

17. Trung tâm Lưu trữ.

18. Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến.

19. Trung tâm Dịch Vụ TM tương hỗ, chăm sóc người tiêu dùng.

20. Trường Đào tạo trách nhiệm bảo hiểm xã hội.

21. Tạp chí Bảo hiểm xã hội.

Các cty quy định từ khoản 1 đến khoản 13 Điều này là những cty trình độ giúp việc Tổng Giám đốc, những tổ chức triển khai quy định từ khoản 14 đến khoản 21 là những cty sự nghiệp trực thuộc.

Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Tài chính – Kế toán, Ban Thực hiện chủ trương bảo hiểm xã hội, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kiểm toán nội bộ có 4 phòng; Ban Thực hiện chủ trương bảo hiểm y tế, Vụ Thanh tra – Kiểm tra có 5 phòng; Ban Quản lý Thu – Sổ, Thẻ có 6 phòng; Văn phòng có 9 phòng, gồm có đại diện thay mặt thay mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Số lượng cấp phó của người đứng đầu những tổ chức triển khai thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số lượng Phó Trưởng phòng thuộc cty trình độ giúp việc Tổng Giám đốc đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 47/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 10/năm trong năm này/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 02 năm năm trong năm này của nhà nước quy định về cơ quan thuộc nhà nước.

Người đứng đầu những cty sự nghiệp trực thuộc chỉ định, miễn nhiệm, không bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng những phòng trực thuộc theo tiêu chuẩn chức vụ do cơ quan có thẩm quyền phát hành và tuân thủ quy trình chỉ định, miễn nhiệm cán bộ do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hành, số lượng Phó Trưởng phòng những phòng trực thuộc đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 47/2019/NĐ-CP.

Điều 6. Bảo hiểm xã hội tỉnh

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, thông tin tài khoản và trụ sở riêng; có những phòng hiệu suất cao trực thuộc.

2. Tổng Giám đốc quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai, biên chế, chỉ định, miễn nhiệm, không bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc và quy định kinh phí góp vốn đầu tư hoạt động và sinh hoạt giải trí của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Số lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh trung bình không thật 03 người.

3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ định, miễn nhiệm, không bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh theo tiêu chuẩn chức vụ và quy trình chỉ định, miễn nhiệm cán bộ do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hành.

4. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phụ trách quản trị và vận hành và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sản thuộc phạm vi Bảo hiểm xã hội tỉnh quản trị và vận hành theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 7. Bảo hiểm xã hội huyện

1. Bảo hiểm xã hội huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu, thông tin tài khoản và trụ sở riêng.

2. Tổng Giám đốc quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai, biên chế và quy định kinh phí góp vốn đầu tư hoạt động và sinh hoạt giải trí của Bảo hiểm xã hội huyện.

3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh vị trí căn cứ vào tình hình thực tiễn để xây dựng những Tổ trách nhiệm ở Bảo hiểm xã hội huyện trên cơ sở nguyên tắc xây dựng Tổ trách nhiệm do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hành.

4. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ định, miễn nhiệm, không bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện; Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng những Tổ trách nhiệm thuộc Bảo hiểm xã hội huyện theo tiêu chuẩn chức vụ và quy trình chỉ định, miễn nhiệm cán bộ do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hành. Số lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện trung bình không thật 02 người.

5. Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện phụ trách quản trị và vận hành viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc phạm vi Bảo hiểm xã hội huyện quản trị và vận hành theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, MỐI QUAN HỆ GIỮA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VỚI CÁC BỘ, NGÀNH, CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC Ở ĐỊA PHƯƠNG

Điều 8. Trách nhiệm, quan hệ giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với những bộ, ngành

1. Đối với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

a) Đề xuất việc xây dựng, sửa đổi, tương hỗ update chính sách, chủ trương về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp;

b) Kiến nghị thanh tra, kiểm tra, xử lý những tổ chức triển khai, thành viên trong việc thực thi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp lý;

c) Chịu sự thanh tra, kiểm tra của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc thực thi những quy định của pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp;

d) Báo cáo định kỳ hằng năm và văn bản báo cáo giải trình đột xuất về tình hình thực thi chính sách, chủ trương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; tình hình thu, chi và quản trị và vận hành, sử dụng những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Đối với Bộ Y tế:

a) Đề xuất việc xây dựng, sửa đổi, tương hỗ update chính sách, chủ trương về bảo hiểm y tế;

b) Tham gia xác lập mức đóng, phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người khám, chữa bệnh theo chính sách bảo hiểm y tế và cơ chế chi trả ngân sách khám, chữa bệnh; giá dịch vụ y tế, khuôn khổ thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế;

c) Kiến nghị thanh tra, kiểm tra, xử lý những tổ chức triển khai, thành viên trong việc thực thi bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý;

d) Chịu sự thanh tra, kiểm tra của Bộ Y tế trong việc thực thi những quy định của pháp lý về bảo hiểm y tế;

đ) Báo cáo định kỳ hằng năm và văn bản báo cáo giải trình đột xuất về tình hình thực thi chính sách, chủ trương bảo hiểm y tế; tình hình thu, chi và quản trị và vận hành, sử dụng những quỹ bảo hiểm y tế.

3. Đối với Bộ Tài chính:

a) Đề xuất việc xây dựng, sửa đổi, tương hỗ update chính sách tài chính riêng với những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và cơ chế tài chính vận dụng riêng với Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

b) Chịu sự thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài chính trong việc thực thi những quy định của pháp lý về chính sách tài chính riêng với những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

c) Báo cáo định kỳ hằng năm và văn bản báo cáo giải trình đột xuất về tình hình thu, chi và quản trị và vận hành, sử dụng những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

4. Tham gia, phối phù thích hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế thực thi quản trị và vận hành về thu, chi, bảo toàn, tăng trưởng và cân đối quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

5. Chủ trì, phối phù thích hợp với những bộ, ngành thực thi công tác thao tác thông tin, tuyên truyền, phổ cập chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế nhằm mục đích bảo vệ thực thi nghiêm những quy định của pháp lý và tăng trưởng đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Điều 9. Trách nhiệm, quan hệ giữa Bảo hiểm xã hội những cấp với những cty, tổ chức triển khai ở địa phương

1. Chủ trì, phối phù thích hợp với những cty nhà nước, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai xã hội, với những bên tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để xử lý và xử lý những yếu tố tương quan đến việc thực thi những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý.

2. Phối phù thích hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm tra, thanh tra trong nghành nghề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế khi có yêu cầu; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

3. Chủ trì, phối phù thích hợp với cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai xã hội trên địa phận thực thi công tác thao tác thông tin, tuyên truyền, phổ cập chủ trương pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế nhằm mục đích ngày càng tăng đối tượng người dùng tham gia và bảo vệ thực thi nghiêm những quy định của pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế .

4. Phối phù thích hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và cơ quan nhà nước khác trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu tăng trưởng đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và tăng trưởng đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên cơ sở kế hoạch nêu lên.

5. Phối phù thích hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và những cty, tổ chức triển khai ở địa phương xử lý yếu tố trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; trong trường hợp thiết yếu văn bản báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực thi giải pháp thiết yếu để xử lý yếu tố trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế nhằm mục đích bảo vệ quyền và quyền lợi chính đáng về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của người lao động.

6. Phối phù thích hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và những cty có tương quan văn bản báo cáo giải trình Bảo hiểm xã hội Việt Nam xử lý và xử lý quyền lợi về bảo hiểm xã hội riêng với những người lao động có thời hạn công tác thao tác trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1995.

7. Định kỳ 06 tháng được cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về lao động ở địa phương phục vụ thông tin về tình hình sử dụng và thay đổi lao động trên địa phận. Được cơ quan thuế phục vụ mã số thuế của tổ chức triển khai, thành viên; định kỳ hằng năm phục vụ thông tin về ngân sách tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức triển khai.

8. Đề nghị những cty có thẩm quyền ở địa phương thực thi khảo sát lại những vụ tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp.

9. Báo cáo định kỳ hàng quý, 06 tháng, một năm và văn bản báo cáo giải trình đột xuất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình thực thi chính sách, chủ trương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tình hình trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Chương III

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều 10. Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội

1. Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội (sau này gọi là Hội đồng quản trị và vận hành) giúp nhà nước, Thủ tướng nhà nước chỉ huy, giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tư vấn về chủ trương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

2. Hội đồng quản trị và vận hành gồm đại diện thay mặt thay mặt lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và thành viên khác do nhà nước quy định.

3. Hội đồng quản trị và vận hành có quản trị, những Phó quản trị và những Ủy viên do Thủ tướng nhà nước chỉ định, miễn nhiệm, không bổ nhiệm theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị và vận hành là 05 năm.

4. Hội đồng quản trị và vận hành có Văn phòng giúp việc. Nhiệm vụ rõ ràng của Văn phòng giúp việc do Hội đồng quản trị và vận hành quy định.

5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị và vận hành:

a) Chỉ đạo xây dựng và trải qua kế hoạch tăng trưởng ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kế hoạch dài hạn, năm năm, hằng năm về thực thi những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, đề án bảo toàn và tăng trưởng những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trước lúc trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt; giám sát, kiểm tra Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực thi kế hoạch, kế hoạch, đề án sau khoản thời hạn được phê duyệt;

b) Giám sát, kiểm tra việc thực thi kế hoạch thu, chi, quản trị và vận hành và sử dụng những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Kiến nghị với những cty nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, tương hỗ update chính sách, chủ trương của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

c) Thông qua dự trù hằng năm về thu, chi những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; mức ngân sách quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trước lúc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động;

d) Thông qua những văn bản báo cáo giải trình hằng năm về việc thực thi những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; tình hình quản trị và vận hành và sử dụng những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trước lúc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình cơ quan có thẩm quyền;

đ) Quyết định và phụ trách trước nhà nước về những hình thức góp vốn đầu tư và cơ cấu tổ chức triển khai góp vốn đầu tư của những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên cơ sở đề xuất kiến nghị của Tổng Giám đốc;

e) Thành viên của Hội đồng quản trị và vận hành là người đại diện thay mặt thay mặt của cục, ngành phụ trách văn bản báo cáo giải trình về những nội dung tương quan với Bộ trưởng bộ, ngành đó;

g) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, tương hỗ update chính sách, chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kế hoạch tăng trưởng của ngành; kiện toàn khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; cơ chế quản trị và vận hành và sử dụng những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

h) Đề nghị Thủ tướng nhà nước chỉ định, miễn nhiệm, không bổ nhiệm Tổng Giám đốc và những Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 11. Chế độ thao tác của Hội đồng quản trị và vận hành

1. Hội đồng quản trị và vận hành thao tác theo chính sách tập thể; họp thường kỳ 3 tháng một lần để xem xét và quyết định hành động những yếu tố thuộc trách nhiệm, quyền hạn quy định tại khoản 5 Điều 10 Nghị định này. Đối với một số trong những yếu tố không nhất thiết phải thảo luận tại cuộc họp thì quản trị Hội đồng quản trị và vận hành gửi văn bản lấy ý kiến từng thành viên Hội đồng quản trị và vận hành. Hội đồng quản trị và vận hành trọn vẹn có thể họp không bình thường để xử lý và xử lý những yếu tố cấp bách khi quản trị Hội đồng quản trị và vận hành hoặc Tổng Giám đốc hoặc trên 50% tổng số thành viên Hội đồng quản trị và vận hành đề xuất kiến nghị.

2. quản trị Hội đồng quản trị và vận hành hoặc Phó quản trị Hội đồng quản trị và vận hành được quản trị Hội đồng quản trị và vận hành ủy quyền có trách nhiệm triệu tập và chủ trì cuộc họp của Hội đồng quản trị và vận hành. Nội dung và những tài liệu cuộc họp phải gửi đến những thành viên Hội đồng quản trị và vận hành trước thời điểm ngày họp tối thiểu là 5 ngày thao tác. Các thành viên Hội đồng quản trị và vận hành có trách nhiệm nghiên cứu và phân tích, sẵn sàng sẵn sàng để góp phần ý kiến vào quy trình thảo luận và ra Nghị quyết của Hội đồng quản trị và vận hành.

3. Cuộc họp của Hội đồng quản trị và vận hành được tiến hành khi có tối thiểu hai phần ba thành viên Hội đồng quản trị và vận hành tham gia. Nghị quyết của Hội đồng quản trị và vận hành phải được trên 50% tổng số thành viên Hội đồng quản trị và vận hành biểu quyết tán thành. Đối với những thành viên vắng mặt được gửi lấy ý kiến tham gia bằng văn bản. Trường hợp số thành viên biểu quyết đồng ý và khước từ bằng nhau thì quyết định hành động theo ý kiến của quản trị Hội đồng quản trị và vận hành. Những yếu tố chưa thống nhất ý kiến Một trong những thành viên Hội đồng quản trị và vận hành thì quản trị Hội đồng quản trị và vận hành văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước quyết định hành động. Thành viên Hội đồng quản trị và vận hành có quyền bảo lưu ý kiến của tớ.

4. Khi bàn về nội dung việc làm tương quan đến những bộ, ngành và những cty thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì Hội đồng quản trị và vận hành mời lãnh đạo bộ, ngành đó và Thủ trưởng cty thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự họp. Lãnh đạo những cty, cty tương quan được mời dự họp có quyền được phát biểu ý kiến, nhưng không tham gia biểu quyết.

5. Nghị quyết của Hội đồng quản trị và vận hành được gửi đến những thành viên Hội đồng quản trị và vận hành và Tổng Giám đốc để tổ chức triển khai thực thi.

6. Thành viên Hội đồng quản trị và vận hành có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc phục vụ thông tin, tài liệu về những nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng quản trị và vận hành. Tổng Giám đốc có trách nhiệm phục vụ kịp thời, khá đầy đủ và đúng chuẩn những thông tin và tài liệu về những nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng quản trị và vận hành theo yêu cầu của những thành viên Hội đồng quản trị và vận hành.

7. Hằng năm, Hội đồng quản trị và vận hành văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước về tình hình và kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội đồng quản trị và vận hành.

8. Kinh phí hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội đồng quản nguyên do Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo vệ. Địa điểm thao tác của Hội đồng quản trị và vận hành, Phó quản trị thường trực và Văn phòng giúp việc của Hội đồng quản nguyên do Bảo hiểm xã hội Việt Nam sắp xếp. Hội đồng quản trị và vận hành sử dụng con dấu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để hoạt động và sinh hoạt giải trí.

9. Các thành viên Hội đồng quản trị và vận hành sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của cục, ngành mình để giúp việc. Thành viên Hội đồng quản trị và vận hành được hưởng chính sách thù lao do nhà nước quy định.

Chương IV

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành và lao lý chuyển tiếp

1. Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày 20 tháng 9 năm 2020.

2. Nghị định số 01/năm trong năm này/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm năm trong năm này của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hết hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành.

3. Khoản 7 Điều 23 Nghị định số 115/năm ngoái/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc hết hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành.

4. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm:

a) Rà soát, sắp xếp những cty trực thuộc và những phòng của những cty trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo vệ tinh gọn tổ chức triển khai cỗ máy, tinh giản biên chế theo những Nghị quyết của Đảng và Chương trình hành vi của nhà nước thực thi những Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII;

b) Sắp xếp giảm 63 đầu mối cấp phòng của 63 Bảo hiểm xã hội tỉnh trong quy trình 2021 – 2025;

c) Sắp xếp giảm Bảo hiểm xã hội huyện theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về việc sắp xếp những cty hành chính cấp huyện và cấp xã và Nghị quyết số 653/2019/UBTWQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp những cty hành chính cấp huyện, cấp xã trong quy trình 2019 – 2021.

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Hội đồng quản trị và vận hành Bảo hiểm xã hội và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phụ trách thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Văn phòng quản trị nước;– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;– Văn phòng Quốc hội;– Tòa án nhân dân tối cao;– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;– Kiểm toán Nhà nước;– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;– Ngân hàng Chính sách xã hội;– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;– Cơ quan TW của những đoàn thể;– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, cty trực thuộc Công báo;– Lưu: VT, TCCV (3b).

TM. CHÍNH PHỦTHỦ TƯỚNGNguyễn Xuân Phúc


Bạn đang xem bài Nghị định 89/2020/NĐ-CP 2022

Với việc Bạn mò mẩn nội dung bài viết Nghị định 89/2020/NĐ-CP Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Nghị định 89/2020/NĐ-CP Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game tài liệu Nghị định 89/2020/NĐ-CP Free mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan or Join Group zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Nghị #định #892020NĐCP