0765562555

Quyết định 1681/QĐ-KTNN

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Quyết định 1681/QĐ-KTNN Mới 2022 được update : 2021-09-06 20:41:42

3799

Xin chàoNgày 24/11/2020, Kiểm toán Nhà nước đã ra Quyết định 1681/QĐ-KTNN về việc phát hành Quy chế nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước. Theo đó, quy định:

Công chức, viên chức có thời hạn công tác thao tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực thi việc nhìn nhận, xếp loại nhưng vẫn phải kiểm điểm thời hạn công tác thao tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chính sách thai sản.

Bạn đang xem: Quyết định 1681/QĐ-KTNN

Công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác thao tác theo quy định của pháp lý trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực thi nhìn nhận nhưng không xếp loại ở tại mức độ hoàn thành xong tốt trách nhiệm trở lên.

Công chức, viên chức nghỉ chính sách thai sản theo quy định của pháp lý thì kết quả xếp loại trong năm là kết quả xếp loại của thời hạn thao tác thực tiễn của năm đó.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 1681/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH 1681/QĐ-KTNN

BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng 6 năm năm ngoái và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Kiểm toán nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008, Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của nhà nước về nhìn nhận, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1766/QĐ-KTNN ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước phát hành quy định nhìn nhận, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Thủ trưởng những cty trực thuộc và những tổ chức triển khai, thành viên có tương quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Như Điều 3;– Lãnh đạo KTNN;– Đảng uỷ KTNN;– BCH Công đoàn KTNN;– BCH Đoàn TNCSHCM KTNN;– Lưu: VT, TCCB (08).

Tổng kiểm toán Nhà nước

Hồ Đức Phớc

QUY CHẾ

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC(Ban hành kèm theo Quyết định số 1681 /QĐ-KTNN ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng người dùng vận dụng

Quy chế này quy định về nguyên tắc, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự, thủ tục nhìn nhận, xếp loại hằng năm riêng với công chức là Vụ trưởng và tương tự trở xuống, viên chức và người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của nhà nước, thao tác tại những cty trực thuộc Kiểm toán nhà nước (sau này gọi tắt là công chức, viên chức).

Đối với cán bộ, công chức là Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước thực thi nhìn nhận, xếp loại cán bộ, công chức theo những quy định về nhìn nhận, xếp loại cán bộ, công chức của Đảng và Nhà nước.

Điều 2. Nguyên tắc nhìn nhận, xếp loại

1. Bảo đảm khách quan, công minh, đúng chuẩn; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo vệ đúng thẩm quyền quản trị và vận hành, nhìn nhận công chức, viên chức.

2. Việc nhìn nhận, xếp loại phải vị trí căn cứ vào chức trách, trách nhiệm được giao và kết quả thực thi trách nhiệm thể hiện trải qua việc làm, thành phầm rõ ràng; riêng với công chức, viên chức lãnh đạo quản trị và vận hành phải vị trí căn cứ vào kết quả thực thi trách nhiệm của cty được giao lãnh đạo, quản trị và vận hành, phụ trách; riêng với công chức, viên chức tham gia truy thuế kiểm toán phải vị trí căn cứ vào kết quả truy thuế kiểm toán trong năm và kết quả thực thi kết luận, kiến nghị truy thuế kiểm toán. Việc nhìn nhận cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, khả năng, kết quả thực thi trách nhiệm được giao, hiệu suất cao công tác thao tác, trình độ và triển vọng tăng trưởng của công chức, viên chức.

Mức xếp loại của thành viên không đảm bảo hơn thế nữa mức xếp loại của tổ chức triển khai, cty trực tiếp phụ trách.

3. Công chức, viên chức có thời hạn công tác thao tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực thi việc nhìn nhận, xếp loại nhưng vẫn phải kiểm điểm thời hạn công tác thao tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chính sách thai sản.

Công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác thao tác theo quy định của pháp lý trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực thi nhìn nhận nhưng không xếp loại ở tại mức độ hoàn thành xong tốt trách nhiệm trở lên.

Công chức, viên chức nghỉ chính sách thai sản theo quy định của pháp lý thì kết quả xếp loại trong năm là kết quả xếp loại của thời hạn thao tác thực tiễn của năm đó.

4. Kết quả nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong nhìn nhận, xếp loại đảng viên.

Điều 3. Tiêu chí chung về nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức

1. Chính trị tư tưởng

a) Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước và những nguyên tắc tổ chức triển khai, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc triệu tập dân chủ, tự phê bình và phê bình;

b) Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không xấp xỉ trước mọi trở ngại vất vả, thử thách;

c) Đặt quyền lợi của Đảng, vương quốc – dân tộc bản địa, nhân dân, tập thể lên trên quyền lợi thành viên;

d) Có ý thức nghiên cứu và phân tích, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, thông tư, quyết định hành động và những văn bản của Đảng.

2. Đạo đức, lối sống

a) Không tham ô, tham nhũng, xấu đi, tiêu tốn lãng phí, quan liêu, thời cơ, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không còn biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

b) Có lối sống trung thực, nhã nhặn, chân thành, trong sáng, giản dị;

c) Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức triển khai, cty trong sáng, vững mạnh;

d) Không để người thân trong gia đình, người quen tận dụng chức vụ, quyền hạn của tớ để trục lợi.

3. Tác phong, lề lối thao tác

a) Có trách nhiệm với việc làm; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực thi trách nhiệm;

b) Phương pháp thao tác khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

c) Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực thi trách nhiệm;

d) Có thái độ đúng mực và phong thái ứng xử, lề lối thao tác chuẩn mực, phục vụ yêu cầu của văn hóa truyền thống công vụ; quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán nhà nước.

4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật

a) Chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai;

b) Thực hiện những quy định, quy định, nội quy của cơ quan, tổ chức triển khai, cty nơi công tác thao tác;

c) Thực hiện việc kê khai và công khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định;

d) Báo cáo khá đầy đủ, trung thực, phục vụ thông tin đúng chuẩn, khách quan về những nội dung tương quan đến việc thực thi chức trách, trách nhiệm được giao và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, cty với cấp trên khi được yêu cầu.

5. Kết quả thực thi chức trách, trách nhiệm được giao

a) Đối với công chức, viên chức, người lao động không giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành:

– Kết quả thực thi trách nhiệm theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao; nhìn nhận rõ ràng những việc làm được giao, những việc làm đã hoàn thành xong. Việc nhìn nhận thể hiện mức độ hoàn thành xong (tỷ suất %) về khối lượng việc làm được giao, chất lượng việc làm, tiến độ, hiệu suất cao xử lý và xử lý việc làm ở từng vị trí, từng thời hạn so với yêu cầu (đúng hay chậm tiến độ), những hạn chế, lỗi, sai sót, vi phạm, khuyết điểm nếu có. Việc hoàn thành xong về chất lượng và tiến độ trong việc thực thi trách nhiệm đột xuất được giao.

– Thái độ phục vụ nhân dân riêng với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp xử lý và xử lý việc làm của người dân (hoặc cty được truy thuế kiểm toán).

– Đối với công chức tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí truy thuế kiểm toán: Ngoài nội dung trên còn phải nhìn nhận việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm và trách nhiệm của thành viên trong Đoàn (Tổ) truy thuế kiểm toán của từng cuộc truy thuế kiểm toán theo quy định và kết quả thực thi kết luận, kiến nghị truy thuế kiểm toán.

b) Tiêu chí nhìn nhận, xếp loại riêng với công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ và tương tự; công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương tự; Trưởng (Phó) Đoàn truy thuế kiểm toán, Tổ trưởng Tổ truy thuế kiểm toán

– Quán triệt, thể chế hóa và thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước tại tổ chức triển khai, cty;

– Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức triển khai, cty; không để xẩy ra những vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp lý phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dãn; phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí trong phạm vi tổ chức triển khai, cty;

– Lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức triển khai kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ huy, thực thi công tác thao tác cải cách hành chính, cải cách chính sách công vụ, công chức tại tổ chức triển khai, cty;

– Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí hằng năm của tổ chức triển khai, cty được giao quản trị và vận hành, phụ trách, trong số đó xác lập rõ kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm, lượng hóa bằng thành phầm rõ ràng.

– Trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm quản trị và vận hành, kiểm tra, giám sát tình hình thực thi trách nhiệm của tổ chức triển khai, cty và của thành viên;

– Đánh giá kết quả thực thi trách nhiệm của tổ chức triển khai, cty (tỷ suất khối lượng việc làm đã hoàn thành xong, chất lượng việc làm, tiến độ xử lý và xử lý việc làm; trách nhiệm trong việc để xẩy ra sai sót, vi phạm, khuyết điểm của công chức, viên chức trong cty (nếu có); thực thi chính sách thông tin văn bản báo cáo giải trình;

– Đối với việc công chức là Trưởng (Phó) Đoàn truy thuế kiểm toán, Tổ trưởng Tổ truy thuế kiểm toán: Lấy kết quả nhìn nhận và xếp loại của Tổ truy thuế kiểm toán, Đoàn truy thuế kiểm toán và kết quả thực thi kết luận, kiến nghị truy thuế kiểm toán làm cơ sở để xem nhận.

Chương II

TIÊU CHÍ XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Mục 1. TIÊU CHÍ XẾP LOẠI CÔNG CHỨC

Điều 4. Tiêu chí xếp loại công chức ở tại mức hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm

1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm:

a) Thực hiện tốt những quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Quy chế này;

b) Hoàn thành 100% trách nhiệm theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao bảo vệ đúng tiến độ, chất lượng, hiệu suất cao cực tốt, trong số đó tối thiểu 50% trách nhiệm hoàn thành xong vượt mức;

c) Đối với công chức tham gia truy thuế kiểm toán: Trong năm nhìn nhận, 100% cuộc truy thuế kiểm toán xếp loại thành viên đoàn truy thuế kiểm toán từ mức “Đạt” trở lên và có tối thiểu 01 cuộc truy thuế kiểm toán xếp loại thành viên đoàn truy thuế kiểm toán mức “Xuất sắc”.

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ và tương tự, cấp phòng và tương tự; Trưởng (Phó) Đoàn truy thuế kiểm toán, Tổ trưởng Tổ truy thuế kiểm toán đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm:

a) Thực hiện tốt những quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 3 Quy chế này;

b) Các tiêu chuẩn về kết quả thực thi trách nhiệm theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao đều hoàn thành xong đúng tiến độ, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao cực tốt;

c) Lãnh đạo, chỉ huy, điều hành quản lý cty, phòng, Đoàn (Tổ) truy thuế kiểm toán hoặc nghành công tác thao tác được giao phụ trách hoàn thành xong 100% những chỉ tiêu, trách nhiệm, trong số đó tối thiểu 50% chỉ tiêu, trách nhiệm hoàn thành xong vượt mức;

d) 100% cty, phòng thuộc thẩm quyền phụ trách, quản trị và vận hành trực tiếp được nhìn nhận hoàn thành xong trách nhiệm trở lên, trong số đó tối thiểu 70% hoàn thành xong tốt hoặc hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm.

đ) Đối với công chức tham gia truy thuế kiểm toán: Trong năm nhìn nhận, 100% Đoàn (Tổ) truy thuế kiểm toán xếp loại từ mức “Đạt” trở lên và có tối thiểu 01 cuộc truy thuế kiểm toán xếp loại Đoàn (Tổ) truy thuế kiểm toán mức “Xuất sắc”.

Điều 5. Tiêu chí xếp loại công chức ở tại mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm

1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm:

a) Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Quy chế này;

b) Hoàn thành 100% trách nhiệm theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao đúng tiến độ, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao;

c) Đối với công chức tham gia truy thuế kiểm toán: Trong năm nhìn nhận, 100% cuộc truy thuế kiểm toán xếp loại thành viên đoàn truy thuế kiểm toán từ mức “Đạt” trở lên và có tối thiểu 01 cuộc truy thuế kiểm toán xếp loại thành viên đoàn truy thuế kiểm toán mức “Khá”.

Tham khảo: Kịch bản chương trình Lễ kết nạp Đảng viên mới (6 mẫu)

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ và tương tự, cấp phòng và tương tự; Trưởng (Phó) Đoàn truy thuế kiểm toán, Tổ trưởng Tổ truy thuế kiểm toán đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm:

a) Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 3 Quy chế này;

b) Các tiêu chuẩn về kết quả thực thi trách nhiệm theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao đều hoàn thành xong đúng tiến độ, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao;

c) Lãnh đạo, chỉ huy, điều hành quản lý cty, phòng, Đoàn (Tổ) truy thuế kiểm toán hoặc nghành công tác thao tác được giao phụ trách hoàn thành xong 100% những chỉ tiêu, trách nhiệm, trong số đó tối thiểu 80% hoàn thành xong đúng tiến độ, bảo vệ chất lượng;

d) 100% cty, phòng thuộc thẩm quyền phụ trách, quản trị và vận hành trực tiếp được nhìn nhận hoàn thành xong trách nhiệm trở lên;

đ) Đối với công chức tham gia truy thuế kiểm toán: Trong năm nhìn nhận, 100% Đoàn (Tổ) truy thuế kiểm toán xếp loại từ mức “Đạt” trở lên và có tối thiểu 01 cuộc truy thuế kiểm toán xếp loại Đoàn (Tổ) truy thuế kiểm toán mức “Khá”.

Điều 6. Tiêu chí xếp loại công chức ở tại mức hoàn thành xong trách nhiệm

1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức hoàn thành xong trách nhiệm;

a) Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Quy chế này;

b) Các tiêu chuẩn về kết quả thực thi trách nhiệm theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao đều hoàn thành xong, trong số đó có không thật 20% tiêu chuẩn chưa bảo vệ chất lượng, tiến độ hoặc hiệu suất cao thấp;

c) Đối với công chức tham gia truy thuế kiểm toán: Trong năm nhìn nhận, 100% cuộc truy thuế kiểm toán xếp loại thành viên đoàn truy thuế kiểm toán mức “Đạt”.

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ và tương tự, cấp phòng và tương tự; Trưởng (Phó) Đoàn truy thuế kiểm toán, Tổ trưởng Tổ truy thuế kiểm toán đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức hoàn thành xong trách nhiệm:

a) Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 3 Quy chế này;

b) Các tiêu chuẩn về kết quả thực thi trách nhiệm theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao đều hoàn thành xong, trong số đó có không thật 20% tiêu chuẩn chưa bảo vệ chất lượng, tiến độ hoặc hiệu suất cao thấp;

c) Lãnh đạo, chỉ huy, điều hành quản lý cty, phòng, Đoàn (Tổ) truy thuế kiểm toán hoặc nghành công tác thao tác được giao phụ trách hoàn thành xong trên 70% những chỉ tiêu, trách nhiệm;

d) Có tối thiểu 70% cty, phòng truy thuế kiểm toán thuộc thẩm quyền phụ trách, quản trị và vận hành trực tiếp được nhìn nhận hoàn thành xong trách nhiệm trở lên;

đ) Đối với công chức tham gia truy thuế kiểm toán: Trong năm nhìn nhận, 70% Đoàn (Tổ) truy thuế kiểm toán xếp loại mức “Đạt”.

Điều 7. Tiêu chí xếp loại công chức ở tại mức không hoàn thành xong trách nhiệm

1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành có một trong những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức không hoàn thành xong trách nhiệm:

a) Có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo nhìn nhận của cấp có thẩm quyền;

b) Có trên 20% những tiêu chuẩn về kết quả thực thi trách nhiệm theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao chưa bảo vệ tiến độ, chất lượng, hiệu suất cao;

c) Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi trách nhiệm bị xử lý kỷ luật trong năm nhìn nhận.

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ và tương tự, cấp phòng và tương tự; Trưởng (Phó) Đoàn truy thuế kiểm toán, Tổ trưởng Tổ truy thuế kiểm toán có một trong những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức không hoàn thành xong trách nhiệm:

a) Có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo nhìn nhận của cấp có thẩm quyền;

b) Có trên 20% những tiêu chuẩn về kết quả thực thi trách nhiệm theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao chưa bảo vệ tiến độ, chất lượng, hiệu suất cao;

c) Đơn vị, phòng, Đoàn (Tổ) truy thuế kiểm toán hoặc nghành công tác thao tác được giao phụ trách hoàn thành xong dưới 50% những chỉ tiêu, trách nhiệm;

d) Đơn vị, phòng, Đoàn (Tổ) truy thuế kiểm toán thuộc thẩm quyền phụ trách, quản trị và vận hành trực tiếp tương quan đến tham ô, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp lý.

đ) Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi trách nhiệm bị xử lý kỷ luật trong năm nhìn nhận.

Mục 2. TIÊU CHÍ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC

Điều 8. Tiêu chí xếp loại viên chức ở tại mức hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm

1. Viên chức không giữ chức vụ quản trị và vận hành đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm:

a) Thực hiện tốt những quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Quy chế này;

b) Hoàn thành 100% trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết kết, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao bảo vệ đúng tiến độ, chất lượng, hiệu suất cao cực tốt, trong số đó tối thiểu 50% trách nhiệm hoàn thành xong vượt mức.

2. Viên chức quản trị và vận hành đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm:

a) Thực hiện tốt những quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 3 Quy chế này;

b) Các tiêu chuẩn về kết quả thực thi trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết kết, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao đều hoàn thành xong đúng tiến độ, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao cực tốt;

c) Đơn vị hoặc nghành công tác thao tác được giao phụ trách hoàn thành xong 100% những chỉ tiêu, trách nhiệm, trong số đó tối thiểu 50% chỉ tiêu, trách nhiệm hoàn thành xong vượt mức;

d) 100% cty thuộc thẩm quyền phụ trách, quản trị và vận hành trực tiếp được nhìn nhận hoàn thành xong trách nhiệm trở lên, trong số đó tối thiểu 70% hoàn thành xong tốt và hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm.

Điều 9. Tiêu chí xếp loại viên chức ở tại mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm

1. Viên chức không giữ chức vụ quản trị và vận hành đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm:

a) Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Quy chế này;

b) Hoàn thành 100% trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết kết, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao, bảo vệ đúng tiến độ, chất lượng, hiệu suất cao.

2. Viên chức quản trị và vận hành đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm:

a) Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 3 Quy chế này;

b) Các tiêu chuẩn về kết quả thực thi trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết kết, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao đều hoàn thành xong đúng tiến độ, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao;

c) Đơn vị hoặc nghành công tác thao tác được giao phụ trách hoàn thành xong 100% những chỉ tiêu, trách nhiệm, trong số đó tối thiểu 80% hoàn thành xong đúng tiến độ, bảo vệ chất lượng;

d) 100% cty thuộc thẩm quyền phụ trách, quản trị và vận hành trực tiếp được nhìn nhận hoàn thành xong trách nhiệm trở lên, trong số đó tối thiểu 70% hoàn thành xong tốt hoặc hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm.

Điều 10. Tiêu chí xếp loại viên chức ở tại mức hoàn thành xong trách nhiệm

1. Viên chức không giữ chức vụ quản trị và vận hành đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức hoàn thành xong trách nhiệm:

a) Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Quy chế này;

b) Các tiêu chuẩn về kết quả thực thi trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết kết, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao đều hoàn thành xong, trong số đó có không thật 20% tiêu chuẩn chưa bảo vệ chất lượng, tiến độ hoặc hiệu suất cao thấp.

2. Viên chức quản trị và vận hành đạt được những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức hoàn thành xong trách nhiệm:

a) Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 3 Quy chế này;

b) Các tiêu chuẩn về kết quả thực thi trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết kết, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao đều hoàn thành xong, trong số đó có không thật 20% tiêu chuẩn chưa bảo vệ chất lượng, tiến độ hoặc hiệu suất cao thấp;

c) Đơn vị hoặc nghành công tác thao tác được giao phụ trách hoàn thành xong trên 70% những chỉ tiêu, trách nhiệm;

d) Có tối thiểu 70% cty thuộc thẩm quyền phụ trách, quản trị và vận hành trực tiếp được nhìn nhận hoàn thành xong trách nhiệm trở lên.

Điều 11. Tiêu chí xếp loại viên chức ở tại mức không hoàn thành xong trách nhiệm

1. Viên chức không giữ chức vụ quản trị và vận hành có một trong những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức không hoàn thành xong trách nhiệm:

a) Có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo nhìn nhận của cấp có thẩm quyền;

b) Có trên 20% những tiêu chuẩn về kết quả thực thi trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết kết, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao chưa bảo vệ tiến độ, chất lượng, hiệu suất cao;

c) Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi trách nhiệm bị xử lý kỷ luật trong năm nhìn nhận.

2. Viên chức quản trị và vận hành có một trong những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức không hoàn thành xong trách nhiệm:

a) Có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo nhìn nhận của cấp có thẩm quyền;

b) Có trên 20% những tiêu chuẩn về kết quả thực thi trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết kết, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao chưa bảo vệ tiến độ, chất lượng, hiệu suất cao;

c) Đơn vị hoặc nghành công tác thao tác được giao phụ trách hoàn thành xong dưới 50% những chỉ tiêu, trách nhiệm.

d) Đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản trị và vận hành trực tiếp tương quan đến tham ô, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp lý.

đ) Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi trách nhiệm bị xử lý kỷ luật trong năm nhìn nhận.

Chương III

THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI ĐIỂM, SỬ DỤNG KẾT QUẢ, LƯU GIỮ TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 12. Thẩm quyền nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức

1. Công chức, viên chức vị trí căn cứ chức trách, trách nhiệm được giao tự nhận xét, nhìn nhận quy trình công tác thao tác và phụ trách về kết quả tự nhận xét, nhìn nhận, xếp loại của tớ.

2. Thủ trưởng cty trực tiếp nhìn nhận, xếp loại và thông tin kết quả xếp loại riêng với Phó Vụ trưởng và tương tự trở xuống thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành; phụ trách về kết quả nhận xét, nhìn nhận, xếp loại riêng với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành (gồm có cả công chức, viên chức biệt phái).

3. Tổng Kiểm toán nhà nước nhìn nhận, xếp loại và thông tin kết quả xếp loại riêng với công chức lãnh đạo là Vụ trưởng và tương tự.

Điều 13. Trình tự, thủ tục nhìn nhận, xếp loại công chức

1. Công chức tự nhìn nhận, xếp loại

Công chức làm văn bản báo cáo giải trình tự nhìn nhận, nhận mức xếp loại kết quả công tác thao tác theo chức trách, trách nhiệm được giao theo mẫu số 01 của Phụ lục phát hành kèm theo Quy chế này.

2. Nhận xét, nhìn nhận công chức

Tổ chức cuộc họp tại cty nơi công chức công tác thao tác để nhận xét, nhìn nhận riêng với công chức, việc tổ chức triển khai họp phải đảm bảo có tối thiểu 2/3 số công chức hoặc thành phần được triệu tập xuất hiện dự họp.

a) Đối với Vụ trưởng và tương tự (công chức được hưởng thông số kỹ thuật phụ cấp chức vụ hoặc phụ cấp trách nhiệm là một trong,0), Phó Vụ trưởng và tương tự (công chức được hưởng thông số kỹ thuật phụ cấp chức vụ hoặc phụ cấp trách nhiệm là 0,8)

– Chủ trì cuộc họp:

Tham khảo: Thiệp mời Tất niên (6 mẫu)

+ Đối với Vụ trưởng và tương tự: Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối phù thích hợp với cấp ủy, lãnh đạo cty tổ chức triển khai họp;

+ Đối với Phó Vụ trưởng và tương tự: Thủ trưởng cty chủ trì, phối phù thích hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và cấp ủy, lãnh đạo cty tổ chức triển khai họp.

– Thành phần họp: Lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng, đại diện thay mặt thay mặt cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên của cty.

b) Đối với Trưởng phòng và tương tự (công chức có thông số kỹ thuật phụ cấp là 0,6), Phó Trưởng phòng và tương tự (công chức có thông số kỹ thuật phụ cấp là 0,4) trở xuống

– Chủ trì cuộc họp:

+ Đối với Trưởng phòng và tương tự, Phó trưởng phòng và tương tự: Lãnh đạo cty được phân công phụ trách phòng, ban (sau này gọi tắt là Phòng) chủ trì tổ chức triển khai họp;

+ Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành: Trưởng phòng và tương tự chủ trì tổ chức triển khai họp.

– Thành phần cuộc họp gồm: Lãnh đạo cty được phân công phụ trách phòng (riêng với nhìn nhận công chức là Trưởng phòng và tương tự, Phó trưởng phòng và tương tự) và toàn thể công chức thuộc phòng.

c) Trình tự cuộc họp

– Chủ trì cuộc họp cử thư ký ghi biên bản cuộc họp.

– Công chức trình diễn văn bản báo cáo giải trình tự nhìn nhận kết quả công tác thao tác tại cuộc họp.

– Các thành viên tham gia cuộc họp góp phần ý kiến, những ý kiến được ghi vào biên bản.

– Thông qua Biên bản tại cuộc họp.

3. Lấy ý kiến nhận xét, nhìn nhận của cấp ủy đảng cty nơi công chức công tác thao tác.

4. Xem xét, quyết định hành động nhìn nhận, xếp loại công chức

a) Đối với Vụ trưởng và tương tự

– Căn cứ phiếu nhìn nhận, xếp loại công chức của thành viên; vị trí căn cứ biên bản cuộc họp và những ý kiến tham gia góp ý tại cuộc họp; ý kiến nhận xét, nhìn nhận của cấp ủy đảng nơi công chức công tác thao tác và tài liệu tương quan (nếu có), Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, đề xuất kiến nghị nội dung nhìn nhận và mức xếp loại riêng với công chức, xin ý kiến nhận xét, nhìn nhận của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phụ trách cty.

– Sau khi xin ý kiến nhận xét, nhìn nhận của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách cty, Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, văn bản báo cáo giải trình Tổng Kiểm toán nhà nước đưa ra Ban Cán sự Đảng Kiểm toán nhà nước cho ý kiến nhận xét, nhìn nhận, xếp loại riêng với Vụ trưởng và tương tự.

– Sau khi có ý kiến nhận xét, nhìn nhận, xếp loại của Ban Cán sự Đảng Kiểm toán nhà nước về việc nhìn nhận, xếp loại riêng với Vụ trưởng và tương tự, Tổng Kiểm toán nhà nước thông tin kết quả nhìn nhận, xếp loại bằng văn bản riêng với Vụ trưởng và tương tự và thông tin công khai minh bạch cho cty.

b) Đối với Phó Vụ trưởng và tương tự

– Căn cứ phiếu nhìn nhận, xếp loại công chức của thành viên; vị trí căn cứ biên bản cuộc họp và những ý kiến tham gia góp ý tại cuộc họp; ý kiến nhận xét, nhìn nhận của cấp ủy đảng nơi công chức công tác thao tác và tài liệu tương quan (nếu có), thủ trưởng cty quyết định hành động nội dung nhìn nhận và mức xếp loại riêng với công chức.

– Thủ trưởng cty thông tin kết quả nhìn nhận, xếp loại bằng văn bản riêng với Phó Vụ trưởng và tương tự và thông tin công khai minh bạch trong cty.

c) Đối với Trưởng phòng và tương tự, Phó Trưởng phòng và tương tự trở xuống:

– Căn cứ phiếu nhìn nhận, xếp loại công chức của thành viên; vị trí căn cứ biên bản cuộc họp và những ý kiến tham gia góp ý tại cuộc họp; ý kiến nhận xét, nhìn nhận của cấp ủy đảng nơi công chức công tác thao tác và tài liệu tương quan (nếu có), Trưởng phòng và tương tự tổng hợp ý kiến nhận xét nhìn nhận công chức thuộc phòng bằng văn bản, văn bản báo cáo giải trình Lãnh đạo cty phụ trách phòng. Thủ trưởng cty sau khoản thời hạn tìm hiểu thêm ý kiến nhận xét nhìn nhận của Lãnh đạo cty phụ trách phòng, quyết định hành động nội dung nhìn nhận và mức xếp loại riêng với công chức.

– Thủ trưởng cty thông tin kết quả nhìn nhận, xếp loại bằng văn bản cho công chức và thông tin công khai minh bạch trong cty.

Điều 14. Trình tự, thủ tục nhìn nhận, xếp loại viên chức

1. Viên chức tự nhìn nhận, xếp loại

Viên chức làm văn bản báo cáo giải trình tự nhìn nhận, mức xếp loại kết quả công tác thao tác theo chức trách, trách nhiệm được giao theo mẫu số 02 của Phụ lục phát hành kèm theo Quy chế này.

2. Nhận xét, nhìn nhận viên chức

Tổ chức cuộc họp tại cty nơi viên chức công tác thao tác để nhận xét, nhìn nhận riêng với viên chức, việc tổ chức triển khai họp nhận xét, nhìn nhận phải đảm bảo có tối thiểu 2/3 số viên chức hoặc thành phần được triệu tập xuất hiện dự họp.

– Chủ trì cuộc họp:

+ Đối với Trưởng phòng và tương tự, Phó trưởng phòng và tương tự: Lãnh đạo cty được phân công phụ trách phòng chủ trì tổ chức triển khai họp;

+ Đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành: Trưởng phòng và tương tự chủ trì tổ chức triển khai họp.

– Thành phần cuộc họp gồm: Lãnh đạo cty được phân công phụ trách phòng (riêng với nhìn nhận viên chức là Trưởng phòng và tương tự, Phó trưởng phòng và tương tự), toàn thể viên chức và người lao động thuộc phòng.

– Trình tự cuộc họp

+ Chủ trì cuộc họp cử thư ký ghi biên bản cuộc họp;

+ Viên chức trình diễn văn bản báo cáo giải trình tự nhìn nhận kết quả công tác thao tác tại cuộc họp;

+ Các thành viên tham gia cuộc họp góp phần ý kiến, những ý kiến được ghi vào biên bản.

+ Thông qua Biên bản tại cuộc họp

3. Lấy ý kiến nhận xét, nhìn nhận của cấp ủy đảng cty nơi viên chức công tác thao tác.

4. Xem xét, quyết định hành động nhìn nhận, xếp loại viên chức

– Căn cứ phiếu nhìn nhận, xếp loại viên chức của thành viên; vị trí căn cứ biên bản cuộc họp và những ý kiến tham gia góp ý tại cuộc họp; ý kiến nhận xét, nhìn nhận của cấp ủy đảng nơi viên chức công tác thao tác và tài liệu tương quan (nếu có), Trưởng phòng tổng hợp ý kiến nhận xét nhìn nhận viên chức thuộc phòng bằng văn bản, văn bản báo cáo giải trình Lãnh đạo cty phụ trách phòng. Thủ trưởng cty sau khoản thời hạn tìm hiểu thêm ý kiến nhận xét nhìn nhận của Lãnh đạo cty phụ trách phòng, quyết định hành động nội dung nhìn nhận và mức xếp loại riêng với viên chức.

– Thủ trưởng cty thông tin bằng văn bản cho viên chức và thông tin công khai minh bạch trong cty về kết quả nhìn nhận, xếp loại qua khối mạng lưới hệ thống văn bản quản trị và vận hành và điều hành quản lý.

Điều 15. Thời điểm nhìn nhận, xếp loại hằng năm riêng với công chức, viên chức

1. Việc nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức được thực thi theo từng năm công tác thao tác.

Đối với công chức, viên chức chuyển công tác thao tác thì cơ quan, tổ chức triển khai, cty mới có trách nhiệm nhìn nhận, xếp loại. Trường hợp có thời hạn công tác thao tác ở cơ quan, tổ chức triển khai, cty cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết phù thích hợp với ý kiến nhận xét của cty cũ, trừ trường hợp không hề cơ quan, tổ chức triển khai, cty cũ.

2. Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức trước lúc thực thi việc nhìn nhận, xếp loại đảng viên và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm của cty và hoàn thành xong trước thời điểm ngày 15 tháng 12 hằng năm.

3. Tại thời gian nhìn nhận, xếp loại, trường hợp vắng mặt có nguyên do chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chính sách thai sản theo quy định của pháp lý, công chức, viên chức có trách nhiệm làm văn bản báo cáo giải trình tự nhìn nhận, nhận mức xếp loại kết quả công tác thao tác theo chức trách, trách nhiệm được giao, gửi cơ quan, tổ chức triển khai, cty đang công tác thao tác để thực thi việc nhìn nhận, xếp loại theo quy định tại Quy chế này.

Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều này và đặc trưng của cty, tập thể lãnh đạo cty thống nhất với cấp ủy về việc phối hợp tổ chức triển khai cuộc họp nhìn nhận, xếp loại trong cty mình, bảo vệ trang trọng, hiệu suất cao, tránh hình thức, tiêu tốn lãng phí.

Điều 16. Sử dụng kết quả nhìn nhận công chức, viên chức

Kết quả nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức là vị trí căn cứ để sắp xếp, sử dụng, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, quy hoạch, chỉ định, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, nhìn nhận và xếp loại đảng viên và thực thi những chủ trương khác riêng với công chức, viên chức trong toàn ngành.

Điều 17. Lưu giữ tài liệu nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức

1. Kết quả nhìn nhận, xếp loại được thể hiện bằng văn bản, lưu vào hồ sơ công chức, viên chức, gồm có:

(1) Biên bản cuộc họp nhận xét, nhìn nhận;

(2) Phiếu nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức;

(3) Nhận xét của cấp ủy nơi công tác thao tác (nếu có);

(4) Kết luận và thông tin bằng văn bản về kết quả nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền;

(5) Hồ sơ xử lý và xử lý kiến nghị về kết quả nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức (nếu có);

(6) Các văn bản khác tương quan (nếu có).

2. Quản lý và lưu giữ

a) Các cty tham mưu thuộc cỗ máy điều hành quản lý và những cty Kiểm toán nhà nước chuyên ngành gửi hồ sơ kết quả nhìn nhận, xếp loại của công chức về Vụ Tổ chức cán bộ lưu hồ sơ;

b) Các cty Kiểm toán nhà nước khu vực và những cty sự nghiệp

– Gửi hồ sơ kết quả nhìn nhận, xếp loại của công chức lãnh đạo cấp vụ về Vụ Tổ chức cán bộ lưu hồ sơ;

– Lưu hồ sơ kết quả nhìn nhận, xếp loại của công chức, viên chức riêng với lãnh đạo cấp phòng và tương tự trở xuống thuộc cty quản trị và vận hành theo quy định về phân cấp quản trị và vận hành công chức, viên chức và người lao động.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Tổ chức thực thi

1. Vụ Tổ chức cán bộ phối phù thích hợp với Thủ trưởng những cty trực thuộc tổ chức triển khai nhìn nhận, lấy ý kiến xếp loại hằng năm riêng với thủ trưởng những cty trực thuộc; tổng hợp ý kiến nhận xét, nhìn nhận, xin ý kiến lãnh đạo Kiểm toán nhà nước và tổng hợp trình Tổng Kiểm toán nhà nước, hoàn thành xong xong trước thời điểm ngày 20 tháng 12 hằng năm.

2. Thủ trưởng những cty trực thuộc có trách nhiệm:

a) Phổ biến Quy chế này đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc cty.

b) Đăng ký với Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) thời hạn tổ chức triển khai nhìn nhận, xếp loại riêng với thủ trưởng cty trực thuộc (Đk trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 11 hằng năm);

c) Chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước việc tổ chức triển khai thực thi nhìn nhận, xếp loại hằng năm theo quy định tại Quy chế này riêng với công chức lãnh đạo là Phó Vụ trưởng và tương tự, công chức, viên chức là lãnh đạo cấp phòng và tương tự trở xuống thuộc cty. Đối với những người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của nhà nước, Thủ trưởng cty tổ chức triển khai thực thi nhìn nhận, xếp loại tương tự như riêng với nhìn nhận, xếp loại công chức hoặc viên chức của cty.

d) Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng công tác thao tác nhìn nhận, xếp loại và gửi văn bản báo cáo giải trình kết quả nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành (gửi kèm bảng tổng hợp kết quả xếp loại công chức, viên chức hằng năm theo Mẫu số 03) về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp và Thường trực trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Kiểm toán nhà nước trước thời điểm ngày 20 tháng 12 hằng năm.

3. Kết quả nhìn nhận của trong năm trước đó năm 2020 được xem liên tục để vận dụng những quy định có tương quan riêng với cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 19. Giải quyết kiến nghị

Sau khi nhận được tin báo kết quả nhìn nhận, xếp loại, trường hợp công chức, viên chức không nhất trí với kết luận nhìn nhận, xếp loại thì có quyền kiến nghị. Việc xử lý và xử lý kiến nghị do người dân có thẩm quyền nhìn nhận, xếp loại xử lý và xử lý và phải văn bản báo cáo giải trình cơ quan quản trị và vận hành kết quả xử lý và xử lý kiến nghị.

Điều 20. Trách nhiệm thi hành

– Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, văn bản báo cáo giải trình Ban Cán sự Đảng Kiểm toán nhà nước, Tổng Kiểm toán nhà nước kết quả nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức hằng năm của Kiểm toán nhà nước và công khai minh bạch kết quả tổng hợp nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức hằng năm.

-Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Vụ Tổ chức cán bộ để trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét kịp. thời điều chỉnh, bổ sung./.

…………………..

Tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng

Ngày 24/11/2020, Kiểm toán Nhà nước đã ra Quyết định 1681/QĐ-KTNN về việc phát hành Quy chế nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước. Theo đó, quy định:

Công chức, viên chức có thời hạn công tác thao tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực thi việc nhìn nhận, xếp loại nhưng vẫn phải kiểm điểm thời hạn công tác thao tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chính sách thai sản.

Bạn đang xem: Quyết định 1681/QĐ-KTNN

Công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác thao tác theo quy định của pháp lý trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực thi nhìn nhận nhưng không xếp loại ở tại mức độ hoàn thành xong tốt trách nhiệm trở lên.

Công chức, viên chức nghỉ chính sách thai sản theo quy định của pháp lý thì kết quả xếp loại trong năm là kết quả xếp loại của thời hạn thao tác thực tiễn của năm đó.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 1681/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH 1681/QĐ-KTNN

BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng 6 năm năm ngoái và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Kiểm toán nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008, Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của nhà nước về nhìn nhận, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1766/QĐ-KTNN ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước phát hành quy định nhìn nhận, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Thủ trưởng những cty trực thuộc và những tổ chức triển khai, thành viên có tương quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Như Điều 3;– Lãnh đạo KTNN;– Đảng uỷ KTNN;– BCH Công đoàn KTNN;– BCH Đoàn TNCSHCM KTNN;– Lưu: VT, TCCB (08).

Tổng kiểm toán Nhà nước

Hồ Đức Phớc

QUY CHẾ

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC(Ban hành kèm theo Quyết định số 1681 /QĐ-KTNN ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng người dùng vận dụng

Quy chế này quy định về nguyên tắc, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự, thủ tục nhìn nhận, xếp loại hằng năm riêng với công chức là Vụ trưởng và tương tự trở xuống, viên chức và người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của nhà nước, thao tác tại những cty trực thuộc Kiểm toán nhà nước (sau này gọi tắt là công chức, viên chức).

Đối với cán bộ, công chức là Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước thực thi nhìn nhận, xếp loại cán bộ, công chức theo những quy định về nhìn nhận, xếp loại cán bộ, công chức của Đảng và Nhà nước.

Điều 2. Nguyên tắc nhìn nhận, xếp loại

1. Bảo đảm khách quan, công minh, đúng chuẩn; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo vệ đúng thẩm quyền quản trị và vận hành, nhìn nhận công chức, viên chức.

2. Việc nhìn nhận, xếp loại phải vị trí căn cứ vào chức trách, trách nhiệm được giao và kết quả thực thi trách nhiệm thể hiện trải qua việc làm, thành phầm rõ ràng; riêng với công chức, viên chức lãnh đạo quản trị và vận hành phải vị trí căn cứ vào kết quả thực thi trách nhiệm của cty được giao lãnh đạo, quản trị và vận hành, phụ trách; riêng với công chức, viên chức tham gia truy thuế kiểm toán phải vị trí căn cứ vào kết quả truy thuế kiểm toán trong năm và kết quả thực thi kết luận, kiến nghị truy thuế kiểm toán. Việc nhìn nhận cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, khả năng, kết quả thực thi trách nhiệm được giao, hiệu suất cao công tác thao tác, trình độ và triển vọng tăng trưởng của công chức, viên chức.

Mức xếp loại của thành viên không đảm bảo hơn thế nữa mức xếp loại của tổ chức triển khai, cty trực tiếp phụ trách.

3. Công chức, viên chức có thời hạn công tác thao tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực thi việc nhìn nhận, xếp loại nhưng vẫn phải kiểm điểm thời hạn công tác thao tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chính sách thai sản.

Công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác thao tác theo quy định của pháp lý trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực thi nhìn nhận nhưng không xếp loại ở tại mức độ hoàn thành xong tốt trách nhiệm trở lên.

Công chức, viên chức nghỉ chính sách thai sản theo quy định của pháp lý thì kết quả xếp loại trong năm là kết quả xếp loại của thời hạn thao tác thực tiễn của năm đó.

4. Kết quả nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong nhìn nhận, xếp loại đảng viên.

Điều 3. Tiêu chí chung về nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức

1. Chính trị tư tưởng

a) Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước và những nguyên tắc tổ chức triển khai, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc triệu tập dân chủ, tự phê bình và phê bình;

b) Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không xấp xỉ trước mọi trở ngại vất vả, thử thách;

c) Đặt quyền lợi của Đảng, vương quốc – dân tộc bản địa, nhân dân, tập thể lên trên quyền lợi thành viên;

d) Có ý thức nghiên cứu và phân tích, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, thông tư, quyết định hành động và những văn bản của Đảng.

2. Đạo đức, lối sống

a) Không tham ô, tham nhũng, xấu đi, tiêu tốn lãng phí, quan liêu, thời cơ, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không còn biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

b) Có lối sống trung thực, nhã nhặn, chân thành, trong sáng, giản dị;

c) Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức triển khai, cty trong sáng, vững mạnh;

d) Không để người thân trong gia đình, người quen tận dụng chức vụ, quyền hạn của tớ để trục lợi.

3. Tác phong, lề lối thao tác

a) Có trách nhiệm với việc làm; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực thi trách nhiệm;

b) Phương pháp thao tác khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

c) Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực thi trách nhiệm;

d) Có thái độ đúng mực và phong thái ứng xử, lề lối thao tác chuẩn mực, phục vụ yêu cầu của văn hóa truyền thống công vụ; quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán nhà nước.

4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật

a) Chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai;

b) Thực hiện những quy định, quy định, nội quy của cơ quan, tổ chức triển khai, cty nơi công tác thao tác;

c) Thực hiện việc kê khai và công khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định;

d) Báo cáo khá đầy đủ, trung thực, phục vụ thông tin đúng chuẩn, khách quan về những nội dung tương quan đến việc thực thi chức trách, trách nhiệm được giao và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, cty với cấp trên khi được yêu cầu.

5. Kết quả thực thi chức trách, trách nhiệm được giao

a) Đối với công chức, viên chức, người lao động không giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành:

– Kết quả thực thi trách nhiệm theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao; nhìn nhận rõ ràng những việc làm được giao, những việc làm đã hoàn thành xong. Việc nhìn nhận thể hiện mức độ hoàn thành xong (tỷ suất %) về khối lượng việc làm được giao, chất lượng việc làm, tiến độ, hiệu suất cao xử lý và xử lý việc làm ở từng vị trí, từng thời hạn so với yêu cầu (đúng hay chậm tiến độ), những hạn chế, lỗi, sai sót, vi phạm, khuyết điểm nếu có. Việc hoàn thành xong về chất lượng và tiến độ trong việc thực thi trách nhiệm đột xuất được giao.

– Thái độ phục vụ nhân dân riêng với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp xử lý và xử lý việc làm của người dân (hoặc cty được truy thuế kiểm toán).

– Đối với công chức tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí truy thuế kiểm toán: Ngoài nội dung trên còn phải nhìn nhận việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm và trách nhiệm của thành viên trong Đoàn (Tổ) truy thuế kiểm toán của từng cuộc truy thuế kiểm toán theo quy định và kết quả thực thi kết luận, kiến nghị truy thuế kiểm toán.

b) Tiêu chí nhìn nhận, xếp loại riêng với công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ và tương tự; công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương tự; Trưởng (Phó) Đoàn truy thuế kiểm toán, Tổ trưởng Tổ truy thuế kiểm toán

– Quán triệt, thể chế hóa và thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước tại tổ chức triển khai, cty;

– Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức triển khai, cty; không để xẩy ra những vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp lý phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dãn; phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí trong phạm vi tổ chức triển khai, cty;

– Lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức triển khai kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ huy, thực thi công tác thao tác cải cách hành chính, cải cách chính sách công vụ, công chức tại tổ chức triển khai, cty;

– Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí hằng năm của tổ chức triển khai, cty được giao quản trị và vận hành, phụ trách, trong số đó xác lập rõ kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm, lượng hóa bằng thành phầm rõ ràng.

– Trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm quản trị và vận hành, kiểm tra, giám sát tình hình thực thi trách nhiệm của tổ chức triển khai, cty và của thành viên;

– Đánh giá kết quả thực thi trách nhiệm của tổ chức triển khai, cty (tỷ suất khối lượng việc làm đã hoàn thành xong, chất lượng việc làm, tiến độ xử lý và xử lý việc làm; trách nhiệm trong việc để xẩy ra sai sót, vi phạm, khuyết điểm của công chức, viên chức trong cty (nếu có); thực thi chính sách thông tin văn bản báo cáo giải trình;

– Đối với việc công chức là Trưởng (Phó) Đoàn truy thuế kiểm toán, Tổ trưởng Tổ truy thuế kiểm toán: Lấy kết quả nhìn nhận và xếp loại của Tổ truy thuế kiểm toán, Đoàn truy thuế kiểm toán và kết quả thực thi kết luận, kiến nghị truy thuế kiểm toán làm cơ sở để xem nhận.

Chương II

TIÊU CHÍ XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Mục 1. TIÊU CHÍ XẾP LOẠI CÔNG CHỨC

Điều 4. Tiêu chí xếp loại công chức ở tại mức hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm

1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm:

a) Thực hiện tốt những quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Quy chế này;

b) Hoàn thành 100% trách nhiệm theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao bảo vệ đúng tiến độ, chất lượng, hiệu suất cao cực tốt, trong số đó tối thiểu 50% trách nhiệm hoàn thành xong vượt mức;

c) Đối với công chức tham gia truy thuế kiểm toán: Trong năm nhìn nhận, 100% cuộc truy thuế kiểm toán xếp loại thành viên đoàn truy thuế kiểm toán từ mức “Đạt” trở lên và có tối thiểu 01 cuộc truy thuế kiểm toán xếp loại thành viên đoàn truy thuế kiểm toán mức “Xuất sắc”.

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ và tương tự, cấp phòng và tương tự; Trưởng (Phó) Đoàn truy thuế kiểm toán, Tổ trưởng Tổ truy thuế kiểm toán đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm:

a) Thực hiện tốt những quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 3 Quy chế này;

b) Các tiêu chuẩn về kết quả thực thi trách nhiệm theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao đều hoàn thành xong đúng tiến độ, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao cực tốt;

c) Lãnh đạo, chỉ huy, điều hành quản lý cty, phòng, Đoàn (Tổ) truy thuế kiểm toán hoặc nghành công tác thao tác được giao phụ trách hoàn thành xong 100% những chỉ tiêu, trách nhiệm, trong số đó tối thiểu 50% chỉ tiêu, trách nhiệm hoàn thành xong vượt mức;

d) 100% cty, phòng thuộc thẩm quyền phụ trách, quản trị và vận hành trực tiếp được nhìn nhận hoàn thành xong trách nhiệm trở lên, trong số đó tối thiểu 70% hoàn thành xong tốt hoặc hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm.

đ) Đối với công chức tham gia truy thuế kiểm toán: Trong năm nhìn nhận, 100% Đoàn (Tổ) truy thuế kiểm toán xếp loại từ mức “Đạt” trở lên và có tối thiểu 01 cuộc truy thuế kiểm toán xếp loại Đoàn (Tổ) truy thuế kiểm toán mức “Xuất sắc”.

Điều 5. Tiêu chí xếp loại công chức ở tại mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm

1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm:

a) Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Quy chế này;

b) Hoàn thành 100% trách nhiệm theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao đúng tiến độ, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao;

c) Đối với công chức tham gia truy thuế kiểm toán: Trong năm nhìn nhận, 100% cuộc truy thuế kiểm toán xếp loại thành viên đoàn truy thuế kiểm toán từ mức “Đạt” trở lên và có tối thiểu 01 cuộc truy thuế kiểm toán xếp loại thành viên đoàn truy thuế kiểm toán mức “Khá”.

Tham khảo: Kịch bản chương trình Lễ kết nạp Đảng viên mới (6 mẫu)

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ và tương tự, cấp phòng và tương tự; Trưởng (Phó) Đoàn truy thuế kiểm toán, Tổ trưởng Tổ truy thuế kiểm toán đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm:

a) Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 3 Quy chế này;

b) Các tiêu chuẩn về kết quả thực thi trách nhiệm theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao đều hoàn thành xong đúng tiến độ, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao;

c) Lãnh đạo, chỉ huy, điều hành quản lý cty, phòng, Đoàn (Tổ) truy thuế kiểm toán hoặc nghành công tác thao tác được giao phụ trách hoàn thành xong 100% những chỉ tiêu, trách nhiệm, trong số đó tối thiểu 80% hoàn thành xong đúng tiến độ, bảo vệ chất lượng;

d) 100% cty, phòng thuộc thẩm quyền phụ trách, quản trị và vận hành trực tiếp được nhìn nhận hoàn thành xong trách nhiệm trở lên;

đ) Đối với công chức tham gia truy thuế kiểm toán: Trong năm nhìn nhận, 100% Đoàn (Tổ) truy thuế kiểm toán xếp loại từ mức “Đạt” trở lên và có tối thiểu 01 cuộc truy thuế kiểm toán xếp loại Đoàn (Tổ) truy thuế kiểm toán mức “Khá”.

Điều 6. Tiêu chí xếp loại công chức ở tại mức hoàn thành xong trách nhiệm

1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức hoàn thành xong trách nhiệm;

a) Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Quy chế này;

b) Các tiêu chuẩn về kết quả thực thi trách nhiệm theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao đều hoàn thành xong, trong số đó có không thật 20% tiêu chuẩn chưa bảo vệ chất lượng, tiến độ hoặc hiệu suất cao thấp;

c) Đối với công chức tham gia truy thuế kiểm toán: Trong năm nhìn nhận, 100% cuộc truy thuế kiểm toán xếp loại thành viên đoàn truy thuế kiểm toán mức “Đạt”.

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ và tương tự, cấp phòng và tương tự; Trưởng (Phó) Đoàn truy thuế kiểm toán, Tổ trưởng Tổ truy thuế kiểm toán đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức hoàn thành xong trách nhiệm:

a) Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 3 Quy chế này;

b) Các tiêu chuẩn về kết quả thực thi trách nhiệm theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao đều hoàn thành xong, trong số đó có không thật 20% tiêu chuẩn chưa bảo vệ chất lượng, tiến độ hoặc hiệu suất cao thấp;

c) Lãnh đạo, chỉ huy, điều hành quản lý cty, phòng, Đoàn (Tổ) truy thuế kiểm toán hoặc nghành công tác thao tác được giao phụ trách hoàn thành xong trên 70% những chỉ tiêu, trách nhiệm;

d) Có tối thiểu 70% cty, phòng truy thuế kiểm toán thuộc thẩm quyền phụ trách, quản trị và vận hành trực tiếp được nhìn nhận hoàn thành xong trách nhiệm trở lên;

đ) Đối với công chức tham gia truy thuế kiểm toán: Trong năm nhìn nhận, 70% Đoàn (Tổ) truy thuế kiểm toán xếp loại mức “Đạt”.

Điều 7. Tiêu chí xếp loại công chức ở tại mức không hoàn thành xong trách nhiệm

1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành có một trong những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức không hoàn thành xong trách nhiệm:

a) Có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo nhìn nhận của cấp có thẩm quyền;

b) Có trên 20% những tiêu chuẩn về kết quả thực thi trách nhiệm theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao chưa bảo vệ tiến độ, chất lượng, hiệu suất cao;

c) Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi trách nhiệm bị xử lý kỷ luật trong năm nhìn nhận.

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ và tương tự, cấp phòng và tương tự; Trưởng (Phó) Đoàn truy thuế kiểm toán, Tổ trưởng Tổ truy thuế kiểm toán có một trong những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức không hoàn thành xong trách nhiệm:

a) Có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo nhìn nhận của cấp có thẩm quyền;

b) Có trên 20% những tiêu chuẩn về kết quả thực thi trách nhiệm theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao chưa bảo vệ tiến độ, chất lượng, hiệu suất cao;

c) Đơn vị, phòng, Đoàn (Tổ) truy thuế kiểm toán hoặc nghành công tác thao tác được giao phụ trách hoàn thành xong dưới 50% những chỉ tiêu, trách nhiệm;

d) Đơn vị, phòng, Đoàn (Tổ) truy thuế kiểm toán thuộc thẩm quyền phụ trách, quản trị và vận hành trực tiếp tương quan đến tham ô, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp lý.

đ) Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi trách nhiệm bị xử lý kỷ luật trong năm nhìn nhận.

Mục 2. TIÊU CHÍ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC

Điều 8. Tiêu chí xếp loại viên chức ở tại mức hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm

1. Viên chức không giữ chức vụ quản trị và vận hành đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm:

a) Thực hiện tốt những quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Quy chế này;

b) Hoàn thành 100% trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết kết, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao bảo vệ đúng tiến độ, chất lượng, hiệu suất cao cực tốt, trong số đó tối thiểu 50% trách nhiệm hoàn thành xong vượt mức.

2. Viên chức quản trị và vận hành đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm:

a) Thực hiện tốt những quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 3 Quy chế này;

b) Các tiêu chuẩn về kết quả thực thi trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết kết, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao đều hoàn thành xong đúng tiến độ, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao cực tốt;

c) Đơn vị hoặc nghành công tác thao tác được giao phụ trách hoàn thành xong 100% những chỉ tiêu, trách nhiệm, trong số đó tối thiểu 50% chỉ tiêu, trách nhiệm hoàn thành xong vượt mức;

d) 100% cty thuộc thẩm quyền phụ trách, quản trị và vận hành trực tiếp được nhìn nhận hoàn thành xong trách nhiệm trở lên, trong số đó tối thiểu 70% hoàn thành xong tốt và hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm.

Điều 9. Tiêu chí xếp loại viên chức ở tại mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm

1. Viên chức không giữ chức vụ quản trị và vận hành đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm:

a) Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Quy chế này;

b) Hoàn thành 100% trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết kết, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao, bảo vệ đúng tiến độ, chất lượng, hiệu suất cao.

2. Viên chức quản trị và vận hành đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm:

a) Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 3 Quy chế này;

b) Các tiêu chuẩn về kết quả thực thi trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết kết, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao đều hoàn thành xong đúng tiến độ, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao;

c) Đơn vị hoặc nghành công tác thao tác được giao phụ trách hoàn thành xong 100% những chỉ tiêu, trách nhiệm, trong số đó tối thiểu 80% hoàn thành xong đúng tiến độ, bảo vệ chất lượng;

d) 100% cty thuộc thẩm quyền phụ trách, quản trị và vận hành trực tiếp được nhìn nhận hoàn thành xong trách nhiệm trở lên, trong số đó tối thiểu 70% hoàn thành xong tốt hoặc hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm.

Điều 10. Tiêu chí xếp loại viên chức ở tại mức hoàn thành xong trách nhiệm

1. Viên chức không giữ chức vụ quản trị và vận hành đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức hoàn thành xong trách nhiệm:

a) Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Quy chế này;

b) Các tiêu chuẩn về kết quả thực thi trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết kết, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao đều hoàn thành xong, trong số đó có không thật 20% tiêu chuẩn chưa bảo vệ chất lượng, tiến độ hoặc hiệu suất cao thấp.

2. Viên chức quản trị và vận hành đạt được những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức hoàn thành xong trách nhiệm:

a) Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 3 Quy chế này;

b) Các tiêu chuẩn về kết quả thực thi trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết kết, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao đều hoàn thành xong, trong số đó có không thật 20% tiêu chuẩn chưa bảo vệ chất lượng, tiến độ hoặc hiệu suất cao thấp;

c) Đơn vị hoặc nghành công tác thao tác được giao phụ trách hoàn thành xong trên 70% những chỉ tiêu, trách nhiệm;

d) Có tối thiểu 70% cty thuộc thẩm quyền phụ trách, quản trị và vận hành trực tiếp được nhìn nhận hoàn thành xong trách nhiệm trở lên.

Điều 11. Tiêu chí xếp loại viên chức ở tại mức không hoàn thành xong trách nhiệm

1. Viên chức không giữ chức vụ quản trị và vận hành có một trong những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức không hoàn thành xong trách nhiệm:

a) Có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo nhìn nhận của cấp có thẩm quyền;

b) Có trên 20% những tiêu chuẩn về kết quả thực thi trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết kết, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao chưa bảo vệ tiến độ, chất lượng, hiệu suất cao;

c) Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi trách nhiệm bị xử lý kỷ luật trong năm nhìn nhận.

2. Viên chức quản trị và vận hành có một trong những tiêu chuẩn sau này thì xếp loại ở tại mức không hoàn thành xong trách nhiệm:

a) Có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo nhìn nhận của cấp có thẩm quyền;

b) Có trên 20% những tiêu chuẩn về kết quả thực thi trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết kết, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo việc làm rõ ràng được giao chưa bảo vệ tiến độ, chất lượng, hiệu suất cao;

c) Đơn vị hoặc nghành công tác thao tác được giao phụ trách hoàn thành xong dưới 50% những chỉ tiêu, trách nhiệm.

d) Đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản trị và vận hành trực tiếp tương quan đến tham ô, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp lý.

đ) Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi trách nhiệm bị xử lý kỷ luật trong năm nhìn nhận.

Chương III

THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI ĐIỂM, SỬ DỤNG KẾT QUẢ, LƯU GIỮ TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 12. Thẩm quyền nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức

1. Công chức, viên chức vị trí căn cứ chức trách, trách nhiệm được giao tự nhận xét, nhìn nhận quy trình công tác thao tác và phụ trách về kết quả tự nhận xét, nhìn nhận, xếp loại của tớ.

2. Thủ trưởng cty trực tiếp nhìn nhận, xếp loại và thông tin kết quả xếp loại riêng với Phó Vụ trưởng và tương tự trở xuống thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành; phụ trách về kết quả nhận xét, nhìn nhận, xếp loại riêng với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành (gồm có cả công chức, viên chức biệt phái).

3. Tổng Kiểm toán nhà nước nhìn nhận, xếp loại và thông tin kết quả xếp loại riêng với công chức lãnh đạo là Vụ trưởng và tương tự.

Điều 13. Trình tự, thủ tục nhìn nhận, xếp loại công chức

1. Công chức tự nhìn nhận, xếp loại

Công chức làm văn bản báo cáo giải trình tự nhìn nhận, nhận mức xếp loại kết quả công tác thao tác theo chức trách, trách nhiệm được giao theo mẫu số 01 của Phụ lục phát hành kèm theo Quy chế này.

2. Nhận xét, nhìn nhận công chức

Tổ chức cuộc họp tại cty nơi công chức công tác thao tác để nhận xét, nhìn nhận riêng với công chức, việc tổ chức triển khai họp phải đảm bảo có tối thiểu 2/3 số công chức hoặc thành phần được triệu tập xuất hiện dự họp.

a) Đối với Vụ trưởng và tương tự (công chức được hưởng thông số kỹ thuật phụ cấp chức vụ hoặc phụ cấp trách nhiệm là một trong,0), Phó Vụ trưởng và tương tự (công chức được hưởng thông số kỹ thuật phụ cấp chức vụ hoặc phụ cấp trách nhiệm là 0,8)

– Chủ trì cuộc họp:

Tham khảo: Thiệp mời Tất niên (6 mẫu)

+ Đối với Vụ trưởng và tương tự: Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối phù thích hợp với cấp ủy, lãnh đạo cty tổ chức triển khai họp;

+ Đối với Phó Vụ trưởng và tương tự: Thủ trưởng cty chủ trì, phối phù thích hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và cấp ủy, lãnh đạo cty tổ chức triển khai họp.

– Thành phần họp: Lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng, đại diện thay mặt thay mặt cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên của cty.

b) Đối với Trưởng phòng và tương tự (công chức có thông số kỹ thuật phụ cấp là 0,6), Phó Trưởng phòng và tương tự (công chức có thông số kỹ thuật phụ cấp là 0,4) trở xuống

– Chủ trì cuộc họp:

+ Đối với Trưởng phòng và tương tự, Phó trưởng phòng và tương tự: Lãnh đạo cty được phân công phụ trách phòng, ban (sau này gọi tắt là Phòng) chủ trì tổ chức triển khai họp;

+ Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành: Trưởng phòng và tương tự chủ trì tổ chức triển khai họp.

– Thành phần cuộc họp gồm: Lãnh đạo cty được phân công phụ trách phòng (riêng với nhìn nhận công chức là Trưởng phòng và tương tự, Phó trưởng phòng và tương tự) và toàn thể công chức thuộc phòng.

c) Trình tự cuộc họp

– Chủ trì cuộc họp cử thư ký ghi biên bản cuộc họp.

– Công chức trình diễn văn bản báo cáo giải trình tự nhìn nhận kết quả công tác thao tác tại cuộc họp.

– Các thành viên tham gia cuộc họp góp phần ý kiến, những ý kiến được ghi vào biên bản.

– Thông qua Biên bản tại cuộc họp.

3. Lấy ý kiến nhận xét, nhìn nhận của cấp ủy đảng cty nơi công chức công tác thao tác.

4. Xem xét, quyết định hành động nhìn nhận, xếp loại công chức

a) Đối với Vụ trưởng và tương tự

– Căn cứ phiếu nhìn nhận, xếp loại công chức của thành viên; vị trí căn cứ biên bản cuộc họp và những ý kiến tham gia góp ý tại cuộc họp; ý kiến nhận xét, nhìn nhận của cấp ủy đảng nơi công chức công tác thao tác và tài liệu tương quan (nếu có), Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, đề xuất kiến nghị nội dung nhìn nhận và mức xếp loại riêng với công chức, xin ý kiến nhận xét, nhìn nhận của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phụ trách cty.

– Sau khi xin ý kiến nhận xét, nhìn nhận của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách cty, Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, văn bản báo cáo giải trình Tổng Kiểm toán nhà nước đưa ra Ban Cán sự Đảng Kiểm toán nhà nước cho ý kiến nhận xét, nhìn nhận, xếp loại riêng với Vụ trưởng và tương tự.

– Sau khi có ý kiến nhận xét, nhìn nhận, xếp loại của Ban Cán sự Đảng Kiểm toán nhà nước về việc nhìn nhận, xếp loại riêng với Vụ trưởng và tương tự, Tổng Kiểm toán nhà nước thông tin kết quả nhìn nhận, xếp loại bằng văn bản riêng với Vụ trưởng và tương tự và thông tin công khai minh bạch cho cty.

b) Đối với Phó Vụ trưởng và tương tự

– Căn cứ phiếu nhìn nhận, xếp loại công chức của thành viên; vị trí căn cứ biên bản cuộc họp và những ý kiến tham gia góp ý tại cuộc họp; ý kiến nhận xét, nhìn nhận của cấp ủy đảng nơi công chức công tác thao tác và tài liệu tương quan (nếu có), thủ trưởng cty quyết định hành động nội dung nhìn nhận và mức xếp loại riêng với công chức.

– Thủ trưởng cty thông tin kết quả nhìn nhận, xếp loại bằng văn bản riêng với Phó Vụ trưởng và tương tự và thông tin công khai minh bạch trong cty.

c) Đối với Trưởng phòng và tương tự, Phó Trưởng phòng và tương tự trở xuống:

– Căn cứ phiếu nhìn nhận, xếp loại công chức của thành viên; vị trí căn cứ biên bản cuộc họp và những ý kiến tham gia góp ý tại cuộc họp; ý kiến nhận xét, nhìn nhận của cấp ủy đảng nơi công chức công tác thao tác và tài liệu tương quan (nếu có), Trưởng phòng và tương tự tổng hợp ý kiến nhận xét nhìn nhận công chức thuộc phòng bằng văn bản, văn bản báo cáo giải trình Lãnh đạo cty phụ trách phòng. Thủ trưởng cty sau khoản thời hạn tìm hiểu thêm ý kiến nhận xét nhìn nhận của Lãnh đạo cty phụ trách phòng, quyết định hành động nội dung nhìn nhận và mức xếp loại riêng với công chức.

– Thủ trưởng cty thông tin kết quả nhìn nhận, xếp loại bằng văn bản cho công chức và thông tin công khai minh bạch trong cty.

Điều 14. Trình tự, thủ tục nhìn nhận, xếp loại viên chức

1. Viên chức tự nhìn nhận, xếp loại

Viên chức làm văn bản báo cáo giải trình tự nhìn nhận, mức xếp loại kết quả công tác thao tác theo chức trách, trách nhiệm được giao theo mẫu số 02 của Phụ lục phát hành kèm theo Quy chế này.

2. Nhận xét, nhìn nhận viên chức

Tổ chức cuộc họp tại cty nơi viên chức công tác thao tác để nhận xét, nhìn nhận riêng với viên chức, việc tổ chức triển khai họp nhận xét, nhìn nhận phải đảm bảo có tối thiểu 2/3 số viên chức hoặc thành phần được triệu tập xuất hiện dự họp.

– Chủ trì cuộc họp:

+ Đối với Trưởng phòng và tương tự, Phó trưởng phòng và tương tự: Lãnh đạo cty được phân công phụ trách phòng chủ trì tổ chức triển khai họp;

+ Đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành: Trưởng phòng và tương tự chủ trì tổ chức triển khai họp.

– Thành phần cuộc họp gồm: Lãnh đạo cty được phân công phụ trách phòng (riêng với nhìn nhận viên chức là Trưởng phòng và tương tự, Phó trưởng phòng và tương tự), toàn thể viên chức và người lao động thuộc phòng.

– Trình tự cuộc họp

+ Chủ trì cuộc họp cử thư ký ghi biên bản cuộc họp;

+ Viên chức trình diễn văn bản báo cáo giải trình tự nhìn nhận kết quả công tác thao tác tại cuộc họp;

+ Các thành viên tham gia cuộc họp góp phần ý kiến, những ý kiến được ghi vào biên bản.

+ Thông qua Biên bản tại cuộc họp

3. Lấy ý kiến nhận xét, nhìn nhận của cấp ủy đảng cty nơi viên chức công tác thao tác.

4. Xem xét, quyết định hành động nhìn nhận, xếp loại viên chức

– Căn cứ phiếu nhìn nhận, xếp loại viên chức của thành viên; vị trí căn cứ biên bản cuộc họp và những ý kiến tham gia góp ý tại cuộc họp; ý kiến nhận xét, nhìn nhận của cấp ủy đảng nơi viên chức công tác thao tác và tài liệu tương quan (nếu có), Trưởng phòng tổng hợp ý kiến nhận xét nhìn nhận viên chức thuộc phòng bằng văn bản, văn bản báo cáo giải trình Lãnh đạo cty phụ trách phòng. Thủ trưởng cty sau khoản thời hạn tìm hiểu thêm ý kiến nhận xét nhìn nhận của Lãnh đạo cty phụ trách phòng, quyết định hành động nội dung nhìn nhận và mức xếp loại riêng với viên chức.

– Thủ trưởng cty thông tin bằng văn bản cho viên chức và thông tin công khai minh bạch trong cty về kết quả nhìn nhận, xếp loại qua khối mạng lưới hệ thống văn bản quản trị và vận hành và điều hành quản lý.

Điều 15. Thời điểm nhìn nhận, xếp loại hằng năm riêng với công chức, viên chức

1. Việc nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức được thực thi theo từng năm công tác thao tác.

Đối với công chức, viên chức chuyển công tác thao tác thì cơ quan, tổ chức triển khai, cty mới có trách nhiệm nhìn nhận, xếp loại. Trường hợp có thời hạn công tác thao tác ở cơ quan, tổ chức triển khai, cty cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết phù thích hợp với ý kiến nhận xét của cty cũ, trừ trường hợp không hề cơ quan, tổ chức triển khai, cty cũ.

2. Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức trước lúc thực thi việc nhìn nhận, xếp loại đảng viên và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm của cty và hoàn thành xong trước thời điểm ngày 15 tháng 12 hằng năm.

3. Tại thời gian nhìn nhận, xếp loại, trường hợp vắng mặt có nguyên do chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chính sách thai sản theo quy định của pháp lý, công chức, viên chức có trách nhiệm làm văn bản báo cáo giải trình tự nhìn nhận, nhận mức xếp loại kết quả công tác thao tác theo chức trách, trách nhiệm được giao, gửi cơ quan, tổ chức triển khai, cty đang công tác thao tác để thực thi việc nhìn nhận, xếp loại theo quy định tại Quy chế này.

Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều này và đặc trưng của cty, tập thể lãnh đạo cty thống nhất với cấp ủy về việc phối hợp tổ chức triển khai cuộc họp nhìn nhận, xếp loại trong cty mình, bảo vệ trang trọng, hiệu suất cao, tránh hình thức, tiêu tốn lãng phí.

Điều 16. Sử dụng kết quả nhìn nhận công chức, viên chức

Kết quả nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức là vị trí căn cứ để sắp xếp, sử dụng, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, quy hoạch, chỉ định, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, nhìn nhận và xếp loại đảng viên và thực thi những chủ trương khác riêng với công chức, viên chức trong toàn ngành.

Điều 17. Lưu giữ tài liệu nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức

1. Kết quả nhìn nhận, xếp loại được thể hiện bằng văn bản, lưu vào hồ sơ công chức, viên chức, gồm có:

(1) Biên bản cuộc họp nhận xét, nhìn nhận;

(2) Phiếu nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức;

(3) Nhận xét của cấp ủy nơi công tác thao tác (nếu có);

(4) Kết luận và thông tin bằng văn bản về kết quả nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền;

(5) Hồ sơ xử lý và xử lý kiến nghị về kết quả nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức (nếu có);

(6) Các văn bản khác tương quan (nếu có).

2. Quản lý và lưu giữ

a) Các cty tham mưu thuộc cỗ máy điều hành quản lý và những cty Kiểm toán nhà nước chuyên ngành gửi hồ sơ kết quả nhìn nhận, xếp loại của công chức về Vụ Tổ chức cán bộ lưu hồ sơ;

b) Các cty Kiểm toán nhà nước khu vực và những cty sự nghiệp

– Gửi hồ sơ kết quả nhìn nhận, xếp loại của công chức lãnh đạo cấp vụ về Vụ Tổ chức cán bộ lưu hồ sơ;

– Lưu hồ sơ kết quả nhìn nhận, xếp loại của công chức, viên chức riêng với lãnh đạo cấp phòng và tương tự trở xuống thuộc cty quản trị và vận hành theo quy định về phân cấp quản trị và vận hành công chức, viên chức và người lao động.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Tổ chức thực thi

1. Vụ Tổ chức cán bộ phối phù thích hợp với Thủ trưởng những cty trực thuộc tổ chức triển khai nhìn nhận, lấy ý kiến xếp loại hằng năm riêng với thủ trưởng những cty trực thuộc; tổng hợp ý kiến nhận xét, nhìn nhận, xin ý kiến lãnh đạo Kiểm toán nhà nước và tổng hợp trình Tổng Kiểm toán nhà nước, hoàn thành xong xong trước thời điểm ngày 20 tháng 12 hằng năm.

2. Thủ trưởng những cty trực thuộc có trách nhiệm:

a) Phổ biến Quy chế này đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc cty.

b) Đăng ký với Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) thời hạn tổ chức triển khai nhìn nhận, xếp loại riêng với thủ trưởng cty trực thuộc (Đk trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 11 hằng năm);

c) Chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước việc tổ chức triển khai thực thi nhìn nhận, xếp loại hằng năm theo quy định tại Quy chế này riêng với công chức lãnh đạo là Phó Vụ trưởng và tương tự, công chức, viên chức là lãnh đạo cấp phòng và tương tự trở xuống thuộc cty. Đối với những người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của nhà nước, Thủ trưởng cty tổ chức triển khai thực thi nhìn nhận, xếp loại tương tự như riêng với nhìn nhận, xếp loại công chức hoặc viên chức của cty.

d) Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng công tác thao tác nhìn nhận, xếp loại và gửi văn bản báo cáo giải trình kết quả nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành (gửi kèm bảng tổng hợp kết quả xếp loại công chức, viên chức hằng năm theo Mẫu số 03) về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp và Thường trực trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Kiểm toán nhà nước trước thời điểm ngày 20 tháng 12 hằng năm.

3. Kết quả nhìn nhận của trong năm trước đó năm 2020 được xem liên tục để vận dụng những quy định có tương quan riêng với cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 19. Giải quyết kiến nghị

Sau khi nhận được tin báo kết quả nhìn nhận, xếp loại, trường hợp công chức, viên chức không nhất trí với kết luận nhìn nhận, xếp loại thì có quyền kiến nghị. Việc xử lý và xử lý kiến nghị do người dân có thẩm quyền nhìn nhận, xếp loại xử lý và xử lý và phải văn bản báo cáo giải trình cơ quan quản trị và vận hành kết quả xử lý và xử lý kiến nghị.

Điều 20. Trách nhiệm thi hành

– Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, văn bản báo cáo giải trình Ban Cán sự Đảng Kiểm toán nhà nước, Tổng Kiểm toán nhà nước kết quả nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức hằng năm của Kiểm toán nhà nước và công khai minh bạch kết quả tổng hợp nhìn nhận, xếp loại công chức, viên chức hằng năm.

-Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Vụ Tổ chức cán bộ để trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét kịp. thời điều chỉnh, bổ sung./.

…………………..

Tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng


Bạn đang xem post Quyết định 1681/QĐ-KTNN 2022

Với việc Bạn xem bài Quyết định 1681/QĐ-KTNN FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game tài liệu Quyết định 1681/QĐ-KTNN Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game tài liệu Quyết định 1681/QĐ-KTNN Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment or ThamGia Group zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Quyết #định #1681QĐKTNN