0765562555

Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH FULL 2022 được update : 2021-09-09 04:46:31

3867

Xin chàoTừ ngày thứ nhất/10/2020, Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành ngày 16/08/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành.

Thông tư quy định về quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp công lập cấp huyện. Theo đó quy định trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy của giáo viên trong Trung tâm GDNN công lập như sau:

Giáo viên dạy trình độ sơ cấp phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có chứng từ kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp; Giáo viên dạy trình độ sơ cấp nêu trên, nếu không còn bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc bằng tốt nghiệp ĐH sư phạm, ĐH sư phạm kỹ thuật thì phải có chứng từ trách nhiệm sư phạm. Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt; Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm và đạt trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy về trình độ, trách nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều này; Có lý lịch rõ ràng; bảo vệ sức mạnh thể chất theo yêu cầu nghề nghiệp.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 05/2020/TT-BLĐTBXH

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 16 tháng 8 năm 2020

THÔNG TƯ 05/2020/TT-BLĐTBXH

QUY ĐỊNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP CẤP HUYỆN

Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm năm trước đó;

Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Theo đề xuất kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành Thông tư quy định quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp công lập cấp huyện.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng

1. Thông tư này quy định quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp công lập cấp huyện (sau này gọi chung là Trung tâm).

2. Thông tư này được vận dụng riêng với những Trung tâm và tổ chức triển khai, thành viên có tương quan.

Điều 2. Địa vị pháp lý của Trung tâm

1. Trung tâm là cty sự nghiệp công lập cấp huyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu và thông tin tài khoản riêng.

2. Trung tâm hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp, Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy, Thông tư này và những quy định khác của pháp lý có tương quan.

3. Trung tâm có quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp lý.

Điều 3. Tên gọi của Trung tâm

1. Việc đặt tên Trung tâm được quy định như sau: “Trung tâm Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp + tên cty hành chính cấp huyện quản trị và vận hành trực tiếp”.

2. Tên của Trung tâm được ghi trong quyết định hành động xây dựng TT, con dấu, biển hiệu và những văn bản, sách vở thanh toán giao dịch thanh toán của Trung tâm và được gắn tại trụ sở chính của Trung tâm.

Điều 4. Phân cấp quản trị và vận hành

1. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau này gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trực tiếp quản trị và vận hành, chỉ huy Trung tâm.

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phụ trách quản trị và vận hành và hướng dẫn về trình độ riêng với Trung tâm theo thẩm quyền.

Điều 5. Quản lý nhà nước riêng với Trung tâm

1. Trung tâm chịu sự quản trị và vận hành nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự quản trị và vận hành nhà nước trên địa phận của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau này gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi Trung tâm đặt trụ sở chính.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối phù thích hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực thi quản trị và vận hành nhà nước riêng với những Trung tâm theo quy định tại Thông tư này.

Điều 6. Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm

1. Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm được xây dựng theo quy định tại Thông tư này và phù phù thích hợp với Đk rõ ràng của Trung tâm, không trái với những quy định pháp lý có tương quan.

2. Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm phải có những nội dung hầu hết sau:

a) Tên Trung tâm;

b) Mục tiêu và sứ mạng;

c) Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm;

d) Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục nghề nghiệp;

đ) Nhiệm vụ và quyền của giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành và người lao động;

e) Nhiệm vụ và quyền của người học;

g) Tổ chức và quản trị và vận hành của Trung tâm;

h) Quan hệ giữa Trung tâm với doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mái ấm gia đình và xã hội;

i) Tài chính và tài sản của Trung tâm;

k) Thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm.

3. Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm do giám đốc Trung tâm phê duyệt và phải được công bố công khai minh bạch tại Trung tâm.

Trong thời hạn 10 ngày thao tác Tính từ lúc ngày quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm được phê duyệt, giám đốc Trung tâm có trách nhiệm gửi 01 bản quyết định hành động phê duyệt quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm về Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính của Trung tâm để thực thi quản trị và vận hành theo địa phận.

4. Phê duyệt quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí sửa đổi, tương hỗ update

Giám đốc Trung tâm phê duyệt quyết định hành động sửa đổi, tương hỗ update quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm theo quy định tại khoản 3 của Điều này.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn, quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của Trung tâm

1. Nhiệm vụ:

a) Tổ chức thực thi chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ sơ cấp và những chương trình đào tạo và giảng dạy thường xuyên, gồm có: Chương trình đào tạo và giảng dạy thường xuyên theo yêu cầu của người học; chương trình tu dưỡng, update, nâng cao kiến thức và kỹ năng, kỹ năng nghề nghiệp; chương trình đào tạo và giảng dạy theo như hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; chương trình chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển, chương trình đào tạo và giảng dạy khác có thời hạn đào tạo và giảng dạy dưới 03 tháng. Tổ chức thực thi chủ trương tương hỗ đào tạo và giảng dạy trình độ sơ cấp, đào tạo và giảng dạy dưới 03 tháng riêng với lao động nông thôn, lao động nữ, người khuyết tật và những chủ trương khác theo quy định của pháp lý;

b) Tổ chức xây dựng hoặc lựa chọn và phê duyệt chương trình, giáo trình đào tạo và giảng dạy, học liệu của Trung tâm theo quy định;

c) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức triển khai tuyển sinh;

d) Quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành và người lao động của Trung tâm được giao theo quy định của pháp lý;

đ) Tổ chức lao động sản xuất, marketing thương mại và dịch vụ phục vụ đào tạo và giảng dạy;

e) Nghiên cứu ứng dụng những đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển mới phục vụ tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương;

g) Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt dạy và học; kiểm tra và cấp giấy theo quy định;

h) Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho những người dân học; phối phù thích hợp với những trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học viên;

i) Phối phù thích hợp với những doanh nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên, mái ấm gia đình người học trong hoạt động và sinh hoạt giải trí đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp và tư vấn hướng nghiệp; tổ chức triển khai cho những người dân học tham quan, thực tập tại doanh nghiệp và xử lý và xử lý việc làm cho những người dân học;

k) Thực hiện dân chủ, công khai minh bạch trong việc thực thi những trách nhiệm đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp và tư vấn hướng nghiệp;

l) Quản lý và sử dụng tài sản công theo quy định của pháp lý riêng với cty sự nghiệp công lập;

m) Tạo Đk hoặc tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành và người lao động của Trung tâm học tập, nâng cao trình độ trình độ, trách nhiệm;

n) Thực hiện việc phục vụ số liệu về hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm để thực thi xây dựng cơ sở tài liệu về giáo dục nghề nghiệp; thực thi chính sách văn bản báo cáo giải trình định kỳ và đột xuất theo quy định;

o) Thực hiện những trách nhiệm khác theo quy định của pháp lý.

2. Quyền hạn:

a) Được dữ thế chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch tăng trưởng Trung tâm phù phù thích hợp với kế hoạch tăng trưởng giáo dục nghề nghiệp nhằm mục đích phục vụ yêu cầu của thị trường lao động;

b) Được tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy chương trình giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

c) Được link kinh doanh, link hoạt động và sinh hoạt giải trí đào tạo và giảng dạy với doanh nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên trong nước và tổ chức triển khai, thành viên quốc tế để tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy, bổ túc và tu dưỡng nghề theo quy định của pháp lý;

d) Được link với trường cao đẳng, trường trung cấp để tổ chức triển khai giảng dạy khối lượng kiến thức và kỹ năng văn hóa truyền thống trung học phổ thông riêng với học viên học trình độ trung cấp có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; chỉ được thực thi chương trình giáo dục quy định tại điểm d khoản 1 Điều 43 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy (trừ chương trình đào tạo và giảng dạy để cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp) khi được cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về giáo dục có thẩm quyền được cho phép;

đ) Được link đào tạo và giảng dạy với trường cao đẳng, trường trung cấp để thực thi chương trình đào tạo và giảng dạy cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường cao đẳng, trường trung cấp (cty chủ trì link đào tạo và giảng dạy) phụ trách cấp bằng tốt nghiệp cho những người dân học theo quy định;

e) Được lôi kéo, nhận tài trợ, quản trị và vận hành, sử dụng những nguồn lực theo quy định của pháp lý nhằm mục đích thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt đào tạo và giảng dạy của Trung tâm;

g) Được sử dụng tài sản công để marketing thương mại, cho thuê, link kinh doanh, link theo quy định của Luật Quản lý và sử dụng tài sản công;

h) Được quản trị và vận hành và sử dụng thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sự nghiệp theo quy định của pháp lý;

i) Được tham gia đấu thầu, đặt hàng hoặc giao trách nhiệm riêng với những dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong nghành nghề giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp lý;

k) Thực hiện những quyền tự chủ khác theo quy định của pháp lý.

3. Quyền tự chủ của Trung tâm thực thi theo quy định tại Điều 25 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp và những quy định sau:

a) Quyết định tiềm năng, sứ mạng, kế hoạch và kế hoạch tăng trưởng của Trung tâm;

b) Quyết định xây dựng tổ chức triển khai cỗ máy, tăng trưởng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành trên cơ sở kế hoạch và quy hoạch tăng trưởng Trung tâm;

c) Thu, chi tài chính, góp vốn đầu tư tăng trưởng những Đk đảm bảo chất lượng đào tạo và giảng dạy theo quy định của pháp lý và những quy định về tự chủ tài chính riêng với TT giáo dục nghề nghiệp công lập;

d) Xác định, công bố công khai minh bạch phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; quyết định hành động phương thức tổ chức triển khai và quản trị và vận hành đào tạo và giảng dạy, hình thức đào tạo và giảng dạy; quyết định hành động việc link đào tạo và giảng dạy với những cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nước đủ Đk theo quy định của pháp lý; tuyển sinh và quản trị và vận hành người học; tăng trưởng chương trình đào tạo và giảng dạy; tổ chức triển khai biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình giảng dạy phù phù thích hợp với tiềm năng đào tạo và giảng dạy của từng chương trình đào tạo và giảng dạy; in phôi chứng từ, quản trị và vận hành và cấp giấy cho những người dân học theo quy định của pháp lý;

đ) Tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt nghiên cứu và phân tích khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, hợp tác quốc tế theo kế hoạch và kế hoạch tăng trưởng của Trung tâm; đảm bảo chất lượng đào tạo và giảng dạy của Trung tâm; lựa chọn tổ chức triển khai kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp để Đk kiểm định;

e) Xây dựng quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm; quy định hiệu suất cao, trách nhiệm của những tổ chức triển khai thuộc Trung tâm.

4. Trung tâm có trách nhiệm giải trình trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người học và xã hội về những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sau:

a) Công bố công khai minh bạch khá đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Trung tâm về những nội dung: Mục tiêu, chương trình đào tạo và giảng dạy; hình thức đào tạo và giảng dạy, kế hoạch tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy; kế hoạch tuyển sinh; list người học nhập học và tốt nghiệp thường niên theo nghề, nhóm nghề đào tạo và giảng dạy; Đk để bảo vệ chất lượng dạy và học; ngân sách đào tạo và giảng dạy, mức học phí và miễn, giảm học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và những khoản thu khác của người học cho từng năm học và dự kiến cho toàn bộ khóa học; kết quả kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; khối mạng lưới hệ thống chứng từ của Trung tâm, list học viên, học viên được cấp giấy thường niên; vị trí việc làm sau khoản thời hạn tốt nghiệp và những giải pháp kiểm tra, giám sát chất lượng đào tạo và giảng dạy; những quy định, quy định nội bộ;

b) Cam kết với cơ quan quản trị và vận hành nhà nước và phụ trách về mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí để đạt được những cam kết; không để bất kỳ thành viên hoặc tổ chức triển khai nào tận dụng danh nghĩa và cơ sở vật chất của Trung tâm để tiến hành những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trái với những quy định của pháp lý và của Thông tư này;

c) Có cơ chế để người học, giáo viên và xã hội tham gia nhìn nhận chất lượng đào tạo và giảng dạy của Trung tâm;

d) Công khai thông tin chỉ tiêu tuyển sinh, giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nghề nghiệp; thực thi chính sách văn bản báo cáo giải trình tài chính theo quy định và công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử của Trung tâm, trừ những thông tin thuộc khuôn khổ bí mật Nhà nước;

đ) Báo cáo, giải trình những nội dung tương quan đến thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TRUNG TÂM

Điều 8. Cơ cấu tổ chức triển khai của Trung tâm

1. Cơ cấu tổ chức triển khai của Trung tâm, gồm có:

a) Giám đốc và những phó giám đốc;

b) Các phòng hiệu suất cao và tổ trình độ, trách nhiệm;

Căn cứ hiệu suất cao, trách nhiệm được giao, quy mô, nghề đào tạo và giảng dạy, giám đốc Trung tâm quyết định hành động xây dựng những phòng hiệu suất cao, tổ trình độ, trách nhiệm trực thuộc Trung tâm theo cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Trung tâm đã được phê duyệt trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm.

c) Các hội đồng tư vấn; Hội đồng quản trị và vận hành;

d) Các tổ sản xuất, dịch vụ để phục vụ đào tạo và giảng dạy (nếu có).

Trung tâm được xây dựng những tổ sản xuất, dịch vụ, phục vụ đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp. Việc xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí của tổ sản xuất, dịch vụ, phục vụ đào tạo và giảng dạy của Trung tâm được thực thi theo quy định của pháp lý.

2. Việc xây dựng, giải thể những tổ chức triển khai trực thuộc Trung tâm; cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai, trách nhiệm, quyền hạn của từng tổ chức triển khai được thực thi theo quy định của pháp lý, Thông tư này và được rõ ràng hóa trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm.

Điều 9. Tiêu chuẩn và thẩm quyền chỉ định giám đốc, phó giám đốc

1. Giám đốc, phó giám đốc Trung tâm phải có đủ những tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp.

2. Thẩm quyền chỉ định

Việc chỉ định, chỉ định lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực thi những chính sách, chủ trương riêng với giám đốc, phó giám đốc Trung tâm thực thi theo quy định của pháp lý.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc

Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, đại diện thay mặt thay mặt cho Trung tâm trước pháp lý, phụ trách quản trị và vận hành những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt và điều hành quản lý tổ chức triển khai, cỗ máy của Trung tâm, có trách nhiệm, quyền hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp và những quy định sau:

1. Nhiệm vụ:

a) Xây dựng và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch đào tạo và giảng dạy và tu dưỡng của Trung tâm;

b) Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của Trung tâm và tổ chức triển khai khai thác, sử dụng có hiệu suất cao những nguồn lực lôi kéo được để phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp lý. Xây dựng quy định về: Số lượng, cơ cấu tổ chức triển khai lao động, vị trí việc làm, tuyển dụng, quản trị và vận hành, sử dụng, tăng trưởng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành, người lao động theo quy định của pháp lý;

c) Quản lý tài chính, quyết định hành động thu chi và phân phối những thành quả lao động, thực hành thực tiễn kỹ thuật, dịch vụ theo quy định;

d) Thường xuyên chăm sóc cải tổ Đk thao tác, giảng dạy, học tập cho giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành, người lao động và người học;

đ) Tổ chức và chỉ huy xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đào tạo và giảng dạy lành mạnh; đảm bảo bảo mật thông tin an ninh chính trị và trật tự xã hội trong Trung tâm;

e) Thực hiện quy định dân chủ trong Trung tâm; thực thi những chủ trương, chính sách của Nhà nước riêng với giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành, người lao động và người học trong Trung tâm. Hàng năm, tổ chức triển khai nhìn nhận, phân loại giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành và người lao động;

g) Thực hiện khá đầy đủ và kịp thời chính sách văn bản báo cáo giải trình định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp lý;

h) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp lý.

2. Quyền hạn:

a) Được quyết định hành động những giải pháp để thực thi trách nhiệm và quyền hạn của Trung tâm quy định tại Điều 7 của Thông tư này;

b) Được quyết định hành động xây dựng những phòng hiệu suất cao, tổ trình độ, trách nhiệm; tổ sản xuất, dịch vụ, phục vụ đào tạo và giảng dạy theo cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Trung tâm đã được phê duyệt trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này;

c) Quyết định chỉ định những trưởng, phó phòng, tổ trưởng, tổ phó những tổ trình độ, trách nhiệm; tổ sản xuất, dịch vụ, phục vụ đào tạo và giảng dạy trực thuộc Trung tâm theo quy định;

d) Tổ chức tuyển dụng, quản trị và vận hành và sử dụng hiệu suất cao đội ngũ giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành và người lao động của Trung tâm theo quy định của pháp lý; quyết định hành động việc giao phối hợp đồng lao động riêng với giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành và người lao động theo quy định của pháp lý;

đ) Giao phối hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp, bổ túc, tu dưỡng nghề cho những người dân học theo quy định của pháp lý;

e) Ký hợp đồng cho thuê, link kinh doanh, link với cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác, cơ sở sản xuất, marketing thương mại dịch vụ trong hoạt động và sinh hoạt giải trí đào tạo và giảng dạy, bổ túc, tu dưỡng nghề hoặc tổ chức triển khai sản xuất, marketing thương mại dịch vụ theo quy định của pháp lý;

g) Cấp chứng từ cho những người dân học tại Trung tâm theo quy định;

h) Quyết định việc khen thưởng, kỷ luật riêng với giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành, người lao động và người học của Trung tâm trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp quản trị và vận hành;

i) Được hưởng những chính sách theo quy định.

Điều 11. phó tổng giám đốc Trung tâm

1. phó tổng giám đốc Trung tâm là người giúp giám đốc trong việc quản trị và vận hành, điều hành quản lý những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Trung tâm.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của phó giám đốc:

a) Giúp giám đốc trong việc quản trị và vận hành và điều hành quản lý những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Trung tâm; trực tiếp phụ trách một số trong những nghành công tác thao tác theo sự phân công của giám đốc và xử lý và xử lý những việc làm khác do giám đốc giao;

b) Khi xử lý và xử lý việc làm được giám đốc giao hoặc ủy quyền, phó giám đốc thay mặt giám đốc phụ trách trước pháp lý và giám đốc về kết quả việc làm được giao hoặc ủy quyền.

Điều 12. Hội đồng tư vấn, Hội đồng quản trị và vận hành

1. Hội đồng tư vấn trong Trung tâm do giám đốc quyết định hành động xây dựng để lấy ý kiến của giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành, doanh nghiệp, đại diện thay mặt thay mặt những tổ chức triển khai trong và ngoài Trung tâm nhằm mục đích tư vấn cho giám đốc về một số trong những việc làm thiết yếu, tương quan đến việc triển khai, thực thi hiệu suất cao, trách nhiệm của Trung tâm. Hội đồng tư vấn tuân theo vụ việc và không hưởng lương.

Việc xây dựng, tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng tư vấn do giám đốc quyết định hành động và phải được quy định trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm.

2. Việc xây dựng Hội đồng quản trị và vận hành trong Trung tâm để quyết định hành động những yếu tố quan trọng trong quy trình tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm thực thi theo quy định của pháp lý.

Điều 13. Tổ trình độ, trách nhiệm

1. Các tổ trình độ, trách nhiệm (sau này gọi chung là Tổ) được tổ chức triển khai theo nghề hoặc nhóm nghề đào tạo và giảng dạy. Căn cứ hiệu suất cao, quy mô, nghề đào tạo và giảng dạy, giám đốc quyết định hành động xây dựng Tổ trực thuộc Trung tâm theo cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Trung tâm đã được phê duyệt trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm quy định tại Điều 8 của Thông tư này.

2. Tổ trực thuộc Trung tâm có trách nhiệm:

a) Quản lý giáo viên, người lao động và người học thuộc Tổ theo phân cấp của giám đốc;

b) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt ngoại khóa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy thường niên của Trung tâm, gồm có: Xây dựng, tăng trưởng chương trình đào tạo và giảng dạy của nghề được Trung tâm giao trách nhiệm; tổ chức triển khai biên soạn đề cương rõ ràng những mô-đun tương quan bảo vệ tính thống nhất, tránh chồng chéo Một trong những mô-đun của chương trình đào tạo và giảng dạy; xây dựng những đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo khuynh hướng tăng trưởng của Trung tâm; tổ chức triển khai nghiên cứu và phân tích tăng cấp cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy; xây dựng và thực thi phương pháp kiểm tra, thi, nhìn nhận kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo vệ chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, phục vụ nhu yếu sử dụng của thị trường lao động. Việc tăng trưởng chương trình đào tạo và giảng dạy, giáo trình, tài liệu giảng dạy thuộc giáo dục nghề nghiệp thực thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

c) Lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, hợp tác quốc tế; hợp tác với những tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, cơ sở sản xuất, marketing thương mại tương quan đến nghề đào tạo và giảng dạy và lôi kéo sự tham gia của doanh nghiệp vào quy trình đào tạo và giảng dạy của Tổ;

d) Xây dựng kế hoạch tăng trưởng đội ngũ giáo viên, nghề đào tạo và giảng dạy và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và giảng dạy và nghiên cứu và phân tích khoa học, tăng cường Đk bảo vệ chất lượng đào tạo và giảng dạy; thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt thực nghiệm, nghiên cứu và phân tích khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và phát triển vào quy trình đào tạo và giảng dạy;

đ) Quản lý giáo viên, người lao động, người học thuộc Tổ; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực thi công tác thao tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và cống hiến cho giáo viên, người lao động; có kế hoạch đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng nâng cao trình độ trình độ, trách nhiệm cho giáo viên và người lao động khác thuộc Tổ;

e) Tổ chức nhìn nhận, phân loại giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành và người lao động trong Tổ và tham gia nhìn nhận cán bộ quản trị và vận hành trong Trung tâm theo quy định của Trung tâm;

g) Quản lý, sử dụng có hiệu suất cao cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của giám đốc Trung tâm; đề xuất kiến nghị, xây dựng những kế hoạch tương hỗ update, bảo dưỡng thiết bị đào tạo và giảng dạy;

h) Thực hiện chính sách văn bản báo cáo giải trình theo quy định của giám đốc Trung tâm.

3. Tổ trưởng, tổ phó tổ trình độ, trách nhiệm:

a) Tổ có tổ trưởng và trọn vẹn có thể có tổ phó do giám đốc chỉ định;

b) Tổ trưởng phụ trách quản trị và vận hành, điều hành quản lý những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Tổ theo trách nhiệm được quy định tại khoản 2 Điều này và theo phân cấp của giám đốc Trung tâm;

c) Tổ trưởng phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên phù phù thích hợp với nghề đào tạo và giảng dạy tại Tổ;

d) Tổ phó giúp tổ trưởng trong việc quản trị và vận hành, điều hành quản lý những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Tổ;

đ) Việc chỉ định, miễn nhiệm tổ trưởng, tổ phó thực thi theo quy định của pháp lý và được quy định trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm.

Điều 14. Phòng hiệu suất cao

1. Các phòng hiệu suất cao có trách nhiệm tham mưu và giúp giám đốc Trung tâm trong việc quản trị và vận hành, tổng hợp, đề xuất kiến nghị ý kiến, tổ chức triển khai thực thi những việc làm hầu hết của Trung tâm như: Giáo vụ, đào tạo và giảng dạy, hành chính, quản trị; tổ chức triển khai cán bộ; tổng hợp, đối ngoại; quản trị và vận hành học viên, người học; quản trị và vận hành tài chính, quản trị và vận hành thiết bị và xây dựng cơ bản theo hiệu suất cao, trách nhiệm được giám đốc giao.

Giám đốc quyết định hành động xây dựng những phòng hiệu suất cao theo cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Trung tâm đã được phê duyệt trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm.

2. Phòng hiệu suất cao có trưởng phòng và những phó trưởng phòng. Trưởng phòng phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

3. Phó trưởng phòng là người giúp trưởng phòng trong việc quản trị và vận hành, điều hành quản lý những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của phòng theo hiệu suất cao, trách nhiệm được giao. Số lượng phó trưởng phòng tùy từng hiệu suất cao, trách nhiệm được giao và quy mô đào tạo và giảng dạy của Trung tâm, được quy định trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm. Việc chỉ định, miễn nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng của Trung tâm thực thi theo quy định của pháp lý và được quy định trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm.

Điều 15. Các tổ sản xuất, dịch vụ để phục vụ đào tạo và giảng dạy

1. Trung tâm được xây dựng những tổ sản xuất, dịch vụ để phục vụ đào tạo và giảng dạy, tạo Đk cho những người dân học và giáo viên của Trung tâm thực hành thực tiễn, thực tập nâng cao kiến thức và kỹ năng, kỹ năng. Việc xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí của những tổ sản xuất, dịch vụ để phục vụ đào tạo và giảng dạy nên thực thi theo quy định của pháp lý.

2. Các cty quy định tại khoản 1 Điều này sẽ không còn còn hiệu suất cao tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy, link đào tạo và giảng dạy để cấp văn bằng, chứng từ.

3. Việc xây dựng, giải thể, hiệu suất cao, trách nhiệm, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của những cty quy định tại khoản 1 Điều này do giám đốc quyết định hành động theo quy định của pháp lý và phải được quy định rõ ràng trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm.

Điều 16. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể và tổ chức triển khai xã hội

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Trung tâm hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Hiến pháp, pháp lý và những quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Đoàn thể, tổ chức triển khai xã hội trong Trung tâm hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của Hiến pháp, pháp lý, Điều lệ của tổ chức triển khai và có trách nhiệm góp thêm phần thực thi tiềm năng giáo dục nghề nghiệp.

Chương III

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Mục 1. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Điều 17. Nghề đào tạo và giảng dạy và tổ chức triển khai lớp học

1. Trung tâm được đào tạo và giảng dạy những nghề trình độ sơ cấp theo quy định tại Nghị định số 143/năm trong năm này/NĐ-CP ngày 14/10/năm trong năm này của nhà nước quy định Đk góp vốn đầu tư và hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo và giảng dạy thường xuyên quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp theo yêu cầu của thị trường lao động.

2. Việc tổ chức triển khai những lớp học theo chương trình đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp thực thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 18. Chương trình và giáo trình đào tạo và giảng dạy

1. Căn cứ vào quy định khối lượng kiến thức và kỹ năng tối thiểu, yêu cầu về khả năng mà người học đạt được sau khoản thời hạn tốt nghiệp riêng với trình độ sơ cấp; quy trình xây dựng, thẩm định và phát hành chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ sơ cấp của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm tổ chức triển khai biên soạn hoặc lựa chọn và phê duyệt chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ sơ cấp để sử dụng làm chương trình đào tạo và giảng dạy của Trung tâm.

2. Trung tâm tổ chức triển khai biên soạn hoặc lựa chọn và phê duyệt chương trình đào tạo và giảng dạy thường xuyên theo quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp.

3. Trung tâm phải thường xuyên nhìn nhận, update, tương hỗ update chương trình, giáo trình đào tạo và giảng dạy phù phù thích hợp với kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và phát triển sản xuất và dịch vụ.

4. Trung tâm tổ chức triển khai biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình; duyệt giáo trình để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập của Trung tâm. Giáo trình đào tạo và giảng dạy phải rõ ràng hóa yêu cầu về nội dung kiến thức và kỹ năng, kỹ năng của từng mô-đun trong chương trình đào tạo và giảng dạy, tạo Đk để thực thi phương pháp dạy học tích cực.

Điều 19. Tuyển sinh đào tạo và giảng dạy

1. Trung tâm xây dựng kế hoạch tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp thường niên trên cơ sở nhu yếu người học, nhu yếu nhân lực trực tiếp cho sản xuất, marketing thương mại, dịch vụ của ngành, địa phương và khả năng đào tạo và giảng dạy của Trung tâm.

2. Trung tâm tổ chức triển khai tuyển sinh, đào tạo và giảng dạy giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 20. Tổ chức, quản trị và vận hành đào tạo và giảng dạy của Trung tâm

1. Trung tâm tổ chức triển khai và quản trị và vận hành đào tạo và giảng dạy theo quy định tại Điều 37 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp, hướng dẫn về tổ chức triển khai, quản trị và vận hành giáo dục nghề nghiệp của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy những nghề tại nơi đủ Đk và được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp theo quy định.

2. Việc tổ chức triển khai, quản trị và vận hành quy trình đào tạo và giảng dạy riêng với chương trình link đào tạo và giảng dạy với quốc tế thực thi theo quy định hiện hành của Việt Nam về hợp tác, góp vốn đầu tư với quốc tế trong nghành nghề giáo dục nghề nghiệp.

Điều 21. Hệ thống sổ sách, biểu mẫu quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nghề nghiệp; kiểm tra, thi, nhìn nhận kết quả học tập và xét công nhận tốt nghiệp

1. Trung tâm sử dụng khối mạng lưới hệ thống sổ sách, biểu mẫu dạy và học những chương trình đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp theo phía dẫn của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Trung tâm thực thi việc kiểm tra, thi, nhìn nhận kết quả học tập, rèn luyện, tu dưỡng và xét công nhận tốt nghiệp cho những người dân học những chương trình đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Kết quả học nghề của học viên trung học cơ sở, trung học phổ thông tại Trung tâm được chuyển về trường phổ thông để làm cơ sở nhìn nhận học viên theo quy định.

Điều 22. Cấp và quản trị và vận hành chứng từ sơ cấp, chứng từ đào tạo và giảng dạy

Trung tâm thực thi việc cấp, quản trị và vận hành chứng từ sơ cấp và chứng từ đào tạo và giảng dạy theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 23. Kiểm định và bảo vệ chất lượng đào tạo và giảng dạy

1. Trung tâm thực thi trách nhiệm, quyền hạn về công tác thao tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 67 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp.

2. Trung tâm có trách nhiệm thực thi kiểm định và bảo vệ chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Mục 2. HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điều 24. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm trong hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp tác quốc tế

1. Thực hiện những hình thức hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 47 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp và Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy.

2. Xây dựng và thực thi kế hoạch, kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế thời hạn ngắn, trung hạn và dài hạn của Trung tâm phù phù thích hợp với tiềm năng hợp tác quốc tế được quy định tại Điều 46 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp, Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy và chủ trương, chủ trương của Nhà nước về hội nhập quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.

3. Tổ chức quản trị và vận hành và triển khai có hiệu suất cao những chương trình, dự án công trình bất Động sản hợp tác quốc tế theo thẩm quyền.

4. Thực hiện đàm phán, ký kết những thỏa thuận hợp tác hợp tác với những đối tác chiến lược quốc tế theo quy định của pháp lý.

5. Xây dựng cơ sở tài liệu và khối mạng lưới hệ thống thông tin về hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp tác quốc tế.

Điều 25. Quản lý hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp tác quốc tế

1. Giao trách nhiệm cho cty thuộc Trung tâm làm đầu mối tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm về hợp tác quốc tế của Trung tâm.

2. Xây dựng và phát hành quy định quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp tác quốc tế của Trung tâm phù phù thích hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp lý có tương quan.

3. Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt hợp tác quốc tế thiết thực, hiệu suất cao; thực thi kiểm tra, nhìn nhận, tổng kết việc thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt hợp tác quốc tế của Trung tâm.

4. Phối phù thích hợp với những cty hữu quan đảm bảo bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt hợp tác quốc tế.

Chương IV

GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 26. Tiêu chuẩn và trình độ chuẩn của giáo viên trong Trung tâm

1. Giáo viên trong Trung tâm phải có những tiêu chuẩn sau:

a) Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt;

b) Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm và đạt trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy về trình độ, trách nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Có lý lịch rõ ràng; bảo vệ sức mạnh thể chất theo yêu cầu nghề nghiệp.

2. Trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy của giáo viên

a) Giáo viên dạy trình độ sơ cấp phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có chứng từ kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp;

b) Giáo viên dạy trình độ sơ cấp quy định tại điểm a khoản này, nếu không còn bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc bằng tốt nghiệp ĐH sư phạm, ĐH sư phạm kỹ thuật thì phải có chứng từ trách nhiệm sư phạm.

Điều 27. Giáo viên trong Trung tâm

1. Chức danh của giáo viên trong Trung tâm được quy định tại khoản 3 Điều 53 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp.

2. Việc tuyển dụng, thực thi chính sách thao tác, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng nâng cao trình độ và những chủ trương khác riêng với giáo viên của Trung tâm thực thi theo quy định tiêu chuẩn chức vụ giáo viên trong Trung tâm giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành và quy định của pháp lý.

Điều 28. Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên

Giáo viên trong Trung tâm thực thi trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Điều 55 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp, Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy và những trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng sau:

1. Chấp hành những quy định, nội quy, quy định của Trung tâm.

2. Thực hiện quy định về chính sách thao tác riêng với chức vụ giáo viên do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành.

3. Được sắp xếp giảng dạy theo chuyên ngành, nghề được đào tạo và giảng dạy; được lựa chọn phương pháp, phương tiện đi lại giảng dạy nhằm mục đích phát huy khả năng thành viên, nâng cao chất lượng và hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nghề nghiệp; được bảo vệ trang thiết bị, phương tiện đi lại, Đk thao tác để thực thi trách nhiệm theo quy định của pháp lý; được phục vụ thông tin tương quan đến trách nhiệm và quyền hạn được giao.

4. Được hưởng lương, phụ cấp và những chủ trương khác theo quy định của pháp lý.

5. Được đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng nâng cao trình độ chính trị, trình độ, trách nhiệm, phương pháp giảng dạy theo kế hoạch và Đk của Trung tâm; được tham gia vào việc quản trị và vận hành và giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm; được tham gia công tác thao tác Đảng, đoàn thể và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt xã hội theo quy định của pháp lý.

6. Được bảo vệ danh dự, nhân phẩm. Được tham gia bàn luận, thảo luận, góp ý về những chủ trương, kế hoạch tăng trưởng đào tạo và giảng dạy, xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy, nội dung, phương pháp giảng dạy, tổ chức triển khai quản trị và vận hành của Trung tâm; được nghỉ hè, nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hàng tuần và những ngày nghỉ khác theo quy định của pháp lý. Được dự những cuộc họp hội đồng do Trung tâm xây dựng khi những hội đồng này xử lý và xử lý những yếu tố có tương quan đến người học của lớp mình được phân công, phụ trách.

7. Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu và phân tích khoa học tại những cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục khác nhưng phải thực thi những trách nhiệm, quyền hạn quy định tại Điều 55 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp và phải bảo vệ hoàn thành xong trách nhiệm ở nơi mình công tác thao tác.

8. Giáo viên tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển được hưởng quyền theo quy định tại Luật Khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển; giáo viên làm công tác thao tác quản trị và vận hành trong Trung tâm nếu tham gia giảng dạy thì được hưởng những chính sách riêng với giáo viên theo quy định của pháp lý và quy định hợp pháp của Trung tâm.

9. Tham gia quản trị và vận hành người học và góp phần trách nhiệm với hiệp hội.

10. Chịu sự giám sát của Trung tâm về nội dung, chất lượng, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu và phân tích khoa học.

11. Hoàn thành những việc làm khác được Trung tâm, phòng hoặc tổ bộ môn phân công.

Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ quản trị và vận hành, người lao động

Cán bộ quản trị và vận hành, người lao động làm công tác thao tác quản trị và vận hành, phục vụ trong Trung tâm có trách nhiệm và trách nhiệm thực thi nghiêm chỉnh những trách nhiệm, chức trách được phân công; được hưởng những quyền lợi theo quy định của pháp lý và trong hợp đồng thao tác, hợp đồng lao động.

Điều 30. Việc tuyển dụng giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành và người lao động

Giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành và người lao động làm công tác thao tác quản trị và vận hành, giảng dạy, phục vụ trong Trung tâm được tuyển dụng theo quy định của pháp lý về viên chức và pháp lý về lao động.

Chương V

NGƯỜI HỌC

Điều 31. Người học

1. Người học trong Trung tâm được quy định tại Điều 59 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp, Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy, gồm có: Học sinh của chương trình đào tạo và giảng dạy sơ cấp; học viên của chương trình đào tạo và giảng dạy thường xuyên quy định tại những điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp.

2. Người học có nhu yếu học những chương trình đào tạo và giảng dạy theo quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp và có đủ Đk theo quy định của pháp lý được giao phối hợp đồng đào tạo và giảng dạy với giám đốc Trung tâm.

Điều 32. Nhiệm vụ và quyền của người học

Người học có trách nhiệm và quyền theo quy định tại Điều 60 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp, Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy và những trách nhiệm, quyền rõ ràng sau:

1. Thực hiện quy định, nội quy của Trung tâm; thực thi nếp sống văn minh, lành mạnh; tham gia xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống cuội nguồn của Trung tâm, chấp hành pháp lý của Nhà nước.

2. Đóng học phí và phí dịch vụ khác theo quy định.

3. Được tham gia lao động và hoạt động và sinh hoạt giải trí xã hội, tổ chức triển khai xã hội trong Trung tâm.

4. Được học tinh giảm hoặc kéo dãn thời hạn thực thi chương trình đào tạo và giảng dạy, được lưu ban; được bảo lưu kết quả học tập theo quy định của pháp lý.

5. Được cấp giấy giáo dục nghề nghiệp tương ứng với trình độ, chương trình đào tạo và giảng dạy theo quy định của pháp lý.

6. Được sử dụng trang thiết bị, phương tiện đi lại của Trung tâm phục vụ việc học tập, thực hành thực tiễn, thực tập và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao. Được bảo vệ những Đk về bảo vệ an toàn và uy tín, vệ sinh lao động trong quy trình học tập, thực hành thực tiễn, thực tập theo quy định của pháp lý.

7. Được trực tiếp hoặc trải qua đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của tập thể người học kiến nghị với Trung tâm những giải pháp góp thêm phần xây dựng Trung tâm, bảo vệ quyền, quyền lợi chính đáng của tớ.

8. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của Trung tâm, của cơ sở sản xuất nơi thực hành thực tiễn, thực tập.

9. Tuân thủ những quy định về bảo vệ an toàn và uy tín lao động và vệ sinh lao động.

10. Thực hiện trách nhiệm và trách nhiệm thao tác có thời hạn theo quy định của pháp lý.

11. Được học tập, rèn luyện theo tiềm năng đào tạo và giảng dạy hoặc hợp đồng đào tạo và giảng dạy đã giao kết với Trung tâm.

12. Được hưởng những chủ trương riêng với những người học theo quy định của pháp lý.

13. Được chọn chương trình học, hình thức học, khu vực học phù phù thích hợp với kĩ năng, Đk của tớ mình và của Trung tâm; được tạo Đk quy đổi chương trình, hình thức và khu vực học nếu có nguyện vọng và được nơi chuyển đến tiếp nhận.

Chương VI

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH

Điều 33. Quản lý và sử dụng tài sản

1. tham khảo hình thành tài sản công tại Trung tâm, gồm có:

a) Tài sản công minh hiện vật do Nhà nước giao theo quy định vận dụng riêng với cơ quan nhà nước theo quy định tại Điều 29 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

b) Tài sản được góp vốn đầu tư xây dựng, shopping từ ngân sách nhà nước, quỹ tăng trưởng hoạt động và sinh hoạt giải trí sự nghiệp, quỹ khấu hao tài sản, nguồn kinh phí góp vốn đầu tư khác theo quy định của pháp lý;

c) Tài sản được hình thành từ nguồn vốn vay, vốn lôi kéo, link kinh doanh, link với những tổ chức triển khai, thành viên theo quy định của pháp lý.

2. Trung tâm thực thi việc quản trị và vận hành và sử dụng tài sản công được giao theo quy định của pháp lý.

3. Mọi thành viên trong Trung tâm có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản của Trung tâm.

4. Hàng năm, Trung tâm phải tổ chức triển khai kiểm kê, nhìn nhận giá trị tài sản của Trung tâm và thực thi chính sách văn bản báo cáo giải trình theo quy định của pháp lý. Chấp hành khá đầy đủ những chính sách tài chính, kế toán, truy thuế kiểm toán, thuế, thống kê và văn bản báo cáo giải trình định kỳ; công khai minh bạch tài chính theo quy định của pháp lý.

5. Trung tâm có trách nhiệm kiểm kê tài sản vào thời gian cuối kỳ kế toán năm và kiểm kê theo quyết định hành động kiểm kê, nhìn nhận lại tài sản công, xác lập tài sản thừa, thiếu và nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp lý; thực thi văn bản báo cáo giải trình tình hình quản trị và vận hành, sử dụng tài sản công.

Điều 34. tham khảo tài chính

1. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.

2. Các thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sự nghiệp của Trung tâm, gồm có:

a) Học phí, dịch vụ tuyển sinh do người học đóng;

b) Thu từ hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp tác đào tạo và giảng dạy, khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển, sản xuất, marketing thương mại, dịch vụ và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sự nghiệp khác;

c) Lãi được chia từ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt link kinh doanh, link.

3. Kinh phí đặt hàng, giao trách nhiệm của Nhà nước.

4. tham khảo vốn vay, viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp lý.

5. Các thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp lý.

Điều 35. Sử dụng nguồn tài chính

1. Chi thường xuyên, gồm có:

a) Chi cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí đào tạo và giảng dạy theo hiệu suất cao, trách nhiệm được giao;

b) Chi cho hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại, dịch vụ của Trung tâm (gồm có cả chi trả vốn, trả lãi tiền vay theo quy định của pháp lý).

2. Chi không thường xuyên, gồm có:

a) Chi thực thi chương trình tiềm năng vương quốc; chương trình góp vốn đầu tư công; chương trình, đề án khác;

b) Chi thực thi chương trình đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành, người lao động;

c) Chi vốn đối ứng thực thi những dự án công trình bất Động sản có nguồn vốn quốc tế theo quy định;

d) Chi thực thi những trách nhiệm đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;

đ) Chi góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, shopping tài sản, thiết bị; chi thực thi những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư khác theo quy định của Nhà nước;

e) Các khoản chi khác theo quy định của pháp lý.

Chương VII

QUAN HỆ GIỮA TRUNG TÂM VỚI DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC, CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

Điều 36. Quan hệ giữa Trung tâm với doanh nghiệp

Trung tâm có trách nhiệm dữ thế chủ động phối hợp ngặt nghèo với doanh nghiệp trong hoạt động và sinh hoạt giải trí đào tạo và giảng dạy, gồm có:

1. Xây dựng và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch đào tạo và giảng dạy phục vụ nhu yếu nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp và thị trường lao động.

2. Mời đại diện thay mặt thay mặt của doanh nghiệp có tương quan tham gia vào việc xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo và giảng dạy của Trung tâm; tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực tập nghề và nhìn nhận kết quả học tập cho những người dân học.

3. Phối phù thích hợp với doanh nghiệp để tổ chức triển khai cho giáo viên, người học tham quan, thực tập tại doanh nghiệp, gắn giảng dạy, học tập với thực tiễn sản xuất, dịch vụ.

4. Hợp tác với doanh nghiệp để đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho những người dân lao động của doanh nghiệp khi có nhu yếu.

5. Phối phù thích hợp với doanh nghiệp trong hoạt động và sinh hoạt giải trí nghiên cứu và phân tích, sản xuất, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển.

Điều 37. Quan hệ giữa Trung tâm với mái ấm gia đình người học

1. Trung tâm có trách nhiệm thông tin công khai minh bạch kế hoạch, chỉ tiêu, tiêu chuẩn tuyển sinh và những chủ trương, chính sách riêng với những người học thường niên.

2. Trung tâm dữ thế chủ động phối phù thích hợp với mái ấm gia đình người học để nâng cao chất lượng, hiệu suất cao đào tạo và giảng dạy.

Điều 38. Quan hệ giữa Trung tâm với xã hội

1. Trung tâm thực thi link với những cơ sở sản xuất, những cơ sở nghiên cứu và phân tích khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và phát triển và những cơ sở đào tạo và giảng dạy khác nhằm mục đích tạo Đk thuận tiện cho giáo viên, học viên tham quan, thực tập, thực hành thực tiễn sản xuất, ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển để gắn việc giảng dạy, học tập với thực tiễn sản xuất.

2. Trung tâm thường xuyên phối phù thích hợp với những cty hiệu suất cao của Bộ, ngành, địa phương có tương quan, với những cơ sở sản xuất, marketing thương mại trong việc xác lập nhu yếu đào tạo và giảng dạy, gắn đào tạo và giảng dạy với việc làm và thị trường lao động.

3. Trung tâm phối phù thích hợp với những cơ sở văn hóa truyền thống, văn nghệ, thể dục thể thao để tạo Đk cho những người dân học tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giao lưu văn hóa truyền thống, văn nghệ, thể dục thể thao.

4. Trung tâm tổ chức triển khai cho giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành, người lao động và người học tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt xã hội; phối phù thích hợp với cơ quan ban ngành thường trực địa phương, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp nhằm mục đích xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đào tạo và giảng dạy lành mạnh.

Điều 39. Quan hệ giữa Trung tâm với cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

1. Trung tâm phối phù thích hợp với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học trong việc thực thi nội dung đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp phổ thông và tư vấn hướng nghiệp.

2. Trung tâm cử giáo viên tham gia giảng dạy tại những trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ở địa phương nhằm mục đích thực thi tốt chương trình đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp phổ thông và tư vấn hướng nghiệp.

3. Trung tâm phối hợp, link với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt đào tạo và giảng dạy theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này và những quy định khác của pháp lý có tương quan.

Chương VIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 40. Trách nhiệm của Trung tâm

1. Tổ chức thực thi Thông tư; hoàn thiện tổ chức triển khai cỗ máy, thanh tra rà soát những mặt hoạt động và sinh hoạt giải trí, quy định về giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành để phục vụ quy định tại Thông tư này; sửa đổi, tương hỗ update hoặc xây dựng, phát hành quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí và những quy định nội bộ khác của Trung tâm phù phù thích hợp với những quy định tại Thông tư này.

2. Định kỳ 06 tháng, thường niên hoặc đột xuất tổng hợp tình hình hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm và gửi văn bản báo cáo giải trình về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 41. Trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

1. Hướng dẫn tổ chức triển khai thực thi Thông tư này trong khối mạng lưới hệ thống những TT giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện trên toàn quốc; thực thi thống kê thường niên và xây dựng cơ sở tài liệu về những Trung tâm.

2. Thực hiện kiểm tra, thanh tra việc thực thi quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của TT giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện, xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp lý; hủy bỏ hoặc kiến nghị hủy bỏ những quyết định hành động trái với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp lý về giáo dục nghề nghiệp.

3. Tổng cục Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp chủ trì, phối phù thích hợp với những cty thuộc Bộ và những cty có tương quan hướng dẫn tổ chức triển khai thực thi và kiểm tra, thanh tra việc thực thi Thông tư này, xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp lý.

Điều 42. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn Trung tâm tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định.

2. Chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện thanh tra, kiểm tra việc thực thi những quy định về tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm theo thẩm quyền quy định.

Điều 43. Trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

1. Hướng dẫn những Trung tâm xây dựng, phát hành quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm theo phía dẫn tại Thông tư này.

2. Hướng dẫn những Trung tâm tổ chức triển khai thực thi chương trình đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực thi quy định về giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm, xử lý vi phạm theo thẩm quyền quy định.

4. Thực hiện quản trị và vận hành nhà nước về giáo dục nghề nghiệp riêng với Trung tâm và định kỳ 06 tháng, thường niên hoặc đột xuất tổng hợp tình hình hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm và gửi văn bản báo cáo giải trình về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 44. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện

1. Trực tiếp quản trị và vận hành Trung tâm và phụ trách hướng dẫn, xử lý và xử lý và kiểm tra, giám sát những yếu tố tương quan đến nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất của Trung tâm thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

2. Chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực thi quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm theo quy định tại Thông tư này.

3. Phối phù thích hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc quản trị và vận hành những Trung tâm trực thuộc; xử lý và xử lý trở ngại vất vả, vướng mắc theo quy định của pháp lý.

4. Kiểm tra việc thực thi Thông tư này và xử lý vi phạm riêng với Trung tâm trực thuộc theo quy định của pháp lý.

5. Định kỳ 06 tháng, thường niên hoặc đột xuất tổng hợp tình hình hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm và gửi văn bản báo cáo giải trình về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Chương IX

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 45. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 10 năm 2020.

2. Bổ sung khoản 3 vào Điều 1 Thông tư số 57/năm ngoái/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ TT giáo dục nghề nghiệp như sau “3. Điều lệ này sẽ không còn vận dụng riêng với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện”.

3. Trong quy trình thực thi, nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng và những Phó Thủ tướng nhà nước;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Văn phòng quản trị nước;– Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội;– Văn phòng nhà nước;– Tòa án nhân dân tối cao;– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;– Kiểm toán Nhà nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– Cơ quan Trung ương của những đoàn thể;– HĐND, UBND, Sở LĐTBXH những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);– Công báo;– Website nhà nước;– Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;– Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGLê Quân

Từ ngày thứ nhất/10/2020, Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành ngày 16/08/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành.

Thông tư quy định về quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp công lập cấp huyện. Theo đó quy định trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy của giáo viên trong Trung tâm GDNN công lập như sau:

Giáo viên dạy trình độ sơ cấp phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có chứng từ kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp; Giáo viên dạy trình độ sơ cấp nêu trên, nếu không còn bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc bằng tốt nghiệp ĐH sư phạm, ĐH sư phạm kỹ thuật thì phải có chứng từ trách nhiệm sư phạm. Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt; Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm và đạt trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy về trình độ, trách nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều này; Có lý lịch rõ ràng; bảo vệ sức mạnh thể chất theo yêu cầu nghề nghiệp.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 05/2020/TT-BLĐTBXH

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 16 tháng 8 năm 2020

THÔNG TƯ 05/2020/TT-BLĐTBXH

QUY ĐỊNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP CẤP HUYỆN

Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm năm trước đó;

Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Theo đề xuất kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành Thông tư quy định quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp công lập cấp huyện.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng

1. Thông tư này quy định quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp công lập cấp huyện (sau này gọi chung là Trung tâm).

2. Thông tư này được vận dụng riêng với những Trung tâm và tổ chức triển khai, thành viên có tương quan.

Điều 2. Địa vị pháp lý của Trung tâm

1. Trung tâm là cty sự nghiệp công lập cấp huyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu và thông tin tài khoản riêng.

2. Trung tâm hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp, Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy, Thông tư này và những quy định khác của pháp lý có tương quan.

3. Trung tâm có quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp lý.

Điều 3. Tên gọi của Trung tâm

1. Việc đặt tên Trung tâm được quy định như sau: “Trung tâm Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp + tên cty hành chính cấp huyện quản trị và vận hành trực tiếp”.

2. Tên của Trung tâm được ghi trong quyết định hành động xây dựng TT, con dấu, biển hiệu và những văn bản, sách vở thanh toán giao dịch thanh toán của Trung tâm và được gắn tại trụ sở chính của Trung tâm.

Điều 4. Phân cấp quản trị và vận hành

1. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau này gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trực tiếp quản trị và vận hành, chỉ huy Trung tâm.

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phụ trách quản trị và vận hành và hướng dẫn về trình độ riêng với Trung tâm theo thẩm quyền.

Điều 5. Quản lý nhà nước riêng với Trung tâm

1. Trung tâm chịu sự quản trị và vận hành nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự quản trị và vận hành nhà nước trên địa phận của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau này gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi Trung tâm đặt trụ sở chính.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối phù thích hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực thi quản trị và vận hành nhà nước riêng với những Trung tâm theo quy định tại Thông tư này.

Điều 6. Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm

1. Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm được xây dựng theo quy định tại Thông tư này và phù phù thích hợp với Đk rõ ràng của Trung tâm, không trái với những quy định pháp lý có tương quan.

2. Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm phải có những nội dung hầu hết sau:

a) Tên Trung tâm;

b) Mục tiêu và sứ mạng;

c) Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm;

d) Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục nghề nghiệp;

đ) Nhiệm vụ và quyền của giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành và người lao động;

e) Nhiệm vụ và quyền của người học;

g) Tổ chức và quản trị và vận hành của Trung tâm;

h) Quan hệ giữa Trung tâm với doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mái ấm gia đình và xã hội;

i) Tài chính và tài sản của Trung tâm;

k) Thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm.

3. Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm do giám đốc Trung tâm phê duyệt và phải được công bố công khai minh bạch tại Trung tâm.

Trong thời hạn 10 ngày thao tác Tính từ lúc ngày quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm được phê duyệt, giám đốc Trung tâm có trách nhiệm gửi 01 bản quyết định hành động phê duyệt quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm về Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính của Trung tâm để thực thi quản trị và vận hành theo địa phận.

4. Phê duyệt quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí sửa đổi, tương hỗ update

Giám đốc Trung tâm phê duyệt quyết định hành động sửa đổi, tương hỗ update quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm theo quy định tại khoản 3 của Điều này.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn, quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của Trung tâm

1. Nhiệm vụ:

a) Tổ chức thực thi chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ sơ cấp và những chương trình đào tạo và giảng dạy thường xuyên, gồm có: Chương trình đào tạo và giảng dạy thường xuyên theo yêu cầu của người học; chương trình tu dưỡng, update, nâng cao kiến thức và kỹ năng, kỹ năng nghề nghiệp; chương trình đào tạo và giảng dạy theo như hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; chương trình chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển, chương trình đào tạo và giảng dạy khác có thời hạn đào tạo và giảng dạy dưới 03 tháng. Tổ chức thực thi chủ trương tương hỗ đào tạo và giảng dạy trình độ sơ cấp, đào tạo và giảng dạy dưới 03 tháng riêng với lao động nông thôn, lao động nữ, người khuyết tật và những chủ trương khác theo quy định của pháp lý;

b) Tổ chức xây dựng hoặc lựa chọn và phê duyệt chương trình, giáo trình đào tạo và giảng dạy, học liệu của Trung tâm theo quy định;

c) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức triển khai tuyển sinh;

d) Quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành và người lao động của Trung tâm được giao theo quy định của pháp lý;

đ) Tổ chức lao động sản xuất, marketing thương mại và dịch vụ phục vụ đào tạo và giảng dạy;

e) Nghiên cứu ứng dụng những đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển mới phục vụ tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương;

g) Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt dạy và học; kiểm tra và cấp giấy theo quy định;

h) Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho những người dân học; phối phù thích hợp với những trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học viên;

i) Phối phù thích hợp với những doanh nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên, mái ấm gia đình người học trong hoạt động và sinh hoạt giải trí đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp và tư vấn hướng nghiệp; tổ chức triển khai cho những người dân học tham quan, thực tập tại doanh nghiệp và xử lý và xử lý việc làm cho những người dân học;

k) Thực hiện dân chủ, công khai minh bạch trong việc thực thi những trách nhiệm đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp và tư vấn hướng nghiệp;

l) Quản lý và sử dụng tài sản công theo quy định của pháp lý riêng với cty sự nghiệp công lập;

m) Tạo Đk hoặc tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành và người lao động của Trung tâm học tập, nâng cao trình độ trình độ, trách nhiệm;

n) Thực hiện việc phục vụ số liệu về hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm để thực thi xây dựng cơ sở tài liệu về giáo dục nghề nghiệp; thực thi chính sách văn bản báo cáo giải trình định kỳ và đột xuất theo quy định;

o) Thực hiện những trách nhiệm khác theo quy định của pháp lý.

2. Quyền hạn:

a) Được dữ thế chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch tăng trưởng Trung tâm phù phù thích hợp với kế hoạch tăng trưởng giáo dục nghề nghiệp nhằm mục đích phục vụ yêu cầu của thị trường lao động;

b) Được tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy chương trình giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

c) Được link kinh doanh, link hoạt động và sinh hoạt giải trí đào tạo và giảng dạy với doanh nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên trong nước và tổ chức triển khai, thành viên quốc tế để tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy, bổ túc và tu dưỡng nghề theo quy định của pháp lý;

d) Được link với trường cao đẳng, trường trung cấp để tổ chức triển khai giảng dạy khối lượng kiến thức và kỹ năng văn hóa truyền thống trung học phổ thông riêng với học viên học trình độ trung cấp có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; chỉ được thực thi chương trình giáo dục quy định tại điểm d khoản 1 Điều 43 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy (trừ chương trình đào tạo và giảng dạy để cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp) khi được cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về giáo dục có thẩm quyền được cho phép;

đ) Được link đào tạo và giảng dạy với trường cao đẳng, trường trung cấp để thực thi chương trình đào tạo và giảng dạy cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường cao đẳng, trường trung cấp (cty chủ trì link đào tạo và giảng dạy) phụ trách cấp bằng tốt nghiệp cho những người dân học theo quy định;

e) Được lôi kéo, nhận tài trợ, quản trị và vận hành, sử dụng những nguồn lực theo quy định của pháp lý nhằm mục đích thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt đào tạo và giảng dạy của Trung tâm;

g) Được sử dụng tài sản công để marketing thương mại, cho thuê, link kinh doanh, link theo quy định của Luật Quản lý và sử dụng tài sản công;

h) Được quản trị và vận hành và sử dụng thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sự nghiệp theo quy định của pháp lý;

i) Được tham gia đấu thầu, đặt hàng hoặc giao trách nhiệm riêng với những dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong nghành nghề giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp lý;

k) Thực hiện những quyền tự chủ khác theo quy định của pháp lý.

3. Quyền tự chủ của Trung tâm thực thi theo quy định tại Điều 25 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp và những quy định sau:

a) Quyết định tiềm năng, sứ mạng, kế hoạch và kế hoạch tăng trưởng của Trung tâm;

b) Quyết định xây dựng tổ chức triển khai cỗ máy, tăng trưởng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành trên cơ sở kế hoạch và quy hoạch tăng trưởng Trung tâm;

c) Thu, chi tài chính, góp vốn đầu tư tăng trưởng những Đk đảm bảo chất lượng đào tạo và giảng dạy theo quy định của pháp lý và những quy định về tự chủ tài chính riêng với TT giáo dục nghề nghiệp công lập;

d) Xác định, công bố công khai minh bạch phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; quyết định hành động phương thức tổ chức triển khai và quản trị và vận hành đào tạo và giảng dạy, hình thức đào tạo và giảng dạy; quyết định hành động việc link đào tạo và giảng dạy với những cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nước đủ Đk theo quy định của pháp lý; tuyển sinh và quản trị và vận hành người học; tăng trưởng chương trình đào tạo và giảng dạy; tổ chức triển khai biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình giảng dạy phù phù thích hợp với tiềm năng đào tạo và giảng dạy của từng chương trình đào tạo và giảng dạy; in phôi chứng từ, quản trị và vận hành và cấp giấy cho những người dân học theo quy định của pháp lý;

đ) Tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt nghiên cứu và phân tích khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, hợp tác quốc tế theo kế hoạch và kế hoạch tăng trưởng của Trung tâm; đảm bảo chất lượng đào tạo và giảng dạy của Trung tâm; lựa chọn tổ chức triển khai kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp để Đk kiểm định;

e) Xây dựng quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm; quy định hiệu suất cao, trách nhiệm của những tổ chức triển khai thuộc Trung tâm.

4. Trung tâm có trách nhiệm giải trình trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người học và xã hội về những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sau:

a) Công bố công khai minh bạch khá đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Trung tâm về những nội dung: Mục tiêu, chương trình đào tạo và giảng dạy; hình thức đào tạo và giảng dạy, kế hoạch tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy; kế hoạch tuyển sinh; list người học nhập học và tốt nghiệp thường niên theo nghề, nhóm nghề đào tạo và giảng dạy; Đk để bảo vệ chất lượng dạy và học; ngân sách đào tạo và giảng dạy, mức học phí và miễn, giảm học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và những khoản thu khác của người học cho từng năm học và dự kiến cho toàn bộ khóa học; kết quả kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; khối mạng lưới hệ thống chứng từ của Trung tâm, list học viên, học viên được cấp giấy thường niên; vị trí việc làm sau khoản thời hạn tốt nghiệp và những giải pháp kiểm tra, giám sát chất lượng đào tạo và giảng dạy; những quy định, quy định nội bộ;

b) Cam kết với cơ quan quản trị và vận hành nhà nước và phụ trách về mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí để đạt được những cam kết; không để bất kỳ thành viên hoặc tổ chức triển khai nào tận dụng danh nghĩa và cơ sở vật chất của Trung tâm để tiến hành những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trái với những quy định của pháp lý và của Thông tư này;

c) Có cơ chế để người học, giáo viên và xã hội tham gia nhìn nhận chất lượng đào tạo và giảng dạy của Trung tâm;

d) Công khai thông tin chỉ tiêu tuyển sinh, giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nghề nghiệp; thực thi chính sách văn bản báo cáo giải trình tài chính theo quy định và công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử của Trung tâm, trừ những thông tin thuộc khuôn khổ bí mật Nhà nước;

đ) Báo cáo, giải trình những nội dung tương quan đến thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TRUNG TÂM

Điều 8. Cơ cấu tổ chức triển khai của Trung tâm

1. Cơ cấu tổ chức triển khai của Trung tâm, gồm có:

a) Giám đốc và những phó giám đốc;

b) Các phòng hiệu suất cao và tổ trình độ, trách nhiệm;

Căn cứ hiệu suất cao, trách nhiệm được giao, quy mô, nghề đào tạo và giảng dạy, giám đốc Trung tâm quyết định hành động xây dựng những phòng hiệu suất cao, tổ trình độ, trách nhiệm trực thuộc Trung tâm theo cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Trung tâm đã được phê duyệt trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm.

c) Các hội đồng tư vấn; Hội đồng quản trị và vận hành;

d) Các tổ sản xuất, dịch vụ để phục vụ đào tạo và giảng dạy (nếu có).

Trung tâm được xây dựng những tổ sản xuất, dịch vụ, phục vụ đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp. Việc xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí của tổ sản xuất, dịch vụ, phục vụ đào tạo và giảng dạy của Trung tâm được thực thi theo quy định của pháp lý.

2. Việc xây dựng, giải thể những tổ chức triển khai trực thuộc Trung tâm; cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai, trách nhiệm, quyền hạn của từng tổ chức triển khai được thực thi theo quy định của pháp lý, Thông tư này và được rõ ràng hóa trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm.

Điều 9. Tiêu chuẩn và thẩm quyền chỉ định giám đốc, phó giám đốc

1. Giám đốc, phó giám đốc Trung tâm phải có đủ những tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp.

2. Thẩm quyền chỉ định

Việc chỉ định, chỉ định lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực thi những chính sách, chủ trương riêng với giám đốc, phó giám đốc Trung tâm thực thi theo quy định của pháp lý.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc

Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, đại diện thay mặt thay mặt cho Trung tâm trước pháp lý, phụ trách quản trị và vận hành những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt và điều hành quản lý tổ chức triển khai, cỗ máy của Trung tâm, có trách nhiệm, quyền hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp và những quy định sau:

1. Nhiệm vụ:

a) Xây dựng và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch đào tạo và giảng dạy và tu dưỡng của Trung tâm;

b) Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của Trung tâm và tổ chức triển khai khai thác, sử dụng có hiệu suất cao những nguồn lực lôi kéo được để phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp lý. Xây dựng quy định về: Số lượng, cơ cấu tổ chức triển khai lao động, vị trí việc làm, tuyển dụng, quản trị và vận hành, sử dụng, tăng trưởng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành, người lao động theo quy định của pháp lý;

c) Quản lý tài chính, quyết định hành động thu chi và phân phối những thành quả lao động, thực hành thực tiễn kỹ thuật, dịch vụ theo quy định;

d) Thường xuyên chăm sóc cải tổ Đk thao tác, giảng dạy, học tập cho giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành, người lao động và người học;

đ) Tổ chức và chỉ huy xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đào tạo và giảng dạy lành mạnh; đảm bảo bảo mật thông tin an ninh chính trị và trật tự xã hội trong Trung tâm;

e) Thực hiện quy định dân chủ trong Trung tâm; thực thi những chủ trương, chính sách của Nhà nước riêng với giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành, người lao động và người học trong Trung tâm. Hàng năm, tổ chức triển khai nhìn nhận, phân loại giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành và người lao động;

g) Thực hiện khá đầy đủ và kịp thời chính sách văn bản báo cáo giải trình định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp lý;

h) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp lý.

2. Quyền hạn:

a) Được quyết định hành động những giải pháp để thực thi trách nhiệm và quyền hạn của Trung tâm quy định tại Điều 7 của Thông tư này;

b) Được quyết định hành động xây dựng những phòng hiệu suất cao, tổ trình độ, trách nhiệm; tổ sản xuất, dịch vụ, phục vụ đào tạo và giảng dạy theo cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Trung tâm đã được phê duyệt trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này;

c) Quyết định chỉ định những trưởng, phó phòng, tổ trưởng, tổ phó những tổ trình độ, trách nhiệm; tổ sản xuất, dịch vụ, phục vụ đào tạo và giảng dạy trực thuộc Trung tâm theo quy định;

d) Tổ chức tuyển dụng, quản trị và vận hành và sử dụng hiệu suất cao đội ngũ giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành và người lao động của Trung tâm theo quy định của pháp lý; quyết định hành động việc giao phối hợp đồng lao động riêng với giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành và người lao động theo quy định của pháp lý;

đ) Giao phối hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp, bổ túc, tu dưỡng nghề cho những người dân học theo quy định của pháp lý;

e) Ký hợp đồng cho thuê, link kinh doanh, link với cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác, cơ sở sản xuất, marketing thương mại dịch vụ trong hoạt động và sinh hoạt giải trí đào tạo và giảng dạy, bổ túc, tu dưỡng nghề hoặc tổ chức triển khai sản xuất, marketing thương mại dịch vụ theo quy định của pháp lý;

g) Cấp chứng từ cho những người dân học tại Trung tâm theo quy định;

h) Quyết định việc khen thưởng, kỷ luật riêng với giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành, người lao động và người học của Trung tâm trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp quản trị và vận hành;

i) Được hưởng những chính sách theo quy định.

Điều 11. phó tổng giám đốc Trung tâm

1. phó tổng giám đốc Trung tâm là người giúp giám đốc trong việc quản trị và vận hành, điều hành quản lý những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Trung tâm.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của phó giám đốc:

a) Giúp giám đốc trong việc quản trị và vận hành và điều hành quản lý những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Trung tâm; trực tiếp phụ trách một số trong những nghành công tác thao tác theo sự phân công của giám đốc và xử lý và xử lý những việc làm khác do giám đốc giao;

b) Khi xử lý và xử lý việc làm được giám đốc giao hoặc ủy quyền, phó giám đốc thay mặt giám đốc phụ trách trước pháp lý và giám đốc về kết quả việc làm được giao hoặc ủy quyền.

Điều 12. Hội đồng tư vấn, Hội đồng quản trị và vận hành

1. Hội đồng tư vấn trong Trung tâm do giám đốc quyết định hành động xây dựng để lấy ý kiến của giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành, doanh nghiệp, đại diện thay mặt thay mặt những tổ chức triển khai trong và ngoài Trung tâm nhằm mục đích tư vấn cho giám đốc về một số trong những việc làm thiết yếu, tương quan đến việc triển khai, thực thi hiệu suất cao, trách nhiệm của Trung tâm. Hội đồng tư vấn tuân theo vụ việc và không hưởng lương.

Việc xây dựng, tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng tư vấn do giám đốc quyết định hành động và phải được quy định trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm.

2. Việc xây dựng Hội đồng quản trị và vận hành trong Trung tâm để quyết định hành động những yếu tố quan trọng trong quy trình tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm thực thi theo quy định của pháp lý.

Điều 13. Tổ trình độ, trách nhiệm

1. Các tổ trình độ, trách nhiệm (sau này gọi chung là Tổ) được tổ chức triển khai theo nghề hoặc nhóm nghề đào tạo và giảng dạy. Căn cứ hiệu suất cao, quy mô, nghề đào tạo và giảng dạy, giám đốc quyết định hành động xây dựng Tổ trực thuộc Trung tâm theo cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Trung tâm đã được phê duyệt trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm quy định tại Điều 8 của Thông tư này.

2. Tổ trực thuộc Trung tâm có trách nhiệm:

a) Quản lý giáo viên, người lao động và người học thuộc Tổ theo phân cấp của giám đốc;

b) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt ngoại khóa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy thường niên của Trung tâm, gồm có: Xây dựng, tăng trưởng chương trình đào tạo và giảng dạy của nghề được Trung tâm giao trách nhiệm; tổ chức triển khai biên soạn đề cương rõ ràng những mô-đun tương quan bảo vệ tính thống nhất, tránh chồng chéo Một trong những mô-đun của chương trình đào tạo và giảng dạy; xây dựng những đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo khuynh hướng tăng trưởng của Trung tâm; tổ chức triển khai nghiên cứu và phân tích tăng cấp cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy; xây dựng và thực thi phương pháp kiểm tra, thi, nhìn nhận kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo vệ chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, phục vụ nhu yếu sử dụng của thị trường lao động. Việc tăng trưởng chương trình đào tạo và giảng dạy, giáo trình, tài liệu giảng dạy thuộc giáo dục nghề nghiệp thực thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

c) Lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, hợp tác quốc tế; hợp tác với những tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, cơ sở sản xuất, marketing thương mại tương quan đến nghề đào tạo và giảng dạy và lôi kéo sự tham gia của doanh nghiệp vào quy trình đào tạo và giảng dạy của Tổ;

d) Xây dựng kế hoạch tăng trưởng đội ngũ giáo viên, nghề đào tạo và giảng dạy và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và giảng dạy và nghiên cứu và phân tích khoa học, tăng cường Đk bảo vệ chất lượng đào tạo và giảng dạy; thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt thực nghiệm, nghiên cứu và phân tích khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và phát triển vào quy trình đào tạo và giảng dạy;

đ) Quản lý giáo viên, người lao động, người học thuộc Tổ; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực thi công tác thao tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và cống hiến cho giáo viên, người lao động; có kế hoạch đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng nâng cao trình độ trình độ, trách nhiệm cho giáo viên và người lao động khác thuộc Tổ;

e) Tổ chức nhìn nhận, phân loại giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành và người lao động trong Tổ và tham gia nhìn nhận cán bộ quản trị và vận hành trong Trung tâm theo quy định của Trung tâm;

g) Quản lý, sử dụng có hiệu suất cao cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của giám đốc Trung tâm; đề xuất kiến nghị, xây dựng những kế hoạch tương hỗ update, bảo dưỡng thiết bị đào tạo và giảng dạy;

h) Thực hiện chính sách văn bản báo cáo giải trình theo quy định của giám đốc Trung tâm.

3. Tổ trưởng, tổ phó tổ trình độ, trách nhiệm:

a) Tổ có tổ trưởng và trọn vẹn có thể có tổ phó do giám đốc chỉ định;

b) Tổ trưởng phụ trách quản trị và vận hành, điều hành quản lý những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Tổ theo trách nhiệm được quy định tại khoản 2 Điều này và theo phân cấp của giám đốc Trung tâm;

c) Tổ trưởng phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên phù phù thích hợp với nghề đào tạo và giảng dạy tại Tổ;

d) Tổ phó giúp tổ trưởng trong việc quản trị và vận hành, điều hành quản lý những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Tổ;

đ) Việc chỉ định, miễn nhiệm tổ trưởng, tổ phó thực thi theo quy định của pháp lý và được quy định trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm.

Điều 14. Phòng hiệu suất cao

1. Các phòng hiệu suất cao có trách nhiệm tham mưu và giúp giám đốc Trung tâm trong việc quản trị và vận hành, tổng hợp, đề xuất kiến nghị ý kiến, tổ chức triển khai thực thi những việc làm hầu hết của Trung tâm như: Giáo vụ, đào tạo và giảng dạy, hành chính, quản trị; tổ chức triển khai cán bộ; tổng hợp, đối ngoại; quản trị và vận hành học viên, người học; quản trị và vận hành tài chính, quản trị và vận hành thiết bị và xây dựng cơ bản theo hiệu suất cao, trách nhiệm được giám đốc giao.

Giám đốc quyết định hành động xây dựng những phòng hiệu suất cao theo cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Trung tâm đã được phê duyệt trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm.

2. Phòng hiệu suất cao có trưởng phòng và những phó trưởng phòng. Trưởng phòng phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

3. Phó trưởng phòng là người giúp trưởng phòng trong việc quản trị và vận hành, điều hành quản lý những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của phòng theo hiệu suất cao, trách nhiệm được giao. Số lượng phó trưởng phòng tùy từng hiệu suất cao, trách nhiệm được giao và quy mô đào tạo và giảng dạy của Trung tâm, được quy định trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm. Việc chỉ định, miễn nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng của Trung tâm thực thi theo quy định của pháp lý và được quy định trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm.

Điều 15. Các tổ sản xuất, dịch vụ để phục vụ đào tạo và giảng dạy

1. Trung tâm được xây dựng những tổ sản xuất, dịch vụ để phục vụ đào tạo và giảng dạy, tạo Đk cho những người dân học và giáo viên của Trung tâm thực hành thực tiễn, thực tập nâng cao kiến thức và kỹ năng, kỹ năng. Việc xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí của những tổ sản xuất, dịch vụ để phục vụ đào tạo và giảng dạy nên thực thi theo quy định của pháp lý.

2. Các cty quy định tại khoản 1 Điều này sẽ không còn còn hiệu suất cao tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy, link đào tạo và giảng dạy để cấp văn bằng, chứng từ.

3. Việc xây dựng, giải thể, hiệu suất cao, trách nhiệm, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của những cty quy định tại khoản 1 Điều này do giám đốc quyết định hành động theo quy định của pháp lý và phải được quy định rõ ràng trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm.

Điều 16. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể và tổ chức triển khai xã hội

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Trung tâm hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Hiến pháp, pháp lý và những quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Đoàn thể, tổ chức triển khai xã hội trong Trung tâm hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của Hiến pháp, pháp lý, Điều lệ của tổ chức triển khai và có trách nhiệm góp thêm phần thực thi tiềm năng giáo dục nghề nghiệp.

Chương III

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Mục 1. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Điều 17. Nghề đào tạo và giảng dạy và tổ chức triển khai lớp học

1. Trung tâm được đào tạo và giảng dạy những nghề trình độ sơ cấp theo quy định tại Nghị định số 143/năm trong năm này/NĐ-CP ngày 14/10/năm trong năm này của nhà nước quy định Đk góp vốn đầu tư và hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo và giảng dạy thường xuyên quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp theo yêu cầu của thị trường lao động.

2. Việc tổ chức triển khai những lớp học theo chương trình đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp thực thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 18. Chương trình và giáo trình đào tạo và giảng dạy

1. Căn cứ vào quy định khối lượng kiến thức và kỹ năng tối thiểu, yêu cầu về khả năng mà người học đạt được sau khoản thời hạn tốt nghiệp riêng với trình độ sơ cấp; quy trình xây dựng, thẩm định và phát hành chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ sơ cấp của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm tổ chức triển khai biên soạn hoặc lựa chọn và phê duyệt chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ sơ cấp để sử dụng làm chương trình đào tạo và giảng dạy của Trung tâm.

2. Trung tâm tổ chức triển khai biên soạn hoặc lựa chọn và phê duyệt chương trình đào tạo và giảng dạy thường xuyên theo quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp.

3. Trung tâm phải thường xuyên nhìn nhận, update, tương hỗ update chương trình, giáo trình đào tạo và giảng dạy phù phù thích hợp với kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và phát triển sản xuất và dịch vụ.

4. Trung tâm tổ chức triển khai biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình; duyệt giáo trình để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập của Trung tâm. Giáo trình đào tạo và giảng dạy phải rõ ràng hóa yêu cầu về nội dung kiến thức và kỹ năng, kỹ năng của từng mô-đun trong chương trình đào tạo và giảng dạy, tạo Đk để thực thi phương pháp dạy học tích cực.

Điều 19. Tuyển sinh đào tạo và giảng dạy

1. Trung tâm xây dựng kế hoạch tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp thường niên trên cơ sở nhu yếu người học, nhu yếu nhân lực trực tiếp cho sản xuất, marketing thương mại, dịch vụ của ngành, địa phương và khả năng đào tạo và giảng dạy của Trung tâm.

2. Trung tâm tổ chức triển khai tuyển sinh, đào tạo và giảng dạy giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 20. Tổ chức, quản trị và vận hành đào tạo và giảng dạy của Trung tâm

1. Trung tâm tổ chức triển khai và quản trị và vận hành đào tạo và giảng dạy theo quy định tại Điều 37 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp, hướng dẫn về tổ chức triển khai, quản trị và vận hành giáo dục nghề nghiệp của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy những nghề tại nơi đủ Đk và được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp theo quy định.

2. Việc tổ chức triển khai, quản trị và vận hành quy trình đào tạo và giảng dạy riêng với chương trình link đào tạo và giảng dạy với quốc tế thực thi theo quy định hiện hành của Việt Nam về hợp tác, góp vốn đầu tư với quốc tế trong nghành nghề giáo dục nghề nghiệp.

Điều 21. Hệ thống sổ sách, biểu mẫu quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nghề nghiệp; kiểm tra, thi, nhìn nhận kết quả học tập và xét công nhận tốt nghiệp

1. Trung tâm sử dụng khối mạng lưới hệ thống sổ sách, biểu mẫu dạy và học những chương trình đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp theo phía dẫn của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Trung tâm thực thi việc kiểm tra, thi, nhìn nhận kết quả học tập, rèn luyện, tu dưỡng và xét công nhận tốt nghiệp cho những người dân học những chương trình đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Kết quả học nghề của học viên trung học cơ sở, trung học phổ thông tại Trung tâm được chuyển về trường phổ thông để làm cơ sở nhìn nhận học viên theo quy định.

Điều 22. Cấp và quản trị và vận hành chứng từ sơ cấp, chứng từ đào tạo và giảng dạy

Trung tâm thực thi việc cấp, quản trị và vận hành chứng từ sơ cấp và chứng từ đào tạo và giảng dạy theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 23. Kiểm định và bảo vệ chất lượng đào tạo và giảng dạy

1. Trung tâm thực thi trách nhiệm, quyền hạn về công tác thao tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 67 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp.

2. Trung tâm có trách nhiệm thực thi kiểm định và bảo vệ chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Mục 2. HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điều 24. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm trong hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp tác quốc tế

1. Thực hiện những hình thức hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 47 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp và Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy.

2. Xây dựng và thực thi kế hoạch, kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế thời hạn ngắn, trung hạn và dài hạn của Trung tâm phù phù thích hợp với tiềm năng hợp tác quốc tế được quy định tại Điều 46 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp, Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy và chủ trương, chủ trương của Nhà nước về hội nhập quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.

3. Tổ chức quản trị và vận hành và triển khai có hiệu suất cao những chương trình, dự án công trình bất Động sản hợp tác quốc tế theo thẩm quyền.

4. Thực hiện đàm phán, ký kết những thỏa thuận hợp tác hợp tác với những đối tác chiến lược quốc tế theo quy định của pháp lý.

5. Xây dựng cơ sở tài liệu và khối mạng lưới hệ thống thông tin về hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp tác quốc tế.

Điều 25. Quản lý hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp tác quốc tế

1. Giao trách nhiệm cho cty thuộc Trung tâm làm đầu mối tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm về hợp tác quốc tế của Trung tâm.

2. Xây dựng và phát hành quy định quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp tác quốc tế của Trung tâm phù phù thích hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp lý có tương quan.

3. Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt hợp tác quốc tế thiết thực, hiệu suất cao; thực thi kiểm tra, nhìn nhận, tổng kết việc thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt hợp tác quốc tế của Trung tâm.

4. Phối phù thích hợp với những cty hữu quan đảm bảo bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt hợp tác quốc tế.

Chương IV

GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 26. Tiêu chuẩn và trình độ chuẩn của giáo viên trong Trung tâm

1. Giáo viên trong Trung tâm phải có những tiêu chuẩn sau:

a) Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt;

b) Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm và đạt trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy về trình độ, trách nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Có lý lịch rõ ràng; bảo vệ sức mạnh thể chất theo yêu cầu nghề nghiệp.

2. Trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy của giáo viên

a) Giáo viên dạy trình độ sơ cấp phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có chứng từ kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp;

b) Giáo viên dạy trình độ sơ cấp quy định tại điểm a khoản này, nếu không còn bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc bằng tốt nghiệp ĐH sư phạm, ĐH sư phạm kỹ thuật thì phải có chứng từ trách nhiệm sư phạm.

Điều 27. Giáo viên trong Trung tâm

1. Chức danh của giáo viên trong Trung tâm được quy định tại khoản 3 Điều 53 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp.

2. Việc tuyển dụng, thực thi chính sách thao tác, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng nâng cao trình độ và những chủ trương khác riêng với giáo viên của Trung tâm thực thi theo quy định tiêu chuẩn chức vụ giáo viên trong Trung tâm giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành và quy định của pháp lý.

Điều 28. Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên

Giáo viên trong Trung tâm thực thi trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Điều 55 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp, Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy và những trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng sau:

1. Chấp hành những quy định, nội quy, quy định của Trung tâm.

2. Thực hiện quy định về chính sách thao tác riêng với chức vụ giáo viên do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành.

3. Được sắp xếp giảng dạy theo chuyên ngành, nghề được đào tạo và giảng dạy; được lựa chọn phương pháp, phương tiện đi lại giảng dạy nhằm mục đích phát huy khả năng thành viên, nâng cao chất lượng và hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nghề nghiệp; được bảo vệ trang thiết bị, phương tiện đi lại, Đk thao tác để thực thi trách nhiệm theo quy định của pháp lý; được phục vụ thông tin tương quan đến trách nhiệm và quyền hạn được giao.

4. Được hưởng lương, phụ cấp và những chủ trương khác theo quy định của pháp lý.

5. Được đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng nâng cao trình độ chính trị, trình độ, trách nhiệm, phương pháp giảng dạy theo kế hoạch và Đk của Trung tâm; được tham gia vào việc quản trị và vận hành và giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm; được tham gia công tác thao tác Đảng, đoàn thể và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt xã hội theo quy định của pháp lý.

6. Được bảo vệ danh dự, nhân phẩm. Được tham gia bàn luận, thảo luận, góp ý về những chủ trương, kế hoạch tăng trưởng đào tạo và giảng dạy, xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy, nội dung, phương pháp giảng dạy, tổ chức triển khai quản trị và vận hành của Trung tâm; được nghỉ hè, nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hàng tuần và những ngày nghỉ khác theo quy định của pháp lý. Được dự những cuộc họp hội đồng do Trung tâm xây dựng khi những hội đồng này xử lý và xử lý những yếu tố có tương quan đến người học của lớp mình được phân công, phụ trách.

7. Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu và phân tích khoa học tại những cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục khác nhưng phải thực thi những trách nhiệm, quyền hạn quy định tại Điều 55 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp và phải bảo vệ hoàn thành xong trách nhiệm ở nơi mình công tác thao tác.

8. Giáo viên tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển được hưởng quyền theo quy định tại Luật Khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển; giáo viên làm công tác thao tác quản trị và vận hành trong Trung tâm nếu tham gia giảng dạy thì được hưởng những chính sách riêng với giáo viên theo quy định của pháp lý và quy định hợp pháp của Trung tâm.

9. Tham gia quản trị và vận hành người học và góp phần trách nhiệm với hiệp hội.

10. Chịu sự giám sát của Trung tâm về nội dung, chất lượng, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu và phân tích khoa học.

11. Hoàn thành những việc làm khác được Trung tâm, phòng hoặc tổ bộ môn phân công.

Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ quản trị và vận hành, người lao động

Cán bộ quản trị và vận hành, người lao động làm công tác thao tác quản trị và vận hành, phục vụ trong Trung tâm có trách nhiệm và trách nhiệm thực thi nghiêm chỉnh những trách nhiệm, chức trách được phân công; được hưởng những quyền lợi theo quy định của pháp lý và trong hợp đồng thao tác, hợp đồng lao động.

Điều 30. Việc tuyển dụng giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành và người lao động

Giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành và người lao động làm công tác thao tác quản trị và vận hành, giảng dạy, phục vụ trong Trung tâm được tuyển dụng theo quy định của pháp lý về viên chức và pháp lý về lao động.

Chương V

NGƯỜI HỌC

Điều 31. Người học

1. Người học trong Trung tâm được quy định tại Điều 59 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp, Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy, gồm có: Học sinh của chương trình đào tạo và giảng dạy sơ cấp; học viên của chương trình đào tạo và giảng dạy thường xuyên quy định tại những điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp.

2. Người học có nhu yếu học những chương trình đào tạo và giảng dạy theo quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp và có đủ Đk theo quy định của pháp lý được giao phối hợp đồng đào tạo và giảng dạy với giám đốc Trung tâm.

Điều 32. Nhiệm vụ và quyền của người học

Người học có trách nhiệm và quyền theo quy định tại Điều 60 của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp, Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy và những trách nhiệm, quyền rõ ràng sau:

1. Thực hiện quy định, nội quy của Trung tâm; thực thi nếp sống văn minh, lành mạnh; tham gia xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống cuội nguồn của Trung tâm, chấp hành pháp lý của Nhà nước.

2. Đóng học phí và phí dịch vụ khác theo quy định.

3. Được tham gia lao động và hoạt động và sinh hoạt giải trí xã hội, tổ chức triển khai xã hội trong Trung tâm.

4. Được học tinh giảm hoặc kéo dãn thời hạn thực thi chương trình đào tạo và giảng dạy, được lưu ban; được bảo lưu kết quả học tập theo quy định của pháp lý.

5. Được cấp giấy giáo dục nghề nghiệp tương ứng với trình độ, chương trình đào tạo và giảng dạy theo quy định của pháp lý.

6. Được sử dụng trang thiết bị, phương tiện đi lại của Trung tâm phục vụ việc học tập, thực hành thực tiễn, thực tập và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao. Được bảo vệ những Đk về bảo vệ an toàn và uy tín, vệ sinh lao động trong quy trình học tập, thực hành thực tiễn, thực tập theo quy định của pháp lý.

7. Được trực tiếp hoặc trải qua đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của tập thể người học kiến nghị với Trung tâm những giải pháp góp thêm phần xây dựng Trung tâm, bảo vệ quyền, quyền lợi chính đáng của tớ.

8. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của Trung tâm, của cơ sở sản xuất nơi thực hành thực tiễn, thực tập.

9. Tuân thủ những quy định về bảo vệ an toàn và uy tín lao động và vệ sinh lao động.

10. Thực hiện trách nhiệm và trách nhiệm thao tác có thời hạn theo quy định của pháp lý.

11. Được học tập, rèn luyện theo tiềm năng đào tạo và giảng dạy hoặc hợp đồng đào tạo và giảng dạy đã giao kết với Trung tâm.

12. Được hưởng những chủ trương riêng với những người học theo quy định của pháp lý.

13. Được chọn chương trình học, hình thức học, khu vực học phù phù thích hợp với kĩ năng, Đk của tớ mình và của Trung tâm; được tạo Đk quy đổi chương trình, hình thức và khu vực học nếu có nguyện vọng và được nơi chuyển đến tiếp nhận.

Chương VI

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH

Điều 33. Quản lý và sử dụng tài sản

1. tham khảo hình thành tài sản công tại Trung tâm, gồm có:

a) Tài sản công minh hiện vật do Nhà nước giao theo quy định vận dụng riêng với cơ quan nhà nước theo quy định tại Điều 29 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

b) Tài sản được góp vốn đầu tư xây dựng, shopping từ ngân sách nhà nước, quỹ tăng trưởng hoạt động và sinh hoạt giải trí sự nghiệp, quỹ khấu hao tài sản, nguồn kinh phí góp vốn đầu tư khác theo quy định của pháp lý;

c) Tài sản được hình thành từ nguồn vốn vay, vốn lôi kéo, link kinh doanh, link với những tổ chức triển khai, thành viên theo quy định của pháp lý.

2. Trung tâm thực thi việc quản trị và vận hành và sử dụng tài sản công được giao theo quy định của pháp lý.

3. Mọi thành viên trong Trung tâm có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản của Trung tâm.

4. Hàng năm, Trung tâm phải tổ chức triển khai kiểm kê, nhìn nhận giá trị tài sản của Trung tâm và thực thi chính sách văn bản báo cáo giải trình theo quy định của pháp lý. Chấp hành khá đầy đủ những chính sách tài chính, kế toán, truy thuế kiểm toán, thuế, thống kê và văn bản báo cáo giải trình định kỳ; công khai minh bạch tài chính theo quy định của pháp lý.

5. Trung tâm có trách nhiệm kiểm kê tài sản vào thời gian cuối kỳ kế toán năm và kiểm kê theo quyết định hành động kiểm kê, nhìn nhận lại tài sản công, xác lập tài sản thừa, thiếu và nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp lý; thực thi văn bản báo cáo giải trình tình hình quản trị và vận hành, sử dụng tài sản công.

Điều 34. tham khảo tài chính

1. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.

2. Các thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sự nghiệp của Trung tâm, gồm có:

a) Học phí, dịch vụ tuyển sinh do người học đóng;

b) Thu từ hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp tác đào tạo và giảng dạy, khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển, sản xuất, marketing thương mại, dịch vụ và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sự nghiệp khác;

c) Lãi được chia từ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt link kinh doanh, link.

3. Kinh phí đặt hàng, giao trách nhiệm của Nhà nước.

4. tham khảo vốn vay, viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp lý.

5. Các thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp lý.

Điều 35. Sử dụng nguồn tài chính

1. Chi thường xuyên, gồm có:

a) Chi cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí đào tạo và giảng dạy theo hiệu suất cao, trách nhiệm được giao;

b) Chi cho hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại, dịch vụ của Trung tâm (gồm có cả chi trả vốn, trả lãi tiền vay theo quy định của pháp lý).

2. Chi không thường xuyên, gồm có:

a) Chi thực thi chương trình tiềm năng vương quốc; chương trình góp vốn đầu tư công; chương trình, đề án khác;

b) Chi thực thi chương trình đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành, người lao động;

c) Chi vốn đối ứng thực thi những dự án công trình bất Động sản có nguồn vốn quốc tế theo quy định;

d) Chi thực thi những trách nhiệm đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;

đ) Chi góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, shopping tài sản, thiết bị; chi thực thi những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư khác theo quy định của Nhà nước;

e) Các khoản chi khác theo quy định của pháp lý.

Chương VII

QUAN HỆ GIỮA TRUNG TÂM VỚI DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC, CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

Điều 36. Quan hệ giữa Trung tâm với doanh nghiệp

Trung tâm có trách nhiệm dữ thế chủ động phối hợp ngặt nghèo với doanh nghiệp trong hoạt động và sinh hoạt giải trí đào tạo và giảng dạy, gồm có:

1. Xây dựng và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch đào tạo và giảng dạy phục vụ nhu yếu nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp và thị trường lao động.

2. Mời đại diện thay mặt thay mặt của doanh nghiệp có tương quan tham gia vào việc xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo và giảng dạy của Trung tâm; tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực tập nghề và nhìn nhận kết quả học tập cho những người dân học.

3. Phối phù thích hợp với doanh nghiệp để tổ chức triển khai cho giáo viên, người học tham quan, thực tập tại doanh nghiệp, gắn giảng dạy, học tập với thực tiễn sản xuất, dịch vụ.

4. Hợp tác với doanh nghiệp để đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho những người dân lao động của doanh nghiệp khi có nhu yếu.

5. Phối phù thích hợp với doanh nghiệp trong hoạt động và sinh hoạt giải trí nghiên cứu và phân tích, sản xuất, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển.

Điều 37. Quan hệ giữa Trung tâm với mái ấm gia đình người học

1. Trung tâm có trách nhiệm thông tin công khai minh bạch kế hoạch, chỉ tiêu, tiêu chuẩn tuyển sinh và những chủ trương, chính sách riêng với những người học thường niên.

2. Trung tâm dữ thế chủ động phối phù thích hợp với mái ấm gia đình người học để nâng cao chất lượng, hiệu suất cao đào tạo và giảng dạy.

Điều 38. Quan hệ giữa Trung tâm với xã hội

1. Trung tâm thực thi link với những cơ sở sản xuất, những cơ sở nghiên cứu và phân tích khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và phát triển và những cơ sở đào tạo và giảng dạy khác nhằm mục đích tạo Đk thuận tiện cho giáo viên, học viên tham quan, thực tập, thực hành thực tiễn sản xuất, ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển để gắn việc giảng dạy, học tập với thực tiễn sản xuất.

2. Trung tâm thường xuyên phối phù thích hợp với những cty hiệu suất cao của Bộ, ngành, địa phương có tương quan, với những cơ sở sản xuất, marketing thương mại trong việc xác lập nhu yếu đào tạo và giảng dạy, gắn đào tạo và giảng dạy với việc làm và thị trường lao động.

3. Trung tâm phối phù thích hợp với những cơ sở văn hóa truyền thống, văn nghệ, thể dục thể thao để tạo Đk cho những người dân học tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giao lưu văn hóa truyền thống, văn nghệ, thể dục thể thao.

4. Trung tâm tổ chức triển khai cho giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành, người lao động và người học tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt xã hội; phối phù thích hợp với cơ quan ban ngành thường trực địa phương, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp nhằm mục đích xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đào tạo và giảng dạy lành mạnh.

Điều 39. Quan hệ giữa Trung tâm với cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

1. Trung tâm phối phù thích hợp với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học trong việc thực thi nội dung đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp phổ thông và tư vấn hướng nghiệp.

2. Trung tâm cử giáo viên tham gia giảng dạy tại những trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ở địa phương nhằm mục đích thực thi tốt chương trình đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp phổ thông và tư vấn hướng nghiệp.

3. Trung tâm phối hợp, link với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt đào tạo và giảng dạy theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này và những quy định khác của pháp lý có tương quan.

Chương VIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 40. Trách nhiệm của Trung tâm

1. Tổ chức thực thi Thông tư; hoàn thiện tổ chức triển khai cỗ máy, thanh tra rà soát những mặt hoạt động và sinh hoạt giải trí, quy định về giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành để phục vụ quy định tại Thông tư này; sửa đổi, tương hỗ update hoặc xây dựng, phát hành quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí và những quy định nội bộ khác của Trung tâm phù phù thích hợp với những quy định tại Thông tư này.

2. Định kỳ 06 tháng, thường niên hoặc đột xuất tổng hợp tình hình hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm và gửi văn bản báo cáo giải trình về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 41. Trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

1. Hướng dẫn tổ chức triển khai thực thi Thông tư này trong khối mạng lưới hệ thống những TT giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện trên toàn quốc; thực thi thống kê thường niên và xây dựng cơ sở tài liệu về những Trung tâm.

2. Thực hiện kiểm tra, thanh tra việc thực thi quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của TT giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện, xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp lý; hủy bỏ hoặc kiến nghị hủy bỏ những quyết định hành động trái với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp lý về giáo dục nghề nghiệp.

3. Tổng cục Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp chủ trì, phối phù thích hợp với những cty thuộc Bộ và những cty có tương quan hướng dẫn tổ chức triển khai thực thi và kiểm tra, thanh tra việc thực thi Thông tư này, xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp lý.

Điều 42. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn Trung tâm tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định.

2. Chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện thanh tra, kiểm tra việc thực thi những quy định về tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm theo thẩm quyền quy định.

Điều 43. Trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

1. Hướng dẫn những Trung tâm xây dựng, phát hành quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm theo phía dẫn tại Thông tư này.

2. Hướng dẫn những Trung tâm tổ chức triển khai thực thi chương trình đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực thi quy định về giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm, xử lý vi phạm theo thẩm quyền quy định.

4. Thực hiện quản trị và vận hành nhà nước về giáo dục nghề nghiệp riêng với Trung tâm và định kỳ 06 tháng, thường niên hoặc đột xuất tổng hợp tình hình hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm và gửi văn bản báo cáo giải trình về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 44. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện

1. Trực tiếp quản trị và vận hành Trung tâm và phụ trách hướng dẫn, xử lý và xử lý và kiểm tra, giám sát những yếu tố tương quan đến nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất của Trung tâm thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

2. Chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực thi quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm theo quy định tại Thông tư này.

3. Phối phù thích hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc quản trị và vận hành những Trung tâm trực thuộc; xử lý và xử lý trở ngại vất vả, vướng mắc theo quy định của pháp lý.

4. Kiểm tra việc thực thi Thông tư này và xử lý vi phạm riêng với Trung tâm trực thuộc theo quy định của pháp lý.

5. Định kỳ 06 tháng, thường niên hoặc đột xuất tổng hợp tình hình hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trung tâm và gửi văn bản báo cáo giải trình về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Chương IX

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 45. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 10 năm 2020.

2. Bổ sung khoản 3 vào Điều 1 Thông tư số 57/năm ngoái/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ TT giáo dục nghề nghiệp như sau “3. Điều lệ này sẽ không còn vận dụng riêng với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện”.

3. Trong quy trình thực thi, nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng và những Phó Thủ tướng nhà nước;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Văn phòng quản trị nước;– Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội;– Văn phòng nhà nước;– Tòa án nhân dân tối cao;– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;– Kiểm toán Nhà nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– Cơ quan Trung ương của những đoàn thể;– HĐND, UBND, Sở LĐTBXH những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);– Công báo;– Website nhà nước;– Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;– Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGLê Quân


Bạn đang xem nội dung bài viết Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm postt Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game HD Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH Free mà chưa tồn tại link thì để lại comment hoặc tham gia Group zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Thông #tư #052020TTBLĐTBXH