0765562555

Vật lí 9 Bài 4: Đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Vật lí 9 Bài 4: Đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau Mới 2022 được update : 2021-09-08 21:52:14

3173

Xin chàoVật lí 9 Bài 4 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Vật lí 9 chương I trang 11, 12, 13.

Việc giải bài tập Vật lí 9 bài 4 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Lý thuyết Vật lí 9 Bài 4: Đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau 1. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau

– Đoạn mạch gồm n điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau được màn biểu diễn như hình vẽ:

Trong số đó: R1, R2,…,Rn là những điện trở

UAB là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch

U1, U2,…,Un lần lượt là hiệu điện thế trên mỗi điện trở

I1, I2,…,In lần lượt là cường độ dòng điện qua mỗi điện trở

IAB là cường độ dòng điện qua mạch chính

+ Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng cường độ dòng điện chạy qua từng điện trở:

IAB = I1 = I2 = … = In

+ Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm những điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau bằng tổng những hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần:

UAB = U1 + U2 + … + Un

– Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.

2. Điện trở tương tự của đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau

Điện trở tương tự (Rtđ) của một đoạn mạch gồm nhiều điện trở là một điện trở trọn vẹn có thể thay thế cho những điện trở đó, sao cho với cùng một hiệu điện thế thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn vẫn đang còn mức giá trị như trước.

Điện trở tương tự của đoạn mạch bằng tổng những điện trở thành phần.

Với đoạn mạch gồm n điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau: Rtđ = R1 + R2 +…+ Rn

Giải bài tập Vật lí 9 trang 11, 12, 13 Bài C1 (trang 11 SGK Vật lí 9)

Quan sát sơ đồ mạch điện hình 4.1 (SGK), cho biết thêm thêm những điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc với nhau ra làm sao.

Gợi ý đáp án

R1, R2 và ampe kế được mắc tiếp nối đuôi nhau với nhau.

Bài C2 (trang 11 SGK Vật lí 9)

Hãy chứng tỏ rằng, riêng với đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc tiếp nối đuôi nhau, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó:

Gợi ý đáp án

Trong mạch mắc tiếp nối đuôi nhau, cường độ dòng điện chạy qua R_1 và R_2 là như nhau, ta có:

Mặt khác, ta có:

Ta suy ra:

Bài C3 (trang 13 SGK Vật lí 9)

Hãy chứng tỏ công thức tính điện trở tương tự Rtđ của đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc tiếp nối đuôi nhau là Rtđ = R1 + R2.

Gợi ý đáp án

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau bằng tổng hai hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần: U = U1 + U2

Ta có: U = U1+ U2 = I1.R1 + I2.R2 = I.(R1 + R2) (vì I = I1 = I2, tính chất đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau)

Mà U = I.Rtđ → I.(R1 + R2) = I.Rtđ

Chia hai vế cho I ta được Rtđ = R1 + R2 (đpcm).

Bài C4 (trang 13 SGK Vật lí 9)

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 4.2 (SGK).

– Khi công tắc nguồn K mở, hai đèn có hoạt động và sinh hoạt giải trí không? Vì sao?

– Khi công tắc nguồn K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn có hoạt động và sinh hoạt giải trí không? Vì sao?

– Khi công tắc nguồn K đóng, dây tóc bóng đèn Đ1 bị đứt, đèn Đ2 có hoạt động và sinh hoạt giải trí không? Vì sao?

Gợi ý đáp án

– Khi công tắc nguồn K mở, hai đèn không hoạt động và sinh hoạt giải trí vì mạch hở, không còn dòng điện chạy qua đèn.

– Khi công tắc nguồn K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn không hoạt động và sinh hoạt giải trí vì mạch hở, không còn dòng điện chạy qua chúng.

– Khi công tắc nguồn K đóng, dây tóc bóng đèn Đ1 bị đứt thì đèn Đ2 không hoạt động và sinh hoạt giải trí vì mạch hở, không còn dòng điện chạy qua nó.

Bài C5 (trang 14 SGK Vật lí 9)

a) Cho hai điện trở R 1 = R 2 = 20Ω được mắc như sơ đồ hình 4.3a (SGK)Tính điện trở tương tự của đoạn mạch đó.

b) Mắc thêm R3 = 20Ω vào đoạn mạch trên (hình 4.3b SGK) thì điện trở tương tự của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần.

Gợi ý đáp án

a) Vì mạch mắc tiếp nối đuôi nhau nên điện trở tương tự của đoạn mạch là:

RAB = R1 + R2 = 20 + 20 = 2.20 = 40Ω

b) Theo hình, điện trở R3 được mắc tiếp nối đuôi nhau với R2 nên lúc đó mạch điện mới gồm 3 điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau. Do đó, điện trở tương tự mới của đoạn mạch là:

RAC = R1 + R2 + R3 = RAB + R3 = 40 + 20 = 60 Ω

So sánh: RAC > R1, RAC > R2, RAC > R3

Vật lí 9 Bài 4 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Vật lí 9 chương I trang 11, 12, 13.

Việc giải bài tập Vật lí 9 bài 4 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Lý thuyết Vật lí 9 Bài 4: Đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau 1. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau

– Đoạn mạch gồm n điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau được màn biểu diễn như hình vẽ:

Trong số đó: R1, R2,…,Rn là những điện trở

UAB là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch

U1, U2,…,Un lần lượt là hiệu điện thế trên mỗi điện trở

I1, I2,…,In lần lượt là cường độ dòng điện qua mỗi điện trở

IAB là cường độ dòng điện qua mạch chính

+ Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng cường độ dòng điện chạy qua từng điện trở:

IAB = I1 = I2 = … = In

+ Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm những điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau bằng tổng những hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần:

UAB = U1 + U2 + … + Un

– Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.

2. Điện trở tương tự của đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau

Điện trở tương tự (Rtđ) của một đoạn mạch gồm nhiều điện trở là một điện trở trọn vẹn có thể thay thế cho những điện trở đó, sao cho với cùng một hiệu điện thế thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn vẫn đang còn mức giá trị như trước.

Điện trở tương tự của đoạn mạch bằng tổng những điện trở thành phần.

Với đoạn mạch gồm n điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau: Rtđ = R1 + R2 +…+ Rn

Giải bài tập Vật lí 9 trang 11, 12, 13 Bài C1 (trang 11 SGK Vật lí 9)

Quan sát sơ đồ mạch điện hình 4.1 (SGK), cho biết thêm thêm những điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc với nhau ra làm sao.

Gợi ý đáp án

R1, R2 và ampe kế được mắc tiếp nối đuôi nhau với nhau.

Bài C2 (trang 11 SGK Vật lí 9)

Hãy chứng tỏ rằng, riêng với đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc tiếp nối đuôi nhau, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó:

Gợi ý đáp án

Trong mạch mắc tiếp nối đuôi nhau, cường độ dòng điện chạy qua R_1 và R_2 là như nhau, ta có:

Mặt khác, ta có:

Ta suy ra:

Bài C3 (trang 13 SGK Vật lí 9)

Hãy chứng tỏ công thức tính điện trở tương tự Rtđ của đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc tiếp nối đuôi nhau là Rtđ = R1 + R2.

Gợi ý đáp án

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau bằng tổng hai hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần: U = U1 + U2

Ta có: U = U1+ U2 = I1.R1 + I2.R2 = I.(R1 + R2) (vì I = I1 = I2, tính chất đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau)

Mà U = I.Rtđ → I.(R1 + R2) = I.Rtđ

Chia hai vế cho I ta được Rtđ = R1 + R2 (đpcm).

Bài C4 (trang 13 SGK Vật lí 9)

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 4.2 (SGK).

– Khi công tắc nguồn K mở, hai đèn có hoạt động và sinh hoạt giải trí không? Vì sao?

– Khi công tắc nguồn K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn có hoạt động và sinh hoạt giải trí không? Vì sao?

– Khi công tắc nguồn K đóng, dây tóc bóng đèn Đ1 bị đứt, đèn Đ2 có hoạt động và sinh hoạt giải trí không? Vì sao?

Gợi ý đáp án

– Khi công tắc nguồn K mở, hai đèn không hoạt động và sinh hoạt giải trí vì mạch hở, không còn dòng điện chạy qua đèn.

– Khi công tắc nguồn K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn không hoạt động và sinh hoạt giải trí vì mạch hở, không còn dòng điện chạy qua chúng.

– Khi công tắc nguồn K đóng, dây tóc bóng đèn Đ1 bị đứt thì đèn Đ2 không hoạt động và sinh hoạt giải trí vì mạch hở, không còn dòng điện chạy qua nó.

Bài C5 (trang 14 SGK Vật lí 9)

a) Cho hai điện trở R 1 = R 2 = 20Ω được mắc như sơ đồ hình 4.3a (SGK)Tính điện trở tương tự của đoạn mạch đó.

b) Mắc thêm R3 = 20Ω vào đoạn mạch trên (hình 4.3b SGK) thì điện trở tương tự của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần.

Gợi ý đáp án

a) Vì mạch mắc tiếp nối đuôi nhau nên điện trở tương tự của đoạn mạch là:

RAB = R1 + R2 = 20 + 20 = 2.20 = 40Ω

b) Theo hình, điện trở R3 được mắc tiếp nối đuôi nhau với R2 nên lúc đó mạch điện mới gồm 3 điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau. Do đó, điện trở tương tự mới của đoạn mạch là:

RAC = R1 + R2 + R3 = RAB + R3 = 40 + 20 = 60 Ω

So sánh: RAC > R1, RAC > R2, RAC > R3


Bạn đang đọc postt Vật lí 9 Bài 4: Đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm post Vật lí 9 Bài 4: Đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game tài liệu Vật lí 9 Bài 4: Đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game tài liệu Vật lí 9 Bài 4: Đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc tham gia Group zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Vật #lí #Bài #Đoạn #mạch #nối #tiếp