0765562555

Chia Sẻ Kế toán bán thành phầm theo phương thức qua đại lý bán giá chuẩn, hưởng hoa hồng  Free 2022

Quý khách đang tìm cách Kinh nghiệm Hướng dẫn HD Kế toán bán thành phầm theo phương thức qua đại lý bán giá chuẩn, hưởng hoa hồng  Free trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-07 05:18:06

3396

Lượt xem:
19.375

Bán hàng đại lý giá chuẩn, hưởng hoa hồng: Quy định về hóa đơn chứng từ; Cách kê khai thuế riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí đại lý; Phương pháp hạch toán kế toán tại bên giao đại lý và tại bên nhận đại lý.

1. Quy định về hóa đơn chứng từ và kê khai thuế riêng với bán thành phầm đại lý giá chuẩn, hưởng hoa hồng.

1.1. Quy định về hóa đơn chứng từ.

Tại điểm 2.6, phụ lục 4 phát hành kèm theo Thông tư số 39/năm trước đó/TT-BTC ngày 31/3/năm trước đó của Bộ Tài chính quy định:

“2.6. Tổ chức marketing thương mại kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hoá cho những cơ sở hạch toán phụ thuộc như những Trụ sở, shop ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển Một trong những Trụ sở, cty phụ thuộc với nhau; xuất hàng hoá cho cơ sở nhận làm đại lý bán giá chuẩn, hưởng hoa hồng, vị trí căn cứ vào phương thức tổ chức triển khai marketing thương mại và hạch toán kế toán, cơ sở trọn vẹn có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau:

a) Sử dụng hoá đơn GTGT để làm vị trí căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng cty và từng khâu độc lập với nhau;

 b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định riêng với hàng hoá xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, Trụ sở, shop, cơ sở nhận làm đại lý bán thành phầm khi bán thành phầm phải lập hóa đơn theo quy định giao cho những người dân tiêu dùng, đồng thời lập Bảng kê thành phầm & hàng hóa đẩy ra gửi về cơ sở có thành phầm & hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hoá gửi bán (gọi chung là cơ sở Giao hàng) để cơ sở Giao hàng lập hóa đơn GTGT cho thành phầm & hàng hóa thực tiễn tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, Trụ sở, shop, cơ sở nhận làm đại lý bán thành phầm.

Trường hợp cơ sở có số lượng và lệch giá hàng hoá đẩy ra lớn, Bảng kê trọn vẹn có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hoá đẩy ra có thuế suất thuế GTGT rất khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hoá đẩy ra theo từng nhóm thuế suất.”

  ►Như vậy, vị trí căn cứ vào trên đã cho toàn bộ chúng ta biết khi xuất hàng cho đại lý bán giá chuẩn hưởng hoa hồng có 2 cách sử dụng hóa đơn, chứng từ sau:

– Cách 1: Khi xuất hàng, bên Giao hàng xuất hóa đơn GTGT luôn cho bên nhận bán thành phầm (bên đại lý) và khi bán thành phầm cho người tiêu dùng bên đại lý xuất hóa đơn cho những người dân tiêu dùng.

– Cách 2: Khi xuất hàng, bên xuất hàng lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ. Trong trường hợp này khi bán thành phầm bên đại lý phải lập hoá đơn giao cho những người dân tiêu dùng, đồng thời lập Bảng kê hàng hoá đẩy ra để gửi cho bên Giao hàng, tiếp theo đó bên Giao hàng vị trí căn cứ vào bảng kê hóa đơn để lập hoá đơn GTGT cho số hàng hoá thực tiễn tiêu thụ giao cho đại lý.

1.2. Cách kê khai thuế riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí đại lý:

Tại điều 1, khoản 3, điểm a của thông tư 119/năm trước đó/TT-BTC (Sửa đổi, tương hỗ update điều 11, khoản 8, điểm a của thông tư số 156/2013/TT-BTC), quy định

“a) Khai thuế giá trị ngày càng tăng riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí đại lý

– Người nộp thuế là đại lý bán thành phầm hóa, dịch vụ hoặc là đại lý thu mua thành phầm & hàng hóa theo như hình thức bán, mua giá chuẩn hưởng hoa hồng ko phải khai thuế giá trị ngày càng tăng riêng với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ bán đại lý; thành phầm & hàng hóa thu mua đại lý nhưng phải khai thuế giá trị ngày càng tăng riêng với lệch giá hoa hồng đại lý được hưởng.

– Đối với những hình thức đại lý khác thì người nộp thuế phải khai thuế giá trị ngày càng tăng riêng với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ bán thành phầm đại lý; thành phầm & hàng hóa thu mua đại lý và thù lao đại lý được hưởng.”

⇒ Căn cứ vào quy định trên, ta thấy riêng với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ bán đại lý thì đại lý bán giá chuẩn ko phải kê khai thuế GTGT, nhưng phải khai thuế GTGT riêng với lệch giá hoa hồng đại lý được hưởng.

+ Đại lý phải xuất hóa đơn cho bên Giao hàng đại lý, ghi rõ Hoa hồng đại lý và phải kê khai thuế GTGT đầu ra và hạch toán lệch giá cho hoá đơn Hoa hồng đại lý

+ Bên Giao hàng đại lý kê khai thuế GTGT nguồn vào và hạch toán vào ngân sách bán thành phầm cho hóa đơn Hoa hồng đại lý.

2. Phương pháp hạch toán kế toán bán thành phầm giao đại lý.

2.1 Trường hợp 1: Sử dụng “Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý” kèm theo “Lệnh điều động nội bộ” tại thời gian xuất kho

a) Kế toán ở cty Giao hàng đại lý:

– Khi xuất kho thành phầm, thành phầm & hàng hóa giao cho những đại lý:

Doanh nghiệp phải lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ, vị trí căn cứ vào phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, ghi:

Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán

Có TK 155 – Thành phẩm

Có TK 156 –  Hàng hóa.

– Khi hàng giao cho đại lý đã bán tốt:

Căn cứ vào “Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi” (Mẫu số 01- BH) của hàng đã bán do những bên nhận đại lý hưởng hoa hồng lập gửi về, kế toán lập hoá đơn GTGT cho số hàng hoá thực tiễn tiêu thụ giao cho đại lý và phản ánh lệch giá, ghi:

Nợ những TK 111, 112: Nếu thu tiền ngay

Nợ TK 131 (rõ ràng đại lý): Nếu chưa thu được tiền

Có TK 511 – Doanh thu bán thành phầm và phục vụ dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

Đồng thời phản ánh giá vốn của hàng đẩy ra, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 157 – Hàng gửi đi bán.

– Khi nhân được hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán thành phầm về số tiền hoa hồng phải trả cho cty nhận bán thành phầm đại lý hưởng hoa hồng, ghi:

Nợ TK 641 – Chi tiêu bán thành phầm (6417) (hoa hồng đại lý chưa tồn tại thuế GTGT) (theo TT 200)

Nợ TK 642 – Chi tiêu quản trị và vận hành marketing thương mại (6421) (hoa hồng đại lý chưa tồn tại thuế GTGT) (theo TT 133)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu được khấu trừ)

Có những TK 111, 112: Nếu thanh toán ngay

Có TK 131 (rõ ràng đại lý): Nếu bù trừ vào tiền hàng.

– Khi nhận được tiền của đại lý thanh toán, ghi:

Nợ những TK 111, 112

Có TK 131 (rõ ràng đại lý).

b) Kế toán ở cty nhận đại lý, bán giá chuẩn hưởng hoa hồng:

– Khi nhận hàng đại lý bán giá chuẩn hưởng hoa hồng:

Doanh nghiệp dữ thế chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về toàn bộ giá trị hàng hoá nhận bán đại lý trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính.

– Khi hàng hoá nhận bán đại lý đã bán tốt:

Căn cứ vào Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn bán thành phầm và những chứng từ tương quan, kế toán phản ánh số tiền bán thành phầm đại lý phải trả cho bên Giao hàng, ghi:

Nợ những TK 111, 112: Nếu đại lý thu ngay được tiền của người tiêu dùng về số hàng đã bán

Nợ TK 131 (rõ ràng người tiêu dùng): Nếu đại lý chưa thu được tiền của người tiêu dùng về số hàng đã bán

Có TK 331 (rõ ràng bên giao đại lý) (tổng giá thanh toán gồm có mức giá giao bán đại lý và thuế đầu ra).

Lưu ý: Đại lý ko ghi nhận lệch giá riêng với hàng đại lý bán giá chuẩn.

– Định kỳ, khi xác lập lệch giá hoa hồng bán thành phầm đại lý được hưởng, viết hóa đơn hoa hồng, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho những người dân bán (rõ ràng bên giao đại lý)

Có TK 511 – Doanh thu bán thành phầm và phục vụ dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

– Khi trả tiền bán thành phầm đại lý cho bên giao đại lý, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho những người dân bán (rõ ràng bên giao đại lý)

Có những TK 111, 112.

2.2. Trường hợp 2: Khi xuất hàng, bên Giao hàng đại lý sử dụng hoá đơn GTGT để làm vị trí căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng cty và từng khâu độc lập với nhau.

a) Kế toán ở cty Giao hàng đại lý:

– Khi xuất kho thành phầm, thành phầm & hàng hóa giao cho những đại lý:

Doanh nghiệp lập hóa đơn GTGT hàng gửi bán đại lý, vị trí căn cứ vào hóa đơn GTGT gửi bán đại lý, ghi:

Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán

Có TK 155 – Thành phẩm

Có TK 156 – Hàng hóa.

Lưu ý: Tại thời gian này, kế toán chưa phản ánh lệch giá và thuế phải nộp.

– Khi hàng giao cho đại lý đã bán tốt:

Căn cứ vào “ Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi ” (Mẫu số 01- BH) của hàng đã bán do những bên nhận đại lý hưởng hoa hồng lập gửi về, kế toán phản ánh lệch giá và thuế phải nộp tương ứng với hàng đã bán, ghi:

Nợ những TK 111, 112: Nếu thu tiền ngay

Nợ TK 131 (rõ ràng đại lý): Nếu chưa thu được tiền

Có TK 511 – Doanh thu bán thành phầm và phục vụ dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

Đồng thời phản ánh giá vốn của hàng đẩy ra, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 157 – Hàng gửi đi bán.

– Khi nhân được hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán thành phầm về số tiền hoa hồng phải trả cho cty nhận bán thành phầm đại lý hưởng hoa hồng, ghi:

Nợ TK 641 – Chi tiêu bán thành phầm (6417) (hoa hồng đại lý chưa tồn tại thuế GTGT) (theo TT 200)

Nợ TK 642 – Chi tiêu quản trị và vận hành marketing thương mại (6421) (hoa hồng đại lý chưa tồn tại thuế GTGT) (theo TT 133)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu được khấu trừ)

Có những TK 111, 112: Nếu thanh toán ngay

Có TK 131 (rõ ràng đại lý): Nếu bù trừ vào tiền hàng.

– Khi nhận được tiền của đại lý thanh toán, ghi:

Nợ những TK 111, 112

Có TK 131 (rõ ràng đại lý).

b) Kế toán ở cty nhận đại lý, bán giá chuẩn hưởng hoa hồng:

– Khi nhận hàng đại lý bán giá chuẩn hưởng hoa hồng:

Doanh nghiệp dữ thế chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về toàn bộ giá trị hàng hoá nhận bán đại lý trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính.

– Khi hàng hoá nhận bán đại lý đã bán tốt:

Căn cứ vào Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn bán thành phầm và những chứng từ tương quan, kế toán phản ánh số tiền bán thành phầm đại lý phải trả cho bên Giao hàng, ghi:

Nợ những TK 111, 112: Nếu đại lý thu ngay được tiền của người tiêu dùng về số hàng đã bán

Nợ TK 131 (rõ ràng người tiêu dùng): Nếu đại lý chưa thu được tiền của người tiêu dùng về số hàng đã bán

Có TK 331 (rõ ràng bên giao đại lý) (tổng giá thanh toán gồm có mức giá giao bán đại lý và thuế đầu ra).

Lưu ý: Đại lý ko ghi nhận lệch giá riêng với hàng đại lý bán giá chuẩn.

– Định kỳ, khi xác lập lệch giá hoa hồng bán thành phầm đại lý được hưởng, viết hóa đơn hoa hồng, ghi:

Nợ những TK 111, 112: Nếu thu tiền

Nợ TK 331 – Phải trả cho những người dân bán (rõ ràng bên giao đại lý) (nếu bù trừ nợ công)

Có TK 511 – Doanh thu bán thành phầm và phục vụ dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

– Khi trả tiền bán thành phầm đại lý cho bên giao đại lý, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho những người dân bán (rõ ràng bên giao đại lý)

Có những TK 111, 112.

3. Ví dụ về kiểu cách hạch toán bán thành phầm đại lý giá chuẩn, hưởng hoa hồng:

Công ty A làm đại lý bán thành phầm giá chuẩn và hưởng hoa hồng cho công ty B. Cả 2 công ty vận dụng chính sách kế toán theo thông tư 133/năm trong năm này/TT-BTC và vận dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Trong tháng 5/2017 có số liệu sau:

– Mặt hàng áo sơ mi hoa giá cả quy định là 500.000 đ/cái, chưa tồn tại thuế GTGT (thuế GTGT là 10%); Hoa hồng được hưởng là 10%  trên giá chưa tồn tại thuế, thuế GTGT của hoa hồng được hưởng là 10% và được bù trừ vào tiền bán thành phầm.

– Ngày 1/5/2017 công ty B xuất kho 200 cái áo sơ mi hoa với trị giá xuất kho là 60.000.000 đ giao cho công ty B (đơn giá vốn là 300.000 đ/cái)

– Cuối tháng (ngày 31/5/2017), công ty A gửi bảng kê hóa đơn GTGT về, công ty A đã bán tốt 150 cái áo sơ mi hoa. Công ty A chưa thanh toán tiền cho công ty B. Hàng đẩy ra công ty đã thu được tiền bằng tiền mặt.

Với số liệu trên, kế toán tại 2 công ty sẽ phản ánh như sau:

a) Tại công ty B (cty Giao hàng đại lý):

– Ngày 1/5/2017, kế toán lập phiếu xuất kho áo sơ mi hoa, giao cho công ty A và vị trí căn cứ vào phiếu xuất kho, ghi:

Nợ TK 157: 200 cái x 300.000 đ/cái = 60.000.000 đ

Có TK 155: 200 cái x 300.000 đ/cái = 60.000.000 đ

– Cuối tháng ngày 31/5/2017, Căn cứ vào Bảng kê hoá đơn đẩy ra của công ty A gửi về, ghi:

Nợ TK 131 (rõ ràng công ty A): 82.500.000 đ

Có TK 511: 150 cái x 500.000đ/cái = 75.000.000 đ

Có TK 33311: 7.500.000 đ

Đồng thời phản ánh giá vốn của hàng đẩy ra, ghi:

Nợ TK 632: 150 cái x 300.000 đ/cái  = 45.000.000 đ

Có TK 157: 150 cái x 300.000 đ/cái  = 45.000.000 đ

– Số tiền hoa hồng phải trả cho công ty A, thanh toán bù trừ, ghi:

Nợ TK 6421 – Chi tiêu bán thành phầm: 75.000.000 đ x 10% = 7.500.000 đ

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331): 750.000 đ

Có TK 131 (rõ ràng công ty A): 8.250.000 đ.

b) Tại công ty A (cty nhận đại lý):

– Khi nhận áo sơ mi hoa của công ty B: Công ty A theo dõi và ghi chép thông tin về toàn bộ giá trị hàng hoá nhận bán đại lý trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính.

– Khi áo sơ mi hoa đã bán tốt, công ty A viết hóa đơn GTGT và vị trí căn cứ vào Hoá đơn GTGT kế toán phản ánh số tiền bán thành phầm đại lý phải trả cho công ty B, ghi:

Nợ TK 111: 82.500.000 đ

Có TK 331 (rõ ràng công ty B): 82.500.000 đ.

– Xác định lệch giá hoa hồng bán thành phầm đại lý được hưởng, viết hóa đơn hoa hồng, vị trí căn cứ vào hóa đơn, ghi:

Nợ TK 331 (công ty B): 8.250.000 đ

Có TK 5111: 75.000.000 đ x 10% = 7.500.000 đ

Có TK 33311 750.000 đ

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Kế toán bán thành phầm theo phương thức qua đại lý bán giá chuẩn, hưởng hoa hồng , quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

 

:

Các từ khóa tương quan

Từ 2021 bỏ hợp đồng lao động thời vụ theo bộ luật LĐ số 45/2019/QH14
tại TX Thanh Xuân Tp Hà Nội Thủ Đô
Hướng dẫn lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP trực tiếp – Thông tư 133
Bán thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ ra quốc tế có phải xuất hóa đơn ko?
Mã số thuế Doanh Nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Hỗ Trợ Tài Chính Ngọc Đức
Dịch Vụ TM thanh tra rà soát văn bản báo cáo giải trình tài chính CHUYÊN NGHIỆP
Công văn số 74027/CT-TTHT ngày 24 tháng 9 năm 2019
Cách hạch toán Tài khoản 356 –Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển TT200
Những thay đổi về chủ trương thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng từ thời điểm ngày thứ nhất/07/năm trong năm này
Dịch Vụ TM kế toán thuế tại Sóc Sơn CHUYÊN NGHIỆP, GIÁ RẺ


Người dùng đang đọc post Kế toán bán thành phầm theo phương thức qua đại lý bán giá chuẩn, hưởng hoa hồng  2022

Với việc Người dùng tìm hiểu thêm post Kế toán bán thành phầm theo phương thức qua đại lý bán giá chuẩn, hưởng hoa hồng  Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

Download tài liệu Kế toán bán thành phầm theo phương thức qua đại lý bán giá chuẩn, hưởng hoa hồng  phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Miễn phí

Nếu Người dùng đang tìm link google drive mega để down HD Miễn phí mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại cmt hoặc ThamGia Nhóm zalo để được đặt vướng mắc trợ giúp không lấy phí.
#Kế #toán #bán #hàng #theo #phương #thức #qua #đại #lý #bán #đúng #giá #hưởng #hoa #hồng