0765562555

Bí quyết Mẫu Biên bản chuyển giao tài sản tiên tiến và phát triển nhất Free 2022

Quý khách đang tìm cách Chia Sẻ kinh nghiệm tay nghề Hướng dẫn HD Mẫu Biên bản chuyển giao tài sản tiên tiến và phát triển nhất khá đầy đủ trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-07 17:22:23

3262

Lượt xem:
6.195

Mẫu biên bản chuyển giao tài sản nhằm mục đích ghi lại những thông tin như người giao, người nhận, nội dung chuyển giao….. để xác minh những sự kiện đã trình làng và làm vị trí căn cứ xác minh quyền, trách nhiệm và trách nhiệm và vị trí căn cứ pháp lý cho những sự kiện sau này. Sau đây Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô gửi tới những ban mẫu Biên bản chuyển giao tài sản tiên tiến và phát triển nhất:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

MẪU 1

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Thực hiện Quyết định (công văn) số ….. ngày ………….của ………………….. về việc……………………………………………….

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm………., chúng tôi gồm:

A- Đại diện Bên giao:

1. Ông …………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………………..

2. Ông …………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………………..

B- Đại diện bên nhận:

1. Ông …………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………………..

2. Ông …………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………………..

C- Đại diện cơ quan tận mắt tận mắt chứng kiến chuyển giao:

1. Ông …………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………………..

2. Ông …………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………………..

Thực hiện chuyển giao và tiếp nhận tài sản gồm có:

Phần A. Bàn giao tài sản là nhà, đất tại ………………………………….  (theo địa chỉ của Quyết định chuyển giao)

I/ Về nhà, vật kiến trúc và những tài sản gắn sát với nhà, đất

1. Tổng số ngôi nhà, vật kiến trúc và tài sản khác:

1.1.Tổng số ngôi nhà: ………………………. cái

– Diện tích xây dựng: …………………… mét vuông      Diện tích sàn: …………………………  mét vuông

– Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ……………………………………………  Ngàn đồng

– Giá trị còn sót lại theo sổ sách kế toán: …………………………………………  Ngàn đồng

– Giá trị thực tiễn nhìn nhận lại tại thời gian chuyển giao: …………………….  Ngàn đồng

1.2. Tổng số vật kiến trúc và tài sản khác:

– Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ……………………………………………  Ngàn đồng

– Giá trị còn sót lại theo sổ sách kế toán: …………………………………………  Ngàn đồng

– Giá trị thực tiễn nhìn nhận lại tại thời gian chuyển giao: …………………….  Ngàn đồng

2. Chi tiết nhà, vật kiến trúc và những tài sản khác gắn sát với đất:

2.1. Nhà số 1 (A…):…………………………………………………………………………………………………

– Diện tích xây dựng: …….   mét vuông          Diện tích sàn sử dụng: ……..  mét vuông

– Cấp hạng nhà:  ………….                   Số tầng: ……………………

– tham khảo hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn ngân hàng,..nhận chuyển giao..): ……Ngàn đồng

– Năm xây dựng: ……………..               Năm tái tạo, sửa chữa thay thế lớn: ……………..

– Nguyên giá theo sổ sách kế toán: …………………………………………………………. Ngàn đồng

– Giá trị còn sót lại theo sổ sách kế toán:……………………………………………………….. Ngàn đồng

– Giá trị thực tiễn nhìn nhận lại tại thời gian chuyển giao:…………………………………… Ngàn đồng

2.2. Nhà số 2 (B…): …………………………………………………………………………………………………

– Diện tích xây dựng: ………..   mét vuông            Diện tích sàn: ………………..  mét vuông

– Cấp hạng nhà: …………..                         Số tầng: ……………..

– tham khảo hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn ngân hàng,..nhận chuyển giao..): …….Ngàn đồng

– Năm xây dựng: ……………..                          Năm tái tạo, sửa chữa thay thế lớn: …………………

– Nguyên giá theo sổ sách kế toán: …………………………………………………………. Ngàn đồng

– Giá trị còn sót lại theo sổ sách kế toán: ………………………………………………………. Ngàn đồng

– Giá trị thực tiễn nhìn nhận lại tại thời gian chuyển giao: ………………………………….. Ngàn đồng

2.3. Vật kiến trúc (Bể nước, tường rào, sân…)

– tham khảo hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn ngân hàng,..nhận chuyển giao..):……..Ngàn đồng

– Năm xây dựng: …………………………………    Năm tái tạo, sửa chữa thay thế lớn: ……………………….

– Nguyên giá theo sổ sách kế toán: …………………………………………………………. Ngàn đồng

– Giá trị còn sót lại theo sổ sách kế toán: ………………………………………………………. Ngàn đồng

– Giá trị thực tiễn nhìn nhận lại tại thời gian chuyển giao: ………………………………….. Ngàn đồng

2.4. Các tài sản gắn sát với nhà, đất: (quạt trần trên nhà, đèn điện, điều hoà..)

– Số lượng: …………………… Cái

– Nguyên giá theo sổ sách kế toán: …………………………………………………………. Ngàn đồng

– Giá trị còn sót lại theo sổ sách kế toán: ………………………………………………………. Ngàn đồng

– Giá trị thực tiễn nhìn nhận lại tại thời gian chuyển giao: ………………………………….. Ngàn đồng

II. Về đất

1. tham khảo gốc đất:

a. Cơ quan giao đất: ……………………………………  Quyết định số: ……………………………………

b. Bản đồ giao đất số: …………………………………  Cơ quan lập map: ……………………………

c. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất số……ngày…..tháng……năm……………

d. Diện tích đất được giao: ……………………………………………………… mét vuông

e. Giá trị quyền sử dụng đất: …………………………………………………… Ngàn đồng

2. Hiện trạng đất  khi chuyển giao:

a. Tổng diện tích s quy hoạnh khuôn viên: ……………….mét vuông

b. Tổng diện tích s quy hoạnh đất chuyển giao theo quyết định hành động của cấp có thẩm quyền ……………………. mét vuông

c. Các điểm lưu ý riêng về khuôn viên đất cần lưu ý:………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

III. Các hồ sơ về nhà, đất, tài sản gắn sát đất chuyển giao

1- Các hồ sơ về nhà và vật kiến trúc:

a- Các sách vở pháp lý về nhà: Giấy giao quyền sử dụng nhà, Giấy phép xây dựng, Hợp đồng thuê nhà, Giấy xác lập sở hữu nhà nước,…

b- Các hồ sơ bản vẽ: Bản vẽ thiết kế xây dựng, Bản vẽ thiết kế hoàn thành xong công việc, bản vẽ thiết kế tái tạo tăng cấp nhà,….

c- Các sách vở khác tương quan đến nhà:

2- Các hồ sơ về đất:

a- Các sách vở pháp lý về đất: Giấy cấp đất, Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất,….

b- Các hồ sơ bản vẽ: Sơ đồ mặt phẳng khuôn viên đất, Trích lục map, toạ đồ vị trí đất,….

c- Các sách vở khác tương quan đến đất:

3- Các sách vở hồ sơ khác:

Phần B: Bàn giao tài sản là phương tiện đi lại, máy móc, trang thiết bị (theo quyết định hành động chuyển giao của cấp có thẩm quyền)

1/ Tài sản thực thi chuyển giao:

2/ Các hồ sơ về tài sản chuyển giao:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 IV. Ý kiến những bên giao nhận

Bên nhận: ………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Bên giao: ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

          ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN                                                      ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

                (Ký tên, đóng dấu)                                                          (Ký tên, đóng dấu)

Đại diện những cty tận mắt tận mắt chứng kiến

 

             Đơn vị A                                              Đơn vị B                                                Đơn vị C

       (Ký và ghi rõ họ tên)                         (Ký và ghi rõ họ tên)                         (Ký và ghi rõ họ tên)

 

MẪU 2:

TÊN CƠ QUAN

………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……../BB
……………., ngày………tháng……..năm………

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa …………………………(bên giao) và ………………………….(bên nhận)

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ….. tại …………………………… đã tiến hành cuộc họp chuyển giao tài sản giữa (bên giao) và…………………………….. (bên nhận) thực thi theo………………………………………………. …………của ngày   

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

Ông: ……………………………………………………. Chức vụ:……………………………………..
Bà:……………………………………………………….. Chức vụ:……………………………………..

2/ Bên nhận:

Ông: ……………………………………………………. Chức vụ:……………………………………..
Bà:……………………………………………………….. Chức vụ:……………………………………..

Chủ tọa: Ông (bà): …………………………………………………………………………………………………

Thư ký: Ông (bà): …………………………………………………………………………………………………..

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên…………………………… đã tiến hành chuyển giao tài sản cho bên………………………… theo biểu thống kê sau:

Bảng thống kê tài sản chuyển giao

Số TT
Tên tài sản
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Ghi chú

Cộng:

Tổng giá trị: Bằng số:……………………………………………………………………………………………

                     Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………

Kể từ thời điểm ngày ………………………………………….. số tài trên do bên…………………………….. phụ trách quản trị và vận hành.

Biên bản này lập thành 4 bản có mức giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

 

                      CHỮ KÝ BÊN GIAO                                                           CHỮ KÝ BÊN NHẬN

                         Thư ký cuộc họp                                                               Chủ toạ cuộc họp

 

Các ban tải mẫu về tại đây: <<  Mẫu Biên bản giao nhận tài sản tiên tiến và phát triển nhất 2017 >>

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Mẫu Biên bản chuyển giao tài sản tiên tiến và phát triển nhất, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

 

Các từ khóa tương quan

Cách xử lý tiên tiến và phát triển nhất lúc doanh nghiệp bị mất con dấu
Bán hàng là gì; Các phương thức bán thành phầm trong hoạt động và sinh hoạt giải trí thương mại
Giá thành và phân loại giá tiền, quan hệ chi phí SX và giá thành
Một số trường hợp về thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh
Thông tư 111/2012/TT-BTC về Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế NK
Học kế toán thực tiễn tại Huyện Văn Lâm – Hưng Yên
Chi tiêu phúc lợi cho nhân viên cấp dưới được trừ khi tính thuế ko?
Hướng dẫn thủ tục ủy quyền hoàn thuế nhà thầu
Trung tâm đào tạo và giảng dạy kế toán trưởng tại Cần Thơ uy tín
Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp


Bạn đang đọc nội dung bài viết Mẫu Biên bản chuyển giao tài sản tiên tiến và phát triển nhất 2022

Với việc Bạn xem post Mẫu Biên bản chuyển giao tài sản tiên tiến và phát triển nhất New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

Tài tài liệu Mẫu Biên bản chuyển giao tài sản tiên tiến và phát triển nhất phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Miễn phí

Nêu Quý khách đang tìm link google drive mega để tải tài liệu Free mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại binhfluan or tham gia Group zalo để được đặt vướng mắc trợ giúp Free(Miễn phí).
#Mẫu #Biên #bản #bàn #giao #tài #sản #mới #nhất