0765562555

Kinh nghiệm Thông tư 195/năm ngoái/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế TTĐB New 2022

Quý khách đang Search từ khóa Chia Sẻ Hướng dẫn HD Thông tư 195/năm ngoái/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế TTĐB Mới nhất trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-08 22:55:14

3304

Lượt xem:
1.277

Thông tư 195/năm ngoái/TT- BTC được Bộ Tài chính phát hành ngày 24/11/năm ngoái hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/năm ngoái/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng:  Đối tượng chịu thuế, đối tượng người dùng ko chịu thuế TTĐB, giá tính thuế, thuế suất thuế TTĐB, miễn giảm thuế……

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin tiên tiến và phát triển nhất

Tải thông tư tại đây: Thông tư 195.năm ngoái.TT-BTC.

 

                 BỘ TÀI CHÍNH                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Số: 195/năm ngoái/TT- BTC                                                   Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày  24   tháng  11  năm năm ngoái

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/năm ngoái/NĐ-CP ngày 28 tháng 10

năm năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng

            Căn cứ Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật số 70/năm trước đó/QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng;

            Căn cứ Luật quản trị và vận hành thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;  Luật số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 thời gian năm 2012 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật quản trị và vận hành thuế;

            Căn cứ Luật số 71/năm trước đó/QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó của Quốc hội sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những luật về thuế;

            Căn cứ Nghị định số 108/năm ngoái/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng;

            Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm trước đó đó của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

            Xét đề xuất kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

            Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/năm ngoái/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm năm ngoái của nhà nước như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/năm ngoái/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng.

Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng (TTĐB) được thực thi theo quy định tại Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008, tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng số 70/năm trước đó/QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó và Điều 2 Nghị định số 108/năm ngoái/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng. 

Đối với món đồ điều hoà nhiệt độ hiệu suất từ 90.000 BTU trở xuống thuộc đối tượng người dùng chịu thuế TTĐB: trường hợp cơ sở sản xuất bán hoặc cơ sở nhập khẩu nhập tách riêng từng bộ phận là cục nóng hoặc cục lạnh thì thành phầm & hàng hóa đẩy ra hoặc nhập khẩu (cục nóng, cục lạnh) vẫn thuộc đối tượng người dùng chịu thuế TTĐB như riêng với thành phầm hoàn hảo nhất (máy điều hoà nhiệt độ hoàn hảo nhất).

Điều 3. Đối tượng ko chịu thuế

Hàng hóa quy định tại Điều 2 Thông tư này ko thuộc diện chịu thuế TTĐB trong những trường hợp sau:           

1. Hàng hóa do cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu hoặc bán, ủy thác cho cơ sở marketing thương mại khác để xuất khẩu, gồm có:

1.1. Hàng hoá do những cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu ra quốc tế gồm có cả hàng hoá bán, gia công cho doanh nghiệp chế xuất, trừ xe hơi dưới 24 chỗ ngồi đẩy ra cho doanh nghiệp chế xuất.

Cơ sở có hàng hoá thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế TTĐB quy định tại điểm này phải có hồ sơ chứng tỏ là hàng đã thực tiễn xuất khẩu, rõ ràng như sau:

– Hợp đồng bán thành phầm hoặc hợp đồng gia công cho quốc tế.

– Hoá đơn bán thành phầm hoá xuất khẩu hoặc trả hàng, thanh toán tiền gia công.

– Tờ khai hàng hoá xuất khẩu.

– Chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước.

Thanh toán qua ngân hàng nhà nước là việc chuyển tiền từ thông tin tài khoản của bên nhập khẩu sang thông tin tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng nhà nước theo những hình thức thanh toán phù phù thích hợp với thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng và quy định của ngân hàng nhà nước. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng nhà nước bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được được từ thông tin tài khoản của ngân hàng nhà nước bên nhập khẩu. Trường hợp thanh toán chậm trả, phải có thỏa thuận hợp tác ghi trong hợp đồng xuất khẩu, đến thời hạn thanh toán cơ sở marketing thương mại phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước. Trường hợp uỷ thác xuất khẩu thì bên nhận uỷ thác xuất khẩu phải thanh toán với quốc tế qua ngân hàng nhà nước.

1.2. Cơ sở sản xuất hàng hoá thuộc diện chịu thuế TTĐB nếu tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu theo giấy phép tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu, trong thời hạn chưa phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo chính sách quy định thì khi tái nhập khẩu ko phải nộp thuế TTĐB, nhưng khi cơ sở sản xuất bán thành phầm hoá này phải nộp thuế TTĐB.

1.3. Hàng hóa do cơ sở sản xuất bán hoặc ủy thác cho cơ sở marketing thương mại xuất khẩu để xuất khẩu theo hợp đồng kinh tế tài chính.

Cơ sở sản xuất có hàng hoá thuộc trường hợp ko phải chịu thuế TTĐB quy định tại điểm này phải có hồ sơ chứng tỏ là hàng hoá đã thực tiễn xuất khẩu như sau:

– Hợp đồng mua và bán thành phầm hoá để xuất khẩu hoặc hợp đồng ủy thác xuất khẩu riêng với trường hợp uỷ thác xuất khẩu giữa cơ sở sản xuất và cơ sở marketing thương mại xuất khẩu.

– Hóa đơn bán thành phầm, Giao hàng uỷ thác xuất khẩu.

– Biên bản thanh lý (thanh lý toàn bộ hoặc từng phần) hợp đồng bán thành phầm hoá để xuất khẩu, biên bản thanh lý hợp đồng uỷ thác xuất khẩu thể hiện rõ những nội dung sau:

Tên, số lượng, chủng loại, món đồ, giá cả của hàng hoá đã thực tiễn xuất khẩu; hình thức thanh toán; số tiền và số, ngày chứng từ thanh toán hàng hoá xuất khẩu qua ngân hàng nhà nước của người tiêu dùng quốc tế cho cơ sở xuất khẩu; số tiền và số, ngày của chứng từ thanh toán giữa cơ sở sản xuất với cơ sở xuất khẩu hoặc cơ sở nhận uỷ thác xuất khẩu; số, ngày của hợp đồng xuất khẩu, bản sao tờ khai Hải quan riêng với hàng hoá xuất khẩu.

Đối với hàng hoá cơ sở xuất khẩu mua, nhận uỷ thác xuất khẩu để xuất khẩu nhưng ko xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước, cơ sở marketing thương mại xuất khẩu phải kê khai, nộp thuế TTĐB riêng với những hàng hoá này khi tiêu thụ (bán) trong nước.

1.4. Hàng hoá mang ra quốc tế để bán tại hội chợ triển lãm ở quốc tế.

 Cơ sở có hàng hoá mang ra quốc tế để bán tại hội chợ triển lãm phải có đủ thủ tục:

– Giấy mời hoặc giấy Đk tham gia hội chợ triển lãm ở quốc tế.

– Tờ khai hàng hoá xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan về hàng hoá đã xuất khẩu.

– Bảng kê hàng bán tại hội chợ triển lãm.

– Chứng từ thanh toán tiền riêng với hàng hoá bán tại hội chợ triển lãm, trường hợp bán thành phầm thu tiền mặt có mức giá trị trên mức quy định thì phải khai báo với cơ quan Hải quan, có chứng từ nộp tiền vào ngân hàng nhà nước theo quy định hiện hành.

2. Hàng hóa nhập khẩu trong những trường hợp sau:    

2.1. Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ ko hoàn trả; quà tặng, quà biếu gồm có:

a) Hàng viện trợ nhân đạo và hàng viện trợ ko hoàn trả, gồm có cả hàng nhập khẩu bằng nguồn viện trợ ko hoàn trả được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hàng trợ giúp nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp nhằm mục đích khắc phục hậu quả trận chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh.

b) Quà tặng của những tổ chức triển khai, thành viên ở  quốc tế cho những cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, cty vũ trang nhân dân.

c) Quà biếu, quà tặng cho thành viên tại Việt Nam theo định mức quy định của pháp lý.

2.2. Hàng hóa quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, thành phầm & hàng hóa chuyển khẩu, gồm có:

a) Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu qua cửa khẩu Việt Nam nhưng ko làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và ko làm thủ tục xuất khẩu thoát khỏi Việt Nam.

b) Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu qua cửa khẩu Việt Nam và đưa vào kho ngoại quan, ko làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và ko làm thủ tục xuất khẩu thoát khỏi Việt Nam.

c) Hàng quá cảnh, mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam trên cơ sở Hiệp định đã ký kết kết giữa nhà nước Việt Nam với nhà nước quốc tế hoặc giữa cơ quan, người đại diện thay mặt thay mặt được nhà nước Việt Nam và nhà nước quốc tế ủy quyền.

d) Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu ko qua cửa khẩu Việt Nam.

2.3. Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, nếu thực tái xuất khẩu trong thời hạn ko phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định của pháp lý về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì ko phải nộp thuế TTĐB tương ứng với số hàng thực tái xuất khẩu.

Hàng hóa tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu, nếu thực tái nhập khẩu trong thời hạn ko phải nộp thuế xuất khẩu theo quy định của pháp lý về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì ko phải nộp thuế TTĐB tương ứng với số hàng thực tái nhập khẩu.

2.4. Hàng tạm nhập khẩu để tham dự hội chợ, triển lãm, nếu thực tái xuất khẩu trong thời hạn chưa phải nộp thuế nhập khẩu theo chính sách quy định.

Hết thời hạn hội chợ, triển lãm mà tổ chức triển khai, thành viên ko tái xuất hàng tạm nhập khẩu thì phải kê khai, nộp thuế TTĐB; nếu tổ chức triển khai, thành viên ko kê khai mà bị kiểm tra, phát hiện thì ngoài việc truy thu thuế TTĐB còn bị xử phạt theo quy định của pháp lý.

2.5. Đồ dùng của tổ chức triển khai, thành viên quốc tế theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp lý về miễn trừ ngoại giao.

2.6. Hàng mang theo người trong tiêu chuẩn tư trang miễn thuế nhập khẩu của thành viên người Việt Nam và người quốc tế khi xuất, nhập cư qua cửa khẩu Việt Nam.

2.7. Hàng nhập khẩu để bán miễn thuế tại những shop bán thành phầm miễn thuế theo quy định của pháp lý. 

3. Hàng hoá nhập khẩu từ quốc tế vào khu phi thuế quan, hàng hoá từ trong nước bán vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hoá được mua và bán Một trong những khu phi thuế quan với nhau, trừ hai loại thành phầm & hàng hóa sau: thành phầm & hàng hóa được đưa vào khu được vận dụng quy định khu phi thuế quan có dân cư sinh sống, ko có hàng rào cứng và xe xe hơi chở người dưới 24 chỗ.

Hồ sơ, trình tự và thẩm quyền xử lý và xử lý ko thu thuế TTĐB riêng với những trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này được thực thi như quy định về xử lý và xử lý ko thu thuế, miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp lý về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Cơ sở nhập khẩu những món đồ thuộc những trường hợp ko ph¬ải chịu thuế TTĐB khi nhập khẩu theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, nếu dùng vào mục tiêu khác thì phải kê khai, nộp thuế TTĐB khâu nhập khẩu với cơ quan hải quan theo phía dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản trị và vận hành thuế riêng với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục tiêu marketing thương mại vận chuyển hàng hoá, hành khách, marketing thương mại du lịch và tàu bay sử dụng cho mục tiêu bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng.

Trường hợp tàu bay, du thuyền thuộc diện ko chịu thuế TTĐB nhưng tiếp theo đó ko sử dụng cho mục tiêu marketing thương mại vận chuyển hàng hoá, hành khách, marketing thương mại du lịch và mục tiêu bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng thì phải chịu thuế TTĐB.

Cơ sở marketing thương mại có tàu bay, du thuyền nhập khẩu quy đổi mục tiêu nêu trên phải kê khai nộp thuế TTĐB với cơ quan hải quan theo phía dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản trị và vận hành thuế riêng với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Cơ sở marketing thương mại có tàu bay, du thuyền được sản xuất trong nước quy đổi mục tiêu nêu trên phải kê khai nộp thuế TTĐB theo giá trị còn sót lại sau khoản thời hạn trừ giá trị đã khấu hao theo quy định với cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp.

5. Đối với xe xe hơi quy định tại khoản 4 Điều 3 của Luật Thuế tiêu thụ nhất là nhiều chủng loại xe theo thiết kế của nhà sản xuất được sử dụng làm xe cứu thương, xe chở phạm nhân, xe tang lễ; xe kiểm tra, trấn áp tần số vô tuyến điện; xe bọc thép phóng thang; xe truyền hình lưu động; xe thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe xe hơi chạy trong khu vui chơi, vui chơi, thể thao ko Đk lưu hành, ko tham gia giao thông vận tải lối đi bộ và nhiều chủng loại xe chuyên được sử dụng, xe ko Đk lưu hành, ko tham gia giao thông vận tải lối đi bộ do Bộ Tài chính phối phù thích hợp với những Bộ, cơ quan tương quan được bố trí theo phía dẫn rõ ràng.

Cơ sở marketing thương mại nhập khẩu xe xe hơi có thiết kế chỉ vốn để làm chạy trong khu vui chơi, vui chơi, thể thao ko Đk lưu hành và ko tham gia giao thông vận tải lối đi bộ thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế TTĐB nêu tại khoản 5 Điều này phải xuất trình cho cơ quan hải quan nơi mở tờ khai nhập khẩu hồ sơ, thủ tục sau:

– Bản sao Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại chứng tỏ cơ sở nhập khẩu có hiệu suất cao marketing thương mại khu vui chơi, vui chơi, thể thao (có chữ ký, đóng dấu của cơ sở nhập khẩu).

– Cơ sở marketing thương mại nhập khẩu ghi rõ trên Tờ khai hàng hoá nhập khẩu nội dung: “xe xe hơi được thiết kế, sản xuất chỉ dùng chạy trong khu vui chơi, vui chơi, thể thao ko Đk lưu hành và ko tham gia giao thông vận tải lối đi bộ”. Cơ sở nhập khẩu phải phụ trách về tính chất đúng chuẩn của hồ sơ nhập khẩu.

Cơ quan hải quan nơi cơ sở marketing thương mại nhập khẩu Đk mở Tờ khai thành phầm & hàng hóa nhập khẩu kiểm tra thành phầm & hàng hóa và ko thu thuế TTĐB món đồ nêu trên, ko cấp Tờ khai xác nhận nguồn gốc xe nhập khẩu cho cơ sở marketing thương mại nhập khẩu.

Trường hợp xe xe hơi có thiết kế chỉ dùng chạy trong khu vui chơi, vui chơi, thể thao ko Đk lưu hành và ko tham gia giao thông vận tải lối đi bộ ko phải chịu thuế TTĐB, cơ sở nhập khẩu đã làm thủ tục nhập khẩu như hướng dẫn tại khoản 5 Điều này với cơ quan hải quan, nếu thay đổi mục tiêu sử dụng so với khi nhập khẩu, ko sử dụng trong khu vui chơi, vui chơi, thể thao và là loại xe xe hơi thuộc đối tượng người dùng chịu thuế TTĐB thì cơ sở nhập khẩu phải kê khai, nộp thuế TTĐB với cơ quan hải quan theo phía dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản trị và vận hành thuế riêng với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp cơ sở nhập khẩu ko khai báo với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để nộp thuế TTĐB do thay đổi mục tiêu sử dụng so với khi nhập khẩu thì cơ sở nhập khẩu sẽ bị xử phạt theo quy định của Luật quản trị và vận hành thuế và những văn bản hướng dẫn thi hành.

6. Điều hoà nhiệt độ có hiệu suất từ 90.000 BTU trở xuống, theo thiết kế của nhà sản xuất chỉ để lắp trên phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ, gồm có xe hơi, toa xe lửa, tàu, thuyền, tàu bay.

 Trường hợp cơ sở marketing thương mại nhập khẩu; uỷ thác nhập khẩu khối mạng lưới hệ thống điều hoà TT trên 90.000 BTU hoặc cơ sở marketing thương mại nhập khẩu ký hợp đồng với nhà thầu lắp ráp thiết bị trong nước về việc phục vụ khối mạng lưới hệ thống điều hòa TT trên 90.000 BTU; việc Giao hàng tùy thuộc vào tiến độ thi công khu công trình xây dựng (khối mạng lưới hệ thống điều hòa này được nhập khẩu thành nhiều lần, nhiều chuyến) để ko phải tính nộp thuế TTĐB riêng với từng lần nhập khẩu là những cụ ông cụ bà thể của thiết bị nhập khẩu như cục nóng hoặc cục lạnh thì hồ sơ cần xuất trình với cơ quan hải quan gồm:

– Hợp đồng nhập khẩu (trường hợp uỷ thác nhập khẩu phải có thêm hợp đồng uỷ thác nhập khẩu) hoặc hợp đồng mua và bán (bản chính hoặc bản sao có đóng dấu của doanh nghiệp nhập khẩu) khối mạng lưới hệ thống điều hòa TT với nhà thầu thi công trong nước; trong hợp đồng phải thể hiện đấy là thiết bị đồng điệu có hiệu suất trên 90.000 BTU được nhập khẩu nguyên chiếc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất kèm theo bảng kê số lượng những cụ ông cụ bà thể của thiết bị nhập khẩu.

– Sơ đồ link khối mạng lưới hệ thống điều hòa TT có xác nhận của cty nhập khẩu và nhà thầu thi công (trong trường hợp có nhà thầu thi công).

– Chứng thư giám định về hiệu suất và tính đồng điệu của thiết bị nhập khẩu, đồng thời những bộ phận tách rời (cục nóng, cục lạnh) hoặc nhóm những bộ phận tách rời của thiết bị ko thể tự hoạt động và sinh hoạt giải trí độc lập do cơ quan giám định có thẩm quyền theo quy định của pháp lý cấp.

Trường hợp từng bộ phận tách rời hoặc một số trong những bộ phận tách rời lắp được thành một máy điều hòa nhiệt độ hoàn hảo nhất, có hiệu suất từ 90.000 BTU trở xuống hoạt động và sinh hoạt giải trí độc lập ko cần link với khối mạng lưới hệ thống thì từng bộ phận này vẫn phải chịu thuế TTĐB.

– Bản cam kết của cơ sở marketing thương mại nhập khẩu về việc sử dụng hàng nhập khẩu đúng mục tiêu và tự phụ trách trước pháp lý về cam kết của tớ.

Căn cứ vào hồ sơ xuất trình của cơ sở marketing thương mại, cơ quan hải quan lập phiếu theo dõi trừ lùi như Phụ lục I được phát hành kèm theo Thông tư này để theo dõi quản trị và vận hành.

Điều 4. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế TTĐB là tổ chức triển khai, thành viên có sản xuất, nhập khẩu thành phầm & hàng hóa và marketing thương mại dịch vụ thuộc đối tượng người dùng chịu thuế TTĐB, gồm có:

1.1. Các tổ chức triển khai marketing thương mại được xây dựng và Đk marketing thương mại theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước (nay là Luật Doanh nghiệp) và Luật Hợp tác xã.

1.2. Các tổ chức triển khai kinh tế tài chính của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai chính trị – xã hội – nghề nghiệp, cty vũ trang nhân dân, tổ chức triển khai sự nghiệp và những tổ chức triển khai khác.

            1.3. Các doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế và bên quốc tế tham gia hợp tác marketing thương mại theo Luật góp vốn đầu tư quốc tế tại Việt Nam (nay là Luật góp vốn đầu tư); những tổ chức triển khai, thành viên quốc tế hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại ở Việt Nam nhưng ko xây dựng pháp nhân tại Việt Nam.

            1.4. Cá nhân, hộ mái ấm gia đình, nhóm người marketing thương mại độc lập và những đối tượng người dùng khác có hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại, nhập khẩu.

2. Cơ sở marketing thương mại xuất khẩu shopping chịu thuế TTĐB của cơ sở sản xuất để xuất khẩu nhưng ko xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước thì cơ sở marketing thương mại xuất khẩu là người nộp thuế TTĐB. Khi bán thành phầm hóa, cơ sở marketing thương mại xuất khẩu phải kê khai và nộp đủ thuế TTĐB.

Chương II

CĂN CỨ TÍNH THUẾ

Điều 5. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng

Giá tính thuế TTĐB của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ là giá cả thành phầm hoá, giá phục vụ dịch vụ của cơ sở sản xuất, marketing thương mại chưa tồn tại thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (nếu có) và thuế giá trị ngày càng tăng, được xác lập rõ ràng như sau:

1. Đối với thành phầm & hàng hóa nhập khẩu (trừ xăng nhiều chủng loại) do cơ sở marketing thương mại nhập khẩu đẩy ra và thành phầm & hàng hóa sản xuất trong nước, giá tính thuế TTĐB được xác lập như sau:

Trong số đó, giá cả chưa tồn tại thuế giá trị ngày càng tăng được xác lập theo quy định của pháp lý về thuế giá trị ngày càng tăng, thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xác lập theo quy định của pháp lý về thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

a) Trường hợp cơ sở nhập khẩu thành phầm & hàng hóa chịu thuế TTĐB (trừ xăng nhiều chủng loại), cơ sở sản xuất thành phầm & hàng hóa chịu thuế TTĐB bán thành phầm qua những cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì giá làm vị trí căn cứ tính thuế TTĐB là giá do cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc đẩy ra. Cơ sở nhập khẩu (trừ cơ sở nhập khẩu món đồ xăng nhiều chủng loại), cơ sở sản xuất bán thành phầm trải qua đại lý bán giá chuẩn do cơ sở quy định và chỉ hưởng hoa hồng thì giá làm vị trí căn cứ xác lập giá tính thuế TTĐB là giá cả do cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất quy định chưa trừ hoa hồng.

b) Trường hợp cơ sở nhập khẩu thành phầm & hàng hóa chịu thuế TTĐB (trừ xe hơi dưới 24 chỗ và xăng nhiều chủng loại), cơ sở sản xuất thành phầm & hàng hóa chịu thuế TTĐB (trừ xe hơi dưới 24 chỗ) bán thành phầm cho những cơ sở marketing thương mại thương mại thì giá làm vị trí căn cứ tính thuế TTĐB là giá cả của cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất món đồ chịu thuế TTĐB đẩy ra nhưng ko được thấp hơn 7% so với giá cả trung bình trong tháng của cùng loại thành phầm do những cơ sở marketing thương mại thương mại đẩy ra.

Trường hợp giá cả của cơ sở nhập khẩu thành phầm & hàng hóa chịu thuế TTĐB (trừ xe hơi dưới 24 chỗ và xăng nhiều chủng loại) và giá cả của cơ sở sản xuất thành phầm & hàng hóa chịu thuế TTĐB (trừ xe hơi dưới 24 chỗ) thấp hơn 7% so với giá cả trung bình trong tháng của cùng loại thành phầm do cơ sở marketing thương mại thương mại đẩy ra thì giá tính thuế TTĐB là giá do cơ quan thuế ấn định theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế.

Cơ sở marketing thương mại thương mại quy định tại điểm này là cơ sở ko có quan hệ công ty mẹ, công ty con, hoặc công ty con trong cùng công ty mẹ với cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất và là cơ sở thứ nhất trong khâu lưu thông thương mại có hợp đồng mua và bán thành phầm hóa với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hoặc có hợp đồng mua và bán thành phầm hóa với công ty mẹ, công ty con, công ty con trong cùng công ty mẹ với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu thành phầm & hàng hóa chịu thuế TTĐB. Quan hệ công ty mẹ, công ty con được xác lập theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Ví dụ 1: Tổng công ty bia B là cty sở hữu thương hiệu bia B, bán nguyên vật tư chính cho những cty sản xuất thành phầm bia B.

Các cty sản xuất bán thành phầm bia B cho Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV thương mại bia B là công ty con của Tổng công ty bia B.

             Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV thương mại bia B bán thành phầm bia B cho những Công ty Cp thương mại khu vực là công ty con của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV thương mại bia B.

            Các Công ty Cp thương mại khu vực ký hợp đồng bán thành phầm bia B cho những đại lý cấp 1 (ko có quan hệ công ty mẹ, công ty con với Tổng công ty bia B, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV thương mại bia B, những công ty Cp thương mại khu vực); những đại lý cấp 1 bán thành phầm bia B cho những đại lý cấp 2, nhà hàng quán ăn, người tiêu dùng…

            Cơ sở sản xuất thực thi tính, kê khai và nộp thuế TTĐB theo giá đẩy ra của những Công ty Cp thương mại khu vực nhưng ko được thấp hơn 7% so với giá cả trung bình trong tháng của cùng loại thành phầm do những đại lý cấp 1  đẩy ra.

            Ví dụ 2: Tổng công ty bia X là cty sở hữu thương hiệu bia X. Theo hợp đồng hợp tác marketing thương mại, Tổng công ty bia X nắm công nghệ tiên tiến và phát triển sản xuất, bán nguyên vật tư, vỏ chai, nhãn mác cho những cty sản xuất bia và cty sản xuất bia bán lại thành phầm bia X cho Tổng công ty bia X.

            Tổng công ty bán lại những thành phầm bia X cho Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV thương mại bia X là công ty con của Tổng công ty bia X.

            – Đối với thành phầm bia lon, bia chai X, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV thương mại bia X  ký hợp đồng đẩy ra cho những đại lý cấp 1 (ko có quan hệ công ty mẹ, công ty con với Tổng công ty bia X, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV thương mại bia X), những đại lý cấp 1 bán thành phầm bia X cho những đại lý cấp 2, nhà hàng quán ăn, người tiêu dùng…

            Đối với thành phầm bia lon, bia chai X, cơ sở sản xuất thực thi tính, kê khai và nộp thuế TTĐB theo giá đẩy ra của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV thương mại bia X nhưng ko được thấp hơn 7% so với giá cả trung bình trong tháng của cùng loại thành phầm do những đại lý cấp 1 đẩy ra.

            – Đối với thành phầm bia hơi X, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV thương mại bia X bán lại cho Công ty Cp thương mại bia X (là công ty con của Tổng công ty bia X), Công ty Cp thương mại bia X ký hợp đồng bán bia hơi cho những đại lý thương mại độc lập.

            Đối với thành phầm bia hơi X, cơ sở sản xuất thực thi tính, kê khai và nộp thuế TTĐB theo giá đẩy ra của Công ty Cp thương mại bia X nhưng ko được thấp hơn 7% so với giá cả trung bình trong tháng của cùng loại thành phầm do những đại lý thương mại độc lập này đẩy ra.

            c) Trường hợp cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất, lắp ráp xe hơi dưới 24 chỗ bán thành phầm cho những cơ sở marketing thương mại thương mại thì:

Đối với cơ sở nhập khẩu xe hơi dưới 24 chỗ, giá làm vị trí căn cứ tính thuế TTĐB là giá cả của cơ sở nhập khẩu nhưng ko được thấp hơn 105% giá vốn xe nhập khẩu. Giá vốn xe nhập khẩu gồm có: giá tính thuế nhập khẩu cộng (+) thuế nhập khẩu (nếu có) cộng (+) thuế TTĐB tại khâu nhập khẩu. Trường hợp giá cả của cơ sở nhập khẩu xe hơi dưới 24 chỗ thấp hơn 105% giá vốn xe nhập khẩu thì giá tính thuế TTĐB là giá do cơ quan thuế ấn định theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế.

Ví dụ 3: Một xe xe hơi nhập khẩu có mức giá CIF: 20.000 USD; thuế suất thuế nhập khẩu của mẫu xe này là 70%; thuế suất thuế TTĐB là 45%; giả sử tỷ giá đựng tính thuế nhập khẩu tại thời gian nhập khẩu là 22.500 VND/USD. Giá bán chưa tồn tại thuế GTGT ghi trên hóa đơn của nhà nhập khẩu là một trong.164.712.500 đồng. Như vậy, số thuế TTĐB của cơ sở nhập khẩu khi bán xe hơi như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT
Nội dung
Thuế suất
Số tiền

1
Giá tính thuế của xe hơi nhập khẩu (20.000 USD x 22.500)
 
450.000.000

2
Thuế nhập khẩu phải nộp (2) = (1) x thuế suất
70%
315.000.000

3
Thuế TTĐB phải nộp khâu nhập khẩu (số thuế TTĐB này nhà nhập khẩu được khấu trừ khi xác lập số thuế TTĐB tại khâu đẩy ra trong nước) (3)= ((1)+(2)) x thuế suất
45%
344.250.000

4
Giá vốn xe xe hơi nhập khẩu (4) = (1)+(2)+(3)
 
1.109.250.000

5
Giá bán chưa tồn tại thuế GTGT của nhà nhập khẩu
 
1.164.712.500

6
Giá tính thuế TTĐB tại khâu đẩy ra trong nước (6) = (5)/1,45
 
803.250.000

7
Thuế TTĐB tính được khi đẩy ra trong nước (7)=(6) x Thuế suất
45%
361.462.500

8
Số thuế TTĐB phải nộp tại khâu đẩy ra trong nước: (8)= (7) – (3)
 
17.212.500

Ví dụ 4: Với giả định như ví dụ 3 nhưng giá cả chưa tồn tại thuế GTGT ghi trên hóa đơn của nhà nhập khẩu là một trong.100.000.000 đồng. Trong trường hợp này giá cả làm vị trí căn cứ tính thuế TTĐB của cơ sở nhập khẩu chưa tồn tại thuế GTGT thấp hơn 105% giá vốn xe nhập khẩu. Do vậy, cơ quan thuế sẽ thực thi ấn định giá cả của cơ sở nhập khẩu theo quy định của luật quản trị và vận hành thuế.

Ví dụ 5: Với giả định như ví dụ 3 nhưng giá cả chưa tồn tại thuế GTGT ghi trên hóa đơn của cơ sở nhập khẩu là một trong.186.897.500 đồng (cao hơn thế nữa 105% giá vốn của xe nhập khẩu). Như vậy, số thuế TTĐB của cơ sở nhập khẩu khi bán xe hơi như sau:

 Đơn vị tính: đồng

STT
Nội dung
Thuế suất
Số tiền

1
Giá vốn xe xe hơi nhập khẩu
 
1.109.250.000

2
Giá bán chưa tồn tại thuế GTGT của nhà nhập khẩu
 
1.186.897.500

3
Giá tính thuế TTĐB tại khâu đẩy ra trong nước (3) = (2)/1,45
 
818.550.000

4
Thuế TTĐB tính được khi đẩy ra trong nước (4)=(3) x Thuế suất
45%
368.347.500

5
Số thuế TTĐB phải nộp tại khâu đẩy ra trong nước: (5)= (4) – 344.250.000 đ
 
24.097.500

Đối với cơ sở sản xuất, lắp ráp xe hơi dưới 24 chỗ, giá làm vị trí căn cứ tính thuế TTĐB là giá cả trong tháng của cùng loại thành phầm do cơ sở sản xuất nhưng ko được thấp hơn 7% so với giá cả trung bình của những cơ sở marketing thương mại thương mại đẩy ra. Giá bán trung bình của những cơ sở marketing thương mại thương mại để so sánh là giá cả xe xe hơi chưa gồm có những lựa chọn về trang thiết bị, phụ tùng mà cơ sở marketing thương mại thương mại lắp ráp thêm theo yêu cầu của người tiêu dùng. Trường hợp giá cả của cơ sở sản xuất, lắp ráp xe hơi dưới 24 chỗ thấp hơn 7% so với giá cả trung bình trong tháng của cùng loại thành phầm do cơ sở marketing thương mại thương mại đẩy ra thì giá tính thuế TTĐB là giá do cơ quan thuế ấn định theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế.

2. Đối với hàng nhập khẩu tại khâu nhập khẩu, giá tính thuế TTĐB được xác lập như sau:

Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu.

Giá tính thuế nhập khẩu được xác lập theo những quy định của pháp lý về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trường hợp thành phầm & hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế ko gồm có số thuế nhập khẩu được miễn, giảm.

3. Đối với hàng hoá chịu thuế TTĐB, giá tính thuế TTĐB là giá chưa tồn tại thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (nếu có), chưa tồn tại thuế TTĐB và ko loại trừ giá trị vỏ vỏ hộp.

Đối với món đồ bia chai nếu có đặt tiền cược vỏ chai, định kỳ hàng quý cơ sở sản xuất và người tiêu dùng thực thi quyết toán số tiền đặt cược vỏ chai thì số tiền đặt cược tương ứng giá trị số vỏ chai ko tịch thu được phải đưa vào lệch giá tính thuế TTĐB. 

Ví dụ 6: Đối với bia hộp, năm năm trong năm này giá cả của một lít bia hộp chưa tồn tại thuế GTGT là 21.000 đồng, thuế suất thuế TTĐB món đồ bia là 55% thì giá tính thuế TTĐB được xác lập như sau:

Ví dụ 7: Quý II/năm trong năm này, giá cả của một két bia chai Tp Hà Nội Thủ Đô chưa tồn tại thuế GTGT là 124.000 đồng/két, thì giá tính thuế TTĐB xác lập như sau:

Ví dụ 8: Quý III/năm trong năm này, Công ty bia A bán 1.000 chai bia cho người tiêu dùng B và có thu tiền cược vỏ chai với mức 1.200 đồng/vỏ chai, tổng số tiền đặt cược là một trong.200.000 đồng. Hết quý Công ty A và người tiêu dùng B thực thi quyết toán: số vỏ chai tịch thu là 800 vỏ chai, số vỏ chai ko tịch thu được là 200 vỏ chai, vị trí căn cứ số lượng vỏ chai tịch thu, Công ty A trả lại cho người tiêu dùng B số tiền là 960.000 đồng, số tiền đặt cược tương ứng số vỏ chai ko tịch thu được là 240.000 đồng (200 vỏ chai x 1.200 đồng/vỏ chai) Công ty A phải đưa vào lệch giá tính thuế TTĐB.

4. Đối với hàng hoá gia công là giá tính thuế của hàng hoá đẩy ra của cơ sở giao gia công hoặc giá cả của thành phầm cùng loại hoặc tương tự tại cùng thời gian bán thành phầm chưa tồn tại thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (nếu có) và chưa tồn tại thuế TTĐB.

Trường hợp cơ sở giao gia công bán thành phầm cho cơ sở marketing thương mại thương mại thì giá tính thuế TTĐB được xác lập theo phía dẫn tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này.

5. Đối với hàng hoá sản xuất dưới hình thức hợp tác marketing thương mại giữa cơ sở sản xuất và cơ sở sử dụng hoặc sở hữu thương hiệu (thương hiệu) hàng hoá, công nghệ tiên tiến và phát triển sản xuất thì giá làm vị trí căn cứ tính thuế TTĐB là giá đẩy ra chưa tồn tại thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (nếu có) của cơ sở sử dụng hoặc sở hữu thương hiệu hàng hoá, công nghệ tiên tiến và phát triển sản xuất. Trường hợp cơ sở sản xuất theo giấy phép nhượng quyền và chuyển Giao hàng hoá cho Trụ sở hoặc đại diện thay mặt thay mặt của công ty quốc tế tại Việt Nam để tiêu thụ thành phầm thì giá tính thuế TTĐB là giá đẩy ra của Trụ sở, đại diện thay mặt thay mặt công ty quốc tế tại Việt Nam.

Trường hợp những cơ sở này bán thành phầm cho cơ sở marketing thương mại thương mại thì giá tính thuế được xác lập theo phía dẫn tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này.

6. Đối với thành phầm & hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm, giá tính thuế TTĐB là giá cả chưa tồn tại thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (nếu có) và chưa tồn tại thuế TTĐB của thành phầm & hàng hóa bán theo phương thức trả tiền một lần, ko gồm có khoản lãi trả góp, lãi trả chậm.

7. Đối với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ vốn để làm trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho, khuyến mại là giá tính thuế TTĐB của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự tại thời gian phát sinh những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt này.

8. Đối với cơ sở marketing thương mại xuất khẩu shopping chịu thuế TTĐB của cơ sở sản xuất để xuất khẩu nhưng ko xuất khẩu mà bán trong nước thì giá tính thuế TTĐB trong trường hợp này là giá cả chưa tồn tại thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (nếu có) và chưa tồn tại thuế GTGT được xác lập rõ ràng như sau:

Trường hợp cơ sở marketing thương mại xuất khẩu kê khai giá cả (đã có thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (nếu có) và thuế TTĐB) làm vị trí căn cứ xác lập giá tính thuế TTĐB thấp hơn 7% so với giá cả trên thị trường thì giá tính thuế TTĐB là giá do cơ quan thuế ấn định theo quy định của Luật quản trị và vận hành thuế và những văn bản hướng dẫn thi hành.

9. Đối với dịch vụ, giá tính thuế TTĐB là giá phục vụ dịch vụ của cơ sở marketing thương mại chưa tồn tại thuế GTGT và chưa tồn tại thuế TTĐB, được xác lập như sau:

Giá dịch vụ chưa tồn tại thuế GTGT làm vị trí căn cứ xác lập giá tính thuế TTĐB riêng với một số trong những dịch vụ quy định như sau:           

a) Đối với marketing thương mại gôn (gồm có cả marketing thương mại sân tập gôn) là lệch giá chưa tồn tại thuế GTGT về bán thẻ hội viên, bán vé chơi gôn, gồm có cả tiền bán vé tập gôn, tiền bảo dưỡng sân cỏ, hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê xe (buggy) và thuê người giúp việc trong lúc tập luyện gôn (caddy), tiền ký quỹ (nếu có) và những khoản thu khác tương quan đến chơi gôn do người chơi gôn, hội viên trả cho cơ sở marketing thương mại gôn. Trường hợp khoản ký quỹ được trả lại người ký quỹ thì cơ sở sẽ tiến hành hoàn trả số thuế đã nộp bằng phương pháp khấu trừ vào số phải nộp của kỳ tiếp theo, nếu ko khấu trừ thì cơ sở sẽ tiến hành hoàn theo quy định. Trường hợp cơ sở marketing thương mại gôn có marketing thương mại nhiều chủng loại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ khác ko thuộc đối tượng người dùng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng như: khách sạn, ăn uống, bán thành phầm hóa, hoặc những trò chơi  thì những thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đó ko phải chịu thuế TTĐB.

Ví dụ 9: Cơ sở marketing thương mại gôn có tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt marketing thương mại khách sạn, ăn uống, bán thành phầm hóa, hoặc những trò chơi ko thuộc diện chịu thuế TTĐB thì những thành phầm & hàng hóa, dịch vụ này ko phải chịu thuế TTĐB.

b) Đối với marketing thương mại ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng, giá làm vị trí căn cứ xác lập giá tính thuế TTĐB là lệch giá từ marketing thương mại ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng đã trừ tiền trả thưởng cho khách tức là bằng số tiền thu được (chưa tồn tại thuế GTGT) do đổi cho khách trước lúc tập luyện tại quầy đổi tiền hoặc bàn chơi, máy chơi trừ đi số tiền đổi trả lại người tiêu dùng.

c) Đối với marketing thương mại đặt cược, giá làm vị trí căn cứ xác lập giá tính thuế TTĐB là lệch giá cả vé đặt cược trừ (-) tiền trả thưởng cho người tiêu dùng (giá chưa tồn tại thuế GTGT), ko gồm có lệch giá cả vé vào cửa xem những sự kiện vui chơi gắn với hoạt động và sinh hoạt giải trí đặt cược.

d) Đối với marketing thương mại vũ trường, mát-xa và ka-ra-ô-kê, giá làm vị trí căn cứ xác lập giá tính thuế TTĐB là lệch giá chưa tồn tại thuế GTGT của những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trong vũ trường, cơ sở mát-xa và ka-ra-ô-kê, gồm có cả lệch giá của  dịch vụ ăn uống và những dịch vụ khác đi kèm theo (ví dụ: tắm, xông hơi trong cơ sở mát-xa).

Ví dụ 10: Doanh thu chưa tồn tại thuế GTGT marketing thương mại vũ trường (gồm có cả lệch giá dịch vụ ăn uống) của cơ sở marketing thương mại A trong kỳ tính thuế là 100.000.000 đồng.

đ) Đối với marketing thương mại xổ số kiến thiết, giá làm vị trí căn cứ xác lập giá tính thuế TTĐB là lệch giá cả vé nhiều chủng quy mô xổ số kiến thiết được phép marketing thương mại theo quy định của pháp lý (lệch giá chưa tồn tại thuế GTGT).

10. Giá tính thuế TTĐB riêng với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 9 Điều này gồm có cả khoản thu thêm tính ngoài giá cả thành phầm hóa, giá phục vụ dịch vụ (nếu có) mà cơ sở sản xuất marketing thương mại được hưởng. Riêng riêng với món đồ thuốc lá giá tính thuế TTĐB gồm có cả khoản góp phần bắt buộc và kinh phí góp vốn đầu tư tương hỗ quy định tại Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Giá tính thuế được xem bằng đồng đúc Việt Nam. Trường hợp người nộp thuế có phát sinh lệch giá, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thanh toán giao dịch thanh toán thực tiễn theo quy định của Luật quản trị và vận hành thuế và những văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với thành phầm & hàng hóa nhập khẩu: việc quy đổi tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng xu tiền quốc tế vốn để làm xác lập trị giá tính thuế được thực thi theo quy định của pháp lý về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

11. Trường hợp cơ sở sản xuất, marketing thương mại ko thực thi hoặc thực thi ko đúng chính sách hóa đơn, chứng từ thì cơ quan thuế vị trí căn cứ vào tình hình sản xuất marketing thương mại thực tiễn để ấn định lệch giá theo quy định của Luật Quản lý thuế và xác lập số thuế TTĐB phải nộp.

12. Thời điểm xác lập thuế TTĐB như sau:

– Đối với thành phầm & hàng hóa: thời gian phát sinh lệch giá riêng với thành phầm & hàng hóa là thời gian chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho những người dân tiêu dùng, ko phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Đối với dịch vụ: thời gian phát sinh lệch giá là thời gian hoàn thành xong việc phục vụ dịch vụ hoặc thời gian lập hoá đơn phục vụ dịch vụ, ko phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Đối với thành phầm & hàng hóa nhập khẩu là thời gian Đk tờ khai hải quan.

13. Cơ sở sản xuất, nhập khẩu thành phầm & hàng hóa, marketing thương mại dịch vụ chịu thuế TTĐB phải thực thi đúng chính sách kế toán, hóa đơn, chứng từ lúc mua, bán thành phầm hóa, marketing thương mại dịch vụ và vận chuyển thành phầm & hàng hóa theo quy định của pháp lý.

Cơ sở sản xuất khi bán thành phầm hóa, Giao hàng cho những Trụ sở, cơ sở phụ thuộc, đại lý đều phải sử dụng hóa đơn. Trường hợp Trụ sở, shop trực thuộc đặt trên cùng một tỉnh, thành phố với cơ sở sản xuất hoặc hàng xuất chuyển kho thì cơ sở được sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ.

Cơ sở sản xuất món đồ chịu thuế TTĐB có sử dụng thương hiệu thành phầm & hàng hóa phải Đk mẫu thương hiệu thành phầm & hàng hóa sử dụng theo quy định.

Điều 6. Thuế suất thuế TTĐB        

1. Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 70/năm trước đó/QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, Điều 5 Nghị định số 108/năm ngoái/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm năm ngoái của nhà nước.

2. Trường hợp cơ sở sản xuất nhiều loại thành phầm & hàng hóa và marketing thương mại nhiều loại dịch vụ chịu thuế TTĐB có những mức thuế suất rất khác nhau thì phải kê khai nộp thuế TTĐB theo từng mức thuế suất quy định riêng với từng loại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở sản xuất thành phầm & hàng hóa, marketing thương mại dịch vụ ko xác lập được theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất tốt nhất của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở có sản xuất, marketing thương mại.

Chương III

HOÀN THUẾ, KHẤU TRỪ THUẾ, GIẢM THUẾ

Điều 7. Hoàn thuế

Người nộp thuế TTĐB được hoàn thuế đã nộp trong những trường hợp sau này:

1.Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu gồm có:

a) Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB nhưng còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, được tái xuất ra quốc tế.

b) Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB để giao, bán thành phầm cho quốc tế trải qua những đại lý tại Việt Nam; thành phầm & hàng hóa nhập khẩu để đẩy ra cho những phương tiện đi lại của những hãng quốc tế trên những tuyến phố quốc tế qua cảng Việt Nam và những phương tiện đi lại của Việt Nam trên những tuyến phố quốc tế theo qui định của nhà nước.

c) Hàng tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu theo phương thức marketing thương mại hàng tạm nhập tái xuất khi tái xuất khẩu được hoàn trả số thuế TTĐB đã nộp tương ứng với số hàng tái xuất khẩu.

d) Hàng nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB nhưng tái xuất khẩu ra quốc tế được hoàn trả số thuế TTĐB đã nộp riêng với số hàng xuất trả lại quốc tế.

đ) Hàng tạm nhập khẩu để tham dự hội chợ, triển lãm, trình làng thành phầm hoặc để phục vụ việc làm khác trong thời hạn nhất định đã nộp thuế TTĐB, khi tái xuất khẩu được hoàn thuế.

e) Hàng nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB theo khai báo, nhưng thực tiễn nhập khẩu thấp hơn so với khai báo; hàng nhập khẩu trong quy trình nhập khẩu bị hư hỏng, mất có nguyên do xác đáng, đã nộp thuế TTĐB.

g) Đối với hàng nhập khẩu chưa thích hợp về chất lượng, chủng loại theo hợp đồng, giấy phép nhập khẩu (do phía chủ hàng quốc tế gửi sai), có giám định của cơ quan có thẩm quyền kiểm nghiệm và xác nhận của chủ hàng quốc tế mà được phép nhập khẩu thì cơ quan hải quan kiểm tra và xác nhận lại số thuế TTĐB phải nộp, nếu có số thuế đã nộp thừa thì được hoàn trả, nếu nộp thiếu thì phải nộp đủ số phải nộp.

Trường hợp được phép xuất khẩu trả lại quốc tế thì được hoàn trả số thuế TTĐB đã nộp riêng với số hàng xuất trả lại quốc tế.

Trường hợp trả lại hàng cho bên quốc tế trong thời hạn chưa phải nộp thuế nhập khẩu theo chính sách quy định thì cơ quan hải quan kiểm tra thủ tục và thực thi việc ko thu thuế TTĐB phù phù thích hợp với số hàng nhập khẩu trả lại quốc tế.

2. Hàng hoá là nguyên vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu được hoàn trả số thuế TTĐB đã nộp tương ứng với số nguyên vật tư vốn để làm sản xuất hàng hoá thực tiễn xuất khẩu.

Việc hoàn thuế TTĐB theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này chỉ thực thi riêng với thành phầm & hàng hóa thực tiễn xuất khẩu và thủ tục, hồ sơ, trình tự, thẩm quyền xử lý và xử lý hoàn thuế TTĐB riêng với hàng nhập khẩu được thực thi theo quy định như riêng với việc xử lý và xử lý hoàn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp lý về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

3. Cơ sở sản xuất, marketing thương mại quyết toán thuế khi sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản, quy đổi hình thức sở hữu, giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước có số thuế TTĐB nộp thừa, cơ sở có quyền đề xuất kiến nghị cơ quan thuế hoàn trả số thuế TTĐB nộp thừa.

4. Hoàn thuế TTĐB trong những trường hợp:

a) Hoàn thuế theo quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp lý.

b) Hoàn thuế theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

c) Hoàn thuế trong trường hợp có số tiền thuế TTĐB đã nộp to nhiều hơn số tiền thuế TTĐB phải nộp theo quy định.

Thủ tục, hồ sơ, trình tự, thẩm quyền xử lý và xử lý hoàn thuế TTĐB theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này được thực thi theo quy định của Luật quản trị và vận hành thuế và những văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 8. Khấu trừ thuế

1. Người nộp thuế sản xuất thành phầm & hàng hóa thuộc đối tượng người dùng chịu thuế TTĐB bằng những nguyên vật tư chịu thuế TTĐB được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp riêng với nguyên vật tư nhập khẩu hoặc đã trả riêng với nguyên vật tư mua trực tiếp từ cơ sở sản xuất trong nước khi xác lập số thuế TTĐB phải nộp. Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của nguyên vật tư đã sử dụng để sản xuất thành phầm & hàng hóa đẩy ra. Số thuế TTĐB không được khấu trừ hết trong kỳ thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Đối với xăng sinh học, số thuế TTĐB được khấu trừ của kỳ khai thuế được vị trí căn cứ vào số thuế TTĐB đã nộp hoặc đã trả trên một cty nguyên vật tư mua vào của kỳ khai thuế trước liền kề của xăng khoáng để sản xuất xăng sinh học.

Ví dụ 11: Trong tháng 10, Tập đoàn AB nhập khẩu 5.000 lít xăng khoáng Ron 92 với số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu là 5.000.000 đồng và mua của nhà máy sản xuất lọc dầu D 3.000 lít xăng khoáng Ron 92 với số thuế TTĐB đã trả là 3.300.000 đồng, thực thi pha chế giữa xăng khoáng và Etanol để nhập kho 2.000 lít xăng E5.

Trong tháng 11, Tập đoàn AB bán xăng E5 cho những Công ty con, sản lượng xuất bán là một trong.000 lít.

Tỷ lệ xăng khoáng Ron 92 trong xăng sinh học là 95,06%, tỷ suất Etanol trong xăng sinh học là 4,94%).

Số thuế TTĐB được khấu trừ trong tháng 11 tính như sau :

(5.000.000 đồng + 3.300.000 đồng)/8.000 lít x 95,06% x 1.000 lít =   986.247 đồng.      

Tương tự trong tháng 12, Tập đoàn AB bán xăng E5 từ nguồn pha chế của tháng 10 và tháng 11 thì số thuế TTĐB được khấu trừ cũng vị trí căn cứ vào số thuế TTĐB đã nộp, đã trả của nguyên vật tư xăng khoáng nhập khẩu, mua của nhà máy sản xuất lọc dầu D trong tháng 11 vận dụng cho toàn bộ lượng xăng sinh học bán trong tháng 12.

2. Người nộp thuế TTĐB riêng với thành phầm & hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu (trừ xăng nhiều chủng loại) được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác lập số thuế TTĐB phải nộp đẩy ra trong nước. Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của thành phầm & hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu đẩy ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế TTĐB tính được ở khâu đẩy ra trong nước. Trường hợp đặc biệt quan trọng riêng với số thuế TTĐB ko được khấu trừ hết do nguyên nhân khách quan bất khả kháng, người nộp thuế được hạch toán vào ngân sách để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều kiện khấu trừ thuế TTĐB được quy định như sau:

– Đối với trường hợp nhập khẩu nguyên vật tư chịu thuế TTĐB để sản xuất hàng hoá chịu thuế TTĐB và trường hợp nhập khẩu thành phầm & hàng hóa chịu thuế TTĐB thì chứng từ để làm vị trí căn cứ khấu trừ thuế TTĐB là chứng từ nộp thuế TTĐB khâu nhập khẩu.

– Đối với trường hợp mua nguyên vật tư trực tiếp của nhà sản xuất trong nước:

   + Hợp đồng mua và bán thành phầm hoá, trong hợp đồng phải có nội dung thể hiện thành phầm & hàng hóa do cơ sở bán thành phầm trực tiếp sản xuất; Bản sao Giấy ghi nhận marketing thương mại của cơ sở bán thành phầm (có chữ ký, đóng dấu của cơ sở bán thành phầm).

  + Chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước.

  + Chứng từ để làm vị trí căn cứ khấu trừ thuế TTĐB là hoá đơn GTGT lúc shopping. Số thuế TTĐB mà cty shopping đã trả lúc mua nguyên vật tư được xác lập = giá tính thuế TTĐB nhân (x) thuế suất thuế TTĐB; trong số đó:

Việc khấu trừ tiền thuế TTĐB được thực thi khi kê khai thuế TTĐB, thuế TTĐB phải nộp được xác lập theo công thức sau:

Số thuế TTĐB phải nộp
=
Số thuế TTĐB của hàng hoá chịu thuế TTĐB được đẩy ra  trong kỳ.

Số thuế TTĐB đã nộp riêng với thành phầm & hàng hóa, nguyên vật tư  ở khâu nhập khẩu hoặc số thuế TTĐB đã trả ở khâu nguyên vật tư mua vào tương ứng với số hàng hoá được đẩy ra trong kỳ.

Trường hợp chưa xác lập được đúng chuẩn số thuế TTĐB đã nộp (hoặc đã trả) cho số nguyên vật tư tương ứng với số thành phầm tiêu thụ trong kỳ thì trọn vẹn có thể vị trí căn cứ vào số liệu của kỳ trước để tính số thuế TTĐB được khấu trừ và sẽ xác lập theo số thực tiễn vào thời gian cuối quý, thời gian ở thời gian cuối năm. Trong mọi trường hợp, số thuế TTĐB được phép khấu trừ tối đa ko vượt quá số thuế TTĐB tính cho phần nguyên vật tư theo tiêu chuẩn định mức kinh tế tài chính kỹ thuật của thành phầm. Cơ sở sản xuất phải Đk định mức kinh tế tài chính kỹ thuật của thành phầm với cơ quan thuế trực tiếp quản trị và vận hành cơ sở.

Ví dụ 12: Trong kỳ kê khai thuế, cơ sở A phát sinh những trách nhiệm sau:

+ Nhập khẩu 10.000 lít rượu nước, đã nộp thuế TTĐB khi nhập khẩu 250 triệu đồng (vị trí căn cứ biên lai nộp thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu).

+ Xuất kho 8.000 lít để sản xuất 12.000 chai rượu.

+ Xuất bán 9.000 chai rượu, số thuế TTĐB phát sinh khi xuất bán của 9.000 chai rượu xuất bán là 350 triệu đồng.

+ Số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu nước rượu phân loại cho 9.000 chai rượu đã đẩy ra là 150 triệu đồng.

Số thuế TTĐB cơ sở A phải nộp trong kỳ là:

 350 triệu đồng – 150 triệu đồng = 200 triệu đồng.

Ví dụ 13: Trong kỳ kê khai thuế, cơ sở B phát sinh những trách nhiệm sau:

+ Nhập khẩu 100 máy điều hòa nhiệt độ A hiệu suất 12.000 BTU, đã nộp thuế TTĐB khi nhập khẩu 100 triệu đồng (vị trí căn cứ biên lai nộp thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu).

+ Xuất bán 100 máy điều hòa nhiệt độ, số thuế TTĐB phát sinh khi đẩy ra trong nước là 120 triệu đồng.

Số thuế TTĐB cơ sở B phải nộp trong kỳ là:

 120 triệu đồng – 100 triệu đồng = 20 triệu đồng.

Ví dụ 14: Trong kỳ kê khai thuế, cơ sở B phát sinh những trách nhiệm sau:

+ Nhập khẩu 100 máy điều hòa nhiệt độ X hiệu suất 12.000 BTU, đã nộp thuế TTĐB khi nhập khẩu 100 triệu đồng (vị trí căn cứ biên lai nộp thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu).

+ Xuất bán 100 máy điều hòa nhiệt độ, vì nguyên do khách quan bất khả kháng, số thuế TTĐB phát sinh khi xuất bán 100 máy điều hòa nhiệt độ là 90 triệu đồng.

Cơ sở B được khấu trừ số thuế TTĐB là 90 triệu đồng. Đối với số thuế TTĐB ko được khấu trừ (10 triệu đồng), cơ sở B được hạch toán vào ngân sách để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với những doanh nghiệp được phép sản xuất xăng E5, E10, việc kê khai nộp thuế, khấu trừ thuế TTĐB được thực thi tại cơ quan thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. Số thuế TTĐB không được khấu trừ hết trong kỳ của xăng E5, E10 được bù trừ với số thuế TTĐB phải nộp của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ khác.

 Người nộp thuế TTĐB thực thi nộp Tờ khai thuế TTĐB theo Mẫu số 01/TTĐB và Bảng xác lập thuế TTĐB được khấu trừ (nếu có) của nguyên vật tư mua vào, thành phầm & hàng hóa nhập khẩu (Mẫu số 01-1/TTĐB) được phát hành kèm theo Thông tư này.

Điều 9. Giảm thuế

Việc giảm thuế TTĐB được thực thi theo quy định tại Điều 9 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng số 27/2008/QH12.

Thủ tục, hồ sơ giảm thuế được thực thi theo quy định của Luật quản trị và vận hành thuế và những văn bản hướng dẫn thi hành.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất/01/năm trong năm này. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày thứ 8/12/2011 của nhà nước  quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng.

Điều 11. Tổ chức thực thi

1. Cơ quan Thuế phụ trách tổ chức triển khai thực thi quản trị và vận hành thu thuế TTĐB và hoàn, giảm thuế TTĐB riêng với cơ sở marketing thương mại.

2. Cơ quan Hải quan phụ trách tổ chức triển khai thực thi quản trị và vận hành thu thuế TTĐB, hoàn thuế TTĐB riêng với thành phầm & hàng hóa nhập khẩu.

3. Trong quy trình thực thi, nếu có trở ngại vất vả, vướng mắc, đề xuất kiến nghị những cty, cơ sở marketing thương mại phản ánh về Bộ Tài chính để được xử lý và xử lý kịp thời./.

 

Nơi nhận:

– VP TW Đảng và những Ban của Đảng;

– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;

– VP Tổng bí thư, VP quản trị nước, VP Quốc hội;

– Hội đồng dân tộc bản địa và những Uỷ ban của Quốc hội;

– Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

– Toà án nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Cơ quan TW của những đoàn thể;

– HĐND, UBND, Sở TC những tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Cục thuế, cục Hải quan những tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– Công báo;

– Website nhà nước;

– Các cty thuộc Bộ;

– Website Bộ Tài chính;

– Lưu: VT; TCT (VT, CS).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

                  

 

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Thông tư 195/năm ngoái/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế TTĐB, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

Các từ khóa tương quan

Học kế toán tổng hợp thực tiễn với hình thức trực tuyến uy tín
Trung tâm đào tạo và giảng dạy kế toán tổng hợp tại Bắc Ninh Giá rẻ Uy tín
Dịch Vụ TM kế toán thuế trọn gói tại Phú Xuyên Tp Hà Nội Thủ Đô Giá rẻ Uy tín
Phụ lục Thông tư 47.năm ngoái.TT-BLĐTBXH
Khóa kế toán dành riêng cho Lãnh đạo tại Tp Hà Nội Thủ Đô thực tiễn nhất
Hạch toán TK 154-CPSX marketing thương mại dở dang trong ngành Nông nghiệp TT200
Lớp học kế toán trưởng tại Tiền Giang rất chất lượng
Trung tâm đào tạo và giảng dạy kế toán tổng hợp tại Từ Liêm TỐT NHẤT
Trung tâm đào tạo và giảng dạy kế toán thuế tại Tiên Du CHẤT LƯỢNG TỐT
Học kế toán tại Mai Dịch – Cg cầu giấy – Tp Hà Nội Thủ Đô


Quý khách đang mò mẩn postt Thông tư 195/năm ngoái/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế TTĐB 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm postt Thông tư 195/năm ngoái/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế TTĐB Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

down HD Thông tư 195/năm ngoái/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế TTĐB phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Free

Nếu Quý khách đang tìm link google drive mega để down tài liệu Miễn phí mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại binhfluan hoặc tham gia Nhóm zalo để được đặt vướng mắc trợ giúp không lấy phí.
#Thông #tư #1952015TTBTC #Hướng #dẫn #thi #hành #Luật #Thuế #TTĐB