0765562555

Mẹo Thông tư 78/năm trước đó/TT-BTC hướng dẫn về Luật thuế TNDN khá đầy đủ 2022

Bạn đang Search từ khóa Chia Sẻ Hướng dẫn HD Thông tư 78/năm trước đó/TT-BTC hướng dẫn về Luật thuế TNDN Free trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-10 03:54:20

3764

Lượt xem:
2.930

Ngày 18/06/năm trước đó Bộ Tài chính phát hành Thông tư 78/năm trước đó/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP  quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 02 tháng 08 năm năm trước đó và vận dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ thời điểm năm năm trước đó trở đi.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin tiên tiến và phát triển nhất

Tải thông tư tại đây:       Thông tư 78.năm trước đó.TT-BTC

 

        BỘ TÀI CHÍNH                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số: 78/năm trước đó/TT-BTC                                                Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 18 tháng 06 năm năm trước đó

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của nhà nước quy định và hướng dẫn thi hành

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm trước đó đó;

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

Xét đề xuất kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 2. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau này gọi là doanh nghiệp), gồm có:

a) Doanh nghiệp được xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Dầu khí, Luật Thương mại và những văn bản quy phạm pháp lý khác dưới những hình thức: Công ty Cp; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; Văn phòng Luật sư, Văn phòng công chứng tư; Các bên trong hợp đồng hợp tác marketing thương mại; Các bên trong hợp đồng phân loại thành phầm dầu khí, Xí nghiệp link kinh doanh dầu khí, Công ty điều hành quản lý chung.

b) Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có sản xuất marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế trong toàn bộ những nghành.

c) Tổ chức được xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Luật Hợp tác xã.

d) Doanh nghiệp được xây dựng theo quy định của pháp lý quốc tế (sau này gọi là doanh nghiệp quốc tế) có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Cơ sở thường trú của doanh nghiệp quốc tế là cơ sở sản xuất, marketing thương mại mà trải qua cơ sở này, doanh nghiệp quốc tế tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại tại Việt Nam, gồm có:

– Chi nhánh, văn phòng điều hành quản lý, nhà máy sản xuất, công xưởng, phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ, hầm mỏ, mỏ dầu, khí hoặc khu vực khai thác tài nguyên vạn vật thiên nhiên khác tại Việt Nam;

– Địa điểm xây dựng, khu công trình xây dựng xây dựng, lắp ráp, lắp ráp;

– Cơ sở phục vụ dịch vụ, gồm có cả dịch vụ tư vấn trải qua người làm công hoặc tổ chức triển khai, thành viên khác;

– Đại lý cho doanh nghiệp quốc tế;

– Đại diện tại Việt Nam trong trường hợp là người đại diện thay mặt thay mặt có thẩm quyền ký phối hợp đồng thay mặt đứng tên doanh nghiệp quốc tế hoặc đại diện thay mặt thay mặt hông có thẩm quyền ký phối hợp đồng thay mặt đứng tên doanh nghiệp quốc tế nhưng thường xuyên thực thi việc Giao thành phầm & hàng hóa hoặc phục vụ dịch vụ tại Việt Nam.

Trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có quy định khác về cơ sở thường trú thì thực thi theo quy định của Hiệp định đó.

e) Tổ chức khác ngoài những tổ chức triển khai nêu tại những điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này còn có hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại thành phầm & hàng hóa hoặc dịch vụ, có thu nhập chịu thuế.

2. Tổ chức quốc tế sản xuất marketing thương mại tại Việt Nam hông theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phía dẫn riêng của Bộ Tài chính. Các tổ chức triển khai này nếu có hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền vốn thì thực thi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phía dẫn tại Điều 14 Chương IV Thông tư này.

Chương II

PHƯƠNG PHÁP VÀ CĂN CỨ TÍNH THUẾ

Điều 3. Phương pháp tính thuế

1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác lập theo công thức sau:

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc loại thuế tương tự thuế thu nhập doanh nghiệp ở ngoài Việt Nam thì doanh nghiệp được trừ số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp nhưng tối đa hông quá số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Kỳ tính thuế được xác lập theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp vận dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác lập theo năm tài chính vận dụng. Kỳ tính thuế thứ nhất riêng với doanh nghiệp mới xây dựng và kỳ tính thuế ở đầu cuối riêng với doanh nghiệp quy đổi quy mô doanh nghiệp, quy đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác lập phù phù thích hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp lý về kế toán.

3. Trường hợp kỳ tính thuế năm thứ nhất của doanh nghiệp mới xây dựng Tính từ lúc lúc được cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư và kỳ tính thuế năm ở đầu cuối riêng với doanh nghiệp quy đổi quy mô doanh nghiệp, quy đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời hạn ngắn lại 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (riêng với doanh nghiệp mới xây dựng) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó đó (riêng với doanh nghiệp quy đổi quy mô doanh nghiệp, quy đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm thứ nhất hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm ở đầu cuối hông vượt quá 15 tháng.

4. Trường hợp doanh nghiệp thực thi quy đổi kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp (gồm có cả quy đổi kỳ tính thuế từ thời điểm năm dương lịch sang năm tài chính hoặc ngược lại) thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm quy đổi hông vượt quá 12 tháng. Doanh nghiệp đang trong thời hạn được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp mà có thực thi quy đổi kỳ tính thuế thì doanh nghiệp được lựa chọn: Ưu đãi trong năm quy đổi kỳ tính thuế hoặc nộp thuế theo mức thuế suất hông được hưởng ưu đãi của năm quy đổi kỳ tính thuế và hưởng ưu đãi thuế sang năm tiếp theo.

Ví dụ 1: Doanh nghiệp A (Doanh Nghiệp A) kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm trước đó đó vận dụng theo năm dương lịch, thời điểm đầu xuân mới năm trước đó lựa chọn quy đổi sang năm tài chính từ thời điểm ngày thứ nhất/4 năm này sang ngày 31/03 năm tiếp theo, thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm quy đổi (năm quy đổi năm trước đó) được xem từ thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trước đó đến hết ngày 31/03/năm trước đó (3 tháng), kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm tiếp theo (năm tài chính năm trước đó) được xem từ thời điểm ngày thứ nhất/04/năm trước đó đến hết ngày 31/03/năm ngoái.

Ví dụ 2: Cũng trường hợp nêu trên nhưng Doanh Nghiệp A được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (miễn thuế hai năm, giảm 50% thuế TNDN trong 4 năm tiếp theo), thời gian năm 2012 khởi đầu được miễn thuế thì Doanh Nghiệp A sẽ hưởng ưu đãi thuế như sau (miễn thuế trong thời gian năm 2012, 2013; giảm 50% thuế trong năm năm trước đó, năm ngoái, năm trong năm này, 2017).

Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn giảm 50% thuế theo kỳ tính thuế năm quy đổi năm trước đó thì doanh nghiệp tiếp tục thực thi giảm 50% thuế TNDN 3 năm tính thuế tiếp theo tính từ thời điểm năm tài chính năm trước đó (năm tài chính năm trước đó từ là 1/4/năm trước đó đến 31/3/năm ngoái) đến hết năm tài chính năm trong năm này.

Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn hông hưởng ưu đãi giảm 50% thuế TNDN riêng với kỳ tính thuế TNDN năm quy đổi năm trước đó (kỳ tính thuế năm quy đổi năm trước đó kê khai nộp thuế theo mức thuế suất hông được hưởng ưu đãi) thì doanh nghiệp được giảm 50% thuế TNDN từ thời điểm năm tài chính năm trước đó (từ là 1/4/năm trước đó đến 31/3/năm ngoái) đến hết năm tài chính 2017.

5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức triển khai khác hông phải là doanh nghiệp xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp lý Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà những cty này xác lập được lệch giá nhưng hông xác lập được ngân sách, thu nhập của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ suất % trên lệch giá cả thành phầm hóa, dịch vụ, rõ ràng như sau:

+ Đối với dịch vụ (gồm có cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay vốn ngân hàng): 5%.

Riêng hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục, y tế, màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp: 2%.

+ Đối với marketing thương mại thành phầm & hàng hóa: 1%.

+ Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí khác: 2%.

Ví dụ 3: Đơn vị sự nghiệp A có phát sinh hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê nhà, lệch giá cho thuê nhà một (01) năm là 100 triệu đồng, cty hông xác lập được ngân sách, thu nhập của hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê nhà nêu trên do vậy cty lựa chọn kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ suất % trên lệch giá cả thành phầm hóa, dịch vụ như sau:

Số thuế TNDN phải nộp = 100.000.000 đồng x 5% = 5.000.000 đồng.

6. Doanh nghiệp có lệch giá, ngân sách và thu nhập khác bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thanh toán giao dịch thanh toán trung bình trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời gian phát sinh lệch giá, ngân sách, thu nhập khác bằng ngoại tệ, trừ trường hợp pháp lý có quy định khác. Đối với loại ngoại tệ hông có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam thì phải quy đổi trải qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam.

Điều 4. Xác định thu nhập tính thuế

1. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác lập bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và những khoản lỗ được kết chuyển từ trong năm trước đó theo quy định.

Thu nhập tính thuế được xác lập theo công thức sau:

Thu nhập tính thuế
=
Thu nhập chịu thuế

Thu nhập được miễn thuế
+
Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

2. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế gồm có thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác lập như sau:

Thu nhập chịu thuế
=
Doanh thu

Chi tiêu được trừ
+
Các khoản thu nhập khác

Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ bằng lệch giá của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ trừ ngân sách được trừ của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đó. Doanh nghiệp có nhiều hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại vận dụng nhiều mức thuế suất rất khác nhau thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập của từng hoạt động và sinh hoạt giải trí nhân với thuế suất tương ứng.

Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản, chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền tham gia dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên theo quy định của pháp lý phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 22% (từ thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trong năm này vận dụng mức thuế suất 20%), hông được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ phần thu nhập của doanh nghiệp thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư marketing thương mại nhà tại xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua được vận dụng thuế suất thuế TNDN 10% theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 20 Thông tư này).

Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chuyển nhượng ủy quyền bất động sản, chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền tham gia thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư (trừ dự án công trình bất Động sản thăm dò, khai thác tài nguyên) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại (gồm có cả thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư này).

Đối với số lỗ của hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản, chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền tham gia thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư (trừ dự án công trình bất Động sản thăm dò, khai thác tài nguyên) của trong năm trước đó đó trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ thì doanh nghiệp phải chuyển vào thu nhập của hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản, chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền tham gia thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, nếu chuyển hông hết thì được chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại (gồm có cả thu nhập khác) từ thời điểm năm năm trước đó trở đi.

Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể doanh nghiệp, sau khoản thời hạn có quyết định hành động giải thể nếu có chuyển nhượng ủy quyền bất động sản là tài sản cố định và thắt chặt của doanh nghiệp thì thu nhập (lãi) từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản (nếu có) được bù trừ với lỗ từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại (gồm có cả số lỗ của trong năm trước này được chuyển sang theo quy định) vào kỳ tính thuế phát sinh hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản.

Điều 5. Doanh thu

1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác lập như sau:

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán thành phầm hóa, tiền gia công, tiền phục vụ dịch vụ gồm có cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng hông phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

a) Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là lệch giá chưa gồm có thuế giá trị ngày càng tăng.

Ví dụ 4: Doanh nghiệp A là đối tượng người dùng nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ thuế. Hóa đơn giá trị ngày càng tăng gồm những chỉ tiêu như sau:

Giá bán:                        100.000 đồng.

Thuế GTGT (10%):         10.000 đồng.

Giá thanh toán:              110.000 đồng.

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là 100.000 đồng.

b) Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị ngày càng tăng là lệch giá gồm có cả thuế giá trị ngày càng tăng.

Ví dụ 5: Doanh nghiệp B là đối tượng người dùng nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị ngày càng tăng. Hóa đơn bán thành phầm chỉ ghi giá cả là 110.000 đồng (giá đã có thuế GTGT).

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là 110.000 đồng.

c) Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại dịch vụ mà người tiêu dùng trả tiền trước cho nhiều năm thì lệch giá đựng tính thu nhập chịu thuế được phân loại cho số năm trả tiền trước hoặc được xác lập theo lệch giá trả tiền một lần. Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời hạn hưởng ưu đãi thuế việc xác lập số thuế được ưu đãi phải vị trí căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của số năm thu tiền trước chia (:) cho số năm thu tiền trước.

2. Thời điểm xác lập lệch giá đựng tính thu nhập chịu thuế được xác lập như sau:

a) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí bán thành phầm hóa là thời gian chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng thành phầm & hàng hóa cho những người dân tiêu dùng.

b) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí phục vụ dịch vụ là thời gian hoàn thành xong việc phục vụ dịch vụ cho những người dân tiêu dùng hoặc thời gian lập hóa đơn phục vụ dịch vụ.

Trường hợp thời gian lập hóa đơn phục vụ dịch vụ xẩy ra trước thời gian dịch vụ hoàn thành xong thì thời gian xác lập lệch giá tính thuế được xem theo thời gian lập hóa đơn phục vụ dịch vụ.

c) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí vận tải lối đi bộ hàng hông là thời gian hoàn thành xong việc phục vụ dịch vụ vận chuyển cho những người dân tiêu dùng.

d) Trường hợp khác theo quy định của pháp lý.

3. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trong những trường hợp xác lập như sau:

a) Đối với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ bán theo phương thức trả góp, trả chậm là tiền bán thành phầm hóa, dịch vụ trả tiền một lần, hông gồm có tiền lãi trả góp, tiền lãi trả chậm.

b) Đối với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ vốn để làm trao đổi; tiêu dùng nội bộ (hông gồm có thành phầm & hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quy trình sản xuất, marketing thương mại của doanh nghiệp) được xác lập theo giá cả của thành phầm, thành phầm & hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường tại thời gian trao đổi; tiêu dùng nội bộ.

c) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí gia công thành phầm & hàng hóa là tiền thu về hoạt động và sinh hoạt giải trí gia công gồm có cả tiền công, ngân sách về nhiên liệu, động lực, vật tư phụ và ngân sách khác phục vụ cho việc gia công thành phầm & hàng hóa.

d) Đối với thành phầm & hàng hóa của những cty giao đại lý, ký gửi và nhận đại lý, ký gửi theo hợp đồng đại lý, ký gửi bán giá chuẩn hưởng hoa hồng được xác lập như sau:

– Doanh nghiệp Giao thành phầm & hàng hóa cho những đại lý (kể cả đại lý bán thành phầm đa cấp), ký gửi là tổng số tiền bán thành phầm hóa.

– Doanh nghiệp nhận làm đại lý, ký gửi bán thành phầm giá chuẩn quy định của doanh nghiệp giao đại lý, ký gửi là tiền hoa hồng được hưởng theo hợp đồng đại lý, ký gửi thành phầm & hàng hóa.

e) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì lệch giá đựng tính thu nhập chịu thuế được phân loại cho số năm trả tiền trước hoặc được xác lập theo lệch giá trả tiền một lần.

Doanh nghiệp vị trí căn cứ Đk thực thi chính sách kế toán, hóa đơn chứng từ thực tiễn và việc xác lập ngân sách, trọn vẹn có thể lựa chọn một trong hai phương pháp xác lập lệch giá đựng tính thu nhập chịu thuế như sau:

– Là số tiền cho thuê tài sản của từng năm được xác lập bằng (=) số tiền trả trước chia (:) số năm trả tiền trước.

– Là toàn bộ số tiền cho thuê tài sản của số năm trả tiền trước.

Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời hạn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp lựa chọn phương pháp xác lập lệch giá đựng tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền thuê bên thuê trả trước cho nhiều năm thì việc xác lập số thuế thu nhập doanh nghiệp từng ưu đãi thuế vị trí căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của số năm trả tiền trước chia (:) số năm bên thuê trả tiền trước.

g) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại sân gôn là tiền bán thẻ hội viên, bán vé chơi gôn và những khoản thu khác trong kỳ tính thuế được xác lập như sau:

– Đối với hình thức bán vé, bán thẻ chơi gôn theo ngày, lệch giá marketing thương mại sân gôn làm vị trí căn cứ xác lập thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp là số tiền thu được từ bán vé, bán thẻ và những khoản thu khác phát sinh trong kỳ tính thuế.

– Đối với hình thức bán vé, bán thẻ hội viên loại thẻ trả trước cho nhiều năm, lệch giá làm vị trí căn cứ xác lập thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp của từng năm là số tiền bán thẻ và những khoản thu khác thực thu được chia cho số năm sử dụng thẻ hoặc xác lập theo lệch giá trả tiền một lần.

h) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí tín dụng thanh toán của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế là thu từ lãi tiền gửi, thu từ lãi tiền cho vay vốn ngân hàng, lệch giá về cho thuê tài chính phải thu phát sinh trong kỳ tính thuế được hạch toán vào lệch giá theo quy định hiện hành về cơ chế tài chính của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế.

i) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí vận tải lối đi bộ là toàn bộ lệch giá vận chuyển hành khách, thành phầm & hàng hóa, tư trang phát sinh trong kỳ tính thuế.

k) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí phục vụ điện, nước sạch là số tiền phục vụ điện, nước sạch ghi trên hóa đơn giá trị ngày càng tăng. Thời điểm xác lập lệch giá đựng tính thu nhập chịu thuế là ngày xác nhận chỉ số công tơ điện và được ghi trên hóa đơn tính tiền điện, tiền nước sạch.

Ví dụ 6: Hóa đơn tiền điện ghi chỉ số công tơ từ thời điểm ngày 5/12 đến ngày 5/1. Doanh thu của hóa đơn này được xem vào tháng 1.

l) Đối với nghành marketing thương mại bảo hiểm, lệch giá đựng tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền thu được do phục vụ dịch vụ bảo hiểm và thành phầm & hàng hóa, dịch vụ khác, kể cả phụ thu và phí thu thêm mà doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng chưa tồn tại thuế giá trị ngày càng tăng, gồm có:

– Doanh thu từ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại bảo hiểm:

Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại bảo hiểm và tái bảo hiểm là số tiền phải thu về thu tiền phí bảo hiểm gốc; thu tiền phí nhận tái bảo hiểm; thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm; thu tiền phí quản trị và vận hành đơn bảo hiểm; thu tiền phí về dịch vụ đại lý gồm có giám định tổn thất, xét xử lý và xử lý bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn, xử lý hàng bồi thường 100% (hông kể giám định hộ Một trong những doanh nghiệp thành viên hạch toán nội bộ trong cùng một doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán độc lập) sau khoản thời hạn đã trừ đi những khoản phải chi để giảm thu như: hoàn phí bảo hiểm; giảm phí bảo hiểm; hoàn phí nhận tái bảo hiểm; giảm phí nhận tái bảo hiểm; hoàn hoa hồng nhượng tái bảo hiểm; giảm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm.

Trường hợp những doanh nghiệp bảo hiểm tham gia đồng bảo hiểm, lệch giá đựng tính thu nhập chịu thuế của từng bên là tiền thu tiền phí bảo hiểm gốc được phân loại theo tỷ suất đồng bảo hiểm cho từng bên chưa gồm có thuế giá trị ngày càng tăng.

Đối với hợp đồng bảo hiểm thỏa thuận hợp tác trả tiền theo từng kỳ thì lệch giá đựng tính thu nhập chịu thuế là số tiền phải thu phát sinh trong từng kỳ.

Trường hợp có thực thi những trách nhiệm thu hộ Một trong những doanh nghiệp trực thuộc hoặc giữa doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc với trụ sở chính của doanh nghiệp bảo hiểm thì lệch giá đựng tính thu nhập chịu thuế hông gồm có phần lệch giá thu hộ.

– Doanh thu hoạt động và sinh hoạt giải trí môi giới bảo hiểm: Các khoản thu hoa hồng môi giới bảo hiểm sau khoản thời hạn trừ những khoản hoa hồng môi giới bảo hiểm, giảm và hoàn hoa hồng môi giới bảo hiểm.

m) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp ráp là giá trị khu công trình xây dựng, giá trị khuôn khổ khu công trình xây dựng hoặc giá trị khối lượng khu công trình xây dựng xây dựng, lắp ráp nghiệm thu sát hoạch.

– Trường hợp xây dựng, lắp ráp có bao thầu nguyên vật tư, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp ráp gồm có cả giá trị nguyên vật tư, máy móc, thiết bị.

– Trường hợp xây dựng, lắp ráp hông bao thầu nguyên vật tư, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp ráp hông gồm có mức giá trị nguyên vật tư, máy móc, thiết bị.

n) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại dưới hình thức hợp đồng hợp tác marketing thương mại:

– Trường hợp những bên tham gia hợp đồng hợp tác marketing thương mại phân loại kết quả marketing thương mại bằng lệch giá cả thành phầm hóa, dịch vụ thì lệch giá tính thuế là lệch giá của từng bên được chia theo hợp đồng.

– Trường hợp những bên tham gia hợp đồng hợp tác marketing thương mại phân loại kết quả marketing thương mại bằng thành phầm thì lệch giá tính thuế là lệch giá của thành phầm được chia cho từng bên theo hợp đồng.

– Trường hợp những bên tham gia hợp đồng hợp tác marketing thương mại phân loại kết quả marketing thương mại bằng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thì lệch giá đựng xác lập thu nhập trước thuế là số tiền bán thành phầm hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác marketing thương mại phải cử ra một bên làm đại diện thay mặt thay mặt có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận lệch giá, ngân sách, xác lập lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp chia cho từng bên tham gia hợp đồng hợp tác marketing thương mại. Mỗi bên tham gia hợp đồng hợp tác marketing thương mại tự thực thi trách nhiệm và trách nhiệm thuế thu nhập doanh nghiệp của tớ theo quy định hiện hành.

– Trường hợp những bên tham gia hợp đồng hợp tác marketing thương mại phân loại kết quả marketing thương mại bằng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thì lệch giá đựng xác lập thu nhập chịu thuế là số tiền bán thành phầm hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác marketing thương mại phải cử ra một bên làm đại diện thay mặt thay mặt có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận lệch giá, ngân sách và kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thay cho những bên còn sót lại tham gia hợp đồng hợp tác marketing thương mại.

o) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trò chơi có thưởng (casino, trò chơi điện tử có thưởng, marketing thương mại có đặt cược) là số tiền thu từ hoạt động và sinh hoạt giải trí này gồm có cả thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng trừ số tiền đã trả thưởng cho khách.

p.) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán là những khoản thu từ dịch vụ môi giới, tự doanh sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, bảo lãnh phát hành sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, quản trị và vận hành khuôn khổ góp vốn đầu tư, tư vấn tài chính và góp vốn đầu tư sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, quản trị và vận hành quỹ góp vốn đầu tư, phát hành chứng từ quỹ, dịch vụ tổ chức triển khai thị trường và những dịch vụ sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán khác theo quy định của pháp lý.

q) Đối với dịch vụ tài chính phái sinh là số tiền thu từ việc phục vụ những dịch vụ tài chính phái sinh thực thi trong kỳ tính thuế.

Điều 6. Các khoản chi được trừ và hông được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế

1. Trừ những khoản chi hông được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu phục vụ đủ những Đk sau:

a) Khoản chi thực tiễn phát sinh tương quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp lý.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ từng lần có mức giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã gồm có thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán hông dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán hông dùng tiền mặt thực thi theo quy định của những văn bản pháp lý về thuế giá trị ngày càng tăng.

Trường hợp mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ từng lần có mức giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời gian ghi nhận ngân sách, doanh nghiệp chưa thanh toán và chưa tồn tại chứng từ thanh toán hông dùng tiền mặt thì doanh nghiệp được xem vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp hông có chứng từ thanh toán hông dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, kiểm soát và điều chỉnh giảm ngân sách riêng với phần giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ hông có chứng từ thanh toán hông dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và những cty hiệu suất cao đã có quyết định hành động thanh tra, kiểm tra kỳ tính có phát sinh khoản ngân sách này).

Đối với những hóa đơn mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời gian Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành thì hông phải kiểm soát và điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này.

Ví dụ 7: Tháng 8 năm năm trước đó doanh nghiệp A có mua thành phầm & hàng hóa đã có hóa đơn và giá trị ghi trên hóa đơn là 30 triệu đồng nhưng chưa thanh toán. Trong kỳ tính thuế năm năm trước đó, doanh nghiệp A đã tính vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế riêng với giá trị mua thành phầm & hàng hóa này. Sang năm năm ngoái, doanh nghiệp A có thực thi thanh toán giá trị mua thành phầm & hàng hóa này bằng tiền mặt do vậy doanh nghiệp A phải kê khai, kiểm soát và điều chỉnh giảm ngân sách riêng với phần giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kỳ tính thuế năm năm ngoái).

2. Các khoản chi hông được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế gồm có:

2.1. Khoản chi hông phục vụ đủ những Đk quy định tại Khoản 1 Điều này.

Trường hợp doanh nghiệp có ngân sách tương quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác hông được bồi thường thì khoản chi này được xem vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế, rõ ràng như sau:

Doanh nghiệp phải tự xác lập rõ tổng mức tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp lý.

Phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác hông được bồi thường được xác lập bằng tổng mức tổn thất trừ phần giá trị doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức triển khai, thành viên khác phải bồi thường theo quy định của pháp lý.

a) Hồ sơ riêng với tài sản, thành phầm & hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được xem vào ngân sách được trừ như sau:

– Văn bản của doanh nghiệp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản trị và vận hành giải trình về tài sản, thành phầm & hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn.

– Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, thành phầm & hàng hóa bị tổn thất do doanh nghiệp lập.

Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, thành phầm & hàng hóa tổn thất phải xác lập rõ giá trị tài sản, thành phầm & hàng hóa bị tổn thất, nguyên nhân tổn thất, trách nhiệm của tổ chức triển khai, thành viên về những tổn thất; chủng loại, số lượng, giá trị tài sản, thành phầm & hàng hóa trọn vẹn có thể tịch thu được (nếu có); bảng kê xuất nhập tồn thành phầm & hàng hóa bị tổn thất có xác nhận do đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của doanh nghiệp ký và phụ trách trước pháp lý.

– Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị xã, Ban quản trị và vận hành Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế tài chính nơi xẩy ra yếu tố thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn là trong thời hạn đó có xẩy ra thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn.

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm đồng ý bồi thường (nếu có).

– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức triển khai, thành viên phải bồi thường (nếu có).

b) Hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quy trình sinh hóa tự nhiên hông được bồi thường thì được xem vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế.

Hồ sơ riêng với thành phầm & hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quy trình sinh hóa tự nhiên được xem vào ngân sách được trừ như sau:

– Văn bản của doanh nghiệp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản trị và vận hành giải trình về thành phầm & hàng hóa bị bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quy trình sinh hóa tự nhiên.

– Biên bản kiểm kê giá trị thành phầm & hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.

Biên bản kiểm kê giá trị thành phầm & hàng hóa hư hỏng phải xác lập rõ giá trị thành phầm & hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị thành phầm & hàng hóa trọn vẹn có thể tịch thu được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn thành phầm & hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của doanh nghiệp ký và phụ trách trước pháp lý.

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm đồng ý bồi thường (nếu có).

– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức triển khai, thành viên phải bồi thường (nếu có).

c) Doanh nghiệp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản trị và vận hành văn bản giải trình về tài sản, thành phầm & hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn; thành phầm & hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quy trình sinh hóa tự nhiên hông được bồi thường chậm nhất lúc nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của năm xẩy ra tài sản, thành phầm & hàng hóa bị tổn thất, bị hư hỏng. Các hồ sơ khác (gồm có Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, thành phầm & hàng hóa bị tổn thất, bị hư hỏng; Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, Ban quản trị và vận hành Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế tài chính; Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm đồng ý bồi thường (nếu có); Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức triển khai, thành viên phải bồi thường (nếu có) và những tài liệu khác) được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.

2.2. Chi khấu hao tài sản cố định và thắt chặt thuộc một trong những trường hợp sau:

a) Chi khấu hao riêng với tài sản cố định và thắt chặt hông sử dụng cho hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ.

Riêng tài sản cố định và thắt chặt phục vụ cho những người dân lao động thao tác tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, Tolet, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo và giảng dạy, dạy nghề và những thiết bị, thiết kế bên trong bên trong đủ Đk là tài sản cố định và thắt chặt lắp ráp trong nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, Tolet, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo và giảng dạy, dạy nghề; bể chứa nước sạch, nhà để xe, xe đưa đón người lao động, nhà tại trực tiếp cho những người dân lao động được trích khấu hao tính vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế.

b) Chi khấu hao riêng với tài sản cố định và thắt chặt hông có sách vở chứng tỏ được thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định và thắt chặt thuê mua tài chính).

c) Chi khấu hao riêng với tài sản cố định và thắt chặt hông được quản trị và vận hành, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chính sách quản trị và vận hành tài sản cố định và thắt chặt và hạch toán kế toán hiện hành.

d) Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chính sách quản trị và vận hành, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt.

Doanh nghiệp thực thi thông tin phương pháp trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt mà doanh nghiệp lựa chọn vận dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản trị và vận hành trước lúc thực thi trích khấu hao (ví dụ: thông tin lựa chọn thực thi phương pháp khấu hao đường thẳng…). Hàng năm doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chính sách quản trị và vận hành, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt kể cả trường hợp khấu hao nhanh (nếu phục vụ Đk).

Doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí có hiệu suất cao kinh tế tài chính cao được trích khấu hao nhanh nhưng tối đa hông quá gấp hai mức khấu hao xác lập theo phương pháp đường thẳng để nhanh gọn thay đổi công nghệ tiên tiến và phát triển riêng với một số trong những tài sản cố định và thắt chặt theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chính sách quản trị và vận hành, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt. Khi thực thi trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo marketing thương mại có lãi.

Tài sản cố định và thắt chặt góp vốn, tài sản cố định và thắt chặt điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi quy mô có nhìn nhận lại theo quy định thì doanh nghiệp nhận tài sản cố định và thắt chặt này được xem khấu hao vào ngân sách được trừ theo nguyên giá nhìn nhận lại. Đối với loại tài sản khác hông đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định và thắt chặt có góp vốn, điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi quy mô và tài sản này còn có nhìn nhận lại theo quy định thì doanh nghiệp nhận tài sản này được xem vào ngân sách hoặc phân loại dần vào ngân sách được trừ theo giá nhìn nhận lại.

Đối với tài sản cố định và thắt chặt tự làm nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt được trích khấu hao tính vào ngân sách được trừ là tổng những ngân sách sản xuất để hình thành nên tài sản đó.

Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, vỏ hộp luân chuyển, … hông phục vụ đủ Đk xác lập là tài sản cố định và thắt chặt theo quy định thì ngân sách mua tài sản nêu trên được phân loại dần vào ngân sách hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại trong kỳ nhưng tối đa hông quá 3 năm.

e) Phần trích khấu hao tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ VNĐ/xe riêng với xe hơi chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ xe hơi chuyên marketing thương mại vận tải lối đi bộ hành khách, du lịch và khách sạn); phần trích khấu hao riêng với tài sản cố định và thắt chặt là tàu bay gia dụng và du thuyền hông sử dụng cho mục tiêu marketing thương mại vận chuyển thành phầm & hàng hóa, hành khách, khách du lịch.

Ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống chuyên marketing thương mại vận tải lối đi bộ hành khách, du lịch và khách sạn là những xe hơi được Đk tên doanh nghiệp mà doanh nghiệp này trong Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại có Đk một trong những ngành nghề: vận tải lối đi bộ hành khách, du lịch, marketing thương mại khách sạn và được cấp phép marketing thương mại quy định tại những văn bản pháp lý về marketing thương mại vận tải lối đi bộ, hành khách, du lịch, khách sạn.

Tàu bay gia dụng và du thuyền hông sử dụng cho mục tiêu marketing thương mại vận chuyển thành phầm & hàng hóa, hành khách, khách du lịch là tàu bay gia dụng, du thuyền của những doanh nghiệp Đk và hạch toán trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt nhưng trong Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại hoặc Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp của doanh nghiệp hông Đk ngành nghề vận tải lối đi bộ thành phầm & hàng hóa, vận tải lối đi bộ hành khách, du lịch.

Trường hợp doanh nghiệp có chuyển nhượng ủy quyền, thanh lý xe xe hơi chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống thì giá trị còn sót lại của xe được xác lập bằng nguyên giá thực mua tài sản cố định và thắt chặt trừ (-) số khấu hao lũy kế của tài sản cố định và thắt chặt đã tính vào ngân sách hợp lý theo chuẩn mực kế toán, chính sách kế toán tính đến thời gian chuyển nhượng ủy quyền, thanh lý xe.

Ví dụ 8: Doanh nghiệp A có mua xe xe hơi dưới 9 chỗ ngồi có nguyên giá là 6 tỷ VNĐ, công ty trích khấu hao một năm tiếp Từ đó đem thanh lý. Số trích khấu hao theo chuẩn mực kế toán, chính sách kế toán là một trong tỷ VNĐ (thời hạn trích khấu hao là 6 năm theo văn bản về khấu hao TSCĐ). Số trích khấu hao theo chủ trương thuế được xem vào ngân sách được trừ là một trong,6 tỷ VNĐ/6 năm = 267 triệu đồng. Doanh nghiệp A thanh lý bán xe là 5 tỷ VNĐ.

Thu nhập từ thanh lý xe = 5 tỷ – (6 tỷ – 1 tỷ) = 0

g) Khấu hao riêng với tài sản cố định và thắt chặt đã khấu hao hết giá trị.

h) Khấu hao riêng với khu công trình xây dựng trên đất vừa sử dụng cho sản xuất marketing thương mại vừa sử dụng cho mục tiêu khác thì hông được xem khấu hao vào ngân sách được trừ riêng với giá trị khu công trình xây dựng trên đất tương ứng phần diện tích s quy hoạnh hông sử dụng vào hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại.

Trường hợp doanh nghiệp có khu công trình xây dựng trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, shop phục vụ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được trích khấu hao tính vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế theo như đúng mức trích khấu hao và thời hạn sử dụng tài sản cố định và thắt chặt quy định hiện hành của Bộ Tài chính riêng với những khu công trình xây dựng này nếu phục vụ những Đk như sau:

– Có giấy ghi nhận quyền sử dụng đất mang tên doanh nghiệp (trong trường hợp đất thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp) hoặc có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp với cty, thành viên có đất và đại diện thay mặt thay mặt doanh nghiệp phải phụ trách trước pháp lý về tính chất đúng chuẩn của hợp đồng (trong trường hợp đất đi thuê hoặc đi mượn).

– Hóa đơn thanh toán khối lượng khu công trình xây dựng xây dựng chuyển giao kèm theo hợp đồng xây dựng khu công trình xây dựng, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị khu công trình xây dựng xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp.

– Công trình trên đất được quản trị và vận hành, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản trị và vận hành tài sản cố định và thắt chặt.

i) Trường hợp tài sản cố định và thắt chặt thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất marketing thương mại nhưng phải trong thời điểm tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời hạn dưới 09 tháng; trong thời điểm tạm thời dừng để sửa chữa thay thế, để di tán di tán khu vực, để bảo dưỡng, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời hạn dưới 12 tháng, tiếp theo đó tài sản cố định và thắt chặt tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại thì trong mức chừng thời hạn tạm ngưng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản ngân sách khấu hao tài sản cố định và thắt chặt trong thời hạn tạm ngưng được xem vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế.

Doanh nghiệp phải lưu giữ và phục vụ đủ hồ sơ, nguyên do của việc tạm ngưng tài sản cố định và thắt chặt khi cơ quan thuế yêu cầu.

k) Quyền sử dụng đất lâu dài hông được trích khấu hao và phân loại vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế; quyền sử dụng đất có thời hạn nếu có khá đầy đủ hóa đơn chứng từ và thực thi đúng những thủ tục theo quy định của pháp lý, có tham gia vào hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại thì được phân loại dần vào ngân sách được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong giấy ghi nhận quyền sử dụng đất (gồm có cả trường hợp dừng hoạt động và sinh hoạt giải trí để sửa chữa thay thế, góp vốn đầu tư xây mới).

Trường hợp doanh nghiệp mua tài sản cố định và thắt chặt hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn sát với quyền sử dụng đất lâu dài thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác lập riêng và ghi nhận là tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung; Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc thì nguyên giá là giá mua thực tiễn phải trả cộng (+) những khoản ngân sách tương quan trực tiếp đến việc đưa tài sản cố định và thắt chặt hữu hình vào sử dụng. Giá trị quyền sử dụng đất được xác lập theo giá ghi trên hợp đồng mua bất động sản (tài sản) phù phù thích hợp với giá thị trường nhưng hông được thấp hơn giá thành của đất bán tại bảng giá thành của đất bán do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW quy định tại thời gian mua tài sản. Trường hợp doanh nghiệp mua tài sản cố định và thắt chặt hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn sát với quyền sử dụng đất lâu dài hông tách riêng giá tốt trị quyền sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng được xác lập theo giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW quy định tại thời gian mua tài sản.

2.3. Chi nguyên vật tư, vật tư, nhiên liệu, nguồn tích điện, thành phầm & hàng hóa phần vượt mức tiêu tốn hợp lý.

Doanh nghiệp tự xây dựng, quản trị và vận hành định mức tiêu tốn nguyên vật tư, vật tư, nhiên liệu, nguồn tích điện, thành phầm & hàng hóa sử dụng vào sản xuất, marketing thương mại. Định mức này được xây dựng từ trên thời điểm đầu xuân mới hoặc thời điểm đầu kỳ sản xuất thành phầm và lưu tại doanh nghiệp.

Trường hợp một số trong những nguyên vật tư, vật tư, nhiên liệu, thành phầm & hàng hóa Nhà nước đã phát hành định mức tiêu tốn thì thực thi theo định mức của Nhà nước đã phát hành.

2.4. Chi tiêu của doanh nghiệp mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ (hông có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng hông lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho những người dân bán thành phầm, phục vụ dịch vụ trong những trường hợp:

– Mua thành phầm & hàng hóa là nông sản, món ăn thủy hải sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt cá trực tiếp đẩy ra;

– Mua thành phầm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, tuy nhiên, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên vật tư tận dụng từ thành phầm nông nghiệp của người sản xuất thủ công hông marketing thương mại trực tiếp đẩy ra;

– Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ mái ấm gia đình, thành viên tự khai thác trực tiếp đẩy ra;

– Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;

– Mua vật dụng, tài sản, dịch vụ của hộ mái ấm gia đình, thành viên hông marketing thương mại trực tiếp đẩy ra;

– Mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ của hộ mái ấm gia đình, thành viên marketing thương mại (hông gồm có những trường hợp nêu trên) có mức lệch giá dưới ngưỡng lệch giá chịu thuế giá trị ngày càng tăng (100 triệu đồng/năm).

Bảng kê thu mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ do người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và phụ trách trước pháp lý về tính chất đúng chuẩn, trung thực. Doanh nghiệp mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê tính vào ngân sách được trừ nêu trên hông nên phải có chứng từ thanh toán hông dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn thế nữa giá thị trường tại thời gian shopping thì cơ quan thuế vị trí căn cứ vào giá thị trường tại thời gian shopping, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác lập lại mức giá đựng tính lại ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế.

2.5. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho những người dân lao động thuộc một trong những trường hợp sau:

a) Chi tiền lương, tiền công và những khoản phải trả khác cho những người dân lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào ngân sách sản xuất marketing thương mại trong kỳ nhưng thực tiễn hông chi trả hoặc hông có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp lý.

b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho những người dân lao động hông được ghi rõ ràng Đk được hưởng và mức được hưởng tại một trong những hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do quản trị Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy định tài chính của Công ty, Tổng công ty.

– Trường hợp hợp đồng lao động của doanh nghiệp ký với lao động là người quốc tế có ghi khoản chi về tiền học cho con của người quốc tế học tại Việt Nam theo bậc học từ mần nin thiếu nhi đến trung học phổ thông được doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công, khoản chi này hông trái với những quy định của pháp lý về tiền lương, tiền công và có khá đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được xem vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Trường hợp hợp đồng lao động của doanh nghiệp ký với những người lao động có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho những người dân lao động, khoản chi trả này còn có tính chất tiền lương, tiền công, hông trái với những quy định của pháp lý về tiền lương, tiền công và có khá đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được xem vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

c) Chi tiền lương, tiền công và những khoản phụ cấp phải trả cho những người dân lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tiễn chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự trữ để tương hỗ update vào quỹ tiền lương của năm tiếp theo liền kề. Mức dự trữ thường niên do doanh nghiệp quyết định hành động nhưng hông quá 17% quỹ tiền lương thực thi.

Quỹ tiền lương thực thi là tổng số tiền lương thực tiễn đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn ở đầu cuối nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (hông gồm có số tiền trích lập quỹ dự trữ tiền lương của năm trước đó chi trong năm quyết toán thuế).

Việc trích lập dự trữ tiền lương phải đảm bảo sau khoản thời hạn trích lập, doanh nghiệp hông bị lỗ, nếu doanh nghiệp bị lỗ thì hông được trích đủ 17%.

Trường hợp năm trước đó doanh nghiệp có trích lập quỹ dự trữ tiền lương mà sau 6 tháng, Tính từ lúc ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng hông hết quỹ dự trữ tiền lương thì doanh nghiệp phải tính giảm ngân sách của năm tiếp theo.

Ví dụ 9: Khi nộp hồ sơ quyết toán thuế năm năm trước đó, Doanh Nghiệp A có trích quỹ dự trữ tiền lương là 10 tỷ VNĐ, đến ngày 30/06/năm ngoái (riêng với trường hợp doanh nghiệp vận dụng kỳ tính thuế theo năm dương lịch), Doanh Nghiệp A mới chi số tiền từ quỹ dự trữ tiền lương năm năm trước đó là 7 tỷ VNĐ thì Doanh Nghiệp A phải tính giảm ngân sách tiền lương năm tiếp theo (năm năm ngoái) là 3 tỷ VNĐ (10 tỷ – 7 tỷ). Khi lập hồ sơ quyết toán năm năm ngoái nếu Doanh Nghiệp A có nhu yếu trích lập thì tiếp tục trích lập quỹ dự trữ tiền lương theo quy định.

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một thành viên làm chủ); thù lao trả cho những sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người dân này hông trực tiếp tham gia điều hành quản lý sản xuất, marketing thương mại.

2.6. Phần chi trang phục bằng hiện vật cho những người dân lao động hông có hóa đơn, chứng từ; phần chi trang phục bằng tiền, bằng hiện vật cho những người dân lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho những người dân lao động thì mức chi tối đa để tính vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế hông vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

Đối với những ngành marketing thương mại có tính chất đặc trưng thì ngân sách này được thực thi theo quy định rõ ràng của Bộ Tài chính.

2.7. Chi thưởng sáng tạo độc lạ, tăng cấp cải tiến mà doanh nghiệp hông có quy định quy định rõ ràng về việc chi thưởng sáng tạo độc lạ, tăng cấp cải tiến, hông có hội đồng nghiệm thu sát hoạch sáng tạo độc lạ, tăng cấp cải tiến.

2.8. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép hông đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động; Phần chi phụ cấp cho những người dân lao động đi công tác thao tác trong nước và quốc tế vượt quá 02 lần mức quy định theo phía dẫn của Bộ Tài chính riêng với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Chi tiêu đi lại và tiền thuê chỗ ở cho những người dân lao động đi công tác thao tác nếu có khá đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định được xem vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại và tiền ở cho những người dân lao động thì được xem vào ngân sách được trừ khoản chi khoán tiền đi lại và tiền ở theo quy định của Bộ Tài chính riêng với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho những người dân lao động đi công tác thao tác để phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của doanh nghiệp thì chứng từ làm vị trí căn cứ để tính vào ngân sách được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán hông dùng tiền mặt của doanh nghiệp có thành viên tham gia hành trình dài vận chuyển. Trường hợp doanh nghiệp hông tịch thu được thẻ lên máy bay của người lao động thì chứng từ làm vị trí căn cứ để tính vào ngân sách được trừ là vé máy bay điện tử, giấy điều động đi công tác thao tác và chứng từ thanh toán hông dùng tiền mặt của doanh nghiệp có thành viên tham gia hành trình dài vận chuyển.

2.9. Các khoản chi được trừ sau này nhưng nếu chi hông đúng đối tượng người dùng, hông đúng mục tiêu hoặc mức chi vượt quá quy định.

a) Các khoản chi thêm vào cho lao động nữ được xem vào ngân sách được trừ gồm có:

– Chi cho công tác thao tác đào tạo và giảng dạy lại nghề cho lao động nữ trong trường hợp nghề cũ hông còn thích hợp phải quy đổi sang nghề khác theo quy hoạch tăng trưởng của doanh nghiệp.

Khoản chi này gồm có: học phí (nếu có) + chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 100% lương cho những người dân đi học).

– Chi tiêu tiền lương và phụ cấp (nếu có) cho giáo viên dạy ở trong nhà trẻ, mẫu giáo do doanh nghiệp tổ chức triển khai và quản trị và vận hành.

– Chi tiêu tổ chức triển khai khám sức mạnh thể chất thêm trong năm như khám bệnh nghề nghiệp, mãn tính hoặc phụ khoa cho nữ công nhân viên cấp dưới.

– Chi tu dưỡng cho lao động nữ sau khoản thời hạn sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ hai.

– Phụ cấp làm thêm giờ cho lao động nữ trong trường hợp vì nguyên do khách quan người lao động nữ hông nghỉ sau khoản thời hạn sinh con, nghỉ cho con bú mà ở lại thao tác cho doanh nghiệp được trả theo chính sách hiện hành; kể cả trường hợp trả lương theo thành phầm mà lao động nữ vẫn thao tác trong thời hạn hông nghỉ theo chính sách.

b) Các khoản chi thêm vào cho những người dân dân tộc bản địa thiểu số được xem vào ngân sách được trừ gồm có: học phí đi học (nếu có) cộng chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 100% lương cho những người dân đi học); tiền tương hỗ về nhà tại, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho những người dân dân tộc bản địa thiểu số trong trường hợp không được Nhà nước tương hỗ theo chính sách quy định.

2.10. Phần trích nộp những quỹ bảo hiểm bắt buộc cho những người dân lao động vượt mức quy định; phần trích nộp kinh phí góp vốn đầu tư công đoàn cho những người dân lao động vượt mức quy định.

2.11. Phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất phúc lợi xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho những người dân lao động.

Khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất phúc lợi xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho những người dân lao động được xem vào ngân sách được trừ ngoài việc hông vượt mức quy định tại điểm này còn phải được ghi rõ ràng Đk hưởng và mức hưởng tại một trong những hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do quản trị Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy định tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Doanh nghiệp phải thực thi khá đầy đủ trách nhiệm và trách nhiệm riêng với những khoản bảo hiểm bắt buộc cho những người dân lao động theo quy định của pháp lý trước tiếp theo đó mới được xem vào ngân sách được trừ riêng với khoản bảo hiểm tự nguyện nếu phục vụ đủ những Đk theo quy định. Doanh nghiệp hông được xem vào ngân sách riêng với những khoản chi cho chương trình tự nguyện nêu trên nếu doanh nghiệp hông thực thi khá đầy đủ những trách nhiệm và trách nhiệm về bảo hiểm bắt buộc cho những người dân lao động (kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc).

2.12. Khoản chi trả trợ cấp mất việc làm cho những người dân lao động hông theo như đúng quy định hiện hành.

2.13. Chi góp phần hình thành nguồn ngân sách quản trị và vận hành cho cấp trên.

2.14. Phần chi góp phần vào những quỹ của Thương Hội (những Thương Hội này được xây dựng theo quy định của pháp lý) vượt quá mức cần thiết quy định của Thương Hội.

2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước riêng với những hợp đồng điện và nước do chủ sở hữu là hộ mái ấm gia đình, thành viên cho thuê khu vực sản xuất, marketing thương mại ký trực tiếp với cty phục vụ điện, nước hông có đủ chứng từ thuộc một trong những trường hợp sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê khu vực sản xuất marketing thương mại trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà phục vụ điện, nước hông có bảng kê (theo mẫu số 02/TNDN phát hành kèm theo Thông tư này) kèm theo những hóa đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê khu vực sản xuất marketing thương mại.

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê khu vực sản xuất marketing thương mại thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê khu vực marketing thương mại hông có bảng kê (theo mẫu số 02/TNDN phát hành kèm theo Thông tư này) kèm theo chứng từ thanh toán tiền điện, nước riêng với những người cho thuê khu vực sản xuất marketing thương mại phù phù thích hợp với số lượng điện, nước thực tiễn tiêu thụ và hợp đồng thuê khu vực sản xuất marketing thương mại.

2.16. Phần ngân sách thuê tài sản cố định và thắt chặt vượt quá mức cần thiết phân loại theo số năm mà bên đi thuê trả tiền trước.

Ví dụ 10: Doanh nghiệp A thuê tài sản cố định và thắt chặt trong 4 năm với số tiền thuê là: 400 triệu đồng và thanh toán một lần. Chi tiêu thuê tài sản cố định và thắt chặt được hạch toán vào ngân sách thường niên là 100 triệu đồng. Chi tiêu thuê tài sản cố định và thắt chặt thường niên vượt trên 100 triệu đồng thì phần vượt trên 100 triệu đồng hông được xem vào ngân sách hợp lý khi xác lập thu nhập chịu thuế.

Đối với ngân sách sửa chữa thay thế tài sản cố định và thắt chặt đi thuê mà trong hợp đồng thuê tài sản quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa thay thế tài sản trong thời hạn thuê thì ngân sách sửa chữa thay thế tài sản cố định và thắt chặt đi thuê được phép hạch toán vào ngân sách hoặc phân loại dần vào ngân sách nhưng thời hạn tối đa hông quá 03 năm.

Trường hợp doanh nghiệp có chi những khoản ngân sách để sở hữu những tài sản hông thuộc tài sản cố định và thắt chặt: chi về mua và sử dụng những tài liệu kỹ thuật, bằng sáng tạo, giấy phép chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển, thương hiệu thương mại, lợi thế marketing thương mại, quyền sử dụng thương hiệu… thì những khoản chi này được phân loại dần vào ngân sách marketing thương mại nhưng tối đa hông quá 03 năm.

Trường hợp doanh nghiệp có góp vốn bằng giá trị lợi thế marketing thương mại, giá trị quyền sử dụng thương hiệu thì giá trị lợi thế marketing thương mại, giá trị quyền sử dụng thương hiệu góp vốn hông phân loại vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế.

2.17. Phần ngân sách trả lãi tiền vay vốn ngân hàng sản xuất marketing thương mại của đối tượng người dùng hông phải là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính vượt quá 150% mức lãi suất vay cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời gian vay.

2.18. Chi trả lãi tiền vay vốn ngân hàng tương ứng với phần vốn điều lệ (riêng với doanh nghiệp tư nhân là vốn góp vốn đầu tư) đã Đk không đủ theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất marketing thương mại. Chi trả lãi tiền vay đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị khu công trình xây dựng góp vốn đầu tư.

2.19. Trích, lập và sử dụng những khoản dự trữ hông theo như đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính về trích lập dự trữ: dự trữ giảm giá hàng tồn kho, dự trữ tổn thất những khoản vốn tài chính, dự trữ nợ phải thu khó đòi, dự trữ bảo hành thành phầm, thành phầm & hàng hóa, khu công trình xây dựng xây lắp và dự trữ rủi ro không mong muốn nghề nghiệp của doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp phục vụ dịch vụ truy thuế kiểm toán độc lập.

2.20. Các khoản ngân sách trích trước theo kỳ hạn, theo chu kỳ luân hồi mà đến hết kỳ hạn, hết chu kỳ luân hồi chưa chi hoặc chi hông hết.

Các khoản trích trước gồm có: trích trước về sửa chữa thay thế lớn tài sản cố định và thắt chặt theo chu kỳ luân hồi, những khoản trích trước riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí đã tính lệch giá nhưng còn tiếp tục phải thực thi trách nhiệm và trách nhiệm theo hợp đồng (kể cả trường hợp doanh nghiệp có hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản, hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại dịch vụ trong nhiều năm nhưng có thu tiền trước của người tiêu dùng và đã tính toàn bộ vào lệch giá của năm thu tiền) và những khoản trích trước khác.

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đã ghi nhận lệch giá tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng chưa phát sinh khá đầy đủ ngân sách thì được trích trước những khoản ngân sách theo quy định vào ngân sách được trừ tương ứng với lệch giá đã ghi nhận khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi kết thúc hợp đồng, doanh nghiệp phải tính toán xác lập đúng chuẩn số ngân sách thực tiễn vị trí căn cứ những hóa đơn, chứng từ hợp pháp thực tiễn đã phát sinh để kiểm soát và điều chỉnh tăng nguồn lực vốn (trường hợp ngân sách thực tiễn phát sinh to nhiều hơn số đã trích trước) hoặc giảm ngân sách (trường hợp ngân sách thực tiễn phát sinh nhỏ hơn số đã trích trước) vào kỳ tính thuế kết thúc hợp đồng.

Đối với những tài sản cố định và thắt chặt việc sửa chữa thay thế có tính chu kỳ luân hồi thì doanh nghiệp được trích trước ngân sách sửa chữa thay thế theo dự trù vào ngân sách thường niên. Nếu số thực chi sửa chữa thay thế to nhiều hơn số tích theo dự trù thì doanh nghiệp được xem thêm vào ngân sách được trừ số chênh lệch này.

2.21. Phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ, gồm có: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi tương hỗ tiếp thị, chi tương hỗ ngân sách; chi cho, biếu, tặng thành phầm & hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng.

Tổng số chi được trừ hông gồm có những khoản chi khống chế quy định tại điểm này; riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí thương mại, tổng số chi được trừ hông gồm có mức giá mua của thành phầm & hàng hóa đẩy ra. Đối với thành phầm & hàng hóa nhập khẩu thì giá mua của thành phầm & hàng hóa đẩy ra gồm có thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (nếu có). Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại đặc trưng như xổ số kiến thiết, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược, casino thì tổng ngân sách được trừ hông gồm có ngân sách trả thưởng.

Các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới bị khống chế nêu trên hông gồm có:

– Khoản hoa hồng bảo hiểm theo quy định của pháp lý về marketing thương mại bảo hiểm; hoa hồng trả cho những đại lý bán thành phầm hóa, dịch vụ giá chuẩn.

– Khoản hoa hồng trả cho nhà phân phối của những doanh nghiệp bán thành phầm đa cấp. Đối với tổ chức triển khai nhận được khoản hoa hồng thì phải kê khai tính vào thu nhập chịu thuế, riêng với thành viên nhận được hoa hồng thì phải khấu trừ thuế thu nhập thành viên trước lúc chi trả thu nhập.

– Các khoản chi phát sinh trong nước hoặc ngoài nước (nếu có) như: Chi tiêu nghiên cứu và phân tích thị trường: thăm dò, khảo sát, phỏng vấn, tích lũy, phân tích và nhìn nhận thông tin; ngân sách tăng trưởng và tương hỗ nghiên cứu và phân tích thị trường; ngân sách thuê tư vấn thực thi việc làm nghiên cứu và phân tích, tăng trưởng và tương hỗ nghiên cứu và phân tích thị trường; Chi tiêu trưng bày, trình làng thành phầm và tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại: ngân sách mở phòng hoặc quầy bán hàng trưng bày, trình làng thành phầm; ngân sách thuê hông gian để trưng bày, trình làng thành phầm; ngân sách vật tư, công cụ tương hỗ trưng bày, trình làng thành phầm; ngân sách vận chuyển thành phầm trưng bày, trình làng.

2.22. Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do nhìn nhận lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ thời gian cuối kỳ tính thuế gồm có chênh lệch tỷ giá hối đoái do nhìn nhận lại số dư thời gian ở thời gian cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, những số tiền nợ phải thu có gốc ngoại tệ (trừ lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do nhìn nhận lại những số tiền nợ phải trả có gốc ngoại tệ thời gian cuối kỳ tính thuế).

Trong quy trình góp vốn đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định và thắt chặt của doanh nghiệp mới xây dựng, chưa thành lập và sinh hoạt giải trí, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi thanh toán những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ để thực thi góp vốn đầu tư xây dựng và chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi nhìn nhận lại những số tiền nợ phải trả có gốc ngoại tệ thời gian ở thời gian cuối năm tài chính được phản ánh lũy kế, riêng không liên quan gì đến nhau trên Bảng cân đối kế toán. Khi tài sản cố định và thắt chặt hoàn thành xong góp vốn đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng thì chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong quy trình góp vốn đầu tư xây dựng (sau khoản thời hạn bù trừ số chênh lệch tăng và chênh lệch giảm) được phân loại dần vào lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính hoặc ngân sách tài chính, thời hạn phân loại hông quá 5 năm Tính từ lúc lúc khu công trình xây dựng đưa vào hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Trong quy trình sản xuất, marketing thương mại, kể cả việc góp vốn đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định và thắt chặt của doanh nghiệp đang hoạt động và sinh hoạt giải trí, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ những thanh toán giao dịch thanh toán bằng ngoại tệ của những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ sẽ tiến hành hạch toán vào lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính hoặc ngân sách tài chính trong năm tài chính.

Đối với số tiền nợ phải thu và khoản cho vay vốn ngân hàng có gốc ngoại tệ phát sinh trong kỳ, chênh lệch tỷ giá hối đoái được xem vào ngân sách được trừ là khoản chênh lệch giữa tỷ giá tại thời gian phát sinh tịch thu nợ hoặc tịch thu khoản cho vay vốn ngân hàng với tỷ giá tại thời gian ghi nhận số tiền nợ phải thu hoặc khoản cho vay vốn ngân hàng ban sơ.

2.23. Chi tài trợ cho giáo dục hông đúng đối tượng người dùng quy định tại tiết a điểm này hoặc hông có hồ sơ xác lập khoản tài trợ nêu tại tiết b sau này:

a) Tài trợ cho giáo dục gồm: tài trợ cho những trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp lý về giáo dục mà khoản tài trợ này hông phải là để góp vốn, mua Cp trong những trường học; Tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường học; Tài trợ cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí thường xuyên của trường; Tài trợ học bổng cho học viên, sinh viên thuộc những cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục ĐH được quy định tại Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy (tài trợ trực tiếp cho học viên, sinh viên hoặc trải qua những cơ sở giáo dục, trải qua những cty, tổ chức triển khai có hiệu suất cao lôi kéo tài trợ theo quy định của pháp lý); Tài trợ cho những cuộc thi về những môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng người dùng tham gia tham gia cuộc thi là người học; tài trợ để xây dựng những Quỹ khuyến học giáo dục theo quy định của pháp lý về giáo dục đào tạo và giảng dạy.

b) Hồ sơ xác lập khoản tài trợ cho giáo dục gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện thay mặt thay mặt cơ sở marketing thương mại là nhà tài trợ, đại diện thay mặt thay mặt của cơ sở giáo dục hợp pháp là cty nhận tài trợ, học viên, sinh viên (hoặc cơ quan, tổ chức triển khai có hiệu suất cao lôi kéo tài trợ) nhận tài trợ (theo mẫu số 03/TNDN phát hành kèm theo Thông tư này); kèm theo hóa đơn, chứng từ mua thành phầm & hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

2.24. Chi tài trợ cho y tế hông đúng đối tượng người dùng quy định tại tiết a điểm này hoặc hông có hồ sơ xác lập khoản tài trợ nêu tại tiết b sau này:

a) Tài trợ cho y tế gồm: tài trợ cho những cơ sở y tế được xây dựng theo quy định pháp lý về y tế mà khoản tài trợ này hông phải là để góp vốn, mua Cp trong những bệnh viện, TT y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí thường xuyên của bệnh viện, TT y tế; chi tài trợ bằng tiền cho những người dân bị bệnh trải qua một cơ quan, tổ chức triển khai có hiệu suất cao lôi kéo tài trợ theo quy định của pháp lý.

b) Hồ sơ xác lập khoản tài trợ cho y tế gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện thay mặt thay mặt doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện thay mặt thay mặt của cty nhận tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức triển khai có hiệu suất cao lôi kéo tài trợ) theo mẫu số 04/TNDN phát hành kèm theo Thông tư này kèm theo hóa đơn, chứng từ mua thành phầm & hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

2.25. Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai hông đúng đối tượng người dùng quy định tại tiết a điểm này hoặc hông có hồ sơ xác lập khoản tài trợ nêu tại tiết b sau này:

a) Tài trợ cho khắc phục hậu quả thiên tai gồm: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để khắc phục hậu quả thiên tai trực tiếp cho tổ chức triển khai được xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp lý; thành viên bị thiệt hại do thiên tai trải qua một cơ quan, tổ chức triển khai có hiệu suất cao lôi kéo tài trợ theo quy định của pháp lý.

b) Hồ sơ xác lập khoản tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện thay mặt thay mặt doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai bị thiệt hại do thiên tai (hoặc cơ quan, tổ chức triển khai có hiệu suất cao lôi kéo tài trợ) là cty nhận tài trợ (theo mẫu số 05/TNDN phát hành kèm theo Thông tư này) kèm theo hóa đơn, chứng từ mua thành phầm & hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

2.26. Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho những người dân nghèo hông đúng đối tượng người dùng quy định tại tiết a điểm này; chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho những người dân nghèo, chi tài trợ làm nhà đại đoàn kết theo quy định của pháp lý hông có hồ sơ xác lập khoản tài trợ nêu tại tiết b sau này:

a) Đối tượng nhận tài trợ là hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng nhà nước. Hình thức tài trợ: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để xây nhà ở tình nghĩa cho hộ nghèo bằng phương pháp trực tiếp hoặc trải qua một cơ quan, tổ chức triển khai có hiệu suất cao lôi kéo tài trợ theo quy định của pháp lý.

b) Hồ sơ xác lập khoản tài trợ làm nhà tình nghĩa cho những người dân nghèo, làm nhà đại đoàn kết gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện thay mặt thay mặt doanh nghiệp là nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức triển khai có hiệu suất cao lôi kéo tài trợ) là bên nhận tài trợ (theo mẫu số 06/TNDN phát hành kèm theo Thông tư này); văn bản xác nhận hộ nghèo của cơ quan ban ngành thường trực địa phương (riêng với tài trợ làm nhà tình nghĩa cho những người dân nghèo); hóa đơn, chứng từ mua thành phầm & hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

2.27. Chi tài trợ nghiên cứu và phân tích khoa học hông đúng quy định; chi tài trợ hông theo chương trình của Nhà nước dành riêng cho những địa phương thuộc địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả.

Chi tài trợ theo chương trình của Nhà nước là chương trình được nhà nước quy định thực thi ở những địa phương thuộc địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả.

Hồ sơ xác lập khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành riêng cho những địa phương thuộc địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện thay mặt thay mặt doanh nghiệp là nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức triển khai có hiệu suất cao lôi kéo tài trợ) là bên nhận tài trợ (theo mẫu số 07/TNDN phát hành kèm theo Thông tư này); hóa đơn, chứng từ mua thành phầm & hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Các quy định về nghiên cứu và phân tích khoa học và thủ tục, hồ sơ tài trợ cho nghiên cứu và phân tích khoa học thực thi theo quy định tại Luật khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển và những văn bản quy phạm pháp lý hướng dẫn có tương quan.

2.28. Phần ngân sách quản trị và vận hành marketing thương mại do công ty ở quốc tế phân loại cho cơ sở thường trú tại Việt Nam vượt mức ngân sách tính theo công thức sau:

Các khoản ngân sách quản trị và vận hành marketing thương mại của công ty quốc tế phân loại cho cơ sở thường trú tại Việt Nam chỉ được xem từ khi cơ sở thường trú tại Việt Nam được xây dựng.

Căn cứ để xác lập ngân sách và lệch giá của công ty ở quốc tế là văn bản báo cáo giải trình tài chính của công ty ở quốc tế đã được truy thuế kiểm toán bởi một công ty truy thuế kiểm toán độc lập trong số đó thể hiện rõ lệch giá của công ty ở quốc tế, ngân sách quản trị và vận hành của công ty ở quốc tế, phần ngân sách quản trị và vận hành công ty ở quốc tế phân loại cho cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Cơ sở thường trú của công ty ở quốc tế tại Việt Nam chưa thực thi chính sách kế toán, hóa đơn, chứng từ; chưa thực thi nộp thuế theo phương pháp kê khai thì hông được xem vào ngân sách hợp lý khoản ngân sách quản trị và vận hành marketing thương mại do công ty ở quốc tế phân loại.

2.29. Các khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí góp vốn đầu tư khác; Các khoản chi đã được chi từ quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp; Chi tiêu mua thẻ hội viên sân gôn, ngân sách chơi gôn.

2.30. Phần ngân sách tương quan đến việc thuê quản trị và vận hành riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trò chơi điện tử có thưởng, marketing thương mại casino vượt quá 4% lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trò chơi điện tử có thưởng, marketing thương mại casino.

2.31. Các khoản chi hông tương ứng với lệch giá tính thuế, trừ những khoản chi sau:

– Các khoản thực chi cho hoạt động và sinh hoạt giải trí phòng, chống HIV/AIDS tại nơi thao tác của doanh nghiệp, gồm có: Chi tiêu đào tạo và giảng dạy cán bộ phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp, ngân sách tổ chức triển khai truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho những người dân lao động của doanh nghiệp, phí thực thi tư vấn, khám và xét nghiệm HIV, ngân sách tương hỗ người nhiễm HIV là người lao động của doanh nghiệp.

– Khoản thực chi để thực thi trách nhiệm giáo dục quốc phòng và bảo mật thông tin an ninh, huấn luyện, hoạt động và sinh hoạt giải trí của lực lượng dân quân tự vệ và phục vụ những trách nhiệm quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh khác theo quy định của pháp lý.

– Khoản thực chi để tương hỗ cho tổ chức triển khai Đảng, tổ chức triển khai chính trị xã hội trong doanh nghiệp.

– Các khoản chi khác mang tính chất chất chất đặc trưng, thích hợp theo từng ngành nghề, nghành theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2.32. Chi về góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong quy trình góp vốn đầu tư để hình thành tài sản cố định và thắt chặt.

Khi khởi đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại, doanh nghiệp chưa phát sinh lệch giá nhưng có phát sinh những khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của doanh nghiệp (hông phải là những khoản chi góp vốn đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định và thắt chặt) mà những khoản chi này phục vụ những Đk theo quy định thì khoản chi này được xem vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế.

Trường hợp trong quy trình góp vốn đầu tư, doanh nghiệp có phát sinh khoản chi trả tiền vay thì khoản chi này được xem vào giá trị góp vốn đầu tư. Trường hợp trong quy trình góp vốn đầu tư, doanh nghiệp phát sinh cả khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi thì được bù trừ giữa khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi, sau khoản thời hạn bù trừ phần chênh lệch còn sót lại ghi hạ thấp giá trị góp vốn đầu tư.

2.33. Chi ủng hộ địa phương; chi ủng hộ những đoàn thể, tổ chức triển khai xã hội; chi từ thiện (trừ khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa cho những người dân nghèo, làm nhà đại đoàn kết; tài trợ cho nghiên cứu và phân tích khoa học, tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành riêng cho những địa phương thuộc địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả nêu tại điểm 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27 Khoản 2 Điều này).

2.34. Khoản chi tương quan trực tiếp đến việc phát hành Cp (trừ Cp thuộc loại nợ phải trả) và cổ tức của Cp (trừ cổ tức của Cp thuộc loại nợ phải trả), mua và bán Cp quỹ và những khoản chi khác tương quan trực tiếp đến việc tăng, giảm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

2.35. Các khoản chi của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại bảo hiểm, marketing thương mại xổ số kiến thiết, marketing thương mại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán và một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại đặc trưng khác hông thực thi đúng theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính gồm có: vi vi phạm giao thông vận tải lối đi bộ, vi phạm chính sách Đk marketing thương mại, vi phạm chính sách kế toán thống kê, vi phạm pháp lý về thuế gồm có cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và những khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp lý.

2.37. Thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế; thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào của tài sản cố định và thắt chặt là xe hơi từ 9 chỗ ngồi trở xuống vượt mức quy định được khấu trừ theo quy định tại những văn bản pháp lý về thuế giá trị ngày càng tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp trừ trường hợp doanh nghiệp nộp thay thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu quốc tế mà theo thỏa thuận hợp tác tại hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ quốc tế, lệch giá nhà thầu, nhà thầu phụ quốc tế nhận được hông gồm có thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập thành viên trừ trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động quy định tiền lương, tiền công trả cho những người dân lao động hông gồm có thuế thu nhập thành viên.

Điều 7. Thu nhập khác

Thu nhập khác là những khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này hông thuộc những ngành nghề, nghành marketing thương mại ghi trong Đk marketing thương mại của doanh nghiệp. Thu nhập khác gồm có những khoản thu nhập sau:

1. Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn, chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán theo phía dẫn tại Chương IV Thông tư này.

2. Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản theo phía dẫn tại Chương V Thông tư này.

3. Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư; chuyển nhượng ủy quyền quyền tham gia dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư; chuyển nhượng ủy quyền quyền thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên theo quy định của pháp lý.

4. Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản gồm có cả tiền thu về bản quyền dưới mọi hình thức trả cho quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập về quyền sở hữu trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển theo quy định của pháp lý.

Thu nhập từ tiền bản quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển được xác lập bằng tổng số tiền thu được trừ (-) giá vốn hoặc ngân sách tạo ra quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ tiên tiến và phát triển được chuyển giao, trừ (-) ngân sách duy trì, tăng cấp, tăng trưởng quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ tiên tiến và phát triển được chuyển giao và những khoản chi được trừ khác.

5. Thu nhập từ cho thuê tài sản dưới mọi hình thức.

Thu nhập từ cho thuê tài sản được xác lập bằng lệch giá từ hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản trừ (-) những khoản chi: ngân sách khấu hao, trùng tu, sửa chữa thay thế, bảo dưỡng tài sản, ngân sách thuê tài sản khiến cho thuê lại (nếu có) và những chi được trừ khác có tương quan đến việc cho thuê tài sản.

6. Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền tài sản, thanh lý tài sản (trừ bất động sản), nhiều chủng loại sách vở có mức giá khác.

Khoản thu nhập này được xác lập bằng (=) lệch giá thu được từ việc chuyển nhượng ủy quyền tài sản, thanh lý tài sản trừ (-) giá trị còn sót lại của tài sản chuyển nhượng ủy quyền, thanh lý tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền, thanh lý và những khoản ngân sách được trừ tương quan đến việc chuyển nhượng ủy quyền, thanh lý tài sản.

7. Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn ngân hàng vốn gồm có cả tiền lãi trả chậm, lãi trả góp, phí bảo lãnh tín dụng thanh toán và những khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn ngân hàng vốn.

– Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn ngân hàng vốn phát sinh cao hơn thế nữa những khoản chi trả lãi tiền vay theo quy định, sau khoản thời hạn bù trừ, phần chênh lệch còn sót lại tính vào thu nhập khác khi xác lập thu nhập chịu thuế.

– Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn ngân hàng vốn phát sinh thấp hơn những khoản chi trả lãi tiền vay theo quy định, sau khoản thời hạn bù trừ, phần chênh lệch còn sót lại giảm trừ vào thu nhập sản xuất marketing thương mại chính khi xác lập thu nhập chịu thuế.

8. Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí bán ngoại tệ: bằng tổng số tiền thu từ bán ngoại tệ trừ (-) tổng giá mua của số lượng ngoại tệ đẩy ra.

9. Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá, được xác lập rõ ràng như sau:

Trong năm tính thuế doanh nghiệp có chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do nhìn nhận lại những số tiền nợ phải trả có gốc ngoại tệ thời gian ở thời gian cuối năm tài chính, thì:

– Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ tương quan trực tiếp đến lệch giá, ngân sách của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại chính của doanh nghiệp được xem vào ngân sách hoặc thu nhập của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại chính của doanh nghiệp. Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ hông tương quan trực tiếp đến lệch giá, ngân sách của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại chính của doanh nghiệp, nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá tính vào ngân sách sản xuất marketing thương mại chính, nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá tính vào thu nhập khác.

– Lãi chênh lệch tỷ giá do nhìn nhận lại những số tiền nợ phải trả bằng ngoại tệ thời gian ở thời gian cuối năm tài chính được bù trừ với lỗ chênh lệch tỷ giá do nhìn nhận lại những số tiền nợ phải trả bằng ngoại tệ thời gian ở thời gian cuối năm tài chính. Sau khi bù trừ lãi hoặc lỗ chênh lệch tỷ giá tương quan trực tiếp đến lệch giá, ngân sách của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại chính của doanh nghiệp được xem vào thu nhập hoặc ngân sách của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại chính của doanh nghiệp. Lãi hoặc lỗ chênh lệch tỷ giá hông tương quan trực tiếp đến lệch giá, ngân sách của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại chính của doanh nghiệp được xem vào thu nhập khác hoặc ngân sách sản xuất marketing thương mại chính khi xác lập thu nhập chịu thuế.

Đối với số tiền nợ phải thu và khoản cho vay vốn ngân hàng có gốc ngoại tệ phát sinh trong kỳ, chênh lệch tỷ giá hối đoái được xem vào ngân sách được trừ hoặc thu nhập là khoản chênh lệch giữa tỷ giá tại thời gian phát sinh tịch thu nợ hoặc tịch thu khoản cho vay vốn ngân hàng với tỷ giá tại thời gian ghi nhận số tiền nợ phải thu hoặc khoản cho vay vốn ngân hàng ban sơ.

Các khoản chênh lệch tỷ giá nêu trên hông gồm có chênh lệch tỷ giá hối đoái do nhìn nhận lại số dư thời gian ở thời gian cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, những số tiền nợ phải thu có gốc ngoại tệ.

10. Khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được.

11. Khoản nợ phải trả hông xác lập được chủ nợ.

12. Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của trong năm trước đó bị bỏ sót phát hiện ra.

13. Trường hợp doanh nghiệp có khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác chiến lược vi phạm hợp đồng hoặc những khoản thưởng do thực thi tốt cam kết theo hợp đồng phát sinh cao hơn thế nữa khoản chi tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng (những khoản phạt này hông thuộc những khoản tiền phạt về vi phạm hành chính theo quy định của pháp lý về xử lý vi phạm hành chính), sau khoản thời hạn bù trừ, phần chênh lệch còn sót lại tính vào thu nhập khác.

Trường hợp doanh nghiệp có khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác chiến lược vi phạm hợp đồng hoặc những khoản thưởng do thực thi tốt cam kết theo hợp đồng phát sinh thấp hơn khoản chi tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng (những khoản phạt này hông thuộc những khoản tiền phạt về vi phạm hành chính theo quy định của pháp lý về xử lý vi phạm hành chính), sau khoản thời hạn bù trừ, phần chênh lệch còn sót lại tính giảm trừ vào thu nhập khác. Trường hợp cty trong năm hông phát sinh thu nhập khác thì được giảm trừ vào thu nhập hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại.

Các khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường nêu trên hông gồm có những khoản tiền phạt, tiền bồi thường được ghi hạ thấp giá trị khu công trình xây dựng trong quy trình góp vốn đầu tư.

14. Chênh lệch do nhìn nhận lại tài sản theo quy định của pháp lý để góp vốn, để điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi quy mô doanh nghiệp, được xác lập rõ ràng như sau:

a) Chênh lệch tăng hoặc giảm do nhìn nhận lại tài sản là phần chênh lệch giữa giá trị nhìn nhận lại với giá trị còn sót lại của tài sản ghi trên sổ sách kế toán và tính một lần vào thu nhập khác (riêng với chênh lệch tăng) hoặc giảm trừ thu nhập khác (riêng với chênh lệch giảm) trong kỳ tính thuế khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại doanh nghiệp có tài năng sản nhìn nhận lại.

b) Chênh lệch tăng hoặc giảm do nhìn nhận lại giá trị quyền sử dụng đất để: góp, vốn (mà doanh nghiệp nhận giá trị quyền sử dụng đất được phân loại dần giá trị đất vào ngân sách được trừ), điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi quy mô doanh nghiệp, góp vốn vào những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng nhà, hạ tầng để bán tính một lần vào thu nhập khác (riêng với chênh lệch tăng) hoặc giảm trừ thu nhập khác (riêng với chênh lệch giảm) trong kỳ tính thuế khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại doanh nghiệp có quyền sử dụng đất nhìn nhận lại.

Riêng chênh lệch tăng do nhìn nhận lại giá trị quyền sử dụng đất góp vốn vào doanh nghiệp để hình thành tài sản cố định và thắt chặt thực thi sản xuất marketing thương mại mà doanh nghiệp nhận giá trị quyền sử dụng đất hông được trích khấu hao và hông được phân loại dần giá trị đất vào ngân sách được trừ thì phần chênh lệch này được xem dần vào thu nhập khác của doanh nghiệp có quyền sử dụng đất nhìn nhận lại trong thời hạn tối đa hông quá 10 năm bắt nguồn từ thời điểm năm giá trị quyền sử dụng đất được đem góp vốn. Doanh nghiệp phải có thông tin số năm doanh nghiệp phân loại vào thu nhập khác khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm khởi đầu kê khai khoản thu nhập này (năm có nhìn nhận lại giá trị quyền sử dụng đất đem góp vốn).

Trường hợp sau khoản thời hạn góp vốn, doanh nghiệp tiếp tục thực thi chuyển nhượng ủy quyền vốn góp bằng giá trị quyền sử dụng đất (gồm có cả trường hợp chuyển nhượng ủy quyền vốn góp trước thời hạn 10 năm) thì thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền vốn góp bằng giá trị quyền sử dụng đất phải tính và kê khai nộp thuế theo thu nhập chuyển nhượng ủy quyền bất động sản.

Chênh lệch do nhìn nhận lại giá trị quyền sử dụng đất gồm có: Đối với quyền sử dụng đất lâu dài là chênh lệch giữa giá trị nhìn nhận lại và giá trị của quyền sử dụng đất ghi trên sổ sách kế toán; Đối với quyền sử dụng đất có thời hạn là chênh lệch giữa giá trị nhìn nhận lại và giá trị còn sót lại chưa phân loại của quyền sử dụng đất.

c) Doanh nghiệp nhận tài sản góp vốn, nhận tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi quy mô doanh nghiệp được trích khấu hao hoặc phân loại dần vào ngân sách theo giá nhìn nhận lại (trừ trường hợp giá trị quyền sử dụng đất hông được trích khấu hao hoặc phân loại vào ngân sách theo quy định).

15. Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ những nguồn tài trợ; thu nhập nhận được từ những khoản tương hỗ tiếp thị, tương hỗ ngân sách, chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và những khoản tương hỗ khác. Các khoản thu nhập nhận được bằng hiện vật thì giá trị của hiện vật được xác lập bằng giá trị của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ tương tự tại thời gian nhận.

16. Các khoản tiền, tài sản, quyền lợi vật chất khác doanh nghiệp nhận được từ những tổ chức triển khai, thành viên theo thỏa thuận hợp tác, hợp đồng phù phù thích hợp với pháp lý dân sự do doanh nghiệp chuyển giao lại vị trí đất cũ để di tán cơ sở sản xuất marketing thương mại sau khoản thời hạn trừ những khoản ngân sách tương quan như ngân sách di tán (ngân sách vận chuyển, lắp ráp), giá trị còn sót lại của tài sản cố định và thắt chặt và những ngân sách khác (nếu có).

Riêng những khoản tiền, tài sản, quyền lợi vật chất doanh nghiệp nhận được theo chủ trương của Nhà nước, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để di tán cơ sở sản xuất thì thực thi quản trị và vận hành, sử dụng theo quy định của pháp lý có tương quan.

17. Các khoản trích trước vào ngân sách nhưng hông sử dụng hoặc sử dụng hông hết theo kỳ hạn trích lập mà doanh nghiệp hông hạch toán kiểm soát và điều chỉnh giảm ngân sách; khoản hoàn nhập dự trữ bảo hành khu công trình xây dựng xây dựng.

18. Các khoản thu nhập tương quan đến việc tiêu thụ thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ hông tính trong lệch giá như: thưởng giải phóng tàu nhanh, tiền thưởng phục vụ trong ngành ăn uống, khách sạn sau khoản thời hạn đã trừ những khoản ngân sách để tạo ra khoản thu nhập đó.

19. Thu nhập về tiêu thụ phế liệu, phế phẩm sau khoản thời hạn đã trừ ngân sách tịch thu và ngân sách tiêu thụ, được xác lập rõ ràng như sau:

– Trường hợp doanh nghiệp phát sinh khoản thu nhập từ bán phế liệu, phế phẩm được tạo ra trong quy trình sản xuất của những thành phầm đang rất được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì khoản thu nhập này được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp phát sinh khoản thu nhập từ bán phế liệu, phế phẩm được tạo ra trong quy trình sản xuất của những thành phầm hông được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì khoản thu nhập này được xem vào thu nhập khác.

20. Khoản tiền hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của thành phầm & hàng hóa đã thực xuất khẩu, thực nhập khẩu phát sinh ngay trong năm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì được xem giảm trừ ngân sách trong năm quyết toán đó. Trường hợp khoản tiền hoàn thuế xuất, nhập khẩu của thành phầm & hàng hóa đã thực xuất khẩu, thực nhập khẩu phát sinh của trong năm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trước thì tính vào thu nhập khác của năm quyết toán phát sinh khoản thu nhập. Khoản thu nhập này tương quan trực tiếp đến nghành sản xuất marketing thương mại đang rất được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì khoản thu nhập này được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Khoản thu nhập này hông tương quan trực tiếp nghành sản xuất marketing thương mại được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì khoản thu nhập này được xem vào thu nhập khác.

21. Các khoản thu nhập từ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt góp vốn Cp, link kinh doanh, link kinh tế tài chính trong nước được chia từ thu nhập trước lúc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

22. Thu nhập nhận được từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ ở quốc tế.

– Doanh nghiệp Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế có thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại tại quốc tế, thực thi kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt nam, kể cả trường hợp doanh nghiệp đang rất được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập theo quy định của nước doanh nghiệp góp vốn đầu tư. Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp để tính và kê khai thuế riêng với những khoản thu nhập từ quốc tế là 22% (từ thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trong năm này là 20%), hông vận dụng mức thuế suất ưu đãi (nếu có) mà doanh nghiệp Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế đang rất được hưởng theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Cơ quan thuế có quyền ấn định thu nhập chịu thuế từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại tại quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế riêng với những trường hợp vi phạm quy định về kê khai, nộp thuế.

– Trường hợp khoản thu nhập từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại quốc tế đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc một loại thuế có thực ra tương tự như thuế thu nhập doanh nghiệp) ở quốc tế, khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế được trừ số thuế đã nộp ở quốc tế hoặc đã được đối tác chiến lược nước tiếp nhận góp vốn đầu tư trả thay (kể cả thuế riêng với tiền lãi Cp), nhưng số thuế được trừ hông vượt quá số thuế thu nhập tính theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam. Số thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế được miễn, giảm riêng với phần lợi nhuận được hưởng từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư ở quốc tế theo luật pháp của nước doanh nghiệp góp vốn đầu tư cũng khá được trừ khi xác lập số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam.

Hồ sơ đính kèm khi kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế riêng với khoản thu nhập từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại quốc tế gồm có:

+ Văn bản của doanh nghiệp về việc phân loại lợi nhuận của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại quốc tế.

+ Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán độc lập xác nhận.

+ Tờ khai thuế thu nhập của doanh nghiệp thuộc dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại quốc tế (bản sao có xác nhận của đại diện thay mặt thay mặt có thẩm quyền của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại quốc tế);

+ Biên bản quyết toán thuế riêng với doanh nghiệp (nếu có);

+ Xác nhận số thuế đã nộp tại quốc tế hoặc chứng từ chứng tỏ số thuế đã nộp ở quốc tế.

– Trường hợp dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại quốc tế chưa phát sinh thu nhập chịu thuế (hoặc đang phát sinh lỗ), khi kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thường niên, doanh nghiệp Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế chỉ phải nộp Báo cáo tài chính có xác nhận của cơ quan truy thuế kiểm toán độc lập hoặc của cơ quan có thẩm quyền của nước doanh nghiệp góp vốn đầu tư và Tờ khai thuế thu nhập của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại quốc tế (nộp 1 bản sao có xác nhận của đại diện thay mặt thay mặt có thẩm quyền của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại quốc tế và có đóng dấu của doanh nghiệp). Số lỗ phát sinh từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư ở quốc tế hông được trừ vào số thu nhập phát sinh của doanh nghiệp trong nước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Khoản thu nhập từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại quốc tế được kê khai vào quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tiếp theo năm tài chính phát sinh khoản thu nhập tại quốc tế hoặc kê khai vào quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tài chính cùng với năm phát sinh khoản thu nhập tại quốc tế nếu doanh nghiệp có đủ cơ sở và chứng từ xác lập được số thu nhập và số thuế thu nhập đã nộp của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại quốc tế.

Đối với khoản thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại nước đã ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế kê khai và nộp thuế theo quy định tại Hiệp định.

23. Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp lý.

Điều 8. Thu nhập được miễn thuế

1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; Thu nhập của hợp tác xã hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực thi ở địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả hoặc địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả; Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở địa phận kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả; Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí đánh bắt cá món ăn thủy hải sản.

a) Thu nhập từ trồng trọt (gồm có cả thành phầm rừng trồng), chăn nuôi, nuôi trồng thủy món ăn thủy hải sản của hợp tác xã và của doanh nghiệp được miễn thuế quy định tại khoản này là thu nhập từ thành phầm do doanh nghiệp, hợp tác xã tự trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, đánh bắt cá, chưa chế trở thành những thành phầm khác hoặc chỉ qua sơ chế (hông gồm có trường hợp hợp tác xã, doanh nghiệp có tóm gọn về thành phầm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy món ăn thủy hải sản). Sản phẩm sơ chế được hướng dẫn tại những văn bản pháp lý về thuế giá trị ngày càng tăng.

Doanh nghiệp, hợp tác xã phải hạch toán riêng thu nhập thuộc diện miễn thuế quy định tại khoản này. Trường hợp hông hạch toán riêng được thì thu nhập miễn thuế từ hoạt động và sinh hoạt giải trí trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy món ăn thủy hải sản được phân loại theo tỷ suất ngân sách sản xuất của khâu trồng trọt, khai thác, sơ chế thành phầm thường thì trong tổng ngân sách của toàn hợp tác xã, doanh nghiệp (gồm có cả ngân sách quản trị và vận hành, ngân sách bán thành phầm) trong kỳ tính thuế.

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã trồng cao su đặc được miễn thuế riêng với thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí trồng trọt, khai thác mủ tươi. Trường hợp hông hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí trồng trọt, khai thác mủ tươi thì thu nhập miễn thuế được phân loại theo tỷ suất ngân sách trồng trọt, khai thác mủ tươi trong tổng ngân sách của toàn doanh nghiệp, hợp tác xã.

Thu nhập miễn thuế tại Khoản này gồm có cả thu nhập từ thanh lý những thành phầm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản (trừ thanh lý vườn cây cao su đặc), thu nhập từ việc bán phế liệu phế phẩm tương quan đến những thành phầm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của hợp tác xã và của doanh nghiệp được xác lập vị trí căn cứ theo mã ngành kinh tế tài chính cấp 1 của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản quy định tại Hệ thống ngành kinh tế tài chính Việt Nam.

b) Thu nhập của hợp tác xã hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực thi ở địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả hoặc địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả được miễn thuế là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại trên địa phận ưu đãi trừ những khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều 18 Thông tư này.

Hợp tác xã hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp theo quy định tại khoản này và tại điểm f Khoản 3 Điều 19 Thông tư này là hợp tác xã phục vụ tỷ suất về phục vụ thành phầm, dịch vụ cho những thành viên là những thành viên, hộ mái ấm gia đình, pháp nhân có hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp theo quy định của Luật Hợp tác xã và Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Hợp tác xã.

2. Thu nhập từ việc thực thi dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp gồm: thu nhập từ dịch vụ tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng; dịch vụ phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng, vật nuôi; dịch vụ thu hoạch thành phầm nông nghiệp.

3. Thu nhập từ việc thực thi hợp đồng nghiên cứu và phân tích khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển; Thu nhập từ lệch giá cả thành phầm trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm và thu nhập từ lệch giá cả thành phầm làm ra từ công nghệ tiên tiến và phát triển mới lần thứ nhất vận dụng tại Việt Nam. Thời gian miễn thuế tối đa hông quá một (01) năm, Tính từ lúc ngày khởi đầu có lệch giá cả thành phầm theo hợp đồng nghiên cứu và phân tích khoa học và ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển, sản xuất thử nghiệm hoặc sản xuất theo công nghệ tiên tiến và phát triển mới lần thứ nhất vận dụng tại Việt Nam.

a) Thu nhập từ việc thực thi hợp đồng nghiên cứu và phân tích khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển được miễn thuế phải đảm bảo những Đk sau:

– Có ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí nghiên cứu và phân tích khoa học;

– Được cơ quan quản trị và vận hành Nhà nước về khoa học có thẩm quyền xác nhận là hợp đồng nghiên cứu và phân tích khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển.

b) Thu nhập từ lệch giá cả thành phầm làm ra từ công nghệ tiên tiến và phát triển mới lần thứ nhất được vận dụng tại Việt Nam được miễn thuế phải đảm bảo công nghệ tiên tiến và phát triển mới lần thứ nhất vận dụng tại Việt Nam được cơ quan quản trị và vận hành Nhà nước về khoa học có thẩm quyền xác nhận.

4. Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp có số lao động là người khuyết tật, người sau cai nghiện ma túy, người nhiễm HIV trung bình trong năm chiếm từ 30% trở lên trong tổng số lao động trung bình trong năm của doanh nghiệp.

Thu nhập được miễn thuế quy định tại Khoản này hông gồm có thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư này.

Doanh nghiệp thuộc diện được miễn thuế quy định tại Khoản này là doanh nghiệp có số lao động trung bình trong năm tối thiểu từ 20 người trở lên và hông gồm có những doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề tài chính, marketing thương mại bất động sản.

Doanh nghiệp có thu nhập được miễn thuế theo quy định tại Khoản này phải phục vụ đủ những Đk sau:

a) Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người khuyết tật (gồm có cả thương binh, thương bệnh binh) phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về số lao động là người khuyết tật.

b) Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy phải có giấy ghi nhận hoàn thành xong cai nghiện của những cơ sở cai nghiện hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền tương quan.

c) Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nhiễm HIV phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về số lao động là người nhiễm HIV.

5. Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy nghề dành riêng cho những người dân dân tộc bản địa thiểu số, người khuyết tật, trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, đối tượng người dùng tệ nạn xã hội, người đang cai nghiện, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS. Trường hợp cơ sở dạy nghề có cả đối tượng người dùng khác thì phần thu nhập được miễn thuế được xác lập tương ứng với tỷ suất học viên là người dân tộc bản địa thiểu số, người khuyết tật, trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, đối tượng người dùng tệ nạn xã hội, người đang cai nghiện, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS trong tổng số học viên.

Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy nghề được miễn thuế tại Khoản này phải phục vụ đủ những Đk sau:

– Cơ sở dạy nghề được xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của những văn bản hướng dẫn về dạy nghề.

– Có list những học viên là người dân tộc bản địa thiểu số, người khuyết tật, trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, đối tượng người dùng tệ nạn xã hội, người đang cai nghiện, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS.

6. Thu nhập được chia từ hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn, mua Cp, link kinh doanh, link kinh tế tài chính với doanh nghiệp trong nước, sau khoản thời hạn bên nhận góp vốn, phát hành Cp, link kinh doanh, link đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành Cp, bên link kinh doanh, link được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ví dụ 11: Doanh nghiệp B nhận vốn góp của doanh nghiệp A. Thu nhập trước thuế tương ứng với phần vốn góp của doanh nghiệp A trong doanh nghiệp B là 100 triệu đồng.

– Trường hợp 1: Doanh nghiệp B hông được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và doanh nghiệp B đã nộp đủ thuế thu nhập doanh nghiệp gồm có cả khoản thu nhập của doanh nghiệp A nhận được thì thu nhập mà doanh nghiệp A nhận được từ hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn là 78 triệu đồng [(100 triệu – (100 triệu x 22%)], doanh nghiệp A được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với 78 triệu đồng này.

– Trường hợp 2: Doanh nghiệp B được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và doanh nghiệp B đã nộp đủ thuế thu nhập doanh nghiệp gồm có cả khoản thu nhập của doanh nghiệp A nhận được theo số thuế thu nhập được giảm thì thu nhập mà doanh nghiệp A nhận được từ hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn là 89 triệu đồng [100 triệu – (100 triệu x 22% x 50%)], doanh nghiệp A được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với 89 triệu đồng này.

– Trường hợp 3: Doanh nghiệp B được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì thu nhập mà doanh nghiệp A nhận được từ hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn là 100 triệu đồng, doanh nghiệp A được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với 100 triệu đồng này.

7. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục, nghiên cứu và phân tích khoa học, văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, từ thiện, nhân đạo và hoạt động và sinh hoạt giải trí xã hội khác tại Việt Nam.

Trường hợp tổ chức triển khai nhận tài trợ sử dụng hông đúng mục tiêu những khoản tài trợ trên thì tổ chức triển khai nhận tài trợ phải tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần sử dụng sai mục tiêu trong kỳ tính thuế phát sinh việc sử dụng sai mục tiêu.

Tổ chức nhận tài trợ quy định tại Khoản này phải được xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp lý, thực thi đúng quy định của pháp lý về kế toán thống kê.

8. Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền chứng từ giảm phát thải (CERs) lần đầu của doanh nghiệp được cấp giấy giảm phát thải; mỗi lần chuyển nhượng ủy quyền tiếp theo nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền chứng từ giảm phát thải (CERs) được miễn thuế phải đảm bảo khi bán hoặc chuyển nhượng ủy quyền chứng từ giảm phát thải (CERs) phải được cơ quan có thẩm quyền về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xác nhận theo quy định.

9. Thu nhập tương quan đến việc thực thi trách nhiệm Nhà nước giao của Ngân hàng Phát triển Việt Nam từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tín dụng thanh toán góp vốn đầu tư tăng trưởng, tín dụng thanh toán xuất khẩu; Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tín dụng thanh toán cho những người dân nghèo và những đối tượng người dùng chủ trương khác của Ngân hàng chủ trương xã hội; Thu nhập của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản trị và vận hành tài sản của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán Việt Nam; Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thu do thực thi trách nhiệm Nhà nước giao của những quỹ tài chính Nhà nước: Quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tổ chức triển khai Bảo hiểm tiền gửi, Quỹ Bảo hiểm Y tế, Quỹ tương hỗ học nghề, Quỹ tương hỗ việc làm ngoài nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam, Quỹ viễn thông công ích, Quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng địa phương, Quỹ Bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên Việt Nam, Quỹ bảo lãnh tín dụng thanh toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ tương hỗ tăng trưởng Hợp tác xã, Quỹ tương hỗ phụ nữ nghèo, Quỹ bảo lãnh công dân và pháp nhân tại quốc tế, Quỹ tăng trưởng nhà, Quỹ tăng trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ tăng trưởng đất, Quỹ tương hỗ nông dân, Quỹ tương hỗ vốn cho công nhân, lao động nghèo tự tạo việc làm và Quỹ khác của Nhà nước hoạt động và sinh hoạt giải trí hông vì tiềm năng lợi nhuận theo quy định của pháp lý, những quỹ này được xây dựng và có cơ chế chủ trương hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của nhà nước hoặc Thủ tướng nhà nước.

Trường hợp những cty phát sinh những khoản thu nhập khác ngoài những khoản thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thu do thực thi trách nhiệm Nhà nước giao phải tính và nộp thuế theo quy định.

10. Phần thu nhập hông chia:

a) Phần thu nhập hông chia của những cơ sở xã hội hóa trong nghành nghề giáo dục – đào tạo và giảng dạy, y tế và nghành xã hội hóa khác (gồm có cả Văn phòng giám định tư pháp) để lại để góp vốn đầu tư tăng trưởng cơ sở đó theo quy định của pháp lý chuyên ngành về giáo dục – đào tạo và giảng dạy, y tế và nghành xã hội hóa khác. Phần thu nhập hông chia được miễn thuế của những cơ sở xã hội hóa quy định tại khoản này hông gồm có trường hợp cty để lại để góp vốn đầu tư mở rộng những ngành nghề, hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại khác hông thuộc nghành giáo dục – đào tạo và giảng dạy, y tế và nghành xã hội hóa khác.

Cơ sở thực thi xã hội hóa là:

– Các cơ sở ngoài công lập được xây dựng và có đủ Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong những nghành xã hội hóa.

– Các doanh nghiệp được xây dựng để hoạt động và sinh hoạt giải trí trong những nghành xã hội hóa và có đủ Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Các cơ sở sự nghiệp công lập thực thi góp vốn, lôi kéo góp vốn đầu tư, link kinh doanh, link theo quy định của pháp lý xây dựng những cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí trong những nghành xã hội hóa theo quyết định hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ sở xã hội hóa phải phục vụ khuôn khổ quy mô, tiêu chuẩn quy mô, tiêu chuẩn theo khuôn khổ do Thủ tướng nhà nước quy định.

b) Phần thu nhập hông chia của hợp tác xã để lại để hình thành tài sản của hợp tác xã.

c) Trường hợp phần thu nhập hông chia để lại theo quy định tại khoản này mà những cty có chia hoặc chi sai mục tiêu sẽ bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất tại thời gian chia hoặc chi sai mục tiêu và xử phạt vi phạm pháp lý về thuế theo quy định.

11. Thu nhập từ chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển thuộc nghành ưu tiên chuyển giao cho tổ chức triển khai, thành viên ở địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả.

Thủ tục chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển được thực thi theo quy định tại Luật chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển, Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của nhà nước quy định rõ ràng thi hành và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển và những văn bản quy pháp lý hướng dẫn thi hành Luật chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển.

Lĩnh vực ưu tiên chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển là những nghành thuộc khuôn khổ công nghệ tiên tiến và phát triển khuyến khích chuyển giao (phát hành kèm theo Nghị định số 133/2008/NĐ-CP) và những văn bản sửa đổi, tương hỗ update Nghị định này (nếu có).

Điều 9. Xác định lỗ và chuyển lỗ

1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa gồm có những khoản lỗ được kết chuyển từ trong năm trước đó chuyển sang.

2. Doanh nghiệp sau khoản thời hạn quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của trong năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục hông quá 5 năm, Tính từ lúc năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.

Doanh nghiệp trong thời điểm tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của những quý của năm tiếp theo khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm tiếp theo khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

Ví dụ 12: Năm 2013 Doanh Nghiệp A có phát sinh lỗ là 10 tỷ VNĐ, năm năm trước đó Doanh Nghiệp A có phát sinh thu nhập là 12 tỷ VNĐ thì toàn bộ số lỗ phát sinh vào năm trước đó đó là 10 tỷ VNĐ, Doanh Nghiệp A phải chuyển toàn bộ vào thu nhập năm năm trước đó.

Ví dụ 13: Năm 2013 Doanh Nghiệp B có phát sinh lỗ là 20 tỷ VNĐ, năm năm trước đó Doanh Nghiệp B có phát sinh thu nhập là 15 tỷ VNĐ thì:

+ Doanh Nghiệp B phải chuyển toàn bộ số lỗ 15 tỷ VNĐ vào thu nhập năm năm trước đó;

+ Số lỗ còn sót lại 5 tỷ VNĐ, Doanh Nghiệp B phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục theo nguyên tắc chuyển lỗ của năm trước đó đó nêu trên vào trong năm tiếp theo, nhưng tối đa hông quá 5 năm, Tính từ lúc năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.

– Doanh nghiệp có số lỗ Một trong những quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào những quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác lập số lỗ của toàn bộ năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của trong năm tiếp theo năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.

– Doanh nghiệp tự xác lập số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời hạn chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (hông gồm có số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ tiến hành chuyển lỗ toàn bộ và liên tục hông quá 5 năm, Tính từ lúc năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác lập số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác lập thì số lỗ được chuyển xác lập theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục hông quá 5 năm, Tính từ lúc năm tiếp theo năm phát sinh lỗ theo quy định.

Quá thời hạn 5 năm Tính từ lúc năm tiếp theo năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ hông được chuyển vào thu nhập của trong năm tiếp theo.

3. Doanh nghiệp quy đổi quy mô doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực thi quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời gian có quyết định hành động quy đổi quy mô doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền, số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước lúc quy đổi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo dõi rõ ràng theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp sau khoản thời hạn quy đổi, sáp nhập, hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập của trong năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khoản thời hạn quy đổi, sáp nhập, hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục hông quá 5 năm, Tính từ lúc năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.

Điều 10. Trích lập quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp được xây dựng, hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp lý Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế thường niên trước lúc tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tự xác lập mức trích lập Quỹ tăng trưởng khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển theo quy định trước lúc tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Hàng năm nếu doanh nghiệp có trích lập quỹ tăng trưởng khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển thì doanh nghiệp phải lập Báo cáo trích, sử dụng Quỹ tăng trưởng khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển và kê khai mức trích lập, số tiền trích lập vào tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Báo cáo việc sử dụng Quỹ tăng trưởng khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển được nộp cùng tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ngoài việc thực thi trích quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển theo quy định của Điều này còn phải đảm bảo tỷ suất trích quỹ tối thiểu quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ.

2. Trong thời hạn 5 năm, Tính từ lúc lúc trích lập, nếu Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển hông được sử dụng hoặc sử dụng hông hết 70% hoặc sử dụng hông đúng mục tiêu thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà hông sử dụng hoặc sử dụng hông đúng mục tiêu và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

Số tiền sử dụng hông đúng mục tiêu thì sẽ hông được xem vào tổng số tiền sử dụng cho mục tiêu tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển.

– Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp vốn để làm tính số thuế tịch thu là thuế suất vận dụng cho doanh nghiệp trong thời hạn trích lập quỹ.

– Lãi suất tính lãi riêng với số thuế tịch thu tính trên phần quỹ hông sử dụng hết là lãi suất vay trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm (hoặc lãi suất vay tín phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm) vận dụng tại thời gian tịch thu và thời hạn tính lãi là hai năm.

3. Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp chỉ được sử dụng cho góp vốn đầu tư nghiên cứu và phân tích khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp tại Việt Nam. Các khoản chi từ Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển phải có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp lý.

4. Doanh nghiệp hông được xem những khoản đã chi từ Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp vào ngân sách hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại khi xác lập thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế. Trường hợp doanh nghiệp có chi góp vốn đầu tư nghiên cứu và phân tích khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp từ quỹ tăng trưởng khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển mà hông đủ thì phần chênh lệch còn sót lại giữa số thực chi và số đã trích quỹ sẽ tiến hành tính vào ngân sách hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại khi xác lập thu nhập chịu thuế.

5. Doanh nghiệp đang hoạt động và sinh hoạt giải trí mà có sự thay đổi về hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập thì doanh nghiệp mới xây dựng từ việc thay đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập được thừa kế và phụ trách về việc quản trị và vận hành, sử dụng Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp trước lúc quy đổi, hợp nhất, sáp nhập.

Doanh nghiệp nếu có Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển chưa sử dụng hết khi chia, tách thì doanh nghiệp mới xây dựng từ việc chia, tách được thừa kế và phụ trách về việc quản trị và vận hành, sử dụng Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp trước lúc chia, tách. Việc phân loại Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển do doanh nghiệp quyết định hành động và Đk với cơ quan thuế.

6. Trường hợp Nghị định của nhà nước quy định về góp vốn đầu tư và cơ chế tài chính riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển có những nội dung về trích lập Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp quy định khác thì Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ sẽ phát hành Thông tư Liên bộ hướng dẫn tương hỗ update nội dung này đảm bảo phù phù thích hợp với quy định tại những văn bản quy phạm pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định quy định về góp vốn đầu tư và cơ chế tài chính riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển.

Điều 11. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Kể từ thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trước đó, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và những trường hợp được vận dụng thuế suất ưu đãi.

Ví dụ: Doanh nghiệp vận dụng năm tài chính từ thời điểm ngày thứ nhất/04/2013 đến ngày 31/03/năm trước đó. Trường hợp doanh nghiệp đang vận dụng thuế suất phổ thông, hông được hưởng thuế suất ưu đãi thì khi quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp tính và phân loại số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp như sau:

Kể từ thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trong năm này, trường hợp thuộc diện vận dụng thuế suất 22% chuyển sang vận dụng thuế suất 20%.

2. Doanh nghiệp được xây dựng theo quy định của pháp lý Việt Nam (kể cả hợp tác xã, cty sự nghiệp) hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ có tổng lệch giá năm hông quá 20 tỷ VNĐ được vận dụng thuế suất 20%.

Tổng lệch giá năm làm vị trí căn cứ xác lập doanh nghiệp thuộc đối tượng người dùng được vận dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là tổng lệch giá cả thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ của năm trước đó liền kề được xác lập vị trí căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của kỳ tính thuế năm trước đó liền kề theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về quản trị và vận hành thuế.

Ví dụ 14: Công ty A vận dụng kỳ tính thuế theo năm tài chính từ thời điểm ngày thứ nhất tháng bốn năm này đến hết ngày 31 tháng 3 năm tiếp theo, có lệch giá cả thành phầm hóa phục vụ dịch vụ mã [01] và lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính mã [08] trên Phụ lục 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN năm tài chính 2013 (từ thời điểm ngày thứ nhất/04/2013 đến hết ngày 31/3/năm trước đó) hông quá 20 tỷ VNĐ thì từ thời điểm năm tài chính năm trước đó (từ thời điểm ngày thứ nhất/04/năm trước đó đến hết ngày 31/3/năm ngoái) Công ty A được vận dụng thuế suất thuế TNDN năm tài chính năm trước đó là 20%, nếu tổng lệch giá năm tài chính năm trước đó xác lập theo phía dẫn nêu trên mà trên 20 tỷ VNĐ thì năm tài chính năm ngoái (từ thời điểm ngày thứ nhất/04/năm ngoái đến hết ngày 31/3/năm trong năm này) Công ty A vận dụng thuế suất thuế TNDN 22%.

Đối với doanh nghiệp có năm trước đó liền kề hông đủ 12 tháng, tổng lệch giá năm làm vị trí căn cứ xác lập doanh nghiệp thuộc đối tượng người dùng được vận dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là tổng lệch giá cả thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ của năm trước đó liền kề được xác lập vị trí căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của kỳ tính thuế năm trước đó liền kề theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN chia cho số tháng thực tiễn hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại trong năm, nếu lệch giá trung bình của hàng tháng trong năm hông vượt quá 1,67 tỷ VNĐ thì năm tiếp theo doanh nghiệp được vận dụng thuế suất thuế TNDN 20%.

Ví dụ 15: Công ty A vận dụng kỳ tính thuế theo năm dương lịch, năm dương lịch năm trước đó xin tạm nghỉ marketing thương mại 3 tháng, khởi đầu marketing thương mại từ thời điểm ngày thứ nhất/4/năm trước đó đến hết ngày 31/12/năm trước đó, có lệch giá cả thành phầm hóa phục vụ dịch vụ mã số [01] và lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính mã [08] trên phụ lục 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN năm năm trước đó là 18 tỷ VNĐ, lệch giá trung bình tháng năm năm trước đó là 18 tỷ VNĐ chia (:) 9 tháng bằng (=) 2 tỷ VNĐ thì năm năm ngoái Công ty A hông được vận dụng thuế suất thuế TNDN 20%, phải vận dụng thuế suất thuế TNDN 22%, nếu lệch giá trung bình tháng năm năm trước đó hông quá 1,67 tỷ VNĐ thì năm năm ngoái Công ty A vận dụng thuế suất thuế TNDN 20%.

Trường hợp doanh nghiệp mới xây dựng trong năm hông đủ 12 tháng thì trong năm đó doanh nghiệp thực thi kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22% (trừ trường hợp thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế). Kết thúc năm tài chính nếu lệch giá trung bình của hàng tháng trong năm hông vượt quá 1,67 tỷ VNĐ thì doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính theo thuế suất 20% (trừ những khoản thu nhập quy định tại Khoản 3 Điều 18 Thông tư này). Doanh thu được xác lập vị trí căn cứ vào chỉ tiêu tổng lệch giá cả thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ của doanh nghiệp chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về quản trị và vận hành thuế. Doanh thu trung bình của hàng tháng trong năm thứ nhất hông vượt quá 1,67 tỷ VNĐ thì năm tiếp theo doanh nghiệp được vận dụng thuế suất thuế TNDN 20%.

3. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam từ 32% đến 50%. Căn cứ vào vị trí khai thác, Đk khai thác và trữ lượng mỏ doanh nghiệp có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí gửi hồ sơ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư đến Bộ Tài chính để trình Thủ tướng nhà nước quyết định hành động mức thuế suất rõ ràng cho từng dự án công trình bất Động sản, từng cơ sở marketing thương mại.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác những mỏ tài nguyên quý và hiếm (gồm có: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm trừ dầu khí) vận dụng thuế suất 50%; Trường hợp những mỏ tài nguyên quý và hiếm có từ 70% diện tích s quy hoạnh được giao trở lên ở địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả thuộc khuôn khổ địa phận ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp phát hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của nhà nước vận dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 40%.

Chương III

NƠI NỘP THUẾ

Điều 12. Nguyên tắc xác lập

Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (gồm có cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động và sinh hoạt giải trí tại địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác với địa phận nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì số thuế được xem nộp ở nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất.

Việc phân loại số thuế phải nộp quy định tại khoản này hông vận dụng riêng với trường hợp doanh nghiệp có những khu công trình xây dựng, khuôn khổ khu công trình xây dựng hay cơ sở xây dựng hạch toán phụ thuộc.

Điều 13. Xác định số thuế phải nộp

Số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác lập bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ suất ngân sách của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng ngân sách của doanh nghiệp.

Tỷ lệ ngân sách được xác lập bằng tỷ suất ngân sách giữa tổng ngân sách của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng ngân sách của doanh nghiệp. Tỷ lệ ngân sách được xác lập như sau:

Số liệu để xác lập tỷ suất ngân sách được vị trí căn cứ vào số liệu quyết toán thuế thu nhập của doanh nghiệp năm trước đó liền kề năm tính thuế do doanh nghiệp tự xác lập để làm vị trí căn cứ xác lập số thuế phải nộp và được sử dụng để kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho trong năm tiếp theo.

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động và sinh hoạt giải trí có những cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở những địa phương, số liệu để xác lập tỷ suất ngân sách của trụ sở chính và những cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc do doanh nghiệp tự xác lập vị trí căn cứ theo số liệu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và tỷ suất này được sử dụng ổn định từ thời điểm năm 2009 trở đi.

Trường hợp doanh nghiệp mới xây dựng, doanh nghiệp đang hoạt động và sinh hoạt giải trí có xây dựng thêm hoặc thu hẹp những cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở những địa phương thì doanh nghiệp phải tự xác lập tỷ suất ngân sách cho kỳ tính thuế thứ nhất riêng với những trường hợp có sự thay đổi này. Từ kỳ tính thuế tiếp theo tỷ suất ngân sách được sử dụng ổn định theo nguyên tắc nêu trên.

Đơn vị hạch toán phụ thuộc những doanh nghiệp hạch toán toàn ngành có thu nhập ngoài hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại chính thì nộp thuế tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi phát sinh hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đó.

Chương IV

THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG

CHỨNG KHOÁN

Điều 14. Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn

1. Phạm vi vận dụng:

Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn của doanh nghiệp là thu nhập đã có được từ chuyển nhượng ủy quyền một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã góp vốn đầu tư cho một hoặc nhiều tổ chức triển khai, thành viên khác (gồm có cả trường hợp bán doanh nghiệp). Thời điểm xác lập thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn là thời gian chuyển quyền sở hữu vốn.

Trường hợp doanh nghiệp bán toàn bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức triển khai làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng ủy quyền vốn có gắn với bất động sản thì kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản và kê khai theo tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 08) phát hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp doanh nghiệp có chuyển nhượng ủy quyền vốn hông nhận bằng tiền mà nhận bằng tài sản, quyền lợi vật chất khác (Cp, chứng từ quỹ…) có phát sinh thu nhập thì phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Giá trị tài sản, Cp, chứng từ quỹ…được xác lập theo giá cả của thành phầm trên thị trường tại thời gian nhận tài sản.

2. Căn cứ tính thuế:

a) Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng ủy quyền vốn được xác lập:

Thu nhập tính thuế
=
Giá chuyển nhượng ủy quyền

Giá mua của phần vốn chuyển nhượng ủy quyền

Chi tiêu chuyển nhượng ủy quyền

Trong số đó:

– Giá chuyển nhượng ủy quyền được xác lập là tổng mức thực tiễn mà bên chuyển nhượng ủy quyền thu được theo hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền.

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền vốn quy định việc thanh toán theo như hình thức trả góp, trả chậm thì lệch giá của hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền hông gồm có lãi trả góp, lãi trả chậm theo thời hạn quy định trong hợp đồng.

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền hông quy định giá thanh toán hoặc cơ quan thuế có cơ sở để xác lập giá thanh toán hông thích hợp theo giá thị trường, cơ quan thuế có quyền kiểm tra và ấn định giá chuyển nhượng ủy quyền. Doanh nghiệp có chuyển nhượng ủy quyền một phần vốn góp trong doanh nghiệp mà giá chuyển nhượng ủy quyền riêng với phần vốn góp này hông thích hợp theo giá thị trường thì cơ quan thuế được ấn định lại toàn bộ giá trị của doanh nghiệp tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền để xác lập lại giá chuyển nhượng ủy quyền tương ứng với tỷ suất phần vốn góp chuyển nhượng ủy quyền.

Căn cứ ấn định giá chuyển nhượng ủy quyền nhờ vào tài liệu khảo sát của cơ quan thuế hoặc vị trí căn cứ giá chuyển nhượng ủy quyền vốn của những trường hợp khác ở cùng thời hạn, cùng tổ chức triển khai kinh tế tài chính hoặc những hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền tương tự tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền. Trường hợp việc ấn định giá chuyển nhượng ủy quyền của cơ quan thuế hông thích hợp thì được vị trí căn cứ theo giá thẩm định của những tổ chức triển khai định giá chuyên nghiệp có thẩm quyền xác lập giá chuyển nhượng ủy quyền tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền theo như đúng quy định.

Doanh nghiệp có hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền vốn cho tổ chức triển khai, thành viên thì phần giá trị vốn chuyển nhượng ủy quyền theo hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền có mức giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán hông dùng tiền mặt. Trường hợp việc chuyển nhượng ủy quyền vốn hông có chứng từ thanh toán hông dùng tiền mặt thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng ủy quyền.

– Giá mua của phần vốn chuyển nhượng ủy quyền được xác lập riêng với từng trường hợp như sau:

+ Nếu là chuyển nhượng ủy quyền vốn góp xây dựng doanh nghiệp là giá trị phần vốn góp trên cơ sở sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền vốn và được những bên tham gia góp vốn đầu tư vốn hoặc tham gia hợp đồng hợp tác marketing thương mại xác nhận, hoặc kết quả truy thuế kiểm toán của công ty truy thuế kiểm toán độc lập riêng với doanh nghiệp 100% vốn quốc tế.

+ Nếu là phần vốn do tóm gọn về thì giá mua là giá trị vốn tại thời gian mua. Giá mua được xác lập vị trí căn cứ vào hợp đồng tóm gọn về phần vốn góp, chứng từ thanh toán.

Trường hợp phần vốn doanh nghiệp góp hoặc tóm gọn về sở hữu nguồn gốc một phần do vay vốn ngân hàng thì giá mua của phần vốn chuyển nhượng ủy quyền gồm có cả những khoản ngân sách trả lãi tiền vay để góp vốn đầu tư vốn.

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng đúc ngoại tệ (đã được Bộ Tài chính chấp thuận đồng ý) có chuyển nhượng ủy quyền vốn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyển nhượng ủy quyền và giá mua của phần vốn chuyển nhượng ủy quyền được xác lập bằng đồng đúc ngoại tệ; Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng đúc Việt Nam có chuyển nhượng ủy quyền vốn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyển nhượng ủy quyền phải được xác lập bằng đồng đúc Việt Nam theo tỷ giá thanh toán giao dịch thanh toán trung bình trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền.

– Chi tiêu chuyển nhượng ủy quyền là những khoản chi thực tiễn tương quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng ủy quyền, có chứng từ, hóa đơn hợp pháp. Trường hợp ngân sách chuyển nhượng ủy quyền phát sinh ở quốc tế thì những chứng từ gốc đó phải được một cơ quan công chứng hoặc truy thuế kiểm toán độc lập của nước có ngân sách phát sinh xác nhận và chứng từ phải được dịch ra tiếng Việt (có xác nhận của đại diện thay mặt thay mặt có thẩm quyền).

Chi tiêu chuyển nhượng ủy quyền gồm có: ngân sách để làm những thủ tục pháp lý thiết yếu cho việc chuyển nhượng ủy quyền; những khoản phí và lệ phí phải nộp khi làm thủ tục chuyển nhượng ủy quyền; những ngân sách thanh toán giao dịch thanh toán, đàm phán, ký phối hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền và những ngân sách khác có chứng từ chứng tỏ.

Ví dụ 16: Doanh nghiệp A góp 400 tỷ VNĐ gồm 320 tỷ VNĐ là giá trị nhà xưởng và 80 tỷ VNĐ tiền mặt để xây dựng doanh nghiệp link kinh doanh sản xuất giấy vệ sinh tiếp theo đó doanh nghiệp A chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp nêu trên cho doanh nghiệp B với giá là 550 tỷ VNĐ, vốn góp của doanh nghiệp A tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền trên sổ sách kế toán là 400 tỷ VNĐ, ngân sách tương quan đến việc chuyển nhượng ủy quyền vốn là 70 tỷ VNĐ. Thu nhập để tính thuế thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn trong trường hợp này là 80 tỷ VNĐ (550 – 400 – 70).

b) Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn thì khoản thu nhập này được xác lập là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

c) Đối với tổ chức triển khai quốc tế marketing thương mại tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam mà tổ chức triển khai này hông hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (gọi chung là nhà thầu quốc tế) có hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền vốn thì thực thi kê khai, nộp thuế như sau:

Tổ chức, thành viên nhận chuyển nhượng ủy quyền vốn có trách nhiệm xác lập, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức triển khai quốc tế số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng ủy quyền vốn cũng là tổ chức triển khai quốc tế hông hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp xây dựng theo pháp lý Việt Nam nơi những tổ chức triển khai quốc tế góp vốn đầu tư vốn có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền vốn của tổ chức triển khai quốc tế.

Việc kê khai thuế, nộp thuế được thực thi theo quy định tại những văn bản quy phạm pháp lý về quản trị và vận hành thuế.

Điều 15. Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán

1. Phạm vi vận dụng:

Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của doanh nghiệp là thu nhập đã có được từ việc chuyển nhượng ủy quyền Cp, trái phiếu, chứng từ quỹ và nhiều chủng loại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán khác theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp thực thi phát hành thêm Cp để lôi kéo góp vốn đầu tư thì phần chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá hông tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp tiến hành chia, tách, hợp nhất, sáp nhập mà thực thi hoán đổi Cp tại thời gian chia, tách, hợp nhất, sáp nhập nếu phát sinh thu nhập thì phần thu nhập này phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán hông nhận bằng tiền mà nhận bằng tài sản, quyền lợi vật chất khác (Cp, chứng từ quỹ…) có phát sinh thu nhập thì phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Giá trị tài sản, Cp, chứng từ quỹ…được xác lập theo giá cả của thành phầm trên thị trường tại thời gian nhận tài sản.

2. Căn cứ tính thuế:

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán trong kỳ được xác lập bằng giá cả sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán trừ (-) giá mua của sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán chuyển nhượng ủy quyền, trừ (-) những ngân sách tương quan đến việc chuyển nhượng ủy quyền.

– Giá bán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán được xác lập như sau:

+ Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán niêm yết và sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết nhưng thực thi Đk thanh toán giao dịch thanh toán tại TT thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán thì giá cả sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán là giá thực tiễn bán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán (là giá khớp lệnh hoặc giá thỏa thuận hợp tác) theo thông tin của Sở thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, TT thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

+ Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của những công ty hông thuộc những trường hợp nêu trên thì giá cả sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán là giá chuyển nhượng ủy quyền ghi trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền.

– Giá mua của sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán được xác lập như sau:

+ Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán niêm yết và sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết nhưng thực thi Đk thanh toán giao dịch thanh toán tại TT thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán thì giá mua sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán là giá thực mua sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán (là giá khớp lệnh hoặc giá thỏa thuận hợp tác) theo thông tin của Sở thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, TT thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

+ Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán mua trải qua đấu giá thì giá mua sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán là mức giá ghi trên thông tin kết quả trúng đấu giá Cp của tổ chức triển khai thực thi đấu giá Cp và giấy nộp tiền.

+ Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán hông thuộc những trường hợp nêu trên: giá mua sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán là giá chuyển nhượng ủy quyền ghi trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền.

– Chi tiêu chuyển nhượng ủy quyền là những khoản chi thực tiễn tương quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng ủy quyền, có chứng từ, hóa đơn hợp pháp.

Chi tiêu chuyển nhượng ủy quyền gồm có: ngân sách để làm những thủ tục pháp lý thiết yếu cho việc chuyển nhượng ủy quyền; Các khoản phí và lệ phí phải nộp khi làm thủ tục chuyển nhượng ủy quyền; Phí lưu ký sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán theo quy định của Ủy ban sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán Nhà nước và chứng từ thu của công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán; Phí ủy thác sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán vị trí căn cứ vào chứng từ thu của cty nhận ủy thác; Các ngân sách thanh toán giao dịch thanh toán, đàm phán, ký phối hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền và những ngân sách khác có chứng từ chứng tỏ.

Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác lập là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chương V

THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Điều 16. Đối tượng chịu thuế

1. Doanh nghiệp thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản gồm có: Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tài chính, mọi ngành nghề có thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản; Doanh nghiệp marketing thương mại bất động sản có thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê lại đất.

2. Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản gồm có: thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, chuyển nhượng ủy quyền quyền thuê đất (gồm cả chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản gắn với chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, quyền thuê đất theo quy định của pháp lý); Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê lại đất của doanh nghiệp marketing thương mại bất động sản theo quy định của pháp lý về đất đai hông phân biệt có hay hông có kiến trúc, khu công trình xây dựng kiến trúc gắn sát với đất; Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền nhà, khu công trình xây dựng xây dựng gắn sát với đất, kể cả những tài sản gắn sát với nhà, khu công trình xây dựng xây dựng đó nếu hông tách riêng giá trị tài sản khi chuyển nhượng ủy quyền hông phân biệt có hay hông có chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, chuyển nhượng ủy quyền quyền thuê đất; Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền những tài sản gắn sát với đất; Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng nhà tại.

Thu nhập từ cho thuê lại đất của doanh nghiệp marketing thương mại bất động sản hông gồm có trường hợp doanh nghiệp chỉ cho thuê nhà, hạ tầng, khu công trình xây dựng kiến trúc trên đất.

Điều 17. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản là thu nhập tính thuế và thuế suất.

Thu nhập tính thuế bằng (=) thu nhập chịu thuế trừ (-) những khoản lỗ của hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản của trong năm trước đó (nếu có).

1. Thu nhập chịu thuế.

Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản được xác lập bằng lệch giá thu được từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản trừ giá vốn của bất động sản và những khoản ngân sách được trừ tương quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản.

a) Doanh thu từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản.

a.1) Doanh thu từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản được xác lập theo giá thực tiễn chuyển nhượng ủy quyền bất động sản theo hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền, mua và bán bất động sản phù phù thích hợp với quy định của pháp lý (gồm có cả những khoản phụ thu và phí thu thêm nếu có).

Trường hợp giá chuyển quyền sử dụng đất theo hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền, mua và bán bất động sản thấp hơn giá thành của đất bán tại bảng giá thành của đất bán do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời gian ký hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền bất động sản thì tính theo giá thành của đất bán do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời gian ký hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền bất động sản.

– Thời điểm xác lập lệch giá tính thuế là thời gian bên bán chuyển giao bất động sản cho bên mua, hông phụ thuộc việc bên mua đã Đk quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất, xác lập quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Trường hợp doanh nghiệp thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư hạ tầng, nhà để chuyển nhượng ủy quyền hoặc cho thuê, có thu tiền ứng trước của người tiêu dùng theo tiến độ dưới mọi hình thức thì thời gian xác lập lệch giá tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp là thời gian thu tiền của người tiêu dùng, rõ ràng:

+ Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của người tiêu dùng mà xác lập được ngân sách tương ứng với lệch giá đã ghi nhận (gồm có cả ngân sách trích trước của phần dự trù khuôn khổ khu công trình xây dựng chưa hoàn thành xong tương ứng với lệch giá đã ghi nhận) thì doanh nghiệp kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo lệch giá trừ ngân sách.

+ Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của người tiêu dùng mà chưa xác lập được ngân sách tương ứng với lệch giá thì doanh nghiệp kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ suất 1% trên lệch giá thu được tiền và lệch giá này chưa phải tính vào lệch giá tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm.

Khi chuyển giao bất động sản doanh nghiệp phải thực thi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán lại số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế không đủ vào Ngân sách Nhà nước. Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp to nhiều hơn số thuế phải nộp thì doanh nghiệp được trừ số thuế nộp thừa vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc được hoàn trả số thuế đã nộp thừa.

Đối với doanh nghiệp marketing thương mại bất động sản có thu tiền ứng trước của người tiêu dùng theo tiến độ và kê khai tạm nộp thuế theo tỷ suất % trên lệch giá thu được tiền, lệch giá này chưa phải tính vào lệch giá tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm đồng thời có phát sinh ngân sách quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới khi khởi đầu rao bán vào năm phát sinh lệch giá thu tiền theo tiến độ thì chưa tính những khoản ngân sách này vào năm phát sinh ngân sách. Các khoản ngân sách quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới này được xem vào ngân sách được trừ theo mức khống chế theo quy định vào năm thứ nhất chuyển giao bất động sản, phát sinh lệch giá tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

a.2) Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trong những trường hợp được xác lập như sau:

– Trường hợp doanh nghiệp có cho thuê lại đất thì lệch giá đựng tính thu nhập chịu thuế là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê trước cho nhiều năm thì lệch giá đựng tính thu nhập chịu thuế được phân loại cho số năm trả tiền trước hoặc được xác lập theo lệch giá trả tiền một lần. Việc chọn hình thức lệch giá trả tiền một lần chỉ được xác lập khi doanh nghiệp đã đảm bảo hoàn thành xong những trách nhiệm tài chính riêng với Nhà nước, đảm bảo những trách nhiệm và trách nhiệm riêng với những bên thuê lại đất cho hết thời hạn cho thuê lại đất.

Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời hạn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp lựa chọn phương pháp xác lập lệch giá đựng tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền thuê bên thuê trả trước cho nhiều năm thì việc xác lập số thuế thu nhập doanh nghiệp từng năm miễn thuế, giảm thuế vị trí căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của số năm trả tiền trước chia (:) số năm bên thuê trả tiền trước.

– Trường hợp tổ chức triển khai tín dụng thanh toán nhận giá trị quyền sử dụng đất bảo vệ tiền vay để thay thế cho việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm được bảo vệ nếu có chuyển quyền sử dụng đất là tài sản thế chấp ngân hàng bảo vệ tiền vay thì lệch giá đựng tính thu nhập chịu thuế là giá chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất do những bên thỏa thuận hợp tác.

– Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất là tài sản kê biên bảo vệ thi hành án thì lệch giá đựng tính thu nhập chịu thuế là giá chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất do những bên đương sự thỏa thuận hợp tác hoặc giá do Hội đồng định giá xác lập.

Việc xác lập lệch giá riêng với những trường hợp nêu tại tiết a2 phải đảm bảo những nguyên tắc nêu tại tiết a1 điểm này.

b) Chi tiêu chuyển nhượng ủy quyền bất động sản:

b.1) Nguyên tắc xác lập ngân sách:

– Các khoản chi được trừ để xác lập thu nhập chịu thuế của hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản trong kỳ tính thuế phải tương ứng với lệch giá đựng tính thu nhập chịu thuế và phải đảm bảo những Đk quy định những khoản chi được trừ và hông thuộc những khoản chi hông được trừ quy định tại Điều 6 Thông tư này.

– Trường hợp dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư hoàn thành xong từng phần và chuyển nhượng ủy quyền dần theo tiến độ hoàn thành xong thì những khoản ngân sách chung sử dụng cho dự án công trình bất Động sản, ngân sách trực tiếp sử dụng cho phần dự án công trình bất Động sản đã hoàn thành xong được phân loại theo mét vuông đất chuyển quyền để xác lập thu nhập chịu thuế của diện tích s quy hoạnh đất chuyển quyền; gồm có: Chi tiêu đường giao thông vận tải lối đi bộ nội bộ; khuôn viên cây xanh; ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng khối mạng lưới hệ thống cấp, thoát nước; trạm biến thế điện; ngân sách bồi thường về tài sản trên đất; Chi tiêu bồi thường, tương hỗ, tái định cư và kinh phí góp vốn đầu tư tổ chức triển khai thực thi bồi thường giải phóng mặt phẳng được cấp có thẩm quyền phê duyệt còn sót lại không được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của chủ trương thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp Ngân sách Nhà nước, những ngân sách khác góp vốn đầu tư trên đất tương quan đến chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.

Việc phân loại những ngân sách trên được thực thi theo công thức sau:

Trường hợp một phần diện tích s quy hoạnh của dự án công trình bất Động sản hông chuyển nhượng ủy quyền được sử dụng vào hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại khác thì những khoản ngân sách chung nêu trên cũng phân loại cho toàn bộ phần diện tích s quy hoạnh này để theo dõi, hạch toán, kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại khác.

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kéo dãn trong nhiều năm và chỉ quyết toán giá trị kiến trúc khi toàn bộ việc làm hoàn tất thì khi tổng hợp ngân sách chuyển nhượng ủy quyền bất động sản cho phần diện tích s quy hoạnh đất đã chuyển quyền, doanh nghiệp được tạm phân loại ngân sách góp vốn đầu tư kiến trúc thực tiễn đã phát sinh theo tỷ suất diện tích s quy hoạnh đất đã chuyển quyền theo công thức nêu trên và trích trước những khoản ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng tương ứng với lệch giá đã ghi nhận khi xác lập thu nhập chịu thuế. Sau khi hoàn tất quy trình góp vốn đầu tư xây dựng, doanh nghiệp tính toán, kiểm soát và điều chỉnh lại phần ngân sách góp vốn đầu tư kiến trúc đã tạm phân loại và trích trước cho phần diện tích s quy hoạnh đã chuyển quyền cho phù phù thích hợp với tổng mức kiến trúc. Trường hợp khi kiểm soát và điều chỉnh lại phát sinh số thuế nộp thừa so với số thuế thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản phải nộp thì doanh nghiệp được trừ số thuế nộp thừa vào số thuế phải nộp của kỳ tính thuế tiếp theo hoặc được hoàn trả theo quy định hiện hành; nếu số thuế đã nộp chưa đủ thì doanh nghiệp có trách nhiệm nộp đủ số thuế không đủ theo quy định.

b.2) Chi tiêu chuyển nhượng ủy quyền bất động sản được trừ gồm có:

– Giá vốn của đất chuyển quyền được xác lập phù phù thích hợp với nguồn gốc quyền sử dụng đất, rõ ràng như sau:

+ Đối với đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, thu tiền cho thuê đất thì giá vốn là số tiền sử dụng đất, số tiền cho thuê đất thực nộp Ngân sách Nhà nước;

+ Đối với đất nhận quyền sử dụng của tổ chức triển khai, thành viên khác thì vị trí căn cứ vào hợp đồng và chứng từ trả tiền hợp pháp khi nhận quyền sử dụng đất, quyền thuê đất; trường hợp hông có hợp đồng và chứng từ trả tiền hợp pháp thì giá vốn được xem theo giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời gian doanh nghiệp nhận chuyển nhượng ủy quyền bất động sản.

+ Đối với đất có nguồn gốc do góp vốn thì giá vốn là giá trị quyền sử dụng đất, quyền thuê đất theo biên bản định giá tài sản khi góp vốn;

+ Trường hợp doanh nghiệp đổi khu công trình xây dựng lấy đất của Nhà nước thì giá vốn được xác lập theo giá trị khu công trình xây dựng đã đổi, trừ trường hợp thực thi theo quy định riêng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Giá trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất;

+ Đối với đất của doanh nghiệp có nguồn gốc do thừa kế theo pháp lý dân sự; do được cho, biếu, tặng mà hông xác lập giá tốt vốn thì xác lập theo giá nhiều chủng loại đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định hành động vị trí căn cứ vào Bảng khung giá nhiều chủng loại đất do nhà nước quy định tại thời gian thừa kế, cho, biếu, tặng.

Trường hợp đất của doanh nghiệp được thừa kế, cho, biếu, tặng trước năm 1994 thì giá vốn được xác lập theo giá nhiều chủng loại đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định hành động năm 1994 vị trí căn cứ vào Bảng khung giá nhiều chủng loại đất quy định tại Nghị định số 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của nhà nước.

+ Đối với đất thế chấp ngân hàng bảo vệ tiền vay, đất là tài sản kê biên để bảo vệ thi hành án thì giá vốn đất được xác lập tùy từng từng trường hợp rõ ràng theo phía dẫn tại những điểm nêu trên.

– Chi tiêu đền bù thiệt hại về đất.

– Chi tiêu đền bù thiệt hại về hoa màu.

– Chi tiêu bồi thường, tương hỗ, tái định cư và ngân sách tổ chức triển khai thực thi bồi thường, tương hỗ, tái định cư theo quy định của pháp lý.

Các khoản ngân sách bồi thường, đền bù, tương hỗ, tái định cư và ngân sách tổ chức triển khai thực thi bồi thường, tương hỗ, tái định cư nêu trên nếu hông có hóa đơn thì được lập Bảng kê ghi rõ: tên; địa chỉ của người nhận; số tiền đền bù, tương hỗ; chữ ký của người nhận tiền và được cơ quan ban ngành thường trực phường, xã nơi có đất được đền bù, tương hỗ xác nhận theo như đúng quy định của pháp lý về bồi thường, tương hỗ và tái định cư khi Nhà nước tịch thu đất.

– Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp lý tương quan đến cấp quyền sử dụng đất.

– Chi tiêu tái tạo đất, san lấp mặt phẳng.

– Chi tiêu góp vốn đầu tư xây dựng kiến trúc như đường giao thông vận tải lối đi bộ, điện, cấp nước, thoát nước, bưu chính viễn thông…

– Giá trị kiến trúc, khu công trình xây dựng kiến trúc có trên đất.

– Các khoản ngân sách khác tương quan đến bất động sản được chuyển nhượng ủy quyền.

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại nhiều ngành nghề rất khác nhau thì phải hạch toán riêng những khoản ngân sách. Trường hợp hông hạch toán riêng được ngân sách của từng hoạt động và sinh hoạt giải trí thì ngân sách chung được phân loại theo tỷ suất giữa lệch giá từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản so với tổng lệch giá của doanh nghiệp.

Không được xem vào ngân sách chuyển nhượng ủy quyền bất động sản những khoản ngân sách đã được Nhà nước thanh toán hoặc thanh toán bằng nguồn vốn khác.

2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản là 22% (từ thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trong năm này là 20%).

3. Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:

Số thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản bằng thu nhập tính thuế từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản nhân (x) với thuế suất 22%.

Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản phải xác lập riêng để kê khai nộp thuế. Không vận dụng mức thuế suất ưu đãi; thời hạn miễn thuế, giảm thuế theo phía dẫn tại Chương VI Thông tư này riêng với thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản.

Trường hợp hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản bị lỗ thì khoản lỗ này được thực thi theo phía dẫn tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư này.

Hồ sơ khai thuế, nộp thuế, chứng từ nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản phát sinh tại địa phương nơi có bất động sản chuyển nhượng ủy quyền là vị trí căn cứ làm thủ tục quyết toán thuế nơi đặt trụ sở chính.

4. Trường hợp tổ chức triển khai tín dụng thanh toán nhận giá trị bất động sản là tài sản bảo vệ tiền vay để thay thế cho việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm được bảo vệ thì tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khi được phép chuyển nhượng ủy quyền bất động sản theo quy định của pháp lý phải kê khai nộp thuế thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản vào Ngân sách Nhà nước. Trường hợp đấu giá bất động sản là tài sản bảo vệ tiền vay thì số tiền thu được thực thi thanh toán theo quy định của nhà nước về bảo vệ tiền vay của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán và kê khai nộp thuế theo quy định. Sau khi thanh toán những khoản trên, số tiền còn sót lại được trả cho những tổ chức triển khai marketing thương mại đã thế chấp ngân hàng bất động sản để bảo vệ tiền vay.

Trường hợp tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép chuyển nhượng ủy quyền bất động sản đã được thế chấp ngân hàng theo quy định của pháp lý để tịch thu vốn nếu hông xác lập giá tốt vốn của bất động sản thì giá vốn được xác lập bằng (=) vốn vay phải trả theo hợp đồng thế chấp ngân hàng bất động sản cộng (+) ngân sách lãi vay chưa trả đến thời gian phát mãi bất động sản thế chấp ngân hàng theo hợp đồng tín dụng thanh toán cộng (+) những khoản ngân sách phát sinh khi chuyển nhượng ủy quyền bất động sản nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

5. Trường hợp cơ quan thi hành án đấu giá bất động sản là tài sản bảo vệ thi hành án thì số tiền thu được thực thi theo quy định tại Nghị định của nhà nước về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo vệ thi hành án. Tổ chức được ủy quyền đấu giá bất động sản thực thi kê khai, khấu trừ tiền thuế thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản nộp vào Ngân sách Nhà nước. Trên những chứng từ ghi rõ kê khai, nộp thuế thay về bán tài sản đảm bảo thi hành án.

Trường hợp cơ quan thi hành án chuyển nhượng ủy quyền bất động sản là tài sản đảm bảo thi hành án nếu hông xác lập giá tốt vốn của bất động sản thì giá vốn được xác lập bằng (=) số tiền nợ phải trả nợ theo quyết định hành động của Tòa án để thi hành án cộng (+) những khoản ngân sách phát sinh khi chuyển nhượng ủy quyền bất động sản nếu có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Chương VI

ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Điều 18. Điều kiện vận dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ vận dụng riêng với doanh nghiệp thực thi chính sách kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.

2. Trong thời hạn đang rất được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực thi nhiều hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (gồm có mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại hông được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.

Trường hợp trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp hông tính riêng thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại hông được hưởng ưu đãi thuế thì phần thu nhập của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại ưu đãi thuế xác lập bằng (=) tổng thu nhập tính thuế nhân (x) với tỷ suất Phần Trăm (%) lệch giá hoặc ngân sách được trừ của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại ưu đãi thuế so với tổng lệch giá hoặc tổng ngân sách được trừ của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

Trường hợp có khoản lệch giá hoặc ngân sách được trừ hông thể hạch toán riêng được thì khoản lệch giá hoặc ngân sách được trừ đó xác lập theo tỷ suất giữa lệch giá hoặc ngân sách được trừ của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại hưởng ưu đãi thuế trên tổng lệch giá hoặc ngân sách được trừ của doanh nghiệp.

3. Không vận dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và vận dụng thuế suất 20% (gồm có cả doanh nghiệp thuộc diện vận dụng thuế suất 20% theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư này) riêng với những khoản thu nhập sau:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn, chuyển nhượng ủy quyền quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản (trừ thu nhập từ trên góp vốn đầu tư marketing thương mại nhà tại xã hội quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 19 Thông tư này); thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền tham gia dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền thăm dò, khai thác tài nguyên; thu nhập nhận được từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại ở ngoài Việt Nam.

b) Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý và hiếm khác và thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí khai thác tài nguyên.

c) Thu nhập từ marketing thương mại dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng.

4. Doanh nghiệp có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do phục vụ Đk về nghành ưu đãi góp vốn đầu tư thì những khoản thu nhập từ nghành ưu đãi góp vốn đầu tư và những khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm của thành phầm thuộc nghành được ưu đãi góp vốn đầu tư, chênh lệch tỷ giá tương quan trực tiếp đến lệch giá, ngân sách của nghành được ưu đãi, lãi tiền gửi tiền tiết kiệm chi phí hông kỳ hạn, những khoản thu nhập có tương quan trực tiếp khác cũng khá được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do phục vụ Đk ưu đãi về địa phận (gồm có cả khu công nghiệp, khu kinh tế tài chính, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại trên địa phận ưu đãi trừ những khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều này.

Doanh nghiệp thuộc diện vận dụng thuế suất 20% được vận dụng thuế suất 20% trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp trừ những khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều này.

5. Dự án góp vốn đầu tư mới:

a) Dự án góp vốn đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

– Dự án được cấp Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư lần thứ nhất từ thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trước đó và phát sinh lệch giá của dự án công trình bất Động sản đó từ thời điểm ngày được cấp Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư.

– Dự án góp vốn đầu tư trong nước gắn với việc xây dựng doanh nghiệp mới có vốn góp vốn đầu tư dưới 15 tỷ VNĐ Việt Nam và hông thuộc Danh mục nghành góp vốn đầu tư có Đk được cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp từ thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trước đó.

– Dự án góp vốn đầu tư đã được cấp Giấy phép góp vốn đầu tư hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư trước thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trước đó nhưng đang trong quy trình góp vốn đầu tư, chưa thành lập và sinh hoạt giải trí, chưa phát sinh lệch giá và được cấp Giấy ghi nhận kiểm soát và điều chỉnh Giấy phép góp vốn đầu tư hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư kiểm soát và điều chỉnh từ thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trước đó của dự án công trình bất Động sản đó.

– Dự án góp vốn đầu tư độc lập với dự án công trình bất Động sản doanh nghiệp đang hoạt động và sinh hoạt giải trí (kể cả trường hợp dự án công trình bất Động sản có vốn góp vốn đầu tư dưới 15 tỷ VNĐ Việt Nam và hông thuộc Danh mục nghành góp vốn đầu tư có Đk) có Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư từ thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trước đó để thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư độc lập này.

b) Trường hợp doanh nghiệp có kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update Giấy phép góp vốn đầu tư hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư của dự án công trình bất Động sản đã thành lập và sinh hoạt giải trí mà hông thay đổi Đk đang rất được hưởng ưu đãi thì thu nhập của hoạt động và sinh hoạt giải trí kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update tiếp tục được hưởng ưu đãi của dự án công trình bất Động sản trước lúc kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update trong thời hạn còn sót lại hoặc ưu đãi theo diện góp vốn đầu tư mở rộng nếu phục vụ Đk ưu đãi theo quy định.

c) Dự án góp vốn đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện góp vốn đầu tư mới hông gồm có những những trường hợp sau:

– Dự án góp vốn đầu tư hình thành từ việc: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, quy đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp lý;

– Dự án góp vốn đầu tư hình thành từ việc quy đổi chủ sở hữu (gồm có cả trường hợp thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới nhưng vẫn thừa kế tài sản, khu vực marketing thương mại, ngành nghề marketing thương mại của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại, tóm gọn về dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư đang hoạt động và sinh hoạt giải trí).

Doanh nghiệp xây dựng hoặc doanh nghiệp có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư từ việc quy đổi quy mô doanh nghiệp, quy đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được thừa kế những ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư trước lúc quy đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời hạn còn sót lại nếu tiếp tục phục vụ những Đk ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

d) Đối với doanh nghiệp đang rất được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp mới xây dựng từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư chỉ vận dụng riêng với thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại phục vụ Đk ưu đãi góp vốn đầu tư ghi trong giấy ghi nhận Đk marketing thương mại lần đầu của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại nếu có sự thay đổi giấy ghi nhận Đk marketing thương mại nhưng sự thay đổi đó hông làm thay đổi việc phục vụ những Đk ưu đãi thuế theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời hạn còn sót lại.

6. Về ưu đãi riêng với góp vốn đầu tư mở rộng

a) Doanh nghiệp có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tăng trưởng dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư đang hoạt động và sinh hoạt giải trí như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu suất, thay đổi công nghệ tiên tiến và phát triển sản xuất (gọi chung là dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mở rộng) thuộc nghành, địa phận ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (gồm có cả khu kinh tế tài chính, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa phận những quận nội thành của thành phố của đô thị loại đặc biệt quan trọng, đô thị loại I trực thuộc TW và Khu công nghiệp nằm trên địa phận những đô thị loại I trực thuộc tỉnh) nếu phục vụ một trong ba tiêu chuẩn quy định tại điểm này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án công trình bất Động sản đang hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thời hạn còn sót lại (nếu có) hoặc được vận dụng thời hạn miễn thuế, giảm thuế riêng với phần thu nhập tăng thêm do góp vốn đầu tư mở rộng mang lại (hông được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời hạn miễn thuế, giảm thuế vận dụng riêng với dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới trên cùng địa phận, nghành ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án công trình bất Động sản đang hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thời hạn còn sót lại thì dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mở rộng đó phải thuộc nghành, địa phận ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng thuộc nghành, địa phận với dự án công trình bất Động sản đang hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Dự án góp vốn đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phải phục vụ một trong những tiêu chuẩn sau:

– Nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt tăng thêm khi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư hoàn thành xong thành lập và sinh hoạt giải trí đạt tối thiểu từ 20 tỷ VNĐ riêng với dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mở rộng thuộc nghành hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ VNĐ riêng với những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mở rộng thực thi tại những địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả hoặc đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

– Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt trước lúc góp vốn đầu tư.

– Công suất thiết kế khi góp vốn đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với hiệu suất thiết kế theo luận chứng kinh tế tài chính kĩ thuật trước lúc góp vốn đầu tư ban sơ.

Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi theo diện góp vốn đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm do góp vốn đầu tư mở rộng được hạch toán riêng. Trường hợp doanh nghiệp hông hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do góp vốn đầu tư mở rộng mang lại thì thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư mở rộng xác lập theo tỷ suất giữa nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt góp vốn đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, marketing thương mại trên tổng nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt của doanh nghiệp.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại khoản này được xem từ thời điểm năm dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mở rộng hoàn thành xong đưa vào sản xuất, marketing thương mại có thu nhập; trường hợp hông có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, Tính từ lúc năm thứ nhất có lệch giá từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mở rộng thì thời hạn miễn thuế, giảm thuế được xem từ thời điểm năm thứ tư dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư phát sinh lệch giá.

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động và sinh hoạt giải trí có góp vốn đầu tư tăng cấp, thay thế, thay đổi công nghệ tiên tiến và phát triển của dự án công trình bất Động sản đang hoạt động và sinh hoạt giải trí thuộc nghành, địa phận ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP mà hông phục vụ một trong ba tiêu chuẩn quy định tại điểm này thì ưu đãi thuế thực thi theo dự án công trình bất Động sản đang hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thời hạn còn sót lại (nếu có).

Ưu đãi thuế quy định tại khoản này hông vận dụng riêng với những trường hợp góp vốn đầu tư mở rộng do chia, tách, sáp nhập, quy đổi sở hữu (gồm có cả trường hợp thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới nhưng vẫn thừa kế tài sản, khu vực marketing thương mại, ngành nghề marketing thương mại của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại), tóm gọn về doanh nghiệp hoặc tóm gọn về dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư đang hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Doanh nghiệp có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư từ việc quy đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được thừa kế những ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư trước lúc quy đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời hạn còn sót lại nếu tiếp tục phục vụ những Đk ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

b) Doanh nghiệp đang hoạt động và sinh hoạt giải trí được hưởng ưu đãi thuế có góp vốn đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất, tương hỗ update ngành nghề sản xuất marketing thương mại, nâng cao hiệu suất (gọi chung là góp vốn đầu tư mở rộng) hông thuộc nghành, địa phận ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệp thì hông được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với phần thu nhập tăng thêm từ trên góp vốn đầu tư mở rộng mang lại.

Trường hợp trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp hông tính riêng được thu nhập tăng thêm do góp vốn đầu tư mở rộng thì thu nhập tăng thêm do góp vốn đầu tư mở rộng hông vận dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được lựa chọn xác lập theo 1 trong những 2 cách sau:

Cách 1:

Tổng nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt thực tiễn dùng cho sản xuất, marketing thương mại gồm: giá trị tài sản cố định và thắt chặt góp vốn đầu tư mở rộng đã hoàn thành xong chuyển giao đưa vào sử dụng và nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt hiện có đang dùng cho sản xuất marketing thương mại theo số liệu thời gian cuối kỳ trên Bảng cân đối kế toán năm.

Cách 2:

Tổng vốn góp vốn đầu tư thực tiễn dùng cho sản xuất marketing thương mại là tổng nguồn vốn tự có, vốn vay của doanh nghiệp dùng cho sản xuất marketing thương mại theo số liệu thời gian cuối kỳ trên Bảng cân đối kế toán năm.

Doanh nghiệp chỉ được vận dụng một cách phân loại riêng với thu nhập phát sinh của một hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư mở rộng.

Ví dụ 16: Công ty A là một doanh nghiệp sản xuất nhựa trong khu công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh (Khu công nghiệp hông thuộc địa phận hưởng ưu đãi) và đang rất được hưởng ưu đãi thuế TNDN: vận dụng thuế suất 15% trong 12 năm Tính từ lúc lúc có lệch giá, miễn thuế TNDN 3 năm Tính từ lúc lúc có thu nhập chịu thuế, giảm 50% thuế TNDN trong 7 năm tiếp theo, năm năm trước đó Công ty A có góp vốn đầu tư mở rộng, tổng mức máy móc thiết bị góp vốn đầu tư mới trong năm là 5 tỷ VNĐ. Biết rằng tổng mức TSCĐ thời gian ở thời gian cuối năm năm trước đó là 20 tỷ VNĐ, tổng thu nhập tính thuế phát sinh của năm năm trước đó là một trong,2 tỷ VNĐ, trong số đó thu nhập khác hông được hưởng ưu đãi là 200 triệu đồng, thì:

Thu nhập do góp vốn đầu tư mở rộng hông được hưởng ưu đãi là:

Thu nhập tính thuế hông được hưởng ưu đãi thuế TNDN năm năm trước đó là: 200 triệu đồng + 250 triệu đồng = 450 triệu đồng

Thu nhập tính thuế được hưởng ưu đãi thuế TNDN năm năm trước đó là:

1,2 tỷ VNĐ – 450 triệu đồng = 750 triệu đồng

7. Trong cùng một kỳ tính thuế nếu có một khoản thu nhập thuộc diện vận dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi và thời hạn miễn thuế, giảm thuế theo nhiều trường hợp rất khác nhau thì doanh nghiệp tự lựa chọn một trong những trường hợp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có lợi nhất.

8. Trong thời hạn được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu trong năm tính thuế mà doanh nghiệp hông phục vụ đủ một trong những Đk ưu đãi thuế quy định tại những Khoản 7, 8 và Khoản 12 Điều 1 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế thu nhập nghiệp doanh nghiệp và quy định tại Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP thì doanh nghiệp hông được hưởng ưu đãi trong năm tính thuế này mà phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất phổ thông và năm này sẽ tính trừ vào thời hạn được hưởng ưu đãi thuế của doanh nghiệp.

9. Trường hợp trong cùng thời gian tính thuế, doanh nghiệp có phát sinh hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại được hưởng ưu đãi thuế bị lỗ, hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại hông được hưởng ưu đãi thuế, thu nhập khác của những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt marketing thương mại (hông gồm có thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản, chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền quyền tham gia dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên theo quy định của pháp lý) có thu nhập (hoặc ngược lại) thì doanh nghiệp bù trừ vào thu nhập chịu thuế của những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt có thu nhập do doanh nghiệp lựa chọn. Phần thu nhập còn sót lại sau khoản thời hạn bù trừ vận dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất của hoạt động và sinh hoạt giải trí còn thu nhập.

Trường hợp trong những kỳ tính thuế trước, doanh nghiệp hiện giờ đang bị lỗ (nếu còn trong thời hạn chuyển lỗ) thì doanh nghiệp phải chuyển lỗ tương ứng với những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt có thu nhập. Nếu doanh nghiệp hông tách riêng được lỗ của từng hoạt động và sinh hoạt giải trí thì doanh nghiệp chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động và sinh hoạt giải trí được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trước tiếp theo này vẫn còn đấy lỗ thì chuyển vào thu nhập của hoạt động và sinh hoạt giải trí hông được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (hông gồm có thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản, chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền quyền tham gia dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền thăm dò, khai thác tài nguyên theo quy định của pháp lý).

Ví dụ 17: Trong kỳ tính thuế năm năm trước đó, Doanh Nghiệp A có phát sinh:

– Lỗ từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất ứng dụng được ưu đãi thuế là một trong tỷ VNĐ.

– Lãi từ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại máy tính hông thuộc diện ưu đãi thuế là một trong tỷ VNĐ.

– Lãi từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán (thu nhập khác của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại) là 2 tỷ VNĐ.

Trường hợp này Doanh Nghiệp A được lựa chọn bù trừ giữa lỗ từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất ứng dụng và lãi từ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại máy tính hoặc lãi từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán; phần thu nhập còn sót lại sẽ nộp thuế TNDN theo thuế suất của phần có thu nhập.

Cụ thể: Bù trừ lỗ 1 tỷ VNĐ sản xuất ứng dụng với lãi 1 tỷ VNĐ của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại máy tính hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

=> Doanh Nghiệp còn thu nhập là 2 tỷ VNĐ và phải nộp thuế TNDN với mức thuế suất 22% (2 tỷ VNĐ x 22%).

Ví dụ 18: Trong kỳ tính thuế năm năm trước đó, Doanh Nghiệp B có phát sinh:

– Lãi từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất ứng dụng được ưu đãi thuế là 2 tỷ VNĐ (hoạt động và sinh hoạt giải trí này đang vận dụng thuế suất thuế TNDN 10%).

– Lãi từ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại máy tính hông thuộc diện ưu đãi thuế là 2 tỷ VNĐ.

– Lỗ từ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán (thu nhập khác của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại) là một trong tỷ VNĐ.

Kỳ tính thuế năm trước đó đó, Doanh Nghiệp B có lỗ từ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại máy tính là một trong tỷ VNĐ thì khi xác lập thu nhập chịu thuế của năm năm trước đó, Doanh Nghiệp B phải thực thi chuyển lỗ như sau:

Cụ thể:

– Bù trừ giữa lãi và lỗ phát sinh trong năm năm trước đó: doanh nghiệp lựa chọn bù trừ lỗ của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán vào thu nhập của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại máy tính, hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại máy tính còn lãi là (2 tỷ – 1 tỷ) = 1 tỷ VNĐ.

– Chuyển lỗ của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại máy tính năm trước đó đó để bù trừ với lãi của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại máy tính năm năm trước đó: (1 tỷ – 1 tỷ = 0 tỷ)

Kê khai, tính và nộp thuế TNDN của hoạt động và sinh hoạt giải trí được ưu đãi thuế:

2 tỷ VNĐ x 10% = 200 triệu đồng

=> Thuế TNDN phải nộp là: 200 triệu đồng

Ví dụ 19: Trong kỳ tính thuế năm năm trước đó, Doanh Nghiệp C có phát sinh:

– Lãi từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất ứng dụng được ưu đãi thuế là 2 tỷ VNĐ (hoạt động và sinh hoạt giải trí này đang vận dụng thuế suất thuế TNDN 10% ).

– Lãi từ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại máy tính hông thuộc diện ưu đãi thuế là 2 tỷ VNĐ.

– Lỗ từ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán (thu nhập khác của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại) là một trong tỷ VNĐ.

Kỳ tính thuế năm trước đó đó, Doanh Nghiệp C có lỗ là 2 tỷ VNĐ tuy nhiên doanh nghiệp hông tách riêng được khoản lỗ này là của hoạt động và sinh hoạt giải trí nào do vậy Doanh Nghiệp C phải thực thi bù trừ lỗ vào thu nhập của hoạt động và sinh hoạt giải trí đang rất được ưu đãi trước (hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất ứng dụng).

Cụ thể: – Bù trừ giữa lãi và lỗ phát sinh vào năm năm trước đó: doanh nghiệp lựa chọn bù trừ lỗ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán vào hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại máy tính, hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại máy tính còn lãi là (2 tỷ – 1 tỷ) = 1 tỷ VNĐ

– Chuyển lỗ của năm trước đó đó để bù trừ với lãi của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất ứng dụng năm năm trước đó: 2 tỷ – 2 tỷ = 0 tỷ

Kê khai nộp thuế TNDN với mức thuế suất 22% của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại hông được hưởng ưu đãi thuế, rõ ràng: 1 tỷ x 22% = 220 triệu đồng.

10. Doanh nghiệp trong thời hạn đang rất được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra kiểm tra phát hiện:

– Tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp được hưởng lưu đãi thuế so với cty tự kê khai (kể cả trường hợp doanh nghiệp chưa kê khai để được hưởng ưu đãi thuế) thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định riêng với số thuế thu nhập doanh nghiệp do kiểm tra, thanh tra phát hiện (gồm có số thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thêm và số thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc đối tượng người dùng được ưu đãi thuế theo quy định đã kê khai nhưng chưa xác lập số thuế được ưu đãi).

– Giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế so với cty tự kê khai thì doanh nghiệp chỉ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo theo quy định riêng với số thuế thu nhập doanh nghiệp do kiểm tra, thanh tra phát hiện.

– Tùy theo mức độ vi phạm của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra vận dụng những mức xử phạt vi phạm pháp lý về thuế theo quy định.

Điều 19. Thuế suất ưu đãi

1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) vận dụng riêng với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới tại: địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả quy định tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, Khu kinh tế tài chính, Khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao kể cả khu công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin triệu tập được xây dựng theo Quyết định của Thủ tướng nhà nước.

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới thuộc những nghành: nghiên cứu và phân tích khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển; ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao thuộc khuôn khổ công nghệ tiên tiến và phát triển cao được ưu tiên góp vốn đầu tư tăng trưởng theo quy định của Luật Công nghệ cao; ươm tạo công nghệ tiên tiến và phát triển cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao; góp vốn đầu tư mạo hiểm cho tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển cao thuộc khuôn khổ công nghệ tiên tiến và phát triển cao được ưu tiên tăng trưởng theo quy định của pháp lý về công nghệ tiên tiến và phát triển cao; góp vốn đầu tư xây dựng – marketing thương mại cơ sở ươm tạo công nghệ tiên tiến và phát triển cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao; góp vốn đầu tư tăng trưởng nhà máy sản xuất nước, nhà máy sản xuất điện, khối mạng lưới hệ thống cấp thoát nước; cầu, lối đi bộ, đường tàu; cảng hàng hông, cảng biển, cảng sông; trường bay, nhà ga và khu công trình xây dựng hạ tầng đặc biệt quan trọng quan trọng khác do Thủ tướng nhà nước quyết định hành động; sản xuất thành phầm ứng dụng; sản xuất vật tư composit, nhiều chủng loại vật tư xây dựng nhẹ, vật tư quý và hiếm; sản xuất nguồn tích điện tái tạo, nguồn tích điện sạch, nguồn tích điện từ việc tiêu hủy chất thải; tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển sinh học.

c) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới thuộc nghành bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, gồm có: sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, thiết bị quan trắc và phân tích môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên; xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên; thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; tái chế, tái sử dụng chất thải.

d) Doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao theo quy định của Luật công nghệ tiên tiến và phát triển cao.

Doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao theo quy định của Luật công nghệ tiên tiến và phát triển cao được hưởng ưu đãi về thuế suất Tính từ lúc năm được cấp Giấy ghi nhận doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao.

Doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên toàn bộ thu phập của doanh nghiệp trừ những khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều 18 Thông tư này.

Trường hợp doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đã hưởng hết ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của những văn bản quy phạm pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp mà được cấp Giấy ghi nhận doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao thì mức ưu đãi riêng với doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao được xác lập bằng mức ưu đãi vận dụng cho doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao quy định tại khoản 1 Điều 15 và khoản 1 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP trừ đi thời hạn ưu đãi đã hưởng riêng với doanh nghiệp mới xây dựng, dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới xây dựng (cả về thuế suất và thời hạn miễn, giảm nếu có).

đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới trong nghành nghề sản xuất (trừ dự án công trình bất Động sản sản xuất món đồ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, dự án công trình bất Động sản khai thác tài nguyên) phục vụ một trong hai tiêu chuẩn sau:

– Dự án có quy mô vốn góp vốn đầu tư Đk lần đầu tối thiểu 6 (sáu) nghìn tỷ VNĐ, thực thi giải ngân cho vay hông quá 3 năm Tính từ lúc lúc được cấp Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư và có tổng lệch giá tối thiểu đạt 10 (mười) nghìn tỷ VNĐ/năm chậm nhất sau 3 năm Tính từ lúc năm có lệch giá (chậm nhất năm thứ 4 Tính từ lúc năm có lệch giá doanh nghiệp phải đạt tổng lệch giá tối thiểu đạt 10 (mười) nghìn tỷ VNĐ/năm).

– Dự án có quy mô vốn góp vốn đầu tư Đk lần đầu tối thiểu 6 (sáu) nghìn tỷ VNĐ, thực thi giải ngân cho vay hông quá 3 năm Tính từ lúc lúc được cấp Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư và sử dụng trên 3.000 lao động chậm nhất sau 3 năm Tính từ lúc năm có lệch giá (chậm nhất năm thứ 4 Tính từ lúc năm có lệch giá doanh nghiệp phải đạt Đk sử dụng số lao động thường xuyên trung bình năm trên 3.000 lao động).

Số lao động quy định tại điểm này là số lao động có ký hợp đồng lao động thao tác toàn bộ thời hạn, hông tính số lao động bán thời hạn và lao động hợp đồng thời hạn ngắn dưới một năm.

Số lao động sử dụng thường xuyên trung bình năm được xác lập theo phía dẫn tại Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trường hợp dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư hông phục vụ những tiêu chuẩn quy định tại điểm này (hông kể bị chậm trễ tiến độ do nguyên nhân khách quan trong khâu giải phóng mặt phẳng, xử lý và xử lý thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước hoặc do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn và được cơ quan cấp Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư chấp thuận đồng ý, văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt) thì doanh nghiệp hông được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời doanh nghiệp phải kê khai, nộp số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã kê khai hưởng ưu đãi của trong năm trước đó (nếu có) và nộp tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định, nhưng doanh nghiệp hông bị xử phạt về hành vi khai sai theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế.

2. Đối với dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư quy định tại điểm b, c Khoản 1 Điều này còn có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến và phát triển cao hoặc mới cần đặc biệt quan trọng thu hút góp vốn đầu tư thì thời hạn vận dụng thuế suất ưu đãi 10% trọn vẹn có thể kéo dãn thêm nhưng tổng thời hạn vận dụng thuế suất 10% hông quá 30 năm theo Quyết định của Thủ tướng nhà nước vị trí căn cứ theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời hạn hoạt động và sinh hoạt giải trí vận dụng riêng với:

a) Phần thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động và sinh hoạt giải trí xã hội hóa trong nghành nghề giáo dục – đào tạo và giảng dạy, dạy nghề, y tế, văn hóa truyền thống, thể thao và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (sau này gọi chung là nghành xã hội hóa).

Danh mục quy mô, tiêu chuẩn quy mô, tiêu chuẩn của những doanh nghiệp thực thi xã hội hóa được thực thi theo khuôn khổ do Thủ tướng nhà nước quy định.

b) Phần thu nhập của hoạt động và sinh hoạt giải trí xuất bản của Nhà xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản.

Hoạt động xuất bản gồm có những nghành xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm theo quy định tại Luật Xuất bản.

Xuất bản phẩm thực thi theo quy định tại Điều 4 của Luật Xuất bản và Điều 2 Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của nhà nước. Trường hợp những quy định của Luật Xuất bản, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP và những văn bản quy phạm pháp lý có tương quan đến nghành xuất bản có sự thay đổi thì vận dụng theo những quy định mới tương ứng, phù phù thích hợp với những văn bản này.

c) Phần thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí báo in (kể cả quảng cáo trên báo in) của cơ quan báo chí truyền thông theo quy định của Luật Báo chí.

d) Phần thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư – marketing thương mại nhà tại xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua riêng với những đối tượng người dùng quy định tại Điều 53 Luật nhà tại.

Nhà ở xã hội quy định tại điểm này là nhà tại do Nhà nước hoặc tổ chức triển khai, thành viên thuộc những thành phần kinh tế tài chính góp vốn đầu tư xây dựng và phục vụ những tiêu chuẩn về nhà tại, về giá nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng người dùng, Đk được mua, được thuê, được thuê mua nhà tại xã hội theo quy định của pháp lý về nhà tại và việc xác lập thu nhập được vận dụng thuế suất 10% quy định tại điểm này hông tùy từng thời gian ký hợp đồng bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà tại xã hội.

Trường hợp doanh nghiệp thực thi góp vốn đầu tư – marketing thương mại nhà tại xã hội ký hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền nhà có thu tiền ứng trước của người tiêu dùng theo tiến độ trước thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trước đó và còn tiếp tục thu tiền Tính từ lúc ngày thứ nhất/01/năm trước đó (doanh nghiệp đã kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên thu nhập hoặc theo tỷ suất trên lệch giá thu được tiền) và có thời gian chuyển giao nhà Tính từ lúc ngày thứ nhất/01/năm trước đó thì thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền nhà này được vận dụng thuế suất 10%.

Thu nhập từ trên góp vốn đầu tư – marketing thương mại nhà tại xã hội được vận dụng thuế suất 10% tại khoản này là thu nhập từ việc bán, cho thuê, cho thuê mua phát sinh từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm năm trước đó. Trường hợp doanh nghiệp hông hạch toán riêng được phần thu nhập từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà tại xã hội phát sinh từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm năm trước đó thì thu nhập được vận dụng thuế suất 10% được xác lập theo tỷ suất giữa lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí bán, cho thuê, cho thuê mua nhà tại xã hội trên tổng lệch giá trong thời hạn tương ứng của doanh nghiệp.

e) Thu nhập của doanh nghiệp từ: trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; nuôi trồng nông, lâm, thủy sản ở địa phận kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả; sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi; sản xuất, khai thác và tinh chế muối trừ sản xuất muối quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, góp vốn đầu tư dữ gìn và bảo vệ nông sản sau thu hoạch, dữ gìn và bảo vệ nông, thủy sản và thực phẩm.

f) Phần thu nhập của hợp tác xã hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp hông thuộc địa phận kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả và địa phận kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả.

4. Thuế suất ưu đãi 20% trong thời hạn mười năm (10 năm) vận dụng riêng với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới tại địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả quy định tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của nhà nước.

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới: sản xuất thép hạng sang; sản xuất thành phầm tiết kiệm chi phí nguồn tích điện; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; tăng trưởng ngành nghề truyền thống cuội nguồn (gồm có xây dựng và tăng trưởng những ngành nghề truyền thống cuội nguồn về sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm, những thành phầm văn hóa truyền thống).

Doanh nghiệp thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới vào những nghành, địa phận ưu đãi thuế quy định tại khoản này Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm năm trong năm này vận dụng thuế suất 17%.

5. Thuế suất ưu đãi 20% trong suốt thời hạn hoạt động và sinh hoạt giải trí (từ thời điểm ngày một/1/năm trong năm này chuyển sang vận dụng thuế suất 17%) được vận dụng riêng với Quỹ tín dụng thanh toán nhân dân, Ngân hàng hợp tác xã và Tổ chức tài chính vi mô.

Đối với Quỹ tín dụng thanh toán nhân dân, Ngân hàng hợp tác xã và Tổ chức tài chính vi mô xây mới tại địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả quy định tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của nhà nước sau khoản thời hạn hết thời hạn vận dụng thuế suất 10% quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này thì chuyển sang vận dụng mức thuế suất 20%; từ thời điểm ngày một/1/năm trong năm này chuyển sang vận dụng thuế suất 17%.

Tổ chức tài chính vi mô quy định tại Khoản này là tổ chức triển khai được xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của Luật những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán.

6. Thời gian vận dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được xem liên tục từ thời điểm năm thứ nhất doanh nghiệp có lệch giá từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế. Đối với doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao được xem từ thời điểm năm được công nhận là doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao; riêng với dự án công trình bất Động sản ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao được xem từ thời điểm năm được cấp giấy ghi nhận dự án công trình bất Động sản ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao.

Điều 20. Ưu đãi về thời hạn miễn thuế, giảm thuế

1. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo riêng với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư này.

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới trong nghành nghề xã hội hóa thực thi tại địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả hoặc đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả quy định tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

2. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong năm năm tiếp theo riêng với thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới trong nghành nghề xã hội hóa thực thi tại địa phận hông thuộc khuôn khổ địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả hoặc đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả quy định tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của nhà nước.

3. Miễn thuế hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong bốn năm tiếp theo riêng với thu nhập từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa phận những quận nội thành của thành phố của đô thị loại đặc biệt quan trọng, đô thị loại I trực thuộc TW và khu công nghiệp nằm trên địa phận những đô thị loại I trực thuộc tỉnh). Trường hợp Khu công nghiệp nằm trên cả địa phận thuận tiện và địa phận hông thuận tiện thì việc xác lập ưu đãi thuế riêng với Khu công nghiệp vị trí căn cứ vào địa phận có phần diện tích s quy hoạnh Khu công nghiệp to nhiều hơn.

Việc xác lập đô thị loại đặc biệt quan trọng, loại I quy định tại khoản này thực thi theo quy định tại Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày thứ 7/5/2009 của nhà nước quy định về phân loại đô thị và văn bản sửa đổi Nghị định này (nếu có).

4. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được xem liên tục từ thời điểm năm thứ nhất doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế; Trường hợp doanh nghiệp hông có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, Tính từ lúc năm thứ nhất có lệch giá từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới thì thời hạn miễn thuế, giảm thuế được xem từ thời điểm năm thứ tư dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới phát sinh lệch giá.

Ví dụ 20: Năm năm trước đó, doanh nghiệp A có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới sản xuất thành phầm ứng dụng, nếu năm năm trước đó doanh nghiệp A đã có thu nhập chịu thuế từ dự án công trình bất Động sản sản xuất thành phầm ứng dụng thì thời hạn miễn giảm thuế được xem liên tục Tính từ lúc năm năm trước đó. Trường hợp dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới sản xuất thành phầm ứng dụng của doanh nghiệp A phát sinh lệch giá từ thời điểm năm năm trước đó, đến năm năm trong năm này dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới của doanh nghiệp A vẫn chưa tồn tại thu nhập chịu thuế thì thời hạn miễn giảm thuế được xem liên tục Tính từ lúc năm 2017.

5. Năm miễn thuế, giảm thuế xác lập phù phù thích hợp với kỳ tính thuế. Thời điểm khởi đầu tính thời hạn miễn thuế, giảm thuế tính liên tục Tính từ lúc kỳ tính thuế thứ nhất doanh nghiệp khởi đầu có thu nhập chịu thuế (chưa trừ số lỗ những kỳ tính thuế trước chuyển sang).

Trường hợp, trong kỳ tính thuế thứ nhất có thu nhập chịu thuế mà dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới của doanh nghiệp có thời hạn hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại được hưởng ưu đãi thuế dưới 12 (mười hai) tháng, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế riêng với dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới ngay kỳ tính thuế thứ nhất đó hoặc Đk với cơ quan thuế thời hạn khởi đầu được hưởng ưu đãi thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp Đk thời hạn ưu đãi thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo thì phải xác lập số thuế phải nộp của kỳ tính thuế thứ nhất để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Điều 21. Các trường hợp giảm thuế khác

1. Doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề sản xuất, xây dựng, vận tải lối đi bộ sử dụng từ 10 đến 100 lao động nữ, trong số đó số lao động nữ chiếm trên 50% tổng 150 lao động xuất hiện thường xuyên hoặc sử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ mà số lao động nữ chiếm trên 30% tổng số lao động xuất hiện thường xuyên của doanh nghiệp được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm vào cho lao động nữ theo phía dẫn tại tiết a điểm 2.9 Khoản 2 Điều 6 Thông tư này nếu hạch toán riêng được.

Các cty sự nghiệp, cơ quan văn phòng thuộc những Tổng công ty hông Tực tiếp sản xuất marketing thương mại thì hông giảm thuế theo Khoản này.

2. Doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc bản địa thiểu số được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm vào cho lao động là người dân tộc bản địa thiểu số hướng dẫn tại tiết b điểm 2.9 Khoản 2 Điều 6 Thông tư này nếu hạch toán riêng được.

3. Doanh nghiệp thực thi chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển thuộc nghành ưu tiên chuyển giao cho những tổ chức triển khai, thành viên thuộc địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên phần thu nhập từ chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển.

Điều 22. Thủ tục thực thi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp tự xác lập những Đk ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời hạn miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra riêng với doanh nghiệp phải kiểm tra những Đk được hưởng ưu đãi thuế, số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo như đúng Đk thực tiễn mà doanh nghiệp phục vụ được. Trường hợp doanh nghiệp hông đảm bảo những Đk để vận dụng thuế suất ưu đãi và thời hạn miễn thuế, giảm thuế thì cơ quan thuế xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Hiệu Iực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 02 tháng 08 năm năm trước đó và vận dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ thời điểm năm năm trước đó trở đi.

2. Doanh nghiệp có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mà tính đến hết kỳ tính thuế năm trước đó này còn đang trong thời hạn thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (gồm có cả trường hợp đang rất được hưởng ưu đãi hoặc không được hưởng ưu đãi) theo quy định của những văn bản quy phạm pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp thì tiếp tục được hưởng cho thời hạn còn sót lại theo quy định của những văn bản đó; trường hợp phục vụ Đk ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệp thì được lựa chọn ưu đãi thuộc diện đang rất được hưởng hoặc ưu đãi theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện ưu đãi riêng với dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới (gồm có mức thuế suất, thời hạn miễn thuế, giảm thuế) cho thời hạn còn sót lại nếu đang thuộc diện hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp xây mới từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư hoặc theo diện ưu đãi riêng với góp vốn đầu tư mở rộng cho thời hạn còn sót lại nếu đang thuộc diện được hưởng ưu đãi theo diện góp vốn đầu tư mở rộng. Dự án góp vốn đầu tư mở rộng được lựa chọn quy đổi ưu đãi theo quy định tại Khoản này là dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mở rộng triển khai từ thời điểm ngày 31/12/2008 trở về trước và những dự án công trình bất Động sản này đưa vào hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại từ thời điểm năm 2009 trở về trước.

Việc xác lập thời hạn còn sót lại để hưởng ưu đãi thuế được xem liên tục Tính từ lúc lúc thực thi quy định về ưu đãi thuế tại những văn bản pháp lý về góp vốn đầu tư quốc tế tại Việt Nam, về khuyến khích góp vốn đầu tư trong nước và về thuế thu nhập doanh nghiệp phát hành trước thời điểm ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành.

Khoảng thời hạn còn sót lại bằng số năm doanh nghiệp còn được hưởng ưu đãi thuế (thuế suất ưu đãi, thời hạn miễn thuế, giảm thuế) theo phía dẫn tại Thông tư trừ đi số năm doanh nghiệp đã được hưởng ưu đãi (thuế suất ưu đãi, thời hạn miễn thuế, giảm thuế) theo quy định của những văn bản quy phạm pháp lý trước kia về thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc xác lập khoảng chừng thời hạn ưu đãi còn sót lại nêu trên phải đảm bảo nguyên tắc:

– Đến hết kỳ tính thuế năm trước đó đó, doanh nghiệp đang không còn thời hạn được hưởng ưu đãi về thuế suất theo những văn bản quy phạm pháp lý trước kia về thuế thu nhập doanh nghiệp thì hông được chuyển sang vận dụng ưu đãi về thuế (thuế suất ưu đãi, thời hạn miễn thuế, giảm thuế) cho thời hạn còn sót lại theo phía dẫn tại Thông tư này.

– Đến hết kỳ tính thuế năm trước đó đó, doanh nghiệp đang trong thời hạn được hưởng ưu đãi thuế (thuế suất ưu đãi, thời hạn miễn thuế, giảm thuế) theo những văn bản quy phạm pháp lý trước kia về thuế thu nhập doanh nghiệp thì tiếp tục hưởng số năm được vận dụng thuế suất và mức thuế suất ưu đãi, thời hạn miễn thuế, giảm thuế cho thời hạn còn sót lại theo phía dẫn tại Thông tư này.

– Đến hết kỳ tính thuế năm trước đó đó, doanh nghiệp đang rất được hưởng thuế suất ưu đãi, nhưng vừa hết thời hạn được miễn thuế theo những văn bản quy phạm pháp lý trước kia về thuế thu nhập doanh nghiệp thì hông hưởng thời hạn miễn thuế mà chỉ hưởng toàn bộ số năm giảm thuế theo phía dẫn tại Thông tư này, tiếp tục hưởng số năm vận dụng thuế suất và mức thuế suất ưu đãi cho thời hạn còn sót lại theo phía dẫn tại Thông tư này.

– Đến hết kỳ tính thuế năm trước đó đó, doanh nghiệp đang rất được hưởng thuế suất ưu đãi, đang trong thời hạn giảm thuế theo những văn bản quy phạm pháp lý trước kia về thuế thu nhập doanh nghiệp thì số năm giảm thuế còn sót lại bằng số năm giảm thuế theo phía dẫn tại Thông tư này trừ (-) số năm doanh nghiệp đã giảm thuế đến hết kỳ tính thuế năm trước đó đó, tiếp tục hưởng số năm vận dụng thuế suất và mức thuế suất ưu đãi cho thời hạn còn sót lại theo phía dẫn tại Thông tư này.

– Đến hết kỳ tính thuế năm trước đó đó, doanh nghiệp đang không còn thời hạn miễn thuế, giảm thuế theo những văn bản quy phạm pháp lý trước kia về thuế thu nhập doanh nghiệp thì hông thuộc diện hưởng ưu đãi thuế (thuế suất ưu đãi, thời hạn miễn thuế, giảm thuế) theo phía dẫn tại Thông tư này.

3. Doanh nghiệp thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mở rộng trước thời gian ngày thứ nhất/01/năm trước đó và đưa dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mở rộng vào hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại, phát sinh lệch giá Tính từ lúc ngày thứ nhất/01/năm trước đó nếu dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mở rộng này thuộc nghành, địa phận ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (gồm có cả khu kinh tế tài chính, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa phận những quận nội thành của thành phố của đô thị loại đặc biệt quan trọng, đô thị loại I trực thuộc TW và Khu công nghiệp năm trên địa phận những đô thị loại I trực thuộc tỉnh) thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với phần thu nhập tăng thêm do góp vốn đầu tư mở rộng mang lại theo phía dẫn tại Thông tư này.

4. Thông tư này thay thế Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính.

5. Bãi bỏ những nội dung hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính và những ngành phát hành hông phù phù thích hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.

6. Việc xử lý và xử lý những tồn tại về thuế, quyết toán thuế, miễn thuế, giảm thuế và xử lý vi phạm pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp trước kỳ tính thuế năm năm trước đó thực thi theo những quy định tương ứng hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp phát hành trước kỳ tính thuế năm năm trước đó.

7. Trường hợp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có tham gia ký kết một Hiệp định hoặc Điều ước quốc tế mà Hiệp định hoặc Điều ước quốc tế đó có quy định về việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp khác với nội dung hướng dẫn tại Thông tư này thì thực thi theo quy định của Điều ước quốc tế đó.

Điều 24. Trách nhiệm thi hành

1. Cơ quan thuế những cấp có trách nhiệm phổ cập, hướng dẫn những doanh nghiệp thực thi theo nội dung Thông tư này.

2. Doanh nghiệp thuộc đối tượng người dùng kiểm soát và điều chỉnh của Thông tư này thực thi theo những hướng dẫn tại Thông tư này.

Trong quy trình thực thi nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị những tổ chức triển khai, thành viên phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu và phân tích xử lý và xử lý.

 Nơi nhận:
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng quản trị nước;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng TW;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước,
– Cơ quan Trung ương của những đoàn thể;
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công báo;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Website nhà nước;
– Website Bộ Tài chính; Website Tổng cục Thuế;
– Các cty thuộc Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, TCT (VT, CS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG (Đã ký)Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

 

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Thông tư 78/năm trước đó/TT-BTC hướng dẫn về Luật thuế TNDN, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

 

 

Các từ khóa tương quan

Học kế toán thực tiễn tại Huyện Văn Lâm – Hưng Yên
CEO cần trang bị kỹ năng gì?
Dịch Vụ TM kế toán trọn gói tại Tp Hà Nội Thủ Đô chất lượng tốt
Kế toán rõ ràng nguyên vật tư, công cụ, dụng cụ, thành phầm, thành phầm & hàng hóa
Chiết khấu thanh toán; Cách hạch toán chiết khấu thanh toán.
Dịch Vụ TM kế toán thuế tại Từ Liêm giá rẻ, chất lượng
Thanh toán qua ngân hàng nhà nước với đối tác chiến lược quốc tế
Mẫu Giấy đề xuất kiến nghị tạm ứng và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 133
Dịch Vụ TM văn bản báo cáo giải trình thuế GIÁ RẺ ở Thạch Thất
Sơ đồ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Thông tư 200


Pro đang mò mẩn postt Thông tư 78/năm trước đó/TT-BTC hướng dẫn về Luật thuế TNDN 2022

Với việc Người dùng mò mẩn post Thông tư 78/năm trước đó/TT-BTC hướng dẫn về Luật thuế TNDN FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

Download hướng dẫn Thông tư 78/năm trước đó/TT-BTC hướng dẫn về Luật thuế TNDN phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Free

Neu Người dùng đang tìm link google drive mega để tải HD Free mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại comment hoặc tham gia Groups zalo để được đặt vướng mắc hướng dẫn Free(Miễn phí).
#Thông #tư #782014TTBTC #hướng #dẫn #về #Luật #thuế #TNDN