0765562555

Chia Sẻ kinh nghiệm tay nghề Trích lập quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp Free 2022

Người dùng đang tìm cách Chia Sẻ kinh nghiệm tay nghề Hướng dẫn HD Trích lập quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp Mới nhất trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-09 17:48:45

3205

Lượt xem:
7.475

Trích lập quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin tiên tiến và phát triển nhất

Trích lập quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp; Xử lý Quỹ khi doanh nghiệp ko sử dụng, sử dụng ko hết và sử dụng ko đúng Mục tiêu.

Thông tư số 12.năm trong năm này.TTLT-BKHCN-BTC, ngày 28 tháng 6 năm năm trong năm này, có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 9 năm năm trong năm này và vận dụng cho việc trích lập, quản trị và vận hành và sử dụng Quỹ khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển tại doanh nghiệp từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm năm trong năm này. Đến nay năm 2018 chưa tồn tại thông tư nào mới được phát hành để hưởng dẫn sửa đổi, tương hỗ update về việc sử dụng và Trích lập quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp >>> Nên những nội dung hướng dẫn về Trích lập quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp; Xử lý Quỹ khi doanh nghiệp ko sử dụng, sử dụng ko hết và sử dụng ko đúng Mục tiêu trong nội dung bài viết này được vận dụng từ kỳ tính thuế năm năm trong năm này đến kỳ tính thuế năm 2018.

Trích lập quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp

1. Tỷ lệ trích lập quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp

Theo Khoản 1. Điều 4, Thông tư 12/năm trong năm này/TTLT-BKHCN-BTC, Tỷ lệ trích lập quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp được quy định rõ ràng như sau:

– Đối với doanh nghiệp Nhà nước trích từ 3% đến 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ

– Đối với những doanh nghiệp ko phải là doanh nghiệp Nhà nước thì Doanh nghiệp tự quyết định hành động mức trích rõ ràng nhưng tối đa ko quá 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ.

 2. Quy định, xử lý khi Trích lập quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp ko sử dụng, sử dụng ko hết và sử dụng ko đúng mục tiêu.

Theo Điều 14, Thông tư 12/năm trong năm này/TTLT-BKHCN-BTC, khi trích lập quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp mà doanh nghiệp ko sử dụng, sử dụng ko hết và sử dụng ko đúng mụa đích >>> xử lý như sau:

Doanh nghiệp nên phải hiểu đúng về những yếu tố sau:

* Số tiền đã sử dụng của Quỹ được xác lập bằng tổng số tiền đã được quyết toán, số tiền đã tạm ứng và có khá đầy đủ chứng từ nhưng chưa đủ Điều kiện quyết toán để thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Quỹ theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư 12/năm trong năm này/TTLT-BKHCN-BTC.

* Mức trích lập và sử dụng Quỹ được xem theo nguyên tắc số tiền trích quỹ trước thì sử dụng trước.

2.1. Quy định về trích quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp ko sử dụng hoặc sử dụng ko hết

Trong thời hạn 05 năm, Tính từ lúc lúc trích lập, tổng số tiền đã sử dụng và số tiền nộp về Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc hoặc Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của những bộ chủ quản, tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp Đk nộp thuế ko hết 70% số quỹ đã trích lập kể cả nhận Điều chuyển (nếu có) thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên số tiền Quỹ còn sót lại và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp vốn để làm tính số thuế tịch thu là thuế suất vận dụng cho doanh nghiệp trong thời hạn trích lập Quỹ.

Lãi suất tính lãi riêng với số thuế tịch thu tính trên phần quỹ ko sử dụng hết là lãi suất vay trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm (hoặc lãi suất vay tín phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm) vận dụng tại thời Điểm tịch thu và thời hạn tính lãi là hai năm.

                                                   Theo Khoản 3, Điều 4 Thông tư 12/năm trong năm này/TTLT-BKHCN-BTC

 2.2. Quy định về trích quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp sử dụng ko đúng Mục tiêu.

Trong thời hạn trích lập, doanh nghiệp sử dụng Quỹ ko đúng Mục tiêu thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên Khoản thu nhập đã trích lập Quỹ mà sử dụng ko đúng Mục tiêu và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp vốn để làm tính số thuế tịch thu là thuế suất vận dụng cho doanh nghiệp trong thời hạn trích lập Quỹ.

Lãi suất tính lãi riêng với số thuế tịch thu tính trên phần Quỹ sử dụng ko đúng Mục tiêu là mức tính tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và những văn bản hướng dẫn thi hành. Thời gian tính lãi là Khoảng thời hạn Tính từ lúc ngày xẩy ra hành vi vi phạm đến ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Lưu ý cho trường hợp tại mục 2.1 và 2.2:

– Doanh nghiệp ko được xem trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với số tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

– Trong thời hạn trích lập, doanh nghiệp đang thuộc diện được ưu đãi thuế (được vận dụng thuế suất ưu đãi, được miễn thuế, giảm thuế) thì số tiền thuế tịch thu do Quỹ ko được sử dụng, sử dụng ko hết 70% hoặc sử dụng ko đúng Mục tiêu được xác lập trên số thu nhập đã được vận dụng ưu đãi thuế tại thời Điểm trích lập Quỹ và tính lãi theo quy định.

                                            Theo Khoản 4, 5 và 6; Điều 4 Thông tư 12/năm trong năm này/TTLT-BKHCN-BTC

2.3. Xử lý khi trích quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp ko sử dụng, sử dụng ko hết và sử dụng ko đúng Mục tiêu

Tùy theo quy mô doanh nghiệp, số tiền trích lập Quỹ khi doanh nghiệp ko sử dụng, sử dụng ko hết 70% trong thời hạn 05 năm Tính từ lúc năm trích lập hoặc sử dụng ko đúng Mục tiêu sẽ tiến hành xử lý như sau:

a) Đối với doanh nghiệp nhà nước

– Doanh nghiệp nhà nước trích Quỹ từ 3% đến 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ, nếu Quỹ ko được sử dụng, sử dụng ko hết 70% số Quỹ đã trích lập kể cả nhận Điều chuyển (nếu có) thì phải nộp một phần Quỹ chưa sử dụng hoặc sử dụng ko hết về Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc hoặc Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của những bộ chủ quản, tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp Đk nộp thuế.

Số tiền nộp về Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc hoặc Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của những bộ chủ quản, tỉnh, thành phố được xác lập tối thiểu bằng 20% số Quỹ đã trích lập ko được sử dụng, sử dụng ko hết 70% số Quỹ đã trích lập kể cả nhận Điều chuyển (nếu có).

– Tổng số tiền đã sử dụng và số tiền nộp về Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc hoặc Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của những bộ chủ quản, tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp Đk nộp thuế ko hết 70% số Quỹ đã trích lập kể cả nhận Điều chuyển (nếu có) thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên số tiền Quỹ còn sót lại và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

– Sau khi nộp những Khoản tiền theo quy định nêu trên, số tiền trích lập Quỹ còn sót lại doanh nghiệp được thực thi theo quy định.

* Ví dụ 1: Doanh nghiệp Nhà nước

Doanh nghiệp Nhà nước A, trong văn bản báo cáo giải trình trích lập và sử dụng Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển năm 2021 có số liệu sau:

– Năm năm trong năm này, Doanh nghiệp Nhà nước A trích lập quỹ khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp 10% là 20 tỷ VNĐ  >>> 70% số quỹ trích lập là 14 tỷ VNĐ (20 tỷ VNĐ x 70%).

– Đến năm 2021, Doanh nghiệp Nhà nước A mới sử dụng Quỹ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển là 10 tỷ VNĐ (chiếm 50% số Quỹ đã trích lập) >>> Doanh nghiệp Nhà nước A sử dụng ko hết 70% số quỹ đã trích lập. Số Quỹ doanh nghiệp sử dụng ko hết là 10 tỷ VNĐ (20 tỷ – 10 tỷ) và phải nộp một phần về Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc hoặc Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của những bộ chủ quản, tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp Đk nộp thuế.

+ Giả sử Doanh nghiệp Nhà nước A nộp về Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc 40% số Quỹ chưa sử dụng hết là 4 tỷ VNĐ (40% x 10 tỷ). Như vậy, tổng số tiền Doanh nghiệp Nhà nước A đã sử dụng và nộp về Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc là: 14 tỷ VNĐ (10 tỷ + 4 tỷ) chiếm 70% số Quỹ đã trích lập nên số tiền trích lập Quỹ còn sót lại 6 tỷ VNĐ (20 tỷ – 14 tỷ) doanh nghiệp Nhà nước A ko phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng theo quy định.

+ Giả sử Doanh nghiệp Nhà nước A nộp về Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc 20% số Quỹ chưa sử dụng hết là 2 tỷ VNĐ (20% x 10 tỷ VNĐ). Như vậy, tổng số tiền Doanh nghiệp Nhà nước A đã sử dụng và nộp về Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc là: 12 tỷ VNĐ (10 tỷ + 2 tỷ) chiếm 60% số Quỹ đã trích lập (<70% số Quỹ đã trích lập) nên Doanh nghiệp Nhà nước A phải nộp phần thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với số tiền Quỹ còn sót lại 8 tỷ VNĐ (20 tỷ – 12 tỷ) và số tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó như sau:

>>> Số tiền thuế thu nhập Doanh nghiệp Nhà nước A phải nộp do sử dụng và nộp về Quỹ khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc ko hết 70% Quỹ (thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn trích lập Quỹ năm năm trong năm này là 20%) là:

8 tỷ VNĐ x 20% = 1,6 tỷ VNĐ.

>>> Số tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp nêu trên là (giả sử lãi suất vay trái phiếu kho bạc kỳ hạn một năm là 12%) là:

1,6 tỷ VNĐ x 12% x hai năm = 384 triệu đồng.

– Trường hợp doanh nghiệp Nhà nước sử dụng Quỹ ko đúng Mục tiêu thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên Khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà sử dụng ko đúng Mục tiêu và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

b) Đối với những doanh nghiệp khác

– Các doanh nghiệp khác (ko phải là doanh nghiệp nhà nước) được quyền góp phần vào những quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp Đk nộp thuế.

– Trường hợp doanh nghiệp ko góp phần vào quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của tỉnh, thành phố hoặc có góp phần vào quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của tỉnh, thành phố nhưng Quỹ ko được sử dụng, sử dụng ko hết 70% số quỹ (gồm có cả phần có góp phần vào quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của tỉnh, thành phố nếu có) hoặc sử dụng Quỹ ko đúng Mục tiêu thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên Khoản thu nhập đã trích lập Quỹ mà ko sử dụng, sử dụng ko hết 70% hoặc sử dụng ko đúng Mục tiêu và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

* Ví dụ 2 (riêng với trường hợp doanh nghiệp ko sử dụng hết Quỹ):

Công ty B, trong văn bản báo cáo giải trình trích lập và sử dụng Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển năm 2021 có số liệu sau:

Năm năm trong năm này, Công ty B trích lập Quỹ khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp 10% là 2 tỷ VNĐ  >>> 70% số quỹ trích lập là một trong,4 tỷ VNĐ (2 tỷ x 70%).

Đến năm 2021, Công ty B mới sử dụng Quỹ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển là một trong,2 tỷ VNĐ (chiếm 60% số Quỹ đã trích lập) >>> Công ty B sử dụng ko hết 70% số quỹ đã trích lập. Số Quỹ Công ty B sử dụng ko hết là 0,8 tỷ VNĐ (2 tỷ VNĐ – 1,2 tỷ VNĐ).

+ Giả sử Công ty B nộp về Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển tỉnh là 200 triệu đồng (0,2 tỷ). Như vậy, tổng số tiền Công ty B đã sử dụng và nộp về Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển tỉnh là: 1,4 tỷ VNĐ (1,2 tỷ + 0,2 tỷ) chiếm 70% số Quỹ đã trích lập nên số tiền trích lập Quỹ còn sót lại 0,6 tỷ VNĐ (2 tỷ – 1,4 tỷ) Công ty B ko phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Giả sử Công ty B ko nộp về Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển tỉnh thì Công ty B phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với 0,8 tỷ VNĐ và số tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó như sau:

Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp do sử dụng ko hết 70% Quỹ (thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn trích lập Quỹ năm năm trong năm này là 20%) là:

0,8 tỷ VNĐ x 20% = 160 triệu đồng.

Số tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp trên là (giả sử lãi suất vay trái phiếu kho bạc kỳ hạn một năm là 12%):

160 triệu đồng x 12% x hai năm = 38,4 triệu đồng.

* Ví dụ 3 (riêng với trường hợp doanh nghiệp sử dụng Quỹ ko đúng Mục tiêu):

Năm năm trong năm này, Công ty C trích lập Quỹ tăng trưởng khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển là 800 triệu đồng. Đến hết năm năm trong năm này, Công ty đã sử dụng 300 triệu đồng từ Quỹ. Hàng năm, Công ty đều đã lập Báo cáo trích lập, sử dụng Quỹ. Giả sử, đến ngày 05/5/2017, qua kiểm tra, cơ quan thuế phát hiện ngày 31/12/năm trong năm này Công ty sử dụng 50 triệu đồng từ Quỹ ko đúng Mục tiêu và lập biên bản. Đến ngày 10/5/2017, Công ty nộp phạt vào ngân sách nhà nước. Tỷ lệ tính tiền chậm nộp thuế theo quy định hiện hành của Luật quản trị và vận hành thuế là 0,03%/ngày.

Trường hợp này, xác lập số tiền thuế và số tiền lãi bị truy thu như sau:

Số thuế thu nhập doanh nghiệp bị truy thu do sử dụng ko đúng Mục tiêu (thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn trích lập Quỹ năm năm trong năm này là 20%):

50 triệu đồng x 20% = 10 triệu đồng.

Số ngày tính tiền chậm nộp: từ thời điểm ngày 31/12/năm trong năm này đến hết ngày 09/5/2017 là: 131 ngày.

Số tiền lãi phải nộp (theo mức tiền chậm nộp):

10 triệu đồng x 0,03%/ngày x 131 ngày = 393.000 đồng.

* Ví dụ 4 (riêng với trường hợp doanh nghiệp đang rất được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn trích lập Quỹ):

Công ty D, trong văn bản báo cáo giải trình trích lập và sử dụng Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển năm 2021 có số liệu sau:

Năm năm trong năm này, Công ty D trích lập Quỹ khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp 10% là 2 tỷ VNĐ >>> 70% số quỹ trích lập là một trong,4 tỷ VNĐ (2 tỷ x 70%).

Đến năm 2021, Công ty D mới sử dụng Quỹ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển là một trong,2 tỷ VNĐ (chiếm 60% số Quỹ đã trích lập) >>> Công ty D sử dụng ko hết 70% số quỹ đã trích lập. Số Quỹ Công ty D sử dụng ko hết là 0,8 tỷ VNĐ (2 tỷ VNĐ – 1,2 tỷ VNĐ).

Giả sử tại thời Điểm trích lập Quỹ năm năm trong năm này, mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi vận dụng tại Công ty D là 10% và Công ty D đang thuộc diện được ưu đãi giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Do Công ty D sử dụng Quỹ ko hết 70% và ko nộp về Quỹ tăng trưởng khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển tỉnh nên Công ty D phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với số tiền quỹ đã trích nhưng ko sử dụng hết và số lãi phát sinh trên số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đó như sau:

Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp do sử dụng ko hết 70% Quỹ là:

0,8 tỷ VNĐ x 10% x 50% = 40 triệu đồng.

Số tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp trên là (giả sử lãi suất vay trái phiếu kho bạc kỳ hạn một năm là 12%):

40 triệu đồng x 12% x hai năm = 9,6 triệu đồng.

* Ví dụ 5 (nguyên tắc trích trước sử dụng trước):

Năm năm trong năm này, Công ty E trích lập quỹ khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển là 2 tỷ VNĐ và năm 2017 Công ty trích lập tiếp 2,5 tỷ VNĐ. Trường hợp đến năm 2021 Công ty E đã sử dụng cho nghiên cứu và phân tích khoa học là một trong,8 tỷ VNĐ bằng 90% số tiền quỹ đã trích Quỹ của năm năm trong năm này. Khi đó số dư Quỹ còn sót lại của năm năm trong năm này là 2 tỷ VNĐ trừ (-) 1,8 tỷ VNĐ bằng (=) 0,2 tỷ VNĐ (sau khoản thời hạn đã sử dụng hết 90% số trích lập cho hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của công ty theo quy định), Công ty được tiếp tục sử dụng cho hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển tại doanh nghiệp trong trong năm tiếp và ko bị truy thu, ko bị tính lãi nhưng vẫn phải theo nguyên tắc trích trước sử dụng trước.

Giả sử trong năm 2022, Công ty ko sử dụng quỹ cho nghiên cứu và phân tích khoa học thì số trích lập ko sử dụng bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp và lãi chậm nộp là 2,5 tỷ VNĐ đã trích trong năm 2017, số trích lập quỹ còn sót lại chưa chi của năm năm trong năm này là 0,2 tỷ VNĐ ko phải tính truy thu thuế và tiền chậm nộp.

c) Trường hợp doanh nghiệp nhận Điều chuyển Quỹ mà ko sử dụng, sử dụng ko hết 70% số Quỹ (gồm có cả số tiền nhận Điều chuyển) hoặc sử dụng ko đúng Mục tiêu thì doanh nghiệp nhận Điều chuyển Quỹ phải nộp vào Ngân sách nhà nước thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền lãi theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp nhận Điều chuyển đang rất được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời Điểm trích lập thì số thuế thu nhập doanh nghiệp truy thu được thực thi như sau:

– Đối với số tiền trích lập quỹ tại doanh nghiệp nhận Điều chuyển thì xác lập số thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức ưu đãi thuế tại thời Điểm trích lập của doanh nghiệp nhận Điều chuyển.

– Đối với số tiền nhận Điều chuyển từ doanh nghiệp khác về thì xác lập số thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông tại thời Điểm nhận Điều chuyển.

Việc xác lập số tiền nhận Điều chuyển chưa sử dụng hoặc sử dụng ko đúng Mục tiêu được phân loại theo tỷ suất giữa số tiền nhận Điều chuyển và số Quỹ (gồm có cả số tiền nhận Điều chuyển).

* Ví dụ 6 (Nhận điều chuyển quỹ):

Năm năm trong năm này, Tổng công ty F trích Quỹ khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp tổng số là 4 tỷ VNĐ và nhận Điều chuyển quỹ từ công ty con 1 tỷ VNĐ. Tổng số quỹ được trích năm năm trong năm này là 5 tỷ VNĐ >>> 70% số quỹ trích lập là 3.5 tỷ VNĐ.

 Đến năm 2021, Tổng công ty F mới sử dụng Quỹ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển là 3 tỷ VNĐ (chiếm 60% số Quỹ đã trích lập) >>> Tổng công ty F sử dụng ko hết 70% số quỹ đã trích lập. Số Quỹ Tổng công ty F sử dụng ko hết là 2 tỷ VNĐ (5 tỷ VNĐ – 3 tỷ VNĐ).

Giả sử Tổng công ty F tại thời Điểm năm năm trong năm này đang rất được vận dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi vận dụng là 10%.

Việc xác lập số thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với số tiền ko sử dụng hết 70% được xác lập như sau:

+ Số thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với phần quỹ trích lập tại doanh nghiệp nhận Điều chuyển chưa sử dụng là:

2 tỷ x 4 tỷ/5 tỷ x 10% = 160 triệu đồng

+ Số thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với phần quỹ doanh nghiệp nhận Điều chuyển chưa sử dụng là:

2 tỷ x 1 tỷ/5 tỷ x 20% = 80 triệu đồng

>>> Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp do sử dụng ko hết 70% Quỹ là:

160 triệu đồng + 80 triệu đồng = 240 triệu đồng

Số tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp trên là (giả sử lãi suất vay trái phiếu kho bạc kỳ hạn một năm là 12%):

240 triệu đồng x 12% x hai năm = 57,6 triệu đồng.

Mời ban đọc xem:

Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp được xây dựng, tổ chức triển khai ra làm sao? Tỷ lệ trích lập quỹ là bao nhiêu? Quỹ được chi vào những nội dung nào? Xử lý ra sao khi sử dụng ko hết quỹ đã trích lập? >>> TẠI ĐÂY. 
Cách hạch toán Tài khoản 356 –Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển TT200 >>> TẠI ĐÂY

Cách hạch toán Tài khoản 356–Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển TT 133 >>> TẠI ĐÂY

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Trích lập quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

 

Các từ khóa tương quan

Khóa kế toán dành riêng cho Giám đốc tại Tp Hà Nội Thủ Đô thực tiễn nhất
CV 3273/TCT-TTr quản trị và vận hành thuế riêng với xe hơi nhập khẩu theo như hình thức quà tặng
Dịch Vụ TM văn bản báo cáo giải trình thuế hàng quý UY TÍN, GIÁ RẺ
Giám đốc có phải đóng bảo hiểm xã hội ko?
Lớp học kế toán thực tiễn tại TX Thanh Xuân Tp Hà Nội Thủ Đô
Nguyên tắc kê khai thuế Tiêu thụ đặc biệt quan trọng – Bài viết
Lớp học kế toán dành riêng cho Lãnh Đạo tốt nhất
Thông tư 141/2011/TT-BTC Quy định chính sách thanh toán tiền nghỉ phép
Mã số thuế Doanh Nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Công Nghệ Sơn Hải
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế  uy tín trên toàn quốc


Pro đang đọc bài Trích lập quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp 2022

Với việc Pro tìm hiểu thêm nội dung bài viết Trích lập quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

down HD Trích lập quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Free

Neu Người dùng đang tìm link google drive mega để Download HD Free mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại binhfluan hoặc ThamGia Nhóm zalo để được đặt vướng mắc trợ giúp không lấy phí.
#Trích #lập #quỹ #phát #triển #khoa #học #và #công #nghệ #của #doanh #nghiệp