0765562555

Kinh nghiệm Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT, TNDN khá đầy đủ 2022

Bạn đang Search từ khóa Chia Sẻ kinh nghiệm tay nghề Hướng dẫn HD Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT, TNDN khá đầy đủ trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-08 20:15:07

3422

Lượt xem:
1.409

Thông tư 141/2013/TT-BTC được Bộ Tài chính phát hành ngày 16/10/2013 hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm trước đó đó của Chính Phủ quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm trước đó đó của Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế giá trị ngày càng tăng

Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 30 tháng 11 năm trước đó đó và vận dụng cho những kỳ khai thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị ngày càng tăng Tính từ lúc ngày thứ nhất/7/2013.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin tiên tiến và phát triển nhất

Tải thông tư tại đây:      Thông tư 141.2013.TT-BTC

 

        BỘ TÀI CHÍNH                                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số: 141/2013/TT-BTC                                                                                Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 16 tháng 10 năm trước đó đó

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành  Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm trước đó đó của Chính Phủ quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm trước đó đó của Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế giá trị ngày càng tăng

Căn cứ Luật Thuế giá trị ngày càng tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế giá trị ngày càng tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm trước đó đó;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm trước đó đó;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 thời gian năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm trước đó đó của nhà nước quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm trước đó đó của Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế giá trị ngày càng tăng;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

Theo đề xuất kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực thi quy định tại Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm trước đó đó của Chính Phủ quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm trước đó đó của Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế giá trị ngày càng tăng như sau:

Chương I

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Điều 1. Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với doanh nghiệp có tổng lệch giá năm hông quá 20 tỷ VNĐ

1. Doanh nghiệp được xây dựng theo quy định của pháp lý Việt Nam, kể cả hợp tác xã, cty sự nghiệp có thu (sau này gọi là doanh nghiệp) có tổng lệch giá năm hông quá 20 tỷ VNĐ được vận dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 7 năm trước đó đó.

Tổng lệch giá năm làm vị trí căn cứ xác lập doanh nghiệp thuộc đối tượng người dùng được vận dụng thuế suất 20% là tổng lệch giá của năm trước đó liền kề của doanh nghiệp được xác lập vị trí căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của kỳ tính thuế năm trước đó liền kề theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN phát hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính và những văn bản sửa đổi, tương hỗ update, thay thế (nếu có).

Đối với doanh nghiệp mới xây dựng trong thời hạn từ 01/01/2013 đến hết ngày 30/6/2013 thì lệch giá được xác lập vị trí căn cứ vào chỉ tiêu “lệch giá phát sinh trong kỳ” (hông gồm có thu nhập khác) mã số [21] trên Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính của quý I và quý II năm trước đó đó theo Mẫu số 01A/TNDN phát hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính và những văn bản sửa đổi, tương hỗ update, thay thế (nếu có).

Trường hợp doanh nghiệp có tổng thời hạn hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại Tính từ lúc lúc xây dựng đến hết kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp thời gian năm 2012 hông đủ 12 tháng hoặc kỳ tính thuế thứ nhất của thời gian năm 2012 nhiều hơn nữa 12 tháng theo quy định thì lệch giá làm vị trí căn cứ xác lập doanh nghiệp được vận dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là lệch giá trung bình tháng của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp thời gian năm 2012 hông vượt quá 1,67 tỷ VNĐ.

Trường hợp doanh nghiệp mới xây dựng trong mức time nửa năm thời điểm đầu xuân mới trước đó đó thì lệch giá làm vị trí căn cứ xác lập doanh nghiệp được vận dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là lệch giá trung bình của hàng tháng thời điểm đầu xuân mới trước đó đó tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm trước đó đó hông vượt quá 1,67 tỷ VNĐ.

Đối với doanh nghiệp mới xây dựng Tính từ lúc ngày thứ nhất/07/2013 thực thi kê khai tạm tính quý theo thuế suất 25% (trừ trường hợp thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế). Kết thúc năm tài chính nếu lệch giá trung bình của hàng tháng trong năm hông vượt quá 1,67 tỷ VNĐ thì doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính theo thuế suất 20% (trừ những khoản thu nhập quy định tại Khoản 2, Điều 1, Thông tư này).

2. Thuế suất 20% quy định tại khoản 1 Điều này hông vận dụng riêng với những khoản thu nhập sau:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn, chuyển nhượng ủy quyền quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản (trừ thu nhập từ trên góp vốn đầu tư – marketing thương mại nhà tại xã hội quy định tại Điều 2, Thông tư này), thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền tham gia dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền thăm dò, khai thác tài nguyên; thu nhập nhận được từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại ở ngoài Việt Nam;

b) Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý và hiếm khác và thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí khai thác tài nguyên;

c) Thu nhập từ marketing thương mại dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng.

3. Nguyên tắc xác lập:

a) Doanh nghiệp phải hạch toán riêng phần thu nhập được vận dụng thuế suất 20% và phần thu nhập hông được vận dụng thuế suất 20%. Trường hợp doanh nghiệp hông hạch toán riêng được phần thu nhập được vận dụng thuế suất 20% và phần thu nhập hông được vận dụng thuế suất 20% thì thu nhập được vận dụng thuế suất 20% được xác lập theo tỷ suất giữa lệch giá cả thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ được vận dụng thuế suất 20% trên tổng lệch giá trong kỳ tính thuế của doanh nghiệp.

b) Sau khi xác lập riêng được thu nhập, doanh nghiệp được phép bù trừ lãi, lỗ Một trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt với nhau, phần thu nhập còn sót lại sau khoản thời hạn bù trừ vận dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất của hoạt động và sinh hoạt giải trí còn thu nhập. Việc bù trừ lãi, lỗ Một trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt với nhau trong từng quy trình được vận dụng văn bản rõ ràng như sau:

– Đối với quy trình từ thời điểm ngày thứ nhất/7/2013 đến hết ngày 31/12/2013 thực thi theo quy định tại Điều 16 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 và những văn bản hướng dẫn thi hành.

– Kể từ thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trước đó thực thi theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm trước đó đó và những văn bản hướng dẫn thi hành.

c) Xác định thu nhập được vận dụng thuế suất 20% từ thời điểm ngày thứ nhất/7/2013:

– Trường hợp doanh nghiệp xác lập được lệch giá, ngân sách và thu nhập chịu thuế của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại được vận dụng thuế suất 20% từ thời điểm ngày thứ nhất/7/2013 thì vận dụng thuế suất 20% theo thực tiễn doanh nghiệp hạch toán được Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 7 năm trước đó đó.

– Trường hợp doanh nghiệp hông xác lập được thu nhập chịu thuế của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại được vận dụng thuế suất 20% từ thời điểm ngày thứ nhất/7/2013 thì thu nhập được vận dụng thuế suất 20% Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 7 năm trước đó này được xác lập trên cơ sở số thu nhập được vận dụng thuế suất 20% phát sinh trung bình trong hàng tháng nhân (×) số tháng hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại tính từ thời điểm ngày thứ nhất/7/2013 đến hết năm tài chính đó và được xác lập theo công thức sau:

            

Ví dụ 1:

Doanh nghiệp A có năm tài chính bắt nguồn từ thời điểm ngày thứ nhất/4/2013 đến hết ngày 31/3/năm trước đó (năm tài chính liền kề trước đó có tổng lệch giá năm hông quá 20 tỷ) có tổng thu nhập chịu thuế là một trong.200.000.000 đồng thì việc xác lập thu nhập thuộc diện được vận dụng thuế suất 20% từ thời điểm ngày thứ nhất/7/2013 đến ngày 31/3/năm trước đó (09 tháng) như sau:

             

Điều 2. Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với thu nhập của doanh nghiệp từ trên góp vốn đầu tư – marketing thương mại nhà tại xã hội

1. Doanh nghiệp được xây dựng theo quy định của pháp lý Việt Nam, kể cả hợp tác xã, cty sự nghiệp có thu (sau này gọi là doanh nghiệp) thực thi góp vốn đầu tư – marketing thương mại nhà tại xã hội được vận dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% riêng với phần thu nhập từ lệch giá cả, cho thuê, cho thuê mua nhà tại xã hội phát sinh từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm trước đó đó hông tùy từng thời gian ký hợp đồng bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà tại xã hội.

Nhà ở xã hội quy định tại khoản này là nhà tại do Nhà nước hoặc tổ chức triển khai, thành viên thuộc những thành phần kinh tế tài chính góp vốn đầu tư xây dựng và phục vụ những tiêu chuẩn về nhà tại, về giá nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng người dùng, Đk được mua, được thuê, được thuê mua nhà tại xã hội theo quy định của pháp lý về nhà tại.

Trường hợp doanh nghiệp thực thi góp vốn đầu tư – marketing thương mại nhà tại xã hội ký hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền nhà có thu tiền ứng trước của người tiêu dùng theo tiến độ trước thời điểm ngày thứ nhất/7/2013 và còn tiếp tục thu tiền Tính từ lúc ngày thứ nhất/7/2013 (doanh nghiệp chưa xác lập được ngân sách tương ứng với lệch giá, doanh nghiệp đã kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ suất trên lệch giá thu được tiền) và thời gian chuyển giao nhà Tính từ lúc ngày thứ nhất/7/2013 thì thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền nhà này được vận dụng thuế suất 10%.

Thu nhập từ trên góp vốn đầu tư – marketing thương mại nhà tại xã hội được vận dụng thuế suất 10% tại khoản này là thu nhập từ việc bán, cho thuê, cho thuê mua phát sinh từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm trước đó đó. Trường hợp doanh nghiệp hông hạch toán riêng được phần thu nhập từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà tại xã hội phát sinh từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm trước đó đó thì thu nhập được vận dụng thuế suất 10% được xác lập theo tỷ suất giữa lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí bán, cho thuê, cho thuê mua nhà tại xã hội trên tổng lệch giá trong thời hạn tương ứng của doanh nghiệp.

2. Xác định thu nhập được vận dụng thuế suất 10% từ 01/7/2013:

a) Trường hợp doanh nghiệp xác lập được lệch giá, ngân sách và thu nhập chịu thuế từ thời điểm ngày thứ nhất/7/2013 thì vận dụng thuế suất 10% theo thực tiễn doanh nghiệp hạch toán được Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 7 năm trước đó đó.

b) Trường hợp doanh nghiệp có năm tài chính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính khác năm dương lịch hoặc năm tài chính hông bắt nguồn từ thời điểm ngày thứ nhất/7/2013 và hông xác lập được thu nhập chịu thuế từ thời điểm ngày thứ nhất/7/2013 thì thu nhập vận dụng thuế suất 10% Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 7 năm trước đó đó đến hết năm tài chính đó và được xác lập theo công thức sau:

                               

Ví dụ 2:

Doanh nghiệp B có năm tài chính bắt nguồn từ thời điểm ngày thứ nhất/4/2013 đến hết ngày 31/3/năm trước đó có những chỉ tiêu hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại như sau:

– Tổng lệch giá trong năm tài chính: 100 tỷ VNĐ

Trong số đó: Doanh thu hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại bán, cho thuê, cho thuê mua nhà tại xã hội là: 24 tỷ VNĐ

– Tổng thu nhập tính thuế trong năm tài chính: 12 tỷ VNĐ, trong số đó thu nhập khác (gồm có lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính) là 2 tỷ VNĐ

Việc xác lập thu nhập thuộc diện được vận dụng thuế suất 10% từ thời điểm ngày thứ nhất/7/2013 đến ngày 31/3/năm trước đó (09 tháng) như sau:

 

Chương II

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Điều 3. Áp dụng thuế suất 5% riêng với nhà tại xã hội

1. Áp dụng thuế suất 5% Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 7 năm trước đó đó riêng với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà tại xã hội.

2. Nhà ở xã hội quy định tại Điều này là nhà tại theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

3. Trường hợp bán, cho thuê mua nhà tại xã hội, thuế suất 5% vận dụng theo hợp đồng bán, cho thuê mua nhà tại xã hội được ký từ thời điểm ngày thứ nhất/7/2013 và vận dụng với số tiền thanh toán từ thời điểm ngày thứ nhất/7/2013 riêng với hợp đồng ký trước thời điểm ngày thứ nhất/7/2013.

Trường hợp cho thuê nhà tại xã hội, thuế suất 5% vận dụng vị trí căn cứ vào thời gian thu tiền theo hợp đồng (kể cả trường hợp thu tiền trước cho nhiều kỳ) Tính từ lúc ngày thứ nhất/7/2013. Trường hợp doanh nghiệp chưa nhận được tiền thuê nhà Tính từ lúc ngày thứ nhất/7/2013 thì vận dụng theo thời gian xuất hoá đơn.

Ví dụ 3:

Công ty xây dựng Y là chủ góp vốn đầu tư xây dựng khu nhà tại xã hội X. Tháng 12/2012, Công ty Y và ông B ký hợp đồng mua và bán một căn hộ cao cấp trong khu nhà tại xã hội X. Ông B thuộc đối tượng người dùng được mua nhà tại xã hội và việc mua và bán giữa Công ty Y và ông B thực thi theo như đúng quy định của pháp lý về mua và bán nhà đất ở xã hội. Hợp đồng mua và bán giữa hai bên quy định việc thanh toán của ông B cho Công ty xây dựng Y được thực thi thành nhiều đợt như sau:

Đợt 1: Thanh toán 20% giá trị của căn hộ cao cấp ngay tại thời gian ký phối hợp đồng – tháng 12/2012.

Đợt 2: Thanh toán 30% giá trị của căn hộ cao cấp vào tháng 5/2013.

Đợt 3: Thanh toán 25% giá trị của căn hộ cao cấp vào tháng 12/2013.

Đợt 4: Thanh toán 25% giá trị của căn hộ cao cấp vào tháng bốn/năm trước đó.

Thực tế, ông B thực thi thanh toán vào những thời gian đúng theo hợp đồng. Căn cứ theo quy định trên, Công ty xây dựng Y vận dụng thuế suất thuế GTGT là 5% riêng với số tiền ông B thanh toán vào đợt 3 (vào tháng 12/2013) và đợt 4 (vào tháng bốn/năm trước đó).

4. Trường hợp chủ góp vốn đầu tư dự án công trình bất Động sản xây dựng nhà tại thương mại thực thi quy đổi nhà tại thương mại sang nhà tại xã hội, việc quy đổi được thực thi theo như đúng quy định của pháp lý về nhà tại thì Tính từ lúc ngày có quyết định hành động được cho phép kiểm soát và điều chỉnh, quy đổi mục tiêu sử dụng của dự án công trình bất Động sản của cơ quan có thẩm quyền cũng khá được vận dụng thuế suất thuế GTGT 5% Tính từ lúc ngày thứ nhất/7/2013 riêng với bán, cho thuê mua, cho thuê nhà tại xã hội quy định tại Điều này.

5. Trường hợp từ thời điểm ngày thứ nhất/7/2013, doanh nghiệp đã lập hoá đơn với mức thuế suất 10% riêng với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà tại xã hội thuộc đối tượng người dùng vận dụng thuế suất 5% quy định tại Điều này thì lập hoá đơn kiểm soát và điều chỉnh và kê khai kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update theo quy định. Việc kiểm soát và điều chỉnh thuế suất nếu làm thay đổi nội dung đã ghi trên hợp đồng bán, cho thuê, cho thuê mua nhà tại xã hội thì doanh nghiệp tương hỗ update phụ lục hợp đồng ghi rõ nội dung kiểm soát và điều chỉnh này.

Điều 4. Giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng riêng với nhà tại thương mại

1. Giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng từ thời điểm ngày thứ nhất/7/2013 đến hết ngày 30/6/năm trước đó riêng với bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà tại thương mại là căn hộ cao cấp hoàn thiện có diện tích s quy hoạnh sàn dưới 70 mét vuông và có mức giá cả dưới 15 triệu đồng/mét vuông.

2. Nhà ở thương mại là căn hộ cao cấp hoàn thiện quy định tại Điều này là căn hộ cao cấp chung cư được hoàn thành xong, nghiệm thu sát hoạch theo thiết kế của chủ góp vốn đầu tư và được sử dụng để ở được ngay sau khoản thời hạn nhận chuyển giao và phục vụ những Đk tại khoản 3 hoặc khoản 4 Điều này.

3. Việc vận dụng giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT riêng với bán, cho thuê mua nhà tại thương mại phải phục vụ những Đk sau:

a) Nhà ở thương mại vốn để làm bán, cho thuê mua là căn hộ cao cấp chung cư hoàn thiện có diện tích s quy hoạnh sàn được ghi trong hợp đồng dưới 70m2 và có mức giá cả, giá cho thuê mua dưới 15 triệu đồng/mét vuông.

b) Giá bán, giá cho thuê mua nhà tại thương mại phải được ghi rõ trong hợp đồng.

Giá bán hoặc giá cho thuê mua nhà tại thương mại dưới 15 triệu đồng/mét vuông quy định tại khoản này là giá cả, giá cho thuê mua đã gồm có thuế GTGT 10% và đã gồm có phí bảo dưỡng khu công trình xây dựng theo quy định.

Trường hợp nhà tại thương mại bán theo phương thức trả góp, trả chậm là giá cả trả một lần đã gồm có thuế GTGT 10% và đã gồm có khoản phí bảo dưỡng khu công trình xây dựng theo quy định nhưng hông gồm có khoản lãi trả góp, trả chậm và những khoản lãi khác.

Ví dụ 4:

Tháng 10/2013, ông C có mua một căn hộ cao cấp chung cư với diện tích s quy hoạnh là 54m2 từ Công ty xây dựng E với giá cả chưa gồm có thuế GTGT và chưa gồm có phí bảo dưỡng khu công trình xây dựng là 14.000.000 đồng cho 1m2 sàn.

Giá bán đã gồm có thuế GTGT 10% và phí bảo dưỡng khu công trình xây dựng là 15.680.000 đồng/mét vuông (= 14.000.000 + 1.400.000 (thuế GTGT 10%) + 280.000 (phí bảo dưỡng khu công trình xây dựng 2%)). Do đó, trường hợp này hông thuộc đối tượng người dùng được vận dụng giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT.

c) Việc giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT riêng với những hợp đồng bán, cho thuê mua nhà tại thương mại được ký trước thời điểm ngày thứ nhất/7/2013 và hợp đồng ký trong thời hạn từ 01/7/2013 đến hết ngày 30/6/năm trước này được vận dụng riêng với số tiền thanh toán trong quy trình từ thời điểm ngày thứ nhất/7/2013 đến hết ngày 30/6/năm trước đó.

Ví dụ 5:

Tháng 4/2013, Công ty xây dựng X và ông A có ký hợp đồng mua và bán 01 căn hộ cao cấp chung cư có diện tích s quy hoạnh là 60m2 với giá cả chưa gồm có thuế GTGT, chưa gồm có phí bảo dưỡng khu công trình xây dựng là 11.000.000 đồng cho một mét vuông sàn. Hợp đồng mua và bán giữa hai bên quy định việc thanh toán của ông A cho Công ty xây dựng X được thực thi thành nhiều đợt:

Đợt 1: Thanh toán 20% giá trị của căn hộ cao cấp ngay tại thời gian ký phối hợp đồng – tháng bốn/2013.

Đợt 2: Thanh toán 60% giá trị của căn hộ cao cấp vào tháng 8/2013.

Đợt 3: Thanh toán 20% giá trị của căn hộ cao cấp vào tháng 8/năm trước đó.

Thực tế, ông A thực thi thanh toán vào những thời gian đúng theo hợp đồng. Căn cứ theo quy định trên, Công ty xây dựng X vận dụng giảm 50% thuế suất thuế GTGT riêng với số tiền ông A thanh toán vào đợt 2 (vào tháng 8/2013).

4. Việc vận dụng giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT riêng với nhà tại thương mại là căn hộ cao cấp cho thuê phải phục vụ những Đk sau:

a) Căn hộ cho thuê phải phục vụ Đk có diện tích s quy hoạnh sàn dưới 70m2 và có mức giá trị tương tự với căn hộ cao cấp cùng loại có mức giá cả dưới 15 triệu đồng/mét vuông .

Căn hộ cùng loại là căn hộ cao cấp trong cùng khu vực có diện tích s quy hoạnh, điểm lưu ý, vị trí tương tự với căn hộ cao cấp cho thuê tại thời gian ký hợp đồng cho thuê.

b) Giá bán của căn hộ cao cấp cùng loại vốn để làm làm vị trí căn cứ xác lập giảm thuế suất thuế GTGT cho căn hộ cao cấp cho thuê tại Khoản này là giá đã gồm có thuế GTGT 10% và đã gồm có phí bảo dưỡng khu công trình xây dựng theo quy định.

c) Việc giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT riêng với trường hợp cho thuê nhà tại thương mại được xem trên số tiền cho thuê trả theo quy định tại hợp đồng cho thuê (hông phân biệt ngày ký hợp đồng) từ thời điểm ngày thứ nhất/7/2013 đến hết ngày 30/6/năm trước đó (kể cả trường hợp trả trước tiền thuê cho nhiều năm).

Trường hợp doanh nghiệp cho thuê nhà từ thời điểm ngày thứ nhất/7/2013 đến hết ngày 30/6/năm trước này mà chưa nhận được tiền cho thuê thì xác lập giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT tính trên số tiền cho thuê từ thời điểm ngày thứ nhất/7/2013 đến hết ngày 30/6/năm trước đó.

5. Lập hoá đơn bán, cho thuê, cho thuê mua nhà tại thương mại thuộc diện giảm thuế suất thuế GTGT:

Khi lập hoá đơn bán, cho thuê, cho thuê mua nhà tại thương mại thuộc diện giảm thuế suất thuế GTGT theo phía dẫn tại Điều này, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “10% x 50%”; tiền tệ thuế GTGT ghi theo số tiền thuế đã tính giảm; dòng tổng số tiền thanh toán ghi theo số tiền người tiêu dùng phải thanh toán.

Ví dụ 6:

Tiếp theo ví dụ 5, tại thời gian thu tiền đợt 2, Công ty xây dựng X lập hoá đơn giao cho ông A như sau:

Tại cột “Tên thành phầm & hàng hóa, dịch vụ” ghi “Thanh toán đợt 2 – giảm 50% GTGT”.

“Đơn giá” ghi: 11.000.000 x 60 (mét vuông) x 60% = 396.000.000 đồng.

“Số lượng”: 01 (đợt).

“Thuế suất thuế GTGT” ghi: 10% x 50%.

“Tiền thuế GTGT” ghi: 19.800.000 đồng.

“Tổng giá thanh toán” ghi: 415.800.000 đồng.

Ví dụ 7:

Tháng 10/2013, Công ty xây dựng A ký hợp đồng bán một căn hộ cao cấp chung cư hoàn thiện, đã đưa vào sử dụng có diện tích s quy hoạnh 50m2 với giá cả chưa gồm có thuế GTGT, chưa gồm có phí bảo dưỡng khu công trình xây dựng xây dựng là 12.000.000 đồng/mét vuông cho ông B. Theo hợp đồng, toàn bộ số tiền mua nhà cao cấp được ông B thanh toán cho Công ty A ngay tại thời gian ký hợp đồng và căn hộ cao cấp được chuyển giao vào tháng 11/2013.

Trường hợp bán căn hộ cao cấp của Công ty A thuộc đối tượng người dùng được giảm 50% thuế suất thuế GTGT (do giá sau khoản thời hạn đã có thuế suất thuế GTGT 10% và phí bảo dưỡng khu công trình xây dựng 2% là 12.000.000 + 1.200.000 (thuế 10%) + 240.000 (phí bảo dưỡng khu công trình xây dựng) = 13.440.000 đồng/mét vuông)

Tại thời gian thu tiền Công ty A lập hóa đơn giao cho ông B như sau:

Tại cột “Tên thành phầm & hàng hóa, dịch vụ” ghi “Bán căn hộ cao cấp thuộc diện giảm 50% thuế GTGT”.

“Đơn giá” ghi: 12.000.000 x 50 (mét vuông) = 600.000.000 đồng.

“Số lượng” ghi: 01 (căn hộ cao cấp).

“Thuế suất thuế GTGT” ghi: 10% x 50%.

“Tiền thuế GTGT” ghi: 30.000.000 đồng.

“Tổng giá thanh toán” ghi: 630.000.000 đồng.

6. Kê khai thuế giá trị ngày càng tăng được giảm

a) Thủ tục hồ sơ khai thuế GTGT thực thi theo phía dẫn tại Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế và những văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Hóa đơn giảm thuế GTGT của nhà tại thương mại bán, cho thuê, cho thuê mua được kê khai theo nhóm “Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 10%” trên Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ đẩy ra kèm theo Tờ khai thuế GTGT dành riêng cho những người dân nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. Dòng ghi chú ghi “Giảm 50% nhà tại thương mại”.

7. Trường hợp từ thời điểm ngày thứ nhất/7/2013, doanh nghiệp đã lập hoá đơn nhưng hông vận dụng giảm 50% thuế suất thuế GTGT riêng với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà tại thương mại thuộc đối tượng người dùng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT theo quy định tại Điều này thì lập hoá đơn kiểm soát và điều chỉnh và kê khai kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update theo quy định. Việc kiểm soát và điều chỉnh thuế suất nếu làm thay đổi nội dung đã ghi trên hợp đồng bán, cho thuê, cho thuê mua nhà tại thương mại thì doanh nghiệp tương hỗ update phụ lục hợp đồng ghi rõ nội dung kiểm soát và điều chỉnh này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 30 tháng 11 năm trước đó đó và vận dụng cho những kỳ khai thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị ngày càng tăng Tính từ lúc ngày thứ nhất/7/2013.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Uỷ ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ huy những cty hiệu suất cao tổ chức triển khai thực thi đúng theo quy định của nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Cơ quan thuế những cấp có trách nhiệm phổ cập, hướng dẫn những tổ chức triển khai, thành viên thực thi theo nội dung Thông tư này.

3. Tổ chức thuộc đối tượng người dùng kiểm soát và điều chỉnh của Thông tư này thực thi theo phía dẫn tại Thông tư này.

Trong quy trình thực thi nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị những tổ chức triển khai, thành viên phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu và phân tích xử lý và xử lý./.

 

 Nơi nhận:
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng quản trị nước;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng TW;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước,
– Cơ quan Trung ương của những đoàn thể;
– Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công báo;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Website nhà nước;
– Website Bộ Tài chính; Website Tổng cục Thuế;
– Các cty thuộc Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, TCT (VT, CS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT, TNDN, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

Các từ khóa tương quan

Trung tâm dạy kế toán thuế tại Thanh Trì chuyên nghiệp
Dịch Vụ TM quét dọn và sắp xếp sổ sách kế toán tại Lạng Giang tốt nhất
Nghị định 149/2018/NĐ-CP có hiệu lực hiện hành từ 01/01/2019
Trường hợp hông phải Đk chương trình khuyến mại với Sở công thương?
NĐ 87/2010/NĐ-CP Quy định thi hành một số trong những điều của Luật Thuế XK, Thuế NK
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tiên tiến và phát triển nhất
31/năm trong năm này/NĐ-CP Biểu thuế NK ưu đãi Hiệp định TM Tự do VN – HQ năm trong năm này-2018
Kinh nghiệm thi chứng từ hành nghề đại lý thuế
Công ty dịch vụ kế toán thuế ở Sóc Sơn Chuyên nghiệp, Uy tín
Mẫu thẻ kho (Sổ kho) S12-Doanh Nghiệp và cách lập theo Thông tư 200/năm trước đó/TT-BTC


Quý khách đang xem post Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT, TNDN 2022

Với việc Người dùng đọc bài Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT, TNDN Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

down hướng dẫn Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT, TNDN phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Download HD Free mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại binhfluan or tham gia Nhóm zalo để được đặt vướng mắc hướng dẫn Free(Miễn phí).
#Thông #tư #1412013TTBTC #hướng #dẫn #thi #hành #Luật #Thuế #GTGT #TNDN