0765562555

Bí quyết Thông tư 96/năm ngoái/TT-BTC hướng dẫn về Thuế TNDN Mới nhất 2022

Người dùng đang tìm cách Mẹo Hướng dẫn HD Thông tư 96/năm ngoái/TT-BTC hướng dẫn về Thuế TNDN New trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-10 06:30:04

3689

Lượt xem:
2.591

Thông tư 96/năm ngoái/TT-BTC được Bộ Tài chính phát hành ngày 22/06/năm ngoái nhằm mục đích hướng dẫn về Thuế TNDN tại Nghị định số 12/năm ngoái/NĐ-CPngày 12/2/năm ngoái và sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC ngày 18/6/năm trước đó, Thông tư số 119/năm trước đó/TT-BTC ngày25/8/năm trước đó, Thông tư số 151/năm trước đó/TT-BTC ngày 10/10/năm trước đó của Bộ Tài chính

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin tiên tiến và phát triển nhất

Tải thông tư tại đây:           Thông tư 96.năm ngoái.TT-BTC

 

                BỘ TÀI CHÍNH                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số: 96/năm ngoái/TT-BTC                                     Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 22 tháng 06 năm năm ngoái

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/năm ngoái/NĐ-CPngày 12/2/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng thi hành Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những luật về thuế và sửa đổi tương hỗ update một số trong những điều của những nghị định về thuế và sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC ngày 18/6/năm trước đó, Thông tư số 119/năm trước đó/TT-BTC ngày 25/8/năm trước đó, Thông tư số 151/năm trước đó/TT-BTC ngày 10/10/năm trước đó của Bộ Tài chính 

            Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

            Căn cứ Luật số 71/năm trước đó/QH13 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Luật thuế;

            Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm trước đó đó của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

            Căn cứ Nghị định số 12/năm ngoái/NĐ-CP ngày 12 tháng hai năm năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng thi hành Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Luật về thuế và sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Nghị định về thuế;

            Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm trước đó đó của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

Theo đề xuất kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

            Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực thi về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Điều 1. Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC ngày 18/6/năm trước đó của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của nhà nước quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (gọi chung là Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC) như sau:

“1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế trừ đi phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển (nếu có) nhân với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác lập theo công thức sau:

– Doanh nghiệp Việt Nam góp vốn đầu tư ở quốc tế chuyển phần thu nhập sau khoản thời hạn đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở quốc tế của doanh nghiệp về Việt Nam riêng với những nước đã ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì thực thi theo quy định của Hiệp định; riêng với những nước chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp ở những nước mà doanh nghiệp góp vốn đầu tư chuyển về có mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn thì thu phần chênh lệch so với số thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam.

– Doanh nghiệp Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế có thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại tại quốc tế, thực thi kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam, kể cả trường hợp doanh nghiệp đang rất được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập theo quy định của nước doanh nghiệp góp vốn đầu tư. Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp để tính và kê khai thuế riêng với những khoản thu nhập từ quốc tế là 22% (từ thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trong năm này là 20%), hông vận dụng mức thuế suất ưu đãi (nếu có) mà doanh nghiệp Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế đang rất được hưởng theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

– Trường hợp khoản thu nhập từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại quốc tế đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc một loại thuế có thực ra tương tự như thuế thu nhập doanh nghiệp) ở quốc tế, khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế được trừ số thuế đã nộp ở quốc tế hoặc đã được đối tác chiến lược nước tiếp nhận góp vốn đầu tư trả thay (kể cả thuế riêng với tiền lãi Cp), nhưng số thuế được trừ hông vượt quá số thuế thu nhập tính theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam. Số thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế được miễn, giảm riêng với phần lợi nhuận được hưởng từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư ở quốc tế theo luật pháp của nước doanh nghiệp góp vốn đầu tư cũng khá được trừ khi xác lập số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam.

– Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam góp vốn đầu tư ở quốc tế có chuyển phần thu nhập về nước mà hông thực thi kê khai, nộp thuế riêng với phần thu nhập chuyển về nước thì cơ quan thuế thực thi ấn định thu nhập chịu thuế từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại tại quốc tế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

– Hồ sơ đính kèm khi kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế riêng với khoản thu nhập từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại quốc tế gồm có:

+ Bản chụp Tờ khai thuế thu nhập ở quốc tế có xác nhận của người nộp thuế;

+ Bản chụp chứng từ nộp thuế ở quốc tế có xác nhận của người nộp thuế hoặc bản gốc xác nhận của cơ quan thuế quốc tế về số thuế đã nộp hoặc bản chụp chứng từ có mức giá trị tương tự có xác nhận của người nộp thuế.

– Khoản thu nhập từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại quốc tế được kê khai vào quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm có chuyển phần thu nhập về nước theo quy định của pháp lý về góp vốn đầu tư trực tiếp ra quốc tế. Khoản thu nhập (lãi), khoản lỗ phát sinh từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư ở quốc tế hông được trừ vào số lỗ, số thu nhập (lãi) phát sinh trong nước của doanh nghiệp khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 2. Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“2. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế gồm có thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác lập như sau:

Thu nhập chịu thuế
=
Doanh thu

Chi tiêu được trừ
+
Các khoản thu nhập khác

Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ bằng lệch giá của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ trừ ngân sách được trừ của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đó. Doanh nghiệp có nhiều hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại vận dụng nhiều mức thuế suất rất khác nhau thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập của từng hoạt động và sinh hoạt giải trí nhân với thuế suất tương ứng.

Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản, chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền tham gia dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên theo quy định của pháp lý phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 22% (từ thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trong năm này vận dụng mức thuế suất 20%), hông được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ phần thu nhập của doanh nghiệp thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư marketing thương mại nhà tại xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua được vận dụng thuế suất thuế TNDN 10% theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC).

Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chuyển nhượng ủy quyền bất động sản, chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền tham gia thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư (trừ dự án công trình bất Động sản thăm dò, khai thác tài nguyên) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại (gồm có cả thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC), sau khoản thời hạn bù trừ vẫn còn đấy lỗ thì tiếp tục được chuyển sang trong năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định.

Đối với số lỗ của hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản, chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền tham gia thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư (trừ dự án công trình bất Động sản thăm dò, khai thác tài nguyên) của trong năm trước đó đó trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ thì doanh nghiệp phải chuyển vào thu nhập của hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản, chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền tham gia thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, nếu chuyển hông hết thì được chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại (gồm có cả thu nhập khác) từ thời điểm năm năm trước đó trở đi.

Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể doanh nghiệp, sau khoản thời hạn có quyết định hành động giải thể nếu có chuyển nhượng ủy quyền bất động sản là tài sản cố định và thắt chặt của doanh nghiệp thì thu nhập (lãi) từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản (nếu có) được bù trừ với lỗ từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại (gồm có cả số lỗ của trong năm trước này được chuyển sang theo quy định) vào kỳ tính thuế phát sinh hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản”.

Điều 3. Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“2. Thời điểm xác lập lệch giá đựng tính thu nhập chịu thuế được xác lập như sau:

a) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí bán thành phầm hóa là thời gian chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng thành phầm & hàng hóa cho những người dân tiêu dùng.

b) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí phục vụ dịch vụ là thời gian hoàn thành xong việc phục vụ dịch vụ hoặc hoàn thành xong từng phần việc phục vụ dịch vụ cho những người dân tiêu dùng trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/năm trước đó/TT-BTC.

c) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí vận tải lối đi bộ hàng hông là thời gian hoàn thành xong việc phục vụ dịch vụ vận chuyển cho những người dân tiêu dùng.

d) Trường hợp khác theo quy định của pháp lý”.

Điều 4. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 6 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC (đã được sửa đổi, tương hỗ update tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/năm trước đó/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/năm trước đó/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và hông được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi hông được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp. được trừ mọi khoản chi nếu đáp. ứng đủ những điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tiễn phát sinh tương quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp lý.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn shopping hoá, dịch vụ từng lần có mức giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã gồm có thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán hông dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán hông dùng tiền mặt thực thi theo quy định của những văn bản pháp lý về thuế giá trị ngày càng tăng.

Trường hợp mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ từng lần có mức giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời gian ghi nhận ngân sách, doanh nghiệp chưa thanh toán thì doanh nghiệp được xem vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp hông có chứng từ thanh toán hông dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, kiểm soát và điều chỉnh giảm ngân sách riêng với phần giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ hông có chứng từ thanh toán hông dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và những cty hiệu suất cao đã có quyết định hành động thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh khoản ngân sách này).

Đối với những hóa đơn mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời gian Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC có hiệu lực hiện hành thi hành thì hông phải kiểm soát và điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này.

Ví dụ 7: Tháng 8 năm năm trước đó doanh nghiệp A có mua thành phầm & hàng hóa đã có hóa đơn và giá trị ghi trên hóa đơn là 30 triệu đồng nhưng chưa thanh toán. Trong kỳ tính thuế năm năm trước đó, doanh nghiệp A đã tính vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế riêng với giá trị mua thành phầm & hàng hóa này. Sang năm năm ngoái, doanh nghiệp A có thực thi thanh toán giá trị mua thành phầm & hàng hóa này bằng tiền mặt do vậy doanh nghiệp A phải kê khai, kiểm soát và điều chỉnh giảm ngân sách riêng với phần giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kỳ tính thuế năm năm ngoái).

Trường hợp doanh nghiệp mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ tương quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp lý về hóa đơn; hóa đơn này nếu có mức giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp vị trí căn cứ vào hóa đơn này và chứng từ thanh toán hông dùng tiền mặt của doanh nghiệp để tính vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế.

Trường hợp doanh nghiệp mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ tương quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp lý về hóa đơn; hóa đơn này nếu có mức giá trị dưới 20 triệu đồng và có thanh toán bằng tiền mặt thì doanh nghiệp vị trí căn cứ vào hóa đơn này và chứng từ thanh toán bằng tiền mặt của doanh nghiệp để tính vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế.

2. Các khoản chi hông được         trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế gồm có:

2.1. Khoản chi hông phục vụ đủ những Đk quy định tại Khoản 1 Điều này.

Trường hợp doanh nghiệp có ngân sách tương quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác hông được bồi thường thì khoản chi này được xem vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế, rõ ràng như sau:

Doanh nghiệp phải tự xác lập rõ tổng mức tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp lý.

Phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác hông được bồi thường được xác lập bằng tổng mức tổn thất trừ phần giá trị doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức triển khai, thành viên khác phải bồi thường theo quy định của pháp lý.

a) Hồ sơ riêng với tài sản, thành phầm & hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được xem vào ngân sách được trừ như sau:

– Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, thành phầm & hàng hóa bị tổn thất do doanh nghiệp lập.

Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, thành phầm & hàng hóa tổn thất phải xác lập rõ giá trị tài sản, thành phầm & hàng hóa bị tổn thất, nguyên nhân tổn thất, trách nhiệm của tổ chức triển khai, thành viên về những tổn thất; chủng loại, số lượng, giá trị tài sản, thành phầm & hàng hóa trọn vẹn có thể tịch thu được (nếu có); bảng kê xuất nhập tồn thành phầm & hàng hóa bị tổn thất có xác nhận do đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của doanh nghiệp ký và phụ trách trước pháp lý.

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm đồng ý bồi thường (nếu có).

– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức triển khai, thành viên phải bồi thường (nếu có).

b) Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quy trình sinh hóa tự nhiên, thành phầm & hàng hóa hết hạn sử dụng, hông được bồi thường thì được xem vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế.

Hồ sơ riêng với thành phầm & hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quy trình sinh hóa tự nhiên, thành phầm & hàng hóa hết hạn sử dụng, được xem vào ngân sách được trừ như sau:

– Biên bản kiểm kê giá trị thành phầm & hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.

Biên bản kiểm kê giá trị thành phầm & hàng hóa hư hỏng phải xác lập rõ giá trị thành phầm & hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị thành phầm & hàng hóa trọn vẹn có thể tịch thu được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn thành phầm & hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của doanh nghiệp ký và phụ trách trước pháp lý.

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm đồng ý bồi thường (nếu có).

– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức triển khai, thành viên phải bồi thường (nếu có).

c) Hồ sơ nêu trên được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.

2.2. Chi khấu hao tài sản cố định và thắt chặt thuộc một trong những trường hợp sau:

a) Chi khấu hao riêng với tài sản cố định và thắt chặt hông sử dụng cho hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ.

Riêng tài sản cố định và thắt chặt phục vụ cho những người dân lao động thao tác tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, Tolet, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo và giảng dạy, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và những thiết bị, thiết kế bên trong bên trong đủ Đk là tài sản cố định và thắt chặt lắp ráp trong những khu công trình xây dựng nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe; xe đưa đón người lao động, nhà tại trực tiếp cho những người dân lao động; ngân sách xây dựng cơ sở vật chất, ngân sách shopping máy, thiết bị là tài sản cố định và thắt chặt vốn để làm tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nghề nghiệp được trích khấu hao tính vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế.

b) Chi khấu hao riêng với tài sản cố định và thắt chặt hông có sách vở chứng tỏ thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định và thắt chặt thuê mua tài chính).

c) Chi khấu hao riêng với tài sản cố định và thắt chặt hông được quản trị và vận hành, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chính sách quản trị và vận hành tài sản cố định và thắt chặt và hạch toán kế toán hiện hành.

d) Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chính sách quản trị và vận hành, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt.

Doanh nghiệp thực thi thông tin phương pháp trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt mà doanh nghiệp lựa chọn vận dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản trị và vận hành trước lúc thực thi trích khấu hao (ví dụ: thông tin lựa chọn thực thi phương pháp khấu hao đường thẳng…). Hàng năm doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chính sách quản trị và vận hành, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt kể cả trường hợp khấu hao nhanh (nếu phục vụ Đk).

Doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí có hiệu suất cao kinh tế tài chính cao được trích khấu hao nhanh nhưng tối đa hông quá gấp hai mức khấu hao xác lập theo phương pháp đường thẳng để nhanh gọn thay đổi công nghệ tiên tiến và phát triển riêng với một số trong những tài sản cố định và thắt chặt theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chính sách quản trị và vận hành, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt. Khi thực thi trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo marketing thương mại có lãi.

Tài sản cố định và thắt chặt góp vốn, tài sản cố định và thắt chặt điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi quy mô có nhìn nhận lại theo quy định thì doanh nghiệp nhận tài sản cố định và thắt chặt này được xem khấu hao vào ngân sách được trừ theo nguyên giá nhìn nhận lại. Đối với loại tài sản khác hông đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định và thắt chặt có góp vốn, điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi quy mô và tài sản này còn có nhìn nhận lại theo quy định thì doanh nghiệp nhận tài sản này được xem vào ngân sách hoặc phân loại dần vào ngân sách được trừ theo giá nhìn nhận lại.

Đối với tài sản cố định và thắt chặt tự làm nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt được trích khấu hao tính vào ngân sách được trừ là tổng những ngân sách sản xuất để hình thành nên tài sản đó.

Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, vỏ hộp luân chuyển, … hông phục vụ đủ Đk xác lập là tài sản cố định và thắt chặt theo quy định thì ngân sách mua tài sản nêu trên được phân loại dần vào ngân sách hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại trong kỳ nhưng tối đa hông quá 3 năm.

đ) Khấu hao riêng với tài sản cố định và thắt chặt đã khấu hao hết giá trị.

e) Một số trường hợp rõ ràng được xác lập như sau:

– Không được xem vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế: Phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ VNĐ/xe riêng với xe hơi chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ: xe hơi dùng cho marketing thương mại vận tải lối đi bộ hành khách, marketing thương mại du lịch, khách sạn; xe hơi vốn để làm làm mẫu và lái thử cho marketing thương mại xe hơi); phần trích khấu hao riêng với tài sản cố định và thắt chặt là tàu bay gia dụng, du thuyền hông sử dụng marketing thương mại vận chuyển thành phầm & hàng hóa, hành khách, marketing thương mại du lịch, khách sạn.

Ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống chuyên marketing thương mại vận tải lối đi bộ hành khách, du lịch và khách sạn là những xe hơi được Đk tên doanh nghiệp mà doanh nghiệp này trong Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại có Đk một trong những ngành nghề: vận tải lối đi bộ hành khách, marketing thương mại du lịch, khách sạn và được cấp phép marketing thương mại theo quy định tại những văn bản pháp lý về marketing thương mại vận tải lối đi bộ, hành khách, du lịch, khách sạn.

Tàu bay gia dụng và du thuyền hông sử dụng cho mục tiêu marketing thương mại vận chuyển hàng hoá, hành khách, khách du lịch là tàu bay gia dụng, du thuyền của những doanh nghiệp Đk và hạch toán trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt nhưng trong Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại hoặc Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp của doanh nghiệp hông Đk ngành nghề vận tải lối đi bộ hàng hoá, vận tải lối đi bộ hành khách, marketing thương mại du lịch, khách sạn.

Trường hợp doanh nghiệp có chuyển nhượng ủy quyền, thanh lý xe xe hơi chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống thì giá trị còn sót lại của xe được xác lập bằng nguyên giá thực mua tài sản cố định và thắt chặt trừ (-) số khấu hao lũy kế của tài sản cố định và thắt chặt theo chính sách quản trị và vận hành sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt tính đến thời gian chuyển nhượng ủy quyền, thanh lý xe.

Ví dụ 8: Doanh nghiệp A có mua xe xe hơi dưới 9 chỗ ngồi có nguyên giá là 6 tỷ VNĐ, công ty trích khấu hao một năm tiếp Từ đó thực thi thanh lý. Số khấu hao theo chính sách quản trị và vận hành sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt là một trong tỷ VNĐ (thời hạn trích khấu hao là 6 năm theo văn bản về khấu hao tài sản cố định và thắt chặt). Số trích khấu hao theo chủ trương thuế được xem vào ngân sách được trừ là một trong,6 tỷ VNĐ/6 năm = 267 triệu đồng. Doanh nghiệp A thanh lý bán xe là 5 tỷ VNĐ.

Thu nhập từ thanh lý xe: 5 tỷ VNĐ – (6 tỷ VNĐ – 1 tỷ VNĐ) = 0 đồng

– Khấu hao riêng với khu công trình xây dựng trên đất vừa sử dụng cho sản xuất marketing thương mại vừa sử dụng cho mục tiêu khác thì hông được xem khấu hao vào ngân sách được trừ riêng với giá trị khu công trình xây dựng trên đất tương ứng phần diện tích s quy hoạnh hông sử dụng vào hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại.

Trường hợp doanh nghiệp có khu công trình xây dựng trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, shop phục vụ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được trích khấu hao tính vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế theo như đúng mức trích khấu hao và thời hạn sử dụng tài sản cố định và thắt chặt quy định hiện hành của Bộ Tài chính riêng với những khu công trình xây dựng này nếu phục vụ những Đk như sau:

+ Có giấy ghi nhận quyền sử dụng đất mang tên doanh nghiệp (trong trường hợp đất thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp) hoặc có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp với cty, thành viên có đất và đại diện thay mặt thay mặt doanh nghiệp phải phụ trách trước pháp lý về tính chất đúng chuẩn của hợp đồng (trong trường hợp đất đi thuê hoặc đi mượn).

+ Hóa đơn thanh toán khối lượng khu công trình xây dựng xây dựng chuyển giao kèm theo hợp đồng xây dựng khu công trình xây dựng, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị khu công trình xây dựng xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp.

+ Công trình trên đất được quản trị và vận hành, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản trị và vận hành tài sản cố định và thắt chặt.

– Trường hợp tài sản cố định và thắt chặt thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất marketing thương mại nhưng phải trong thời điểm tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời hạn dưới 09 tháng; trong thời điểm tạm thời dừng để sửa chữa thay thế, để di tán di tán khu vực, để bảo dưỡng, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời hạn dưới 12 tháng, tiếp theo đó tài sản cố định và thắt chặt tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại thì trong mức chừng thời hạn tạm ngưng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản ngân sách khấu hao tài sản cố định và thắt chặt trong thời hạn tạm ngưng được xem vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế.

Doanh nghiệp phải lưu giữ và phục vụ đủ hồ sơ, nguyên do của việc tạm ngưng tài sản cố định và thắt chặt khi cơ quan thuế yêu cầu.

– Quyền sử dụng đất lâu dài hông được trích khấu hao và phân loại vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế; Quyền sử dụng đất có thời hạn nếu có khá đầy đủ hóa đơn chứng từ và thực thi đúng những thủ tục theo quy định của pháp lý, có tham gia vào hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại thì được phân loại dần vào ngân sách được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong giấy ghi nhận quyền sử dụng đất (gồm có cả trường hợp dừng hoạt động và sinh hoạt giải trí để sửa chữa thay thế, góp vốn đầu tư xây mới).

Trường hợp doanh nghiệp mua tài sản cố định và thắt chặt hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn sát với quyền sử dụng đất lâu dài thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác lập riêng và ghi nhận là tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung; Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc thì nguyên giá là giá mua thực tiễn phải trả cộng (+) những khoản ngân sách tương quan trực tiếp đến việc đưa tài sản cố định và thắt chặt hữu hình vào sử dụng. Giá trị quyền sử dụng đất được xác lập theo giá ghi trên hợp đồng mua bất động sản (tài sản) phù phù thích hợp với giá thị trường nhưng hông được thấp hơn giá thành của đất bán tại bảng giá thành của đất bán do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW quy định tại thời gian mua tài sản. Trường hợp doanh nghiệp mua tài sản cố định và thắt chặt hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn sát với quyền sử dụng đất lâu dài hông tách riêng giá tốt trị quyền sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng được xác lập theo giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW quy định tại thời gian mua tài sản.

2.3. Phần chi vượt định mức tiêu tốn nguyên vật tư, vật tư, nhiên liệu, nguồn tích điện, hàng hoá riêng với một số trong những nguyên vật tư, vật tư, nhiên liệu, nguồn tích điện, thành phầm & hàng hóa đã được Nhà nước phát hành định mức.

2.4. Chi tiêu của doanh nghiệp mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ (hông có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC) nhưng hông lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho những người dân bán thành phầm, phục vụ dịch vụ trong những trường hợp:

– Mua thành phầm & hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt cá trực tiếp đẩy ra;

– Mua thành phầm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, tuy nhiên, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên vật tư tận dụng từ thành phầm nông nghiệp của người sản xuất thủ công hông marketing thương mại trực tiếp đẩy ra;

– Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, thành viên tự khai thác trực tiếp đẩy ra;

– Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;

– Mua tài sản, dịch vụ của hộ, thành viên hông marketing thương mại trực tiếp đẩy ra;

– Mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ của thành viên, hộ marketing thương mại (hông gồm có những trường hợp nêu trên) có mức lệch giá dưới ngưỡng lệch giá chịu thuế giá trị ngày càng tăng (100 triệu đồng/năm).

Bảng kê thu mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ do người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và phụ trách trước pháp lý về tính chất đúng chuẩn, trung thực. Doanh nghiệp mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được xem vào ngân sách được trừ. Các khoản ngân sách này hông nên phải có chứng từ thanh toán hông dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn thế nữa giá thị trường tại thời gian shopping thì cơ quan thuế vị trí căn cứ vào giá thị trường tại thời gian shopping, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác lập lại mức giá đựng tính lại ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế.

2.5. Chi tiền thuê tài sản của thành viên hông có khá đầy đủ hồ sơ, chứng từ sau này:

– Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của thành viên thì hồ sơ để xác lập ngân sách được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.

– Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của thành viên mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho thành viên thì hồ sơ để xác lập ngân sách được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho thành viên.

– Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của thành viên mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận hợp tác tiền thuê tài sản chưa gồm có thuế (thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập thành viên) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho thành viên thì doanh nghiệp được xem vào chí phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản gồm có cả phần thuế nộp thay cho thành viên.

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho những người dân lao động thuộc một trong những trường hợp sau:

a) Chi tiền lương, tiền công và những khoản phải trả khác cho những người dân lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào ngân sách sản xuất marketing thương mại trong kỳ nhưng thực tiễn hông chi trả hoặc hông có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp lý.

b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho những người dân lao động hông được ghi rõ ràng Đk được hưởng và mức được hưởng tại một trong những hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do quản trị Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy định tài chính của Công ty, Tổng công ty.

– Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với những người quốc tế trong số đó có ghi khoản chi về tiền học cho con của người quốc tế học tại Việt Nam theo bậc học từ mần nin thiếu nhi đến trung học phổ thông được doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công và có khá đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được xem vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với những người lao động trong số đó có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho những người dân lao động, khoản chi trả này còn có tính chất tiền lương, tiền công và có khá đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được xem vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với doanh nghiệp quốc tế trong số đó nêu rõ doanh nghiệp Việt Nam phải chịu những ngân sách về chỗ ở cho những Chuyên Viên quốc tế trong thời hạn công tác thao tác ở Việt Nam thì tiền thuê nhà cho những Chuyên Viên quốc tế thao tác tại Việt Nam do doanh nghiệp Việt Nam chi trả được xem vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

c) Chi tiền lương, tiền công và những khoản phụ cấp phải trả cho những người dân lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tiễn chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự trữ để tương hỗ update vào quỹ tiền lương của năm tiếp theo liền kề. Mức dự trữ thường niên do doanh nghiệp quyết định hành động nhưng hông quá 17% quỹ tiền lương thực thi.

Quỹ tiền lương thực thi là tổng số tiền lương thực tiễn đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn ở đầu cuối nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (hông gồm có số tiền trích lập quỹ dự trữ tiền lương của năm trước đó chi trong năm quyết toán thuế).

Việc trích lập dự trữ tiền lương phải đảm bảo sau khoản thời hạn trích lập, doanh nghiệp hông bị lỗ, nếu doanh nghiệp bị lỗ thì hông được trích đủ 17%.

Trường hợp năm trước đó doanh nghiệp có trích lập quỹ dự trữ tiền lương mà sau 6 tháng, Tính từ lúc ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng hông hết quỹ dự trữ tiền lương thì doanh nghiệp phải tính giảm ngân sách của năm tiếp theo.

Ví dụ 9: Khi nộp hồ sơ quyết toán thuế năm năm trước đó, Doanh Nghiệp A có trích quỹ dự trữ tiền lương là 10 tỷ VNĐ, đến ngày 30/06/năm ngoái (riêng với trường hợp doanh nghiệp vận dụng kỳ tính thuế theo năm dương lịch), Doanh Nghiệp A mới chi số tiền từ quỹ dự trữ tiền lương năm năm trước đó là 7 tỷ VNĐ thì Doanh Nghiệp A phải tính giảm ngân sách tiền lương năm tiếp theo (năm năm ngoái) là 3 tỷ VNĐ (10 tỷ – 7 tỷ). Khi lập hồ sơ quyết toán năm năm ngoái nếu Doanh Nghiệp A có nhu yếu trích lập thì tiếp tục trích lập quỹ dự trữ tiền lương theo quy định.

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một thành viên làm chủ); thù lao trả cho những sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người dân này hông trực tiếp tham gia điều hành quản lý sản xuất, marketing thương mại.

2.7. Phần chi trang phục bằng hiện vật cho những người dân lao động hông có hóa đơn, chứng từ. Phần chi trang phục bằng tiền cho những người dân lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho những người dân lao động để được xem vào ngân sách được trừ thì mức chi tối đa riêng với chi bằng tiền hông vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ.

Đối với những ngành marketing thương mại có tính chất đặc trưng thì ngân sách này được thực thi theo quy định rõ ràng của Bộ Tài chính.

2.8. Chi thưởng sáng tạo độc lạ, tăng cấp cải tiến mà doanh nghiệp hông có quy định quy định rõ ràng về việc chi thưởng sáng tạo độc lạ, tăng cấp cải tiến, hông có hội đồng nghiệm thu sát hoạch sáng tạo độc lạ, tăng cấp cải tiến.

2.9. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép hông đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Chi phụ cấp cho những người dân lao động đi công tác thao tác, ngân sách đi lại và tiền thuê chỗ ở cho những người dân lao động đi công tác thao tác nếu có khá đầy đủ hóa đơn, chứng từ được xem vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho những người dân lao động đi công tác thao tác và thực thi đúng theo quy định tài chính hoặc quy định nội bộ của doanh nghiệp thì được xem vào ngân sách được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.

Trường hợp doanh nghiệp cử người lao động đi công tác thao tác (gồm có công tác thao tác trong nước và công tác thao tác quốc tế) nếu có phát sinh ngân sách từ 20 triệu đồng trở lên, ngân sách mua vé máy bay mà những khoản ngân sách này được thanh toán bằng thẻ ngân hàng nhà nước của thành viên thì đủ Đk là hình thức thanh toán hông dùng tiền mặt và tính vào ngân sách được trừ nếu phục vụ đủ những Đk sau:

– Có hóa đơn, chứng từ thích hợp do người phục vụ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ giao xuất.

– Doanh nghiệp có quyết định hành động hoặc văn bản cử người lao động đi công tác thao tác.

– Quy chế tài chính hoặc quy định nội bộ của doanh nghiệp được cho phép người lao động được phép thanh toán khoản công tác thao tác phí, mua vé máy bay bằng thẻ ngân hàng nhà nước do thành viên là chủ thẻ và khoản chi này tiếp theo này được doanh nghiệp thanh toán lại cho những người dân lao động.

Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho những người dân lao động đi công tác thao tác để phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của doanh nghiệp thì chứng từ làm vị trí căn cứ để tính vào ngân sách được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán hông dùng tiền mặt của doanh nghiệp có thành viên tham gia hành trình dài vận chuyển. Trường hợp doanh nghiệp hông tịch thu được thẻ lên máy bay của người lao động thì chứng từ làm vị trí căn cứ để tính vào ngân sách được trừ là vé máy bay điện tử, quyết định hành động hoặc văn bản cử người lao động đi công tác thao tác và chứng từ thanh toán hông dùng tiền mặt của doanh nghiệp có thành viên tham gia hành trình dài vận chuyển.

2.10. Các khoản chi được trừ sau này nhưng nếu chi hông đúng đối tượng người dùng, hông đúng mục tiêu hoặc mức chi vượt quá quy định.

a) Các khoản chi thêm vào cho lao động nữ được xem vào ngân sách được trừ gồm có:

– Chi cho công tác thao tác đào tạo và giảng dạy lại nghề cho lao động nữ trong trường hợp nghề cũ hông còn thích hợp phải quy đổi sang nghề khác theo quy hoạch tăng trưởng của doanh nghiệp.

Khoản chi này gồm có: học phí (nếu có) + chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 100% lương cho những người dân đi học).

– Chi tiêu tiền lương và phụ cấp (nếu có) cho giáo viên dạy ở trong nhà trẻ, mẫu giáo do doanh nghiệp tổ chức triển khai và quản trị và vận hành.

– Chi tiêu tổ chức triển khai khám sức khoẻ thêm trong năm như khám bệnh nghề nghiệp, mãn tính hoặc phụ khoa cho nữ công nhân viên cấp dưới.

– Chi tu dưỡng cho lao động nữ sau khoản thời hạn sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ hai.

– Phụ cấp làm thêm giờ cho lao động nữ trong trường hợp vì nguyên do khách quan người lao động nữ hông nghỉ sau khoản thời hạn sinh con, nghỉ cho con bú mà ở lại thao tác cho doanh nghiệp được trả theo chính sách hiện hành; kể cả trường hợp trả lương theo thành phầm mà lao động nữ vẫn thao tác trong thời hạn hông nghỉ theo chính sách.

b) Các khoản chi thêm vào cho những người dân dân tộc bản địa thiểu số được xem vào ngân sách được trừ gồm có: học phí đi học (nếu có) cộng chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 100% lương cho những người dân đi học); tiền tương hỗ về nhà tại, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho những người dân dân tộc bản địa thiểu số trong trường hợp không được Nhà nước tương hỗ theo chính sách quy định.

2.11. Phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho những người dân lao động.

Khoản trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, cho những người dân lao động được xem vào ngân sách được trừ ngoài việc hông vượt mức quy định tại điểm này còn phải được ghi rõ ràng Đk hưởng và mức hưởng tại một trong những hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do quản trị Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy định tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Doanh nghiệp hông được xem vào ngân sách riêng với những khoản chi cho chương trình tự nguyện nêu trên nếu doanh nghiệp hông thực thi khá đầy đủ những trách nhiệm và trách nhiệm về bảo hiểm bắt buộc cho những người dân lao động (kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc).

2.12. Khoản chi trả trợ cấp mất việc làm cho những người dân lao động hông theo như đúng quy định hiện hành.

2.13. Chi góp phần hình thành nguồn ngân sách quản trị và vận hành cho cấp trên.

2.14. Phần chi góp phần vào những quỹ của Thương Hội (những Thương Hội này được xây dựng theo quy định của pháp lý) vượt quá mức cần thiết quy định của Thương Hội.

2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước riêng với những hợp đồng điện và nước do chủ sở hữu là hộ mái ấm gia đình, thành viên cho thuê khu vực sản xuất, marketing thương mại ký trực tiếp với cty phục vụ điện, nước hông có đủ chứng từ thuộc một trong những trường hợp sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê khu vực sản xuất marketing thương mại trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà phục vụ điện, nước hông có những hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê khu vực sản xuất marketing thương mại.

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê khu vực sản xuất marketing thương mại thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê khu vực sản xuất marketing thương mại hông có chứng từ thanh toán tiền điện, nước riêng với những người cho thuê khu vực sản xuất marketing thương mại phù phù thích hợp với số lượng điện, nước thực tiễn tiêu thụ và hợp đồng thuê khu vực sản xuất marketing thương mại.

2.16. Phần ngân sách thuê tài sản cố định và thắt chặt vượt quá mức cần thiết phân loại theo số năm mà bên đi thuê trả tiền trước.

Ví dụ 10: Doanh nghiệp A thuê tài sản cố định và thắt chặt trong 4 năm với số tiền thuê là: 400 triệu đồng và thanh toán một lần. Chi tiêu thuê tài sản cố định và thắt chặt được hạch toán vào ngân sách thường niên là 100 triệu đồng. Chi tiêu thuê tài sản cố định và thắt chặt thường niên vượt trên 100 triệu đồng thì phần vượt trên 100 triệu đồng hông được xem vào ngân sách hợp lý khi xác lập thu nhập chịu thuế.

Đối với ngân sách sửa chữa thay thế tài sản cố định và thắt chặt đi thuê mà trong hợp đồng thuê tài sản quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa thay thế tài sản trong thời hạn thuê thì ngân sách sửa chữa thay thế tài sản cố định và thắt chặt đi thuê được phép hạch toán vào ngân sách hoặc phân loại dần vào ngân sách nhưng thời hạn tối đa hông quá 03 năm.

Trường hợp doanh nghiệp có chi những khoản ngân sách để sở hữu những tài sản hông thuộc tài sản cố định và thắt chặt: chi về mua và sử dụng những tài liệu kỹ thuật, bằng sáng tạo, giấy phép chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển, thương hiệu thương mại, lợi thế marketing thương mại, quyền sử dụng thương hiệu… thì những khoản chi này được phân loại dần vào ngân sách marketing thương mại nhưng tối đa hông quá 03 năm.

Trường hợp doanh nghiệp có góp vốn bằng giá trị lợi thế marketing thương mại, giá trị quyền sử dụng thương hiệu thì giá trị lợi thế marketing thương mại, giá trị quyền sử dụng thương hiệu góp vốn hông tính vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế.

2.17. Phần ngân sách trả lãi tiền vay vốn ngân hàng sản xuất marketing thương mại của đối tượng người dùng hông phải là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính vượt quá 150% mức lãi suất vay cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời gian vay.

2.18. Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ (riêng với doanh nghiệp tư nhân là vốn góp vốn đầu tư) đã Đk không đủ theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất marketing thương mại. Chi trả lãi tiền vay trong quy trình góp vốn đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị khu công trình xây dựng góp vốn đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quy trình marketing thương mại có khoản chi trả lãi tiền vay để góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được xem vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế.

Chi trả lãi tiền vay tương ứng với vốn điều lệ không đủ theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp hông được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế được xác lập như sau:

– Trường hợp số tiền vay nhỏ hơn hoặc bằng số vốn điều lệ không đủ thì toàn bộ lãi tiền vay là khoản chi hông được trừ.

– Trường hợp số tiền vay to nhiều hơn số vốn điều lệ không đủ theo tiến độ góp vốn:

+ Nếu doanh nghiệp phát sinh nhiều khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền vay hông được trừ bằng tỷ suất (%) giữa vốn điều lệ không đủ trên tổng số tiền vay nhân (x) tổng số lãi vay.

+ Nếu doanh nghiệp chỉ phát sinh một khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền hông được trừ bằng số vốn điều lệ không đủ nhân (x) lãi suất vay của khoản vay nhân (x) thời hạn góp vốn điều lệ không đủ.

(Lãi vay thực thi theo quy định tại điểm 2.17 Điều này)

2.19. Trích, lập và sử dụng những khoản dự trữ hông theo như đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính về trích lập dự trữ: dự trữ giảm giá hàng tồn kho, dự trữ tổn thất những khoản vốn tài chính, dự trữ nợ phải thu khó đòi, dự trữ bảo hành thành phầm, hàng hoá, khu công trình xây dựng xây lắp và dự trữ rủi ro không mong muốn nghề nghiệp của doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp phục vụ dịch vụ truy thuế kiểm toán độc lập.

2.20. Các khoản ngân sách trích trước theo kỳ hạn, theo chu kỳ luân hồi mà đến hết kỳ hạn, hết chu kỳ luân hồi chưa chi hoặc chi hông hết.

Các khoản trích trước gồm có: trích trước về sửa chữa thay thế lớn tài sản cố định và thắt chặt theo chu kỳ luân hồi, những khoản trích trước riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí đã tính lệch giá nhưng còn tiếp tục phải thực thi trách nhiệm và trách nhiệm theo hợp đồng (kể cả trường hợp doanh nghiệp có hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản, hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại dịch vụ trong nhiều năm nhưng có thu tiền trước của người tiêu dùng và đã tính toàn bộ vào lệch giá của năm thu tiền) và những khoản trích trước khác.

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đã ghi nhận lệch giá tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng chưa phát sinh khá đầy đủ ngân sách thì được trích trước những khoản ngân sách theo quy định vào ngân sách được trừ tương ứng với lệch giá đã ghi nhận khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi kết thúc hợp đồng, doanh nghiệp phải tính toán xác lập đúng chuẩn số ngân sách thực tiễn vị trí căn cứ những hoá đơn, chứng từ hợp pháp thực tiễn đã phát sinh để kiểm soát và điều chỉnh tăng nguồn lực vốn (trường hợp ngân sách thực tiễn phát sinh to nhiều hơn số đã trích trước) hoặc giảm ngân sách (trường hợp ngân sách thực tiễn phát sinh nhỏ hơn số đã trích trước) vào kỳ tính thuế kết thúc hợp đồng.

Đối với những tài sản cố định và thắt chặt việc sửa chữa thay thế có tính chu kỳ luân hồi thì doanh nghiệp được trích trước ngân sách sửa chữa thay thế theo dự trù vào ngân sách thường niên. Nếu số thực chi sửa chữa thay thế to nhiều hơn số trích theo dự trù thì doanh nghiệp được xem thêm vào ngân sách được trừ số chênh lệch này.

2.21. Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do nhìn nhận lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ thời gian cuối kỳ tính thuế gồm có chênh lệch tỷ giá hối đoái do nhìn nhận lại số dư thời gian ở thời gian cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, những số tiền nợ phải thu có gốc ngoại tệ (trừ lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do nhìn nhận lại những số tiền nợ phải trả có gốc ngoại tệ thời gian cuối kỳ tính thuế).

Trong quy trình góp vốn đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định và thắt chặt của doanh nghiệp mới xây dựng, chưa thành lập và sinh hoạt giải trí, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi thanh toán những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ để thực thi góp vốn đầu tư xây dựng và chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi nhìn nhận lại những số tiền nợ phải trả có gốc ngoại tệ thời gian ở thời gian cuối năm tài chính được phản ánh riêng không liên quan gì đến nhau. Khi tài sản cố định và thắt chặt hoàn thành xong góp vốn đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng thì chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong quy trình góp vốn đầu tư xây dựng (sau khoản thời hạn bù trừ số chênh lệch tăng và chênh lệch giảm) được phân loại dần vào lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính hoặc ngân sách tài chính, thời hạn phân loại hông quá 5 năm Tính từ lúc lúc khu công trình xây dựng đưa vào hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Trong quy trình sản xuất, marketing thương mại, kể cả việc góp vốn đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định và thắt chặt của doanh nghiệp đang hoạt động và sinh hoạt giải trí, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ những thanh toán giao dịch thanh toán bằng ngoại tệ của những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ sẽ tiến hành hạch toán vào lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính hoặc ngân sách tài chính trong năm tài chính.

Đối với số tiền nợ phải thu và khoản cho vay vốn ngân hàng có gốc ngoại tệ phát sinh trong kỳ, chênh lệch tỷ giá hối đoái được xem vào ngân sách được trừ là khoản chênh lệch giữa tỷ giá tại thời gian phát sinh tịch thu nợ hoặc tịch thu khoản cho vay vốn ngân hàng với tỷ giá tại thời gian ghi nhận số tiền nợ phải thu hoặc khoản cho vay vốn ngân hàng ban sơ.

2.22. Chi tài trợ cho giáo dục (gồm có cả chi tài trợ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nghề nghiệp) hông đúng đối tượng người dùng quy định tại tiết a điểm này hoặc hông có hồ sơ xác lập khoản tài trợ nêu tại tiết b sau này:

a) Tài trợ cho giáo dục gồm: tài trợ cho những trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp lý về giáo dục mà khoản tài trợ này hông phải là để góp vốn, mua Cp trong những trường học; Tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường học; Tài trợ cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí thường xuyên của trường; Tài trợ học bổng cho học viên, sinh viên thuộc những cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở sở giáo dục ĐH được quy định tại Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy (tài trợ trực tiếp cho học viên, sinh viên hoặc trải qua những cơ sở giáo dục, trải qua những cty, tổ chức triển khai có hiệu suất cao lôi kéo tài trợ theo quy định của pháp lý); Tài trợ cho những cuộc thi về những môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng người dùng tham gia tham gia cuộc thi là người học; tài trợ để xây dựng những Quỹ khuyến học giáo dục theo quy định của pháp lý về giáo dục đào tạo và giảng dạy.

b) Hồ sơ xác lập khoản tài trợ cho giáo dục gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện thay mặt thay mặt cơ sở marketing thương mại là nhà tài trợ, đại diện thay mặt thay mặt của cơ sở giáo dục hợp pháp là cty nhận tài trợ, học viên, sinh viên (hoặc cơ quan, tổ chức triển khai có hiệu suất cao lôi kéo tài trợ) nhận tài trợ (theo mẫu số 03/TNDN phát hành kèm theo Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC); kèm theo hoá đơn, chứng từ shopping hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

2.23. Chi tài trợ cho y tế hông đúng đối tượng người dùng quy định tại tiết a điểm này hoặc hông có hồ sơ xác lập khoản tài trợ nêu tại tiết b sau này:

a) Tài trợ cho y tế gồm: tài trợ cho những cơ sở y tế được xây dựng theo quy định pháp lý về y tế mà khoản tài trợ này hông phải là để góp vốn, mua Cp trong những bệnh viện, TT y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí thường xuyên của bệnh viện, TT y tế; chi tài trợ bằng tiền cho những người dân bị bệnh trải qua một cơ quan, tổ chức triển khai có hiệu suất cao lôi kéo tài trợ theo quy định của pháp lý.

b) Hồ sơ xác lập khoản tài trợ cho y tế gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện thay mặt thay mặt doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện thay mặt thay mặt của cty nhận tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức triển khai có hiệu suất cao lôi kéo tài trợ) theo mẫu số 04/TNDN phát hành kèm theo Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC kèm theo hoá đơn, chứng từ shopping hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

2.24. Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai hông đúng đối tượng người dùng quy định tại tiết a điểm này hoặc hông có hồ sơ xác lập khoản tài trợ nêu tại tiết b sau này:

a) Tài trợ cho khắc phục hậu quả thiên tai gồm: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để khắc phục hậu quả thiên tai trực tiếp cho tổ chức triển khai được xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp lý; thành viên bị thiệt hại do thiên tai trải qua một cơ quan, tổ chức triển khai có hiệu suất cao lôi kéo tài trợ theo quy định của pháp lý.

b) Hồ sơ xác lập khoản tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện thay mặt thay mặt doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai bị thiệt hại do thiên tai (hoặc cơ quan, tổ chức triển khai có hiệu suất cao lôi kéo tài trợ) là cty nhận tài trợ (theo mẫu số 05/TNDN phát hành kèm theo Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC) kèm theo hoá đơn, chứng từ shopping hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

2.25. Chi tài trợ làm nhà cho những người dân nghèo hông đúng đối tượng người dùng quy định tại tiết a điểm này; Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho những người dân nghèo, làm nhà đại đoàn kết theo quy định của pháp lý hông có hồ sơ xác lập khoản tài trợ nêu tại tiết b sau này:

a) Đối với chi tài trợ làm nhà cho những người dân nghèo thì đối tượng người dùng nhận tài trợ là hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng nhà nước. Hình thức tài trợ: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để xây nhà ở cho hộ nghèo bằng phương pháp trực tiếp hoặc trải qua một cơ quan, tổ chức triển khai có hiệu suất cao lôi kéo tài trợ theo quy định của pháp lý.

b) Hồ sơ xác lập khoản tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho những người dân nghèo, làm nhà đại

kết gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện thay mặt thay mặt doanh nghiệp là nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ là bên nhận tài trợ (theo mẫu số 06/TNDN phát hành kèm theo Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC); văn bản xác nhận hộ nghèo của cơ quan ban ngành thường trực địa phương (riêng với tài trợ làm nhà cho những người dân nghèo); hoá đơn, chứng từ shopping hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Trường hợp bên nhận tài trợ là cơ quan, tổ chức triển khai có hiệu suất cao lôi kéo tài trợ thì hồ sơ xác lập khoản tài trợ gồm có: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện thay mặt thay mặt doanh nghiệp là nhà tài trợ và cơ quan, tổ chức triển khai có hiệu suất cao lôi kéo tài trợ là bên nhận tài trợ; hoá đơn, chứng từ shopping hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

2.26. Chi tài trợ nghiên cứu và phân tích khoa học hông đúng quy định; chi tài trợ cho những đối tượng người dùng chủ trương hông theo quy định của pháp lý; chi tài trợ hông theo chương trình của Nhà nước dành riêng cho những địa phương thuộc địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả.

Chi tài trợ theo chương trình của Nhà nước là chương trình được nhà nước quy định thực thi ở những địa phương thuộc địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả (gồm có cả khoản tài trợ của doanh nghiệp cho việc xây dựng cầu mới dân số ở địa phận kinh tế tài chính xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Chi tài trợ cho những đối tượng người dùng chủ trương thực thi theo quy định của pháp lý có tương quan.

Hồ sơ xác lập khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành riêng cho những địa phương thuộc địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả; Tài trợ của doanh nghiệp cho việc xây dựng cầu mới dân số ở địa phận kinh tế tài chính xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tài trợ cho những đối tượng người dùng chủ trương theo quy định của pháp lý gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện thay mặt thay mặt doanh nghiệp là nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức triển khai có hiệu suất cao lôi kéo tài trợ) là bên nhận tài trợ (theo mẫu số 07/TNDN phát hành kèm theo Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC); hoá đơn, chứng từ shopping hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Các quy định về nghiên cứu và phân tích khoa học và thủ tục, hồ sơ tài trợ cho nghiên cứu và phân tích khoa học thực thi theo quy định tại Luật khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển và những văn bản quy phạm pháp lý hướng dẫn có tương quan.

2.27. Phần ngân sách quản trị và vận hành marketing thương mại do công ty ở quốc tế phân loại cho cơ sở thường trú tại Việt Nam vượt mức ngân sách tính theo công thức sau:

Các khoản ngân sách quản trị và vận hành marketing thương mại của công ty quốc tế phân loại cho cơ sở thường trú tại Việt Nam chỉ được xem từ khi cơ sở thường trú tại Việt Nam được xây dựng.

Căn cứ để xác lập ngân sách và lệch giá của công ty ở quốc tế là văn bản báo cáo giải trình tài chính của công ty ở quốc tế đã được truy thuế kiểm toán bởi một công ty truy thuế kiểm toán độc lập trong số đó thể hiện rõ lệch giá của công ty ở quốc tế, ngân sách quản trị và vận hành của công ty ở quốc tế, phần ngân sách quản trị và vận hành công ty ở quốc tế phân loại cho cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Cơ sở thường trú của công ty ở quốc tế tại Việt Nam chưa thực thi chính sách kế toán, hoá đơn, chứng từ; chưa thực thi nộp thuế theo phương pháp kê khai thì hông được xem vào ngân sách hợp lý khoản ngân sách quản trị và vận hành marketing thương mại do công ty ở quốc tế phân loại.

2.28. Các khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí góp vốn đầu tư khác; Các khoản chi đã được chi từ quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp; Chi tiêu mua thẻ hội viên sân gôn, ngân sách chơi gôn.

2.29. Phần ngân sách tương quan đến việc thuê quản trị và vận hành riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trò chơi điện tử có thưởng, marketing thương mại casino vượt quá 4% lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trò chơi điện tử có thưởng, marketing thương mại casino.

2.30. Các khoản chi hông tương ứng với lệch giá tính thuế, trừ những khoản chi sau:

– Các khoản thực chi cho hoạt động và sinh hoạt giải trí phòng, chống HIV/AIDS tại nơi thao tác của doanh nghiệp, gồm có: Chi tiêu đào tạo và giảng dạy cán bộ phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp, ngân sách tổ chức triển khai truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho những người dân lao động của doanh nghiệp, phí thực thi tư vấn, khám và xét nghiệm HIV, ngân sách tương hỗ người nhiễm HIV là người lao động của doanh nghiệp.

– Khoản thực chi để thực thi trách nhiệm giáo dục quốc phòng và bảo mật thông tin an ninh, huấn luyện, hoạt động và sinh hoạt giải trí của lực lượng dân quân tự vệ và phục vụ những trách nhiệm quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh khác theo quy định của pháp lý có tương quan.

– Khoản thực chi để tương hỗ cho tổ chức triển khai Đảng, tổ chức triển khai chính trị xã hội trong doanh nghiệp.

– Khoản chi cho hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nghề nghiệp và đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp cho những người dân lao động gồm có:

+ Chi tiêu trả cho những người dân dạy, tài liệu học tập, thiết bị vốn để làm hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nghề nghiệp, vật tư thực hành thực tiễn, những ngân sách khác tương hỗ cho những người dân học.

+ Chi tiêu đào tạo và giảng dạy của doanh nghiệp cho những người dân lao động được tuyển dụng vào thao tác tại doanh nghiệp

– Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho những người dân lao động như: chi đám hiếu, hỷ của tớ mình và mái ấm gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi tương hỗ điều trị; chi tương hỗ tương hỗ update kiến thức và kỹ năng học tập tại cơ sở đào tạo và giảng dạy; chi tương hỗ mái ấm gia đình người lao động bị tác động bởi thiên tai, địch họa, tai nạn không mong muốn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi tương hỗ ngân sách đi lại ngày lễ, tết cho những người dân lao động; chi bảo hiểm tai nạn không mong muốn, bảo hiểm sức mạnh thể chất, bảo hiểm tự nguyện khác cho những người dân lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho những người dân lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho những người dân lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên hông quá 01 tháng lương trung bình thực tiễn thực thi trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Việc xác lập 01 tháng lương trung bình thực tiễn thực thi trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác lập bằng quỹ tiền lương thực thi trong năm chia (:) 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí hông đủ 12 tháng thì: Việc xác lập 01 tháng lương trung bình thực tiễn thực thi trong năm tính thuế được xác lập bằng quỹ tiền lương thực thi trong năm chia (:) số tháng thực tiễn hoạt động và sinh hoạt giải trí trong năm.

Quỹ tiền lương thực thi là tổng số tiền lương thực tiễn đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn ở đầu cuối nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (hông gồm có số tiền trích lập quỹ dự trữ tiền lương của năm trước đó chi trong năm quyết toán thuế).

– Các khoản chi khác mang tính chất chất chất đặc trưng, thích hợp theo từng ngành nghề, nghành theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2.31. Chi về góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định.

Khi khởi đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại, doanh nghiệp chưa phát sinh lệch giá nhưng có phát sinh những khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của doanh nghiệp (hông phải là những khoản chi góp vốn đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định và thắt chặt) mà những khoản chi này phục vụ những Đk theo quy định thì khoản chi này được xem vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế.

Trường hợp trong quy trình góp vốn đầu tư, doanh nghiệp có phát sinh khoản chi trả tiền vay thì khoản chi này được xem vào giá trị góp vốn đầu tư. Trường hợp trong quy trình góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản, doanh nghiệp phát sinh cả khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi thì được bù trừ giữa khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi, sau khoản thời hạn bù trừ phần chênh lệch còn sót lại ghi hạ thấp giá trị góp vốn đầu tư.

2.32. Chi ủng hộ địa phương; chi ủng hộ những đoàn thể, tổ chức triển khai xã hội; chi từ thiện (trừ khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho những người dân nghèo, làm nhà đại đoàn kết; tài trợ cho nghiên cứu và phân tích khoa học, tài trợ cho những đối tượng người dùng chủ trương theo quy định của pháp lý, tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành riêng cho những địa phương thuộc địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả nêu tại điểm 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, Khoản 2 Điều này).

2.33. Khoản chi tương quan trực tiếp đến việc phát hành Cp (trừ Cp thuộc loại nợ phải trả) và cổ tức của Cp (trừ cổ tức của Cp thuộc loại nợ phải trả), mua và bán Cp quỹ và những khoản chi khác tương quan trực tiếp đến việc tăng, giảm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

2.34. Số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên vượt mức thực tiễn phát sinh của năm.

Trường hợp nộp một lần, mức thực tiễn phát sinh của năm được xác lập trên cơ sở tổng số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên phân loại cho số năm khai thác còn sót lại. Trường hợp nộp thường niên, mức thực tiễn phát sinh là số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên của năm mà doanh nghiệp đã nộp Ngân sách Nhà nước.

2.35. Các khoản chi của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại bảo hiểm, marketing thương mại xổ số kiến thiết, marketing thương mại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán và một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại đặc trưng khác hông thực thi đúng theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính gồm có: vi vi phạm giao thông vận tải lối đi bộ, vi phạm chính sách Đk marketing thương mại, vi phạm chính sách kế toán thống kê, vi phạm pháp lý về thuế gồm có cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và những khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp lý.

2.37. Thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế; thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào của tài sản cố định và thắt chặt là xe hơi từ 9 chỗ ngồi trở xuống vượt mức quy định được khấu trừ theo quy định tại những văn bản pháp lý về thuế giá trị ngày càng tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp trừ trường hợp doanh nghiệp nộp thay thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu quốc tế mà theo thoả thuận tại hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ quốc tế, lệch giá nhà thầu, nhà thầu phụ quốc tế nhận được hông gồm có thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập thành viên trừ trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động quy định tiền lương, tiền công trả cho những người dân lao động hông gồm có thuế thu nhập thành viên”.

Điều 5. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những nội dung tại Điều 7 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

1. Sửa đổi, tương hỗ update khổ đầu Điều 7:

“Điều 7. Thu nhập khác

Thu nhập khác gồm có những khoản thu nhập sau:”

2. Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 9 Điều 7:

“9. Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá, được xác lập rõ ràng như sau:

Trong năm tính thuế doanh nghiệp có chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do nhìn nhận lại những số tiền nợ phải trả có gốc ngoại tệ thời gian ở thời gian cuối năm tài chính, thì:

– Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ tương quan trực tiếp đến lệch giá, ngân sách của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại chính của doanh nghiệp được xem vào ngân sách hoặc thu nhập của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại chính của doanh nghiệp. Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ hông tương quan trực tiếp đến lệch giá, ngân sách của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại chính của doanh nghiệp, nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá tính vào ngân sách tài chính, nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá tính vào thu nhập khác khi xác lập thu nhập chịu thuế.

– Lãi chênh lệch tỷ giá do nhìn nhận lại những số tiền nợ phải trả bằng ngoại tệ thời gian ở thời gian cuối năm tài chính được bù trừ với lỗ chênh lệch tỷ giá do nhìn nhận lại những số tiền nợ phải trả bằng ngoại tệ thời gian ở thời gian cuối năm tài chính. Sau khi bù trừ lãi hoặc lỗ chênh lệch tỷ giá tương quan trực tiếp đến lệch giá, ngân sách của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại chính của doanh nghiệp được xem vào thu nhập hoặc ngân sách của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại chính của doanh nghiệp. Lãi hoặc lỗ chênh lệch tỷ giá hông tương quan trực tiếp đến lệch giá, ngân sách của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại chính của doanh nghiệp được xem vào thu nhập khác hoặc ngân sách tài chính khi xác lập thu nhập chịu thuế.

Đối với số tiền nợ phải thu và khoản cho vay vốn ngân hàng có gốc ngoại tệ phát sinh trong kỳ, chênh lệch tỷ giá hối đoái được xem vào ngân sách được trừ hoặc thu nhập là khoản chênh lệch giữa tỷ giá tại thời gian phát sinh tịch thu nợ hoặc tịch thu khoản cho vay vốn ngân hàng với tỷ giá tại thời gian ghi nhận số tiền nợ phải thu hoặc khoản cho vay vốn ngân hàng ban sơ.

Các khoản chênh lệch tỷ giá nêu trên hông gồm có chênh lệch tỷ giá hối đoái do nhìn nhận lại số dư thời gian ở thời gian cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, những số tiền nợ phải thu có gốc ngoại tệ”.

3. Thay thế Khoản 22 Điều 7 bằng Khoản 22 mới như sau:

“22. Trường hợp doanh nghiệp thực thi tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mới theo quy định của pháp lý mà số tiền thành viên góp vốn mới chi ra cao hơn thế nữa giá trị phần vốn góp của thành viên đó trong tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp thì xử lý như sau:

Nếu khoản chênh lệch cao hơn thế nữa này được xác lập là thuộc về của doanh nghiệp, tương hỗ update vào nguồn vốn marketing thương mại thì hông tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhận vốn góp.

Nếu khoản chênh lệch cao hơn thế nữa này được chia cho những thành viên góp vốn cũ thì khoản chênh lệch này là thu nhập của những thành viên góp vốn cũ”.

Điều 6. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những nội dung tại Điều 8 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC (đã được sửa đổi, tương hỗ update tại Điều 4 Thông tư số 151/năm trước đó/TT-BTC) như sau:

1. Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 1a Điều 8 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; Thu nhập của hợp tác xã hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực thi ở địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả hoặc ở địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả; Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả; Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí đánh bắt cá món ăn thủy hải sản.

a) Thu nhập từ trồng trọt (gồm có cả thành phầm rừng trồng), chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản của hợp tác xã và của doanh nghiệp được ưu đãi thuế (gồm có ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) quy định tại Thông tư này là thu nhập từ thành phầm do doanh nghiệp, hợp tác xã tự trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản (gồm có cả trường hợp hợp tác xã, doanh nghiệp mua thành phầm nông sản, thủy sản về chế biến).

Thu nhập của thành phầm, thành phầm & hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế (gồm có ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) quy định tại Thông tư này phải phục vụ đồng thời những Đk sau:

– Tỷ lệ giá trị nguyên vật tư là nông sản, thủy sản trên ngân sách sản xuất thành phầm & hàng hóa, thành phầm (giá tiền sản xuất thành phầm & hàng hóa, thành phầm) từ 30% trở lên.

– Sản phẩm, thành phầm & hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản hông thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, trừ trường hợp do Thủ tướng nhà nước quyết định hành động theo đề xuất kiến nghị của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp phải xác lập riêng thu nhập thành phầm, thành phầm & hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thu nhập miễn thuế tại Khoản này gồm có cả thu nhập từ thanh lý những thành phầm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng (trừ thanh lý vườn cây cao su đặc), thu nhập từ việc bán phế liệu phế phẩm tương quan đến những thành phầm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản.

Sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng của hợp tác xã và của doanh nghiệp được xác lập vị trí căn cứ theo mã ngành kinh tế tài chính cấp 1 của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản quy định tại Hệ thống ngành kinh tế tài chính Việt Nam”.

2. Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 9 Điều 8 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC (đã được sửa đổi, tương hỗ update tại Điều 4 Thông tư số 151/năm trước đó/TT-BTC) như sau:

“9. Thu nhập từ thực thi trách nhiệm Nhà nước giao của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tín dụng thanh toán góp vốn đầu tư tăng trưởng, tín dụng thanh toán xuất khẩu; thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tín dụng thanh toán cho những người dân nghèo và những đối tượng người dùng chủ trương khác của Ngân hàng chủ trương xã hội; thu nhập của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản trị và vận hành tài sản của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán Việt Nam; thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thu do thực thi trách nhiệm Nhà nước giao của những quỹ tài chính Nhà nước: Quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tổ chức triển khai Bảo hiểm tiền gửi, Quỹ Bảo hiểm Y tế, Quỹ tương hỗ học nghề, Quỹ tương hỗ việc làm ngoài nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Quỹ tương hỗ nông dân, Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam, Quỹ viễn thông công ích, Quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng địa phương, Quỹ Bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên Việt Nam, Quỹ bảo lãnh tín dụng thanh toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ tương hỗ tăng trưởng Hợp tác xã, Quỹ tương hỗ phụ nữ nghèo, Quỹ bảo lãnh công dân và pháp nhân tại quốc tế, Quỹ tăng trưởng nhà, Quỹ tăng trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc, Quỹ thay đổi công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc, Quỹ tương hỗ vốn cho những người dân lao động nghèo tự tạo việc làm, thu nhập từ thực thi trách nhiệm Nhà nước giao của Quỹ tăng trưởng đất và quỹ khác của Nhà nước hoạt động và sinh hoạt giải trí hông vì tiềm năng lợi nhuận do nhà nước, Thủ tướng nhà nước quy định hoặc quyết định hành động được xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp lý.

Trường hợp những cty phát sinh những khoản thu nhập khác ngoài những khoản thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thu do thực thi trách nhiệm Nhà nước giao phải tính và nộp thuế theo quy định”.

3. Bổ sung Khoản 12 Điều 8 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“12. Thu nhập của văn phòng thừa phát lại (trừ những khoản thu nhập nhập từ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt khác ngoài hoạt động và sinh hoạt giải trí thừa phát lại) trong thời hạn thực thi thử nghiệm theo quy định của pháp lý về thi hành dân sự.

Văn phòng thừa phát lại và hoạt động và sinh hoạt giải trí thừa phát lại thực thi theo quy định tại những văn bản quy pháp lý có tương quan về yếu tố này”.

Điều 7. Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“3. Doanh nghiệp quy đổi quy mô doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực thi quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời gian có quyết định hành động quy đổi quy mô doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp hông phải quyết toán thuế theo quy định). Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước lúc quy đổi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo dõi rõ ràng theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp sau khoản thời hạn quy đổi, sáp nhập, hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập của trong năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khoản thời hạn quy đổi, sáp nhập, hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục hông quá 5 năm, Tính từ lúc năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.

Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước lúc chia, tách thành doanh nghiệp khác và vẫn đang còn trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ này sẽ tiến hành phân loại cho những doanh nghiệp sau khoản thời hạn chia, tách theo tỷ suất vốn chủ sở hữu được chia, tách”.

Điều 8. Sửa đổi, tương hỗ update gạch đầu dòng thứ hai điểm a Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“- Giá mua của phần vốn chuyển nhượng ủy quyền được xác lập riêng với từng trường hợp như sau:

+ Nếu là chuyển nhượng ủy quyền vốn góp xây dựng doanh nghiệp là giá trị phần vốn góp lũy tiếp theo thời gian chuyển nhượng ủy quyền vốn trên cơ sở sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán và được những bên tham gia góp vốn đầu tư vốn hoặc tham gia hợp đồng hợp tác marketing thương mại xác nhận, hoặc kết quả truy thuế kiểm toán của công ty truy thuế kiểm toán độc lập riêng với doanh nghiệp 100% vốn quốc tế.

+ Nếu là phần vốn do tóm gọn về thì giá mua là giá trị vốn tại thời gian mua. Giá mua được xác lập vị trí căn cứ vào hợp đồng tóm gọn về phần vốn góp, chứng từ thanh toán.

Trường hợp doanh nghiệp đủ Đk hạch toán kế toán bằng đồng đúc ngoại tệ và thực thi theo như đúng quy định của pháp lý về chính sách kế toán có chuyển nhượng ủy quyền vốn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyển nhượng ủy quyền và giá mua của phần vốn chuyển nhượng ủy quyền được xác lập bằng đồng đúc ngoại tệ; Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng đúc Việt Nam có chuyển nhượng ủy quyền vốn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyển nhượng ủy quyền phải được xác lập bằng đồng đúc Việt Nam theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở thông tin tài khoản tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền”.

Điều 9. Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“3. Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:

Số thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản bằng thu nhập tính thuế từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản nhân (x) với thuế suất 22%.

Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản phải xác lập riêng để kê khai nộp thuế và hông vận dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hồ sơ khai thuế, nộp thuế, chứng từ nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản phát sinh tại địa phương nơi có bất động sản chuyển nhượng ủy quyền là vị trí căn cứ làm thủ tục quyết toán thuế nơi đặt trụ sở chính”.

Điều 10. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những nội dung tại Điều 18 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC (đã được sửa đổi, tương hỗ update tại Điều 5 Thông tư số 151/năm trước đó/TT-BTC) như sau:

1. Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“3. Không vận dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và hông vận dụng thuế suất 20% (gồm có cả doanh nghiệp thuộc diện vận dụng thuế suất 20% theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC) riêng với những khoản thu nhập sau:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn, chuyển nhượng ủy quyền quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản (trừ thu nhập từ trên góp vốn đầu tư marketing thương mại nhà tại xã hội quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC); thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền tham gia dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền thăm dò, khai thác tài nguyên; thu nhập nhận được từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại ở ngoài Việt Nam.

b) Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý và hiếm khác và thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí khai thác tài nguyên.

c) Thu nhập từ marketing thương mại dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng.”.

2. Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“4. Doanh nghiệp có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do phục vụ Đk về nghành ưu đãi góp vốn đầu tư, địa phận ưu đãi góp vốn đầu tư xác lập ưu đãi như sau:

a) Doanh nghiệp có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do phục vụ Đk về nghành ưu đãi góp vốn đầu tư thì những khoản thu nhập từ nghành ưu đãi góp vốn đầu tư và những khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm của thành phầm thuộc nghành được ưu đãi góp vốn đầu tư, chênh lệch tỷ giá tương quan trực tiếp đến lệch giá, ngân sách của nghành được ưu đãi, lãi tiền gửi tiền tiết kiệm chi phí hông kỳ hạn, những khoản thu nhập có tương quan trực tiếp khác cũng khá được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

b) Doanh nghiệp có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do phục vụ Đk ưu đãi về địa phận (gồm có cả khu công nghiệp, khu kinh tế tài chính, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại trên địa phận ưu đãi trừ những khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều này.

– Doanh nghiệp có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư trong nghành nghề marketing thương mại vận tải lối đi bộ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do phục vụ Đk ưu đãi về địa phận (gồm có cả khu công nghiệp, khu kinh tế tài chính, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao) thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ vận tải lối đi bộ vị trí căn cứ theo địa phận xây dựng dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư thuộc địa phận được hưởng ưu đãi thuế và có điểm đi hoặc điểm đến chọn lựa thuộc địa phận xây dựng dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư.

Ví dụ 15a: Năm năm ngoái, doanh nghiệp xây mới tại địa phận tỉnh Sơn La (thuộc địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả) hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề marketing thương mại dịch vụ vận tải lối đi bộ. Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do phục vụ Đk về địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả.

Trong năm năm ngoái, doanh nghiệp có nhiều tuyến xe chạy cố định và thắt chặt (đi từ Sơn La đến thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô và ngược lại; đi từ Sơn La đến thành phố Hạ Long và ngược lại) và tuyến xe đuổi theo những hợp đồng (đi từ Sơn La đến thành phố Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng và ngược lại; đi từ thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô đến thành phố Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng và ngược lại; đi từ thành phố Bắc Ninh đến Sơn La).

Việc xác lập ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ vận tải lối đi bộ của doanh nghiệp vị trí căn cứ theo địa phận xây dựng dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư (địa phận tỉnh Sơn La – thuộc địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả) và có điểm đi hoặc điểm đến chọn lựa thuộc địa phận xây dựng dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư (địa phận tỉnh Sơn La), rõ ràng như sau:

+ Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ vận tải lối đi bộ riêng với những tuyến xe được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do có điểm đi hoặc điểm đến chọn lựa tại địa phận tỉnh Sơn La: tuyến xe cố định và thắt chặt (đi từ Sơn La đến thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô và ngược lại; đi từ Sơn La đến thành phố Hạ Long và ngược lại) và tuyến xe đuổi theo những hợp đồng (đi từ Sơn La đến thành phố Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng và ngược lại; đi từ thành phố Bắc Ninh đến Sơn La).

+ Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ vận tải lối đi bộ riêng với tuyến xe hông được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do điểm đi hoặc điểm đến chọn lựa hông thuộc địa phận tỉnh Sơn La: tuyến xe đi từ thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô đến thành phố Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng và ngược lại.

– Doanh nghiệp có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do phục vụ Đk về địa phận có phát sinh thu nhập ngoài địa phận thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư thì:

(i) Nếu khoản thu nhập này phát sinh tại địa phận hông thuộc địa phận ưu đãi góp vốn đầu tư thì hông được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Đk địa phận.

(ii) Nếu khoản thu nhập này phát sinh tại địa phận thuộc địa phận ưu đãi góp vốn đầu tư thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Đk địa phận. Việc xác lập ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với khoản thu nhập này được xác lập theo từng địa phận vị trí căn cứ theo thời hạn và mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tại địa phận thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư.

* Ví dụ 15b: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do phục vụ Đk về địa phận (hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề sản xuất):

Năm năm ngoái, doanh nghiệp có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới để thực thi dự án công trình bất Động sản sản xuất tại địa phận tỉnh Hà Giang (địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả). Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do phục vụ Đk về địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả.

Trong năm năm ngoái, doanh nghiệp khởi đầu sản xuất thành phầm tại địa phận tỉnh Hà Giang và xuất bán thành phầm tại tỉnh Hà Giang (địa phận thực thi dự án công trình bất Động sản – địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả) và những tỉnh lân cận (ngoài địa phận tỉnh Hà Giang) như tỉnh Cao Bằng (địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả), thành phố Tỉnh Lào Cai (địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội trở ngại vất vả), thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô (hông thuộc địa phận ưu đãi). Do thành phầm đẩy ra đều sản xuất tại tỉnh Hà Giang (địa phận thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư) nên thu nhập từ thành phầm bán ở tỉnh Hà Giang và những tỉnh khác đều được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Đk sản xuất tại địa phận tỉnh Hà Giang.

* Ví dụ 15c: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do phục vụ Đk về địa phận (hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề xây dựng):

Năm năm ngoái, doanh nghiệp xây mới tại địa phận tỉnh Hà Giang (địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả) hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề xây dựng. Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do phục vụ Đk về địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả.

Trong năm năm ngoái, doanh nghiệp thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng tại địa phận tỉnh Hà Giang, đồng thời có hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng tại những tỉnh lân cận như tỉnh Cao Bằng (địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả), thành phố Tỉnh Lào Cai (địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội trở ngại vất vả), thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô (hông thuộc địa phận ưu đãi). Do hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng thực thi tại địa phận tỉnh Hà Giang nên thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng tại địa phận tỉnh Hà Giang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo địa phận tỉnh Hà Giang. Đối với thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng tại những tỉnh lân cận thì xác lập ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

+ Đối với thu nhập tại địa phận tỉnh Cao Bằng (địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả): được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức và thời hạn ưu đãi thuế còn sót lại của doanh nghiệp.

+ Đối với thu nhập tại địa phận thành phố Tỉnh Lào Cai (địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội trở ngại vất vả): được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Đk địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội trở ngại vất vả theo mức và thời hạn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Đk tại địa phận thành phố Tỉnh Lào Cai cho thời hạn còn sót lại của doanh nghiệp.

+ Đối với thu nhập tại địa phận thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô (hông thuộc địa phận ưu đãi): hông được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng thực thi tại địa phận hông thuộc địa phận ưu đãi.

* Ví dụ 15d: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do phục vụ Đk về địa phận (hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề dịch vụ):

Năm năm ngoái, doanh nghiệp xây mới tại địa phận tỉnh Hà Giang (địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả) hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề dịch vụ. Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do phục vụ Đk về địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả.

Trong năm năm ngoái, doanh nghiệp có hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ tại địa phận tỉnh Hà Giang, đồng thời có hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ tại những tỉnh lân cận như tỉnh Cao Bằng (địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả), thành phố Tỉnh Lào Cai (địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội trở ngại vất vả), thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô (hông thuộc địa phận ưu đãi). Do hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ thực thi tại địa phận tỉnh Hà Giang nên thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ tại địa phận tỉnh Hà Giang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo địa phận tỉnh Hà Giang. Đối với thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ tại những tỉnh lân cận thì xác lập ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

+ Đối với thu nhập tại địa phận tỉnh Cao Bằng (địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả): được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức và thời hạn ưu đãi thuế còn sót lại của doanh nghiệp.

+ Đối với thu nhập tại địa phận thành phố Tỉnh Lào Cai (địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội trở ngại vất vả): được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Đk địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội trở ngại vất vả theo mức và thời hạn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Đk tại địa phận thành phố Tỉnh Lào Cai cho thời hạn còn sót lại của doanh nghiệp.

+ Đối với thu nhập tại địa phận thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô (hông thuộc địa phận ưu đãi): hông được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ thực thi tại địa phận hông thuộc địa phận ưu đãi.

c) Doanh nghiệp thuộc diện vận dụng thuế suất 20% được vận dụng thuế suất 20% trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp trừ những khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều này”.

3. Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC (đã được sửa đổi, tương hỗ update tại Điều 5 Thông tư số 151/năm trước đó/TT-BTC) như sau:

“5. Về dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới:

a) Dự án góp vốn đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

– Dự án được cấp Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư lần đầu từ thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trước đó và phát sinh lệch giá của dự án công trình bất Động sản đó sau khoản thời hạn được cấp Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư.

– Dự án góp vốn đầu tư trong nước gắn với việc xây dựng doanh nghiệp mới có vốn góp vốn đầu tư dưới 15 tỷ VNĐ Việt Nam và hông thuộc Danh mục nghành góp vốn đầu tư có Đk được cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp từ thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trước đó.

– Dự án góp vốn đầu tư độc lập với dự án công trình bất Động sản doanh nghiệp đang hoạt động và sinh hoạt giải trí (kể cả trường hợp dự án công trình bất Động sản có vốn góp vốn đầu tư dưới 15 tỷ VNĐ Việt Nam và hông thuộc Danh mục nghành góp vốn đầu tư có Đk) có Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư từ thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trước đó để thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư độc lập này.

– Văn phòng công chứng xây dựng tại những địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội trở ngại vất vả, đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả.

Dự án góp vốn đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép góp vốn đầu tư hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc được phép góp vốn đầu tư theo quy định của pháp lý về góp vốn đầu tư.

b) Dự án góp vốn đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện góp vốn đầu tư mới hông gồm có những những trường hợp sau:

– Dự án góp vốn đầu tư hình thành từ việc: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, quy đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp lý;

– Dự án góp vốn đầu tư hình thành từ việc quy đổi chủ sở hữu (gồm có cả trường hợp thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới nhưng vẫn thừa kế tài sản, khu vực marketing thương mại, ngành nghề marketing thương mại của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại; tóm gọn về dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư đang hoạt động và sinh hoạt giải trí).

Doanh nghiệp xây dựng hoặc doanh nghiệp có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư từ việc quy đổi quy mô doanh nghiệp, quy đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được thừa kế những ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư trước lúc quy đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời hạn còn sót lại nếu tiếp tục phục vụ những Đk ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

c) Đối với doanh nghiệp đang rất được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp mới xây dựng từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư chỉ vận dụng riêng với thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại phục vụ Đk ưu đãi góp vốn đầu tư ghi trong giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp hoặc giấy ghi nhận góp vốn đầu tư lần đầu của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại nếu có sự thay đổi giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp hoặc giấy ghi nhận góp vốn đầu tư nhưng sự thay đổi đó hông làm thay đổi việc phục vụ những Đk ưu đãi thuế của dự án công trình bất Động sản đó theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời hạn còn sót lại hoặc ưu đãi theo diện góp vốn đầu tư mở rộng nếu phục vụ Đk ưu đãi theo quy định.

d) Đối với dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư được cấp phép góp vốn đầu tư mà trong Hồ sơ Đk góp vốn đầu tư lần đầu gửi cơ quan cấp phép góp vốn đầu tư đã Đk số vốn góp vốn đầu tư, phân kỳ góp vốn đầu tư kèm tiến độ thực thi góp vốn đầu tư, trường hợp những quy trình tiếp theo thực tiễn có thực thi sẽ là dự án công trình bất Động sản thành phần của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư đã được cấp phép lần đầu nếu thực thi theo tiến độ (trừ trường hợp bất khả kháng, trở ngại vất vả do nguyên nhân khách quan trong khâu giải phóng mặt phẳng, xử lý và xử lý thủ tục hành chính của cơ quan Nhà nước, do thiên tai, hỏa hoạn hoặc trở ngại vất vả, bất khả kháng khác) thì những dự án công trình bất Động sản thành phần của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư lần đầu được hưởng ưu đãi thuế cho thời hạn còn sót lại của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư lần đầu tính từ thời gian dự án công trình bất Động sản thành phần có thu nhập được hưởng ưu đãi.

Đối với dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư được cấp phép góp vốn đầu tư trước thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trước này mà có thực thi phân kỳ góp vốn đầu tư như trường hợp nêu trên thì dự án công trình bất Động sản thành phần được hưởng ưu đãi thuế theo mức ưu đãi đang vận dụng riêng với dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư lần đầu cho thời hạn ưu đãi còn sót lại tính từ thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trước đó.

Thu nhập của những dự án công trình bất Động sản thành phần của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư lần đầu trước thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trước này đã được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại những văn bản quy phạm pháp lý trước thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trước đó thì hông thực thi kiểm soát và điều chỉnh lại những ưu đãi thuế đã được hưởng trước thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trước đó.

Trong thời hạn triển khai những dự án công trình bất Động sản thành phần theo từng quy trình nêu trên nếu nhà góp vốn đầu tư được cơ quan quản trị và vận hành Nhà nước về góp vốn đầu tư (quy định tại Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và những văn bản quy phạm pháp lý hướng dẫn thi hành) được cho phép gia hạn thực thi dự án công trình bất Động sản và doanh nghiệp thực thi theo như đúng thời hạn đã được gia hạn thì cũng khá được hưởng ưu đãi thuế theo quy định nêu trên.

đ) Doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề xã hội hóa được xây dựng do quy đổi quy mô doanh nghiệp theo quy định của pháp lý phục vụ tiêu chuẩn về cơ sở xã hội hóa theo Quyết định của Thủ tướng nhà nước mà doanh nghiệp trước lúc quy đổi không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo nghành ưu đãi thuế thì được hưởng ưu đãi thuế như dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới Tính từ lúc lúc quy đổi.

Trường hợp doanh nghiệp khi quy đổi quy mô doanh nghiệp phục vụ tiêu chuẩn về cơ sở xã hội hóa theo Quyết định của Thủ tướng nhà nước đang rất được vận dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% riêng với phần thu nhập từ xã hội hóa thì tiếp tục vận dụng mức thuế suất ưu đãi này”.

4. Sửa đổi, tương hỗ update Điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC (đã được sửa đổi, tương hỗ update tại Điều 5 Thông tư số 151/năm trước đó/TT-BTC) như sau:

“6. Về góp vốn đầu tư mở rộng

a) Doanh nghiệp có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tăng trưởng dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư đang hoạt động và sinh hoạt giải trí như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu suất, thay đổi công nghệ tiên tiến và phát triển sản xuất (gọi chung là dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mở rộng) thuộc nghành hoặc địa phận ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (gồm có cả khu kinh tế tài chính, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa phận những quận nội thành của thành phố của đô thị loại đặc biệt quan trọng, đô thị loại I trực thuộc TW và Khu công nghiệp nằm trên địa phận những đô thị loại I trực thuộc tỉnh) nếu phục vụ một trong ba tiêu chuẩn quy định tại điểm này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án công trình bất Động sản đang hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thời hạn còn sót lại (gồm có mức thuế suất, thời hạn miễn giảm nếu có) hoặc được vận dụng thời hạn miễn thuế, giảm thuế riêng với phần thu nhập tăng thêm do góp vốn đầu tư mở rộng mang lại (hông được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời hạn miễn thuế, giảm thuế vận dụng riêng với dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới trên cùng địa phận hoặc nghành ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án công trình bất Động sản đang hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thời hạn còn sót lại thì dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mở rộng đó phải thuộc nghành hoặc địa phận ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng thuộc nghành hoặc địa phận với dự án công trình bất Động sản đang hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Dự án góp vốn đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phải phục vụ một trong những tiêu chuẩn sau:

– Nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt tăng thêm khi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư hoàn thành xong thành lập và sinh hoạt giải trí đạt tối thiểu từ 20 tỷ VNĐ riêng với dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mở rộng thuộc nghành hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ VNĐ riêng với những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mở rộng thực thi tại những địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả hoặc đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

– Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt trước lúc góp vốn đầu tư.

– Công suất thiết kế khi góp vốn đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với hiệu suất thiết kế theo luận chứng kinh tế tài chính kĩ thuật trước lúc góp vốn đầu tư ban sơ.

Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi theo diện góp vốn đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm do góp vốn đầu tư mở rộng được hạch toán riêng. Trường hợp doanh nghiệp hông hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do góp vốn đầu tư mở rộng mang lại thì thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư mở rộng xác lập theo tỷ suất giữa nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt góp vốn đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, marketing thương mại trên tổng nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt của doanh nghiệp.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại khoản này được xem từ thời điểm năm dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mở rộng hoàn thành xong đưa vào sản xuất, marketing thương mại có thu nhập; trường hợp hông có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, Tính từ lúc năm thứ nhất có lệch giá từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mở rộng thì thời hạn miễn thuế, giảm thuế được xem từ thời điểm năm thứ tư dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư phát sinh lệch giá.

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động và sinh hoạt giải trí có góp vốn đầu tư tăng cấp, thay thế, thay đổi công nghệ tiên tiến và phát triển của dự án công trình bất Động sản đang hoạt động và sinh hoạt giải trí thuộc nghành hoặc địa phận ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP mà hông phục vụ một trong ba tiêu chuẩn quy định tại điểm này thì ưu đãi thuế thực thi theo dự án công trình bất Động sản đang hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thời hạn còn sót lại (nếu có).

Doanh nghiệp có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư đang rất được hưởng ưu đãi thuế mà quy trình năm 2009 – năm trước đó đó có góp vốn đầu tư tương hỗ update máy móc, thiết bị thường xuyên trong quy trình sản xuất, marketing thương mại hông thuộc dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mở rộng nêu trên thì phần thu nhập tăng thêm do việc góp vốn đầu tư tương hỗ update máy móc, thiết bị thường xuyên này cũng khá được hưởng ưu đãi thuế theo mức mà dự án công trình bất Động sản đang vận dụng cho thời hạn còn sót lại tính từ kỳ tính thuế năm năm trước đó.

Ưu đãi thuế quy định tại khoản này hông vận dụng riêng với những trường hợp góp vốn đầu tư mở rộng do chia, tách, sáp nhập, quy đổi sở hữu (gồm có cả trường hợp thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư nhưng vẫn thừa kế tài sản, khu vực marketing thương mại, ngành nghề marketing thương mại của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại), tóm gọn về doanh nghiệp hoặc tóm gọn về dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư đang hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Doanh nghiệp có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư từ việc quy đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được thừa kế những ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư trước lúc quy đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời hạn còn sót lại nếu tiếp tục phục vụ những Đk ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp”.

5. Bổ sung Khoản 8a Điều 18 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“8a. Trường hợp trong kỳ tính thuế thứ nhất mà dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư của doanh nghiệp (gồm có cả dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới, dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mở rộng, doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao) có thời hạn hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại được hưởng ưu đãi thuế dưới 12 (mười hai) tháng, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế riêng với dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư ngay từ kỳ tính thuế thứ nhất đó hoặc Đk với cơ quan thuế thời hạn khởi đầu được hưởng ưu đãi thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp Đk thời hạn ưu đãi thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo thì phải xác lập số thuế phải nộp của kỳ tính thuế thứ nhất để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định”.

Điều 11. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những nội dung tại Điều 19 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

1. Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) vận dụng riêng với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới tại: địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả quy định tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, Khu kinh tế tài chính, Khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao kể cả khu công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin triệu tập được xây dựng theo Quyết định của Thủ tướng nhà nước.

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới thuộc những nghành: nghiên cứu và phân tích khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển; ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao thuộc khuôn khổ công nghệ tiên tiến và phát triển cao được ưu tiên góp vốn đầu tư tăng trưởng theo quy định của Luật Công nghệ cao; ươm tạo công nghệ tiên tiến và phát triển cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao; góp vốn đầu tư mạo hiểm cho tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển cao thuộc khuôn khổ công nghệ tiên tiến và phát triển cao được ưu tiên tăng trưởng theo quy định của pháp lý về công nghệ tiên tiến và phát triển cao; góp vốn đầu tư xây dựng – marketing thương mại cơ sở ươm tạo công nghệ tiên tiến và phát triển cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao; góp vốn đầu tư tăng trưởng nhà máy sản xuất nước, nhà máy sản xuất điện, khối mạng lưới hệ thống cấp thoát nước; cầu, lối đi bộ, đường tàu; cảng hàng hông, cảng biển, cảng sông; trường bay, nhà ga và khu công trình xây dựng hạ tầng đặc biệt quan trọng quan trọng khác do Thủ tướng nhà nước quyết định hành động; sản xuất thành phầm ứng dụng; sản xuất vật tư composit, nhiều chủng loại vật tư xây dựng nhẹ, vật tư quý và hiếm; sản xuất nguồn tích điện tái tạo, nguồn tích điện sạch, nguồn tích điện từ việc tiêu hủy chất thải; tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển sinh học.

Dự án góp vốn đầu tư tăng trưởng nhà máy sản xuất nước, nhà máy sản xuất điện, khối mạng lưới hệ thống cấp thoát nước; cầu, lối đi bộ, đường tàu; cảng hàng hông, cảng biển, cảng sông; trường bay, nhà ga phải phát sinh lệch giá, thu nhập từ quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí của những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư nêu trên thì mới có thể thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp những doanh nghiệp thực thi thi công, xây dựng những khu công trình xây dựng này thì phần thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí thi công, xây dựng hông được hưởng ưu đãi thuế theo quy định này.

c) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới thuộc nghành bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, gồm có: sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, thiết bị quan trắc và phân tích môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên; xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên; thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; tái chế, tái sử dụng chất thải.

d) Doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao theo quy định của Luật công nghệ tiên tiến và phát triển cao.

Doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao theo quy định của Luật công nghệ tiên tiến và phát triển cao được hưởng ưu đãi về thuế suất Tính từ lúc năm được cấp Giấy ghi nhận doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao.

Doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí công nghệ tiên tiến và phát triển cao, ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao và những khoản thu nhập có tương quan trực tiếp từ hoạt động và sinh hoạt giải trí công nghệ tiên tiến và phát triển cao, ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao do phục vụ Đk về nghành ưu đãi góp vốn đầu tư quy định tại khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC (được sửa đổi, tương hỗ update tại điểm a khoản 2 Điều 10 Thông tư này).

Trường hợp doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đã hưởng hết ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của những văn bản quy phạm pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp mà được cấp Giấy ghi nhận doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao thì mức ưu đãi riêng với doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao được xác lập bằng mức ưu đãi vận dụng cho doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao quy định tại khoản 1 Điều 15 và khoản 1 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP trừ đi thời hạn ưu đãi đã hưởng riêng với doanh nghiệp mới xây dựng, dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới xây dựng (cả về thuế suất và thời hạn miễn, giảm nếu có).

đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới trong nghành nghề sản xuất (trừ dự án công trình bất Động sản sản xuất món đồ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, dự án công trình bất Động sản khai thác tài nguyên) phục vụ một trong hai tiêu chuẩn sau:

– Dự án có quy mô vốn góp vốn đầu tư Đk lần đầu tối thiểu 6 (sáu) nghìn tỷ VNĐ, thực thi giải ngân cho vay hông quá 3 năm Tính từ lúc thời gian được phép góp vốn đầu tư lần đầu theo quy định của pháp lý góp vốn đầu tư và có tổng lệch giá tối thiểu đạt 10 (mười) nghìn tỷ VNĐ/năm chậm nhất sau 3 năm Tính từ lúc năm có lệch giá từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư (chậm nhất năm thứ 4 Tính từ lúc năm có lệch giá doanh nghiệp phải đạt tổng lệch giá tối thiểu 10 (mười) nghìn tỷ VNĐ/năm).

– Dự án có quy mô vốn góp vốn đầu tư Đk lần đầu tối thiểu 6 (sáu) nghìn tỷ VNĐ, thực thi giải ngân cho vay hông quá 3 năm Tính từ lúc thời gian được phép góp vốn đầu tư lần đầu theo quy định của pháp lý góp vốn đầu tư và sử dụng thường xuyên trên 3.000 lao động chậm nhất sau 3 năm Tính từ lúc năm có lệch giá từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư (chậm nhất năm thứ 4 Tính từ lúc năm có lệch giá doanh nghiệp phải đạt Đk sử dụng số lao động thường xuyên trung bình năm trên 3.000 lao động).

Số lao động sử dụng thường xuyên trung bình năm được xác lập theo phía dẫn tại Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Trường hợp dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư hông phục vụ những tiêu chuẩn quy định tại điểm này (hông kể bị chậm trễ tiến độ do nguyên nhân khách quan trong khâu giải phóng mặt phẳng, xử lý và xử lý thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước hoặc do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn và được cơ quan cấp phép góp vốn đầu tư chấp thuận đồng ý, văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt) thì doanh nghiệp hông được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời doanh nghiệp phải kê khai, nộp số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã kê khai hưởng ưu đãi của trong năm trước đó (nếu có) và nộp tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định, nhưng doanh nghiệp hông bị xử phạt về hành vi khai sai theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế.

e) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư trong nghành nghề sản xuất, trừ dự án công trình bất Động sản sản xuất món đồ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và dự án công trình bất Động sản khai thác tài nguyên, có quy mô vốn góp vốn đầu tư tối thiểu 12 (mười hai) nghìn tỷ VNĐ, sử dụng công nghệ tiên tiến và phát triển phải được thẩm định theo quy định của Luật công nghệ tiên tiến và phát triển cao, Luật khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, thực thi giải ngân cho vay tổng vốn góp vốn đầu tư Đk hông quá 5 năm Tính từ lúc thời ngày được phép góp vốn đầu tư theo quy định của pháp lý về góp vốn đầu tư.

g) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới sản xuất thành phầm thuộc Danh mục thành phầm công nghiệp tương hỗ ưu tiên tăng trưởng phục vụ một trong những tiêu chuẩn sau:

– Sản phẩm công nghiệp tương hỗ cho công nghệ tiên tiến và phát triển cao theo quy định của Luật công nghệ tiên tiến và phát triển cao;

– Sản phẩm công nghiệp tương hỗ cho sản xuất thành phầm những ngành: dệt – may; da – giầy; điện tử – tin học; sản xuất lắp ráp xe hơi; cơ khí sản xuất mà các sản phẩm này tính đến ngày thứ nhất tháng 01 năm năm ngoái trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng phải phục vụ được tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (EU) hoặc tương tự.

Danh mục thành phầm công nghiệp tương hỗ ưu tiên tăng trưởng được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thực thi theo Danh mục thành phầm công nghiệp tương hỗ ưu tiên tăng trưởng phát hành tại Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng nhà nước; khi những văn bản quy phạm pháp lý tương quan đến Danh mục thành phầm công nghiệp tương hỗ ưu tiên tăng trưởng có sửa đổi, tương hỗ update thì thực thi theo những văn bản sửa đổi, tương hỗ update, thay thế có tương quan”.

2. Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“2. Các trường hợp được kéo dãn thời hạn vận dụng thuế suất ưu đãi:

a) Đối với dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư quy định tại điểm b, điểm c Khoản 1 Điều này còn có quy mô lớn và công nghệ tiên tiến và phát triển cao hoặc mới cần đặc biệt quan trọng thu hút góp vốn đầu tư.

b) Đối với dự án công trình bất Động sản quy định tại điểm e Khoản 1 Điều này phục vụ một trong những tiêu chuẩn sau:

– Sản xuất thành phầm thành phầm & hàng hóa trọn vẹn có thể đối đầu đối đầu toàn thế giới, lệch giá đạt trên 20.000 tỷ VNĐ/năm chậm nhất sau 5 năm Tính từ lúc lúc có lệch giá từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư;

– Sử dụng thường xuyên trung bình trên 6.000 lao động;

– Dự án góp vốn đầu tư thuộc nghành hạ tầng kinh tế tài chính kỹ thuật, gồm có: góp vốn đầu tư tăng trưởng nhà máy sản xuất nước, nhà máy sản xuất điện, khối mạng lưới hệ thống cấp thoát nước, cầu, lối đi bộ, đường tàu, cảng hàng hông, cảng biển, cảng sông, trường bay, nhà ga, nguồn tích điện mới, nguồn tích điện sạch, công nghiệp tiết kiệm chi phí nguồn tích điện, dự án công trình bất Động sản lọc hóa dầu.

c) Căn cứ theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ tướng nhà nước quyết định hành động kéo dãn thêm thời hạn vận dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Khoản này nhưng thời hạn kéo dãn thêm hông quá 15 (mười lăm) năm”.

3. Sửa đổi, tương hỗ update điểm a Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“3. Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời hạn hoạt động và sinh hoạt giải trí vận dụng riêng với:

a) Phần thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động và sinh hoạt giải trí xã hội hóa trong nghành nghề giáo dục – đào tạo và giảng dạy, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, giám định tư pháp (sau này gọi chung là nghành xã hội hoá).

Danh mục quy mô, tiêu chuẩn quy mô, tiêu chuẩn của những doanh nghiệp thực thi xã hội hoá được thực thi theo khuôn khổ do Thủ tướng nhà nước quy định”.

4. Sửa đổi, tương hỗ update điểm e Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“3. Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời hạn hoạt động và sinh hoạt giải trí vận dụng riêng với:

e) Thu nhập của doanh nghiệp từ: trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa phận kinh tế tài chính xã hội trở ngại vất vả; Nuôi trồng lâm sản ở địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội trở ngại vất vả; Sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi; Sản xuất, khai thác và tinh chế muối trừ sản xuất muối quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP; Đầu tư dữ gìn và bảo vệ nông sản sau thu hoạch, dữ gìn và bảo vệ nông, thủy sản và thực phẩm, gồm có cả góp vốn đầu tư để trực tiếp dữ gìn và bảo vệ hoặc góp vốn đầu tư khiến cho thuê dữ gìn và bảo vệ nông sản, thủy sản và thực phẩm”.

5. Bổ sung Khoản 3a Điều 19 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“3a. Thuế suất 15% riêng với thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong nghành nghề nông nghiệp và thủy sản ở địa phận hông thuộc địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội trở ngại vất vả hoặc địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả”.

Điều 12. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những nội dung tại Điều 20 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

1. Sửa đổi, tương hỗ update điểm a Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“1. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo riêng với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC (được sửa đổi, tương hỗ update tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này)”.

2. Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 4 Điều 20 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“4. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được xem liên tục từ thời điểm năm thứ nhất doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp doanh nghiệp hông có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, Tính từ lúc năm thứ nhất có lệch giá từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới thì thời hạn miễn thuế, giảm thuế được xem từ thời điểm năm thứ tư dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới phát sinh lệch giá.

Ví dụ 20: Năm năm trước đó, doanh nghiệp A có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới sản xuất thành phầm ứng dụng, nếu năm năm trước đó doanh nghiệp A đã có thu nhập chịu thuế từ dự án công trình bất Động sản sản xuất thành phầm ứng dụng thì thời hạn miễn giảm thuế được xem liên tục Tính từ lúc năm năm trước đó. Trường hợp dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới sản xuất thành phầm ứng dụng của doanh nghiệp A phát sinh lệch giá từ thời điểm năm năm trước đó, đến năm năm trong năm này dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới của doanh nghiệp A vẫn chưa tồn tại thu nhập chịu thuế thì thời hạn miễn giảm thuế được xem liên tục Tính từ lúc năm 2017.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế riêng với doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao theo quy định nêu trên được xem từ thời điểm năm được cấp Giấy ghi nhận công nhận là doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng apps công nghệ tiên tiến và phát triển cao”.

Điều 13. Bổ sung Khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ Điều 23; Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 3 Điều 23 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

1. Bổ sung Khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ Điều 23 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“2a. Doanh nghiệp có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mở rộng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép góp vốn đầu tư hoặc đã thực thi góp vốn đầu tư trong quy trình năm 2009 – năm trước đó đó, tính đến kỳ tính thuế năm năm trước đó phục vụ Đk ưu đãi thuế (nghành ưu đãi hoặc địa phận ưu đãi gồm có cả khu công nghiệp, khu kinh tế tài chính, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao) theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/năm trước đó/QH13 và những văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế riêng với góp vốn đầu tư mở rộng theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/năm trước đó/QH13 và những văn bản hướng dẫn thi hành cho thời hạn còn sót lại Tính từ lúc kỳ tính thuế năm năm ngoái.

Doanh nghiệp có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mở rộng sản xuất đến ngày 31/12/2008 đang góp vốn đầu tư xây dựng dở dang, trong năm 2009 dự án công trình bất Động sản vẫn tiếp tục quy trình góp vốn đầu tư xây dựng dở dang và từ thời điểm năm 2010 trở đi mới hoàn thành xong đi vào sản xuất, marketing thương mại phục vụ Đk ưu đãi thuế (nghành ưu đãi hoặc địa phận ưu đãi gồm có cả khu công nghiệp, khu kinh tế tài chính, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao) theo quy định tại thời gian quyết định hành động thực thi góp vốn đầu tư mở rộng thì được lựa chọn hưởng ưu đãi riêng với phần thu nhập tăng thêm từ trên góp vốn đầu tư mở rộng theo quy định tại những văn bản quy phạm pháp lý tại thời gian quyết định hành động thực thi góp vốn đầu tư mở rộng hoặc theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/năm trước đó/QH13 và những văn bản hướng dẫn thi hành cho thời hạn còn sót lại Tính từ lúc kỳ tính thuế năm năm ngoái.

2b. Doanh nghiệp thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư vào khu công nghiệp trong quy trình năm 2009 – năm trước đó đó, tính đến kỳ tính thuế năm năm trước đó phục vụ Đk ưu đãi thuế (nghành ưu đãi hoặc địa phận ưu đãi) theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/năm trước đó/QH13 và những văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/năm trước đó/QH13 và những văn bản hướng dẫn thi hành cho thời hạn còn sót lại Tính từ lúc kỳ tính thuế năm năm ngoái.

2c. Doanh nghiệp có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư vào địa phận mà trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm năm ngoái chưa thuộc địa phận ưu đãi thuế (gồm có cả khu công nghiệp, khu kinh tế tài chính, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao), đến ngày thứ nhất tháng 01 năm năm ngoái thuộc địa phận ưu đãi thuế quy định tại Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/năm trước đó/QH13 và những văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/năm trước đó/QH13 và những văn bản hướng dẫn thi hành cho thời hạn còn sót lại Tính từ lúc kỳ tính thuế năm năm ngoái.

Trường hợp doanh nghiệp có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư vào địa phận ưu đãi thuế nhưng được hưởng mức ưu đãi thấp hơn, đến ngày thứ nhất tháng 01 năm năm ngoái phục vụ Đk ưu đãi thuế về địa phận được hưởng mức ưu đãi cao hơn thế nữa quy định tại Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/năm trước đó/QH13 và những văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/năm trước đó/QH13 và những văn bản hướng dẫn thi hành cho thời hạn còn sót lại Tính từ lúc kỳ tính thuế năm năm ngoái.

2d. Sau ngày thứ nhất tháng 01 năm năm ngoái địa phận nơi doanh nghiệp đang sẵn có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư được quy đổi thành địa phận ưu đãi thuế thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế cho thời hạn còn sót lại Tính từ lúc kỳ tính thuế khi quy đổi.

2đ. Đối với những trường hợp quy đổi ưu đãi nêu tại khoản 2a, 2b, 2c Điều này đến kỳ tính thuế năm năm ngoái chưa tồn tại lệch giá từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư thì thời hạn vận dụng thuế suất ưu đãi được xem liên tục từ thời điểm năm thứ nhất có lệch giá từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư được hưởng ưu đãi thuế. Đối với những trường hợp quy đổi ưu đãi nêu tại khoản 2a, 2b, 2c nêu trên đến kỳ tính thuế năm năm ngoái chưa tồn tại thu nhập từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư thì thời hạn miễn thuế, giảm thuế được xem liên tục từ thời điểm năm thứ nhất có thu nhập chịu thuế từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư được hưởng ưu đãi thuế (nếu doanh nghiệp hông có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, Tính từ lúc năm thứ nhất có lệch giá từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư thì thời hạn miễn thuế, giảm thuế được xem từ thời điểm năm thứ tư dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư phát sinh lệch giá)”.

2. Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 3 Điều 23 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“3. Doanh nghiệp mới xây dựng từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư đã được cấp Giấy phép góp vốn đầu tư hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư trước thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trước đó nhưng đang trong quy trình góp vốn đầu tư, chưa thành lập và sinh hoạt giải trí, chưa phát sinh lệch giá thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới theo quy định tại Luật số 32/2013/QH13; Luật số 71/năm trước đó/QH13 và những văn bản hướng dẫn thi hành.

Doanh nghiệp thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mở rộng trước thời gian ngày thứ nhất/01/năm trước đó và đưa dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mở rộng vào hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại, phát sinh lệch giá Tính từ lúc ngày thứ nhất/01/năm trước đó nếu dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mở rộng này thuộc nghành hoặc địa phận ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (gồm có cả khu kinh tế tài chính, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa phận những quận nội thành của thành phố của đô thị loại đặc biệt quan trọng, đô thị loại I trực thuộc TW và Khu công nghiệp nằm trên địa phận những đô thị loại I trực thuộc tỉnh) thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với phần thu nhập tăng thêm do góp vốn đầu tư mở rộng mang lại theo phía dẫn tại Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC”.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ 6 tháng 08 năm năm ngoái và vận dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ thời điểm năm năm ngoái trở đi.

– Đối với những doanh nghiệp vận dụng năm tài chính khác năm dương lịch thì:

+ Việc chuyển tiếp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (thời hạn miễn thuế, giảm thuế, thời hạn vận dụng thuế suất ưu đãi) theo quy định tại Thông tư này được xem cho thời hạn còn sót lại Tính từ lúc kỳ tính thuế năm năm ngoái.

+ Các nội dung sửa đổi, tương hỗ update khác thực thi từ thời điểm ngày thứ nhất/01/năm ngoái.

– Khoản thu nhập từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại quốc tế phát sinh từ kỳ tính thuế năm năm trước đó trở về trước doanh nghiệp thực thi kê khai, nộp thuế theo quy định tại Thông tư về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời gian tương ứng; từ thời điểm năm năm ngoái chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước thu nhập trên về nước thì hông phải thực thi kê khai, nộp thuế riêng với khoản thu nhập này. Khoản thu nhập từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại quốc tế từ kỳ tính thuế năm năm ngoái thực thi theo phía dẫn tại Thông tư này.

2. Bãi bỏ điểm 2.21 Khoản 2 Điều 6, Khoản 5 Điều 20 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC và những nội dung hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính và những ngành phát hành hông phù phù thích hợp với quy định tại Thông tư này.

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

1. Uỷ ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ huy những cty hiệu suất cao tổ chức triển khai thực thi đúng theo quy định của nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Cơ quan thuế những cấp có trách nhiệm phổ cập, hướng dẫn những doanh nghiệp thực thi theo nội dung Thông tư này.

3. Doanh nghiệp thuộc đối tượng người dùng kiểm soát và điều chỉnh của Thông tư này thực thi theo phía dẫn tại Thông tư này.

Trong quy trình thực thi nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị những tổ chức triển khai, thành viên phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu và phân tích xử lý và xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng quản trị nước;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng TW;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc nhà nước,
– Cơ quan Trung ương của những đoàn thể;
– Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân,
Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước
những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công báo;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Website nhà nước;
– Website Bộ Tài chính; Website Tổng cục Thuế;
– Các cty thuộc Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, TCT (VT, CS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Thông tư 96/năm ngoái/TT-BTC hướng dẫn về Thuế TNDN, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

Các từ khóa tương quan

Địa chỉ học kế toán tổng hợp tại TX Thanh Xuân Tp Hà Nội Thủ Đô TỐT nhất
Dịch Vụ TM kế toán thuế tại Lương Tài Bắc Ninh chuyên nghiệp
Trung tâm dạy kế toán thuế tại Gia Lâm chuyên nghiệp
Điều kiện tham gia cuộc thi công chức thuế theo quy định tiên tiến và phát triển nhất
Tra cứu thông tin Hải quan – Xuất nhập khẩu
Cách hạch toán kế toán nhìn nhận lại  tài sản cố định và thắt chặt theo thông tư 200
Hướng dẫn xử lý trường hợp hóa đơn mua vào không được thông tin phát hành
Dịch Vụ TM văn bản báo cáo giải trình thuế tại Hoàn Kiếm Tp Hà Nội Thủ Đô Chuyên nghiệp Uy tín
Đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tiễn trực tuyến chất lượng
Cách tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp theo quy định tiên tiến và phát triển nhất


Người dùng đang xem post Thông tư 96/năm ngoái/TT-BTC hướng dẫn về Thuế TNDN 2022

Với việc Quý khách tìm hiểu thêm bài Thông tư 96/năm ngoái/TT-BTC hướng dẫn về Thuế TNDN Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

Tài tài liệu Thông tư 96/năm ngoái/TT-BTC hướng dẫn về Thuế TNDN phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Free

Nếu Pro đang tìm link google drive mega để Download HD Miễn phí mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại comment hoặc tham gia Groups zalo để được đặt vướng mắc trợ giúp không lấy phí.
#Thông #tư #962015TTBTC #hướng #dẫn #về #Thuế #TNDN