0765562555

Nghị quyết số 116/2020/QH14

Nghị quyết số 116/2020/QH14, cải tiến và tiến lên ngày 19/06/2020, hiệu lực thực thi hiện hành  3/8/2020 về sự giới hạn thuế TNDN đối cùng với công ty, liên minh xã, đơn mùi vị sự nghiệp và tổ chức triển khai khác.

QUỐC HỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Nghị quyết số: 116/2020/QH14

HN, ngày 19 mon 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP CỦA NĂM 2020 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC KHÁC

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội công ty thoáng mát rãi lớn to nghĩa VN;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/trước kia kia/QH13;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập công ty số 14/2008/QH12 và sẽ và đang được sửa thay đổi, bổ sung biến thay đổi vào số những những vào mỗi điều theo Luật số 32/2013/QH13 và Luật số 71/trước kia kia/QH13;

Sau Khi coi xét Tờ trình số 279/TTr-CP ngày 05 mon 6 năm 2020 của chống nước; Báo cáo thẩm tra số 2018/BC-UBTCNS14 ngày 09 mon 6 năm 2020 của Ủy ban Tài chính yếu ớt, Ngân sách của Quốc hội; Báo cáo giải trình, tiếp nhận số 569/BC-UBTVQH14 ngày 18 mon 6 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý con kiến của khá nhiều mùi vị đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều một. Đối tượng sử dụng

Nghị quyết này sử dụng đối cùng với những người nộp thuế thu nhập công ty là tổ chức triển khai phạt động và sinh hoạt giải trí phát triển, marketing thương nghiệp product, công ty lấy thu nhập Chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập công ty (ngay sau này gọi là công ty), bao héc tàm toàn bộ:

một. Doanh nghiệp được thiết kế theo quy định của luật pháp VN;

2. Tổ chức được thiết kế theo Luật Hợp tác xã;

3. Đơn mùi vị sự nghiệp được thiết kế theo quy định của luật pháp VN;

4. Tổ chức khác được thiết kế theo quy định của luật pháp VN lấy phạt động và sinh hoạt giải trí phát triển, marketing thương nghiệp lấy thu nhập.

Điều 2. Giảm thuế thu nhập công ty

một. Giảm 30% số thuế thu nhập công ty cần nộp của năm 2020 đối cùng với cảnh huống công ty lấy tổng lệch nấc chi phí trị thành bán năm 2020 ko thiệt 200 tỷ VNĐ.

2. Doanh nghiệp vị trí căn cứ quy định trên khoản một Như vậy nhằm tự động xác lập số thuế được giới hạn Khi tạm nộp thuế thu nhập công ty theo quý và quyết toán thuế thu nhập công ty năm 2020.

Điều 3. Điều khoản thực hiện

một. Nghị quyết này lấy hiệu lực thực thi hiện hành thực hiện sau 45 ngày Tính kể từ khi ngày ký và sử dụng tới kỳ tính thuế năm 2020.

2. quốc gia chỉ dẫn thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội công ty thoáng mát rãi lớn to nghĩa VN khóa XIV, kỳ họp loại 9 trải qua ngày 19 mon 6 năm 2020.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

ke toan

Post Nghị quyết số 116/2020/QH14 – 2021-03-07 09:47:13 – *Vualike.com*

2021-03-07 09:47:13 #Nghị #quyết #số #1162020QH14