0765562555

Phiếu theo dõi quy trình xử lý công tác (2021) ⭐️ ADS ⭐️ 2021-08-08 12:16:29

Phieu theo doi qua trinh xu ly cong viec 2021

PHIẾU THEO DÕI QUÁ TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆCLĩnh vực xử lý: ………….. một. thông tin công cùng Tên tổ chức triển khai/ công dân: …………………………….. Mã số giấy tờ:…………. Tổng số thời hạn tồn trên quy định:…………………… ngày…….. Địa chỉ: ………………………………. Điện thoại:…………….. Tổng thời hạn tồn trên thực tiễn:………………. ngày…….. 2. Theo dõi quy trình xử lý Cách Trách nhiệm thực hiện ni Nội dung công tác Thời gian quy định Thời gian thực tiễn Thời nút giao nhận Ký giao nhận Người giao Người nhận một 2 3 4 5 6 3. Đánh nấc chi phí trị thành bán quy trình xử lý giấy tờ thủ tục hành chính yếu ớt (chừng độ cung ứng nhiều hưởng thụ luật pháp mối quan lại hệ hoặc nhiều hưởng thụ nội cỗ khác) Đáp ứng hưởng thụ Không mong muốn thực tiễn hiện ni hành vi xử lý Không cung ứng hưởng thụ. Cụ thể: Cần thực hiện ni hành vi xử lý. Số:………./………….. Ngày: ………/……../……. Người tấn công nấc chi phí trị thành bán:

Nguồn Phiếu theo dõi quy trình xử lý công tác (2021) ⭐️ ADS ⭐️

2021-08-08 12:16:29 #Phiếu #theo #dõi #quá #trình #xử #lý #công #việc #ADS