0765562555

Quyết định 111/QĐ-BTTTT (2021) ⭐️ ADS ⭐️ 2021-08-08 06:36:15

Quyet dinh 111QD BTTTT 2021 ADS

Ngày 21/01/2020, Sở trưởng Sở thông tin và Truyền thông cải tiến và tiến lên Quyết định 111/QĐ-BTTTT năm 2020 về quá nhận bệnh kể từ biện pháp hợp lý tập hiện đại thông tin của tổ chức triển khai quốc tế dùng sinh sống VN cung ứng chuẩn chỉnh kĩ năng dùng biện pháp hợp lý tập hiện đại thông tin cơ bạn dạng. Theo kia, quá nhận Chứng chỉ ICDL Profile Certificate của tổ chức triển khai ECDL/ICDL Foundation (bao gồm 05 tế bào-đun Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing, Spreadsheets, Presentation) cung ứng chuẩn chỉnh kĩ năng dùng biện pháp hợp lý tập hiện đại thông tin cơ bạn dạng quy định trên Thông tư 03/trước kia kia/TT-BTTTT của Sở thông tin và Truyền thông. Mời nhiều nhiều bạn đọc nằm vào mò hiểu và chuyên chở Quyết định nơi phía trên. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 111/QĐ-BTTTT HN, ngày 21 mon 01 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH 111/QĐ-BTTTT CÔNG NHẬN CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI SỬ DỤNG Tại VIỆT NAM ĐÁP ỨNG CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 mon 02 năm 2017 của chống nước về sự quy định chức năng, trách nhiệm, quyền hạn và cấu trúc tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Sở thông tin và Truyền thông; Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTTTT ngày 29 mon 12 năm 2017 của Sở trưởng Sở thông tin và Truyền thông quy định về sự quá nhận bệnh kể từ biện pháp hợp lý tập hiện đại thông tin của tổ chức triển khai quốc tế dùng sinh sống VN cung ứng chuẩn chỉnh kĩ năng dùng biện pháp hợp lý tập hiện đại thông tin; Xét Đơn khuyến nghị quá nhận bệnh kể từ biện pháp hợp lý tập hiện đại thông tin của tổ chức triển khai quốc tế dùng sinh sống VN cung ứng chuẩn chỉnh kĩ năng dùng biện pháp hợp lý tập hiện đại thông tin cơ bạn dạng của Công ty CP ICDL VN ngày loại 6 mon 11 năm 2018 và công văn số 1411/2019/CV-ICDL ngày 14 mon 11 năm 2019; Căn cứ Biên bạn dạng họp của Hội đồng thẩm định bệnh kể từ biện pháp hợp lý tập hiện đại thông tin của tổ chức triển khai quốc tế cấp cho cung ứng chuẩn chỉnh kĩ năng dùng biện pháp hợp lý tập hiện đại thông tin ngày 12 mon 8 năm 2019 và Phiếu tấn công nấc chi phí trị thành bán của khá nhiều member Hội đồng; Theo khuyến nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, QUYẾT ĐỊNH: Điều một. Công nhận Chứng chỉ ICDL Profile Certificate của tổ chức triển khai ECDL/ICDL Foundation (bao gồm 05 tế bào-đun Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing, Spreadsheets, Presentation) cung ứng chuẩn chỉnh kĩ năng dùng biện pháp hợp lý tập hiện đại thông tin cơ bạn dạng quy định trên Thông tư 03/trước kia kia/TT-BTTTT ngày 11 mon 3 năm trước kia kia của Sở trưởng Sở thông tin và Truyền thông (Mẫu bệnh kể từ thế vớ). Điều 2. Tổ chức có thương hiệu trên Điều một và thay mặt ủy quyền trên VN là Công ty Cổ phần ICDL VN cần tuân hành nhiều quy định hiện ni hành. Điều 3. Quyết định này lấy hiệu lực thực thi hiện hành vào thời hạn 3 (phụ vương vãi) năm Tính kể từ khi ngày ký. Điều 4. Trong cảnh huống lấy sự biến thay đổi về vào số những số nội dung sau: khuông công tác và nghỉ ngơi dưỡng nghỉ ngơi dưỡng, khuông giáo trình, nội dung thi, mẫu bệnh kể từ của tổ chức triển khai quốc tế, nhiều tổ chức triển khai có thương hiệu trên Điều 2 lấy trách nhiệm báo tới biết thêm Sở thông tin và Truyền thông nhằm coi xét, thực hiện ni tấn công nấc chi phí trị thành bán quá nhận lại bệnh kể từ. Điều 5. Chánh Văn chống, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, nhiều tổ chức triển khai có thương hiệu trên Điều 2 và nhiều đơn mùi vị, tổ chức triển khai lấy mối quan lại hệ lấy trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. Nơi nhận:– Như Điều 5;– Sở trưởng (nhằm b/c);– Thứ trưởng Phan Tâm;– Trung tâm thông tin (nhằm p./h);– Công ty Cổ phần ICDL VN;– Lưu: VT, biện pháp hợp lý tập hiện đại thông tin(15). KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGPhan Tâm

Nguồn Quyết định 111/QĐ-BTTTT (2021) ⭐️ ADS ⭐️

2021-08-08 06:36:15 #Quyết #định #111QĐBTTTT #ADS