0765562555

Bản Đk xây dựng Chi bộ trong sáng vững mạnh

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Bản Đk xây dựng Chi bộ trong sáng vững mạnh Mới nhất 2022 được update : 2021-09-07 00:06:31

3174

Xin chàoBản Đk xây dựng Chi bộ trong sáng vững mạnh là mẫu bản Đk của Chi bộ về việc Đk tham gia xây dựng Chi bộ trong sáng vững mạnh trong năm tới.

Nội dung trong mẫu bản Đk cần đưa ra những nội dung như: Đk về bảo mật thông tin an ninh quốc phòng, công tác thao tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, thực thi trách nhiệm kiểm tra và giám sát Đảng. Sau đấy là nội dung rõ ràng, mời ban đọc cùng tìm hiểu thêm và tải tại đây.

Bạn đang xem: Bản Đk xây dựng Chi bộ trong sáng vững mạnh

Bản Đk xây dựng Chi bộ trong sáng vững mạnh Mẫu 01

ĐẢNG BỘ KHỐI…………..CHI, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ ………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

… ngày …. tháng ….. năm …

BẢN ĐĂNG KÝxây dựng Chi, Đảng bộ đạt trong sáng, vững mạnh năm ……

Căn cứ Điều lệ Đảng, Quy định số 97-QĐ/TW (hoặc Quy định số 98-QĐ/TW) ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư về hiệu suất cao, trách nhiệm của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong những cty sự nghiệp (hoặc cơ quan); trên cơ sở những kết quả đã đạt được năm 2017, chi, Đảng bộ …………………………………

Đăng ký xây dựng chi, đảng bộ trong sáng, vững mạnh năm 2018, với những nội dung hầu hết sau:

1. Lãnh đạo thực thi trách nhiệm chính trị

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

2. Lãnh đạo công tác thao tác tư tưởng

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

3. Lãnh đạo công tác thao tác tổ chức triển khai cán bộ, xây dựng tổ chức triển khai đảng và đảng viên

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

4. Lãnh đạo công tác thao tác kiểm tra, giám sát

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

5. Lãnh đạo đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh niên)

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

Nơi nhận:

– Đảng ủy Khối CCQ;

– Lưu Chi, Đảng bộ;

T/M ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)

BÍ THƯ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Mẫu 02

ĐẢNG BỘ ………CHI BỘ …………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số … – ĐK/CB

……, ngày … tháng … năm

BẢN ĐĂNG KÝChi Bộ trong sáng vững mạnh năm 20…

Căn cứ Hướng dẫn số …………….. ngày ………. của Ban tổ chức triển khai Tỉnh ủy về việc hướng dẫn kiểm điểm tập thể, thành viên và nhìn nhận, phân loại chất lượng tổ chức triển khai đảng ở cơ sở thường niên;

Căn cứ nghị quyết Đại hội chi bộ…., nhiệm kỳ 20…- 20…, chi bộ họp ngày …/…/20… có nghị quyết phấn đấu năm 20… đạt chi bộ TSVM với những chỉ tiêu phấn đấu rõ ràng như sau:

Tham khảo: Lời dẫn chương trình lễ kết nạp Đảng viên mới

I. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ , AN NINH QUỐC PHÒNG.

– Lãnh đạo và kiểm tra cán bộ, đảng viên trong cơ quan trong việc thực thi đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

– Bảo đản hoàn thành xong trách nhiệm, công tác thao tác trình độ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch trong năm.

– Đổi mới phong thái thao tác, nâng cao chất lượng nghiên cứu và phân tích ứng dụng những phương pháp giảng dạy thích hợp để nâng cao chất lượng giáo dục.

– Thưc hiện công tác thao tác giáo dục, tu dưỡng nâng cao trình độ trình độ trách nhiệm, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

– Làm tốt công tác thao tác quản trị và vận hành và sử dụng tài sản của cơ quan.

– Trong nhà trường và mái ấm gia đình CBGV, NV không còn người mắc những tệ nạn xã hội.

– Thực hiện tốt quan hệ giữa cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, tạo Đk thuận tiện để cùng nhau hoàn thành xong trách nhiệm.

– Xây dựng đời sống văn hóa truyền thống trong cơ quan và mái ấm gia đình cán bộ công nhân viên cấp dưới.

– Cơ quan và mái ấm gia đình CBGV đạt trên 90% mái ấm gia đình văn hóa truyền thống.

– Làm tốt công tác thao tác giữ gìn bảo mật thông tin an ninh trật tự trong nhà trường, bảo vệ tốt tài sản Nhà nước.

II. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG:

– Quán triệt và phổ cập kịp thời khá đầy đủ, thâm thúy chủ trương, đường lối, chủ trương, thông tư Nghị quyết của Đảng, pháp lý của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên.

– CBGV, đảng viên có nhận thức tốt về tình hình trách nhiệm.

– Thực hiện tốt đường lối, chủ trường chủ trương, nghị quyết, thông tư của Đảng, pháp lý của Nhà nước, không để xẩy ra vụ việc vi phạm ở cơ quan cty.

– Ngăn ngừa đấu tranh có hiệu suất cao với những hành vi nói, viết, làm trái với quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp lý của Nhà nước.

Xử lý tốt những yếu tố nổi cộm trong cơ quan.

III. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI.

– Lãnh đạo xây dựng cơ quan đạt vững mạnh, cơ quan văn hóa truyền thống.

– Không để xẩy ra tình trạng quan liêu, sách nhiễu, phiền hà nhân dân.

– Thực hiện tốt chính sách chủ trương riêng với CBGV, HS.

– Lãnh đạo thực thi tốt quy định dân chủ ở trường học.

– Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động và sinh hoạt giải trí tốt, được xếp loại vững mạnh.

IV. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG.

– Giữ vững nguyên tắc triệu tập dân chủ trong hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt.

– Có chủ trương giải pháp và thực thi có hiệu suất cao kế hoạch xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sáng vững mạnh.

– Đề ra được những nghị quyết chương trình hành vi đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp lý của Nhà nước và tổ chức triển khai thực thi có hiệu suất cao.

– Xây dựng và thực thi có hiệu suất cao quy định thao tác của cấp ủy.

– Duy trì sinh hoạt đảng có nề nếp, chất lượng bảo vệ tính lãnh đạo, tính giáo dục.

từ khóa quan tâm: Bộ vướng mắc tìm hiểu về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

– Làm tốt công tác thao tác quản trị và vận hành cán bộ, đảng viên, thực thi tốt quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

– Nội bộ cấp ủy đoàn kết, thực thi tốt chính sách tự phê bình và phê bình.

– Tích cực đấu tranh chống tham nhũng và những biểu lộ xấu đi khác trong đội ngũ cán bộ đảng viên.

– Làm tốt công tác thao tác quản trị và vận hành giáo dục, rèn luyện đảng viên, phân công trách nhiệm đảng viên.

– Quản lý và tương hỗ update hồ sơ đảng viên ngặt nghèo, kịp thời.

– Thực hiện công tác thao tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên đạt và vượt chỉ tiêu.

– Chi bộ có tỷ suất đảng viên được nhìn nhận hoàn thành xong trách nhiệm từ 95% trở lên.

– Tổ chức nghiên cứu và phân tích, học tập, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, những văn bản của Trung ương, tỉnh về tư tưởng và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Xây dựng tiêu chuẩn về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên ở cty theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thực thi.

– Triển khai việc ghi sổ tay học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được để sở hữu giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm.

– Biểu dương những cán bộ đảng viên có những việc làm rõ ràng, thiết thực về học tập tư tưởng và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

V. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG.

Duy trì và thực thi tốt nguyên tắc triệu tập dân chủ, tập thể lãnh đạo, thành viên phụ trách; coi trọng và tôn vinh quyền hạn và trách nhiệm thành viên trong việc thực thi chức trách, trách nhiệm được tổ chức triển khai phân công. Việc thực thi quyền hạn của người đứng đầu chi bộ trong những quan hệ với cán bộ, đảng viên, những ban, ngành đoàn thể và cán bộ giáo viên, nhân viên cấp dưới trong nhà trường luôn luôn được tôn trọng và tôn vinh.

Đấu tranh, ngăn ngừa đẩy lùi tình trạng suy thoái và khủng hoảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một số trong những ít cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành trong nhà trường để nâng cao khả năng lãnh đạo sức chiến đấu của chi bộ. Củng cố niềm tin của đảng riêng với cán bộ, đảng viên và cán bộ giáo viên, nhân viên cấp dưới riêng với đảng.

Đẩy mạnh công tác thao tác tu dưỡng lý luận chính trị, trình độ, trách nhiệm, update kiến thức và kỹ năng mới cho cán bộ, đảng viên. Quan tâm công tác thao tác xây dựng chi bộ trong sáng vững mạnh.

Lãnh đạo xây dựng và thực thi tốt công tác thao tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, thông tư, nghị quyết, những quy định của cấp uỷ cấp trên,chủ trương, pháp lý của nhà nước và trách nhiệm được giao.

Lãnh đạo đảng viên được phân công phụ trách công tác thao tác kiểm tra, giám sát của chi bộ thực thi tốt trách nhiệm được giao; phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên khi có sai phạm.

Thực hiện tốt công tác thao tác đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và những xấu đi khác trong cty.

Trên đấy là bản Đk phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sáng, vững mạnh năm 2017 của chi bộ trường………

Chi bộ Đk Chi bộ trong sáng, vững mạnh.

VI. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Chi bộ, Đảng viên gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, tuyên truyền phổ cập đến CB – GV – CNV và học viên để thực thi. Các kế hoạch, nghị quyết của chi bộ đều phải được bàn luận thống nhất thực thi nguyên tắc triệu tập dân chủ. Trên cơ sở nghị quyết, kế hoạch của chi bộ, những đoàn thể rõ ràng hoá thành kế hoạch của tổ chức triển khai mình để tổ chức triển khai thực thi.

Hàng năm tiến hành nhìn nhận chất lượng Đảng viên, tổ chức triển khai cơ sở Đảng để kết rút kinh nghiệm tay nghề. Có giải pháp rõ ràng riêng với tập thể, thành viên vi phạm qui chế, kỉ luật lao động, phẩm chất đạo đức của người Đảng viên. Kịp thời biểu dương đề xuất kiến nghị khen thưởng những tập thể và thành viên có thành tích hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm giao.

Chi bộ ………….. quyết tâm tiếp tục thực thi thông tư 34/CT – TW về “Tăng cường công tác thao tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức triển khai Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác thao tác tăng trưởng Đảng viên trong trường học”; Tiếp tục thực thi thông tư 06-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực thi chủ đề năm học về “Đổi mới công tác thao tác quản trị và vận hành, nâng cao chất lượng giáo dục”. Đòi hỏi mỗi Đảng viên, cán bộ giáo viên, công nhân viên cấp dưới và học viên cần nỗ lực phấn đấu hơn thế nữa, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tận tụy với việc làm được giao để thực thi trách nhiệm đạt kết quả cao cực tốt, hoàn thành xong tốt trách nhiệm giáo dục mà Đảng và ngành cấp trên giao cho.

Đề nghị BCH Đảng bộ thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ huy để chi bộ hoàn thành xong tốt trách nhiệm trong năm./.

Nơi nhận:

– Đảng ủy Khối CCQ;

– Lưu Chi, Đảng bộ;

T/M ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)BÍ THƯ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Bản Đk xây dựng Chi bộ trong sáng vững mạnh là mẫu bản Đk của Chi bộ về việc Đk tham gia xây dựng Chi bộ trong sáng vững mạnh trong năm tới.

Nội dung trong mẫu bản Đk cần đưa ra những nội dung như: Đk về bảo mật thông tin an ninh quốc phòng, công tác thao tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, thực thi trách nhiệm kiểm tra và giám sát Đảng. Sau đấy là nội dung rõ ràng, mời ban đọc cùng tìm hiểu thêm và tải tại đây.

Bạn đang xem: Bản Đk xây dựng Chi bộ trong sáng vững mạnh

Bản Đk xây dựng Chi bộ trong sáng vững mạnh Mẫu 01

ĐẢNG BỘ KHỐI…………..CHI, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ ………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

… ngày …. tháng ….. năm …

BẢN ĐĂNG KÝxây dựng Chi, Đảng bộ đạt trong sáng, vững mạnh năm ……

Căn cứ Điều lệ Đảng, Quy định số 97-QĐ/TW (hoặc Quy định số 98-QĐ/TW) ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư về hiệu suất cao, trách nhiệm của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong những cty sự nghiệp (hoặc cơ quan); trên cơ sở những kết quả đã đạt được năm 2017, chi, Đảng bộ …………………………………

Đăng ký xây dựng chi, đảng bộ trong sáng, vững mạnh năm 2018, với những nội dung hầu hết sau:

1. Lãnh đạo thực thi trách nhiệm chính trị

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

2. Lãnh đạo công tác thao tác tư tưởng

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

3. Lãnh đạo công tác thao tác tổ chức triển khai cán bộ, xây dựng tổ chức triển khai đảng và đảng viên

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

4. Lãnh đạo công tác thao tác kiểm tra, giám sát

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

5. Lãnh đạo đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh niên)

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

Nơi nhận:

– Đảng ủy Khối CCQ;

– Lưu Chi, Đảng bộ;

T/M ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)

BÍ THƯ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Mẫu 02

ĐẢNG BỘ ………CHI BỘ …………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số … – ĐK/CB

……, ngày … tháng … năm

BẢN ĐĂNG KÝChi Bộ trong sáng vững mạnh năm 20…

Căn cứ Hướng dẫn số …………….. ngày ………. của Ban tổ chức triển khai Tỉnh ủy về việc hướng dẫn kiểm điểm tập thể, thành viên và nhìn nhận, phân loại chất lượng tổ chức triển khai đảng ở cơ sở thường niên;

Căn cứ nghị quyết Đại hội chi bộ…., nhiệm kỳ 20…- 20…, chi bộ họp ngày …/…/20… có nghị quyết phấn đấu năm 20… đạt chi bộ TSVM với những chỉ tiêu phấn đấu rõ ràng như sau:

Tham khảo: Lời dẫn chương trình lễ kết nạp Đảng viên mới

I. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ , AN NINH QUỐC PHÒNG.

– Lãnh đạo và kiểm tra cán bộ, đảng viên trong cơ quan trong việc thực thi đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

– Bảo đản hoàn thành xong trách nhiệm, công tác thao tác trình độ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch trong năm.

– Đổi mới phong thái thao tác, nâng cao chất lượng nghiên cứu và phân tích ứng dụng những phương pháp giảng dạy thích hợp để nâng cao chất lượng giáo dục.

– Thưc hiện công tác thao tác giáo dục, tu dưỡng nâng cao trình độ trình độ trách nhiệm, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

– Làm tốt công tác thao tác quản trị và vận hành và sử dụng tài sản của cơ quan.

– Trong nhà trường và mái ấm gia đình CBGV, NV không còn người mắc những tệ nạn xã hội.

– Thực hiện tốt quan hệ giữa cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, tạo Đk thuận tiện để cùng nhau hoàn thành xong trách nhiệm.

– Xây dựng đời sống văn hóa truyền thống trong cơ quan và mái ấm gia đình cán bộ công nhân viên cấp dưới.

– Cơ quan và mái ấm gia đình CBGV đạt trên 90% mái ấm gia đình văn hóa truyền thống.

– Làm tốt công tác thao tác giữ gìn bảo mật thông tin an ninh trật tự trong nhà trường, bảo vệ tốt tài sản Nhà nước.

II. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG:

– Quán triệt và phổ cập kịp thời khá đầy đủ, thâm thúy chủ trương, đường lối, chủ trương, thông tư Nghị quyết của Đảng, pháp lý của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên.

– CBGV, đảng viên có nhận thức tốt về tình hình trách nhiệm.

– Thực hiện tốt đường lối, chủ trường chủ trương, nghị quyết, thông tư của Đảng, pháp lý của Nhà nước, không để xẩy ra vụ việc vi phạm ở cơ quan cty.

– Ngăn ngừa đấu tranh có hiệu suất cao với những hành vi nói, viết, làm trái với quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp lý của Nhà nước.

Xử lý tốt những yếu tố nổi cộm trong cơ quan.

III. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI.

– Lãnh đạo xây dựng cơ quan đạt vững mạnh, cơ quan văn hóa truyền thống.

– Không để xẩy ra tình trạng quan liêu, sách nhiễu, phiền hà nhân dân.

– Thực hiện tốt chính sách chủ trương riêng với CBGV, HS.

– Lãnh đạo thực thi tốt quy định dân chủ ở trường học.

– Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động và sinh hoạt giải trí tốt, được xếp loại vững mạnh.

IV. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG.

– Giữ vững nguyên tắc triệu tập dân chủ trong hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt.

– Có chủ trương giải pháp và thực thi có hiệu suất cao kế hoạch xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sáng vững mạnh.

– Đề ra được những nghị quyết chương trình hành vi đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp lý của Nhà nước và tổ chức triển khai thực thi có hiệu suất cao.

– Xây dựng và thực thi có hiệu suất cao quy định thao tác của cấp ủy.

– Duy trì sinh hoạt đảng có nề nếp, chất lượng bảo vệ tính lãnh đạo, tính giáo dục.

từ khóa quan tâm: Bộ vướng mắc tìm hiểu về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

– Làm tốt công tác thao tác quản trị và vận hành cán bộ, đảng viên, thực thi tốt quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

– Nội bộ cấp ủy đoàn kết, thực thi tốt chính sách tự phê bình và phê bình.

– Tích cực đấu tranh chống tham nhũng và những biểu lộ xấu đi khác trong đội ngũ cán bộ đảng viên.

– Làm tốt công tác thao tác quản trị và vận hành giáo dục, rèn luyện đảng viên, phân công trách nhiệm đảng viên.

– Quản lý và tương hỗ update hồ sơ đảng viên ngặt nghèo, kịp thời.

– Thực hiện công tác thao tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên đạt và vượt chỉ tiêu.

– Chi bộ có tỷ suất đảng viên được nhìn nhận hoàn thành xong trách nhiệm từ 95% trở lên.

– Tổ chức nghiên cứu và phân tích, học tập, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, những văn bản của Trung ương, tỉnh về tư tưởng và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Xây dựng tiêu chuẩn về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên ở cty theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thực thi.

– Triển khai việc ghi sổ tay học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được để sở hữu giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm.

– Biểu dương những cán bộ đảng viên có những việc làm rõ ràng, thiết thực về học tập tư tưởng và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

V. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG.

Duy trì và thực thi tốt nguyên tắc triệu tập dân chủ, tập thể lãnh đạo, thành viên phụ trách; coi trọng và tôn vinh quyền hạn và trách nhiệm thành viên trong việc thực thi chức trách, trách nhiệm được tổ chức triển khai phân công. Việc thực thi quyền hạn của người đứng đầu chi bộ trong những quan hệ với cán bộ, đảng viên, những ban, ngành đoàn thể và cán bộ giáo viên, nhân viên cấp dưới trong nhà trường luôn luôn được tôn trọng và tôn vinh.

Đấu tranh, ngăn ngừa đẩy lùi tình trạng suy thoái và khủng hoảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một số trong những ít cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành trong nhà trường để nâng cao khả năng lãnh đạo sức chiến đấu của chi bộ. Củng cố niềm tin của đảng riêng với cán bộ, đảng viên và cán bộ giáo viên, nhân viên cấp dưới riêng với đảng.

Đẩy mạnh công tác thao tác tu dưỡng lý luận chính trị, trình độ, trách nhiệm, update kiến thức và kỹ năng mới cho cán bộ, đảng viên. Quan tâm công tác thao tác xây dựng chi bộ trong sáng vững mạnh.

Lãnh đạo xây dựng và thực thi tốt công tác thao tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, thông tư, nghị quyết, những quy định của cấp uỷ cấp trên,chủ trương, pháp lý của nhà nước và trách nhiệm được giao.

Lãnh đạo đảng viên được phân công phụ trách công tác thao tác kiểm tra, giám sát của chi bộ thực thi tốt trách nhiệm được giao; phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên khi có sai phạm.

Thực hiện tốt công tác thao tác đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và những xấu đi khác trong cty.

Trên đấy là bản Đk phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sáng, vững mạnh năm 2017 của chi bộ trường………

Chi bộ Đk Chi bộ trong sáng, vững mạnh.

VI. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Chi bộ, Đảng viên gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, tuyên truyền phổ cập đến CB – GV – CNV và học viên để thực thi. Các kế hoạch, nghị quyết của chi bộ đều phải được bàn luận thống nhất thực thi nguyên tắc triệu tập dân chủ. Trên cơ sở nghị quyết, kế hoạch của chi bộ, những đoàn thể rõ ràng hoá thành kế hoạch của tổ chức triển khai mình để tổ chức triển khai thực thi.

Hàng năm tiến hành nhìn nhận chất lượng Đảng viên, tổ chức triển khai cơ sở Đảng để kết rút kinh nghiệm tay nghề. Có giải pháp rõ ràng riêng với tập thể, thành viên vi phạm qui chế, kỉ luật lao động, phẩm chất đạo đức của người Đảng viên. Kịp thời biểu dương đề xuất kiến nghị khen thưởng những tập thể và thành viên có thành tích hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm giao.

Chi bộ ………….. quyết tâm tiếp tục thực thi thông tư 34/CT – TW về “Tăng cường công tác thao tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức triển khai Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác thao tác tăng trưởng Đảng viên trong trường học”; Tiếp tục thực thi thông tư 06-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực thi chủ đề năm học về “Đổi mới công tác thao tác quản trị và vận hành, nâng cao chất lượng giáo dục”. Đòi hỏi mỗi Đảng viên, cán bộ giáo viên, công nhân viên cấp dưới và học viên cần nỗ lực phấn đấu hơn thế nữa, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tận tụy với việc làm được giao để thực thi trách nhiệm đạt kết quả cao cực tốt, hoàn thành xong tốt trách nhiệm giáo dục mà Đảng và ngành cấp trên giao cho.

Đề nghị BCH Đảng bộ thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ huy để chi bộ hoàn thành xong tốt trách nhiệm trong năm./.

Nơi nhận:

– Đảng ủy Khối CCQ;

– Lưu Chi, Đảng bộ;

T/M ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)BÍ THƯ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


Bạn đang mò mẩn nội dung bài viết Bản Đk xây dựng Chi bộ trong sáng vững mạnh 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm postt Bản Đk xây dựng Chi bộ trong sáng vững mạnh Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game HD Bản Đk xây dựng Chi bộ trong sáng vững mạnh Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game HD Bản Đk xây dựng Chi bộ trong sáng vững mạnh Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi or tham gia Group zalo để được trợ giúp miễn phí
#Bản #đăng #ký #xây #dựng #Chi #bộ #trong #sạch #vững #mạnh