0765562555

Biên bản chuyển giao tài sản

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Biên bản chuyển giao tài sản FULL 2022 được update : 2021-09-06 17:13:40

3664

Xin chàoMẫu Biên bản chuyển giao tài sản 2021 là một trong những sách vở quan trọng thường xuyên được sử dụng để chuyển giao tài sản, thành phầm & hàng hóa, việc làm.

Mẫu Biên bản chuyển giao tài sản theo Thông tư 122/2007

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————

MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2007/TT-BTC ngày 18/10/2007của Bộ Tài chính)

Thực hiện Quyết định (công văn) số ………. ngày………của……… về việc……

Bạn đang xem: Biên bản chuyển giao tài sản

Hôm nay, ngày ……….. tháng ………. Năm…………., chúng tôi gồm:

A- Đại diện Bên giao:

1. Ông ……………………………………………… ………………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………… ………………………………………………………….

2. Ông :……………………………………………. ………………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………… ………………………………………………………….

B- Đại diện bên nhận:

1. Ông : …………………………………………… ………………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………….. ………………………………………………………….

2. Ông:…………………………………………….. ………………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………….. ………………………………………………………….

C- Đại diện cơ quan tận mắt tận mắt chứng kiến chuyển giao:

1. Ông:…………………………………………….. ………………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………….. ………………………………………………………….

2. Ông:…………………………………………….. ………………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………….. ………………………………………………………….

Thực hiện chuyển giao và tiếp nhận tài sản gồm có:

Phần A. Bàn giao tài sản là nhà, đất tại………. (theo địa chỉ của Quyết định chuyển giao)

I/ Về nhà, vật kiến trúc và những tài sản gắn sát với nhà, đất

1. Tổng số ngôi nhà, vật kiến trúc và tài sản khác:

1.1.Tổng số ngôi nhà: ……………………………………………………………………………….cái

– Diện tích xây dựng: ………………………….mét vuông Diện tích sàn: ………………………. mét vuông

– Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ……………………………………………….. Ngàn đồng

– Giá trị còn sót lại theo sổ sách kế toán: ………………………………………………..Ngàn đồng

– Giá trị thực tiễn nhìn nhận lại tại thời gian chuyển giao:…………………………….Ngàn đồng

1.2. Tổng số vật kiến trúc và tài sản khác:

– Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ………………………………………………….Ngàn đồng

– Giá trị còn sót lại theo sổ sách kế toán: ………………………………………………Ngàn đồng

– Giá trị thực tiễn nhìn nhận lại tại thời gian chuyển giao: ……………………………Ngàn đồng

2. Chi tiết nhà, vật kiến trúc và những tài sản khác gắn sát với đất:

2.1. Nhà số 1 (A…):

– Diện tích xây dựng: …………………….mét vuông Diện tích sàn sử dụng: ………… mét vuông

– Cấp hạng nhà: ………………………………………Số tầng: ……………………………………….

– Source hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn ngân hàng,… nhận chuyển giao…): ……………………………………………………………………………………………………Ngàn đồng

– Năm xây dựng: ……………………………..Năm tái tạo, sửa chữa thay thế lớn: ……………………..

– Nguyên giá theo sổ sách kế toán: …………………………………………………. Ngàn đồng

– Giá trị còn sót lại theo sổ sách kế toán: ……………………………………………… Ngàn đồng

– Giá trị thực tiễn nhìn nhận lại tại thời gian chuyển giao:…………………………… Ngàn đồng

2.2. Nhà số 2 (B…):

– Diện tích xây dựng: ……………………………mét vuông Diện tích sàn: ………………..mét vuông

– Cấp hạng nhà: ………………………………………..Số tầng: ……………………………………..

– Source hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn ngân hàng,… nhận chuyển giao…): ……………………………………………………………………………………………………Ngàn đồng

– Năm xây dựng: ………………………………..Năm tái tạo, sửa chữa thay thế lớn: ………………….

Tham khảo: Mẫu giấy ghi nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo

– Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ……………………………………… Ngàn đồng

– Giá trị còn sót lại theo sổ sách kế toán: …………………………………………….. Ngàn đồng

– Giá trị thực tiễn nhìn nhận lại tại thời gian chuyển giao: …………………………..Ngàn đồng

2.3. Vật kiến trúc (Bể nước, tường rào, sân…)

– Source hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn ngân hàng,… nhận chuyển giao…): ……………………………………………………………………………………………………Ngàn đồng

– Năm xây dựng: ………………………………….Năm tái tạo, sửa chữa thay thế lớn: …………………

– Nguyên giá theo sổ sách kế toán: …………………………………………………..Ngàn đồng

– Giá trị còn sót lại theo sổ sách kế toán: ……………………………………………….Ngàn đồng

– Giá trị thực tiễn nhìn nhận lại tại thời gian chuyển giao: ………………………….Ngàn đồng

2.4. Các tài sản gắn sát với nhà, đất: (quạt trần trên nhà, đèn điện, điều hoà..)

– Số lượng: …… Cái

– Nguyên giá theo sổ sách kế toán: …………………………………………………..Ngàn đồng

– Giá trị còn sót lại theo sổ sách kế toán: …………………………………………….. Ngàn đồng

– Giá trị thực tiễn nhìn nhận lại tại thời gian chuyển giao: ………………….. Ngàn đồng

II. Về đất

1. Source gốc đất:

a. Cơ quan giao đất: ………………………….. Quyết định số: …………………………………..

b. Bản đồ giao đất số: …………………………..Cơ quan lập map: ………………………….

c. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất số………..ngày………tháng…năm…………

d. Diện tích đất được giao: ………………………………………………………….mét vuông

e. Giá trị quyền sử dụng đất: …………………………………………………………. ngàn đồng

2. Hiện trạng đất khi chuyển giao:

a. Tổng diện tích s quy hoạnh khuôn viên: ………………………………………………………….mét vuông

b. Tổng diện tích s quy hoạnh đất chuyển giao theo quyết định hành động của cấp có thẩm quyền ……….mét vuông

c. Các điểm lưu ý riêng về khuôn viên đất cần lưu ý

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

II. Các hồ sơ về nhà, đất, tài sản gắn sát đất chuyển giao

1. Các hồ sơ về nhà và vật kiến trúc:

a) Các sách vở pháp lý về nhà: Giấy giao quyền sử dụng nhà, Giấy phép xây dựng, Hợp đồng thuê nhà, Giấy xác lập sở hữu nhà nước,…

b) Các hồ sơ bản vẽ: Bản vẽ thiết kế xây dựng, Bản vẽ thiết kế hoàn thành xong công việc, bản vẽ thiết kế tái tạo tăng cấp nhà,….

c) Các sách vở khác tương quan đến nhà:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

2. Các hồ sơ về đất:

a) Các sách vở pháp lý về đất: Giấy cấp đất, Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất,….

b) Các hồ sơ bản vẽ: Sơ đồ mặt phẳng khuôn viên đất, Trích lục map, toạ đồ vị trí đất,….

c) Các sách vở khác tương quan đến đất:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

3. Các sách vở hồ sơ khác:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

Phần B: Bàn giao tài sản là phương tiện đi lại, máy móc, trang thiết bị (theo quyết định hành động chuyển giao của cấp có thẩm quyền)

1/ Tài sản thực thi chuyển giao:

STT

Danh mục tài sản chuyển giao

Số lượng (cái)

Giá trị tài sản chuyển giao (ngàn đồng)

Hiện trạng tài sản chuyển giao

Theo sổ sách kế toán Theo thực tiễn nhìn nhận lại Nguyên giá Giá trị còn sót lại Nguyên giá theo giá hiện hành Giá trị còn sót lại theo giá hiện hành Tỷ lệ còn sót lại% Ghi chú (mô tả tài sản chuyển giao)

từ khóa quan tâm: Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 năm 2021 – 2022

2/ Các hồ sơ về tài sản chuyển giao:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

IV. Ý kiến những bên giao nhận

1. Bên nhận:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

2. Bên giao:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN(Ký tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO(Ký tên và đóng dấu)

Đại diện những cty tận mắt tận mắt chứng kiến

ĐƠN VỊ A(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐƠN VỊ B(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐƠN VỊ C(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu Biên bản chuyển giao tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa…………………………………..(bên giao) và ………………………………(bên nhận)

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …. tại ………… đã tiến hành cuộc họp chuyển giao tài sản giữa …………. (bên giao) và ………… (bên nhận) thực thi theo …….…… của ………… ngày ……………..

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

Ông:………………………………………………….. Chức vụ:………………………………….. Ông:………………………………………………….. Chức vụ:………………………………….. Bà:……………………………………………………. Chức vụ:…………………………………..

2/ Bên nhận:

Ông:………………………………………………….. Chức vụ:………………………………….. Ông:………………………………………………….. Chức vụ:………………………………….. Bà:……………………………………………………. Chức vụ:…………………………………..

Chủ tọa: Ông ………………………………….. ………………………………………………………

Thư ký: Ông……………………………………. ………………………………………………………

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên ………………. đã tiến hành chuyển giao tài sản cho bên ………………………….. theo biểu thống kê sau:

Bảng thống kê tài sản chuyển giao

Số TT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú Cộng:

Tổng giá trị: Bằng số………………………… ………………………………………………………

Bằng chữ:………………………………………. ………………………………………………………

Kể từ thời điểm ngày ……………………………………… số tài trên do bên ………………………. phụ trách quản trị và vận hành.

Biên bản này lập thành 4 bản có mức giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

CHỮ KÝ BÊN GIAO

Thư ký cuộc họp

CHỮ KÝ BÊN NHẬN

Chủ tọa cuộc họp

Mẫu biên bản chuyển giao tài sản là thiết bị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. tại …………………….. đã tiến hành chuyển giao tài sản giữa ………………… (bên giao) và …………….. (bên nhận):

1/ Bên giao: (bên A)

Ông: ………………………………………………… ………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………… ………………………………………………………

Số điện thoại cảm ứng: ……………………………………. ……………………………………………………….

2/ Bên nhận: (Bên B)

Ông: ……………………………………………….. ………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………… ……………………………………………………….

Số điện thoại cảm ứng: ……………………………………. ………………………………………………………..

Bên A đã tiến hành chuyển giao tài sản cho bên B theo biểu thống kê sau:

STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 2

Tổng giá trị: Bằng số ……………………………………………………………………………………..

Bằng chữ ……………………………………………………………………………………………………..

Kể từ thời điểm ngày ………………… số tài trên do bên B phụ trách quản trị và vận hành.

Biên bản này lập thành 02 bản có mức giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Biên bản chuyển giao được sử dụng ra làm sao?

Biên bản chuyển giao sẽ là dẫn chứng xác lập ai là người phải phụ trách nếu có việc xẩy ra tranh chấp sau khoản thời hạn chuyển giao tài sản. Để tránh phát sinh những rủi ro không mong muốn tranh chấp không mong ước, những bên cần tiến hành lập biên bản chuyển giao; mỗi biên bản chuyển giao thường được lập thành 02 bản, mỗi bên được giữ 01 bản.

Các Biên bản chuyển giao tài sản thường được lập:

– Khi những bên chuyển giao tài sản cho một mục tiêu nào đó: chuyển giao tài sản khi cho thuê nhà, chuyển giao cho cty vận chuyển khi chuyển nhà…

– Khi người lao động nghỉ việc, nghỉ thai sản, chuyển công tác thao tác, nghỉ ốm… cần chuyển giao lại những tài sản cho công ty khiến cho những người dân tiếp nhận việc làm nắm vững.

Download văn bản để click more rõ ràng.

Mẫu Biên bản chuyển giao tài sản 2021 là một trong những sách vở quan trọng thường xuyên được sử dụng để chuyển giao tài sản, thành phầm & hàng hóa, việc làm.

Mẫu Biên bản chuyển giao tài sản theo Thông tư 122/2007

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————

MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2007/TT-BTC ngày 18/10/2007của Bộ Tài chính)

Thực hiện Quyết định (công văn) số ………. ngày………của……… về việc……

Bạn đang xem: Biên bản chuyển giao tài sản

Hôm nay, ngày ……….. tháng ………. Năm…………., chúng tôi gồm:

A- Đại diện Bên giao:

1. Ông ……………………………………………… ………………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………… ………………………………………………………….

2. Ông :……………………………………………. ………………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………… ………………………………………………………….

B- Đại diện bên nhận:

1. Ông : …………………………………………… ………………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………….. ………………………………………………………….

2. Ông:…………………………………………….. ………………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………….. ………………………………………………………….

C- Đại diện cơ quan tận mắt tận mắt chứng kiến chuyển giao:

1. Ông:…………………………………………….. ………………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………….. ………………………………………………………….

2. Ông:…………………………………………….. ………………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………….. ………………………………………………………….

Thực hiện chuyển giao và tiếp nhận tài sản gồm có:

Phần A. Bàn giao tài sản là nhà, đất tại………. (theo địa chỉ của Quyết định chuyển giao)

I/ Về nhà, vật kiến trúc và những tài sản gắn sát với nhà, đất

1. Tổng số ngôi nhà, vật kiến trúc và tài sản khác:

1.1.Tổng số ngôi nhà: ……………………………………………………………………………….cái

– Diện tích xây dựng: ………………………….mét vuông Diện tích sàn: ………………………. mét vuông

– Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ……………………………………………….. Ngàn đồng

– Giá trị còn sót lại theo sổ sách kế toán: ………………………………………………..Ngàn đồng

– Giá trị thực tiễn nhìn nhận lại tại thời gian chuyển giao:…………………………….Ngàn đồng

1.2. Tổng số vật kiến trúc và tài sản khác:

– Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ………………………………………………….Ngàn đồng

– Giá trị còn sót lại theo sổ sách kế toán: ………………………………………………Ngàn đồng

– Giá trị thực tiễn nhìn nhận lại tại thời gian chuyển giao: ……………………………Ngàn đồng

2. Chi tiết nhà, vật kiến trúc và những tài sản khác gắn sát với đất:

2.1. Nhà số 1 (A…):

– Diện tích xây dựng: …………………….mét vuông Diện tích sàn sử dụng: ………… mét vuông

– Cấp hạng nhà: ………………………………………Số tầng: ……………………………………….

– Source hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn ngân hàng,… nhận chuyển giao…): ……………………………………………………………………………………………………Ngàn đồng

– Năm xây dựng: ……………………………..Năm tái tạo, sửa chữa thay thế lớn: ……………………..

– Nguyên giá theo sổ sách kế toán: …………………………………………………. Ngàn đồng

– Giá trị còn sót lại theo sổ sách kế toán: ……………………………………………… Ngàn đồng

– Giá trị thực tiễn nhìn nhận lại tại thời gian chuyển giao:…………………………… Ngàn đồng

2.2. Nhà số 2 (B…):

– Diện tích xây dựng: ……………………………mét vuông Diện tích sàn: ………………..mét vuông

– Cấp hạng nhà: ………………………………………..Số tầng: ……………………………………..

– Source hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn ngân hàng,… nhận chuyển giao…): ……………………………………………………………………………………………………Ngàn đồng

– Năm xây dựng: ………………………………..Năm tái tạo, sửa chữa thay thế lớn: ………………….

Tham khảo: Mẫu giấy ghi nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo

– Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ……………………………………… Ngàn đồng

– Giá trị còn sót lại theo sổ sách kế toán: …………………………………………….. Ngàn đồng

– Giá trị thực tiễn nhìn nhận lại tại thời gian chuyển giao: …………………………..Ngàn đồng

2.3. Vật kiến trúc (Bể nước, tường rào, sân…)

– Source hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn ngân hàng,… nhận chuyển giao…): ……………………………………………………………………………………………………Ngàn đồng

– Năm xây dựng: ………………………………….Năm tái tạo, sửa chữa thay thế lớn: …………………

– Nguyên giá theo sổ sách kế toán: …………………………………………………..Ngàn đồng

– Giá trị còn sót lại theo sổ sách kế toán: ……………………………………………….Ngàn đồng

– Giá trị thực tiễn nhìn nhận lại tại thời gian chuyển giao: ………………………….Ngàn đồng

2.4. Các tài sản gắn sát với nhà, đất: (quạt trần trên nhà, đèn điện, điều hoà..)

– Số lượng: …… Cái

– Nguyên giá theo sổ sách kế toán: …………………………………………………..Ngàn đồng

– Giá trị còn sót lại theo sổ sách kế toán: …………………………………………….. Ngàn đồng

– Giá trị thực tiễn nhìn nhận lại tại thời gian chuyển giao: ………………….. Ngàn đồng

II. Về đất

1. Source gốc đất:

a. Cơ quan giao đất: ………………………….. Quyết định số: …………………………………..

b. Bản đồ giao đất số: …………………………..Cơ quan lập map: ………………………….

c. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất số………..ngày………tháng…năm…………

d. Diện tích đất được giao: ………………………………………………………….mét vuông

e. Giá trị quyền sử dụng đất: …………………………………………………………. ngàn đồng

2. Hiện trạng đất khi chuyển giao:

a. Tổng diện tích s quy hoạnh khuôn viên: ………………………………………………………….mét vuông

b. Tổng diện tích s quy hoạnh đất chuyển giao theo quyết định hành động của cấp có thẩm quyền ……….mét vuông

c. Các điểm lưu ý riêng về khuôn viên đất cần lưu ý

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

II. Các hồ sơ về nhà, đất, tài sản gắn sát đất chuyển giao

1. Các hồ sơ về nhà và vật kiến trúc:

a) Các sách vở pháp lý về nhà: Giấy giao quyền sử dụng nhà, Giấy phép xây dựng, Hợp đồng thuê nhà, Giấy xác lập sở hữu nhà nước,…

b) Các hồ sơ bản vẽ: Bản vẽ thiết kế xây dựng, Bản vẽ thiết kế hoàn thành xong công việc, bản vẽ thiết kế tái tạo tăng cấp nhà,….

c) Các sách vở khác tương quan đến nhà:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

2. Các hồ sơ về đất:

a) Các sách vở pháp lý về đất: Giấy cấp đất, Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất,….

b) Các hồ sơ bản vẽ: Sơ đồ mặt phẳng khuôn viên đất, Trích lục map, toạ đồ vị trí đất,….

c) Các sách vở khác tương quan đến đất:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

3. Các sách vở hồ sơ khác:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

Phần B: Bàn giao tài sản là phương tiện đi lại, máy móc, trang thiết bị (theo quyết định hành động chuyển giao của cấp có thẩm quyền)

1/ Tài sản thực thi chuyển giao:

STT

Danh mục tài sản chuyển giao

Số lượng (cái)

Giá trị tài sản chuyển giao (ngàn đồng)

Hiện trạng tài sản chuyển giao

Theo sổ sách kế toán Theo thực tiễn nhìn nhận lại Nguyên giá Giá trị còn sót lại Nguyên giá theo giá hiện hành Giá trị còn sót lại theo giá hiện hành Tỷ lệ còn sót lại% Ghi chú (mô tả tài sản chuyển giao)

từ khóa quan tâm: Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 năm 2021 – 2022

2/ Các hồ sơ về tài sản chuyển giao:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

IV. Ý kiến những bên giao nhận

1. Bên nhận:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

2. Bên giao:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN(Ký tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO(Ký tên và đóng dấu)

Đại diện những cty tận mắt tận mắt chứng kiến

ĐƠN VỊ A(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐƠN VỊ B(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐƠN VỊ C(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu Biên bản chuyển giao tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa…………………………………..(bên giao) và ………………………………(bên nhận)

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …. tại ………… đã tiến hành cuộc họp chuyển giao tài sản giữa …………. (bên giao) và ………… (bên nhận) thực thi theo …….…… của ………… ngày ……………..

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

Ông:………………………………………………….. Chức vụ:………………………………….. Ông:………………………………………………….. Chức vụ:………………………………….. Bà:……………………………………………………. Chức vụ:…………………………………..

2/ Bên nhận:

Ông:………………………………………………….. Chức vụ:………………………………….. Ông:………………………………………………….. Chức vụ:………………………………….. Bà:……………………………………………………. Chức vụ:…………………………………..

Chủ tọa: Ông ………………………………….. ………………………………………………………

Thư ký: Ông……………………………………. ………………………………………………………

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên ………………. đã tiến hành chuyển giao tài sản cho bên ………………………….. theo biểu thống kê sau:

Bảng thống kê tài sản chuyển giao

Số TT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú Cộng:

Tổng giá trị: Bằng số………………………… ………………………………………………………

Bằng chữ:………………………………………. ………………………………………………………

Kể từ thời điểm ngày ……………………………………… số tài trên do bên ………………………. phụ trách quản trị và vận hành.

Biên bản này lập thành 4 bản có mức giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

CHỮ KÝ BÊN GIAO

Thư ký cuộc họp

CHỮ KÝ BÊN NHẬN

Chủ tọa cuộc họp

Mẫu biên bản chuyển giao tài sản là thiết bị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. tại …………………….. đã tiến hành chuyển giao tài sản giữa ………………… (bên giao) và …………….. (bên nhận):

1/ Bên giao: (bên A)

Ông: ………………………………………………… ………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………… ………………………………………………………

Số điện thoại cảm ứng: ……………………………………. ……………………………………………………….

2/ Bên nhận: (Bên B)

Ông: ……………………………………………….. ………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………… ……………………………………………………….

Số điện thoại cảm ứng: ……………………………………. ………………………………………………………..

Bên A đã tiến hành chuyển giao tài sản cho bên B theo biểu thống kê sau:

STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 2

Tổng giá trị: Bằng số ……………………………………………………………………………………..

Bằng chữ ……………………………………………………………………………………………………..

Kể từ thời điểm ngày ………………… số tài trên do bên B phụ trách quản trị và vận hành.

Biên bản này lập thành 02 bản có mức giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Biên bản chuyển giao được sử dụng ra làm sao?

Biên bản chuyển giao sẽ là dẫn chứng xác lập ai là người phải phụ trách nếu có việc xẩy ra tranh chấp sau khoản thời hạn chuyển giao tài sản. Để tránh phát sinh những rủi ro không mong muốn tranh chấp không mong ước, những bên cần tiến hành lập biên bản chuyển giao; mỗi biên bản chuyển giao thường được lập thành 02 bản, mỗi bên được giữ 01 bản.

Các Biên bản chuyển giao tài sản thường được lập:

– Khi những bên chuyển giao tài sản cho một mục tiêu nào đó: chuyển giao tài sản khi cho thuê nhà, chuyển giao cho cty vận chuyển khi chuyển nhà…

– Khi người lao động nghỉ việc, nghỉ thai sản, chuyển công tác thao tác, nghỉ ốm… cần chuyển giao lại những tài sản cho công ty khiến cho những người dân tiếp nhận việc làm nắm vững.

Download văn bản để click more rõ ràng.


Bạn đang mò mẩn postt Biên bản chuyển giao tài sản 2022

Với việc Bạn mò mẩn post Biên bản chuyển giao tài sản New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Biên bản chuyển giao tài sản Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game HD Biên bản chuyển giao tài sản Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi or Join Groups zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Biên #bản #bàn #giao #tài #sản