0765562555

Công văn 1201/BGDĐT-GDTrH

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Công văn 1201/BGDĐT-GDTrH Chi tiết 2022 được update : 2021-09-06 13:08:11

3882

Xin chàoNgày 08/04/2020, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Công văn 1201/BGDĐT-GDTrH về tu dưỡng giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành cơ sở giáo dục phổ thông triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo đó, đối tượng người dùng tu dưỡng là giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành của địa phương.

Bạn đang xem: Công văn 1201/BGDĐT-GDTrH

Đối với giáo viên, tổ chức triển khai tu dưỡng cho toàn bộ giáo viên mô đun 1: “Hướng dẫn thực thi Chương trình giáo dục phổ thông 2018” (theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GDvàamp;ĐT). Thời lượng: 40 tiết. Đối với cán bộ quản trị và vận hành: Tổ chức tu dưỡng cho toàn bộ cán bộ quản trị và vận hành mô đun 1: “Quản trị hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học, giáo dục trong trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông” (theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GDvàamp;ĐT). Thời lượng: 40 tiết.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 1201/BGDĐT-GDTrHV/v tu dưỡng giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành cơ sở giáo dục phổ thông triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày thứ 8 tháng bốn năm 2020

Kính gửi:

– Các Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;– Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.

Thực hiện Kế hoạch số 791/KH-BGDĐT ngày 12/9/2018 về việc tổ chức triển khai, triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tu dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, TT giáo dục thường xuyên (sau này gọi chung là cơ sở giáo dục) thực thi chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho năm 2020, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn những Sở GDĐT, Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu (sau này gọi là những Sở GDĐT) tổ chức triển khai, triển khai tu dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục và cán bộ quản trị và vận hành cơ sở giáo dục phổ thông (sau này gọi chung là cán bộ quản trị và vận hành), rõ ràng như sau:

1. Đối tượng, nội dung và thời lượng tu dưỡng

a) Đối tượng tu dưỡng là giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành của địa phương

b) Nội dung và thời lượng tu dưỡng

– Đối với giáo viên:

Tổ chức tu dưỡng cho toàn bộ giáo viên mô đun 1: “Hướng dẫn thực thi Chương trình giáo dục phổ thông 2018” (theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT phát hành khuôn khổ tu dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản trị và vận hành cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để thực thi công tác thao tác tu dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành cơ sở giáo dục phổ thông). Thời lượng: 40 tiết.

Riêng riêng với giáo viên dự kiến phân công dạy lớp một năm học 2020-2021, ngoài việc tu dưỡng mô đun 1 như trên cần phải tổ chức triển khai tu dưỡng cho toàn bộ giáo viên những nội dung: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên tiểu học; Kiểm tra, nhìn nhận học viên tiểu học theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên tiểu học; Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên tiểu học. Lựa chọn hình thức, thời hạn tu dưỡng đảm bảo hiệu suất cao, phù phù thích hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

– Đối với cán bộ quản trị và vận hành:

Xem thêm: Sự khác lạ giữa Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19

Tổ chức tu dưỡng cho toàn bộ cán bộ quản trị và vận hành mô đun 1: “Quản trị hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học, giáo dục trong trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông” (theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT phát hành khuôn khổ tu dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản trị và vận hành cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để thực thi công tác thao tác tu dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành cơ sở giáo dục phổ thông). Thời lượng: 40 tiết.

Riêng riêng với cán bộ quản trị và vận hành cấp tiểu học ngoài được tu dưỡng mô đun 1 như trên, cần phải tu dưỡng những nội dung theo phía tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình; Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ tiên tiến và phát triển trong dạy học, giáo dục học viên ở tiểu học. Lựa chọn hình thức, thời hạn tu dưỡng đảm bảo hiệu suất cao, phù phù thích hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

2. Hình thức tu dưỡng

Việc tu dưỡng giáo viên và cán bộ quản trị và vận hành được thực thi theo như hình thức tự tu dưỡng qua mạng kết phù thích hợp với tổ chức triển khai sinh hoạt tổ/nhóm trình độ trong trường hoặc cụm trường. Các Sở GDĐT lôi kéo và bảo vệ chính sách, Đk cho đội ngũ giáo viên cốt cán và cán bộ quản trị và vận hành cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán tương hỗ đồng nghiệp trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tự tu dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ theo như đúng hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn số 3587/BGDĐT-GDTrH ngày 20/8/2019. Cụ thể như sau:

a) Tự tu dưỡng qua mạng

Nội dung những mô đun tu dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và cán bộ quản trị và vận hành cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán năm 2019 và năm 2020 được thực thi trên khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành tu dưỡng qua mạng do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tương hỗ miễn phí. Ngoài ra, trong thời hạn phòng, chống dịch COVID-19, Tập đoàn Viettel tương hỗ miễn phí thông tin tài khoản cho giáo viên được phân công dạy lớp một năm học 2020-2021 đế tham gia tu dưỡng mô đun 1: “Hướng dẫn thực thi Chương trình giáo dục phổ thông 2018”.

Để triển khai tu dưỡng đại trà phổ thông cho giáo viên và cán bộ quản trị và vận hành tại địa phương, những Sở GDĐT dữ thế chủ động phối phù thích hợp với Tập đoàn Viettel để tổ chức triển khai, quản trị và vận hành việc tự tu dưỡng của giáo viên trên khối mạng lưới hệ thống theo quy trình như sau:

– Lập list giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành đại trà phổ thông;

– Phối phù thích hợp với Viettel phục vụ thông tin tài khoản cho giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành đại trà phổ thông; tập huấn quản trị và vận hành và sử dụng ứng dụng tu dưỡng qua mạng;

– Phân công giáo viên cốt cán và cán bộ quản trị và vận hành cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán tương hỗ học tập trực tuyến và nhìn nhận giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành cơ sở giáo dục phổ thông tự tu dưỡng qua mạng;

– Phối phù thích hợp với những trường ĐH sư phạm, Học viện Quản lý giáo dục tham gia Chương trình ETEP để lôi kéo đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt và giảng viên quản trị và vận hành giáo dục chủ chốt tương hỗ giáo viên cốt cán, cán bộ quản trị và vận hành cốt cán tham gia tương hỗ đồng nghiệp và tu dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ qua mạng;

– Theo dõi quy trình tổ chức triển khai, giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí tự học (có tương tác giữa: giáo viên với giáo viên; giáo viên với giáo viên cốt cán; giáo viên với văn bản báo cáo giải trình viên; cán bộ quản trị và vận hành với cán bộ quản trị và vận hành; cán bộ quản trị và vận hành với cán bộ quản trị và vận hành cốt cán; cán bộ quản trị và vận hành cốt cán với văn bản báo cáo giải trình viên);

– Kiểm tra, nhìn nhận kết quả tu dưỡng của học viên riêng với từng mô đun tu dưỡng;

– Báo cáo kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí tự nhìn nhận và tu dưỡng triển khai thực thi Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của học viên tại địa phương theo mẫu tại Phụ lục 1 của Công văn này.

b) Tổ chức tu dưỡng và sinh hoạt trình độ

Xem thêm: Nghị định 146/2020/NĐ-CP

Căn cứ vào kết quả tự tu dưỡng qua mạng, những Sở GDĐT xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai tu dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành theo như hình thức phù phù thích hợp với Đk thực tiễn của địa phương; Hướng dẫn những cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức triển khai sinh hoạt tổ/nhóm trình độ (theo trường hoặc cụm trường) để trao đổi, thảo luận, vận dụng nội dung tu dưỡng vào thực tiễn nhà trường.

3. Tổ chức thực thi

a) Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Trung học: Chủ trì, phối phù thích hợp với những cty tương quan chỉ huy tổ chức triển khai tu dưỡng giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

b) Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Tiểu học: Chủ trì, phối phù thích hợp với những cty tương quan chỉ huy tổ chức triển khai tu dưỡng giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành cấp tiểu học.

c) Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành giáo dục: Chủ trì, phối phù thích hợp với những cty tương quan thuộc Bộ GDĐT để giám sát, kiểm tra kết quả thực thi tu dưỡng.

d) Ban Quản lý Chương trình ETEP: Hướng dẫn những trường ĐH sư phạm, Học viện Quản lý giáo dục tham gia Chương trình ETEP tương hỗ địa phương tu dưỡng giáo viên tập huấn, tu dưỡng để triển khai thực thi Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (riêng với những địa phương có nhu yếu).

đ) Các Sở GDĐT:

– Xây dựng kế hoạch, phê duyệt kế hoạch và tổ chức triển khai triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tu dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành tại địa phương;

– Quản lý, chỉ huy, giám sát và nhìn nhận việc thực thi kế hoạch tương hỗ đồng nghiệp tăng trưởng nghề nghiệp liên tục của đội ngũ cốt cán tại địa phương;

– Chỉ đạo giám sát, nhìn nhận tu dưỡng học viên trên địa phận quản trị và vận hành, giám sát việc tự tu dưỡng của học viên với việc tương hỗ của đội ngũ cốt cán; Giám sát những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tương hỗ tăng trưởng nghề nghiệp của giảng viên sư phạm, giảng viên quản trị và vận hành giáo dục cho học viên tương quan đến những mô đun học tập (gồm có: truy vấn khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành học tập, tương hỗ của học viên, giải đáp vướng mắc); Cập nhật những tài liệu về tu dưỡng học viên của địa phương vào ứng dụng giám sát nhìn nhận tu dưỡng học viên của Bộ GDĐT; Phối phù thích hợp với những cơ sở giáo dục thực thi trách nhiệm tu dưỡng thường xuyên tổ chức triển khai giám sát tu dưỡng học viên tại địa phương để đảm bảo chất lượng tu dưỡng cũng như xây dựng văn bản báo cáo giải trình quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí tu dưỡng qua mạng theo yêu cầu của Bộ GDĐT.

– Phê duyệt list giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành cơ sở giáo dục phổ thông hoàn thành xong những mô đun tu dưỡng khi tham gia học viên phục vụ yêu cầu: (i) Tự học qua mạng được khối mạng lưới hệ thống tu dưỡng qua mạng nhìn nhận tự động hóa là đạt; (ii) Được đội ngũ cốt cán, những người dân đã được giao trách nhiệm tương hỗ cho từng nhóm, nhìn nhận là đạt; (iii) Được những cơ sở thực thi trách nhiệm tu dưỡng giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành, nhìn nhận là đạt.

– Lập list sách học viên tham gia tu dưỡng theo mẫu tại Phụ lục 2a, Phụ lục 2b, Phụ lục 3a, Phụ lục 3b của Công văn này gửi về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Trung học) trước thời điểm ngày 20/4/2020; Báo cáo kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí tự nhìn nhận và tu dưỡng triển khai thực thi Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của học viên tại địa phương về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Trung học), đợt 1 vào trước 30/7/2020, đợt 2 trước 15/01/2021 theo mẫu văn bản báo cáo giải trình của Công văn này.

Báo cáo kèm theo những list gửi về Bộ GDĐT theo địa chỉ: Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Trung học – Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội Thủ Đô. Bản mềm list (file Excel) những phụ lục và văn bản báo cáo giải trình gửi về địa chỉ email: [email protected]

Nhận được Công văn này, đề xuất kiến nghị những cty triển khai thực thi kịp thời. Trong quy trình triển khai thực thi, nếu có vướng mắc đề xuất kiến nghị liên hệ với Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Trung học, Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Tiểu học) để phối hợp, xử lý và xử lý./.

Nơi nhận:– Như kính gửi;– Bộ trưởng (để văn bản báo cáo giải trình);– UBND những tỉnh/th.phố trực thuộc TW (để biết);– Ngân hàng Thế giới (để biết);– Vụ GDTH, GDTX, GDDT, Cục NGCB;– Các Trường ĐHSP, Học viện QLGD tham gia CT ETEP (để thực thi);– Ban quản trị và vận hành ETEP, RGEP (để thực thi);– Lưu: VT, GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Hữu Độ

…………..

Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng

Ngày 08/04/2020, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Công văn 1201/BGDĐT-GDTrH về tu dưỡng giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành cơ sở giáo dục phổ thông triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo đó, đối tượng người dùng tu dưỡng là giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành của địa phương.

Bạn đang xem: Công văn 1201/BGDĐT-GDTrH

Đối với giáo viên, tổ chức triển khai tu dưỡng cho toàn bộ giáo viên mô đun 1: “Hướng dẫn thực thi Chương trình giáo dục phổ thông 2018” (theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GDvàamp;ĐT). Thời lượng: 40 tiết. Đối với cán bộ quản trị và vận hành: Tổ chức tu dưỡng cho toàn bộ cán bộ quản trị và vận hành mô đun 1: “Quản trị hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học, giáo dục trong trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông” (theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GDvàamp;ĐT). Thời lượng: 40 tiết.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 1201/BGDĐT-GDTrHV/v tu dưỡng giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành cơ sở giáo dục phổ thông triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày thứ 8 tháng bốn năm 2020

Kính gửi:

– Các Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;– Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.

Thực hiện Kế hoạch số 791/KH-BGDĐT ngày 12/9/2018 về việc tổ chức triển khai, triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tu dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, TT giáo dục thường xuyên (sau này gọi chung là cơ sở giáo dục) thực thi chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho năm 2020, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn những Sở GDĐT, Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu (sau này gọi là những Sở GDĐT) tổ chức triển khai, triển khai tu dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục và cán bộ quản trị và vận hành cơ sở giáo dục phổ thông (sau này gọi chung là cán bộ quản trị và vận hành), rõ ràng như sau:

1. Đối tượng, nội dung và thời lượng tu dưỡng

a) Đối tượng tu dưỡng là giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành của địa phương

b) Nội dung và thời lượng tu dưỡng

– Đối với giáo viên:

Tổ chức tu dưỡng cho toàn bộ giáo viên mô đun 1: “Hướng dẫn thực thi Chương trình giáo dục phổ thông 2018” (theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT phát hành khuôn khổ tu dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản trị và vận hành cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để thực thi công tác thao tác tu dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành cơ sở giáo dục phổ thông). Thời lượng: 40 tiết.

Riêng riêng với giáo viên dự kiến phân công dạy lớp một năm học 2020-2021, ngoài việc tu dưỡng mô đun 1 như trên cần phải tổ chức triển khai tu dưỡng cho toàn bộ giáo viên những nội dung: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên tiểu học; Kiểm tra, nhìn nhận học viên tiểu học theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên tiểu học; Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên tiểu học. Lựa chọn hình thức, thời hạn tu dưỡng đảm bảo hiệu suất cao, phù phù thích hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

– Đối với cán bộ quản trị và vận hành:

Xem thêm: Sự khác lạ giữa Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19

Tổ chức tu dưỡng cho toàn bộ cán bộ quản trị và vận hành mô đun 1: “Quản trị hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học, giáo dục trong trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông” (theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT phát hành khuôn khổ tu dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản trị và vận hành cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để thực thi công tác thao tác tu dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành cơ sở giáo dục phổ thông). Thời lượng: 40 tiết.

Riêng riêng với cán bộ quản trị và vận hành cấp tiểu học ngoài được tu dưỡng mô đun 1 như trên, cần phải tu dưỡng những nội dung theo phía tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình; Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ tiên tiến và phát triển trong dạy học, giáo dục học viên ở tiểu học. Lựa chọn hình thức, thời hạn tu dưỡng đảm bảo hiệu suất cao, phù phù thích hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

2. Hình thức tu dưỡng

Việc tu dưỡng giáo viên và cán bộ quản trị và vận hành được thực thi theo như hình thức tự tu dưỡng qua mạng kết phù thích hợp với tổ chức triển khai sinh hoạt tổ/nhóm trình độ trong trường hoặc cụm trường. Các Sở GDĐT lôi kéo và bảo vệ chính sách, Đk cho đội ngũ giáo viên cốt cán và cán bộ quản trị và vận hành cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán tương hỗ đồng nghiệp trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tự tu dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ theo như đúng hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn số 3587/BGDĐT-GDTrH ngày 20/8/2019. Cụ thể như sau:

a) Tự tu dưỡng qua mạng

Nội dung những mô đun tu dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và cán bộ quản trị và vận hành cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán năm 2019 và năm 2020 được thực thi trên khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành tu dưỡng qua mạng do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tương hỗ miễn phí. Ngoài ra, trong thời hạn phòng, chống dịch COVID-19, Tập đoàn Viettel tương hỗ miễn phí thông tin tài khoản cho giáo viên được phân công dạy lớp một năm học 2020-2021 đế tham gia tu dưỡng mô đun 1: “Hướng dẫn thực thi Chương trình giáo dục phổ thông 2018”.

Để triển khai tu dưỡng đại trà phổ thông cho giáo viên và cán bộ quản trị và vận hành tại địa phương, những Sở GDĐT dữ thế chủ động phối phù thích hợp với Tập đoàn Viettel để tổ chức triển khai, quản trị và vận hành việc tự tu dưỡng của giáo viên trên khối mạng lưới hệ thống theo quy trình như sau:

– Lập list giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành đại trà phổ thông;

– Phối phù thích hợp với Viettel phục vụ thông tin tài khoản cho giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành đại trà phổ thông; tập huấn quản trị và vận hành và sử dụng ứng dụng tu dưỡng qua mạng;

– Phân công giáo viên cốt cán và cán bộ quản trị và vận hành cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán tương hỗ học tập trực tuyến và nhìn nhận giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành cơ sở giáo dục phổ thông tự tu dưỡng qua mạng;

– Phối phù thích hợp với những trường ĐH sư phạm, Học viện Quản lý giáo dục tham gia Chương trình ETEP để lôi kéo đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt và giảng viên quản trị và vận hành giáo dục chủ chốt tương hỗ giáo viên cốt cán, cán bộ quản trị và vận hành cốt cán tham gia tương hỗ đồng nghiệp và tu dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ qua mạng;

– Theo dõi quy trình tổ chức triển khai, giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí tự học (có tương tác giữa: giáo viên với giáo viên; giáo viên với giáo viên cốt cán; giáo viên với văn bản báo cáo giải trình viên; cán bộ quản trị và vận hành với cán bộ quản trị và vận hành; cán bộ quản trị và vận hành với cán bộ quản trị và vận hành cốt cán; cán bộ quản trị và vận hành cốt cán với văn bản báo cáo giải trình viên);

– Kiểm tra, nhìn nhận kết quả tu dưỡng của học viên riêng với từng mô đun tu dưỡng;

– Báo cáo kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí tự nhìn nhận và tu dưỡng triển khai thực thi Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của học viên tại địa phương theo mẫu tại Phụ lục 1 của Công văn này.

b) Tổ chức tu dưỡng và sinh hoạt trình độ

Xem thêm: Nghị định 146/2020/NĐ-CP

Căn cứ vào kết quả tự tu dưỡng qua mạng, những Sở GDĐT xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai tu dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành theo như hình thức phù phù thích hợp với Đk thực tiễn của địa phương; Hướng dẫn những cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức triển khai sinh hoạt tổ/nhóm trình độ (theo trường hoặc cụm trường) để trao đổi, thảo luận, vận dụng nội dung tu dưỡng vào thực tiễn nhà trường.

3. Tổ chức thực thi

a) Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Trung học: Chủ trì, phối phù thích hợp với những cty tương quan chỉ huy tổ chức triển khai tu dưỡng giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

b) Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Tiểu học: Chủ trì, phối phù thích hợp với những cty tương quan chỉ huy tổ chức triển khai tu dưỡng giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành cấp tiểu học.

c) Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành giáo dục: Chủ trì, phối phù thích hợp với những cty tương quan thuộc Bộ GDĐT để giám sát, kiểm tra kết quả thực thi tu dưỡng.

d) Ban Quản lý Chương trình ETEP: Hướng dẫn những trường ĐH sư phạm, Học viện Quản lý giáo dục tham gia Chương trình ETEP tương hỗ địa phương tu dưỡng giáo viên tập huấn, tu dưỡng để triển khai thực thi Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (riêng với những địa phương có nhu yếu).

đ) Các Sở GDĐT:

– Xây dựng kế hoạch, phê duyệt kế hoạch và tổ chức triển khai triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tu dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành tại địa phương;

– Quản lý, chỉ huy, giám sát và nhìn nhận việc thực thi kế hoạch tương hỗ đồng nghiệp tăng trưởng nghề nghiệp liên tục của đội ngũ cốt cán tại địa phương;

– Chỉ đạo giám sát, nhìn nhận tu dưỡng học viên trên địa phận quản trị và vận hành, giám sát việc tự tu dưỡng của học viên với việc tương hỗ của đội ngũ cốt cán; Giám sát những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tương hỗ tăng trưởng nghề nghiệp của giảng viên sư phạm, giảng viên quản trị và vận hành giáo dục cho học viên tương quan đến những mô đun học tập (gồm có: truy vấn khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành học tập, tương hỗ của học viên, giải đáp vướng mắc); Cập nhật những tài liệu về tu dưỡng học viên của địa phương vào ứng dụng giám sát nhìn nhận tu dưỡng học viên của Bộ GDĐT; Phối phù thích hợp với những cơ sở giáo dục thực thi trách nhiệm tu dưỡng thường xuyên tổ chức triển khai giám sát tu dưỡng học viên tại địa phương để đảm bảo chất lượng tu dưỡng cũng như xây dựng văn bản báo cáo giải trình quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí tu dưỡng qua mạng theo yêu cầu của Bộ GDĐT.

– Phê duyệt list giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành cơ sở giáo dục phổ thông hoàn thành xong những mô đun tu dưỡng khi tham gia học viên phục vụ yêu cầu: (i) Tự học qua mạng được khối mạng lưới hệ thống tu dưỡng qua mạng nhìn nhận tự động hóa là đạt; (ii) Được đội ngũ cốt cán, những người dân đã được giao trách nhiệm tương hỗ cho từng nhóm, nhìn nhận là đạt; (iii) Được những cơ sở thực thi trách nhiệm tu dưỡng giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành, nhìn nhận là đạt.

– Lập list sách học viên tham gia tu dưỡng theo mẫu tại Phụ lục 2a, Phụ lục 2b, Phụ lục 3a, Phụ lục 3b của Công văn này gửi về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Trung học) trước thời điểm ngày 20/4/2020; Báo cáo kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí tự nhìn nhận và tu dưỡng triển khai thực thi Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của học viên tại địa phương về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Trung học), đợt 1 vào trước 30/7/2020, đợt 2 trước 15/01/2021 theo mẫu văn bản báo cáo giải trình của Công văn này.

Báo cáo kèm theo những list gửi về Bộ GDĐT theo địa chỉ: Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Trung học – Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội Thủ Đô. Bản mềm list (file Excel) những phụ lục và văn bản báo cáo giải trình gửi về địa chỉ email: [email protected]

Nhận được Công văn này, đề xuất kiến nghị những cty triển khai thực thi kịp thời. Trong quy trình triển khai thực thi, nếu có vướng mắc đề xuất kiến nghị liên hệ với Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Trung học, Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Tiểu học) để phối hợp, xử lý và xử lý./.

Nơi nhận:– Như kính gửi;– Bộ trưởng (để văn bản báo cáo giải trình);– UBND những tỉnh/th.phố trực thuộc TW (để biết);– Ngân hàng Thế giới (để biết);– Vụ GDTH, GDTX, GDDT, Cục NGCB;– Các Trường ĐHSP, Học viện QLGD tham gia CT ETEP (để thực thi);– Ban quản trị và vận hành ETEP, RGEP (để thực thi);– Lưu: VT, GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Hữu Độ

…………..

Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng


Bạn đang đọc nội dung bài viết Công văn 1201/BGDĐT-GDTrH 2022

Với việc Bạn mò mẩn nội dung bài viết Công văn 1201/BGDĐT-GDTrH FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game HD Công văn 1201/BGDĐT-GDTrH Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Công văn 1201/BGDĐT-GDTrH Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc ThamGia Nhóm zalo để được trợ giúp miễn phí
#Công #văn #1201BGDĐTGDTrH