0765562555

Giấy trình làng đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Giấy trình làng đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú New 2022 được update : 2021-09-07 20:24:42

3696

p. >Giấy trình làng đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú là mẫu giấy trình làng của Đảng bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt trình làng đảng viên về nơi cư trú, giữ liên lạc theo Quy định 213-QĐ/TW. 

Đây là mẫu giấy trình làng tiên tiến và phát triển nhất được phát hành kèm theo Hướng dẫn 33-HD/BTCTW.  Theo đó, thống nhất mẫu giấy trình làng với đảng viên đang công tác thao tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức triển khai đảng và nhân dân nơi cư trú theo mẫu 1-213. Riêng riêng với đảng viên trình làng nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú thực thi theo mẫu 2-213. Vậy sau này là mẫu giấy trình làng mời những ban cùng tìm hiểu thêm.

Giấy trình làng đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú – Mẫu 1-213

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………………………………………………….

………………………………………………………………….

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thao tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức triển khai đảng và nhân dân nơi cư trú.

từ khóa quan tâm: Kế hoạch sinh hoạt Chi bộ 2021

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ ………………………………………………………

Giới thiệu đồng chí ……………………………. Nam, nữ …………………………

Sinh ngày ….. tháng …….. năm ……………………………………………………

Kết nạp vào Đảng ngày ……, công nhận đảng viên chính thức ngày …………

từ khóa quan tâm: Bài thu hoạch những nội dung chính trong công tác thao tác xây dựng Đảng ở cơ sở lúc bấy giờ

Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Hiện cư trú tại …………………………………………………………………………

………………………………………………………………… về sinh hoạt nơi cư trú.

Đề nghị những đồng chí tiếp nhận và tạo Đk cho đảng viên ……………….. hoàn thành xong trách nhiệm.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚ

Tiếp nhận ngày…………………………..

Đã trình làng về sinh hoạt tại Chi bộ ………

…………………………………………………

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞBÍ THƯ(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Giấy trình làng đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú – Mẫu 2-213

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………………………………………………….

………………………………………………………………….

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thao tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức triển khai đảng và nhân dân nơi cư trú.

từ khóa quan tâm: Kế hoạch sinh hoạt Chi bộ 2021

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ ………………………………………………………

Giới thiệu đồng chí ……………………………. Nam, nữ …………………………..

Sinh ngày ….. tháng …….. năm ……………………..………………………………

Kết nạp vào Đảng ngày …………, công nhận đảng viên chính thức ngày …….……

Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ ……………………………………………………….

Hiện cư trú tại …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Thuộc đối tượng người dùng: Giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú.

Đề nghị những đồng chí tiếp nhận và tạo Đk cho đảng viên ……………….. hoàn thành xong trách nhiệm.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚ

Tiếp nhận ngày…………………………..

Đã trình làng về Chi bộ ………………….

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞBÍ THƯ(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Giấy trình làng đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú là mẫu giấy trình làng của Đảng bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt trình làng đảng viên về nơi cư trú, giữ liên lạc theo Quy định 213-QĐ/TW. 

Đây là mẫu giấy trình làng tiên tiến và phát triển nhất được phát hành kèm theo Hướng dẫn 33-HD/BTCTW.  Theo đó, thống nhất mẫu giấy trình làng với đảng viên đang công tác thao tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức triển khai đảng và nhân dân nơi cư trú theo mẫu 1-213. Riêng riêng với đảng viên trình làng nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú thực thi theo mẫu 2-213. Vậy sau này là mẫu giấy trình làng mời những ban cùng tìm hiểu thêm.

Giấy trình làng đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú – Mẫu 1-213

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………………………………………………….

………………………………………………………………….

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thao tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức triển khai đảng và nhân dân nơi cư trú.

từ khóa quan tâm: Kế hoạch sinh hoạt Chi bộ 2021

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ ………………………………………………………

Giới thiệu đồng chí ……………………………. Nam, nữ …………………………

Sinh ngày ….. tháng …….. năm ……………………………………………………

Kết nạp vào Đảng ngày ……, công nhận đảng viên chính thức ngày …………

từ khóa quan tâm: Bài thu hoạch những nội dung chính trong công tác thao tác xây dựng Đảng ở cơ sở lúc bấy giờ

Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Hiện cư trú tại …………………………………………………………………………

………………………………………………………………… về sinh hoạt nơi cư trú.

Đề nghị những đồng chí tiếp nhận và tạo Đk cho đảng viên ……………….. hoàn thành xong trách nhiệm.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚ

Tiếp nhận ngày…………………………..

Đã trình làng về sinh hoạt tại Chi bộ ………

…………………………………………………

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞBÍ THƯ(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Giấy trình làng đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú – Mẫu 2-213

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………………………………………………….

………………………………………………………………….

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thao tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức triển khai đảng và nhân dân nơi cư trú.

từ khóa quan tâm: Kế hoạch sinh hoạt Chi bộ 2021

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ ………………………………………………………

Giới thiệu đồng chí ……………………………. Nam, nữ …………………………..

Sinh ngày ….. tháng …….. năm ……………………..………………………………

Kết nạp vào Đảng ngày …………, công nhận đảng viên chính thức ngày …….……

Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ ……………………………………………………….

Hiện cư trú tại …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Thuộc đối tượng người dùng: Giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú.

Đề nghị những đồng chí tiếp nhận và tạo Đk cho đảng viên ……………….. hoàn thành xong trách nhiệm.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚ

Tiếp nhận ngày…………………………..

Đã trình làng về Chi bộ ………………….

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞBÍ THƯ(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


Bạn đang tìm hiểu thêm bài Giấy trình làng đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú 2022

Với việc Bạn xem post Giấy trình làng đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game HD Giấy trình làng đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD Giấy trình làng đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan hoặc tham gia Nhóm zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Giấy #giới #thiệu #đảng #viên #về #giữ #mối #liên #hệ #ở #nơi #cư #trú