0765562555

Mẫu thông tin về tài liệu học tập, tiến độ thực thi chương trình

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Mẫu thông tin về tài liệu học tập, tiến độ thực thi chương trình Chi tiết 2022 được update : 2021-09-10 06:25:52

3389

Xin chàoMẫu thông tin về tài liệu học tập, tiến độ thực thi chương trình được lập ra để theo dõi tiến độ học tập thực thi chương trình của học viên Tiểu học khi có nhu yếu chuyển trường.

Đây là biểu mẫu tiên tiến và phát triển nhất được phát hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học. Nội dung rõ ràng mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO……

TRƯỜNG……………….

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Họ và tên học viên:………………………………………………………

Lớp:………………………………………………………………………….

Nội dung giáo dục Tiến độ thực thi chương trình Chương/Chủ đề/Bài1 Tiết học số2 Môn học bắt buộc Tiếng Việt Toán Ngoại ngữ 1 : tiếng…3 Đạo đức Tự nhiên và Xã hội4 Lịch sử và Địa lý5 Khoa học6 Tin học và công nghệ7 Giáo dục đào tạo và giảng dạy thể chất Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật) Hoạt động giáo dục bắt buộc Hoạt động trải nghiệm Môn học tự chọn Tiếng dân tộc bản địa thiểu số: tiếng..8 Ngoại ngữ 1: tiếng 9

Xác nhận của nhà trường

(ký tên, đóng dấu)

Giáo viên chủ nhiệm

(ký và ghi khá đầy đủ họ tên)

Hướng dẫn ghi mẫu đơn

1 Ghi tên Chương hoặc Chủ đề hoặc Bài học viên đã hoàn thành xong trước lúc chuyển đi;

2 Ghi số tiết của Chương hoặc Chủ đề hoặc Bài học học viên đã hoàn thành xong trước lúc chuyển đi;

3 Bắt buộc phải ghi với học viên lớp 3, lớp 4 và lớp 5, không phải ghi với học viên lớp 1 và lớp 2.

4 Bắt buộc phải ghi với học viên lớp 1, lớp 2 và lớp 3; không phải ghi với học viên lớp 4 và lớp 5;

5, 6, 7 Bắt buộc phải ghi với học viên lớp 4 và lớp 5, không phải ghi với học viên lớp 1, lớp 2 và lớp 3;

8‘ 9 Không phải ghi nếu không học

Mẫu thông tin về tài liệu học tập, tiến độ thực thi chương trình được lập ra để theo dõi tiến độ học tập thực thi chương trình của học viên Tiểu học khi có nhu yếu chuyển trường.

Đây là biểu mẫu tiên tiến và phát triển nhất được phát hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học. Nội dung rõ ràng mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO……

TRƯỜNG……………….

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Họ và tên học viên:………………………………………………………

Lớp:………………………………………………………………………….

Nội dung giáo dục Tiến độ thực thi chương trình Chương/Chủ đề/Bài1 Tiết học số2 Môn học bắt buộc Tiếng Việt Toán Ngoại ngữ 1 : tiếng…3 Đạo đức Tự nhiên và Xã hội4 Lịch sử và Địa lý5 Khoa học6 Tin học và công nghệ7 Giáo dục đào tạo và giảng dạy thể chất Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật) Hoạt động giáo dục bắt buộc Hoạt động trải nghiệm Môn học tự chọn Tiếng dân tộc bản địa thiểu số: tiếng..8 Ngoại ngữ 1: tiếng 9

Xác nhận của nhà trường

(ký tên, đóng dấu)

Giáo viên chủ nhiệm

(ký và ghi khá đầy đủ họ tên)

Hướng dẫn ghi mẫu đơn

1 Ghi tên Chương hoặc Chủ đề hoặc Bài học viên đã hoàn thành xong trước lúc chuyển đi;

2 Ghi số tiết của Chương hoặc Chủ đề hoặc Bài học học viên đã hoàn thành xong trước lúc chuyển đi;

3 Bắt buộc phải ghi với học viên lớp 3, lớp 4 và lớp 5, không phải ghi với học viên lớp 1 và lớp 2.

4 Bắt buộc phải ghi với học viên lớp 1, lớp 2 và lớp 3; không phải ghi với học viên lớp 4 và lớp 5;

5, 6, 7 Bắt buộc phải ghi với học viên lớp 4 và lớp 5, không phải ghi với học viên lớp 1, lớp 2 và lớp 3;

8‘ 9 Không phải ghi nếu không học


Bạn đang mò mẩn post Mẫu thông tin về tài liệu học tập, tiến độ thực thi chương trình 2022

Với việc Bạn mò mẩn postt Mẫu thông tin về tài liệu học tập, tiến độ thực thi chương trình Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game tài liệu Mẫu thông tin về tài liệu học tập, tiến độ thực thi chương trình Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game HD Mẫu thông tin về tài liệu học tập, tiến độ thực thi chương trình Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc ThamGia Nhóm zalo để được trợ giúp miễn phí
#Mẫu #thông #tin #về #tài #liệu #học #tập #tiến #độ #thực #hiện #chương #trình