0765562555

Nghị định 115/2020/NĐ-CP

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Nghị định 115/2020/NĐ-CP New 2022 được update : 2021-09-09 11:03:35

3098

Xin chàoTừ ngày 29/09/2020, Nghị định 115/2020/NĐ-CP do nhà nước phát hành ngày 25/09/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành. Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành viên chức.

Theo đó, quy định thời hạn tập sự riêng với viên chức như sau:

12 tháng riêng với trường hợp tuyển dụng vào chức vụ nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo và giảng dạy ĐH. Riêng riêng với chức vụ nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng; 09 tháng riêng với trường hợp tuyển dụng vào chức vụ nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo và giảng dạy cao đẳng; 06 tháng riêng với trường hợp tuyển dụng vào chức vụ nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo và giảng dạy trung cấp. Thời gian nghỉ sinh con theo chính sách bảo hiểm xã hội, thời hạn nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời hạn nghỉ không hưởng lương, thời hạn bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác thao tác theo quy định của pháp lý không được xem vào thời hạn tập sự.

CHÍNH PHỦ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 115/2020/NĐ-CP

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 25 tháng 9 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH 115/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái,

Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

nhà nước phát hành Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành viên chức.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng

1. Nghị định này quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành riêng với viên chức thao tác trong cty sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện xây dựng theo quy định của pháp lý.

2. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành riêng với những người thao tác trong tổ chức triển khai cơ yếu được thực thi theo quy định của pháp lý về cơ yếu.

3. Đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp; cty sự nghiệp thuộc cty sự nghiệp công lập; cty sự nghiệp thuộc doanh nghiệp do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số Cp có quyền biểu quyết được vận dụng những quy định tại Nghị định này để thực thi việc tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành riêng với những người dân thao tác trong cty sự nghiệp.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ sau này được hiểu như sau:

1. “Chế độ tập sự” là những quy định tương quan đến quy trình người được tuyển dụng vào viên chức làm quen với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên công tác thao tác và tập làm những việc làm của vị trí việc làm gắn với chức vụ nghề nghiệp sẽ tiến hành chỉ định quy định trong hợp đồng thao tác;

2. “Thay đổi chức vụ nghề nghiệp” là việc viên chức được chỉ định vào một trong những chức vụ nghề nghiệp khác phù phù thích hợp với trình độ, trách nhiệm của vị trí việc làm đang đảm nhiệm;

3. “Hạng chức vụ nghề nghiệp” là Lever thể hiện trình độ, khả năng trình độ, trách nhiệm của viên chức trong từng nghành nghề nghiệp;

4. “Thăng hạng chức vụ nghề nghiệp” là việc viên chức được chỉ định giữ chức vụ nghề nghiệp ở hạng cao hơn thế nữa trong cùng một nghành nghề nghiệp.

Điều 3. Phân loại viên chức

1. Theo chức trách, trách nhiệm, viên chức được phân loại như sau:

a) Viên chức quản trị và vận hành là người được chỉ định giữ chức vụ quản trị và vận hành có thời hạn, phụ trách điều hành quản lý, tổ chức triển khai thực thi một hoặc một số trong những việc làm trong cty sự nghiệp công lập và được hưởng phụ cấp chức vụ quản trị và vận hành;

b) Viên chức không giữ chức vụ quản trị và vận hành là người chỉ thực thi trách nhiệm trình độ trách nhiệm theo chức vụ nghề nghiệp trong cty sự nghiệp công lập.

2. Theo trình độ đào tạo và giảng dạy, viên chức được phân loại như sau:

a) Viên chức giữ chức vụ nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo và giảng dạy tiến sỹ;

b) Viên chức giữ chức vụ nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo và giảng dạy thạc sĩ;

c) Viên chức giữ chức vụ nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo và giảng dạy ĐH;

d) Viên chức giữ chức vụ nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo và giảng dạy cao đẳng;

đ) Viên chức giữ chức vụ nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo và giảng dạy trung cấp.

Chương II.

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Mục 1. CĂN CỨ, ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG

Điều 4. Căn cứ tuyển dụng viên chức

1. Việc tuyển dụng viên chức phải vị trí căn cứ vào nhu yếu việc làm, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và quỹ tiền lương của cty sự nghiệp công lập.

2. Cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng, văn bản báo cáo giải trình cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành viên chức phê duyệt hoặc quyết định hành động theo thẩm quyền để làm vị trí căn cứ tuyển dụng trước mỗi kỳ tuyển dụng. Nội dung kế hoạch tuyển dụng gồm có:

a) Số rất nhiều người thao tác được giao và số rất nhiều người thao tác chưa sử dụng của cty sự nghiệp công lập sử dụng viên chức;

b) Số lượng viên chức cần tuyển ở từng vị trí việc làm;

c) Số lượng vị trí việc làm cần tuyển riêng với những người dân tộc bản địa thiểu số (nếu có), trong số đó xác lập rõ chỉ tiêu, cơ cấu tổ chức triển khai dân tộc bản địa cần tuyển;

d) Tiêu chuẩn, Đk Đk dự tuyển ở từng vị trí việc làm;

đ) Hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển;

e) Các nội dung khác (nếu có).

Điều 5. Điều kiện Đk dự tuyển viên chức

1. Điều kiện Đk dự tuyển thực thi theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức. Cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Viên chức được tương hỗ update những Đk khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức nhưng không thấp hơn những tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của pháp lý, không được phân biệt quy mô đào tạo và giảng dạy.

2. Người Đk dự tuyển vào vị trí việc làm trong những cty sự nghiệp công lập thuộc nghành văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, thể dục, thể thao trọn vẹn có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý.

Điều 6. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chủ trương như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc bản địa thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác thao tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo và giảng dạy sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo và giảng dạy chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã ngành quân sự chiến lược cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã Đk ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con thương bệnh binh, con của người hưởng chủ trương như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động và sinh hoạt giải trí kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm quân sự chiến lược, trách nhiệm và trách nhiệm tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người tham gia cuộc thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên tốt nhất vào kết quả điểm vòng 2.

Điều 7. Thẩm quyền tuyển dụng viên chức

1. Đối với cty sự nghiệp công lập bảo vệ chi thường xuyên và chi góp vốn đầu tư và cty sự nghiệp công lập bảo vệ chi thường xuyên thì người đứng đầu cty sự nghiệp công lập thực thi việc tuyển dụng viên chức.

2. Đối với cty sự nghiệp công lập tự bảo vệ một phần chi thường xuyên và cty sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo vệ chi thường xuyên thì cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành cty sự nghiệp công lập thực thi việc tuyển dụng viên chức hoặc phân cấp cho những người dân đứng đầu cty sự nghiệp công lập thực thi.

Điều 8. Hội đồng tuyển dụng viên chức

1. Trường hợp cty sự nghiệp công lập được giao thẩm quyền tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng có 05 hoặc 07 thành viên, gồm có:

a) quản trị Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cty sự nghiệp công lập;

b) Phó quản trị Hội đồng là người phụ trách công tác thao tác tổ chức triển khai cán bộ của cty sự nghiệp công lập;

c) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là viên chức giúp việc về công tác thao tác tổ chức triển khai cán bộ của cty sự nghiệp công lập;

d) Các ủy viên khác là người dân có trình độ, trách nhiệm tương quan đến việc tổ chức triển khai tuyển dụng do người đứng đầu cty sự nghiệp công lập quyết định hành động.

Trường hợp không sắp xếp được quản trị Hội đồng tuyển dụng theo quy định tại điểm a khoản này thì cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành cty sự nghiệp công lập xem xét, quyết định hành động.

2. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành cty sự nghiệp công lập thực thi việc tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng có 05 hoặc 07 thành viên, gồm có:

a) quản trị Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng;

b) Phó quản trị Hội đồng là lãnh đạo bộ phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng;

c) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là người đại diện thay mặt thay mặt bộ phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng;

d) Các ủy viên khác là người dân có trình độ, trách nhiệm tương quan đến việc tổ chức triển khai tuyển dụng do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định hành động.

3. Hội đồng tuyển dụng thao tác theo nguyên tắc tập thể, quyết định hành động theo hầu hết; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực thi theo ý kiến mà quản trị Hội đồng tuyển dụng đã biểu quyết. Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm, quyền hạn sau này:

a) Thành lập những bộ phận giúp việc: Ban kiểm tra Phiếu Đk dự tuyển, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có); Ban kiểm tra sát hạch khi tổ chức triển khai thực thi phỏng vấn hoặc thực hành thực tiễn tại vòng 2;

Trường hợp thiết yếu, quản trị Hội đồng tuyển dụng xây dựng Tổ Thư ký giúp việc;

b) Tổ chức thu tiền phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định;

c) Kiểm tra Phiếu Đk dự tuyển, tổ chức triển khai thi, chấm thi, chấm phúc khảo theo quy định;

d) Báo cáo người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng quyết định hành động công nhận kết quả thi tuyển, xét tuyển;

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quy trình tổ chức triển khai thi tuyển, xét tuyển;

e) Hội đồng tuyển dụng tự giải thể sau khoản thời hạn hoàn thành xong trách nhiệm.

4. Không sắp xếp những người dân dân có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người dự tuyển hoặc của bên vợ (chồng) của người dự tuyển; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người dự tuyển hoặc những người dân đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc hiện hành quyết định hành động kỷ luật làm thành viên Hội đồng tuyển dụng, thành viên những bộ phận giúp việc của Hội đồng tuyển dụng.

Mục 2. THI TUYỂN VIÊN CHỨC

Điều 9. Hình thức, nội dung và thời hạn thi

Thi tuyển viên chức được thực thi theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức và kỹ năng chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Trường hợp tổ chức triển khai thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không còn phần tranh tài tin học.

Trường hợp cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng chưa tồn tại Đk tổ chức triển khai thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy tờ.

b) Nội dung thi gồm 3 phần, thời hạn thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 vướng mắc hiểu biết về pháp lý viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý về ngành, nghành tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ, 30 vướng mắc theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng quyết định hành động. Thời gian thi 30 phút;

Phần III: Tin học, 30 vướng mắc theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần tranh tài ngoại ngữ riêng với những trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo và giảng dạy hoặc ở trình độ đào tạo và giảng dạy cao hơn thế nữa so với trình độ đào tạo và giảng dạy trình độ, trách nhiệm theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo và giảng dạy hoặc ở trình độ đào tạo và giảng dạy cao hơn thế nữa so với trình độ đào tạo và giảng dạy trình độ, trách nhiệm theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở quốc tế hoặc học bằng tiếng quốc tế ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

Có chứng từ tiếng dân tộc bản địa thiểu số hoặc là người dân tộc bản địa thiểu số dự tuyển vào viên chức công tác thao tác ở vùng dân tộc bản địa thiểu số.

d) Miễn phần tranh tài tin học riêng với những trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên những chuyên ngành tương quan đến tin học, công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin.

đ) Kết quả thi vòng 1 được xác lập theo số câu vấn đáp đúng cho từng phần tranh tài quy định tại điểm b khoản này, nếu vấn đáp đúng từ 50% số vướng mắc trở lên cho từng phần tranh tài thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn trách nhiệm chuyên ngành

a) Hình thức thi: Căn cứ vào tính chất, điểm lưu ý và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng quyết định hành động một trong ba hình thức thi: Phỏng vấn; thực hành thực tiễn; thi viết.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức và kỹ năng, kỹ năng hoạt động và sinh hoạt giải trí nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn trách nhiệm chuyên ngành phải vị trí căn cứ vào trách nhiệm, tiêu chuẩn về khả năng trình độ, trách nhiệm của chức vụ nghề nghiệp viên chức và phải phù phù thích hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có những vị trí việc làm yêu cầu trình độ, trách nhiệm rất khác nhau thì cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải tổ chức triển khai xây dựng những đề thi môn trách nhiệm chuyên ngành rất khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước lúc thi phỏng vấn, thí sinh tham gia cuộc thi có không thật 15 phút sẵn sàng sẵn sàng); thi viết 180 phút (không kể thời hạn chép đề); thời hạn thi thực hành thực tiễn do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng quyết định hành động vị trí căn cứ vào tính chất, điểm lưu ý hoạt động và sinh hoạt giải trí nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển.

d) Thang điểm (thi phỏng vấn, thực hành thực tiễn, thi viết): 100 điểm.

đ) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành viên chức có yêu cầu cao hơn thế nữa về nội dung, hình thức, thời hạn thi tại vòng 2 thì thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ trước lúc thực thi.

Điều 10. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ những Đk sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định này (nếu có) cao hơn thế nữa lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu ở đầu cuối của vị trí việc làm cần tuyển thì người dân có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn thế nữa là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác lập được thì người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hành động người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho những kỳ thi tuyển lần sau.

Mục 3. XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

Điều 11. Nội dung, hình thức xét tuyển viên chức

Xét tuyển viên chức được thực thi theo 2 vòng như sau:

1. Vòng 1

Kiểm tra Đk dự tuyển tại Phiếu Đk dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu phục vụ đủ thì người dự tuyển được tham gia vòng 2.

2. Vòng 2 được thực thi như quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này.

Điều 12. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

1. Việc xác lập người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức được thực thi như quy định tại Điều 10 Nghị định này.

2. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho những kỳ xét tuyển lần sau.

Điều 13. Tiếp nhận vào làm viên chức

1. Căn cứ Đk Đk dự tuyển viên chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng được xem xét tiếp nhận vào làm viên chức riêng với những trường hợp sau:

a) Các trường hợp có tối thiểu 05 năm công tác thao tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo và giảng dạy ĐH trở lên phù phù thích hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời hạn tập sự, thử việc, nếu có thời hạn công tác thao tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn, kể cả thời hạn công tác thao tác nếu có trước đó ở vị trí việc làm thuộc những đối tượng người dùng quy định tại khoản này), gồm:

Người đang là cán bộ, công chức cấp xã;

Người đang ký hợp đồng lao động thao tác làm trình độ, trách nhiệm trong cty sự nghiệp công lập hoặc cty sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp lý;

Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người thao tác trong tổ chức triển khai cơ yếu;

Người đang thao tác tại doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số Cp có quyền biểu quyết;

Người đang thao tác trong những tổ chức triển khai chính trị – xã hội nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp.

b) Người có tài năng năng, năng khiếu sở trường đặc biệt quan trọng phù phù thích hợp với vị trí việc làm trong những ngành, nghành: Văn hóa, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, thể dục thể thao, những ngành nghề truyền thống cuội nguồn.

c) Người đã từng là cán bộ, công chức, viên chức, tiếp theo này được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến thao tác tại lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số Cp có quyền biểu quyết.

2. Quy trình xem xét tiếp nhận vào viên chức

a) Khi xem xét tiếp nhận vào làm viên chức không giữ chức vụ quản trị và vận hành riêng với những trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải xây dựng Hội đồng kiểm tra, sát hạch. Thành phần Hội đồng kiểm tra, sát hạch được thực thi theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

b) Hội đồng kiểm tra, sát hạch thực thi những trách nhiệm sau:

Kiểm tra về những Đk, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng từ của người được đề xuất kiến nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

Tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và khả năng trình độ, trách nhiệm của người được đề xuất kiến nghị tiếp nhận. Hội đồng kiểm tra, sát hạch phải văn bản báo cáo giải trình người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức thống nhất về hình thức và nội dung sát hạch trước lúc thực thi;

Hội đồng kiểm tra, sát hạch thao tác theo nguyên tắc tập thể, quyết định hành động theo hầu hết; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực thi theo ý kiến mà quản trị Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã biểu quyết;

Báo cáo người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng về kết quả kiểm tra, sát hạch;

Hội đồng kiểm tra, sát hạch tự giải thể sau khoản thời hạn hoàn thành xong trách nhiệm.

c) Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hành động theo thẩm quyền hoặc có văn bản văn bản báo cáo giải trình người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quản trị và vận hành viên chức thống nhất trước lúc quyết định hành động tiếp nhận theo thẩm quyền.

3. Hồ sơ của người được đề xuất kiến nghị tiếp nhận vào làm viên chức:

a) Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức triển khai, cty nơi công tác thao tác;

b) Bản sao những văn bằng, chứng từ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

c) Giấy ghi nhận sức mạnh thể chất do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

d) Bản tự nhận xét, nhìn nhận của người được đề xuất kiến nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và khả năng trình độ, trách nhiệm, quy trình công tác thao tác có xác nhận của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai, cty nơi công tác thao tác.

4. Khi tiếp nhận những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này để chỉ định làm viên chức quản trị và vận hành trong cty sự nghiệp công lập thì không phải thực thi quy trình xem xét tiếp nhận theo quy định tại khoản 2 Điều này, nhưng phải phục vụ đủ tiêu chuẩn, Đk chỉ định và quy định tại khoản 1 Điều này. Quyết định chỉ định đồng thời là quyết định hành động tiếp nhận vào làm viên chức.

5. Trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định tại Nghị định này, được sắp xếp thao tác theo như đúng ngành, nghề đào tạo và giảng dạy hoặc theo như đúng trình độ trách nhiệm trước kia đã đảm nhiệm thì thời hạn công tác thao tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước thời điểm ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức (nếu có thời hạn công tác thao tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) ở trình độ đào tạo và giảng dạy tương ứng với trình độ đào tạo và giảng dạy theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận được xem để làm vị trí căn cứ xếp lương theo chức vụ nghề nghiệp phù phù thích hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận.

Việc xếp lương theo chức vụ nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận thực thi theo quy định hiện hành.

Mục 4. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Điều 14. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu Đk dự tuyển

1. Cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng phải đăng thông tin tuyển dụng công khai minh bạch tối thiểu 01 lần trên một trong những phương tiện đi lại thông tin đại chúng sau: báo in, báo điện tử, báo nới, báo hình; đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở thao tác của cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng.

2. Nội dung thông tin tuyển dụng gồm có:

a) Số rất nhiều người thao tác cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm;

b) Số lượng vị trí việc làm thực thi việc thi tuyển, xét tuyển;

c) Tiêu chuẩn, Đk Đk dự tuyển;

d) Thời hạn, địa chỉ và khu vực tiếp nhận Phiếu Đk dự tuyển, số điện thoại cảm ứng di động hoặc cố định và thắt chặt của thành viên, bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu Đk dự tuyển;

đ) Hình thức, nội dung thi tuyển, xét tuyển; thời hạn và khu vực thi tuyển, xét tuyển.

3. Trường hợp thay đổi nội dung thông tin tuyển dụng chỉ được thực thi trước lúc khai mạc kỳ tuyển dụng và phải công khai minh bạch theo quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Người Đk dự tuyển nộp Phiếu Đk dự tuyển theo Mẫu số 01 phát hành kèm theo Nghị định này tại khu vực tiếp nhận Phiếu Đk dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng.

5. Thời hạn nhận Phiếu Đk dự tuyển là 30 ngày Tính từ lúc ngày thông tin tuyển dụng công khai minh bạch trên phương tiện đi lại thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng.

Điều 15. Trình tự tổ chức triển khai tuyển dụng

1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng quyết định hành động.

2. Thành lập Ban kiểm tra Phiếu Đk dự tuyển do quản trị Hội đồng tuyển dụng quyết định hành động chậm nhất sau 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày xây dựng Hội đồng tuyển dụng.

Trường hợp người dự tuyển không phục vụ Đk, tiêu chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày kết thúc kiểm tra Phiếu Đk dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm gửi thông tin bằng văn bản tới người Đk dự tuyển được biết theo địa chỉ mà người dự tuyển đã Đk.

3. Tổ chức thi tuyển

a) Hội đồng tuyển dụng thông tin list và triệu tập thí sinh đủ Đk, tiêu chuẩn tham gia cuộc thi vòng 1, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở thao tác của cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng. Chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày thông tin triệu tập thí sinh được tham gia vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức triển khai thi vòng 1.

b) Tổ chức thi vòng 1:

Trường hợp cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng tổ chức triển khai thi vòng 1 trên máy vi tính thì phải thông tin kết quả cho thí sinh được biết ngay sau khoản thời hạn kết thúc thời hạn làm bài thi trên máy vi tính. Không thực thi việc phúc khảo riêng với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

Trường hợp cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng tổ chức triển khai thi vòng 1 trên giấy tờ thì việc chấm thi thực thi như sau:

Chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thành xong việc chấm thi vòng 1;

Chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 phải công bố kết quả thi để thí sinh tham gia cuộc thi biết và thông tin việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày thông tin kết quả thi trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng;

Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành xong việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo để thí sinh tham gia cuộc thi được biết;

Căn cứ vào Đk thực tiễn trong quy trình tổ chức triển khai chấm thi, quản trị Hội đồng tuyển dụng quyết định hành động kéo dãn thời hạn thực thi những việc làm quy định tại điểm này nhưng tổng thời hạn kéo dãn không thật 15 ngày.

c) Tổ chức thi vòng 2:

Chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập list và thông tin triệu tập thí sinh đủ Đk tham gia cuộc thi vòng 2, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở thao tác của cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng.

Chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày thông tin triệu tập thí sinh được tham gia vòng 2, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức triển khai thi vòng 2.

Trường hợp cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng tổ chức triển khai thi vòng 2 bằng hình thức thi viết thì việc chấm thi, phúc khảo thực thi như quy định tại điểm b khoản này. Không thực thi việc phúc khảo riêng với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành thực tiễn.

4. Tổ chức xét tuyển:

a) Chậm nhất 05 ngày thao tác sau ngày kết thúc việc kiểm tra Đk, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập list và thông tin triệu tập thí sinh đủ Đk dự xét tuyển ở vòng 2, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở thao tác của cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng;

b) Chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày thông tin triệu tập thí sinh được tham gia vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức triển khai thi vòng 2 như quy định tại điểm c khoản 3 Điều này.

Điều 16. Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức

1. Sau khi hoàn thành xong việc chấm thi vòng 2 theo quy định tại Điều 15 Nghị định này, chậm nhất 05 ngày thao tác, Hội đồng tuyển dụng phải văn bản báo cáo giải trình người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng.

2. Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày có quyết định hành động công nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng phải thông tin công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng và gửi thông tin công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã Đk. Nội dung thông tin phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Điều 17. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

1. Trong thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày nhận được tin báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng gồm có:

a) Bản sao văn bằng, chứng từ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, ghi nhận đối tượng người dùng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp trình độ đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng từ ngoại ngữ, tin học.

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu Đk dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng từ, ghi nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hành động hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người Đk dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu Đk dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng từ, ghi nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng thông tin công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, cty và không tiếp nhận Phiếu Đk dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Điều 18. Ký phối hợp đồng thao tác và nhận việc

1. Chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hành động tuyển dụng, đồng thời gửi quyết định hành động tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã Đk và cty sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để biết, thực thi việc ký hợp đồng thao tác với viên chức.

2. Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày nhận được quyết định hành động tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức phải đến cty sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để ký hợp đồng thao tác và nhận việc, trừ trường hợp quyết định hành động tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc được cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức đồng ý gia hạn.

3. Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng thao tác và nhận việc trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này thì người đứng đầu cty sự nghiệp công lập sử dụng viên chức đề xuất kiến nghị cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hủy bỏ quyết định hành động tuyển dụng.

4. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét quyết định hành động việc trúng tuyển riêng với những người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã biết thành hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định này hoặc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hành động người trúng tuyển theo quy định tại Điều 10 Nghị định này (trong trường hợp tổ chức triển khai thi tuyển) hoặc quy định tại Điều 12 Nghị định này (trong trường hợp tổ chức triển khai xét tuyển).

Mục 5. HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

Điều 19. Mẫu nhiều chủng loại hợp đồng thao tác

1. Hợp đồng thao tác xác lập thời hạn là hợp đồng mà trong số đó hai bên xác lập thời hạn, thời gian chấm hết hiệu lực hiện hành của hợp đồng trong mức chừng thời hạn từ đủ 12 tháng đến 60 tháng (Mẫu số 02 hoặc Mẫu số 03 phát hành kèm theo Nghị định này).

2. Hợp đồng thao tác không xác lập thời hạn là hợp đồng mà trong số đó hai bên không xác lập thời hạn, thời gian chấm hết hiệu lực hiện hành của hợp đồng (Mẫu số 04 phát hành kèm theo Nghị định này).

Điều 20. Các nội dung tương quan đến hợp đồng thao tác

1. Hợp đồng thao tác được ký kết bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với những người đứng đầu cty sự nghiệp công lập. Trường hợp viên chức là người đứng đầu cty sự nghiệp công lập thì do cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành cty sự nghiệp công lập ký phối hợp đồng thao tác.

2. Viên chức được tuyển dụng trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm 2020 nhưng đang thực thi hợp đồng thao tác xác lập thời hạn thì tiếp tục thực thi hợp đồng thao tác đã ký kết kết, kể cả trường hợp viên chức chuyển đến cty sự nghiệp công lập khác theo quy định tại khoản 4 Điều này, sau khoản thời hạn kết thúc thời hạn của hợp đồng thao tác đã ký kết kết thì được ký phối hợp đồng thao tác không xác lập thời hạn nếu phục vụ đủ những yêu cầu theo quy định của pháp lý.

3. Trong quy trình thực thi hợp đồng thao tác, nếu có thay đổi nội dung hợp đồng thao tác thì viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức thỏa thuận hợp tác với những người đứng đầu cty sự nghiệp công lập về những nội dung thay đổi đó và được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng thao tác hoặc ký phối hợp đồng thao tác mới có những nội dung thay đổi đó.

4. Trường hợp viên chức được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến cty sự nghiệp công lập khác thì không thực thi việc tuyển dụng mới và không xử lý và xử lý chính sách thôi việc, nhưng phải ký phối hợp đồng thao tác mới với những người đứng đầu cty sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành cty sự nghiệp công lập; đồng thời thực thi chính sách tiền lương riêng với viên chức thích hợp trên cơ sở vị trí căn cứ vào quy mô hợp đồng thao tác của viên chức đang rất được ký kết tại cty sự nghiệp công lập trước lúc chuyển công tác thao tác, khả năng, trình độ đào tạo và giảng dạy, quy trình công tác thao tác, diễn biến tiền lương và thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của viên chức.

Mục 6. TẬP SỰ

Điều 21. Chế độ tập sự

1. Người được tuyển dụng vào viên chức phải thực thi chính sách tập sự để làm quen với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên công tác thao tác, tập làm những việc làm của vị trí việc làm được tuyển dụng.

2. Thời gian tập sự được quy định như sau:

a) 12 tháng riêng với trường hợp tuyển dụng vào chức vụ nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo và giảng dạy ĐH. Riêng riêng với chức vụ nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng;

b) 09 tháng riêng với trường hợp tuyển dụng vào chức vụ nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo và giảng dạy cao đẳng;

c) 06 tháng riêng với trường hợp tuyển dụng vào chức vụ nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo và giảng dạy trung cấp.

d) Thời gian nghỉ sinh con theo chính sách bảo hiểm xã hội, thời hạn nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời hạn nghỉ không hưởng lương, thời hạn bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác thao tác theo quy định của pháp lý không được xem vào thời hạn tập sự.

Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có nguyên do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu cty sự nghiệp công lập nơi người được tuyển dụng vào viên chức đang thực thi chính sách tập sự đồng ý thì thời hạn này được xem vào thời hạn tập sự.

3. Nội dung tập sự:

a) Nắm vững quy định của pháp lý viên chức về quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của viên chức, những việc viên chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn của cty sự nghiệp công lập nơi công tác thao tác; nội quy, quy định thao tác của cty; chức trách, trách nhiệm và yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

b) Trau dồi kiến thức và kỹ năng và rèn luyện khả năng, kỹ năng trình độ, trách nhiệm theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

c) Tập xử lý và xử lý, thực thi những việc làm của vị trí việc làm được tuyển dụng.

4. Trong thời hạn thực thi chính sách tập sự, cty sự nghiệp công lập quản trị và vận hành, sử dụng viên chức phải cử viên chức tham gia khóa đào tạo và giảng dạy và huấn luyện, tu dưỡng để hoàn hảo nhất tiêu chuẩn, Đk của chức vụ nghề nghiệp trước lúc chỉ định. Thời gian tham gia khóa đào tạo và giảng dạy và huấn luyện, tu dưỡng được xem vào thời hạn thực thi chính sách tập sự.

5. Không thực thi chính sách tập sự riêng với những trường hợp đã có thời hạn công tác thao tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo như đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được sắp xếp thao tác theo như đúng ngành, nghề đào tạo và giảng dạy hoặc theo như đúng trình độ trách nhiệm trước kia đã đảm nhiệm mà thời hạn công tác thao tác có đóng bảo hiểm xã hội (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc to nhiều hơn thời hạn tập sự tương ứng với thời hạn tập sự của chức vụ nghề nghiệp được tuyển dụng quy định tại khoản 2 Điều này. Đối với những trường hợp không thực thi chính sách tập sự, người đứng đầu cty sự nghiệp công lập phải cử viên chức tham gia khóa tu dưỡng để hoàn hảo nhất tiêu chuẩn, Đk của chức vụ nghề nghiệp viên chức trước lúc chỉ định.

6. Không sắp xếp, phân công công tác thao tác riêng với những người được tuyển dụng đang trong thời hạn thực thi chính sách tập sự sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng ở trong cùng cty sự nghiệp công lập hoặc sang cty sự nghiệp công lập khác.

Điều 22. Hướng dẫn tập sự

1. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm hướng dẫn người tập sự nắm vững và tập làm những việc tuân theo yêu cầu nội dung tập sự quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định này.

2. Chậm nhất sau 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày viên chức đến nhận việc, người đứng đầu cty sự nghiệp công lập phải ra quyết định hành động bằng văn bản cử viên chức giữ chức vụ nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn thế nữa, có khả năng, kinh nghiệm tay nghề về trình độ, trách nhiệm để hướng dẫn người tập sự.

Điều 23. Chế độ, chủ trương riêng với những người tập sự và người hướng dẫn tập sự

1. Trong thời hạn tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của chức vụ nghề nghiệp tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù phù thích hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 chức vụ nghề nghiệp tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sỹ phù phù thích hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức vụ nghề nghiệp tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp lý.

2. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức vụ nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo và giảng dạy quy định tại khoản 1 Điều này trong những trường hợp sau:

a) Làm việc vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả;

b) Làm việc trong những ngành, nghề ô nhiễm, nguy hiểm;

c) Hoàn thành trách nhiệm và trách nhiệm quân sự chiến lược; trách nhiệm và trách nhiệm tham gia công an nhân dân; sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác thao tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo và giảng dạy sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo và giảng dạy chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã ngành quân sự chiến lược cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã Đk ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia tăng trưởng nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành xong trách nhiệm.

3. Thời gian tập sự không được xem vào thời hạn xét nâng bậc lương.

4. Người hướng dẫn tập sự được hưởng thông số kỹ thuật phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương cơ sở trong thời hạn hướng dẫn tập sự.

5. Trong thời hạn tập sự, người hướng dẫn tập sự và người tập sự còn được hưởng những chính sách tiền thưởng và phúc lợi khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước và quy định của cty sự nghiệp công lập.

Điều 24. Bổ nhiệm vào chức vụ nghề nghiệp viên chức riêng với những người tập sự sau khoản thời hạn hết thời hạn tập sự

1. Khi hết thời hạn tập sự, người tập sự phải văn bản báo cáo giải trình kết quả tập sự bằng văn bản theo những nội dung quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định này; người hướng dẫn tập sự có trách nhiệm nhận xét, nhìn nhận kết quả tập sự riêng với những người tập sự bằng văn bản. Các văn bản này được gửi người đứng đầu cty sự nghiệp công lập.

2. Chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được văn bản báo cáo giải trình của người tập sự và nhận xét, nhìn nhận của người hướng dẫn tập sự, người đứng đầu cty sự nghiệp công lập nhìn nhận phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả việc làm của người tập sự. Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu, người đứng đầu cty sự nghiệp công lập quyết định hành động theo thẩm quyền hoặc có văn bản đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành cty sự nghiệp công lập quyết định hành động chỉ định chức vụ nghề nghiệp và xếp lương cho viên chức được tuyển dụng.

Điều 25. Chấm dứt hợp đồng thao tác riêng với những người tập sự

1. Người tập sự bị chấm hết hợp đồng thao tác và hủy bỏ quyết định hành động tuyển dụng lúc không đạt yêu cầu sau thời hạn tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp lý.

2. Người đứng đầu cty sự nghiệp công lập chấm hết hợp đồng thao tác và văn bản báo cáo giải trình cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hủy bỏ quyết định hành động tuyển dụng riêng với những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Người tập sự bị chấm hết hợp đồng thao tác được cty sự nghiệp công lập trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú.

Chương III.

SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

Mục 1. BỐ TRÍ, PHÂN CÔNG CÔNG TÁC, BIỆT PHÁI VIÊN CHỨC

Điều 26. Bố trí, phân công công tác thao tác

1. Người đứng đầu cty sử dụng viên chức phụ trách sắp xếp, phân công công tác thao tác; giao trách nhiệm, kiểm tra việc thực thi trách nhiệm của viên chức; bảo vệ những Đk thiết yếu để viên chức thực thi trách nhiệm và những chính sách, chủ trương riêng với viên chức.

2. Việc sắp xếp, phân công công tác thao tác, giao trách nhiệm cho viên chức phải bảo vệ thích hợp giữa trách nhiệm được giao với chức vụ nghề nghiệp viên chức, chức vụ quản trị và vận hành được chỉ định và yêu cầu của vị trí việc làm.

3. Viên chức phụ trách về kết quả và chất lượng thực thi trách nhiệm của tớ; viên chức quản trị và vận hành phải phụ trách về việc thi hành trách nhiệm của viên chức thuộc quyền quản trị và vận hành theo quy định của pháp lý.

Điều 27. Biệt phái viên chức

1. Việc biệt phái viên chức được thực thi trong những trường hợp sau này:

a) Theo trách nhiệm đột xuất, cấp bách;

b) Để thực thi việc làm cần xử lý và xử lý trong thuở nào gian nhất định.

2. Thời hạn biệt phái viên chức không thật 03 năm. Đối với ngành, nghành đặc trưng, thời hạn biệt phái thực thi theo quy định của pháp lý chuyên ngành.

3. Viên chức được cử biệt phái chịu sự phân công, sắp xếp, nhìn nhận, kiểm tra việc thực thi trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, cty nơi được cử đến biệt phái.

4. Người đứng đầu cty sự nghiệp công lập hoặc người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quản trị và vận hành cty sự nghiệp công lập quyết định hành động việc biệt phái viên chức thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định hành động theo quy định của pháp lý.

Trước khi quyết định hành động biệt phái viên chức, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty được phân công, phân cấp quản trị và vận hành viên chức cần gặp gỡ viên chức nêu rõ mục tiêu, sự thiết yếu của việc biệt phái để nghề viên chức đề xuất kiến nghị ý kiến trước lúc quyết định hành động theo thẩm quyền hoặc văn bản báo cáo giải trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

5. Viên chức biệt phái được hưởng quyền lợi quy định tại khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 36 Luật Viên chức.

Mục 2. CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ THAY ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Điều 28. Chức danh nghề nghiệp viên chức

1. Quy định về tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp viên chức gồm có những nội dung sau:

a) Tên của chức vụ nghề nghiệp;

b) Nhiệm vụ gồm có những việc làm rõ ràng phải thực thi có mức độ phức tạp phù phù thích hợp với hạng chức vụ nghề nghiệp;

c) Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp;

d) Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng;

đ) Tiêu chuẩn về khả năng trình độ, trách nhiệm.

2. Căn cứ vào mức độ phức tạp việc làm của chức vụ nghề nghiệp, những chức vụ nghề nghiệp viên chức trong cùng một nghành sự nghiệp được xếp hạng từ cao xuống thấp như sau:

a) Chức danh nghề nghiệp hạng I;

b) Chức danh nghề nghiệp hạng II;

c) Chức danh nghề nghiệp hạng III;

d) Chức danh nghề nghiệp hạng IV;

đ) Chức danh nghề nghiệp hạng V.

Điều 29. Thay đổi chức vụ nghề nghiệp

Việc thay đổi chức vụ nghề nghiệp riêng với viên chức được thực thi trong những trường hợp sau:

1. Xét chuyển từ chức vụ nghề nghiệp này sang chức vụ nghề nghiệp khác tương ứng cùng mức độ phức tạp việc tuân theo yêu cầu của vị trí việc làm;

2. Thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp từ hạng thấp lên hạng cao hơn thế nữa liền kề trong cùng nghành nghề nghiệp;

3. Xét thăng hạng đặc cách vào hạng chức vụ nghề nghiệp cao hơn thế nữa tương ứng với chức vụ được công nhận, chỉ định theo quy định của pháp lý chuyên ngành.

Điều 30. Xét chuyển chức vụ nghề nghiệp

1. Việc xét chuyển chức vụ nghề nghiệp được thực thi khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức vụ nghề nghiệp đang giữ không phù phù thích hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới.

2. Viên chức được xét chuyển chức vụ nghề nghiệp phải phục vụ đủ tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp được chuyển.

3. Người đứng đầu cty sự nghiệp công lập quyết định hành động hoặc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định hành động việc xét chuyển chức vụ nghề nghiệp theo thẩm quyền phân cấp.

4. Khi xét chuyển chức vụ nghề nghiệp không phối hợp nâng bậc lương.

Điều 31. Căn cứ, nguyên tắc tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

1. Việc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp phải vị trí căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và phù phù thích hợp với cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp của cty sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Viên chức được Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp nếu cty sự nghiệp công lập có nhu yếu và phục vụ đủ tiêu chuẩn, Đk theo quy định của pháp lý.

3. Kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp được tổ chức triển khai theo nguyên tắc bình đẳng, công khai minh bạch, minh bạch, khách quan và đúng pháp lý.

Điều 32. Tiêu chuẩn, Đk Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

1. Viên chức được Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng thăng quan tiến chức vụ nghề nghiệp cao hơn thế nữa liền kề khi có đủ những tiêu chuẩn, Đk sau:

a) Được xếp loại chất lượng ở tại mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm trở lên trong năm công tác thao tác liền kề trước năm tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời hạn thực thi những quy định tương quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, tương hỗ update tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

b) Có khả năng, trình độ trình độ, trách nhiệm để đảm nhiệm chức vụ nghề nghiệp ở hạng cao hơn thế nữa liền kề hạng chức vụ nghề nghiệp hiện giữ trong cùng nghành nghề nghiệp;

c) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng từ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng;

Trường hợp viên chức được miễn thi môn ngoại ngữ, tin học theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 39 Nghị định này thì phục vụ yêu cầu về tiêu chuẩn ngoại ngữ, tin học của chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng;

d) Đáp ứng yêu cầu về thời hạn công tác thao tác tối thiểu giữ chức vụ nghề nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng.

Trường hợp viên chức trước lúc được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời hạn công tác thao tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo như đúng quy định của Luật bảo hiểm xã hội, thao tác ở vị trí việc làm có yêu cầu về trình độ trình độ, trách nhiệm thích hợp (nếu có thời hạn công tác thao tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) và thời hạn này được cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng tính làm vị trí căn cứ xếp lương ở chức vụ nghề nghiệp hiện giữ thì sẽ là tương tự với hạng chức vụ nghề nghiệp hiện giữ.

Trường hợp có thời hạn tương tự thì phải có tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức vụ nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi hoặc xét tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng.

2. Các Bộ quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy định rõ ràng tiêu chuẩn, Đk thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp riêng với viên chức thuộc ngành, nghành được giao quản trị và vận hành, sau khoản thời hạn thống nhất với Bộ Nội vụ.

Điều 33. Phân công, phân cấp tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp cao hơn thế nữa liền kề trong cùng nghành sự nghiệp

1. Bộ quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chủ trì tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng I, sau khoản thời hạn có ý kiến của Bộ Nội vụ về nội dung đề án và chỉ tiêu thăng hạng.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng II, sau khoản thời hạn có ý kiến của Bộ Nội vụ về nội dung đề án và chỉ tiêu thăng hạng.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định hành động về chỉ tiêu thăng hạng và tổ chức triển khai hoặc phân cấp, ủy quyền cho những cơ quan, cty sự nghiệp công lập tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng III và hạng IV.

4. Việc phân công, phân cấp tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp trong những cty sự nghiệp công lập của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội thực thi theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng.

Điều 34. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

Khi tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp cao hơn thế nữa liền kề trong cùng nghành sự nghiệp, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp quy định tại Điều 33 Nghị định này thực thi những trách nhiệm sau:

1. Xây dựng Đề án tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp;

2. Tổng hợp nhu yếu chỉ tiêu thăng hạng chức vụ nghề nghiệp và list viên chức có đủ tiêu chuẩn, Đk Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp;

3. Thành lập Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp;

4. Quyết định tổ chức triển khai kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp;

5. Công nhận kết quả kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp;

6. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thi hoặc xét của Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp.

Điều 35. Cử viên chức tham tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

1. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định này, người đứng đầu cty sự nghiệp công lập lập list viên chức có đủ tiêu chuẩn, Đk Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, văn bản báo cáo giải trình người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quản trị và vận hành viên chức xem xét, quyết định hành động cử viên chức tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, gửi cơ quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp theo thẩm quyền quy định.

2. Cơ quan, cty cử viên chức tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp phụ trách trước pháp lý về tiêu chuẩn, Đk của viên chức được cử tham tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng và lưu giữ, quản trị và vận hành hồ sơ Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng của viên chức theo quy định của pháp lý.

Điều 36. Hồ sơ Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

Hồ sơ Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp gồm có:

1. Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn ở đầu cuối nộp hồ sơ tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, có xác nhận của cơ quan, cty sử dụng viên chức;

2. Bản nhận xét, nhìn nhận của người đứng đầu cty sự nghiệp công lập sử dụng viên chức hoặc của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quản trị và vận hành cty sự nghiệp công lập về những tiêu chuẩn, Đk Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp của viên chức theo quy định;

3. Bản sao những văn bằng, chứng từ theo yêu cầu của chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng;

Trường hợp viên chức có bằng tốt nghiệp trình độ đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng thì được sử dụng thay thế chứng từ ngoại ngữ, tin học;

Trường hợp viên chức được miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 39 Nghị định này thì được miễn chứng từ ngoại ngữ, chứng từ tin học;

4. Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng.

Điều 37. Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

1. Khi tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, cơ quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp phải xây dựng Đề án tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng. Nội dung của Đề án gồm:

a) Số lượng, cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp hiện có của cty sự nghiệp công lập; số lượng viên chức ứng với chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng không đủ theo yêu cầu của vị trí việc làm và đề xuất kiến nghị chỉ tiêu thăng hạng chức vụ nghề nghiệp (theo Mẫu số 05 phát hành kèm theo Nghị định này);

b) Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, Đk được cử tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp (theo Mẫu số 06 phát hành kèm theo Nghị định này);

c) Dự kiến thành viên tham gia Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp;

d) Tiêu chuẩn, Đk, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp;

đ) Dự kiến thời hạn, khu vực và những nội dung khác để tổ chức triển khai kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp.

2. Cơ quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức xây dựng Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp theo quy định của pháp lý.

3. Bộ Nội vụ phát hành Nội quy, Quy chế tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức; chủ trì xây dựng ngân hàng nhà nước vướng mắc và đáp án của môn kiến thức và kỹ năng chung trong kỳ thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp để phục vụ cho những cơ quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp tổ chức triển khai, thực thi.

4. Các Bộ quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy định rõ ràng nội dung, hình thức và việc xác lập người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp riêng với viên chức thuộc ngành, nghành được giao quản trị và vận hành, sau khoản thời hạn thống nhất với Bộ Nội vụ.

Điều 38. Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

1. Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp xây dựng. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, gồm có:

a) quản trị Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp;

b) Phó quản trị Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu bộ phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ của cơ quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp;

c) Các ủy viên Hội đồng là người dân có trình độ, trách nhiệm tương quan đến việc tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp quyết định hành động, trong số đó có 01 ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng.

2. Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp thao tác theo nguyên tắc tập thể, quyết định hành động theo hầu hết; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực thi theo ý kiến mà quản trị Hội đồng đã biểu quyết. Hội đồng thực thi những trách nhiệm, quyền hạn sau:

a) Thông báo kế hoạch, thời hạn, nội quy, hình thức, nội dung và khu vực thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp;

b) Thành lập những bộ phận giúp việc: Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có) khi tổ chức triển khai thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hoặc Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiêm tra, sát hạch khi tổ chức triển khai xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp. Trường hợp thiết yếu, quản trị Hội đồng xây dựng Tổ thư ký giúp việc;

c) Tổ chức thu tiền phí tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng và sử dụng theo quy định;

d) Tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo hoặc tổ chức triển khai xét hồ sơ, kiểm tra, sát hạch theo quy định;

đ) Báo cáo người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp công nhận kết quả kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp;

e) Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quy trình tổ chức triển khai kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp;

g) Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp tự giải thể sau khoản thời hạn hoàn thành xong trách nhiệm.

3. Không sắp xếp những người dân dân có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của người tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng hoặc những người dân đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc hiện hành quyết định hành động kỷ luật làm thành viên Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, thành viên những bộ phận giúp việc của Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp.

Điều 39. Hình thức, nội dung và thời hạn thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

1. Môn kiến thức và kỹ năng chung:

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm;

b) Nội dung thi: 60 vướng mắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương pháp lý về ngành, nghành sự nghiệp, pháp lý về viên chức theo yêu cầu của chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi;

c) Thời gian thi: 60 phút.

2. Môn ngoại ngữ:

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm;

b) Nội dung thi: 30 vướng mắc về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc theo yêu cầu của chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp quyết định hành động;

c) Thời gian thi: 30 phút.

3. Môn tin học:

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm;

b) Nội dung thi: 30 vướng mắc theo yêu cầu của chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi;

c) Thời gian thi: 30 phút.

4. Môn trách nhiệm chuyên ngành:

a) Đối với thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng I: Thi viết đề án, thời hạn 08 tiếng và thi bảo vệ đề án, thời hạn tối đa 30 phút theo yêu cầu của chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi. Thi viết đề án và thi bảo vệ đề án được chấm với thang điểm 100 cho từng bài thi;

b) Đối với thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng II: Thi viết, thời hạn 180 phút theo yêu cầu của chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi, thang điểm 100;

c) Đối với thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng III và hạng IV: Thi viết, thời hạn 120 phút theo yêu cầu của chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi, thang điểm 100.

5. Trường hợp cơ quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp quyết định hành động tổ chức triển khai thi trắc nghiệm trên máy vi tính thì không phải thi môn tin học và phải thông tin điểm thi cho viên chức tham gia cuộc thi được biết ngay sau khoản thời hạn kết thúc thời hạn làm bài thi trên máy vi tính. Không phúc khảo kết quả thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

6. Miễn thi môn ngoại ngữ riêng với những trường hợp sau:

a) Viên chức tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm công tác thao tác;

b) Viên chức có chứng từ tiếng dân tộc bản địa thiểu số hoặc là người dân tộc bản địa thiểu số đang công tác thao tác ở vùng dân tộc bản địa thiểu số;

c) Viên chức có bằng tốt nghiệp ĐH, sau ĐH chuyên ngành ngoại ngữ hoặc có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo và giảng dạy so với trình độ đào tạo và giảng dạy trình độ, trách nhiệm quy định trong tiêu chuẩn của chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi;

d) Viên chức có bằng tốt nghiệp ĐH, sau ĐH hoặc có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo và giảng dạy so với trình độ đào tạo và giảng dạy trình độ, trách nhiệm quy định trong tiêu chuẩn của chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi học tập ở quốc tế hoặc học bằng tiếng quốc tế ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

7. Miễn thi môn tin học riêng với những trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên những chuyên ngành tương quan đến tin học, công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin.

Điều 40. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

1. Có số câu vấn đáp đúng từ 50% số vướng mắc trở lên cho từng môn thi quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 39 Nghị định này, trừ trường hợp miễn thi.

2. Có tổng kết quả điểm bài thi môn trách nhiệm chuyên ngành quy định tại khoản 4 Điều 39 Nghị định này đạt từ 50 điểm trở lên, trường hợp thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng I thì phải đạt từ 100 điểm trở lên (trong số đó điểm bài thi viết đề án và bài thi bảo vệ đề án phải đạt từ 50 điểm trở lên) và lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu thăng hạng chức vụ nghề nghiệp được giao.

3. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng kết quả điểm bài thi môn trách nhiệm chuyên ngành bằng nhau ở chỉ tiêu thăng hạng chức vụ nghề nghiệp ở đầu cuối thì việc xác lập người trúng tuyển được thực thi theo thứ tự ưu tiên sau: Viên chức là nữ; viên chức là người dân tộc bản địa thiểu số; viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); viên chức có thời hạn công tác thao tác nhiều hơn nữa.

Nếu vẫn không xác lập được thì người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp có văn bản trao đổi với những người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quản trị và vận hành viên chức và quyết định hành động người trúng tuyển theo đề xuất kiến nghị của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quản trị và vận hành viên chức.

4. Không bảo lưu kết quả cho những kỳ thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp lần sau.

5. Thông báo kết quả thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức:

a) Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày hoàn thành xong việc chấm thi, Hội đồng thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức phải văn bản báo cáo giải trình người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức về kết quả chấm thi; đồng thời công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức và gửi thông tin bằng văn bản tới cơ quan, cty cử viên chức tham gia cuộc thi về điểm thi thăng hạng để thông tin cho viên chức được biết.

b) Trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày thông tin kết quả điểm thi thăng hạng, viên chức tham gia cuộc thi có quyền kiến nghị và gửi đơn đề xuất kiến nghị phúc khảo kết quả điểm bài thi môn kiến thức và kỹ năng chung, môn ngoại ngữ, môn tin học (trong trường hợp thi trắc nghiệm trên giấy tờ) và bài thi viết môn trách nhiệm chuyên ngành. Hội đồng thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức có trách nhiệm xây dựng Ban chấm phúc khảo và tổ chức triển khai chấm phúc khảo, công bố kết quả chấm phúc khảo chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định tại khoản này.

c) Chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày công bố kết quả chấm phúc khảo, Hội đồng thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức văn bản báo cáo giải trình người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức phê duyệt kết quả kỳ thi thăng hạng và list viên chức trúng tuyển.

d) Chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày có quyết định hành động phê duyệt kết quả kỳ thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, Hội đồng thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức có trách nhiệm thông tin kết quả thi và list viên chức trúng tuyển bằng văn bản tới cơ quan, cty cử viên chức tham gia kỳ thi.

Điều 41. Xét thăng hạng đặc không bổ trách nhiệm nghề nghiệp

1. Viên chức phục vụ tiêu chuẩn, Đk quy định tại những điểm a, b và c khoản 1 Điều 32 Nghị định này được xét thăng hạng đặc cách vào hạng chức vụ nghề nghiệp cao hơn thế nữa khi được công nhận, chỉ định chức vụ có yêu cầu về hạng chức vụ nghề nghiệp cao hơn thế nữa chức vụ nghề nghiệp hiện giữ theo quy định của pháp lý chuyên ngành.

2. Người đứng đầu cty sự nghiệp công lập có văn bản kèm theo bản sao những văn bản chứng tỏ về tiêu chuẩn, Đk xét thăng hạng đặc cách của viên chức theo quy định tại khoản 1 Điều này, gửi người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quản trị và vận hành viên chức xem xét, quyết định hành động.

Điều 42. Bổ nhiệm và xếp lương chức vụ nghề nghiệp riêng với viên chức trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

1. Chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày nhận được list viên chức trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quản trị và vận hành viên chức thực thi việc chỉ định và xếp lương chức vụ nghề nghiệp riêng với viên chức trúng tuyển như sau:

a) Đối với kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng I:

Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quản trị và vận hành viên chức quyết định hành động chỉ định và xếp lương riêng với viên chức trúng tuyển sau khoản thời hạn thống nhất với Bộ Nội vụ (riêng với cty sự nghiệp công lập của Nhà nước) hoặc Ban Tổ chức Trung ương (riêng với cty sự nghiệp công lập của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội).

b) Đối với kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng II, hạng III và hạng IV:

Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quản trị và vận hành viên chức quyết định hành động theo thẩm quyền hoặc phân cấp việc quyết định hành động chỉ định và xếp lương chức vụ nghề nghiệp riêng với viên chức trúng tuyển.

2. Việc xếp lương ở chức vụ nghề nghiệp mới chỉ định thực thi theo quy định hiện hành.

Mục 3. BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, KÉO DÀI THỜI GIAN CÔNG TÁC ĐẾN TUỔI NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

Điều 43. Thời hạn giữ chức vụ

1. Thời hạn giữ chức vụ quản trị và vận hành cho từng lần chỉ định là 05 năm, tính từ thời gian quyết định hành động chỉ định có hiệu lực hiện hành, trừ trường hợp thời hạn dưới 05 năm theo quy định của pháp lý chuyên ngành.

2. Thời hạn viên chức giữ một chức vụ quản trị và vận hành không thật hai nhiệm kỳ liên tục được thực thi theo quy định của pháp lý chuyên ngành.

Điều 44. Tiêu chuẩn, Đk chỉ định

1. Bảo đảm tiêu chuẩn chung theo quy định của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn rõ ràng của chức vụ chỉ định theo quy định của cơ quan, cty có thẩm quyền.

2. Phải được quy hoạch chức vụ chỉ định nếu là nguồn nhân sự tại chỗ hoặc được quy hoạch chức vụ tương tự nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác. Trường hợp cty mới xây dựng chưa thực thi việc phê duyệt quy hoạch thì do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

3. Có hồ sơ, lý lịch thành viên được xác minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

4. Điều kiện về tuổi chỉ định:

a) Viên chức được đề xuất kiến nghị chỉ định lần đầu giữ chức vụ quản trị và vận hành hoặc đề xuất kiến nghị chỉ định giữ chức vụ quản trị và vận hành cao hơn thế thì tuổi chỉ định phải còn đủ 05 năm công tác thao tác tính từ khi thực thi quy trình chỉ định; trường hợp đặc biệt quan trọng văn bản báo cáo giải trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động;

b) Viên chức được đề xuất kiến nghị chỉ định giữ chức vụ quản trị và vận hành mà thời hạn giữ chức vụ dưới 05 năm theo quy định của pháp lý chuyên ngành thì tuổi công tác thao tác phải đủ một nhiệm kỳ;

c) Viên chức được chỉ định giữ chức vụ mới tương tự hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi chỉ định theo quy định tại điểm a khoản này.

5. Có đủ sức khoẻ để hoàn thành xong trách nhiệm và chức trách được giao.

6. Không thuộc những trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Đảng và của pháp lý; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời hạn thực thi những quy định tương quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, tương hỗ update tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Điều 45. Trách nhiệm và thẩm quyền trong công tác thao tác chỉ định viên chức quản trị và vận hành

1. Người đứng đầu, những thành viên trong cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, cty có trách nhiệm đề xuất kiến nghị nhân sự và nhận xét, nhìn nhận riêng với nhân sự được đề xuất kiến nghị.

2. Tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, cty thảo luận, nhận xét, nhìn nhận, quyết định hành động hoặc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

3. Cá nhân, tập thể đề xuất kiến nghị chỉ định phải phụ trách trước cấp có thẩm quyền về ý kiến đề xuất kiến nghị, nhận xét, nhìn nhận, kết luận tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; khả năng công tác thao tác, ưu, khuyết điểm riêng với nhân sự được đề xuất kiến nghị chỉ định.

4. Bộ phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ và những cty, cty tương quan phụ trách về kết quả thẩm định, đề xuất kiến nghị nhân sự theo hiệu suất cao, trách nhiệm và quyền hạn của tớ.

5. Tập thể lãnh đạo, người đứng đầu quyết định hành động chỉ định phụ trách riêng với quyết định hành động của tớ; lãnh đạo, chỉ huy công tác thao tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về công tác thao tác cán bộ.

6. Viên chức được đề xuất kiến nghị, xem xét chỉ định phải phụ trách về việc kê khai lý lịch, hồ sơ thành viên, kê khai tài sản, thu nhập của tớ, giải trình những nội dung tương quan.

7. Thẩm quyền chỉ định viên chức giữ chức vụ quản nguyên do người đứng đầu cty sự nghiệp công lập quyết định hành động hoặc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định hành động theo phân cấp quản trị và vận hành về công tác thao tác cán bộ. Trường hợp có quy định khác về thẩm quyền chỉ định viên chức quản trị và vận hành thì thực thi theo quy định của pháp lý chuyên ngành.

Điều 46. Trình tự, thủ tục chỉ định viên chức quản trị và vận hành

1. Xin chủ trương chỉ định

a) Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu yếu chỉ định viên chức quản trị và vận hành phải trình cơ quan, cty có thẩm quyền chỉ định bằng văn bản về chủ trương, số lượng, nguồn nhân sự và dự kiến phân công công tác thao tác riêng với nhân sự được dự kiến chỉ định.

b) Cơ quan, cty có thẩm quyền chỉ định xem xét, quyết định hành động về chủ trương chỉ định chậm nhất sau 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận được đề xuất kiến nghị của cty sự nghiệp công lập.

c) Chậm nhất sau 15 ngày Tính từ lúc ngày có văn bản đồng ý về chủ trương chỉ định của cấp có thẩm quyền, người đứng đầu cty sự nghiệp công lập phải tiến hành quy trình lựa chọn nhân sự theo quy định.

2. Thực hiện quy trình chỉ định riêng với nguồn nhân sự tại chỗ

a) Bước 1: Trên cơ sở chủ trương chỉ định, yêu cầu trách nhiệm của cty và nguồn nhân sự trong quy hoạch, tập thể lãnh đạo thảo luận và đề xuất kiến nghị về cơ cấu tổ chức triển khai, tiêu chuẩn, Đk, quy trình trình làng nhân sự.

Thành phần: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cty sự nghiệp công lập và người đứng đầu bộ phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ.

Kết quả thảo luận và đề xuất kiến nghị được ghi thành biên bản.

b) Bước 2: Tập thể lãnh đạo mở rộng thảo luận và thống nhất về cơ cấu tổ chức triển khai, tiêu chuẩn, Đk, quy trình trình làng nhân sự và tiến hành trình làng nhân sự bằng phiếu kín.

Thành phần: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cty sự nghiệp công lập; thường vụ cấp ủy cùng cấp; người đứng đầu những cty thuộc và trực thuộc. Hội nghị phải có tối thiểu 2/3 số người được triệu tập tham gia.

Nguyên tắc trình làng và lựa chọn: Mỗi thành viên trình làng 01 người cho một chức vụ; người nào đạt số phiếu tốt nhất, đạt tỷ suất trên 50% tính trên tổng số người được triệu tập trình làng thì được lựa chọn. Trường hợp không còn người nào đạt trên 50% thì chọn 02 người dân có số phiếu trình làng tốt nhất từ trên xuống để trình làng ở tiến trình tiếp theo.

Phiếu trình làng nhân sự chỉ định do Ban tổ chức triển khai hội nghị phát hành, có đóng dấu treo của cty. Kết quả kiểm phiếu được ghi thành biên bản, không công bố tại hội nghị này.

c) Bước 3: Tập thể lãnh đạo, vị trí căn cứ vào cơ cấu tổ chức triển khai, tiêu chuẩn, Đk, yêu cầu trách nhiệm và kĩ năng phục vụ của viên chức; trên cơ sở kết quả trình làng nhân sự ở bước 2, tiến hành thảo luận và trình làng nhân sự bằng phiếu kín.

Thành phần: Thực hiện như quy định ở bước 1.

Nguyên tắc trình làng và lựa chọn: Mỗi thành viên lãnh đạo trình làng 01 người cho một chức vụ trong số nhân sự được trình làng ở bước 2 hoặc trình làng người khác có đủ tiêu chuẩn, Đk theo quy định; người nào đạt số phiếu tốt nhất, đạt tỷ suất trên 50% tính trên tổng số thành viên tập thể lãnh đạo trình làng thì được lựa chọn. Trường hợp không còn người nào đạt trên 50% thì chọn 02 người dân có số phiếu trình làng tốt nhất từ trên xuống để lấy phiếu tin tưởng tại hội nghị cán bộ chủ chốt.

Phiếu trình làng nhân sự chỉ định do Ban tổ chức triển khai hội nghị phát hành, có đóng dấu treo của cty. Kết quả kiểm phiếu được ghi thành biên bản, được công bố tại hội nghị này.

Trường hợp nếu kết quả trình làng của tập thể lãnh đạo khác với kết quả phát hiện, trình làng nhân sự ở bước 2 thì văn bản báo cáo giải trình, giải trình rõ với cơ quan, cty có thẩm quyền chỉ định xem xét, cho ý kiến chỉ huy trước lúc tiến hành tiến trình tiếp theo.

Kết quả kiểm phiếu được ghi thành biên bản và tàng trữ trong hồ sơ chỉ định.

d) Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt về nhân sự được tập thể lãnh đạo trình làng ở bước 3 bằng phiếu kín.

Thành phần: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cty sự nghiệp công lập; cấp ủy, trưởng những tổ chức triển khai chính trị – xã hội của cty sự nghiệp công lập; người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu những bộ phận trình độ và cty thuộc và trực thuộc. Đối với cty có số rất nhiều người thao tác dưới 30 người hoặc cty không còn tổ chức triển khai cấu thành, thành phần tham gia gồm toàn thể viên chức, người lao động trong biên chế thao tác thường xuyên tại cty. Hội nghị phải có tối thiểu 2/3 số người được triệu tập tham gia.

Trình tự lấy ý kiến:

Trao đổi, thảo luận về cơ cấu tổ chức triển khai, tiêu chuẩn, Đk, yêu cầu và kĩ năng phục vụ yêu cầu trách nhiệm của nhân sự;

Thông báo list nhân sự do tập thể lãnh đạo trình làng (ở bước 3); tóm tắt lý lịch, quy trình học tập, công tác thao tác; nhận xét, nhìn nhận ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng tăng trưởng; dự kiến phân công công tác thao tác;

Ghi phiếu lấy ý kiến tin tưởng (trọn vẹn có thể ký tên hoặc không ký tên). Phiếu lấy ý kiến tin tưởng do Ban tổ chức triển khai hội nghị phát hành, có đóng dấu treo của cty. Kết quả kiểm phiếu được ghi thành biên bản, không công bố tại hội nghị này.

đ) Bước 5: Tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết nhân sự.

Thành phần: Thực hiện như quy định ở bước 1.

Trình tự thực thi: Phân tích kết quả lấy phiếu ở những hội nghị; xác minh, kết luận những yếu tố mới phát sinh (nếu có); lấy ý kiến bằng văn bản của ban thường vụ đảng ủy hoặc đảng ủy cty (những nơi không còn ban thường vụ) về nhân sự được đề xuất kiến nghị chỉ định; tập thể lãnh đạo thảo luận, nhận xét, nhìn nhận và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín.

Nguyên tắc lựa chọn: Người đạt số phiếu tốt nhất, đạt tỷ suất trên 50% tính trên tổng số thành viên tập thể lãnh đạo trình làng thì được lựa chọn đề xuất kiến nghị chỉ định. Trường hợp có 02 người dân có số phiếu ngang nhau (đạt tỷ suất 50%) thì lựa chọn nhân sự do người đứng đầu trình làng để đề xuất kiến nghị chỉ định; đồng thời văn bản báo cáo giải trình khá đầy đủ những ý kiến rất khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

Phiếu biểu quyết nhân sự chỉ định do Ban tổ chức triển khai hội nghị phát hành, có đóng dấu treo của cty. Kết quả kiểm phiếu được ghi thành biên bản.

Người đứng đầu cty sự nghiệp công lập ra quyết định hành động chỉ định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan, cty có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

3. Thực hiện quy trình chỉ định riêng với nguồn nhân sự từ nơi khác:

a) Trường hợp nhân sự do cty sự nghiệp công lập đề xuất kiến nghị thì tập thể lãnh đạo cty thảo luận, thống nhất về chủ trương và chỉ huy tiến hành một số trong những việc làm sau:

Gặp người được đề xuất kiến nghị chỉ định để trao đổi ý kiến về yêu cầu trách nhiệm công tác thao tác.

Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, cty nơi người được đề xuất kiến nghị chỉ định đang công tác thao tác về chủ trương chỉ định; lấy nhận xét, nhìn nhận của tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, cty riêng với nhân sự; nghiên cứu và phân tích hồ sơ, xác minh lý lịch.

Thảo luận, nhận xét, nhìn nhận và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín. Nhân sự được đề xuất kiến nghị chỉ định phải đạt tỷ suất trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ suất 50% thì do người đứng đầu quyết định hành động; đồng thời văn bản báo cáo giải trình khá đầy đủ những ý kiến rất khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

Người đứng đầu cty sự nghiệp công lập ra quyết định hành động chỉ định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan, cty có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

b) Trường hợp nhân sự do cơ quan cấp trên có thẩm quyền dự kiến chỉ định từ nguồn nhân sự ngoài cty, bộ phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ của cơ quan có thẩm quyền dự kiến chỉ định tiến hành một số trong những việc làm sau:

Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy của cty tiếp nhận nhân sự về dự kiến chỉ định.

Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi nhân sự đang công tác thao tác về chủ trương chỉ định và lấy nhận xét, nhìn nhận của tập thể lãnh đạo và cấp ủy; nghiên cứu và phân tích hồ sơ, xác minh lý lịch.

Gặp nhân sự được dự kiến chỉ định để trao đổi ý kiến về yêu cầu trách nhiệm công tác thao tác.

Chủ trì, phối phù thích hợp với những cty, cty tương quan thẩm định về nhân sự.

Người đứng đầu cty sự nghiệp công lập ra quyết định hành động chỉ định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan, cty có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

4. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều này và Đk rõ ràng của cty sự nghiệp công lập, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quản trị và vận hành viên chức quy định rõ ràng thành phần tham gia tiến trình trong quy trình chỉ định những chức vụ viên chức quản trị và vận hành thuộc phạm vi phụ trách.

Điều 47. Bổ nhiệm trong trường hợp khác

1. Bổ nhiệm trong trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức triển khai lại, quy đổi quy mô tổ chức triển khai:

a) Trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức triển khai lại, quy đổi quy mô tổ chức triển khai của cty sự nghiệp công lập mà chức vụ viên chức đang giữ ở cty sự nghiệp công lập cũ tương tự hoặc cao hơn thế nữa chức vụ viên chức dự kiến đảm nhiệm ở cty sự nghiệp công lập mới hoặc trường hợp thay tên cty sự nghiệp công lập thì tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cty sự nghiệp công lập mới trình cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành cty sự nghiệp công lập xem xét, quyết định hành động quy đổi chức vụ theo vị trí việc làm mới tương ứng;

b) Trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức triển khai lại, quy đổi quy mô tổ chức triển khai của cty sự nghiệp công lập mà chức vụ viên chức đang giữ ở cty sự nghiệp công lập cũ thấp chức vụ viên chức dự kiến đảm nhiệm ở cty sự nghiệp công lập mới thì việc chỉ định được thực thi theo quy trình chỉ định riêng với nguồn nhân sự từ nơi khác.

2. Cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành cty sự nghiệp công lập trực tiếp chủ trì thực thi quy trình chỉ định riêng với những trường hợp sau:

a) Bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cty sự nghiệp công lập mới được xây dựng;

b) Trường hợp thực thi quy trình chỉ định mà thời gian lúc đó cty sự nghiệp công lập chỉ có một lãnh đạo là người đứng đầu hoặc là cấp phó của người đứng đầu;

c) Trường hợp thực thi quy trình chỉ định mà thời gian lúc đó nội bộ lãnh đạo cty sự nghiệp công lập mất đoàn kết, nhiều người vi phạm kỷ luật, nếu thực thi quy trình chỉ định sẽ thiếu khách quan;

d) Trường hợp vì thiên tai, tai nạn không mong muốn hoặc vì những nguyên do bất khả kháng khác mà cty sự nghiệp công lập không hề người lãnh đạo, quản trị và vận hành.

3. Trường hợp cty sự nghiệp công lập chưa kiện toàn người đứng đầu, vị trí căn cứ yêu cầu trách nhiệm, cấp có thẩm quyền chỉ định xem xét, quyết định hành động và phụ trách việc giao quyền hoặc giao phụ trách cty sự nghiệp công lập cho tới lúc chỉ định người đứng đầu cty sự nghiệp công lập. Thời gian giao quyền, giao phụ trách không tính vào thời hạn giữ chức vụ khi chỉ định.

4. Trường hợp những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực thi thử nghiệm thi tuyển chức vụ viên chức quản trị và vận hành theo chủ trương của Đảng thì quy trình chỉ định thực thi theo phía dẫn của cơ quan có thẩm quyền về tổ chức triển khai thử nghiệm.

Điều 48. Hồ sơ chỉ định

Hồ sơ nhân sự chỉ định phải được kê khai trung thực, đúng chuẩn, khá đầy đủ nội dung nêu tại những mục và phải được cấp có thẩm quyền xác nhận hoặc xác nhận theo quy định, gồm có:

1. Tờ trình về việc chỉ định do người đứng đầu cty sự nghiệp công lập ký (riêng với trường hợp trình cấp trên có thẩm quyền quyết định hành động chỉ định) hoặc do người đứng đầu bộ phận phụ trách về công tác thao tác tổ chức triển khai cán bộ ký (riêng với trường hợp người đứng đầu cty sự nghiệp công lập quyết định hành động);

2. Bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu kèm theo biên bản kiểm phiếu ở tiến trình trong quy trình chỉ định;

3. Sơ yếu lý lịch viên chức do thành viên tự khai theo mẫu quy định, được cty sự nghiệp công lập trực tiếp quản trị và vận hành xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4×6, chụp trong thời hạn không thật 06 tháng;

4. Bản tự kiểm điểm 3 năm công tác thao tác sớm nhất;

5. Nhận xét, nhìn nhận của tập thể lãnh đạo cty về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, đoàn kết nội bộ, về khả năng công tác thao tác, kết quả thực thi chức trách, trách nhiệm trong 3 năm sớm nhất;

6. Nhận xét của chi ủy nơi cư trú riêng với bản thân và mái ấm gia đình. Trường hợp nơi cư trú của tớ mình khác với nơi cư trú của mái ấm gia đình thì phải lấy nhận xét của chi ủy nơi bản thân cư trú và nơi mái ấm gia đình cư trú;

7. Kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị;

8. Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định;

9. Bản sao những văn bằng, chứng từ theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức vụ chỉ định;

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo và giảng dạy quốc tế cấp hoặc cơ sở đào tạo và giảng dạy trong nước link với quốc tế cấp phải được Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo ghi nhận;

10. Giấy ghi nhận sức khoẻ của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng.

Điều 49. Thời điểm, thời hạn và nguyên tắc thực thi chỉ định lại, kéo dãn thời hạn giữ chức vụ quản trị và vận hành

1. Viên chức quản trị và vận hành khi hết thời hạn giữ chức vụ chỉ định theo quy định thì cơ quan, cty có thẩm quyền chỉ định phải tiến hành quy trình xem xét chỉ định lại hoặc kéo dãn thời hạn giữ chức vụ quản trị và vận hành. Trường hợp chưa thực thi quy trình chỉ định lại hoặc kéo dãn thời hạn giữ chức vụ quản trị và vận hành theo quy định tại khoản 5 Điều này thì cơ quan, cty có thẩm quyền chỉ định phải có văn bản thông tin để cty và viên chức biết.

2. Viên chức quản trị và vận hành khi hết thời hạn chỉ định, tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm công tác thao tác mà được chỉ định lại thì thời hạn chỉ định được xem đến thời gian đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trường hợp tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 02 năm công tác thao tác, cơ quan, cty có thẩm quyền chỉ định xem xét, nếu phục vụ đủ tiêu chuẩn, Đk thì quyết định hành động kéo dãn thời hạn giữ chức vụ quản trị và vận hành cho tới thời gian đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

3. Quyết định chỉ định lại hoặc quyết định hành động kéo dãn thời hạn giữ chức vụ quản trị và vận hành phải được phát hành trước thời điểm ngày hết thời hạn chỉ định tối thiểu 01 ngày thao tác.

4. Trường hợp viên chức quản trị và vận hành khi hết thời hạn chỉ định mà chưa tồn tại quyết định hành động chỉ định lại hoặc kéo dãn thời hạn giữ chức vụ quản trị và vận hành của cơ quan, cty có thẩm quyền thì không được thực thi chức trách, trách nhiệm, thẩm quyền của chức vụ quản trị và vận hành hiện giữ. Việc thực thi chức trách, trách nhiệm, thẩm quyền của chức vụ quản trị và vận hành đó do cơ quan, cty có thẩm quyền chỉ định xem xét, quyết định hành động.

5. Các trường hợp chưa thực thi quy trình chỉ định lại hoặc kéo dãn thời hạn giữ chức vụ quản trị và vận hành:

a) Viên chức quản trị và vận hành đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, hiện giờ đang bị khảo sát, truy tố, xét xử;

b) Viên chức quản trị và vận hành đang trong thời hạn được cơ quan, cty có thẩm quyền cử đi học tập, công tác thao tác ở quốc tế 03 tháng trở lên;

c) Viên chức quản trị và vận hành đang trong thời hạn điều trị nội trú từ 03 tháng trở lên tại những cơ sở y tế hoặc đang trong thời hạn nghỉ chính sách thai sản.

Điều 50. Tiêu chuẩn, Đk chỉ định lại

1. Hoàn thành trách nhiệm trong thời hạn giữ chức vụ quản trị và vận hành.

2. Đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ quản trị và vận hành theo quy định của cơ quan, cty có thẩm quyền tại thời gian chỉ định lại.

3. Đơn vị có nhu yếu về vị trí việc làm viên chức quản trị và vận hành.

4. Đủ sức khoẻ để hoàn thành xong trách nhiệm và chức trách được giao.

5. Không thuộc những trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp lý.

Điều 51. Thủ tục chỉ định lại

1. Chậm nhất 90 ngày trước thời điểm ngày hết thời hạn chỉ định, cơ quan, cty có thẩm quyền chỉ định phải ra thông tin thực thi quy trình xem xét chỉ định lại riêng với viên chức.

2. Viên chức làm văn bản báo cáo giải trình tự nhận xét, nhìn nhận việc thực thi chức trách, trách nhiệm trong thời hạn giữ chức vụ gửi người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền chỉ định.

3. Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về việc chỉ định lại

Thành phần: Thực hiện như quy định tại bước 4 quy trình chỉ định viên chức quản trị và vận hành.

Trình tự thực thi: Viên chức được xem xét để chỉ định lại văn bản báo cáo giải trình tự nhận xét, nhìn nhận việc thực thi chức trách, trách nhiệm trong thời hạn giữ chức vụ; hội nghị tham gia góp ý kiến và bỏ phiếu tin tưởng bằng phiếu kín riêng với viên chức được xem xét chỉ định lại.

Biên bản hội nghị, biên bản kiểm phiếu tin tưởng được trình lên trên người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền chỉ định. Kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị này.

4. Tập thể lãnh đạo cty thảo luận và biểu quyết nhân sự

Thành phần: Thực hiện như quy định tại bước 5 quy trình chỉ định viên chức quản trị và vận hành.

Trình tự thực thi:

Phân tích kết quả lấy phiếu ở hội nghị cán bộ chủ chốt. Viên chức được đề xuất kiến nghị chỉ định lại phải đạt tỷ suất trên 50% tính trên tổng số người được triệu tập tham gia hội nghị cán bộ chủ chốt trình làng;

Xác minh, kết luận những yếu tố mới phát sinh (nếu có);

Lấy ý kiến bằng văn bản của ban thường vụ đảng ủy hoặc đảng ủy cty (những nơi không còn ban thường vụ) về nhân sự được đề xuất kiến nghị chỉ định lại;

Tập thể lãnh đạo thảo luận, nhận xét, nhìn nhận và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín. Nhân sự được đề xuất kiến nghị chỉ định lại phải đạt tỷ suất trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ suất 50% thì do người đứng đầu quyết định hành động; đồng thời văn bản báo cáo giải trình khá đầy đủ những ý kiến rất khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

Người đứng đầu cty sự nghiệp công lập ra quyết định hành động chỉ định lại theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan, cty có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

Điều 52. Thủ tục kéo dãn thời hạn giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu

1. Chậm nhất 90 ngày trước thời điểm ngày hết thời hạn chỉ định, cơ quan, cty có thẩm quyền chỉ định phải ra thông tin thực thi việc xem xét kéo dãn thời hạn giữ chức vụ quản trị và vận hành đến tuổi nghỉ hưu riêng với viên chức.

2. Viên chức làm văn bản báo cáo giải trình tự nhận xét, nhìn nhận việc thực thi chức trách nhiệm,vụ trong thời hạn giữ chức vụ gửi người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền chỉ định.

3. Tập thể lãnh đạo cty tổ chức triển khai thảo luận, xem xét, nếu viên chức còn sức mạnh thể chất, uy tín, phục vụ được yêu cầu trách nhiệm thì thống nhất biểu quyết bằng phiếu kín việc kéo dãn thời hạn giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu.

Nhân sự được đề xuất kiến nghị kéo dãn thời hạn giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu phải đạt tỷ suất trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ suất 50% thì do người đứng đầu quyết định hành động; đồng thời văn bản báo cáo giải trình khá đầy đủ những ý kiến rất khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

Người đứng đầu cty sự nghiệp công lập ra quyết định hành động theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan, cty có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động việc kéo dãn thời hạn giữ chức vụ quản trị và vận hành đến tuổi nghỉ hưu riêng với viên chức.

Điều 53. Hồ sơ chỉ định lại, kéo dãn thời hạn giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu

1. Hồ sơ đề xuất kiến nghị chỉ định lại như quy định riêng với hồ sơ chỉ định viên chức giữ chức vụ quản trị và vận hành quy định tại Điều 48 của Nghị định này.

2. Hồ sơ đề xuất kiến nghị kéo dãn thời hạn giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu gồm:

a) Tờ trình về việc đề xuất kiến nghị kéo dãn thời hạn giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty ký (riêng với trường hợp trình cấp trên có thẩm quyền quyết định hành động) hoặc do người đứng đầu bộ phận tham mưu về công tác thao tác tổ chức triển khai cán bộ ký (riêng với trường hợp người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan cty quyết định hành động).

b) Biên bản hợp và kết quả kiểm phiếu đề xuất kiến nghị kéo dãn thời hạn giữ chức vụ quản trị và vận hành của tập thể lãnh đạo cty;

c) Sơ yếu lý lịch do thành viên tự khai theo mẫu quy định, được cty trực tiếp quản trị và vận hành xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4×6, chụp trong thời hạn không thật 06 tháng;

d) Bản tự nhận xét nhìn nhận việc thực thi chức trách, trách nhiệm trong thời hạn giữ chức vụ;

đ) Kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị;

e) Nhận xét của chi ủy nơi cư trú riêng với bản thân và mái ấm gia đình. Trường hợp nơi cư trú của tớ mình khác với nơi cư trú của mái ấm gia đình thì phải lấy nhận xét của chi ủy nơi bản thân cư trú và nơi mái ấm gia đình cư trú;

g) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định;

h) Giấy ghi nhận sức mạnh thể chất của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng.

Mục 4. THÔI GIỮ CHỨC VỤ, MIỄN NHIỆM ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

Điều 54. Thôi giữ chức vụ riêng với viên chức quản trị và vận hành

1. Việc xem xét, quyết định hành động cho thôi giữ chức vụ riêng với viên chức quản trị và vận hành được thực thi trong những trường hợp sau:

a) Tự nguyện, dữ thế chủ động xin thôi giữ chức vụ quản trị và vận hành;

b) Do không đủ sức mạnh thể chất, hạn chế về khả năng hoặc không hề đủ uy tín để hoàn thành xong chức trách, trách nhiệm được giao;

c) Vì những nguyên do chính đáng khác của viên chức.

2. Viên chức quản trị và vận hành không được thôi giữ chức vụ nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

a) Đang đảm nhiệm trách nhiệm quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh vương quốc; đang đảm nhiệm trách nhiệm trọng yếu, cơ mật; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; nếu thôi giữ chức vụ ngay sẽ tác động nghiêm trọng đến quyền lợi chung của Đảng và Nhà nước;

b) Đang trong thời hạn chịu sự thanh tra, kiểm tra, khảo sát của cơ quan hiệu suất cao có thẩm quyền theo quy định của Đảng và pháp lý.

3. Quy trình xem xét cho thôi giữ chức vụ:

a) Chậm nhất sau 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận đơn xin thôi giữ chức vụ quản trị và vận hành của viên chức, bộ phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ hoặc người đứng đầu cty sự nghiệp công lập nơi viên chức đang công tác thao tác phải trao đổi với viên chức có đơn đề xuất kiến nghị thôi giữ chức vụ. Trường hợp viên chức chức rút đơn thì dừng việc xem xét; trường hợp viên chức không rút đơn thì bộ phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ xem xét, đề xuất kiến nghị với những người đứng đầu cty sự nghiệp công lập hoặc cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản trị và vận hành cán bộ;

b) Chậm nhất sau 15 ngày Tính từ lúc ngày bộ phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ có văn bản đề xuất kiến nghị, tập thể lãnh đạo cơ quan, cty có thẩm quyền phải thảo luật, biểu quyết bằng phiếu kín. Việc quyết định hành động cho viên chức thôi giữ chức vụ quản trị và vận hành phải được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp đạt tỷ suất 50% thì do người đứng đầu quyết định hành động.

4. Viên chức quản trị và vận hành xin thôi giữ chức vụ quản trị và vận hành nhưng không được người đứng đầu cty sự nghiệp công lập hoặc cấp có thẩm quyền đồng ý thì vẫn phải tiếp tục thực thi chức trách, trách nhiệm, quyền hạn được giao.

5. Hồ sơ xem xét cho viên chức thôi giữ chức vụ quản trị và vận hành:

a) Tờ trình của cục phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ;

b) Các văn bản có tương quan: Quyết định, văn bản kết luận, ý kiến của cơ quan, cty có thẩm quyền, đơn đề xuất kiến nghị của viên chức;

c) Biên bản hội nghị và biên bản kiểm phiếu.

Điều 55. Miễn nhiệm riêng với viên chức quản trị và vận hành

1. Việc xem xét miễn nhiệm riêng với viên chức quản trị và vận hành được thực thi trong những trường hợp sau:

a) Có hai năm liên tục được xếp loại chất lượng ở tại mức không hoàn thành xong trách nhiệm;

b) Bị xử lý kỷ luật chưa tới mức không bổ nhiệm nhưng do yêu cầu trách nhiệm công tác thao tác nên phải thay thế;

c) Bị xử lý kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo hai lần trong cùng thuở nào hạn chỉ định;

d) Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ;

đ) Các nguyên do miễn nhiệm khác theo quy định của Đảng và pháp lý.

2. Quy trình xem xét miễn nhiệm riêng với viên chức quản trị và vận hành

a) Khi có đủ vị trí căn cứ miễn nhiệm riêng với viên chức quản trị và vận hành quy định tại khoản 1 Điều này, người đứng cơ quan, cty trực tiếp sử dụng viên chức hoặc bộ phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ đề xuất kiến nghị với cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản trị và vận hành cán bộ;

b) Chậm nhất sau 30 ngày Tính từ lúc ngày nhận được văn bản đề xuất kiến nghị việc miễn nhiệm, tập thể lãnh đạo cơ quan, cty có thẩm quyền phải thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín. Việc quyết định hành động miễn nhiệm riêng với viên chức phải được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp đạt tỷ suất 50% thì do người đứng đầu quyết định hành động.

3. Viên chức quản trị và vận hành sau khoản thời hạn bị miễn nhiệm, người đứng đầu cty sự nghiệp công lập sắp xếp công tác thao tác thích hợp; viên chức có trách nhiệm chấp hành quyết định hành động phân công của cấp có thẩm quyền. Trường hợp viên chức bị miễn nhiệm do xếp loại chất lượng ở tại mức không hoàn thành xong trách nhiệm trong hai năm liên tục thì cty sự nghiệp công lập có thẩm quyền cho thôi việc theo quy định của pháp lý.

4. Hồ sơ xem xét miễn nhiệm viên chức quản trị và vận hành thực thi như quy định tại khoản 5 Điều 54 Nghị định này.

Điều 56. Chế độ, chủ trương riêng với viên chức thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm và việc xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo tương quan đến miễn nhiệm riêng với viên chức

1. Viên chức quản trị và vận hành sau khoản thời hạn có quyết định hành động cho thôi giữ chức vụ được sắp xếp công tác thao tác phù phù thích hợp với khả năng, sở trường, trình độ, trình độ, trách nhiệm được đào tạo và giảng dạy phù phù thích hợp với vị trí việc làm; được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ.

2. Viên chức quản trị và vận hành bị miễn nhiệm không được hưởng phụ cấp chức vụ Tính từ lúc ngày có quyết định hành động miễn nhiệm. Sau khi miễn nhiệm nếu viên chức tự nguyện xin nghỉ hưu, nghỉ việc thì được xử lý và xử lý theo quy định hiện hành.

3. Việc xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo của viên chức:

a) Việc xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo tương quan đến việc miễn nhiệm riêng với viên chức quản trị và vận hành thực thi theo quy định của Đảng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo;

b) Trong khi chưa tồn tại quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo thì những cty, thành viên có tương quan phải thi hành quyết định hành động miễn nhiệm của cấp có thẩm quyền;

c) Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc lúc có đủ cơ sở kết luận việc miễn nhiệm chức vụ quản trị và vận hành là sai thì cấp có thẩm quyền phải có quyết định hành động sắp xếp lại chức vụ quản trị và vận hành và xử lý và xử lý những quyền lợi hợp pháp tương quan đến chức vụ cũ của viên chức.

Mục 5. QUY ĐỊNH VỀ THÔI VIỆC VÀ THỦ TỤC NGHỈ HƯU

Điều 57. Giải quyết thôi việc riêng với viên chức

1. Viên chức được xử lý và xử lý thôi việc trong những trường hợp sau:

a) Viên chức đơn phương chấm hết hợp đồng thao tác theo quy định tại khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 29 Luật Viên chức;

b) Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm hết hợp đồng thao tác với viên chức khi có một trong những trường hợp quy định tại những điểm c, d và đ khoản 1 Điều 29 Luật Viên chức và khoản 4 Điều 2 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập không ký tiếp hợp đồng thao tác với viên chức khi kết thúc hợp đồng thao tác xác lập thời hạn.

2. Viên chức không được xử lý và xử lý thôi việc nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

a) Đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, hiện giờ đang bị khảo sát, truy tố, xét xử;

b) Chưa thao tác đủ thời hạn cam kết với cty sự nghiệp công lập khi được cử đi đào tạo và giảng dạy;

c) Chưa hoàn thành xong việc thanh toán những khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của viên chức riêng với cty sự nghiệp công lập;

d) Do yêu cầu công tác thao tác và chưa sắp xếp được người thay thế.

3. Thủ tục xử lý và xử lý thôi việc:

a) Trường hợp viên chức đơn phương chấm hết hợp đồng thao tác thì phải thông tin bằng văn bản gửi cho những người dân đứng đầu cty sự nghiệp công lập biết theo quy định tại khoản 6 Điều 29 Luật Viên chức.

Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được văn bản đề xuất kiến nghị của viên chức, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu cty sự nghiệp công lập chấm hết hợp đồng thao tác và xử lý và xử lý chính sách thôi việc cho viên chức theo quy định. Trường hợp khước từ cho viên chức thôi việc thì phải vấn đáp viên chức bằng văn bản và nêu rõ nguyên do theo quy định.

b) Trường hợp cty sự nghiệp công lập đơn phương chấm hết hợp đồng thao tác hoặc không ký tiếp hợp đồng thao tác với viên chức thì đồng thời phải xử lý và xử lý chính sách thôi việc cho viên chức theo quy định.

4. Không thực thi chính sách thôi việc riêng với những trường hợp sau:

a) Viên chức được cơ quan, cty có thẩm quyền đồng ý chuyển đến thao tác tại cơ quan, tổ chức triển khai, cty khác trong khối mạng lưới hệ thống chính trị;

b) Viên chức đã có thông tin nghỉ hưu hoặc thuộc đối tượng người dùng tinh giản biên chế theo quy định của pháp lý;

c) Viên chức thuộc trường hợp không được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Viên chức.

Điều 58. Trợ cấp thôi việc riêng với viên chức thôi việc

1. Đối với thời hạn công tác thao tác của viên chức từ thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở về trước được xem như sau:

a) Cứ mỗi năm thao tác được xem bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức vụ nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ quản trị và vận hành, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và thông số kỹ thuật chênh lệch bảo lưu lương (nếu có);

b) Mức trợ thấp cấp nhất bằng 01 tháng lương hiện hưởng;

c) Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm 2003, thời hạn thao tác được xem trợ cấp thôi việc là tổng thời hạn thao tác (cộng dồn) Tính từ lúc lúc viên chức có quyết định hành động tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008;

d) Trường hợp viên chức được tuyển dụng từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm 2003 trở về sau, thời hạn thao tác được xem trợ cấp thôi việc là tổng thời hạn thao tác theo hợp đồng thao tác (cộng dồn) Tính từ lúc lúc viên chức có quyết định hành động tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

2. Đối với thời hạn công tác thao tác của viên chức từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2009 đến nay được thực thi theo quy định của pháp lý về trợ cấp thất nghiệp.

3. Kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc:

a) Đối với đơn sự nghiệp công lập tự bảo vệ về chi thường xuyên, chi góp vốn đầu tư và cty sự nghiệp công lập tự bảo vệ về chi thường xuyên: Dữ liệu kinh phí góp vốn đầu tư chi trả trợ cấp thôi việc được lấy từ nguồn tài chính của cty, kể cả thời hạn trước đó viên chức đã thao tác tại những cty, tổ chức triển khai, cty khác trong khối mạng lưới hệ thống chính trị.

b) Đối với đơn sự nghiệp công lập tự bảo vệ một phần chi thường xuyên và cty sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo vệ chi thường xuyên: Dữ liệu kinh phí góp vốn đầu tư chi trả được lấy từ nguồn tài chính của cty sự nghiệp công lập, kể cả thời hạn trước đó viên chức đã thao tác tại những cty, tổ chức triển khai, cty khác trong khối mạng lưới hệ thống chính trị. Trường hợp nguồn tài chính của cty sự nghiệp công lập không phục vụ đủ phần kinh phí góp vốn đầu tư chi trả cho thời hạn viên chức trước này đã thao tác tại những cty, tổ chức triển khai, cty khác trong khối mạng lưới hệ thống chính trị thì ngân sách nhà nước tương hỗ.

4. Viên chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này và được xác nhận thời hạn có đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp lý.

Điều 59. Thủ tục nghỉ hưu

1. Thời điểm nghỉ hưu là ngày thứ nhất của tháng liền kề sau tháng viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

2. Thời điểm nghỉ hưu được xem lùi lại khi có một trong những trường hợp sau:

a) Không quá 01 tháng riêng với một trong những trường hợp: Thời điểm nghỉ hưu trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán; viên chức có vợ hoặc chồng, bố, mẹ (vợ hoặc chồng), con từ trần, bị Tòa án tuyên bố mất tích; bản thân và mái ấm gia đình viên chức bị thiệt hại do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn;

b) Không quá 03 tháng riêng với trường hợp bị bệnh nặng hoặc bị tai nạn không mong muốn có giấy xác nhận của bệnh viện;

c) Không quá 06 tháng riêng với trường hợp đang điều trị bệnh thuộc khuôn khổ bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế phát hành, có giấy xác nhận của bệnh viện.

3. Viên chức được lùi thời gian nghỉ hưu thuộc nhiều trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì chỉ được thực thi riêng với một trường hợp có thời hạn lùi thời gian nghỉ hưu nhiều nhất.

4. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền quản trị và vận hành viên chức quyết định hành động việc lùi thời gian nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều này.

5. Trường hợp viên chức không còn nguyện vọng lùi thời gian nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều này thì người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty quản trị và vận hành viên chức xử lý và xử lý cho viên chức được nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Trước 06 tháng tính đến thời gian nghỉ hưu theo quy định tại những khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này, cơ quan, cty quản trị và vận hành viên chức phải ra thông tin bằng văn bản về thời gian nghỉ hưu để viên chức biết và sẵn sàng sẵn sàng người thay thế.

7. Các quy định tương quan đến quyết định hành động nghỉ hưu:

a) Trước 03 tháng tính đến thời gian nghỉ hưu theo quy định tại những khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này, cơ quan, cty quản trị và vận hành viên chức phải ra quyết định hành động nghỉ hưu;

b) Căn cứ quyết định hành động nghỉ hưu quy định tại điểm a khoản này, cơ quan, cty quản trị và vận hành viên chức phối phù thích hợp với tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội tiến hành những thủ tục theo quy định để viên chức được hưởng chính sách bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu;

c) Viên chức được nghỉ hưu có trách nhiệm chuyển giao hồ sơ, tài liệu và những việc làm đang làm cho những người dân được phân công tiếp nhận tối thiểu trước 03 ngày thao tác tính đến thời gian nghỉ hưu;

d) Kể từ thời gian nghỉ hưu ghi trong quyết định hành động nghỉ hưu, viên chức được nghỉ hưu và hưởng chính sách bảo hiểm xã hội theo quy định.

Điều 60. Chế độ, chủ trương và cơ chế quản trị và vận hành riêng với trường hợp viên chức đã nghỉ hưu thực thi ký hợp đồng vụ, việc với cty sự nghiệp công lập

1. Viên chức đã nghỉ hưu ký hợp đồng vụ, việc với cty sự nghiệp công lập, ngoài lương hưu được hưởng theo quy định còn được hưởng khoản thù lao theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng đã ký kết kết.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm bảo vệ những Đk thao tác phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ quy định trong hợp đồng vụ, việc, gồm có những quyền của viên chức về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghề nghiệp được quy định tại những khoản 1, 3, 4, 5, 6 và khoản 7 Điều 11 Luật Viên chức.

3. Chế độ và thời hạn thao tác của viên chức đã nghỉ hưu được quy định rõ ràng trong hợp đồng vụ, việc ký với cty sự nghiệp công lập.

Chương IV.

QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

Điều 61. Nội dung quản trị và vận hành viên chức

1. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch viên chức.

2. Quy định tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp viên chức, xác lập vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp và số rất nhiều người thao tác tương ứng.

3. Tổ chức thực thi việc tuyển dụng, ký hợp đồng thao tác, sắp xếp, phân công trách nhiệm, biệt phái, kiểm tra và nhìn nhận viên chức.

4. Tổ chức thực thi thay đổi chức vụ nghề nghiệp.

5. Tổ chức thực thi chính sách đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng riêng với viên chức.

6. Tổ chức thực thi chính sách tiền lương và những chính sách, chủ trương đãi ngộ riêng với viên chức.

7. Tổ chức thực thi việc khen thưởng, kỷ luật riêng với viên chức.

8. Giải quyết thôi việc và nghỉ hưu riêng với viên chức.

9. Thực hiện chính sách văn bản báo cáo giải trình, thống kê và quản trị và vận hành hồ sơ viên chức.

10. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định của pháp lý về viên chức.

11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo riêng với viên chức.

Điều 62. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ phụ trách trước nhà nước thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về viên chức, có trách nhiệm và quyền hạn sau này:

1. Xây dựng, sửa đổi, tương hỗ update những quy định pháp lý về viên chức để nhà nước trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Xây dựng trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước quy định về kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch, chương trình tăng trưởng đội ngũ viên chức; phân công, phân cấp quản trị và vận hành viên chức; vị trí việc làm và cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp; kế hoạch, kế hoạch đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng đội ngũ viên chức; chính sách tiền lương; chủ trương riêng với những người dân có tài năng năng; những quy định về chỉ định, chỉ định lại, biệt phái, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chấm hết hợp đồng thao tác, thôi việc và nghỉ hưu riêng với viên chức.

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành những quy định của pháp lý về tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp viên chức; phát hành quy định, nội quy tổ chức triển khai thi tuyển, xét tuyển viên chức, quy định, nội quy tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức; có ý kién về chương trình khung tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp viên chức; quy định việc vận dụng chức vụ công chức riêng với vị trí việc làm ở những bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức triển khai cán bộ, kế hoạch, tài chính và những vị trí việc làm khác không giữ chức vụ nghề nghiệp và không hoạt động và sinh hoạt giải trí nghề nghiệp của cty sự nghiệp công lập.

4. Chủ trì, phối phù thích hợp với những Bộ quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy định về lập hồ sơ, quản trị và vận hành hồ sơ; số hiệu viên chức; thẻ viên chức.

5. Chủ trì, phối phù thích hợp với những bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức.

6. Có ý kiến với bộ, ngành, địa phương về tiêu chuẩn, Đk bố nhiệm chức vụ nghề nghiệp và xếp lương riêng với viên chức giữ chức vụ nghề nghiệp hạng I.

7. Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực thi chính sách văn bản báo cáo giải trình về quản trị và vận hành viên chức.

8. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi những quy định của pháp lý về viên chức.

Điều 63. Nhiệm vụ và quyền hạn của cục, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, tổ chức triển khai do nhà nước, Thủ tướng nhà nước xây dựng mà không phải là cty sự nghiệp công lập.

1. Quản lý về số lượng, tiêu chuẩn, tuyển dụng, sử dụng riêng với viên chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành theo phân công, phân cấp; quyết định hành động chỉ định, xếp lương chức vụ nghề nghiệp hạng I sau khoản thời hạn có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ; quyết định hành động nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn riêng với viên chức giữ chức vụ nghề nghiệp hạng I; quyết định hành động hoặc phân cấp việc quyết định hành động chỉ định chức vụ nghề nghiệp, xếp lương, nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung riêng với viên chức giữ chức vụ nghề nghiệp từ hạng II trở xuống thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

2. Quyết định khuôn khổ vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp và số rất nhiều người thao tác theo phân công, phân cấp và theo quy định của Đảng và của pháp lý.

3. Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng II riêng với viên chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành theo phía dẫn của Bộ Nội vụ và bộ quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành.

4. Tổ chức hoặc phận cấp, ủy quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng III, hạng IV riêng với viên chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

5. Thống kê và văn bản báo cáo giải trình thống kê viên chức theo quy định.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân cấp và theo quy định của pháp lý.

7. Các bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành những quy định của pháp lý riêng với viên chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

8. Cơ quan thuộc nhà nước, tổ chức triển khai do nhà nước, Thủ tướng nhà nước xây dựng mà không phải là cty sự nghiệp công lập kiểm tra việc thi hành những quy định của pháp lý riêng với viên chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

Điều 64. Nhiệm vụ và quyền hạn của những bộ quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành

Các Bộ quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành ngoài những trách nhiệm, quyền hạn quy định tại Điều 63 Nghị định này, còn tồn tại những trách nhiệm và quyền hạn sau này:

1. Quy định rõ ràng về nội dung, chương trình, hình thức, thời hạn tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành.

2. Chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ Nội vụ và những cty có tương quan xây dựng chính sách, chủ trương đặc trưng riêng với viên chức thuộc ngành, nghành để trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước.

3. Quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và xếp lương riêng với những chức vụ nghề nghiệp viên chức thuộc ngành, nghành quản trị và vận hành, sau khoản thời hạn có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ;

4. Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng I.

5. Các Bộ quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành gồm có:

a) Bộ Nội vụ quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tàng trữ;

b) Bộ Tư pháp quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tư pháp;

c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản;

d) Bộ Xây dựng quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thẩm kế viên và kiến trúc sư;

đ) Bộ Khoa học và Công nghệ quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển;

e) Bộ Tài nguyên và Môi trường quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, khí tượng, thủy văn, đo đạc, map, biển và hải hòn đảo;

g) Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo và giảng dạy;

h) Bộ Y tế quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y, dược, dân số;

i) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lao động và xã hội; chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp;

k) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, thể dục, thể thao và du lịch;

l) Bộ tin tức và Truyền thông quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông;

m) Bộ Giao thông vận tải lối đi bộ quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ;

n) Bộ Tài chính quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kế toán.

Điều 65. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Quản lý về số lượng, tiêu chuẩn, tuyển dụng, sử dụng riêng với viên chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành theo phân công, phân cấp; quyết định hành động chỉ định, xếp lương chức vụ nghề nghiệp hạng I sau khoản thời hạn có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ; quyết định hành động nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn riêng với viên chức giữ chức vụ nghề nghiệp hạng I; quyết định hành động hoặc phân cấp việc quyết định hành động chỉ định chức vụ nghề nghiệp, xếp lương, nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung riêng với viên chức giữ chức vụ nghề nghiệp từ hạng II trở xuống thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

2. Phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng viên chức trong những cty sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành.

3. Quyết định khuôn khổ vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp và số rất nhiều người thao tác theo phân công, phân cấp và theo quy định của Đảng và của pháp lý.

4. Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng II riêng với viên chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành theo phía dẫn của Bộ Nội vụ và bộ quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành. Tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng III, hạng IV riêng với viên chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

5. Thực hiện công tác thao tác khen thưởng, kỷ luật riêng với viên chức theo thẩm quyền hoặc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

6. Thực hiện thống kê và văn bản báo cáo giải trình thống kê viên chức theo quy định.

7. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành những quy định của pháp lý riêng với viên chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân cấp và theo quy định của pháp lý.

Điều 66. Nhiệm vụ và quyền hạn của cty sự nghiệp công lập

1. Đối với cty sự nghiệp công lập tự bảo vệ một phần chi thường xuyên và cty sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo vệ chi thường xuyên:

a) Thực hiện những chính sách, chủ trương của Nhà nước riêng với viên chức theo phân cấp;

b) Thực hiện tuyển dụng, ký và chấm hết hợp đồng thao tác, biệt phái viên chức theo phân công, phân cấp;

c) Bố trí, phân công trách nhiệm và kiểm tra việc thực thi trách nhiệm của viên chức; chỉ định, chỉ định lại, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, nhìn nhận, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng viên chức theo phân cấp;

d) Thực hiện công tác thao tác khen thưởng, kỷ luật riêng với viên chức theo thẩm quyền hoặc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định;

đ) Thực hiện việc lập hồ sơ và lưu giữ hồ sơ thành viên của viên chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành theo quy định;

e) Giải quyết thôi việc, nghỉ hưu riêng với viên chức theo phân cấp;

g) Ký phối hợp đồng vụ, việc riêng với viên chức đã nghỉ hưu;

h) Thống kê và văn bản báo cáo giải trình cơ quan, tổ chức triển khai cấp trên về số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành theo quy định;

i) Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp lý.

2. Đối với cty sự nghiệp công lập tự bảo vệ chi thường xuyên, chi góp vốn đầu tư và cty sự nghiệp công lập tự bảo vệ chi thường xuyên, ngoài những trách nhiệm và quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này còn tồn tại những trách nhiệm và quyền hạn sau:

a) Quyết định khuôn khổ vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp và số rất nhiều người thao tác theo quy định của Đảng và của pháp lý;

b) Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp theo quy định của pháp lý và theo phân công, phân cấp;

c) Quyết định cử viên chức tham gia những cuộc hội thảo chiến lược, hội nghị, nghiên cứu và phân tích khảo sát và học tập kinh nghiệm tay nghề ở quốc tế theo phân cấp.

Chương V.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 67. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 29 tháng 9 năm 2020.

2. Đối với những cty, tổ chức triển khai, cty đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án, kế hoạch tổ chức triển khai tuyển dụng viên chức (thi tuyển, xét tuyển, tiếp nhận vào làm viên chức), thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức trước thời điểm ngày phát hành Nghị định này thì được tiếp tục thực thi theo đề án, kế hoạch đã được phê duyệt trong thời hạn 06 tháng Tính từ lúc ngày Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành. Sau thời hạn này nếu không hoàn thành xong thì thực thi theo quy định tại Nghị định này.

3. Bãi bỏ những Nghị định sau:

a) Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng bốn thời gian năm 2012 của nhà nước về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành viên chức;

b) Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực thi chính sách hợp đồng một số trong những loại việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước, cty sự nghiệp công lập.

Điều 68. Điều khoản thi hành

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, tổ chức triển khai do nhà nước, Thủ tướng nhà nước xây dựng mà không phải là cty sự nghiệp công lập, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ huy người đứng đầu những cty, tổ chức triển khai, cty thuộc phạm vi quản trị và vận hành khi tuyển dụng, sử dụng, quản trị và vận hành viên chức phải thực thi đúng quy định tại Nghị định này và những quy định khác có tương quan.

2. Trường hợp tổ chức triển khai, thành viên có vi phạm trong công tác thao tác tuyển dụng, sử dụng, quản trị và vận hành viên chức thì tùy từng tính chất, mức độ của hành vi vi phạm cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của Đảng và của pháp lý.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc TW, những cty, tổ chức triển khai, cty và thành viên có tương quan phụ trách thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Văn phòng quản trị nước;– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;– Văn phòng Quốc hội;– Tòa án nhân dân tối cao;– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;– Kiểm toán Nhà nước;– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;– Ngân hàng Chính sách xã hội;– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;– Cơ quan TW của những đoàn thể;– VPCP: BTCN những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, cty trực thuộc, Công báo;– Lưu: VT, TCCV (2b).

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Từ ngày 29/09/2020, Nghị định 115/2020/NĐ-CP do nhà nước phát hành ngày 25/09/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành. Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành viên chức.

Theo đó, quy định thời hạn tập sự riêng với viên chức như sau:

12 tháng riêng với trường hợp tuyển dụng vào chức vụ nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo và giảng dạy ĐH. Riêng riêng với chức vụ nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng; 09 tháng riêng với trường hợp tuyển dụng vào chức vụ nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo và giảng dạy cao đẳng; 06 tháng riêng với trường hợp tuyển dụng vào chức vụ nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo và giảng dạy trung cấp. Thời gian nghỉ sinh con theo chính sách bảo hiểm xã hội, thời hạn nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời hạn nghỉ không hưởng lương, thời hạn bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác thao tác theo quy định của pháp lý không được xem vào thời hạn tập sự.

CHÍNH PHỦ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 115/2020/NĐ-CP

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 25 tháng 9 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH 115/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái,

Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

nhà nước phát hành Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành viên chức.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng

1. Nghị định này quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành riêng với viên chức thao tác trong cty sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện xây dựng theo quy định của pháp lý.

2. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành riêng với những người thao tác trong tổ chức triển khai cơ yếu được thực thi theo quy định của pháp lý về cơ yếu.

3. Đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp; cty sự nghiệp thuộc cty sự nghiệp công lập; cty sự nghiệp thuộc doanh nghiệp do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số Cp có quyền biểu quyết được vận dụng những quy định tại Nghị định này để thực thi việc tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành riêng với những người dân thao tác trong cty sự nghiệp.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ sau này được hiểu như sau:

1. “Chế độ tập sự” là những quy định tương quan đến quy trình người được tuyển dụng vào viên chức làm quen với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên công tác thao tác và tập làm những việc làm của vị trí việc làm gắn với chức vụ nghề nghiệp sẽ tiến hành chỉ định quy định trong hợp đồng thao tác;

2. “Thay đổi chức vụ nghề nghiệp” là việc viên chức được chỉ định vào một trong những chức vụ nghề nghiệp khác phù phù thích hợp với trình độ, trách nhiệm của vị trí việc làm đang đảm nhiệm;

3. “Hạng chức vụ nghề nghiệp” là Lever thể hiện trình độ, khả năng trình độ, trách nhiệm của viên chức trong từng nghành nghề nghiệp;

4. “Thăng hạng chức vụ nghề nghiệp” là việc viên chức được chỉ định giữ chức vụ nghề nghiệp ở hạng cao hơn thế nữa trong cùng một nghành nghề nghiệp.

Điều 3. Phân loại viên chức

1. Theo chức trách, trách nhiệm, viên chức được phân loại như sau:

a) Viên chức quản trị và vận hành là người được chỉ định giữ chức vụ quản trị và vận hành có thời hạn, phụ trách điều hành quản lý, tổ chức triển khai thực thi một hoặc một số trong những việc làm trong cty sự nghiệp công lập và được hưởng phụ cấp chức vụ quản trị và vận hành;

b) Viên chức không giữ chức vụ quản trị và vận hành là người chỉ thực thi trách nhiệm trình độ trách nhiệm theo chức vụ nghề nghiệp trong cty sự nghiệp công lập.

2. Theo trình độ đào tạo và giảng dạy, viên chức được phân loại như sau:

a) Viên chức giữ chức vụ nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo và giảng dạy tiến sỹ;

b) Viên chức giữ chức vụ nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo và giảng dạy thạc sĩ;

c) Viên chức giữ chức vụ nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo và giảng dạy ĐH;

d) Viên chức giữ chức vụ nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo và giảng dạy cao đẳng;

đ) Viên chức giữ chức vụ nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo và giảng dạy trung cấp.

Chương II.

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Mục 1. CĂN CỨ, ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG

Điều 4. Căn cứ tuyển dụng viên chức

1. Việc tuyển dụng viên chức phải vị trí căn cứ vào nhu yếu việc làm, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và quỹ tiền lương của cty sự nghiệp công lập.

2. Cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng, văn bản báo cáo giải trình cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành viên chức phê duyệt hoặc quyết định hành động theo thẩm quyền để làm vị trí căn cứ tuyển dụng trước mỗi kỳ tuyển dụng. Nội dung kế hoạch tuyển dụng gồm có:

a) Số rất nhiều người thao tác được giao và số rất nhiều người thao tác chưa sử dụng của cty sự nghiệp công lập sử dụng viên chức;

b) Số lượng viên chức cần tuyển ở từng vị trí việc làm;

c) Số lượng vị trí việc làm cần tuyển riêng với những người dân tộc bản địa thiểu số (nếu có), trong số đó xác lập rõ chỉ tiêu, cơ cấu tổ chức triển khai dân tộc bản địa cần tuyển;

d) Tiêu chuẩn, Đk Đk dự tuyển ở từng vị trí việc làm;

đ) Hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển;

e) Các nội dung khác (nếu có).

Điều 5. Điều kiện Đk dự tuyển viên chức

1. Điều kiện Đk dự tuyển thực thi theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức. Cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Viên chức được tương hỗ update những Đk khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức nhưng không thấp hơn những tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của pháp lý, không được phân biệt quy mô đào tạo và giảng dạy.

2. Người Đk dự tuyển vào vị trí việc làm trong những cty sự nghiệp công lập thuộc nghành văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, thể dục, thể thao trọn vẹn có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý.

Điều 6. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chủ trương như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc bản địa thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác thao tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo và giảng dạy sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo và giảng dạy chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã ngành quân sự chiến lược cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã Đk ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con thương bệnh binh, con của người hưởng chủ trương như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động và sinh hoạt giải trí kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm quân sự chiến lược, trách nhiệm và trách nhiệm tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người tham gia cuộc thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên tốt nhất vào kết quả điểm vòng 2.

Điều 7. Thẩm quyền tuyển dụng viên chức

1. Đối với cty sự nghiệp công lập bảo vệ chi thường xuyên và chi góp vốn đầu tư và cty sự nghiệp công lập bảo vệ chi thường xuyên thì người đứng đầu cty sự nghiệp công lập thực thi việc tuyển dụng viên chức.

2. Đối với cty sự nghiệp công lập tự bảo vệ một phần chi thường xuyên và cty sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo vệ chi thường xuyên thì cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành cty sự nghiệp công lập thực thi việc tuyển dụng viên chức hoặc phân cấp cho những người dân đứng đầu cty sự nghiệp công lập thực thi.

Điều 8. Hội đồng tuyển dụng viên chức

1. Trường hợp cty sự nghiệp công lập được giao thẩm quyền tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng có 05 hoặc 07 thành viên, gồm có:

a) quản trị Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cty sự nghiệp công lập;

b) Phó quản trị Hội đồng là người phụ trách công tác thao tác tổ chức triển khai cán bộ của cty sự nghiệp công lập;

c) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là viên chức giúp việc về công tác thao tác tổ chức triển khai cán bộ của cty sự nghiệp công lập;

d) Các ủy viên khác là người dân có trình độ, trách nhiệm tương quan đến việc tổ chức triển khai tuyển dụng do người đứng đầu cty sự nghiệp công lập quyết định hành động.

Trường hợp không sắp xếp được quản trị Hội đồng tuyển dụng theo quy định tại điểm a khoản này thì cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành cty sự nghiệp công lập xem xét, quyết định hành động.

2. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành cty sự nghiệp công lập thực thi việc tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng có 05 hoặc 07 thành viên, gồm có:

a) quản trị Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng;

b) Phó quản trị Hội đồng là lãnh đạo bộ phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng;

c) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là người đại diện thay mặt thay mặt bộ phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng;

d) Các ủy viên khác là người dân có trình độ, trách nhiệm tương quan đến việc tổ chức triển khai tuyển dụng do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định hành động.

3. Hội đồng tuyển dụng thao tác theo nguyên tắc tập thể, quyết định hành động theo hầu hết; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực thi theo ý kiến mà quản trị Hội đồng tuyển dụng đã biểu quyết. Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm, quyền hạn sau này:

a) Thành lập những bộ phận giúp việc: Ban kiểm tra Phiếu Đk dự tuyển, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có); Ban kiểm tra sát hạch khi tổ chức triển khai thực thi phỏng vấn hoặc thực hành thực tiễn tại vòng 2;

Trường hợp thiết yếu, quản trị Hội đồng tuyển dụng xây dựng Tổ Thư ký giúp việc;

b) Tổ chức thu tiền phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định;

c) Kiểm tra Phiếu Đk dự tuyển, tổ chức triển khai thi, chấm thi, chấm phúc khảo theo quy định;

d) Báo cáo người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng quyết định hành động công nhận kết quả thi tuyển, xét tuyển;

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quy trình tổ chức triển khai thi tuyển, xét tuyển;

e) Hội đồng tuyển dụng tự giải thể sau khoản thời hạn hoàn thành xong trách nhiệm.

4. Không sắp xếp những người dân dân có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người dự tuyển hoặc của bên vợ (chồng) của người dự tuyển; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người dự tuyển hoặc những người dân đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc hiện hành quyết định hành động kỷ luật làm thành viên Hội đồng tuyển dụng, thành viên những bộ phận giúp việc của Hội đồng tuyển dụng.

Mục 2. THI TUYỂN VIÊN CHỨC

Điều 9. Hình thức, nội dung và thời hạn thi

Thi tuyển viên chức được thực thi theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức và kỹ năng chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Trường hợp tổ chức triển khai thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không còn phần tranh tài tin học.

Trường hợp cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng chưa tồn tại Đk tổ chức triển khai thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy tờ.

b) Nội dung thi gồm 3 phần, thời hạn thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 vướng mắc hiểu biết về pháp lý viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý về ngành, nghành tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ, 30 vướng mắc theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng quyết định hành động. Thời gian thi 30 phút;

Phần III: Tin học, 30 vướng mắc theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần tranh tài ngoại ngữ riêng với những trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo và giảng dạy hoặc ở trình độ đào tạo và giảng dạy cao hơn thế nữa so với trình độ đào tạo và giảng dạy trình độ, trách nhiệm theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo và giảng dạy hoặc ở trình độ đào tạo và giảng dạy cao hơn thế nữa so với trình độ đào tạo và giảng dạy trình độ, trách nhiệm theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở quốc tế hoặc học bằng tiếng quốc tế ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

Có chứng từ tiếng dân tộc bản địa thiểu số hoặc là người dân tộc bản địa thiểu số dự tuyển vào viên chức công tác thao tác ở vùng dân tộc bản địa thiểu số.

d) Miễn phần tranh tài tin học riêng với những trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên những chuyên ngành tương quan đến tin học, công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin.

đ) Kết quả thi vòng 1 được xác lập theo số câu vấn đáp đúng cho từng phần tranh tài quy định tại điểm b khoản này, nếu vấn đáp đúng từ 50% số vướng mắc trở lên cho từng phần tranh tài thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn trách nhiệm chuyên ngành

a) Hình thức thi: Căn cứ vào tính chất, điểm lưu ý và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng quyết định hành động một trong ba hình thức thi: Phỏng vấn; thực hành thực tiễn; thi viết.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức và kỹ năng, kỹ năng hoạt động và sinh hoạt giải trí nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn trách nhiệm chuyên ngành phải vị trí căn cứ vào trách nhiệm, tiêu chuẩn về khả năng trình độ, trách nhiệm của chức vụ nghề nghiệp viên chức và phải phù phù thích hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có những vị trí việc làm yêu cầu trình độ, trách nhiệm rất khác nhau thì cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải tổ chức triển khai xây dựng những đề thi môn trách nhiệm chuyên ngành rất khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước lúc thi phỏng vấn, thí sinh tham gia cuộc thi có không thật 15 phút sẵn sàng sẵn sàng); thi viết 180 phút (không kể thời hạn chép đề); thời hạn thi thực hành thực tiễn do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng quyết định hành động vị trí căn cứ vào tính chất, điểm lưu ý hoạt động và sinh hoạt giải trí nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển.

d) Thang điểm (thi phỏng vấn, thực hành thực tiễn, thi viết): 100 điểm.

đ) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành viên chức có yêu cầu cao hơn thế nữa về nội dung, hình thức, thời hạn thi tại vòng 2 thì thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ trước lúc thực thi.

Điều 10. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ những Đk sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định này (nếu có) cao hơn thế nữa lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu ở đầu cuối của vị trí việc làm cần tuyển thì người dân có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn thế nữa là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác lập được thì người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hành động người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho những kỳ thi tuyển lần sau.

Mục 3. XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

Điều 11. Nội dung, hình thức xét tuyển viên chức

Xét tuyển viên chức được thực thi theo 2 vòng như sau:

1. Vòng 1

Kiểm tra Đk dự tuyển tại Phiếu Đk dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu phục vụ đủ thì người dự tuyển được tham gia vòng 2.

2. Vòng 2 được thực thi như quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này.

Điều 12. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

1. Việc xác lập người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức được thực thi như quy định tại Điều 10 Nghị định này.

2. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho những kỳ xét tuyển lần sau.

Điều 13. Tiếp nhận vào làm viên chức

1. Căn cứ Đk Đk dự tuyển viên chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng được xem xét tiếp nhận vào làm viên chức riêng với những trường hợp sau:

a) Các trường hợp có tối thiểu 05 năm công tác thao tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo và giảng dạy ĐH trở lên phù phù thích hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời hạn tập sự, thử việc, nếu có thời hạn công tác thao tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn, kể cả thời hạn công tác thao tác nếu có trước đó ở vị trí việc làm thuộc những đối tượng người dùng quy định tại khoản này), gồm:

Người đang là cán bộ, công chức cấp xã;

Người đang ký hợp đồng lao động thao tác làm trình độ, trách nhiệm trong cty sự nghiệp công lập hoặc cty sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp lý;

Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người thao tác trong tổ chức triển khai cơ yếu;

Người đang thao tác tại doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số Cp có quyền biểu quyết;

Người đang thao tác trong những tổ chức triển khai chính trị – xã hội nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp.

b) Người có tài năng năng, năng khiếu sở trường đặc biệt quan trọng phù phù thích hợp với vị trí việc làm trong những ngành, nghành: Văn hóa, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, thể dục thể thao, những ngành nghề truyền thống cuội nguồn.

c) Người đã từng là cán bộ, công chức, viên chức, tiếp theo này được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến thao tác tại lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số Cp có quyền biểu quyết.

2. Quy trình xem xét tiếp nhận vào viên chức

a) Khi xem xét tiếp nhận vào làm viên chức không giữ chức vụ quản trị và vận hành riêng với những trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải xây dựng Hội đồng kiểm tra, sát hạch. Thành phần Hội đồng kiểm tra, sát hạch được thực thi theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

b) Hội đồng kiểm tra, sát hạch thực thi những trách nhiệm sau:

Kiểm tra về những Đk, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng từ của người được đề xuất kiến nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

Tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và khả năng trình độ, trách nhiệm của người được đề xuất kiến nghị tiếp nhận. Hội đồng kiểm tra, sát hạch phải văn bản báo cáo giải trình người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức thống nhất về hình thức và nội dung sát hạch trước lúc thực thi;

Hội đồng kiểm tra, sát hạch thao tác theo nguyên tắc tập thể, quyết định hành động theo hầu hết; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực thi theo ý kiến mà quản trị Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã biểu quyết;

Báo cáo người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng về kết quả kiểm tra, sát hạch;

Hội đồng kiểm tra, sát hạch tự giải thể sau khoản thời hạn hoàn thành xong trách nhiệm.

c) Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hành động theo thẩm quyền hoặc có văn bản văn bản báo cáo giải trình người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quản trị và vận hành viên chức thống nhất trước lúc quyết định hành động tiếp nhận theo thẩm quyền.

3. Hồ sơ của người được đề xuất kiến nghị tiếp nhận vào làm viên chức:

a) Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức triển khai, cty nơi công tác thao tác;

b) Bản sao những văn bằng, chứng từ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

c) Giấy ghi nhận sức mạnh thể chất do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

d) Bản tự nhận xét, nhìn nhận của người được đề xuất kiến nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và khả năng trình độ, trách nhiệm, quy trình công tác thao tác có xác nhận của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai, cty nơi công tác thao tác.

4. Khi tiếp nhận những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này để chỉ định làm viên chức quản trị và vận hành trong cty sự nghiệp công lập thì không phải thực thi quy trình xem xét tiếp nhận theo quy định tại khoản 2 Điều này, nhưng phải phục vụ đủ tiêu chuẩn, Đk chỉ định và quy định tại khoản 1 Điều này. Quyết định chỉ định đồng thời là quyết định hành động tiếp nhận vào làm viên chức.

5. Trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định tại Nghị định này, được sắp xếp thao tác theo như đúng ngành, nghề đào tạo và giảng dạy hoặc theo như đúng trình độ trách nhiệm trước kia đã đảm nhiệm thì thời hạn công tác thao tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước thời điểm ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức (nếu có thời hạn công tác thao tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) ở trình độ đào tạo và giảng dạy tương ứng với trình độ đào tạo và giảng dạy theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận được xem để làm vị trí căn cứ xếp lương theo chức vụ nghề nghiệp phù phù thích hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận.

Việc xếp lương theo chức vụ nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận thực thi theo quy định hiện hành.

Mục 4. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Điều 14. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu Đk dự tuyển

1. Cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng phải đăng thông tin tuyển dụng công khai minh bạch tối thiểu 01 lần trên một trong những phương tiện đi lại thông tin đại chúng sau: báo in, báo điện tử, báo nới, báo hình; đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở thao tác của cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng.

2. Nội dung thông tin tuyển dụng gồm có:

a) Số rất nhiều người thao tác cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm;

b) Số lượng vị trí việc làm thực thi việc thi tuyển, xét tuyển;

c) Tiêu chuẩn, Đk Đk dự tuyển;

d) Thời hạn, địa chỉ và khu vực tiếp nhận Phiếu Đk dự tuyển, số điện thoại cảm ứng di động hoặc cố định và thắt chặt của thành viên, bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu Đk dự tuyển;

đ) Hình thức, nội dung thi tuyển, xét tuyển; thời hạn và khu vực thi tuyển, xét tuyển.

3. Trường hợp thay đổi nội dung thông tin tuyển dụng chỉ được thực thi trước lúc khai mạc kỳ tuyển dụng và phải công khai minh bạch theo quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Người Đk dự tuyển nộp Phiếu Đk dự tuyển theo Mẫu số 01 phát hành kèm theo Nghị định này tại khu vực tiếp nhận Phiếu Đk dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng.

5. Thời hạn nhận Phiếu Đk dự tuyển là 30 ngày Tính từ lúc ngày thông tin tuyển dụng công khai minh bạch trên phương tiện đi lại thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng.

Điều 15. Trình tự tổ chức triển khai tuyển dụng

1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng quyết định hành động.

2. Thành lập Ban kiểm tra Phiếu Đk dự tuyển do quản trị Hội đồng tuyển dụng quyết định hành động chậm nhất sau 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày xây dựng Hội đồng tuyển dụng.

Trường hợp người dự tuyển không phục vụ Đk, tiêu chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày kết thúc kiểm tra Phiếu Đk dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm gửi thông tin bằng văn bản tới người Đk dự tuyển được biết theo địa chỉ mà người dự tuyển đã Đk.

3. Tổ chức thi tuyển

a) Hội đồng tuyển dụng thông tin list và triệu tập thí sinh đủ Đk, tiêu chuẩn tham gia cuộc thi vòng 1, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở thao tác của cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng. Chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày thông tin triệu tập thí sinh được tham gia vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức triển khai thi vòng 1.

b) Tổ chức thi vòng 1:

Trường hợp cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng tổ chức triển khai thi vòng 1 trên máy vi tính thì phải thông tin kết quả cho thí sinh được biết ngay sau khoản thời hạn kết thúc thời hạn làm bài thi trên máy vi tính. Không thực thi việc phúc khảo riêng với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

Trường hợp cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng tổ chức triển khai thi vòng 1 trên giấy tờ thì việc chấm thi thực thi như sau:

Chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thành xong việc chấm thi vòng 1;

Chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 phải công bố kết quả thi để thí sinh tham gia cuộc thi biết và thông tin việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày thông tin kết quả thi trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng;

Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành xong việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo để thí sinh tham gia cuộc thi được biết;

Căn cứ vào Đk thực tiễn trong quy trình tổ chức triển khai chấm thi, quản trị Hội đồng tuyển dụng quyết định hành động kéo dãn thời hạn thực thi những việc làm quy định tại điểm này nhưng tổng thời hạn kéo dãn không thật 15 ngày.

c) Tổ chức thi vòng 2:

Chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập list và thông tin triệu tập thí sinh đủ Đk tham gia cuộc thi vòng 2, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở thao tác của cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng.

Chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày thông tin triệu tập thí sinh được tham gia vòng 2, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức triển khai thi vòng 2.

Trường hợp cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng tổ chức triển khai thi vòng 2 bằng hình thức thi viết thì việc chấm thi, phúc khảo thực thi như quy định tại điểm b khoản này. Không thực thi việc phúc khảo riêng với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành thực tiễn.

4. Tổ chức xét tuyển:

a) Chậm nhất 05 ngày thao tác sau ngày kết thúc việc kiểm tra Đk, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập list và thông tin triệu tập thí sinh đủ Đk dự xét tuyển ở vòng 2, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở thao tác của cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng;

b) Chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày thông tin triệu tập thí sinh được tham gia vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức triển khai thi vòng 2 như quy định tại điểm c khoản 3 Điều này.

Điều 16. Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức

1. Sau khi hoàn thành xong việc chấm thi vòng 2 theo quy định tại Điều 15 Nghị định này, chậm nhất 05 ngày thao tác, Hội đồng tuyển dụng phải văn bản báo cáo giải trình người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng.

2. Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày có quyết định hành động công nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng phải thông tin công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng và gửi thông tin công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã Đk. Nội dung thông tin phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Điều 17. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

1. Trong thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày nhận được tin báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng gồm có:

a) Bản sao văn bằng, chứng từ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, ghi nhận đối tượng người dùng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp trình độ đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng từ ngoại ngữ, tin học.

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu Đk dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng từ, ghi nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hành động hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người Đk dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu Đk dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng từ, ghi nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng thông tin công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, cty và không tiếp nhận Phiếu Đk dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Điều 18. Ký phối hợp đồng thao tác và nhận việc

1. Chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hành động tuyển dụng, đồng thời gửi quyết định hành động tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã Đk và cty sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để biết, thực thi việc ký hợp đồng thao tác với viên chức.

2. Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày nhận được quyết định hành động tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức phải đến cty sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để ký hợp đồng thao tác và nhận việc, trừ trường hợp quyết định hành động tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc được cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức đồng ý gia hạn.

3. Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng thao tác và nhận việc trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này thì người đứng đầu cty sự nghiệp công lập sử dụng viên chức đề xuất kiến nghị cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hủy bỏ quyết định hành động tuyển dụng.

4. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét quyết định hành động việc trúng tuyển riêng với những người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã biết thành hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định này hoặc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hành động người trúng tuyển theo quy định tại Điều 10 Nghị định này (trong trường hợp tổ chức triển khai thi tuyển) hoặc quy định tại Điều 12 Nghị định này (trong trường hợp tổ chức triển khai xét tuyển).

Mục 5. HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

Điều 19. Mẫu nhiều chủng loại hợp đồng thao tác

1. Hợp đồng thao tác xác lập thời hạn là hợp đồng mà trong số đó hai bên xác lập thời hạn, thời gian chấm hết hiệu lực hiện hành của hợp đồng trong mức chừng thời hạn từ đủ 12 tháng đến 60 tháng (Mẫu số 02 hoặc Mẫu số 03 phát hành kèm theo Nghị định này).

2. Hợp đồng thao tác không xác lập thời hạn là hợp đồng mà trong số đó hai bên không xác lập thời hạn, thời gian chấm hết hiệu lực hiện hành của hợp đồng (Mẫu số 04 phát hành kèm theo Nghị định này).

Điều 20. Các nội dung tương quan đến hợp đồng thao tác

1. Hợp đồng thao tác được ký kết bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với những người đứng đầu cty sự nghiệp công lập. Trường hợp viên chức là người đứng đầu cty sự nghiệp công lập thì do cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành cty sự nghiệp công lập ký phối hợp đồng thao tác.

2. Viên chức được tuyển dụng trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm 2020 nhưng đang thực thi hợp đồng thao tác xác lập thời hạn thì tiếp tục thực thi hợp đồng thao tác đã ký kết kết, kể cả trường hợp viên chức chuyển đến cty sự nghiệp công lập khác theo quy định tại khoản 4 Điều này, sau khoản thời hạn kết thúc thời hạn của hợp đồng thao tác đã ký kết kết thì được ký phối hợp đồng thao tác không xác lập thời hạn nếu phục vụ đủ những yêu cầu theo quy định của pháp lý.

3. Trong quy trình thực thi hợp đồng thao tác, nếu có thay đổi nội dung hợp đồng thao tác thì viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức thỏa thuận hợp tác với những người đứng đầu cty sự nghiệp công lập về những nội dung thay đổi đó và được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng thao tác hoặc ký phối hợp đồng thao tác mới có những nội dung thay đổi đó.

4. Trường hợp viên chức được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến cty sự nghiệp công lập khác thì không thực thi việc tuyển dụng mới và không xử lý và xử lý chính sách thôi việc, nhưng phải ký phối hợp đồng thao tác mới với những người đứng đầu cty sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành cty sự nghiệp công lập; đồng thời thực thi chính sách tiền lương riêng với viên chức thích hợp trên cơ sở vị trí căn cứ vào quy mô hợp đồng thao tác của viên chức đang rất được ký kết tại cty sự nghiệp công lập trước lúc chuyển công tác thao tác, khả năng, trình độ đào tạo và giảng dạy, quy trình công tác thao tác, diễn biến tiền lương và thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của viên chức.

Mục 6. TẬP SỰ

Điều 21. Chế độ tập sự

1. Người được tuyển dụng vào viên chức phải thực thi chính sách tập sự để làm quen với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên công tác thao tác, tập làm những việc làm của vị trí việc làm được tuyển dụng.

2. Thời gian tập sự được quy định như sau:

a) 12 tháng riêng với trường hợp tuyển dụng vào chức vụ nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo và giảng dạy ĐH. Riêng riêng với chức vụ nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng;

b) 09 tháng riêng với trường hợp tuyển dụng vào chức vụ nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo và giảng dạy cao đẳng;

c) 06 tháng riêng với trường hợp tuyển dụng vào chức vụ nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo và giảng dạy trung cấp.

d) Thời gian nghỉ sinh con theo chính sách bảo hiểm xã hội, thời hạn nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời hạn nghỉ không hưởng lương, thời hạn bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác thao tác theo quy định của pháp lý không được xem vào thời hạn tập sự.

Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có nguyên do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu cty sự nghiệp công lập nơi người được tuyển dụng vào viên chức đang thực thi chính sách tập sự đồng ý thì thời hạn này được xem vào thời hạn tập sự.

3. Nội dung tập sự:

a) Nắm vững quy định của pháp lý viên chức về quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của viên chức, những việc viên chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn của cty sự nghiệp công lập nơi công tác thao tác; nội quy, quy định thao tác của cty; chức trách, trách nhiệm và yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

b) Trau dồi kiến thức và kỹ năng và rèn luyện khả năng, kỹ năng trình độ, trách nhiệm theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

c) Tập xử lý và xử lý, thực thi những việc làm của vị trí việc làm được tuyển dụng.

4. Trong thời hạn thực thi chính sách tập sự, cty sự nghiệp công lập quản trị và vận hành, sử dụng viên chức phải cử viên chức tham gia khóa đào tạo và giảng dạy và huấn luyện, tu dưỡng để hoàn hảo nhất tiêu chuẩn, Đk của chức vụ nghề nghiệp trước lúc chỉ định. Thời gian tham gia khóa đào tạo và giảng dạy và huấn luyện, tu dưỡng được xem vào thời hạn thực thi chính sách tập sự.

5. Không thực thi chính sách tập sự riêng với những trường hợp đã có thời hạn công tác thao tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo như đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được sắp xếp thao tác theo như đúng ngành, nghề đào tạo và giảng dạy hoặc theo như đúng trình độ trách nhiệm trước kia đã đảm nhiệm mà thời hạn công tác thao tác có đóng bảo hiểm xã hội (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc to nhiều hơn thời hạn tập sự tương ứng với thời hạn tập sự của chức vụ nghề nghiệp được tuyển dụng quy định tại khoản 2 Điều này. Đối với những trường hợp không thực thi chính sách tập sự, người đứng đầu cty sự nghiệp công lập phải cử viên chức tham gia khóa tu dưỡng để hoàn hảo nhất tiêu chuẩn, Đk của chức vụ nghề nghiệp viên chức trước lúc chỉ định.

6. Không sắp xếp, phân công công tác thao tác riêng với những người được tuyển dụng đang trong thời hạn thực thi chính sách tập sự sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng ở trong cùng cty sự nghiệp công lập hoặc sang cty sự nghiệp công lập khác.

Điều 22. Hướng dẫn tập sự

1. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm hướng dẫn người tập sự nắm vững và tập làm những việc tuân theo yêu cầu nội dung tập sự quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định này.

2. Chậm nhất sau 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày viên chức đến nhận việc, người đứng đầu cty sự nghiệp công lập phải ra quyết định hành động bằng văn bản cử viên chức giữ chức vụ nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn thế nữa, có khả năng, kinh nghiệm tay nghề về trình độ, trách nhiệm để hướng dẫn người tập sự.

Điều 23. Chế độ, chủ trương riêng với những người tập sự và người hướng dẫn tập sự

1. Trong thời hạn tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của chức vụ nghề nghiệp tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù phù thích hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 chức vụ nghề nghiệp tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sỹ phù phù thích hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức vụ nghề nghiệp tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp lý.

2. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức vụ nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo và giảng dạy quy định tại khoản 1 Điều này trong những trường hợp sau:

a) Làm việc vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả;

b) Làm việc trong những ngành, nghề ô nhiễm, nguy hiểm;

c) Hoàn thành trách nhiệm và trách nhiệm quân sự chiến lược; trách nhiệm và trách nhiệm tham gia công an nhân dân; sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác thao tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo và giảng dạy sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo và giảng dạy chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã ngành quân sự chiến lược cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã Đk ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia tăng trưởng nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành xong trách nhiệm.

3. Thời gian tập sự không được xem vào thời hạn xét nâng bậc lương.

4. Người hướng dẫn tập sự được hưởng thông số kỹ thuật phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương cơ sở trong thời hạn hướng dẫn tập sự.

5. Trong thời hạn tập sự, người hướng dẫn tập sự và người tập sự còn được hưởng những chính sách tiền thưởng và phúc lợi khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước và quy định của cty sự nghiệp công lập.

Điều 24. Bổ nhiệm vào chức vụ nghề nghiệp viên chức riêng với những người tập sự sau khoản thời hạn hết thời hạn tập sự

1. Khi hết thời hạn tập sự, người tập sự phải văn bản báo cáo giải trình kết quả tập sự bằng văn bản theo những nội dung quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định này; người hướng dẫn tập sự có trách nhiệm nhận xét, nhìn nhận kết quả tập sự riêng với những người tập sự bằng văn bản. Các văn bản này được gửi người đứng đầu cty sự nghiệp công lập.

2. Chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được văn bản báo cáo giải trình của người tập sự và nhận xét, nhìn nhận của người hướng dẫn tập sự, người đứng đầu cty sự nghiệp công lập nhìn nhận phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả việc làm của người tập sự. Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu, người đứng đầu cty sự nghiệp công lập quyết định hành động theo thẩm quyền hoặc có văn bản đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành cty sự nghiệp công lập quyết định hành động chỉ định chức vụ nghề nghiệp và xếp lương cho viên chức được tuyển dụng.

Điều 25. Chấm dứt hợp đồng thao tác riêng với những người tập sự

1. Người tập sự bị chấm hết hợp đồng thao tác và hủy bỏ quyết định hành động tuyển dụng lúc không đạt yêu cầu sau thời hạn tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp lý.

2. Người đứng đầu cty sự nghiệp công lập chấm hết hợp đồng thao tác và văn bản báo cáo giải trình cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hủy bỏ quyết định hành động tuyển dụng riêng với những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Người tập sự bị chấm hết hợp đồng thao tác được cty sự nghiệp công lập trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú.

Chương III.

SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

Mục 1. BỐ TRÍ, PHÂN CÔNG CÔNG TÁC, BIỆT PHÁI VIÊN CHỨC

Điều 26. Bố trí, phân công công tác thao tác

1. Người đứng đầu cty sử dụng viên chức phụ trách sắp xếp, phân công công tác thao tác; giao trách nhiệm, kiểm tra việc thực thi trách nhiệm của viên chức; bảo vệ những Đk thiết yếu để viên chức thực thi trách nhiệm và những chính sách, chủ trương riêng với viên chức.

2. Việc sắp xếp, phân công công tác thao tác, giao trách nhiệm cho viên chức phải bảo vệ thích hợp giữa trách nhiệm được giao với chức vụ nghề nghiệp viên chức, chức vụ quản trị và vận hành được chỉ định và yêu cầu của vị trí việc làm.

3. Viên chức phụ trách về kết quả và chất lượng thực thi trách nhiệm của tớ; viên chức quản trị và vận hành phải phụ trách về việc thi hành trách nhiệm của viên chức thuộc quyền quản trị và vận hành theo quy định của pháp lý.

Điều 27. Biệt phái viên chức

1. Việc biệt phái viên chức được thực thi trong những trường hợp sau này:

a) Theo trách nhiệm đột xuất, cấp bách;

b) Để thực thi việc làm cần xử lý và xử lý trong thuở nào gian nhất định.

2. Thời hạn biệt phái viên chức không thật 03 năm. Đối với ngành, nghành đặc trưng, thời hạn biệt phái thực thi theo quy định của pháp lý chuyên ngành.

3. Viên chức được cử biệt phái chịu sự phân công, sắp xếp, nhìn nhận, kiểm tra việc thực thi trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, cty nơi được cử đến biệt phái.

4. Người đứng đầu cty sự nghiệp công lập hoặc người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quản trị và vận hành cty sự nghiệp công lập quyết định hành động việc biệt phái viên chức thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định hành động theo quy định của pháp lý.

Trước khi quyết định hành động biệt phái viên chức, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty được phân công, phân cấp quản trị và vận hành viên chức cần gặp gỡ viên chức nêu rõ mục tiêu, sự thiết yếu của việc biệt phái để nghề viên chức đề xuất kiến nghị ý kiến trước lúc quyết định hành động theo thẩm quyền hoặc văn bản báo cáo giải trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

5. Viên chức biệt phái được hưởng quyền lợi quy định tại khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 36 Luật Viên chức.

Mục 2. CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ THAY ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Điều 28. Chức danh nghề nghiệp viên chức

1. Quy định về tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp viên chức gồm có những nội dung sau:

a) Tên của chức vụ nghề nghiệp;

b) Nhiệm vụ gồm có những việc làm rõ ràng phải thực thi có mức độ phức tạp phù phù thích hợp với hạng chức vụ nghề nghiệp;

c) Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp;

d) Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng;

đ) Tiêu chuẩn về khả năng trình độ, trách nhiệm.

2. Căn cứ vào mức độ phức tạp việc làm của chức vụ nghề nghiệp, những chức vụ nghề nghiệp viên chức trong cùng một nghành sự nghiệp được xếp hạng từ cao xuống thấp như sau:

a) Chức danh nghề nghiệp hạng I;

b) Chức danh nghề nghiệp hạng II;

c) Chức danh nghề nghiệp hạng III;

d) Chức danh nghề nghiệp hạng IV;

đ) Chức danh nghề nghiệp hạng V.

Điều 29. Thay đổi chức vụ nghề nghiệp

Việc thay đổi chức vụ nghề nghiệp riêng với viên chức được thực thi trong những trường hợp sau:

1. Xét chuyển từ chức vụ nghề nghiệp này sang chức vụ nghề nghiệp khác tương ứng cùng mức độ phức tạp việc tuân theo yêu cầu của vị trí việc làm;

2. Thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp từ hạng thấp lên hạng cao hơn thế nữa liền kề trong cùng nghành nghề nghiệp;

3. Xét thăng hạng đặc cách vào hạng chức vụ nghề nghiệp cao hơn thế nữa tương ứng với chức vụ được công nhận, chỉ định theo quy định của pháp lý chuyên ngành.

Điều 30. Xét chuyển chức vụ nghề nghiệp

1. Việc xét chuyển chức vụ nghề nghiệp được thực thi khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức vụ nghề nghiệp đang giữ không phù phù thích hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới.

2. Viên chức được xét chuyển chức vụ nghề nghiệp phải phục vụ đủ tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp được chuyển.

3. Người đứng đầu cty sự nghiệp công lập quyết định hành động hoặc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định hành động việc xét chuyển chức vụ nghề nghiệp theo thẩm quyền phân cấp.

4. Khi xét chuyển chức vụ nghề nghiệp không phối hợp nâng bậc lương.

Điều 31. Căn cứ, nguyên tắc tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

1. Việc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp phải vị trí căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và phù phù thích hợp với cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp của cty sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Viên chức được Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp nếu cty sự nghiệp công lập có nhu yếu và phục vụ đủ tiêu chuẩn, Đk theo quy định của pháp lý.

3. Kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp được tổ chức triển khai theo nguyên tắc bình đẳng, công khai minh bạch, minh bạch, khách quan và đúng pháp lý.

Điều 32. Tiêu chuẩn, Đk Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

1. Viên chức được Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng thăng quan tiến chức vụ nghề nghiệp cao hơn thế nữa liền kề khi có đủ những tiêu chuẩn, Đk sau:

a) Được xếp loại chất lượng ở tại mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm trở lên trong năm công tác thao tác liền kề trước năm tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời hạn thực thi những quy định tương quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, tương hỗ update tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

b) Có khả năng, trình độ trình độ, trách nhiệm để đảm nhiệm chức vụ nghề nghiệp ở hạng cao hơn thế nữa liền kề hạng chức vụ nghề nghiệp hiện giữ trong cùng nghành nghề nghiệp;

c) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng từ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng;

Trường hợp viên chức được miễn thi môn ngoại ngữ, tin học theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 39 Nghị định này thì phục vụ yêu cầu về tiêu chuẩn ngoại ngữ, tin học của chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng;

d) Đáp ứng yêu cầu về thời hạn công tác thao tác tối thiểu giữ chức vụ nghề nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng.

Trường hợp viên chức trước lúc được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời hạn công tác thao tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo như đúng quy định của Luật bảo hiểm xã hội, thao tác ở vị trí việc làm có yêu cầu về trình độ trình độ, trách nhiệm thích hợp (nếu có thời hạn công tác thao tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) và thời hạn này được cơ quan, cty có thẩm quyền tuyển dụng tính làm vị trí căn cứ xếp lương ở chức vụ nghề nghiệp hiện giữ thì sẽ là tương tự với hạng chức vụ nghề nghiệp hiện giữ.

Trường hợp có thời hạn tương tự thì phải có tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức vụ nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi hoặc xét tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng.

2. Các Bộ quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy định rõ ràng tiêu chuẩn, Đk thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp riêng với viên chức thuộc ngành, nghành được giao quản trị và vận hành, sau khoản thời hạn thống nhất với Bộ Nội vụ.

Điều 33. Phân công, phân cấp tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp cao hơn thế nữa liền kề trong cùng nghành sự nghiệp

1. Bộ quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chủ trì tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng I, sau khoản thời hạn có ý kiến của Bộ Nội vụ về nội dung đề án và chỉ tiêu thăng hạng.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng II, sau khoản thời hạn có ý kiến của Bộ Nội vụ về nội dung đề án và chỉ tiêu thăng hạng.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định hành động về chỉ tiêu thăng hạng và tổ chức triển khai hoặc phân cấp, ủy quyền cho những cơ quan, cty sự nghiệp công lập tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng III và hạng IV.

4. Việc phân công, phân cấp tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp trong những cty sự nghiệp công lập của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội thực thi theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng.

Điều 34. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

Khi tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp cao hơn thế nữa liền kề trong cùng nghành sự nghiệp, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp quy định tại Điều 33 Nghị định này thực thi những trách nhiệm sau:

1. Xây dựng Đề án tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp;

2. Tổng hợp nhu yếu chỉ tiêu thăng hạng chức vụ nghề nghiệp và list viên chức có đủ tiêu chuẩn, Đk Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp;

3. Thành lập Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp;

4. Quyết định tổ chức triển khai kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp;

5. Công nhận kết quả kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp;

6. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thi hoặc xét của Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp.

Điều 35. Cử viên chức tham tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

1. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định này, người đứng đầu cty sự nghiệp công lập lập list viên chức có đủ tiêu chuẩn, Đk Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, văn bản báo cáo giải trình người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quản trị và vận hành viên chức xem xét, quyết định hành động cử viên chức tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, gửi cơ quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp theo thẩm quyền quy định.

2. Cơ quan, cty cử viên chức tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp phụ trách trước pháp lý về tiêu chuẩn, Đk của viên chức được cử tham tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng và lưu giữ, quản trị và vận hành hồ sơ Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng của viên chức theo quy định của pháp lý.

Điều 36. Hồ sơ Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

Hồ sơ Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp gồm có:

1. Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn ở đầu cuối nộp hồ sơ tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, có xác nhận của cơ quan, cty sử dụng viên chức;

2. Bản nhận xét, nhìn nhận của người đứng đầu cty sự nghiệp công lập sử dụng viên chức hoặc của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quản trị và vận hành cty sự nghiệp công lập về những tiêu chuẩn, Đk Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp của viên chức theo quy định;

3. Bản sao những văn bằng, chứng từ theo yêu cầu của chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng;

Trường hợp viên chức có bằng tốt nghiệp trình độ đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng thì được sử dụng thay thế chứng từ ngoại ngữ, tin học;

Trường hợp viên chức được miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 39 Nghị định này thì được miễn chứng từ ngoại ngữ, chứng từ tin học;

4. Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng.

Điều 37. Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

1. Khi tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, cơ quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp phải xây dựng Đề án tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng. Nội dung của Đề án gồm:

a) Số lượng, cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp hiện có của cty sự nghiệp công lập; số lượng viên chức ứng với chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng không đủ theo yêu cầu của vị trí việc làm và đề xuất kiến nghị chỉ tiêu thăng hạng chức vụ nghề nghiệp (theo Mẫu số 05 phát hành kèm theo Nghị định này);

b) Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, Đk được cử tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp (theo Mẫu số 06 phát hành kèm theo Nghị định này);

c) Dự kiến thành viên tham gia Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp;

d) Tiêu chuẩn, Đk, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp;

đ) Dự kiến thời hạn, khu vực và những nội dung khác để tổ chức triển khai kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp.

2. Cơ quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức xây dựng Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp theo quy định của pháp lý.

3. Bộ Nội vụ phát hành Nội quy, Quy chế tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức; chủ trì xây dựng ngân hàng nhà nước vướng mắc và đáp án của môn kiến thức và kỹ năng chung trong kỳ thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp để phục vụ cho những cơ quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp tổ chức triển khai, thực thi.

4. Các Bộ quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy định rõ ràng nội dung, hình thức và việc xác lập người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp riêng với viên chức thuộc ngành, nghành được giao quản trị và vận hành, sau khoản thời hạn thống nhất với Bộ Nội vụ.

Điều 38. Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

1. Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp xây dựng. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, gồm có:

a) quản trị Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp;

b) Phó quản trị Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu bộ phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ của cơ quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp;

c) Các ủy viên Hội đồng là người dân có trình độ, trách nhiệm tương quan đến việc tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp quyết định hành động, trong số đó có 01 ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng.

2. Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp thao tác theo nguyên tắc tập thể, quyết định hành động theo hầu hết; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực thi theo ý kiến mà quản trị Hội đồng đã biểu quyết. Hội đồng thực thi những trách nhiệm, quyền hạn sau:

a) Thông báo kế hoạch, thời hạn, nội quy, hình thức, nội dung và khu vực thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp;

b) Thành lập những bộ phận giúp việc: Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có) khi tổ chức triển khai thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hoặc Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiêm tra, sát hạch khi tổ chức triển khai xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp. Trường hợp thiết yếu, quản trị Hội đồng xây dựng Tổ thư ký giúp việc;

c) Tổ chức thu tiền phí tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng và sử dụng theo quy định;

d) Tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo hoặc tổ chức triển khai xét hồ sơ, kiểm tra, sát hạch theo quy định;

đ) Báo cáo người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp công nhận kết quả kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp;

e) Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quy trình tổ chức triển khai kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp;

g) Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp tự giải thể sau khoản thời hạn hoàn thành xong trách nhiệm.

3. Không sắp xếp những người dân dân có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của người tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng hoặc những người dân đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc hiện hành quyết định hành động kỷ luật làm thành viên Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, thành viên những bộ phận giúp việc của Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp.

Điều 39. Hình thức, nội dung và thời hạn thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

1. Môn kiến thức và kỹ năng chung:

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm;

b) Nội dung thi: 60 vướng mắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương pháp lý về ngành, nghành sự nghiệp, pháp lý về viên chức theo yêu cầu của chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi;

c) Thời gian thi: 60 phút.

2. Môn ngoại ngữ:

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm;

b) Nội dung thi: 30 vướng mắc về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc theo yêu cầu của chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp quyết định hành động;

c) Thời gian thi: 30 phút.

3. Môn tin học:

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm;

b) Nội dung thi: 30 vướng mắc theo yêu cầu của chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi;

c) Thời gian thi: 30 phút.

4. Môn trách nhiệm chuyên ngành:

a) Đối với thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng I: Thi viết đề án, thời hạn 08 tiếng và thi bảo vệ đề án, thời hạn tối đa 30 phút theo yêu cầu của chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi. Thi viết đề án và thi bảo vệ đề án được chấm với thang điểm 100 cho từng bài thi;

b) Đối với thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng II: Thi viết, thời hạn 180 phút theo yêu cầu của chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi, thang điểm 100;

c) Đối với thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng III và hạng IV: Thi viết, thời hạn 120 phút theo yêu cầu của chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi, thang điểm 100.

5. Trường hợp cơ quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp quyết định hành động tổ chức triển khai thi trắc nghiệm trên máy vi tính thì không phải thi môn tin học và phải thông tin điểm thi cho viên chức tham gia cuộc thi được biết ngay sau khoản thời hạn kết thúc thời hạn làm bài thi trên máy vi tính. Không phúc khảo kết quả thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

6. Miễn thi môn ngoại ngữ riêng với những trường hợp sau:

a) Viên chức tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm công tác thao tác;

b) Viên chức có chứng từ tiếng dân tộc bản địa thiểu số hoặc là người dân tộc bản địa thiểu số đang công tác thao tác ở vùng dân tộc bản địa thiểu số;

c) Viên chức có bằng tốt nghiệp ĐH, sau ĐH chuyên ngành ngoại ngữ hoặc có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo và giảng dạy so với trình độ đào tạo và giảng dạy trình độ, trách nhiệm quy định trong tiêu chuẩn của chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi;

d) Viên chức có bằng tốt nghiệp ĐH, sau ĐH hoặc có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo và giảng dạy so với trình độ đào tạo và giảng dạy trình độ, trách nhiệm quy định trong tiêu chuẩn của chức vụ nghề nghiệp tham gia cuộc thi học tập ở quốc tế hoặc học bằng tiếng quốc tế ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

7. Miễn thi môn tin học riêng với những trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên những chuyên ngành tương quan đến tin học, công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin.

Điều 40. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

1. Có số câu vấn đáp đúng từ 50% số vướng mắc trở lên cho từng môn thi quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 39 Nghị định này, trừ trường hợp miễn thi.

2. Có tổng kết quả điểm bài thi môn trách nhiệm chuyên ngành quy định tại khoản 4 Điều 39 Nghị định này đạt từ 50 điểm trở lên, trường hợp thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng I thì phải đạt từ 100 điểm trở lên (trong số đó điểm bài thi viết đề án và bài thi bảo vệ đề án phải đạt từ 50 điểm trở lên) và lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu thăng hạng chức vụ nghề nghiệp được giao.

3. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng kết quả điểm bài thi môn trách nhiệm chuyên ngành bằng nhau ở chỉ tiêu thăng hạng chức vụ nghề nghiệp ở đầu cuối thì việc xác lập người trúng tuyển được thực thi theo thứ tự ưu tiên sau: Viên chức là nữ; viên chức là người dân tộc bản địa thiểu số; viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); viên chức có thời hạn công tác thao tác nhiều hơn nữa.

Nếu vẫn không xác lập được thì người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp có văn bản trao đổi với những người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quản trị và vận hành viên chức và quyết định hành động người trúng tuyển theo đề xuất kiến nghị của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quản trị và vận hành viên chức.

4. Không bảo lưu kết quả cho những kỳ thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp lần sau.

5. Thông báo kết quả thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức:

a) Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày hoàn thành xong việc chấm thi, Hội đồng thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức phải văn bản báo cáo giải trình người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức về kết quả chấm thi; đồng thời công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức và gửi thông tin bằng văn bản tới cơ quan, cty cử viên chức tham gia cuộc thi về điểm thi thăng hạng để thông tin cho viên chức được biết.

b) Trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày thông tin kết quả điểm thi thăng hạng, viên chức tham gia cuộc thi có quyền kiến nghị và gửi đơn đề xuất kiến nghị phúc khảo kết quả điểm bài thi môn kiến thức và kỹ năng chung, môn ngoại ngữ, môn tin học (trong trường hợp thi trắc nghiệm trên giấy tờ) và bài thi viết môn trách nhiệm chuyên ngành. Hội đồng thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức có trách nhiệm xây dựng Ban chấm phúc khảo và tổ chức triển khai chấm phúc khảo, công bố kết quả chấm phúc khảo chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định tại khoản này.

c) Chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày công bố kết quả chấm phúc khảo, Hội đồng thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức văn bản báo cáo giải trình người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền tổ chức triển khai thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức phê duyệt kết quả kỳ thi thăng hạng và list viên chức trúng tuyển.

d) Chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày có quyết định hành động phê duyệt kết quả kỳ thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, Hội đồng thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức có trách nhiệm thông tin kết quả thi và list viên chức trúng tuyển bằng văn bản tới cơ quan, cty cử viên chức tham gia kỳ thi.

Điều 41. Xét thăng hạng đặc không bổ trách nhiệm nghề nghiệp

1. Viên chức phục vụ tiêu chuẩn, Đk quy định tại những điểm a, b và c khoản 1 Điều 32 Nghị định này được xét thăng hạng đặc cách vào hạng chức vụ nghề nghiệp cao hơn thế nữa khi được công nhận, chỉ định chức vụ có yêu cầu về hạng chức vụ nghề nghiệp cao hơn thế nữa chức vụ nghề nghiệp hiện giữ theo quy định của pháp lý chuyên ngành.

2. Người đứng đầu cty sự nghiệp công lập có văn bản kèm theo bản sao những văn bản chứng tỏ về tiêu chuẩn, Đk xét thăng hạng đặc cách của viên chức theo quy định tại khoản 1 Điều này, gửi người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quản trị và vận hành viên chức xem xét, quyết định hành động.

Điều 42. Bổ nhiệm và xếp lương chức vụ nghề nghiệp riêng với viên chức trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp

1. Chậm nhất 15 ngày Tính từ lúc ngày nhận được list viên chức trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quản trị và vận hành viên chức thực thi việc chỉ định và xếp lương chức vụ nghề nghiệp riêng với viên chức trúng tuyển như sau:

a) Đối với kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng I:

Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quản trị và vận hành viên chức quyết định hành động chỉ định và xếp lương riêng với viên chức trúng tuyển sau khoản thời hạn thống nhất với Bộ Nội vụ (riêng với cty sự nghiệp công lập của Nhà nước) hoặc Ban Tổ chức Trung ương (riêng với cty sự nghiệp công lập của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội).

b) Đối với kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng II, hạng III và hạng IV:

Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quản trị và vận hành viên chức quyết định hành động theo thẩm quyền hoặc phân cấp việc quyết định hành động chỉ định và xếp lương chức vụ nghề nghiệp riêng với viên chức trúng tuyển.

2. Việc xếp lương ở chức vụ nghề nghiệp mới chỉ định thực thi theo quy định hiện hành.

Mục 3. BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, KÉO DÀI THỜI GIAN CÔNG TÁC ĐẾN TUỔI NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

Điều 43. Thời hạn giữ chức vụ

1. Thời hạn giữ chức vụ quản trị và vận hành cho từng lần chỉ định là 05 năm, tính từ thời gian quyết định hành động chỉ định có hiệu lực hiện hành, trừ trường hợp thời hạn dưới 05 năm theo quy định của pháp lý chuyên ngành.

2. Thời hạn viên chức giữ một chức vụ quản trị và vận hành không thật hai nhiệm kỳ liên tục được thực thi theo quy định của pháp lý chuyên ngành.

Điều 44. Tiêu chuẩn, Đk chỉ định

1. Bảo đảm tiêu chuẩn chung theo quy định của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn rõ ràng của chức vụ chỉ định theo quy định của cơ quan, cty có thẩm quyền.

2. Phải được quy hoạch chức vụ chỉ định nếu là nguồn nhân sự tại chỗ hoặc được quy hoạch chức vụ tương tự nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác. Trường hợp cty mới xây dựng chưa thực thi việc phê duyệt quy hoạch thì do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

3. Có hồ sơ, lý lịch thành viên được xác minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

4. Điều kiện về tuổi chỉ định:

a) Viên chức được đề xuất kiến nghị chỉ định lần đầu giữ chức vụ quản trị và vận hành hoặc đề xuất kiến nghị chỉ định giữ chức vụ quản trị và vận hành cao hơn thế thì tuổi chỉ định phải còn đủ 05 năm công tác thao tác tính từ khi thực thi quy trình chỉ định; trường hợp đặc biệt quan trọng văn bản báo cáo giải trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động;

b) Viên chức được đề xuất kiến nghị chỉ định giữ chức vụ quản trị và vận hành mà thời hạn giữ chức vụ dưới 05 năm theo quy định của pháp lý chuyên ngành thì tuổi công tác thao tác phải đủ một nhiệm kỳ;

c) Viên chức được chỉ định giữ chức vụ mới tương tự hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi chỉ định theo quy định tại điểm a khoản này.

5. Có đủ sức khoẻ để hoàn thành xong trách nhiệm và chức trách được giao.

6. Không thuộc những trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Đảng và của pháp lý; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời hạn thực thi những quy định tương quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, tương hỗ update tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Điều 45. Trách nhiệm và thẩm quyền trong công tác thao tác chỉ định viên chức quản trị và vận hành

1. Người đứng đầu, những thành viên trong cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, cty có trách nhiệm đề xuất kiến nghị nhân sự và nhận xét, nhìn nhận riêng với nhân sự được đề xuất kiến nghị.

2. Tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, cty thảo luận, nhận xét, nhìn nhận, quyết định hành động hoặc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

3. Cá nhân, tập thể đề xuất kiến nghị chỉ định phải phụ trách trước cấp có thẩm quyền về ý kiến đề xuất kiến nghị, nhận xét, nhìn nhận, kết luận tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; khả năng công tác thao tác, ưu, khuyết điểm riêng với nhân sự được đề xuất kiến nghị chỉ định.

4. Bộ phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ và những cty, cty tương quan phụ trách về kết quả thẩm định, đề xuất kiến nghị nhân sự theo hiệu suất cao, trách nhiệm và quyền hạn của tớ.

5. Tập thể lãnh đạo, người đứng đầu quyết định hành động chỉ định phụ trách riêng với quyết định hành động của tớ; lãnh đạo, chỉ huy công tác thao tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về công tác thao tác cán bộ.

6. Viên chức được đề xuất kiến nghị, xem xét chỉ định phải phụ trách về việc kê khai lý lịch, hồ sơ thành viên, kê khai tài sản, thu nhập của tớ, giải trình những nội dung tương quan.

7. Thẩm quyền chỉ định viên chức giữ chức vụ quản nguyên do người đứng đầu cty sự nghiệp công lập quyết định hành động hoặc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định hành động theo phân cấp quản trị và vận hành về công tác thao tác cán bộ. Trường hợp có quy định khác về thẩm quyền chỉ định viên chức quản trị và vận hành thì thực thi theo quy định của pháp lý chuyên ngành.

Điều 46. Trình tự, thủ tục chỉ định viên chức quản trị và vận hành

1. Xin chủ trương chỉ định

a) Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu yếu chỉ định viên chức quản trị và vận hành phải trình cơ quan, cty có thẩm quyền chỉ định bằng văn bản về chủ trương, số lượng, nguồn nhân sự và dự kiến phân công công tác thao tác riêng với nhân sự được dự kiến chỉ định.

b) Cơ quan, cty có thẩm quyền chỉ định xem xét, quyết định hành động về chủ trương chỉ định chậm nhất sau 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận được đề xuất kiến nghị của cty sự nghiệp công lập.

c) Chậm nhất sau 15 ngày Tính từ lúc ngày có văn bản đồng ý về chủ trương chỉ định của cấp có thẩm quyền, người đứng đầu cty sự nghiệp công lập phải tiến hành quy trình lựa chọn nhân sự theo quy định.

2. Thực hiện quy trình chỉ định riêng với nguồn nhân sự tại chỗ

a) Bước 1: Trên cơ sở chủ trương chỉ định, yêu cầu trách nhiệm của cty và nguồn nhân sự trong quy hoạch, tập thể lãnh đạo thảo luận và đề xuất kiến nghị về cơ cấu tổ chức triển khai, tiêu chuẩn, Đk, quy trình trình làng nhân sự.

Thành phần: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cty sự nghiệp công lập và người đứng đầu bộ phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ.

Kết quả thảo luận và đề xuất kiến nghị được ghi thành biên bản.

b) Bước 2: Tập thể lãnh đạo mở rộng thảo luận và thống nhất về cơ cấu tổ chức triển khai, tiêu chuẩn, Đk, quy trình trình làng nhân sự và tiến hành trình làng nhân sự bằng phiếu kín.

Thành phần: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cty sự nghiệp công lập; thường vụ cấp ủy cùng cấp; người đứng đầu những cty thuộc và trực thuộc. Hội nghị phải có tối thiểu 2/3 số người được triệu tập tham gia.

Nguyên tắc trình làng và lựa chọn: Mỗi thành viên trình làng 01 người cho một chức vụ; người nào đạt số phiếu tốt nhất, đạt tỷ suất trên 50% tính trên tổng số người được triệu tập trình làng thì được lựa chọn. Trường hợp không còn người nào đạt trên 50% thì chọn 02 người dân có số phiếu trình làng tốt nhất từ trên xuống để trình làng ở tiến trình tiếp theo.

Phiếu trình làng nhân sự chỉ định do Ban tổ chức triển khai hội nghị phát hành, có đóng dấu treo của cty. Kết quả kiểm phiếu được ghi thành biên bản, không công bố tại hội nghị này.

c) Bước 3: Tập thể lãnh đạo, vị trí căn cứ vào cơ cấu tổ chức triển khai, tiêu chuẩn, Đk, yêu cầu trách nhiệm và kĩ năng phục vụ của viên chức; trên cơ sở kết quả trình làng nhân sự ở bước 2, tiến hành thảo luận và trình làng nhân sự bằng phiếu kín.

Thành phần: Thực hiện như quy định ở bước 1.

Nguyên tắc trình làng và lựa chọn: Mỗi thành viên lãnh đạo trình làng 01 người cho một chức vụ trong số nhân sự được trình làng ở bước 2 hoặc trình làng người khác có đủ tiêu chuẩn, Đk theo quy định; người nào đạt số phiếu tốt nhất, đạt tỷ suất trên 50% tính trên tổng số thành viên tập thể lãnh đạo trình làng thì được lựa chọn. Trường hợp không còn người nào đạt trên 50% thì chọn 02 người dân có số phiếu trình làng tốt nhất từ trên xuống để lấy phiếu tin tưởng tại hội nghị cán bộ chủ chốt.

Phiếu trình làng nhân sự chỉ định do Ban tổ chức triển khai hội nghị phát hành, có đóng dấu treo của cty. Kết quả kiểm phiếu được ghi thành biên bản, được công bố tại hội nghị này.

Trường hợp nếu kết quả trình làng của tập thể lãnh đạo khác với kết quả phát hiện, trình làng nhân sự ở bước 2 thì văn bản báo cáo giải trình, giải trình rõ với cơ quan, cty có thẩm quyền chỉ định xem xét, cho ý kiến chỉ huy trước lúc tiến hành tiến trình tiếp theo.

Kết quả kiểm phiếu được ghi thành biên bản và tàng trữ trong hồ sơ chỉ định.

d) Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt về nhân sự được tập thể lãnh đạo trình làng ở bước 3 bằng phiếu kín.

Thành phần: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cty sự nghiệp công lập; cấp ủy, trưởng những tổ chức triển khai chính trị – xã hội của cty sự nghiệp công lập; người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu những bộ phận trình độ và cty thuộc và trực thuộc. Đối với cty có số rất nhiều người thao tác dưới 30 người hoặc cty không còn tổ chức triển khai cấu thành, thành phần tham gia gồm toàn thể viên chức, người lao động trong biên chế thao tác thường xuyên tại cty. Hội nghị phải có tối thiểu 2/3 số người được triệu tập tham gia.

Trình tự lấy ý kiến:

Trao đổi, thảo luận về cơ cấu tổ chức triển khai, tiêu chuẩn, Đk, yêu cầu và kĩ năng phục vụ yêu cầu trách nhiệm của nhân sự;

Thông báo list nhân sự do tập thể lãnh đạo trình làng (ở bước 3); tóm tắt lý lịch, quy trình học tập, công tác thao tác; nhận xét, nhìn nhận ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng tăng trưởng; dự kiến phân công công tác thao tác;

Ghi phiếu lấy ý kiến tin tưởng (trọn vẹn có thể ký tên hoặc không ký tên). Phiếu lấy ý kiến tin tưởng do Ban tổ chức triển khai hội nghị phát hành, có đóng dấu treo của cty. Kết quả kiểm phiếu được ghi thành biên bản, không công bố tại hội nghị này.

đ) Bước 5: Tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết nhân sự.

Thành phần: Thực hiện như quy định ở bước 1.

Trình tự thực thi: Phân tích kết quả lấy phiếu ở những hội nghị; xác minh, kết luận những yếu tố mới phát sinh (nếu có); lấy ý kiến bằng văn bản của ban thường vụ đảng ủy hoặc đảng ủy cty (những nơi không còn ban thường vụ) về nhân sự được đề xuất kiến nghị chỉ định; tập thể lãnh đạo thảo luận, nhận xét, nhìn nhận và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín.

Nguyên tắc lựa chọn: Người đạt số phiếu tốt nhất, đạt tỷ suất trên 50% tính trên tổng số thành viên tập thể lãnh đạo trình làng thì được lựa chọn đề xuất kiến nghị chỉ định. Trường hợp có 02 người dân có số phiếu ngang nhau (đạt tỷ suất 50%) thì lựa chọn nhân sự do người đứng đầu trình làng để đề xuất kiến nghị chỉ định; đồng thời văn bản báo cáo giải trình khá đầy đủ những ý kiến rất khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

Phiếu biểu quyết nhân sự chỉ định do Ban tổ chức triển khai hội nghị phát hành, có đóng dấu treo của cty. Kết quả kiểm phiếu được ghi thành biên bản.

Người đứng đầu cty sự nghiệp công lập ra quyết định hành động chỉ định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan, cty có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

3. Thực hiện quy trình chỉ định riêng với nguồn nhân sự từ nơi khác:

a) Trường hợp nhân sự do cty sự nghiệp công lập đề xuất kiến nghị thì tập thể lãnh đạo cty thảo luận, thống nhất về chủ trương và chỉ huy tiến hành một số trong những việc làm sau:

Gặp người được đề xuất kiến nghị chỉ định để trao đổi ý kiến về yêu cầu trách nhiệm công tác thao tác.

Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, cty nơi người được đề xuất kiến nghị chỉ định đang công tác thao tác về chủ trương chỉ định; lấy nhận xét, nhìn nhận của tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, cty riêng với nhân sự; nghiên cứu và phân tích hồ sơ, xác minh lý lịch.

Thảo luận, nhận xét, nhìn nhận và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín. Nhân sự được đề xuất kiến nghị chỉ định phải đạt tỷ suất trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ suất 50% thì do người đứng đầu quyết định hành động; đồng thời văn bản báo cáo giải trình khá đầy đủ những ý kiến rất khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

Người đứng đầu cty sự nghiệp công lập ra quyết định hành động chỉ định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan, cty có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

b) Trường hợp nhân sự do cơ quan cấp trên có thẩm quyền dự kiến chỉ định từ nguồn nhân sự ngoài cty, bộ phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ của cơ quan có thẩm quyền dự kiến chỉ định tiến hành một số trong những việc làm sau:

Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy của cty tiếp nhận nhân sự về dự kiến chỉ định.

Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi nhân sự đang công tác thao tác về chủ trương chỉ định và lấy nhận xét, nhìn nhận của tập thể lãnh đạo và cấp ủy; nghiên cứu và phân tích hồ sơ, xác minh lý lịch.

Gặp nhân sự được dự kiến chỉ định để trao đổi ý kiến về yêu cầu trách nhiệm công tác thao tác.

Chủ trì, phối phù thích hợp với những cty, cty tương quan thẩm định về nhân sự.

Người đứng đầu cty sự nghiệp công lập ra quyết định hành động chỉ định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan, cty có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

4. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều này và Đk rõ ràng của cty sự nghiệp công lập, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quản trị và vận hành viên chức quy định rõ ràng thành phần tham gia tiến trình trong quy trình chỉ định những chức vụ viên chức quản trị và vận hành thuộc phạm vi phụ trách.

Điều 47. Bổ nhiệm trong trường hợp khác

1. Bổ nhiệm trong trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức triển khai lại, quy đổi quy mô tổ chức triển khai:

a) Trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức triển khai lại, quy đổi quy mô tổ chức triển khai của cty sự nghiệp công lập mà chức vụ viên chức đang giữ ở cty sự nghiệp công lập cũ tương tự hoặc cao hơn thế nữa chức vụ viên chức dự kiến đảm nhiệm ở cty sự nghiệp công lập mới hoặc trường hợp thay tên cty sự nghiệp công lập thì tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cty sự nghiệp công lập mới trình cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành cty sự nghiệp công lập xem xét, quyết định hành động quy đổi chức vụ theo vị trí việc làm mới tương ứng;

b) Trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức triển khai lại, quy đổi quy mô tổ chức triển khai của cty sự nghiệp công lập mà chức vụ viên chức đang giữ ở cty sự nghiệp công lập cũ thấp chức vụ viên chức dự kiến đảm nhiệm ở cty sự nghiệp công lập mới thì việc chỉ định được thực thi theo quy trình chỉ định riêng với nguồn nhân sự từ nơi khác.

2. Cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành cty sự nghiệp công lập trực tiếp chủ trì thực thi quy trình chỉ định riêng với những trường hợp sau:

a) Bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cty sự nghiệp công lập mới được xây dựng;

b) Trường hợp thực thi quy trình chỉ định mà thời gian lúc đó cty sự nghiệp công lập chỉ có một lãnh đạo là người đứng đầu hoặc là cấp phó của người đứng đầu;

c) Trường hợp thực thi quy trình chỉ định mà thời gian lúc đó nội bộ lãnh đạo cty sự nghiệp công lập mất đoàn kết, nhiều người vi phạm kỷ luật, nếu thực thi quy trình chỉ định sẽ thiếu khách quan;

d) Trường hợp vì thiên tai, tai nạn không mong muốn hoặc vì những nguyên do bất khả kháng khác mà cty sự nghiệp công lập không hề người lãnh đạo, quản trị và vận hành.

3. Trường hợp cty sự nghiệp công lập chưa kiện toàn người đứng đầu, vị trí căn cứ yêu cầu trách nhiệm, cấp có thẩm quyền chỉ định xem xét, quyết định hành động và phụ trách việc giao quyền hoặc giao phụ trách cty sự nghiệp công lập cho tới lúc chỉ định người đứng đầu cty sự nghiệp công lập. Thời gian giao quyền, giao phụ trách không tính vào thời hạn giữ chức vụ khi chỉ định.

4. Trường hợp những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực thi thử nghiệm thi tuyển chức vụ viên chức quản trị và vận hành theo chủ trương của Đảng thì quy trình chỉ định thực thi theo phía dẫn của cơ quan có thẩm quyền về tổ chức triển khai thử nghiệm.

Điều 48. Hồ sơ chỉ định

Hồ sơ nhân sự chỉ định phải được kê khai trung thực, đúng chuẩn, khá đầy đủ nội dung nêu tại những mục và phải được cấp có thẩm quyền xác nhận hoặc xác nhận theo quy định, gồm có:

1. Tờ trình về việc chỉ định do người đứng đầu cty sự nghiệp công lập ký (riêng với trường hợp trình cấp trên có thẩm quyền quyết định hành động chỉ định) hoặc do người đứng đầu bộ phận phụ trách về công tác thao tác tổ chức triển khai cán bộ ký (riêng với trường hợp người đứng đầu cty sự nghiệp công lập quyết định hành động);

2. Bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu kèm theo biên bản kiểm phiếu ở tiến trình trong quy trình chỉ định;

3. Sơ yếu lý lịch viên chức do thành viên tự khai theo mẫu quy định, được cty sự nghiệp công lập trực tiếp quản trị và vận hành xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4×6, chụp trong thời hạn không thật 06 tháng;

4. Bản tự kiểm điểm 3 năm công tác thao tác sớm nhất;

5. Nhận xét, nhìn nhận của tập thể lãnh đạo cty về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, đoàn kết nội bộ, về khả năng công tác thao tác, kết quả thực thi chức trách, trách nhiệm trong 3 năm sớm nhất;

6. Nhận xét của chi ủy nơi cư trú riêng với bản thân và mái ấm gia đình. Trường hợp nơi cư trú của tớ mình khác với nơi cư trú của mái ấm gia đình thì phải lấy nhận xét của chi ủy nơi bản thân cư trú và nơi mái ấm gia đình cư trú;

7. Kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị;

8. Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định;

9. Bản sao những văn bằng, chứng từ theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức vụ chỉ định;

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo và giảng dạy quốc tế cấp hoặc cơ sở đào tạo và giảng dạy trong nước link với quốc tế cấp phải được Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo ghi nhận;

10. Giấy ghi nhận sức khoẻ của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng.

Điều 49. Thời điểm, thời hạn và nguyên tắc thực thi chỉ định lại, kéo dãn thời hạn giữ chức vụ quản trị và vận hành

1. Viên chức quản trị và vận hành khi hết thời hạn giữ chức vụ chỉ định theo quy định thì cơ quan, cty có thẩm quyền chỉ định phải tiến hành quy trình xem xét chỉ định lại hoặc kéo dãn thời hạn giữ chức vụ quản trị và vận hành. Trường hợp chưa thực thi quy trình chỉ định lại hoặc kéo dãn thời hạn giữ chức vụ quản trị và vận hành theo quy định tại khoản 5 Điều này thì cơ quan, cty có thẩm quyền chỉ định phải có văn bản thông tin để cty và viên chức biết.

2. Viên chức quản trị và vận hành khi hết thời hạn chỉ định, tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm công tác thao tác mà được chỉ định lại thì thời hạn chỉ định được xem đến thời gian đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trường hợp tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 02 năm công tác thao tác, cơ quan, cty có thẩm quyền chỉ định xem xét, nếu phục vụ đủ tiêu chuẩn, Đk thì quyết định hành động kéo dãn thời hạn giữ chức vụ quản trị và vận hành cho tới thời gian đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

3. Quyết định chỉ định lại hoặc quyết định hành động kéo dãn thời hạn giữ chức vụ quản trị và vận hành phải được phát hành trước thời điểm ngày hết thời hạn chỉ định tối thiểu 01 ngày thao tác.

4. Trường hợp viên chức quản trị và vận hành khi hết thời hạn chỉ định mà chưa tồn tại quyết định hành động chỉ định lại hoặc kéo dãn thời hạn giữ chức vụ quản trị và vận hành của cơ quan, cty có thẩm quyền thì không được thực thi chức trách, trách nhiệm, thẩm quyền của chức vụ quản trị và vận hành hiện giữ. Việc thực thi chức trách, trách nhiệm, thẩm quyền của chức vụ quản trị và vận hành đó do cơ quan, cty có thẩm quyền chỉ định xem xét, quyết định hành động.

5. Các trường hợp chưa thực thi quy trình chỉ định lại hoặc kéo dãn thời hạn giữ chức vụ quản trị và vận hành:

a) Viên chức quản trị và vận hành đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, hiện giờ đang bị khảo sát, truy tố, xét xử;

b) Viên chức quản trị và vận hành đang trong thời hạn được cơ quan, cty có thẩm quyền cử đi học tập, công tác thao tác ở quốc tế 03 tháng trở lên;

c) Viên chức quản trị và vận hành đang trong thời hạn điều trị nội trú từ 03 tháng trở lên tại những cơ sở y tế hoặc đang trong thời hạn nghỉ chính sách thai sản.

Điều 50. Tiêu chuẩn, Đk chỉ định lại

1. Hoàn thành trách nhiệm trong thời hạn giữ chức vụ quản trị và vận hành.

2. Đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ quản trị và vận hành theo quy định của cơ quan, cty có thẩm quyền tại thời gian chỉ định lại.

3. Đơn vị có nhu yếu về vị trí việc làm viên chức quản trị và vận hành.

4. Đủ sức khoẻ để hoàn thành xong trách nhiệm và chức trách được giao.

5. Không thuộc những trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp lý.

Điều 51. Thủ tục chỉ định lại

1. Chậm nhất 90 ngày trước thời điểm ngày hết thời hạn chỉ định, cơ quan, cty có thẩm quyền chỉ định phải ra thông tin thực thi quy trình xem xét chỉ định lại riêng với viên chức.

2. Viên chức làm văn bản báo cáo giải trình tự nhận xét, nhìn nhận việc thực thi chức trách, trách nhiệm trong thời hạn giữ chức vụ gửi người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền chỉ định.

3. Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về việc chỉ định lại

Thành phần: Thực hiện như quy định tại bước 4 quy trình chỉ định viên chức quản trị và vận hành.

Trình tự thực thi: Viên chức được xem xét để chỉ định lại văn bản báo cáo giải trình tự nhận xét, nhìn nhận việc thực thi chức trách, trách nhiệm trong thời hạn giữ chức vụ; hội nghị tham gia góp ý kiến và bỏ phiếu tin tưởng bằng phiếu kín riêng với viên chức được xem xét chỉ định lại.

Biên bản hội nghị, biên bản kiểm phiếu tin tưởng được trình lên trên người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền chỉ định. Kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị này.

4. Tập thể lãnh đạo cty thảo luận và biểu quyết nhân sự

Thành phần: Thực hiện như quy định tại bước 5 quy trình chỉ định viên chức quản trị và vận hành.

Trình tự thực thi:

Phân tích kết quả lấy phiếu ở hội nghị cán bộ chủ chốt. Viên chức được đề xuất kiến nghị chỉ định lại phải đạt tỷ suất trên 50% tính trên tổng số người được triệu tập tham gia hội nghị cán bộ chủ chốt trình làng;

Xác minh, kết luận những yếu tố mới phát sinh (nếu có);

Lấy ý kiến bằng văn bản của ban thường vụ đảng ủy hoặc đảng ủy cty (những nơi không còn ban thường vụ) về nhân sự được đề xuất kiến nghị chỉ định lại;

Tập thể lãnh đạo thảo luận, nhận xét, nhìn nhận và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín. Nhân sự được đề xuất kiến nghị chỉ định lại phải đạt tỷ suất trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ suất 50% thì do người đứng đầu quyết định hành động; đồng thời văn bản báo cáo giải trình khá đầy đủ những ý kiến rất khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

Người đứng đầu cty sự nghiệp công lập ra quyết định hành động chỉ định lại theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan, cty có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

Điều 52. Thủ tục kéo dãn thời hạn giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu

1. Chậm nhất 90 ngày trước thời điểm ngày hết thời hạn chỉ định, cơ quan, cty có thẩm quyền chỉ định phải ra thông tin thực thi việc xem xét kéo dãn thời hạn giữ chức vụ quản trị và vận hành đến tuổi nghỉ hưu riêng với viên chức.

2. Viên chức làm văn bản báo cáo giải trình tự nhận xét, nhìn nhận việc thực thi chức trách nhiệm,vụ trong thời hạn giữ chức vụ gửi người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền chỉ định.

3. Tập thể lãnh đạo cty tổ chức triển khai thảo luận, xem xét, nếu viên chức còn sức mạnh thể chất, uy tín, phục vụ được yêu cầu trách nhiệm thì thống nhất biểu quyết bằng phiếu kín việc kéo dãn thời hạn giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu.

Nhân sự được đề xuất kiến nghị kéo dãn thời hạn giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu phải đạt tỷ suất trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ suất 50% thì do người đứng đầu quyết định hành động; đồng thời văn bản báo cáo giải trình khá đầy đủ những ý kiến rất khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

Người đứng đầu cty sự nghiệp công lập ra quyết định hành động theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan, cty có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động việc kéo dãn thời hạn giữ chức vụ quản trị và vận hành đến tuổi nghỉ hưu riêng với viên chức.

Điều 53. Hồ sơ chỉ định lại, kéo dãn thời hạn giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu

1. Hồ sơ đề xuất kiến nghị chỉ định lại như quy định riêng với hồ sơ chỉ định viên chức giữ chức vụ quản trị và vận hành quy định tại Điều 48 của Nghị định này.

2. Hồ sơ đề xuất kiến nghị kéo dãn thời hạn giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu gồm:

a) Tờ trình về việc đề xuất kiến nghị kéo dãn thời hạn giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty ký (riêng với trường hợp trình cấp trên có thẩm quyền quyết định hành động) hoặc do người đứng đầu bộ phận tham mưu về công tác thao tác tổ chức triển khai cán bộ ký (riêng với trường hợp người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan cty quyết định hành động).

b) Biên bản hợp và kết quả kiểm phiếu đề xuất kiến nghị kéo dãn thời hạn giữ chức vụ quản trị và vận hành của tập thể lãnh đạo cty;

c) Sơ yếu lý lịch do thành viên tự khai theo mẫu quy định, được cty trực tiếp quản trị và vận hành xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4×6, chụp trong thời hạn không thật 06 tháng;

d) Bản tự nhận xét nhìn nhận việc thực thi chức trách, trách nhiệm trong thời hạn giữ chức vụ;

đ) Kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị;

e) Nhận xét của chi ủy nơi cư trú riêng với bản thân và mái ấm gia đình. Trường hợp nơi cư trú của tớ mình khác với nơi cư trú của mái ấm gia đình thì phải lấy nhận xét của chi ủy nơi bản thân cư trú và nơi mái ấm gia đình cư trú;

g) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định;

h) Giấy ghi nhận sức mạnh thể chất của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng.

Mục 4. THÔI GIỮ CHỨC VỤ, MIỄN NHIỆM ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

Điều 54. Thôi giữ chức vụ riêng với viên chức quản trị và vận hành

1. Việc xem xét, quyết định hành động cho thôi giữ chức vụ riêng với viên chức quản trị và vận hành được thực thi trong những trường hợp sau:

a) Tự nguyện, dữ thế chủ động xin thôi giữ chức vụ quản trị và vận hành;

b) Do không đủ sức mạnh thể chất, hạn chế về khả năng hoặc không hề đủ uy tín để hoàn thành xong chức trách, trách nhiệm được giao;

c) Vì những nguyên do chính đáng khác của viên chức.

2. Viên chức quản trị và vận hành không được thôi giữ chức vụ nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

a) Đang đảm nhiệm trách nhiệm quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh vương quốc; đang đảm nhiệm trách nhiệm trọng yếu, cơ mật; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; nếu thôi giữ chức vụ ngay sẽ tác động nghiêm trọng đến quyền lợi chung của Đảng và Nhà nước;

b) Đang trong thời hạn chịu sự thanh tra, kiểm tra, khảo sát của cơ quan hiệu suất cao có thẩm quyền theo quy định của Đảng và pháp lý.

3. Quy trình xem xét cho thôi giữ chức vụ:

a) Chậm nhất sau 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận đơn xin thôi giữ chức vụ quản trị và vận hành của viên chức, bộ phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ hoặc người đứng đầu cty sự nghiệp công lập nơi viên chức đang công tác thao tác phải trao đổi với viên chức có đơn đề xuất kiến nghị thôi giữ chức vụ. Trường hợp viên chức chức rút đơn thì dừng việc xem xét; trường hợp viên chức không rút đơn thì bộ phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ xem xét, đề xuất kiến nghị với những người đứng đầu cty sự nghiệp công lập hoặc cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản trị và vận hành cán bộ;

b) Chậm nhất sau 15 ngày Tính từ lúc ngày bộ phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ có văn bản đề xuất kiến nghị, tập thể lãnh đạo cơ quan, cty có thẩm quyền phải thảo luật, biểu quyết bằng phiếu kín. Việc quyết định hành động cho viên chức thôi giữ chức vụ quản trị và vận hành phải được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp đạt tỷ suất 50% thì do người đứng đầu quyết định hành động.

4. Viên chức quản trị và vận hành xin thôi giữ chức vụ quản trị và vận hành nhưng không được người đứng đầu cty sự nghiệp công lập hoặc cấp có thẩm quyền đồng ý thì vẫn phải tiếp tục thực thi chức trách, trách nhiệm, quyền hạn được giao.

5. Hồ sơ xem xét cho viên chức thôi giữ chức vụ quản trị và vận hành:

a) Tờ trình của cục phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ;

b) Các văn bản có tương quan: Quyết định, văn bản kết luận, ý kiến của cơ quan, cty có thẩm quyền, đơn đề xuất kiến nghị của viên chức;

c) Biên bản hội nghị và biên bản kiểm phiếu.

Điều 55. Miễn nhiệm riêng với viên chức quản trị và vận hành

1. Việc xem xét miễn nhiệm riêng với viên chức quản trị và vận hành được thực thi trong những trường hợp sau:

a) Có hai năm liên tục được xếp loại chất lượng ở tại mức không hoàn thành xong trách nhiệm;

b) Bị xử lý kỷ luật chưa tới mức không bổ nhiệm nhưng do yêu cầu trách nhiệm công tác thao tác nên phải thay thế;

c) Bị xử lý kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo hai lần trong cùng thuở nào hạn chỉ định;

d) Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ;

đ) Các nguyên do miễn nhiệm khác theo quy định của Đảng và pháp lý.

2. Quy trình xem xét miễn nhiệm riêng với viên chức quản trị và vận hành

a) Khi có đủ vị trí căn cứ miễn nhiệm riêng với viên chức quản trị và vận hành quy định tại khoản 1 Điều này, người đứng cơ quan, cty trực tiếp sử dụng viên chức hoặc bộ phận tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ đề xuất kiến nghị với cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản trị và vận hành cán bộ;

b) Chậm nhất sau 30 ngày Tính từ lúc ngày nhận được văn bản đề xuất kiến nghị việc miễn nhiệm, tập thể lãnh đạo cơ quan, cty có thẩm quyền phải thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín. Việc quyết định hành động miễn nhiệm riêng với viên chức phải được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp đạt tỷ suất 50% thì do người đứng đầu quyết định hành động.

3. Viên chức quản trị và vận hành sau khoản thời hạn bị miễn nhiệm, người đứng đầu cty sự nghiệp công lập sắp xếp công tác thao tác thích hợp; viên chức có trách nhiệm chấp hành quyết định hành động phân công của cấp có thẩm quyền. Trường hợp viên chức bị miễn nhiệm do xếp loại chất lượng ở tại mức không hoàn thành xong trách nhiệm trong hai năm liên tục thì cty sự nghiệp công lập có thẩm quyền cho thôi việc theo quy định của pháp lý.

4. Hồ sơ xem xét miễn nhiệm viên chức quản trị và vận hành thực thi như quy định tại khoản 5 Điều 54 Nghị định này.

Điều 56. Chế độ, chủ trương riêng với viên chức thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm và việc xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo tương quan đến miễn nhiệm riêng với viên chức

1. Viên chức quản trị và vận hành sau khoản thời hạn có quyết định hành động cho thôi giữ chức vụ được sắp xếp công tác thao tác phù phù thích hợp với khả năng, sở trường, trình độ, trình độ, trách nhiệm được đào tạo và giảng dạy phù phù thích hợp với vị trí việc làm; được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ.

2. Viên chức quản trị và vận hành bị miễn nhiệm không được hưởng phụ cấp chức vụ Tính từ lúc ngày có quyết định hành động miễn nhiệm. Sau khi miễn nhiệm nếu viên chức tự nguyện xin nghỉ hưu, nghỉ việc thì được xử lý và xử lý theo quy định hiện hành.

3. Việc xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo của viên chức:

a) Việc xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo tương quan đến việc miễn nhiệm riêng với viên chức quản trị và vận hành thực thi theo quy định của Đảng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo;

b) Trong khi chưa tồn tại quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo thì những cty, thành viên có tương quan phải thi hành quyết định hành động miễn nhiệm của cấp có thẩm quyền;

c) Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc lúc có đủ cơ sở kết luận việc miễn nhiệm chức vụ quản trị và vận hành là sai thì cấp có thẩm quyền phải có quyết định hành động sắp xếp lại chức vụ quản trị và vận hành và xử lý và xử lý những quyền lợi hợp pháp tương quan đến chức vụ cũ của viên chức.

Mục 5. QUY ĐỊNH VỀ THÔI VIỆC VÀ THỦ TỤC NGHỈ HƯU

Điều 57. Giải quyết thôi việc riêng với viên chức

1. Viên chức được xử lý và xử lý thôi việc trong những trường hợp sau:

a) Viên chức đơn phương chấm hết hợp đồng thao tác theo quy định tại khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 29 Luật Viên chức;

b) Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm hết hợp đồng thao tác với viên chức khi có một trong những trường hợp quy định tại những điểm c, d và đ khoản 1 Điều 29 Luật Viên chức và khoản 4 Điều 2 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập không ký tiếp hợp đồng thao tác với viên chức khi kết thúc hợp đồng thao tác xác lập thời hạn.

2. Viên chức không được xử lý và xử lý thôi việc nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

a) Đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, hiện giờ đang bị khảo sát, truy tố, xét xử;

b) Chưa thao tác đủ thời hạn cam kết với cty sự nghiệp công lập khi được cử đi đào tạo và giảng dạy;

c) Chưa hoàn thành xong việc thanh toán những khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của viên chức riêng với cty sự nghiệp công lập;

d) Do yêu cầu công tác thao tác và chưa sắp xếp được người thay thế.

3. Thủ tục xử lý và xử lý thôi việc:

a) Trường hợp viên chức đơn phương chấm hết hợp đồng thao tác thì phải thông tin bằng văn bản gửi cho những người dân đứng đầu cty sự nghiệp công lập biết theo quy định tại khoản 6 Điều 29 Luật Viên chức.

Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được văn bản đề xuất kiến nghị của viên chức, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu cty sự nghiệp công lập chấm hết hợp đồng thao tác và xử lý và xử lý chính sách thôi việc cho viên chức theo quy định. Trường hợp khước từ cho viên chức thôi việc thì phải vấn đáp viên chức bằng văn bản và nêu rõ nguyên do theo quy định.

b) Trường hợp cty sự nghiệp công lập đơn phương chấm hết hợp đồng thao tác hoặc không ký tiếp hợp đồng thao tác với viên chức thì đồng thời phải xử lý và xử lý chính sách thôi việc cho viên chức theo quy định.

4. Không thực thi chính sách thôi việc riêng với những trường hợp sau:

a) Viên chức được cơ quan, cty có thẩm quyền đồng ý chuyển đến thao tác tại cơ quan, tổ chức triển khai, cty khác trong khối mạng lưới hệ thống chính trị;

b) Viên chức đã có thông tin nghỉ hưu hoặc thuộc đối tượng người dùng tinh giản biên chế theo quy định của pháp lý;

c) Viên chức thuộc trường hợp không được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Viên chức.

Điều 58. Trợ cấp thôi việc riêng với viên chức thôi việc

1. Đối với thời hạn công tác thao tác của viên chức từ thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở về trước được xem như sau:

a) Cứ mỗi năm thao tác được xem bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức vụ nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ quản trị và vận hành, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và thông số kỹ thuật chênh lệch bảo lưu lương (nếu có);

b) Mức trợ thấp cấp nhất bằng 01 tháng lương hiện hưởng;

c) Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm 2003, thời hạn thao tác được xem trợ cấp thôi việc là tổng thời hạn thao tác (cộng dồn) Tính từ lúc lúc viên chức có quyết định hành động tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008;

d) Trường hợp viên chức được tuyển dụng từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm 2003 trở về sau, thời hạn thao tác được xem trợ cấp thôi việc là tổng thời hạn thao tác theo hợp đồng thao tác (cộng dồn) Tính từ lúc lúc viên chức có quyết định hành động tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

2. Đối với thời hạn công tác thao tác của viên chức từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2009 đến nay được thực thi theo quy định của pháp lý về trợ cấp thất nghiệp.

3. Kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc:

a) Đối với đơn sự nghiệp công lập tự bảo vệ về chi thường xuyên, chi góp vốn đầu tư và cty sự nghiệp công lập tự bảo vệ về chi thường xuyên: Dữ liệu kinh phí góp vốn đầu tư chi trả trợ cấp thôi việc được lấy từ nguồn tài chính của cty, kể cả thời hạn trước đó viên chức đã thao tác tại những cty, tổ chức triển khai, cty khác trong khối mạng lưới hệ thống chính trị.

b) Đối với đơn sự nghiệp công lập tự bảo vệ một phần chi thường xuyên và cty sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo vệ chi thường xuyên: Dữ liệu kinh phí góp vốn đầu tư chi trả được lấy từ nguồn tài chính của cty sự nghiệp công lập, kể cả thời hạn trước đó viên chức đã thao tác tại những cty, tổ chức triển khai, cty khác trong khối mạng lưới hệ thống chính trị. Trường hợp nguồn tài chính của cty sự nghiệp công lập không phục vụ đủ phần kinh phí góp vốn đầu tư chi trả cho thời hạn viên chức trước này đã thao tác tại những cty, tổ chức triển khai, cty khác trong khối mạng lưới hệ thống chính trị thì ngân sách nhà nước tương hỗ.

4. Viên chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này và được xác nhận thời hạn có đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp lý.

Điều 59. Thủ tục nghỉ hưu

1. Thời điểm nghỉ hưu là ngày thứ nhất của tháng liền kề sau tháng viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

2. Thời điểm nghỉ hưu được xem lùi lại khi có một trong những trường hợp sau:

a) Không quá 01 tháng riêng với một trong những trường hợp: Thời điểm nghỉ hưu trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán; viên chức có vợ hoặc chồng, bố, mẹ (vợ hoặc chồng), con từ trần, bị Tòa án tuyên bố mất tích; bản thân và mái ấm gia đình viên chức bị thiệt hại do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn;

b) Không quá 03 tháng riêng với trường hợp bị bệnh nặng hoặc bị tai nạn không mong muốn có giấy xác nhận của bệnh viện;

c) Không quá 06 tháng riêng với trường hợp đang điều trị bệnh thuộc khuôn khổ bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế phát hành, có giấy xác nhận của bệnh viện.

3. Viên chức được lùi thời gian nghỉ hưu thuộc nhiều trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì chỉ được thực thi riêng với một trường hợp có thời hạn lùi thời gian nghỉ hưu nhiều nhất.

4. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty có thẩm quyền quản trị và vận hành viên chức quyết định hành động việc lùi thời gian nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều này.

5. Trường hợp viên chức không còn nguyện vọng lùi thời gian nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều này thì người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty quản trị và vận hành viên chức xử lý và xử lý cho viên chức được nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Trước 06 tháng tính đến thời gian nghỉ hưu theo quy định tại những khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này, cơ quan, cty quản trị và vận hành viên chức phải ra thông tin bằng văn bản về thời gian nghỉ hưu để viên chức biết và sẵn sàng sẵn sàng người thay thế.

7. Các quy định tương quan đến quyết định hành động nghỉ hưu:

a) Trước 03 tháng tính đến thời gian nghỉ hưu theo quy định tại những khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này, cơ quan, cty quản trị và vận hành viên chức phải ra quyết định hành động nghỉ hưu;

b) Căn cứ quyết định hành động nghỉ hưu quy định tại điểm a khoản này, cơ quan, cty quản trị và vận hành viên chức phối phù thích hợp với tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội tiến hành những thủ tục theo quy định để viên chức được hưởng chính sách bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu;

c) Viên chức được nghỉ hưu có trách nhiệm chuyển giao hồ sơ, tài liệu và những việc làm đang làm cho những người dân được phân công tiếp nhận tối thiểu trước 03 ngày thao tác tính đến thời gian nghỉ hưu;

d) Kể từ thời gian nghỉ hưu ghi trong quyết định hành động nghỉ hưu, viên chức được nghỉ hưu và hưởng chính sách bảo hiểm xã hội theo quy định.

Điều 60. Chế độ, chủ trương và cơ chế quản trị và vận hành riêng với trường hợp viên chức đã nghỉ hưu thực thi ký hợp đồng vụ, việc với cty sự nghiệp công lập

1. Viên chức đã nghỉ hưu ký hợp đồng vụ, việc với cty sự nghiệp công lập, ngoài lương hưu được hưởng theo quy định còn được hưởng khoản thù lao theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng đã ký kết kết.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm bảo vệ những Đk thao tác phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ quy định trong hợp đồng vụ, việc, gồm có những quyền của viên chức về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghề nghiệp được quy định tại những khoản 1, 3, 4, 5, 6 và khoản 7 Điều 11 Luật Viên chức.

3. Chế độ và thời hạn thao tác của viên chức đã nghỉ hưu được quy định rõ ràng trong hợp đồng vụ, việc ký với cty sự nghiệp công lập.

Chương IV.

QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

Điều 61. Nội dung quản trị và vận hành viên chức

1. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch viên chức.

2. Quy định tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp viên chức, xác lập vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp và số rất nhiều người thao tác tương ứng.

3. Tổ chức thực thi việc tuyển dụng, ký hợp đồng thao tác, sắp xếp, phân công trách nhiệm, biệt phái, kiểm tra và nhìn nhận viên chức.

4. Tổ chức thực thi thay đổi chức vụ nghề nghiệp.

5. Tổ chức thực thi chính sách đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng riêng với viên chức.

6. Tổ chức thực thi chính sách tiền lương và những chính sách, chủ trương đãi ngộ riêng với viên chức.

7. Tổ chức thực thi việc khen thưởng, kỷ luật riêng với viên chức.

8. Giải quyết thôi việc và nghỉ hưu riêng với viên chức.

9. Thực hiện chính sách văn bản báo cáo giải trình, thống kê và quản trị và vận hành hồ sơ viên chức.

10. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định của pháp lý về viên chức.

11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo riêng với viên chức.

Điều 62. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ phụ trách trước nhà nước thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về viên chức, có trách nhiệm và quyền hạn sau này:

1. Xây dựng, sửa đổi, tương hỗ update những quy định pháp lý về viên chức để nhà nước trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Xây dựng trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước quy định về kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch, chương trình tăng trưởng đội ngũ viên chức; phân công, phân cấp quản trị và vận hành viên chức; vị trí việc làm và cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp; kế hoạch, kế hoạch đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng đội ngũ viên chức; chính sách tiền lương; chủ trương riêng với những người dân có tài năng năng; những quy định về chỉ định, chỉ định lại, biệt phái, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chấm hết hợp đồng thao tác, thôi việc và nghỉ hưu riêng với viên chức.

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành những quy định của pháp lý về tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp viên chức; phát hành quy định, nội quy tổ chức triển khai thi tuyển, xét tuyển viên chức, quy định, nội quy tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức; có ý kién về chương trình khung tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp viên chức; quy định việc vận dụng chức vụ công chức riêng với vị trí việc làm ở những bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức triển khai cán bộ, kế hoạch, tài chính và những vị trí việc làm khác không giữ chức vụ nghề nghiệp và không hoạt động và sinh hoạt giải trí nghề nghiệp của cty sự nghiệp công lập.

4. Chủ trì, phối phù thích hợp với những Bộ quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy định về lập hồ sơ, quản trị và vận hành hồ sơ; số hiệu viên chức; thẻ viên chức.

5. Chủ trì, phối phù thích hợp với những bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức.

6. Có ý kiến với bộ, ngành, địa phương về tiêu chuẩn, Đk bố nhiệm chức vụ nghề nghiệp và xếp lương riêng với viên chức giữ chức vụ nghề nghiệp hạng I.

7. Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực thi chính sách văn bản báo cáo giải trình về quản trị và vận hành viên chức.

8. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi những quy định của pháp lý về viên chức.

Điều 63. Nhiệm vụ và quyền hạn của cục, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, tổ chức triển khai do nhà nước, Thủ tướng nhà nước xây dựng mà không phải là cty sự nghiệp công lập.

1. Quản lý về số lượng, tiêu chuẩn, tuyển dụng, sử dụng riêng với viên chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành theo phân công, phân cấp; quyết định hành động chỉ định, xếp lương chức vụ nghề nghiệp hạng I sau khoản thời hạn có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ; quyết định hành động nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn riêng với viên chức giữ chức vụ nghề nghiệp hạng I; quyết định hành động hoặc phân cấp việc quyết định hành động chỉ định chức vụ nghề nghiệp, xếp lương, nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung riêng với viên chức giữ chức vụ nghề nghiệp từ hạng II trở xuống thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

2. Quyết định khuôn khổ vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp và số rất nhiều người thao tác theo phân công, phân cấp và theo quy định của Đảng và của pháp lý.

3. Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng II riêng với viên chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành theo phía dẫn của Bộ Nội vụ và bộ quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành.

4. Tổ chức hoặc phận cấp, ủy quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng III, hạng IV riêng với viên chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

5. Thống kê và văn bản báo cáo giải trình thống kê viên chức theo quy định.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân cấp và theo quy định của pháp lý.

7. Các bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành những quy định của pháp lý riêng với viên chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

8. Cơ quan thuộc nhà nước, tổ chức triển khai do nhà nước, Thủ tướng nhà nước xây dựng mà không phải là cty sự nghiệp công lập kiểm tra việc thi hành những quy định của pháp lý riêng với viên chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

Điều 64. Nhiệm vụ và quyền hạn của những bộ quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành

Các Bộ quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành ngoài những trách nhiệm, quyền hạn quy định tại Điều 63 Nghị định này, còn tồn tại những trách nhiệm và quyền hạn sau này:

1. Quy định rõ ràng về nội dung, chương trình, hình thức, thời hạn tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành.

2. Chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ Nội vụ và những cty có tương quan xây dựng chính sách, chủ trương đặc trưng riêng với viên chức thuộc ngành, nghành để trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước.

3. Quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và xếp lương riêng với những chức vụ nghề nghiệp viên chức thuộc ngành, nghành quản trị và vận hành, sau khoản thời hạn có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ;

4. Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng I.

5. Các Bộ quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành gồm có:

a) Bộ Nội vụ quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tàng trữ;

b) Bộ Tư pháp quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tư pháp;

c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản;

d) Bộ Xây dựng quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thẩm kế viên và kiến trúc sư;

đ) Bộ Khoa học và Công nghệ quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển;

e) Bộ Tài nguyên và Môi trường quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, khí tượng, thủy văn, đo đạc, map, biển và hải hòn đảo;

g) Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo và giảng dạy;

h) Bộ Y tế quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y, dược, dân số;

i) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lao động và xã hội; chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp;

k) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, thể dục, thể thao và du lịch;

l) Bộ tin tức và Truyền thông quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông;

m) Bộ Giao thông vận tải lối đi bộ quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ;

n) Bộ Tài chính quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kế toán.

Điều 65. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Quản lý về số lượng, tiêu chuẩn, tuyển dụng, sử dụng riêng với viên chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành theo phân công, phân cấp; quyết định hành động chỉ định, xếp lương chức vụ nghề nghiệp hạng I sau khoản thời hạn có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ; quyết định hành động nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn riêng với viên chức giữ chức vụ nghề nghiệp hạng I; quyết định hành động hoặc phân cấp việc quyết định hành động chỉ định chức vụ nghề nghiệp, xếp lương, nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung riêng với viên chức giữ chức vụ nghề nghiệp từ hạng II trở xuống thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

2. Phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng viên chức trong những cty sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành.

3. Quyết định khuôn khổ vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp và số rất nhiều người thao tác theo phân công, phân cấp và theo quy định của Đảng và của pháp lý.

4. Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng II riêng với viên chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành theo phía dẫn của Bộ Nội vụ và bộ quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành. Tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hạng III, hạng IV riêng với viên chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

5. Thực hiện công tác thao tác khen thưởng, kỷ luật riêng với viên chức theo thẩm quyền hoặc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

6. Thực hiện thống kê và văn bản báo cáo giải trình thống kê viên chức theo quy định.

7. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành những quy định của pháp lý riêng với viên chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân cấp và theo quy định của pháp lý.

Điều 66. Nhiệm vụ và quyền hạn của cty sự nghiệp công lập

1. Đối với cty sự nghiệp công lập tự bảo vệ một phần chi thường xuyên và cty sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo vệ chi thường xuyên:

a) Thực hiện những chính sách, chủ trương của Nhà nước riêng với viên chức theo phân cấp;

b) Thực hiện tuyển dụng, ký và chấm hết hợp đồng thao tác, biệt phái viên chức theo phân công, phân cấp;

c) Bố trí, phân công trách nhiệm và kiểm tra việc thực thi trách nhiệm của viên chức; chỉ định, chỉ định lại, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, nhìn nhận, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng viên chức theo phân cấp;

d) Thực hiện công tác thao tác khen thưởng, kỷ luật riêng với viên chức theo thẩm quyền hoặc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định;

đ) Thực hiện việc lập hồ sơ và lưu giữ hồ sơ thành viên của viên chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành theo quy định;

e) Giải quyết thôi việc, nghỉ hưu riêng với viên chức theo phân cấp;

g) Ký phối hợp đồng vụ, việc riêng với viên chức đã nghỉ hưu;

h) Thống kê và văn bản báo cáo giải trình cơ quan, tổ chức triển khai cấp trên về số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức thuộc phạm vi quản trị và vận hành theo quy định;

i) Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp lý.

2. Đối với cty sự nghiệp công lập tự bảo vệ chi thường xuyên, chi góp vốn đầu tư và cty sự nghiệp công lập tự bảo vệ chi thường xuyên, ngoài những trách nhiệm và quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này còn tồn tại những trách nhiệm và quyền hạn sau:

a) Quyết định khuôn khổ vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp và số rất nhiều người thao tác theo quy định của Đảng và của pháp lý;

b) Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp theo quy định của pháp lý và theo phân công, phân cấp;

c) Quyết định cử viên chức tham gia những cuộc hội thảo chiến lược, hội nghị, nghiên cứu và phân tích khảo sát và học tập kinh nghiệm tay nghề ở quốc tế theo phân cấp.

Chương V.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 67. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 29 tháng 9 năm 2020.

2. Đối với những cty, tổ chức triển khai, cty đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án, kế hoạch tổ chức triển khai tuyển dụng viên chức (thi tuyển, xét tuyển, tiếp nhận vào làm viên chức), thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức trước thời điểm ngày phát hành Nghị định này thì được tiếp tục thực thi theo đề án, kế hoạch đã được phê duyệt trong thời hạn 06 tháng Tính từ lúc ngày Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành. Sau thời hạn này nếu không hoàn thành xong thì thực thi theo quy định tại Nghị định này.

3. Bãi bỏ những Nghị định sau:

a) Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng bốn thời gian năm 2012 của nhà nước về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành viên chức;

b) Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực thi chính sách hợp đồng một số trong những loại việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước, cty sự nghiệp công lập.

Điều 68. Điều khoản thi hành

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, tổ chức triển khai do nhà nước, Thủ tướng nhà nước xây dựng mà không phải là cty sự nghiệp công lập, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ huy người đứng đầu những cty, tổ chức triển khai, cty thuộc phạm vi quản trị và vận hành khi tuyển dụng, sử dụng, quản trị và vận hành viên chức phải thực thi đúng quy định tại Nghị định này và những quy định khác có tương quan.

2. Trường hợp tổ chức triển khai, thành viên có vi phạm trong công tác thao tác tuyển dụng, sử dụng, quản trị và vận hành viên chức thì tùy từng tính chất, mức độ của hành vi vi phạm cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của Đảng và của pháp lý.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc TW, những cty, tổ chức triển khai, cty và thành viên có tương quan phụ trách thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Văn phòng quản trị nước;– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;– Văn phòng Quốc hội;– Tòa án nhân dân tối cao;– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;– Kiểm toán Nhà nước;– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;– Ngân hàng Chính sách xã hội;– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;– Cơ quan TW của những đoàn thể;– VPCP: BTCN những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, cty trực thuộc, Công báo;– Lưu: VT, TCCV (2b).

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc


Bạn đang mò mẩn bài Nghị định 115/2020/NĐ-CP 2022

Với việc Bạn đọc post Nghị định 115/2020/NĐ-CP New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game tài liệu Nghị định 115/2020/NĐ-CP Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game HD Nghị định 115/2020/NĐ-CP Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan hoặc ThamGia Group zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Nghị #định #1152020NĐCP