0765562555

Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Nghị định 123/2020/NĐ-CP Mới 2022 được update : 2021-09-08 10:59:13

3832

Xin chàoNgày 19/10/2020, nhà nước đã phát hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

Theo đó, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ trong thời hạn 12 tháng Tính từ lúc lúc khởi đầu sử dụng hóa đơn điện tử gồm:

Bạn đang xem: Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Thứ nhất, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, thành viên marketing thương mại tại địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả, địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả. Địa bàn có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả, địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả thực thi theo Danh mục địa phận ưu đãi góp vốn đầu tư phát hành kèm theo Nghị định 118/năm ngoái/NĐ-CP. Thứ hai, doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề xuất kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW gửi Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí tại những khu kinh tế tài chính, khu công nghiệp, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao.

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————

Số: 123/2020/NĐ-CP Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 19 tháng 10 năm 2020 NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Thuế giá trị ngày càng tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế giá trị ngày càng tăng ngày 19 tháng 6 năm trước đó đó; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế giá trị ngày càng tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và Luật Quản lý thuế ngày thứ 6 tháng bốn năm năm trong năm này;

Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm năm trong năm này;

Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

nhà nước phát hành Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Nghị định này quy định việc quản trị và vận hành, sử dụng hóa đơn khi bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ; việc quản trị và vận hành, sử dụng chứng từ khi thực thi những thủ tục về thuế, thu tiền phí, lệ phí và quy định trách nhiệm, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên trong việc quản trị và vận hành, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Tổ chức, thành viên bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ gồm có:

a) Doanh nghiệp được xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo pháp lý Việt Nam; Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt của doanh nghiệp quốc tế hoạt động và sinh hoạt giải trí tại Việt Nam;

b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

c) Hộ, thành viên marketing thương mại, tổng hợp tác;

d) Đơn vị sự nghiệp công lập có bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ;

đ) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại.

2. Tổ chức, thành viên mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ.

3. Tổ chức thu thuế, phí và lệ phí.

4. Người nộp thuế, phí và lệ phí.

5. Tổ chức có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập thành viên.

6. Tổ chức nhận in hóa đơn, chứng từ; tổ chức triển khai phục vụ ứng dụng tự in chứng từ; tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn, chứng từ điện tử.

7. Cơ quan thuế gồm có Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế (gồm có cả Chi cục Thuế khu vực).

8. Cơ quan hải quan gồm có Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Cục Kiểm tra sau thông quan, Chi cục Hải quan.

9. Các tổ chức triển khai, thành viên có tương quan đến việc quản trị và vận hành, sử dụng hóa đơn và chứng từ.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ sau này được hiểu như sau:

1. Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức triển khai, thành viên bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ. Hóa đơn được thể hiện theo như hình thức hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

2. Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không còn mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng tài liệu điện tử do tổ chức triển khai, thành viên bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ lập bằng phương tiện đi lại điện tử để ghi nhận thông tin bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ theo quy định của pháp lý về kế toán, pháp lý về thuế, gồm có cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có link chuyển tài liệu điện tử với cơ quan thuế, trong số đó:

a) Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước lúc tổ chức triển khai, thành viên bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ gửi cho những người dân tiêu dùng.

Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử gồm có số thanh toán giao dịch thanh toán là một dãy số duy nhất do khối mạng lưới hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa nhờ vào thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

b) Hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức triển khai bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ gửi cho những người dân tiêu dùng không còn mã của cơ quan thuế.

3. Hóa đơn do cơ quan thuế đặt in là hóa đơn được thể hiện dưới dạng giấy do cơ quan thuế đặt in để đẩy ra cho tổ chức triển khai, thành viên thuộc đối tượng người dùng và trường hợp được mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 23 Nghị định này để sử dụng khi bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ.

4. Chứng từ là tài liệu vốn để làm ghi nhận thông tin về những khoản thuế khấu trừ, những khoản thu thuế, phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý quản trị và vận hành thuế. Chứng từ theo quy định tại Nghị định này gồm có chứng từ khấu trừ thuế thu nhập thành viên, biên lai thuế, phí, lệ phí được thể hiện theo như hình thức điện tử hoặc đặt in, tự in,

5. Chứng từ điện tử gồm có nhiều chủng loại chứng từ, biên lai theo khoản 4 Điều này được thể hiện ở dạng tài liệu điện tử do tổ chức triển khai, thành viên có trách nhiệm khấu trừ thuế cấp cho những người dân nộp thuế hoặc do tổ chức triển khai thu thuế, phí, lệ phí cấp cho những người dân nộp bằng phương tiện đi lại điện tử theo quy định của pháp lý phí, lệ phí, pháp lý thuế.

6. Chứng từ đặt in, tự in gồm có nhiều chủng loại chứng từ, biên lai theo khoản 4 Điều này được thể hiện ở dạng giấy do cơ quan thuế, tổ chức triển khai thu thuế, phí, lệ phí đặt in theo mẫu để sử dụng hoặc tự in trên những thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc những thiết bị khác khi khấu trừ thuế, khi thu thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp lý phí, lệ phí, pháp lý thuế.

7. Hóa đơn, chứng từ hợp pháp là hóa đơn, chứng từ đảm bảo đúng, khá đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định tại Nghị định này.

8. Hóa đơn, chứng từ giả là hóa đơn, chứng từ được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn, chứng từ đã được thông tin phát hành của tổ chức triển khai, thành viên khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn, chứng từ hoặc làm giả hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

9. Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn, chứng từ giả; sử dụng hóa đơn, chứng từ chưa tồn tại giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng; sử dụng hóa đơn bị ngừng sử dụng trong thời hạn bị cưỡng chế bằng giải pháp ngừng sử dụng hóa đơn, trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông tin của cơ quan thuế; sử dụng hóa đơn điện tử không Đk sử dụng với cơ quan thuế; sử dụng hóa đơn điện tử chưa tồn tại mã của cơ quan thuế riêng với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; sử dụng hóa đơn shopping hoá, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn từ thời điểm ngày cơ quan thuế xác lập bên bán không hoạt động và sinh hoạt giải trí tại địa chỉ marketing thương mại đã Đk với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sử dụng hóa đơn, chứng từ shopping hoá, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn, chứng từ trước thời điểm ngày xác lập bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động và sinh hoạt giải trí tại địa chỉ marketing thương mại đã Đk với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa tồn tại thông tin của cơ quan thuế về việc bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động và sinh hoạt giải trí tại địa chỉ marketing thương mại đã Đk với cơ quan có thẩm quyền nhưng cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc những cty hiệu suất cao khác đã có kết luận đó là hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

Sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ là việc sử dụng: Hóa đơn, chứng từ không ghi khá đầy đủ những nội dung bắt buộc theo quy định; hóa đơn tẩy xóa, sửa chữa thay thế không đúng quy định; sử dụng hóa đơn, chứng từ khống (hóa đơn, chứng từ đã ghi những chỉ tiêu, nội dung trách nhiệm kinh tế tài chính nhưng việc mua và bán thành phầm hoá, dịch vụ không còn thật một phần hoặc toàn bộ); sử dụng hóa đơn phản ánh không giá chuẩn trị thực tiễn phát sinh hoặc lập hóa đơn khống, lập hóa đơn giả; sử dụng hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch những tiêu thức bắt buộc Một trong những liên của hóa đơn; sử dụng hóa đơn để quay vòng khi vận chuyển thành phầm & hàng hóa trong khâu lưu thông hoặc dùng hóa đơn của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ này để chứng tỏ cho thành phầm & hàng hóa, dịch vụ khác; sử dụng hóa đơn, chứng từ của tổ chức triển khai, thành viên khác (trừ hóa đơn của cơ quan thuế và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn) để hợp thức hóa thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra; sử dụng hóa đơn, chứng từ mà cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc những cty hiệu suất cao khác đã kết luận là sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ.

10. Hủy hóa đơn, chứng từ là làm cho hóa đơn, chứng từ đó không còn mức giá trị sử dụng.

11. Tiêu hủy hóa đơn, chứng từ:

a) Tiêu hủy hóa đơn, chứng từ điện tử là giải pháp làm cho hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử không hề tồn tại trên khối mạng lưới hệ thống thông tin, không thể truy vấn và tham chiếu đến thông tin chứa trong hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

b) Tiêu hủy hóa đơn do cơ quan thuế đặt in, tiêu hủy chứng từ đặt in, tự in là việc sử dụng giải pháp đốt cháy, cắt, xé nhỏ hoặc hình thức tiêu hủy khác, đảm bảo hóa đơn, chứng từ đã tiêu hủy số không thể sử dụng lại những thông tin, số liệu trên đó.

12. Tổ chức phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử là tổ chức triển khai phục vụ giải pháp trong việc khởi tạo, link nhận, truyền, nhận, tàng trữ, xử lý tài liệu của hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không còn mã của cơ quan thuế. Tổ chức phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử gồm có: Tổ chức phục vụ giải pháp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không còn mã của cơ quan thuế cho những người dân bán và người tiêu dùng; tổ chức triển khai link nhận, truyền, tàng trữ tài liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế.

13. Cơ sở tài liệu hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử là tập hợp những tài liệu thông tin về hóa đơn điện tử của những tổ chức triển khai, doanh nghiệp, thành viên khi bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ và thông tin về chứng từ điện tử của những tổ chức triển khai, thành viên sử dụng.

Điều 4. Nguyên tắc lập, quản trị và vận hành, sử dụng hóa đơn, chứng từ

1. Khi bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho những người dân tiêu dùng (gồm có cả những trường hợp hàng hoá, dịch vụ vốn để làm khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ vốn để làm cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho những người dân lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quy trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới những hình thức cho vay vốn ngân hàng, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá) và phải ghi khá đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn tài liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

2. Khi khấu trừ thuế thu nhập thành viên, khi thu thuế, phí, lệ phí, tổ chức triển khai khấu trừ thuế, tổ chức triển khai thu tiền phí, lệ phí, tổ chức triển khai thu thuế phải lập chứng từ khấu trừ thuế, biên lai thu thuế, phí, lệ phí giao cho những người dân dân có thu nhập bị khấu trừ thuế, người nộp thuế, nộp phí, lệ phí và phải ghi khá đầy đủ những nội dung theo quy định tại Điều 32 Nghị định này. Trường hợp sử dụng biên lai điện tử thì phải theo định dạng chuẩn tài liệu của cơ quan thuế. Trường hợp thành viên ủy quyền quyết toán thuế thi không cấp giấy khấu trừ thuế thu nhập thành viên.

Đối với thành viên không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng thì tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập được lựa chọn cấp giấy khấu trừ thuế cho từng lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế. Đối với thành viên ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập chỉ cấp cho thành viên một chứng từ khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

3. Trước khi sử dụng hóa đơn, biên lai doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại, tổ chức triển khai thu thuế, phí, lệ phí phải thực thi Đk sử dụng với cơ quan thuế hoặc thực thi thông tin phát hành theo quy định tại Điều 15, Điều 34 và khoản 1 Điều 36 Nghị định này. Đối với hóa đơn, biên lai do cơ quan thuế đặt in, cơ quan thuế thực thi thông tin phát hành theo khoản 3 Điều 24 và khoản 2 Điều 36 Nghị định này.

4. Tổ chức, hộ, thành viên marketing thương mại trong quy trình sử dụng phải văn bản báo cáo giải trình tình hình sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế, văn bản báo cáo giải trình tình hình sử dụng biên lai đặt in, tự in hoặc biên lai mua của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 29, Điều 38 Nghị định này.

5. Việc Đk, quản trị và vận hành, sử dụng hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử phải tuân thủ những quy định của pháp lý về thanh toán giao dịch thanh toán điện tử, kế toán, thuế, quản trị và vận hành thuế và quy định tại Nghị định này.

6. Dữ liệu hóa đơn, chứng từ khi bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ, tài liệu chứng từ khi thực thi những thanh toán giao dịch thanh toán nộp thuế, khấu trừ thuế và nộp những khoản thuế, phí, lệ phí là cơ sở tài liệu để phục vụ công tác thao tác quản trị và vận hành thuế và phục vụ thông tin hóa đơn, chứng từ cho những tổ chức triển khai, thành viên có tương quan.

7. Người bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử cho hoạt động và sinh hoạt giải trí bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải thể hiện tên cty bán là bên ủy nhiệm. Việc ủy nhiệm phải được xác lập bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm thể hiện khá đầy đủ những thông tin về hóa đơn ủy nhiệm (mục tiêu ủy nhiệm; thời hạn ủy nhiệm; phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm) và phải thông tin cho cơ quan thuế khi Đk sử dụng hóa đơn điện tử. Trường hợp hóa đơn ủy nhiệm là hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế thì bên ủy nhiệm phải chuyển tài liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế trải qua tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ. Bộ Tài chính hướng dẫn rõ ràng nội dung này.

8. Tổ chức thu tiền phí, lệ phí được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập biên lai thu tiền phí, lệ phí. Biên lai được ủy nhiệm cho bên thứ ba vẫn ghi tên của tổ chức triển khai thu tiền phí, lệ phí là bên ủy nhiệm. Việc ủy nhiệm phải được xác lập bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm thể hiện khá đầy đủ những thông tin về biên lai ủy nhiệm (mục tiêu ủy nhiệm; thời hạn ủy nhiệm; phương thức thanh toán biên lai ủy nhiệm) và phải thông tin cho cơ quan thuế khi thông tin phát hành biên lai.

Điều 5. Hành vi bị cấm trong nghành nghề hóa đơn, chứng từ

1. Đối với công chức thuế

a) Gây phiền hà, trở ngại vất vả cho tổ chức triển khai, thành viên đến mua hóa đơn, chứng từ;

b) Có hành vi bao che, thông đồng cho tổ chức triển khai, thành viên để sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp;

c) Nhận hối lộ khi thanh tra, kiểm tra về hóa đơn.

2. Đối với tổ chức triển khai, thành viên bán, phục vụ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ, tổ chức triển khai, thành viên có quyền và trách nhiệm và trách nhiệm tương quan

a) Thực hiện hành vi gian dối như sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn;

b) Cản trở công chức thuế thi hành công vụ, rõ ràng những hành vi cản trở gây tổn hại sức mạnh thể chất, nhân phẩm của công chức thuế khi đang thanh tra, kiểm tra về hóa đơn, chứng từ;

c) Truy cập trái phép, làm sai lệch, phá hủy khối mạng lưới hệ thống thông tin về hóa đơn, chứng từ;

d) Đưa hối lộ hoặc thực thi những hành vi khác tương quan hóa đơn, chứng từ nhằm mục đích mưu lợi bất chính.

Điều 6. Bảo quản, tàng trữ hóa đơn, chứng từ

1. Hóa đơn, chứng từ được dữ gìn và bảo vệ, tàng trữ đảm bảo:

a) Tính bảo vệ an toàn và uy tín, bảo mật thông tin, toàn vẹn, khá đầy đủ, không biến thành thay đổi, sai lệch trong suốt thời hạn tàng trữ;

b) Lưu trữ đúng và đủ thời hạn theo quy định của pháp lý kế toán.

2. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử được dữ gìn và bảo vệ, tàng trữ bằng phương tiện đi lại điện tử. Cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên được quyền lựa chọn và vận dụng hình thức dữ gìn và bảo vệ, tàng trữ hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử phù phù thích hợp với đặc thủ hoạt động và sinh hoạt giải trí và kĩ năng ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử phải sẵn sàng in được ra giấy hoặc tra cứu được khi có yêu cầu.

3. Hóa đơn do cơ quan thuế đặt in, chứng từ đặt in, tự in phải dữ gìn và bảo vệ, tàng trữ đúng với yêu cầu sau:

a) Hóa đơn, chứng từ chưa lập được tàng trữ, dữ gìn và bảo vệ trong kho theo chính sách tàng trữ dữ gìn và bảo vệ chứng từ có mức giá.

b) Hóa đơn, chứng từ đã lập trong những cty kế toán được tàng trữ theo quy định tàng trữ, dữ gìn và bảo vệ chứng từ kế toán.

c) Hóa đơn, chứng từ đã lập trong những tổ chức triển khai, hộ, thành viên không phải là cty kế toán được tàng trữ và dữ gìn và bảo vệ như tài sản riêng của tổ chức triển khai, hộ, thành viên đó.

Điều 7. Chuyển đổi hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy

1. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử hợp pháp được quy đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy khi có yêu cầu trách nhiệm kinh tế tài chính, tài chính phát sinh hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản trị và vận hành thuế, cơ quan truy thuế kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, khảo sát và theo quy định của pháp lý về thanh tra, kiểm tra và khảo sát.

2. Việc quy đổi hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy phải bảo vệ sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử và hóa đơn, chứng từ giấy sau khoản thời hạn quy đổi.

3. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử được quy đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy thì hóa đơn, chứng từ giấy chỉ có mức giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp lý về kế toán, pháp lý về thanh toán giao dịch thanh toán điện tử, không còn hiệu lực hiện hành để thanh toán giao dịch thanh toán, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có link chuyển tài liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này.

Chương II

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN

Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 8. Loại hóa đơn

Hóa đơn quy định tại Nghị định này gồm nhiều chủng loại sau:

1. Hóa đơn giá trị ngày càng tăng là hóa đơn dành riêng cho những tổ chức triển khai khai thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí:

a) Bán hàng hoá, phục vụ dịch vụ trong trong nước;

b) Hoạt động vận tải lối đi bộ quốc tế;

c) Xuất vào khu phi thuế quan và những trường hợp được xem xuất khẩu;

d) Xuất khẩu thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ ra quốc tế.

2. Hóa đơn bán thành phầm là hóa đơn dành riêng cho những tổ chức triển khai, thành viên như sau:

a) Tổ chức, thành viên khai, tính thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp trực tiếp sử dụng cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí:

– Bán hàng hoá, phục vụ dịch vụ trong trong nước;

– Hoạt động vận tải lối đi bộ quốc tế;

– Xuất vào khu phi thuế quan và những trường hợp được xem xuất khẩu;

– Xuất khẩu thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ ra quốc tế.

b) Tổ chức, thành viên trong khu phi thuế quan khi bán thành phầm hoá, phục vụ dịch vụ vào trong nước và khi bán thành phầm hoá, phục vụ dịch vụ Một trong những tổ chức triển khai, thành viên trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ ra quốc tế, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức triển khai, thành viên trong khu phi thuế quan”.

3. Hóa đơn điện tử bán tài sản công được sử dụng khi bán những tài sản sau:

a) Tài sản công tại cơ quan, tổ chức triển khai, cty (gồm có cả nhà tại thuộc về nhà nước);

b) Tài sản kiến trúc;

c) Tài sản công được Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản trị và vận hành không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Tài sản của dự án công trình bất Động sản sử dụng vốn nhà nước;

đ) Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

e) Tài sản công bị tịch thu theo quyết định hành động của cơ quan, người dân có thẩm quyền;

g) Vật tư, vật tư tịch thu được từ việc xử lý tài sản công.

4. Hóa đơn điện tử bán thành phầm dự trữ vương quốc được sử dụng khi những cty, cty thuộc khối mạng lưới hệ thống cơ quan dự trữ nhà nước bán thành phầm dự trữ vương quốc theo quy định của pháp lý.

5. Các loại hóa đơn khác, gồm:

a) Tem, vé, thẻ có hình thức và nội dung quy định tại Nghị định này;

b) Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tài quốc tế; chứng từ thu tiền phí dịch vụ ngân hàng nhà nước trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này còn có hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và những quy định của pháp lý có tương quan.

6. Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản trị và vận hành như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý.

7. Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu hiển thị nhiều chủng loại hóa đơn để những đối tượng người dùng nêu tại Điều 2 Nghị định này tìm hiểu thêm trong quy trình thực thi.

Điều 9. Thời điểm lập hóa đơn

1. Thời điểm lập hóa đơn riêng với bán thành phầm hóa (gồm có cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán thành phầm dự trữ vương quốc) là thời gian chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thành phầm & hàng hóa cho những người dân tiêu dùng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Thời điểm lập hóa đơn riêng với phục vụ dịch vụ là thời gian hoàn thành xong việc phục vụ dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người phục vụ dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong lúc phục vụ dịch vụ thì thời gian lập hóa đơn là thời gian thu tiền (không gồm có trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực thi hợp đồng phục vụ những dịch vụ: kế toán, truy thuế kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng).

3. Trường hợp Giao hàng nhiều lần hoặc chuyển giao từng khuôn khổ, quy trình dịch vụ thì mỗi lần Giao hàng hoặc chuyển giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

4. Thời điểm lập hóa đơn riêng với một số trong những trường hợp rõ ràng như sau:

a) Đối với những trường hợp phục vụ dịch vụ với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, nên phải có thời hạn đối soát số liệu giữa doanh nghiệp phục vụ dịch vụ và người tiêu dùng, đối tác chiến lược như trường hợp phục vụ dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải lối đi bộ hàng không, phục vụ nhiên liệu hàng không cho những hãng hàng không, hoạt động và sinh hoạt giải trí phục vụ điện (trừ đối tượng người dùng quy định tại điểm h khoản này), nước, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển phát (gồm có cả dịch vụ đại lý, dịch vụ thu hộ, chi hộ), dịch vụ viễn thông (gồm có cả dịch vụ viễn thông giá trị ngày càng tăng), dịch vụ logistic, dịch vụ công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin (trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này) được bán theo kỳ nhất định, thời gian lập hóa đơn là thời gian hoàn thành xong việc đối soát tài liệu Một trong những bên nhưng chậm nhất không thật ngày thứ 7 của tháng sau tháng phát sinh việc phục vụ dịch vụ hoặc không thật 07 ngày Tính từ lúc ngày kết thúc kỳ quy ước. Kỳ quy ước để làm vị trí căn cứ tính lượng thành phầm & hàng hóa, dịch vụ phục vụ vị trí căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa cty bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ với những người tiêu dùng.

b) Đối với dịch vụ viễn thông (gồm có cả dịch vụ viễn thông giá trị ngày càng tăng), dịch vụ công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin (gồm có dịch vụ trung gian thanh toán sử dụng trên nền tảng viễn thông, công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin) phải thực thi đối soát tài liệu link Một trong những cơ sở marketing thương mại dịch vụ, thời gian lập hóa đơn là thời gian hoàn thành xong việc đối soát tài liệu về cước dịch vụ theo hợp đồng kinh tế tài chính Một trong những cơ sở marketing thương mại dịch vụ nhưng chậm nhất không thật 2 tháng Tính từ lúc tháng phát sinh cước dịch vụ link.

Trường hợp phục vụ dịch vụ viễn thông (gồm có cả dịch vụ viễn thông giá trị ngày càng tăng) trải qua bán thẻ trả trước, thu cước phí hòa mạng khi người tiêu dùng Đk sử dụng dịch vụ mà người tiêu dùng không yêu cầu xuất hóa đơn GTGT hoặc không phục vụ tên, địa chỉ, mã số thuế thì cuối mỗi ngày hoặc định kỳ trong tháng, cơ sở marketing thương mại dịch vụ lập chung một hóa đơn GTGT ghi nhận tổng lệch giá phát sinh theo từng dịch vụ người tiêu dùng không lấy hóa đơn hoặc không phục vụ tên, địa chỉ, mã số thuế.

c) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp ráp, thời gian lập hóa đơn là thời gian nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao khu công trình xây dựng, khuôn khổ khu công trình xây dựng, khối lượng xây dựng, lắp ráp hoàn thành xong, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

d) Đối với tổ chức triển khai marketing thương mại bất động sản, xây dựng hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng ủy quyền:

d.1) Trường hợp chưa chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng: Có thực thi thu tiền theo tiến độ thực thi dự án công trình bất Động sản hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì thời gian lập hóa đơn là ngày thu tiền hoặc theo thỏa thuận hợp tác thanh toán trong hợp đồng.

d.2) Trường hợp đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng: Thời điểm lập hóa đơn thực thi theo quy định tại khoản 1 Điều này.

đ) Thời điểm lập hóa đơn riêng với những trường hợp tổ chức triển khai marketing thương mại mua dịch vụ vận tải lối đi bộ hàng không xuất qua website và khối mạng lưới hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế chậm nhất không thật 05 ngày tiếp theo đó Tính từ lúc ngày chứng từ dịch vụ vận tải lối đi bộ hàng không xuất ra trên khối mạng lưới hệ thống website và khối mạng lưới hệ thống thương mại điện tử.

e) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm thăm dò, khai thác và chế biến dầu thô: Thời điểm lập hóa đơn bán dầu thô, condensate, những thành phầm được chế biến từ dầu thô (gồm có cả hoạt động và sinh hoạt giải trí bao tiêu thành phầm theo cam kết của nhà nước) là thời gian bên mua và bên bán xác lập giá tốt cả chính thức, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí bán khí vạn vật thiên nhiên, khí sát cánh, khí than được chuyển bằng đường ống dẫn khí đến người tiêu dùng, thời gian lập hóa đơn là thời gian bên mua, bên bán xác lập khối lượng khí Giao hàng tháng nhưng chậm nhất không thật 07 ngày tiếp theo đó Tính từ lúc ngày bên bán gửi thông tin lượng khí Giao hàng tháng.

Trường hợp thỏa thuận hợp tác bảo lãnh và cam kết của nhà nước có quy định khác về thời gian lập hóa đơn thì thực thi theo quy định tại thỏa thuận hợp tác bảo lãnh và cam kết của nhà nước.

g) Đối với cơ sở marketing thương mại thương mại marketing thương mại nhỏ lẻ, marketing thương mại dịch vụ ăn uống theo quy mô khối mạng lưới hệ thống shop bán trực tiếp đến người tiêu dùng nhưng việc hạch toán toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại được thực thi tại trụ sở chính (trụ sở chính trực tiếp ký hợp đồng mua, bán thành phầm hóa, dịch vụ; hóa đơn bán thành phầm hóa, dịch vụ từng shop xuất cho người tiêu dùng xuất qua khối mạng lưới hệ thống máy tính tiền của từng shop thay mặt đứng tên trụ sở chính), khối mạng lưới hệ thống máy tính tiền link với máy tính chưa phục vụ Đk link chuyển tài liệu với cơ quan thuế, từng thanh toán giao dịch thanh toán bán thành phầm hóa, phục vụ món ăn uống có in Phiếu tính tiền cho người tiêu dùng, tài liệu Phiếu tính tiền có lưu trên khối mạng lưới hệ thống và người tiêu dùng không còn nhu yếu nhận hóa đơn điện tử thì cuối ngày cơ sở marketing thương mại vị trí căn cứ thông tin từ Phiếu tính tiền để tổng hợp lập hóa đơn điện tử cho những thanh toán giao dịch thanh toán bán thành phầm hóa, phục vụ món ăn uống trong thời gian ngày, trường hợp người tiêu dùng yêu cầu lập hóa đơn điện tử thi cơ sở marketing thương mại lập hóa đơn điện tử giao cho người tiêu dùng.

h) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí bán điện của những công ty phát điện trên thị trường điện thì thời gian lập hóa đơn điện tử được xác lập vị trí căn cứ thời gian về đối soát số liệu thanh toán giữa cty vận hành khối mạng lưới hệ thống điện và thị trường điện, cty phát điện và cty mua điện theo quy định của Bộ Công Thương hoặc hợp đồng mua và bán điện đã được Bộ Công Thương hướng dẫn, phê duyệt nhưng chậm nhất là ngày ở đầu cuối của thời hạn kê khai, nộp thuế riêng với tháng phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế theo quy định pháp lý về thuế. Riêng hoạt động và sinh hoạt giải trí bán điện của những công ty phát điện có cam kết bảo lãnh của nhà nước về thời gian thanh toán thì thời gian lập hóa đơn điện tử vị trí căn cứ theo bảo lãnh của nhà nước, hướng dẫn và phê duyệt của Bộ Công Thương và những hợp đồng mua và bán điện đã được ký kết giữa bên mua điện và bên bán điện.

i) Thời điểm lập hóa đơn điện tử riêng với trường hợp bán xăng dầu tại những shop marketing thương mại nhỏ lẻ cho người tiêu dùng là thời gian kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán. Người bán phải đảm bảo tàng trữ khá đầy đủ hóa đơn điện tử riêng với trường hợp bán xăng dầu cho người tiêu dùng là thành viên không marketing thương mại, thành viên marketing thương mại và đảm bảo trọn vẹn có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

k) Đối với trường hợp phục vụ dịch vụ vận tải lối đi bộ hàng không, dịch vụ bảo hiểm qua đại lý, thời gian lập hóa đơn là thời gian hoàn thành xong việc đối soát tài liệu Một trong những bên nhưng chậm nhất không thật ngày 10 của tháng sau tháng phát sinh.

1) Trường hợp phục vụ dịch vụ ngân hàng nhà nước, sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ chuyển tiền qua ví điện tử, dịch vụ ngừng và cấp điện trở lại của cty sản xuất điện cho những người dân tiêu dùng là thành viên không marketing thương mại (hoặc thành viên marketing thương mại) nhưng không còn nhu yếu lấy hóa đơn thì cuối ngày hoặc cuối thời gian tháng cty thực thi xuất hóa đơn tổng vị trí căn cứ thông tin rõ ràng từng thanh toán giao dịch thanh toán phát sinh trong thời gian ngày, trong tháng tại khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành tài liệu của cty. Đơn vị phục vụ dịch vụ phải phụ trách về tính chất đúng chuẩn nội dung thông tin thanh toán giao dịch thanh toán và phục vụ bảng tổng hợp rõ ràng dịch vụ phục vụ khi cơ quan hiệu suất cao yêu cầu. Trường hợp người tiêu dùng yêu cầu lấy hóa đơn theo từng thanh toán giao dịch thanh toán thì cty phục vụ dịch vụ phải lập hóa đơn giao cho người tiêu dùng.

m) Đối với marketing thương mại vận tải lối đi bộ hành khách bằng xe taxi có sử dụng ứng dụng tính tiền theo quy định của pháp lý:

– Tại thời gian kết thúc chuyến du ngoạn, doanh nghiệp, hợp tác xã marketing thương mại vận tải lối đi bộ hành khách bằng xe taxi có sử dụng ứng dụng tính tiền thực thi gửi những thông tin của chuyến du ngoạn cho người tiêu dùng và gửi về cơ quan thuế theo định dạng tài liệu của cơ quan thuế. Các thông tin gồm: tên cty marketing thương mại vận tải lối đi bộ, biển trấn áp xe, cự ly chuyến du ngoạn (tính theo km) và tổng số tiền hành khách phải trả.

– Trường hợp người tiêu dùng lấy hóa đơn điện tử thì người tiêu dùng update hoặc gửi những thông tin khá đầy đủ (tên, địa chỉ, mã số thuế) vào ứng dụng hoặc cty phục vụ dịch vụ. Căn cứ thông tin người tiêu dùng gửi hoặc update, doanh nghiệp, hợp tác xã marketing thương mại vận tải lối đi bộ hành khách bằng xe taxi có sử dụng ứng dụng tính tiền thực thi gửi hóa đơn của chuyến du ngoạn cho người tiêu dùng, đồng thời chuyển tài liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo quy định tại Điều 22 Nghị định này.

n) Đối với cơ sở y tế marketing thương mại dịch vụ khám chữa bệnh có sử dụng ứng dụng quản trị và vận hành khám chữa bệnh và quản trị và vận hành viện phí, từng thanh toán giao dịch thanh toán khám, chữa bệnh và thực thi những dịch vụ chụp, chiếu, xét nghiệm có in phiếu thu tiền (thu viện phí hoặc tiền khám, xét nghiệm) và có lưu trên khối mạng lưới hệ thống công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, nếu người tiêu dùng (người đến khám, chữa bệnh) không còn nhu yếu lấy hóa đơn thì cuối ngày cơ sở y tế vị trí căn cứ thông tin khám, chữa bệnh và thông tin từ phiếu thu tiền để tổng hợp lập hóa đơn điện tử cho những dịch vụ y tế thực thi trong thời gian ngày, trường hợp người tiêu dùng yêu cầu lập hóa đơn điện tử thì cơ sở y tế lập hóa đơn điện tử giao cho người tiêu dùng.

o) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí thu tiền phí dịch vụ sử dụng lối đi bộ theo như hình thức điện tử không dừng ngày lập hóa đơn điện tử là ngày xe lưu trải qua tram thu phí tiền phí. Trường hợp người tiêu dùng sử dụng dịch vụ thu tiền phí lối đi bộ theo như hình thức điện tử không dừng có một hoặc nhiều phương tiện đi lại cùng sử dụng dịch vụ nhiều lần trong tháng, cty phục vụ dịch vụ trọn vẹn có thể lập hóa đơn điện tử theo định kỳ, ngày lập hóa đơn điện tử chậm nhất là ngày ở đầu cuối của tháng phát sinh dịch vụ thu tiền phí. Nội dung hóa đơn liệt kê rõ ràng từng lượt xe lưu trải qua những tram thu phí tiền phí (gồm có: thời hạn xe qua trạm, giá phí sử dụng lối đi bộ của từng lượt xe).

Điều 10. Nội dung của hóa đơn

Xem thêm: Kịch bản sinh hoạt Sao nhi đồng năm 2021

1. Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn. Cụ thể như sau:

a) Tên hóa đơn là tên thường gọi của từng loại hóa đơn quy định tại Điều 8 Nghị định này được thể hiện trên mỗi hóa đơn, như: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG KIÊM TỜ KHAI HOÀN THUẾ, HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG KIÊM PHIẾU THU, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG, HÓA ĐƠN BÁN TÀI SẢN CÔNG, TEM, VÉ, THẺ, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA.

b) Ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn thực thi theo phía dẫn của Bộ Tài chính.

2. Tên liên hóa đơn vận dụng riêng với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thực thi theo phía dẫn của Bộ Tài chính.

3. Số hóa đơn

a) Số hóa đơn là số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn khi người bán lập hóa đơn. Số hóa đơn được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 8 chữ số, bắt nguồn từ số 1 vào trong ngày thứ nhất/01 hoặc ngày khởi đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào trong ngày 31/12 thường niên có tối đa đến số 99 999 999. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn. Riêng riêng với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì số hóa đơn được in sẵn trên hóa đơn và người tiêu dùng hóa đơn được sử dụng đến hết Tính từ lúc lúc mua.

Trường hợp tổ chức triển khai marketing thương mại có nhiều cơ sở bán thành phầm hoặc nhiều cơ sở được đồng thời cùng sử dụng một loại hóa đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một khối mạng lưới hệ thống lập hóa đơn điện tử thi hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn theo thời gian người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn.

b) Trường hợp số hóa đơn không được lập theo nguyên tắc nêu trên thì khối mạng lưới hệ thống lập hóa đơn điện tử phải đảm bảo nguyên tắc tăng theo thời hạn, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập, sử dụng một lần duy nhất và tối đa 8 chữ số.

4. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán

Trên hóa đơn phải thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán theo như đúng tên, địa chỉ, mã số thuế ghi tại giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, giấy ghi nhận Đk hộ marketing thương mại, giấy ghi nhận Đk thuế, thông tin mã số thuế, giấy ghi nhận Đk góp vốn đầu tư, giấy ghi nhận Đk hợp tác xã.

5. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người tiêu dùng

a) Trường hợp người tiêu dùng là cơ sở marketing thương mại có mã số thuế thì tên, địa chỉ, mã số thuế của người tiêu dùng thể hiện trên hóa đơn phải ghi theo như đúng tại giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, giấy ghi nhận Đk hộ marketing thương mại, giấy ghi nhận Đk thuế, thông tin mã số thuế, giấy ghi nhận Đk góp vốn đầu tư, giấy ghi nhận Đk hợp tác xã.

Trường hợp tên, địa chỉ người tiêu dùng quá dài, trên hóa đơn người bán tốt viết ngắn gọn một số trong những danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q.”, “Thành phố” thành “TP , “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “Trách Nhiệm Hữu Hạn”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… nhưng phải đảm bảo khá đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác lập được đúng chuẩn tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù phù thích hợp với Đk marketing thương mại, Đk thuế của doanh nghiệp.

b) Trường hợp người tiêu dùng không còn mã số thuế thì trên hóa đơn không phải thể hiện mã số thuế người tiêu dùng. Một số trường hợp bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ đặc thủ cho những người dân tiêu dùng là thành viên quy định tại khoản 14 Điều này thì trên hóa đơn không phải thể hiện tên, địa chỉ người tiêu dùng. Trường hợp bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ cho người tiêu dùng quốc tế đến Việt Nam thì thông tin về địa chỉ người tiêu dùng trọn vẹn có thể được thay bằng thông tin về số hộ chiếu hoặc sách vở xuất nhập cư và quốc tịch của người tiêu dùng quốc tế.

6. Tên, cty tính, số lượng, đơn giá thành phầm & hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa tồn tại thuế giá trị ngày càng tăng, thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng, tổng số tiền thuế giá trị ngày càng tăng theo từng loại thuế suất, tổng số tiền thuế giá trị ngày càng tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị ngày càng tăng.

a) Tên, cty tính, số lượng, đơn giá thành phầm & hàng hóa, dịch vụ

– Tên thành phầm & hàng hóa, dịch vụ: Trên hóa đơn phải thể hiện tên thành phầm & hàng hóa, dịch vụ bằng tiếng Việt. Trường hợp bán thành phầm hóa có nhiều chủng loại rất khác nhau thì tên thành phầm & hàng hóa thể hiện rõ ràng đến từng chủng loại (ví dụ: điện thoại cảm ứng Samsung, điện thoại cảm ứng Nokia…). Trường hợp thành phầm & hàng hóa phải Đk quyền sử dụng, quyền sở hữu thì trên hóa đơn phải thể hiện những số hiệu, ký hiệu đặc trưng của thành phầm & hàng hóa mà khi Đk pháp lý có yêu cầu. Ví dụ: số khung, số máy của xe hơi, mô tô, địa chỉ, cấp nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng của một ngôi nhà…

Trường hợp cần ghi thêm chữ quốc tế thì chữ quốc tế được đặt bên phải trong ngoặc đơn () hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Trường hợp thành phầm & hàng hóa, dịch vụ được thanh toán giao dịch thanh toán có quy định về Mã sản Phẩm & hàng hóa, dịch vụ thì trên hóa đơn phải ghi cả tên và Mã sản Phẩm & hàng hóa, dịch vụ.

– Đơn vị tính: Người bán vị trí căn cứ vào tính chất, điểm lưu ý của thành phầm & hàng hóa để xác lập tên cty tính của thành phầm & hàng hóa thể hiện trên hóa đơn theo cty tính là cty đo lường và thống kê (ví như: tấn, tạ, yến, kg, g, mg hoặc lượng, lạng, cái, con, chiếc, hộp, can, thủng, bao, gói, tuýp, m3, m , m…). Đối với dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “cty tính” mà cty tính xác lập theo từng lần phục vụ dịch vụ và nội dung dịch vụ phục vụ.

– Số lượng thành phầm & hàng hóa, dịch vụ: Người bán ghi số lượng bằng chữ số Ả-rập vị trí căn cứ theo cty tính nêu trên. Các loại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đặc thủ như điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển phát, ngân hàng nhà nước, sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, bảo hiểm được bán theo kỳ nhất định thì trên hóa đơn phải ghi rõ ràng kỳ phục vụ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ. Đối với những dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh, được sử dụng bảng kê để liệt kê nhiều chủng loại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn; bảng kê được lưu giữ cùng hóa đơn để phục vụ việc kiểm tra, so sánh của những cty có thẩm quyền.

Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày.. .tháng…năm”. Bảng kê phải mang tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hoá, dịch vụ, số lượng, đơn giá, thành tiền hàng hoá, dịch vụ đẩy ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị ngày càng tăng” và “tiền thuế giá trị ngày càng tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị ngày càng tăng. Hàng hoá, dịch vụ đẩy ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán thành phầm trong thời gian ngày. Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số ngày.. .tháng…năm”.

– Đơn giá thành phầm & hàng hóa, dịch vụ: Người bán ghi đơn giá thành phầm & hàng hóa, dịch vụ theo cty tính nêu trên. Trường hợp những thành phầm & hàng hóa, dịch vụ sử dụng bảng kê để liệt kê những thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có đơn giá.

b) Thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng: Thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng thể hiện trên hóa đơn là thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng tương ứng với từng loại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp lý về thuế giá trị ngày càng tăng.

c) Thành tiền chưa tồn tại thuế giá trị ngày càng tăng, tổng số tiền thuế giá trị ngày càng tăng theo từng loại thuế suất, tổng số tiền thuế giá trị ngày càng tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị ngày càng tăng được thể hiện bằng đồng đúc Việt Nam theo chữ số Ả-rập, trừ trường hợp bán thành phầm thu ngoại tệ không phải quy đổi ra đồng Việt Nam thì thể hiện theo nguyên tệ.

d) Tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn được thể hiện bằng đồng đúc Việt Nam theo chữ số Ả rập và bằng chữ tiếng Việt, trừ trường hợp bán thành phầm thu ngoại tệ không phải quy đổi ra đồng Việt Nam thì tổng số tiền thanh toán thể hiện bằng nguyên tệ và bằng chữ tiếng quốc tế.

đ) Trường hợp cơ sở marketing thương mại vận dụng hình thức chiết khấu thương mại dành riêng cho người tiêu dùng hoặc khuyến mại theo quy định của pháp lý thì phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại trên hóa đơn. Việc xác lập giá tính thuế giá trị ngày càng tăng (thành tiền chưa tồn tại thuế giá trị ngày càng tăng) trong trường hợp vận dụng chiết khấu thương mại dành riêng cho người tiêu dùng hoặc khuyến mại thực thi theo quy định của pháp lý thuế giá trị ngày càng tăng.

e) Trường hợp doanh nghiệp vận tải lối đi bộ hàng không sử dụng khối mạng lưới hệ thống xuất vé được lập theo thông lệ quốc tế thì những khoản phí dịch vụ thu trên giấy tờ vận tải lối đi bộ hàng không (phí quản trị khối mạng lưới hệ thống, phí đổi chứng từ vận tải lối đi bộ và những khoản phí khác) và những khoản thu hộ phí dịch vụ trường bay của những doanh nghiệp vận tải lối đi bộ hàng không (như phí phục vụ hành khách, phí soi chiếu bảo mật thông tin an ninh và nhiều chủng loại phí khác) ghi trên hóa đơn là giá thanh toán đã có thuế giá trị ngày càng tăng. Doanh nghiệp hàng không được làm tròn số đến hàng nghìn riêng với những khoản thu trên giấy tờ vận tải lối đi bộ theo quy định của Thương Hội hàng không quốc tế (IATA).

7. Chữ ký của người bán, chữ ký của người tiêu dùng, rõ ràng:

a) Đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in, trên hóa đơn phải có chữ ký của người bán, dấu của người bán (nếu có), chữ ký của người tiêu dùng (nếu có).

b) Đối với hóa đơn điện tử:

Trường hợp người bán là doanh nghiệp, tổ chức triển khai thì chữ ký số của người bán trên hóa đơn là chữ ký số của doanh nghiệp, tổ chức triển khai; trường hợp người bán là thành viên thì sử dụng chữ ký số của thành viên hoặc người được ủy quyền.

Trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký số của người bán và người tiêu dùng thực thi theo quy định tại khoản 14 Điều này.

8. Thời điểm lập hóa đơn thực thi theo phía dẫn tại Điều 9 Nghị định này và được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch.

9. Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử là thời gian người bán, người tiêu dùng sử dụng chữ ký số để ký trên hóa đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời gian ký số trên hóa đơn khác thời gian lập hóa đơn thì thời gian khai thuế là thời gian lập hóa đơn.

10. Mã của cơ quan thuế riêng với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

11. Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có) theo phía dẫn tại điểm e khoản 6 Điều này và những nội dung khác tương quan (nếu có),

12. Tên, mã số thuế của tổ chức triển khai nhận in hóa đơn riêng với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

13. Chữ viết, chữ số và đồng xu tiền thể hiện trên hóa đơn

a) Chữ viết hiển thị trên hóa đơn là tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ quốc tế thì chữ quốc tế được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

Trường hợp chữ trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu thì những chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn.

b) Chữ số hiển thị trên hóa đơn là chữ số Ả-rập: 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Người bán tốt lựa chọn: sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải để dấu chấm (.), nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng cty phải để dấu phẩy (,) sau chữ số hàng cty hoặc sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng cty trên giấy tờ kế toán.

c) Đồng tiền ghi trên hóa đơn là Đồng Việt Nam, ký hiệu vương quốc là “đ”.

– Trường hợp trách nhiệm kinh tế tài chính, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp lý về ngoại hối thì đơn giá, thành tiền, tổng số tiền thuế giá trị ngày càng tăng theo từng loại thuế suất, tổng số tiền thuế giá trị ngày càng tăng, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng ngoại tệ, cty tiền tệ ghi tên ngoại tệ. Người bán đồng thời thể hiện trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá theo quy định của Luật Quản lý thuế và những văn bản hướng dẫn thi hành.

– Mã ký hiệu ngoại tệ theo tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: 13.800,25 USD – Mười ba nghìn tám trăm đồng $ mỹ và hai mươi nhăm xu, ví dụ: 5.000,50 EUR- Năm nghìn ơ-rô và năm mươi xu).

– Trường hợp bán thành phầm hóa phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp lý về ngoại hối và được nộp thuế bằng ngoại tệ thì tổng số tiền thanh toán thể hiện trên hóa đơn theo ngoại tệ, không phải quy đổi ra đồng Việt Nam.

14. Một số trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết có khá đầy đủ những nội dung

a) Trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người tiêu dùng (gồm có cả trường hợp lập hóa đơn điện tử khi bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ cho người tiêu dùng ở quốc tế). Trường hợp người tiêu dùng là cơ sở marketing thương mại và người tiêu dùng, người bán có thỏa thuận hợp tác về việc người tiêu dùng phục vụ những Đk kỹ thuật để ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử do người bán lập thì hóa đơn điện tử có chữ ký số, ký điện tử của người bán và người tiêu dùng theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

b) Đối với hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh không nhất thiết phải có chữ ký số của người bán, người tiêu dùng.

c) Đối với hóa đơn điện tử bán thành phầm tại siêu thị, TT thương mại mà người tiêu dùng là thành viên không marketing thương mại thì trên hóa đơn không nhất thiết phải mang tên, địa chỉ, mã số thuế người tiêu dùng.

Đối với hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho người tiêu dùng là thành viên không marketing thương mại thì không nhất thiết phải có những chỉ tiêu tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế của người tiêu dùng, chữ ký điện tử của người tiêu dùng; chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng.

d) Đối với hóa đơn điện tử là tem, vé, thẻ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký số của người bán (trừ trường hợp tem, vé, thẻ là hóa đơn điện tử do cơ quan thuế cấp mã), tiêu thức người tiêu dùng (tên, địa chỉ, mã số thuế), tiền thuế, thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng. Trường hợp tem, vé, thẻ điện tử có sẵn mệnh giá thì không nhất thiết phải có tiêu thức cty tính, số lượng, đơn giá.

đ) Đối với chứng từ điện tử dịch vụ vận tải lối đi bộ hàng không xuất qua website và khối mạng lưới hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho những người dân tiêu dùng là thành viên không marketing thương mại được xác lập là hóa đơn điện tử thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số thứ tự hóa đơn, thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng, mã số thuế, địa chỉ người tiêu dùng, chữ ký số của người bán.

Trường hợp tổ chức triển khai marketing thương mại hoặc tổ chức triển khai không marketing thương mại mua dịch vụ vận tải lối đi bộ hàng không thì chứng từ điện tử dịch vụ vận tải lối đi bộ hàng không xuất qua website và khối mạng lưới hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho những thành viên của tổ chức triển khai marketing thương mại, thành viên của tổ chức triển khai không marketing thương mại thì không được xác lập là hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ vận tải lối đi bộ hàng không phải lập hóa đơn điện tử có khá đầy đủ những nội dung theo quy định giao cho tổ chức triển khai có thành viên sử dụng dịch vụ vận tải lối đi bộ hàng không.

e) Đối với hóa đơn của hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp ráp; hoạt động và sinh hoạt giải trí xây nhà ở để bán có thu tiền theo tiến độ theo hợp đồng thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có cty tính, số lượng, đơn giá.

g) Đối với Phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ thì trên Phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ thể hiện những thông tin tương quan lệnh điều động nội bộ, người nhận hàng, người xuất hàng, khu vực kho xuất, khu vực nhận hàng, phương tiện đi lại vận chuyển. Cụ thể: tên người tiêu dùng thể hiện người nhận hàng, địa chỉ người tiêu dùng thể hiện khu vực kho nhận hàng; tên người bán thể hiện người xuất hàng, địa chỉ người bán thể hiện khu vực kho xuất hàng và phương tiện đi lại vận chuyển; không thể hiện tiền thuế, thuế suất, tổng số tiền thanh toán.

Đối với Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý thì trên Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý thể hiện những thông tin như hợp đồng kinh tế tài chính, người vận chuyển, phương tiện đi lại vận chuyển, khu vực kho xuất, khu vực kho nhận, tên thành phầm thành phầm & hàng hóa, cty tính, số lượng, đơn giá, thành tiền. Cụ thể: ghi số, ngày tháng năm hợp đồng kinh tế tài chính ký giữa tổ chức triển khai, thành viên; họ tên người vận chuyển, hợp đồng vận chuyển (nếu có), địa chỉ người bán thể hiện khu vực kho xuất hàng.

h) Hóa đơn sử dụng cho thanh toán Interline Một trong những hãng hàng không được lập theo quy định của Thương Hội vận tải lối đi bộ hàng không quốc tế thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có những chỉ tiêu: ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, tên địa chỉ, mã số thuế của người tiêu dùng, chữ ký số của người tiêu dùng, cty tính, số lượng, đơn giá.

i) Hóa đơn doanh nghiệp vận chuyển hàng không xuất cho đại lý là hóa đơn xuất ra theo văn bản báo cáo giải trình đã so sánh giữa hai bên và theo bảng kê tổng hợp thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có đơn giá.

k) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp ráp, sản xuất, phục vụ thành phầm, dịch vụ của doanh nghiệp quốc phòng bảo mật thông tin an ninh phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí quốc phòng bảo mật thông tin an ninh theo quy định của nhà nước thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có cty tính; số lượng; đơn giá; phần tên thành phầm & hàng hóa, dịch vụ ghi phục vụ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng ký kết Một trong những bên.

15. Nội dung khác trên hóa đơn

Ngoài những nội dung hướng dẫn từ khoản 1 đến khoản 13 Điều này, doanh nghiệp, tổ chức triển khai, hộ, thành viên marketing thương mại trọn vẹn có thể tạo thêm thông tin về biểu trưng hay lo-go để thể hiện thương hiệu, thương hiệu hay hình ảnh đại diện thay mặt thay mặt của người bán. Tùy theo điểm lưu ý, tính chất thanh toán giao dịch thanh toán và yêu cầu quản trị và vận hành, trên hóa đơn trọn vẹn có thể thể hiện thông tin về Hợp đồng mua và bán, lệnh vận chuyển, mã người tiêu dùng và những thông tin khác.

16. Nội dung hóa đơn bán tài sản công thực thi theo phía dẫn lập hóa đơn bán tài sản công theo Mẫu số 08/TSC-Hợp Đồng phát hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Điều 11. Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có link chuyển tài liệu với cơ quan thuế

Hóa đơn được khời tạo từ máy tính tiền link chuyển tài liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo nguyên tắc sau:

1. Nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền link chuyển tài liệu điện tử với cơ quan thuế;

2. Không bắt buộc có chữ ký số;

3. Khoản chi mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn (hoặc sao chụp hóa đơn hoặc tra thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn) được khởi tạo từ máy tính tiền được xác lập là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế.

Mục 2: QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Điều 12. Định dạng hóa đơn điện tử

1. Định dạng hóa đơn điện tử là tiêu chuẩn kỹ thuật quy định kiểu tài liệu, chiều dài tài liệu của những trường thông tin phục vụ truyền nhận, tàng trữ và hiển thị hóa đơn điện tử. Định dạng hóa đơn điện tử sử dụng ngôn từ định dạng văn bản XML (XML là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “extensible Markup Language” được tạo ra với mục tiêu san sẻ tài liệu điện tử Một trong những khối mạng lưới hệ thống công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin).

2. Định dạng hóa đơn điện tử gồm hai thành phần: thành phần chứa tài liệu trách nhiệm hóa đơn điện tử và thành phần chứa tài liệu chữ ký số. Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì có thêm thành phần chứa tài liệu tương quan đến mã cơ quan thuế.

3. Tổng cục Thuế xây dựng và công bố thành phần chứa tài liệu trách nhiệm hóa đơn điện tử, thành phần chứa tài liệu chữ ký số và phục vụ công cụ hiển thị những nội đung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này.

4. Tổ chức, doanh nghiệp bán thành phầm hoá, phục vụ dịch vụ khi chuyển tài liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế bằng hình thức gửi trực tiếp phải phục vụ yêu cầu sau:

a) Kết nối với Tổng cục Thuế trải qua kênh thuế riêng hoặc kênh MPLS VPN Layer 3, gồm 1 kênh truyền chính và 1 kênh truyền dự trữ. Mỗi kênh truyền có bằng thông tối thiểu 5 Mbps.

b) Sử dụng dịch vụ Web (Web Service) hoặc Message Queue (MQ) có mã hóa làm phương thức để link.

c) Sử dụng giao thức SOAP để đóng gói và truyền nhận tài liệu.

5. Hóa đơn điện tử phải được hiển thị khá đầy đủ, đúng chuẩn những nội dung của hóa đơn đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người tiêu dùng trọn vẹn có thể đọc được bằng phương tiện đi lại điện tử.

Điều 13. Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ

1. Đối tượng vận dụng hóa đơn điện tử thực thi theo quy định tại Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, riêng trường hợp rủi ro không mong muốn cao về thuế thực thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Quy định về cấp và kê khai xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh như sau:

a) Loại hóa đơn cấp theo từng lần phát sinh

a.1) Cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn bán thành phầm trong những trường hợp:

– Hộ, thành viên marketing thương mại theo quy định tại khoản 4 Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 không phục vụ Đk phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng nên phải có hóa đơn để giao cho người tiêu dùng;

– Tổ chức không marketing thương mại nhưng có phát sinh thanh toán giao dịch thanh toán bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ;

– Doanh nghiệp sau khoản thời hạn đã giải thể, phá sản, đã chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản nên phải có hóa đơn để giao cho những người dân tiêu dùng;

– Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại thuộc diện nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp trực tiếp thuộc những trường hợp sau:

+ Ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại nhưng chưa hoàn thành xong thủ tục chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản nên phải có hóa đơn để giao cho những người dân tiêu dùng;

+ Tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại nên phải có hóa đơn giao cho người tiêu dùng về để thực thi những hợp đồng đã ký kết trước thời điểm ngày cơ quan thuế thông tin tạm ngừng marketing thương mại;

+ Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng giải pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

a.2) Cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn giá trị ngày càng tăng trong những trường hợp:

– Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác thuộc diện nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ thuộc những trường hợp sau:

+ Ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại nhưng chưa hoàn thành xong thủ tục chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản nên phải có hóa đơn để giao cho những người dân tiêu dùng;

+ Tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại nên phải có hóa đơn giao cho người tiêu dùng về để thực thi những hợp đồng đã ký kết trước thời điểm ngày cơ quan thuế thông tin tạm ngừng marketing thương mại;

+ Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng giải pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

– Tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng người dùng nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ có đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá cả đã có thuế giá trị ngày càng tăng được công bố rõ trong hồ sơ đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị ngày càng tăng để giao cho những người dân tiêu dùng.

b) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại thuộc trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh kiến nghị và gửi đơn đề xuất kiến nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT Phụ lục IA kèm theo Nghị định này đến cơ quan thuế và truy vấn vào khối mạng lưới hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử.

Sau khi doanh nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên đã khai, nộp thuế khá đầy đủ theo quy định của pháp lý thuế giá trị ngày càng tăng, thu nhập thành viên, thu nhập doanh nghiệp và nhiều chủng loại thuế, phí khác (nếu có), ngay trong thời gian ngày thao tác cơ quan thuế cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên lập.

Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại tự phụ trách về tính chất đúng chuẩn của những thông tin trên hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh được cơ quan thuế cấp mã.

c) Xác định cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.

c.1) Đối với tổ chức triển khai, doanh nghiệp: Cơ quan thuế quản trị và vận hành địa phận nơi tổ chức triển khai, doanh nghiệp Đk thuế, Đk marketing thương mại hoặc nơi tổ chức triển khai đóng trụ sở hoặc nơi được ghi trong quyết định hành động xây dựng hoặc nơi phát sinh việc bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ.

c.2) Đối với hộ, thành viên marketing thương mại:

– Đối với hộ, thành viên marketing thương mại có khu vực marketing thương mại cố định và thắt chặt: Hộ, thành viên marketing thương mại nộp hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh tại Chi cục Thuế quản trị và vận hành nơi hộ, thành viên marketing thương mại tiến hành hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại.

– Đối với hộ, thành viên marketing thương mại không còn khu vực marketing thương mại cố định và thắt chặt: Hộ, thành viên marketing thương mại nộp hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh tại Chi cục Thuế nơi thành viên cư trú hoặc nơi hộ, thành viên Đk marketing thương mại.

3. Quy định về vận dụng hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý riêng với một số trong những trường hợp rõ ràng theo yêu cầu quản trị và vận hành như sau:

a) Trường hợp nhận nhập khẩu thành phầm & hàng hóa ủy thác, nếu cơ sở marketing thương mại nhận nhập khẩu ủy thác đã nộp thuế giá trị ngày càng tăng ở khâu nhập khẩu thì sử dụng hóa đơn điện tử khi trả hàng cho cơ sở marketing thương mại ủy thác nhập khẩu.

Nếu chưa nộp thuế giá trị ngày càng tăng ở khâu nhập khẩu, khi xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác, cơ sở nhận ủy thác lập phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông thành phầm & hàng hóa trên thị trường.

b) Trường hợp ủy thác xuất khẩu thành phầm & hàng hóa:

– Khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận ủy thác, cơ sở có thành phầm & hàng hóa ủy thác xuất khẩu sử dụng Phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ.

– Khi thành phầm & hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan, vị trí căn cứ vào những chứng từ so sánh, xác nhận về số lượng, giá trị thành phầm & hàng hóa thực tiễn xuất khẩu của cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu, cơ sở có thành phầm & hàng hóa ủy thác xuất khẩu lập hóa đơn điện tử giá trị ngày càng tăng để kê khai nộp thuế, hoàn thuế giá trị ngày càng tăng hoặc hóa đơn điện tử bán thành phầm. Cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu sử dụng hóa đơn điện tử giá trị ngày càng tăng hoặc hóa đơn điện tử bán thành phầm để xuất cho người tiêu dùng quốc tế.

c) Cơ sở marketing thương mại kê khai, nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ có thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công thành phầm & hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu thành phầm & hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị ngày càng tăng điện tử.

Khi xuất thành phầm & hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông thành phầm & hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn giá trị ngày càng tăng cho thành phầm & hàng hóa xuất khẩu.

d) Tổ chức marketing thương mại kê khai, nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển thành phầm & hàng hóa cho những cơ sở hạch toán phụ thuộc như những Trụ sở, shop ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc TW) để bán hoặc xuất điều chuyển Một trong những Trụ sở, cty phụ thuộc với nhau; xuất thành phầm & hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán giá chuẩn, hưởng hoa hồng, vị trí căn cứ vào phương thức tổ chức triển khai marketing thương mại và hạch toán kế toán, cơ sở trọn vẹn có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

– Sử dụng hóa đơn điện tử giá trị ngày càng tăng để làm vị trí căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế giá trị ngày càng tăng ở từng cty và từng khâu độc lập với nhau;

– Sử dụng Phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ; sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định riêng với thành phầm & hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, Trụ sở, shop, cơ sở nhận làm đại lý bán thành phầm khi bán thành phầm phải lập hóa đơn theo quy định giao cho những người dân tiêu dùng, đồng thời lập Bảng kê thành phầm & hàng hóa đẩy ra gửi về cơ sở có thành phầm & hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hoá gửi bán (gọi chung là cơ sở Giao hàng) để cơ sở Giao hàng lập hóa đơn giá trị ngày càng tăng cho thành phầm & hàng hóa thực tiễn tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, Trụ sở, shop, cơ sở nhận làm đại lý bán thành phầm.

Trường hợp cơ sở có số lượng và lệch giá hàng hoá đẩy ra lớn, Bảng kê trọn vẹn có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hoá đẩy ra có thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng rất khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hoá đẩy ra theo từng nhóm thuế suất.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, Trụ sở, shop, cơ sở nhận làm đại lý bán thành phầm thực thi kê khai nộp thuế giá trị ngày càng tăng riêng với số hàng xuất đẩy ra cho những người dân tiêu dùng và được kê khai, khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào theo hóa đơn giá trị ngày càng tăng của cơ sở Giao hàng xuất cho.

Trường hợp những cty phụ thuộc của cơ sở marketing thương mại nông, lâm, thủy sản đã Đk, thực thi kê khai nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ, có thu mua thành phầm & hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở marketing thương mại thì khi điều chuyển, xuất bán, cty phụ thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn điện tử giá trị ngày càng tăng.

đ) Tổ chức, thành viên xuất thành phầm & hàng hóa bán lưu động sử dụng Phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ theo quy định, khi bán thành phầm lập hóa đơn điện tử theo quy định.

e) Trường hợp góp vốn bằng tài sản của tổ chức triển khai, thành viên marketing thương mại tại Việt Nam để xây dựng doanh nghiệp thì không phải lập hóa đơn mà sử dụng những chứng từ biên bản ghi nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản, biên bản định giá tài sản kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

g) Trường hợp điều chuyển tài sản Một trong những cty thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức triển khai; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi quy mô doanh nghiệp thì tổ chức triển khai có tài năng sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải lập hóa đơn.

h) Trường hợp tài sản điều chuyển Một trong những cty hạch toán độc lập hoặc Một trong những cty thành viên có tư cách pháp nhân khá đầy đủ trong cùng một tổ chức triển khai, thì tổ chức triển khai có tài năng sản điều chuyển phải lập hóa đơn điện tử như bán thành phầm hóa.

4. Ngoài những trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, Bộ Tài chính hướng dẫn việc vận dụng hóa đơn điện tử riêng với một số trong những trường hợp khác theo yêu cầu quản trị và vận hành; hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có link chuyển tài liệu điện tử với cơ quan thuế.

Điều 14. Cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

1. Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ trong thời hạn 12 tháng Tính từ lúc lúc khởi đầu sử dụng hóa đơn điện tử gồm:

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, thành viên marketing thương mại tại địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả, địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả. Địa bàn có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả, địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả thực thi theo Danh mục địa phận ưu đãi góp vốn đầu tư phát hành kèm theo Nghị định số 118/năm ngoái/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật Đầu tư và những văn bản sửa đổi, tương hỗ update hoặc thay thế nếu có.

b) Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề xuất kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW gửi Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí tại những khu kinh tế tài chính, khu công nghiệp, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao.

Tổng cục Thuế thực thi hoặc ủy thác cho tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ về hóa đơn điện tử thực thi phục vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ cho những đối tượng người dùng nêu trên.

2. Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, sử dụng hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế trải qua tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử thực thi trả tiền dịch vụ theo Hợp đồng ký Một trong những bên.

Điều 15. Đăng ký, thay đổi nội dung Đk sử dụng hóa đơn điện tử

1. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại không thuộc đối tượng người dùng ngừng sử dụng hóa đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này Đk sử dụng hóa đơn điện tử (gồm có cả Đk hóa đơn điện tử bán tài sản công, hóa đơn điện tử bán thành phầm dự trữ vương quốc) trải qua tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử.

Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ thì trọn vẹn có thể Đk sử dụng hóa đơn điện tử trải qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử được Tổng cục Thuế ủy thác phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ.

Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức triển khai link chuyển tài liệu hóa đơn điện tử theo như hình thức gửi trực tiếp đến cơ quan thuế thì Đk sử dụng hóa đơn điện tử trải qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Nội dung thông tin Đk theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA phát hành kèm theo Nghị định này.

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông tin điện tử về việc tiếp nhận Đk sử dụng hóa đơn điện tử qua tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử riêng với trường hợp doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại Đk sử dụng hóa đơn điện tử trải qua tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử.

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông tin điện tử trực tiếp theo Mẫu số 01/TB-TNĐT Phụ lục IB về việc tiếp nhận Đk sử dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại qua địa chỉ thư điện tử đã Đk với cơ quan thuế riêng với trường hợp doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại Đk sử dụng hóa đơn điện tử trực tiếp tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

2. Trong thời hạn 01 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được Đk sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông tin điện tử theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT Phụ lục IB phát hành kèm theo Nghị định này qua tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc gửi thông tin điện tử trực tiếp đến doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại về việc đồng ý hoặc khước từ Đk sử dụng hóa đơn điện tử.

Đối với trường hợp doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính Đk chuyển tài liệu hóa đơn điện tử theo như hình thức gửi trực tiếp đến cơ quan thuế theo quy định tại điểm b1 khoản 3 Điều 22 của Nghị định này được cơ quan thuế ra thông tin đồng ý Đk sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT Phụ lục IB nhưng chưa phối phù thích hợp với Tổng cục Thuế về thông số kỹ thuật kỹ thuật hạ tầng kỹ thuật, kiểm thử link, truyền nhận tài liệu thì chậm nhất trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày cơ quan thuế gửi thông tin theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT Phụ lục IB, tổ chức triển khai cần sẵn sàng sẵn sàng đủ Đk về hạ tầng kỹ thuật và thông tin cho Tổng cục Thuế để phối hợp link. Thời gian thực thi trong 10 ngày thao tác Tính từ lúc ngày Tổng cục Thuể nhận được đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp, tổ chức triển khai. Trường hợp kết quả kiểm thử link, truyền nhận tài liệu thành công xuất sắc thì doanh nghiệp, tổ chức triển khai thực thi gửi tài liệu hóa đơn điện tử theo như hình thức gửi trực tiếp đến cơ quan thuế theo quy định tại Điều 22 Nghị định này. Trường hợp sau 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày cơ quan thuế gửi thông tin theo Mẫu 01/TB-ĐKĐT Phụ lục IB, doanh nghiệp, tổ chức triển khai không thông tin cho Tổng cục Thuế để phối hợp link hoặc kết quả kiểm thử link, truyền nhận tài liệu không thành công xuất sắc, doanh nghiệp, tổ chức triển khai thay đổi Đk sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA phát hành kèm theo Nghị định này và thực thi chuyển tài liệu qua Tổ chức link, nhận, truyền tàng trữ tài liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế.

3. Kể từ thời gian cơ quan thuế đồng ý Đk sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông tin phát hành theo những quy định trước kia, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông tin phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có). Trình tự, thủ tục tiêu hủy thực thi theo quy định tại Điều 27 Nghị định này.

4. Trường hợp có thay đổi thông tin đã Đk sử dụng hóa đơn điện tử tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại thực thi thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA phát hành kèm theo Nghị định này qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử, trừ trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này. Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận mẫu Đk thay đổi thông tin và Cơ quan Thuế thực thi theo quy định tại khoản 2 Điều này.

từ khóa quan tâm: Quyết định 811/QĐ-BHXH

5. Định kỳ hàng tháng, cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp tiến hành thanh tra rà soát những đối tượng người dùng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ và gửi thông tin theo Mẫu số 01/TB-KTT Phụ lục IB phát hành kèm theo Nghị định này cho những đối tượng người dùng để thông tin về việc chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trải qua tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ về hóa đơn điện tử và thực thi thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 4 Điều này.

6. Đối với những trường hợp vận dụng hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế, định kỳ cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp tiến hành thanh tra rà soát để thông tin theo Mẫu số 01/TB-KTT Phụ lục IB phát hành kèm theo Nghị định này nếu thuộc đối tượng người dùng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế để Đk sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo phía dẫn tại Điều này.

Điều 16. Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

1. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại thuộc những trường hợp sau ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế:

a) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế;

b) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông tin không hoạt động và sinh hoạt giải trí tại địa chỉ đã Đk;

c) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại thông tin với cơ quan quản trị và vận hành nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng marketing thương mại;

d) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại có thông tin của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực thi cưỡng chế nợ thuế;

đ) Trường hợp có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử để bán thành phầm nhập lậu, hàng cấm, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cơ quan hiệu suất cao phát hiện và thông tin cho cơ quan thuế;

e) Trường hợp có hành vi lập hóa đơn điện tử phục vụ mục tiêu bán khống thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức triển khai, thành viên bị cơ quan hiệu suất cao phát hiện và thông tin cho cơ quan thuế;

g) Trường hợp cơ quan Đk marketing thương mại, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng marketing thương mại ngành, nghề marketing thương mại có Đk khi phát hiện doanh nghiệp không còn đủ Đk marketing thương mại theo quy định của pháp lý.

Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra, nếu cơ quan thuế xác lập doanh nghiệp được xây dựng để thực thi mua và bán, sử dụng hóa đơn điện tử không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn điện tử để trốn thuế theo quy định thì cơ quan thuế phát hành quyết định hành động ngừng sử dụng hóa đơn điện tử; doanh nghiệp bị xử lý theo quy định của pháp lý.

2. Trình tự thực thi ngừng sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

a) Cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp gửi thông tin đến người nộp thuế thuộc trường hợp tại điểm đ, e, g khoản 1 Điều này đề xuất kiến nghị người nộp thuế giải trình hoặc tương hỗ update thông tin, tài liệu tương quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử.

b) Người nộp thuế giải trình hoặc tương hỗ update thông tin, tài liệu không thật 02 ngày thao tác Tính từ lúc ngày cơ quan thuế ra thông tin. Người nộp thuế trọn vẹn có thể đến cơ quan thuế giải trình trực tiếp hoặc tương hỗ update thông tin, tài liệu hoặc bằng văn bản.

c) Người nộp thuế tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử hoặc giải trình tương hỗ update, rõ ràng:

c.1) Trường hợp người nộp thuế đã giải trình hoặc tương hỗ update thông tin, tài liệu khá đầy đủ và chứng tỏ được việc sử dụng hóa đơn điện tử theo như đúng quy định pháp lý thì người nộp thuế tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử.

c.2) Trường hợp người nộp thuế đã giải trình hoặc tương hỗ update thông tin, tài liệu mà không chứng tỏ được việc sử dụng hóa đơn điện tử theo như đúng quy định pháp lý thì cơ quan thuế tiếp tục thông tin yêu cầu người nộp thuế tương hỗ update thông tin, tài liệu. Thời hạn tương hỗ update là 02 ngày thao tác Tính từ lúc ngày cơ quan thuế ra thông tin.

d) Hết thời hạn theo thông tin mà người nộp thuế không giải trình, tương hỗ update thông tin, tài liệu thì cơ quan thuế ra thông tin đề xuất kiến nghị người nộp thuế ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế và xử lý theo quy định.

3. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại nêu tại khoản 1 Điều này được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử sau khoản thời hạn thông tin với cơ quan thuế về việc tiếp tục marketing thương mại hoặc được cơ quan thuế Phục hồi mã số thuế cơ quan thuế phát hành quyết định hành động chấm hết hiệu lực hiện hành quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản trị và vận hành thuế bằng giải pháp ngừng sử dụng hóa đơn hoặc khi có thông tin của cơ quan hiệu suất cao.

4. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại đang trong thời hạn tạm ngừng marketing thương mại nên phải có hóa đơn điện tử giao cho những người dân tiêu dùng về để thực thi những hợp đồng đã ký kết trước thời điểm ngày tạm ngừng marketing thương mại thì doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại sử dụng hóa đơn điện tử cấp theo từng lần phát sinh theo phía dẫn tại khoản 2 Điều 13 Nghị định này.

Điều 17. Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

1. Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

a) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại thuộc đối tượng người dùng nêu tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này nếu truy vấn Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để lập hóa đơn thì sử dụng thông tin tài khoản đã được cấp khi Đk để thực thi:

– Lập hóa đơn bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ.

– Ký số trên những hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn để cơ quan thuế cấp mã.

b) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trải qua tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử thì truy vấn vào trang thông tin điện tử của tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc sử dụng ứng dụng hóa đơn điện tử của cty để thực thi:

– Lập hóa đơn bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ.

– Ký số trên những hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn qua tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử để cơ quan thuế cấp mã.

2. Cấp mã hóa đơn

a) Hóa đơn được cơ quan thuế cấp mã phải đảm bảo:

– Đầy đủ nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.

– Đúng định dạng về hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

– Đúng thông tin Đk theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.

– Không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này.

b) Hệ thống cấp mã hóa đơn của Tổng cục Thuế tự động hóa thực thi cấp mã hóa đơn và gửi trả kết quả cấp mã hóa đơn cho những người dân gửi.

3. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ có trách nhiệm gửi hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế cho những người dân tiêu dùng. Phương thức gửi và nhận hóa đơn được thực thi theo thỏa thuận hợp tác giữa người bán và người tiêu dùng, đảm bảo phù phù thích hợp với quy định của pháp lý về thanh toán giao dịch thanh toán điện tử.

Điều 18. Lập hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế

1. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính được sử dụng hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế khi bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ sau khoản thời hạn nhận được tin báo đồng ý của cơ quan thuế.

2. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính sử dụng ứng dụng để lập hóa đơn điện tử khi bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ, ký số trên hóa đơn điện tử và gửi cho những người dân tiêu dùng bằng phương thức điện tử theo thỏa thuận hợp tác giữa người bán và người tiêu dùng, đảm bảo phù phù thích hợp với quy định của pháp lý về thanh toán giao dịch thanh toán điện tử.

Điều 19. Xử lý hóa đơn có sai sót

1. Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho những người dân tiêu dùng có sai sót thì người bán thực thi thông tin với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA phát hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho những người dân tiêu dùng. Cơ quan thuế thực thi hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên khối mạng lưới hệ thống của cơ quan thuế.

2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế đã gửi cho những người dân tiêu dùng mà người tiêu dùng hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:

a) Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người tiêu dùng nhưng không sai mã số thuế, những nội dung khác không sai sót thì người bán thông tin cho những người dân tiêu dùng về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Người bán thực thi thông tin với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA phát hành kèm theo Nghị định này, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi tài liệu hóa đơn cho cơ quan thuế.

b) Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc thành phầm & hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì trọn vẹn có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

b1) Người bán lập hóa đơn điện tử kiểm soát và điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. Trường hợp người bán và người tiêu dùng có thỏa thuận hợp tác về việc lập văn bản thỏa thuận hợp tác trước lúc lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người tiêu dùng lập văn bản thỏa thuận hợp tác ghi rõ sai sót, tiếp theo đó người bán lập hóa đơn điện tử kiểm soát và điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử kiểm soát và điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

b2) Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót trừ trường hợp người bán và người tiêu dùng có thỏa thuận hợp tác về việc lập văn bản thỏa thuận hợp tác trước lúc lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người tiêu dùng lập văn bản thỏa thuận hợp tác ghi rõ sai sót, tiếp theo đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới kiểm soát và điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót tiếp theo đó người bán gửi cho những người dân tiêu dùng (riêng với trường hợp sử dựng hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho những người dân tiêu dùng (riêng với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

c) Đối với ngành hàng không thì hóa đơn đổi, hoàn chứng từ vận chuyển hàng không sẽ là hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh mà tránh việc phải có thông tin “Điều chỉnh tăng/giảm cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… ngày… tháng… năm”. Doanh nghiệp vận chuyển hàng không được phép xuất hóa đơn của tớ cho những trường hợp hoàn, đổi chứng từ vận chuyển do đại lý xuất.

3. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế đã lập có sai sót thì cơ quan thuế thông tin cho những người dân bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB phát hành kèm theo Nghị định này để người bán kiểm tra sai sót.

Theo thời hạn thông tin ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB, người bán thực thi thông tin với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA phát hành kèm theo Nghị định này về việc kiểm tra hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.

Hết thời hạn thông tin ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB mà người bán không thông tin với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông tin lần 2 cho những người dân bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB. Trường hợp quá thời hạn thông tin lần 2 ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB mà người bán không còn thông tin thì cơ quan thuế xem xét chuyển sang trường hợp kiểm tra về sử dụng hóa đơn điện tử.

4. Trong thời hạn 01 ngày thao tác, cơ quan thuế thông tin về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo Mẫu số 01/TB-HĐSS Phụ lục IB phát hành kèm theo Nghị định này. Hóa đơn điện tử đã hủy không còn mức giá trị sử dụng nhưng vẫn được tàng trữ để phục vụ tra cứu.

Điều 20. Xử lý sự cố riêng với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

1. Trường hợp người bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng gặp sự cố dẫn đến không sử dụng được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì liên hệ với cơ quan thuế hoặc tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ để tương hỗ xử lý sự cố. Trong thời hạn xử lý sự cố người bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ có yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì đến cơ quan thuế để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

2. Trường hợp khối mạng lưới hệ thống cấp mã của cơ quan thuế gặp sự cố, Tổng cục Thuế thực thi những giải pháp kỹ thuật chuyển sang khối mạng lưới hệ thống dự trữ và có trách nhiệm thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về những sự cố nêu trên. Tổng cục Thuế lựa chọn một số trong những tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ về hóa đơn điện tử có đủ Đk để ủy quyền cấp mã hóa đơn điện tử trong trường hợp khối mạng lưới hệ thống của cơ quan thuế gặp sự cố.

Trường hợp trong thời hạn chưa khắc phục được sự cố của cơ quan thuế thì cơ quan thuế có giải pháp bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in cho một số trong những tổ chức triển khai, thành viên để sử dụng. Sau khi khối mạng lưới hệ thống cấp mã của cơ quan thuế được khắc phục, cơ quan thuế thông tin để những tổ chức triển khai, thành viên tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chậm nhất 02 ngày thao tác Tính từ lúc thời hạn ghi trên thông tin của cơ quan thuế, tổ chức triển khai, thành viên gửi văn bản báo cáo giải trình tình hình sử dụng hóa đơn giấy đã mua của cơ quan thuế theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA phát hành kèm theo Nghị định này.

3. Trường hợp do lỗi khối mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử thì tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử có trách nhiệm thông tin cho những người dân bán tốt biết, phối phù thích hợp với Tổng cục Thuế để được tương hỗ kịp thời. Tổ chức phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử phải khắc phục nhanh nhất có thể sự cố, có giải pháp tương hỗ người bán lập hóa đơn điện tử để gửi cơ quan thuế cấp mã trong thời hạn ngắn nhất.

4. Trường hợp Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gặp lỗi kỹ thuật chưa tiếp nhận được tài liệu hóa đơn điện tử không còn mã, Tổng cục Thuế có trách nhiệm thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Trong thời hạn này tổ chức triển khai, doanh nghiệp, tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử trong thời điểm tạm thời chưa chuyển tài liệu hóa đơn không còn mã đến cơ quan thuế.

Trong vòng 2 ngày thao tác Tính từ lúc ngày Tổng cục Thuế có thông tin Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoạt động và sinh hoạt giải trí trở lại thường thì, tổ chức triển khai, doanh nghiệp phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử chuyển tài liệu hóa đơn đến cơ quan thuế. Việc gửi tài liệu hóa đơn điện tử sau khoản thời hạn có thông tin Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gặp lỗi kỹ thuật không được xác lập là hành vi chậm gửi tài liệu hóa đơn điện tử.

Điều 21. Trách nhiệm của người bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

1. Quản lý tên và mật khẩu của những thông tin tài khoản đã được cơ quan thuế cấp.

2. Tạo lập hóa đơn điện tử về bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ để gửi đến cơ quan thuế cấp mã và phụ trách trước pháp lý về tính chất hợp pháp, đúng chuẩn của hóa đơn điện tử.

3. Gửi hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đến người tiêu dùng ngay bây giờ sau khoản thời hạn nhận được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Điều 22. Trách nhiệm của người bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

1. Quản lý tên và mật khẩu của những thông tin tài khoản đã được cơ quan thuế cấp.

2. Tạo lập hóa đơn điện tử về bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ để gửi đến người tiêu dùng, cơ quan thuế, tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử và phụ trách trước pháp lý về tính chất hợp pháp, đúng chuẩn của hóa đơn điện tử đã lập.

3. Chuyển tài liệu hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế đã lập đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (chuyển trực tiếp hoặc gửi qua tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử).

a) Phương thức và thời gian chuyển tài liệu hóa đơn điện tử

a.1) Phương thức chuyển tài liệu hóa đơn điện tử theo Bảng tổng hợp tài liệu hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/TH-HĐĐT Phụ lục IA phát hành kèm theo Nghị định này cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị ngày càng tăng vận dụng riêng với những trường hợp sau:

– Cung cấp dịch vụ thuộc nghành: bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng nhà nước, vận tải lối đi bộ hàng không, sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

– Bán thành phầm & hàng hóa là điện, nước sạch nếu có thông tin về mã người tiêu dùng hoặc mã số thuế của người tiêu dùng.

Người bán lập Bảng tổng hợp tài liệu hóa đơn điện tử thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ phát sinh trong tháng hoặc quý (tính từ thời điểm ngày đầu của tháng, quý đến ngày ở đầu cuối của tháng hoặc quý) theo Mẫu số 01/TH-HĐĐT Phụ lục IA phát hành kèm theo Nghị định này để gửi cơ quan thuế cùng với thời hạn gửi Tờ khai thuế giá trị ngày càng tăng theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và những văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp phát sinh số lượng hóa đơn lớn thì bảng tổng hợp sẽ tiến hành tách theo định dạng chuẩn tài liệu của cơ quan thuế nhằm mục đích đảm bảo yều cầu gửi nhận tài liệu trên đường truyền.

Đối với hóa đơn gửi theo bảng tổng hợp thì người bán gửi thông tin hủy, kiểm soát và điều chỉnh trực tiếp trên bảng tổng hợp của những kỳ tiếp theo mà không gửi thông tin hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA Nghị định này đến cơ quan thuế.

Các hóa đơn được lập cho tổng lệch giá của người tiêu dùng là thành viên không marketing thương mại phát sinh trong thời gian ngày hoặc tháng theo bảng kê rõ ràng thì người xuất bán chỉ gửi tài liệu hóa đơn điện tử (không kèm bảng kê rõ ràng) đến cơ quan thuế.

Riêng riêng với trường hợp bán xăng dầu cho người tiêu dùng thì người bán tổng hợp tài liệu toàn bộ những hóa đơn bán xăng dầu trong thời gian ngày theo từng món đồ để thể hiện trên bảng tổng hợp tài liệu hóa đơn điện tử và chuyển bảng tổng hợp tài liệu hóa đơn điện tử này ngay trong thời gian ngày.

a.2) Phương thức chuyển khá đầy đủ nội dung hóa đơn vận dụng riêng với trường hợp bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ không thuộc quy định tại điểm a1 khoản này.

Người bán sau khoản thời hạn lập khá đầy đủ những nội dung trên hóa đơn gửi hóa đơn cho những người dân tiêu dùng và đồng thời gửi hóa đơn cho cơ quan thuế.

b) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính thực thi chuyển tài liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế theo định dạng tài liệu theo quy định tại Điều 12 Nghị định này và hướng dẫn của Tổng cục Thuế bằng hình thức gửi trực tiếp (riêng với trường hợp phục vụ yêu cầu về chuẩn link tài liệu) hoặc gửi trải qua tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử.

b.1) Hình thức gửi trực tiếp

– Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính sử dụng hóa đơn số lượng lớn, có khối mạng lưới hệ thống công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin phục vụ yêu cầu về định dạng chuẩn tài liệu và quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định này, có nhu yếu chuyển tài liệu hóa đơn điện tử theo như hình thức gửi trực tiếp đến cơ quan thuế gửi văn bản kèm theo tài liệu chứng tỏ Đk phục vụ đến Tổng cục Thuế.

– Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính có tổ chức triển khai quy mô Công ty mẹ – con, có xây dựng khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành tài liệu hóa đơn triệu tập tại Công ty mẹ và có nhu yếu Công ty mẹ chuyển toàn bộ tài liệu hóa đơn điện tử gồm có cả tài liệu của những công ty con đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì gửi kèm theo list công ty con đến Tổng cục Thuế để thực thi link kỹ thuật.

b.2) Hình thức gửi trải qua tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử

Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính không thuộc trường hợp nêu tại điểm a khoản này thực thi ký hợp đồng với tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử để tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử làm dịch vụ chuyển tài liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế. Căn cứ hợp đồng được ký kết, doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính có trách nhiệm chuyển tài liệu hóa đơn điện tử cho tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử để tổ chức triển khai này gửi tiếp đến cơ quan thuế.

4. Lưu trữ và bảo vệ tính toàn vẹn của toàn bộ hóa đơn điện tử; thực thi những quy định pháp lý về bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín, bảo mật thông tin an ninh khối mạng lưới hệ thống tài liệu điện tử.

5. Chấp hành sự thanh tra, kiểm tra, so sánh của cơ quan thuế và những cty có thẩm quyền theo quy định của pháp lý.

Mục 3: HÓA ĐƠN DO CƠ QUAN THUẾ ĐẶT IN

Điều 23. Áp dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

Cục Thuế những tỉnh, thành phố trực thuộc TW (sau này gọi là Cục Thuế) đặt in hóa đơn để đẩy ra cho những đối tượng người dùng sau:

1. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại không thực thi thanh toán giao dịch thanh toán với cơ quan thuế bằng phương tiện đi lại điện tử, không còn hạ tầng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, không còn khối mạng lưới hệ thống ứng dụng kế toán, không còn ứng dụng lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền tài liệu hóa đơn điện tử đến người tiêu dùng và đến cơ quan thuế.

Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời hạn tối đa 12 tháng, đồng thời cơ quan thuế có giải pháp quy đổi dần sang vận dụng hóa đơn điện tử. Khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì những doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại thực thi Đk sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế (nếu đủ Đk) theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.

2. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại trong thời hạn khối mạng lưới hệ thống hạ tầng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin cấp mã hóa đơn của cơ quan thuế gặp sự cố theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định này.

Điều 24. Quy định về bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

1. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại thuộc đối tượng người dùng được cơ quan thuế bán hóa đơn phải có đơn đề xuất kiến nghị mua hóa đơn (theo Mẫu số 02/ĐN-HĐG Phụ lục IA phát hành kèm theo Nghị định) gửi cơ quan thuế lúc mua hóa đơn và kèm theo những sách vở sau:

a) Người mua hóa đơn (người mang tên trong đơn hoặc người được doanh nghiệp, tổ chức triển khai marketing thương mại, chủ hộ marketing thương mại, người được ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp lý) phải xuất trình giấy chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp lý;

b) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại mua hóa đơn lần đầu phải có văn bản cam kết (theo Mẫu số 02/CK-HĐG Phụ lục IA phát hành kèm theo Nghị định này) về địa chỉ sản xuất, marketing thương mại phù phù thích hợp với giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, giấy ghi nhận Đk hộ marketing thương mại, giấy ghi nhận Đk thuế, thông tin mã số thuế, giấy ghi nhận Đk góp vốn đầu tư, giấy ghi nhận Đk hợp tác xã hoặc quyết định hành động xây dựng của cơ quan có thẩm quyền;

c) Khi đến mua hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự phụ trách ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước lúc mang thoát khỏi cơ quan thuế.

2. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại theo tháng.

Số lượng hóa đơn đẩy ra cho doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại lần đầu không thật một quyển 50 số cho từng loại hóa đơn. Trường hợp chưa hết tháng đã sử dụng hết hóa đơn mua lần đầu, cơ quan thuế vị trí căn cứ vào thời hạn, số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết định hành động số lượng hóa đơn bán lần tiếp theo.

Đối với mỗi lần mua hóa đơn sau, sau khoản thời hạn kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, tình hình kê khai nộp thuế và đề xuất kiến nghị mua hóa đơn trong đơn đề xuất kiến nghị mua hóa đơn, cơ quan thuế xử lý và xử lý bán hóa đơn cho doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại trong thời gian ngày, số lượng hóa đơn đẩy ra cho doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại không thật số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại thuộc đối tượng người dùng mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế Tính từ lúc ngày khởi đầu sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.

Trường hợp hộ, thành viên marketing thương mại không còn nhu yếu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu yếu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định này.

3. Hóa đơn do Cục Thuế đặt in để bán tốt thông tin công khai minh bạch trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và trước lúc bán lần đầu Cục Thuế phải lập thông tin phát hành hóa đơn theo Mẫu số 02/PH-HĐG Phụ lục IB Nghị định này đính kèm hóa đơn Mẫu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: Tên Cục Thuế phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại cảm ứng, nhiều chủng loại hóa đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày khởi đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông tin phát hành (từ số… đến số…)), tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn (riêng với hóa đơn đặt in); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý và dấu của cty.

Hóa đơn mẫu là bản in thể hiện đúng, đủ những tiêu thức trên liên của hóa đơn giao cho những người dân tiêu dùng loại được phát hành, có số hóa đơn là một dãy những chữ số 0 và in hoặc đóng chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn.

Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại những cơ sở trực thuộc Cục Thuế trong suốt thời hạn sử dụng hóa đơn.

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông tin phát hành hoặc mẫu hóa đơn Cục Thuế phải thực thi thủ tục thông tin phát hành mới theo quy định tại Điều này.

4. Hóa đơn giấy do Cục Thuế đặt in được bán theo giá bảo vệ bù đắp ngân sách thực tiễn, không vì tiềm năng lợi nhuận. Cục trưởng Cục Thuế quyết định hành động và niêm yết giá cả hóa đơn theo nguyên tắc trên, cơ quan thuế những cấp không được thu thêm bất kỳ khoản thu nào ngoài giá cả đã niêm yết. Tất cả những cty trực thuộc Cục Thuế bán, cấp cùng một loại hóa đơn do Cục Thuế phát hành.

Điều 25. Xử lý hóa đơn mua của cơ quan thuế trong những trường hợp không tiếp tục sử dụng

1. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại được cơ quan thuế chấp thuận đồng ý ngưng sử dụng mã số thuế phải dừng việc sử dụng nhiều chủng loại hóa đơn chưa sử dụng.

2. Cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp có thông tin việc hết giá trị sử dụng của những hóa đơn chưa lập mà doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại không hề marketing thương mại tại khu vực đã Đk marketing thương mại hoặc tự ý ngừng marketing thương mại đang sử dụng.

3. Trường hợp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại được cơ quan thuế chấp thuận đồng ý sử dụng hóa đơn điện tử phải thực thi tiêu hủy hóa đơn đã mua của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 27 Nghị định này trước lúc sử dụng hóa đơn điện tử.

Điều 26. Xử lý riêng với hóa đơn mua của cơ quan thuế đã lập

1. Trường hợp hóa đơn đã lập chưa giao cho những người dân tiêu dùng, nếu phát hiện hóa đơn đã lập có sai sót, người bán gạch chéo những liên và lưu giữ số hóa đơn đã lập có sai sót.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người tiêu dùng nhưng ghi đúng mã số thuế người tiêu dùng thì những bên lập biên bản kiểm soát và điều chỉnh và không phải lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho những người dân tiêu dùng nhưng chưa Giao thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho những người dân tiêu dùng, người bán và người tiêu dùng chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người tiêu dùng lập biên bản tịch thu những liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản tịch thu hóa đơn phải thể hiện được nguyên do tịch thu hóa đơn. Người bán gạch chéo những liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

4. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho những người dân tiêu dùng, đã Giao thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ, người bán và người tiêu dùng đã kê khai thuế, tiếp theo đó phát hiện sai sót thì người bán lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ kiểm soát và điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng thành phầm & hàng hóa, giá cả, thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng, tiền thuế giá trị ngày càng tăng cho hóa đơn số, ký hiệu. Căn cứ vào hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh, người bán và người tiêu dùng kê khai kiểm soát và điều chỉnh lệch giá mua, bán, thuế đầu ra, nguồn vào. Hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Trường hợp người bán và người tiêu dùng có thỏa thuận hợp tác về việc hai bên lập biên bản ghi rõ sai sót trước lúc người bán lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh thì những bên lập biên bản ghi rõ sai sót tiếp theo đó người bán lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh sai sót.

Điều 27. Tiêu hủy hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế

1. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực thi tiêu hủy hóa đơn. Thời hạn tiêu hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày, Tính từ lúc ngày thông tin với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế đã thông tin hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông tin do thực thi giải pháp cưỡng chế nợ thuế), doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại thì cty phải tiêu hủy hóa đơn, thời hạn tiêu hủy hóa đơn chậm nhất là 10 ngày Tính từ lúc ngày cơ quan thuế thông tin hết giá trị sử dụng hoặc từ thời điểm ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

Các loại hóa đơn đã lập của những cty kế toán được hủy theo quy định của pháp lý về kế toán.

Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của những vụ án thì không tiêu hủy mà được xử lý theo quy định của pháp lý.

2. Tiêu hủy hóa đơn của doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại thực thi như sau:

a) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại phải lập bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy.

b) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính phải xây dựng Hội đồng tiêu hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện thay mặt thay mặt lãnh đạo, đại diện thay mặt thay mặt bộ phận kế toán của tổ chức triển khai. Hộ, thành viên marketing thương mại không phải xây dựng Hội đồng khi tiêu hủy hóa đơn.

c) Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản tiêu hủy hóa đơn và phụ trách trước pháp lý nêu có sai sót.

d) Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn gồm:

– Quyết định xây dựng Hội đồng tiêu hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, thành viên marketing thương mại;

– Bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy ghi rõ ràng: Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê rõ ràng từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

– Biên bản tiêu hủy hóa đơn;

– Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, nguyên do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp tiêu hủy theo Mẫu số 02/HUY-HĐG Phụ lục IA phát hành kèm theo Nghị định này.

Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn được lưu tại doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn được lập thành 02 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp chậm nhất không thật 05 ngày Tính từ lúc ngày thực thi tiêu hủy hóa đơn.

3. Tiêu hủy hóa đơn của cơ quan thuế

a) Cơ quan Thuế thực thi tiêu hủy hóa đơn do Cục Thuế đặt in đã thông tin phát hành chưa bán hoặc chưa cấp nhưng không tiếp tục sử dụng,

b) Tổng cục Thuế có trách nhiệm quy định quy trình tiêu hủy hóa đơn do Cục Thuế đặt in.

…………..

Tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng

Ngày 19/10/2020, nhà nước đã phát hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

Theo đó, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ trong thời hạn 12 tháng Tính từ lúc lúc khởi đầu sử dụng hóa đơn điện tử gồm:

Bạn đang xem: Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Thứ nhất, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, thành viên marketing thương mại tại địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả, địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả. Địa bàn có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả, địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả thực thi theo Danh mục địa phận ưu đãi góp vốn đầu tư phát hành kèm theo Nghị định 118/năm ngoái/NĐ-CP. Thứ hai, doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề xuất kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW gửi Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí tại những khu kinh tế tài chính, khu công nghiệp, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao.

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————

Số: 123/2020/NĐ-CP Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 19 tháng 10 năm 2020 NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Thuế giá trị ngày càng tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế giá trị ngày càng tăng ngày 19 tháng 6 năm trước đó đó; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế giá trị ngày càng tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và Luật Quản lý thuế ngày thứ 6 tháng bốn năm năm trong năm này;

Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm năm trong năm này;

Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

nhà nước phát hành Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Nghị định này quy định việc quản trị và vận hành, sử dụng hóa đơn khi bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ; việc quản trị và vận hành, sử dụng chứng từ khi thực thi những thủ tục về thuế, thu tiền phí, lệ phí và quy định trách nhiệm, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên trong việc quản trị và vận hành, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Tổ chức, thành viên bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ gồm có:

a) Doanh nghiệp được xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo pháp lý Việt Nam; Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt của doanh nghiệp quốc tế hoạt động và sinh hoạt giải trí tại Việt Nam;

b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

c) Hộ, thành viên marketing thương mại, tổng hợp tác;

d) Đơn vị sự nghiệp công lập có bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ;

đ) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại.

2. Tổ chức, thành viên mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ.

3. Tổ chức thu thuế, phí và lệ phí.

4. Người nộp thuế, phí và lệ phí.

5. Tổ chức có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập thành viên.

6. Tổ chức nhận in hóa đơn, chứng từ; tổ chức triển khai phục vụ ứng dụng tự in chứng từ; tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn, chứng từ điện tử.

7. Cơ quan thuế gồm có Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế (gồm có cả Chi cục Thuế khu vực).

8. Cơ quan hải quan gồm có Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Cục Kiểm tra sau thông quan, Chi cục Hải quan.

9. Các tổ chức triển khai, thành viên có tương quan đến việc quản trị và vận hành, sử dụng hóa đơn và chứng từ.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ sau này được hiểu như sau:

1. Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức triển khai, thành viên bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ. Hóa đơn được thể hiện theo như hình thức hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

2. Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không còn mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng tài liệu điện tử do tổ chức triển khai, thành viên bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ lập bằng phương tiện đi lại điện tử để ghi nhận thông tin bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ theo quy định của pháp lý về kế toán, pháp lý về thuế, gồm có cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có link chuyển tài liệu điện tử với cơ quan thuế, trong số đó:

a) Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước lúc tổ chức triển khai, thành viên bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ gửi cho những người dân tiêu dùng.

Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử gồm có số thanh toán giao dịch thanh toán là một dãy số duy nhất do khối mạng lưới hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa nhờ vào thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

b) Hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức triển khai bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ gửi cho những người dân tiêu dùng không còn mã của cơ quan thuế.

3. Hóa đơn do cơ quan thuế đặt in là hóa đơn được thể hiện dưới dạng giấy do cơ quan thuế đặt in để đẩy ra cho tổ chức triển khai, thành viên thuộc đối tượng người dùng và trường hợp được mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 23 Nghị định này để sử dụng khi bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ.

4. Chứng từ là tài liệu vốn để làm ghi nhận thông tin về những khoản thuế khấu trừ, những khoản thu thuế, phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý quản trị và vận hành thuế. Chứng từ theo quy định tại Nghị định này gồm có chứng từ khấu trừ thuế thu nhập thành viên, biên lai thuế, phí, lệ phí được thể hiện theo như hình thức điện tử hoặc đặt in, tự in,

5. Chứng từ điện tử gồm có nhiều chủng loại chứng từ, biên lai theo khoản 4 Điều này được thể hiện ở dạng tài liệu điện tử do tổ chức triển khai, thành viên có trách nhiệm khấu trừ thuế cấp cho những người dân nộp thuế hoặc do tổ chức triển khai thu thuế, phí, lệ phí cấp cho những người dân nộp bằng phương tiện đi lại điện tử theo quy định của pháp lý phí, lệ phí, pháp lý thuế.

6. Chứng từ đặt in, tự in gồm có nhiều chủng loại chứng từ, biên lai theo khoản 4 Điều này được thể hiện ở dạng giấy do cơ quan thuế, tổ chức triển khai thu thuế, phí, lệ phí đặt in theo mẫu để sử dụng hoặc tự in trên những thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc những thiết bị khác khi khấu trừ thuế, khi thu thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp lý phí, lệ phí, pháp lý thuế.

7. Hóa đơn, chứng từ hợp pháp là hóa đơn, chứng từ đảm bảo đúng, khá đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định tại Nghị định này.

8. Hóa đơn, chứng từ giả là hóa đơn, chứng từ được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn, chứng từ đã được thông tin phát hành của tổ chức triển khai, thành viên khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn, chứng từ hoặc làm giả hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

9. Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn, chứng từ giả; sử dụng hóa đơn, chứng từ chưa tồn tại giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng; sử dụng hóa đơn bị ngừng sử dụng trong thời hạn bị cưỡng chế bằng giải pháp ngừng sử dụng hóa đơn, trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông tin của cơ quan thuế; sử dụng hóa đơn điện tử không Đk sử dụng với cơ quan thuế; sử dụng hóa đơn điện tử chưa tồn tại mã của cơ quan thuế riêng với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; sử dụng hóa đơn shopping hoá, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn từ thời điểm ngày cơ quan thuế xác lập bên bán không hoạt động và sinh hoạt giải trí tại địa chỉ marketing thương mại đã Đk với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sử dụng hóa đơn, chứng từ shopping hoá, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn, chứng từ trước thời điểm ngày xác lập bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động và sinh hoạt giải trí tại địa chỉ marketing thương mại đã Đk với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa tồn tại thông tin của cơ quan thuế về việc bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động và sinh hoạt giải trí tại địa chỉ marketing thương mại đã Đk với cơ quan có thẩm quyền nhưng cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc những cty hiệu suất cao khác đã có kết luận đó là hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

Sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ là việc sử dụng: Hóa đơn, chứng từ không ghi khá đầy đủ những nội dung bắt buộc theo quy định; hóa đơn tẩy xóa, sửa chữa thay thế không đúng quy định; sử dụng hóa đơn, chứng từ khống (hóa đơn, chứng từ đã ghi những chỉ tiêu, nội dung trách nhiệm kinh tế tài chính nhưng việc mua và bán thành phầm hoá, dịch vụ không còn thật một phần hoặc toàn bộ); sử dụng hóa đơn phản ánh không giá chuẩn trị thực tiễn phát sinh hoặc lập hóa đơn khống, lập hóa đơn giả; sử dụng hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch những tiêu thức bắt buộc Một trong những liên của hóa đơn; sử dụng hóa đơn để quay vòng khi vận chuyển thành phầm & hàng hóa trong khâu lưu thông hoặc dùng hóa đơn của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ này để chứng tỏ cho thành phầm & hàng hóa, dịch vụ khác; sử dụng hóa đơn, chứng từ của tổ chức triển khai, thành viên khác (trừ hóa đơn của cơ quan thuế và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn) để hợp thức hóa thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra; sử dụng hóa đơn, chứng từ mà cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc những cty hiệu suất cao khác đã kết luận là sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ.

10. Hủy hóa đơn, chứng từ là làm cho hóa đơn, chứng từ đó không còn mức giá trị sử dụng.

11. Tiêu hủy hóa đơn, chứng từ:

a) Tiêu hủy hóa đơn, chứng từ điện tử là giải pháp làm cho hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử không hề tồn tại trên khối mạng lưới hệ thống thông tin, không thể truy vấn và tham chiếu đến thông tin chứa trong hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

b) Tiêu hủy hóa đơn do cơ quan thuế đặt in, tiêu hủy chứng từ đặt in, tự in là việc sử dụng giải pháp đốt cháy, cắt, xé nhỏ hoặc hình thức tiêu hủy khác, đảm bảo hóa đơn, chứng từ đã tiêu hủy số không thể sử dụng lại những thông tin, số liệu trên đó.

12. Tổ chức phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử là tổ chức triển khai phục vụ giải pháp trong việc khởi tạo, link nhận, truyền, nhận, tàng trữ, xử lý tài liệu của hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không còn mã của cơ quan thuế. Tổ chức phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử gồm có: Tổ chức phục vụ giải pháp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không còn mã của cơ quan thuế cho những người dân bán và người tiêu dùng; tổ chức triển khai link nhận, truyền, tàng trữ tài liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế.

13. Cơ sở tài liệu hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử là tập hợp những tài liệu thông tin về hóa đơn điện tử của những tổ chức triển khai, doanh nghiệp, thành viên khi bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ và thông tin về chứng từ điện tử của những tổ chức triển khai, thành viên sử dụng.

Điều 4. Nguyên tắc lập, quản trị và vận hành, sử dụng hóa đơn, chứng từ

1. Khi bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho những người dân tiêu dùng (gồm có cả những trường hợp hàng hoá, dịch vụ vốn để làm khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ vốn để làm cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho những người dân lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quy trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới những hình thức cho vay vốn ngân hàng, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá) và phải ghi khá đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn tài liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

2. Khi khấu trừ thuế thu nhập thành viên, khi thu thuế, phí, lệ phí, tổ chức triển khai khấu trừ thuế, tổ chức triển khai thu tiền phí, lệ phí, tổ chức triển khai thu thuế phải lập chứng từ khấu trừ thuế, biên lai thu thuế, phí, lệ phí giao cho những người dân dân có thu nhập bị khấu trừ thuế, người nộp thuế, nộp phí, lệ phí và phải ghi khá đầy đủ những nội dung theo quy định tại Điều 32 Nghị định này. Trường hợp sử dụng biên lai điện tử thì phải theo định dạng chuẩn tài liệu của cơ quan thuế. Trường hợp thành viên ủy quyền quyết toán thuế thi không cấp giấy khấu trừ thuế thu nhập thành viên.

Đối với thành viên không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng thì tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập được lựa chọn cấp giấy khấu trừ thuế cho từng lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế. Đối với thành viên ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập chỉ cấp cho thành viên một chứng từ khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

3. Trước khi sử dụng hóa đơn, biên lai doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại, tổ chức triển khai thu thuế, phí, lệ phí phải thực thi Đk sử dụng với cơ quan thuế hoặc thực thi thông tin phát hành theo quy định tại Điều 15, Điều 34 và khoản 1 Điều 36 Nghị định này. Đối với hóa đơn, biên lai do cơ quan thuế đặt in, cơ quan thuế thực thi thông tin phát hành theo khoản 3 Điều 24 và khoản 2 Điều 36 Nghị định này.

4. Tổ chức, hộ, thành viên marketing thương mại trong quy trình sử dụng phải văn bản báo cáo giải trình tình hình sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế, văn bản báo cáo giải trình tình hình sử dụng biên lai đặt in, tự in hoặc biên lai mua của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 29, Điều 38 Nghị định này.

5. Việc Đk, quản trị và vận hành, sử dụng hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử phải tuân thủ những quy định của pháp lý về thanh toán giao dịch thanh toán điện tử, kế toán, thuế, quản trị và vận hành thuế và quy định tại Nghị định này.

6. Dữ liệu hóa đơn, chứng từ khi bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ, tài liệu chứng từ khi thực thi những thanh toán giao dịch thanh toán nộp thuế, khấu trừ thuế và nộp những khoản thuế, phí, lệ phí là cơ sở tài liệu để phục vụ công tác thao tác quản trị và vận hành thuế và phục vụ thông tin hóa đơn, chứng từ cho những tổ chức triển khai, thành viên có tương quan.

7. Người bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử cho hoạt động và sinh hoạt giải trí bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải thể hiện tên cty bán là bên ủy nhiệm. Việc ủy nhiệm phải được xác lập bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm thể hiện khá đầy đủ những thông tin về hóa đơn ủy nhiệm (mục tiêu ủy nhiệm; thời hạn ủy nhiệm; phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm) và phải thông tin cho cơ quan thuế khi Đk sử dụng hóa đơn điện tử. Trường hợp hóa đơn ủy nhiệm là hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế thì bên ủy nhiệm phải chuyển tài liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế trải qua tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ. Bộ Tài chính hướng dẫn rõ ràng nội dung này.

8. Tổ chức thu tiền phí, lệ phí được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập biên lai thu tiền phí, lệ phí. Biên lai được ủy nhiệm cho bên thứ ba vẫn ghi tên của tổ chức triển khai thu tiền phí, lệ phí là bên ủy nhiệm. Việc ủy nhiệm phải được xác lập bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm thể hiện khá đầy đủ những thông tin về biên lai ủy nhiệm (mục tiêu ủy nhiệm; thời hạn ủy nhiệm; phương thức thanh toán biên lai ủy nhiệm) và phải thông tin cho cơ quan thuế khi thông tin phát hành biên lai.

Điều 5. Hành vi bị cấm trong nghành nghề hóa đơn, chứng từ

1. Đối với công chức thuế

a) Gây phiền hà, trở ngại vất vả cho tổ chức triển khai, thành viên đến mua hóa đơn, chứng từ;

b) Có hành vi bao che, thông đồng cho tổ chức triển khai, thành viên để sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp;

c) Nhận hối lộ khi thanh tra, kiểm tra về hóa đơn.

2. Đối với tổ chức triển khai, thành viên bán, phục vụ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ, tổ chức triển khai, thành viên có quyền và trách nhiệm và trách nhiệm tương quan

a) Thực hiện hành vi gian dối như sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn;

b) Cản trở công chức thuế thi hành công vụ, rõ ràng những hành vi cản trở gây tổn hại sức mạnh thể chất, nhân phẩm của công chức thuế khi đang thanh tra, kiểm tra về hóa đơn, chứng từ;

c) Truy cập trái phép, làm sai lệch, phá hủy khối mạng lưới hệ thống thông tin về hóa đơn, chứng từ;

d) Đưa hối lộ hoặc thực thi những hành vi khác tương quan hóa đơn, chứng từ nhằm mục đích mưu lợi bất chính.

Điều 6. Bảo quản, tàng trữ hóa đơn, chứng từ

1. Hóa đơn, chứng từ được dữ gìn và bảo vệ, tàng trữ đảm bảo:

a) Tính bảo vệ an toàn và uy tín, bảo mật thông tin, toàn vẹn, khá đầy đủ, không biến thành thay đổi, sai lệch trong suốt thời hạn tàng trữ;

b) Lưu trữ đúng và đủ thời hạn theo quy định của pháp lý kế toán.

2. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử được dữ gìn và bảo vệ, tàng trữ bằng phương tiện đi lại điện tử. Cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên được quyền lựa chọn và vận dụng hình thức dữ gìn và bảo vệ, tàng trữ hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử phù phù thích hợp với đặc thủ hoạt động và sinh hoạt giải trí và kĩ năng ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử phải sẵn sàng in được ra giấy hoặc tra cứu được khi có yêu cầu.

3. Hóa đơn do cơ quan thuế đặt in, chứng từ đặt in, tự in phải dữ gìn và bảo vệ, tàng trữ đúng với yêu cầu sau:

a) Hóa đơn, chứng từ chưa lập được tàng trữ, dữ gìn và bảo vệ trong kho theo chính sách tàng trữ dữ gìn và bảo vệ chứng từ có mức giá.

b) Hóa đơn, chứng từ đã lập trong những cty kế toán được tàng trữ theo quy định tàng trữ, dữ gìn và bảo vệ chứng từ kế toán.

c) Hóa đơn, chứng từ đã lập trong những tổ chức triển khai, hộ, thành viên không phải là cty kế toán được tàng trữ và dữ gìn và bảo vệ như tài sản riêng của tổ chức triển khai, hộ, thành viên đó.

Điều 7. Chuyển đổi hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy

1. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử hợp pháp được quy đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy khi có yêu cầu trách nhiệm kinh tế tài chính, tài chính phát sinh hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản trị và vận hành thuế, cơ quan truy thuế kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, khảo sát và theo quy định của pháp lý về thanh tra, kiểm tra và khảo sát.

2. Việc quy đổi hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy phải bảo vệ sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử và hóa đơn, chứng từ giấy sau khoản thời hạn quy đổi.

3. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử được quy đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy thì hóa đơn, chứng từ giấy chỉ có mức giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp lý về kế toán, pháp lý về thanh toán giao dịch thanh toán điện tử, không còn hiệu lực hiện hành để thanh toán giao dịch thanh toán, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có link chuyển tài liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này.

Chương II

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN

Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 8. Loại hóa đơn

Hóa đơn quy định tại Nghị định này gồm nhiều chủng loại sau:

1. Hóa đơn giá trị ngày càng tăng là hóa đơn dành riêng cho những tổ chức triển khai khai thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí:

a) Bán hàng hoá, phục vụ dịch vụ trong trong nước;

b) Hoạt động vận tải lối đi bộ quốc tế;

c) Xuất vào khu phi thuế quan và những trường hợp được xem xuất khẩu;

d) Xuất khẩu thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ ra quốc tế.

2. Hóa đơn bán thành phầm là hóa đơn dành riêng cho những tổ chức triển khai, thành viên như sau:

a) Tổ chức, thành viên khai, tính thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp trực tiếp sử dụng cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí:

– Bán hàng hoá, phục vụ dịch vụ trong trong nước;

– Hoạt động vận tải lối đi bộ quốc tế;

– Xuất vào khu phi thuế quan và những trường hợp được xem xuất khẩu;

– Xuất khẩu thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ ra quốc tế.

b) Tổ chức, thành viên trong khu phi thuế quan khi bán thành phầm hoá, phục vụ dịch vụ vào trong nước và khi bán thành phầm hoá, phục vụ dịch vụ Một trong những tổ chức triển khai, thành viên trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ ra quốc tế, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức triển khai, thành viên trong khu phi thuế quan”.

3. Hóa đơn điện tử bán tài sản công được sử dụng khi bán những tài sản sau:

a) Tài sản công tại cơ quan, tổ chức triển khai, cty (gồm có cả nhà tại thuộc về nhà nước);

b) Tài sản kiến trúc;

c) Tài sản công được Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản trị và vận hành không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Tài sản của dự án công trình bất Động sản sử dụng vốn nhà nước;

đ) Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

e) Tài sản công bị tịch thu theo quyết định hành động của cơ quan, người dân có thẩm quyền;

g) Vật tư, vật tư tịch thu được từ việc xử lý tài sản công.

4. Hóa đơn điện tử bán thành phầm dự trữ vương quốc được sử dụng khi những cty, cty thuộc khối mạng lưới hệ thống cơ quan dự trữ nhà nước bán thành phầm dự trữ vương quốc theo quy định của pháp lý.

5. Các loại hóa đơn khác, gồm:

a) Tem, vé, thẻ có hình thức và nội dung quy định tại Nghị định này;

b) Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tài quốc tế; chứng từ thu tiền phí dịch vụ ngân hàng nhà nước trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này còn có hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và những quy định của pháp lý có tương quan.

6. Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản trị và vận hành như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý.

7. Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu hiển thị nhiều chủng loại hóa đơn để những đối tượng người dùng nêu tại Điều 2 Nghị định này tìm hiểu thêm trong quy trình thực thi.

Điều 9. Thời điểm lập hóa đơn

1. Thời điểm lập hóa đơn riêng với bán thành phầm hóa (gồm có cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán thành phầm dự trữ vương quốc) là thời gian chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thành phầm & hàng hóa cho những người dân tiêu dùng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Thời điểm lập hóa đơn riêng với phục vụ dịch vụ là thời gian hoàn thành xong việc phục vụ dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người phục vụ dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong lúc phục vụ dịch vụ thì thời gian lập hóa đơn là thời gian thu tiền (không gồm có trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực thi hợp đồng phục vụ những dịch vụ: kế toán, truy thuế kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng).

3. Trường hợp Giao hàng nhiều lần hoặc chuyển giao từng khuôn khổ, quy trình dịch vụ thì mỗi lần Giao hàng hoặc chuyển giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

4. Thời điểm lập hóa đơn riêng với một số trong những trường hợp rõ ràng như sau:

a) Đối với những trường hợp phục vụ dịch vụ với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, nên phải có thời hạn đối soát số liệu giữa doanh nghiệp phục vụ dịch vụ và người tiêu dùng, đối tác chiến lược như trường hợp phục vụ dịch vụ tương hỗ trực tiếp cho vận tải lối đi bộ hàng không, phục vụ nhiên liệu hàng không cho những hãng hàng không, hoạt động và sinh hoạt giải trí phục vụ điện (trừ đối tượng người dùng quy định tại điểm h khoản này), nước, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển phát (gồm có cả dịch vụ đại lý, dịch vụ thu hộ, chi hộ), dịch vụ viễn thông (gồm có cả dịch vụ viễn thông giá trị ngày càng tăng), dịch vụ logistic, dịch vụ công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin (trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này) được bán theo kỳ nhất định, thời gian lập hóa đơn là thời gian hoàn thành xong việc đối soát tài liệu Một trong những bên nhưng chậm nhất không thật ngày thứ 7 của tháng sau tháng phát sinh việc phục vụ dịch vụ hoặc không thật 07 ngày Tính từ lúc ngày kết thúc kỳ quy ước. Kỳ quy ước để làm vị trí căn cứ tính lượng thành phầm & hàng hóa, dịch vụ phục vụ vị trí căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa cty bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ với những người tiêu dùng.

b) Đối với dịch vụ viễn thông (gồm có cả dịch vụ viễn thông giá trị ngày càng tăng), dịch vụ công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin (gồm có dịch vụ trung gian thanh toán sử dụng trên nền tảng viễn thông, công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin) phải thực thi đối soát tài liệu link Một trong những cơ sở marketing thương mại dịch vụ, thời gian lập hóa đơn là thời gian hoàn thành xong việc đối soát tài liệu về cước dịch vụ theo hợp đồng kinh tế tài chính Một trong những cơ sở marketing thương mại dịch vụ nhưng chậm nhất không thật 2 tháng Tính từ lúc tháng phát sinh cước dịch vụ link.

Trường hợp phục vụ dịch vụ viễn thông (gồm có cả dịch vụ viễn thông giá trị ngày càng tăng) trải qua bán thẻ trả trước, thu cước phí hòa mạng khi người tiêu dùng Đk sử dụng dịch vụ mà người tiêu dùng không yêu cầu xuất hóa đơn GTGT hoặc không phục vụ tên, địa chỉ, mã số thuế thì cuối mỗi ngày hoặc định kỳ trong tháng, cơ sở marketing thương mại dịch vụ lập chung một hóa đơn GTGT ghi nhận tổng lệch giá phát sinh theo từng dịch vụ người tiêu dùng không lấy hóa đơn hoặc không phục vụ tên, địa chỉ, mã số thuế.

c) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp ráp, thời gian lập hóa đơn là thời gian nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao khu công trình xây dựng, khuôn khổ khu công trình xây dựng, khối lượng xây dựng, lắp ráp hoàn thành xong, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

d) Đối với tổ chức triển khai marketing thương mại bất động sản, xây dựng hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng ủy quyền:

d.1) Trường hợp chưa chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng: Có thực thi thu tiền theo tiến độ thực thi dự án công trình bất Động sản hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì thời gian lập hóa đơn là ngày thu tiền hoặc theo thỏa thuận hợp tác thanh toán trong hợp đồng.

d.2) Trường hợp đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng: Thời điểm lập hóa đơn thực thi theo quy định tại khoản 1 Điều này.

đ) Thời điểm lập hóa đơn riêng với những trường hợp tổ chức triển khai marketing thương mại mua dịch vụ vận tải lối đi bộ hàng không xuất qua website và khối mạng lưới hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế chậm nhất không thật 05 ngày tiếp theo đó Tính từ lúc ngày chứng từ dịch vụ vận tải lối đi bộ hàng không xuất ra trên khối mạng lưới hệ thống website và khối mạng lưới hệ thống thương mại điện tử.

e) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm thăm dò, khai thác và chế biến dầu thô: Thời điểm lập hóa đơn bán dầu thô, condensate, những thành phầm được chế biến từ dầu thô (gồm có cả hoạt động và sinh hoạt giải trí bao tiêu thành phầm theo cam kết của nhà nước) là thời gian bên mua và bên bán xác lập giá tốt cả chính thức, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí bán khí vạn vật thiên nhiên, khí sát cánh, khí than được chuyển bằng đường ống dẫn khí đến người tiêu dùng, thời gian lập hóa đơn là thời gian bên mua, bên bán xác lập khối lượng khí Giao hàng tháng nhưng chậm nhất không thật 07 ngày tiếp theo đó Tính từ lúc ngày bên bán gửi thông tin lượng khí Giao hàng tháng.

Trường hợp thỏa thuận hợp tác bảo lãnh và cam kết của nhà nước có quy định khác về thời gian lập hóa đơn thì thực thi theo quy định tại thỏa thuận hợp tác bảo lãnh và cam kết của nhà nước.

g) Đối với cơ sở marketing thương mại thương mại marketing thương mại nhỏ lẻ, marketing thương mại dịch vụ ăn uống theo quy mô khối mạng lưới hệ thống shop bán trực tiếp đến người tiêu dùng nhưng việc hạch toán toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại được thực thi tại trụ sở chính (trụ sở chính trực tiếp ký hợp đồng mua, bán thành phầm hóa, dịch vụ; hóa đơn bán thành phầm hóa, dịch vụ từng shop xuất cho người tiêu dùng xuất qua khối mạng lưới hệ thống máy tính tiền của từng shop thay mặt đứng tên trụ sở chính), khối mạng lưới hệ thống máy tính tiền link với máy tính chưa phục vụ Đk link chuyển tài liệu với cơ quan thuế, từng thanh toán giao dịch thanh toán bán thành phầm hóa, phục vụ món ăn uống có in Phiếu tính tiền cho người tiêu dùng, tài liệu Phiếu tính tiền có lưu trên khối mạng lưới hệ thống và người tiêu dùng không còn nhu yếu nhận hóa đơn điện tử thì cuối ngày cơ sở marketing thương mại vị trí căn cứ thông tin từ Phiếu tính tiền để tổng hợp lập hóa đơn điện tử cho những thanh toán giao dịch thanh toán bán thành phầm hóa, phục vụ món ăn uống trong thời gian ngày, trường hợp người tiêu dùng yêu cầu lập hóa đơn điện tử thi cơ sở marketing thương mại lập hóa đơn điện tử giao cho người tiêu dùng.

h) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí bán điện của những công ty phát điện trên thị trường điện thì thời gian lập hóa đơn điện tử được xác lập vị trí căn cứ thời gian về đối soát số liệu thanh toán giữa cty vận hành khối mạng lưới hệ thống điện và thị trường điện, cty phát điện và cty mua điện theo quy định của Bộ Công Thương hoặc hợp đồng mua và bán điện đã được Bộ Công Thương hướng dẫn, phê duyệt nhưng chậm nhất là ngày ở đầu cuối của thời hạn kê khai, nộp thuế riêng với tháng phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế theo quy định pháp lý về thuế. Riêng hoạt động và sinh hoạt giải trí bán điện của những công ty phát điện có cam kết bảo lãnh của nhà nước về thời gian thanh toán thì thời gian lập hóa đơn điện tử vị trí căn cứ theo bảo lãnh của nhà nước, hướng dẫn và phê duyệt của Bộ Công Thương và những hợp đồng mua và bán điện đã được ký kết giữa bên mua điện và bên bán điện.

i) Thời điểm lập hóa đơn điện tử riêng với trường hợp bán xăng dầu tại những shop marketing thương mại nhỏ lẻ cho người tiêu dùng là thời gian kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán. Người bán phải đảm bảo tàng trữ khá đầy đủ hóa đơn điện tử riêng với trường hợp bán xăng dầu cho người tiêu dùng là thành viên không marketing thương mại, thành viên marketing thương mại và đảm bảo trọn vẹn có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

k) Đối với trường hợp phục vụ dịch vụ vận tải lối đi bộ hàng không, dịch vụ bảo hiểm qua đại lý, thời gian lập hóa đơn là thời gian hoàn thành xong việc đối soát tài liệu Một trong những bên nhưng chậm nhất không thật ngày 10 của tháng sau tháng phát sinh.

1) Trường hợp phục vụ dịch vụ ngân hàng nhà nước, sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ chuyển tiền qua ví điện tử, dịch vụ ngừng và cấp điện trở lại của cty sản xuất điện cho những người dân tiêu dùng là thành viên không marketing thương mại (hoặc thành viên marketing thương mại) nhưng không còn nhu yếu lấy hóa đơn thì cuối ngày hoặc cuối thời gian tháng cty thực thi xuất hóa đơn tổng vị trí căn cứ thông tin rõ ràng từng thanh toán giao dịch thanh toán phát sinh trong thời gian ngày, trong tháng tại khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành tài liệu của cty. Đơn vị phục vụ dịch vụ phải phụ trách về tính chất đúng chuẩn nội dung thông tin thanh toán giao dịch thanh toán và phục vụ bảng tổng hợp rõ ràng dịch vụ phục vụ khi cơ quan hiệu suất cao yêu cầu. Trường hợp người tiêu dùng yêu cầu lấy hóa đơn theo từng thanh toán giao dịch thanh toán thì cty phục vụ dịch vụ phải lập hóa đơn giao cho người tiêu dùng.

m) Đối với marketing thương mại vận tải lối đi bộ hành khách bằng xe taxi có sử dụng ứng dụng tính tiền theo quy định của pháp lý:

– Tại thời gian kết thúc chuyến du ngoạn, doanh nghiệp, hợp tác xã marketing thương mại vận tải lối đi bộ hành khách bằng xe taxi có sử dụng ứng dụng tính tiền thực thi gửi những thông tin của chuyến du ngoạn cho người tiêu dùng và gửi về cơ quan thuế theo định dạng tài liệu của cơ quan thuế. Các thông tin gồm: tên cty marketing thương mại vận tải lối đi bộ, biển trấn áp xe, cự ly chuyến du ngoạn (tính theo km) và tổng số tiền hành khách phải trả.

– Trường hợp người tiêu dùng lấy hóa đơn điện tử thì người tiêu dùng update hoặc gửi những thông tin khá đầy đủ (tên, địa chỉ, mã số thuế) vào ứng dụng hoặc cty phục vụ dịch vụ. Căn cứ thông tin người tiêu dùng gửi hoặc update, doanh nghiệp, hợp tác xã marketing thương mại vận tải lối đi bộ hành khách bằng xe taxi có sử dụng ứng dụng tính tiền thực thi gửi hóa đơn của chuyến du ngoạn cho người tiêu dùng, đồng thời chuyển tài liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo quy định tại Điều 22 Nghị định này.

n) Đối với cơ sở y tế marketing thương mại dịch vụ khám chữa bệnh có sử dụng ứng dụng quản trị và vận hành khám chữa bệnh và quản trị và vận hành viện phí, từng thanh toán giao dịch thanh toán khám, chữa bệnh và thực thi những dịch vụ chụp, chiếu, xét nghiệm có in phiếu thu tiền (thu viện phí hoặc tiền khám, xét nghiệm) và có lưu trên khối mạng lưới hệ thống công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, nếu người tiêu dùng (người đến khám, chữa bệnh) không còn nhu yếu lấy hóa đơn thì cuối ngày cơ sở y tế vị trí căn cứ thông tin khám, chữa bệnh và thông tin từ phiếu thu tiền để tổng hợp lập hóa đơn điện tử cho những dịch vụ y tế thực thi trong thời gian ngày, trường hợp người tiêu dùng yêu cầu lập hóa đơn điện tử thì cơ sở y tế lập hóa đơn điện tử giao cho người tiêu dùng.

o) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí thu tiền phí dịch vụ sử dụng lối đi bộ theo như hình thức điện tử không dừng ngày lập hóa đơn điện tử là ngày xe lưu trải qua tram thu phí tiền phí. Trường hợp người tiêu dùng sử dụng dịch vụ thu tiền phí lối đi bộ theo như hình thức điện tử không dừng có một hoặc nhiều phương tiện đi lại cùng sử dụng dịch vụ nhiều lần trong tháng, cty phục vụ dịch vụ trọn vẹn có thể lập hóa đơn điện tử theo định kỳ, ngày lập hóa đơn điện tử chậm nhất là ngày ở đầu cuối của tháng phát sinh dịch vụ thu tiền phí. Nội dung hóa đơn liệt kê rõ ràng từng lượt xe lưu trải qua những tram thu phí tiền phí (gồm có: thời hạn xe qua trạm, giá phí sử dụng lối đi bộ của từng lượt xe).

Điều 10. Nội dung của hóa đơn

Xem thêm: Kịch bản sinh hoạt Sao nhi đồng năm 2021

1. Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn. Cụ thể như sau:

a) Tên hóa đơn là tên thường gọi của từng loại hóa đơn quy định tại Điều 8 Nghị định này được thể hiện trên mỗi hóa đơn, như: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG KIÊM TỜ KHAI HOÀN THUẾ, HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG KIÊM PHIẾU THU, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG, HÓA ĐƠN BÁN TÀI SẢN CÔNG, TEM, VÉ, THẺ, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA.

b) Ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn thực thi theo phía dẫn của Bộ Tài chính.

2. Tên liên hóa đơn vận dụng riêng với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thực thi theo phía dẫn của Bộ Tài chính.

3. Số hóa đơn

a) Số hóa đơn là số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn khi người bán lập hóa đơn. Số hóa đơn được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 8 chữ số, bắt nguồn từ số 1 vào trong ngày thứ nhất/01 hoặc ngày khởi đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào trong ngày 31/12 thường niên có tối đa đến số 99 999 999. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn. Riêng riêng với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì số hóa đơn được in sẵn trên hóa đơn và người tiêu dùng hóa đơn được sử dụng đến hết Tính từ lúc lúc mua.

Trường hợp tổ chức triển khai marketing thương mại có nhiều cơ sở bán thành phầm hoặc nhiều cơ sở được đồng thời cùng sử dụng một loại hóa đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một khối mạng lưới hệ thống lập hóa đơn điện tử thi hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn theo thời gian người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn.

b) Trường hợp số hóa đơn không được lập theo nguyên tắc nêu trên thì khối mạng lưới hệ thống lập hóa đơn điện tử phải đảm bảo nguyên tắc tăng theo thời hạn, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập, sử dụng một lần duy nhất và tối đa 8 chữ số.

4. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán

Trên hóa đơn phải thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán theo như đúng tên, địa chỉ, mã số thuế ghi tại giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, giấy ghi nhận Đk hộ marketing thương mại, giấy ghi nhận Đk thuế, thông tin mã số thuế, giấy ghi nhận Đk góp vốn đầu tư, giấy ghi nhận Đk hợp tác xã.

5. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người tiêu dùng

a) Trường hợp người tiêu dùng là cơ sở marketing thương mại có mã số thuế thì tên, địa chỉ, mã số thuế của người tiêu dùng thể hiện trên hóa đơn phải ghi theo như đúng tại giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, giấy ghi nhận Đk hộ marketing thương mại, giấy ghi nhận Đk thuế, thông tin mã số thuế, giấy ghi nhận Đk góp vốn đầu tư, giấy ghi nhận Đk hợp tác xã.

Trường hợp tên, địa chỉ người tiêu dùng quá dài, trên hóa đơn người bán tốt viết ngắn gọn một số trong những danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q.”, “Thành phố” thành “TP , “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “Trách Nhiệm Hữu Hạn”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… nhưng phải đảm bảo khá đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác lập được đúng chuẩn tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù phù thích hợp với Đk marketing thương mại, Đk thuế của doanh nghiệp.

b) Trường hợp người tiêu dùng không còn mã số thuế thì trên hóa đơn không phải thể hiện mã số thuế người tiêu dùng. Một số trường hợp bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ đặc thủ cho những người dân tiêu dùng là thành viên quy định tại khoản 14 Điều này thì trên hóa đơn không phải thể hiện tên, địa chỉ người tiêu dùng. Trường hợp bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ cho người tiêu dùng quốc tế đến Việt Nam thì thông tin về địa chỉ người tiêu dùng trọn vẹn có thể được thay bằng thông tin về số hộ chiếu hoặc sách vở xuất nhập cư và quốc tịch của người tiêu dùng quốc tế.

6. Tên, cty tính, số lượng, đơn giá thành phầm & hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa tồn tại thuế giá trị ngày càng tăng, thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng, tổng số tiền thuế giá trị ngày càng tăng theo từng loại thuế suất, tổng số tiền thuế giá trị ngày càng tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị ngày càng tăng.

a) Tên, cty tính, số lượng, đơn giá thành phầm & hàng hóa, dịch vụ

– Tên thành phầm & hàng hóa, dịch vụ: Trên hóa đơn phải thể hiện tên thành phầm & hàng hóa, dịch vụ bằng tiếng Việt. Trường hợp bán thành phầm hóa có nhiều chủng loại rất khác nhau thì tên thành phầm & hàng hóa thể hiện rõ ràng đến từng chủng loại (ví dụ: điện thoại cảm ứng Samsung, điện thoại cảm ứng Nokia…). Trường hợp thành phầm & hàng hóa phải Đk quyền sử dụng, quyền sở hữu thì trên hóa đơn phải thể hiện những số hiệu, ký hiệu đặc trưng của thành phầm & hàng hóa mà khi Đk pháp lý có yêu cầu. Ví dụ: số khung, số máy của xe hơi, mô tô, địa chỉ, cấp nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng của một ngôi nhà…

Trường hợp cần ghi thêm chữ quốc tế thì chữ quốc tế được đặt bên phải trong ngoặc đơn () hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Trường hợp thành phầm & hàng hóa, dịch vụ được thanh toán giao dịch thanh toán có quy định về Mã sản Phẩm & hàng hóa, dịch vụ thì trên hóa đơn phải ghi cả tên và Mã sản Phẩm & hàng hóa, dịch vụ.

– Đơn vị tính: Người bán vị trí căn cứ vào tính chất, điểm lưu ý của thành phầm & hàng hóa để xác lập tên cty tính của thành phầm & hàng hóa thể hiện trên hóa đơn theo cty tính là cty đo lường và thống kê (ví như: tấn, tạ, yến, kg, g, mg hoặc lượng, lạng, cái, con, chiếc, hộp, can, thủng, bao, gói, tuýp, m3, m , m…). Đối với dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “cty tính” mà cty tính xác lập theo từng lần phục vụ dịch vụ và nội dung dịch vụ phục vụ.

– Số lượng thành phầm & hàng hóa, dịch vụ: Người bán ghi số lượng bằng chữ số Ả-rập vị trí căn cứ theo cty tính nêu trên. Các loại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đặc thủ như điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển phát, ngân hàng nhà nước, sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, bảo hiểm được bán theo kỳ nhất định thì trên hóa đơn phải ghi rõ ràng kỳ phục vụ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ. Đối với những dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh, được sử dụng bảng kê để liệt kê nhiều chủng loại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn; bảng kê được lưu giữ cùng hóa đơn để phục vụ việc kiểm tra, so sánh của những cty có thẩm quyền.

Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày.. .tháng…năm”. Bảng kê phải mang tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hoá, dịch vụ, số lượng, đơn giá, thành tiền hàng hoá, dịch vụ đẩy ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị ngày càng tăng” và “tiền thuế giá trị ngày càng tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị ngày càng tăng. Hàng hoá, dịch vụ đẩy ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán thành phầm trong thời gian ngày. Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số ngày.. .tháng…năm”.

– Đơn giá thành phầm & hàng hóa, dịch vụ: Người bán ghi đơn giá thành phầm & hàng hóa, dịch vụ theo cty tính nêu trên. Trường hợp những thành phầm & hàng hóa, dịch vụ sử dụng bảng kê để liệt kê những thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có đơn giá.

b) Thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng: Thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng thể hiện trên hóa đơn là thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng tương ứng với từng loại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp lý về thuế giá trị ngày càng tăng.

c) Thành tiền chưa tồn tại thuế giá trị ngày càng tăng, tổng số tiền thuế giá trị ngày càng tăng theo từng loại thuế suất, tổng số tiền thuế giá trị ngày càng tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị ngày càng tăng được thể hiện bằng đồng đúc Việt Nam theo chữ số Ả-rập, trừ trường hợp bán thành phầm thu ngoại tệ không phải quy đổi ra đồng Việt Nam thì thể hiện theo nguyên tệ.

d) Tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn được thể hiện bằng đồng đúc Việt Nam theo chữ số Ả rập và bằng chữ tiếng Việt, trừ trường hợp bán thành phầm thu ngoại tệ không phải quy đổi ra đồng Việt Nam thì tổng số tiền thanh toán thể hiện bằng nguyên tệ và bằng chữ tiếng quốc tế.

đ) Trường hợp cơ sở marketing thương mại vận dụng hình thức chiết khấu thương mại dành riêng cho người tiêu dùng hoặc khuyến mại theo quy định của pháp lý thì phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại trên hóa đơn. Việc xác lập giá tính thuế giá trị ngày càng tăng (thành tiền chưa tồn tại thuế giá trị ngày càng tăng) trong trường hợp vận dụng chiết khấu thương mại dành riêng cho người tiêu dùng hoặc khuyến mại thực thi theo quy định của pháp lý thuế giá trị ngày càng tăng.

e) Trường hợp doanh nghiệp vận tải lối đi bộ hàng không sử dụng khối mạng lưới hệ thống xuất vé được lập theo thông lệ quốc tế thì những khoản phí dịch vụ thu trên giấy tờ vận tải lối đi bộ hàng không (phí quản trị khối mạng lưới hệ thống, phí đổi chứng từ vận tải lối đi bộ và những khoản phí khác) và những khoản thu hộ phí dịch vụ trường bay của những doanh nghiệp vận tải lối đi bộ hàng không (như phí phục vụ hành khách, phí soi chiếu bảo mật thông tin an ninh và nhiều chủng loại phí khác) ghi trên hóa đơn là giá thanh toán đã có thuế giá trị ngày càng tăng. Doanh nghiệp hàng không được làm tròn số đến hàng nghìn riêng với những khoản thu trên giấy tờ vận tải lối đi bộ theo quy định của Thương Hội hàng không quốc tế (IATA).

7. Chữ ký của người bán, chữ ký của người tiêu dùng, rõ ràng:

a) Đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in, trên hóa đơn phải có chữ ký của người bán, dấu của người bán (nếu có), chữ ký của người tiêu dùng (nếu có).

b) Đối với hóa đơn điện tử:

Trường hợp người bán là doanh nghiệp, tổ chức triển khai thì chữ ký số của người bán trên hóa đơn là chữ ký số của doanh nghiệp, tổ chức triển khai; trường hợp người bán là thành viên thì sử dụng chữ ký số của thành viên hoặc người được ủy quyền.

Trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký số của người bán và người tiêu dùng thực thi theo quy định tại khoản 14 Điều này.

8. Thời điểm lập hóa đơn thực thi theo phía dẫn tại Điều 9 Nghị định này và được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch.

9. Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử là thời gian người bán, người tiêu dùng sử dụng chữ ký số để ký trên hóa đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời gian ký số trên hóa đơn khác thời gian lập hóa đơn thì thời gian khai thuế là thời gian lập hóa đơn.

10. Mã của cơ quan thuế riêng với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

11. Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có) theo phía dẫn tại điểm e khoản 6 Điều này và những nội dung khác tương quan (nếu có),

12. Tên, mã số thuế của tổ chức triển khai nhận in hóa đơn riêng với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

13. Chữ viết, chữ số và đồng xu tiền thể hiện trên hóa đơn

a) Chữ viết hiển thị trên hóa đơn là tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ quốc tế thì chữ quốc tế được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

Trường hợp chữ trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu thì những chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn.

b) Chữ số hiển thị trên hóa đơn là chữ số Ả-rập: 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Người bán tốt lựa chọn: sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải để dấu chấm (.), nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng cty phải để dấu phẩy (,) sau chữ số hàng cty hoặc sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng cty trên giấy tờ kế toán.

c) Đồng tiền ghi trên hóa đơn là Đồng Việt Nam, ký hiệu vương quốc là “đ”.

– Trường hợp trách nhiệm kinh tế tài chính, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp lý về ngoại hối thì đơn giá, thành tiền, tổng số tiền thuế giá trị ngày càng tăng theo từng loại thuế suất, tổng số tiền thuế giá trị ngày càng tăng, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng ngoại tệ, cty tiền tệ ghi tên ngoại tệ. Người bán đồng thời thể hiện trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá theo quy định của Luật Quản lý thuế và những văn bản hướng dẫn thi hành.

– Mã ký hiệu ngoại tệ theo tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: 13.800,25 USD – Mười ba nghìn tám trăm đồng $ mỹ và hai mươi nhăm xu, ví dụ: 5.000,50 EUR- Năm nghìn ơ-rô và năm mươi xu).

– Trường hợp bán thành phầm hóa phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp lý về ngoại hối và được nộp thuế bằng ngoại tệ thì tổng số tiền thanh toán thể hiện trên hóa đơn theo ngoại tệ, không phải quy đổi ra đồng Việt Nam.

14. Một số trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết có khá đầy đủ những nội dung

a) Trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người tiêu dùng (gồm có cả trường hợp lập hóa đơn điện tử khi bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ cho người tiêu dùng ở quốc tế). Trường hợp người tiêu dùng là cơ sở marketing thương mại và người tiêu dùng, người bán có thỏa thuận hợp tác về việc người tiêu dùng phục vụ những Đk kỹ thuật để ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử do người bán lập thì hóa đơn điện tử có chữ ký số, ký điện tử của người bán và người tiêu dùng theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

b) Đối với hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh không nhất thiết phải có chữ ký số của người bán, người tiêu dùng.

c) Đối với hóa đơn điện tử bán thành phầm tại siêu thị, TT thương mại mà người tiêu dùng là thành viên không marketing thương mại thì trên hóa đơn không nhất thiết phải mang tên, địa chỉ, mã số thuế người tiêu dùng.

Đối với hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho người tiêu dùng là thành viên không marketing thương mại thì không nhất thiết phải có những chỉ tiêu tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế của người tiêu dùng, chữ ký điện tử của người tiêu dùng; chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng.

d) Đối với hóa đơn điện tử là tem, vé, thẻ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký số của người bán (trừ trường hợp tem, vé, thẻ là hóa đơn điện tử do cơ quan thuế cấp mã), tiêu thức người tiêu dùng (tên, địa chỉ, mã số thuế), tiền thuế, thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng. Trường hợp tem, vé, thẻ điện tử có sẵn mệnh giá thì không nhất thiết phải có tiêu thức cty tính, số lượng, đơn giá.

đ) Đối với chứng từ điện tử dịch vụ vận tải lối đi bộ hàng không xuất qua website và khối mạng lưới hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho những người dân tiêu dùng là thành viên không marketing thương mại được xác lập là hóa đơn điện tử thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số thứ tự hóa đơn, thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng, mã số thuế, địa chỉ người tiêu dùng, chữ ký số của người bán.

Trường hợp tổ chức triển khai marketing thương mại hoặc tổ chức triển khai không marketing thương mại mua dịch vụ vận tải lối đi bộ hàng không thì chứng từ điện tử dịch vụ vận tải lối đi bộ hàng không xuất qua website và khối mạng lưới hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho những thành viên của tổ chức triển khai marketing thương mại, thành viên của tổ chức triển khai không marketing thương mại thì không được xác lập là hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ vận tải lối đi bộ hàng không phải lập hóa đơn điện tử có khá đầy đủ những nội dung theo quy định giao cho tổ chức triển khai có thành viên sử dụng dịch vụ vận tải lối đi bộ hàng không.

e) Đối với hóa đơn của hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp ráp; hoạt động và sinh hoạt giải trí xây nhà ở để bán có thu tiền theo tiến độ theo hợp đồng thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có cty tính, số lượng, đơn giá.

g) Đối với Phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ thì trên Phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ thể hiện những thông tin tương quan lệnh điều động nội bộ, người nhận hàng, người xuất hàng, khu vực kho xuất, khu vực nhận hàng, phương tiện đi lại vận chuyển. Cụ thể: tên người tiêu dùng thể hiện người nhận hàng, địa chỉ người tiêu dùng thể hiện khu vực kho nhận hàng; tên người bán thể hiện người xuất hàng, địa chỉ người bán thể hiện khu vực kho xuất hàng và phương tiện đi lại vận chuyển; không thể hiện tiền thuế, thuế suất, tổng số tiền thanh toán.

Đối với Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý thì trên Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý thể hiện những thông tin như hợp đồng kinh tế tài chính, người vận chuyển, phương tiện đi lại vận chuyển, khu vực kho xuất, khu vực kho nhận, tên thành phầm thành phầm & hàng hóa, cty tính, số lượng, đơn giá, thành tiền. Cụ thể: ghi số, ngày tháng năm hợp đồng kinh tế tài chính ký giữa tổ chức triển khai, thành viên; họ tên người vận chuyển, hợp đồng vận chuyển (nếu có), địa chỉ người bán thể hiện khu vực kho xuất hàng.

h) Hóa đơn sử dụng cho thanh toán Interline Một trong những hãng hàng không được lập theo quy định của Thương Hội vận tải lối đi bộ hàng không quốc tế thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có những chỉ tiêu: ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, tên địa chỉ, mã số thuế của người tiêu dùng, chữ ký số của người tiêu dùng, cty tính, số lượng, đơn giá.

i) Hóa đơn doanh nghiệp vận chuyển hàng không xuất cho đại lý là hóa đơn xuất ra theo văn bản báo cáo giải trình đã so sánh giữa hai bên và theo bảng kê tổng hợp thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có đơn giá.

k) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp ráp, sản xuất, phục vụ thành phầm, dịch vụ của doanh nghiệp quốc phòng bảo mật thông tin an ninh phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí quốc phòng bảo mật thông tin an ninh theo quy định của nhà nước thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có cty tính; số lượng; đơn giá; phần tên thành phầm & hàng hóa, dịch vụ ghi phục vụ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng ký kết Một trong những bên.

15. Nội dung khác trên hóa đơn

Ngoài những nội dung hướng dẫn từ khoản 1 đến khoản 13 Điều này, doanh nghiệp, tổ chức triển khai, hộ, thành viên marketing thương mại trọn vẹn có thể tạo thêm thông tin về biểu trưng hay lo-go để thể hiện thương hiệu, thương hiệu hay hình ảnh đại diện thay mặt thay mặt của người bán. Tùy theo điểm lưu ý, tính chất thanh toán giao dịch thanh toán và yêu cầu quản trị và vận hành, trên hóa đơn trọn vẹn có thể thể hiện thông tin về Hợp đồng mua và bán, lệnh vận chuyển, mã người tiêu dùng và những thông tin khác.

16. Nội dung hóa đơn bán tài sản công thực thi theo phía dẫn lập hóa đơn bán tài sản công theo Mẫu số 08/TSC-Hợp Đồng phát hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Điều 11. Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có link chuyển tài liệu với cơ quan thuế

Hóa đơn được khời tạo từ máy tính tiền link chuyển tài liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo nguyên tắc sau:

1. Nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền link chuyển tài liệu điện tử với cơ quan thuế;

2. Không bắt buộc có chữ ký số;

3. Khoản chi mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn (hoặc sao chụp hóa đơn hoặc tra thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn) được khởi tạo từ máy tính tiền được xác lập là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế.

Mục 2: QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Điều 12. Định dạng hóa đơn điện tử

1. Định dạng hóa đơn điện tử là tiêu chuẩn kỹ thuật quy định kiểu tài liệu, chiều dài tài liệu của những trường thông tin phục vụ truyền nhận, tàng trữ và hiển thị hóa đơn điện tử. Định dạng hóa đơn điện tử sử dụng ngôn từ định dạng văn bản XML (XML là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “extensible Markup Language” được tạo ra với mục tiêu san sẻ tài liệu điện tử Một trong những khối mạng lưới hệ thống công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin).

2. Định dạng hóa đơn điện tử gồm hai thành phần: thành phần chứa tài liệu trách nhiệm hóa đơn điện tử và thành phần chứa tài liệu chữ ký số. Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì có thêm thành phần chứa tài liệu tương quan đến mã cơ quan thuế.

3. Tổng cục Thuế xây dựng và công bố thành phần chứa tài liệu trách nhiệm hóa đơn điện tử, thành phần chứa tài liệu chữ ký số và phục vụ công cụ hiển thị những nội đung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này.

4. Tổ chức, doanh nghiệp bán thành phầm hoá, phục vụ dịch vụ khi chuyển tài liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế bằng hình thức gửi trực tiếp phải phục vụ yêu cầu sau:

a) Kết nối với Tổng cục Thuế trải qua kênh thuế riêng hoặc kênh MPLS VPN Layer 3, gồm 1 kênh truyền chính và 1 kênh truyền dự trữ. Mỗi kênh truyền có bằng thông tối thiểu 5 Mbps.

b) Sử dụng dịch vụ Web (Web Service) hoặc Message Queue (MQ) có mã hóa làm phương thức để link.

c) Sử dụng giao thức SOAP để đóng gói và truyền nhận tài liệu.

5. Hóa đơn điện tử phải được hiển thị khá đầy đủ, đúng chuẩn những nội dung của hóa đơn đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người tiêu dùng trọn vẹn có thể đọc được bằng phương tiện đi lại điện tử.

Điều 13. Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ

1. Đối tượng vận dụng hóa đơn điện tử thực thi theo quy định tại Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, riêng trường hợp rủi ro không mong muốn cao về thuế thực thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Quy định về cấp và kê khai xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh như sau:

a) Loại hóa đơn cấp theo từng lần phát sinh

a.1) Cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn bán thành phầm trong những trường hợp:

– Hộ, thành viên marketing thương mại theo quy định tại khoản 4 Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 không phục vụ Đk phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng nên phải có hóa đơn để giao cho người tiêu dùng;

– Tổ chức không marketing thương mại nhưng có phát sinh thanh toán giao dịch thanh toán bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ;

– Doanh nghiệp sau khoản thời hạn đã giải thể, phá sản, đã chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản nên phải có hóa đơn để giao cho những người dân tiêu dùng;

– Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại thuộc diện nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp trực tiếp thuộc những trường hợp sau:

+ Ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại nhưng chưa hoàn thành xong thủ tục chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản nên phải có hóa đơn để giao cho những người dân tiêu dùng;

+ Tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại nên phải có hóa đơn giao cho người tiêu dùng về để thực thi những hợp đồng đã ký kết trước thời điểm ngày cơ quan thuế thông tin tạm ngừng marketing thương mại;

+ Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng giải pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

a.2) Cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn giá trị ngày càng tăng trong những trường hợp:

– Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác thuộc diện nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ thuộc những trường hợp sau:

+ Ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại nhưng chưa hoàn thành xong thủ tục chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản nên phải có hóa đơn để giao cho những người dân tiêu dùng;

+ Tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại nên phải có hóa đơn giao cho người tiêu dùng về để thực thi những hợp đồng đã ký kết trước thời điểm ngày cơ quan thuế thông tin tạm ngừng marketing thương mại;

+ Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng giải pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

– Tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng người dùng nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ có đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá cả đã có thuế giá trị ngày càng tăng được công bố rõ trong hồ sơ đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị ngày càng tăng để giao cho những người dân tiêu dùng.

b) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại thuộc trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh kiến nghị và gửi đơn đề xuất kiến nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT Phụ lục IA kèm theo Nghị định này đến cơ quan thuế và truy vấn vào khối mạng lưới hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử.

Sau khi doanh nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên đã khai, nộp thuế khá đầy đủ theo quy định của pháp lý thuế giá trị ngày càng tăng, thu nhập thành viên, thu nhập doanh nghiệp và nhiều chủng loại thuế, phí khác (nếu có), ngay trong thời gian ngày thao tác cơ quan thuế cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên lập.

Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại tự phụ trách về tính chất đúng chuẩn của những thông tin trên hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh được cơ quan thuế cấp mã.

c) Xác định cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.

c.1) Đối với tổ chức triển khai, doanh nghiệp: Cơ quan thuế quản trị và vận hành địa phận nơi tổ chức triển khai, doanh nghiệp Đk thuế, Đk marketing thương mại hoặc nơi tổ chức triển khai đóng trụ sở hoặc nơi được ghi trong quyết định hành động xây dựng hoặc nơi phát sinh việc bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ.

c.2) Đối với hộ, thành viên marketing thương mại:

– Đối với hộ, thành viên marketing thương mại có khu vực marketing thương mại cố định và thắt chặt: Hộ, thành viên marketing thương mại nộp hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh tại Chi cục Thuế quản trị và vận hành nơi hộ, thành viên marketing thương mại tiến hành hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại.

– Đối với hộ, thành viên marketing thương mại không còn khu vực marketing thương mại cố định và thắt chặt: Hộ, thành viên marketing thương mại nộp hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh tại Chi cục Thuế nơi thành viên cư trú hoặc nơi hộ, thành viên Đk marketing thương mại.

3. Quy định về vận dụng hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý riêng với một số trong những trường hợp rõ ràng theo yêu cầu quản trị và vận hành như sau:

a) Trường hợp nhận nhập khẩu thành phầm & hàng hóa ủy thác, nếu cơ sở marketing thương mại nhận nhập khẩu ủy thác đã nộp thuế giá trị ngày càng tăng ở khâu nhập khẩu thì sử dụng hóa đơn điện tử khi trả hàng cho cơ sở marketing thương mại ủy thác nhập khẩu.

Nếu chưa nộp thuế giá trị ngày càng tăng ở khâu nhập khẩu, khi xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác, cơ sở nhận ủy thác lập phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông thành phầm & hàng hóa trên thị trường.

b) Trường hợp ủy thác xuất khẩu thành phầm & hàng hóa:

– Khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận ủy thác, cơ sở có thành phầm & hàng hóa ủy thác xuất khẩu sử dụng Phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ.

– Khi thành phầm & hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan, vị trí căn cứ vào những chứng từ so sánh, xác nhận về số lượng, giá trị thành phầm & hàng hóa thực tiễn xuất khẩu của cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu, cơ sở có thành phầm & hàng hóa ủy thác xuất khẩu lập hóa đơn điện tử giá trị ngày càng tăng để kê khai nộp thuế, hoàn thuế giá trị ngày càng tăng hoặc hóa đơn điện tử bán thành phầm. Cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu sử dụng hóa đơn điện tử giá trị ngày càng tăng hoặc hóa đơn điện tử bán thành phầm để xuất cho người tiêu dùng quốc tế.

c) Cơ sở marketing thương mại kê khai, nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ có thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công thành phầm & hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu thành phầm & hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị ngày càng tăng điện tử.

Khi xuất thành phầm & hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông thành phầm & hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn giá trị ngày càng tăng cho thành phầm & hàng hóa xuất khẩu.

d) Tổ chức marketing thương mại kê khai, nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển thành phầm & hàng hóa cho những cơ sở hạch toán phụ thuộc như những Trụ sở, shop ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc TW) để bán hoặc xuất điều chuyển Một trong những Trụ sở, cty phụ thuộc với nhau; xuất thành phầm & hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán giá chuẩn, hưởng hoa hồng, vị trí căn cứ vào phương thức tổ chức triển khai marketing thương mại và hạch toán kế toán, cơ sở trọn vẹn có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

– Sử dụng hóa đơn điện tử giá trị ngày càng tăng để làm vị trí căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế giá trị ngày càng tăng ở từng cty và từng khâu độc lập với nhau;

– Sử dụng Phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ; sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định riêng với thành phầm & hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, Trụ sở, shop, cơ sở nhận làm đại lý bán thành phầm khi bán thành phầm phải lập hóa đơn theo quy định giao cho những người dân tiêu dùng, đồng thời lập Bảng kê thành phầm & hàng hóa đẩy ra gửi về cơ sở có thành phầm & hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hoá gửi bán (gọi chung là cơ sở Giao hàng) để cơ sở Giao hàng lập hóa đơn giá trị ngày càng tăng cho thành phầm & hàng hóa thực tiễn tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, Trụ sở, shop, cơ sở nhận làm đại lý bán thành phầm.

Trường hợp cơ sở có số lượng và lệch giá hàng hoá đẩy ra lớn, Bảng kê trọn vẹn có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hoá đẩy ra có thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng rất khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hoá đẩy ra theo từng nhóm thuế suất.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, Trụ sở, shop, cơ sở nhận làm đại lý bán thành phầm thực thi kê khai nộp thuế giá trị ngày càng tăng riêng với số hàng xuất đẩy ra cho những người dân tiêu dùng và được kê khai, khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào theo hóa đơn giá trị ngày càng tăng của cơ sở Giao hàng xuất cho.

Trường hợp những cty phụ thuộc của cơ sở marketing thương mại nông, lâm, thủy sản đã Đk, thực thi kê khai nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ, có thu mua thành phầm & hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở marketing thương mại thì khi điều chuyển, xuất bán, cty phụ thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn điện tử giá trị ngày càng tăng.

đ) Tổ chức, thành viên xuất thành phầm & hàng hóa bán lưu động sử dụng Phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ theo quy định, khi bán thành phầm lập hóa đơn điện tử theo quy định.

e) Trường hợp góp vốn bằng tài sản của tổ chức triển khai, thành viên marketing thương mại tại Việt Nam để xây dựng doanh nghiệp thì không phải lập hóa đơn mà sử dụng những chứng từ biên bản ghi nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản, biên bản định giá tài sản kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

g) Trường hợp điều chuyển tài sản Một trong những cty thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức triển khai; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi quy mô doanh nghiệp thì tổ chức triển khai có tài năng sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải lập hóa đơn.

h) Trường hợp tài sản điều chuyển Một trong những cty hạch toán độc lập hoặc Một trong những cty thành viên có tư cách pháp nhân khá đầy đủ trong cùng một tổ chức triển khai, thì tổ chức triển khai có tài năng sản điều chuyển phải lập hóa đơn điện tử như bán thành phầm hóa.

4. Ngoài những trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, Bộ Tài chính hướng dẫn việc vận dụng hóa đơn điện tử riêng với một số trong những trường hợp khác theo yêu cầu quản trị và vận hành; hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có link chuyển tài liệu điện tử với cơ quan thuế.

Điều 14. Cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

1. Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ trong thời hạn 12 tháng Tính từ lúc lúc khởi đầu sử dụng hóa đơn điện tử gồm:

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, thành viên marketing thương mại tại địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả, địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả. Địa bàn có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả, địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả thực thi theo Danh mục địa phận ưu đãi góp vốn đầu tư phát hành kèm theo Nghị định số 118/năm ngoái/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật Đầu tư và những văn bản sửa đổi, tương hỗ update hoặc thay thế nếu có.

b) Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề xuất kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW gửi Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí tại những khu kinh tế tài chính, khu công nghiệp, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao.

Tổng cục Thuế thực thi hoặc ủy thác cho tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ về hóa đơn điện tử thực thi phục vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ cho những đối tượng người dùng nêu trên.

2. Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, sử dụng hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế trải qua tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử thực thi trả tiền dịch vụ theo Hợp đồng ký Một trong những bên.

Điều 15. Đăng ký, thay đổi nội dung Đk sử dụng hóa đơn điện tử

1. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại không thuộc đối tượng người dùng ngừng sử dụng hóa đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này Đk sử dụng hóa đơn điện tử (gồm có cả Đk hóa đơn điện tử bán tài sản công, hóa đơn điện tử bán thành phầm dự trữ vương quốc) trải qua tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử.

Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ thì trọn vẹn có thể Đk sử dụng hóa đơn điện tử trải qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử được Tổng cục Thuế ủy thác phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ.

Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức triển khai link chuyển tài liệu hóa đơn điện tử theo như hình thức gửi trực tiếp đến cơ quan thuế thì Đk sử dụng hóa đơn điện tử trải qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Nội dung thông tin Đk theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA phát hành kèm theo Nghị định này.

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông tin điện tử về việc tiếp nhận Đk sử dụng hóa đơn điện tử qua tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử riêng với trường hợp doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại Đk sử dụng hóa đơn điện tử trải qua tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử.

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông tin điện tử trực tiếp theo Mẫu số 01/TB-TNĐT Phụ lục IB về việc tiếp nhận Đk sử dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại qua địa chỉ thư điện tử đã Đk với cơ quan thuế riêng với trường hợp doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại Đk sử dụng hóa đơn điện tử trực tiếp tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

2. Trong thời hạn 01 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được Đk sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông tin điện tử theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT Phụ lục IB phát hành kèm theo Nghị định này qua tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc gửi thông tin điện tử trực tiếp đến doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại về việc đồng ý hoặc khước từ Đk sử dụng hóa đơn điện tử.

Đối với trường hợp doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính Đk chuyển tài liệu hóa đơn điện tử theo như hình thức gửi trực tiếp đến cơ quan thuế theo quy định tại điểm b1 khoản 3 Điều 22 của Nghị định này được cơ quan thuế ra thông tin đồng ý Đk sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT Phụ lục IB nhưng chưa phối phù thích hợp với Tổng cục Thuế về thông số kỹ thuật kỹ thuật hạ tầng kỹ thuật, kiểm thử link, truyền nhận tài liệu thì chậm nhất trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày cơ quan thuế gửi thông tin theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT Phụ lục IB, tổ chức triển khai cần sẵn sàng sẵn sàng đủ Đk về hạ tầng kỹ thuật và thông tin cho Tổng cục Thuế để phối hợp link. Thời gian thực thi trong 10 ngày thao tác Tính từ lúc ngày Tổng cục Thuể nhận được đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp, tổ chức triển khai. Trường hợp kết quả kiểm thử link, truyền nhận tài liệu thành công xuất sắc thì doanh nghiệp, tổ chức triển khai thực thi gửi tài liệu hóa đơn điện tử theo như hình thức gửi trực tiếp đến cơ quan thuế theo quy định tại Điều 22 Nghị định này. Trường hợp sau 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày cơ quan thuế gửi thông tin theo Mẫu 01/TB-ĐKĐT Phụ lục IB, doanh nghiệp, tổ chức triển khai không thông tin cho Tổng cục Thuế để phối hợp link hoặc kết quả kiểm thử link, truyền nhận tài liệu không thành công xuất sắc, doanh nghiệp, tổ chức triển khai thay đổi Đk sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA phát hành kèm theo Nghị định này và thực thi chuyển tài liệu qua Tổ chức link, nhận, truyền tàng trữ tài liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế.

3. Kể từ thời gian cơ quan thuế đồng ý Đk sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông tin phát hành theo những quy định trước kia, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông tin phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có). Trình tự, thủ tục tiêu hủy thực thi theo quy định tại Điều 27 Nghị định này.

4. Trường hợp có thay đổi thông tin đã Đk sử dụng hóa đơn điện tử tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại thực thi thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA phát hành kèm theo Nghị định này qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử, trừ trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này. Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận mẫu Đk thay đổi thông tin và Cơ quan Thuế thực thi theo quy định tại khoản 2 Điều này.

từ khóa quan tâm: Quyết định 811/QĐ-BHXH

5. Định kỳ hàng tháng, cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp tiến hành thanh tra rà soát những đối tượng người dùng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ và gửi thông tin theo Mẫu số 01/TB-KTT Phụ lục IB phát hành kèm theo Nghị định này cho những đối tượng người dùng để thông tin về việc chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trải qua tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ về hóa đơn điện tử và thực thi thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 4 Điều này.

6. Đối với những trường hợp vận dụng hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế, định kỳ cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp tiến hành thanh tra rà soát để thông tin theo Mẫu số 01/TB-KTT Phụ lục IB phát hành kèm theo Nghị định này nếu thuộc đối tượng người dùng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế để Đk sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo phía dẫn tại Điều này.

Điều 16. Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

1. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại thuộc những trường hợp sau ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế:

a) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế;

b) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông tin không hoạt động và sinh hoạt giải trí tại địa chỉ đã Đk;

c) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại thông tin với cơ quan quản trị và vận hành nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng marketing thương mại;

d) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại có thông tin của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực thi cưỡng chế nợ thuế;

đ) Trường hợp có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử để bán thành phầm nhập lậu, hàng cấm, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cơ quan hiệu suất cao phát hiện và thông tin cho cơ quan thuế;

e) Trường hợp có hành vi lập hóa đơn điện tử phục vụ mục tiêu bán khống thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức triển khai, thành viên bị cơ quan hiệu suất cao phát hiện và thông tin cho cơ quan thuế;

g) Trường hợp cơ quan Đk marketing thương mại, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng marketing thương mại ngành, nghề marketing thương mại có Đk khi phát hiện doanh nghiệp không còn đủ Đk marketing thương mại theo quy định của pháp lý.

Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra, nếu cơ quan thuế xác lập doanh nghiệp được xây dựng để thực thi mua và bán, sử dụng hóa đơn điện tử không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn điện tử để trốn thuế theo quy định thì cơ quan thuế phát hành quyết định hành động ngừng sử dụng hóa đơn điện tử; doanh nghiệp bị xử lý theo quy định của pháp lý.

2. Trình tự thực thi ngừng sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

a) Cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp gửi thông tin đến người nộp thuế thuộc trường hợp tại điểm đ, e, g khoản 1 Điều này đề xuất kiến nghị người nộp thuế giải trình hoặc tương hỗ update thông tin, tài liệu tương quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử.

b) Người nộp thuế giải trình hoặc tương hỗ update thông tin, tài liệu không thật 02 ngày thao tác Tính từ lúc ngày cơ quan thuế ra thông tin. Người nộp thuế trọn vẹn có thể đến cơ quan thuế giải trình trực tiếp hoặc tương hỗ update thông tin, tài liệu hoặc bằng văn bản.

c) Người nộp thuế tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử hoặc giải trình tương hỗ update, rõ ràng:

c.1) Trường hợp người nộp thuế đã giải trình hoặc tương hỗ update thông tin, tài liệu khá đầy đủ và chứng tỏ được việc sử dụng hóa đơn điện tử theo như đúng quy định pháp lý thì người nộp thuế tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử.

c.2) Trường hợp người nộp thuế đã giải trình hoặc tương hỗ update thông tin, tài liệu mà không chứng tỏ được việc sử dụng hóa đơn điện tử theo như đúng quy định pháp lý thì cơ quan thuế tiếp tục thông tin yêu cầu người nộp thuế tương hỗ update thông tin, tài liệu. Thời hạn tương hỗ update là 02 ngày thao tác Tính từ lúc ngày cơ quan thuế ra thông tin.

d) Hết thời hạn theo thông tin mà người nộp thuế không giải trình, tương hỗ update thông tin, tài liệu thì cơ quan thuế ra thông tin đề xuất kiến nghị người nộp thuế ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế và xử lý theo quy định.

3. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại nêu tại khoản 1 Điều này được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử sau khoản thời hạn thông tin với cơ quan thuế về việc tiếp tục marketing thương mại hoặc được cơ quan thuế Phục hồi mã số thuế cơ quan thuế phát hành quyết định hành động chấm hết hiệu lực hiện hành quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về quản trị và vận hành thuế bằng giải pháp ngừng sử dụng hóa đơn hoặc khi có thông tin của cơ quan hiệu suất cao.

4. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại đang trong thời hạn tạm ngừng marketing thương mại nên phải có hóa đơn điện tử giao cho những người dân tiêu dùng về để thực thi những hợp đồng đã ký kết trước thời điểm ngày tạm ngừng marketing thương mại thì doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại sử dụng hóa đơn điện tử cấp theo từng lần phát sinh theo phía dẫn tại khoản 2 Điều 13 Nghị định này.

Điều 17. Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

1. Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

a) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại thuộc đối tượng người dùng nêu tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này nếu truy vấn Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để lập hóa đơn thì sử dụng thông tin tài khoản đã được cấp khi Đk để thực thi:

– Lập hóa đơn bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ.

– Ký số trên những hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn để cơ quan thuế cấp mã.

b) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trải qua tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử thì truy vấn vào trang thông tin điện tử của tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc sử dụng ứng dụng hóa đơn điện tử của cty để thực thi:

– Lập hóa đơn bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ.

– Ký số trên những hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn qua tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử để cơ quan thuế cấp mã.

2. Cấp mã hóa đơn

a) Hóa đơn được cơ quan thuế cấp mã phải đảm bảo:

– Đầy đủ nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.

– Đúng định dạng về hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

– Đúng thông tin Đk theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.

– Không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này.

b) Hệ thống cấp mã hóa đơn của Tổng cục Thuế tự động hóa thực thi cấp mã hóa đơn và gửi trả kết quả cấp mã hóa đơn cho những người dân gửi.

3. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ có trách nhiệm gửi hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế cho những người dân tiêu dùng. Phương thức gửi và nhận hóa đơn được thực thi theo thỏa thuận hợp tác giữa người bán và người tiêu dùng, đảm bảo phù phù thích hợp với quy định của pháp lý về thanh toán giao dịch thanh toán điện tử.

Điều 18. Lập hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế

1. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính được sử dụng hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế khi bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ sau khoản thời hạn nhận được tin báo đồng ý của cơ quan thuế.

2. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính sử dụng ứng dụng để lập hóa đơn điện tử khi bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ, ký số trên hóa đơn điện tử và gửi cho những người dân tiêu dùng bằng phương thức điện tử theo thỏa thuận hợp tác giữa người bán và người tiêu dùng, đảm bảo phù phù thích hợp với quy định của pháp lý về thanh toán giao dịch thanh toán điện tử.

Điều 19. Xử lý hóa đơn có sai sót

1. Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho những người dân tiêu dùng có sai sót thì người bán thực thi thông tin với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA phát hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho những người dân tiêu dùng. Cơ quan thuế thực thi hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên khối mạng lưới hệ thống của cơ quan thuế.

2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế đã gửi cho những người dân tiêu dùng mà người tiêu dùng hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:

a) Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người tiêu dùng nhưng không sai mã số thuế, những nội dung khác không sai sót thì người bán thông tin cho những người dân tiêu dùng về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Người bán thực thi thông tin với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA phát hành kèm theo Nghị định này, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi tài liệu hóa đơn cho cơ quan thuế.

b) Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc thành phầm & hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì trọn vẹn có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

b1) Người bán lập hóa đơn điện tử kiểm soát và điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. Trường hợp người bán và người tiêu dùng có thỏa thuận hợp tác về việc lập văn bản thỏa thuận hợp tác trước lúc lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người tiêu dùng lập văn bản thỏa thuận hợp tác ghi rõ sai sót, tiếp theo đó người bán lập hóa đơn điện tử kiểm soát và điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử kiểm soát và điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

b2) Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót trừ trường hợp người bán và người tiêu dùng có thỏa thuận hợp tác về việc lập văn bản thỏa thuận hợp tác trước lúc lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người tiêu dùng lập văn bản thỏa thuận hợp tác ghi rõ sai sót, tiếp theo đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới kiểm soát và điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót tiếp theo đó người bán gửi cho những người dân tiêu dùng (riêng với trường hợp sử dựng hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho những người dân tiêu dùng (riêng với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

c) Đối với ngành hàng không thì hóa đơn đổi, hoàn chứng từ vận chuyển hàng không sẽ là hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh mà tránh việc phải có thông tin “Điều chỉnh tăng/giảm cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… ngày… tháng… năm”. Doanh nghiệp vận chuyển hàng không được phép xuất hóa đơn của tớ cho những trường hợp hoàn, đổi chứng từ vận chuyển do đại lý xuất.

3. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế đã lập có sai sót thì cơ quan thuế thông tin cho những người dân bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB phát hành kèm theo Nghị định này để người bán kiểm tra sai sót.

Theo thời hạn thông tin ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB, người bán thực thi thông tin với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA phát hành kèm theo Nghị định này về việc kiểm tra hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.

Hết thời hạn thông tin ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB mà người bán không thông tin với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông tin lần 2 cho những người dân bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB. Trường hợp quá thời hạn thông tin lần 2 ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB mà người bán không còn thông tin thì cơ quan thuế xem xét chuyển sang trường hợp kiểm tra về sử dụng hóa đơn điện tử.

4. Trong thời hạn 01 ngày thao tác, cơ quan thuế thông tin về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo Mẫu số 01/TB-HĐSS Phụ lục IB phát hành kèm theo Nghị định này. Hóa đơn điện tử đã hủy không còn mức giá trị sử dụng nhưng vẫn được tàng trữ để phục vụ tra cứu.

Điều 20. Xử lý sự cố riêng với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

1. Trường hợp người bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng gặp sự cố dẫn đến không sử dụng được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì liên hệ với cơ quan thuế hoặc tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ để tương hỗ xử lý sự cố. Trong thời hạn xử lý sự cố người bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ có yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì đến cơ quan thuế để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

2. Trường hợp khối mạng lưới hệ thống cấp mã của cơ quan thuế gặp sự cố, Tổng cục Thuế thực thi những giải pháp kỹ thuật chuyển sang khối mạng lưới hệ thống dự trữ và có trách nhiệm thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về những sự cố nêu trên. Tổng cục Thuế lựa chọn một số trong những tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ về hóa đơn điện tử có đủ Đk để ủy quyền cấp mã hóa đơn điện tử trong trường hợp khối mạng lưới hệ thống của cơ quan thuế gặp sự cố.

Trường hợp trong thời hạn chưa khắc phục được sự cố của cơ quan thuế thì cơ quan thuế có giải pháp bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in cho một số trong những tổ chức triển khai, thành viên để sử dụng. Sau khi khối mạng lưới hệ thống cấp mã của cơ quan thuế được khắc phục, cơ quan thuế thông tin để những tổ chức triển khai, thành viên tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chậm nhất 02 ngày thao tác Tính từ lúc thời hạn ghi trên thông tin của cơ quan thuế, tổ chức triển khai, thành viên gửi văn bản báo cáo giải trình tình hình sử dụng hóa đơn giấy đã mua của cơ quan thuế theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA phát hành kèm theo Nghị định này.

3. Trường hợp do lỗi khối mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử thì tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử có trách nhiệm thông tin cho những người dân bán tốt biết, phối phù thích hợp với Tổng cục Thuế để được tương hỗ kịp thời. Tổ chức phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử phải khắc phục nhanh nhất có thể sự cố, có giải pháp tương hỗ người bán lập hóa đơn điện tử để gửi cơ quan thuế cấp mã trong thời hạn ngắn nhất.

4. Trường hợp Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gặp lỗi kỹ thuật chưa tiếp nhận được tài liệu hóa đơn điện tử không còn mã, Tổng cục Thuế có trách nhiệm thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Trong thời hạn này tổ chức triển khai, doanh nghiệp, tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử trong thời điểm tạm thời chưa chuyển tài liệu hóa đơn không còn mã đến cơ quan thuế.

Trong vòng 2 ngày thao tác Tính từ lúc ngày Tổng cục Thuế có thông tin Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoạt động và sinh hoạt giải trí trở lại thường thì, tổ chức triển khai, doanh nghiệp phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử chuyển tài liệu hóa đơn đến cơ quan thuế. Việc gửi tài liệu hóa đơn điện tử sau khoản thời hạn có thông tin Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gặp lỗi kỹ thuật không được xác lập là hành vi chậm gửi tài liệu hóa đơn điện tử.

Điều 21. Trách nhiệm của người bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

1. Quản lý tên và mật khẩu của những thông tin tài khoản đã được cơ quan thuế cấp.

2. Tạo lập hóa đơn điện tử về bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ để gửi đến cơ quan thuế cấp mã và phụ trách trước pháp lý về tính chất hợp pháp, đúng chuẩn của hóa đơn điện tử.

3. Gửi hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đến người tiêu dùng ngay bây giờ sau khoản thời hạn nhận được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Điều 22. Trách nhiệm của người bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

1. Quản lý tên và mật khẩu của những thông tin tài khoản đã được cơ quan thuế cấp.

2. Tạo lập hóa đơn điện tử về bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ để gửi đến người tiêu dùng, cơ quan thuế, tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử và phụ trách trước pháp lý về tính chất hợp pháp, đúng chuẩn của hóa đơn điện tử đã lập.

3. Chuyển tài liệu hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế đã lập đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (chuyển trực tiếp hoặc gửi qua tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử).

a) Phương thức và thời gian chuyển tài liệu hóa đơn điện tử

a.1) Phương thức chuyển tài liệu hóa đơn điện tử theo Bảng tổng hợp tài liệu hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/TH-HĐĐT Phụ lục IA phát hành kèm theo Nghị định này cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị ngày càng tăng vận dụng riêng với những trường hợp sau:

– Cung cấp dịch vụ thuộc nghành: bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng nhà nước, vận tải lối đi bộ hàng không, sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

– Bán thành phầm & hàng hóa là điện, nước sạch nếu có thông tin về mã người tiêu dùng hoặc mã số thuế của người tiêu dùng.

Người bán lập Bảng tổng hợp tài liệu hóa đơn điện tử thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ phát sinh trong tháng hoặc quý (tính từ thời điểm ngày đầu của tháng, quý đến ngày ở đầu cuối của tháng hoặc quý) theo Mẫu số 01/TH-HĐĐT Phụ lục IA phát hành kèm theo Nghị định này để gửi cơ quan thuế cùng với thời hạn gửi Tờ khai thuế giá trị ngày càng tăng theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và những văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp phát sinh số lượng hóa đơn lớn thì bảng tổng hợp sẽ tiến hành tách theo định dạng chuẩn tài liệu của cơ quan thuế nhằm mục đích đảm bảo yều cầu gửi nhận tài liệu trên đường truyền.

Đối với hóa đơn gửi theo bảng tổng hợp thì người bán gửi thông tin hủy, kiểm soát và điều chỉnh trực tiếp trên bảng tổng hợp của những kỳ tiếp theo mà không gửi thông tin hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA Nghị định này đến cơ quan thuế.

Các hóa đơn được lập cho tổng lệch giá của người tiêu dùng là thành viên không marketing thương mại phát sinh trong thời gian ngày hoặc tháng theo bảng kê rõ ràng thì người xuất bán chỉ gửi tài liệu hóa đơn điện tử (không kèm bảng kê rõ ràng) đến cơ quan thuế.

Riêng riêng với trường hợp bán xăng dầu cho người tiêu dùng thì người bán tổng hợp tài liệu toàn bộ những hóa đơn bán xăng dầu trong thời gian ngày theo từng món đồ để thể hiện trên bảng tổng hợp tài liệu hóa đơn điện tử và chuyển bảng tổng hợp tài liệu hóa đơn điện tử này ngay trong thời gian ngày.

a.2) Phương thức chuyển khá đầy đủ nội dung hóa đơn vận dụng riêng với trường hợp bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ không thuộc quy định tại điểm a1 khoản này.

Người bán sau khoản thời hạn lập khá đầy đủ những nội dung trên hóa đơn gửi hóa đơn cho những người dân tiêu dùng và đồng thời gửi hóa đơn cho cơ quan thuế.

b) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính thực thi chuyển tài liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế theo định dạng tài liệu theo quy định tại Điều 12 Nghị định này và hướng dẫn của Tổng cục Thuế bằng hình thức gửi trực tiếp (riêng với trường hợp phục vụ yêu cầu về chuẩn link tài liệu) hoặc gửi trải qua tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử.

b.1) Hình thức gửi trực tiếp

– Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính sử dụng hóa đơn số lượng lớn, có khối mạng lưới hệ thống công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin phục vụ yêu cầu về định dạng chuẩn tài liệu và quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định này, có nhu yếu chuyển tài liệu hóa đơn điện tử theo như hình thức gửi trực tiếp đến cơ quan thuế gửi văn bản kèm theo tài liệu chứng tỏ Đk phục vụ đến Tổng cục Thuế.

– Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính có tổ chức triển khai quy mô Công ty mẹ – con, có xây dựng khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành tài liệu hóa đơn triệu tập tại Công ty mẹ và có nhu yếu Công ty mẹ chuyển toàn bộ tài liệu hóa đơn điện tử gồm có cả tài liệu của những công ty con đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì gửi kèm theo list công ty con đến Tổng cục Thuế để thực thi link kỹ thuật.

b.2) Hình thức gửi trải qua tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử

Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính không thuộc trường hợp nêu tại điểm a khoản này thực thi ký hợp đồng với tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử để tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử làm dịch vụ chuyển tài liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế. Căn cứ hợp đồng được ký kết, doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính có trách nhiệm chuyển tài liệu hóa đơn điện tử cho tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ hóa đơn điện tử để tổ chức triển khai này gửi tiếp đến cơ quan thuế.

4. Lưu trữ và bảo vệ tính toàn vẹn của toàn bộ hóa đơn điện tử; thực thi những quy định pháp lý về bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín, bảo mật thông tin an ninh khối mạng lưới hệ thống tài liệu điện tử.

5. Chấp hành sự thanh tra, kiểm tra, so sánh của cơ quan thuế và những cty có thẩm quyền theo quy định của pháp lý.

Mục 3: HÓA ĐƠN DO CƠ QUAN THUẾ ĐẶT IN

Điều 23. Áp dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

Cục Thuế những tỉnh, thành phố trực thuộc TW (sau này gọi là Cục Thuế) đặt in hóa đơn để đẩy ra cho những đối tượng người dùng sau:

1. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại không thực thi thanh toán giao dịch thanh toán với cơ quan thuế bằng phương tiện đi lại điện tử, không còn hạ tầng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, không còn khối mạng lưới hệ thống ứng dụng kế toán, không còn ứng dụng lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền tài liệu hóa đơn điện tử đến người tiêu dùng và đến cơ quan thuế.

Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời hạn tối đa 12 tháng, đồng thời cơ quan thuế có giải pháp quy đổi dần sang vận dụng hóa đơn điện tử. Khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì những doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại thực thi Đk sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không còn mã của cơ quan thuế (nếu đủ Đk) theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.

2. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại trong thời hạn khối mạng lưới hệ thống hạ tầng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin cấp mã hóa đơn của cơ quan thuế gặp sự cố theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định này.

Điều 24. Quy định về bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

1. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại thuộc đối tượng người dùng được cơ quan thuế bán hóa đơn phải có đơn đề xuất kiến nghị mua hóa đơn (theo Mẫu số 02/ĐN-HĐG Phụ lục IA phát hành kèm theo Nghị định) gửi cơ quan thuế lúc mua hóa đơn và kèm theo những sách vở sau:

a) Người mua hóa đơn (người mang tên trong đơn hoặc người được doanh nghiệp, tổ chức triển khai marketing thương mại, chủ hộ marketing thương mại, người được ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp lý) phải xuất trình giấy chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp lý;

b) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại mua hóa đơn lần đầu phải có văn bản cam kết (theo Mẫu số 02/CK-HĐG Phụ lục IA phát hành kèm theo Nghị định này) về địa chỉ sản xuất, marketing thương mại phù phù thích hợp với giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, giấy ghi nhận Đk hộ marketing thương mại, giấy ghi nhận Đk thuế, thông tin mã số thuế, giấy ghi nhận Đk góp vốn đầu tư, giấy ghi nhận Đk hợp tác xã hoặc quyết định hành động xây dựng của cơ quan có thẩm quyền;

c) Khi đến mua hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự phụ trách ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước lúc mang thoát khỏi cơ quan thuế.

2. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại theo tháng.

Số lượng hóa đơn đẩy ra cho doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại lần đầu không thật một quyển 50 số cho từng loại hóa đơn. Trường hợp chưa hết tháng đã sử dụng hết hóa đơn mua lần đầu, cơ quan thuế vị trí căn cứ vào thời hạn, số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết định hành động số lượng hóa đơn bán lần tiếp theo.

Đối với mỗi lần mua hóa đơn sau, sau khoản thời hạn kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, tình hình kê khai nộp thuế và đề xuất kiến nghị mua hóa đơn trong đơn đề xuất kiến nghị mua hóa đơn, cơ quan thuế xử lý và xử lý bán hóa đơn cho doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại trong thời gian ngày, số lượng hóa đơn đẩy ra cho doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại không thật số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại thuộc đối tượng người dùng mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế Tính từ lúc ngày khởi đầu sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.

Trường hợp hộ, thành viên marketing thương mại không còn nhu yếu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu yếu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định này.

3. Hóa đơn do Cục Thuế đặt in để bán tốt thông tin công khai minh bạch trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và trước lúc bán lần đầu Cục Thuế phải lập thông tin phát hành hóa đơn theo Mẫu số 02/PH-HĐG Phụ lục IB Nghị định này đính kèm hóa đơn Mẫu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: Tên Cục Thuế phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại cảm ứng, nhiều chủng loại hóa đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày khởi đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông tin phát hành (từ số… đến số…)), tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn (riêng với hóa đơn đặt in); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý và dấu của cty.

Hóa đơn mẫu là bản in thể hiện đúng, đủ những tiêu thức trên liên của hóa đơn giao cho những người dân tiêu dùng loại được phát hành, có số hóa đơn là một dãy những chữ số 0 và in hoặc đóng chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn.

Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại những cơ sở trực thuộc Cục Thuế trong suốt thời hạn sử dụng hóa đơn.

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông tin phát hành hoặc mẫu hóa đơn Cục Thuế phải thực thi thủ tục thông tin phát hành mới theo quy định tại Điều này.

4. Hóa đơn giấy do Cục Thuế đặt in được bán theo giá bảo vệ bù đắp ngân sách thực tiễn, không vì tiềm năng lợi nhuận. Cục trưởng Cục Thuế quyết định hành động và niêm yết giá cả hóa đơn theo nguyên tắc trên, cơ quan thuế những cấp không được thu thêm bất kỳ khoản thu nào ngoài giá cả đã niêm yết. Tất cả những cty trực thuộc Cục Thuế bán, cấp cùng một loại hóa đơn do Cục Thuế phát hành.

Điều 25. Xử lý hóa đơn mua của cơ quan thuế trong những trường hợp không tiếp tục sử dụng

1. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại được cơ quan thuế chấp thuận đồng ý ngưng sử dụng mã số thuế phải dừng việc sử dụng nhiều chủng loại hóa đơn chưa sử dụng.

2. Cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp có thông tin việc hết giá trị sử dụng của những hóa đơn chưa lập mà doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại không hề marketing thương mại tại khu vực đã Đk marketing thương mại hoặc tự ý ngừng marketing thương mại đang sử dụng.

3. Trường hợp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại được cơ quan thuế chấp thuận đồng ý sử dụng hóa đơn điện tử phải thực thi tiêu hủy hóa đơn đã mua của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 27 Nghị định này trước lúc sử dụng hóa đơn điện tử.

Điều 26. Xử lý riêng với hóa đơn mua của cơ quan thuế đã lập

1. Trường hợp hóa đơn đã lập chưa giao cho những người dân tiêu dùng, nếu phát hiện hóa đơn đã lập có sai sót, người bán gạch chéo những liên và lưu giữ số hóa đơn đã lập có sai sót.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người tiêu dùng nhưng ghi đúng mã số thuế người tiêu dùng thì những bên lập biên bản kiểm soát và điều chỉnh và không phải lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho những người dân tiêu dùng nhưng chưa Giao thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho những người dân tiêu dùng, người bán và người tiêu dùng chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người tiêu dùng lập biên bản tịch thu những liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản tịch thu hóa đơn phải thể hiện được nguyên do tịch thu hóa đơn. Người bán gạch chéo những liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

4. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho những người dân tiêu dùng, đã Giao thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ, người bán và người tiêu dùng đã kê khai thuế, tiếp theo đó phát hiện sai sót thì người bán lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ kiểm soát và điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng thành phầm & hàng hóa, giá cả, thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng, tiền thuế giá trị ngày càng tăng cho hóa đơn số, ký hiệu. Căn cứ vào hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh, người bán và người tiêu dùng kê khai kiểm soát và điều chỉnh lệch giá mua, bán, thuế đầu ra, nguồn vào. Hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Trường hợp người bán và người tiêu dùng có thỏa thuận hợp tác về việc hai bên lập biên bản ghi rõ sai sót trước lúc người bán lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh thì những bên lập biên bản ghi rõ sai sót tiếp theo đó người bán lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh sai sót.

Điều 27. Tiêu hủy hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế

1. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực thi tiêu hủy hóa đơn. Thời hạn tiêu hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày, Tính từ lúc ngày thông tin với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế đã thông tin hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông tin do thực thi giải pháp cưỡng chế nợ thuế), doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại thì cty phải tiêu hủy hóa đơn, thời hạn tiêu hủy hóa đơn chậm nhất là 10 ngày Tính từ lúc ngày cơ quan thuế thông tin hết giá trị sử dụng hoặc từ thời điểm ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

Các loại hóa đơn đã lập của những cty kế toán được hủy theo quy định của pháp lý về kế toán.

Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của những vụ án thì không tiêu hủy mà được xử lý theo quy định của pháp lý.

2. Tiêu hủy hóa đơn của doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại thực thi như sau:

a) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại phải lập bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy.

b) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính phải xây dựng Hội đồng tiêu hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện thay mặt thay mặt lãnh đạo, đại diện thay mặt thay mặt bộ phận kế toán của tổ chức triển khai. Hộ, thành viên marketing thương mại không phải xây dựng Hội đồng khi tiêu hủy hóa đơn.

c) Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản tiêu hủy hóa đơn và phụ trách trước pháp lý nêu có sai sót.

d) Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn gồm:

– Quyết định xây dựng Hội đồng tiêu hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, thành viên marketing thương mại;

– Bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy ghi rõ ràng: Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê rõ ràng từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

– Biên bản tiêu hủy hóa đơn;

– Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, nguyên do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp tiêu hủy theo Mẫu số 02/HUY-HĐG Phụ lục IA phát hành kèm theo Nghị định này.

Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn được lưu tại doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ, thành viên marketing thương mại sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn được lập thành 02 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp chậm nhất không thật 05 ngày Tính từ lúc ngày thực thi tiêu hủy hóa đơn.

3. Tiêu hủy hóa đơn của cơ quan thuế

a) Cơ quan Thuế thực thi tiêu hủy hóa đơn do Cục Thuế đặt in đã thông tin phát hành chưa bán hoặc chưa cấp nhưng không tiếp tục sử dụng,

b) Tổng cục Thuế có trách nhiệm quy định quy trình tiêu hủy hóa đơn do Cục Thuế đặt in.

…………..

Tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng


Bạn đang đọc bài Nghị định 123/2020/NĐ-CP 2022

Với việc Bạn xem bài Nghị định 123/2020/NĐ-CP FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game tài liệu Nghị định 123/2020/NĐ-CP Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game tài liệu Nghị định 123/2020/NĐ-CP Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan hoặc Join Group zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Nghị #định #1232020NĐCP