0765562555

Thông tư 19/2020/TT-BTC

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Thông tư 19/2020/TT-BTC Mới nhất 2022 được update : 2021-09-09 13:41:02

3158

Xin chàoTừ ngày 15/05/2020, Thông tư 19/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính phát hành ngày 31/03/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành. Thông tư sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động và sinh hoạt giải trí trách nhiệm Kho bạc Nhà nước.

Theo đó, quy định thời gian chốt số liệu văn bản báo cáo giải trình quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước thường niên được phân thành 03 quy trình thay vì 02 quy trình như quy định cũ như sau:

Giai đoạn thứ nhất, chốt số liệu hết thời hạn chỉnh lý quyết toán: Số liệu được lấy đến hết ngày 31/01 năm tiếp theo. Báo cáo được lưu dưới dạng file và giấy tại cty Kho bạc Nhà nước nơi lập văn bản báo cáo giải trình. Giai đoạn thứ hai, chốt số liệu chuyển nguồn: Số liệu được lấy đến hết ngày 31/3 năm tiếp theo. Báo cáo được lưu dưới dạng file và giấy tại cty Kho bạc Nhà nước nơi lập văn bản báo cáo giải trình. Giai đoạn thứ ba, chốt số liệu quyết toán lần ở đầu cuối: Số liệu được lấy hết ngày 30/11 năm tiếp theo. Báo cáo được lưu dưới dạng file và giấy tại cty Kho bạc Nhà nước nơi lập văn bản báo cáo giải trình. Trường hợp sau ngày 30/11 vẫn còn đấy kiểm soát và điều chỉnh số liệu quyết toán năm trước đó theo quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền thì phải có thuyết minh.

BỘ TÀI CHÍNH——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 19/2020/TT-BTC

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 31 tháng 3 năm 2020

THÔNG TƯ 19/2020/TT-BTC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 77/2017/TT-BTC NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của nhà nước quy định về thủ tục hành chính thuộc nghành Kho bạc Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 163/năm trong năm này/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm năm trong năm này của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 174/năm trong năm này/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm năm trong năm này của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Kế toán;

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của nhà nước quy định rõ ràng thi hành luật thanh toán giao dịch thanh toán điện tử về chữ ký số và dịch vụ xác nhận chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2018 của nhà nước về thanh toán giao dịch thanh toán điện tử trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính;

Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 trong năm 2007 của nhà nước về việc quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin;

Căn cứ Quyết định số 26/năm ngoái/QĐ-TTg ngày thứ 8 tháng 7 năm năm ngoái của Thủ tướng nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành Thông tư sửa đổi, tương hỗ update Thông tư một số trong những điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động và sinh hoạt giải trí trách nhiệm Kho bạc Nhà nước, như sau:

Điều 1. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động và sinh hoạt giải trí trách nhiệm Kho bạc Nhà nước như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 20 như sau:

“1. Khi thiết yếu, chứng từ điện tử trọn vẹn có thể chuyển sang chứng từ giấy, nhưng phải phục vụ đủ những Đk được quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của nhà nước về thanh toán giao dịch thanh toán điện tử trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính.

2. Khi thiết yếu, chứng từ giấy trọn vẹn có thể chuyển sang chứng từ điện tử, nhưng phải phục vụ đủ những Đk được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của nhà nước về thanh toán giao dịch thanh toán điện tử trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính”.

2. Sửa đổi điểm đ Khoản 3 Điều 22 như sau:

“đ) Đối với chứng từ chi, trường hợp cty rút nhiều mục, không lập được trên một trang giấy thì cty trọn vẹn có thể viết vào trang sau (mặt sau) hoặc lập nhiều bộ chứng từ (lưu ý 1 chứng từ chỉ được lập tối đa trên 2 trang giấy). Trường hợp chứng từ được viết trên 2 trang giấy thì tại trang sau, cty phải viết cách lề trên khoảng chừng 1/4 trang giấy.

Trường hợp chứng từ chi được lập trên dịch vụ công, không số lượng giới hạn số lượng trang trên một chứng từ chi”.

3. Sửa đổi Khoản 2 Điều 26 như sau:

“2. Đối với chứng từ kế toán thanh toán giao dịch thanh toán với Kho bạc Nhà nước, cty thanh toán giao dịch thanh toán phải chuyển đến KBNN không thật 5 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày lập được ghi trên giấy tờ kế toán. Trường hợp quá thời hạn 5 ngày thao tác, cty Kho bạc Nhà nước đề xuất kiến nghị cty lập lại chứng từ phù phù thích hợp với thời hạn thanh toán giao dịch thanh toán với Kho bạc Nhà nước”.

4. Sửa đổi Điều 29 như sau:

“Hệ thống tổng hợp thông tin tài khoản kế toán được xây dựng trên nguyên tắc sắp xếp những phân đoạn mã độc lập, mỗi đoạn mã tiềm ẩn những thông tin rất khác nhau theo yêu cầu quản trị và vận hành. Tổ hợp thông tin tài khoản kế toán được quy định cố định và thắt chặt về cấu trúc và thống nhất cho toàn khối mạng lưới hệ thống, gồm bộ sổ TT thanh toán, bộ sổ của những tỉnh, thành phố và bộ sổ hợp nhất toàn khối mạng lưới hệ thống.

Danh mục những giá trị rõ ràng cho từng đoạn mã sẽ tiến hành tương hỗ update, sửa đổi tùy từng yêu cầu thực tiễn. Các giá trị mã số rõ ràng của những đoạn mã trong Hệ thống tổng hợp thông tin tài khoản kế toán được cấp duy nhất 1 lần trong khối mạng lưới hệ thống (không cấp lại mã hiệu đã sử dụng trong quá khứ) trừ một số trong những trường hợp đặc biệt quan trọng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với mỗi mã số, khối mạng lưới hệ thống sẽ ấn định giá trị duy nhất trong suốt thời hạn vận hành khối mạng lưới hệ thống.

Trong quy trình vận hành TABMIS, Tổng Giám đốc KBNN phụ trách quy định cấp phép mới, tương hỗ update, sửa đổi giá trị của những đoạn mã (mã quỹ, mã thông tin tài khoản kế toán, mã hạch toán rõ ràng, mã KBNN, mã nguồn ngân sách nhà nước và mã dự trữ) theo yêu cầu quản trị và vận hành và quy trình trách nhiệm”.

5. Sửa đổi Khoản 2 Điều 61 như sau:

“2. Thời điểm chốt số liệu văn bản báo cáo giải trình quyết toán thu, chi NSNN thường niên: được phân thành 3 quy trình:

a) Chốt số liệu hết thời hạn chỉnh lý quyết toán: Số liệu được lấy đến hết ngày 31/01 năm tiếp theo. Báo cáo được lưu dưới dạng file và giấy tại cty KBNN nơi lập văn bản báo cáo giải trình.

b) Chốt số liệu chuyển nguồn: Số liệu được lấy đến hết ngày 31/3 năm tiếp theo. Báo cáo được lưu dưới dạng file và giấy tại cty KBNN nơi lập văn bản báo cáo giải trình.

c) Chốt số liệu quyết toán lần ở đầu cuối: Số liệu được lấy hết ngày 30/11 năm tiếp theo. Báo cáo được lưu dưới dạng file và giấy tại cty KBNN nơi lập văn bản báo cáo giải trình. Trường hợp sau ngày 30/11 vẫn còn đấy kiểm soát và điều chỉnh số liệu quyết toán năm trước đó theo quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền thì phải có thuyết minh”.

6. Sửa đổi Khoản 2 Điều 64 như sau:

“2. Việc so sánh giữa cty có thanh toán giao dịch thanh toán với KBNN và KBNN được thực thi theo quy định tại Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Đk và sử dụng thông tin tài khoản tại KBNN”.

7. Sửa đổi Điều 68 như sau:

“Đối với những khoản tạm thu, tạm chi ngoài ngân sách, những khoản tạm ứng, đi vay, cho vay vốn ngân hàng của những cấp ngân sách, những khoản tạm ứng cho những cty dự trù, cty KBNN cần phối phù thích hợp với cơ quan tài chính đồng cấp và những cty dự trù làm thủ tục để xử lý theo quy định của những văn bản hướng dẫn công tác thao tác khóa sổ kế toán, lập văn bản báo cáo giải trình quyết toán của Bộ Tài chính.

Đối với những khoản tạm thu, tạm giữ khi có văn bản xử lý của cấp có thẩm quyền thì xử lý ngay theo văn bản đó, nếu chưa tồn tại văn bản xử lý thì chuyển số dư sang năm tiếp theo để tiếp tục theo dõi, xử lý”.

8. Sửa đổi Khoản 5 Điều 79 như sau:

“5. Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh quyết định hành động chức vụ ủy quyền kế toán trưởng cho những người dân đủ Đk, tiêu chuẩn thực thi trách nhiệm kế toán tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và những Kho bạc Nhà nước cấp huyện trực thuộc.

Đối với Kho bạc Nhà nước cấp huyện, trọn vẹn có thể giao trách nhiệm cho cán bộ đủ Đk, tiêu chuẩn giúp việc cho Kế toán trưởng, thay mặt Kế toán trưởng xử lý và xử lý những việc làm khi được ủy quyền theo quy định và phụ trách về những việc làm trong thời hạn được ủy quyền. Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp huyện trình Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh quyết định hành động việc giao trách nhiệm cho cán bộ giúp việc Kế toán trưởng tại cty mình, số lượng cán bộ được ủy quyền kế toán trưởng của một cty Kho bạc Nhà nước tùy thuộc vào quy mô hoạt động và sinh hoạt giải trí của cty Kho bạc Nhà nước cấp huyện và do Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh quyết định hành động”.

9. Sửa đổi Khoản 2 Điều 81 như sau:

“2. Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước quy định những nguyên tắc phân công, sắp xếp cán bộ kế toán, trong số đó quy định kế toán trưởng không được trực tiếp thực thi những việc làm kế toán rõ ràng, thanh toán giao dịch thanh toán với những người tiêu dùng; người được ủy quyền kế toán trưởng không được ký những chứng từ do mình trực tiếp thực thi việc làm kế toán rõ ràng hoặc thanh toán giao dịch thanh toán với những người tiêu dùng”.

10. Sửa đổi cụm từ “Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và truy thuế kiểm toán” thành cụm từ “Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, truy thuế kiểm toán” tại Điều 86.

11. Sửa đổi, tương hỗ update bộ sưu tập biểu chứng từ kế toán như sau:

a) Ban hành bộ sưu tập những chứng từ sau để thay thế bộ sưu tập tương ứng quy định tại Phụ lục I – Hệ thống chứng từ kế toán phát hành kèm theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC: Lệnh hoàn trả thu ngân sách nhà nước (Mẫu số C1-04/NS), Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước (Mẫu số C1-05/NS), Giấy đề xuất kiến nghị kiểm soát và điều chỉnh thu ngân sách nhà nước (Mẫu số C1-07a/NS), Giấy đề xuất kiến nghị kiểm soát và điều chỉnh thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (Mẫu số C1-07b/NS), Lệnh chi tiền (Mẫu số C2-01a/NS), Giấy nộp trả kinh phí góp vốn đầu tư cho ngân sách cấp trên (Mẫu số C2-05b/NS), Phiếu kiểm soát và điều chỉnh số liệu ngân sách (Mẫu số C2-10/NS), Lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng đúc Việt Nam (Mẫu số C2-14a/NS), Lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng đúc Việt Nam (Do Cục Quản lý ngân quỹ – KBNN lập – Mẫu số C2-14b/NS), Lệnh chi trả nợ quốc tế bằng ngoại tệ (Mẫu số C2-16NS), Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách (Mẫu số C2-17a/NS), Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách (Mẫu số C2-17b/NS), Giấy đề xuất kiến nghị tịch thu ứng trước vốn góp vốn đầu tư (Mẫu số C3-03/NS), Phiếu kiểm soát và điều chỉnh những khoản chi NSNN (Mẫu số C3-05/NS), Giấy nộp tiền vào thông tin tài khoản (Mẫu số C4-08/KB), Phiếu chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước (Mẫu số C6-08/KB), Phiếu kiểm soát và điều chỉnh (Mẫu số C6-09/KB), Giấy đề xuất kiến nghị tạm cấp dự trù ngân sách (Mẫu số C6-13/NS), Bảng kê thanh toán lãi tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước (Mẫu số C6-14/KB) (Mẫu biểu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này).

b) Bổ sung chứng từ Giấy rút dự trù tương hỗ update từ ngân sách cấp trên (Mẫu số C2-11/NS), Lệnh chi trả nợ trong nước bằng ngoại tệ (Mẫu số C2-15a/NS), Lệnh chi trả nợ trong nước bằng ngoại tệ (Do Cục Quản lý ngân quỹ – KBNN lập – Mẫu số C2-15b/NS), Bảng kê sử dụng dịch vụ trong tháng … (Mẫu số C6-18/KB), Giấy báo Nợ (Mẫu số C6-19/KB) (Mẫu biểu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này).

12. Sửa đổi, tương hỗ update những thông tin tài khoản kế toán như sau:

a) Đổi tên những thông tin tài khoản sau này:

– Tài khoản 3722 – “Tiền gửi những quỹ công chuyên dùng” thành “Tiền gửi những quỹ tài chính ngoài ngân sách do cấp xã quản trị và vận hành”.

– Tài khoản 3723 – “Tiền gửi khác” thành do “Tiền gửi khác do xã quản trị và vận hành”.

– Tài khoản 3730 – “Tiền gửi dự án công trình bất Động sản” thành “Tiền gửi ban quản trị và vận hành dự án công trình bất Động sản”.

– Tài khoản 3741 – “Tiền gửi có mục tiêu” thành “Tiền gửi có mục tiêu từ kinh phí góp vốn đầu tư góp vốn đầu tư”.

– Tài khoản 3750 – “Tiền gửi của những tổ chức triển khai, thành viên” thành “Tiền gửi của những tổ chức triển khai”; Tài khoản 3751 – “Tiền gửi của những tổ chức triển khai, thành viên” thành “Tiền gửi của những tổ chức triển khai”.

– Tài khoản 7910 – “Thu kết dư ngân sách” thành “Thu kết dư ngân sách và nguồn kết dư ngân sách sử dụng để trả nợ gốc, lãi những khoản vay NSNN.

– Tài khoản 8953 – “Chi thường xuyên từ những khoản phí để lại ghi thu, ghi chi cho cty” thành “Chi thường xuyên từ theo như hình thức ghi thu, ghi chi”.

– Tài khoản 9264 – “Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên phân loại cho cty cấp 1” thành “Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên phân loại cho cty cấp 1 từ nguồn vốn vay quốc tế”.

– Tài khoản 9265 – “Dự toán ghi thu, ghi chi góp vốn đầu tư XDCB phân loại cho cty cấp 1” thành “Dự toán ghi thu, ghi chi góp vốn đầu tư XDCB phân loại cho cty cấp 1 từ nguồn vốn vay quốc tế ”.

– Tài khoản 9595 – “Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên bằng dự trù” thành “Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên từ nguồn vốn vay quốc tế”.

– Tài khoản 9597 – Dự toán ghi thu, ghi chi góp vốn đầu tư XDCB bằng dự trù thành Dự toán ghi thu, ghi chi góp vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn vay quốc tế.

b) Thay thế những thông tin tài khoản sau này:

– Thay thông tin tài khoản 1476 thành thông tin tài khoản 1462 – Tạm ứng chi góp vốn đầu tư XDCB của cấp NS từ vốn vay ngoài nước theo như hình thức ghi thu, ghi chi trung gian.

– Thay thông tin tài khoản 1477 thành thông tin tài khoản 1463 – Tạm ứng chi góp vốn đầu tư XDCB của cấp NS từ vốn viện trợ theo như hình thức ghi thu, ghi chi trung gian.

Tài khoản 1462, 1463 là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 1460 – Tạm ứng chi ngân sách theo như hình thức ghi thu, ghi chi trung gian.

c) Bổ sung những thông tin tài khoản sau:

– Tài khoản 1347 – Phải thu tiền vay đã nhận được nợ là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 1340 – Phải thu tiền vay đã được trao nợ.

– Tài khoản 1413 – Tạm ứng chi thường xuyên theo như hình thức ghi thu, ghi chi là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 1410 – Tạm ứng chi ngân sách theo như hình thức ghi thu, ghi chi.

– Tài khoản 1418 – Tạm ứng chi góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo như hình thức ghi thu, ghi chi là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 1410 – Tạm ứng chi ngân sách theo như hình thức ghi thu, ghi chi.

-Tài khoản 1420 – Tạm ứng chi từ cấp ngân sách theo như hình thức ghi thu, ghi chi là thông tin tài khoản cấp 1 của Nhóm thông tin tài khoản 14a – Tạm ứng chi ngân sách theo như hình thức ghi thu, ghi chi (GTGC).

Tài khoản này gồm có những thông tin tài khoản cấp 2 như sau:

+ Tài khoản 1425 – Tạm ứng chi thường xuyên của cấp NS từ vốn viện trợ ngoài nước theo như hình thức ghi thu, ghi chi.

+ Tài khoản 1426 – Tạm ứng chi góp vốn đầu tư XDCB của cấp NS từ vốn vay ngoài nước theo như hình thức ghi thu, ghi chi.

+ Tài khoản 1427 – Tạm ứng chi góp vốn đầu tư XDCB của cấp NS từ vốn viện trợ ngoài nước theo như hình thức ghi thu, ghi chi.

– Tài khoản 1461 – Tạm ứng chi thường xuyên của cấp NS từ vốn viện trợ theo như hình thức ghi thu, ghi chi trung gian là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 1460 – Tạm ứng chi ngân sách theo như hình thức ghi thu, ghi chi trung gian.

– Tài khoản TK 3657 – Phải trả tiền vay đã nhận được nợ là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 3650 – Phải trả về tiền vay dài hạn quốc tế đã được trao nợ.

– Tài khoản 3715 – “Tiền gửi thu dịch vụ sự nghiệp công tính đủ ngân sách” là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 3710 – “Tiền gửi của cty hành chính vì sự nghiệp”.

– Tài khoản 3742 – “Tiền gửi có mục tiêu từ kinh phí góp vốn đầu tư thường xuyên”, Tài khoản 3743 – “Tiền gửi có mục tiêu khác” là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 3740 – “Tiền gửi có mục tiêu”.

– Tài khoản 3745 – Tiền gửi ODA và viện trợ là thông tin tài khoản cấp 1 của nhóm thông tin tài khoản 3700 – Phải trả tiền gửi của những cty.

Tài khoản này gồm những thông tin tài khoản cấp 2 như sau:

+ TK 3746 – Tiền gửi vốn vay ODA

+ TK 3747 – Tiền gửi vốn viện trợ.

– Tài khoản 7114 – Thu ngân sách nhà nước theo kiến nghị của truy thuế kiểm toán là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 7110 – Thu ngân sách nhà nước.

– Tài khoản 7912 – trích dẫn kết dư ngân sách sử dụng để trả nợ gốc, lãi những khoản vay của NSNN là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 7910 – Thu kết dư ngân sách và nguồn kết dư ngân sách sử dụng để trả nợ gốc, lãi những khoản vay NSNN.

– Tài khoản 8995 – Chi trả nợ vay từ nguồn bội thu ngân sách; tăng thu, tiết kiệm chi phí chi ngân sách; kết dư ngân sách là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 8950 – Chi ngân sách khác.

– Tài khoản 9266 – Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên từ nguồn viện trợ quốc tế phân loại cấp một là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 9250 – Dự toán phân loại cho cty cấp 1.

– Tài khoản 9267 – Dự toán ghi thu, ghi chi góp vốn đầu tư XDCB từ nguồn viện trợ quốc tế phân loại cấp một là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 9250 – Dự toán phân loại cho cty cấp 1.

– Tài khoản 9570 – Dự toán ghi thu, ghi chi từ nguồn trong nước là thông tin tài khoản cấp 1 của nhóm thông tin tài khoản 95 – Dự toán chi phân loại cấp 4. Tài khoản này gồm 2 thông tin tài khoản cấp 2 như sau:

+ Tài khoản 9571 – Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên từ nguồn trong nước.

+ Tài khoản 9572 – Dự toán ghi thu, ghi chi góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn trong nước.

– Tài khoản 9596 – Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên từ nguồn viện trợ quốc tế.

– Tài khoản 9598 – Dự toán ghi thu, ghi chi góp vốn đầu tư XDCB từ nguồn viện trợ quốc tế.

13. Bổ sung mã chương trình tiềm năng và hạch toán rõ ràng theo Phụ lục II kèm theo.

14. Sửa đổi, tương hỗ update mã nguồn ngân sách nhà nước như sau:

a) Đổi tên mã 17 “Kinh phí thực thi chủ trương ưu đãi người dân có công với nước” thành “Kinh phí trợ cấp, phụ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần cho những người dân dân có công với nước”.

b) Bổ sung những mã nguồn 46 – trích dẫn trái phiếu nhà nước xanh thuộc nhóm Mã nguồn 31 – trích dẫn góp vốn đầu tư của Phụ lục III.11. Phụ lục III phát hành kèm theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC.

c) Bổ sung những mã nguồn ngân sách nhà nước thuộc nhóm Mã nguồn 50 – trích dẫn vốn ngoài nước của Phụ lục III.11. Phụ lục III phát hành kèm theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC.

– Mã nguồn 55 – Ghi thu, ghi chi vốn viện trợ quốc tế độc lập thuộc NSTW để thực thi những chương trình, dự án công trình bất Động sản.

– Mã nguồn 56 – Ghi thu, ghi chi vốn viện trợ quốc tế độc lập thuộc NSTW tương hỗ update có tiềm năng cho ngân sách địa phương để thực thi những chương trình, dự án công trình bất Động sản.

– Mã nguồn 57 – Ghi thu, ghi chi vốn viện trợ quốc tế độc lập thuộc ngân sách địa phương để thực thi những chương trình, dự án công trình bất Động sản.

15. Sửa đổi, tương hỗ update bộ sưu tập sổ kế toán như sau:

– Ban hành mẫu Sổ rõ ràng theo dõi tình hình sử dụng dự trù ngân sách (Mẫu số S2-05/KB/TABMIS), Liệt kê chứng từ quản trị và vận hành phân loại ngân sách (Mẫu số S2-06d/KB/TABMIS) và Liệt kê chứng từ quản trị và vận hành cam kết chi (Mẫu số S2-06e/KB/TABMIS) thay thế bộ sưu tập tương ứng quy định tại Phụ lục IV – Danh mục và mẫu biểu sổ kế toán, bảng kê phát hành kèm theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC (Mẫu biểu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này).

– Ban hành mẫu Sao kê thông tin tài khoản (Mẫu số 01/SK) (Mẫu biểu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này).

16. Sửa đổi, tương hỗ update bộ sưu tập văn bản báo cáo giải trình tài chính, văn bản báo cáo giải trình quản trị:

a) Bổ sung mẫu Báo cáo hoàn trả những khoản thu trong nước và thu khác ngân sách nhà nước niên độ … (B2-05a/BC-NS/TABMIS).

b) Ban hành bộ sưu tập văn bản báo cáo giải trình tài chính, văn bản báo cáo giải trình quản trị sau để thay thế bộ sưu tập tương ứng quy định tại Phụ lục V – Danh mục và mẫu biểu văn bản báo cáo giải trình tài chính, văn bản báo cáo giải trình quản trị phát hành kèm theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC: Tổng hợp phân loại, giao dự trù chi ngân sách cấp Tỉnh (huyện, xã) và chi trả nợ, niên độ… (B1-01b/BC-NS/TABMIS), Báo cáo thu và vay của NSNN niên độ… (B2- 01/BC-NS/TABMIS), Vay, trả nợ Ngân sách nhà nước niên độ…. (B6-01/BC-NS/TABMIS), Vay, trả nợ Ngân sách địa phương niên độ…. (B6-02/BC-NS/TABMIS).

(Mẫu biểu tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư này).

Điều 2. Bãi bỏ một số trong những điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động và sinh hoạt giải trí trách nhiệm Kho bạc Nhà nước như sau:

1. Bãi bỏ quy định tại Khoản 1 và Khoản 6 Điều 24 về dấu của Phòng Giao dịch, điểm thanh toán giao dịch thanh toán, bãi bỏ quy định tại Khoản 1 Điều 40, Khoản 2 Điều 56, tiết c Khoản 1 Điều 60 về Phòng Giao dịch.

2. Bãi bỏ bộ sưu tập chứng từ Giấy rút dự trù ngân sách nhà nước (C2-02a/NS, C2-02b/NS), Giấy đề xuất kiến nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (C2-03/NS), Giấy nộp trả kinh phí góp vốn đầu tư (C2-05a/NS), Giấy rút dự trù ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (C2-06/NS), Giấy đề xuất kiến nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước bằng ngoại tệ (C2-08/NS), Giấy đề xuất kiến nghị cam kết chi ngân sách nhà nước (C2-12/NS), Phiếu kiểm soát và điều chỉnh cam kết chi ngân sách nhà nước (C2-13/NS), Giấy đề xuất kiến nghị thanh toán tạm ứng vốn vay, vốn viện trợ đã ghi thu, ghi chi (C2-18/NS), Giấy đề xuất kiến nghị ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi quốc tế (C2-19/NS), Giấy rút vốn góp vốn đầu tư (C3-01/NS), Giấy đề xuất kiến nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn góp vốn đầu tư (C3-02/NS), Ủy nhiệm chi chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước, chuyển tiền điện tử (C4-02a/KB, C4-02c/KB), Ủy nhiệm chi (ngoại tệ) chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước, chuyển tiền điện tử (C4-02b/KB) và thực thi theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của nhà nước quy định về thủ tục hành chính thuộc nghành Kho bạc Nhà nước.

3. Bãi bỏ mẫu chứng từ Lệnh chi tiền (Mẫu số C2-01c/NS), Giấy nộp trả kinh phí góp vốn đầu tư cho ngân sách cấp huyện (Mẫu số C2-05c/NS), Giấy rút dự trù tương hỗ update từ ngân sách cấp trên (C2-11a/NS), Giấy rút dự trù tương hỗ update từ ngân sách cấp huyện (C2-11b/NS), Lệnh chi trả nợ trong nước bằng ngoại tệ (Mẫu số C2-15/NS), Giấy nộp trả vốn góp vốn đầu tư (Mẫu số C3-04/NS), Giấy rút tiền mặt từ thông tin tài khoản tiền gửi (Mẫu số C4-09/KB).

4. Bãi bỏ bộ sưu tập biểu văn bản báo cáo giải trình gồm: Báo cáo về tổng hợp dự trù (Mẫu số B1-01a/BC-NS/TABMIS), Báo cáo tình hình hoạt động và sinh hoạt giải trí NSNN và NSTW niên độ…(B8-01/BC-NS/TABMIS), Báo cáo tình hình hoạt động và sinh hoạt giải trí ngân sách tỉnh niên độ… (B8-02/BC-NS/TABMIS), Báo cáo tình hình hoạt động và sinh hoạt giải trí ngân sách huyện… (B8-03/BC-NS/TABMIS), Báo cáo tình hình hoạt động và sinh hoạt giải trí ngân sách xã… (B8-04/BC-NS/TABMIS).

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 15/5/2020.

2. Trong quy trình thực thi, nếu có trở ngại vất vả, vướng mắc, đề xuất kiến nghị những cty, tổ chức triển khai, thành viên kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để được xem xét, xử lý và xử lý./.

Nơi nhận:– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng quản trị nước, Quốc hội;– Văn phòng nhà nước;– Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;– Tòa án nhân dân tối cao;– VP Ban chỉ huy TW về phòng chống tham nhũng;– Kiểm toán nhà nước;– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;– Cơ quan Trung ương của những Đoàn thể;– HĐND, UBND những tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;– Sở TC, KBNN những tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;– Công báo;– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);– Website nhà nước;– Các cty thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính;– Website Bộ Tài chính;– Lưu: VT, KBNN (240 bản).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGĐỗ Hoàng Anh Tuấn

………….

Tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng

Từ ngày 15/05/2020, Thông tư 19/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính phát hành ngày 31/03/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành. Thông tư sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động và sinh hoạt giải trí trách nhiệm Kho bạc Nhà nước.

Theo đó, quy định thời gian chốt số liệu văn bản báo cáo giải trình quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước thường niên được phân thành 03 quy trình thay vì 02 quy trình như quy định cũ như sau:

Giai đoạn thứ nhất, chốt số liệu hết thời hạn chỉnh lý quyết toán: Số liệu được lấy đến hết ngày 31/01 năm tiếp theo. Báo cáo được lưu dưới dạng file và giấy tại cty Kho bạc Nhà nước nơi lập văn bản báo cáo giải trình. Giai đoạn thứ hai, chốt số liệu chuyển nguồn: Số liệu được lấy đến hết ngày 31/3 năm tiếp theo. Báo cáo được lưu dưới dạng file và giấy tại cty Kho bạc Nhà nước nơi lập văn bản báo cáo giải trình. Giai đoạn thứ ba, chốt số liệu quyết toán lần ở đầu cuối: Số liệu được lấy hết ngày 30/11 năm tiếp theo. Báo cáo được lưu dưới dạng file và giấy tại cty Kho bạc Nhà nước nơi lập văn bản báo cáo giải trình. Trường hợp sau ngày 30/11 vẫn còn đấy kiểm soát và điều chỉnh số liệu quyết toán năm trước đó theo quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền thì phải có thuyết minh.

BỘ TÀI CHÍNH——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 19/2020/TT-BTC

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 31 tháng 3 năm 2020

THÔNG TƯ 19/2020/TT-BTC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 77/2017/TT-BTC NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của nhà nước quy định về thủ tục hành chính thuộc nghành Kho bạc Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 163/năm trong năm này/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm năm trong năm này của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 174/năm trong năm này/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm năm trong năm này của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Kế toán;

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của nhà nước quy định rõ ràng thi hành luật thanh toán giao dịch thanh toán điện tử về chữ ký số và dịch vụ xác nhận chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2018 của nhà nước về thanh toán giao dịch thanh toán điện tử trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính;

Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 trong năm 2007 của nhà nước về việc quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin;

Căn cứ Quyết định số 26/năm ngoái/QĐ-TTg ngày thứ 8 tháng 7 năm năm ngoái của Thủ tướng nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành Thông tư sửa đổi, tương hỗ update Thông tư một số trong những điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động và sinh hoạt giải trí trách nhiệm Kho bạc Nhà nước, như sau:

Điều 1. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động và sinh hoạt giải trí trách nhiệm Kho bạc Nhà nước như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 20 như sau:

“1. Khi thiết yếu, chứng từ điện tử trọn vẹn có thể chuyển sang chứng từ giấy, nhưng phải phục vụ đủ những Đk được quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của nhà nước về thanh toán giao dịch thanh toán điện tử trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính.

2. Khi thiết yếu, chứng từ giấy trọn vẹn có thể chuyển sang chứng từ điện tử, nhưng phải phục vụ đủ những Đk được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của nhà nước về thanh toán giao dịch thanh toán điện tử trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính”.

2. Sửa đổi điểm đ Khoản 3 Điều 22 như sau:

“đ) Đối với chứng từ chi, trường hợp cty rút nhiều mục, không lập được trên một trang giấy thì cty trọn vẹn có thể viết vào trang sau (mặt sau) hoặc lập nhiều bộ chứng từ (lưu ý 1 chứng từ chỉ được lập tối đa trên 2 trang giấy). Trường hợp chứng từ được viết trên 2 trang giấy thì tại trang sau, cty phải viết cách lề trên khoảng chừng 1/4 trang giấy.

Trường hợp chứng từ chi được lập trên dịch vụ công, không số lượng giới hạn số lượng trang trên một chứng từ chi”.

3. Sửa đổi Khoản 2 Điều 26 như sau:

“2. Đối với chứng từ kế toán thanh toán giao dịch thanh toán với Kho bạc Nhà nước, cty thanh toán giao dịch thanh toán phải chuyển đến KBNN không thật 5 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày lập được ghi trên giấy tờ kế toán. Trường hợp quá thời hạn 5 ngày thao tác, cty Kho bạc Nhà nước đề xuất kiến nghị cty lập lại chứng từ phù phù thích hợp với thời hạn thanh toán giao dịch thanh toán với Kho bạc Nhà nước”.

4. Sửa đổi Điều 29 như sau:

“Hệ thống tổng hợp thông tin tài khoản kế toán được xây dựng trên nguyên tắc sắp xếp những phân đoạn mã độc lập, mỗi đoạn mã tiềm ẩn những thông tin rất khác nhau theo yêu cầu quản trị và vận hành. Tổ hợp thông tin tài khoản kế toán được quy định cố định và thắt chặt về cấu trúc và thống nhất cho toàn khối mạng lưới hệ thống, gồm bộ sổ TT thanh toán, bộ sổ của những tỉnh, thành phố và bộ sổ hợp nhất toàn khối mạng lưới hệ thống.

Danh mục những giá trị rõ ràng cho từng đoạn mã sẽ tiến hành tương hỗ update, sửa đổi tùy từng yêu cầu thực tiễn. Các giá trị mã số rõ ràng của những đoạn mã trong Hệ thống tổng hợp thông tin tài khoản kế toán được cấp duy nhất 1 lần trong khối mạng lưới hệ thống (không cấp lại mã hiệu đã sử dụng trong quá khứ) trừ một số trong những trường hợp đặc biệt quan trọng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với mỗi mã số, khối mạng lưới hệ thống sẽ ấn định giá trị duy nhất trong suốt thời hạn vận hành khối mạng lưới hệ thống.

Trong quy trình vận hành TABMIS, Tổng Giám đốc KBNN phụ trách quy định cấp phép mới, tương hỗ update, sửa đổi giá trị của những đoạn mã (mã quỹ, mã thông tin tài khoản kế toán, mã hạch toán rõ ràng, mã KBNN, mã nguồn ngân sách nhà nước và mã dự trữ) theo yêu cầu quản trị và vận hành và quy trình trách nhiệm”.

5. Sửa đổi Khoản 2 Điều 61 như sau:

“2. Thời điểm chốt số liệu văn bản báo cáo giải trình quyết toán thu, chi NSNN thường niên: được phân thành 3 quy trình:

a) Chốt số liệu hết thời hạn chỉnh lý quyết toán: Số liệu được lấy đến hết ngày 31/01 năm tiếp theo. Báo cáo được lưu dưới dạng file và giấy tại cty KBNN nơi lập văn bản báo cáo giải trình.

b) Chốt số liệu chuyển nguồn: Số liệu được lấy đến hết ngày 31/3 năm tiếp theo. Báo cáo được lưu dưới dạng file và giấy tại cty KBNN nơi lập văn bản báo cáo giải trình.

c) Chốt số liệu quyết toán lần ở đầu cuối: Số liệu được lấy hết ngày 30/11 năm tiếp theo. Báo cáo được lưu dưới dạng file và giấy tại cty KBNN nơi lập văn bản báo cáo giải trình. Trường hợp sau ngày 30/11 vẫn còn đấy kiểm soát và điều chỉnh số liệu quyết toán năm trước đó theo quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền thì phải có thuyết minh”.

6. Sửa đổi Khoản 2 Điều 64 như sau:

“2. Việc so sánh giữa cty có thanh toán giao dịch thanh toán với KBNN và KBNN được thực thi theo quy định tại Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Đk và sử dụng thông tin tài khoản tại KBNN”.

7. Sửa đổi Điều 68 như sau:

“Đối với những khoản tạm thu, tạm chi ngoài ngân sách, những khoản tạm ứng, đi vay, cho vay vốn ngân hàng của những cấp ngân sách, những khoản tạm ứng cho những cty dự trù, cty KBNN cần phối phù thích hợp với cơ quan tài chính đồng cấp và những cty dự trù làm thủ tục để xử lý theo quy định của những văn bản hướng dẫn công tác thao tác khóa sổ kế toán, lập văn bản báo cáo giải trình quyết toán của Bộ Tài chính.

Đối với những khoản tạm thu, tạm giữ khi có văn bản xử lý của cấp có thẩm quyền thì xử lý ngay theo văn bản đó, nếu chưa tồn tại văn bản xử lý thì chuyển số dư sang năm tiếp theo để tiếp tục theo dõi, xử lý”.

8. Sửa đổi Khoản 5 Điều 79 như sau:

“5. Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh quyết định hành động chức vụ ủy quyền kế toán trưởng cho những người dân đủ Đk, tiêu chuẩn thực thi trách nhiệm kế toán tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và những Kho bạc Nhà nước cấp huyện trực thuộc.

Đối với Kho bạc Nhà nước cấp huyện, trọn vẹn có thể giao trách nhiệm cho cán bộ đủ Đk, tiêu chuẩn giúp việc cho Kế toán trưởng, thay mặt Kế toán trưởng xử lý và xử lý những việc làm khi được ủy quyền theo quy định và phụ trách về những việc làm trong thời hạn được ủy quyền. Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp huyện trình Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh quyết định hành động việc giao trách nhiệm cho cán bộ giúp việc Kế toán trưởng tại cty mình, số lượng cán bộ được ủy quyền kế toán trưởng của một cty Kho bạc Nhà nước tùy thuộc vào quy mô hoạt động và sinh hoạt giải trí của cty Kho bạc Nhà nước cấp huyện và do Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh quyết định hành động”.

9. Sửa đổi Khoản 2 Điều 81 như sau:

“2. Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước quy định những nguyên tắc phân công, sắp xếp cán bộ kế toán, trong số đó quy định kế toán trưởng không được trực tiếp thực thi những việc làm kế toán rõ ràng, thanh toán giao dịch thanh toán với những người tiêu dùng; người được ủy quyền kế toán trưởng không được ký những chứng từ do mình trực tiếp thực thi việc làm kế toán rõ ràng hoặc thanh toán giao dịch thanh toán với những người tiêu dùng”.

10. Sửa đổi cụm từ “Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và truy thuế kiểm toán” thành cụm từ “Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, truy thuế kiểm toán” tại Điều 86.

11. Sửa đổi, tương hỗ update bộ sưu tập biểu chứng từ kế toán như sau:

a) Ban hành bộ sưu tập những chứng từ sau để thay thế bộ sưu tập tương ứng quy định tại Phụ lục I – Hệ thống chứng từ kế toán phát hành kèm theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC: Lệnh hoàn trả thu ngân sách nhà nước (Mẫu số C1-04/NS), Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước (Mẫu số C1-05/NS), Giấy đề xuất kiến nghị kiểm soát và điều chỉnh thu ngân sách nhà nước (Mẫu số C1-07a/NS), Giấy đề xuất kiến nghị kiểm soát và điều chỉnh thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (Mẫu số C1-07b/NS), Lệnh chi tiền (Mẫu số C2-01a/NS), Giấy nộp trả kinh phí góp vốn đầu tư cho ngân sách cấp trên (Mẫu số C2-05b/NS), Phiếu kiểm soát và điều chỉnh số liệu ngân sách (Mẫu số C2-10/NS), Lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng đúc Việt Nam (Mẫu số C2-14a/NS), Lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng đúc Việt Nam (Do Cục Quản lý ngân quỹ – KBNN lập – Mẫu số C2-14b/NS), Lệnh chi trả nợ quốc tế bằng ngoại tệ (Mẫu số C2-16NS), Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách (Mẫu số C2-17a/NS), Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách (Mẫu số C2-17b/NS), Giấy đề xuất kiến nghị tịch thu ứng trước vốn góp vốn đầu tư (Mẫu số C3-03/NS), Phiếu kiểm soát và điều chỉnh những khoản chi NSNN (Mẫu số C3-05/NS), Giấy nộp tiền vào thông tin tài khoản (Mẫu số C4-08/KB), Phiếu chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước (Mẫu số C6-08/KB), Phiếu kiểm soát và điều chỉnh (Mẫu số C6-09/KB), Giấy đề xuất kiến nghị tạm cấp dự trù ngân sách (Mẫu số C6-13/NS), Bảng kê thanh toán lãi tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước (Mẫu số C6-14/KB) (Mẫu biểu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này).

b) Bổ sung chứng từ Giấy rút dự trù tương hỗ update từ ngân sách cấp trên (Mẫu số C2-11/NS), Lệnh chi trả nợ trong nước bằng ngoại tệ (Mẫu số C2-15a/NS), Lệnh chi trả nợ trong nước bằng ngoại tệ (Do Cục Quản lý ngân quỹ – KBNN lập – Mẫu số C2-15b/NS), Bảng kê sử dụng dịch vụ trong tháng … (Mẫu số C6-18/KB), Giấy báo Nợ (Mẫu số C6-19/KB) (Mẫu biểu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này).

12. Sửa đổi, tương hỗ update những thông tin tài khoản kế toán như sau:

a) Đổi tên những thông tin tài khoản sau này:

– Tài khoản 3722 – “Tiền gửi những quỹ công chuyên dùng” thành “Tiền gửi những quỹ tài chính ngoài ngân sách do cấp xã quản trị và vận hành”.

– Tài khoản 3723 – “Tiền gửi khác” thành do “Tiền gửi khác do xã quản trị và vận hành”.

– Tài khoản 3730 – “Tiền gửi dự án công trình bất Động sản” thành “Tiền gửi ban quản trị và vận hành dự án công trình bất Động sản”.

– Tài khoản 3741 – “Tiền gửi có mục tiêu” thành “Tiền gửi có mục tiêu từ kinh phí góp vốn đầu tư góp vốn đầu tư”.

– Tài khoản 3750 – “Tiền gửi của những tổ chức triển khai, thành viên” thành “Tiền gửi của những tổ chức triển khai”; Tài khoản 3751 – “Tiền gửi của những tổ chức triển khai, thành viên” thành “Tiền gửi của những tổ chức triển khai”.

– Tài khoản 7910 – “Thu kết dư ngân sách” thành “Thu kết dư ngân sách và nguồn kết dư ngân sách sử dụng để trả nợ gốc, lãi những khoản vay NSNN.

– Tài khoản 8953 – “Chi thường xuyên từ những khoản phí để lại ghi thu, ghi chi cho cty” thành “Chi thường xuyên từ theo như hình thức ghi thu, ghi chi”.

– Tài khoản 9264 – “Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên phân loại cho cty cấp 1” thành “Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên phân loại cho cty cấp 1 từ nguồn vốn vay quốc tế”.

– Tài khoản 9265 – “Dự toán ghi thu, ghi chi góp vốn đầu tư XDCB phân loại cho cty cấp 1” thành “Dự toán ghi thu, ghi chi góp vốn đầu tư XDCB phân loại cho cty cấp 1 từ nguồn vốn vay quốc tế ”.

– Tài khoản 9595 – “Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên bằng dự trù” thành “Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên từ nguồn vốn vay quốc tế”.

– Tài khoản 9597 – Dự toán ghi thu, ghi chi góp vốn đầu tư XDCB bằng dự trù thành Dự toán ghi thu, ghi chi góp vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn vay quốc tế.

b) Thay thế những thông tin tài khoản sau này:

– Thay thông tin tài khoản 1476 thành thông tin tài khoản 1462 – Tạm ứng chi góp vốn đầu tư XDCB của cấp NS từ vốn vay ngoài nước theo như hình thức ghi thu, ghi chi trung gian.

– Thay thông tin tài khoản 1477 thành thông tin tài khoản 1463 – Tạm ứng chi góp vốn đầu tư XDCB của cấp NS từ vốn viện trợ theo như hình thức ghi thu, ghi chi trung gian.

Tài khoản 1462, 1463 là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 1460 – Tạm ứng chi ngân sách theo như hình thức ghi thu, ghi chi trung gian.

c) Bổ sung những thông tin tài khoản sau:

– Tài khoản 1347 – Phải thu tiền vay đã nhận được nợ là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 1340 – Phải thu tiền vay đã được trao nợ.

– Tài khoản 1413 – Tạm ứng chi thường xuyên theo như hình thức ghi thu, ghi chi là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 1410 – Tạm ứng chi ngân sách theo như hình thức ghi thu, ghi chi.

– Tài khoản 1418 – Tạm ứng chi góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo như hình thức ghi thu, ghi chi là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 1410 – Tạm ứng chi ngân sách theo như hình thức ghi thu, ghi chi.

-Tài khoản 1420 – Tạm ứng chi từ cấp ngân sách theo như hình thức ghi thu, ghi chi là thông tin tài khoản cấp 1 của Nhóm thông tin tài khoản 14a – Tạm ứng chi ngân sách theo như hình thức ghi thu, ghi chi (GTGC).

Tài khoản này gồm có những thông tin tài khoản cấp 2 như sau:

+ Tài khoản 1425 – Tạm ứng chi thường xuyên của cấp NS từ vốn viện trợ ngoài nước theo như hình thức ghi thu, ghi chi.

+ Tài khoản 1426 – Tạm ứng chi góp vốn đầu tư XDCB của cấp NS từ vốn vay ngoài nước theo như hình thức ghi thu, ghi chi.

+ Tài khoản 1427 – Tạm ứng chi góp vốn đầu tư XDCB của cấp NS từ vốn viện trợ ngoài nước theo như hình thức ghi thu, ghi chi.

– Tài khoản 1461 – Tạm ứng chi thường xuyên của cấp NS từ vốn viện trợ theo như hình thức ghi thu, ghi chi trung gian là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 1460 – Tạm ứng chi ngân sách theo như hình thức ghi thu, ghi chi trung gian.

– Tài khoản TK 3657 – Phải trả tiền vay đã nhận được nợ là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 3650 – Phải trả về tiền vay dài hạn quốc tế đã được trao nợ.

– Tài khoản 3715 – “Tiền gửi thu dịch vụ sự nghiệp công tính đủ ngân sách” là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 3710 – “Tiền gửi của cty hành chính vì sự nghiệp”.

– Tài khoản 3742 – “Tiền gửi có mục tiêu từ kinh phí góp vốn đầu tư thường xuyên”, Tài khoản 3743 – “Tiền gửi có mục tiêu khác” là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 3740 – “Tiền gửi có mục tiêu”.

– Tài khoản 3745 – Tiền gửi ODA và viện trợ là thông tin tài khoản cấp 1 của nhóm thông tin tài khoản 3700 – Phải trả tiền gửi của những cty.

Tài khoản này gồm những thông tin tài khoản cấp 2 như sau:

+ TK 3746 – Tiền gửi vốn vay ODA

+ TK 3747 – Tiền gửi vốn viện trợ.

– Tài khoản 7114 – Thu ngân sách nhà nước theo kiến nghị của truy thuế kiểm toán là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 7110 – Thu ngân sách nhà nước.

– Tài khoản 7912 – trích dẫn kết dư ngân sách sử dụng để trả nợ gốc, lãi những khoản vay của NSNN là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 7910 – Thu kết dư ngân sách và nguồn kết dư ngân sách sử dụng để trả nợ gốc, lãi những khoản vay NSNN.

– Tài khoản 8995 – Chi trả nợ vay từ nguồn bội thu ngân sách; tăng thu, tiết kiệm chi phí chi ngân sách; kết dư ngân sách là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 8950 – Chi ngân sách khác.

– Tài khoản 9266 – Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên từ nguồn viện trợ quốc tế phân loại cấp một là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 9250 – Dự toán phân loại cho cty cấp 1.

– Tài khoản 9267 – Dự toán ghi thu, ghi chi góp vốn đầu tư XDCB từ nguồn viện trợ quốc tế phân loại cấp một là thông tin tài khoản cấp 2 của thông tin tài khoản 9250 – Dự toán phân loại cho cty cấp 1.

– Tài khoản 9570 – Dự toán ghi thu, ghi chi từ nguồn trong nước là thông tin tài khoản cấp 1 của nhóm thông tin tài khoản 95 – Dự toán chi phân loại cấp 4. Tài khoản này gồm 2 thông tin tài khoản cấp 2 như sau:

+ Tài khoản 9571 – Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên từ nguồn trong nước.

+ Tài khoản 9572 – Dự toán ghi thu, ghi chi góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn trong nước.

– Tài khoản 9596 – Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên từ nguồn viện trợ quốc tế.

– Tài khoản 9598 – Dự toán ghi thu, ghi chi góp vốn đầu tư XDCB từ nguồn viện trợ quốc tế.

13. Bổ sung mã chương trình tiềm năng và hạch toán rõ ràng theo Phụ lục II kèm theo.

14. Sửa đổi, tương hỗ update mã nguồn ngân sách nhà nước như sau:

a) Đổi tên mã 17 “Kinh phí thực thi chủ trương ưu đãi người dân có công với nước” thành “Kinh phí trợ cấp, phụ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần cho những người dân dân có công với nước”.

b) Bổ sung những mã nguồn 46 – trích dẫn trái phiếu nhà nước xanh thuộc nhóm Mã nguồn 31 – trích dẫn góp vốn đầu tư của Phụ lục III.11. Phụ lục III phát hành kèm theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC.

c) Bổ sung những mã nguồn ngân sách nhà nước thuộc nhóm Mã nguồn 50 – trích dẫn vốn ngoài nước của Phụ lục III.11. Phụ lục III phát hành kèm theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC.

– Mã nguồn 55 – Ghi thu, ghi chi vốn viện trợ quốc tế độc lập thuộc NSTW để thực thi những chương trình, dự án công trình bất Động sản.

– Mã nguồn 56 – Ghi thu, ghi chi vốn viện trợ quốc tế độc lập thuộc NSTW tương hỗ update có tiềm năng cho ngân sách địa phương để thực thi những chương trình, dự án công trình bất Động sản.

– Mã nguồn 57 – Ghi thu, ghi chi vốn viện trợ quốc tế độc lập thuộc ngân sách địa phương để thực thi những chương trình, dự án công trình bất Động sản.

15. Sửa đổi, tương hỗ update bộ sưu tập sổ kế toán như sau:

– Ban hành mẫu Sổ rõ ràng theo dõi tình hình sử dụng dự trù ngân sách (Mẫu số S2-05/KB/TABMIS), Liệt kê chứng từ quản trị và vận hành phân loại ngân sách (Mẫu số S2-06d/KB/TABMIS) và Liệt kê chứng từ quản trị và vận hành cam kết chi (Mẫu số S2-06e/KB/TABMIS) thay thế bộ sưu tập tương ứng quy định tại Phụ lục IV – Danh mục và mẫu biểu sổ kế toán, bảng kê phát hành kèm theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC (Mẫu biểu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này).

– Ban hành mẫu Sao kê thông tin tài khoản (Mẫu số 01/SK) (Mẫu biểu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này).

16. Sửa đổi, tương hỗ update bộ sưu tập văn bản báo cáo giải trình tài chính, văn bản báo cáo giải trình quản trị:

a) Bổ sung mẫu Báo cáo hoàn trả những khoản thu trong nước và thu khác ngân sách nhà nước niên độ … (B2-05a/BC-NS/TABMIS).

b) Ban hành bộ sưu tập văn bản báo cáo giải trình tài chính, văn bản báo cáo giải trình quản trị sau để thay thế bộ sưu tập tương ứng quy định tại Phụ lục V – Danh mục và mẫu biểu văn bản báo cáo giải trình tài chính, văn bản báo cáo giải trình quản trị phát hành kèm theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC: Tổng hợp phân loại, giao dự trù chi ngân sách cấp Tỉnh (huyện, xã) và chi trả nợ, niên độ… (B1-01b/BC-NS/TABMIS), Báo cáo thu và vay của NSNN niên độ… (B2- 01/BC-NS/TABMIS), Vay, trả nợ Ngân sách nhà nước niên độ…. (B6-01/BC-NS/TABMIS), Vay, trả nợ Ngân sách địa phương niên độ…. (B6-02/BC-NS/TABMIS).

(Mẫu biểu tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư này).

Điều 2. Bãi bỏ một số trong những điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động và sinh hoạt giải trí trách nhiệm Kho bạc Nhà nước như sau:

1. Bãi bỏ quy định tại Khoản 1 và Khoản 6 Điều 24 về dấu của Phòng Giao dịch, điểm thanh toán giao dịch thanh toán, bãi bỏ quy định tại Khoản 1 Điều 40, Khoản 2 Điều 56, tiết c Khoản 1 Điều 60 về Phòng Giao dịch.

2. Bãi bỏ bộ sưu tập chứng từ Giấy rút dự trù ngân sách nhà nước (C2-02a/NS, C2-02b/NS), Giấy đề xuất kiến nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (C2-03/NS), Giấy nộp trả kinh phí góp vốn đầu tư (C2-05a/NS), Giấy rút dự trù ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (C2-06/NS), Giấy đề xuất kiến nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước bằng ngoại tệ (C2-08/NS), Giấy đề xuất kiến nghị cam kết chi ngân sách nhà nước (C2-12/NS), Phiếu kiểm soát và điều chỉnh cam kết chi ngân sách nhà nước (C2-13/NS), Giấy đề xuất kiến nghị thanh toán tạm ứng vốn vay, vốn viện trợ đã ghi thu, ghi chi (C2-18/NS), Giấy đề xuất kiến nghị ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi quốc tế (C2-19/NS), Giấy rút vốn góp vốn đầu tư (C3-01/NS), Giấy đề xuất kiến nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn góp vốn đầu tư (C3-02/NS), Ủy nhiệm chi chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước, chuyển tiền điện tử (C4-02a/KB, C4-02c/KB), Ủy nhiệm chi (ngoại tệ) chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước, chuyển tiền điện tử (C4-02b/KB) và thực thi theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của nhà nước quy định về thủ tục hành chính thuộc nghành Kho bạc Nhà nước.

3. Bãi bỏ mẫu chứng từ Lệnh chi tiền (Mẫu số C2-01c/NS), Giấy nộp trả kinh phí góp vốn đầu tư cho ngân sách cấp huyện (Mẫu số C2-05c/NS), Giấy rút dự trù tương hỗ update từ ngân sách cấp trên (C2-11a/NS), Giấy rút dự trù tương hỗ update từ ngân sách cấp huyện (C2-11b/NS), Lệnh chi trả nợ trong nước bằng ngoại tệ (Mẫu số C2-15/NS), Giấy nộp trả vốn góp vốn đầu tư (Mẫu số C3-04/NS), Giấy rút tiền mặt từ thông tin tài khoản tiền gửi (Mẫu số C4-09/KB).

4. Bãi bỏ bộ sưu tập biểu văn bản báo cáo giải trình gồm: Báo cáo về tổng hợp dự trù (Mẫu số B1-01a/BC-NS/TABMIS), Báo cáo tình hình hoạt động và sinh hoạt giải trí NSNN và NSTW niên độ…(B8-01/BC-NS/TABMIS), Báo cáo tình hình hoạt động và sinh hoạt giải trí ngân sách tỉnh niên độ… (B8-02/BC-NS/TABMIS), Báo cáo tình hình hoạt động và sinh hoạt giải trí ngân sách huyện… (B8-03/BC-NS/TABMIS), Báo cáo tình hình hoạt động và sinh hoạt giải trí ngân sách xã… (B8-04/BC-NS/TABMIS).

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 15/5/2020.

2. Trong quy trình thực thi, nếu có trở ngại vất vả, vướng mắc, đề xuất kiến nghị những cty, tổ chức triển khai, thành viên kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để được xem xét, xử lý và xử lý./.

Nơi nhận:– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng quản trị nước, Quốc hội;– Văn phòng nhà nước;– Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;– Tòa án nhân dân tối cao;– VP Ban chỉ huy TW về phòng chống tham nhũng;– Kiểm toán nhà nước;– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;– Cơ quan Trung ương của những Đoàn thể;– HĐND, UBND những tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;– Sở TC, KBNN những tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;– Công báo;– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);– Website nhà nước;– Các cty thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính;– Website Bộ Tài chính;– Lưu: VT, KBNN (240 bản).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGĐỗ Hoàng Anh Tuấn

………….

Tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng


Bạn đang xem postt Thông tư 19/2020/TT-BTC 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm postt Thông tư 19/2020/TT-BTC FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game tài liệu Thông tư 19/2020/TT-BTC Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Thông tư 19/2020/TT-BTC Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment hoặc tham gia Group zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Thông #tư #192020TTBTC