0765562555

Thông tư số: 69/2020/TT-BTC quy định giấy tờ và trình tự động, giấy tờ thủ tục xử lý nợ theo quyết nghị số 94/2019/QH14 ngày 26 mon 11 năm 2019 của Quốc hội

Sở Tài chính yếu ớt vừa cải tiến và tiến lên Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định giấy tờ và trình tự động, giấy tờ thủ tục xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội. Theo thông tư này, việc khoanh nợ, xóa nợ chi phí thuế cần được thực hiện ni theo một trình tự động, giấy tờ thủ tục ngặt nghèo. Nội dung còn nữa thông tư: 

BỘ TÀI CHÍNH——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 69/2020/TT-BTC

HN, ngày 15 mon 7 năm 2020

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ LÝ NỢ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 94/2019/QH14 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2019 CỦA QUỐC HỘI

Căn cứ Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26 mon 11 năm 2019 của Quốc hội về khoanh nợ chi phí thuế, xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp đối cùng với những người nộp thuế ko hề kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng nộp ngân sách quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 mon 7 năm 2017 của chống nước quy định chức năng, trách nhiệm, quyền hạn và cấu trúc tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Sở Tài chính yếu ớt;

Theo khuyến nghị của Tổng viên trưởng Tổng viên Thuế;

Sở trưởng Sở Tài chính yếu ớt cải tiến và tiến lên Thông tư quy định giấy tờ và trình tự động, giấy tờ thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi kiểm soát và thay thay đổi

Thông tư này quy định về giấy tờ và trình tự động, giấy tờ thủ tục khoanh nợ chi phí thuế, xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp (ngay sau này gọi công cùng là xử lý nợ) đối cùng với những người nộp thuế còn nợ sinh ra trước thời điểm ngày loại nhất mon 7 năm 2020 tuy rằng thế ko hề kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng nộp ngân sách quốc gia theo Nghị quyết số 94/2019/QH14.

Điều 2. Đối tượng sử dụng

một. Người nộp thuế nằm vào hình tượng được xử lý nợ quy định trên Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14.

2. Cơ quan lại cai quản trị và vận hành thuế, công chức cai quản trị và vận hành thuế, người lấy thẩm quyền xử lý nợ.

3. Cơ quan lại quốc gia, tổ chức triển khai, member khác lấy mối quan lại hệ.

Điều 3. Giải mến kể từ ngữ

một. Tiền thuế bao héc tàm toàn bộ: loại thuế theo quy định của luật pháp về thuế; nhiều khoản thu khác nằm vào ngân sách quốc gia do chống ban cai quản trị và vận hành thuế cai quản trị và vận hành thu theo quy định của luật pháp (ko bao héc tàm toàn bộ chi phí dùng khu đất, chi phí mướn khu đất, mướn mặt nước nộp một lần).

2. Tiền phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp bao héc tàm toàn bộ: chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp của chi phí thuế quy định trên khoản một Như vậy.

3. Khoanh nợ là sự thực hiện ni ko thu nợ chi phí thuế, chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp của những người dân nộp thuế và ko tính chi phí lâu chạp nộp đối cùng với số nợ chi phí thuế được khoanh nợ.

Chương II

HỒ SƠ KHOANH NỢ TIỀN THUẾ, XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP

Điều 4. Hồ sơ đối cùng với những người nộp thuế sẽ biết thành tiêu khử quy định trên khoản một Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14

một. Hồ sơ khoanh nợ chi phí thuế

a) Giấy bệnh tử hoặc giấy báo tử hoặc nhiều giấy má thay cho tới giấy báo tử theo quy định của luật pháp về hộ tịch hoặc văn bạn dạng xác nhận về sự người nộp thuế sẽ biết thành tiêu khử của Ủy ban dân chúng xã, phường, thị xã khu vực người nộp thuế bị tiêu khử (bạn dạng chính yếu ớt hoặc bạn dạng sao lấy giới thiệu);

b) Thông báo chi phí thuế nợ, chi phí phạt và chi phí lâu chạp nộp hoặc văn bạn dạng xác nhận số chi phí thuế, chi phí phạt và chi phí lâu chạp nộp người nộp thuế đang được nợ tới hoàn cảnh ngày 30 mon 6 năm 2020 của chống ban cai quản trị và vận hành thuế.

2. Hồ sơ xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp

a) Văn bạn dạng khuyến nghị xóa nợ của chống ban cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế theo mẫu số 01/VBĐN cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này;

b) Hồ sơ theo quy định trên khoản một Như vậy;

c) Văn bạn dạng công khai sáng chóe sủa tỏ list người nộp thuế được khuyến nghị xóa nợ theo mẫu số 01/CK cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này.

Điều 5. Hồ sơ đối cùng với những người nộp thuế được luật pháp coi như lời khẳng đinh sẽ biết thành tiêu khử quy định trên khoản một Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14

một. Hồ sơ khoanh nợ chi phí thuế

a) Quyết định lấy hiệu lực thực thi hiện hành của tòa án tuyên phụ vương vãi một người là sẽ biết thành tiêu khử hoặc bạn dạng án của Tòa án vào khi kia lấy nội dung xác lập người nộp thuế là sẽ biết thành tiêu khử (bạn dạng chính yếu ớt hoặc bạn dạng sao lấy giới thiệu);

b) Thông báo chi phí thuế nợ, chi phí phạt và chi phí lâu chạp nộp hoặc văn bạn dạng xác nhận số chi phí thuế, chi phí phạt và chi phí lâu chạp nộp người nộp thuế đang được nợ tới hoàn cảnh ngày 30 mon 6 năm 2020 của chống ban cai quản trị và vận hành thuế.

2. Hồ sơ xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp

a) Văn bạn dạng khuyến nghị xóa nợ của chống ban cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế theo mẫu số 01/VBĐN cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này;

b) Hồ sơ theo quy định trên khoản một Như vậy;

c) Văn bạn dạng công khai sáng chóe sủa tỏ list người nộp thuế được khuyến nghị xóa nợ theo mẫu số 01/CK cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này.

Điều 6. Hồ sơ đối cùng với những người nộp thuế được luật pháp coi như lời khẳng đinh thất lạc quy định trên khoản một Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14

một. Hồ sơ khoanh nợ chi phí thuế

a) Quyết định lấy hiệu lực thực thi hiện hành của Tòa án tuyên phụ vương vãi một người thất lạc (bạn dạng chính yếu ớt hoặc bạn dạng sao lấy giới thiệu);

b) Thông báo chi phí thuế nợ, chi phí phạt và chi phí lâu chạp nộp hoặc văn bạn dạng xác nhận số chi phí thuế, chi phí phạt và chi phí lâu chạp nộp người nộp thuế đang được nợ tới hoàn cảnh ngày 30 mon 6 năm 2020 của chống ban cai quản trị và vận hành thuế.

2. Hồ sơ xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp

a) Văn bạn dạng khuyến nghị xóa nợ của chống ban cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế theo mẫu số 01/VBĐN cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này;

b) Hồ sơ theo quy định trên khoản một Như vậy;

c) Văn bạn dạng công khai sáng chóe sủa tỏ list người nộp thuế được khuyến nghị xóa nợ theo mẫu số 01/CK cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này.

Điều 7. Hồ sơ đối cùng với những người nộp thuế được luật pháp coi như lời khẳng đinh mất khả năng hành vi dân sự quy định trên khoản một Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14

một. Hồ sơ khoanh nợ chi phí thuế

a) Quyết định lấy hiệu lực thực thi hiện hành của Tòa án tuyên phụ vương vãi một người mất khả năng hành vi dân sự (bạn dạng chính yếu ớt hoặc bạn dạng sao lấy giới thiệu);

b) Thông báo chi phí thuế nợ, chi phí phạt và chi phí lâu chạp nộp hoặc văn bạn dạng xác nhận số chi phí thuế, chi phí phạt và chi phí lâu chạp nộp người nộp thuế đang được nợ tới hoàn cảnh ngày 30 mon 6 năm 2020 của chống ban cai quản trị và vận hành thuế.

2. Hồ sơ xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp

a) Văn bạn dạng khuyến nghị xóa nợ của chống ban cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế theo mẫu số 01/VBĐN cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này;

b) Hồ sơ theo quy định trên khoản một Như vậy;

c) Văn bạn dạng công khai sáng chóe sủa tỏ list người nộp thuế được khuyến nghị xóa nợ theo mẫu số 01/CK cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này.

Điều 8. Hồ sơ đối cùng với những người nộp thuế giải thể quy định trên khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14

một. Hồ sơ khoanh nợ chi phí thuế

a) thông tin về thương hiệu, mã số người nộp thuế, thời hạn tồn trên đăng chuyên chở thông tin về sự người nộp thuế đang được thực hiện giấy tờ thủ tục giải thể bên trên khối màng lưới server thông tin quốc gia về làm ĐK công ty; hoặc thông tin của chống ban cai quản trị và vận hành thuế về người nộp thuế ngừng phạt động và sinh hoạt giải trí và đang được thực hiện giấy tờ thủ tục chấm ko hề hiệu lực thực thi hiện hành mã số thuế; hoặc văn bạn dạng của chống ban làm ĐK marketing thương nghiệp, chống ban lấy thẩm quyền cho phép thiết kế và phạt động và sinh hoạt giải trí, chống ban lấy thẩm quyền cho phép hành nghề về hiện tượng người nộp thuế đang được thực hiện giấy tờ thủ tục giải thể (bạn dạng chính yếu ớt hoặc bạn dạng sao lấy ký, đóng góp lốt của chống ban cai quản trị và vận hành thuế);

b) Quyết định giải thể hoặc văn bạn dạng thông tin giải thể của những người dân nộp thuế (nếu như lấy);

c) Thông báo chi phí thuế nợ, chi phí phạt và chi phí lâu chạp nộp hoặc văn bạn dạng xác nhận số chi phí thuế, chi phí phạt và chi phí lâu chạp nộp người nộp thuế đang được nợ tới hoàn cảnh ngày 30 mon 6 năm 2020 của chống ban cai quản trị và vận hành thuế.

2. Hồ sơ xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp

a) Văn bạn dạng khuyến nghị xóa nợ của chống ban cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế theo mẫu số 01/VBĐN cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này;

b) Hồ sơ theo quy định trên khoản một Như vậy;

c) Văn bạn dạng xác nhận của Ủy ban dân chúng xã, phường, thị xã khu vực người nộp thuế làm ĐK khu vực phạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương nghiệp về sự người nộp thuế ko hề phạt động và sinh hoạt giải trí phát triển, marketing thương nghiệp trên khu vực sẽ làm ĐK theo mẫu số 01/VBXN cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này;

Trường hợp người nộp thuế là Trụ sở, đơn mùi vị trực nằm vào, văn chống thay mặt, khu vực marketing thương nghiệp thì giấy tờ cần lại lấy văn bạn dạng xác nhận của Ủy ban dân chúng xã, phường, thị xã khu vực trụ sở chính yếu ớt làm ĐK khu vực phạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương nghiệp về sự trụ sở chính yếu ớt ko hề phạt động và sinh hoạt giải trí phát triển, marketing thương nghiệp trên khu vực sẽ làm ĐK hoặc Quyết định xóa nợ của trụ sở chính yếu ớt.

d) Phương án khiến cho xong và xử lý nợ của những người dân nộp thuế trên hoàn cảnh lấy quy định giải thể công ty (nếu như lấy);

đ) Văn bạn dạng công khai sáng chóe sủa tỏ list người nộp thuế được khuyến nghị xóa nợ theo mẫu số 01/CK cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này.

Điều 9. Hồ sơ đối cùng với những người nộp thuế vỡ nợ quy định trên khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14

một. Hồ sơ khoanh nợ chi phí thuế

a) Thông báo của Tòa án lấy thẩm quyền về sự thụ lý đơn hưởng thụ mở giấy tờ thủ tục vỡ nợ hoặc Quyết định mở giấy tờ thủ tục vỡ nợ hoặc Quyết định tuyên phụ vương vãi vỡ nợ công ty của Tòa án tuy rằng thế người nộp thuế ko được xử lý xóa nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế (bạn dạng chính yếu ớt hoặc bạn dạng sao lấy giới thiệu);

b) Đơn hưởng thụ mở giấy tờ thủ tục vỡ nợ (nếu như lấy);

c) Thông báo chi phí thuế nợ, chi phí phạt và chi phí lâu chạp nộp hoặc văn bạn dạng xác nhận số chi phí thuế, chi phí phạt và chi phí lâu chạp nộp người nộp thuế đang được nợ tới hoàn cảnh ngày 30 mon 6 năm 2020 của chống ban cai quản trị và vận hành thuế.

2. Hồ sơ xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp

a) Văn bạn dạng khuyến nghị xóa nợ của chống ban cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế theo mẫu số 01/VBĐN cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này;

b) Hồ sơ theo quy định trên khoản một Như vậy;

c) Văn bạn dạng xác nhận của Ủy ban dân chúng xã, phường, thị xã khu vực người nộp thuế làm ĐK khu vực phạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương nghiệp về sự người nộp thuế ko hề phạt động và sinh hoạt giải trí phát triển, marketing thương nghiệp trên khu vực sẽ làm ĐK trừ cảnh huống người nộp thuế sẽ lấy Quyết định tuyên phụ vương vãi vỡ nợ công ty của Tòa án;

d) Văn bạn dạng công khai sáng chóe sủa tỏ list người nộp thuế được khuyến nghị xóa nợ theo mẫu số 01/CK cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này.

Điều 10. Hồ sơ đối cùng với những người nộp thuế ko hề phạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương nghiệp quy định trên khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14

một. Hồ sơ khoanh nợ chi phí thuế

a) Biên bạn dạng xác minh hiện tượng phạt động và sinh hoạt giải trí vui chơi của những người dân nộp thuế thân chống ban cai quản trị và vận hành thuế cùng với Ủy ban dân chúng xã, phường, thị xã về sự người nộp thuế ko hề phạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương nghiệp trên khu vực sẽ làm ĐK hoặc Thông báo về sự người nộp thuế ko phạt động và sinh hoạt giải trí trên khu vực sẽ làm ĐK hoặc Thông báo hạ tầng marketing thương nghiệp vứt khu vực marketing thương nghiệp của chống ban cai quản trị và vận hành thuế (bạn dạng chính yếu ớt hoặc bạn dạng sao lấy ký, đóng góp lốt của chống ban cai quản trị và vận hành thuế);

b) Thông báo chi phí thuế nợ, chi phí phạt và chi phí lâu chạp nộp hoặc văn bạn dạng xác nhận số chi phí thuế, chi phí phạt và chi phí lâu chạp nộp người nộp thuế đang được nợ tới hoàn cảnh ngày 30 mon 6 năm 2020 của chống ban cai quản trị và vận hành thuế.

2. Hồ sơ xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp

a) Văn bạn dạng khuyến nghị xóa nợ của chống ban cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế theo mẫu số 01/VBĐN cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này;

b) Hồ sơ theo quy định trên khoản một Như vậy;

c) Văn bạn dạng xác nhận của Ủy ban dân chúng xã, phường, thị xã khu vực người nộp thuế làm ĐK khu vực phạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương nghiệp về sự người nộp thuế ko hề phạt động và sinh hoạt giải trí phát triển, marketing thương nghiệp trên khu vực sẽ làm ĐK theo mẫu số 01/VBXN cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này;

Trường hợp người nộp thuế là Trụ sở, đơn mùi vị trực nằm vào, văn chống thay mặt, khu vực marketing thương nghiệp thì giấy tờ cần lại lấy văn bạn dạng xác nhận của Ủy ban dân chúng xã, phường, thị xã khu vực trụ sở chính yếu ớt làm ĐK khu vực phạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương nghiệp về sự trụ sở chính yếu ớt ko hề phạt động và sinh hoạt giải trí phát triển, marketing thương nghiệp trên khu vực sẽ làm ĐK hoặc Quyết định xóa nợ của trụ sở chính yếu ớt.

d) Văn bạn dạng công khai sáng chóe sủa tỏ list người nộp thuế được khuyến nghị xóa nợ theo mẫu số 01/CK cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này.

Điều 11. Hồ sơ đối cùng với những người nộp thuế sẽ biết thành chống ban cai quản trị và vận hành thuế lấy văn bạn dạng khuyến nghị chống ban lấy thẩm quyền tịch kí giấy giới thiệu làm ĐK marketing thương nghiệp hoặc giấy giới thiệu làm ĐK công ty, giấy giới thiệu làm ĐK liên minh xã, giấy giới thiệu làm ĐK hộ marketing thương nghiệp, giấy phép thiết kế và phạt động và sinh hoạt giải trí, giấy phép hành nghề quy định trên khoản 5 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14

một. Hồ sơ khoanh nợ chi phí thuế

a) Văn bạn dạng của chống ban cai quản trị và vận hành thuế khuyến nghị chống ban lấy thẩm quyền tịch kí giấy giới thiệu làm ĐK marketing thương nghiệp hoặc giấy giới thiệu làm ĐK công ty, giấy giới thiệu làm ĐK liên minh xã, giấy giới thiệu làm ĐK hộ marketing thương nghiệp, giấy phép thiết kế và phạt động và sinh hoạt giải trí, giấy phép hành nghề (bạn dạng chính yếu ớt hoặc bạn dạng sao lấy ký, đóng góp lốt của chống ban cai quản trị và vận hành thuế);

b) Văn bạn dạng xác nhận của Ủy ban dân chúng xã, phường, thị xã khu vực người nộp thuế làm ĐK khu vực phạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương nghiệp về sự người nộp thuế ko hề phạt động và sinh hoạt giải trí phát triển, marketing thương nghiệp trên khu vực sẽ làm ĐK theo mẫu số 01/VBXN cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này;

c) Thông báo chi phí thuế nợ, chi phí phạt và chi phí lâu chạp nộp hoặc văn bạn dạng xác nhận số chi phí thuế, chi phí phạt và chi phí lâu chạp nộp người nộp thuế đang được nợ tới hoàn cảnh ngày 30 mon 6 năm 2020 của chống ban cai quản trị và vận hành thuế.

2. Hồ sơ xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp

a) Văn bạn dạng khuyến nghị xóa nợ của chống ban cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế theo mẫu số 01/VBĐN cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này;

b) Hồ sơ theo quy định trên khoản một Như vậy. Trường hợp người nộp thuế là Trụ sở, đơn mùi vị trực nằm vào, văn chống thay mặt, khu vực marketing thương nghiệp thì giấy tờ cần lại lấy văn bạn dạng xác nhận của Ủy ban dân chúng xã, phường, thị xã khu vực trụ sở chính yếu ớt làm ĐK khu vực phạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương nghiệp về sự trụ sở chính yếu ớt ko hề phạt động và sinh hoạt giải trí phát triển, marketing thương nghiệp trên khu vực sẽ làm ĐK hoặc Quyết định xóa nợ của trụ sở chính yếu ớt;

c) Các quy định chống chế hoặc giấy tờ thực hiện ni kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng chống chế thực hiện quy định hành chính yếu ớt thuế đối cùng với những người nộp thuế là công ty, tổ chức triển khai (bạn dạng chính yếu ớt hoặc bạn dạng sao lấy ký, đóng góp lốt của chống ban cai quản trị và vận hành thuế);

d) Văn bạn dạng công khai sáng chóe sủa tỏ list người nộp thuế được khuyến nghị xóa nợ theo mẫu số 01/CK cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này.

Điều 12. Hồ sơ đối cùng với những người nộp thuế sẽ biết thành chống ban lấy thẩm quyền tịch kí giấy giới thiệu làm ĐK marketing thương nghiệp hoặc giấy giới thiệu làm ĐK công ty, giấy giới thiệu làm ĐK liên minh xã, giấy giới thiệu làm ĐK hộ marketing thương nghiệp, giấy phép thiết kế và phạt động và sinh hoạt giải trí, giấy phép hành nghề theo khuyến nghị của chống ban cai quản trị và vận hành thuế quy định trên khoản 5 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14

một. Hồ sơ khoanh nợ chi phí thuế

a) Văn bạn dạng của chống ban cai quản trị và vận hành thuế khuyến nghị chống ban lấy thẩm quyền tịch kí giấy giới thiệu làm ĐK marketing thương nghiệp hoặc giấy giới thiệu làm ĐK công ty, giấy giới thiệu làm ĐK liên minh xã, giấy giới thiệu làm ĐK hộ marketing thương nghiệp, giấy phép thiết kế và phạt động và sinh hoạt giải trí, giấy phép hành nghề (bạn dạng chính yếu ớt hoặc bạn dạng sao lấy ký, đóng góp lốt của chống ban cai quản trị và vận hành thuế);

b) Quyết định hoặc văn bạn dạng của chống ban lấy thẩm quyền tịch kí giấy giới thiệu làm ĐK marketing thương nghiệp hoặc giấy giới thiệu làm ĐK công ty, giấy giới thiệu làm ĐK liên minh xã, giấy giới thiệu làm ĐK hộ marketing thương nghiệp, giấy phép thiết kế và phạt động và sinh hoạt giải trí, giấy phép hành nghề theo khuyến nghị của chống ban cai quản trị và vận hành thuế (bạn dạng chính yếu ớt hoặc bạn dạng sao lấy giới thiệu);

c) Thông báo chi phí thuế nợ, chi phí phạt và chi phí lâu chạp nộp hoặc văn bạn dạng xác nhận số chi phí thuế, chi phí phạt và chi phí lâu chạp nộp người nộp thuế đang được nợ tới hoàn cảnh ngày 30 mon 6 năm 2020 của chống ban cai quản trị và vận hành thuế.

2. Hồ sơ xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp

a) Văn bạn dạng khuyến nghị xóa nợ của chống ban cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế theo mẫu số 01/VBĐN cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này;

b) Hồ sơ theo quy định trên khoản một Như vậy. Trường hợp người nộp thuế là Trụ sở, đơn mùi vị trực nằm vào, văn chống thay mặt, khu vực marketing thương nghiệp thì giấy tờ cần lại lấy văn bạn dạng xác nhận của Ủy ban dân chúng xã, phường, thị xã khu vực trụ sở chính yếu ớt làm ĐK khu vực phạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương nghiệp về sự trụ sở chính yếu ớt ko hề phạt động và sinh hoạt giải trí phát triển, marketing thương nghiệp trên khu vực sẽ làm ĐK hoặc Quyết định xóa nợ của trụ sở chính yếu ớt;

c) Các quy định chống chế hoặc giấy tờ thực hiện ni kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng chống chế thực hiện quy định hành chính yếu ớt thuế đối cùng với những người nộp thuế là công ty, tổ chức triển khai (bạn dạng chính yếu ớt hoặc bạn dạng sao lấy ký, đóng góp lốt của chống ban cai quản trị và vận hành thuế);

d) Văn bạn dạng công khai sáng chóe sủa tỏ list người nộp thuế được khuyến nghị xóa nợ theo mẫu số 01/CK cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này.

Điều 13. Hồ sơ đối cùng với những người nộp thuế bị thiên tai, thảm họa, dịch bệnh tật dịch, hỏa hoán mùi vị, tai nàn bất thần quy định trên khoản 6 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14

Hồ sơ xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp bao héc tàm toàn bộ:

một. Văn bạn dạng khuyến nghị xóa nợ của những người dân nộp thuế gửi tặng chống ban cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế theo mẫu số 02/VBĐN-một cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này.

2. Văn bạn dạng khuyến nghị xóa nợ của chống ban cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế theo mẫu số 02/VBĐN-2 cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này.

3. Văn bạn dạng xác nhận người nộp thuế bị thiên tai, thảm họa, dịch bệnh tật dịch, hỏa hoán mùi vị, tai nàn bất thần và thời hạn tồn trên, khu vực diễn ra của vào số những số đơn mùi vị, tổ chức triển khai sau: công an xã, phường, thị xã; Ủy ban dân chúng xã, phường, thị xã; Ban cai quản trị và vận hành Khu công nghiệp, Khu chiết xuất, Khu trung tâm tài chính trung tâm tài chính khu vực diễn ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh tật dịch, hoả hoán mùi vị, tai nàn bất thần; tổ chức triển khai cứu vớt hộ cứu vớt nàn, cứu vớt nàn; chống ban lấy thẩm quyền công phụ vương vãi dịch bệnh tật dịch (bạn dạng chính yếu ớt hoặc bạn dạng sao lấy giới thiệu).

4. Biên bạn dạng kiểm kê, tấn công nấc chi phí trị thành bán lợi quyền thiệt kinh hợp chất hóa học tập do người nộp thuế hoặc người thay mặt hợp lí của những người dân nộp thuế lập (bạn dạng chính yếu ớt hoặc bạn dạng sao lấy giới thiệu).

5. Biên bạn dạng xác lập lợi quyền thiệt kinh hợp chất hóa học tập của chống ban lấy thẩm quyền như: tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán song lập hoặc chống ban thẩm định nấc chi phí trị thành bán hoặc chống ban bảo hành (bạn dạng chính yếu ớt hoặc bạn dạng sao lấy giới thiệu).

6. Thông báo chi phí thuế nợ, chi phí phạt và chi phí lâu chạp nộp hoặc văn bạn dạng xác nhận số chi phí thuế, chi phí phạt và chi phí lâu chạp nộp người nộp thuế đang được nợ của chống ban cai quản trị và vận hành thuế trên hoàn cảnh diễn ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh tật dịch, hỏa hoán mùi vị, tai nàn bất thần và trên hoàn cảnh khuyến nghị xóa nợ.

7. Hồ sơ bồi trả thiệt kinh hợp chất hóa học tập được chống ban bảo hành đồng ý bồi trả theo quy định của luật pháp (bạn dạng chính yếu ớt hoặc bạn dạng sao lấy giới thiệu) (nếu như lấy); giấy tờ quy định trách nhiệm của tổ chức triển khai, member cần bồi trả theo quy định của luật pháp (bạn dạng chính yếu ớt hoặc bạn dạng sao lấy giới thiệu) (nếu như lấy).

8. Các quy định miễn chi phí lâu chạp nộp, quy định gia hạn nộp thuế Tính kể từ khi hoàn cảnh Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 lấy hiệu lực thực thi hiện hành thực hiện tới hoàn cảnh khuyến nghị xóa nợ (bạn dạng chính yếu ớt hoặc bạn dạng sao lấy ký, đóng góp lốt) (nếu như lấy).

Điều 14. Hồ sơ đối cùng với những người nộp thuế cung ứng product, công ty được giao dịch thẳng bởi vì thế Power ngân sách ngân sách quốc gia tuy rằng thế ko được giao dịch quy định trên khoản 7 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14

Hồ sơ xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp bao héc tàm toàn bộ:

một. Văn bạn dạng khuyến nghị xóa nợ của những người dân nộp thuế gửi tặng chống ban cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế theo mẫu số 03/VBĐN-một cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này.

2. Văn bạn dạng khuyến nghị xóa nợ của chống ban cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế theo mẫu số 03/VBĐN-2 cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này.

3. Văn bạn dạng xác nhận của đơn mùi vị dùng bản chất ngân sách quốc gia về sự người nộp thuế ko được giao dịch theo mẫu số 02/VBXN cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này hoặc mẫu số 01/TCN cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư số 26/năm ngoái/TT-BTC ngày 27/02/năm ngoái của Sở Tài chính yếu ớt.

Trường hợp ko lấy văn bạn dạng xác nhận thì nên lấy biên bạn dạng phân tích nợ công thân người nộp thuế và đơn mùi vị dùng bản chất ngân sách quốc gia trên từng hoàn cảnh và nhiều dịch bệnh kể từ, tư liệu lấy mối quan lại hệ bệnh minh nợ công nằm vào Power ngân sách ngân sách quốc gia tuy rằng thế lâu chạp giao dịch tới những người dân nộp thuế (bạn dạng chính yếu ớt hoặc bạn dạng sao lấy giới thiệu).

4. Hợp đồng trung tâm tài chính trung tâm tài chính ký cùng với đơn mùi vị dùng bản chất ngân sách quốc gia, đối cùng với ngôi nhà thầu phụ cần được quy xác định rõ rệt vào hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng và được đơn mùi vị dùng bản chất ngân sách quốc gia thẳng giao dịch tuy rằng thế ko được giao dịch (bạn dạng chính yếu ớt hoặc bạn dạng sao lấy giới thiệu).

5. Biên bạn dạng kiểm nghiệm phát minh công trình bất Động sản Bất Động Sản TT vực công trình ngõ thiết kế, phạm vi phát minh công trình bất Động sản Bất Động Sản TT vực công trình ngõ thiết kế dùng bản chất ngân sách quốc gia hoặc hóa đơn cung ứng product công ty (bạn dạng chính yếu ớt hoặc bạn dạng sao lấy giới thiệu).

6. Thông báo chi phí thuế nợ, chi phí phạt và chi phí lâu chạp nộp hoặc văn bạn dạng xác nhận số chi phí thuế, chi phí phạt và chi phí lâu chạp nộp người nộp thuế đang được nợ trên hoàn cảnh khuyến nghị xóa nợ của chống ban cai quản trị và vận hành thuế.

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KHOANH NỢ TIỀN THUẾ, XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP

Điều 15. Trình tự động, giấy tờ thủ tục khoanh nợ chi phí thuế

một. Lập, thẩm định giấy tờ, cải tiến và tiến lên Quyết định khoanh nợ

a) Đối cùng với những người nộp thuế được khoanh nợ theo quy định trên khoản một, 2, 3, 4 và khoản 5 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14, chống ban cai quản trị và vận hành nợ hoặc chống ban được cắt cử xử lý nợ nằm vào chống ban cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế lập gần như giấy tờ khoanh nợ theo quy định trên khoản một Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và khoản một Điều 12 của Thông tư này, dự thảo Quyết định khoanh nợ theo mẫu số 01/QĐKN-một hoặc mẫu số 01/QĐKN-2 cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này, giả chống ban kỹ năng hoặc pháp chế thẩm định.

Trường hợp tức thì lập tức gần như giấy tờ thì chống ban cai quản trị và vận hành thuế kết hợp lý cùng với chống ban, tổ chức triển khai, member khác lấy mối quan lại hệ nhằm bổ sung biến thay đổi giấy tờ;

b) Sở phận kỹ năng hoặc pháp chế coi xét, thẩm định giấy tờ khoanh nợ do chống ban cai quản trị và vận hành nợ hoặc chống ban được cắt cử xử lý nợ giả tới. Thời gian thẩm định giấy tờ vào lúc 07 (bảy) ngày nghỉ ngơi dưỡng Tính kể từ khi ngày cảm nhận ra gần như giấy tờ khoanh nợ;

c) Sau Khi cảm nhận ra ý con kiến thẩm định, vào thời hạn tồn trên 10 (mười) ngày nghỉ ngơi dưỡng, chống ban cai quản trị và vận hành nợ hoặc chống ban được cắt cử xử lý nợ tổ hợp và trình thủ trưởng chống ban cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế coi xét quy định khoanh nợ;

d) Thủ trưởng chống ban cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế ký cải tiến và tiến lên Quyết định khoanh nợ.

2. Công khai và gửi Quyết định khoanh nợ

a) Sở phận cai quản trị và vận hành nợ hoặc chống ban được cắt cử xử lý nợ nhập Quyết định khoanh nợ vào phần mềm cai quản trị và vận hành thuế vào thời hạn tồn trên 05 (năm) ngày nghỉ ngơi dưỡng Tính kể từ khi ngày Quyết định khoanh nợ được cải tiến và tiến lên;

b) Chậm nhất là 05 (năm) ngày nghỉ ngơi dưỡng Tính kể từ khi ngày cải tiến và tiến lên, Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại, Cục Kiểm tra sau thông quan lại đăng chuyên chở Quyết định khoanh nợ bên trên trang thông tin năng lượng điện tử của Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại, Tổng viên Hải quan lại;

c) Cơ quan lại cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế gửi Quyết định khoanh nợ tức thì lập tức sau Khi ký cải tiến và tiến lên tới chống ban làm ĐK marketing thương nghiệp hoặc chống ban lấy thẩm quyền cho phép thiết kế và phạt động và sinh hoạt giải trí hoặc chống ban lấy thẩm quyền cho phép hành nghề bên trên địa phận;

d) Sở phận kế toán trung tâm tài chính thuế hoặc chống ban được cắt cử xử lý nợ kiểm soát và thay thay đổi lại chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp bên trên phần mềm cai quản trị và vận hành thuế (nếu như lấy).

Điều 16. Trình tự động, giấy tờ thủ tục xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp

một. Người nộp thuế nằm vào hình tượng được xóa nợ theo quy định trên khoản 6 và khoản 7 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14 lập gần như giấy tờ xóa nợ theo quy định, gửi tặng chống ban cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế, rõ rệt như sau:

a) Trường hợp người nộp thuế bị thiệt kinh hợp chất hóa học tập do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh tật dịch, hỏa hoán mùi vị, tai nàn bất thần nằm vào hình tượng được xóa nợ theo quy định trên khoản 6 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14 thì lập gần như giấy tờ theo quy định trên khoản một, 3, 4, 5, 7 và khoản 8 Điều 13 Thông tư này;

b) Trường hợp người nộp thuế cung ứng product, công ty được giao dịch thẳng bởi vì thế Power ngân sách ngân sách quốc gia tuy rằng thế ko được giao dịch quy định trên khoản 7 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14 thì lập gần như giấy tờ theo quy định trên khoản một, 3, 4 và khoản 5 Điều 14 Thông tư này.

2. Trình tự động lập, xử lý giấy tờ xóa nợ trên Chi viên Thuế hoặc Chi viên Hải quan lại

a) Đối cùng với giấy tờ của những người dân nộp thuế nằm vào hình tượng được xóa nợ theo quy định trên khoản 6 và khoản 7 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14 gửi tặng Chi viên Thuế hoặc Chi viên Hải quan lại khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế.

Chi viên Thuế hoặc Chi viên Hải quan lại tiêu thụ, cắt cử chống ban cai quản trị và vận hành nợ hoặc chống ban được giao xử lý nợ dò hỏi rà soát soát giấy tờ của những người dân nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế ko nằm vào hình tượng được xóa nợ thì vào thời hạn tồn trên 15 (mười lăm) ngày nghỉ ngơi dưỡng Tính kể từ khi ngày nhận đầy đủ giấy tờ, Chi viên Thuế hoặc Chi viên Hải quan lại thông tin tới những người dân nộp thuế theo mẫu số 01/XOANO cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này.

Trường hợp người nộp thuế nằm vào hình tượng được xóa nợ tuy rằng thế giấy tờ lập ko đúng hoặc tức thì lập tức gần như theo quy định thì vào thời hạn tồn trên 10 (mười) ngày nghỉ ngơi dưỡng Tính kể từ khi ngày tiêu thụ giấy tờ, Chi viên Thuế hoặc Chi viên Hải quan lại thông tin tới những người dân nộp thuế bổ sung biến thay đổi giấy tờ theo mẫu số 02/XOANO cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này.

Trường hợp người nộp thuế nằm vào hình tượng được xóa nợ và giấy tờ gần như theo quy định thì vào thời hạn tồn trên 15 (mười lăm) ngày nghỉ ngơi dưỡng Tính kể từ khi ngày nhận đầy đủ giấy tờ, Chi viên Thuế hoặc Chi viên Hải quan lại lập văn bạn dạng khuyến nghị xóa nợ theo mẫu số 02/VBĐN-2 hoặc mẫu số 03/VBĐN-2 cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này, thế vớ giấy tờ, gửi Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại.

b) Đối cùng với giấy tờ do Chi viên Thuế hoặc Chi viên Hải quan lại lập

Căn cứ từng hình tượng được xóa nợ theo quy định trên khoản một, 2, 3, 4 và khoản 5 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14, Chi viên Thuế hoặc Chi viên Hải quan lại lập gần như giấy tờ theo quy định trên khoản 2 Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và khoản 2 Điều 12 của Thông tư này.

Trường hợp tức thì lập tức gần như giấy tờ thì chống ban cai quản trị và vận hành nợ hoặc chống ban được cắt cử xử lý nợ nằm vào Chi viên Thuế hoặc Chi viên Hải quan lại báo tới biết thêm chỉ đạo Chi viên Thuế hoặc Chi viên Hải quan lại kết hợp lý cùng với chống ban, tổ chức triển khai, member lấy mối quan lại hệ nhằm bổ sung biến thay đổi giấy tờ.

Trường hợp gần như giấy tờ, Chi viên Thuế hoặc Chi viên Hải quan lại lập văn bạn dạng công khai sáng chóe sủa tỏ list người nộp thuế được khuyến nghị xóa nợ, niêm yết công khai sáng chóe sủa tỏ liên tiếp vào thời hạn tồn trên 30 (phụ vương vãi mươi) ngày trên trụ sở Ủy ban dân chúng xã, phường, thị xã khu vực người nộp thuế làm ĐK khu vực phạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương nghiệp và trên trụ sở Chi viên Thuế hoặc Chi viên Hải quan lại nhằm nhiều đơn mùi vị, tổ chức triển khai, member lấy ý con kiến phản hồi; tổ hợp list người nộp thuế đầy đủ điều khiếu nại xóa nợ và lập văn bạn dạng khuyến nghị xóa nợ theo mẫu số 01/VBĐN cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này, thế vớ giấy tờ, gửi Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại.

3. Trình tự động lập, xử lý giấy tờ xóa nợ trên Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại, Cục Kiểm tra sau thông quan lại

a) Đối cùng với giấy tờ của những người dân nộp thuế nằm vào hình tượng được xóa nợ theo quy định trên khoản 6 và khoản 7 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14 gửi tặng Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại, Cục Kiểm tra sau thông quan lại khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế.

Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại, Cục Kiểm tra sau thông quan lại tiêu thụ, cắt cử chống ban cai quản trị và vận hành nợ hoặc chống ban được giao xử lý nợ dò hỏi rà soát soát giấy tờ của những người dân nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế ko nằm vào hình tượng được xóa nợ thì vào thời hạn tồn trên 15 (mười lăm) ngày nghỉ ngơi dưỡng Tính kể từ khi ngày nhận đầy đủ giấy tờ, Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại, Cục Kiểm tra sau thông quan lại thông tin tới những người dân nộp thuế theo mẫu số 01/XOANO cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này.

Trường hợp người nộp thuế nằm vào hình tượng được xóa nợ tuy rằng thế giấy tờ lập ko đúng hoặc tức thì lập tức gần như theo quy định thì vào thời hạn tồn trên 10 (mười) ngày nghỉ ngơi dưỡng Tính kể từ khi ngày tiêu thụ giấy tờ, Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại, Cục Kiểm tra sau thông quan lại thông tin tới những người dân nộp thuế bổ sung biến thay đổi giấy tờ theo mẫu số 02/XOANO cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này.

Trường hợp người nộp thuế nằm vào hình tượng được xóa nợ và giấy tờ gần như theo quy định thì vào thời hạn tồn trên 15 (mười lăm) ngày nghỉ ngơi dưỡng Tính kể từ khi ngày nhận đầy đủ giấy tờ, chống ban cai quản trị và vận hành nợ hoặc chống ban được cắt cử xử lý nợ nằm vào Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại, Cục Kiểm tra sau thông quan lại lập văn bạn dạng khuyến nghị xóa nợ theo mẫu số 02/VBĐN-2 hoặc mẫu số 03/VBĐN-2 cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này, dự thảo Quyết định xóa nợ theo mẫu số 01/QĐXN-một cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này đối cùng với cảnh huống xóa nợ nằm vào thẩm quyền của cai quản trị Ủy ban dân chúng cấp cho tỉnh, thế vớ giấy tờ, giả chống ban kỹ năng hoặc pháp chế nhằm thẩm định.

Sở phận kỹ năng hoặc pháp chế coi xét, thẩm định giấy tờ do chống ban cai quản trị và vận hành nợ hoặc chống ban được cắt cử xử lý nợ giả tới. Thời gian thẩm định giấy tờ vào lúc 07 (bảy) ngày nghỉ ngơi dưỡng Tính kể từ khi ngày cảm nhận ra gần như giấy tờ.

Sau Khi cảm nhận ra ý con kiến thẩm định, muộn nhất vào thời hạn tồn trên 15 (mười lăm) ngày nghỉ ngơi dưỡng, chống ban cai quản trị và vận hành nợ hoặc chống ban được cắt cử xử lý nợ tổ hợp, trình Cục trưởng Cục Thuế hoặc Cục trưởng Cục Hải quan lại, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan lại phê duyệt, gửi Uỷ ban dân chúng cấp cho tỉnh khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế coi xét cải tiến và tiến lên Quyết định xóa nợ đối cùng với cảnh huống xóa nợ nằm vào thẩm quyền của cai quản trị Ủy ban dân chúng cấp cho tỉnh hoặc gửi Tổng viên Thuế hoặc Tổng viên Hải quan lại đối cùng với cảnh huống xóa nợ nằm vào thẩm quyền của Tổng viên trưởng Tổng viên Thuế hoặc Tổng viên trưởng Tổng viên Hải quan lại, Sở trưởng Sở Tài chính yếu ớt, Thủ tướng mạo quốc gia.

b) Đối cùng với giấy tờ do Chi viên Thuế hoặc Chi viên Hải quan lại gửi tặng

Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại tiêu thụ, cắt cử chống ban cai quản trị và vận hành nợ hoặc chống ban được giao xử lý nợ dò hỏi rà soát soát giấy tờ của Chi viên Thuế hoặc Chi viên Hải quan lại gửi tặng.

Trường hợp người nộp thuế ko nằm vào hình tượng được xóa nợ thì vào thời hạn tồn trên 15 (mười lăm) ngày nghỉ ngơi dưỡng Tính kể từ khi ngày nhận đầy đủ giấy tờ, Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại thông tin tới Chi viên Thuế hoặc Chi viên Hải quan lại theo mẫu số 01/XOANO cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này.

Trường hợp người nộp thuế nằm vào hình tượng được xóa nợ tuy rằng thế giấy tờ lập ko đúng hoặc tức thì lập tức gần như theo quy định thì vào thời hạn tồn trên 10 (mười) ngày nghỉ ngơi dưỡng Tính kể từ khi ngày tiêu thụ giấy tờ, Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại thông tin tới Chi viên Thuế hoặc Chi viên Hải quan lại nhằm trả mĩ nhất, bổ sung biến thay đổi giấy tờ theo mẫu số 02/XOANO cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này.

Trường hợp người nộp thuế nằm vào hình tượng được xóa nợ theo quy định trên Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14 và giấy tờ gần như theo quy định thì vào thời hạn tồn trên 15 (mười lăm) ngày nghỉ ngơi dưỡng Tính kể từ khi ngày nhận đầy đủ giấy tờ, Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại tổ hợp list người nộp thuế đầy đủ điều khiếu nại xóa nợ và lập văn bạn dạng khuyến nghị xóa nợ theo mẫu số 01/VBĐN hoặc mẫu số 02/VBĐN-2 hoặc mẫu số 03/VBĐN-2 cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này, dự thảo Quyết định xóa nợ theo mẫu số 01/QĐXN-một hoặc mẫu số 01/QĐXN-2 cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này đối cùng với cảnh huống xóa nợ nằm vào thẩm quyền của cai quản trị Ủy ban dân chúng cấp cho tỉnh, thế vớ giấy tờ, giả chống ban kỹ năng hoặc pháp chế nhằm thẩm định.

Sở phận kỹ năng hoặc pháp chế coi xét, thẩm định giấy tờ do chống ban cai quản trị và vận hành nợ hoặc chống ban được cắt cử xử lý nợ giả tới. Thời gian thẩm định giấy tờ vào lúc 07 (bảy) ngày nghỉ ngơi dưỡng Tính kể từ khi ngày cảm nhận ra gần như giấy tờ.

Sau Khi cảm nhận ra ý con kiến thẩm định, muộn nhất vào thời hạn tồn trên 15 (mười lăm) ngày nghỉ ngơi dưỡng, chống ban cai quản trị và vận hành nợ hoặc chống ban được cắt cử xử lý nợ tổ hợp, trình Cục trưởng Cục Thuế hoặc Cục trưởng Cục Hải quan lại phê duyệt, gửi Uỷ ban dân chúng cấp cho tỉnh khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế coi xét cải tiến và tiến lên quy định xóa nợ đối cùng với cảnh huống nằm vào thẩm quyền của cai quản trị Ủy ban dân chúng cấp cho tỉnh hoặc gửi Tổng viên Thuế hoặc Tổng viên Hải quan lại đối cùng với cảnh huống nằm vào thẩm quyền của Tổng viên trưởng Tổng viên Thuế hoặc Tổng viên trưởng Tổng viên Hải quan lại, Sở trưởng Sở Tài chính yếu ớt, Thủ tướng mạo quốc gia.

c) Đối cùng với giấy tờ do Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại, Cục Kiểm tra sau thông quan lại lập

Căn cứ từng hình tượng được xóa nợ theo quy định trên khoản một, 2, 3, 4 và khoản 5 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14, Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại, Cục Kiểm tra sau thông quan lại khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế lập gần như giấy tờ theo quy định trên khoản 2 Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và khoản 2 Điều 12 của Thông tư này.

Trường hợp tức thì lập tức gần như giấy tờ thì chống ban cai quản trị và vận hành nợ hoặc chống ban được cắt cử xử lý nợ nằm vào Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại, Cục Kiểm tra sau thông quan lại báo tới biết thêm chỉ đạo Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại, Cục Kiểm tra sau thông quan lại kết hợp lý cùng với chống ban, tổ chức triển khai, member lấy mối quan lại hệ nhằm bổ sung biến thay đổi giấy tờ.

Trường hợp gần như giấy tờ, chống ban cai quản trị và vận hành nợ hoặc chống ban được cắt cử xử lý nợ nằm vào Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại, Cục Kiểm tra sau thông quan lại thực hiện ni đăng chuyên chở công khai sáng chóe sủa tỏ list người nộp thuế được khuyến nghị xóa nợ bên trên trang thông tin năng lượng điện tử của Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại, Tổng viên Hải quan lại; tổ hợp list người nộp thuế đầy đủ điều khiếu nại xóa nợ và lập văn bạn dạng khuyến nghị xóa nợ theo mẫu số 01/VBĐN cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này, dự thảo Quyết định xóa nợ theo mẫu số 01/QĐXN-một hoặc mẫu số 01/QĐXN-2 cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này đối cùng với cảnh huống xóa nợ nằm vào thẩm quyền của cai quản trị Ủy ban dân chúng cấp cho tỉnh, thế vớ giấy tờ, giả chống ban kỹ năng hoặc pháp chế nhằm thẩm định.

Sở phận kỹ năng hoặc pháp chế coi xét, thẩm định giấy tờ do chống ban cai quản trị và vận hành nợ hoặc chống ban được cắt cử xử lý nợ giả tới. Thời gian thẩm định giấy tờ vào lúc 07 (bảy) ngày nghỉ ngơi dưỡng Tính kể từ khi ngày cảm nhận ra gần như giấy tờ.

Sau Khi cảm nhận ra ý con kiến thẩm định, muộn nhất vào thời hạn tồn trên 15 (mười lăm) ngày nghỉ ngơi dưỡng, chống ban cai quản trị và vận hành nợ hoặc chống ban được cắt cử xử lý nợ tổ hợp, trình Cục trưởng Cục Thuế hoặc Cục trưởng Cục Hải quan lại, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan lại phê duyệt, gửi Uỷ ban dân chúng cấp cho tỉnh khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế coi xét cải tiến và tiến lên quy định xóa nợ đối cùng với cảnh huống nằm vào thẩm quyền của cai quản trị Ủy ban dân chúng cấp cho tỉnh hoặc gửi Tổng viên Thuế hoặc Tổng viên Hải quan lại đối cùng với cảnh huống nằm vào thẩm quyền của Tổng viên trưởng Tổng viên Thuế hoặc Tổng viên trưởng Tổng viên Hải quan lại, Sở trưởng Sở Tài chính yếu ớt, Thủ tướng mạo quốc gia.

4. Trình tự động lập, xử lý giấy tờ xóa nợ trên Tổng viên Thuế hoặc Tổng viên Hải quan lại

a) Tổng viên Thuế hoặc Tổng viên Hải quan lại tiêu thụ, cắt cử chống ban cai quản trị và vận hành nợ hoặc chống ban được giao xử lý nợ dò hỏi rà soát soát giấy tờ của Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại, Cục Kiểm tra sau thông quan lại gửi tặng.

Trường hợp người nộp thuế ko nằm vào hình tượng xóa nợ thì vào thời hạn tồn trên 15 (mười lăm) ngày nghỉ ngơi dưỡng Tính kể từ khi ngày nhận đầy đủ giấy tờ, Tổng viên Thuế hoặc Tổng viên Hải quan lại thông tin tới Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại, Cục Kiểm tra sau thông quan lại theo mẫu số 01/XOANO cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này.

Trường hợp người nộp thuế nằm vào hình tượng được xóa nợ tuy rằng thế giấy tờ lập ko đúng hoặc tức thì lập tức gần như theo quy định thì vào thời hạn tồn trên 10 (mười) ngày nghỉ ngơi dưỡng Tính kể từ khi ngày tiêu thụ giấy tờ, Tổng viên Thuế hoặc Tổng viên Hải quan lại thông tin tới Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại, Cục Kiểm tra sau thông quan lại nhằm trả mĩ nhất, bổ sung biến thay đổi giấy tờ theo mẫu số 02/XOANO cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này.

Trường hợp người nộp thuế nằm vào hình tượng được xóa nợ, giấy tờ gần như và lấy số chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp khuyến nghị xóa nợ kể từ 05 tỷ VNĐ tới bên dưới 10 tỷ VNĐ (nằm vào thẩm quyền quy định của Tổng viên trưởng Tổng viên Thuế, Tổng viên trưởng Tổng viên Hải quan lại) thì chống ban cai quản trị và vận hành nợ hoặc chống ban được cắt cử xử lý nợ nằm vào Tổng viên Thuế hoặc Tổng viên Hải quan lại tổ hợp, dự thảo Quyết định xóa nợ theo mẫu số 01/QĐXN-3 cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này, gửi lấy ý con kiến chống ban pháp chế của Tổng viên Thuế hoặc Tổng viên Hải quan lại, trình Tổng viên trưởng Tổng viên Thuế hoặc Tổng viên trưởng Tổng viên Hải quan lại cải tiến và tiến lên Quyết định xóa nợ.

Trường hợp người nộp thuế nằm vào hình tượng được xóa nợ, giấy tờ gần như và lấy số chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp khuyến nghị xóa nợ kể từ 10 tỷ VNĐ tới bên dưới 15 tỷ VNĐ (nằm vào thẩm quyền quy định của Sở trưởng Sở Tài chính yếu ớt) thì chống ban cai quản trị và vận hành nợ hoặc chống ban được cắt cử xử lý nợ nằm vào Tổng viên Thuế hoặc Tổng viên Hải quan lại tổ hợp, dự thảo Quyết định xóa nợ theo mẫu số 01/QĐXN-4 cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này, gửi lấy ý con kiến chống ban pháp chế của Tổng viên Thuế hoặc Tổng viên Hải quan lại, trình Tổng viên trưởng Tổng viên Thuế hoặc Tổng viên trưởng Tổng viên Hải quan lại phê duyệt, ký trình Sở Tài chính yếu ớt coi xét cải tiến và tiến lên Quyết định xóa nợ.

Trường hợp người nộp thuế nằm vào hình tượng được xóa nợ, giấy tờ gần như và lấy số chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp khuyến nghị xóa nợ kể từ 15 tỷ VNĐ trở lên trên (nằm vào thẩm quyền quy định của Thủ tướng mạo quốc gia) thì chống ban cai quản trị và vận hành nợ hoặc chống ban được cắt cử xử lý nợ nằm vào Tổng viên Thuế hoặc Tổng viên Hải quan lại tổ hợp, dự thảo Quyết định xóa nợ theo mẫu số 01/QĐXN-5 cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này, gửi lấy ý con kiến chống ban pháp chế của Tổng viên Thuế hoặc Tổng viên Hải quan lại, trình Tổng viên trưởng Tổng viên Thuế hoặc Tổng viên trưởng Tổng viên Hải quan lại phê duyệt, trình Sở Tài chính yếu ớt, ký trình Thủ tướng mạo quốc gia coi xét cải tiến và tiến lên Quyết định xóa nợ.

Điều 17. Công khai, gửi Quyết định xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp và kiểm soát và thay thay đổi số chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp được xóa nợ

một. Chậm nhất là 05 (năm) ngày nghỉ ngơi dưỡng Tính kể từ khi ngày cải tiến và tiến lên, chống ban cai quản trị và vận hành thuế thực hiện ni công khai sáng chóe sủa tỏ quy định xóa nợ bên trên trang thông tin năng lượng điện tử như sau:

a) Trường hợp xóa nợ nằm vào thẩm quyền của cai quản trị Ủy ban dân chúng cấp cho tỉnh thì Quyết định xóa nợ được đăng chuyên chở bên trên trang thông tin năng lượng điện tử của Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại, Tổng viên Hải quan lại;

b) Trường hợp xóa nợ nằm vào thẩm quyền của Tổng viên trưởng Tổng viên Thuế, Tổng viên trưởng Tổng viên Hải quan lại, Sở trưởng Sở Tài chính yếu ớt, Thủ tướng mạo quốc gia thì Quyết định xóa nợ được đăng chuyên chở bên trên trang thông tin năng lượng điện tử của Tổng viên Thuế và Cục Thuế hoặc Tổng viên Hải quan lại và Cục Hải quan lại.

2. Cơ quan lại cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế gửi Quyết định xóa nợ tức thì lập tức sau Khi ký cải tiến và tiến lên tới chống ban làm ĐK marketing thương nghiệp hoặc chống ban lấy thẩm quyền cho phép thiết kế và phạt động và sinh hoạt giải trí hoặc chống ban lấy thẩm quyền cho phép hành nghề bên trên địa phận và chống ban cai quản trị và vận hành thuế cai quản trị và vận hành Trụ sở, đơn mùi vị trực nằm vào, văn chống thay mặt, khu vực marketing thương nghiệp.

3. Sở phận cai quản trị và vận hành nợ hoặc chống ban được cắt cử xử lý nợ nằm vào chống ban cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế nhập Quyết định xóa nợ vào phần mềm cai quản trị và vận hành thuế vào thời hạn tồn trên 05 (năm) ngày nghỉ ngơi dưỡng Tính kể từ khi ngày Quyết định xóa nợ được cải tiến và tiến lên.

4. Sở phận kế toán trung tâm tài chính thuế hoặc chống ban được cắt cử xử lý nợ nằm vào chống ban cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế kiểm soát và thay thay đổi lại số chi phí lâu chạp nộp, chi phí phạt lâu chạp nộp bên trên phần mềm cai quản trị và vận hành thuế (nếu như lấy).

Chương IV

HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỦY KHOANH NỢ TIỀN THUẾ, HỦY XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP

Điều 18. Các cảnh huống diệt khoanh nợ chi phí thuế, diệt xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp

một. Người nộp thuế và sẽ và đang được khoanh nợ, xóa nợ tuy rằng thế chống ban lấy thẩm quyền, chống ban cai quản trị và vận hành thuế bắt gặp ni việc khoanh nợ, xóa nợ ko hòa hợp quy định trên Nghị quyết số 94/2019/QH14.

2. Người nộp thuế và sẽ và đang được khoanh nợ, xóa nợ tuy rằng thế xoay quay về phát triển, marketing thương nghiệp, trừ hình tượng được xóa nợ quy định trên khoản 6 và khoản 7 Điều 4 của Nghị quyết số 94/2019/QH14.

3. Cá nhân, member marketing thương nghiệp hoặc người thay mặt hộ hộ tổ nóng ngôi nhà, công ty thoáng mát rãi lớn to hộ marketing thương nghiệp, công ty thoáng mát rãi lớn to công ty cá nhân, công ty thoáng mát rãi lớn to công ty thoáng mát rãi lớn to trách nhiệm hữu hạn một member do member thực hiện mướn ty thoáng mát rãi lớn to chiếm hữu của những người dân nộp thuế và sẽ và đang được khoanh nợ, xóa nợ thiết kế công ty hoặc hạ tầng phát triển, marketing thương nghiệp new mẻ, trừ hình tượng được xóa nợ quy định trên khoản 6 và khoản 7 Điều 4 của Nghị quyết số 94/2019/QH14.

Điều 19. Hồ sơ diệt khoanh nợ chi phí thuế, diệt xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp

một. Đối cùng với những người nộp thuế bị diệt khoanh nợ, diệt xóa nợ quy định trên khoản một Điều 18 Thông tư này

a) Quyết định khoanh nợ hoặc Quyết định xóa nợ sẽ cải tiến và tiến lên;

b) Quyết định hoặc Kết luận của chống ban lấy thẩm quyền, chống ban cai quản trị và vận hành thuế về sự khoanh nợ, xóa nợ ko đúng quy định.

2. Đối cùng với những người nộp thuế bị diệt khoanh nợ, diệt xóa nợ quy định trên khoản 2 Điều 18 Thông tư này

a) Quyết định khoanh nợ hoặc Quyết định xóa nợ sẽ cải tiến và tiến lên;

b) Thông báo bởi vì thế văn bạn dạng của chống ban làm ĐK marketing thương nghiệp hoặc chống ban lấy thẩm quyền cho phép thiết kế và phạt động và sinh hoạt giải trí hoặc chống ban lấy thẩm quyền cho phép hành nghề hoặc biên bạn dạng xác nhận cùng với chính quyền túc trực địa phương về sự người nộp thuế và sẽ và đang được khoanh nợ, xóa nợ xoay quay về phát triển marketing thương nghiệp.

3. Đối cùng với những người nộp thuế bị diệt khoanh nợ, diệt xóa nợ quy định trên khoản 3 Điều 18 Thông tư này

a) Quyết định khoanh nợ hoặc Quyết định xóa nợ sẽ cải tiến và tiến lên;

b) Thông báo bởi vì thế văn bạn dạng của chống ban làm ĐK marketing thương nghiệp, chống ban lấy thẩm quyền cho phép thiết kế và phạt động và sinh hoạt giải trí, chống ban lấy thẩm quyền cho phép hành nghề hoặc bạn dạng sao giấy giới thiệu làm ĐK marketing thương nghiệp, giấy giới thiệu làm ĐK công ty, giấy giới thiệu làm ĐK liên minh xã, giấy giới thiệu làm ĐK hộ marketing thương nghiệp, giấy phép thiết kế và phạt động và sinh hoạt giải trí, giấy phép hành nghề bệnh minh về sự thiết kế công ty hoặc hạ tầng phát triển, marketing thương nghiệp new mẻ của member, member marketing thương nghiệp hoặc người thay mặt hộ hộ tổ nóng ngôi nhà, công ty thoáng mát rãi lớn to hộ marketing thương nghiệp, công ty thoáng mát rãi lớn to công ty cá nhân, công ty thoáng mát rãi lớn to công ty thoáng mát rãi lớn to trách nhiệm hữu hạn một member do member thực hiện mướn ty thoáng mát rãi lớn to chiếm hữu của những người dân nộp thuế và sẽ và đang được khoanh nợ, xóa nợ.

Điều song mươi. Trình tự động, giấy tờ thủ tục diệt khoanh nợ chi phí thuế, diệt xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp

một. Sở phận cai quản trị và vận hành nợ hoặc chống ban được cắt cử xử lý nợ công ty thoáng mát rãi lớn to trì, kết hợp lý cùng với rất nhiều đơn mùi vị lấy mối quan lại hệ lập gần như giấy tờ diệt khoanh nợ, diệt xóa nợ theo quy định trên Điều 19 Thông tư này.

a) Đối cùng với cảnh huống diệt khoanh nợ

Sở phận cai quản trị và vận hành nợ hoặc chống ban được giao trách nhiệm xử lý nợ nằm vào chống ban cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế lập văn bạn dạng khuyến nghị diệt khoanh nợ, dự thảo Quyết định diệt khoanh nợ theo mẫu số 01/QĐHKN-một hoặc mẫu số 01/QĐHKN-2 cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này, trình thủ trưởng chống ban cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế, vào khi kia nêu rõ lý do, vị trí căn cứ khuyến nghị diệt khoanh nợ.

Trong thời hạn tồn trên 03 (phụ vương vãi) ngày nghỉ ngơi dưỡng Tính kể từ khi ngày cảm nhận ra tờ trình và giấy tờ khuyến nghị diệt khoanh nợ, thủ trưởng chống ban cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế coi xét cải tiến và tiến lên Quyết định diệt khoanh nợ.

b) Đối cùng với cảnh huống diệt xóa nợ

Sở phận cai quản trị và vận hành nợ hoặc chống ban được cắt cử xử lý nợ nằm vào chống ban cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế lập văn bạn dạng khuyến nghị diệt xóa nợ và dự thảo Quyết định diệt xóa nợ, trình thủ trưởng chống ban cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế.

Trong thời hạn tồn trên 03 (phụ vương vãi) ngày nghỉ ngơi dưỡng Tính kể từ khi ngày cảm nhận ra tờ trình và giấy tờ khuyến nghị diệt xóa nợ, thủ trưởng chống ban cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế khuyến nghị chống ban lấy thẩm quyền diệt xóa nợ theo trình tự động sau:

Trường hợp quy định xóa nợ do cai quản trị Ủy ban dân chúng cấp cho tỉnh ký cải tiến và tiến lên thì Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại, Cục Kiểm tra sau thông quan lại gửi Uỷ ban dân chúng cấp cho tỉnh khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế coi xét cải tiến và tiến lên Quyết định diệt xóa nợ theo mẫu số 01/QĐHXN-một hoặc mẫu số 01/QĐHXN-2 cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này.

Trường hợp quy định xóa nợ do Tổng viên trưởng Tổng viên Thuế hoặc Tổng viên trưởng Tổng viên Hải quan lại, Sở trưởng Sở Tài chính yếu ớt, Thủ tướng mạo quốc gia ký cải tiến và tiến lên thì Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại, Cục Kiểm tra sau thông quan lại gửi Tổng viên Thuế hoặc Tổng viên Hải quan lại coi xét diệt xóa nợ theo mẫu số 01/QĐHXN-3 cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này hoặc gửi Tổng viên Thuế hoặc Tổng viên Hải quan lại nhằm trình Sở trưởng Sở Tài chính yếu ớt, Thủ tướng mạo quốc gia coi xét diệt xóa nợ theo mẫu số 01/QĐHXN-4, mẫu số 01/QĐHXN-5 cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư này.

2. Chậm nhất là 05 (năm) ngày nghỉ ngơi dưỡng Tính kể từ khi ngày cải tiến và tiến lên, chống ban cai quản trị và vận hành thuế thực hiện ni đăng chuyên chở Quyết định diệt khoanh nợ, Quyết định diệt xóa nợ bên trên trang thông tin năng lượng điện tử như sau:

a) Trường hợp khoanh nợ nằm vào thẩm quyền của chống ban cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế thì Quyết định diệt khoanh nợ được đăng chuyên chở bên trên trang thông tin năng lượng điện tử của Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại, Tổng viên Hải quan lại.

b) Trường hợp xóa nợ nằm vào thẩm quyền của cai quản trị Ủy ban dân chúng cấp cho tỉnh thì Quyết định diệt xóa nợ được đăng chuyên chở bên trên trang thông tin năng lượng điện tử của Cục Thuế hoặc Cục Hải quan lại, Tổng viên Hải quan lại.

c) Trường hợp xóa nợ nằm vào thẩm quyền của Tổng viên trưởng Tổng viên Thuế hoặc Tổng viên trưởng Tổng viên Hải quan lại, Sở trưởng Sở Tài chính yếu ớt, Thủ tướng mạo quốc gia thì Quyết định diệt xóa nợ được đăng chuyên chở bên trên trang thông tin năng lượng điện tử của Tổng viên Thuế và Cục Thuế hoặc Tổng viên Hải quan lại và Cục Hải quan lại.

3. Cơ quan lại cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế gửi Quyết định diệt khoanh nợ hoặc Quyết định diệt xóa nợ tới chống ban làm ĐK marketing thương nghiệp hoặc chống ban lấy thẩm quyền cho phép thiết kế và phạt động và sinh hoạt giải trí hoặc chống ban lấy thẩm quyền cho phép hành nghề bên trên địa phận và chống ban cai quản trị và vận hành thuế cai quản trị và vận hành Trụ sở, đơn mùi vị trực nằm vào, văn chống thay mặt, khu vực marketing thương nghiệp.

4. Sở phận cai quản trị và vận hành nợ hoặc chống ban được cắt cử xử lý nợ nằm vào chống ban cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế nhập Quyết định diệt khoanh nợ, Quyết định diệt xóa nợ vào phần mềm cai quản trị và vận hành thuế vào thời hạn tồn trên 05 (năm) ngày nghỉ ngơi dưỡng Tính kể từ khi ngày Quyết định diệt khoanh nợ hoặc Quyết định diệt xóa nợ được cải tiến và tiến lên.

5. Cơ quan lại cai quản trị và vận hành thuế khu vực người nộp thuế nợ chi phí thuế lấy trách nhiệm thực hiện ni tính chi phí lâu chạp nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế và thu vào ngân sách quốc gia số chi phí nợ và sẽ và đang được khoanh nợ, xóa nợ.

Chương V

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Điều 21. Trách nhiệm báo tới biết thêm

một. Tổng viên Thuế, Tổng viên Hải quan lại, Cục Thuế, Cục Hải quan lại, Cục Kiểm tra sau thông quan lại, Chi viên Thuế, Chi viên Hải quan lại lấy trách nhiệm lập loại báo tới biết thêm về tình hình thực hiện ni khoanh nợ chi phí thuế, xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 gửi tặng chống ban cấp cho bên trên thẳng.

2. Tổng viên Thuế, Tổng viên Hải quan lại lấy trách nhiệm chi phối, chỉ dẫn nhiều đơn mùi vị nằm vào và trực nằm vào thực hiện ni chính sách thông tin báo tới biết thêm theo rất nhiều nội dung quy định, tổ hợp công cùng của toàn ngành.

3. Tổng viên Thuế, Tổng viên Hải quan lại lấy trách nhiệm thiết kế phần mềm biện pháp hợp lý tập hiện đại thông tin nhằm bổ sung việc theo dõi, tổ hợp, báo tới biết thêm hiệu trái khoanh nợ chi phí thuế, xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp vào toàn ngành cung ứng việc thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14.

Điều 22. Các loại báo tới biết thêm

một. Báo cáo lịch bao gồm: báo tới biết thêm mon, quý I, sơ kết 06 mon loại nhất năm, 09 mon loại nhất năm, báo tới biết thêm tổng kết hàng năm.

Nội dung báo tới biết thêm: quy trình khai triển thực hiện ni khoanh nợ chi phí thuế, xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp, hiệu trái khoanh nợ chi phí thuế, xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp đạt được vào kỳ báo tới biết thêm, nêu gian khổ, vướng mắc vào quy trình thực hiện ni, gợi ý khuyến nghị và nhiều nội dung rõ rệt khác theo quy định, hưởng thụ.

2. Báo cáo tổng kết 03 (phụ vương vãi) năm việc thực hiện ni khoanh nợ chi phí thuế, xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14.

Điều 23. Trình tự động, kiểu dáng và thời hạn tồn trên gửi báo tới biết thêm

một. Chi viên Thuế, Chi viên Hải quan lại tổ hợp, báo tới biết thêm hiệu trái khoanh nợ chi phí thuế, xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp bên trên địa phận gửi tặng Cục Thuế, Cục Hải quan lại.

a) Báo cáo lịch hàng mon muộn nhất là ngày loại 05 của mon sau tức thì lập tức liền kề mon báo tới biết thêm;

b) Báo cáo quý I muộn nhất là ngày 05/4;

c) Báo cáo sơ kết 6 mon loại nhất năm muộn nhất là ngày 05/7;

d) Báo cáo 9 mon loại nhất năm muộn nhất là ngày 05/10;

đ) Báo cáo tổng kết hàng năm muộn nhất là ngày 05/01 của năm tiếp sau tức thì lập tức liền kề năm báo tới biết thêm;

e) Báo cáo tổng kết 03 (phụ vương vãi) năm thực hiện ni khoanh nợ chi phí thuế, xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp trước thời điểm ngày 10 mon 7 năm 2023.

2. Cục Thuế, Cục Hải quan lại, Cục Kiểm tra sau thông quan lại tổ hợp, báo tới biết thêm hiệu trái khoanh nợ chi phí thuế, xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp bên trên địa phận gửi Tổng viên Thuế, Tổng viên Hải quan lại; tổ hợp hiệu trái xử lý nợ hàng năm báo tới biết thêm Ủy ban dân chúng cấp cho tỉnh.

a) Báo cáo lịch hàng mon muộn nhất là ngày loại 10 của mon sau tức thì lập tức liền kề mon báo tới biết thêm;

b) Báo cáo quý I muộn nhất là ngày 10/4;

c) Báo cáo sơ kết 6 mon loại nhất năm muộn nhất là ngày 10/7;

d) Báo cáo 9 mon loại nhất năm muộn nhất là ngày 10/10;

đ) Báo cáo tổng kết hàng năm muộn nhất là ngày 10/01 của năm tiếp sau tức thì lập tức liền kề năm báo tới biết thêm;

e) Báo cáo tổng kết 03 (phụ vương vãi) năm thực hiện ni khoanh nợ chi phí thuế, xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp trước thời điểm ngày song mươi mon 7 năm 2023.

3. Tổng viên Thuế, Tổng viên Hải quan lại tổ hợp, báo tới biết thêm hiệu trái khoanh nợ chi phí thuế, xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp toàn ngành báo tới biết thêm Sở Tài chính yếu ớt; tổ hợp hiệu trái xử lý nợ hàng năm và tổng kết 03 năm thực hiện ni xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 báo tới biết thêm Sở Tài chính yếu ớt trình quốc gia báo tới biết thêm Quốc hội.

a) Báo cáo lịch hàng mon muộn nhất là ngày loại 15 của mon sau tức thì lập tức liền kề mon báo tới biết thêm;

b) Báo cáo quý I muộn nhất là ngày song mươi/4;

c) Báo cáo sơ kết 6 mon loại nhất năm muộn nhất là ngày song mươi/7;

d) Báo cáo 9 mon loại nhất năm muộn nhất là ngày song mươi/10;

đ) Báo cáo tổng kết hàng năm muộn nhất là ngày song mươi/01 của năm tiếp sau tức thì lập tức liền kề năm báo tới biết thêm;

e) Báo cáo tổng kết 03 (phụ vương vãi) năm thực hiện ni khoanh nợ chi phí thuế, xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp trước thời điểm ngày 30 mon 7 năm 2023.

4. Ủy ban dân chúng tỉnh, TP trực nằm vào Trung ương tổ hợp hiệu trái khoanh nợ chi phí thuế, xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp hàng năm theo thẩm quyền quy định trên điểm d khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 94/2019/QH14 báo tới biết thêm Hội đồng dân chúng nằm vào cấp cho Khi trình Hội đồng dân chúng phê chuẩn chỉnh quyết toán ngân sách địa phương, bên cạnh đó gửi Sở Tài chính yếu ớt nhằm tổ hợp báo tới biết thêm quốc gia, Quốc hội.

5. Báo cáo được gửi theo phong cách mẫu dáng văn bạn dạng qua đàng bưu chính yếu ớt hoặc do cách thức năng lượng điện tử nếu như cung ứng điều khiếu nại gửi bởi vì thế cách thức năng lượng điện tử theo quy định.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Hiệu lực thực hiện

Thông tư này lấy hiệu lực thực thi hiện hành thực hiện Tính kể từ khi ngày Nghị quyết số 94/2019/QH14 lấy hiệu lực thực thi hiện hành thực hiện và được tổ chức triển khai thực hiện ni vào thời hạn 03 năm Tính kể từ khi ngày lấy hiệu lực thực thi hiện hành thực hiện.

Điều 25. Trách nhiệm thực hiện

một. Thủ trưởng chống ban cai quản trị và vận hành thuế lấy trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện ni lập, thẩm định giấy tờ, ký trình và công khai sáng chóe sủa tỏ Quyết định khoanh nợ chi phí thuế hoặc Quyết định xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp, Quyết định diệt khoanh nợ chi phí thuế, Quyết định diệt xóa nợ chi phí phạt lâu chạp nộp, chi phí lâu chạp nộp theo quy định trên Thông tư này.

2. Cơ quan lại cai quản trị và vận hành thuế nhiều cấp cho lấy trách nhiệm thông thườn giả, chỉ dẫn người nộp thuế thực hiện ni theo nội dung Thông tư này.

3. Người nộp thuế nằm vào hình tượng kiểm soát và thay thay đổi của Thông tư này thực hiện ni gần như nhiều chỉ dẫn trên Thông tư này.

Trong quy trình thực hiện ni, nếu như lấy gian khổ, vướng mắc, khuyến nghị nhiều tổ chức triển khai, member phản ánh kịp khi về Sở Tài chính yếu ớt sẽ được khiến cho xong và xử lý kịp khi./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrần Xuân Hà

 

 

ke toan

Data Thông tư số: 69/2020/TT-BTC quy định giấy tờ và trình tự động, giấy tờ thủ tục xử lý nợ theo quyết nghị số 94/2019/QH14 ngày 26 mon 11 năm 2019 của Quốc hội – 2020-07-27 09:43:39 – *Vualike.com*

2020-07-27 09:43:39 #Thông #tư #số #692020TTBTC #quy #định #hồ nước #sơ #và #trình #tự động #thủ #tục #xử #lý #nợ #theo #nghị #quyết #số #942019QH14 #ngày #mon #năm #của #Quốc #hội