0765562555

Thủ thuật TT 12/năm trong năm này/TTLT-BKHCN-BTC về chi và quản trị và vận hành quỹ tăng trưởng KHCN của Doanh Nghiệp New 2022

Người dùng đang Search từ khóa Chia Sẻ Hướng dẫn HD TT 12/năm trong năm này/TTLT-BKHCN-BTC về chi và quản trị và vận hành quỹ tăng trưởng KHCN của Doanh Nghiệp khá đầy đủ trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-09 20:55:49

3705

Lượt xem:
1.501

Thông tư liên tich 12/năm trong năm này/TTLT-BKHCN-BTC được phát hành ngày 28/06/năm trong năm này  nhằm mục đích hướng dẫn nội dung chi và quản trị và vận hành quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ của Doanh nghiệp. 

Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 9 năm năm trong năm này và vận dụng cho việc trích lập, quản trị và vận hành và sử dụng Quỹ khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển tại doanh nghiệp từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm năm trong năm này.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin tiên tiến và phát triển nhất

Tải thông tư tại đây:           Thông tư 12.năm trong năm này.TTLT-BKHCN-BTC

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           

NGHỆ – BỘ TÀI CHÍNH                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12/năm trong năm này/TTLT-BKHCN-BTC                                          Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 28 tháng 6 năm năm trong năm này

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG CHI VÀ QUẢN LÝ QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008, Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những Điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm trước đó đó;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm trước đó đó;

Căn cứ Nghị định số 95/năm trước đó/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm năm trước đó của nhà nước quy định về góp vốn đầu tư và cơ chế tài chính riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển;

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm trước đó đó của nhà nước quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số trong những Điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm trước đó đó của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm trước đó đó của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về nội dung chi và quản trị và vận hành Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng

1. Phạm vi Điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn về nội dung chi và quản trị và vận hành Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp (sau này gọi chung là Quỹ).

2. Đối tượng vận dụng: Các doanh nghiệp được xây dựng theo quy định của pháp lý (sau này gọi chung là doanh nghiệp), những cty nhà nước, tổ chức triển khai, thành viên khác có tương quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, những từ ngữ sau này được hiểu như sau:

1. “Quy chế khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp” là quy định do doanh nghiệp xây dựng gồm có những nội dung hầu hết như: xác lập trách nhiệm, tổ chức triển khai thực thi và nhìn nhận nghiệm thu sát hoạch những trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển do doanh nghiệp thực thi. Quy chế khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp được hướng dẫn tại Mẫu số 01 của Phụ lục phát hành kèm theo Thông tư này.

2. “Các tổ chức triển khai, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước thực thi hợp tác nghiên cứu và phân tích” là những tổ chức triển khai, doanh nghiệp được xây dựng theo quy định của pháp lý và có hiệu suất cao, trách nhiệm, khả năng nghiên cứu và phân tích, sản xuất thích hợp chuyên ngành cần hợp tác nghiên cứu và phân tích.

3. “Cá nhân trong nước và ngoài nước thực thi hợp tác nghiên cứu và phân tích” là những thành viên có trình độ và khả năng nghiên cứu và phân tích khoa học, hoặc có trình độ và khả năng trình độ trong nghành nghề công nghệ tiên tiến và phát triển, hoặc có tiềm lực tài chính.

Điều 3. Hình thức tổ chức triển khai của Quỹ

1. Quỹ trọn vẹn có thể tổ chức triển khai dưới một trong hai hình thức như sau:

a) Thành lập tổ chức triển khai hông có tư cách pháp nhân và trực thuộc doanh nghiệp.

b) Không xây dựng tổ chức triển khai Quỹ và do cán bộ của doanh nghiệp kiêm nhiệm thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt.

2. Hình thức tổ chức triển khai của Quỹ do cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp quyết định hành động.

3. Khi doanh nghiệp xây dựng Quỹ theo một trong hai hình thức quy định tại Khoản 1 Điều này, doanh nghiệp gửi Quyết định xây dựng Quỹ cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong vòng 30 ngày Tính từ lúc ngày có quyết định hành động xây dựng Quỹ.

Doanh nghiệp gửi Quy chế khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp, Quy chế tiêu pha, sử dụng Quỹ cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính cùng thời Điểm nộp văn bản báo cáo giải trình trích, sử dụng Quỹ trong kỳ trích lập thứ nhất.

Điều 4. Dữ liệu hình thành Quỹ

Quỹ được hình thành từ những nguồn sau:

1. Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế, rõ ràng:

a) Từ 3% đến 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ để lập Quỹ riêng với doanh nghiệp nhà nước. Tỷ lệ trích rõ ràng vị trí căn cứ vào kĩ năng và nhu yếu sử dụng nguồn vốn cho hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp nhà nước;

b) Tự quyết định hành động mức trích rõ ràng nhưng tối đa hông quá 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ riêng với những doanh nghiệp hông thuộc đối tượng người dùng tại Điểm a Khoản 1 Điều này;

c) Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác lập theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và những văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Điều chuyển từ Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của tổng công ty, công ty mẹ xuống Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của những công ty con hoặc doanh nghiệp thành viên; Điều chuyển từ Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của những công ty con, doanh nghiệp thành viên về Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của tổng công ty, công ty mẹ.

Việc Điều chuyển và tỷ suất Điều chuyển nguồn Một trong những Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của tổng công ty, công ty mẹ với những Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của những công ty con, doanh nghiệp thành viên và ngược lại do quản trị Hội đồng quản trị, quản trị Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc (người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp) quyết định hành động trên cơ sở tỷ suất trích Quỹ, nhu yếu góp vốn đầu tư cho hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển tại những công ty con, doanh nghiệp thành viên và nhu yếu, kế hoạch tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của toàn khối mạng lưới hệ thống.

Việc Điều chuyển Quỹ quy định tại Khoản này chỉ vận dụng riêng với những công ty con hoặc doanh nghiệp thành viên mà công ty mẹ sở hữu 100% vốn.

Việc Điều chuyển Quỹ quy định tại Khoản này hông vận dụng riêng với những trường hợp sau:

– Doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế Điều chuyển cho công ty mẹ ở quốc tế;

– Công ty mẹ ở Việt Nam Điều chuyển cho công ty con ở quốc tế.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức triển khai, thành viên quản trị và vận hành Quỹ

1. Sử dụng Quỹ do doanh nghiệp xây dựng, công ty con, công ty thành viên góp phần theo như đúng quy định và hiệu suất cao.

2. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phê duyệt kế hoạch thu, chi tài chính thường niên của Quỹ, kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp (gồm có cả hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của công ty thành viên, công ty con trong trường hợp là Quỹ của tổng công ty, công ty mẹ) và chi hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành Quỹ.

3. Quản lý và sử dụng Quỹ để thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp (gồm có cả hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của công ty thành viên, công ty con trong trường hợp là Quỹ của tổng công ty, công ty mẹ) theo kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển đã được phê duyệt.

4. Kiểm tra, tổ chức triển khai nhìn nhận việc thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển sử dụng kinh phí góp vốn đầu tư của Quỹ.

5. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp quyết định hành động việc Điều chuyển nguồn Một trong những Quỹ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

6. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền tốt nhất của doanh nghiệp quyết định hành động việc ủy thác hoặc nhận ủy thác của những Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp khác để thực thi những trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển phù phù thích hợp với hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp.

7. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp những nội dung hoạt động và sinh hoạt giải trí tương hỗ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp.

8. Phối phù thích hợp với cơ quan quản trị và vận hành nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra việc xây dựng, tổ chức triển khai và quản trị và vận hành, sử dụng Quỹ theo quy định của pháp lý.

9. Thực hiện văn bản báo cáo giải trình về trích, Điều chuyển và sử dụng Quỹ, gửi cơ quan thuế và Sở Khoa học và Công nghệ nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

Điều 6. Hội đồng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp

1. Căn cứ vào tính chất và quy mô của trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp được quy định tại Quy chế khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp, quản trị Hội đồng quản trị, quản trị Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc (người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp) quyết định hành động xây dựng Hội đồng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp để xem nhận xét chọn, thẩm định nội dung và kinh phí góp vốn đầu tư của trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển.

2. Thành viên của Hội đồng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp là người dân có kinh nghiệm tay nghề về quản trị và vận hành doanh nghiệp, tài chính và trình độ trình độ tương quan đến nghành khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển mà trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển đề xuất kiến nghị xử lý và xử lý.

Thành phần Hội đồng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp để xem nhận xét chọn hoặc nghiệm thu sát hoạch trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển phải đảm bảo có tối thiểu 50% số thành viên hông công tác thao tác tại cơ quan chủ trì trách nhiệm, trong số đó có tối thiểu 02 thành viên là những Chuyên Viên có uy tín, trình độ, trình độ thích hợp, am hiểu sâu chuyên ngành khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển được giao tư vấn, thành viên còn sót lại là những nhà quản trị và vận hành của doanh nghiệp.

Trong trường hợp thành viên của Hội đồng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp hông đủ sức, doanh nghiệp trọn vẹn có thể thuê Chuyên Viên để tham gia nhìn nhận.

Số lượng thành viên của Hội đồng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển được quyết định hành động vị trí căn cứ theo quy mô, mức độ phức tạp của trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, nhưng tối thiểu là 05 thành viên.

3. Mỗi Hội đồng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp trọn vẹn có thể tư vấn cho một hoặc một số trong những trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển (trong trường hợp những trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển cùng nghành).

4. Nguyên tắc thao tác của Hội đồng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp minh bạch, độc lập, khách quan. Ý kiến của những thành viên Hội đồng và kiến nghị của Hội đồng phải được lập thành văn bản. Các thành viên Hội đồng phải phụ trách về ý kiến tư vấn của tớ.

5. Quy trình nhìn nhận xét chọn, thẩm định nội dung, kinh phí góp vốn đầu tư và nhìn nhận nghiệm thu sát hoạch trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển được quy định tại Quy chế khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp.

6. Kết quả thực thi những trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp được Hội đồng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp tổ chức triển khai nhìn nhận nghiệm thu sát hoạch theo như đúng quy định tại Quy chế khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp.

Chương II

NỘI DUNG CHI CỦA QUỸ

Điều 7. Thực hiện những trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển

Dữ liệu vốn của Quỹ vốn để làm thực thi những trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển sau này:

1. Thực hiện những trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển cấp vương quốc, cấp bộ, cấp tỉnh.

Quỹ thực thi sắp xếp kinh phí góp vốn đầu tư đối ứng theo tiến độ thực thi những trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển cấp vương quốc, cấp bộ, cấp tỉnh trên cơ sở hợp đồng nghiên cứu và phân tích khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển đã được ký kết và thuyết minh trách nhiệm đã được phê duyệt.

2. Thực hiện trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp.

a) Các trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp được thực thi theo Quy chế khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp.

Các trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển có tiềm ẩn yếu tố tác động đến quyền lợi vương quốc, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, tính mạng con người, sức mạnh thể chất con người, trước lúc ứng dụng apps vào sản xuất và đời sống được thực thi theo quy định của Thông tư số 02/năm ngoái/TT-BKHCN ngày thứ 6 tháng 3 năm năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhìn nhận và thẩm định kết quả thực thi trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển hông sử dụng ngân sách nhà nước;

b) Kinh phí thực thi trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển được chi cho những nội dung đã được Hội đồng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp thẩm định và theo quy định tại Quy chế tiêu pha, sử dụng Quỹ;

c) Định mức chi cho những trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp do cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp xây dựng, quyết định hành động phát hành và phụ trách trước pháp lý;

d) Khoán chi đến thành phầm ở đầu cuối hoặc khoán chi từng phần riêng với những trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển được quy định tại Quy chế khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp và được quyền vận dụng theo quy định của Thông tư liên tịch số 27/năm ngoái/TTLT/BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm năm ngoái của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính quy định khoán chi thực thi trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển sử dụng ngân sách nhà nước.

Điều 8. Hỗ trợ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp

1. Trang bị cơ sở vật chất – kỹ thuật cho hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp: Xây dựng những tổ chức triển khai nghiên cứu và phân tích tăng trưởng, TT phân tích, kiểm nghiệm, thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thành phầm; hạ tầng thông tin, cơ sở tài liệu của doanh nghiệp và thống kê về hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển; chi cho công tác thao tác trùng tu, bảo dưỡng, sửa chữa thay thế cơ sở vật chất – kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển; chi khác phục vụ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển; những khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành chất lượng của doanh nghiệp.

Việc góp vốn đầu tư xây dựng những tổ chức triển khai nghiên cứu và phân tích tăng trưởng, TT phân tích, kiểm nghiệm, thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thành phầm; hạ tầng thông tin, cơ sở tài liệu của doanh nghiệp và thống kê về hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển được thực thi theo quy trình và thủ tục của những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư và được cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phê duyệt theo quy định.

2. Mua quyền sử dụng, quyền sở hữu: Bí quyết công nghệ tiên tiến và phát triển; kiến thức và kỹ năng kỹ thuật về công nghệ tiên tiến và phát triển được chuyển giao dưới dạng phương án công nghệ tiên tiến và phát triển, quy trình công nghệ tiên tiến và phát triển, thiết kế kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật, công thức, thông số kỹ thuật kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật, chương trình máy tính, thông tin tài liệu; giải pháp hợp lý hóa sản xuất, thay đổi công nghệ tiên tiến và phát triển; bằng độc quyền sáng tạo, giải pháp hữu ích; giống cây trồng; mẫu mã công nghiệp; sáng tạo độc lạ; những tài liệu, kết quả nghiên cứu và phân tích, thành phầm có tương quan trong nước và quốc tế để phục vụ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp;

Các công nghệ tiên tiến và phát triển thuộc Danh Mục công nghệ tiên tiến và phát triển hạn chế chuyển giao chỉ được thực thi sau khoản thời hạn cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển.

Việc mua quyền sử dụng, quyền sở hữu thực thi nhờ vào một trong những trong hai cơ sở sau:

a) Thuyết minh trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển được Hội đồng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp xét chọn, thẩm định về nội dung và kinh phí góp vốn đầu tư theo Quy chế khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp;

b) Hợp đồng mua và bán hoặc Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu giữa doanh nghiệp và thành viên, tổ chức triển khai có quyền sử dụng, quyền sở hữu.

3. Mua máy móc, thiết bị có kèm theo những đối tượng người dùng chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển (trừ trường hợp riêng với những công nghệ tiên tiến và phát triển thuộc Danh Mục công nghệ tiên tiến và phát triển hạn chế chuyển giao chỉ được thực thi sau khoản thời hạn cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển) để thay thế một phần hay toàn bộ công nghệ tiên tiến và phát triển đã, đang sử dụng bằng công nghệ tiên tiến và phát triển khác tiên tiến và phát triển hơn nhằm mục đích nâng cao năng suất, chất lượng thành phầm hoặc tăng cấp cải tiến tăng trưởng thành phầm mới của doanh nghiệp.

Việc góp vốn đầu tư mua máy móc, thiết bị có kèm theo những đối tượng người dùng chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển được thực thi theo quy trình và thủ tục của những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư và được cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phê duyệt theo quy định.

4. Trả tiền công, chi thuê Chuyên Viên hoặc hợp đồng với tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển để thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp.

5. Chi cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí sáng tạo độc lạ.

a) Các sáng tạo độc lạ do cơ quan, tổ chức triển khai công nhận theo quy định tại Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 thời gian năm 2012 của nhà nước phát hành Điều lệ Sáng kiến và theo quy định của pháp lý có tương quan.

b) Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng kinh phí góp vốn đầu tư từ Quỹ, vị trí căn cứ vào Quy chế khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp, hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể, cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp quyết định hành động mức chi trả cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí sáng tạo độc lạ được công nhận theo quy định.

c) Nội dung chi cho hoạt động và sinh hoạt giải trí sáng tạo độc lạ thực thi theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 thời gian năm 2012 của nhà nước phát hành Điều lệ Sáng kiến.

6. Chi cho nhìn nhận, thử nghiệm, kiểm chuẩn; ngân sách tiếp thị, thương mại hóa thành phầm mới, công nghệ tiên tiến và phát triển mới; Đk quyền sở hữu trí tuệ.

7. Các Khoản chi nghiên cứu và phân tích thực thi dự án công trình bất Động sản, nghiên cứu và phân tích tăng trưởng thành phầm mới nhưng thành phầm mới hông tiêu thụ được hoặc những dự án công trình bất Động sản này hông tiếp tục triển khai và được Hội đồng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp xác lập vì nguyên nhân khách quan.

Điều 9. Đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp

1. Hoạt động đào tạo và giảng dạy nhân lực khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp được thực thi theo những nội dung và hình thức đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng như sau:

a) Đào tạo bằng cấp tại những cơ sở giáo dục ĐH;

b) Đào tạo theo nhóm nghiên cứu và phân tích;

c) Đào tạo Chuyên Viên trong những nghành khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển ưu tiên, trọng Điểm, những nghành khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển mới;

d) Nghiên cứu sau ĐH;

đ) Bồi dưỡng nâng cao trình độ trình độ, trách nhiệm, kiến thức và kỹ năng, kỹ năng quản trị và vận hành khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển.

2. Việc đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng thực thi trải qua những hình thức thời hạn ngắn, dài hạn ở trong nước và quốc tế; thực tập, thao tác ở những tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển có uy tín trong nước và quốc tế; tham gia triển khai những trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển.

3. Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo và giảng dạy nhân lực khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển và dự trù cho hoạt động và sinh hoạt giải trí đào tạo và giảng dạy nhân lực khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển thường niên và được cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phê duyệt.

4. Nội dung chi cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí đào tạo và giảng dạy nhân lực khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển được quy định tại Quy chế tiêu pha, sử dụng Quỹ.

5. Định mức chi cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí đào tạo và giảng dạy nhân lực khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển được vận dụng những quy định hiện hành của Nhà nước về định mức chi cho đào tạo và giảng dạy. Đối với những nội dung chi chưa tồn tại định mức do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phát hành, cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp xây dựng và phát hành định mức chi vận dụng cho doanh nghiệp để thực thi.

Điều 10. Hoạt động hợp tác về khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển

1. Các hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp tác về khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển với những tổ chức triển khai, thành viên và doanh nghiệp trong nước và ngoài nước: Hoạt động khảo sát, tìm kiếm đối tác chiến lược, nhu yếu công nghệ tiên tiến và phát triển trong nước và ngoài nước; những trách nhiệm hợp tác nghiên cứu và phân tích chung theo nghành khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển được nhà nước khuyến khích, ưu tiên.

2. Hình thức hợp tác về khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển

a) Tùy theo những nghành hợp tác về khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, doanh nghiệp hợp tác về khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển với những tổ chức triển khai, thành viên và doanh nghiệp trong và ngoài nước được thực thi theo những hình thức như sau:

– Đặt hàng nghiên cứu và phân tích khoa học cho những tổ chức triển khai nghiên cứu và phân tích và triển khai theo như hình thức hợp đồng nghiên cứu và phân tích khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển;

– Chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển theo hợp đồng chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển;

– Đào tạo nhằm mục đích nâng cao trình độ, khả năng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển theo hợp đồng đào tạo và giảng dạy;

– Thuê tư vấn về thay đổi công nghệ tiên tiến và phát triển theo hợp đồng tư vấn;

– Hợp tác nghiên cứu và phân tích khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển nhằm mục đích xử lý và xử lý những yếu tố khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển rõ ràng hoặc theo những nghành khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển thuộc cụm ngành, chuỗi sản xuất những thành phầm mang lại lợi thế đối đầu đối đầu cho doanh nghiệp;

b) Đối với những hình thức hợp tác về khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển nêu tại Điểm a Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng thuyết minh trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển. Các trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển này thực thi quy trình xét chọn, thẩm định nội dung và kinh phí góp vốn đầu tư, nhìn nhận nghiệm thu sát hoạch theo quy định của Quy chế khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp.

3. Các hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp tác về khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển được nhà nước khuyến khích, ưu tiên

Các hoạt động và sinh hoạt giải trí nghiên cứu và phân tích, triển khai về khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển theo những danh Mục thuộc nghành khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển được nhà nước khuyến khích, ưu tiên như Danh Mục công nghệ tiên tiến và phát triển cao được ưu tiên góp vốn đầu tư tăng trưởng và Danh Mục thành phầm công nghệ tiên tiến và phát triển cao được khuyến khích tăng trưởng theo Quyết định số 66/năm trước đó/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm năm trước đó của Thủ tướng nhà nước.

Doanh nghiệp thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt khảo sát, tìm kiếm đối tác chiến lược, nhu yếu công nghệ tiên tiến và phát triển ngoài nước ưu tiên thực thi theo quy định tại Quyết định số 1069/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm năm trước đó của Thủ tướng nhà nước về việc phê duyệt chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển quốc tế đến năm 2020 sẽ tiến hành nhà nước tương hỗ kinh phí góp vốn đầu tư theo quy định;

Doanh nghiệp thực thi những trách nhiệm hợp tác nghiên cứu và phân tích chung với quốc tế được ưu tiên và được Nhà nước tương hỗ kinh phí góp vốn đầu tư theo quy định tại Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 16 tháng bốn năm năm trước đó của Thủ tướng nhà nước về việc phê duyệt chương trình hợp tác nghiên cứu và phân tích tuy nhiên phương và đa phương về khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển.

Điều 11. Hoạt động quản trị và vận hành Quỹ

1. Nội dung chi phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành Quỹ gồm có:

a) Chi lương và những Khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và những Khoản góp phần theo quy định;

b) Chi phụ cấp cho những cán bộ kiêm nhiệm;

c) Chi thuê trụ sở thao tác (nếu có);

d) Chi shopping, sửa chữa thay thế vật tư văn phòng, tài sản phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí của Quỹ;

đ) Chi thanh toán dịch vụ công cộng phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí của Quỹ;

e) Chi cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội đồng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp;

g) Chi tiêu thuê Chuyên Viên nhìn nhận cho Hội đồng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp;

h) Chi những Khoản công tác thao tác phí phát sinh đi làm việc những trách nhiệm của Quỹ;

i) Các Khoản chi khác có tương quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí của Quỹ.

2. Định mức chi hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành Quỹ và tỷ suất chi cho hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành Quỹ do cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp quyết định hành động.

Chương III

QUẢN LÝ QUỸ

Điều 12. Quản lý tài chính Quỹ

1. Cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phát hành những quy định về quản trị và vận hành và sử dụng tài sản, tài chính, những định mức tiêu pha của Quỹ; phê duyệt tỷ suất chi cho hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành Quỹ, chuẩn y kế hoạch tài chính và Báo cáo về trích lập, Điều chuyển và sử dụng thường niên của Quỹ.

2. Quỹ chỉ được sử dụng cho hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp theo những nội dung quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 của Thông tư này. Doanh nghiệp hông được sử dụng nguồn vốn của Quỹ để góp vốn đầu tư cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí khác hông gắn với việc tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp hoặc chi trùng lắp cho những hạng Mục kinh phí góp vốn đầu tư của những trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển đã được tài trợ bởi những nguồn vốn khác.

3. Trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí, trường hợp tổng công ty, công ty mẹ cần sử dụng nguồn Quỹ của những công ty con, công ty thành viên và ngược lại, tổng công ty, công ty mẹ trọn vẹn có thể quyết định hành động Điều chuyển nguồn Quỹ để phục vụ yêu cầu nguồn vốn cho hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển của toàn khối mạng lưới hệ thống. Quyết định phải ghi rõ năm trích lập của nguồn Quỹ được Điều chuyển.

4. Các Khoản chi từ Quỹ phải có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

5. Các Khoản chi đã được bảo vệ từ nguồn Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp hông được hạch toán vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế.

6. Trường hợp trong năm bất kỳ, doanh nghiệp có nhu yếu sử dụng cho hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển vượt mức số dư hiện có tại Quỹ thì phần chênh lệch còn sót lại giữa số thực chi và số đã trích Quỹ được lựa chọn hoặc lấy từ số trích lập Quỹ của trong năm tiếp theo để bù vào số không đủ hoặc tính vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

Điều 13. Quản lý tài sản hình thành từ Quỹ

1. Đối với tài sản cố định và thắt chặt nêu tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 8 của Thông tư này, doanh nghiệp phải lập hồ sơ tài sản cố định và thắt chặt để theo dõi quản trị và vận hành theo quy định của Bộ Tài chính và hông phải trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt. Các tài sản khác, doanh nghiệp phải tổ chức triển khai quản trị và vận hành theo dõi theo quy định, đảm bảo sử dụng đúng Mục tiêu.

2. Các tài sản cố định và thắt chặt đã được góp vốn đầu tư từ nguồn vốn của Quỹ, nếu doanh nghiệp có thực thi sửa chữa thay thế, tăng cấp thì tiếp tục sử dụng nguồn quỹ tăng trưởng khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp để chi trả.

3. Trường hợp tài sản cố định và thắt chặt đã được góp vốn đầu tư từ nguồn vốn của Quỹ chưa hết hao mòn, nếu chuyển giao cho hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của doanh nghiệp thì phần giá trị còn sót lại của tài sản cố định và thắt chặt phải hạch toán vào thu nhập khác và phần giá trị còn sót lại của tài sản cố định và thắt chặt này được trích khấu hao, tính vào ngân sách khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

4. Trường hợp tài sản cố định và thắt chặt được hình thành từ kết quả thực thi trách nhiệm khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp tại Khoản 2 Điều 7 của Thông tư này chuyển giao phục vụ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của doanh nghiệp thì xác lập giá trị của tài sản cố định và thắt chặt phải hạch toán vào thu nhập khác và phần giá trị của tài sản này được trích khấu hao, tính vào ngân sách khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Trường hợp tài sản cố định và thắt chặt nêu tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 8 được Điều chuyển nguồn theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư này, doanh nghiệp phải xác lập giá trị còn sót lại để Điều chỉnh tăng, giảm nguồn quỹ khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển khi Điều chuyển tài sản.

6. Các trường hợp thanh lý tài sản phục vụ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp thực thi theo quy định hiện hành.

Điều 14. Xử lý Quỹ khi doanh nghiệp hông sử dụng, sử dụng hông hết và sử dụng hông đúng Mục tiêu

1. Số tiền đã sử dụng của Quỹ được xác lập bằng tổng số tiền đã được quyết toán, số tiền đã tạm ứng và có khá đầy đủ chứng từ nhưng chưa đủ Điều kiện quyết toán để thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Quỹ theo những nội dung quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 của Thông tư này và số tiền đã được Điều chuyển khỏi nguồn vốn của Quỹ quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư này.

2. Mức trích lập và sử dụng Quỹ được xem theo nguyên tắc số tiền trích quỹ trước thì sử dụng trước.

3. Trong thời hạn 05 năm, Tính từ lúc lúc trích lập, tổng số tiền đã sử dụng và số tiền nộp về Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc hoặc Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của những bộ chủ quản, tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp Đk nộp thuế hông hết 70% số quỹ đã trích lập kể cả nhận Điều chuyển (nếu có) thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên số tiền Quỹ còn sót lại và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp vốn để làm tính số thuế tịch thu là thuế suất vận dụng cho doanh nghiệp trong thời hạn trích lập Quỹ.

Lãi suất tính lãi riêng với số thuế tịch thu tính trên phần quỹ hông sử dụng hết là lãi suất vay trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm (hoặc lãi suất vay tín phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm) vận dụng tại thời Điểm tịch thu và thời hạn tính lãi là hai năm.

4. Trong thời hạn trích lập, doanh nghiệp sử dụng Quỹ hông đúng Mục tiêu thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên Khoản thu nhập đã trích lập Quỹ mà sử dụng hông đúng Mục tiêu và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp vốn để làm tính số thuế tịch thu là thuế suất vận dụng cho doanh nghiệp trong thời hạn trích lập Quỹ.

Lãi suất tính lãi riêng với số thuế tịch thu tính trên phần Quỹ sử dụng hông đúng Mục tiêu là mức tính tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và những văn bản hướng dẫn thi hành. Thời gian tính lãi là Khoảng thời hạn Tính từ lúc ngày xẩy ra hành vi vi phạm đến ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

5. Doanh nghiệp hông được xem trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với số tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

6. Trong thời hạn trích lập, doanh nghiệp đang thuộc diện được ưu đãi thuế (được vận dụng thuế suất ưu đãi, được miễn thuế, giảm thuế) thì số tiền thuế tịch thu do Quỹ hông được sử dụng, sử dụng hông hết 70% hoặc sử dụng hông đúng Mục tiêu được xác lập trên số thu nhập đã được vận dụng ưu đãi thuế tại thời Điểm trích lập Quỹ và tính lãi theo quy định.

7. Tùy theo quy mô doanh nghiệp, số tiền trích lập Quỹ khi doanh nghiệp hông sử dụng, sử dụng hông hết 70% trong thời hạn 05 năm Tính từ lúc năm trích lập hoặc sử dụng hông đúng Mục tiêu sẽ tiến hành xử lý như sau:

a) Đối với doanh nghiệp nhà nước

– Doanh nghiệp nhà nước trích Quỹ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Thông tư này, nếu Quỹ hông được sử dụng, sử dụng hông hết 70% số Quỹ đã trích lập kể cả nhận Điều chuyển (nếu có) thì phải nộp một phần Quỹ chưa sử dụng hoặc sử dụng hông hết về Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc hoặc Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của những bộ chủ quản, tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp Đk nộp thuế.

Số tiền nộp về Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc hoặc Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của những bộ chủ quản, tỉnh, thành phố được xác lập tối thiểu bằng 20% số Quỹ đã trích lập hông được sử dụng, sử dụng hông hết 70% số Quỹ đã trích lập kể cả nhận Điều chuyển (nếu có).

– Tổng số tiền đã sử dụng và số tiền nộp về Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc hoặc Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của những bộ chủ quản, tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp Đk nộp thuế hông hết 70% số Quỹ đã trích lập kể cả nhận Điều chuyển (nếu có) thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên số tiền Quỹ còn sót lại và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

– Sau khi nộp những Khoản tiền theo quy định nêu trên, số tiền trích lập Quỹ còn sót lại doanh nghiệp được thực thi theo quy định.

* Ví dụ 1:

Tổng công ty X (doanh nghiệp Nhà nước), trong văn bản báo cáo giải trình trích lập và sử dụng Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển năm 2021 có số liệu sau:

Năm năm trong năm này, Tổng công ty X trích lập quỹ khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp 10% là 20 tỷ VNĐ. Đến năm 2021, Tổng công ty X mới sử dụng Quỹ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển là 10 tỷ VNĐ (chiếm 50% số Quỹ đã trích lập). Số Quỹ doanh nghiệp sử dụng hông hết 70% Quỹ là 10 tỷ VNĐ (20 tỷ – 10 tỷ) và phải nộp một phần về Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc hoặc Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của những bộ chủ quản, tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp Đk nộp thuế.

+ Giả sử Tổng công ty X nộp về Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc 40% số Quỹ chưa sử dụng hết là 4 tỷ VNĐ (40% x 10 tỷ). Như vậy, tổng số tiền Tổng công ty X đã sử dụng và nộp về Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc là: 14 tỷ VNĐ (10 tỷ + 4 tỷ) chiếm 70% số Quỹ đã trích lập nên số tiền trích lập Quỹ còn sót lại 6 tỷ VNĐ (20 tỷ – 14 tỷ) doanh nghiệp hông phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng theo quy định.

+ Giả sử Tổng công ty X nộp về Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc 20% số Quỹ chưa sử dụng hết là 2 tỷ VNĐ (20% x 10 tỷ VNĐ). Như vậy, tổng số tiền Tổng công ty X đã sử dụng và nộp về Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc là: 12 tỷ VNĐ (10 tỷ + 2 tỷ) chiếm 60% số Quỹ đã trích lập (<70% số Quỹ đã trích lập) nên Tổng công ty X phải nộp phần thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với số tiền Quỹ còn sót lại 8 tỷ VNĐ (20 tỷ – 12 tỷ) và số tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó như sau:

Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp do sử dụng và nộp về Quỹ khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc hông hết 70% Quỹ (thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn trích lập Quỹ năm năm trong năm này là 20%) là:

8 tỷ VNĐ x 20% = 1,6 tỷ VNĐ.

Số tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp nêu trên là (giả sử lãi suất vay trái phiếu kho bạc kỳ hạn một năm là 12%) là:

1,6 tỷ VNĐ x 12% x hai năm = 384 triệu đồng.

– Trường hợp doanh nghiệp Nhà nước sử dụng Quỹ hông đúng Mục tiêu thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên Khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà sử dụng hông đúng Mục tiêu và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

b) Đối với những doanh nghiệp khác

– Các doanh nghiệp khác (hông phải là doanh nghiệp nhà nước) được quyền góp phần vào những quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp Đk nộp thuế.

– Trường hợp doanh nghiệp hông góp phần vào quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của tỉnh, thành phố hoặc có góp phần vào quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của tỉnh, thành phố nhưng Quỹ hông được sử dụng, sử dụng hông hết 70% số quỹ (gồm có cả phần có góp phần vào quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của tỉnh, thành phố nếu có) hoặc sử dụng Quỹ hông đúng Mục tiêu thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên Khoản thu nhập đã trích lập Quỹ mà hông sử dụng, sử dụng hông hết 70% hoặc sử dụng hông đúng Mục tiêu và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

* Ví dụ 2 (riêng với trường hợp doanh nghiệp hông sử dụng hết Quỹ):

Công ty A, trong văn bản báo cáo giải trình trích lập và sử dụng Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển năm 2021 có số liệu sau:

Năm năm trong năm này, Công ty A trích lập Quỹ khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp 10% là 2 tỷ VNĐ. Đến năm 2021, Công ty A mới sử dụng Quỹ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển là một trong,2 tỷ VNĐ (chiếm 60% số Quỹ đã trích lập). Số Quỹ doanh nghiệp sử dụng hông hết 70% Quỹ là 0,8 tỷ VNĐ (2 tỷ VNĐ – 1,2 tỷ VNĐ).

+ Giả sử Công ty A nộp về Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển tỉnh là 200 triệu đồng (0,2 tỷ). Như vậy, tổng số tiền Công ty A đã sử dụng và nộp về Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển tỉnh là: 1,4 tỷ VNĐ (1,2 tỷ + 0,2 tỷ) chiếm 70% số Quỹ đã trích lập nên số tiền trích lập Quỹ còn sót lại 0,6 tỷ VNĐ (2 tỷ – 1,4 tỷ) Công ty hông phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Giả sử Công ty A hông nộp về Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển tỉnh thì Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với 0,8 tỷ VNĐ và số tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó như sau:

Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp do sử dụng hông hết 70% Quỹ (thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn trích lập Quỹ năm năm trong năm này là 20%) là:

0,8 tỷ VNĐ x 20% = 160 triệu đồng.

Số tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp trên là (giả sử lãi suất vay trái phiếu kho bạc kỳ hạn một năm là 12%):

160 triệu đồng x 12% x hai năm = 38,4 triệu đồng.

* Ví dụ 3 (riêng với trường hợp doanh nghiệp sử dụng Quỹ hông đúng Mục tiêu):

Năm năm trong năm này, Công ty B trích lập Quỹ tăng trưởng khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển là 800 triệu đồng. Đến hết năm năm trong năm này, Công ty đã sử dụng 300 triệu đồng từ Quỹ. Hàng năm, Công ty đều đã lập Báo cáo trích lập, sử dụng Quỹ. Giả sử, đến ngày 05/5/2017, qua kiểm tra, cơ quan thuế phát hiện ngày 31/12/năm trong năm này Công ty sử dụng 50 triệu đồng từ Quỹ hông đúng Mục tiêu và lập biên bản. Đến ngày 10/5/2017, Công ty nộp phạt vào ngân sách nhà nước. Tỷ lệ tính tiền chậm nộp thuế theo quy định hiện hành của Luật quản trị và vận hành thuế là 0,03%/ngày.

Trường hợp này, xác lập số tiền thuế và số tiền lãi bị truy thu như sau:

Số thuế thu nhập doanh nghiệp bị truy thu do sử dụng hông đúng Mục tiêu (thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn trích lập Quỹ năm năm trong năm này là 20%):

50 triệu đồng x 20% = 10 triệu đồng.

Số ngày tính tiền chậm nộp: từ thời điểm ngày 31/12/năm trong năm này đến hết ngày 09/5/2017 là: 131 ngày.

Số tiền lãi phải nộp (theo mức tiền chậm nộp):

10 triệu đồng x 0,03%/ngày x 131 ngày = 393.000 đồng.

* Ví dụ 4 (riêng với trường hợp doanh nghiệp đang rất được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn trích lập Quỹ):

Công ty C, trong văn bản báo cáo giải trình trích lập và sử dụng Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển năm 2021 có số liệu sau:

Năm năm trong năm này, Công ty C trích lập Quỹ khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp 10% là 2 tỷ VNĐ. Đến năm 2021, Công ty mới sử dụng Quỹ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển là một trong,2 tỷ VNĐ (chiếm 60% số Quỹ đã trích lập). Số tiền Quỹ Công ty sử dụng hông hết 70% Quỹ là 0,8 tỷ VNĐ (2 tỷ VNĐ – 1,2 tỷ VNĐ).

Giả sử tại thời Điểm trích lập Quỹ năm năm trong năm này, mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi vận dụng tại Công ty là 10% và Công ty đang thuộc diện được ưu đãi giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Do Công ty sử dụng Quỹ hông hết 70% và hông nộp về Quỹ tăng trưởng khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển tỉnh nên Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với số tiền quỹ đã trích nhưng hông sử dụng hết và số lãi phát sinh trên số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đó như sau:

Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp do sử dụng hông hết 70% Quỹ là:

0,8 tỷ VNĐ x 10% x 50% = 40 triệu đồng.

Số tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp trên là (giả sử lãi suất vay trái phiếu kho bạc kỳ hạn một năm là 12%):

40 triệu đồng x 12% x hai năm = 9,6 triệu đồng.

* Ví dụ 5:

Năm năm trong năm này, Công ty D trích lập quỹ khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển là 2 tỷ VNĐ và năm 2017 Công ty trích lập tiếp 2,5 tỷ VNĐ. Trường hợp đến năm 2021 Công ty D đã sử dụng cho nghiên cứu và phân tích khoa học là một trong,8 tỷ VNĐ bằng 90% số tiền quỹ đã trích Quỹ của năm năm trong năm này. Khi đó số dư Quỹ còn sót lại của năm năm trong năm này là 0,2 tỷ VNĐ (sau khoản thời hạn đã sử dụng hết 90% số trích lập cho hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của công ty theo quy định), Công ty được tiếp tục sử dụng cho hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển tại doanh nghiệp trong trong năm tiếp và hông bị truy thu, hông bị tính lãi nhưng vẫn phải theo nguyên tắc trích trước sử dụng trước.

Giả sử trong năm 2022, Công ty hông sử dụng quỹ cho nghiên cứu và phân tích khoa học thì số trích lập hông sử dụng bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp và lãi chậm nộp là 2,5 tỷ VNĐ đã trích trong năm 2017, số trích lập quỹ còn sót lại chưa chi của năm năm trong năm này là 0,2 tỷ VNĐ hông phải tính truy thu thuế và tiền chậm nộp.

8. Đối với những Tổng công ty, công ty mẹ – công ty con có thực thi Điều chuyển Quỹ trong khối mạng lưới hệ thống thì số Quỹ còn sót lại sau khoản thời hạn Điều chuyển (của doanh nghiệp Điều chuyển) và số Quỹ nhận Điều chuyển (của doanh nghiệp nhận Điều chuyển) có trách nhiệm quản trị và vận hành và sử dụng Quỹ theo quy định tại Thông tư này.

Trường hợp doanh nghiệp nhận Điều chuyển Quỹ mà hông sử dụng, sử dụng hông hết 70% số Quỹ (gồm có cả số tiền nhận Điều chuyển) hoặc sử dụng hông đúng Mục tiêu thì doanh nghiệp nhận Điều chuyển Quỹ phải nộp vào Ngân sách nhà nước thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền lãi theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp nhận Điều chuyển đang rất được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời Điểm trích lập thì số thuế thu nhập doanh nghiệp truy thu được thực thi như sau:

– Đối với số tiền trích lập quỹ tại doanh nghiệp nhận Điều chuyển thì xác lập số thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức ưu đãi thuế tại thời Điểm trích lập của doanh nghiệp nhận Điều chuyển.

– Đối với số tiền nhận Điều chuyển từ doanh nghiệp khác về thì xác lập số thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông tại thời Điểm nhận Điều chuyển.

Việc xác lập số tiền nhận Điều chuyển chưa sử dụng hoặc sử dụng hông đúng Mục tiêu được phân loại theo tỷ suất giữa số tiền nhận Điều chuyển và số Quỹ (gồm có cả số tiền nhận Điều chuyển).

* Ví dụ 6:

Năm năm trong năm này, Tổng công ty E trích Quỹ khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp tổng số là 4 tỷ VNĐ và nhận Điều chuyển quỹ từ công ty con 1 tỷ VNĐ. Tổng số quỹ được trích năm năm trong năm này là 5 tỷ VNĐ. Đến năm 2021, Tổng công ty mới sử dụng Quỹ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển là 3 tỷ VNĐ (chiếm 60% số Quỹ đã trích lập). Số tiền Quỹ Tổng công ty sử dụng hông hết 70% Quỹ là 2 tỷ VNĐ (5 tỷ VNĐ – 3 tỷ VNĐ).

Giả sử Tổng công ty E tại thời Điểm năm năm trong năm này đang rất được vận dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi vận dụng là 10%.

Việc xác lập số thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với số tiền hông sử dụng hết 70% được xác lập như sau:

+ Số thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với phần quỹ trích lập tại doanh nghiệp nhận Điều chuyển chưa sử dụng là:

2 tỷ x 4/5 x 10% = 160 triệu đồng

+ Số thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với phần quỹ doanh nghiệp nhận Điều chuyển chưa sử dụng là:

2 tỷ x 1/5 x 20% = 80 triệu đồng

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp do sử dụng hông hết 70% Quỹ là:

160 triệu đồng + 80 triệu đồng = 240 triệu đồng

Số tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp trên là (giả sử lãi suất vay trái phiếu kho bạc kỳ hạn một năm là 12%):

240 triệu đồng x 12% x hai năm = 57,6 triệu đồng.

Điều 15. Yêu cầu tương hỗ từ Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc, bộ, địa phương

1. Các doanh nghiệp đã góp phần vào Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc, bộ, địa phương tại Điểm a và Điểm b Khoản 7 Điều 14 của Thông tư này khi có trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển cần sử dụng kinh phí góp vốn đầu tư có quyền yêu cầu tương hỗ từ những quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển.

2. Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc, bộ, địa phương nơi đã nhận được Điều chuyển có trách nhiệm tương hỗ bằng số kinh phí góp vốn đầu tư đã Điều chuyển và ưu tiên tương hỗ thêm trong kĩ năng phục vụ của quỹ theo dự trù của trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển. Số tiền Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc, bộ, địa phương tương hỗ và tương hỗ thêm vào cho doanh nghiệp được quản trị và vận hành theo dõi theo quy định tại Điều lệ hoạt động và sinh hoạt giải trí Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc, bộ, địa phương.

3. Trình tự và thủ tục yêu cầu tương hỗ của doanh nghiệp riêng với Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc, bộ, địa phương như sau:

a) Trình tự thực thi:

– Doanh nghiệp đã góp phần vào Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc, bộ, địa phương theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 7 Điều 14 của Thông tư này, lập hồ sơ và gửi đến Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc, bộ, địa phương;

– Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc, bộ, địa phương thực thi tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc, bộ, địa phương, công chức tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời hạn nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Quỹ; hoặc hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức/viên chức đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Quỹ.

b) Cách thức thực thi:

Nộp trực tiếp tại trụ sở Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc, bộ, địa phương hoặc gửi qua khối mạng lưới hệ thống bưu chính;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ: Công văn đề xuất kiến nghị Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc, bộ, địa phương tương hỗ tiền đã nộp vào Quỹ; Thuyết minh và dự trù kinh phí góp vốn đầu tư thực thi trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển;

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian xử lý và xử lý: Chậm nhất hông quá 45 ngày thao tác tính từ thời điểm ngày nhận được khá đầy đủ hồ sơ yêu cầu tương hỗ (hông tính thời hạn sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ do doanh nghiệp sai sót).

Điều 16. Quản lý Quỹ khi có sự thay đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp đang hoạt động và sinh hoạt giải trí mà có sự thay đổi về hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập thì doanh nghiệp mới xây dựng từ việc thay đổi hình thức sở hữu, hợp nhất và doanh nghiệp nhận sáp nhập được thừa kế và phụ trách về việc quản trị và vận hành, sử dụng Quỹ trước lúc quy đổi, hợp nhất, sáp nhập.

2. Doanh nghiệp đang hoạt động và sinh hoạt giải trí nếu có Quỹ chưa sử dụng hết khi thực thi chia, tách doanh nghiệp thì doanh nghiệp mới xây dựng từ việc chia, tách được thừa kế và phụ trách về việc quản trị và vận hành, sử dụng Quỹ trước lúc chia, tách. Việc phân loại Quỹ do doanh nghiệp quyết định hành động và thông tin với cơ quan thuế trước lúc thực thi.

Điều 17. Báo cáo trích lập, Điều chuyển và sử dụng Quỹ

Hàng năm doanh nghiệp phải lập Báo cáo trích lập, Điều chuyển và sử dụng Quỹ theo Mẫu số 02 của Phụ lục phát hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp những tổng công ty, công ty mẹ có Quỹ được hình thành từ nguồn Điều chuyển Quỹ của công ty con, doanh nghiệp thành viên hoặc ngược lại thì cty nhận Điều chuyển và sử dụng Quỹ phải văn bản báo cáo giải trình tình hình nhận Điều chuyển và sử dụng số tiền Quỹ được Điều chuyển. Báo cáo phải ghi rõ năm trích lập nguồn Quỹ được Điều chuyển và nhận Điều chuyển.

Báo cáo trích lập, Điều chuyển và sử dụng Quỹ được gửi đến cho những cơ quan theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 95/năm trước đó/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm năm trước đó của nhà nước quy định về góp vốn đầu tư và cơ chế tài chính riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển. Thời hạn nộp văn bản báo cáo giải trình cùng thời Điểm nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm của doanh nghiệp.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Hiệu lực thi hành và tổ chức triển khai thực thi

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 9 năm năm trong năm này và vận dụng cho việc trích lập, quản trị và vận hành và sử dụng Quỹ khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển tại doanh nghiệp từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm năm trong năm này.

2. Các văn bản sau hết hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành:

a) Quyết định số 36/2007/QĐ-BTC ngày 16 tháng 5 trong năm 2007 của Bộ Tài chính về việc phát hành Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của tổ chức triển khai, thành viên và doanh nghiệp;

b) Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí, quản trị và vận hành và sử dụng Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp;

c) Thông tư số 105/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 6 thời gian năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, tương hỗ update Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí, quản trị và vận hành và sử dụng Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp;

d) Điều 10 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm năm trước đó của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm trước đó đó của nhà nước quy định và hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

đ) Mẫu số 03-6/TNDN phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6 tháng 11 năm trước đó đó của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số trong những Điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những Điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm trước đó đó của nhà nước.

3. Đối với những doanh nghiệp đã xây dựng Quỹ và trích lập quỹ theo những văn bản quy phạm pháp lý trước kia, Tính từ lúc ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành, những nội dung chi và việc quản trị và vận hành Quỹ được thực thi theo quy định của Thông tư này.

4. Trường hợp những văn bản quy phạm pháp lý được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, tương hỗ update hoặc thay thế bằng những văn bản quy phạm pháp lý mới thì vận dụng theo những văn bản mới.

5. Trong quy trình thực thi nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị những tổ chức triển khai, thành viên phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính để được hướng dẫn xử lý và xử lý kịp thời./.

 

                  BỘ TRƯỞNG                                                      KT. BỘ TRƯỞNG

                BỘ TÀI CHÍNH                                            BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

               Đỗ Hoàng Anh Tuấn                                                     Trần Việt Thanh

Nơi nhận:
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng quản trị nước;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng TW;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước;
– Cơ quan Trung ương của những đoàn thể;
– HĐND, UBND, Sở KHvàamp;CN, Sở TC, Cục Thuế,
KBNN những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công báo;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Website nhà nước, Bộ KHvàamp;CN, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế;
– Các cty thuộc Bộ KHvàamp;CN, Bộ Tài chính;
– Lưu: Bộ KHvàamp;CN (VT, Vụ TC), Bộ TC (VT, TCT).

 

Các ban click more Phụ lục Thông tư 12/năm trong năm này/TTLT-BKHCN-BTC

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm TT 12/năm trong năm này/TTLT-BKHCN-BTC về chi và quản trị và vận hành quỹ tăng trưởng KHCN của Doanh Nghiệp, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

Các từ khóa tương quan

Khu chế xuất là gì? Doanh nghiệp chế xuất là gì? Thuế suất ra sao?
Dịch Vụ TM hoàn thiện sổ sách kế toán tại Hai Bà Trưng – Quyết toán thuế
Địa chỉ học kế toán tổng hợp tại TX Thanh Xuân Tp Hà Nội Thủ Đô TỐT nhất
Nộp chậm mẫu thay đổi thông tin Đk thuế có bị phạt hông?
Dịch Vụ TM văn bản báo cáo giải trình tài chính tại Tiên Lữ, Hưng Yên mang lại quyền lợi cao
Dịch Vụ TM quyết toán thuế thời gian ở thời gian cuối năm tại Ba Vì Tp Hà Nội Thủ Đô Giá rẻ Uy tín
Khóa học kế toán trưởng tại Bắc Giang
Chi tiêu nghỉ mát, du lịch cho nhân viên cấp dưới được xem vào ngân sách được trừ
Sơ đồ TK211 xử lý TSCĐ hữu hình khi XĐ giá trị Doanh Nghiệp để Cp hóa TT200
Chi tiền trợ cấp mất việc cho những người dân lao động có là ngân sách hợp lý hông?


Bạn đang tìm hiểu thêm bài TT 12/năm trong năm này/TTLT-BKHCN-BTC về chi và quản trị và vận hành quỹ tăng trưởng KHCN của Doanh Nghiệp 2022

Với việc Bạn xem post TT 12/năm trong năm này/TTLT-BKHCN-BTC về chi và quản trị và vận hành quỹ tăng trưởng KHCN của Doanh Nghiệp Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

down tài liệu TT 12/năm trong năm này/TTLT-BKHCN-BTC về chi và quản trị và vận hành quỹ tăng trưởng KHCN của Doanh Nghiệp phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Free

Nếu Người dùng đang tìm link google drive mega để tải tài liệu Miễn phí mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại comment hoặc Join Nhóm zalo để được đặt vướng mắc trợ giúp Free(Miễn phí).
#122016TTLTBKHCNBTC #về #chi #và #quản #lý #quỹ #phát #triển #KHCN #của