0765562555

Tờ khai tình hình dùng ngôi nhà, khu đất nằm vào chiếm hữu quốc gia và gợi ý phương án xử lý (2021) ⭐️ ADS ⭐️ 2021-08-09 23:51:35

To khai hien trang su dung nha dat thuoc so

Sở, ngành, TCT:…………………….Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, TP:…………………….. Mẫu 01/HC-SN-Doanh Nghiệp(Ban hành thế vớ Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Sở Tài chính yếu ớt) TỜ KHAI HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ (Dùng tới việc kê khai từng khu vực ngôi nhà khu đất) một- Tên tổ chức triển khai kê khai: …………… – Địa chỉ ngôi nhà, khu đất kê khai:…………….. – Địa chỉ trụ sở (giao du):………………………….ĐT:….. – Thành lập theo Quyết định số…….. ngày…..mon…..năm……. của……. – Loại hình của tổ chức triển khai (chống ban hành chính yếu ớt, đơn mùi vị sự nghiệp, nhiều tổ chức triển khai, công ty thoáng mát rãi lớn to quốc gia):……. – Ngành nghề phạt động và sinh hoạt giải trí chính yếu ớt (đối cùng với TCT, Công ty):…………… 2- Cấp cai quản trị và vận hành:.…………………… 3- Cơ cấu, tổ chức triển khai biên chế trên hạ tầng ngôi nhà, khu đất kê khai: – Số lượng nhiều chống, ban chức năng:…………………………… – Số cán cỗ, người công nhân:……………………………………….. Trong số kia: + Số cần lao vào biên chế:…………………….. + Số cần lao hợp đồng:……………………………………. 4- Hiện trạng dùng khu đất: – Tổng dung tích s quy hoạnh S khuôn viên khu đất được giao cai quản trị và vận hành:………..m2; Trong số kia: 7- Hình thức cai quản trị và vận hành, dùng ngôi nhà, gia sản bên trên khu đất: – Diện tích ngôi nhà được Nhà nước giao:………………………….m2; – Diện tích ngôi nhà được mướn của Nhà nước:…………………..m2; – Diện tích ngôi nhà được mướn của tổ chức triển khai, member khác:……m2; – Diện tích ngôi nhà nhận sang trọng nhượng ủy quyền bản chất quyền chiếm hữu bởi vì thế Power ngân sách ko lấy cỗi Power NSNN:…m2; – Diện tích ngôi nhà nhận sang trọng nhượng ủy quyền bản chất quyền chiếm hữu bởi vì thế Power ngân sách lấy cỗi Power NSNN:…m2; – Diện tích ngôi nhà do đơn mùi vị dự án, thiết kế bởi vì thế Power ngân sách ko lấy cỗi Power NSNN:….m2; – Diện tích ngôi nhà do đơn mùi vị dự án, thiết kế bởi vì thế Power ngân sách lấy cỗi Power NSNN:…..m2; – Diện tích ngôi nhà được tạo nên lập bởi vì thế kiểu dáng khác:………m2. 8- Hồ sơ, giấy má về ngôi nhà, khu đất: – Được giao, được chỉnh dốn, được cấp cho theo văn bạn dạng số:….ngày…mon…năm… của…. – Giấy giới thiệu quyền dùng khu đất số:……….. ngày…mon…năm… – Hợp đồng mướn khu đất số:……………………………… ngày…mon…năm… – Hợp đồng mướn ngôi nhà số:………………………… ngày…mon…năm… – Các giấy tờ, giấy má khác lấy mối quan lại hệ: Giấy phép thiết kế, Quyết định điều giả của cấp cho lấy thẩm quyền… 9- Nghĩa vụ trung tâm tài chính yếu ớt đối cùng với khuôn viên khu đất sẽ thực hiện ni: …………….. 10- Nguyên nấc chi phí trị thành bán theo sổ sách kế toán trung tâm tài chính: – Giá trị quyền dùng khu đất:……………………………….. đồng, vào khi kia: + Phần dung tích s quy hoạnh S khu đất được giao miễn giảm dùng khu đất:…………đồng; + Phần dung tích s quy hoạnh S khu đất được giao lấy thu chi phí dùng khu đất:………………đồng; + Phần dung tích s quy hoạnh S khu đất nhận sang trọng nhượng ủy quyền bản chất quyền dùng:………….đồng. – Nguyên nấc chi phí trị thành bán ngôi nhà, gia sản bên trên khu đất:……………………… đồng, vào khi kia: + Ngôi một: ………………………….. đồng; + Ngôi 2: ………………………….. đồng; + Ngôi 3: ………………………….. đồng; + Ngôi 4: ………………………….. đồng; 11- Đề xuất phương án xử lý: – Diện tích ngôi nhà, khu đất khuyến nghị Nhà nước tịch kí:..m2 khu đất,….m2 sàn thiết kế ngôi nhà; – Diện tích ngôi nhà, khu đất khuyến nghị được nối tiếp dùng:….m2 khu đất,…m2 sàn thiết kế ngôi nhà; – Diện tích ngôi nhà, khu đất khuyến nghị được điều giả, biến thay đổi bằng:…m2 khu đất,…m2 sàn thiết kế ngôi nhà; – Diện tích ngôi nhà, khu đất khuyến nghị được buôn cung ứng, sang trọng nhượng ủy quyền bản chất:…m2 khu đất,….m2 sàn thiết kế ngôi nhà; – Diện tích khu đất khuyến nghị được giả mục chi tiêu và sử dụng:…m2 khu đất; – Diện tích ngôi nhà, khu đất đang được chỉnh dốn thực hiện ngôi nhà trên khuyến nghị được di giả theo khu vực khác:…m2 khu đất,….m2 sàn thiết kế ngôi nhà; – Diện tích ngôi nhà, khu đất khuyến nghị được giả mục chi tiêu và sử dụng thực hiện ngôi nhà trên:…m2 khu đất,….m2 sàn thiết kế ngôi nhà; – Các khuyến nghị khác (nếu như lấy):……………………… 12- Cam kết của tổ chức triển khai kê khai: Hoàn toàn lấy trách nhiệm trước luật pháp về những nội dung kê khai bên trên phía trên. Tờ khai được lập thành 02 bạn dạng: 01 bạn dạng gửi chống ban công ty thoáng mát rãi lớn to cai quản cấp cho bên trên, 01 bạn dạng lưu trên tổ chức triển khai kê khai. 13- Sơ đồ dùng khu vực ngôi nhà, khu đất: Ghi chú:……………………………….. Ngày……mon……năm….. NGƯỜI LẬP TỜ KHAI(Ký, ghi rõ bọn họ thương hiệu) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ bọn họ thương hiệu và đóng góp lốt) XÁC NHẬN CỦA Ủy Ban Nhân Dân XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN……………………………………………………………………………………………………………………Ngày…….mon…….năm……CHỦ TỊCH(Ký, ghi rõ bọn họ thương hiệu và đóng góp lốt)

Post Tờ khai tình hình dùng ngôi nhà, khu đất nằm vào chiếm hữu quốc gia và gợi ý phương án xử lý (2021) ⭐️ ADS ⭐️

2021-08-09 23:51:35 #Tờ #khai #hiện ni #trạng #sử #dụng #ngôi nhà #khu đất #nằm vào #sở #hữu #ngôi nhà #nước #và #đề #xuất #phương #án #xử #lý #ADS